Maintenance, repair and overhaul w obszarze energii i transportu

Komentarze

Transkrypt

Maintenance, repair and overhaul w obszarze energii i transportu
Klastry innowacji Fraunhofer
Maintenance, Repair and Overhaul w
obszarze energii i transportu
»Maintenance, Repair and Overhaul w
obszarze energii i transportu«
kierownik instytutu Fraunhofer IPK
Prof. Dr. h. c. Dr.-Ing. Eckart Uhlmann
Klastry innowacji Fraunhofer składają się z połączenia wie-
W trakcie użytkowania produktu oprócz stałych i planowa-
dzy, gospodarki i polityki w zabezpieczenie długotrwałej
nych prac konserwacyjnych często występują także nieprze-
współpracy i wymiany wiedzy w regionie. Klaster innowacji
widywalne naprawy. W ramach remontu produkt może nie
Fraunhofer »Maintenance, Repair and Overhaul w obszarze
tylko zostać sprowadzony do stanu zbliżonego do produktu
energii i transportu« ma na celu opracowywanie bezpiecz-
nowego, ale także dostosowany do aktualnego poziomu
nych i energooszczędnych procesów i technologii MRO i ich
technicznego i ekonomicznego, przewyższającego pierwotny
wdrażanie w regionie stolicy Berlin/Brandenburg.
stan fabryczny. Procesy MRO wnoszą zatem ogromny wkład
do oszczędzania zasobów i energii, zapewniając jednocześnie
Finansowy zakres klastra w wysokości ponad 15 mln euro
korzyści ekonomiczne.
zostanie w ciągu trzech lat podzielony odpowiednio po jednej
trzeciej między spółkę Fraunhofer, landy Berlin i Brandenburg
Ze strony badań i rozwoju zadania i problemy MRO nie cieszyły
oraz przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.
się dotychczas zbyt dużym zainteresowaniem. Istnieje niewielkie tło ekonomiczne, natomiast w przedsiębiorstwach — duży
Sektor MRO — Maintenance, Repair and Overhaul (konser-
potencjał optymalizacyjny w zakresie technologicznym i gos-
wacja, naprawy i remonty) ma coraz większe znaczenie dla
podarczym. Właśnie tutaj wkroczy klaster innowacji Fraunho-
gospodarki przemysłowej i narodowej. W przypadku pro-
fer MRO w obszarze energii i transportu.
duktów i dóbr o dużych kosztach inwestycyjnych i długiej
żywotności duża część zysków przedsiębiorstw jest pozyskiwana przez serwis posprzedażny. Dotyczy to w szczególności
branży energetycznej i transportowej, które przed wieloma
laty zakorzeniły się w rejonie Berlin/Brandenburg i mają silną
pozycję.
Obszary innowacji MRO
Na podstawie wymagań przedsiębiorstw uczestniczących
»Określanie i diagnostyka stanu« oraz »Planowanie i cyfro-
w projekcie wyznaczono cztery obszary innowacji MRO.
we wsparcie MRO« tworzą ramy działań MRO. Potrzeby o
Głównymi elementami procesów Maintenance, Repair and
szczególnym profilu są realizowane w zdefiniowanych projek-
Overhaul są czyszczenie i naprawy. Dwa obszary innowacji
tach w celu opracowywania rozwiązań.
Określanie i diagnostyka stanu
Czyszczenie
•
Dynamizacja okresów
•
Strategie czyszczenia
konserwacji
•
Technika instalacji i procesy
•
Elastyczne i ekologiczne
•
Uzyskanie lepszej żywotności
•
Zwiększanie dostępności
instalacji
•
Obniżanie kosztów
Naprawa
Repair and Overhaul
Planowanie i cyfrowe
wsparcie MRO
MRO Planning and
Digital Assistance
Określanie i
diagnostyka stanu
Condition Monitoring
and Diagnosis
cyklu życia
Czyszczenie
Cleaning
metody czyszczenia
Technologie napraw
•
Strategie mające na celu
zwiększenie stopnia automa-
Planowanie i cyfrowe wsparcie MRO
•
Cyfrowe procesy MRO bazujące
tyzacji
•
na modelach
•
Opłacalność procesów MRO
•
Trwałość i skuteczność planowania
MRO
•
Elastyczność metod naprawczych
•
Szybkie wytwarzanie części
zamiennych i podzespołów
•
Wydłużenie okresu trwałości
Zarządzanie informacji w odniesieniu
podzespołów przez stosowa-
do MRO
nie wytrzymałych tworzyw i
powłok ochronnych
O b s z a r y i n n o w a c j i M RO
»D o k ł a d n a z najomość stanu instalacji to podstawa optymalizacji prac
k o n s e r w a c y j nych i naprawczych. «
E c k h a r d H o hwieler, Fraunhofer IPK
Określanie i diagnostyka stanu
pracom konserwacyjnym w wyniku awarii oraz zwiększenie
ogólnej dostępności instalacji.
Określanie i diagnostyka stanu obejmuje ciągłe, systemowe
rejestrowanie bieżącego stanu instalacji i jej komponentów.
Szczególnie duże znaczenie dla bezpieczeństwa ma tutaj
Zastosowanie badań
kontrolowanie rys i pęknięć zestawów kołowych i wałów, a w
coraz większym stopniu także przenikanie systemów elektro-
•
nicznych. Wymagane jest opracowanie innowacyjnych metod
Konserwacja na podstawie stanu dzięki procesom
Condition Monitoring
badawczych, pozwalających na określanie stanu instalacji,
•
Data Mining i wykorzystanie dostępnych danych
optymalnego czasu konserwacji i szacowanie pozostałego
•
Systemy rejestrujące wytwarzające własną energię
czasu pracy poszczególnych podzespołów lub całych instalacji.
•
Prognozowanie pozostałego okresu żywotności
Przykładowo proces Condition Monitoring (Monitorowanie
podzespołów na podstawie historii użytkowania i prze-
stanu) jako środek konserwacji na podstawie stanu może w
widywanego użytkowania w przyszłości
przyszłości dostarczać ważnych informacji na temat stanu in-
•
stalacji. Umożliwi on uzyskanie lepszej żywotności, wydłużenie
okresów konserwacyjnych, zapobieganie nieplanowanym
Kontrolowanie pod kątem uszkodzeń, rys, pęknięć
uszkodzeń
•
Nowe, mobilne metody badań
O b s z a r y i n n o w a c j i M RO
»Całoś c i o w y c h a r a k t e r c y f ro w e g o ł a ń c u c h a p ro cesów między powstaniem pro duktu, e k s p l o a t a c j ą a d z i a ł a n i a m i M R O t o w a ż na podstawa wydajnego plano wania M R O i c y f ro w e g o w s p a rc i a .«
Patrick M ü l l e r, F r a u n h o f e r I P K
przy zmieniających się stanach produktów to czynniki
Planowanie i cyfrowe wsparcie MRO
mające na celu obniżenie kosztów. Oprócz tego można by
zminimalizować czasy przestojów maszyn przez wdrożenie
Należy opracować metody i narzędzia dla różnych obszarów
globalnego zarządzania stanem MRO dla części zamiennych,
działań w zakresie MRO, aby zapewnić większą wydajność
skrócić czasy szkoleń oraz szybciej i bezbłędnie przeprowadzać
wykorzystania potencjału wirtualnych technologii w praktyce.
procesy MRO.
Przykładowo można by przyspieszyć dostęp do ważnych
informacji na temat cyklu życia i MRO, usunąć konflikty
interfejsów między różnymi systemami wieloużytkownikowymi
Zastosowanie badań
lub umożliwić zdalne prace konserwacyjne przy użyciu
mobilnych urządzeń i połączeń wąskopasmowych. Potrzebne
•
System wspomagania MRO i narzędzia zabezpieczające
są nowe rozwiązania, mające na celu przetworzenie rysunków
•
Adaptacyjne planowanie procesów MRO
papierowych, podzespołów i kompleksowych produktów
•
Zarządzanie informacjami i konfiguracjami MRO
oraz instalacji na trójwymiarowe modele przy niewielkim
•
Narzędzia kolaboracyjne dla MRO
nakładzie pracy. Systematyczne i zależne od zapotrzebowania
•
Mobilne, cyfrowe wsparcie MRO
planowanie i wsparcie MRO oraz szybsze reagowanie
•
Reverse Engineering dla MRO
•
Długoterminowa dostępność urządzeń elektronicznych
O b s z a r y i n n o w a c j i M RO
»C z y s z c z e n i e t o jeden ze stałych elementów procesu MRO, bez którego in s p e k c j e , o g l ę d ziny i naprawy często byłyby niemożliwe. «
M a r t i n B i l z , F r aunhofer IPK
Czyszczenie
Zastosowanie badań
Czyszczenie maszyn i instalacji zajmuje centralną pozycję w
•
Miniaturyzacja techniki instalacji i inspekcji
procesie MRO. Rozróżnia się przy tym metody czyszczenia,
•
Czyszczenie instalacji przewodzących napięcie
jak też obszary zastosowań. Czyszczenie ze względów
•
Czyszczenie elementów instalacji wody roboczej
optycznych, np. usuwanie graffiti, jest szczególnie pożądane w
•
Czyszczenie instalacji zużytej wody w środkach
przypadku przedsiębiorstw transportu szynowego. Czyszczenie
transportu (wewnętrzne czyszczenie rur)
zapobiegawcze jest wymagane w celu utrzymania funkcji lub
•
Usuwanie graffiti
poziomu skuteczności. Tym samym zapobiega się lub redukuje
•
Usuwanie zbędnych powłok przed kontrolą
kosztowne awarie i naprawy maszyn i instalacji. Czyszczenie
jako metody napraw lub produkcji jest wymagane przede
wszystkim przy usuwaniu powłok funkcyjnych. We wszystkich
trzech obszarach trzeba opracować i wdrożyć elastyczne i
ekologiczne rozwiązania.
podzespołów
•
Usuwanie powłok funkcyjnych w celu ponownego
powlekania
O b s z a r y i n n o w a c j i M RO
»Techn o l o g i e n a p r a w p o w i n n y b y ć n i e z a w o d n e jak roboty i elastyczne jak
człowie k . «
Dr inż. B a r t v a n D u i k e r e n , F r a u n h o f e r I P K
Technologie napraw
Zastosowanie badań
Procesy w ramach konserwacji i napraw nie są tak
•
przewidywalne jak w przypadku produkowania nowych
Lokalne naprawy przy użyciu mobilnych maszyn
obróbkowych
elementów. W związku z tym naprawy długotrwałych dóbr
•
Szybkie wytwarzanie części zamiennych
inwestycyjnych są zazwyczaj przeprowadzane doraźnie na
•
Elastyczne systemy mocowań dopasowane do wymo-
miejscu w nieokreślonym czasie, podczas gdy produkcja
gów i potrzeb MRO
odbywa się głównie seryjnie w określonym czasie w hali
•
Przywracanie konturów przez naprawy spawalnicze
produkcyjnej. Wobec tego przy szacowaniu i opracowywaniu
•
Dodatkowa obróbka powierzchni funkcyjnych
nowych technologii napraw dąży się do dużej elastyczności i
•
Naprawy cienkościennych podzespołów
adaptacyjności metod.
•
Automatyzacja procesów
•
Niezawodność metod naprawczych i koncepcji
regeneracyjnych dla podzespołów elektronicznych
•
Naprawy „w locie”
Pa r t n e r z y
W klastrze innowacji Fraunhofer „Maintenance, Repair and Overhaul w obszarze energii i transportu” można zaobserwować
współdziałanie wiedzy, ekonomii i polityki regionu stolicy Berlin/Brandenburg w celu połączenia kompetencji i ich skutecznego
wdrożenia na rynek. Partnerami-założycielami są:
Partnerzy badań
Partnerzy przemysłowi
•
Instytut instalacji produkcyjnych i techniki konstrukcyjnej
•
Airbus Deutschland
Fraunhofer IPK
•
Alstom Power Service
Instytut ds. niezawodności i mikrointegracji
•
Amovis
•
Fraunhofer IZM
•
Berliner Stadtreinigungs-betriebe
•
Instytut transportu lądowego i wodnego
•
Berliner Verkehrsbetriebe
•
Instytut lotnictwa powietrznego i kosmicznego
•
DB Mobility Fernverkehr
•
Instytut maszyn obróbkowych i zakładów produkcyjnych
•
Fuss EMV
•
Federalny instytut badań materiałów
•
Havelländische
•
Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus
•
Eisenbahn
•
Hegenscheidt-MFD
•
Heidelberger
•
Druckmaschinen
•
MAN-Turbo
•
MTU Maintenance
•
Rolls-Royce Deutschland
•
Siemens Energy Sector
W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt z osobą kontaktową.
Fraunhofer-Innovationscluster
MRO in Energie und Verkehr
Osoba kontaktowa
Inż. dypl. Markus Röhner
Tel.: +49 30 39006-279
[email protected]
Marketing
Jeannette Behrendt M.A.
Tel.: +49 30 39006-351
[email protected]
Metryka
Redakcja
Jeannette Behrendt
Steffen Pospischil
Projekt
Konstantin Heß
Zdjęcia
Fraunhofer IPK
Marcela Barsse/iStockphoto
Siemens AG
Rainer Sturm/Pixelio
Sven Taubert/iStockphoto
Biuro
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen
und Konstruktionstechnik IPK
Pascalstraße 8-9
10587 Berlin
www.ipk.fraunhofer.de
www.innovationscluster-mro.de

Podobne dokumenty