Zdroje wody pitnej – przegląd

Komentarze

Transkrypt

Zdroje wody pitnej – przegląd
T E M AT N U M E R U
Zdroje wody pitnej – przegląd
Opracowanie
Martyna Matuszczak
AQUA SOLUTION Sp. z.o.o.
Wyłączny Przedstawiciel Canaletas w Polsce
ul. Fredry 2
30-605 Kraków
tel. 515 212 456
[email protected]
www.aquasolution.pl, www.canaletas.pl
Water Point
ul. Głogowa 27/3
02-639 Warszawa
tel. 502 091 710
[email protected]
www.waterpoint.pl
REKLAMA
Hiszpański producent fontann Canaletas
zbliżeniowymi. W ofercie znajdują się również
świętował w ub.r. 50-lecie swojej marki.
modele zewnętrzne, które z powodzeniem
Produkty ze znakiem Canaletas są dostępne
można stosować w parkach, na skwerach czy
już w ponad 50 krajach na całym świecie,
basenach. Kilkadziesiąt modeli w katalogu
a od kilku lat również w Polsce. Firma AQUA
to gwarancja, że każdy odnajdzie produkt
SOLUTION, jako wyłączny przedstawiciel tego
spełniający jego oczekiwania.
producenta, posiada najszerszy asortyment
produktów na polskim rynku.
Wszystkie urządzenia Canaletas mają
atest PZH i mogą zostać wyposażone w za-
W ofercie znajdują się najbardziej po-
awansowane systemy filtracyjne. Są cenione
pularne modele wiszące, montowane naj-
za wysoką jakość wykonania, niezawodność
częściej w szkołach i przedszkolach, oraz
oraz przystępne ceny. Przyzwyczajenie klien-
fontanny stojące. Wybierać można warianty
tów do jakości produktów oferowanych przez
o podstawie kwadratu lub koła, z systemem
Canaletas zostały podkreślone najdłuższą na
chłodzenia lub bez. Klienci mogą, w zależności
naszym rynku, bo 10-letnią gwarancją! To
od potrzeb, zdecydować się na różne systemy
zaleta, która zdecydowanie wyróżnia firmę
sterowania, np. z pedałem, przyciskiem, do-
oraz jej dystrybutora, AQUA SOLUTION, na tle
datkowym kranikiem, a nawet z czujnikami
konkurencji i czyni z nich liderów w Polsce.
Wychodząc naprzeciw potrzebom dzisiejszego
Ponadto wpisują się w obowiązujące trendy
rynku, a także tendencjom technologicznym
ekologiczne. Poidełka wykonane są w ok. 60%
i ekologicznym, firma Water Point, będąca
z materiałów z recyklingu. Wybrane mode-
przedstawicielem produktów Elkay i Hal-
le wyposażone w wyświetlacze informują
sey Taylor, stworzyła rodzinę poidełek we-
o liczbie niezużytych butelek PET, które po
wnętrznych i zewnętrznych. Odpowiadają one
opróżnieniu stałyby się odpadem.
potrzebom osób niepełnosprawnych, dzieci
Dostępne są urządzenia z wysokiej jakości
i dorosłych. Poidełka oferowane przez firmę
filtrem, wystarczającym do przefiltrowania
są użytkowane na całym świecie od 1912 r.,
12 000 litrów wody. Bezwzględną zaletą poide-
a ich roczna produkcja wynosi ok. 300 tys.
łek jest ciągła dostępność wody dla wszystkich
szt. Urządzenia spełniają wszelkie wymogi
chętnych (brak konieczności dokonywania
techniczne niezbędne do zastosowań w szko-
zakupów, magazynowania butli, kontroli
łach, na uczelniach, w placówkach zdrowia,
zamówień itp.). Wszystkie poidełka mają
urzędach, kinach, teatrach, muzeach, na dwor-
atesty PZH i ADA (możliwość korzystania
cach, lotniskach, w centrach handlowych,
przez osoby niepełnosprawne). Produkty
klubach fitness, na placach zabaw, w parkach,
zostały nagrodzone Złotym Medalem Mię-
na ścieżkach rowerowych czy stadionach.
dzynarodowych Targów Poznańskich 2016.

Podobne dokumenty