Pobierz dokument

Komentarze

Transkrypt

Pobierz dokument
STYCZEŃ 2012 NR 01-219
PISMO LOKALNE MIASTA I GMINY GNIEWKOWO
Rekord hojności |
ISSN 1233-9539
XX finał WOŚP |10
nr 01/2012
GNIEWKOrama
2 WAŻNY TEMAT
Pomnik księcia Władysława Białego na Rynku powstał
dzięki wsparciu wielu sponsorów
Wizyta Premiera Donalda Tuska z okazji otwarcia pierwszej
w kraju Astro-bazy w Gniewkowie
Przebudowana kotłownia na ul. Dreckiego w Gniewkowie
Przebudowana droga Lipie-Perkowo
Świetlica w Więcławicach po modernizacji
GNIEWKOrama
nr 01/2012
Powołanie na stanowisko Sekretarza
Generalnego Biskupa
Wojciecha Polaka
WAŻNY TEMAT 3
Rok 2011
Trudny, ale niesamowity
i pełen inwestycji
W tak trudnym czasie
dokonaliśmy bardzo
dużo. Wszystkie
zaplanowane działania
zostały zrealizowane,
a dodatkowo udało
się zrobić wiele ponad
plan.
tekst
Anna Nawrocka
B
udowa sieci kanalizacyjnej
Skalmierowice-SzadłowiceWierzchosławice-Gniewkowo
– ponad 10 km, budowa nowego budynku socjalnego
na 20 lokali, obserwatorium
astronomiczne Astro-Baza,
czy też budowa nowoczesnej
kotłowni i Centrum Zarządzania Kryzysowego, świadczą
o tym, że inwestycyjny bilans
za 2011 rok należy zdecydowanie uznać za sukces.
Jak powiedział Burmistrz:
„to był piąty rok ogromnych
inwestycji poczynionych w różnych sferach na terenie miasta
i gminy.”
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Szadłowice i Skalmierowice
w gminie Gniewkowo” zrealizowany został w całości z wykorzystaniem środków unijnych
z PROW, całkowita wartość zadania 3.022.066,96, kwota dofinansowania z UE 1.228.907
– inwestycja zakończona
w sierpniu br.
Również w sierpniu oddany
został nowy budynek socjalny na 20 mieszkań o wysokim
standardzie. Całkowita wartość
przedsięwzięcia wyniosła 1,725
mln zł. Gmina Gniewkowo po-
zyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego
w kwocie blisko 671 tys. zł.
Obiekt astronomicznego obserwatorium Astro-Baza Kopernik funkcjonuje od
czerwca, kiedy to nasze miasto
gościło premiera polskiego Rządu – Donalda Tuska. Od kilku
miesięcy czekaliśmy na przekazanie obiektu przez Urząd
Marszałkowski (część unijna ok. 200 tys., wkład Gminy
Gniewkowo 120 tys. zł, całkowita wartość gniewkowskiego
obserwatorium 320 tys. zł) Przeprowadzono zmianę sposobu
użytkowania budynku technicznego na obiekt ogólnodostępny,
by Astro-Baza mogła w pełni
służyć wszystkim mieszkańcom.
Udało się też przeprowadzić
budowę drogi Lipie-Perkowo
i drogi w Żyrosławicach. Realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu środków własnych
gminy w wysokości 438,5 tys. zł
oraz dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 35 tys. zł. W Żyrosławicach wykonano nawierzchnię
asfaltową o szerokości 4 m na
odcinku 400 m. Koszt modernizacji wyniósł 181.275,46 zł.
15 lipca br. nastąpiło oficjalne i uroczyste oddanie obiektu
nowoczesnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dziś
w budynku przy ulicy Piasta
w Gniewkowie swoją siedzibę
mają Strażacy, Ratownicy Medyczni oraz Policjanci. Była remiza OSP przeszła gruntowną
przebudowę wraz z zagospodarowaniem terenu i budową
garaży. Inwestycję wspólnie
przeprowadziło Starostwo Powiatowe, Gmina Gniewkowo
oraz Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Łączny koszt
inwestycji wyniósł 900 tys. zł,
z czego Gmina wydatkowała
jedynie 30 tys. zł.
W dniu 29 października br.
odbyła się uroczystość otwarcia nowej świetlicy w Więcławicach. Inwestycja polegała
na zmianie sposobu użytkowania budynku Kutnowskiej
Hodowli Buraka Cukrowego
(laboratorium) na świetlicę wiejską. Koszt wykonania
świetlicy to blisko 250 tys. zł.,
z czego kwota dofinansowania
to 122.850,00.
Zmodernizowano także archaiczną i długo nie remontowaną kotłownię przy ul.
Dreckiego. Inwestycja ta jest
kontynuacją podejmowanych
przez Gminę Gniewkowo wraz
z PK „Gniewkowo” działań
podnoszących jakość infrastruktury ciepłowniczej na
terenie miasta i gminy. Cała inwestycja zrealizowana została
w ramach projektu pn. „Rozwój
i modernizacja infrastruktury
w zakresie ochrony powietrza
poprzez przebudowę kotłowni
węglowej na gazową wraz z wymianą osiedlowej sieci cieplnej
na osiedlu Dreckiego i 700-lecia w Gniewkowie”. Projekt
zyskał dofinansowanie w wysokości 50 procent ze środków
unijnych tj. kwotę w wysokości 842 528,28 zł i tyleż samo
zainwestowało Przedsiębiorstwo Komunalne.
Wszystkie wymienione inwestycje są dla całej Gminy
wielkim sukcesem. Pomimo
tak trudnego dla nas czasu
udało się wszystko zrealizować zgodnie z zamierzeniami. Jednocześnie nie możemy
zapominać o wielu ważnych
i medialnych wydarzeniach,
w których mieliśmy możliwość
uczestniczyć.
Czerwcowa wizyta premiera
polskiego Rządu – Donalda Tuska – na długo zagości w naszej
pamięci. Pierwszy raz w historii Gniewkowa osoba na tak
ważnym stanowisku odwiedziła
nasze miasto. Prasa, telewizja
i rozgłos na cały kraj sprawił, że
o Gniewkowie usłyszało wiele
osób.
Bardzo ważnym wydarzeniem
dla Gniewkowa była uroczystość
odsłonięcia pomnika Księcia
Władysława Białego. Inicjatywa budowy pomnika powstała
w roku 2009 dzięki staraniom
Burmistrza Gniewkowa Adama
Roszaka, zostały zebrane pozabudżetowe środki finansowe.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu darczyńców, których
imiona i nazwiska znalazły się
na tablicy pamiątkowej. Trudną
sytuację, związaną z błędem artystów i wykonawców pomnika,
potrafiliśmy przebić w sukces,
a spektakularną „egzekucję” wykorzystać jako kolejną okazję do
promocji miasta.
Nie możemy pominąć istotnego faktu, jakim było powołanie na stanowisko Sekretarza
Generalnego Biskupa Wojciecha Polaka.
- Z wielką radością przyjąłem wiadomość o tak godnym
wyróżnieniu. Biskup Polak jest
przykładem jak człowiek może
kształtować życie zgodnie ze
swą wolną wolą, dokonywać
samodzielnych wyborów, podejmować zobowiązania oraz
pokonywać wyzwania, jakie stawia przed nami Opatrzność –
mówi Burmistrz Adam Roszak.
Wielkim zaszczytem jest dla
nas fakt, iż Jego Ekscelencja
pochodzi z Suchatówki. To, że
wychował się na naszym terenie, a powołanie do Służby
Bożej wywodzi się z Parafii p.w.
Świętego Mikołaja i Świętej
Konstancji w Gniewkowie, jest
dla nas wielkim powodem do
dumy.
Trudny, pracowity i jakże
owocny – to określenia, którymi możemy podsumować miniony rok.
nr 01/2012
GNIEWKOrama
4 AKTUALNOŚCI
net - news
O
d 16 stycznia Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu będzie wydawało i przyjmowało wnioski
o dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski można składać
w sprawie dofinansowania do
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowania
do likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier
technicznych, dofinansowania
do likwidacji barier w komunikowaniu, dofinansowania do
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia osób
niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, dofinansowania
z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne mogą
składać wnioski min. na: udzielenie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrot kosztów wyposażenia
stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. www.pcpr.
inowroclaw.info
J
ak każdego roku rozliczając
swój podatek dochodowy
pamiętajmy że 1% podatku
można oddać na Organizacje
Pożytku Publicznego. Wszelkie
informacje znajdziemy m.in.
na www.jedenprocentpodatku.pl lub na www.mf.gov.
pl z zakładce PODATKI. Numer KRS wybranej organizacji
znaleźć można w wykazie OPP
i zamieszczonym w Biuletynie
Informacji Publicznej na www.
mpips.gov.pl. Takimi organizacjami, na które można oddać
swój 1% z naszego regionu są
Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” w Gniewkowie oraz
Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Mała Ojczyzna” w Gąskach.
Oprac.
Joanna Gmaj-Murawska
GNIEWKOrama
ASTRO-BAZA w Gniewkowie
Praca przy komputerach
w Astro-Bazie
jest już budynkiem
użyteczności publicznej!
Z wielką przyjemnością
i satysfakcją informujemy, iż
obiekt gniewkowskiego obserwatorium przy Gimnazjum
Nr 1 im. Ziemi Kujawskiej już
w pełni służy mieszkańcom.
W dniu 20 stycznia br. miały
miejsce pierwsze obserwacje
nieba w obiekcie użyteczności
publicznej, jakim od niedawna
jest Astro-Baza.
P
rojekt budowy Astro-Baz
pojawił się w 2009r. Wtedy
też Burmistrz podjął działania aby Gniewkowo znalazło
się na liście samorządów, które będą uczestniczyły w tym
projekcie. Pomysł spotkał się
z naszym ogromnym zainteresowaniem. Dzięki wsparciu
pana Ryszarda Grobelskiego,
radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
kadencji 2006 – 2010 udało się
dołączyć do grona miast, w których realizowana jest budowa
przyszkolnych obserwatoriów.
Po uroczystym i jakże
medialnym otwarciu Astro-Bazy Kopernik w dniu 1 czerwca 2011, na które przybył sam
premier polskiego Rządu – Donald Tusk, obiekt niestety nie
był udostępniony osobom zainteresowanym. Przyczyną tej
niefortunnej sytuacji były niedociągnięcia w dokumentacji
oraz usterki, które nie zostały
wyprostowane przez Urząd
nr 01/2012
Marszałkowski. W związku
z tym, zajęcia, które odbywały
się przez całe wakacje, prowadzone były w pawilonie ustawionym przy obserwatorium.
Przez wiele miesięcy Gmina Gniewkowo czekała na
krok Urzędu Marszałkowskiego – głównego inwestora i beneficjenta projektu unijnego,
w ramach którego Astro-Bazy
powstały – polegający na przekazaniu Gminie Gniewkowo
obiektu w użytkowanie. Dopiero wówczas nasza Gmina, jako
partner w przedsięwzięciu,
mogła wprowadzić stosowne
korekty, poprawki techniczne, a co najważniejsze przeprowadzić zmianę sposobu
użytkowania gniewkowskiego
obserwatorium z budynku
technicznego na obiekt użyteczności publicznej.
Wszystkie procedury związane z przekształceniem Astro-Bazy w pełnowartościowy
i ogólnodostępny obiekt zostały już przeprowadzone, dzięki czemu mieszkańcy mogą
od 20 stycznia uczestniczyć
w zajęciach astronomicznych.
Koordynatorzy lokalni już od
ponad 2 lat uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach mających na celu zaznajamianie
się z profesjonalnym sprzętem
i tematyką. W grudniu 2009 –
rozpoczęły się obchody Międzynarodowego Roku Astronomii
– kiedy to „Dniem z astronomią” – rozpoczęło swoją działalność koło astronomiczne
działające przy gniewkowskim gimnazjum. W ramach
koła realizowano 2 międzynarodowe projekty: „Globe
at Night” i „Star Count” jako
element szerszego programu
„Windows to the universe”.
W maju 2010 – koło astronomiczne przygotowało prezentację w Gminnym Klubie
Promocji Zdolnych poświęcone tematyce astronomicznej.
W miesiącach letnich odbywały się spotkania w Astro-Bazie
oparte na programie „Obserwacje 14 klejnotów letniego
nieba”, zapoczątkowane wyjątkowym piknikiem astronomicznym z iluminacjami
świetlnymi.
Wszystkie podejmowane
działania były możliwe dzięki nowoczesnemu sprzętowi.
W Astro-Bazie Kopernik zamontowane zostały bowiem
specjalistyczne urządzenia automatyczny teleskop Meade
LX 200 14”, teleskop słoneczny
Coronado PST 40/400, lornetka
z piętnastokrotnym powiększeniem oraz astronomiczna kamera CCD. Sprzęt jest w pełni
wykorzystywany i każdy zainteresowany będzie mógł z niego
skorzystać i poznawać wszechAnna Nawrocka
świat.
AKTUALNOŚCI 5
Uroczysta Sesja na zakończenie roku
W środę, 28 grudnia 2011 r. odbyła się ostatnia w 2011 roku
Sesja Rady Miejskiej. Rajcowie z Gniewkowa spotkali się
najpierw na sesji roboczej,
w czasie której uchwalali m.in.
budżet na 2012 rok. Część uroczysta odbyła się w sali koncertowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.
twarcia spotkania dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej Janusz Kozłowski,
który złożył życzenia noworoczne, a po nim głos zabrał
Burmistrz Gniewkowa Adam
Roszak. Włodarz dokonał podsumowania mijającego roku
oraz podziękował przybyłym
O
gościom za współpracę w minionym roku, który był czasem
trudnym, ale udanym. Jak powiedział Burmistrz: „to był piąty rok inwestycji poczynionych
w różnych sferach na terenie
miasta i gminy. Mam na myśli
kanalizację SkalmierowiceSzadłowice-WierzchosławiceGniewkowo oraz świetlice
wiejskie. W samym Gniewkowie otwarcie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Astro
Bazy czy odsłonięcie pomnika
księcia Władysława Białego.
To nie ostatnie zmiany, jakie
zajdą na płycie rynku.”
Na koniec wystąpienia Burmistrz Adam Roszak życzył
gościom sukcesów w realizacji
przyszłorocznych planów oraz
wszelkiej pomyślności w życiu
rodzinnym. W imieniu duchowieństwa wystąpił Ks. Dziekan
Jerzy Nowak, który podzięko-
wał za współpracę oraz życzył
spełnienia marzeń i samych radości w życiu rodzinnym i osoPaulina Rychczyńska
bistym.
W uroczystej sesji licznie uczestniczyli zaproszeni goście, w tym
dyrektorzy szkół i instytucji, sołtysi, przedsiębiorcy lokalni oraz
księża z naszej gminy
Spotkanie uświetnił występ Zespołu Rodzinka
z Gąsek w osobach: Magdaleny,
Jakuba, Huberta
i Patrycji Zaparucha
Burmistrz
i Przewodniczący Rady
mają powody
do zadowolenia, bo udało
się zrealizować wszystkie
plany
Kulinarnie
W
itam. Nazywam się Bożena Kwiatkowska. Mieszkam w Szadłowicach. Jestem
nauczycielką z wieloletnim
stażem i matką dwójki dorosłych już dzieci. Przesyłam dwa
wypróbowane przepisy.
Gulasz z indyka
–
–
–
–
–
–
70 dag piersi z indyka
0,5 kg pieczarek
0,5 kg śmietany kremówki
1 łyżeczka miodu
1 kostka rosołu warzywnego
pół łyżeczki zmielonego kolorowego pieprzu (lub zwykłego)
– łyżeczka cukru (najlepiej
brązowego)
– 1 cebula
– mały przecier pomidorowy
Sposób wykonania: obsmażyć,
pokrojony w kostkę, indyk. Prze-
łożyć do garnka. Osobno pokroić i usmażyć cebulę i pieczarki.
Przełożyć do indyka. Gotując na
małym ogniu połączone składniki dodać przecier, rozpuszczone w pół szklance wody - kostkę
rosołową i łyżeczkę miodu. Doprawić kolorowym pieprzem
i solą. Można dolać łyżkę alkoholu (wg uznania). Na końcu
wlać śmietanę i smażyć jeszcze
przez parę minut.
Smacznego!
Ciasteczka owsiane
–
–
–
–
–
–
–
–
14 dag mąki
10 dag masła roślinnego
8 dag cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
cukier waniliowy (1 op.)
1 jajo
płatki owsiane (pół szklanki
- do obtoczenia ciasteczek)
dowolny dżem
USC Gniewkowo
GRUDZIEŃ 2011
Sposób wykonania: Połączyć
składniki ucierając – mąkę,
masło roślinne, cukier, proszek
do pieczenia, cukier waniliowy i jajko. Łyżką nabierać ciasto i obtaczać kulki (wielkości
orzecha włoskiego) w płatkach
owsianych. Kłaść na wysmarowaną blachę. W ciastku zrobić
wgłębienie i nałożyć dżemu
małą ilość. (wychodzi ok.16 ciasteczek).
Piec w piekarniku 200°C
ok. 20 min.
Jeśli ciasteczka będą smakować polecam podwoić porcję.
Smacznego.
Związki małżeńskie:
Tomasz Ciechorski (Kijewo) Anna Prusak (Wierzchosławice); Piotr Wiciński (Ostrowo)
- Ewa Skierkiewicz (Markowo)
Adam Malatyński (Trębaczew)
- Anna Komandowska (Markowo); Przemysław Olszewski
(Gniewkowo)- Monika Tadeja
(Tarnówko)
Zgony:
Andrzej
Czerwik
–
lat 43 (Buczkowo); Teresa Wąwoźna – lat 74 (Gąski); Stefania
Golenia – lat 95 (Chróstowo);
Izydor Pakulski – lat 62 (Lipie); Bogdan Stefanowski –
lat 67 (Gniewkowo)
Mariola Torgowska
Zastępca Kierownika USC
nr 01/2012
GNIEWKOrama
6 AKTUALNOŚCI
Wyjątkowe życzenia
S
zanowni Państwo, w Nowym
Roku wszystkim czytelnikom i sympatykom „Gniewkoramy” życzymy pomyślności,
optymizmu oraz uśmiechu
i życzliwości, realizacji osobistych planów i wytrwałości.
Włodarzom miasta życzymy
nowych pomysłów i determinacji
w realizacji projektów mających
na celu rozwój i upiększanie naszego miasta.
Życzenia przesłali żołnierze
Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej X Zmiany
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, Mieszkańcy Gniewkowa:
NABÓR DO PROJEKTU
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie w 2012 roku realizuje projekt systemowy pt. „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013”
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROJEKT SKIEROWANY JEST
DO MIESZKAŃCÓW TERENU
MIASTA I GMINY GNIEWKOWO będących osobami:
–
–
–
–
bezrobotnymi,
nieaktywnymi zawodowo,
niepełnosprawnymi,
klientami pomocy
społecznej,
– których dochód w rodzinie nie
przekracza kryterium docho-
dowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.
OFEROWANE WSPARCIE:
– szkolenie zawodowe – (kurs
prawa jazdy, obsługa kasy fiskalnej)
– trening kompetencji i umiejętności społecznych
– doradztwo zawodowe
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do:
M-GOPS w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c pokój
nr 25 lub 40 w godzinach
od 8:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku) tel. 52 3585363
lub 52 3585364
UDZIAŁ W PROJEKCIE
JEST BEZPŁATNY
Kierownik Projektu
Elżbieta Szachulska
kpt. Jacek KUCHARSKI
st. chor. Paweł PAKULSKI
plut. Sławosz KRĘŻELEWSKI
PS. Na co dzień jesteśmy żołnierzami 56 Bazy Lotniczej
w Inowrocławiu, obecnie służymy w Ghazni w Afganistanie
około 4500 km od Gniewkowa. Dzięki wersji PDF Gniewkoramy oraz witryny www.
gniewkowo.com.pl możemy na bieżąco śledzić najważniejsze wydarzenia w naszej
lokalnej społeczności. (Jacek
Kucharski)
Radca
Prawny
w UM
Informacja o zmianie dyżurów Radców Prawnych
w Urzędzie Miejskim
w Gniewkowie.
Porad prawnych mieszkańcom udzielać będzie:
Elżbieta Manicka w poniedziałek od godz.12.00- 15.00
Kazimierz Kolander w środę i piątek od godz. 10.00
– 15.00
Ważne dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Informujemy wszystkich zainteresowanych rolników
o zmianie przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
z dnia 10 marca 2006r.
Zmiany polegają na:
Art. 6.1. ustawy
Wniosek o zwrot akcyzy składa
się w terminach od dnia 1 lu-
GNIEWKOrama
tego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia
do dnia 31 sierpnia danego roku.
Do pierwszego terminu składania wniosków uwzględniamy
faktury od 1 września roku
poprzedniego do końca
stycznia 2012 roku. (w latach następnych od 1 sierpnia
roku poprzedniego do końca
stycznia roku następnego)
Do drugiego terminu skła-
nr 01/2012
dania wniosków faktur y
od 1 lutego do 31 lipca danego roku.
Art. 7.1. ustawy
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji,
następuje w terminach:
1. od 1 kwietnia do 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot
podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
2. od 1 paździer nik a
do 31 października - jeżeli
wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od
dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia.
Zmianie uległy także wzory wniosków o zwrot podatku. Są one dostępne w tut.
Urzędzie (pok. nr 3) oraz na
stronie internetowej www.
gniewkowo.com.pl.
inspektor ds. wymiaru podatku
E. Chmielewska
AKTUALNOŚCI 7
Personalia
Najmłodszy profesor w Polsce
pracuje dla nas
P
an Bartosz Rakoczy, który
prowadzi obsługę prawną
naszego samorządu, otrzymał
niedawno z rąk Prezydenta Komorowskiego tytuł profesorski,
stając się najmłodszym w naszym kraju profesorem.
Pan Rakoczy ma 38 lat,
od 2001 r. wykonuje zawód radcy prawnego. W 2001 r. uzyskał
tytuł doktora nauk prawnych,
a w 2006 r. tytuł doktora habilitowanego. Jest kierownikiem Katedry Prawa Ochrony Środowiska
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i adiunktem
w Katedrze Publicznego Prawa
Gospodarczego i Ochrony Śro-
GABLOTKA
J
uż od lutego rusza miesięcznik
„Gablotka”- gazetka z lokalnymi ogłoszeniami drobnymi, którą
wydawać będzie gok-gniewkowski ośrodek kultury. Korzyść
z transakcji dokonywanych
w obrębie tej samej miejscowości jest jedna: nie trzeba płacić
za wysyłkę, bo zakupioną rzecz
można wręczyć osobiście.
Ogłoszenie można nadać
w sekretariacie MGOKSIR.
Gazetka będzie kolportowana
dowiska Uniwersytetu Gdańskiego. W 2008 r. uzyskał tytuł
prof. nzw. Uniwersytetu
Gdańskiego. Jest adwokatem
Gnieźnieńskiego Trybunału
Metropolitalnego – orzekającego w sprawach dotyczących
małżeństw kościelnych. Prowadzi seminarium doktoranckie
w Instytucie Nauk Prawnych
PAN w Warszawie. Specjalizacja zawodowa: prawo ochrony
środowiska oraz sprawy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków, prawo kanoniczne, prawo cywilne,
prawo gospodarcze i prawo administracyjne.
Anna Nawrocka
w wyznaczonych miejscach na
terenie miasta i naszej gminy
przy okazji wydawania Gniewkoramy, a jej przewidywany
nakład to 1 tys. egz. Ponadto
ogłoszenia będą publikowane
na stronie: www.mgoksirgniewkowo.pl w zakładce
ogłoszenia inne.
Koszt nadania ogłoszenia jest
bezkonkurencyjny. Promocyjne
ceny mają za zadanie zachęcić
każdego, kto myśli o pozbyciu się
niepotrzebnych w domu rzeczy
np. po dzieciach. I tak: jednora-
Burmistrz Adam Roszak złożył Panu Bartoszowi Rakoczemu
serdeczne wyrazy uznania w związku z uzyskaniem przez niego
tytułu profesora. Podkreślił, że wielką dumą jest dla nas to, że
Pan Bartosz pracuje dla naszego lokalnego społeczeństwa.
zowe ogłoszenie do 45 znaków
kosztować będzie tylko 8 zł,
od 46-120 znaków 11 zł , a powyżej 120 do 200 znaków jedynie 15 zł.
W gazetce publikować będziemy również ogłoszenia
reklamowe firm. To świetna
okazja, by zamieścić kupon
rabatowy lub poinformować
o nowych promocjach lub ofercie. Pamiętać należy, że w naszym mieście obowiązuje zakaz
wywieszania ogłoszeń na drzewach, słupach i przystankach.
Jak nadać ogłoszenie do
pierwszego wydania? Wystarczy
przyjść do goku i złożyć zamówienie. Informacja telefoniczna: 52/355 88 00. Szczegóły na
www.mgoksirgniewkowo.pl.
Informacja
Zarząd PZW Gniewkowo informuje, że w dniu 12 luty
o godz. 10.00 w Sali MGOKSIR
ul. Dworcowa 5 odbędzie się
walne zebranie sprawozdawcze Koła.
Doposażamy
świetlice wiejskie
D
zięki wsparciu sponsora firmy
Express Media z Bydgoszczy
– wydawcy Tygodnika Gniewkowo, udało się pozyskać 3 telewizory, które Burmistrz Gniewkowa
przekazał na ręce sołtysów do
świetlic w miejscowościach Ostrowo, Skalmierowice i Więcławice.
W ciągu bieżącego roku planuje
się doposażyć kolejne świetlice
w naszej gminie.
Sołtysi nie kryli radości
z otrzymanych bezpłatnie urzą-
dzeń: - W imieniu mieszkańców Ostrowa, Skalmierowic
i Więcławic serdecznie dziękujemy sponsorowi firmie Express
Media z Bydgoszczy oraz Panu
Burmistrzowi Adamowi Roszakowi za okazaną życzliwość
i przekazanie telewizorów, które
wzbogaciły wyposażenie naszych
świetlicy wiejskich – mówili zgodnie po wręczeniu .
Paulina Rychczyńska
nr 01/2012
GNIEWKOrama
8 WYWIAD
Nowa szefowa
ośrodka pomocy społecznej
Z Kierownikiem
M-GOPS-u
p.Elżbietą Szachulską
rozmawiała
Joanna GmajMurawska.
Pani Kierownik, może na początek zechciałaby Pani przybliżyć
czytelnikom choć trochę prywatną stronę swej osoby?
Nazywam się Elżbieta Szachulska, mieszkam w Inowrocławiu. W okresie ostatnich 5 lat
pracowałam w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie
w Inowrocławiu na stanowisku
Kierownika Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pracowałam z osobami niepełnosprawnymi. Dział zajmował
się realizacją zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Główne zadania
działu to udzielanie refundacji
oraz dofinansowań z środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym miejscu dodam,
że zadania realizowane przez
Centrum wynikają z ustawy
o pomocy społecznej i innych
ustaw, mają charakter szerszy, swym zakresem obejmują cały Powiat inowrocławski.
Przyznam, że wiedza i doświadczenie zdobyte w PCPR
w Inowrocławiu w znaczący
sposób ułatwiło mi wykonywanie powierzonych obowiązków kierownik a M-GOPS
w Gniewkowie, którego kierownikiem jestem od 2 listopada 2011 roku.
GNIEWKOrama
Po krótkim rozpoznaniu naszego lokalnego środowiska
zauważa już Pani jakieś charakterystyczne problemy, które
wymagają specjalnych działań?
W pier wszych miesiącach
pracy w M-GOPS dokonałam analizy potrzeb lokalnego środowiska. W dużym
skrócie mogę powiedzieć, że
wyznaczyłam sobie zadania,
które chciałabym w pierwszej
kolejności realizować. Są to
między innymi zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej, które powinny być
realizowane przez gminę.
Do tych zadań należą: świad-
Kolejnym
zadaniem, które
uważam za
priorytetowe
jest problem
dożywiania dzieci
w szkołach.
czenie usług specjalistycznych
w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci autystycznych. W grudniu 2011 r.
wystąpiłam z pismem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy z wnioskiem
o przekazanie dotacji na ten
cel dla Gminy Gniewkowo. Mój
wniosek był poprzedzony analizą potrzeb środowiska lokalnego w tym zakresie. Analizy
dokonali pracownicy socjalni
w swoich rejonach. W tym
miejscu dodam, że o świadczenie usług specjalistycznych dla
osoby chorej psychicznie należy zwrócić się z wnioskiem do
tut. Ośrodka. Będzie to nowa
forma świadczenia usług przez
M-GOPS w Gniewkowie.
nr 01/2012
Proszę powiedzieć jakie najważniejsze kompetencje
i zadania stoją przed Panią jako
kierownikiem MGOPS-u? Które
ze swoich działań uważa Pani
za priorytetowe?
Dostrzegłam potrzebę dokonania nowelizacji uchwały
dotyczącej świadczenia usług
opiekuńczych przez M-GOPS
dla osób samotnych i osób, które wymagają opieki a rodzina
tej opieki nie może zapewnić
z powodów wykonywanej pracy. W grudniu 2011r. na sesji
Rady Miejskiej w Gniewkowie
przedstawiłam projekt nowej
uchwały dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych, która została przyjęta przez Radę
Miejską w Gniewkowie. Zmiany
dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z uwagi na
fakt, iż tut. Ośrodek nie świadczy usług w dni wolne od pracy,
a zachodzi potrzeba i możliwość
świadczenia tych usług przez
osobę z sąsiedztwa tzw. „Pomoc
sąsiedzka”. Pomoc przyznana
w postaci usług opiekuńczych
w wyjątkowych sytuacjach będzie mogła być realizowana
na podstawie zawartej umowy
zlecenia. Myślę, że w oparciu
o nową uchwałę będę mogła
zapewnić usługi opiekuńcze
wszystkim osobom, które się
o taką formę pomocy zwrócą do
tut. Ośrodka. Kolejnym zadaniem, które uważam za priory-
tetowe jest problem dożywiania
dzieci w szkołach. Korzystając
z faktu, iż dotacja celowa z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
zakłada możliwość przeznaczenia części dotacji celowej na doposażenie punktów wydawania
posiłków oraz dowozu posiłków
do szkół, w których nie ma możliwości przygotowania posiłków
ze względu na brak zaplecza
kuchennego. W tym roku będę
wnioskować o dotację na ten
cel, bo tylko w ten sposób mogę
realizować właściwie założenia
i cel główny programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”,
który z góry zakłada, że gorący
posiłek zapewniony dzieciom
jest najlepszą formą pomocy
państwa w zakresie dożywiania. Aby skorzystać z programu
dożywiania, dochody rodziny
nie mogą przekraczać 150%.
Kr yterium dochodowego,
określonego w art. 8 ustawy
z 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej. To kryterium wynosi 351 zł na osobę w rodzinie
lub 477 zł dla osoby samotnie
gospodarującej. Aby skorzystać
z programu wymagane są dochody nieprzekraczające odpowiednio 526,50 zł lub 715,50
zł. Dodam również, że z takiej
formy pomocy może skorzystać
również w 20 % dzieci z rodzin,
które nie spełniają wymogów
art. 8 ust.1i 2 ustawy o pomocy
WYWIAD / HISTORIA 9
społecznej. Może je wskazać wychowawca, dyrektor szkoły lub
inna osoba, która dostrzega taką
potrzebę. Przepisy te mają odpowiednio zastosowanie do dzieci
uczęszczających do przedszkoli. Dyrektor, przedszkola może
przygotować listę dzieci wymagających pomocy w formie
posiłku i przekazać ją do tut.
Ośrodka. Trzecim zadaniem,
które chciałabym realizować jest
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadaniem
takim jest prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.
ŚDS jest placówką dziennego
pobytu przeznaczoną dla osób
dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie z zaburzeniami
psychicznymi. Uczestnicy ŚDS
będą objęci kompleksową opieką
terapeutyczną, rehabilitacyjną,
medyczną i psychologiczną. Dołożę starań, aby powstał i funk-
cjonował Środowiskowy Dom
Samopomocy, z którym osobiście wiąże realizację dalszych
planów związanych z zapewnieniem pomocy środowiskowej np.
rozwój specjalistycznego wsparcia, porady specjalistyczne. itp.
Środki na realizację i obsługę
zadania zapewnia budżet państwa. Myślę, że Burmistrz Pan
Adam Roszak oraz Rada Miejska w Gniewkowie będą mnie
wspierać, oraz wyrażą zgodę
i zrozumienie z uwagi na potrzebę realizacji tego zadania
w oparciu o potrzeby środowiska
lokalnego.
Kto i na jakich zasadach
może zwrócić się o pomoc do
MGOPS-u?
Na to pytanie nie mogę na
chwilę obecną udzielić odpowiedzi, ponieważ wymaga to
obszernego opracowania, któ-
Dołożę starań,
aby powstał
i funkcjonował
Środowiskowy
Dom
Samopomocy (...)
re w częściach mogłoby stanowić poradnik wydany przez
M-GOPS. W związku z powyższym w Gniewkoramie ukazywać się będzie „Informator
M-GOPS”, w którym będą
zamieszczane najważniejsze
informacje dotyczące zasad,
procedur, form pomocy, które są świadczone przez Ośrodek. Mam wiele pomysłów
na funkcjonowanie placówki,
chciałabym, aby Ośrodek miał
własna stronę internetową,
na której umieszczane będą
wszystkie aktualne informacje oraz formularze do pobrania dla osób, które korzystają
z usług świadczonych przez
M-GOPS. W dzisiejszych czasach własna strona internetowa to „otwarte” okienko na
świat.
Dziękuję za rozmowę, życzę
sukcesów w pracy i realizacji
zamierzonych celów.
Korzystając z okazji, że moja wypowiedź ukaże się w styczniu,
chciałam podziękować pracownikom M-GOPS w Gniewkowie
za ciepłe przyjęcie oraz udzielone wsparcie w pierwszych miesiącach mojej pracy i pomoc
w realizacji dalszych wspólnych
zamierzeń. A wszystkim czytelnikom „Gniewkoramy” w Nowym Roku życzę wiele radości,
optymizmu, spokoju i pogody
ducha.
Odzyskanie niepodległości
przez Gniewkowo
D
nia 17 stycznia, w kościele
p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Gniewkowie
miała miejsce uroczysta Eucharystia w intencji Mieszkańców Gminy i Ojczyzny. Wzięły
w niej udział Poczty Sztandarowe, przedstawiciele władz
samorządowych z burmistrzem
Gniewkowa Panem Adamem
Roszakiem na czele, przedstawiciele szkół, zakładów i instytucji z naszej gminy.
Tuż przed Mszą Świętą wystąpiła młodzież z gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie pod kierunkiem Pani
Agnieszki Szafrańskiej. Młodzież przygotowała montaż
słowno-muzyczny, w którym
nawiązała do dwóch ważnych
dat dla naszej lokalnej społeczności. Te dwie daty związane
z naszym miastem 17 stycznia
i 21 stycznia na stałe wpisały
się w pamięć naszych mieszkańców.
Właśnie 17.01.1920 roku
do Gniewkowa przyszła niepodległość z chwilą wkrocze-
nia do miasta 4 pułku Ułanów
Nadwiślańskich, wchodzącego
w skład Armii Błękitnej generała J. Hallera (pułk ten stacjonował wówczas w Inowrocławiu).
Podczas wyzwalania miasta
w potyczce z Niemcami poległ
plutonowy Gerhard Pająkowski,
który stał się lokalnym bohaterem i któremu społeczność
gniewkowska - wraz z członkami Związku Podoficerów Rezerwy w Toruniu - ufundowała
pomnik wzniesiony na miejscowym rynku (pomnik ten
odsłonięto w maju 1939 roku,
a już we wrześniu tego samego roku został zniszczony przez
okupantów hitlerowskich).
21 stycznia 1945 roku do
Gniewkowa wkroczyły wojska
Armii Czerwonej. Skończyła
się okupacja hitlerowska. Władzę w mieście objęła początkowo wojskowa komendantura
radziecka. Rozpoczęło się budowanie nowej powojennej rzeczywistości i nowego systemu
władzy oraz nowego ustroju.
Rok 1945 zapowiadał budowę
Polski Ludowej.
Mszę Świętą pod przewodnictwem Ks. Dziekana
Kanonika Jerzego Nowaka
koncelebrowali: Ks. Proboszcz
Tadeusz Krzymiński, Ks. Prałat
Kanonik Mieczysław Wegnerowski, Ks. Radca Włodzimierz
Rabczewski oraz Ks. wikariusz
Karol Łybek, który wygłosił hoDawid Rogalski
milię.
nr 01/2012
GNIEWKOrama
10 KULTURA
Orkiestra zagrała
po raz dwudziesty
Mieszkańcy Gniewkowa i okolic wykazali się niebywałą szczodrością.
Sztab WOŚP utworzony przy M-GOKSiR zebrał rekordową kwotę 11.750 złotych.
O
d wczesnych godzin porannych w niedzielę 8 stycznia
kilkudziesięciu wolontariuszy
z puszkami kwestarskimi wyruszyło na ulice Gniewkowa
i okolic. Ze sztabem WOŚP
utworzonym przy M-GOKSiR współpracowali: Świetlica
w Więcławicach, Niepubliczna
Szkoła w Gąskach, Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach,
Uczniowie oraz członkowie
Klubu Młodego Wolontariusza
z Gimnazjum w Gniewkowie.
Tym razem orkiestra zbierała
pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla
ratowania życia wcześniaków
oraz pomp insulinowych dla
kobiet ciężarnych z cukrzycą.
Kwota 5.900.- zebrana do godziny 14.00 nie napawała optymizmem. W sztabie WOŚP
powątpiewano, czy uda się cho-
ciaż zbliżyć do sumy 9.950.-,
zebranej w ubiegłym roku.
O godz. 19.00 w Sali koncertowej M-GOKSiR rozpoczęła
się impreza towarzysząca Finałowi WOŚP, podczas której
udało się zebrać kolejne pieniądze. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się licytacja,
na której publiczność zacięcie
walczyła z konkurentami o zdobycie upatrzonych przez siebie
przedmiotów. Piłka nożna z autografami piłkarzy Unii Gniewkowo, polfinek, tort w kształcie
orkiestrowego serca, autografy
znanych sportowców i artystów,
m.in. te rzeczy znalazły nowych
nabywców. Podczas wieczornego koncertu zagrali: COPERNIKUS BRASS – toruński
kwartet instrumentów dętych,
który wykonał tematy muzyczne znane z takich filmów jak
Jam Session
dla „Kosmy”
16 grudnia w „Łącznicy
Kulturalnej” zaistniało
wydarzenie pod tytułem
„Jam Session”. Impreza
wryła się już na dobre
w krajobraz kulturalny
naszego miasta i ściąga
zawsze sporą grupę
publiczności.
T
ym razem „Jam” został poświęcony pamięci tragicznie
zmarłego Darka „Kosmy” Chro-
GNIEWKOrama
ścielewskiego. Muzyka, która
za sprawą zespołu The Talking
Harp Blues Band związał się
z naszym miastem. Warto przypomnieć, że w zespole grał :
Robert Wojewódka, Jarosław Lewandowski i Adam Warakomski.
Na koncercie nie mogło zabraknąć kolegów Darka, którzy
zetknęli się z nim na scenie. Zagrali: Blues Folk 111, The Talking Harp Blues Band, Roman
Puchowski, Krzysztof Okupski,
Tomasz „Kuro” Kalemba.
W czasie koncertu i w przerwach można było obejrzeć archiwalne nagrania koncertów
i wywiadów z udziałem „KoTomasz Gremplewski,
smy”.
fot. Krzysztof Kranc
nr 01/2012
„Człowiek ze złotym pistoletem” (z agentem 007 Jamesem
Bondem ), „Poszukiwacze zaginionej Arki” i innych oraz zespół CO JEST GRANE, który
doskonale wiedział co grać i jak
zachęcić publiczność do tańca.
O godz. 22.00 Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zakończyła swój koncert w Gniewkowie.
Zbiórka pieniędzy była przeprowadzona również podczas
Gniewkowskiej Halowej Ligi
Piłki Nożnej oraz Mistrzostw
Gniewkowa w „piłkarzyki”.
Pieniądze zebrane przez
podmioty współpracujące ze
Sztabem WOŚP M-GOKSiR:
Świetlica w Więcławicach
– 337.42 zł, Niepubliczna
Szkoła w Gąskach – 413.41zł,
Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie – 1065.71 zł, Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach
f
więcej zdjęć
w fotogalerii na okładce
– 1071.60 zł, Szkoła Podstawowa w Szadłowicach – 573.26
zł, Klub Młodego Wolontariusza
z Gniewkowa – 270.75.Podziękowania za ufundowanie poczęstunku dla
wolontariuszy dla: Pana
Krzysztofa Harasa oraz Pana
Tomasza Kuczyńskiego.
Szczególne podziękowania
dla: Wszystkich wolontariuszy i pracowników M-GOKSiR
oraz M-GBP , Komendy Policji
w Gniewkowie, Państwa Świdrowicz ,firmy KCB Interlight
w Gniewkowie oraz Panów:
Roberta Kulpy, Krzysztofa Kulpy, Mariusza Kulpy i Marcina
Nowickiego.
A.Szczepańska
KULTURA 11
Podróż do świata Starej Baśni
J
ednym z wielu działań podejmowanych przez domy
pomocy społecznej jest działalność na rzecz rozwoju kultury,
prowadzona dla mieszkańców
tego rodzaju instytucji, ale także działalność kulturalna prowadzona przez nich samych.
Ciekawą inicjatywą w tej dziedzinie poszczycić się może
DPS w Warzynie. W ramach
projektu pod nazwą „Poznajcie
Nas” odbywały się w pierwszej
połowie lipca 2011 roku warsztaty teatralne pod kierunkiem
aktora i reżysera toruńskiego
teatru BAJ POMORSKI – Pana
Ireneusza Maciejewskiego. Ich
celem była integracja poprzez
sztukę, a efektem miała być
inscenizacja teatralna oparta
na motywach powieści Józefa
Ignacego Kraszewskiego pt.
„Stara Baśń”. Nadrzędnym założeniem projektu było poszukiwanie własnych korzeni - tych
narodowych, regionalnych jak
i indywidualnych. W realizację
przedsięwzięcia zaangażowanych zostało 15 mieszkańców
placówki. Stawkę aktorów,
zwłaszcza role żeńskie, uzupełnili opiekunowie pracujący
w DPS Warzyn. Łącznie na
scenie występowały 23 osoby
tworzące zespół pod nazwą
„Świeżo Malowani”. Kompozycja przedstawienia składała
się z naprzemiennych rozmów
między Mieszkiem I i jego kronikarzem Mścisławem oraz
Dobrawy ze swą matką. Dialogi
te przeplecione zostały czterema epizodami ze Starej Baśni.
Czasem teraźniejszym dla akcji
był rok 965.
Do chwili obecnej sztuka
z dużym powodzeniem za-
prezentowana została: społeczności DPS w Warzynie
i Kawęczynie, uczestnikom
konferencji podsumowującej projekt „Poznajcie Nas”
w M-GOKSiR Gniewkowo,
podczas przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych
w Inowrocławskiej Szkole
Muzycznej, uczniom szkół
podstawowych i społeczności gminy Gniewkowo (sala
M-GOKSiR w Gniewkowie)
oraz społeczności Gimnazjum
nr 1 w Gniewkowie (sala sportowo-widowiskowa w gimnaAleksander Kręc
zjum).
Baj Pomorski
da spektakl
MGOKSIR serdecznie zaprasza
dzieci od 3 lat z opiekunami na
spektakl pt. ”Historia Calineczki”. Sztuka wystawiona będzie
w ferie, a dokładnie 17 lutego
o godz. 11.00 w Sali koncertowej MGOKSIR. Warto przyjść,
ponieważ Baj Pomorski to
gwarancja wysokiego poziomu:
ich przedstawienia teatralne
są zawsze emocjonujące oraz
dopracowane pod względem
scenograficznym i aktorskim.
Wstęp wolny.
Świetlica w Więcławicach tętni życiem…
Mieszkańcy Więcławic są bardzo zadowoleni ze świetlicy
wiejskiej, ponieważ coś w końcu zaczęło się dziać w naszej
miejscowości. W świetlicy
atrakcji nie brakuje. Jak pamiętamy, została ona otwarta 29 października 2011r.
ierwszy występ zorganizowany był przez p. H. Banaszaka 19 listopada, Była to
WIECZORNICA Harcerska, na
którą przybyło do nas harcerstwo gniewkowskie oraz poeta
p. A. Buczek. Mieszkańcy wraz
z harcerzami śpiewali piosenki,
harcerze opowiadali nam różne historie dotyczące miasta
Gniewkowa, było bardzo wesoło
i radośnie.
Natomiast w grudniu było
już więcej atrakcji... 3 grudnia
robiłyśmy stroiki świąteczne, co
prawda udział w robieniu stroików wzięły 3 osoby, ale było bardzo wesoło (p. T. Banachowska,
p. M. Łożyńska i E. Cisek). Im
więcej ich robiłyśmy, tym więcej
pomysłów nam przychodziło do
P
głów, a stroiki stawały się coraz
piękniejsze i bardziej kolorowe.
My robiłyśmy stroiki, a dzieci
w międzyczasie z p. M. Zdrojewską ozdoby świąteczne (anioły,
mikołaje i gwiazdy). Dla dzieci
była to wielka frajda i radość.
8 grudnia odbyło się spotkanie Mikołajkowe, z okazji
którego zostało zorganizowane
przedstawienie pt. MIKOŁAJ,
na którym dzieci recytowały
wiersze, śpiewały piękne piosenki i tańczyły. Po występach
św. Mikołaj wręczył dzieciom
słodkie upominki, które zostały ufundowane przez różnych
sponsorów m.in. dziękujemy
firmie SERESSO, OPTYK I OKULISTA, PAŃSTWU PACZKOWSKIM, P. SENTFLEBENOWI, P.J.
CZACHOROWSKIEJ, PIEKARNI
KLIMKO ORAZ WSZYSKIM POZOSTAŁYM, KTÓRYCH POMINĘLIŚMY. DZIĘKUJEMY TEŻ
OSOBOM ZAANGAŻOWANYM
W POZYSKANIU SPONSORÓW
– PANIOM: A. LIGOCKIEJ, D.
KUBIAK I PANI SOŁTYS ORAZ
RADZIE SOŁECKIEJ ZA DOSTARCZENIE SŁ ODKOŚ CI .
Przy rozdawaniu słodyczy dzieci
śpiewały piosenki i mówiły wierszyki, choć troszkę sie wstydziły
dały jakoś radę... Było bardzo
sympatycznie, a serca dzieci
były radosne jak nie wiele do
szczęścia potrzeba - trochę słodkości i Mikołaja z MGOKSiR!
Następnego dnia odbył się
również wieczorek poetycki, na
który zaprosiliśmy p A. Buczka. Recytował On swe wiersze
w tak cudowny sposób, że iskierki tliły się w naszych oczach.
Ten wieczór na zawsze pozostanie w naszej pamięci, był to
wieczór pełen zadumy: „były
zaledwie tylko chwilkami, które
mizerne nic nie znaczące, Lecz
gdy minęły widzimy sami... Jakie
naprawdę były gorące...”.
I tak minął nam miesiąc
grudzień, później 10 odbył sie
turniej tenisa stołowego, wygrał
A. Dąbrowski i R. Koziel. Tak
pożegnaliśmy nasz stary rok.
8 stycznia odbył się
u nas 20 finał WOŚP i odbędą
się też jasełka, ale o tym już
w następnym numerze.
Wszystkiego dobrego w NoE.CISEK
wym Roku!!!!
nr 01/2012
GNIEWKOrama
12 KULTURA
Mikołajkowo
w Ostrowie
f
zdjęcia
w fotogalerii
W sobotę 14 stycznia w Ostrowie odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci. Licznie
przybyłych uczestników imprezy powitał sołtys wsi pan
Marian Rams.
Podczas zabawy pracownik gniewkowskiego ośrodka
kultury przeprowadził również kilka konkurencji dla
najmłodszych, którzy zostali
nagrodzeni nagrodami ufundowanymi przez sołectwo.
Punktem kulminacyjnym tego
dnia była wizyta św. Mikołaja,
który obdarował wszystkie pociechy paczkami. Dzieci wraz
z rodzicami korzystali również
ochoczo z możliwości wspólnego zdjęcia ze św. Mikołajem.
Organizatorem zabawy
była Rada Sołecka wsi Ostrowo a paczki dla dzieci ufundowali rodzice pociech oraz
D.Rogalski
sołectwo.
Ferie w mieście
MGOKSIR w Gniewkowie,
wzorem poprzednich lat, organizuje zimowe półkolonie dla
dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Zajęcia dla dzieci
w wieku od 6 lat odbywać się
będą od poniedziałku do piątku przez 2 tygodnie w ośrodku
kultury na ul. Dworcowej 5,
a dla młodzieży na hali sportowej przy ul. Toruńskiej 40.
W programie zajęcia sportowe, wyjazdy, warsztaty. Udział
w półkoloniach jest zasadniczo
bezpłatny. Uczestnicy ponoszą
jednak koszt biletów wstępu
w przypadku wyjazdu do kina,
na basen. Szczegółowy plan
zajęć w czasie ferii dostępny
na plakatach i na stronie internetowej: www.mgoksirgniewkowo.pl.
W przypadku zajęć w goku
obowiązują zapisy na cykl tygodniowy. Zapisy prowadzone
są od 1 lutego w sekretariacie
MGOKSIR w godz. 7-15. Liczba
miejsc ograniczona. Pierwszeństwo w zapisach mają dzieci
uczestniczące w sekcjach zainteresowań prowadzonych przez
MGOKSIR. Zajęcia na hali sportowej odbywają się bez wcześniejJ.Kowalska
szych zapisów.
GNIEWKOrama
P
Najlepszy prezent
na Dzień Kobiet
rzyjemnie, radośnie i wyłącznie z myślą o sobie- tak każda
pani powinna spędzić 8 marca.
Zamiast kwiatka radzimy wszystkim Panom sprezentować swoim
partnerkom, mamom, babciom
bilet na wspaniałą imprezę
z okazji Dnia Kobiet, na której
nie zabraknie atrakcji.
Spotkanie odbędzie się 8 marca w sali koncertowej MGOKSIR. Podobnie jak w zeszłym
roku, w czasie spotkania mówić
będziemy o kobiecym zdrowiu,
pielęgnacji urody oraz odporności psychicznej w wyzwaniach
codzienności. W czasie imprezy
bezpłatne usługi świadczyć będzie manikiurzystka, fryzjerka
i kosmetyczka.
Nie zabraknie atrakcji artystycznych. Atrakcją wieczoru będzie występ Katarzyny
Piaseckiej, znanej z polskiej sceny kabaretowej,
słynącej z powiedzenia:
„Nazywam się Katarzyna
Piasecka i jestem w porzo
babka”. Piasecka to artystka kabaretowa jako jedyna
w kraju uprawiająca stand-up
comedy. „Tylko ja i mikrofon”
tak mówi o swoich występach.
Od 2001 do 2009 roku związana z kabaretem Słuchajcie.
Obecnie rozwija karierę solową. W przezabawny sposób
komentuje sytuacje życia codziennego, w szczególności relacje damsko-męskie.
W międzyczasie losowanie
atrakcyjnych nagród.
Zapraszamy do zakupu biletów na imprezę
w cenie 20 zł w sekretariacie
MGOKSIR w godz. 7-15.00
lub innych po wcześniejszym
uzgodnieniu. Istnieje możliwość rezerwacji stolików.
W cenie biletu również słodki
poczęstunek przy kawie.
Dla 3 Czytelniczek, które 17 lutego zadzwonią pod
nr tel 52 355 88 00 i powiedzą hasło: „Katarzyna
Piasecka w Gniewkowie”
przygotowaliśmy bezpłatne
wejściówki na imprezę.
J.Kowalska
Bal karnawałowy w Wierzbiczanach
f
więcej zdjęć
w fotogalerii na okładce
M
iesiąc styczeń to czas
zabaw karnawałowych,
ale też czas wspomnień Bożego Narodzenia. 13 stycznia
w świetlicy w Wierzbiczanach
tak właśnie było. Były JASEŁKA, a później bal przebierańców dla dzieci. Frekwencja
dopisała - mamy, babcie, ciocie,
wujkowie itp. podziwiali wspaniały występ młodych aktorów,
wspólnie śpiewali kolędy.
Na balu wszyscy świetnie się
bawili co widać na zdjęciach.
Sołtys Lidia Stochmal dziękuje
wszystkim osobom, które ofia-
nr 01/2012
rowały słodycze i przyczyniły
się do organizacji, a w szczególności: radnym Rady Miejskiej w Gniewkowie, firmie
INTERDAN, p. Katarzynie
Krzyżanowskiej - świetlica socjoterapeutyczna CORDIS, p.
Magdalenie Tyburek i Magdalenie Kłosowskiej oraz Radzie
Lidia Stochmal
Soleckiej.
Pomysł na Walentynki
18 lutego w koncercie z okazji Walentynek wystąpi znany w całym kraju, toruński zespół SOFA.
Imprezę organizuje MGOKSIR. Repertuar SOFY jest muzycznym połączeniem funky, jazzu, soulu
i R&B. Grupa powstała w 2003 roku, ma na swoim koncie trzy płyty i wiele rozmaitych sukcesów.
W 2006 roku zespół otrzymał Fryderyka w kategorii Nowa Twarz Fonografii.
Serdecznie zapraszamy na koncert wszystkich miłośników pozytywnej, klimatycznej muzyki.
Bilety w absolutnie walentynkowej cenie 15 zł od osoby można zakupić w sekretariacie MGOKSIR
na ul. Dworcowej 5 w godz. 7-15.00 lub innych po wcześniejszym ustaleniu. W dniu koncertu bilety
w cenie 20 zł od osoby. Dla 3 osób, które jako pierwsze zadzwonią 6 lutego pod nr 52 355 88 00
MGOKSIR przygotował 3 podwójne wejściówki na koncert. J.Kowalska
KULTURA 13
Rusza Klub Rodzica
Już 9 marca 2012 r.
- pierwsze spotkanie
z cyklu „Klub Rodzica”
w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji.
Z
apraszamy wszystkich rodziców, którzy poszukują
towarzystwa w rodzicielskich
zmaganiach, potrzebują porady lub chcą po prostu spotkać
się w gronie innych i wymienić
doświadczeniami.
Co miesiąc kolejne spotkanie o określonym temacie. W marcu porozmawiamy
o tym, co dobre w naszych
dzieciach.
Odkryj mocne strony
swojego dziecka!
Jak kochać dzieci i akceptować je takimi, jakie są?
Jak pomóc dziecku
budować samoocenę?
W jaki sposób chwalić,
aby nie rozpieścić?
O tym wszystkim porozmawiamy na pierwszym spotkaniu
Klubu Rodzica 9 marca (sobota) o godz. 10:00 w MGOKSiR
Najlepsze noworoczne postanowienie?
w każdy piątek w godz. 17.3019.30.
Być aktywnym!
MGOKSIR zaprasza do udziału
w sekcjach zainteresowań. Zapisać można się bezpośrednio na
zajęciach u instruktora. Dla dzieci
i młodzieży polecamy:
Plastyczne przedszkole
45-minutowe zajęcia dla dzieci
od 3 do 5 lat nie uczęszczających
do placówek przedszkolnych łączące zabawę, głośne czytanie
i rozwijające umiejętności plastyczne dziecka. Biblioteka dla
Dzieci, ul. Dworcowa 5 w każdą
środę od godz.12.00 do 12.45.
Zajęcia bezpłatne.
W świecie dźwięków
45-minutowe zajęcia umuzykalniające w formie zabawy dla
najmłodszych, w czasie których
dzieci tańczą, ćwiczą i śpiewają.
Sala koncertowa w MGOKSIR,
ul. Dworcowa 5, II piętro w każdy wtorek godz. 16.30-17.15, odpłatność: 10 zł miesięcznie
Warsztaty kreatywne
Wyjątkowe zajęcia artystyczne
obejmujące szeroki zakres technik plastycznych: począwszy od
Osoby dorosłe
rysunku, technik malarskich,
na rzeźbie, robieniu kartek, biżuterii, origami, kompozycjach
kwiatowych, malowaniu szkła
i śmieciosztuce kończąc. Salka
nr 2 w MGOKSIR, ul. Dworcowa 5, II piętro, w każdy poniedziałek i środę od 16.15-17.15
Odpłatność: 10 zł/ mc
Dziecięcy zespół wokalny
Zajęcia wokalne z elementami
choreografii prowadzone przez
doświadczoną instruktorkę
z grupą dzieci przygotowujące do
publicznych występów na koncertach i przeglądach piosenki dziecięcej. Salka nr 2 w MGOKSIR,
ul. Dworcowa 5, II piętro, zajęcia
w każdy czwartek godz. 17.3019.00. Zajęcia bezpłatne.
Karate– ponowne zapisy
dopiero od września 2012
Nauka i doskonalenie gry
w szachy
przy ul. Dworcowej 5.Spotkanie
potrwa maks 2 h. Pierwsze spotkanie jest bezpłatne. Jeśli nie
masz co zrobić ze swoimi małymi Pociechami, weź je ze sobą!
Zapisy z sekretariacie MGOKSiR osobiście lub pod nr telefonu 52 355 88 00 do 7 marca.
Zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej Stowarzyszenia: www.rodzinainspiruje.pl
Gosia Musiał, Aga Szczepańska
Miejsce: salka w ratuszu (stary gok), I p., w każdy wtorek
w godz.16.30-17.15. Zajęcia
bezpłatne.
Taniec nowoczesny
Nowoczesne, atrakcyjne układy
choreograficzne pod okiem wymagającej, ale świetnej instruktorki. UWAGA! Zajęcia dla
dzieci od 7 do 11 lat . Miejsce:
Sala koncertowa MGOKSIR, ul.
Dworcowa 5, II piętro, poniedziałek i środa w godz. 16.3017.15. Odpłatność: 15 zł/mc.
Studio małego aktora
nowość!
Zajęcia kukiełkowe i parateatralne z elementami kabaretu.
Miejsce: salka nr 2 MGOKSIR
IIp. w piątek godz. 16.00-17.30
Indywidualna nauka gry
na instrumentach
– Profesjonalna nauka gry na gitarze – koszt 140 zł/mc, wszelkie informacje tel. 788 691 581
– Organy - koszt 120 zł/ mc,
informacje pod nr
– Akordeon - koszt 120 zł/ mc,
– Wolontariusz-ownia spotkania
z osobami zainteresowanymi
pracą dla ośrodka kultury na
zasadzie wolontariatu.
Miejsce: salka nr 2, MGOKSIR
– Aerobik dla seniorów (instruktor E.Szulc)– sala koncertowa MGOKSIR , II p. zajęcia
w każdy wtorek i czwartek
w godz. 18.30-19.15. Odpłatność 5 zł/h.
– Aerobik (instruktor W.Buzuk)- sala koncertowa
MGOKSIR, II p., zajęcia w poniedziałki i środę w godz. 19.0020.00, koszt 5 zł/h nowe
miejsce i godziny zajęć!
– Joga– salka nr 2 MGOKSIR,
zajęcia w poniedziałki i środy
w godz. 18.30-20.00, nowe
miejsce i godziny zajęć! odpłatność u instruktora, okazyjne karnety
– Warsztaty dekoracji i robótek
ręcznych nowość– zajęcia
w salce 2 w środy o godz. 17.1518.15 . Zaj. bezpłatne
– Pracownia Sęniora– zapraszamy seniorów w każdy czwartek do salki nr 2 wMGOKSIR
w godz. 15.00-17.15. Zajęcia
bezpłatne
– Szachy —zapraszamy w każdy wtorek o 16.30 do starego
goku (ratusz) na I.p. Zajęcia
bezpłatne
Podziękowanie
Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej
drodze mojego męża i naszego ojca
śp. Mariana Treli
w szczególności ks. Kanonikowi Jerzemu Nowakowi - proboszczowi parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie oraz
Władzom Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, koleżankom i kolegom z Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, pracownikom Samorządowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie, dyrektorowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – dr Tadeuszowi
Derezińskiemu, pani dyrektor oraz pracownikom Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie, pani organistce – Jolancie Winkowskiej,
Pracownikom Przedsiębiorstwa Komunalnego ”GNIEWKOWO” Sp. z o. o., Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewkowie, Straży Miejskiej
w Gniewkowie, krewnym, przyjaciołom, znajomym i sąsiadom za modlitwę, złożone wieńce i kwiaty oraz liczne intencje mszalne.
Serdeczne podziękowania składa żona z córką i synem
nr 01/2012
GNIEWKOrama
14 WIEŚCI SZKOLNE
Kolędnicy misyjni 2011
J
uż po raz szósty okres
przygotowań do kolędowania misyjnego w parafii
pw. NSPJ i w Gniewkowie był
bardzo intensywny. Dzieci,
młodzież gimnazjalna zrzeszona w Kole Misyjnym, rodzice oraz animatorzy z wielkim
zapałem ruszyli do pracy. Już
w Adwencie utworzyliśmy
grupy kolędnicze, zrobiliśmy
stroje i podzieliliśmy role
scenki misyjnej „Z kolędą
w domu”. 26 grudnia, w święto św. Szczepana podczas
Mszy św. o godzinie 11.30. zostaliśmy pobłogosławieni i uroczyście posłani przez księdza
proboszcza Jerzego Nowaka.
Tym razem było nas bardzo
dużo - trzydziestodwuosobowa
grupa wraz z ośmioma opiekunami. Później wyruszyliśmy
w teren. Obok Maryi, anioła
i króla było również „dziecko z Sudanu Południowego”,
które mówiło odwiedzanym
rodzinom, jak w ich kraju żyją
dzieci. I tak przez trzy dni wolne od zajęć szkolnych) chodziliśmy od domu do domu,
a mieszkańcy przyjmowali nas
z radością. Często widzieliśmy
łzy wzruszenia i byliśmy częstowani słodyczami. Zdarzały
się również sytuacje odwrotne, czasami bardzo przykre
dla kolędników. Jednak nas
to nie zniechęcało, ponieważ
mieliśmy swój „zbożny” cel.
Mimo nieustannie padającego deszczu i wszechobecnego
błota było w nas wiele entuzjazmu i radości. Czuliśmy
się jak prawdziwi misjonarze.
Byliśmy dumni, że możemy
ponosić małe ofiary w tak
wielkiej sprawie.
Minionych świąt czar
W
szkole Podstawowej im.
Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie przygotowania świąteczne trwały
od początku grudnia. Zapisały się w tradycji szkoły już
na stałe. Do Świąt Bożego
Narodzenia przygotowywała się cała szkoła, korytarze
zostały pięknie przystrojone,
ponieważ każda klasa przygotowała świąteczne dekoracje.
Uczniowie klasy VI pod kierunkiem pani Haliny Szulc
własnoręcznie wykonali przepiękne kartki świąteczne.
Uczniowie wspólnie wykonywali ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, a nawet piekli
pierniki. Wszystkie te wyroby
Samorząd Uczniowski sprzedawał na kiermaszu świątecznym zorganizowanym
w szkole 19 grudnia, na który
zaproszeni zostali mieszkańcy Murzynna i wszystkich
okolicznych miejscowości. Kartki zrobione przez
uczniów cieszyły się ogrom-
GNIEWKOrama
nym powodzeniem i rozeszły
się jak świeże bułeczki.
22 grudnia pracownicy
szkoły, rodzice i uczniowie
spotkali się na uroczystej
Wigilii Szkolnej. Pani Dyrektor Iwona Senske powitała
wszystkich gości i złożyła
świąteczne życzenia. Wszyscy
zebrani obejrzeli przepiękną
Jasełkę przygotowaną przez
p. Lidię Nowak oraz uczniów
klasy V i I.
Jasełka, w której to Maryja i Józef opiekowali się
Dzieciątkiem, pastuszkowie
oddali pokłon, Trzej Królowie dary, a aniołowie śpiewali
wprowadziła nas w świąteczny
nastrój.
Po przedstawieniu uczniowie z wychowawcami i rodzicami w swoich klasach podzielili
się opłatkiem i przy smakołykach upieczonych przez mamy
wspólnie śpiewali kolędy.
Marzanna Czeladka
nr 01/2012
Z pewnością nie byłoby tego
wszystkiego, gdyby nie zaangażowanie dzieci i młodzieży
z Ogniska Misyjnego, uczniów
gimnazjum, opiekunów grup
kolędniczych oraz życzliwości
i ofiarności odwiedzanych rodzin. Serdecznie dziękujemy
w imieniu dzieci z Sudanu Południowego, najmłodszego (kraj
ten powstał 7 lipca 2011 r.),
a zarazem najuboższego kraju świata. W sumie zebraliśmy 3371 złoty.
Na zakończenie chciałabym przypomnieć największe
marzenie błogosławionego papieża Jana Pawła II względem
polskich dzieci: „Jakby to było
pięknie gdyby wszystkie polskie dzieci włączyły się w dzieło
niesienia pomocy misjom i aby
wśród dzieci rozpowszechnił
się zwyczaj modlitwy i codziennego ofiarowywania życia za
misje.” (Jan Paweł II, Przemówienie 8 stycznia 1984 r.)
Maria Malicka
WIEŚCI SZKOLNE 15
„Wybitna Polka
- geniusz wszechczasów”
Międzynarodowy Rok Marii Skłodowskiej-Curie
14 grudnia 2011 roku
w Gimnazjum
nr 1 im. Ziemi Kujawskiej
w Gniewkowie odbyły
się obchody Dnia z
Marią Skłodowskiej
– Curie w ramach
Międzynarodowego
Roku Marii
Skłodowskiej-Curie.
U
koronowaniem działań
w Roku Marii Skłodowskiej-Curie był projekt edukacyjny przygotowywany pod
kierunkiem Pani Anny Jańczak
przez uczniów naszego gimnazjum. Uczniowie na przestrzeni
całego roku 2011 podejmowali
wiele zadań, aby zgłębić wiedzę na temat wybitnej uczonej, jej osiągnięć naukowych
i ich wpływu na rozwój nauki.
Na podstawie różnych źródeł
młodzież pozyskiwała i przetwarzała informacje.
Młodzież poznała sylwetkę
wybitnej noblistki na lekcjach
chemii, fizyki, języka polskiego,
historii i godzinach wychowawczych. Brała udział w wykładach
i warsztatach w Instytucie Chemii i Fizyki UMK w Toruniu.
Uczniowie z klasy II f brali
udział w warsztatach przeprowadzonych w naszym gimnazjum przez prof. Grzegorza
Karwasza z Instytutu Fizyki
UMK w Toruniu.
Młodzież z klasy II f brała
również udział w pogadance
i warsztatach dotyczących wykorzystania promieniotwórczości w medycynie (szczególnie
w stomatologii) przeprowadzonej przez lekarza stomatologa-radiologa. Wykonane zostały
również prace plastyczne poświęcone uczonej.
Uczniowie brali udział
w warsztatach pt. Wykorzystanie RTG w medycynie przeprowadzonych przez lekarza
radiologa p. Annę Baranowską.
Uczennice klasy II f przeprowadziły wywiad z lekarzem radiologiem p. Anną Baranowską.
W ramach projektu edukacyjnego młodzież kl. II f wykonała również szereg prac
poświęconych wybitnej Polce.
Uczniowie wykonali m.in.
1. prezentacje multimedialne:
– „Maria Skłodowska-Curiepraca naukowa i osiągnięcia”
(Damian Sztama, Kamil Sieczka i Mateusz Lewandowski),
– „ Jakie zagrożenia spowodowane wykorzystaniem
zjawiska promieniotwórczości istnieją dla człowieka?”
(Kinga Szałkowska, Karolina
Rams, Anna Kazimierczak,
Justyna Jędrzejewska),
– „Jakie korzyści ze zjawiska
promieniotwórczości płyną
dla człowieka?” (Patryk Kluczyk, Marcin Pakulski, Marcin Górecki, Filip Witkowski),
2. albumy:
– „Maria Skłodowska- Curiebiografia i życiorys” (Monika
Jędrzejewska, Klaudia Kłosowska)
– „Ochrona radiologiczna” –
(Anita Nosek, Patrycja Jaranowska, Sandra Bodziony),
3. plakaty:
– Zagrożenia spowodowane
wykorzystaniem zjawiska
promieniotwórczości (Kinga
Szałkowska, Karolina Rams,
Anna Kazimierczak, Justyna
Jędrzejewska),
– Korzyści płynące dla człowieka ze zjawiska promieniotwórczości (Sandra Bodziony)
4. zaproszenie na uroczystość (Paweł Wiśniewski,
Wojciech Lewandowski)
5. prace plastyczne
6. plansze pierwiastków
promieniotwórczych polonu i radu
7. przygotowali inscenizację: „ Promieniotwórczość- zagrożenia czy
korzyści ?”
Pozostałe, liczne prace
uczniów naszego gimnazjum
były dostępne na wystawie podczas szkolnego Dnia z Marią
Skłodowską- Curie.
Postać wybitnej Polki stała się bliższa uczniom naszej
szkoły. Zrozumieli, jak ważną rolę odgrywają jej odkrycia naukowe i jak w dalszym
ciągu wpływają na rozwój
nauki. Noblistka swoim życiem udowodniła, że kobieta
może osiągnąć ponadczasowy
światowy sukces. Dała tym
nadzieję wszystkim dziewczętom i kobietom na przyszłość.
Pokazała, że w nauce nie ma
rzeczy niemożliwych. Dowiodła, że znaczenie mają nie
tyle płeć, czy narodowość, co
przede wszystkim intelekt, pasja i wytrwałość w dążeniu do
postawionego przed sobą celu.
Wielokrotnie twierdziła, że
nauka leży u podstaw każdego
postępu, który ułatwia życie
ludzkie.
A.Jańczak
Informacja dla
studentów
Uniwersytetu
III Wieku
O
d stycznia 2012 r. wpłaty związane z wpisowym,
opłatą semestralną, zajęciami
dodatkowymi należy dokonywać bezpośrednio na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy, Bydgoszcz ul.
Garbary 2. Nordea Bank nr
konta: 17 1440 1215 0000
0000 0856 3284 z dopiskiem
„UTW w Inowrocławiu lub
Gniewkowie”
Blankiety wpłat można
odebrać w Urzędzie Miejskim
w Gniewkowie pokój nr 10 .
Plan wykładów: (sala Koncertowa MGOKSIR ul. Dworcowa 5)
– 17.02.2012, godz. 16:30,
mgr Maria Nowosad –
„Piękno Kirgistanu”
– 16.03.2012, godz. 16:30,
mgr Dariusz Fielek – „Rehabilitacja narządów ruchu”
– 20.04.2012, godz. 16:30,
prof. Zdzisław Preisner –
„Podróż w nieznane”
– 18.05.2012, godz. 16:30,
dr Piotr Posadzy – „Moralność życia codziennego”
– 15.06.2012, godz. 16:30,
Dominik Chmiel – „Pierwsza pomoc medyczna”
W.Brzuska
nr 01/2012
GNIEWKOrama
16 WIEŚCI SZKOLNE
Boże Narodzenie w SP nr 1
W
tym roku w naszej
szkole Boże Narodzenie obchodziliśmy 21 grudnia. Jak każdego roku, wśród
przygotowanej świątecznej
dekoracji wspólnie świętowali
z nami zaproszeni goście, rodzice i mieszkańcy Gniewkowa. Wśród nich znaleźli się:
burmistrz Gniewkowa p. Adam
Roszak, w-ce burmistrz p. Paweł Dżażdżewski, przewodniczący Rady Miejskiej p. Janusz
Kozłowski, skarbnik p. Dorota
Rutkowska, Kierownik SZEAS
p. Beata Kowalska, przedstawiciel Nadleśnictwa Gniewkowo
p. Tomasz Łosiakowski oraz
pracownicy UM w Gniewkowie. Obecni byli również szczególni goście z Turcji i Słowacji,
goszczący w tych dniach w naszej szkole w ramach projektu
Comenius i Comenius Regio.
Z zaprzyjaźnionej słowackiej
szkoły wraz ze swoją grupą
przyjechała do nas Petra Hrusecka, z Turcji z Nide grupa,
której przewodniczył dyrektor
szkoły Ediz Kaya oraz Dyrektor Wydziału Edukacji w Sivas
Çetin ÖZDEMİR wraz ze swoją
grupą. W klimat tegorocznych
świąt bożonarodzeniową Jasełką wprowadzili nas uczniowie
klasy IV c przygotowani przez
p. M. Morawiec i p. T. Wesołka.
Postacie bajkowe powędrowały
do żłóbka, by zanieść Dzieciątku swoje dary. Następnie do
poranka wigilijnego przeniosły
nas swym baletem uczennice
klasy IIb przygotowane przez
p. I. Adamską. Ponieważ czas
świąteczny poprzedzają liczne przygotowania, szczególnie te kulinarne, przepis na
świąteczne ciasto podały nam
dzieci z klasy Va wraz z p. I.
Kacprzak. Tak, jak kiedyś pastuszkowie powędrowali nocą
do Betlejem w poszukiwaniu
stajenki, tak i uczniowie klasy
IIc z p. M. Gremplewską zabrali nas w tę podróż wykonując
piękną pastorałkę. Za świecącą
gwiazdą powędrowaliśmy również do Dzieciątka w piosence
,,Świeć gwiazdeczko”, którą
wykonali uczniowie klas IVe
i Vd przygotowani przez p. A.
Bochat i p. M. Bielińską. Niezbędnym elementem Świąt Bo-
żego narodzenia jest oczywiście
choinka. Dlatego uczniowie
klasy IIIc przygotowani przez
p. B. Kucharczyk zaprezentowali wspaniały taniec z choinkami. Na koniec klasy IIIa
i IIId przygotowane przez p. B.
Kutnik i p. J. Orzeł swym występem pokazały, że nie byłoby
Świąt bez wizyty Św. Mikołaja
i przyniesionych przez niego
prezentów. Występy artystyczne zakończyły się wspólnym
odśpiewaniem kolędy ,,Cicha
noc” i piosenki ,,Dzień jeden
w roku”. Po części artystycznej
spod szkoły wyruszył świąteczny przemarsz ulicami miasta,
w którym udział wzięli goście,
uczniowie i nauczyciele szkoły.
J.Gmaj-Murawska
Partnerzy Projektu Comenius Regio
W
dniach od 16 do 22 grudnia 2011r. gościliśmy
w naszym mieście
grupę
partnerów projektu Comenius
Regio z Turcji - miasta Sivas,
z dyrektorem ds. edukacyjnych Cetinem Ozdemir na
czele. Była to pierwsza wizyta
partnerska w naszym mieście.
Nasza Gmina jest jednym
z 23 beneficjentów w kraju,
która od 2011r. realizuje taki
projekt.
Program pobytu był bardzo
napięty, niemniej jednak przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Spotkanie zbiegło się
z wizytą partnerów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie
projektu szkolnego Comenius.
W związku z tym 27 osób go-
GNIEWKOrama
ściło grudniu 2011r. w naszym mieście. Podczas pobytu
w Gniewkowie nasi partnerzy uczestniczyli w spotkaniu
z Burmistrzem Gniewkowa
Panem Adamem Roszakiem.
Podczas „Dnia z Comeniusem”
zorganizowanym przez dyrektor Panią Dorotę Gliwińską
partnerzy zapoznali się z pracami plastycznymi uczniów
oraz z zaciekawieniem przyglądali się występom artystycznym uczniów tej szkoły. Wielki
emocje wzbudziły w szczególności tańce regionalne w wykonaniu dzieci. Były to nie tylko
tańce polskie, ale również ludowe tańce tureckie i słowackie.
Podczas pobytu w Gniewkowie
odbyło się także spotkanie
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Gniewkowie, który jest drugim z partnerów projektu. Podczas spotkania dyrektor Pani
Joanna Kowalska zapoznała
nr 01/2012
gości z ofertą dodatkowych zajęć jakie organizuje gniewkowski ośrodek kultury. Spotkanie
zakończyło się występami zespołu „Gniewkowianie”, który
wzbudził u naszych partnerów
niesamowite owacje. Wizyta
partnerska umożliwiła naszym
tureckim partnerom poznanie polskiej tradycji związanej
ze świętami Bożego Narodzenia. Goście wzięli dział
w uroczystym otwarciu przez
Burmistrza Gniewkowa Szopki Betlejemnskiej na gniewkowskim rynku, odwiedzili
Warszawę, Toruń oraz Fabrykę
Ozdób Choinkowych w Gnieźnie. Na zakończenie pobytu
natomiast uczestniczyli w uroczystościach bożonarodzeniowych w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Gniewkowie.
Koordynator - Kowalska Beata
WIEŚCI SZKOLNE 17
Program „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig
Projekty Partnerskie Grundtviga
„The openhand project”
18 listopada 2011r. zakończyła
się kilkudniowa wizyta gniewkowskiej grupy projektowej
w hiszpańskiej miejscowości
Badajoz. Wyjazd ten to jedna z planowanych mobilności
w związku z realizacją projektu
pn. „The Openhand Project”,
który otrzymał dofinansowanie
z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe
życie” Projekty Partnerskie
Grundtviga. Celem projektu
jest zapoznanie uczestników
z sposobami osiągnięcia równowagi życiowej, zawodowej
i zdrowotnej oraz radzenia sobie ze stresem.
Na realizację projektu Gmina Gniewkowo otrzymała kwotę 25.000 Euro.
Podczas pierwszej wizyty
przedstawione zostały min.
prezentacje multimedialne
na temat organizacji partnerów projektu oraz regionów,
z których partnerzy pochodzą.
Partnerzy wzięli udział w konferencji połączonej z dyskusją
na temat logo projektu, strony
internetowej oraz upowszechniania działań. Podczas spotk ania dokonano również
prezentacji multimedialnej
dotyczącej stresu oraz pierwszych ustaleń dotyczących
książki pracy. Podczas wizyty
partnerzy odwiedzili centra
promujące zdrowy styl życia
w Badajoz: „Puerta Palma”
oraz „Viva Fit”.
Kolejna wizyta partnerów
projektu już wiosną 2012 r.
w Gniewkowie.
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
Gimnazjum nr 1 – GÓRĄ!
Jasełka i Wigilie
w Szadłowicach
D
latego w dniach 21 i 22 grudnia odbyły się uroczystości
związane z nadchodzącymi
świętami Bożego Narodzenia.
W tym okresie zawitała do szkoły „pachnąca zielona dama”, na
stolikach pojawiły się białe obrusy, sianko, wigilijne potrawy,
opłatek, życzenia płynące tylko
z głębi serca, a więź szkolnej
rodziny została jeszcze bardziej
umocniona poprzez klasowe
i szkolne Wigilie. Aby magia
nadchodzących świąt była jeszcze większa i mocniej odczuwalna, uczniowie z klas II i III wraz
z Panią Brzustowicz przygo-
towali Jasełka, w których
mędrców do upragnionego
celu prowadziła gwiazda betlejemska, w żłóbku pojawił
się maleńki Jezus, a przy nim
Maryja z Józefem. Natomiast
uczniowie klas IV-VI z Panią
Tomtas podczas bożonarodzeniowego koncertu udowodnili,
że kolędy i pastorałki potrafią
wzruszyć do łez. Po uroczystości wszyscy z radością na
twarzach udali się do swoich
małych, domowych rodzin,
aby tam przygotować się do
nadejścia Chrystusa.
Agnieszka Matyjasik
9 grudnia uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu inowrocławskiego (LAUREACI
SZKOLNEGO ETAPU) wzięli udział w etapie rejonowym
Olimpiady Promocji Zdrowego
Stylu Życia. Gimnazjum nr 1 im.
Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie
reprezentowały: Julita Czajkowska (III C), Monika Sawa (III D)
oraz Agata Wypijewska (III D).
Olimpiada organizowana przez
PCK ma bardzo długą tradycję.
Impreza organizowana jest już
od ponad 30 lat. Jest przedsięwzięciem wieloetapowym
i obejmuje następujące szczeble: szkolny, czyli podstawowy, rejonowy, wojewódzki
(inaczej okręgowy) i krajowy,
czyli centralny. Z satysfakcją
informujemy, iż nasze reprezentantki zajęły następujące
miejsca: I miejsce: Agata Wypijewska, III miejsce: Monika
Sawa,V miejsce: Julita Czajkowska. Reprezentanci szkół, którzy zajęli I miejsca spotkają się
teraz na etapie wojewódzkim
olimpiady 23 marca. Trzymajmy więc kciuki za Agatę i życzmy jej sukcesu na konkursie.
Izabela Mitaszka
(szkolny koordynator
Olimpiady PCK)
Podziękowanie
Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie
składa podziękowania dla wspaniałych aktorów
z Domu Pomocy Społecznej w Warzynie za przygotowanie
dla naszych uczniów spektaklu pt. „Stara baśń”.
nr 01/2012
GNIEWKOrama
18 SPORT
Sport - najlepszy
sposób na nudę
Kiedy za oknem zimno, plucha, a boiska pozamykane
i nic się nie chce zachęcamyna przekór- do ruchu. Niniejsza propozycja skierowana
jest w szczególności do rodzin
i grup, które chcą spędzić
wspólnie czas na sportowo.
MGOKSIR informuje o kontynuacji niedzielnych zajęć
sportowych w ramach akcji
„Sport i Rekreacja dla wszystkich” na hali widowiskowej
przy ul. Toruńskiej 40 w następujących terminach: 12 lutego, 26 lutego i 11 marca zawsze
o godz. 15.00.
Ideą tych spotkań ze sportem
jest bezpłatne udostępnienie
sali i sprzętu sportowego dla
wszystkich osób zainteresowanych. Zajęcia animują
instruktorzy ds. sportu z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.
Wstęp wolny. Obowiązuje
obuwie sportowe. Serdecznie
zapraszamy!
Szachy- gra królów
MGOKSIR
organizuje 19 lutego o godz. 15.00
turniej szachowy dla uczniów
szkół podstawowych. Zapisy
do 10 lutego w sekretariacie
MGOKSIR w godz. 7-15.00.
Dla laureatów ciekawe nagrody. Zapraszamy.
Jednocześnie przypominamy, że od października
ubiegłego roku przy ośrodku
kultury i sportu funkcjonuje
sekcja szachowa. Zajęcia skierowane są do osób w każdym
wieku, prowadzi je p. Adam
Straszyński. Uczestnictwo
w sekcji jest bezpłatne. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek od godz. 16.30 w starym
goku (ratuszu) na I piętrze.
Na zajęcia można się zapisać
w sekretariacie MGOKSIR,
jak również u instruktora.
Serdecznie zapraszamy.
J.Kowalska
Adres redakcji:
Urząd Miejski w Gniewkowie,
ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo,
tel. 52 355 88 00
[email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania tekstów oraz ich korekty.
GNIEWKOrama
Biegacze z Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” nie zwalniają
K
olejny rok w startach na
biegach ulicznych świetnie
rozpoczęli biegacze prowadzeni przez instruktora Artura Woźniaka, pierwszy w tym
roku start był zaplanowany
w Mogilnie na 10km pod nazwą VII Bieg WOŚP. Wystartowało w nim 262 zawodników
na trasie biegu i 44 w Nordic
Walking 5km. Świetny debiut
w barwach naszego klubu zaliczyła Elżbieta Wojciechowska
na dystansie 10km -była 2 wśród
kobiet i 2 w swojej kategorii wiekowej K 20-29 lat czas 40,39 aktualna mistrzyni Świata
w Nordic Wolking, a nasz obecnie najlepszy zawodnik Tomczak Waldemar również dał
popis swoimi umiejętnościami
zajmując 6 w ogólnej klasyfikacji
i 1 miejsce w kategorii wiekowej
M40-49 lat czas 35,45. Kolejny
sukces był udziałem Patryka
Jóźwiaka i duża niespodzianka
- 1 miejsce w kategorii wiekowej
M16-19 lat czas 44,10 .
Pozostali nasi biegacze zajęli
kolejno miejsca:
Janusz Pilichowski
kat. M60-69 7m
Artur Woźniak
kat. M40-49 34m
Tomasz Kubiak
kat. M30-39 10m
Rafał Olszewski
kat. M30-39 21m
Ariel Olszewski
kat. M20-29 16m
(A.W.)
Aerobik dla Seniorek zakończony
W
czwartek 22 grudnia
br. odbyły się ostatnie
zajęcia aerobiku dla Seniorek
z Gniewkowa i okolic prowadzony w ramach „Regionalnego
Programu Aktywności Fizycznej Seniorów”. 19 kobiet po 50tym roku życia z naszej gminy
przez 3 miesiące uczęszczało
na zajęcia ruchowe prowadzone przez panią Ewę Szulc
celem poprawy sprawności
fizycznej, wykształcenia nawyków systematycznych ćwiczeń
fizycznych oraz zwiększenia
wiedzy dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie.
„Ćwiczenia proponowane przeze mnie były niezbyt skomplikowane, przyjemne, ale również
dobrze i bezpiecznie przepro-
wadzone” twierdzi Pani Ewa.
Zajęcia odbywały się przy muzyce z używaniem dodatkowych
przyborów takich jak: piłki, laski
gimnastyczne, wstążki, woreczki, co niewątpliwie uatrakcyjniało ćwiczenia i powodowało
wręcz 100% obecność Seniorek
na wszystkich zajęciach.
Warto dodać, iż od stycznia
zajęcia są kontynuowane przez
MGOKSIR w praktycznie niezmienionej formule, jednakże
nie wchodzą w zakres projektu i wymagają odpłatności od
uczestniczek (5 zł za 45 min
Anna Walczyńska
zajęć).
Redaktor naczelna:
Joanna Kowalska
Kolegium Redakcyjne:
Anna Nawrocka (sekretarz redakcji)
Joanna Gmaj-Murawska
Aleksander Kręc
Paulina Rychczyńska
Dyżur redakcyjny w 1 i 2 wtorek
miesiąca w godz. 13.00-15.30
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
przy ul. Dworcowej 5.
Skład: in crudo design
Druk: Express Media Sp. z o.o.
Pismo zrzeszone w Stowarzyszeniu
Polskich Mediów, wpisane do Rejestru
Dzienników i Czasopism pod nr 586
nr 01/2012
Materiały do następnego
numeru należy przesyłać
do 13 lutego
SPORT 19
Plebiscyt na najlepszych sportowców
Gminy Gniewkowo 2011 roku
I Gniewkowska Gala Sportu
odbyła się 21 stycznia 2012 r.
w sali koncertowej ośrodka kultury i sportu w Gniewkowie.
Organizatorem gali oraz plebiscytu był MGOKSiR w Gniewkowie. Zebranych licznie gości,
nominowanych i mieszkańców
przywitali prowadzący galę,
Joanna Kowalska – dyrektor
MGOKSiR w Gniewkowie oraz
Krzysztof Tomasik – animator
sportu w MGOKSiR w Gniewkowie. Zastępca Burmistrza p.
Paweł Drzażdżewski podziękował całemu środowisku sportowemu. Stwierdził, że dzięki ich
zaangażowaniu gmina Gniewkowo sportem stoi. W uznaniu
Kapituły Konkursu :
rych trenuje p. Jacek Sobczak.
Drugie miejsce Kapituła przyznała drużynie siatkarzy LZS
„Gniewko” Gniewkowo.
Najlepszym trenerem został p.
Bartłomiej Krzemiński (trener
siatkarek UKS Gniewkowo),
zdobywając 9 głosów Kapituły.
Tylko dwa głosy mniej uzyskał
p. Maciej Tyburek , na 3. pozycji w tej kategorii uplasował się
p. Jacek Sobczak.
Za Największy Talent został
uznany Krystian Tomaszewski
(piłkarz MLKS „Unia” Gniewkowo), który uzyskał 9 głosów.
Kapituła wysoko oceniła również Macieja Zboińskiego, bardzo młodego piłkarza.
Najlepszym Sportowcem Gminy
Gniewkowo 2011 roku został
p. Bartosz Pędowski – piłkarz
seniorskiej, IV-ligowej drużyny MLKS „Unia” Gniewkowo.
W imieniu Pawła pamiątkowe
trofeum odebrał tata p. Leszek
Pędowski. Kapituła Konkursu
doceniła również p.Pawła Stysiała (siatkarza LZS „Gniewko”), który uzyskał tylko 1 głos
mniej od laureata.
Tytuł Najlepszego Amatora
zdobył p. Bartosz Kuźniacki –
koszykarz, były gracz KS „Harmattan” Gniewkowo, aktualnie
występujący w drużynie amatorskiej AGAD (amatorska liga
inowrocławska i toruńska). Kapituła wysoko oceniła również
Radosława Urbańskiego, gracza Gniewkowskiej Ligi Badmintona.
Najlepszą Drużyną zostali piłkarze IV-ligowego zespołu
MLKS „Unia” Gniewkowo, któ-
W uznaniu głosujących
w otwartym plebiscycie mieszkańców gminy Najpopular-
niejszym Sportowcem został
p. Sebastian Tomaszewski
(piłkarz MLKS „Unia”), który
uzyskał 122 głosy. Drugim wynikiem pochwalić się może te-
nisista stołowy Krzysztof Zaleta
(70 głosów), a trzecim Eliasz
Piernik (karate) – 62 głosy.
D.Rogalski
Od prawej tata Bartosza Pędowskiego, Bartosz Kużniacki, Sebastian Tomaszewski, Krystian Tomaszewski, Janusz Kozłowski oraz
Maciej Tyburek
Pamiątkowe trofeum dla drużyny seniorskiej MLKS UNIA Gniewkowo odebrali trener Jacek Sobczak i prezes klubu Maciej Tyburek
Na wspólnym zdjęciu od lewej: prowadzący galę oraz Bartłomiej Krzemiński, Eliasz Piernik, Paweł Drzażdżewski, Maciej Tyburek,
Janusz Kozłowski, bracia Krystian i Sebastian Tomaszewscy, Bartosz Kuźniacki oraz Leszek Pędowski.
nr 01/2012
GNIEWKOrama
GNIEWKOrama
nr 01/2012

Podobne dokumenty

Pobierz dokument

Pobierz dokument Trwa rekrutacja do ŚDS w Gniewkowie! W bieżącym roku rozpocznie swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy, który będzie ośrodkiem wspierająco-rehabilitacyjnym o charakterze dziennego pobytu. O...

Bardziej szczegółowo