Wizyta w oczyszczalni ścieków

Komentarze

Transkrypt

Wizyta w oczyszczalni ścieków
Dnia 6 września udaliśmy się do oczyszczalni ścieków
„Kapuściska” znajdującej się w Łęgnowie w Bydgoszczy
On 6th day of September we
went to sewage treatment
plant „Kapuściska” located in
Łęgnowo in Bydgoszcz.
Przywitał nas pan przewodnik
i opowiedział o działaniu oczyszczalni
ścieków.
Guide greeted and told us about activity
of the sewage treatment plant.
Do oczyszczalnia ścieków „Kapuściska” spływają ścieki
z prawobrzeżnej strony Bydgoszczy, Białych Błót i Solca
Kujawskiego.
The sewage treatment plant „Kapuściska” takes sewage from parts of
Bydgoszcz located on the right side of the river Brda, Białe Błota and
Solec Kujawski.
Oczyszczalnia może pomieścić 43 000 m3 ścieków.
Jej głównym zadaniem jest oprócz oczyszczenia ścieków,
usunięcie z nich biogenów: fosforu i azotu oraz włączenie
oczyszczonej wody do obiegu.
The treatment can hold 43 000 m3 sewage. The main tasks of the
treatment are purification sewage, removing nutrients: phosphorus
and nitrogen and joining the purified water back into circulation.
Oczyszczalnia jest prawie samowystarczalna:
1.
2.
3.
Produkuje ze ścieków metan, czyli biogaz i spala go, uzyskując
energię elektryczną.
Temperatura przy spalaniu biogazu jest wysoka, więc wykorzystuje
się ją do ogrzewania budynków.
Oczyszczalnia korzysta także z części oczyszczonej wody.
The treatment is almost self-sufficient:
1. It produces methane, i.e. biogas, from sewage
and burns it. It receives electrical energy.
2. Temperature during burning biogas is high,
so it is used to heating buildings.
3. The treatment uses also some purified water.
Proces technologiczny oczyszczania ścieków
Technological process of purification sawage.
1. Ścieki są przepuszczane przez duże kraty
i wyławiane są z nich większe przedmioty.
1.
Sewage are passed through a large grid and big
objects are fished with them.
2. Ścieki są przepuszczane przez
mniejsze kraty i wyławiane są z nich
np. włosy.
2. Sewage are passed through less grid and
small objects are fished with them, e.g. hair.
3. Piasek jest oddzielany w piaskownikach. Wypompowuje się
go z dna zbiornika, po czym trafia do kontenera.
4. Z pozostałego ścieku z zawiesiną organiczną, powstaje w
zbiornikach osad wstępny.
3. Sand is separated in sand separators. It is pumped from the bottom of the
tank, then goes into the container.
4. From the rest of sewage with organic suspension arises introductory
sediment in tanks.
5. Ściek bez zawiesiny organicznej przepływa do pięciu
bioreaktorów. Bakterie fosforowe przyswajają fosfor,
a azot jest uwalniany do atmosfery. Powstaje osad wtórny.
6. Osad wtórny i wstępny mieszają się i transportowane
są do zagęszczenia.
5. Sewage without organic suspension goes to five bioreactors.
Phosphorus fixing bacteria assimilates phosphorus and nitrogen is released
into the atmosphere. Secondary sediment arises.
6. The secondary and introductory sediments mix and are transported to
concentration.
7. Ściek oczyszczony przepływa do rzeki.
8. Osad nadmierny powstały z osadu wstępnego i wtórnego
jest odwirowywany z resztek wody.
7. Purified sewage goes to the river.
8. Excesss sludge arised from the secondary and introductory sediments is
spined from the rest of water.
9. Osad nadmierny jest gotowany,
ogrzewany i rozdrabniany, po czym
redukują go bakterie metanowe
i powstaje metan.
10. Reszta osadu jest chłodzona
i transportowana do kontenerów.
9. Excesss sludge is boiled, heated and
crushed, then methane fixing bacteria
reduces it and arises methan.
10. The rest of sediment is cooled and
transported to containers.
Oczyszczalnia ścieków „Kapuściska”
produkuje rocznie 10 000 ton osadu,
4 000 mW i 2 mln m3 biogazu.
Sewage treatment plant „Kapuściska” produces
10 000 tonnes of sludge , 4 000 mW and 2 mln m3
of biogas every year.
Photo gallery
Galeria zdjęć
Źródła (sources):
 http://www.cambi.no/photoalbum/view2/P3NpemU9bWVkaXVtMWI
maWQ9MjY1NTgy
 http://www.oskapusciska.pl/foto/2_m.jpg
 http://maps.google.pl/
Opracowały:
Weronika Kalista
Weronika Gąsiewska
Justyna Jodłowska