instrukcja montażowainstrukcja montażowa

Komentarze

Transkrypt

instrukcja montażowainstrukcja montażowa
INSTRUKCJA MONTAŻOWA
MON, MOP - P
MON, MOP - P
Serwonapędy elektryczne
wieloobrotowe
Ty p o s z e re g 5 2 0 3 0 - 5 2 0 3 6
MON, MOP - P 3/06
1. ZASTOSOWANIE
Serwonapędy typoszeregu MODACT MON, MOP przeznaczone są do przełączania armatur lub innych urządzeń
(do których ze względu na ich właściwości mogą być zastosowane) poprzez ruch obrotowy zwrotny. Serwonapędy
mogą pracować w obwodach sterowania zdalnego. Serwonapędy wyposażone w nadajnik prądowy mogą pracować
również w obwodach regulacji automatycznej w reżymie S4 - 25 %, 1200 h-1.
2. ŚRODOWISKO PRACY
Serwonapędy MODACT MON, MOP odporne są na działanie środowiska roboczego i wpływów zewnętrznych klasy
AA7, AB7, AC1, AD5, AE5, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM2, AN2, AP3, BA4 i BC3 wg ČSN 33 2000 - 3 (IEC 364-3:1993).
W przypadku umieszczenia serwonapędu w środowisku zewnętrznym musi być serwonapęd wyposażony w lekkie
zadaszenie chroniące przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Zadaszenie powinno sięgać conajmniej
o 10 cm poza obrys serwonapędu na wysokości 20 – 30 cm ponad nim.
W przypadku umieszczenia serwonapęda w środowisku roboczym o temperaturze poniżej -10°C, w środowisku z wilgotnością względną powyżej 80 %, w środowisku pod zadaszeniem oraz w środowisku tropikalnym, należy zawsze
stosować rezystor grzewczy, w który wyposażone są wszystkie serwonapędy. W zależności od potrzeby należy włączyć jeden lub oba rezystory grzewcze.
Zastosowanie serwonapędów w przestrzeni zawierającej pył niepalny i nieprzewodzący jest możliwe, o ile nie będzie to
miało wpływu na pracę silnika elektrycznego. Zaleca się ścierać pył, o ile osiągnie warstwę około 1 mm.
Uwagi:
Za przestrzeń pod zadaszeniem uważana jest przestrzeń chroniona przed opadami atmosferycznymi spadającymi pod
kątem 60° od pionu.
Silnik elektryczny należy umieścić w ten sposób, aby powietrze chłodzące miało wolny dostęp do silnika i aby wydmuchiwane ogrzane powietrze nie było zasysane. Minimalna odległość od ściany dla wejścia powietrza wynosi 40 mm.
Z tego względu przestrzeń, w której silnik jest umieszczony, ma być dostatecznie duża, czysta i przewietrzana.
Klasy wpływu warunków zewnętrznych
Charakterystyka podstawowa - wyciąg z ČSN 33 2000-3 (HD 384.3 S1, mod. IEC 364-3:1993)
1) AA7
2) AB7
3) AC1
4) AD5
5) AE5
6) AF2
7) AG2
8) AH2
9) AK2
10) AL2
11) AM2
12) AN2
13) AP3
14) BA4
15) BC3
- jednoczesne działanie temperatury otoczenia od - 25° C do +55°C i wilgotności względnej od 10 %
- temperatura otoczenia taka sama jak w punkcie 1; najniższa wilgotność względna 10 %, najwyższa
wilgotność względna 100 % z kondensacją
wysokość ponad poziomem morza ≤ 2000 m
woda tryskająca; woda może tryskać w wszystkich kierunkach
średnie zapylenie; średnie warstwy pyłu; opad pyłu większy niż 35 a mniejszy niż 350 mg/m2 na dzień
występowanie substancji korodujących lub zanieczyszczających w atmosferze; obecność substancji
korodujących jest znacząca
- obciążenie mechaniczne średnie; w normalnych wydziałach przemysłowych
- wstrząsy średnie; w normalnych wydziałach przemysłowych
- poważne niebezpieczeństwo rośnięcia roślin lub pleśni
- poważne niebezpieczeństwo występowania zwierząt (owadów, ptaków, małych zwierząt)
- wpływy szkodliwe prądów błądzących
- promieniowanie słoneczne średnie . Natężenie > 500 i ≤ 700W/m2
- wpływy działalności sejsmicznej średniej ; przyśpieszenie > 300 Gal ≤ 600 Gal
- kwalifikacja osób; osoby pouczone
- częste dotknięcie osób z potencjałem ziemi; osoby często dotykają obcych części przewodzących
lub osoby stoją na podkładzie przewodzącym
Okres żywotności serwonapędów
Okres żywotności serwonapędów wynosi maksymalnie 6 lat.
Serwonapęd, przeznaczony do otwierania i zamykania armatury, musi być zdolny do wykonania conajmniej 10 000 cykli
roboczych ( Z – O – Z).
Serwonapęd, przeznaczony do celów regulacyjnych, musi być zdolny do wykonania conajmniej 1 miliona cykli z czasem
pracy (w czasie której wał wyjściowy porusza się) conajmniej 250 godzin. Okres żywotności podawany w godzinach (h)
zależy od obciążenia i od ilości włączeń. Duża częstotliwość włączania nie zawsze wpłynie pozytywnie
na dokładność regulacji. W celu osiągnięcia jak najdłuższego okresu pracy bez zakłóceń i jak najdłuższej żywotności
zaleca się nastawić jak najniższą częstotliwość włączania potrzebną dla danego procesu. Orientacyjne dane dotyczące
żywotności obliczone w zależności od nastawionych parametrów regulacyjnych podane są w tabeli poniżej.
Ilość startów w ciągu godziny przy zakładanej żywotności
opartej o godziny pracy.
Minimalna ilość startów
w milionach
1
1000 h
2000 h
4000 h
1000
500
250
3
Maksymalna ilość
startów / h
1200
3. DANE TECHNICZNE
Podstawowe dane technicze podane są w tabeli nr 1.
Napięcie zasilającje silnika eletrycznego
Stopień osłony
Szum:
3x230 / 400 V, +10%, -15%, 50Hz, 1x230 V, 50 Hz
(lub zgodnie z danymi podanymi na tablicze znamionowej)
MODACT MON - IP 55, MODACT MOP - IP 67
Poziom ciśnienia akustycznego A jest maks. 85 dB (A)
Poziom mocy akustycznej A jest maks. 95 dB (A)
Położenie robozce
Położenie robocze serwonapędów MODACT MON, MOP jest dowolne, o ile silnik elektryczny nie znajduje się pod
armaturą, tzn. o silnika elektrycznego nie ma większego kąta nachylenia niż 15° poniżej płaszczyzny poziomej.
W przypadku montażu z silnikiem elektrycznym na górze należy uzupełnić ładunek oleju w ten sposób, aby zagwarantowane było smarowanie zębnika silnika.
4. REŻIM PRACY
Serwonapędy mogą pracować z obciążeniem S2 zgodnie z ČSN EN 60 034-1, z tym, że przebieg obciążenia jest
wynosi najwyżej 60 % maksymalnego momentu wyłączającego Mv.
Serwonapędy mogą pracować również w reżymie S4 (praca przerywana z rozruchem) zgodnie z ČSN 60 034-1.
Względny czas pracy N N+ R wynosi maksymalnie 25 %, najdłuższy cykl roboczy N + R wynosi 10 minut. Najwyższa
ilość włączeń przy regulacji automatycznej wynosi 1200 włączeń na godzinę. Średnia wartość momentu obciążającego
przy względnym czasie pracy 25 % i temperaturze otoczenia + 50°C wynosi najwyżej 40 % wartości maksymalnego
momentu obciążającego Mv.
Najwyższa średnia wartość momentu obciążającego równa się momentowi znamionowemu serwonapędu.
Mz
Mstř
Mv
moment rozruchowy ≥ 1,3 . Mv
średnia wartość momentu obciążającego
maximalna wartość momentu obciążającego
czas spoczynku R
czas cyklu
Przebieg cyklu roboczego
czas pracy N
5. OPIS
Serwonapędy mające podstawowe wymiary podłączeń konstruowane są z przeznaczeniem do montażu bezpośredniego na armatury. Serwonapęd łączy się z armaturą przy pomocy kołnierza zgodnie z ČSN 18 6314 (ekwiwalent ISO
5210). Ruch wałka wyjściowego serwonapęda przenoszony jest na armaturę za pośrednictwem sprzęgła kształtu
C lub D zgodnie z ČSN 18 6314 (ekwiwalent DIN 3338), lub kształtu E - zgodnie z ČSN 18 6314 (B3 zgodnie z ISO
5210). Po zastosowaniu adapterów, które są również dostarczane, można uzyskać wymiary podłączenia kształtu A lub
B1 zgodnie z ČSN 18 6314 (ekwiwalent ISO DIN 5210). Adaptery należy włączyć pomiędzy serwonapęd i armaturę.
12
10
1
11
2
5
3
6
4
7
8
Legenda:
1 - Silnik elektryczny asynchroniczny
trójfazowy
2 - Przekładnia pośrednia
13
3 - Przekładnia siłowa
4 - Koło sterowania ręcznego
5 - Skrzynka sterownicza
9
6 - Pokrywka skrzynki sterowniczej
7 - Skrzynka zaciskowa
8 - Pokrywka skrzynki zaciskowej
9 - Dławiki kablowe P 16 (dla układów
sterowniczych)
10 - Listwa zaciskowa silnika elektrycznego
wkręt zabezpieczający
11 - Wskaźnik położenia
koła ręcznego
12 - Dławik kablowy (dla silnika)
13 - Blok sterowania miejscowego
Rys. 1 - Szkic części serwonapęda
4
Silnik trójfazowy asynchroniczny -1- napędza za pośrednictwem przekładni -2- koło centralne przekładni różnicowej umieszczonej
w skrzyni serwonapęda -3-(przełożenie siły). Koło przekładni różnicowej obiegowej utrzymywane jest w położeniu stałym w trakcie
sterowania silnika przy pomocy przekładni ślimakowej samohamującej. Koło ręczne -4- połączone z ślimakiem umożliwia sterowanie ręczne również w czasie pracy silnika. Wał pusty wyjściowy połączony jest sztywno z zabierakiem przekładni obiegowej.
Wał wyjściowy przechodzi przez skrzynkę sterowniczą -5-, gdzie umieszczone są wszystkie elementy sterownicze serwonapęda,
wyłączniki położeniowe, sygnalizacyjne i momentowe, nadajnik oporowy lub prądowy i segment grzewczy. Działanie wyłączników
położeniowych i sygnalizacyjnych wyprowadzone jest od obrotów wałka wyjściowego poprzez mechnizmy pośredniczące.
Działanie wyłączników momentowych wyprowadzone jest od przesunięcia osiowego „ślimaka pływającego“ sterowania ręcznego,
które przenoszone jest przy pomocy dźwigni do skrzynki sterowniczej. Po zdjęciu pokrywy -6- tej skrzynki dostępne są elementy
sterownicze. Również skrzynka zaciskowa -7- dostępna jest po zdjęciu pokrywy -8-. Kable doprowadzające zamocowane są przy
pomocy dławików kablowych P16 (lub P21 i P16 u wykonania z złączką). Silnik elektryczny posiada własną listwę zaciskową -10oraz dławik kablowy. Położenie wału wyjściowego można odczytać na wskaźniku położenia -11-. Poszczególne funkcje robocze
serwonapęda elektrycznego takie jak wyłączanie w zależności od momentu lub położenia, sygnalizacja, sygnalizacja zdalna położenia (nadajnik położenia), zabezpieczają moduły mechaniczne. Są one umieszczone na płycie sterowniczej zgodnie z rys. nr. 2,
która zamocowana jest w skrzynce sterowniczej.
14
67
66
22 20 21
24 23 25
13
12
13
10
11
66
15
Legenda:
17
18
17
19
12
16
15
14 16
12 - moduł wyłącznika momentowego
13 - moduł sygnalizacji
14 - mechanizm nastawczy nadajnika
15 - nadajnik oporowy z mechanicznym
wskaźnikiem położenia
16 - moduł położeniowy
17 - segment grzewczy
66 - wkręty mocujące
67 - płyta podstawowa sterowania
Numery podane w kółkach są zgodne z numerami
zacisków na listwie zaciskowej serwonapęda.
Mikrowyłączniki można wykorzystać tylko jako
jednoobwodowe.
Na zestyk jednego mikrowyłącznika nie wolno
doprowadzać dwu napięć o różnej wartości lub
fazie.
Rys. 2 - Plyta podstawowa - wykonanie z oporovym nadajnikem położenia 2 x 100 Ω
14
66
13
15
Legenda :
66
66
16
14 - Koło napędowe
15 - Nadajnik położenia prądowy CPT 1/A
(4 - 20 mA)
66 - Płytki
Pozostałe pozycje są zgodne z prądowy u płyty podstawowej z nadajnikiem oporowym
rys. -2-. Zgodne są również numery zacisków
mikrowyłączników. U serwonapędów typoszeregu 52 030 nośnik nadajnika obrócony jest
o 180° w stosunku do rysunku.
16
12
17
67
Rys. 2a - Plyta podstawowa - wykonanie z prądowym nadajnikiem położenia CPT 1/A
5
W zależności od pełnionych funkcji rozróżnia się następujące moduły :
a) moduł wyłączania momentowego - 12 b) moduł sygnalizacyjny - 13 c) mechanizm nastawczy nadajnika oporowego - 14 d) nadajnik oporowy 2x100 ohm z wskaźnikiem mechanicznym położenia lub nadajnik prądowy 4 - 20 mA bez
wskaźnika położenia - 15 -, -15ae) moduł położeniowy - 16 f) segment grzewczy - 17 Moduły podane powyżej są uniwersalne i stosowanwe są w serwonapędach wszystkich wielkości typoszeregu
MODACT MON, MOP.
Ważne uwagi:
Zastosowane mikrowyłączniki w poszczególnych modułach nie umożliwiają doprowadzenia na zestyki tego samego
wyłącznika napięć o różnej wartości lub innej fazy. Mikrowyłączniki te można wykorzystywać tylko jako łączniki,
wyłączniki lub przełączniki w jednym obwodzie elektrycznym.
Sterowanie miejscowe
Sterowanie miejscowe służy do sterowania serwonapędu z miejsca jego instalacji, składa się z dwu przełączników: jeden przełącznik posiada położenia „sterowanie zdalne - wyłączone - sterowanie miejscowe”, drugi przełącznik posiada położenia
„otwiera - stop - zamyka”.
Serwonapęd może być również na zamówienie wyposażony w nadajnik impulsów, który wysyła impulsy elektryczne w czasie
obrotów wału wyjściowego serwonapęda. Źródło zasilające do nadajnika impulsów nie jest w serwonapędu zabudowane.
Opis oraz funkcje modułów sterowniczych
a) Moduł wyłącznika momentowego rys. 3 składa się z płyty podstawowej -19-, na której umieszczone są mikrowyłączniki -20-, tworzy
ona jednocześnie łożyska dla wału sterowania momentowego -22- oraz wału blokującego -29- zgodny z rysunkiem. Czas pracy
19
20
29
21
23
25
27
46
12
13
10
11
Numery podane w kółkach są zgodne z numerami zacisków na listwie zaciskowej
serwonapęda.
Mikrowyłączniki można wykorzystać tylko jako jednoobwodowe.
Na zestyk jednego mikrowyłącznika nie
wolno doprowadzać dwu napięć o różnej
wartości lub fazie.
45
22
44
24
26
28
Rys. 3 - Moduł wyłącznika momentowego
SCHEMAT MIKROWYŁĄCZNIKÓW
19 - płyta podstawowa
26 - wkręt zabezpieczający „otwiera“
20 - mikrowyłączniki MZ, MO
27 - segment dolny „zamyka“ z wycięciem
21 - element przesuwający
28 - segment dolny „otwiera“ z wycięciem
22 - wał sterowania momentowego
29 - wał blokujący
23 - segment górny „zamyka“
44 - nakrętka zebezpieczająca
24 - segment górny „otwiera“
45 - dźwignia wyłączająca „otwiera“
25 - wkręt zabezpieczający „zamyka“
46 - dźwignia wyłączająca „zamyka“
6
w temperaturze + 50°C wynosi 10 minut i średnia wartość momentu obciążającego mentów w stosunku do dźwigni
wyłączających. Dla ułatwienia nastawiania momentu poza zakładem wytwórczym segmenty -23- posiadają podziałkę,
na której (indywidualnie u każdego serwonapęda) wyznaczone są kreskami punkty momentu minimalnego i maksymalnego. Nastawiony moment pokazują podziałki w wycięciach segmentów -27- i -28-. Liczby na tej podziałce nie
podają bezpośrednio nastawionej wartości momentu wyłączającego. Ryski na tej podziałce służą jedynie jako dokładniejsze dzieleniepasma pomiędzy punktami momentu wyłączającego maksymalnego i minimalnego. Dzięki temu
można dokładniej nastawić wartość momentu wyłączającego poza zakładem wytwórczym, w przypadku, że nie ma
do dyspozycji stanowiska próbnego obciążania momentem. Segment -23- przeznaczony jest dla kierunku „zamyka“, segment -24- przeznaczony jest dla kierunku „otwiera“.
Moduł sterowania momentowego wyposażony jest również w mechanizm blokujący. Mechanizm blokujący po wyłączeniu wyłącznika momentowego zablokuje go, dzięki czemu nie może nastąpić samowolne włączenie wyłącznika
momentowego i pulsowanie serwonapęda. Poza tym mechanizm blokujący uniemożliwi wyłączenie wyłącznika momentowego po zmianie kierunku obrotów, dzięki czemu można w pełni wykorzystać moment rozruchowy silnika elektrycznego. Mechanizm blokujący pracuje w obu kierunkach wału wyjściowego serwonapęda w położeniach końcowych
i w położeniu pośrednim, w czasie 1 - 2 obrotów wału wyjściowego po rewerzacji kierunku jego ruchu.
W przypadku obciążenia wału wyjściowego serwonapęda momentem obrotowym o kierunku odwrotnym w stosunku do
jego ruchu, wał sterowania momentowego -22- obróci się, a wraz z nim również segmenty -23- i -24-, z segmentów tych
ruch zostanie przeniesiony na dźwignię wyłączającą -45- lub -46. Jeżeli moment obrotowy na wale wyjściowym serwonapęda osiągnie wartość, na którą nastawiony jest moduł wyłączenia momentowego, dźwignia wyłączająca przyciśnie na
przycisk odpowiedniego mikrowyłącznika i silnik elektryczny zostanie wyłączony a serwonapęd zatrzymany.
Sposób nastawienia modułu momentowego
Nastawienie innego momentu wyłączającego niż był nastawiony w zakładzie wytwórczym należy wykonać w następujący
sposób: zluzować nakrętkę zabezpieczającą -44- (vide rys 3), następnie zluzować wkręt zabezpieczający -25- (dla kierunku
„zamyka“) lub -26- (dla kierunku „otwiera“). Włożyć śrubokręt do wycięcia w segmencie górnym -23- lub -24- i obracać
segmentem do pokazania się w wycięciu segmentu -27- lub -28- pożądanego miejsca na skali. Miejsce to określa się w ten
sposób, że różnicę wartości pomiędzy momentem maksymalnym i niminalnym w Nm podzieli się przez ilość działek umieszczonych pomiędzy nimi. W ten sposób otrzyma się wartość momentu wyłączającego w Nm odpowiadającą jednej działce
skali, a następnie poprzez interpolację określi się miejsce na podziałce, na które ma pokazywać wycięcie w segmencie -27- lub
-28-. Kreska kolorowa na skali, która znajduje się bliżej cyfry 10, oznacza miejsce nastawienia maksymalnego momentu wyłączającego, druga kreska oznacza miejsce momentu minimalnego. Moduł wyłącznika momentowego nigdy nie może być nastawiony w ten sposób, aby wycięcie w segmencie dolnym było poza pasmem ozaczonym kreskami kolorowymi na skali.
Po nastawieniu momentu wyłączającego należy dociągnąć wkręt zabezpieczający -25- lub -26- oraz nakrętkę zabezpieczającą -44-.
LEGENDA
30
33
35
30 - Krzywki dla kierunku „zamyka“
31 - Krzywki dla kierunku „otwiera“
32 - Wkręty dla krzywki kierunku „zamyka“
33 - Wkręty dla krzywki kierunku „otwiera“
34 - Dźwignia dla kierunku „otwiera“
35 - Dźwignia dla kierunku „zamyka“
36 - Mikrowyłącznik dla kierunku „otwiera“ ( dolny)
37 - Mikrowyłącznik dla kierunku „zamyka“ (górny)
38 - Koło zębate (napędowe)
39 - Płyta nośna modułu
Mikrowyłączniki możny wykorzystać tylko jako jednoobwodowe. Na zestyk jednego mikrowyłącznika
nie wolno doprowadzać dwu napięć o różnej wartości lub fazie.
31
32
34
36
37
38
39
Rys. 4 - Modul sygnalitacyjny
Schemat mikrowyłącznikow
b) Moduł sygnalizacji - rys. 4 wysyła sygnały elektryczne służące do sygnalizacji położenia wału wyjściowego serwonapęda. Moduł napędzany jest przez koło zębate -38- od wału wyjściowego przez przekładnię na krzywki -30-,
-31-, sterujące mikrowyłącznikami -36- (SO) i -37- (SZ). Miejsce włączenia wyłączników sygnalizacyjnych można
obrać w dowolnym punkcie zakresu roboczego serwonapęda, z wyjątkiem wąskiego pasma w okolicy położeń
krańcowych (wyłącznik sygnalizacyjny musi wyłączyć przed wyłącznikiem położeniowym, dopóki wał wyjściowy
jest jeszcze w ruchu). Krzywka górna -37- pracuje dla kierunku „zamyka“ a dolna -36- dla kierunku „otwiera“.
Moduł sygnalizacyjny rys. 4 opracowany został jako samodzielny element montażowy. Moduł zmontowany jest
7
na płycie -39-, pod płytą zamontowane są przekładnie rozmieszczone zgodnie z schematem kinematycznym rys. 5.
Przekładnia opracowana jest w ten sposób, że koło zębate przesuwne K3 można po zluzowaniu wkrętu zabezpieczającego -47- przesunąć w różne położenia (I, II, II, IV, V). Po przesunięciu koła K3 ulega zmianie zakres nastawienia
wyłączników sygnalizacyjnych oraz nadajnika w zależności od zakresu roboczego serwonapęda. Na rys. 5 umieszczona jest tabela, w której podane są zakresy nastawienia dla poszczególnych położeń koła przesuwnego K3.
Nastawienie modułu sygnalizacyjnego
Jeżeli trzeba zmienić zakres nastawienia wyłączników sygnalizacyjnych i nadajnika, to należy zmienić położenie koła przesuwnego K3. Aby przesunąć koło K3, należy wysunąć częściowo moduł sygnalizacyjny z skrzynki sterowniczej (długość
przewodów podłączonych do mikrowyłączników umożliwia to). Czynność tę można wykonać po wykręceniu czterech
wkrętów -66- rys. 2, które mocują moduł do płyty podstawowej. Po przestawieniu modułu sygnalizacyjnego na wymagany zakres należy moduł zasunąć z powrotem. Przed dociągnięciem wkrętów -66- należy sprawdzić dobre zazębienie kół
K1 i K2 rys. 5. Na dolnym końcu wału krzywek -48- rys. 5 nasunięty jest zębnik -49- rys. 5, który połączony jest z wałem
-48- przy pomocy sprzęgła ciernego, nastawialnego. Z zębnika napędzany jest nadajnik oporowy, lub prądowy. Umieszczenie krzywek i mikrowyłączników modułu sygnalizacyjnego pokazane jest na rys. 4. Występy krzywek -30- lub -31odchylają dźwignie -34- lub -35-, które włączają mikrowyłączniki SO -36-, SZ -37-. W trakcie nastawiania wyłączników
sygnalizacyjnych ,położeniowych lub nadajnika, należy zawsze ustawić wał wyjściowy serwonapęda w takie położenie,
w którym ma nastąpić przełączenie mikrowyłącznika lub ma być osiągnięte wymagane położenie nadajnika.
W przypadku nastawiania wyłączników sygnalizacyjnych należy najpierw zluzować wkręty -32- (dla SZ) lub -33- (dla SO)
rys. 4. Następnie należy obracać krzywką -30- lub -31- w kierunku strzałki, tzn w przypadku mikrowyłącznika SZ w kierunku przeciwnyym do kierunku rucu wskazówek zegara a w przypadku mikrowyłącznika SO w kierunku przeciwnym do
momentu, kiedy mikrowyłącznik włączy. W położeniu tym należy krzywki przytrzymać i dociągnąć wkręty zabezpieczające.
Uwaga
Po każdej manipulacji z wkrętami zabezpieczającymi w części sterowniczej serwonapęda należy te wkręty zabezpieczyć przed obluzowaniem poprzez pokrycie farbą szybkoschnącą. Jeżeli wkręty te były już wcześniej zabezpieczone farbą, to należy oczyścić resztki starej farby a powierzchnię pod wkrętem odtłuścić.
otwarte
zamknięte
PO
Numery zacisków
na listwie zaciskowej
15-16
14-15
18-19
PZ
17-18
otwarte
zamknięte
21-22
SO
20-21
24-25
SZ
23-24
zestyk złączony
zestyk rozłączony
Diagram roboczy wyłączników położeniowych i sygnalizacyjnych
c/ Mechanizm nastawczy nadajnika oporowego - rys. 6
Mechanizm ten składa sią z dwu jarzm uzębionych -51-, -55-, na których zawieszona jest sprężyna -52-. Listwa
z czopami -53- zabezpiecza wzajemny ruch przesuwny obu jarzm. Omówiony mechanizm obraca się na czopie
-54-. Cały mechanizm zmontowany jest na płycie podstawowej układu sterowania -67- rys. 2. Jarzma uzębione
zazębiają się z zębnikiem nadajnika -43- rys. 7 i zębnikiem -49- rys. 5. Położenie czopu -54- określa przełożenie
mechanizmu nastawczego, tzn., że dla różnych wartości skoku serwonapęda a więc i różnych kątów obrotu wału krzywek w module sygnalizacyjnym kąt obrotu nadajnika i lokalnego wskaźnika położenia wynosi zawsze 160°.
Dzięki temu dla jakiegokolwiek skoku roboczego wartość znamionowa sygnału nadajnika wynosi 100 ohmów.
8
skrzynka
przekładniowa
wał
wyjściowy
krzywki
Legenda:
K1 - koło zębate
K2 - koło napędzające
K3 - koło przestawcze
47 - wkręt zabezpieczający koła
przestawczego
48 - wał krzywek
49 - zębnik z sprzęgłem ciernym
K3
K1
48
K2
47
49
Rys. 5 - Schemat kinematyczne przełożeń
Uwaga:
Położenie koła przestawczego serwonapędów nr typu 52 030 dla poszczególnych przełożeń podane jest na rysunku
na lewo, dla pozostałych numerów typowych na rysunku na prawo.
Zakresy nastawienia skoku roboczego (nadajnik położenia oporowy)
Numer typu
Stopień
Převodový
stupeň
przekladni
52 030
52 030
52 031
52
52 032
032
I
2 - 2,5
2 - 6,5
52
52 033
033
52 034
52
035
52 035
52
52 036
036
2-5
1 - 2,2
II
2,5 - 10,5
6,5 - 22
5 - 17
2,2 - 7,5
III
10,5 - 35
22 - 72
17 - 55
7,5 - 24
IV
35 - 111
72 - 220
55 - 190
24 - 82
V
111 - 250
220 - 250
190 - 240
82 - 100
53
55
54
51
52
64
51 - Jarzmo zębate
52 - Sprężyna
53 - Listwa z czopami
54 - Czop przestawczy
55 - Jarzmo zębate
64 - Wkręt
65 - Dźwignia przestawcza
65
Rys. 6 - Mechanizm nastawczy nadajnika oporowego
d/ Nadajnik oporowy wraz z wskaźnikiem położenia - rys. 7
Elementem podstawowym tego modułu jest nadajnik oporowy -42-, którego wartość znamionowa sygnału oporności wynosi 100 Ohmów. Nadajnik posiada wał wyprowadzony z obu stron. Na dolnym końcu wału nasunięty jest
zębnik -43-, który może w obu położeniach krańcowych nadajnika ślizgać się, co jest korzystne w trakcie nastawiania
tego modułu. Na górnym końcu wału nadajnika umieszczony jest wskaźnik położenia -40-. Wskaźnik zamocowany
jest na wale nadajnika przy pomocy wkręta -41-. Umożliwia to nastawienie wskaźnika położenia w stosunku do wziernika umieszczonego w pokrywie skrzynki sterowniczej.
9
40
41
Legenda
40 - Wskaźnik położenia
41 - Wkręt wskaźnika
42 - Nadajnik położenia
43 - Zębnik nadajnika
42
Nadajnik oporowy z wskaźnikiem położenia
43
Rys. 7 - Nadajnik oporowy wraz z wskaźnikiem położenia
Nastawienie nadajnika oporowego i wskaźnika położenia
Nadajnik położenia nastawia się w ten sposób, że w położeniu wałka wyjściowego „zamknięte“ należy wysunąć jarzmo -51rys. 8 z zazębienia z zębnikiem -49- rys.5 poprzez naciśnięcie w kierunku do nadajnika. Następnie należy obracać jarzmo
w kierunku wskazówek zegara aż do oporu, ruch ogranicza kołek umieszczony pod modułem sygnalizacyjnym. Następnie
należy nasunąć jarzmo do zazębienia z zębnikiem -49-. Wskazówka nadajnika ma pokazywać 0°. Jeżeli jest inaczej, to należy cofnąć jarzmo -51- przed jego oporę i wcisnąć jarzmo -55-. W ten sposób zostanie zluzowany zębnik nadajnika, a następnie wskazówkę nadajnika można nastawić w pobliże 0° na skali nadajnika w ten sposób, aby po zazębieniu jarzma -55z zębnikiem nadajnika ich zęby dobrze zazębiły się. Należy przekonać się o tym poprzez ostrożne obracanie wałka nadajnika.
Następnie należy ponownie wysunąć jarzmo -51- z zazębienia i docisnąć go większą siłą do oporu (zębnik nadajnika ślizga
się po osiągnięciu przez wskazówkę ryski 0°). Jarzmo -51- należy ponownie zazębić z zębnikiem -49- rys. 5. W położeniu tym
otwory owalne w jarzmach uzębionych są równoległe z otworem owalnym w płycie podstawowej sterowania -67- rys. 2.
W ten sposób nadajnik nastawiony jest dla położenia „zamknięte“. Następnie należy zluzować wkręt -64- rys. 8, dźwignię nastawczą -65- rys. 8 przesunąć w kierunku do nadajnika aż do oporu, a następnie wkręt -64- należy ponownie dociągnąć.
Serwonapęd przestawić w położenie „otwarte“, wskazówka wskaźnika położenia znajduje sią w położeniu pomiędzy
0° i 160°. Zluzować wkręt -64- i dźwignię nastawczą -65- obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak
długo, dopóki wskazówka nadajnika nie znajdzie się na rysce 160°. Następnie wkręt -64- należy ponownie dociągnąć i pokryć farbą szybkoschnącą w celu zabezpieczenia przed obluzowaniem. W ten sposób nadajnik został nastawiony również
dla położenia „otwarte“.
Wskaźnik położenia zamocowany jest na wale nadajnika oporowego -42- rys. 7 przy pomocy wkręta -41-. Wkręt ten należy
zluzować w położeniu „otwarte“ i wskaźnik przesunąć tak, aby ryska 100 na skali wskaźnika -40- pokrywała się z kropką kolorową na wzierniku w osłonie skrzyni sterowniczej. Następnie należy wkręt -41- dociągnąć i zabezpieczyć farbą szybkoschnącą.
Nastawienie nadajnika położenia prądowego CPT 1/A
Najpierw należy nastawić stosowne przełożenie z wału wyjściowego serwonapęda na wał nadajnika położenia w zależności
od wymaganego skoku roboczego serwonapęda.
Nastawienie należy wykonać przy pomocy koła nastawczego K3 w przekładni modułu sygnalizacyjnego zgodnie z punktem
b/ na stronie 4 Instrukcji montażowej.
Następnie należy zazębić właściwe koło koła podwójnego zamocowanego na wale nadajnika. Koło o średnicy mniejszej
oznaczone jest literą A, koło większe literą B.
Zmianę przełożenia należy wykonać przesuwając podkładki owalne z dwoma otworami pod nośnik nadajnika (zazębione jest
koło A) lub nad nośnik nadajnika (zazębione jest koło B). Należy to wykonać w położeniu, kiedy nośnik nadajnika oddalony
jest najbardziej od przekładni.
Następnie trzeba dociągnąć lekko wkręty mocujące nośnik nadajnika tak, aby nośnik nadajnika można było dosunąć w położenie, w którym koło A lub B zazębione jest z kołem napędzającym. W położeniu tym sprawdzić zazębianie kół, ewentualnie przy pomocy podkładek na wale nadajnika zmienić wysokość koła podwójnego w stosunku do koła napędzającego.
Pomiędzy kołem A (ewentualnie B) a kołem napędzającym musi być niewielki luz, aby wał nadajnika nie był obciążany w kierunku pionowym do osi. Następnie należy dobrze dociągnąć wkręty mocujące nośnik nadajnika i zabezpieczyć je farbą.
Wybór stopnia przełożenia koła K3 i kół A i B należy wykonać zgodnie z tabelą. Jeżeli wymagany skok roboczy znajduje się
w przekryciu dwu pasm, to korzystne jest obrać pasmo niższe.
Po nastawieniu właściwego stopnia przełożenia należy nastawić nadajnik pojemnościowy zgodnie z poniższą instrukcją:
10
68
69
70
71
Legenda:
68 - nadajnik prądowy CPT 1/A
69 - nośnik nadajnika
70 - wkręt zabezpieczający
71 - płytka
72 - podkładki owalne
73 - koło podwójne
74 - podkładki ustalające
K3
74
73
72
Rys. 8 - Kolo na nadajniku - przekładnie (wykonanie z nadajnikiem prądowym położenia)
Tabela nastawienia skoku roboczego
nadajnika prądowego położenia CPT 1/A
ëStopień
ÚÂÔÂ̸
przełożenia
Ô‰‡˜Ë
I
II
III
IV
V
ä
ÓÎÂna
ÒÓ
Koło
nadajniku
‰‡Ú˜Ë͇
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
520030
30
52
0,9 -1,8
1,6 - 3,3
2,1 - 4,2
3,4 - 6,9
6,7 - 13,4
11,6 - 23,3
21,4 - 42,9
39,2 - 78,5
75 - 144
131 - 263
íNumer
ËÔÓ‚ÓÈtypowy
ÌÓÏÂ
031- 52
- 0032
32 525033
203-3 52
- 3035
5
5252031
1,3 - 2,6
1-2
2,4 - 4,8
1,8 - 3,7
4,4 - 8,8
3,4 - 6,8
8 - 16
6,1 - 12,3
14,8 - 29,6
11,4 - 22,8
27 - 54
20,8 - 41,7
49 - 99
37,8 - 76,5
90 - 181
69,5 - 139
167 - 334
129 - 258
304 - 609
234 - 470
Uwaga:
Bez sprawdzenia napięcia zasilającego nie należy podłączać nadajnika CPT 1/A. Wyprowadzenia nadajnika nie mogą być
połączone wewnątrz serwonapęda z jego masą ani uziemione, i to nawet przypadkowo.
1. Przed sprawdzeniem napięcia zasilającego należy najpierw odłączyć nadajnik od źródła zasilającego. Na zaciskach
serwonapęda, do których podłączony jest nadajnik, należy zmierzyć napięcie przy pomocy woltomierza cyfrowego
o oporze wejścia conajmniej 1M ohm. Napięcie musi być w zakresie od 18 do 25 V prądu stałego, w żadnym wypadku nie
może przekraczać 30 V (w przeciwnym wypadku nastąpi zniszczenie nadajnika). Następnie podłączyć nadajnik w ten
sposób, aby biegun dodatni źródła podłączony był do bieguna dodatniego nadajnika, to znaczy do kołka z izolatorem
czerwonym (r) + (położonego bliżej środka nadajnika). Do bieguna ujemnego nadajnika (izolator biały) podłączona jest
końcówka z nawleczką białą (podłączona do zacisku 52 lub H ). U wykonań nowych przewód + jest czerwony , a - czarny.
2. Szeregowo z nadajnikiem włączyć na chwilę miliamperomierz, najlepiej cyfrowy, o klasie dokładności conajmniej 0,5%.
Przesunąć wał wyjściowy w położenie „zamknięte“. W trakcie tej czynności wartość sygnału musi zmniejszać się. Jeżeli tak
nie jest, to należy obracać wałem wyjściowym w kierunku „zamyka“ tak długo, dopóki sygnał nie zacznie zmniejszać się,
a wał wyjściowy nie osiągnie położenia „zamknięte“.
Następnie należy zluzować wkręty płytek w takim stopniu, aby można było obracać całym nadajnikiem. Poprzez obracanie całego nadajnika nastawić prąd wyjściowy na wartość 4 mA i dociągnąć wkręty płytek. Następnie przestawić wał wyjściowy serwonapęda w położenie „otwarte“. Potencjometrem oporowym , umieszczonym z przodu nadajnika (bliżej jego
brzegu) nastawić prąd 20 mA. Potencjometr posiada 12 obrotów, nie posiada położeń krańcowych, a więc nie można go
uszkodzić.
Jeżeli przy nastawieniu 20 mA wartość korekcji była znaczna, to należy ponownie nastawić 4 mA i 20 mA, jak było opisane powyżej. Po ukończeniu nastawienia odłączyć miliamperomierz. Wkręta umieszczonego bliżej środka i zakapanego
farbą nie wolno luzować. Wkręty mocujące płytkę nadajnika dociągnąć i zakapać farbą, aby nie mogły zluzować się.
Po ukończeniu nastawienia sprawdzić woltomierzem napięcie na zaciskach nadajnika. Powinno być w granicach 9 do
16V przy prądzie 20mA.
Uwaga:
Charakterystyka nadajnika posiada dwie gałęzie - opadającą w stosunku do położenia „Z“ lub narastającą w stosunku do położenia „Z“. Wybór charakterystyki należy dokonać poprzez obracanie korpusu nadajnika.
11
55
56
57
58
LEGENDA
59
16
19
14
17
15
18
63
62
60
61
55 - przekładnia dziesiętna
56 - wkręt ustalający „zamyka“
57 - krzywka wyłączająca „zamyka“
58 - kołek wyłączający
59 - wkręt ustalający „otwiera“
60 - krzywka wyłączająca „otwiera“
61 - mikrowyłącznik PO
62 - koło napędzające
63 - mikrowyłącznik PZ
Numery podane w kółkach są zgodne
z numerami zacisków na listwie zaciskowej serwonapęda. Na zestyk jednego mikrowyłącznika nie wolno doprowadzać dwu napięć o różnej wartości
lub fazie.
Schemat mikrowyłacznikow
Rys. 9 - Moduł położeniowy
Sterowanie ręczne
Wał wyjściowy serwonapęda można obracać również ręcznie przy pomocy koła ręcznego. Obracając kołem ręcznym
w kierunku ruchu wskazówek zegara armatura zamyka się (zakłada się, że w armaturze jest gwint lewy).
e/ Moduł położeniowy -16- rys. 9
Moduł ten zabezpiecza wyłączenie wyłączników PO lub PZ po osiągnięciu nastawionej ilości obrotów wału wyjściowego. Ruch obrotowy modułu wyprowadzony jest od ruchu wału wyjściowego poprzez koło pędne -62-.
Koło to obraca koła przekładni sterującej krzywką -57- (60). Po naciśnięciu krzywki na sprężynę wyłącznika PZ lub
PO nastąpi przełączenie wyłącznika.
Manipulacja i nastawienie
Moduł można nastawić w zakresie zgodnie z tabelą 1.
Sposób nastawienia:
a/ Po zamocowaniu serwonapęda na armaturze zamknąć armaturę serwonapędem.
b/ W położeniu tym wcisnąć kołek wyłączający -58- w kierunku pionowym, a następnie obrócić go o 90° w dowolnym kierunku.
c/ Wkręt nastawczy -56- obrócić w kierunku strzałki „Z“ tak, aby krzywka -57- nacisnęła na sprężynę mikrowyłącznika PZ -63-.
d/ Kołek wyłączający -58- obrócić o 90° . Kołek wysunie się z powrotem. Jeżeli nie wysunie się, to należy trochę zluzować
wkręt -56- lub -59-.
e/ Otworzyć armaturę serwonapędem, który wykona wymaganą ilość obrotów.
f/ Ponownie wcisnąć kołek wyłączający -58- w kierunku pionowym, a następnie obrócić go o 90° w dowolnym kierunku.
g/ Wkręt nastawczy -59- obracać w kierunku strzałki „O“ tak, aby krzywka -60- nacisnęła na sprężynę mikrowyłącznika PO -61h/ Kołek wyłączający -58- obrócić o 90°. Kołek ponownie wysunie się. Jeżeli nie wysunie się, to należy zluzować trochę wkręt
-59- lub -56-.
Uwaga:
Luzowanie wkręta nastawczego -56-, (-59-) należy przerwać w momencie przełączenia!
Jeżeli krzywki przed rozpoczęciem nastawiania znajdują się w takim położeniu, jak pokazano na rys. 9, lub krzywka
wcisnęła już przycisk mikrowyłącznika, to można nastawienie wykonać w następujący sposób:
Po wciśnięciu i obróceniu kołka wyłączającego -58- należy obracać wkręt nastawczy -56- lub -59- w kierunku
przeciwnym do kierunku strzałek tak długo, dopóki wierzchołek krzywki nie zejdzie z dźwigienki mikrowyłącznika
(w kierunku do właściwego wkręta nastawczego), mikrowyłącznik przełączy (należy to sprawdzić stosownym
przyrządem). Następnie wkręt nastawczy -56- lub -59- należy obrócić z powrotem w kierunku zgodnym z strzałką tak,
aby wierzchołek krzywki nacisnął dźwigienkę mikrowyłącznika i mikrowyłącznik przełączył (przycisk mikrowyłącznika
jest wciśnięty). W ten sposób mikrowyłącznik jest nastawiony. Następnie należy wysunąć kołek wyłączający -58sposobem podanym powyżej.
6. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Serwonapędy dostarczane odbiorcom krajowym transportowane są bez opakowania. Jako środki transportu stosowane są kryte środki transportowe lub transportowane są w skrzyniach transportowych.
12
Serwonapędy dostarczane odbiorcom zagranicznym muszą być zapakowane. Rodzaj opakowania i jego wykonanie
muszą być dostosowane do warunków transportu i odległości do miejsca przeznaczenia. Po otrzymaniu serwonapęda od producenta należy sprawdzić, czy w czasie transportu nie uległ uszkodzeniu. Poza tym trzeba sprawdzić, czy
dane w tabliczkach znamionowych serwonapęda są zgodne z zamówieniem i z dokumentacją techniczno-ruchową.
Ewentualne nieścisłości, wady i uszkodzenia należy natychmiast zgłosić dostawcy.
Jeżeli serwonapęd niezapakowany nie będzie natychmiast zamontowany, to musi być magazynowany w pomieszczeniu bez pyłów w temperaturze od - 25 °C do + 50 °C, wilgotność względna do 80 %, atmosfera musi być bez
gazów i par powodujących korozję, pomieszczenie musi być chronione przed szkodliwymi wpływami klimatu.
W przypadku magazynowania w okresie dłuższym niż 3 lata, przed uruchomieniem niezbędna jest wymiana oleju.
Jakakolwiek manipulacja w temperaturze niższej niż - 25 °C jest zabroniona. Magazynowanie serwonapędów pod gołym niebem lub w pomieszczeniach nie chronionych przed deszczem, śniegiem i szronem jest niedopuszczalne.
Smar konserwujący należy usunąć dopiero przed uruchomieniem serwonapęda. W przypadku magazynowania
serwonapędów niezapakowanych w czasie dłuższym niż 3 miesiące, zaleca się włożyć do skrzynki zaciskowej woreczek z silikagelem lub innym stosownym środkiem wysuszającym.
7. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA SERWONAPĘDA I JEGO INSTALACJA
Przed rozpoczęciem montażu należy serwonapęd skontrolować, czy w czasie magazynowania nie uległ uszkodzeniu.
Pracę silnika elektrycznego można sprawdzić poprzez podłączenie do sieci przez wyłącznik i chwilowe uruchomienie.
Wystarczy sprawdzić, czy silnik elektryczny pracuje a wał wyjściowy serwonapęda obróci się. Serwonapędy muszą
być umieszczone tak, aby był łatwy dostęp do koła sterowania ręcznego, do skrzynki zaciskowej i do skrzynki sterowniczej. Należy również sprawdzić, czy umieszczenie serwonapęda jest zgodne z warunkami podanymi w punkcie „ Warunki pracy“.
Jeżeli warunki miejscowe wymagają innego sposobu montażu, to konieczna jest zgoda producenta.
8. MONTAŻ NA ARMATURĘ
Serwonapęd należy osadzić na armaturze w ten sposób, aby wał wyjściowy dobrze pasował do sprzęgła armatury.
Z armaturą należy połączyć serwonapęd czterema (ośmioma) wkrętami. Poprzez obracanie koła ręcznego należy
sprawdzić właściwe złączenie serwonapęda z armaturą. Następnie zdjąć pokrywę skrzynki zaciskowej i wykonać podłączenie elektryczne serwonapęda zgodnie z schematem połączeń wewnętrznych i zewnętrznych.
W trakcie manipulacji z serwonapędem przy osadzaniu na armaturze można wykorzystać trzy oka, które serwonapęd
posiada.
Jednakże w żadnym wypadku nie można wykorzystać tych ok do zawieszenia serwonapęda wraz z armaturą. Serwonapęd musi być zabezpieczony przed przeciążeniem oraz przed zwarciem.
9. REGULACJA SERWONAPĘDA OSADZONEGO NA ARMATURZE
Po osadzeniu serwonapęda na armaturze i sprawdzeniu połączenia mechanicznego można rozpocząć nastawianie
i regulację.
1/ Ręcznie nastawić serwonapęd do położenia pośredniego.
2/ Serwonapęd podłączyć do sieci i poprzez chwilowe włączenie sprawdzić właściwy kierunek obrotów wału wyjściowego. Patrząc w kierunku skrzynki sterowniczej wał wyjściowy wykonując ruch „zamykanie“ obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
3/ Serwonapęd nastawić elektrycznie do położenia bliskiego „zamknięte“, dokładne nastawienie w położenie
„zamknięte“ wykonać przy pomocy koła ręcznego. W położeniu tym należy nastawić moduł położeniowy (mikrowyłącznik PZ) zgodnie z punktem 3e, i nadajnik oporowy zgodnie z punktem 3d.
4/ Nastawić wał wyjściowy w położenie, w którym przełączyć ma wyłącznik sygnalizacyjny SZ. Wyłącznik SZ nastawić zgodnie z punktem 3b.
5/ Wał wyjściowy obrócić o wymaganą ilość obrotów i nastawić wyłącznik położenia PO w położeniu „otwarte“
zgodnie z punktem 3e, a nadajnik oporowy zgodnie z punktem 3d. Nastawienie wyłączników położeniowych i sygnalizacyjnych oraz nadajnika oporowego należy kilkakrotnie sprawdzić.
6/ Nastawić wał wyjściowy do położenia, w którym ma przełączać wyłącznik sygnalizacyjny SO. Wyłącznik ten
nastawić zgodnie z punktem 3b.
Uwaga:
Pokrywkę skrzynki sterowniczej należy zdejmować przez przesunięcie w kierunku przedłużenia osi wału wyjściowego
serwonapęda tak, aby nie uszkodzić wskaźnika położenia. W trakcie montażu armatury na rurociąg należy
kołem ręcznym serwonapęda nastawić armaturę do położenia środkowego. Poprzez chwilowe włączenie silnika elektrycznego sprawdzić, czy serwonapęd obraca się w właściwym kierunku. Jeżeli serwonapęd obraca się w kierunku
przeciwnym, to należy zamienić między sobą dwa przewody fazowe na listwie zaciskowej silnika elektrycznego.
10. OBSŁUGA I KONSERWACJA
Obsługa serwonapędów obrotowych określona jest konkretnymi warunkami ruchu, przeważnie ogranicza się do przekazywania impulsów do wykonywania poszczególnych funkcji. W przypadku przerwy w dostawie prądu elektrycznego należy wykonać przestawienie przy pomocy koła ręcznego. Jeżeli serwonapęd włączony jest do obwodów sterowania automatycznego
(nie jest przez to rozumiany ruch w pełni automatyczny), to zaleca się włączyć do obwodów człony umożliwiające ręczne sterowanie zdalne w ten sposób, aby w przypadku uszkodzenia układu automatyki można było serwonapęd sterować ręcznie.
13
Obsługa ma dbać o to, aby wykonywana była zalecona konserwacja, serwonapęd był chroniony przed szkodliwymi
wpływami otoczenia i atmosfery, które nie są podane w punkcie „Warunki pracy“.
Konserwacja
Raz na rok należy sprawdzić poziom oleju,. a w przypadku braku uzupełnić. Wymianę oleju wykonać po 500 godzinach pracy serwonapęda, najpóźniej po 2 latach. Poziom oleju musi sięgać aż po otwór wlewowy. W serwonapędu
stosowany jest olej przekładniowy PP 80, lub inny olej posiadający takie same właściwości ( lepkość klasy 80W
według SAE/J 306a).
Ilość oleju podaje następująca tabela:
Serwonapęd:
52 030
52 031, 52 032
52 033, 52 034
52 035
52 036
Ilość oleju w litrach:
1,3
2,8
6
12
12 + smar - zobacz dalej
Raz na dwa lata należy nasmarować lekko zęby kół zębatych w przekładni i łożyska, na których są te koła osadzone
oraz mechanizm dźwigniowy nadajnika oporowego. Do smarowania stosowany jest smar typ CIATIM 201 lub PM
MOGUL LV 2-3. Łożyska i koła zębate nadajnika pojemnościowego należy smarować rzadkim olejem zegarmistrzowskim. Aby zwiększyć odporność na korozję, należy posmarować smarem wszystkie sprężyny i płytki w części
sterowniczej. Adapter serwonapęda 52 036 należy napełnić smarem PM MOGUL LV 2-3 w ilości 3 kg.
Najpóźniej do pół roku od uruchomienia serwonapęda, a następnie conajmniej raz na rok należy dokładnie dociągnąć
wkręty łączące armaturę z serwonapędem. Wkręty należy dociągać na krzyż na przemian.
11. ZAKŁÓCENIA I ICH USUWANIE
1) Serwonapęd znajduje się w położeniu krańcowym, nie rusza się, silnik brzęczy.
Sprawdzić, czy są na silniku wszystkie faze. Jeżeli suwak jest zaklinowany i nie można go zluzować ani kołem ręcznym ani silnikiem, to należy serwonapęd zdjąć i zamknięcie zluzować mechanicznie.
2) Jeżeli po uruchomieniu serwonapęda z położenia krańcowego wału wyjściowego następuje jego samowolne zatrzymanie, to należy zabezpieczyć,
aby wycięcie w kole przełączającym (rys. 2) zatrzymywało się w położeniu krańcowym wału wyjściowego serwonapęda (po wyłączeniu wyłącznika momentowego) przed najechaniem na element przesuwający -21- rys.3. Można
to osiągnąć poprzez właściwe nastawienie wału wyjściowego serwonapęda w trakcie łączenia serwonapęda
z armaturą lub poprzez stosowne nastawienie koła przełączającego w stosunku do wału wyjściowego. W tym celu
koło przełączające wyposażone jest w 2 wpusty dla klina łączącego. Oprócz tego koło przełączające można również przewrócić.
Ważna uwaga:
Serwonapęd nr typu 52 036 opracowano w oparciu o serwonapęd nr typu 52 035, do wyjścia którego podłączono
adapter. Adapter składa się z przekładni jednostopniowej z kołami zębatymi z zębami czołowymi. Wał wyjściowy
adaptera jest jednocześnie wałem wyjściowym serwonapęda nr typu 52 036. Praca części sterownicza związana jest
z wałem wyjściowym serwonapęda napędzającego nr typu 52 035. Aby kierunek obrotów wału wyjściowego serwonapęda nr typu 52 036 był taki sam jak u pozostałych serwonapędów typoszeregu MON, MOP, przedsięwzięto
następujące środki:
1) Zmieniono oznaczenie elementów sterowniczych i nastawczych na płycie sterowniczej. Oznaczenie tych
elementów jest zgodne z kierunkiem obrotów wału wyjściowego serwonapęda nr typu 52 036 (tzn. adaptera).
2) Wykonano zmianę połączeń wewnętrznych płyty sterowniczej serwonapęda w ten sposób, aby schemat połączeń
serwonapęda nr typu 52 036 był taki sam jak u typów nr: 52 030 - 52 035. Oznacza to, że serwonapęd nr typu 52
036 podłącza się do obwodów zewnętrznych w ten sam sposób jak serwonapędy 52 030 - 52 035.
W trakcie nastawiania serwonapęda nr typu 52 036 należy pamiętać o tym, że działanie mikrowyłączników w stosunku do rysunków instrukcji montażowej jest odwrotne, tzn. na przykład tam, gdzie na rysunku jest wyłącznik
momentowy MZ w rzeczywistości u serwonapęda nr typu 52 036 jest wyłącznik momentowy MO itd.
Przy obrotach wału pustego w skrzyni sterowniczej w kierunku odwrotnym ruchu wskazówek zegara armatura
zamyka się (wał wyjściowy serwonapęda nr typu 52 036 obraca się jednocześnie w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara). Zakłada się równocześnie, że wał armatury posiada gwint lewy. Kierunek obrotów koła ręcznego jest taki sam u serwonapędów wszystkich typów.
14
Tabela nr 1 – Parametry podstawowe serwonapędów MODACT MON – zasilanie 3 x 230/400 V, 50 Hz
typu
MON40/135-7
MON40/220-9
MON40/135-15
MON40/100-25
MON40/60-40
MON40/95-50
MON40/60-80
MON80/135-7
MON80/220-9
MON80/135-15
MON80/100-25
MON75/95-40
MON70/95-50
MON70/90-80
MON125/200-7
MON125/220-9
MON125/200-15
MON120/155-25
MON115/150-50
MON95/125-7
MON100/210-9
MON100/185-15
MON100/150-25
MON100/170-40
MON100/150-63
MON100/200-80
MON100/130-100
MON100/150-145
MON125/190-7
MON160/210-9
MON160/220-16
MON160/250-25
MON160/245-40
MON160/300-65
MON160/250-80
MON160/210-100
MON160/250-145
MON245/340-7
MON250/350-9
MON250/360-16
MON250/360-25
MON240/310-40
MON230/300-65
MON250/425-80
MON195/250-145
MON500/720-16
MON500/650-25
MON500/690-40
MON500/765-63
MON500/650-100
MON630/900-16
MON630/835-20
MON630/945-35
MON630/1000-63
MON1250/1640-45
MON1250/1720-70
MON930/1200-100
MON2500/3550-20
MON2500/3700-30
MON2000/2600-40
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Moment
[Nm]
Wyłącz.
20÷40
40÷80
40÷75
40÷70
80÷125
C
C
C
C
C
C
C
80÷120
80÷115
C
C
C
C
100÷125
63÷95
63÷100
100÷160
C
C
C
160÷245
160÷250
160÷240
160÷230
160÷250
160÷195
250-500
320÷630
630÷1250
630÷930
1000-2500
1000-2000
Prędkość
przestawienia
Rozruch.
[1/min]
135
220
135
100
60
95
60
135
220
135
100
95
95
90
200
220
200
155
150
125
210
185
150
170
150
200
130
150
190
210
220
250
245
300
250
210
250
340
350
360
360
310
300
425
250
720
650
690
765
650
900
835
945
1000
1640
1720
1200
3550
3700
2600
7
9
15
25
40
50
80
7
9
15
25
40
50
80
7
9
15
25
50
7
9
15
25
40
63
80
100
145
7
9
16
25
40
65
80
100
145
7
9
16
25
40
65
80
145
16
25
40
63
100
16
20
35
63
45
70
100
20
30
40
Skok roboczy
[obroty]
Oznaczenie
Control
Podstawowe wyposażenie: 2 wyłączniky położeniowe PO, PZ; 2 wyłączniky momentowe MO, MZ; 1 silnik elektryczny (na osobne zamówienie również hamowany); 2 elementy grzewcze
2÷250
2÷250
2÷240
1÷100
Silnik elektryczny
Moc
Obroty
[kW]
[1/min]
0,09
0,18
0,18
0,25
0,25
0,37
0,37
0,09
0,18
0,18
0,25
0,37
0,37
0,55
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,09
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,1
1,5
0,12
0,18
0,37
0,55
0,75
1,5
1,5
1,5
2,2
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
1,1
1,1
2,2
3,0
4,0
1,5
1,5
2,2
4,0
5,5
7,5
7,5
5,5
7,5
7,5
630
850
850
1350
1350
2740
2740
630
850
850
1350
1370
2740
2800
645
850
860
1370
2800
630
850
860
920
1395
1395
2845
1415
2860
645
850
920
910
1395
1420
2860
1420
2880
680
920
910
915
1415
1420
2880
2880
680
915
940
1420
1440
705
925
1420
1440
950
1455
1455
950
1455
1455
Masa
In
IZ
(400 V)
In
[A]
0,36
0,74
0,74
0,77
0,77
1,00
1,00
0,36
0,74
0,74
0,77
1,05
1,00
1,36
0,51
0,74
0,79
1,05
1,36
0,36
0,74
0,79
1,20
1,45
1,86
2,40
2,55
3,25
0,51
0,74
1,20
1,60
1,86
3,40
3,25
3,40
4,55
1,03
1,20
1,60
2,10
2,55
3,40
4,55
4,55
2,90
2,90
5,20
6,40
8,20
3,90
3,90
4,70
8,20
12,80
15,20
15,20
12,80
15,20
15,20
2,2
2,3
2,3
3,0
3,0
3,5
3,5
2,2
2,3
2,3
3,0
3,3
3,5
4,3
2,2
2,3
2,7
3,3
4,3
2,2
2,3
2,7
3,1
3,9
4,0
6,1
4,3
5,5
2,2
2,3
3,1
3,4
4,0
5,0
5,5
5,0
6,3
2,6
3,1
3,4
3,7
4,3
5,0
6,3
6,3
3,4
3,8
4,6
6,2
6,5
3,7
4,2
5,5
6,5
5,0
6,7
6,7
5,0
6,7
6,7
Numer typu
Uwagi
podstaw.
[kg]
28
28
28
27
27
27
27
28
28
28
27
28
27
28
28
28
28
27
28
49
49
49
41
41
42
43
50
51
49
49
50
42
42
54
46
54
54
52
50
52
45
45
54
49
54
97
90
93
90
97
99
99
97
97
211
206
206
309
304
304
1 2 3 4 5
52030
52031
52032
52033
52034
52035
52036
uzupełniający
6 7 8 9 10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
J
0
1
2
3
4
5
K
6
7
8
9
A
B
L
C
D
E
H
C
0
1
2
3
4
E
5
F
D
6
7
8
9
A
H
B
J
6
0
1
2
3
4
5
7
0
1
2
3
4
0
1
2
3
0
1
2
0
1
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
1LA7070-8AB
1LA7070-6AA
1LA7070-6AA
1LA7070-4AB
1LA7070-4AB
1LA7070-2AA
1LA7070-2AA
1LA7070-8AB
1LA7070-6AA
1LA7070-6AA
1LA7070-4AB
1LA7073-4AB
1LA7070-2AA
1LA7073-2AA
1LA7073-8AB
1LA7070-6AA
1LA7073-6AA
1LA7073-4AB
1LA7073-2AA
1LA7070-8AB
1LA7070-6AA
1LA7073-6AA
1LA7080-6AA
1LA7080-4AA
1LA7083-4AA
1LA7083-2AA
1LA7090-4AA
1LA7090-2AA
1LA7073-8AB
1LA7070-6AA
1LA7080-6AA
1LA7083-6AA
1LA7083-4AA
1LA7096-4AA
1LA7090-2AA
1LA7096-4AA
1LA7096-2AA
1LA7083-8AB
1LA7080-6AA
1LA7083-6AA
1LA7090-6AA
1LA7090-4AA
1LA7096-4AA
1LA7096-2AA
1LA7096-2AA
1LA7107-8AB
1LA7096-6AA
1LA7113-6AA
1LA7107-4AA
1LA7113-4AA
1LA7113-8AB
1LA7106-6AA
1LA7106-4AA
1LA7113-4AA
1LA7134-6AA
1LA7133-4AA
1LA7133-4AA
1LA7134-6AA
1LA7133-4AA
1LA7133-4AA
Uwagi: 1) Moment znamionowy równa się 60% momentu wyłączającego maksymalnego przy S2 i 40% momentu maksymalnego wyłączającego przy pracy S4.
2) Można zamówić wykonanie specjalne z zakresem nastawienia skoku roboczego u nr typu 52 030-032 2-620 obr;
u nr typu 52 033-035 2-470 obr; u nr typu 52 036 1-300 obr. W zamówieniu należy wykonanie wyspecyfikować słownie.
3) Dane o masie obowiązują dla wykonań z wymiarami podłączenia C, D, E
4) Zamiast litery X na 1., 2. i 4. miejscu numeru uzupełniającego należy podać właściwe cyfry lub litery zgodnie z tabelą nr 2.
5) Serwonapędy nr typu 52 030 można dostarczyć z wymiarami podłączeniowymi serwonapędów nr typu 52 031, ale z d6 =
28, kształt C.
6) Serwonapędy typu MODACT MON Control dostarczane są w wykonaniach oznaczonych literą C (1słupek).
7) Po uzgodnieniu z producentem można zamówić wykonanie z podwójnymi wyłącznikami położenia (bez sygnalizacji)
- w zamówieniu koniecznie trzeba podać słownie.
typu
MONJ 40/75-25
MONJ 40/50-40
MONJ 40/60-50
MONJ 40/60-80
MONJ 80/135-25
MONJ 70/90-40
MONJ 75/100-50
MONJ 110/143-25
MONJ 100/130-40
MONJ 95/124-63
MONJ 100/230-80
MONJ 100/130-100
MONJ 95/124-145
MONJ 150/195-40
MONJ 160/208-65
MONJ 160/208-80
MONJ 130/170-145
MONJ 250/325-40
MONJ 220/286-80
Prędkość
przestawienia
1)
Moment
[Nm]
Wyłącz. Rozruch.
63÷95
100÷150
75
50
60
60
135
90
100
143
130
124
130
130
124
195
100÷160
208
100÷130
160÷250
160÷220
170
325
286
20÷40
40÷80
40÷70
40÷75
80÷110
63÷100
63÷95
63÷100
[1/min.]
25
40
50
80
25
40
50
25
40
63
80
100
145
40
65
80
145
40
80
Skok roboczy
[obroty]
Oznaczenie
Control
Tabela nr 1a – Parametry podstawowe serwonapędów MONJ - zasilanie 1 x 230 V, 50 Hz
2-250
silnik elektryczny
Typ
z kondensatorem
rozruchowym
i biegowym
Moc
Obroty
[kW]
1LF7070-4
1LF7070-4
1LF7070-2
1LF7073-2
1LF7073-4
1LF7073-4
1LF7073-2
1LF7073-4
1LF7080-4
1LF7083-4
1LF7083-2
1LF7096-4
1LF7090-2
1LF7083-4
1LF7096-4
1LF7090-2
1LF7096-2
1LF7096-4
1LF7096-2
0,25
0,25
0,37
0,55
0,37
0,37
0,55
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
1,5
0,75
1,5
1,5
2,2
1,5
2,2
[1/min.]
16
1400
1400
2895
2860
1400
1400
2860
1400
1415
1405
2860
1430
2845
1405
1430
2845
2830
1430
2830
In
IZ
(230 V)
In
[A]
[÷]
1,86
1,86
2,85
4,15
2,6
2,6
4,15
2,6
3,5
4,8
6,7
8,7
9,25
4,8
8,7
9,25
13,3
8,7
13,3
3,4
3,4
3,5
3,7
3,2
3,2
3,7
3,2
3,6
3,9
4,4
4,3
4,5
3,9
4,3
4,5
4,8
4,3
4,8
Masa
[kg]
Numer typu
podstaw.
1 2 3 4 5
52 030
52 031
52 032
uzupełniający
6 7 8 9 10
x x 2 x NJ
x x 3 x NJ
x x 4 x NJ
x x 5 x NJ
x x 8 x NJ
x x 9 x NJ
x x A x NJ
x x E x NJ
x x 3 x NJ
x x 4 x NJ
x x E x NJ
x x 5 x NJ
x x F x NJ
x x 9 x NJ
x x A x NJ
x x H x NJ
x x J x NJ
x x 3 x NJ
x x 5 x NJ
typu
MOP 40/70 – 7
MOP 40/65 – 9
MOP 40/55 – 15
MOP 40/75 – 25
MOP 40/60 – 40
MOP 40/50 – 50
MOP 40/60 – 80
MOP 80/135 – 7
MOP 80/140 – 9
MOP 80/135 – 15
MOP 80/100 – 25
MOP 75/95 – 40
MOP 70/95 – 50
MOP 70/90 – 80
MOP 125/200 – 7
MOP 125/220 – 9
MOP 125/200 – 15
MOP 120/155 – 25
MOP 125/190 – 40
MOP 115/150 – 50
MOP 95/125 – 7
MOP 100/130 – 9
MOP 100/185 – 15
MOP 100/150 – 25
MOP 100/170 – 40
MOP 100/150 – 63
MOP 100/200 – 80
MOP 100/130 – 100
MOP 100/150 – 145
MOP 125/190 – 7
MOP 160/210 – 9
MOP 160/220 – 16
MOP 160/250 – 25
MOP 160/245 – 40
MOP 160/300 – 65
MOP 160/250 – 80
MOP 160/210 – 100
MOP 160/250 – 145
MOP 245/340 – 7
MOP 250/350 – 9
MOP 250/360 – 16
MOP 250/360 – 25
MOP 240/310 – 40
MOP 230/300 – 65
MOP 250/425 – 80
MOP 195/250 – 145
MOP 500/720 – 16
MOP 500/650 – 25
MOP 500/690 – 40
MOP 500/765 – 63
MOP 500/650 – 100
MOP 630/900 – 16
MOP 630/835 – 20
MOP 630/945 – 35
MOP 630/1000 – 63
MOP 1250/1640-45
MOP 1250/1720-70
MOP 930/1200-100
MOP 2500/3550-20
MOP 2500/3700-30
MOP 2000/2600-40
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Moment
[Nm]
Wyłącz.
Rozruch.
[1/min]
70
65
55
75
60
50
60
135
140
135
100
95
95
90
200
220
200
155
190
150
125
130
185
150
170
150
200
130
150
190
210
220
250
245
300
250
210
250
340
350
360
360
310
300
425
250
720
650
690
765
650
900
835
945
1000
1640
1720
1200
3550
3700
2600
7
9
15
25
40
50
80
7
9
15
25
40
50
80
7
9
15
25
40
50
7
9
15
25
40
63
80
100
145
7
9
16
25
40
65
80
100
145
7
9
16
25
40
65
80
145
16
25
40
63
100
16
20
35
63
45
70
100
20
30
40
20÷40
40÷80
40÷75
40÷70
80÷125
80÷120
80÷125
80÷115
63÷95
63÷100
100÷125
100÷160
C
C
C
Prędkość
przestawienia
160÷245
160÷250
160÷240
160÷230
160÷250
160÷195
250÷500
320÷630
630÷1250
630÷930
1000-2500
1000-2000
Skok roboczy
[obroty]
Oznaczenie
Control
Tabela nr 1b – Parametry podstawowe serwonapędów MODACT MOP - stopień osłony IP 67
2÷250
2÷250
2÷240
1÷100
Silnik elektryczny
Moc
Obroty
[kW]
[1/min]
0.05
0.06
0.09
0.18
0.25
0.25
0.37
0.09
0.12
0.18
0.25
0.37
0.37
0.55
0.12
0.18
0.25
0.37
0.55
0.55
0.09
0.12
0.25
0.37
0.55
0.75
1.1
1.1
1.5
0.12
0.18
0.37
0.55
0.75
1.5
1.5
1.5
2.2
0.25
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
2.2
1.1
1.1
2.2
3.0
4.0
1.5
1.5
2.2
4.0
5.5
7.5
7.5
5.5
7.5
7.5
650
830
870
1350
1350
2830
2740
630
890
835
1350
1370
2740
2800
645
835
850
1370
1400
2800
630
890
850
920
1395
1395
2845
1410
2860
645
835
920
910
1395
1420
2860
1420
2880
680
920
910
915
1410
1420
2880
2880
680
915
940
1420
1440
705
925
1420
1440
950
1455
1455
950
1455
1455
*) Produkcja jest przygotowywana
17
Masa
In
IZ
(400 V)
In
[A]
0.42
0.34
0.47
0.56
0.76
0.68
1.00
0.36
0.60
0.62
0.76
1.03
1.00
1.36
0.51
0.62
0.78
1.03
1.90
1.36
0.36
0.60
0.78
1.20
1.45
1.86
2.40
2.65
3.30
0.51
0.62
1.20
1.60
1.86
3.45
3.30
3.45
4.60
1.03
1.20
1.60
2.10
2.65
3.45
4.60
4.60
2.90
2.90
5.20
6.50
8.30
3.90
3.90
4.90
8.30
12.8
15.1
15.1
12.8
15.1
15.1
1.6
2.0
2.0
3.0
3.0
4.0
3.5
2.2
2.5
2.3
3.0
3.3
3.5
4.3
2.2
2.3
2.7
3.3
4.3
4.3
2.2
2.5
2.7
3.1
3.9
4.0
6.1
4.3
5.5
2.2
2.3
3.1
3.4
4.0
5.0
5.5
5.0
6.3
2.6
3.1
3.4
3.7
4.3
5.0
6.3
6.3
3.4
3.8
4.6
6.2
6.5
3.7
4.2
5.5
6.5
5.0
6.7
6.7
5.0
6.7
6.7
Numer typu
Uwagi
[kg]
podstaw.
uzupełniający
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
52030
52031
52032
52033
52034
52035
52036
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
J
0
1
2
3
4
5
K
6
7
8
9
A
B
L
C
D
E
F
H
C
0
1
2
3
4
E
5
F
D
6
7
8
9
A
H
B
J
6
0
1
2
3
4
5
7
0
1
2
3
4
0
1
2
3
0
1
2
0
1
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
*)
*)
*)
*)
*)
*)
Tabela nr 2 - Serwonapędy elektryczne wieloobrotowe MODACT MON, MOP
- wykonania, sposób połączenia elektrycznego
Nr typu
...........................................................................................
5 2 0 3 X
X
X
X
X
6. miejsce
Wykonanie
Wymiary podłączenia
Przepusty Złączka
tvar A
5
F
tvar B1
6
G
tvar C
7
H
tvar D
8
J
tvar E
9
K
7. miejsce
Nadajnik oporowy Nadajnik prądowy
lub wykonanie
CPT 1/A
bez nadajnika
Sterowanie miejscowe, wskaźnik położenia oraz nadajnik położenia
Bez sterowania miejscowego i wskaźnika położenia
1
Wskaźnik położenia miejscowy
2
B
-
Sterowanie miejscowe
4
E
Sterowanie miejscowe i wskaźnik położenia
6
-
Sterowanie miejscowe dla serwonapędów
7
H
Sterowanie miejscowe i wskaźnik położenia dla serwonapędów
8
-
8. miejsce
Momenty wyłączające, szybkości przestawienia wału wyjściowego oraz inne parametry techniczne wraz
z oznaczeniem podane są w tabeli nr 1. W miejscu tym należy podać numer lub literę odpowiadające
parametrom wymaganym.
Sygnalizacja, nadajnik położenia, lampka mrugająca
MODACT MON, MOP
9. miejsce
MODACT MON, MOP Control
1)
Wyposażenie
kompletne
Bez regulatora
położenia
Bez regulatora
położenia
i hamulca
Bez sygnalizacji, nadaj. położenia i lampka mrugająca
0
-
E
M
Nadajnik położenia
1
A
F
N
Wyłączniki sygnalizacyjne
2
-
G
Q
Wyłączniki sygnalizacyjne i nadajnik położenia
3
B
H
P
Lampka mrugająca
4
-
I
R
Nadajnik polożenia, lampka mrugająca
5
C
J
S
Wyłączniki sygnalizacyjne, lampka mrugająca
6
-
K
T
Wyłączniki sygnal., nadaj. polożenia, lampka mrugająca
7
D
L
U
10. miejsce
Należy podać literę N - identycznie dla wszystkich wykonań.
Uwaga: 1) Serwonapędy MODACT MON, MOP Control z regulatorem ZP2 RE4 – bez dodatkowego oznaczenia uzupełniającego,
serwonapędy MODACT MON, MOP Control z regulatorem ZP2 RE5 – na 11-tym miejscu należy podać liczbę 5.
18
X
19
145
178
455
540
52 033.xxxxN
52 034.xxxxN
52 035.xxxxN
120
376
52 031.xxxxN
52 032.xxxxN
90
B
305
A
52 030.xxxxN
Oznaczenie typu
442
382
328
300
C
dla silników o wysokości osi 71, 80, 90 mm
- M25X1,5
zakres ∅ 9 - 16 mm
1x dlawik kablowy
153
123
92
78
D
dla silników o wysokości osi 100, 112,132 mm
dławik M32x1,5 zakres ∅ 13 - 20 mm
(dołączone)
otwory zaslepione (do wybicia)
598
519
436
334
E
298
258
228
228
F
896
777
664
562
G
375
250
200
160
∅H
-
-
-
99
J
234
190
144
120
K
445
387
328
300
L
sterowanie
miejscowe
zewnętrzny zacisk
ochronny
1x dławik kablowy
zakres ∅ 6 - 12 mm
2x dławik kablowy
zakres ∅ 10 - 14 mm
1x dławik kablowy
zakres ∅ 13 - 18 mm
Rysunek gabarytowy serwonapędów MODACT MON, MOP,
nr typu 52 030.xxxxN - 52 035.xxxxN (wykonanie z listwą zaciskową)
52 036.xxxxN
kształt B1, C, D, E
52 036.xxxxN
kształt A
Oznaczenie typu
maks 963
dławik M32x1,5 zakres ∅ 13 - 20 mm
(dołączone)
otwory zaslepione (do wybicia)
B
463
418
A
757
712
705
750
C
sterowanie
miejscowe
zewnętrzny zacisk
ochronny
1x dławik kablowy
zakres ∅ 6 - 12 mm
2x dławik kablowy
zakres ∅ 10 - 14 mm
1x dławik kablowy
zakres ∅ 13 - 18 mm
Rysunek gabarytowy serwonapędów MODACT MON, MOP,
nr typu 52 036.xxxxN (wykonanie z listwą zaciskową)
20
376
455
540
52 031.xxxxN
52 032.xxxxN
52 033.xxxxN
52 034.xxxxN
52 035.xxxxN
178
145
120
90
B
442
382
328
300
C
153
123
92
78
D
sterowanie
miejscowe
598
519
436
334
E
328
288
258
258
F
926
807
694
592
G
375
250
200
160
∅H
-
-
-
99
J
234
190
144
120
K
zewnętrzny zacisk
ochronny
470
410
350
325
L
M25x1,5 (zakres ∅ 13 - 18 mm)
1x dławik kablovy
M20x1,5 (zakres ∅ 10 - 14 mm)
1x dławik kablovy
52 036.xxxxN
kształt B1, C, D, E
52 036.xxxxN
kształt A
Oznaczenie typu
maks 963
dławik M32x1,5 zakres ∅ 13 - 20 mm
(dołączone)
otwory zaslepione (do wybicia)
B
463
418
A
785
740
705
750
C
sterowanie
miejscowe
zewnętrzny zacisk
ochronny
M25x1,5 (zakres ∅ 13 - 18 mm)
1x dławik kablovy
M20x1,5 (zakres ∅ 10 - 14 mm)
1x dławik kablovy
Rysunek gabarytowy serwonapędów MODACT MON, MOP,
nr typu 52 030.xxxxN (wykonanie z złączką)
W przypadku wymagania klienta można wyposażyć serwonapędy MODACT MON, MOP w złączkę nasuwną (konektor HARTING), przez którą podłączane są obwody sterownicze. ZPA Pečky a.s. dostarcza również końcówkę na kabel. Do podłączenia kabla do końcówki należy użyć kleszcze zaciskowe (dostarczane przez firmę HARTING, numer zamówieniowy 0999 000 0021; e-mail: [email protected])
305
A
52 030.xxxxN
Oznaczenia typu
dla silników o wysokości osi 71, 80, 90 mm
- M25X1,5
zakres ∅ 9 - 16 mm
1x dlawik kablowy
dla silników o wysokości osi 100, 112,132 mm
dławik M32x1,5 zakres ∅ 13 - 20 mm
(dołączone)
otwory zaslepione (do wybicia)
Rysunek gabarytowy serwonapędów MODACT MON, MOP,
nr typu 52 030.xxxxN - 52 035.xxxxN (wykonanie z złączką)
21
160
210
240
90
110
120
52 030
52 031, 52 032
52 033, 52 034
52 035
M 20
M 16
M 12
M 10
∅C
Wymiary (mm)
D
47
23
21
16
E
220
200
140
120
Uwaga:
Otwory dla dodatkowego zamocowania serwonapędów MODACT
służą jedynie do podtrzymania masy serwonapęda i nie mogą być
obciążone żadną inną siłą dodatkową.
B
110
A
61
serwonapęda
Numer typu
Otwory dla dodatkowego zamocowania serwonapędów
MODACT MON, MOP
typoszereg 52 030 - 52 035
70
55
d4
100
110
75
80
52 033
52 034
Numer typu
100
110
80,5
90
52 035
Wieczko
100
110
80,5
90
52 036
Uszczelka
Nasadka ochronna (cznie z otworem w pokrywie) wykona odbiorca
80
65
d3
60
45
50,5
52 030
35,5
52 031
52 032
d2
d1
Wymiar
(mm)
Pokrywa skrzyni
3xM4x10
Nasadka ochronna
Przygotowanie dla skoku wzrastającego
Kształt D
t2
∅ d8
d4
∅ d1
∅ d3
∅ d2
b3
h
l4
Kształt E
t3
∅ d2
∅ d3
∅ d1
b4
∅ d9
∅ d2
∅ d3
∅ d1
h4 ≤ h
h2
b2
d4
d4
h1
∅ d7
∅ d6
h1
h
Kształt C
h
Wymiary podłączenia serwonapędów MODACT MON, MOP
typoszereg 52 030 - 52 036 wykonanie podstawowe (bez adaptera)
l6
h4≤h
h1
l5
22
20
41,5
14
28
20
50
∅d6
∅d8 g6
l4
55
∅d9 H8
l6 min.
b4 Js9
6
22,8
20
l5
t3
6
55
b3 h9
22,5
12
10
h2
b2 H11
t2max
60
40
∅d7
8
33,3
76
30
76
8
33
70
30
20
12,5
h1 min.
1,25d4
4
4
M 16
140
100
175
3
4
M 10
102
70
125
52 030
52 031
52 032
hmax
Ilość
otworów
gwintownych
∅d4
∅d3
f8
∅d2
wartość
orientacyjna
∅d1
Wymiar
12
43,3
97
40
97
12
43
90
40
53
24
15
80
25
5
4
M 20
165
130
210
52 033
52 034
Numer typu
14
53,8
117
50
117
14
53,5
110
50
72
30
16
100
20
5
8
M 16
254
200
300
52 035
18
64,4
127
60
127
18
64
120
60
72
40
18
120
25
5
8
M 20
298
230
390
52 036
Wymiary o średnicy d6 i l6 nie mogą być mniejszce niż podano w tabeli.
Wymiary podano w mm.
E
D
C
C, D, E
(dane wspólne)
Kształt
Tabela podstawowych wymiarów podłączenia serwonapędów
MODACT MON, MOP (bez adaptera)
23
B1
A
∅ d6
26
43,5
∅d6 max
h1 max
4
18
60
64,4
3
12
42
45,3
b1
∅d7 H9
t1
65
38
110
55
65
36
38
M 16
140
h3 max
45
28
l1 min
63,5
∅d5
28
3
12,5
h
h2 min.
Α
∅d5
110
4
45
4
20
M 10
∅d4
Ilość
otworów
∅d4
63,5
4
102
∅d3
100
70
175
∅d2 f8
A
∅ d2
∅ d3
∅ d1
∅ d7
85,4
80
22
5
80
47
122
70
92
44
47
122
25
5
4
M 20
165
130
210
52 033
52 034
Numer typu
52 031
52 032
125
52 030
l min
∅ d5
t1
b1
106,4
100
28
5
110
67
155
90
110
60
64
155
20
5
8
M 16
254
200
300
52 035
Dopasowanie adapterów do serwonapędów
d4
∅d1
Wymiar
(mm)
∅ d5
∅ d2
∅ d3
∅ d1
d4
A, B1
(dane wspólne)
l
Kształt B1
h3
Kształt A
l
B1
A
A, B1
(dane wspólne)
Ksałt
∅ d6
130
∅d5
l1 min
t1
∅d7 H9
b1
127,4
120
32
5
72
A
h3 max
110
695 2+)
l min
70
165
72
h1 max
740 1+)
Α
∅d5
∅d6 max
5
25
h
8
M 20
298
230
390
52 036
∅ d5
t1
∅ d2
∅ d3
∅ d1
Uwagi:
1+) - nakrętka zabudowana w serwonapędu
2+) - tuleja zabudowana w serwonapędu
d4
Kształt B1
h2 min.
Ilość
otworów
∅d4
∅d4
∅d3
∅d2 f8
∅d1
Wymiar
∅ d5
∅ d2
∅ d3
∅ d1
d4
Kształt A
∅ d7
Adaptery dla serwonapędów MODACT MON, MOP nr typu 52 036
b1
Adaptery dla serwonapędów MODACT MON, MOP nr typu 52 030 - 52 035
h2
l1
h
A
A
h2
h1
h
h3
A
A
h2
h1
h
h2
l1
h
Schematy połączeń serwonapędów elektrycznych
MODACT MON, MOP
Legenda:
EH
- Segmenty grzewcze 2 x TR 551 10 k/A
SQ1 (MO)
- Wyłącznik momentowy dla kierunku „otwiera“
SQ2 (MZ)
- Wyłącznik momentowy dla kierunku „zamyka“ BQ1, BQ2
SQ3 (PO)
- Wyłącznik położeniowy dla kierunku „otwiera“
- Nadajnik położenia CPT1 /A 4 - 20 mA
- Nadajnik położenia prądowy CPT1/ A 4 - 20 mA
SQ4 (SO)
CPT1
- Wyłącznik położeniowy dla kierunku „zamyka“ SA1
- Wyłącznik sygnalizacyjny dla kierunku „otwiera“ SA2
SQ6 (SZ)
- Wyłącznik sygnalizacyjny dla kierunku „zamyka“ B
- Lampka mrugająca
SQ5 (PZ))
- Przełącznik sterowania - miejscowe - zdalne
- Przełącznik - otwiera - zamyka
Polożenia przelacznikow:
M - miejscowe
D - zdalne
O - otwiera
Z - zamyka
Uwaga:
U wykonania z nadajnikiem prądowym CPT1/A użytkownik powinien zabezpieczyć podłączenie dwuprzewodowego
obwodu nadajnika prądowego do uziemienia elektrycznego regulatora nawiązującego, komputera, itp. Podłączenie
musi być wykonane tylko w jednym miejscu w którejkolwiek części obwodu poza serwonapędiem elektrycznym. Napięcie między elektroniką i pokrywą nadajnika prądowego nie może przekroczyć 50 V prądu stałego
24
Schematy połączeń serwonapędów elektrycznych MODACT MON, MOP
Wykonanie - listwa zaciskowa
Nadajnik położenia : oporowy 2 x 100 Ω lub bez nadajnika
Nadajnik położenia : prądowy CPT 1/A 20 mA
silnik elektryczny
skrzynka sterownicza
sterowanie miejscowe
Podłączenie zacisków
silnika elektrycznego
dla napięcia 3x400 V
W2
U2
V2
U1
V1
W1
Wykonanie - złączka HARTING
PO835
25
Schematy połączeń serwonapędów elektrycznych MODACT MON, MOP nr. typu 52 031,
52 032 z silnikiem hamowanym
P – 0801
Wykonanie - listwa zaciskowa
Nadajnik położenia : oporowy 2 x 100 Ω lub bez nadajnika
skrzynka sterownicza
sterowanie miejscowe
silnik elektryczny
P – 0803
Nadajnik położenia : prądowy CPT 1/A 20 mA
skrzynka sterownicza
sterowanie miejscowe silnik elektryczny
P – 0870
Schemat połączeń serwonapędów elektrycznych MODACT MONJ
listwa zaciskowa silnika
elektrycznego
N
L
stycznik
otworzyć
stycznik
zamknąć
Przykład połączeń obwodów siłowych
do sterowania silnika jednofazowego w obu
kierunkach obrotów.
Obwody sterownicze nie są częścią serwonapędu.
26
Spis częsci zamiennych serwonapędów
Numer
typu
1
52 030
Nazwa
Szt
Zastosowanie
3
4
5
Pierścień uszczelniający 125x3
2327311049
PN 029281.2
1
Uszczelka pomiędzy skrzynką przekładni
siłowej i kołnierzem z kołami zębatymi
Pierścień uszczelniający 180x3
2327311043
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pokrywy
skrzynki zaciskowej
Pierścień uszczelniający 130x3
2327311041
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pomiędzy
skrzynką sterowniczą
i skrzynką przekładni siłowej
Pierścień uszczelniający 43x35
2327311008
PN 029280.2
1
Uszczelnienie wału wyjściowego
w skrzynce sterowniczej
Pierścień uszczelniający 10x6
2327311001
PN 029280.2
2
Uszczelnienie wału wyłączania
momentowego
Pierścień uszczelniający 170x3
2327311054
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pokrywy skrzynki
sterowniczej
Pierścień „gufero“ 40x52x7
2327352066
ČSN 029401.0
1
Uszczelnienie wału wyjściowego
w skrzynce sterowniczej
Pierścień uszczelniający 32x2
2327311037
PN 029281.2
1
Uszczelnienie szkła lokalnego
wskaźnika położenia
Uszczelka
405052737414
224612280
1
Uszczelnienie pod pokrywą
otworu dla trzonu armatury
Wziernik
2332111121
4-62 847
1
Pokrywa lokalnego wskaźnika
położenia
Mikrowyłącznik SAIA XGK 12-88-J21 ICS
2337441060
Zamówić
w ZPA Pečky, a.s.
1
Wyłączniki momentowe MO, MZ
Mikrowyłącznik D433-B8LD
2337441098
Zamówić
w ZPA Pečky, a.s.
1
Wyłączniki położeniowe PO, PZ,
wyłączniki sygnalizacyjne SO, SZ
Pierścień „gufero“ 40x52x7
2327352066
ČSN 029401.0
2
Uszczelnienie wału wyjściowego
w skrzyni przekładni siłowej
Pierścień „gufero“ 16x28x7
2327352022
ČSN 029401.0
1
Uszczelnienie wału koła ręcznego
Uszczelka 16x22
405052105014
224580840
2
Uszczelnienie korka gwintowanego
(wlewowego oleju)
Pierścień uszczelniający 125x5
2327311404
PN 029281.2
1
Uszczełnienie pomiędzy
skrzynką sterowniczą
a skrzynką zaciskową
Uszczelka
224591870
1
Uszczelnienie pomiędzy silnikiem
elektrycznym a kołnierzem z kołami
zębatym
4-62 847
1
Pokrywa lokalnego
wskaźnika położenia
Zamówić
w ZPA Pečky, a.s.
1
Wyłączniki momentowe MO, MZ
Pierścień uszczelniający
„gufero“ 60x75x8
2327352090
ČSN 029401.0
2
Uszczelnienie wału wyjściowego
skrzyni przekładni siłowej
Pierścień uszczelniający
„gufero“ 20x32x7
2327352027
ČSN 029401.0
1
Uszczelnienie wału koła ręcznego
Pierścień uszczelniający 95x85
2327311029
PN 029280.2
1
Uszczelnienie wkładki z pierścieniami
„gufero“ w skrzyni siłowej
2
52 031 Wziernik
+
2332111121
52 032 Mikrowyłącznik SAIA XGK 12-88-J21 ICS
2337441060
Nr rysunku
27
1
52 033
+
52 034
2
3
4
Pierścień uszczelniający 50x2
2327311028
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pokrywy sprężyny
momentowej
Pierścień uszczelniający 16x22
405052105014
224580840
2
Uszczelnienie korka gwintowanego
(do nalewania oleju)
Uszczelka (wg silnika)
224642240 - 1LA708,709 1
Uszczelnienie pomiędzy silnikiem
224623470 - 1LA707
elektrycznym a kołnierzem z kołami
zębatym
Pierścień uszczelniający 125x5
2327311404
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pomiędzy skrzynką
sterowniczą a skrzynką zaciskową
Mikrowyłącznik D 443-B8LD
2337441098
Zamówić
w ZPA Pečky a.s.
1
Wyłączniki położeniowe PO, PZ
Wyłączniki sygnalizacyjne SO,SZ
Pierścień uszczelniający 160x3
2327311048
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pomiędzy skrzynką
przekładni siłowej a kołnierzem z kołami
zębatymi
Pierścień uszczelniający 180x3
2327311043
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pokrywy listwy zaciskowej
Pierścień uszczelniający 190x3
2327311056
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pomiędzy skrzynką
sterowniczą a skrzynką przekładni
siłowej
Pierścień „gufero“ 55x70x8
2327352083
ČSN 029401.0
1
Uszczelnienie wału wyjściowego
w skrzynce sterowniczej
Pierścień uszczelniający 10x6
2327311001
PN 029280.2
2
Uszczelnienie wału wyłączników
momentowych
Pierścień uszczelniający 190x3
2327311056
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pokrywy
skrzynki sterowniczej
Pierścień uszczelniający 32x2
2327311037
PN 029281.2
1
Uszczelnienie szkła lokalnego
wskaźnika położenia
Uszczelka wymiar 3
405052785014
224610741
1
Uszczelnienie pod pokrywę otworu
dla trzonu armatury
Pierścień uszczelniający 60x50
2327311090
PN 029280.2
1
Uszczelnienie wału wyjściowego
w pokrywie skrzynki sterowniczej
Pierścień uszczelniający 200x3
2327311044
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pomiędzy skrzynką
przekładni siłowej a kołnierzem z kołami
zębatymi
Pierścień uszczelniający 180x3
2327311043
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pokrywy skrzynki
zaciskowe
Pierścień uszczelniający 200x3
2327311044
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pomiędzy kołnierzem
z kołami zębatymi a skrzynką przekładni
siłowej
Pierścień „gufero“ 80x100x13
2327352097
ČSN 029401.0
1
Uszczelnienie wału wyjściowego
w skrzynce sterowniczej
Pierścień uszczelniający 10x6
2327311001
PN 029280.2
2
Uszczelnienie wału
wyłącznika momentowego
Pierścień uszczelniający 200x3
2327311044
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pokrywy
skrzynki sterowniczej
Pierścień uszczelniający 75x65
2327310991
PN 029280.2
1
Uszczelnienie wału wyjściowego
w pokrywie skrzynki sterowniczej
Pierścień uszczelniający 32x2
2327311037
PN 029281.2
1
Uszczelnienie szkła lokalnego wskaźnika
położenia
Uszczelka wymiar 4
405052713614
224611130
1
Uszczelnienie pod pokrywę otworu
dla trzonu armatury
Wziernik
2332111121
4-62 847
1
Pokrywa lokalnego wskaźnika położenia
28
5
1
2
3
4
5
Mikrowyłącznik SAIA XGK 12-88-J21 ICS
2337441060
Zamówić
w ZPA Pečky, a.s.
1
Wyłączniki momentowe MO, MZ
Pierścień „gufero“ 80x100x10
2327352096
ČSN 029401.0
2
Uszczelnienie wału wyjściowego
w skrzyni przekładni siłowej
Pierścień „gufero“ 27x40x10
2327352044
ČSN 029401.0
1
Uszczelnienie wału koła ręcznego
Pierścień uszczelniający 70x2
2327311058
PN 029281.2
2
Uszczelnienie pokrywy
sprężyny momentowej
Uszczelka (wg silnika)
224591530 - 1LA710,711 1
Uszczelnienie pomiędzy silnikiem
224642240 - 1LA709
elektrycznym a kołnierzem z kołami
zębatymi
Uszczelka 16x22
405052105074
224580840
2
Uszczelnienie korka gwintowanego
(do nalewania oleju)
Pierścień uszczelniający 125x5
2327311404
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pomiędzy skrzynką
sterowniczą a skrzynką zaciskową
Mikrowyłącznik D 433-B8LD
2337441098
Zamówić
w ZPA Pečky, a.s.
1
Wyłączniki położeniowe PO, PZ
wyłączniki sygnalizacyjne SO, SZ
224593370
1
Uszczelnienie pomiędzy silnikiem
elektrycznym a kołnierzem z kołami
zębatymi
Pierścień uszczelniający 280x3
2327311078
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pomiędzy kołnierzem
z kołami zębatymi a skrzynką
przekładni siłowej
Pierścień uszczelniający 180x3
2327311043
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pokrywy skrzynki
zaciskowej
Pierścień uszczelniający 260x5
2327311046
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pomiędzy skrzynką
przekładni siłowej a skrzynką
sterowniczą
Pierścień „gufero“ 85x120x13
2327352098
ČSN 029401.0
1
Uszczelnienie wału wyjściowego
w skrzynce sterowniczej
Pierścień uszczelniający 10x6
2327311001
PN 029280.2
2
Uszczelnienie wału wyłącznika
momentowego
Pierścień uszczelniający 200x3
2327311044
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pokrywy
skrzynki sterowniczej
Pierścień uszczelniający 90x80
2327311011
PN 029280.2
1
Uszczelnienie wału wyjściowego
w pokrywie skrzynki sterowniczej
Pierścień uszczelniający 32x2
2327311037
PN 029281.2
1
Uszczelnienie szkła
lokalnego wskaźnika położenia
Uszczelka
405052713614
224611130
1
Uszczelnienie pod pokrywę
otworu trzonu armatury
Wziernik
2332111121
4-62 847
1
Pokrywa lokalnego
wskaźnika położenia
Mikrowyłącznik SAIA XGK 12-88-J21 ICS
2337441060
Zamówić
w ZPA Pečky, a.s.
1
Wyłączniki momentowe M0, MZ
Mikrowyłącznik D433-B8LD
2337441098
Zamówić
w ZPA Pečky, a.s.
1
Wyłączniki położeniowe PO, PZ
Wyłączniki sygnalizacyjne SO, SZ
Pierścień „gufero“ 105x130x13
2327352109
ČSN 029401.0
2
Uszczelnienie wału wyjściowego
w skrzyni przekładni siłowej
Pierścień „gufero“ 30x50x12
2327352054
ČSN 029401.0
1
Uszczelnienie wału koła ręcznego
Pierścień uszczelniający 90x2
2327311081
PN 029281.2
1
Uszczelnienie pokrywy
sprężyny momentowej
Uszczelka 16x22
405052105014
22458084.0
2
Uszczelnienie korka gwintowanego
(do nalewania oleju)
52 035 Uszczelka
405052104614
29
1
52 036
52 030
52 036
2
3
4
5
Części zamienne dla numeru typu 52 036 są zgodne jak dla numeru typu 52 035, ale uzupełnione o:
Pierścień „gufero“ 150x180x15
2327352108
ČSN 029401.0
1
Uszczelnienie wału wyjściowego
skrzyni przekładniowej
Pierścień „gufero“ 95x125x13
2327352107
ČSN 029401.0
1
Uszczelnienie dolne koła środkowego
Pierścień „gufero“ 105x130x13
2327352109
ČSN 029401.0
1
Uszczelnienie górne koła środkowego
Uszczelka
405052747714
224612480
1
Uszczelnie górne koła środkowego
Uszczelka
405052743914
224612590
1
Uszczelnienie pomiędzy kołnierzem
z łożyskiem a przekładnią różnicową
Uszczelka
405052743514
224612580
1
Uszczelnienie pomiędzy kołnierzem
a kołnierzem z łożyskiem
nadajnik położenia
prądowy CPT 1/A
234051393
Zamówić
w ZPA Pečky a.s.
1
Montaż na płycie sterowniczej
30
Prace badawczo-rozwojowe, produkcja, sprzedaż i serwis serwonapędów
elektrycznych i szaf rozdzielczych
SPIS PRODUKOWANYCH SERWONAPĘDOW
KP Mini
Serwonapędy elektryczne jednoobrotowe (do 30 Nm)
Modact MOK, MOK-P, MOK-P EEx
Serwonapędy elektryczne jednoobrotowe przeznaczone dla
zaworów kulowych i klap
Modact MON, MOP, MONED, MOPED
Serwonapędy elektryczne wieloobrotowe
Modact MO EEx
Serwonapędy elektryczne wieloobrotowe w wykonaniu niewybuchowym
Modact MOA
Serwonapędy elektryczne wieloobrotowe przeznaczone dla
elektrowni jądrowych poza zoną aktywną
Modact MOA OC
Serwonapędy elektryczne wieloobrotowe przeznaczone dla
elektrowni jądrowych w zonie aktywnej
Modact MPR Variant
Serwonapędy elektryczne jednoobrotowe dźwigniowe
ze zmienną prędkością przestawienia
Modact MPS Konstant
Serwonapędy elektryczne jednoobrotowe dźwigniowe
ze stałą prędkością przestawienia
Modact MTN, MTP
Serwonapędy elektryczne liniowe (cięgłowe) ze stałą prędkością przestawienia
Dostawy kompletów: Serwonapęd + armatura (ewentualnie przekładnia MASTERGEAR)
TRADYCJA
•
JAKOŚĆ
•
NIEZAWODNOŚĆ
tř. 5. května 166
289 11 PEČKY, Republika Czeska
e-mail: [email protected]
www.zpa-pecky.cz
tel.: +420 321 785 141-9
fax: +420 321 785 165
+420 321 785 167

Podobne dokumenty