Oferta Miejskiego Klubu Sportowego ,,TUR 1921

Komentarze

Transkrypt

Oferta Miejskiego Klubu Sportowego ,,TUR 1921
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypeł nić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie'Vniepobieranie" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „peiląsie~/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
ł. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznego')
Gmina Miejska Turek
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających
istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta
"ALSA 2016" Akademia Letnich Spotkań Artystycznych —
4. Tytuł zadania publicznego
2)
S. Termin realizacji zadania publicznego-
płaszczyzną twórczych zdarzeń kulturalnych w Turku
Data
rozpoczęcia
18.07.2016
Data
zakończenia
30.09.2016
II. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Stowarzyszenie Przystań ;
Stowarzyszenie;
Nr KRS - 0000164161
Adres siedziby — 62-700Turek, ul. Browarna 13
nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania
oferentaieferentów
a) KUR-SULKOWSKA MARIA - Prezes Stowarzyszenia
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)
b) PĘCZAK ANETTA - Sekretarz Stowarzyszenia
tel.: 602 396 399
e-mail: biurosule.pl
http:// www.przystan.turek.pl
numer rachunku bankowego: 35 8530 0000 1000 4106 2000 0001
nazwa banku: Bank Spółdzielczy Oddział w Turku
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
W ramach realizacji wnioskowanego zadania, podjętych zostanie szereg różnorodnych,ale kompleksowych
działań, których głównym celem jest stworzenie możliwości rozwoju teatralnych, tanecznych i
Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
1
muzycznych umiejętności młodzieży.
Przedsięwzięcie odbywać się będzie w różnych częściach miasta Turku tj.
- siedziba Wnioskodawcy przy ul. Browarnej 13 (rekrutacja uczestników, warsztaty teatralne, warsztaty kompozycje i
aranżacje muzyczne, warsztaty perkusyjne, widowisko teatralno muzyczne —część pierwsza, koordynacja i rozliczenie projektu )
- sala wystawowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku przy ul. 3 Maja 8 (warsztaty taneczne)
- Starówka tj. Plac Wojska Polskiego (pokazy i hepeningi artystyczne)
- Park Miejski(widowisko teatralno —muzyczne-część II)
Projekt adresowany jest do szerokiego spektrum odbiorów. Ma charakter ogólnodostępny
• MŁODZIEŻ
Młodzież stanowi główną grupę odbiorców działań realizowanych w ramach wnioskowanego projektu.
Grupa młodzieży składać się będzie z:
- uczniów z 3 miejscowych szkół (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnej) z problemami wychowawczymi, z rodzin dysfunkcyjnych;
w wieku 13-20 lat
- uczniów z 3 miejscowych szkół (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnej) wybitnie uzdolnionych
artystycznie, chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania pod okiem profesjonalnych instruktorów w wieku 13-20 lat
- podopiecznych Stowarzyszenia Przystań — w wieku 13-19 lat.
- podopiecznych Domu dla Dziecka i Młodzieży w wieku 13-18 lat.
Młodzież będzie bezpośrednim uczestnikiem:
- cyklu tematycznych warsztatów edukacyjnych organizowanych w ramach Akademii Letnich Spotka ń Artystycznych
(warsztatów teatralnych, tanecznych, kompozycje i aranżacji muzycznych, perkusyjnych)
-widowiska teatralno-muzycznego wieńczącego Akademię Letnich Spotkań Artystycznych
- filmu edukacyjno-promocyjnego z realizacji przedsięwzięcia.
• DOROŚLI
Wśród grupy osób dorosłych, będących uczestnikami projektu, znajdą się:
- uczestnicy cyklu warsztatów spośród sympatyków Stowarzyszenia - chcielibyśmy
podczas tej edycji zachęcić do udziału w warsztatach osoby dorosłe, tak by przez kulturę łączyć pokolenia,
- widzowie widowiska teatralno-muzycznego ,
- widzowie filmu edukacyjno-promocyjnego z realizacji przedsięwzięcia,
- instruktorów prowadzonych warsztatów.
• DZIECI I SENIORZY — odbiorcy pośredni projektu, tj. widzowie:
- widowiska teatralno- muzycznego,
-pokazy i hepeningi
- filmu edukacyjno-promocyjnego z realizacji przedsięwzięcia.
Stowarzyszenie Przystań od 2012 r. dysponuje nową siedzibą, którą sukcesywnie modernizuje i doposaża.
Nowo pozyskana siedziba to 300 m' powierzchni, na którą składają się:
- 2 sale warsztatowe,
- duża sala ze sceną,
- aneks kuchenny,
- toalety — 3 kabiny, w tym jedna dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych
- pomieszczenie biurowe.
Na potrzeby swojej działalności Stowarzyszenie Przystań posiada obecnie podstawowe wyposażenie, które wykorzystywane
jest podczas realizacji większości zajęć tj.:
- Komputer z oprogramowaniem,
- Sprzęt nagłośnieniowy, na który składają się 2 kolumny, power mikser, mikrofony (sprzęt jest małej mocy),
- Rzutnik multimedialny i ekran,
- Podręczny Rejestrator audio video,
- Lustra do zajęć tanecznych.
Posiadany przez Wnioskodawcę lokal wraz z wyposażeniem będzie wykorzystany do realizacji wnioskowanego zadania.
Realizacja wnioskowanego zadania obejmuje:
I. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW ALSA 2016
Bezpośrednimi adresatami warsztatów są:
- uczniowie z 3 miejscowych szkół (Gim. nr 1,Gim.nr2 , I L.0.) z problemami wychowawczymi, z rodzin dysfunkcyjnych; w wieku
13-20Iat,
- uczniowie z ww. szkół chcący rozwijać swoje pasje i zainteresowania pod okiemprofesjonalistów; w wieku 13-20
2
lat,
- podopieczni i sympatycy Stowarzyszenia Przystań,
- podopieczni Domu dla Dzieci i Młodzieży w Kaczkach Średnich ,
Dostarczenie do siedziby Wnioskodawcy podpisanej deklaracji ( w przypadku osób niepełnoletnich podpisanej przez
rodziców/opiekunów) będzie warunkiem udziału w projekcie. W procesie rekrutacyjnym decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Działanie bezkosztowe.
II. ZORGANIZOWANIE CYKLU TEMATYCZNYCH WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH II EDYCJI AKADEMII
LETNICH SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH „ALSA 2016"
Akademia Letnich Spotkań Artystycznych w Turku to 14 dni zajęć warsztatowych o charakterze
interdyscyplinarnym, zorganizowanych w okresie wakacyjnym (01.08.2016 -13.08.2016) w Turku, których
finałem będzie spektakularne widowisko teatralno-muzyczne wymyślone i stworzone wspólnie przez
uczestników warsztatów.
Koncepcja programowa Akademii Letnich Spotkań Artystycznych „ALSA 2016" zakłada:
1. WARSZTATY TEATRALNE
• Program warsztatów: złożony z trzech paneli tematycznych I NARZĘDZIA PRACY TEATRALNEJ ( praca
z dykcją, praca z oddechem, praca z wyobraźnią, praca z ciałem), 1I TEATR LALEK (wykorzystanie lalki
teatralnej jako środka wyrazu, praca z lalką teatralną), III TEATR OGNIA (wykorzystanie sztuki
kuglarstwa w pracy teatralnej jako spektakularny środek wyrazu) zakres tematyczny warsztatów teatralnych jest odpowiedzią na
zgłaszane pomysły i zapotrzebowanie)
Techniki pracy: ćwiczenia, gry, zabawy teatralne mające na celu zainspirować i pobudzić uczestników
do wejścia w proces twórczy; happeningi i prowokacje teatralne w miejscach publicznych,
• Efekt: uczestnicy warsztatów stworzą scenariusz i będą aktorami widowiska teatralno muzycznego
na zakończenie Akademii, wprowadzenie do tematyki warsztatów teatru lalek oraz ognia zainspiruje uczestników do
uwzględnienia nowych , innowacyjnych form wyrazu w tworzonym scenariuszu widowiska
• Organizacja: Zajęcia odbywać się będą w 1 grupie, dla ok. 15 osób. Łącznie przeprowadzonych zostanie 52h zajęć
(4hx13dni). Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Browarnej 13.
• Instruktorzy: Maria Kur-Sulkowska, Jacek Sulkowski (PANEL 1)
Gościnnie: Małgorzata Kałędkiewicz (7 dni warsztatowych PANELI') aktor Teatru im. W. Bogusławskiego w
Kaliszu; Dawid Wieczorkowski (7 dni warsztatowych PANEL III)
2. WARSZTATY TANECZNE
• Program warsztatów: rozwój umiejętności tanecznych, głównie w zakresie tańca współczesnego, i hip-hop, pogłębianie
świadomości własnego ciała, przestrzeni, dynamiki ruchu oraz drugiej osoby
• Techniki pracy: ćwiczenia techniczne, zadania improwizacyjne i kreatywne mające na celu pobudzenie
wyobraźni i kreatywności uczestników uliczne happeningi taneczne (kilkuminutowe pokazy taneczne) będące doskonałą formą
motywacji do pracy
• Efekt: choreografia do widowiska, podczas którego uczestnicy pokażą zdobyte umiejętności
• Organizacja: zajęcia prowadzone będą w 2 grupach, łącznie dla ok.20 osób. W sumie
przeprowadzonych będzie 60h zajęć (1gr x 3h x 13dni,2 gr x 3hx 7 dni ). Warsztaty odbywać się będą w sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Turku (duża sala wystawowa ze sceną)
• Instruktorzy:
Malwina Rumowska (1 grupa taniec współczesny)
Anna Klimek (1 grupa hip-hop,)
3. WARSZTATY KOMPOZYCJE I ARANŻACJE MUZYCZNE
• Program warsztatów: część teoretyczna: zasady kompozycji i aranżacji, część praktyczna:
samodzielna praca nad aranżacją utworów
• Techniki pracy: praca z profesjonalnym sprzętem i instrumentami pod kierownictwem instruktora
Efekt: aranżacja muzyczna utworów na potrzeby widowiska
• Organizacja: zajęcia odbywać się będą w 2 grupach, dla 10 osób. Łącznie przeprowadzonych będzie
52h zajęć(4h x 13 dni) . Warsztaty zorganizowane będą w siedzibie Stowarzyszenia Przystań przy ul. Browarnej 13
• Instruktor:
Hubert Babiarczyk- wicemistrz świata w produkcji muzycznej
• Sprzęt: na potrzeby organizacji warsztatów zostanie wypożyczony niezbędny sprzęt tj. (monitory
odsłuchowe, karta dźwiękowa, mikser, 2 gramofony, system ortofon, padkontrolm, nanopad, klawiatura sterująca)
4. WARSZTATY PERKUSYJNE
• Program warsztatów: kształcenie i rozwijanie warsztatu technicznego gry na perkusji
• Techniki pracy: praca grupowa (zespołowa) i indywidualna z instrumentalistami, ćwiczenia
• Efekt: prezentacja umiejętności gry na perkusji podczas widowiska teatralno-muzycznego
jako niekonwencjonalne połączenie muzyczne
• Organizacja: zajęcia prowadzone w 1 grupie, łącznie dla 10 osób, w sumie przeprowadzonych
zostanie 21h warsztatów. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie stowarzyszenia Przystań przy ul.
Browarnej 13
• Instruktorzy:
Paweł Wierzbicki instruktor instrumentalny,
3
Wnioskodawca dysponuje sprzętem i instrumentem (perkusją) na potrzeby organizacji warsztatów.
IV.ORGANIZACJA WIDOWISKA TEATRALNO-MUZYCZNEGO PN. „JESTEM ELEMENTEM KULTURY" W
CENTRUM MIASTA WIEŃCZĄCEGO AKADEMIĘ LETNICH SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH
Widowisko teatralno- muzyczne zakończy cykl warsztatów w ramach ALSA 2016.
Główne założenia widowiska:
• idea przewodnia: połączenie różnych form wyrazu: tańca, muzyki i teatru w różnych jego odsłonach.
• widowisko wspólne dzieło, w ramach którego scenariusz będzie efektem warsztatów teatralnych, choreografia warsztatów
tanecznych, muzyka warsztatów: ,kompozycje i aranżacje muzyczne oraz perkusyjnych
w widowisku wystąpią uczestnicy warsztatów oraz artyści zaproszeni do projektu (w rolach epizodycznych)
• widowisko spektakularne - złożone z dwóch części ;część I zorganizowan zostanie w siedzibie stowarzyszenia Przystań,
część II zorganizowana w przestrzeni publicznej, w samym centrum miasta ,w Parku Miejskim na, co
podniesie efekt końcowy i zwiększy liczbę odbiorców końcowych projektu
• na potrzeby widowiska zostanie wynajęte specjalistyczne nagłośnieni i oświetlenie.
V.REALIZACJA FILMU EDUKACYJNO-PROMOCYJNEGO Z CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Film obejmować będzie m.in. reportaż z przeprowadzonych warsztatów oraz nagranie widowiska
Teatralno-muzycznego. Udokumentuje efekt pracy uczestników projektu. Film będzie materiałem edukacyjno-promocyjnym
popularyzującym aktywne uczestnictwo w kulturze.
Film zostanie rozpowszechniony za pomocą Internetu oraz rozdystrybuowany wśród placówek oświatowych i organizacji
pozarządowych w regionie.
Realizacja filmu, a także nagranie płyt dvd z filmem zostanie zlecone profesjonalnej firmie zewnętrznej
(nakład 10 płyt DVD)
VI. PROMOCJA PROJEKTU
Działania podejmowane w ramach projektu zostaną rozpropagowane za pomocą:
- bannerów informacyjno — promocyjnych (4 szt.)
- Ulotek (800szt)
- Plakatów (40szt)
- Internetu, w tym m.in. na portalach Turek.net.pl (Patron medialny), iturek.net.pl oraz oficjalnej strony Wnioskodawcy
- Prasy: na łamach Echa Turku (patron medialny)
- Radio Zet Gold (patron medialny)
- Telewizji: TV Wielkopolska (patron medialny)
Wszystkie materiały promocyjne zawierać będą informację o współfinansowaniu zadania ze środków Gminy Miejskiej Turek
oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
VII. FINANSOWE ROZLICZENIE ZADANIA
Rozliczenie finansowe dotacji powierzy się
*KSIĘGOWEMU - odpowiedzialny za obsługę finansowo-księgową.
2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
W wyniku realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia osiągnięte zostaną następujące rezultaty twarde:
52h warsztatów teatralnych,
60h warsztatów tanecznych,
52h warsztatów —kompozycje i aranżacje muzyczne
21h warsztatów perkusyjnych
Spektakl teatralno-muzyczny
- materiały promocyjne (w tym ulotki, plakaty):
Rezultaty miękkie projektu:
- zwiększenie umiejętności uczestników warsztatów w zakresie teatru, tańca, muzyki,
- ograniczenie zjawiska podejmowania działań ryzykownych przez lokalną młodzież
- rozbudzenie motywacji uczestników warsztatów do rozwoju swoich pasji i umiejętności,
-rozwój zachowań twórczych wśród uczestników warsztatów,
-zintegrowanie uczestników projektu,
-zacieśnienie współpracy między partnerami projektu różnorodnymi podmiotami (organizacją
pozarządową, samorządem, instytucjami oświatowymi, organizacją społeczną),
-popularyzacja sztuki i kultury wśród mieszkańców regionu,
-promocja miasta i regionu
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
4
Rodzaj kosztu
do poniesienia
Koszt całkowity
do poniesienia
(zł)
z wnioskowanej
ze środków
dotacji3)
finansowych
(zł )
własnych, środków
pochodzących z
Lp.
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego4)
(d)
15500,00
4000,00
11500,00
Noclegi wyżywienie dla 4 instruktorów przez
2 tygodnie
2000,00
0,00
2000,00
Koszt wypożyczenia specjalistycznego
sprzętu niezbędnego do organizacji
warsztatów kompozycje i aranżacje
2000,00
2000,00
0,00
1500,00
1500,00
0,00
4
Koszt wynajęcia nagłośnienia i oświetlenia do
widowiska teatralno -muzycznego
Koszt realizacji i nagrania filmu edukacyjnopromocyjnego z projektu
1000,00
0,00
1000,00
5
Wynagrodzenie Księgowego
1000,00
0,00
1000,00
Zakup materiałów promocyjnych (banery,
1500,00
500,00
1000,00
24.500
8.000
16.500
Honoraria dla 8 instruktorów warsztatów w
ł
2
3
ramach zadania
muzyczne
6
ulotki, plakaty )
Koszty ogółem:
Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pebieranie'lłniepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferentiefer-eńc-i-t składający niniejszą ofertę nie zalega 4-4)271aalega--(-4g z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*Mereńei2- składający niniejszą ofertę nie zalega jqr/zalcga (ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.
Prezes Stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
»PRZY"A`
1,Ici•Kitr-Serlkowsk4
ARri
c:rat
"PRzYsTofi''
62-700 Turek, ul. Browarna 13
NIP 668-18-24-299REGON 311595053
Nr 1CRS 0000164161
,_
$KgETARZ
(podpis offlałifflg&j PrtYstaliw
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)
Data 23.06.2016
Zatacznik:,
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym — potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
3)
Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4)W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
5

Podobne dokumenty