OSOBOWOŚCI branży magazynowej 2013

Komentarze

Transkrypt

OSOBOWOŚCI branży magazynowej 2013
NOWOCZESNY MAGAZYN
2013-07-04
OSOBOWOŚCI
branży magazynowej 2013
Po kilku latach inspirujących spotkań z przedstawicielami branży magazynowej w trakcie przygotowywania
wywiadów, zbierania opinii czy organizowania konferencji redakcja „Nowoczesnego Magazynu" pokusiła
się o nietypowe zestawienie. Zestawienie osobowości polskiej branży magazynowej - czyli tych szefów
logistyki, zarządców magazynów, wdrożeniowców innowacyjnych rozwiązań magazynowych, project
managerów czy doradców, którzy wyróżniają się w branży magazynowej nie tylko swoimi dokonaniami, ale
także specjalistycznymi kompetencjami i charyzmą, która w bardzo wielu złożonych projektach logistycznych
okazuje się kluczowa. Czy o nikim nie zapomnieliśmy? Jeśli uważacie Państwo, że tak, zachęcamy
do zgłaszania swoich propozycji pod adresem [email protected] Uwzględnimy je w kolejnej edycji
„Osobowości branży magazynowej", którą opublikujemy za rok. A kto znalazał się w zestawieniu w tym roku?
ZARZĄDZAJĄCY DGL POLSKA
Absolwent Cambridge University. Posiada
ponad 15 lat doświadczenia jako szkole­
niowiec. Swoją karierę zawodową rozpo­
czął w roku 1990 w firmie Ernst & Young
w Londynie jako asystent w dziale audytu.
Pracował też w Coopers & Lybrand (później
PricewaterhouseCoopers) w Warszawie. W Australii kierował reali­
zacją zleceń dla takich klientów, jak: DHL, TNT, Schenker, Shipping
Australia czy Deutsche Post. W 2003 r. powrócił do Polski do działu
doradztwa w PricewaterhouseCoopers. W 2006 r. był doradcą sztabu
Euro 2012 przy sporządzaniu wspólnej, polsko-ukraińskiej oferty na
organizację mistrzostw Europy w piłce nożnej. W kwietniu 2007 r.
dołączył do DGL Polska jako wspólnik, a we wrześniu 2010 r. został
partnerem zarządzającym spółki. •••
DR INZ. ANDRZEJ BOBIŃSKI. PREZES
! WSPÓŁZAŁOŻYCIEL FIRMY LOGIFACT
Doktor z zakresu metod sterowa­
nia w logistyce. Od 30 lat specjalizuje
się w projektowaniu magazynowych
systemów logistycznych, takich jak
centra i magazyny dystrybucyjne i pro­
dukcyjne. Od 20 lat również wdraża
własne i zlecone projekty logistyczne w Polsce i w Europie.
W roku 1989 rozpoczął pracę w jednej z najbardziej prestiżo­
wych placówek badawczo-rozwojowych na terenie Europy Fraunhofer-Institut fur Materialfluss und Logistik w Dort­
mundzie. Po powrocie do Polski w roku 1999 założył własną
firmę Logifact, która jest niezależnym biurem inżynierskim
o charakterze projektowo-wdrożeniowym świadczącym rów­
nież usługi doradcze. •••
^p,,,
.
.
p _
NOWOCZESNY MAGAZYN
2013-07-04
Absolwent W y d z i a ł u Leśnego
SGGW. Od 15 lat związany zawodowo
z Castorama. Początkowo jako dyrektor
ds. zarządzania i logistyki, a od 2003 r.
dyrektor ds. logistyki - działu, który
sam utworzył. Wśród zrealizowanych
projektów ma też na koncie uruchomienie operacji w magazy­
nie
centralnym Castoramy i wdrożenie SAP MM, SAP Track
& Trace czy SAP Forecasting & Replenishment. IBB
HANS BOINSKI — PREZES SSI SCHAEFER
POLSKA
Absolwent Hochschule Bremerhaven, specjalista REFA (Niemiec­
kie Zrzeszenie Studiów nad Proce­
sami Pracy), Executive MBA - WSPiZ
im L. Koźmińskiego w Warszawie.
Pracował jako dyrektor techniczny pla­
cówki koncernu Kloeckner Stahlhandel, gdzie wdrożył Sytem
QM ISO 9002; doradca i trener systemu ERP BAAN (dosto­
sowanie m o d u ł u T r a n s p o r t a t i o n systemu ERP BAAN
do potrzeb rynku spedycyjnego), szef działu projektów
IDS Logistik, następnie prezes zarządu Constructor Dexion,
a od 2003 r. prezes zarządu SSI Schaefer Polska, gdzie wpro­
wadził dynamiczny i automatyczny system magazynowy
w ramach rozwiązań z Grupy SSI Schaefer na rynek polski. _____
ZARZĄDZAJĄCY ECR POLSKA
Absolwent Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu. Od 9 lat związany z ECR
Polska, Związkiem Pracodawców zrze­
szającym przedsiębiorstwa produkcyjne,
handlowe i dystrybucyjne oraz usłu­
gowe, głównie związane z sektorem
dóbr konsumpcyjnych szybko rotujących. Przeszedł w ECR
przez kilka stanowisk, począwszy od koordynacji działal­
ności w obszarze Sfery Popytowej (Grupa CatMan), poprzez
zarządzanie projektami paletowymi oraz Forum Podażowym,
po zarządzanie całą organizacją. Od sierpnia 2007 r. zasiada
w ECR Europe Operating Board. Współpracuje blisko rów­
nież z organizacjami ECR w Europie oraz współtworzy ECR
Community. ^m
El
ZARZĄDZAJĄCY PRZEDSTAWICIELSTWA SDI
GROUP POLAND
Absolwentka studium Akademia Psy­
chologii Przywództwa. Ma długoletnie
doświadczenie w branży logistycznej,
zajmowała się wdrażaniem złożonych
rozwiązań systemowych w obszarze łań­
cucha dostaw, a także brała udział w przedsięwzięciach typu
Green Field w branży m.in. odzieżowej oraz motoryzacyjnej.
Brała udział w tworzeniu i wdrażaniu programów szkolenio­
wych dla pracowników centrum dystrybucji oraz Best Practice
w celu udoskonalania procesów przepływów towarów i pod­
noszenia efektywności pracy zespołów w magazynach. _____
OPERACYJNY SECURITY PLUS
Absolwent Uniwersytetu Warszaw­
skiego; 12 lat zarządzania w branży
outsourcingowej, w tym także Maritime
Competence Center Represantative in
W^^M
Poland. Autor projektu standaryzują^^^^^^^^^^^^
cego wymogi bezpieczeństwa opartego
na nowatorskim zastosowaniu standardów ISO 28000 i ISO
31000. Autor systemu zarządzania i mierzenia poziomu bez­
pieczeństwa, z analizą ryzyka i oceną wykorzystania istnieją­
cej infrastruktury - System Zarządzania Bezpieczeństwem.
Audytor wewnętrzny - uprawnienia audytora wewnętrznego
ISO 28000 „Bezpieczeństwo Łańcucha Dostaw", ISO 31000
„Certyfikowany Menedżer Ryzyka", ISO 27001 „Bezpieczeń­
stwo IT", ISO 9001. •_•
^^*^^ ^^^
ki H2_H
flj
PIOTR KRZYSZTOPORSKI , REGIONALNY
KONSULTINGU EPICOR
Studiował na Wydziale Matematyki,
Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu
Warszawskiego, a następnie na Wydziale
Informatyki Gospodarczej Wyższej
Szkoły Handlu i Finansów Między­
narodowych. Jeszcze jako licealista
opublikował książkę Turbo Pascal dla szkół średnich. Z Epicorem związany jest od 1997 r., początkowo jako konsultant
funkcjonalny w zakresie wdrażania modułów finansowych
i logistycznych, następnie kierownik Działu Wdrożeń, a od
2010 r. dyrektor ds. konsultingu, zarządzając działaniami
konsultingowymi w oddziałach firmy w Polsce, Czechach
i na Słowacji. ___•
NOWOCZESNY MAGAZYN
2013-07-04
PROF. DR RAB. JANUSZ FILIPIAK, PREZES
ISA
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Mając 39 lat,
odebrał nominację profesorską z rąk
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Lecha Wałęsy. Jest założycielem, preze­
sem zarządu i dyrektorem generalnym
firmy Comarch SA. W swojej pracy od ponad trzydziestu lat
zajmuje się nowoczesnymi technologiami. _••
'i
JANUSZ GÓRSKI, PREZES SCHENKER
SPZO.O.
Absolwent Politechniki Warszaw­
skiej (Wydział Transportu), Szkoły
Głównej Handlowej (podyplomowe
Studia Handlu Zagranicznego oraz
Zarządzania Logistycznego), Uniwer­
sytetu Warszawskiego i Uniwersytetu
Illinois (Excecutive MBA). W ciągu 2 lat, po fuzji Spedpolu
i Schenkera, przekształcił firmę w globalnego operatora, lidera
na polskim rynku kompleksowych rozwiązań logistycznych.
Pracował w Pekaes i prywatnej firmie Rondine Ruffoni oraz
w Spedpolu. ___•
MAREK JĘDRA, WICEPREZES ZARZĄDU
OUANTDM SOFTWARE SA
Funkcję wiceprezesa zarządu i dyrek-
^L
2J
^ ^ ^ 3 _ ^ ^
torą handlowego Quantum Software SA
pełni od 1997 r. W latach 1994-1997
' ^m
pracował wQuantumSp. z. o.o. nastano[ V
wisku programisty, wiatach 1992-1995
^^^^^^^^^ ^ ^
był wspólnikiem Kriger s.c, a w latach
1990-1992 - wspólnikiem Vagabond Sp. z. o.o. Jest wspólnikiem
Quantum Assets Sp. z o.o. (do roku 2003 spółka działała pod
firmą D.Logistics Services Sp. z o.o.). ___•
^M
^Ł
PROF. TOMASZ KOCH, PREZES LEAN
ENTERPRISE INSTITUTE POLSKA
Profesor i współzałożyciel Lean Enterprise
Institute Polska utworzonego w 2006 r. Siedem lat wcześniej uruchomił Program Lean
Manufacturing na Politechnice Wrocławskiej,
, ^
której jest absolwentem (Wydział Mecha­
niczny w Instytucie Technologii Maszyn
i Automatyzacji), na której obronił też pracę doktorską. Habilitację
i profesurę uzyskał na Politechnice Krakowskiej. •_•
t
TOMASZ DWORCZAK, SPECJALISTA
PRAKTYK W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI
Specjalizuje się w przekazywaniu
wiedzy z zakresu stosowania koncep­
cji Lean Manufacturing m.in. przez
przedstawianie praktycznych przy­
_
padków wdrożenia w różnych typach
produkcji. Brał udział w licznych projektach logistycznych,
m.in.
audytach magazynów wraz z identyfikacją wąskich gar­
deł i propozycjami usprawnień krótko- i długoterminowych,
koncepcji A1 systemu śledzenia procesów magazynowych
i produkcyjnych. -__•
DR EWA HAŁAS, PRZEWODNICZĄCA
ORGANIZACJI GS1 POLSKA ORAZ GS1
Absolwentka Politechniki Wro­
cławskiej. Pracę doktorską z zakresu
zarządzania zapasami obroniła na
Politechnice Poznańskiej. W Instytucie
Logistyki i Magazynowania pracuje od
1990 r. Jest pełnomocnikiem dyrektora ds. systemu GS1, a na
co dzień kieruje pracą zespołu GS1 Polska. W latach 2003-2009 była członkiem rady zarządzającej GS1. Jest autorką
wielu publikacji, występuje w roli eksperta na krajowych
i zagranicznych konferencjach. ___•
PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJ
KORZENIOWSKI, REKTOR WYŻSZEJ SZKOŁY
Profesor zwyczajny Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, w dziedzi­
nie nauk towaroznawczych, wieloletni
kierownik Katedry Towaroznawstwa
Przemysłowego tejże uczelni. Jest jednym z twórców i wie­
loletnim dyrektorem Instytutu Logistyki i Magazynowania
w Poznaniu, aktualnie przewodniczącym Rady Naukowej oraz
Honorowym Przewodniczącym Polskiej Rady Systemu GS1. •_•
NOWOCZESNY MAGAZYN
2013-07-04
DR ADAM GORAL, PREZES ZARZĄDU
ASSECO POLAND SA
Absolwent Akademii Ekonomicznej
w Krakowie (kierunek cybernetyka eko­
nomiczna i informatyka) oraz doktor
nauk ekonomicznych. W latach 2007-2008 był prezesem zarządu Prokom
Software SA, po roku 2009 objął sta­
nowisko prezesa zarządu ABG SA aż do połączenia z Asseco
Poland SA w styczniu 2010 r. Pełniąc funkcję prezesa zarządu
Asseco Poland SA, odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię
Grupy Asseco. •
I
LOGISTYCZNY, PREZES ZARZĄDU LOGISYS
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicz­
nego w Krakowie, stypendysta Leipzig
Graduate School of Management. Od
8 lat realizuje i nadzoruje projekty
logistyczne i doradcze. Specjalizuje się
w zarządzaniu strategicznym, plano­
waniu i rozwiązywaniu problemów na styku logistyki i pozo­
stałych funkcji w firmie. Inicjator i lider Panelu Polskich
Menedżerów Logistyki. Pracował w projektach analitycznych
i doradczych dla takich firm, jak: Aluprof, Amex Stationery,
Bakoma, DHL, InPost, POLOmarket, Żabka Polska. —
1
^ ^
^ ^
MARIAN JEZUSEK, PREZES MIEBACH
CONSULTING W POLSCE
P I
Absolwent Wydziału Mechanicznego
Technologicznego Politechniki Śląskiej
^ Ł
w Gliwicach i Budowy Maszyn i Techniki
^k
Transportu Hochschule w Mannheim. OD
^k j
1992 r. związany z Miebach Consulting.
^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^™ Początkowo jako dyrektor Działu Reali­
zacji, następnie (od 2009 r.) prezes zarządu Miebach Consulting
w Polsce i udziałowiec Partner Miebach Consulting Holding.
Realizował projekty dla takich firm, jak: STIHL, Airmail Cen­
ter Frankfurt Airport, Deutsche Post AG Frankfurt Airport,
Neckermann Versand, Bauerfeind AG, Coty Eastern Europe,
Volkswagen Originalteile czy Rosmann. MB
PRODUKTU — MAGAZYNY W FIRMIE
Absolwent Politechniki Warszawskiej
na Wydziale Transportu, specjalność
logistyka transportu wewnątrzmagazynowego. Pierwszy kontakt z logistyką
miał w 2000 r. jako pracownik magazynu
w jednym z najnowocześniejszych centrów dystrybucyjnych
branży kosmetycznej Coty Polska. Po 4 latach rozpoczął pracę
w firmie Wandalex SA jako inżynier produktu. W kolejnych
latach został menedżerem produktu odpowiedzialnym za
rozwój i strategię oferty systemów składowania i transportu
bliskiego, MB
MACIEJ KURIAK, COUNTRY GENERAL
MANAGER POLANDfrBALTICS W FIRMIE
CHEP
Specjalista w zakresie zarządzania
łańcuchem dostaw, ma wieloletnie
doświadczenie oraz wiedzę na temat
zagadnień dotyczących zarządzania
paletami w przedsiębiorstwie. Związany z firmą CHEP od
początku jej funkcjonowania na rynku polskim, czyli od
2001 r. W 2012 r. w ramach rozszerzenia działalności CHEP
podjął się także kierowania nowymi przedsięwzięciami spółki
w krajach bałtyckich - na Litwie, Łotwie i w Estonii, I M
ANDRZEJ LADA-KUBALA, DYREKTOR
LOGISTYKI, MEBLE FORTE SA
Od ponad 15 lat związany z obszarem
logistyki kontraktowej. Pracował zarówno
po stronie zleceniodawcy usług, np. Carre­
four Polska, nadzorując pracę magazynu
centralnego o powierzchni 50 tys. m2, jak
również po stronie operatora logistycz­
nego w Wincanton Trans European Polska, odpowiadając za stronę
operacyjną multiklientowskiego magazynu, czy w Rhenus Contract
Logistics, gdzie zajmując stanowisko dyrektora logistyki, odpowiadał
za 6 oddziałów o łącznej powierzchni magazynowej ponad 60 tys. m2.
Obecnie dyrektor logistyki w Meble Forte, a n
NOWOCZESNY MAGAZYN
2013-07-04
GRZEGORZ LICHOCIK, PREZES DACHSER
Absolwent Wydziału Mechanicznego
Politechniki Łódzkiej. Ukończył we
Francji podyplomowe studia z zakresu
zarządzania i marketingu w Institut
dAdministration des Entreprises de
l'Universite Jean Moulin Lyon III oraz
Podyplomowe Studium Zarządzania Logistycznego w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie. Związany z logistyką zarówno
od strony biznesowej (Schenker, Dachser), jak i akademickiej,
współpracuje z uczelniami wyższymi - wcześniej ze Szkołą
Główną Handlową, a obecnie z Uniwersytetem Łódzkim
i Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. ___•
CUSHMAN & WAKEFIELD
Studiował slawistykę na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Doradzał
takim firmom, jak m.in.: Auto Part­
ner,
S&T Daewoo, Epedal, Fronius,
Lear, LBP Manufacturing, Ruch. Do
firmy Cushman & Wakefield dołączył
w 2006 r. jako negocjator, początkowo w Dziale Powierzchni
Handlowych, a od kwietnia 2010 r. w Dziale Powierzchni
Przemysłowych i Magazynowych. ___•
Absolwentka Uniwersytetu War­
szawskiego. Ukończyła też studia pody­
plomowe na kierunku zarządzania
i wyceny nieruchomości na uniwersy­
tecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii.
Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie
w dziedzinie administrowania nieruchomościami. Doradza
i reprezentuje klientów podczas transakcji wynajmu, zbycia
i zakupu nieruchomości. ___•
WPRIMEGLOBALSPZO.O.
Specjalista w zakresie organizacji
pracy magazynów automatycznych
oraz zarządzanych nawigacją wózków
widłowych. Doświadczony analityk
biznesowy i konsultant z bogatą wiedzą
w zakresie IT oraz logistyki wewnątrzza­
kładowej. Pracował jako szef IT, dyrektor logistyki i menedżer
projektu dla dużych przedsiębiorstw. Zdobył doświadczenie
w prowadzeniu projektów wdrożeń systemów ERP (SAP,
Asseco, RELAG). Od 2007 r. świadczy usługi konsultingowe
w zakresie SAP/R3 w obszarach logistycznych (MM/WM).
Obecnie współpracuje z firmami doradczymi OMM, PrimeGlobal oraz Uniwersytetem Szczecińskim. ___•
ROMAN MALICKI, PREZES PKN EPAL
W branży od roku 1989, pracował
m.in.
w firmie INTUR KFS, która jako
pierwsza w Polsce przystąpiła do EPAL.
Współzałożyciel, inicjator założenia
w Polsce Komitetu Narodowego EPAL.
Od roku 2000 prowadzi własną dzia­
łalność w zakresie przerobu drewna
i produkcji klocków z drewna rozdrobnionego. Jest autorem
unikatowej technologii produkcji drewnianych wsporników
paletowych. ___•
ADAM SIERZAN, WŁAŚCICIEL PS NAMIOTY
Absolwent Architektury Krajobrazu
na SGGW w Warszawie. Ukończył studia
podyplomowe z zarządzania na SGH
w Warszawie. Od roku 1992 prowadzi
^fl^L
\ '^^działalność gospodarczą, a od roku
^k
T ^^k
1999 jest współwłaścicielem firmy
^
PS Namioty halowe, zajmującej się
produkcją namiotów halowych dla branży logistycznej. Jako
firma wyróżniony brązowym i srebrnym medalem Akademii
Polskiego Sukcesu za osiągnięcia w branży. Laureat nagrody
Lider Biznesu Powiatu Wołomińskiego za 2011 r. _•__
NOWOCZESNY MAGAZYN
2013-07-04
DOROTA RABEM. PREZES ZARZĄDU PORTU
MAGAZYNU CENTRALNEGO, POLSKA
TELEFONIA CYFROWA—T-MOBILE
Absolwentka Wydziału Chemii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewi­
cza w Poznaniu. Ekspert z dziedziny
logistyki i łańcuchów dostaw, doradca
personalny, trener, mentor i speaker.
Ma 23-letnie doświadczenie w logi­
styce. Właściciel Dorota Raben Consulting (od lipca 2010 r.).
Pracowała m.in. dla FM Logistic, Gefco, Promexim oraz
w firmie Raben Group. •§•
Od 16 lat specjalizuje się w zarzą­
dzaniu procesami logistycznymi oraz
organizacją pracy dużych zespołów
pracowników. W latach 2009-2010 brał
czynny udział w tworzeniu koncepcji
nowego magazynu centralnego wraz z przygotowaniem pro­
cesu relokacji magazynu, a następnie budowy zaplanowanej
inwestycji wraz z procesem wyszukania odpowiedniej lokali­
zacji oraz planowania procesów magazynowo-logistycznych
na nowej powierzchni magazynowej, ^m
_
ŁUKASZ MUSIALSKI, STARSZY DORADCA
LOGISTYCZNY, WICEPREZES ZARZĄDU
Absolwent Akademii Górniczo-Hut­
niczej. Od 10 lat realizuje projekty
logistyczne i doradcze. Specjalizuje się
w logistyce magazynowej i jej powią­
zaniach z innymi funkcjami przedsię­
biorstw. Pracował w projektach analitycznych, doradczych,
informatycznych dla takich przedsiębiorstw, jak: Aluplast,
Aluprof, Bakoma, Bongrain, Bruno Tassi, DHL,
Diageo, Kul­
czyk Tradex, Merlin.pl, POLOmarket, SCA Packaging, Variant,
Yision Express czy Żabka Polska. • •
HANDLOWY DS. SYSTEMÓW
Absolwent Politechniki Poznańskiej
na kierunku automatyka i robotyka.
Od kilkunastu lat pracuje w branży
automatyzacji procesów logistycznych.
Ma 12-letnie doświadczenie w branży
automatycznych systemów logistycznych w firmach Emax,
Siemens (dział Logistic & Assembly Systems) i Dematic
(Niemcy, Austria). Brał udział w projektowaniu i realizacji
licznych magazynów automatycznych w Polsce i za granicą, mm
TOMASZ OLSZEWSKI, DYREKTOR DZIAŁU
LOGISTYKI HOOP POLSKA SP Z 0.0.
Z Grupą Kofola związany od blisko
7 lat, od ponad 3 zajmuje stanowisko
dyrektora logistyki w Hoop Polska.
Odpowiada za zagadnienia związane
z planowaniem produkcji, obsługą
klienta, magazynowaniem oraz dys­
trybucją. Zagadnieniami logistycznymi zajmuje się od ponad
18 lat, całą karierę związany jest z branżą artykułów szybko
zbywalnych w spółkach produkcyjnych, wcześniej praco­
wał między innymi w Carlsberg Polska oraz Hero Polska.
Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Logistyki
w Poznaniu, ^m
-PRZEMYSŁOWYCH W EUROPIE
LASALLE
Ma ponad 16-letnie doświadczenie
w branży nieruchomości przemysło­
wych i magazynowych. Specjalizuje się w prowadzeniu usług
reprezentacji najemcy. W swojej karierze doradzał takim
firmom, jak: Antalis, H&M, Procter & Gamble, FM Logistic,
Orsay, ACP Pharma i wielu innym. Zaangażowany był w liczne
transakcje nabycia gruntów przemysłowych pod inwestycje
logistyczne i produkcyjne o łącznej powierzchni ponad 200 ha.
Odpowiada również za tworzenie strategii internetowej Jones
Lang LaSalle w zakresie pozyskiwania klientów. «™
NOWOCZESNY MAGAZYN
2013-07-04
MAREK WIERZBICKI, PREZES
I WSPÓŁWŁAŚCICIEL BINCODE
Absolwent Politechniki Łódzkiej,
Wydział Elektryczny, Katedra Auto­
matyki. Specjalista w szerokim spek­
trum nowych technologii, motywacji
i komunikacji. Ma ponad 20-letnie
doświadczenie na stanowiskach mene­
dżerskich we własnej firmie i spółkach publicznych: OSDW
Azymut, LSI Software SA, Redan SA. Stworzył program do
analizy ryzyka inwestycji i marki KAPITAŁ. Zaprojektował
i zrealizował migracje wielkich baz danych. Integruje systemy
WMS z systemami firm kurierskich. ___•
Absolwent Politechniki Śląskiej i Aka­
demii Leona Koźmińskiego. Od prawie
13 lat związany zawodowo z logistyką.
W ciągu prawie sześciu lat zaprojekto­
wał ponad 100 magazynów i rozwiązań
automatyzacji magazynowej w branżach
FMCG, części zapasowych, lekarstw i produkcyjnej. Od 2008 r.
samodzielnie, z własną firmą na rynku usług konsultingowych
w krajach Europy Wschodniej. W 2012 r. został laureatem
nagrody Constantinus Award przyznawanej przez Austriacką
Izbę Gospodarczą za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii
Międzynarodowego Projektu Doradczego. ___•
ZESPOŁU MAGAZYNÓW, BAKOMA
W firmie K a u f l a n d Polska od
•
początku działalności firmy na pol^^^^^^^^
skim rynku, czyli od 11 lat. W branży
TSL od 1998 r. CD WK budował z sukcesem od podstaw jako
szef projektu. Od 6 lat tworzy zespół oraz dba o wyniki i roz­
wój jednego z największych pełnoasortymentowych centrów
dystrybucyjnych w kraju. ___•
Od 2000 r. związany z firmą Bakoma.
Od 2006 r. pełni funkcje kierownicze
w obszarze logistyki. Uczestniczył
w realizacji projektów optymalizacyj­
nych w obszarze gospodarki magazy­
nowej, w tym wdrażania programu
klasy WMS, opracowania systemu zarządzania czasem pracy
w kierowanych magazynach. Na bieżąco zajmuje się plano­
waniem, modernizowaniem i optymalizowaniem szeroko
pojętych procesów magazynowych i logistycznych, także od
strony kosztowej. __•_
L
^r
\
NCE
Absolwent Polsko-Francuskiej Wyżtlj^
' ^^^
szej Szkoły Nowych Technik Informa^k
I ^^A
cyjno-Telekomunikacyjnych. Od 1995 r.
^k B •
zajmuje się wdrożeniami zintegrowa­
li
I
nego systemu informatycznego SAP
w modułach gospodarki materiałowej
(SAP MM) oraz gospodarki magazynowej (SAP WM). Zdobył
liczne certyfikaty, w tym SAP Supply Chain Management,
Procurement, SAP Supply Chain Management - Logistics
Execution, a także SAP Exchange Infrastructure & Integration
oraz SAP ABAP Development. Ma wieloletnie doświadczenie
w obszarze integracji systemu SAP z systemami informatycz­
nymi i telekomunikacyjnymi klienta. ___•
Absolwent Wydziału Prawa i Admi­
nistracji na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, licencjono­
wany pośrednik w obrocie nieruchomo­
ściami, ukończył studia podyplomowe
z zakresu wyceny nieruchomości. Oprócz
licencji agenta nieruchomości w Polsce posiada także licencję
pośrednika nieruchomości komercyjnych w Massachusetts.
Partner w firmie Colliers International Poland, zajmuje
stanowisko dyrektora Działu Powierzchni Logistycznych
i Przemysłowych. Doradzał i negocjował przy poszukiwaniu
optymalnej lokalizacji na ponad 550 000 m 2 . ___•
NOWOCZESNY MAGAZYN
2013-07-04
Profesor Szkoły Głównej Handlowej,
kierownik Katedry Logistyki (od 1992 r.),
i
kierownik Podyplomowego Studium
Logistyki i Zarządzania Łańcuchem
Dostaw. Wykładowca Community of
European Management Schools, Adjunct
Professor Carlson School of Management, University of
Minnesota, był prezesem zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Menedżerów Logistyki. Niezależny ekspert i doradca wielu
instytucji oraz firm krajowych i zagranicznych w dziedzinie
zarządzania, szczególnie logistyki i zarządzania łańcuchem
dostaw, MB
STANiSŁAW ŻURAWSKI, PREZES ZARZĄDU
IZ0.0.
Długoletni prezes zarządów i dyrek­
tor zarządzający w przedsiębiorstwach
działających w sektorze logistyki FMCG,
produkcji oraz w firmach doradczych,
z dużym doświadczeniem w sferze
zarządzania operacyjnego i strategii
restrukturyzacyjnej, a także w projektowaniu i wykorzystaniu
nowych technologii oraz zaawansowanych rozwiązań IT na
potrzeby Business Performance Management. Ekspert w dzie­
dzinie modelowania systemów dystrybucyjnych i logistyki
magazynowej oraz narzędzi informatycznych wspomagających
zarządzanie procesami łańcucha dostaw i systemów akwizycyjno-serwisowych. Były pracownik naukowy Politechniki
Warszawskiej. aai
WOJCIECH ZARĘBA. DYREKTOR
Ma 18-letnie doświadczenie w branży.
W tym czasie brał udział w uruchamia­
niu siedmiu Centrów Dystrybucyjnych,
zarządzając ich obszarem produkcyjnym. Z firmą Kaufland
związany od początku jej funkcjonowania w Polsce, czyli od
2001 r. W CD WK odpowiada za wszystkie procesy związane
z przyjęciem, magazynowaniem, kompletacją i przygotowa­
niem towaru do wysyłki. Brał udział w jego budowie jako szef
podprojektu działu suchego oraz szef projektu automatycz­
nego magazynu wysokiego składowania, mm
JACEK TY8UREK, DORADCA DS. RYZYKA
IBEZPIECZEŃS1WA W DSV
Absolwent studiów w zakresie zarzą­
dzania bezpieczeństwem oraz słuchacz
seminariów doktorskich specjalizujący
się w partnerstwie publiczno-prywatnym w kształtowaniu bezpieczeństwa
publicznego. Specjalista z doświadcze­
niem w zakresie wdrażania projektów związanych z bezpie­
czeństwem. Pracował m.in. jako menedżer ds. bezpieczeństwa
miejsc oficjalnych UEFA Euro 2012 oraz jako security manager
dla takich firm, jak: Wincanton Poland, Hewitt Associates
Poland, British American Tobacco czy Gilette. Od stycznia
2013 r. odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem operacyj­
nym i zapobieganie stratom w DSV Road i DSV Solutions, mm
DR INZ. GRZEGORZ SZYSZKA, DYREKTOR
Absolwent Politechniki Wrocław­
skiej. Pracę doktorską obronił w 2005 r.
w Szkole Głównej Handlowej. Od 1986 r.
zatrudniony w Instytucie Logistyki
i Magazynowania. Specjalista z zakresu
procesów logistycznych, centrów dystry­
bucyjnych i logistycznych, łańcuchów dostaw, systemów
identyfikacji towarów, opakowań logistycznych. Założyciel
i prezydent GS1 Polska. Założyciel i przewodniczący do 1999 r.
Polskiego Towarzystwa Logistycznego. • •
ŁUKASZ CHMAJ, SZEF LOGISTYKI
INTERSPORT
Specjalista w zakresie kształtowa­
nia logistyki oraz zarządzania zmianą
w ujęciu procesowym, techniczno-informatycznym i personalnym. Od 8 lat
zajmuje się optymalizacją łańcuchów
dostaw w sieciach sprzedaży takich
firm, jak: LPP SA, Artman SA, Intersport Polska SA. Kieruje
tam logistyką, gdzie zaprojektował i wdrożył nowoczesny
magazyn wykorzystujący technologie AKL, RFID oraz EPC
Global. W 2010 r. otrzymał wyróżnienie od Polskiego Towa­
rzystwa Logistycznego. • •

Podobne dokumenty