Uruchomienie

Komentarze

Transkrypt

Uruchomienie
Rozdział 4
Uruchomienie
Obsługa Uruchomienia
Uruchomienie przemiennika zostanie wykonane u użytkownika. Aby
zaplanować uruchomienie firma Rockwell Automation wymaga zgłoszenia w
celu uruchomienia z wyprzedzeniem minimum cztery tygodnie przed
planowaną datą uruchomienia.
Standardowe godziny pracy firmy Rockwell Automation: od 8.00 do 17.00
(8 godzin dziennie + jedna godzina przerwy), od poniedziałku do piątku, poza
świętami. Dostępność poza godzinami standardowymi jest uzależniona od
czasu i zakresu prac.
Firma Rockwell Automation zaleca:
Sprawdzenie Instalacji Napędu z Przemiennikiem
1.
Spotkanie z użytkownikiem, w celu przedstawienia i uzgodnienia:
- Planu uruchomienia proponowanego przez Rockwell Automation
- Harmonogramu uruchomienia
- Wymagań instalacyjnych przemiennika
2.
Kontrolę elementów mechanicznych i elektrycznych przemiennika.
3.
Sprawdzenie połączeń elektrycznych wewnątrz przemiennika oraz
mechaniczne sprawdzenie ich pewności.
4.
Sprawdzenie krytycznych połączeń mechanicznych pod względem
właściwego momentu dokręcenia.
5.
Sprawdzenie i regulację blokad mechanicznych.
6.
Kontrolę prawidłowości wszystkich połączeń pomiędzy sekcjami szafy.
7.
Powtórne sprawdzenie połączeń z zewnętrznymi urządzeniami
sterującymi, takimi jak PLC5.
8.
Sprawdzenie funkcjonowania systemu chłodzenia.
9.
Sprawdzenie prawidłowości fazowania transformatora izolującego z
przemiennikiem.
10. Kontrolę połączeń kablowych przemiennika z silnikiem, transformatorem
izolującym i siecią zasilającą.
11. Zebranie protokołów kontroli stanu izolacji kabli zasilających i
silnikowych.
12. Kontrolę sygnałów wejściowych, takich jak: start/stop, wejścia błędów i
inne wejścia zewnętrzne, przy załączonym zasilaniu sterowania.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
4-2
Uruchomienie
13. Podłączenie do przemiennika zasilania średniego napięcia i
przeprowadzenie prób eksploatacyjnych.
14. Uruchomienie silnika i dostrojenie przemiennika do parametrów
systemu. (Jeżeli obciążenie nie posiada możliwości wirowanie w
kierunku wstecznym, w celu sprawdzenia kierunku wirowania należy
przed uruchomieniem silnika rozsprzęglić obciążenie).
15. Uruchomienie systemu przemiennik-silnik i sprawdzenie prawidłowości
działania w całym zakresie pracy.
Uwaga: Podczas uruchamiania systemu wymagany jest udział personelu
użytkownika.
Uruchomienie Przemiennika
Informacje zamieszczone w tym rozdziale pomogą w przekazaniu do
eksploatacji przemiennika częstotliwości średniego napięcia PowerFlex z
chłodzeniem powietrznym. Rozdział zawiera informacje odnoszące się
do:
•
•
•
•
•
Zalecanych narzędzi i przyrządów
Czynności kontrolnych związanych z zachowaniem bezpieczeństwa
Arkuszy danych poszczególnych elementów systemu
Czynności kontrolnych przed załączeniem zasilania
Czynności kontrolnych przy załączonym zasilaniu sterowania
Przed przystąpieniem do uruchomienia przemiennika należy przejrzeć
informacje zawarte w tym rozdziale. Będą one stanowiły punkty odniesienia
podczas uruchamiania układu napędowego. Należy wpisać wszystkie
informacje żądane w arkuszach danych. Informacje te będą przydatne
podczas późniejszej obsługi konserwacyjnej i diagnostyki uszkodzeń.
Opisane czynności kontrolne należy wykonywać w takiej kolejności, w jakiej
zostały przedstawione. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być
przyczyną uszkodzenia urządzenia lub wypadku.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-3
UWAGA: Prowadzenie serwisu przemysłowych urządzeń
sterowania przy włączonym zasilaniu może być niebezpieczne.
Porażenie elektryczne , oparzenie lub niezamierzone
uruchomienie sterowanych urządzeń może być przyczyną
wypadku lub śmierci. Niebezpieczne napięcia mogą
występować w szafie nawet przy wyłączonym wyłączniku
głównym. Zalecane jest odłączenie i zablokowanie źródeł
zasilania oraz sprawdzenie rozładowania energii
zmagazynowanej w kondensatorach. W razie potrzeby
prowadzenia pracy w sąsiedztwie urządzeń pod napięciem
należy zachować zasady bezpieczeństwa NFPA 70E
(Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego w miejscach
pracy).
Poza zamieszczonymi wymaganiami bezpieczeństwa, podczas pracy przy
urządzeniu konieczne jest zachowanie wszystkich lokalnych norm i przepisów
bezpieczeństwa.
UWAGA: Zastosowane na płytach obwodów sterowania
elementy CMOS mogą zostać zniszczone lub uszkodzone
przez elektryczność statyczną. Osoby pracujące w pobliżu
elementów wrażliwych na elektryczność statyczną muszą
posiadać odpowiednie uziemienie.
Przed Przystąpieniem
do Uruchomienia
PowerFlex7000, Rozmiar C
Aby uniknąć komplikacji podczas uruchamiania, ważne jest upewnienie się,
że system jest właściwie przygotowany do uruchomienia. W tym rozdziale
zamieszczono podzielony na siedem grup wykaz czynności kontrolnych. Aby
mieć pewność, że przed przystąpieniem do uruchomienia wykonano wszystkie
niezbędne czynności, konieczny jest przegląd tego wykazu. Uzupełnienie
wszystkich pozycji z listy czynności kontrolnych przed przystąpieniem do
uruchamiania przemiennika ułatwi zorganizowane i sprawne uruchomienie.
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-4
Uruchomienie
Proszę uzupełnić następujące informacje:
Medium Voltage – Center of Expertise
Rockwell Automation
Fax: 0-01(866) 465-0103,
Fax: 0-01(519) 740-4756
Fax: 0-48 (22) 32 60 710
Nazwisko:
Firma:
Telefon:
Fax:
Data:
Stron:
Wykaz Czynności Kontrolnych przed Uruchomieniem Przemiennika PowerFlex 7000 Rozmiar C
Po wykonaniu wszystkich czynności z listy czynności kontrolnych należy uzupełnić podpisy i daty. Należy
wykonać kopię listy i przesłać ją faksem do serwisu Medium Voltage Center of Expertise (MVCOE), oraz
lokalnego Działu Technicznego Rockwell Automation wraz z informacją o planowanym terminie uruchomienia.
Po otrzymaniu tej listy, MVCOE skontaktuje się zwrotnie celem uzgodnienia przyjazdu inżyniera serwisowego, o
ile użytkownik końcowy sobie tego życzy.
Numer seryjny przemiennika:
Czy przyjazd inżyniera serwisowego jest wymagany:
Planowany termin uruchomienia:
1.
Odbiór i Rozpakowanie
Podpis
Data
2.
Przy odbiorze przemiennik został sprawdzony pod względem uszkodzeń
podczas transportu.
Po rozpakowaniu sprawdzono zgodność otrzymanych pozycji z wykazem
materiałów.
Po odebraniu dostawy, każde reklamacje dotyczące uszkodzeń, wad
ukrytych lub widocznych są zgłaszane przez użytkownika do firmy
przewozowej najszybciej jak to możliwe.
Z przemiennika usunięto wszystkie materiały pakowe, kliny i
usztywnienia.
Instalacja / Montaż
Podpis
Data
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
Przemiennik jest pewnie przymocowany w pionowej pozycji, na płaskiej
powierzchni. W strefach zagrożenia sejsmicznego wymagane są
dodatkowe mocowania. Wymagany kontakt z producentem.
Usunięto kątowniki transportowe.
Śruby wkręcono powtórnie w otwory w dachu przemiennika (ulatnianie
się powietrza chłodzącego).
Dokonano ręcznego sprawdzenia swobody ruchu elementów ruchomych
wszystkich styczników i przekaźników.
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-5
Wykaz Czynności Kontrolnych przed Uruchomieniem Przemiennika PowerFlex 7000 Rozmiar C
3.
Bezpieczeństwo
Podpis
Data
4.
Sprawdzono prawidłowość działania i brak uszkodzeń wszystkich blokad
mechanicznych i ryglowania drzwi.
Zainstalowano i sprawdzono prawidłowość działania wszystkich blokad
z zamknięciem.
Uziemienie przemiennika jest zgodne z przepisami CEC (Canadian
Electrical Code), NEC (National Electrical Code) lub IEC.
Jeżeli występuje transformator izolujący, jego obudowę i/lub korpus
należy uziemić przynajmniej w dwóch miejscach.
Jeżeli występuje transformator izolujący, punktu neutralnego uzwojenia
wtórnego nie wolno uziemiać.
W przypadku systemu napędowego z podziałem do transportu
zainstalowano szynę uziemiającą pomiędzy polami szafy.
Okablowanie Sterowania
Podpis
Data
PowerFlex7000, Rozmiar C
Wszystkie kable niskiego napięcia wchodzące do przemiennika zostały
oznaczone, dostępne są schematy połączeń i wykonano wszystkie
połączenia użytkownika.
W przypadku stosowania tachometru, jego obudowa musi być izolowana
od korpusu silnika. W celu tłumienia zakłóceń kable tachometru powinny
być prowadzone w stalowych, uziemionych rurach (korytkach). Rura
musi być uziemiona od strony skrzynki łączeniowej i izolowana (dławik
izolacyjny) od tachometru.
Ekran kabla od tachometru jest podłączony do szyny uziemiającej tylko
od strony przemiennika.
Wszystkie sygnały AC i DC przebiegają w osobnych korytkach.
Przekroje przewodów są dobrane zgodnie ze wszystkimi stosownymi
przepisami bezpieczeństwa oraz CEC / NEC / IEC.
Interfejs komunikacyjny jest właściwie skonfigurowany (aktywny).
Napięcie trójfazowego zasilania sterowania mieści się w granicach
tolerancji. Na podstawie schematów sprawdzono kolejność faz UVW.
Napięcie jednofazowego zasilania sterowania mieści się w granicach
tolerancji. Przewody neutralne są uziemione.
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-6
Uruchomienie
Wykaz Czynności Kontrolnych przed Uruchomieniem Przemiennika PowerFlex 7000 Rozmiar C
5.
Okablowanie Siłowe
Podpis
Data
6.
Stan Układu Napędowego
Podpis
Data
7.
Przyłączone do przemiennika, silnika i transformatora izolującego kable
siłowe odpowiadają przepisom CEC, NEC, IEC lub odpowiednim
normom lokalnym.
Głowice odciążające kabli (o ile zastosowano) odpowiadają stosownym
normom.
Napięcia izolacji kabli odpowiadają wymaganiom Rockwell Automation.
(patrz tabela ze strony 2-30 instrukcji obsługi, Napięcia izolacji kabli).
Wszystkie ekrany kabli ekranowanych należy uziemić po obu końcach.
W przypadku łączenia kabli ekranowanych, ekran musi tworzyć ciągłość,
a miejsce jego połączenia musi być izolowane od ziemi.
Przekroje przewodów i kabli siłowych są dobrane zgodnie ze wszystkimi
stosownymi przepisami bezpieczeństwa oraz CEC / NEC / IEC.
Wszystkie połączenia siłowe dokręcono zgodnie z wymaganymi
momentami dokręcania. (Patrz informacje zamieszczone w Dodatku B
„Wymagana Siła Dokręcenia Połączeń Śrubowych”).
Przed podłączeniem do układu napędowego sprawdzono oporność
izolacji kabli siłowych.
Na podstawie schematów elektrycznych dostarczonych przez Rockwell
Automation sprawdzono kolejność faz kabli siłowych.
Zasilania średniego i niskiego napięcia są dostępne i pozwalają na
uruchomienie przemiennika.
Silnik jest rozsprzęglony od napędzanego obciążenia.
Obciążenie jest przygotowane do testów z pełnym obciążeniem.
Stan Obwodu Chłodzenia
Podpis
Data
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
Razem z przemiennikiem zostały dostarczone pojemniki z chłodziwem
(Uwaga: Pozostałe po napełnieniu chłodziwo nie może być później
użyte).
Wymiennik ciepła woda-powietrze został zainstalowany i podłączony
(jeżeli jest wymagany).
Wymiennik ciepła woda-woda został podłączony do zewnętrznego
obwodu wody chłodzącej, źródło wody chłodzącej sprawdzone.
Wykonano połączenia rurowe wymagane zależnie od rodzaju
wymiennika ciepła. Połączenie rurowe musi być wykonane przy pomocy
tworzywa CPVC, miedzi lub stali nierdzewnej. Połączenia nie mogą być
lutowane.
Orurowanie jest czyste i nie zawiera zabrudzeń i pozostałości
montażowych.
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-7
Wykaz Czynności Kontrolnych przed Uruchomieniem Przemiennika PowerFlex 7000 Rozmiar C
UWAGI I KOMENTARZE:
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-8
Uruchomienie
Przygotowanie do
Uruchomienia
W tej części opisano narzędzia i środki niezbędne do pomyślnego
uruchomienia systemu napędowego z przemiennikiem PowerFlex 7000.
Zamieszczono także wskazówki dotyczące możliwości uzyskania
wymaganych pozycji, w przypadku gdyby nie były łatwo dostępne przed
przystąpieniem do uruchamiania przemiennika. Zalecane jest wcześniejsze
skompletowanie wszystkich pozycji. Przed przystąpieniem do uruchamiania
przemiennika należy się zapoznać z tą częścią publikacji i upewnić, że sposób
użycia wymienionych narzędzi jest zrozumiały. W razie potrzeby uzyskania
dodatkowej pomocy lub dodatkowych informacji należy się skontaktować z
lokalnym serwisem firmy Rockwell Automation lub biurem Medium Voltage
Support 0-01 519 740 4790 lub Rockwell Automation w Polsce 0-48 22 459
60 700.
Zalecane Narzędzia i Przyrządy
Narzędzia Ręczne
• Metryczne i calowe klucze maszynowe, klucze nasadowe oraz imbusowe
• Klucz dynamometryczny
• Zestaw wkrętaków
• Zestaw narzędzi do obróbki przewodów (przyrząd do ściągania izolacji,
taśma elektroizolacyjna, przyrząd do zaprasowywania końcówek
przewodów, itp.)
Wyposażenie Elektryczne
• Rękawice elektroizolacyjne – o napięciu izolacji minimum 10kV
• Zalegalizowany tester wysokiego napięcia – minimum 10kV
• Taśma antystatyczna
Przyrządy Pomiarowe
• Dwukanałowy (przynajmniej) oscyloskop 100MHz z pamięcią
• Multimetr cyfrowy 600V (napięcie znamionowe 1000V) z odpowiednimi
końcówkami pomiarowymi
• Miernik oporności izolacji 5000V
Komputer i Oprogramowanie
• Komputer typu laptop (486 lub lepszy z zainstalowanym systemem MS
Windows).
• Oprogramowanie Microsoft Hyper Terminal (element systemu MS
Windows).
• Oprogramowanie Drive Tools firmy Rockwell Automation Software
(opcjonalnie)
• RS Logix • Wymagane kable do komputera
9-pinowy Null Modem 9-pinowy szeregowy Remote I/O (Scanport DeviceNet, itp.) Kabel komunikacyjny PLC 7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
tylko w przypadku wyposażenia przemiennika w PLC
patrz publikacja 7000-UM151_-PL-P, Rozdział 5
tylko w przypadku wyposażenia przemiennika w moduł komunikacyjny
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-9
Publikacje Techniczne
Z każdym przemiennikiem dostarczany jest segregator serwisowy z
publikacjami technicznymi potrzebnymi do uruchomienia i diagnostyki
systemu napędowego. W tej części opisano, które z publikacji są niezbędne, a
także sposób ich uzyskania, jeżeli podczas uruchamiania nie jest dostępny
segregator serwisowy lub wymagane są dodatkowe informacje.
Instrukcja Obsługi
Przemiennika PowerFlex
7000 Rozmiar C
Instrukcja obsługi przemiennika PowerFlex 7000 jest podczas uruchamiania
niezbędna i stanowi przewodnik do wszystkich procedur uruchomieniowych.
Kopie tej instrukcji lub jej najnowsze wersje są dostępne poprzez lokalne
biura Rockwell Automation.
Parametry Przemiennika
PowerFlex 7000
Publikacja opisująca parametry przemiennika PowerFlex 7000 jest potrzebna
podczas uruchamiania, jak również podczas diagnostyki przemiennika. Patrz
najnowsza wersja publikacji 7000-TD002_-PL-P.
Instrukcje Dodatkowe
Wszystkie instrukcje dodatkowe wymagane do konfiguracji systemu
napędowego są wskazane na schematach elektrycznych. Na rysunku „General
Notes” wymieniono wszystkie potrzebne publikacje firmy Rockwell
Automation, według numerów.
Środki Niezbędne do
Uruchomienia
Przemiennika
Przed przystąpieniem do uruchomienia przemiennika należy skompletować:
•
Kabel zasilacza płyt wyzwalania bramkowego (dostarczany tylko z
przemiennikami z prostownikiem SCR – nr części 80018-298-51)
•
Schematy elektryczne i rysunki mechaniczne firmy Rockwell Automation
•
Program PLC (w przypadku wyposażenia przemiennika w PLC)
•
Arkusze danych elementów systemu
•
Wszystkie wymagane instrukcje
Jeżeli przed rozpoczęciem uruchamiania przemiennika brakuje
któregokolwiek z tych elementów, należy się skontaktować z producentem.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-10
Uruchomienie
WAŻNE INFORMACJE DLA INŻYNIERA WYKONUJĄCEGO URUCHOMIENIE
Zaleca się, aby INŻYNIER WYKONUJĄCY URUCHOMIENIE zapoznał się zamieszczonymi poniżej
informacjami i wykonał opisane niżej czynności wymagane do uruchomienia przemiennika. Do obowiązków
inżyniera wykonującego uruchomienie należy wypełnienie załączonych arkuszów czynności kontrolnych
zawartych w niniejszej dokumentacji, oraz zebranie dodatkowych wymaganych informacji niewymienionych w
niniejszej publikacji. Podręcznik zawiera wskazówki dotyczące zapisu wymaganych przebiegów zmiennych,
które powinny być przejrzane i uwzględnione przez inżyniera wykonującego uruchomienie. W razie
wątpliwości należy skontaktować się Działem Wsparcia Technicznego MV:
Telefon: 0-01 519 740 4790
Opcja 1 w razie pytań technicznych, oraz Opcja 4 w razie pytań w sprawie uruchomienia
[email protected] lub [email protected]
Po pomyślnym zakończeniu uruchomienia, inżynier wykonujący uruchomienie jest zobowiązany w ciągu jednego
tygodnia od uruchomienia do odesłania arkuszów czynności kontrolnych i raportu z uruchomienia do kierownika
projektu. Jeżeli uruchomienie nie zostało zakończone, a zebrana została część danych, dane te również powinny
być przesłane do kierownika projektu w ciągu tygodnia od opuszczenia miejsca instalacji przemiennika.
Wymienione poniżej dane MUSZĄ być zawarte w zestawie informacji przesłanych po uruchomieniu.
1. Wszystkie listy czynności kontrolnych (lista czynności kontrolnych przy uruchomieniu, dane klienta,
dane silnika, godzinowe zestawienie wykonanych prac, itp.).
2. Dla przemienników PWM, muszą być zapisane przebiegi harmonicznych w warunkach pracy bez
obciążenia i w warunkach pełnego obciążenia.
3. Przebiegi prądu w obwodzie DC (napięcie i prąd w obwodzie DC) i wartości zmiennych podczas
wykonywania testu obwodu DC.
4. Przebiegi obciążenia (napięcie i prąd zasilania i obciążenia przemiennika przy 50% i 10%% obciążenia
lub przy maksymalnym obciążeniu dopuszczonym przez użytkownika).
5. Końcowe nastawy parametrów przemiennika i zmiennych pomiarowych (podczas pracy silnika z
maksymalną prędkością i obciążeniem) zebrane w trybie SERVICE LEVEL ACCESS.
6. Program sterownika PLC (jeżeli jest zainstalowany).
7. Przebiegi podczas transferu synchronicznego (w aplikacjach z wykorzystaniem transferu
synchronicznego).
8. Zaktualizowane schematy.
9. Podsumowanie problemów/błędów, które wystąpiły podczas uruchomienia.
Inżynier wykonujący uruchomienie powinien upewnić się, że wszystkie dokumenty i pliki (przebiegi,
nastawy parametrów, zmienne pomiarowe, trendy, itp.), które przesyła do kierownika projektu są właściwie
oznaczone, opisane i uporządkowane.
UWAGA: Należy zwrócić uwagę, że w razie, gdy przesłane przez inżyniera wykonującego uruchomienie
materiały będą niekompletne i/lub dane z uruchomienia, takie jak przebiegi harmonicznych, przebiegi testu
obwodu DC, przebiegi transferu synchronicznego, itp. będą niewłaściwie zapisane lub będzie brakować
wymaganych danych, będzie to oznaczać opóźnienie w realizacji faktury kosztowej przedstawionej przez
inżyniera.
WAŻNE:
Jeszcze podczas pobytu na miejscu uruchomienia, inżynier wykonujący uruchomienie, jest
zobowiązany przesłać następujące informacje do Działu Wsparcia Technicznego MV na adres
[email protected]
• Ustawienia przemiennika (Drive Setup) po zakończeniu autotuningu
• Zmienne przemiennika podczas pracy przemiennika (przy obciążeniu, braku obciążenia,
odłączonym lub dołączonym obciążeniu)
• Dla przemienników PWM, napięcie i prąd zasilania w celu określenia poziomu
harmonicznych przy załączonym średnim napięciu.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-11
Kolejne Kroki Uruchomienia Przemiennika PowerFlex7000
W celu ułatwienia pracy inżyniera wykonującego uruchomienie, w kolejności wykonywania przedstawiono
główne czynności wymagane do uruchomienia przemiennika PowerFlex7000. Szczegółowy opis znajduje się w
Podręczniku Użytkownika przemiennika PowerFlex7000.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przegląd schematów, identyfikacja źródeł zasilania przemiennika, zapoznanie się wymaganiami
aplikacji, w której zastosowany jest przemiennik.
Postępowanie zgodnie z Procedurami Bezpieczeństwa i stosowanie się do wymagań LOTO przed
rozpoczęciem prac przy urządzeniu.
Wykonanie wszystkich wymaganych testów przy Wyłączonym Zasilaniu i zapisanie danych
znamionowych silnika i przemiennika.
Załączenie zasilania sterowania i wykonanie testów przy Załączonym Zasilaniu.
Wykonanie Testu Bramkowania.
Po weryfikacji danych przemiennika z tabliczki znamionowej z danymi w schematach elektrycznych
i mechanicznych wykonanie programowania przemiennika.
Wykonanie Testu Systemu i sprawdzenie działania przemiennika z obwodami sterowania.
Zdjęcie wszystkich zworek wymaganych do wykonania Testu Systemu.
Sprawdzenie wizualne przemiennika, tak, aby upewnić się, że przed zamknięciem w sekcjach nie
pozostały żadne narzędzia i przyrządy.
Załączenie średniego napięcia i wykonanie testu kolejności faz oraz pomiar harmonicznych.
Wykonanie Testu DC. Przed wykonaniem testu należy upewnić się, że przygotowany jest trend
diagnostyczny.
Wykonanie Statycznego Testu Autotuningu (pierwsze dwa testy autotuningu).
Podłączenie silnika w celu określenia kierunku wirowania.
Wykonanie Testu Autotuningu z wirowaniem silnika (ostatni test autotuningu)
Zapisanie parametrów w pamięci NVRAM, zapisanie parametrów z Przemiennika do Pamięci i
zapisanie Ustawień Przemiennika (Drive Setup) do komputera (laptopa).
Start przemiennika w normalnym trybie pracy i zapisanie zmiennych oraz przebiegów.
Kompletacja dokumentacji uruchomienia.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-12
Uruchomienie
•Arkusze Danych Uruchomienia Przemiennika PowerFlex7000, Rozmiar „C”
Dział Wsparcia Technicznego Urządzeń Średniego Napięcia wymaga, aby arkusze danych zostały wypełnione i
przesłane do oddziału Rockwell Automation w Cambridge, Kanada natychmiast po zakończeniu uruchomienia
przemiennika. Za wypełnienie wymaganymi informacjami, oraz wysłanie arkuszy razem z Raportem z Miejsca
Instalacji odpowiada Inżynier wykonujący Uruchomienie. Inżynier Wykonujący Uruchomienie jest
zobowiązany, podjąć wszelkie działania mające na celu wypełnienie arkuszy tak dokładnie i prawidłowo na ile
jest to możliwe.
Dodatkowe wskazówki dotyczące Procedury Uruchomienia znajdują się w Podręczniku Użytkownika
przemiennika PowerFlex 7000.
PRZEMIENNIK ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POWERFLEX 7000
Rewizja Firmware’u Przemiennika:
Rewizja Firmware’u Panelu Operatorskiego:
NR ZLECENIA:
KLIENT:
ROCKWELL AUTOMATION CANADA
135 Dundas Street
Cambridge, Ontario, N1R 5X1
Canada
Kontakt do Działu Wsparcia Technicznego MV:
Godziny pracy: 9:00 - 17:00 czasu lokalnego, poniedziałek-piątek
Telefon: 0-01-519-740-4790 (Opcja 1 – wsparcie techniczne, Opcja 2 – części zamienne)
Wsparcie poza godzinami pracy: 17:00 – 9:00 czasu lokalnego, 365 dni w roku
Nr pagera: 0-01-519-654-5616
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-13
Wykaz Czynności Kontrolnych Podczas Uruchomienia Przemiennika PowerFlex 7000
Rozmiar „C”
Zamieszczony wykaz czynności kontrolnych stanowi skrót informacji przydatny podczas uruchamiania układu
napędowego. Wykaz ten nie powinien być traktowany, jako szczegółowa instrukcja i nie zawiera wszystkich
kroków, jakie należy wykonać podczas uruchamiania przemiennika w dowolnej konfiguracji. Szczegółowe
informacje dotyczące uruchomienia przemiennika PowerFlex7000 Rozmiar „C” są podane w dalszej części
niniejszego podręcznika. W razie potrzeby należy skontaktować się z lokalnym biurem Rockwell Automation lub
wprost z biurem Wsparcia technicznego Działu MV (Medium Voltage Support). Zaleca się wykonanie kopii
wykazu czynności, aby był łatwo dostępny podczas uruchamiania przemiennika.
Sprawdzenie Danych
Aplikacji
Przeanalizować dokumentację dostarczoną razem z przemiennikiem.
Przeanalizować jednokreskowy schemat systemu napędowego i zidentyfikować
wszystkie źródła zasilania.
Sprawdzić schemat jednokreskowy. Prześledzić kable siłowe w kierunku do
źródła zasilania i sprawdzić czy numery identyfikacyjne urządzeń odpowiadają
jednokreskowemu schematowi użytkownika.
Skontrolować proces aplikacyjny pod względem zagrożeń. Upewnić się, że
obciążenie nie obraca się (wirujący silnik wytwarza napięcie).
Sprawdzenie Warunków
Bezpieczeństwa
Odłączyć i zablokować wszystkie źródła zasilania, zgodnie ze wytycznymi normy
Przegląd Instalacji
OSHA.
Za pomocą sprzętu ochronnego należy potwierdzić brak napięcia w szafie.
Wyjąć bezpieczniki transformatorów sterujących i umieścić je w bezpiecznym
miejscu, poza przemiennikiem (Należy to zrobić przy wyłączonym zasilaniu
sterowania).
Sprawdzić parametry bezpieczników i zabezpieczeń przeciążeniowych. Należy je
porównać z wartościami określonymi na schematach.
PowerFlex7000, Rozmiar C
Sprawdzić przemiennik pod kątem uszkodzeń podczas transportu.
Sprawdzić wnętrze przemiennika pod względem pozostałości po montażu.
Sprawdzić czy zainstalowano zdjęte podczas uruchamiania osłony ochronne.
Układ napędowy i wszystkie współpracujące z nim urządzenia posiadają
przewody uziemiające.
Kable siłowe są właściwie dobrane i wyposażone w głowice kablowe z
odciążeniem (o ile jest to wymagane).
Kable siłowe zostały sprawdzone za pomocą testera wysokonapięciowego lub
miernika oporności izolacji.
Kable siłowe zostały dokręcone zgodnie z tabelą w Dodatku B.
Połączenia sterowania są wykonane zgodnie ze schematem elektrycznym.
Połączenia sterujące AC, DC i światłowodowe są prowadzone oddzielnie.
Zidentyfikowano i udokumentowano wszystkie połączenia, których nie ujęto na
schematach. Przesłano do producenta celem wykorzystania w przyszłości.
Sprawdzić czy wszystkie kable niskonapięciowe w szafie średniego napięcia
posiadają wystarczającą odległość od elementów mocy (76.2mm [3 cale] dla
napięcia 4160V)
Sprawdzić czy wszystkie złącza, kable i podzespoły są dobrze zamocowane.
Sprawdzić połączenia enkodera (o ile enkoder jest używany).
Sprawdzić czy prawidłowo zmontowano i przymocowano osłonę wentylatora.
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-14
Uruchomienie
Wykaz Czynności Kontrolnych Podczas Uruchomienia Przemiennika PowerFlex 7000
Rozmiar „C”
Dane Serwisowe
Zapisać nazwę użytkownika, lokalizację, datę i numer przemiennika.
Zapisać dane z tabliczki znamionowej przemiennika.
Zapisać dane znamionowe silnika i porównać z danymi w rysunkach
wymiarowych.
Zapisać dane znamionowe enkodera, o ile zostanie użyty.
Zapisać dane filtru harmonicznych, o ile zostanie użyty.
Zapisać dane źródła napięcia sterowania, informacje o dodatkowym chłodzeniu,
warunki środowiskowe oraz hasło przemiennika.
Zapisać ustawienia wszystkich mikroprzełączników i zworek, rewizje
oprogramowania i występujących w przemienniku płyt drukowanych.
Testy przy Wyłączonym
Zasilaniu Sterowania
Sprawdzić blokady mechaniczne.
Wykonać pomiary rezystancji wszystkich tyrystorów i obwodów tłumiących.
Sprawdzić czy 3-fazowe napięcie zasilania sterowania mieści się w granicach
tolerancji. Większość przemienników nie posiada tej opcji wyposażenia.
Sprawdzić czy napięcia wszystkich źródeł zasilania pomocniczego mają
uziemione punkty zerowe.
Testy przy Załączonym
Zasilaniu Sterowania
Testy Zasilaczy
Załączyć zasilanie i sprawdzić czy mieści się w dopuszczalnym zakresie.
Sprawdzić czy wartość napięcia wyjściowego przetwornicy AC/DC, mierzona na
wejściu przetwornicy DC/DC lub na wejściu zasilaczy płyt wyzwalania
bramkowego (IGDPS), wynosi 56VDC. W razie potrzeby należy wyregulować.
Sprawdzić napięcia 20V na wyjściach zasilaczy płyt IGDPS.
Sprawdzić napięcia przetwornicy DC/DC.
Sprawdzić czy na wszystkich płytach sterujących i płytach wyzwalania świecą
się diody wskazujące prawidłowość działania (W przypadku tyrystorów SCR
należy skorzystać z kabli zasilania testowego).
Testy Obwodu Chłodzenia
Upewnić się, że wykonano wszystkie połączenia pomiędzy przemiennikiem i
zewnętrznym wymiennikiem ciepła lub zewnętrznym obwodem wody
chłodzącej.
Upewnić się, że połączenia rurowe wykonano ze stali nierdzewnej, miedzi,
CPVC lub innego niekorodującego materiału.
Upewnić się, że obwód chłodzenia nie zawiera żadnych zabrudzeń i pozostałości
montażowych, oraz że wszystkie zawory pomiędzy falownikiem i wymiennikiem
ciepła są otwarte.
Upewnić się, że wykonano wszystkie połączenia kablowe zewnętrznego
wymiennika ciepła.
Korzystając informacje podane w podręczniku uruchomić układ chłodzenia.
Sprawdzić kierunek obrotów pomp, oraz pracę wentylatorów zewnętrznego
wymiennika ciepła.
Upewnić się, że w obwodzie chłodzenia nie ma wycieków.
Upewnić się, że wszystkie filtry w obwodzie chłodzenia są czyste. W razie
potrzeby wymienić.
Ustawić się, że wszystkie zawory są w prawidłowym położeniu
Testy Przekształtnika
Upewnić się, że impulsy bramkowe tyrystorów SCR i SGCT są prawidłowe.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-15
Wykaz Czynności Kontrolnych Podczas Uruchomienia Przemiennika PowerFlex 7000
Rozmiar „C”
Programowanie Panelu Operatorskiego
Sprawdzić wstępne ustawienia parametrów.
Przeprowadzić kalibrację sygnałów.
Skonfigurować porty analogowe.
Ustawić maski błędów i skonfigurować błędy zewnętrzne.
Skonfigurować wejścia/wyjścia analogowe.
Skonfigurować wymianę danych z PLC.
Test Systemu
Przeprowadzić test systemu przy załączonym zasilaniu sterowania / testowym.
Sprawdzić konfigurację zabezpieczeń.
Sprawdzić działanie wszystkich wyłączników bezpieczeństwa.
Przeprowadzić kalibrację wejść/wyjść analogowych.
Sprawdzić prawidłowość działania wentylatora.
Zmierzyć czas odpadania stycznika wejściowego. (Jeżeli stycznik nie jest
integralnym elementem zespołu przemiennika, wymagane jest ostrzeżenie o
wyłączeniu z wyprzedzeniem, co najmniej 2 okresów napięcia zasilania).
Sprawdzić działanie obwodu chłodzenia.
Testy ze Średnim
Napięciem
Testy przed Załączeniem Zasilania
Sprawdzić wnętrze szafy pod względem pozostałości montażowych (narzędzia,
podzespoły, metalowe wióry, itp.).
Powtórnie zainstalować bezpieczniki sterowania (przy wyłączonym zasilaniu
sterowania).
Testy przy Załączonym Zasilaniu
Sprawdzić czy wartość napięcia zasilania odpowiada wartości znamionowej.
Sprawdzić zgodność faz (tylko przemienniki 18-pulsowych).
Sprawdzić poziom harmonicznych w napięciu zasilaniu poprzez pomiar napięcia
i prądu na płycie SCBL (tylko przemienniki z prostownikiem PWM).
Wykonać test prądu DC i sprawdzić przebiegi prądu i napięcia.
Wykonać procedurę automatycznego dostrajania.
Przejrzeć ustawienia programowe przemiennika dla pracy z nieobciążonym
silnikiem.
Zaprogramować przemiennik do pracy z pełnym obciążeniem.
Uruchomić przemiennik z pełnym obciążeniem i pełną prędkością. Zapisać dane.
Zarejestrować i zapisać przebiegi napięć i prądów po stronie zasilania i silnika
podczas pracy z wirującym silnikiem.
Dokumentacja
Wydrukować ustawienia przemiennika (DRIVE SETUP), prezentujący
wszystkie parametry, rewizje oprogramowania, łącza PLC, itp.
Wypełnić arkusze planu uruchomienia.
Oznaczyć uaktualnienia na schematach elektrycznych.
Dopisać uwagi nt. zmian w programie PLC.
Przygotować protokoły i zebrać podpisy użytkownika.
Zapoznać użytkownika z ustawieniami parametrów, uaktualnionymi schematami,
kompletem dokumentów uruchomieniowych, programem PLC i raportem z
uruchomienia.
Przekazać program PLC, uaktualnione schematy, kompletu dokumentów
uruchomieniowych i raportu obiektowego do działu Wsparcia Technicznego MV
(Medium Voltage Support).
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-16
Uruchomienie
Przegląd Aplikacji
Napędu
W celu zapewnienia bezbłędnego uruchomienia konieczne jest, aby wszystkie
osoby zaangażowane w rozruch zapoznały się z układem napędowym i
aplikacją. Nie należy rozpoczynać prac serwisowych bez jasnego zrozumienia
funkcjonowania i wykorzystania urządzeń. W przypadku pojawienia się
pytań, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, należy się
skontaktować z lokalnym biurem Rockwell Automation lub wprost z biurem
Medium Voltage Support.
Schematy Systemu Napędowego z Przemiennikiem
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac serwisowych w systemie napędowym
z przemiennikiem należy przeanalizować i zrozumieć schematy elektryczne
oraz rysunki wymiarowe dostarczone wraz z urządzeniami. Na tych rysunkach
zamieszczono szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące uruchomienia i
instalacji, a w tym:
Rysunki Wymiarowe
Lokalizacja zacisków siłowych
Lokalizacja szyny uziemiającej
Podział do transportu
Znamionowe napięcia zasilania siłowego i sterowania
Zastosowane opcje
Protokół Remote I/O
Opcje PLC
Dane techniczne silnika i obciążenia
Parametry znamionowe elementów mocy
Parametry znamionowe wymiennika ciepła, połączenia
Schematy Elektryczne
Oznaczenia
urządzeń
Oznaczenia kolorów
Oznaczenia numerów
przewodów
Oznaczenia SGCT
Oznaczenia
przewodów
tasiemkowych
Oznaczenia styków
styczników i
przekaźników
Lokalizacja
przekaźników
Odwołania
lokalizacyjne na
rysunkach
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
Lokalizacja stycznika (elektryczna)
Topologia przemiennika
Uwagi ogólne
Parametry znamionowe izolacji kabli
Tabela oznaczeń
Oznaczenia elementów składowych
Lokalizacja połączeń siłowych i sterujących użytkownika (elektrycznie)
Znamionowe wartości mocy w obwodach siłowych i sterowania
Parametry znamionowe bezpieczników i ich lokalizacja (elektrycznie)
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-17
Jeżeli wydruki rysunków wymiarowych i schematów elektrycznych nie są
dostępne, kopię można uzyskać od producenta. Dodatkowo, jeżeli dla
zachowania zgodności z instalacją i aplikacją rysunki wymagają
wprowadzenia zmian, należy je przesłać poprzez fax lub e-mail do producenta
celem wprowadzenia rewizji.
Elektryczne Schematy Jednokreskowe
Po przeanalizowaniu schematów elektrycznych i rysunków wymiarowych
należy się zapoznać ze schematem jednokreskowym systemu. Podczas jego
analizy należy zidentyfikować wszystkie nazwy i numery wszystkich
związanych z systemem urządzeń. System należy przeanalizować pod
względem źródeł zasilania i równoległych torów zasilania średniego napięcia
przemiennika. Kopię schematu jednokreskowego należy zachować, jako
rysunek pomocny przy uruchamianiu przemiennika, a w miarę możliwości
przesłać do działu Medium Voltage Division, gdzie zostanie zarchiwizowany
i będzie wykorzystywany w przypadku potrzeby późniejszej pomocy dla
użytkownika.
Weryfikacja Schematu Jednokreskowego w Miejscu Instalacji
Po dokonaniu przeglądu całej dokumentacji, wymagana jest kontrola na
miejscu instalacji. Podczas analizy schematu jednokreskowego i rysunków
dostarczonych przez Rockwell Automation, na podstawie nazw i numerów
należy zidentyfikować położenie wszystkich elementów w systemie
napędowym. Należy prześledzić trasy kabli siłowych, od punktu do punktu i
sprawdzić ich zgodność ze schematami elektrycznymi. Wszystkie
rozbieżności pomiędzy fizyczną instalacją, a schematami elektrycznymi
należy przeanalizować przed przystąpieniem do uruchamiania.
Kontrola Procesu Technologicznego
Przed przystąpieniem do uruchomienia systemu napędowego ważne jest
skontrolowanie procesu technologicznego, w którym przemiennik ma
pracować. Jest to istotne nie tylko ze względu na określenie i zrozumienie
adaptacji do aplikacji użytkownika, ale także ze względu na określenie
potencjalnych niebezpieczeństw. Należy dokonać przeglądu procesu i określić
pomiary, jakie należy wykonać, aby się upewnić, że uruchomienie urządzeń
nie narazi kogokolwiek na niebezpieczeństwo ani nie spowoduje żadnych
uszkodzeń w urządzeniach związanych z aplikacją.
UWAGA: Należy sprawdzić czy proces technologiczny nie
powoduje wirowania obciążenia. W swobodnie wirującym silniku
indukowane jest napięcie, które może powodować zasilanie od
tyłu serwisowanego urządzenia. Należy przedsięwziąć wszystkie
niezbędne działania, aby podczas prac serwisowych nie wystąpił
zwrot energii z silnika do przemiennika.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-18
Uruchomienie
Sprawdzenie Warunków
Bezpieczeństwa
Aby uruchamianie systemu napędowego przebiegało w bezpiecznych
warunkach, konieczne jest wykonanie wszystkich opisanych w tej
części czynności. Przed kontynuacją uruchamiania przemiennika konieczne
jest spełnienie każdego z wymienionych zaleceń. Należy zadbać, aby
uruchamianie systemu napędowego przebiegało z zachowaniem lokalnych
przepisów bezpieczeństwa.
UWAGA: Prowadzenie serwisu przemysłowych urządzeń
sterowania przy włączonym zasilaniu może być niebezpieczne.
Porażenie elektryczne, oparzenie lub niezamierzone uruchomienie
sterowanych urządzeń może być przyczyną wypadku lub śmierci.
Niebezpieczne napięcia mogą występować w szafie nawet przy
wyłączonym wyłączniku głównym. Zalecane jest odłączenie i
zabezpieczenie źródeł zasilania oraz sprawdzenie rozładowania
energii zmagazynowanej w kondensatorach. W razie potrzeby
prowadzenia pracy w sąsiedztwie urządzeń pod napięciem należy
zachować zasady bezpieczeństwa NFTA 70E (Wymagania
bezpieczeństwa elektrycznego w miejscach pracy).
UWAGA: Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy należy się
upewnić, że odłączono zasilanie i sprawdzić brak napięcia.
Odłączenie i Zablokowanie Zasilania
Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy, przed otwarciem drzwi szaf systemu
napędowego należy odłączyć zasilanie i oznaczyć odpowiednią tabliczką
informacyjną. Dodatkowo, przed rozpoczęciem prac serwisowych konieczne
jest sprawdzenie braku napięcia. Nawet przy odłączonym zasilaniu
przemiennika istnieje możliwość obecności napięcia w jego wnętrzu.
UWAGA: W układzie znajdują się kondensatory pod napięciem.
Przed dotknięciem czegokolwiek należy się upewnić, że
przemiennik jest odłączony od zasilania średniego napięcia i
poczekać pięć minut na rozładowanie kondensatorów. Przed
rozpoczęciem prac serwisowych należy sprawdzić brak napięcia.
Zlekceważenie tej uwagi może być przyczyną wypadków lub
śmierci.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-19
UWAGA: Należy się upewnić, że obciążenie nie powoduje
wirowania silnika. Wirujący silnik może generować wysokie
napięcie w kondensatorach filtru silnikowego, co może być
przyczyną wypadków lub śmierci.
Szczegółów bezpiecznego odłączenia urządzenia należy szukać w lokalnych
przepisach bezpieczeństwa.
Drzwi pól średniego napięcia można otwierać tylko po odłączeniu zasilania
średniego napięcia i jego oznaczeniu.
Bezpieczniki Transformatora Obniżającego Napięcie
W przemienniku zastosowano transformatory do obniżenia średniego napięcia
na napięcie niskie. Przy odłączonych wszystkich źródłach zasilania
przemiennika (średniego napięcia i zasilania sterowania), należy wyjąć
bezpieczniki transformatora obniżającego napięcie z gniazd
bezpiecznikowych i umieścić je w bezpiecznym miejscu, poza szafą
przemiennika. Usunięcie bezpieczników zasilania sterowania zabezpiecza
przed możliwością transformacji napięcia z oddzielnego źródła zasilania
sterowania na napięcie średnie, w przypadku awarii blokad bezpieczeństwa.
Bezpieczniki i Zabezpieczenie Przeciążeniowe
Podczas analizy schematów elektrycznych należy zlokalizować wszystkie
bezpieczniki i przekaźniki przeciążeniowe w systemie napędowym. Należy
skontrolować czy wszystkie zainstalowane bezpieczniki i przekaźniki
przeciążeniowe są zgodne z zalecanymi przez Rockwell Automation.
Bezpieczniki i ustawienia zabezpieczeń przeciążeniowych są także
identyfikowane przez etykiety umieszczane w polach szafy, w pobliżu
bezpieczników lub przekaźników. Należy się upewnić, że ustawienia
odpowiadają wartościom oznaczonym na etykietach.
Na wypadek przepalenia bezpiecznika podczas uruchamiania, wraz z
przemiennikiem dostarczono bezpieczniki rezerwowe.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-20
Uruchomienie
Przegląd Instalacji
Przed rozpoczęciem uruchamiania układu napędowego zalecane jest
dokonanie przeglądu całej instalacji. Wykrycie błędów przed rozpoczęciem
uruchamiania, a nie w trakcie, umożliwia skrócenie czasu potrzebnego do
uruchomienia układu.
Sprawdzenie czy Podczas Transportu Powstały Uszkodzenia
Przed kontynuacją sprawdzania instalacji należy otworzyć drzwi wszystkich
pól z urządzeniami Rockwell Automation i skontrolować każdy zainstalowany
element pod względem oznak uszkodzeń. Aby uszkodzone elementy zostały
wymienione najszybciej jak to możliwe, każde stwierdzone uszkodzenie
powinno być natychmiast zgłaszane do działu Medium Voltage Business.
Usunięcie Pozostałości Montażowych
Po spełnieniu warunków bezpieczeństwa i zapewnieniu odłączenia układu
napędowego od zasilania należy sprawdzić wszystkie pola szafy pod
względem pozostałości pomontażowych. Należy się upewnić, że nie
pozostawiono w przemienniku żadnych narzędzi, elementów lub resztek
przewodów. Należy zauważyć, że niektóre zastosowane w obwodach
elektrycznych przemiennika elementy mogą wytwarzać pole magnetyczne i
przyciągać wióry, będące pozostałościami wiercenia i cięcia, czynności
niezbędnych podczas instalacji. Należy się upewnić, że wszystkie metalowe
wióry zostały usunięte z wnętrza szafy i zachować ostrożność, aby podczas
wiercenia lub cięcia wióry nie dostawały się do środka.
Osłony Ochronne
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, zadaniem elektryków
odpowiedzialnych za instalację jest zdjęcie osłon ochronnych, dzięki czemu
uzyskuje się więcej przestrzeni w polach. Należy się upewnić, że wszystkie
zdjęte podczas instalacji osłony zainstalowano ponownie. Niezainstalowanie
osłon ochronnych może być przyczyną uszkodzenia elementów lub wypadku.
Połączenia Uziemienia
Należy sprawdzić czy zasilanie przemiennika i wszystkich współpracujących
z nim urządzeń wyposażono w żyły uziemiające, podłączone na obu końcach.
Ekran kabli ekranowanych powinien być uziemiony po obu końcach. Należy
się upewnić, że wszystkie śruby łączące uziemienia są właściwie dokręcone
(patrz Dodatek B „Wymagana Siła Dokręcenia Połączeń Śrubowych”).
Wszystkie elementy układu napędowego (przemienniki, rozdzielnie,
transformatory i dławiki) muszą być połączone z siatką uziomową instalacji.
W układach napędowych wyposażonych w transformator izolujący ważne jest
pozostawienie nieuziemionego punktu gwiazdowego strony wtórnej
transformatora. Punkt odniesienia dla uziemienia układu napędowego stanowi
pierwotna strona transformatora. Niezastosowanie się do tej uwagi może być
przyczyną niewłaściwego działania przemiennika.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-21
Łączniki Szyn
Układ napędowy z przemiennikiem może być dostarczany w sekcjach. Należy
się upewnić, że dostarczone zestawy łączników szyn zostały zainstalowane i
prawidłowo dokręcone.
Okablowanie Siłowe
Wszystkie wymagane połączenia siłowe i sterujące, których wykonanie
należy do użytkownika zostały na schematach elektrycznych oznaczone linią
przerywaną (dodatkowych informacji należy szukać w uwagach na
schematach elektrycznych).
UWAGA: Okablowanie siłowe powinno być instalowane z
zachowaniem lokalnych przepisów i zaleceń. Informacje
przedstawione w tej części stanowią tylko punkt odniesienia i nie
zastępują zaleceń zawartych w przepisach elektrycznych.
Podczas kontroli kabli siłowych oraz ich prowadzenia należy zwrócić uwagę
na uszkodzenia mechaniczne, zbyt małe promienie gięcia, a także źródła
zakłóceń indukowanych i źródła ciepła. Należy prześledzić okablowanie
siłowe od punktu do punktu. Należy się upewnić, że kable siłowe są
odpowiednio przymocowane, na wypadek doziemienia.
Należy sprawdzić czy wszystkie kable są podłączone na obu końcach, a
połączenia są dokręcone z odpowiednim momentem (patrz Dodatek B
„Wymagana Siła Dokręcenia Połączeń Śrubowych”).
Należy sprawdzić czy parametry znamionowe zainstalowanych kabli są
zgodne ze schematami elektrycznymi i informacjami zawartymi w części
niniejszej instrukcji dotyczącej instalacji.
Należy sprawdzić czy kable siłowe użytkownika zostały sprawdzone testerem
wysokiego napięcia lub miernikiem oporności izolacji, a uzyskane wyniki
pomiarów są wystarczające.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-22
Uruchomienie
Okablowanie Obwodów Sterowania
Należy zidentyfikować wszystkie występujące na schematach przewody
sterujące użytkownika i zlokalizować je na zaciskach listew zaciskowych w
przemienniku. Skontrolować czy w przypadku któregoś z zacisków nie
nastąpiło przykręcenie przewodu wraz z izolacją. Sprawdzić ciągłość
wszystkich połączeń.
Należy się upewnić czy zdjęto zainstalowane fabrycznie zwory oznaczone
etykietami „do usunięcia w przypadku zainstalowania urządzenia
zewnętrznego”.
Sprawdzić prowadzenie kabli sterujących i upewnić się, że przewody
sterujące AC i DC są prowadzone oddzielnie. Prowadzenie ich razem, w tej
samej wiązce, korytku lub kanale może być przyczyną niepożądanych
zakłóceń w obwodach sterowania przemiennika. W przypadku trasy kablowej
wyprowadzanej od góry, z przodu przemiennika, należy się upewnić, że kable
sterowania AC, DC oraz kable światłowodowe są oddzielone od siebie
dostarczonymi przekładkami.
Sprawdzić pod kątem dodatkowych połączeń sterujących, które nie są
przedstawione na schemacie elektrycznym. Trzeba określić ich przeznaczenie,
zaznaczyć zmiany na schemacie i przesłać kopię do producenta w celu
wykorzystania w przyszłości.
Sprawdzić pewność przykręcenia wszystkich kabli sterujących i osadzenia
każdego wtyku i złącza w swoim gnieździe.
UWAGA: Należy się upewnić, że pomiędzy wprowadzanymi do pola
sterującego przewodami sterującymi, a elementami średniego
napięcia zachowano wystarczającą odległość. Trzeba też sprawdzić
czy zamknięcie drzwi pola sterującego nie powoduje wprowadzenia
kabli niskonapięciowych do części kablowej średniego napięcia.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
Połączenia Obwodu
Chłodzenia Wodnego
4-23
Przemienniki z zewnętrznym wymiennikiem ciepła woda-powietrze
wymagają wykonania zewnętrznych połączeń rurowych w celu połączenia
obwodu chłodzenia przemiennika z wymiennikiem. Materiał, z jakiego muszą
być wykonane połączenia rurowe podano na stronie 2-60.
Rysunek 2-17 pokazuje przekrój połączeń wewnętrznych. Przekrój przyłącza
powinien być identyczny. Złącze powinno być wyposażone w uszczelkę i
skręcone przy pomocy śrub tak, aby nie wyeliminować potencjalne
nieszczelności i jednocześnie nie spowodować uszkodzenia części
plastikowych. Właściwa siła dokręcenia została podana w Załączniku B.
Widok z tyłu sekcji pompowej pokazano na Rysunku 2.16. Na rysunku
pokazana jest lokalizacja odpływu i wejścia obwodu chłodzenia. Należy
zwrócić uwagę, aby odpływ obwodu chłodzenia był podłączony do wejścia
wymiennika ciepła, a odpływ wymiennika ciepła do wejścia obwodu
chłodzenia. Zamienione połączenia będą skutkować zmniejszoną sprawnością
oddawania ciepła.
Przemienniki z wymiennikiem woda-woda wymagają podłączenia rurowego z
wewnętrznego wymiennika do obwodu zewnętrznego wody chłodzącej.
Na Rysunku 2.19 pokazano widok wymiennika i wymiary połączeń rurowych.
Do połączenia wymiennika z obwodem zewnętrznym służą nagwintowane
końcówki NPT o średnicy 1”. Złącze S1 to odpływ z wymiennika a S2 to
wejście wymiennika.
Dodatkowe informacje są zwarte na stronach od 4-51 do 4-57.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-24
Uruchomienie
Dane Serwisowe
Ta część została zamieszczona w tym rozdziale, ponieważ dane znamionowe
wszystkich elementów systemu, a także wartości zmiennych można zebrać
podczas procedur przekazania do eksploatacji.
Dlaczego Dane Serwisowe są Potrzebne?
Podczas uruchamiania przemiennika częstotliwości średniego napięcia
PowerFlex 7000, rozruch przebiega czasem w sztucznych warunkach. Zwykle
nie jest to rzeczywisty proces technologiczny i uruchomienie odbywa się bez
obciążenia lub co najmniej z niepełnym obciążeniem. Dlatego aplikacja jest
sztuczna i nie są to idealne warunki do parametryzacji przemiennika. Po
uruchomieniu przemiennik jest poddawany pełnemu i rzeczywistemu
obciążeniu. Regulacja prędkości może wykazywać uchyby i przemiennik nie
będzie osiągał zgodnych z założeniami parametrów, odpowiadających
wymaganiom procesu technologicznego.
Skompletowanie informacji wskazanych na następnych stronach jest ważną
czynnością. Informacje te muszą być szczegółowe, a wartości określone
precyzyjnie. Po zebraniu tych informacji arkusze danych należy bezzwłocznie
przedstawić użytkownikowi i producentowi przemiennika. Arkusze te będą
potrzebne podczas wprowadzania zmian do systemu napędowego po
rozpoczęciu procesu technologicznego.
Arkusze danych stanowią podstawę do wprowadzania zmian do
oprogramowania przemiennika, jakie należy wykonać w ciągu około dwóch
miesięcy od uruchomienia. Pozwala to upewnić się, że regulacja prędkości,
zmiana kierunku, start i zatrzymywanie są realizowane prawidłowo.
Poza wprowadzaniem zmian do systemu, arkusze danych będą stanowić
informację dla producenta, że system pracuje. Data umieszczona na arkuszach
danych będzie informacją dla producenta, kiedy system został uruchomiony i
zostanie potraktowana, jako data rozpoczęcia okresu gwarancji.
W mało prawdopodobnym przypadku, że system nie będzie pracował zgodnie
z założeniami, arkusze danych umożliwią porównanie osiągów pomiędzy
podobnymi aplikacjami i topologiami. Arkusze danych będą stanowić
podstawę do określania przez producenta potrzeby uaktualnienia
oprogramowania.
Arkusze danych zostaną przez producenta zarchiwizowane do wykorzystania
w przyszłości.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-25
Informacje o Użytkowniku
FIRMA
ADRES
MIASTO
WOJEWÓDZTWO / KRAJ
POCZTA / KODPOCZTOWY
OSOBA DO KONTAKTÓW
TELEFON
FAX
E-MAIL
APLIKACJA
NUMER SERYJNY
NUMER IDENTYFIKACYJNY PRZEMIENNIKA
INŻYNIER WYKONUJACY URUCHOMIENIE
DATA URUCHOMIENIA
Dane Znamionowe Silnika
TYP SILNIKA:
INDUKCYJNY
SYNCHRONICZNY
PRODUCENT:
MODEL:
NUMER SERYJNY:
MOC MECHANICZNA [kW]:
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE [V]:
PRĄD ZNAMIONOWY [A]:
MOC BIERNA [kVA]:
WSPÓŁCZYNNIK MOCY:
CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz]:
PRĘDKOŚĆ ZNAMIONOWA [obr/min]:
RODZAJ PRACY:
SPRAWNOŚĆ [%]:
OZNACZENIE KODOWE:
TYP SILNIKA:
ROZMIAR:
STOPIEŃ OCHRONY IP:
RODZAJ TERMISTORÓW:
W ŁOŻSKACH:
W STOJANIE:
WZBUDZENIE (tylko dla silników synchronicznych):
RODZAJ WZBUDNICY:
NAPIĘCIE:
PRĄD:
Dane Znamionowe Enkodera/Tachometru
TACHOMETR
PRODUCENT:
LICZBA IMPULSÓW NA OBRÓT:
PowerFlex7000, Rozmiar C
ENKODER POZYCYJNY BRAK
MODEL:
NUMER SERYJNY:
PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI:
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-26
Uruchomienie
Dane Znamionowe Przemiennika
NUMER KATALOGOWY:
SCHEMAT:
Obwód Sterowania
NAPIĘCIE MAKSYMALNE [V]:
CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz]:
Obwód Siłowy
SERIA:
CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz]:
BIL [kV]:
PRĄD
RODZAJ
PROSTOWNIKA:
[A]:
NAPIĘCIE
MAKSYMALNE [V]:
MOC
POZORNA [MVA]:
STOPIEŃ
OCHRONY IP:
RODZAJ
PRACY:
Kondensatory Filtru Silnikowego
PRODUCENT:
MODEL:
ILOŚĆ:
MOC KAŻDEGO [kVAR]:
NAPIĘCIE [V]:
CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz]:
Kondensatory Filtru Sieciowego (tylko Przemienniki z Prostownikiem PWM)
PRODUCENT:
MODEL:
ILOŚĆ:
MOC KAŻDEGO [kVAR]:
NAPIĘCIE [V]:
CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz]:
Dławik DC
PRODUCENT:
NUMER SERYJNY:
PRĄD [A]:
INDUKCYJNOŚĆ [mH]:
MODEL:
KLASA IZOLACJI:
TEMPERATURA:
Impedancja Wejściowa
KONFIGURACJA:
DŁAWIK
SIECIOWY MODEL:
NUMER SERYJNY:
mH / kVA / PRĄD
TEMPERATURA
IMPEDANCJA
TRANSFORMATOR
IZOLUJĄCY NAPIĘCIE
PIERWOTNE:
PRODUCENT:
WTÓRNE:
Wymiennik Ciepła
PRODUCENT:
MODEL:
RODZAJ:
Woda-Woda
Woda-Powietrze
NAPIĘCIE:
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PRĄD:
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-27
Informacje Dodatkowe
Silnik Dodatkowej Dmuchawy Chłodzącej (o ile występuje)
MOC [kW] :
NAPIĘCIE [V] :
LICZBA FAZ :
PRĄD ZNAMIONOWY [A] :
PRĘDKOŚĆ ZNAMIONOWA [obr/min]:
SERVICE FACTOR:
PRODUCENT:
MODEL:
WIELKOŚĆ MECHANICZNA:
Źródło Zasilania Sterowania Przemiennika
UPS:
ODPŁYW Z ROZDZIELNI:
INNE:
(OKREŚLIĆ)
Warunki Środowiskowe
KLIMATYZACJA
WYMUSZONA WENTYLACJA:
INNE:
(OKREŚLIĆ)
Inne Informacje Związane z Aplikacją
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-28
Uruchomienie
Płyty Drukowane / Moduły Przemiennika
SKRÓT NAZWY
NUMER CZĘŚCI
WERSJA PŁYTY
ACB
80190-560-
DPM
80190-580-
OIB L (A, B, C)
80190-099-
---
OIBB
80190-600-
---
OIB M (A,B,C)
80190-099-
---
XIO 80190-299-
---
VSB L 1
81000-199-
---
VSB L 2
81000-199-
---
VSB M 1
81000-199-
---
Panel Operatorski
2711-KSASL11-
TFB L
80190-639lub 80190-539-
---
TFB M
80190-639lub 80190-539-
---
SCR SPGDB 80190-219-
---
IDGPS L (1-3)
80026-044-
---
IDGPS M (1-3)
80026-044-
---
PS1 (A-F) [Zasilacz AC/DC]
80026-520- lub 524-
---
PS2
[Zasilacz DC/DC]
81002-440-
---
PS4
[Zasilacz 24VDC]
CPT
WERSJA OPROGRAMOWANIA
Firmware Panelu
Software Panelu
--80022-069-
---
UPS
---
DRUKARKA
---
W przemienniku może być więcej niż jedna sztuka płyty/urządzenia
Wersja firmware’u znajduje się na etykiecie naklejonej na tylnej części panelu
Wersja software’u znajduje się na ekranie panelu (górny lewy róg ekranu)
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
Testy przy Wyłączonym
Zasilaniu Sterowania
4-29
Opisane w tej części rozdziału procedury kontrolne należy wykonać przed
załączeniem zasilania sterowania przemiennika. Zaleca się przeprowadzenie
tych procedur w kolejności zgodnej z opisem.
Zamki z Blokadą
W przypadku zastosowania stycznika wejściowego, aby uniemożliwić
otwarcie drzwi przedziałów średniego napięcia przed zablokowaniem w
pozycji otwartej odłącznika na zasilaniu, przewidziano zamek z blokadą.
Jeżeli wejściowy łącznik manewrowy znajduje się poza przemiennikiem,
Rockwell Automation zapewnia zamek z blokadą w przedziale średniego
napięcia przemiennika oraz blokadę do montażu poza przemiennikiem.
Blokadę należy zainstalować w taki sposób, aby obrót klucza w zamku był
możliwy tylko przy odłączonym zasilaniu przemiennika.
Mimo, że stosowane we wszystkich urządzeniach średniego napięcia zamki z
blokadą są wyregulowane fabrycznie, podczas transportu lub w przypadku
ustawienia przemiennika na nierównej powierzchni często następuje ich
rozregulowanie. Zamieszczone niżej instrukcje pomogą inżynierom
prowadzącym prace na obiekcie w szybkiej i precyzyjnej regulacji zamków.
UWAGA: Prowadzenie serwisu przemysłowych urządzeń
sterowania przy włączonym zasilaniu może być niebezpieczne.
Porażenie elektryczne , oparzenie lub niezamierzone
uruchomienie sterowanych urządzeń może być przyczyną
wypadku lub śmierci. Niebezpieczne napięcia mogą występować
w szafie nawet przy wyłączonym wyłączniku głównym. Zalecane
jest odłączenie i zabezpieczenie źródeł zasilania oraz
sprawdzenie rozładowania energii zmagazynowanej w
kondensatorach. W razie potrzeby prowadzenia pracy w
sąsiedztwie urządzeń pod napięciem należy zachować zasady
bezpieczeństwa NFTA 70E (Wymagania bezpieczeństwa
elektrycznego w miejscach pracy).
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-30
Uruchomienie
Ślady smaru
z bolców ustalających
Należy wyregulować część
współpracującą z zamkiem w
taki sposób, aby ślady smaru
znalazły się w tych miejscach
Rysunek 4.1 – Montowany w Drzwiach Zespół Zamka z Blokadą
1.
Odłączyć i zablokować zasilanie średniego napięcia przemiennika. Za
pomocą wskaźnika wysokiego napięcia należy się upewnić, że w
przemienniku nie występuje wysokie napięcie.
2.
Sprawdzić czy zamek jest dobrze wyregulowany. W tym celu należy
docisnąć drzwi i wyjąć klucz z zamka. Klucz powinien się łatwo obracać.
Jeżeli obrót klucza wymaga użycia jakiejkolwiek siły, konieczna jest
regulacja zamka.
3.
Otworzyć drzwi szafy i skontrolować elementy zamka. Należy nanieść
smar na bolce ustalające znajdujące się w montowanej w szafie części
współpracującej z zamkiem. Producent zaleca użycie specjalnego żółtego
do zamków, a jeśli taki nie jest dostępny, dowolnego innego (Patrz
Rysunek 4.1).
Należy nanieść smar na
bolce ustalające
Rysunek 4.2 – Montowana w Szafie Część Współpracująca z Zamkiem
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-31
4.
Docisnąć drzwi szafy, tak, aby bolce zetknęły się z zamkiem. Dzięki
temu na zamku, w miejscach zetknięcia z bolcami powinny pozostać
ślady smaru (patrz Rysunek 4.1 – Zespół Zamka z Blokadą).
5.
Należy lekko poluzować śruby regulacyjne części współpracującej z
zamkiem i dokonać niezbędnych przesunięć tej części tak, aby bolce
ustalające wpasowały się w gniazda w zamku. Po dokonaniu regulacji
należy dokonać prób pasowania.
6.
Po zakończeniu regulacji należy usunąć ślady smaru z zamka.
Po wyregulowaniu, przy dociśniętych drzwiach klucz powinien się obracać
swobodnie. Jeżeli przy dociśniętych drzwiach klucz nie działa prawidłowo,
wymagana jest regulacja głębokości części współpracującej z zamkiem.
Regulacja ta polega na umieszczaniu podkładek pomiędzy częścią
współpracującą z zamkiem, a powierzchnią jej mocowania.
Pomiary Rezystancji
Przed załączeniem zasilania sterowania przemiennika należy dokonać
pomiarów rezystancji tyrystorów i obwodów tłumiących. Pomiary te pozwolą
się upewnić, że podczas transportu nie doszło do uszkodzeń w części
przekształtnikowej przemiennika. Zamieszczone dalej instrukcje
przedstawiają szczegóły następujących pomiarów:
•
Falownik lub prostownik PWM
- Pomiar rezystancji anoda-katoda (rezystor wyrównawczy i tyrystor
SGCT)
- Pomiar rezystancji obwodu tłumiącego
- Pomiar pojemności kondensatora obwodu tłumiącego
•
Prostownik z tyrystorami SCR
- Pomiar rezystancji anoda-katoda (rezystor wyrównawczy i tyrystor
SCR)
- Pomiar rezystancji bramka-katoda (tyrystor SCR)
- Pomiar rezystancji obwodu tłumiącego
- Pomiar pojemności kondensatora obwodu tłumiącego
UWAGA: Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy należy
się upewnić, że odłączono zasilanie i sprawdzić brak napięcia.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-32
Uruchomienie
Pomiary Tyrystora SGCT
Opisano sposób pomiarów tyrystorów SGCT oraz elementów obwodów
tłumiących. Poniżej zamieszczono spodziewane wartości rezystancji i
pojemności, jak również prosty schemat.
Tabela 4.A – Wartości Rezystancji i Pojemności Obwodów Tłumiących
Tyrystora SGCT
Napięcie
Przemiennika
Rezystor
Wyrównawczy
Rezystor
Tłumiący
Kondensator
tłumiący
Falownik
3300V do 6600V
80kΩ
7.5Ω
0.5µF
Prostownik
AFE
330V do 6600V
80kΩ
6.0Ω
0.5µF
Rezystor Wyrównawczy
Kondensator Tłumiący
Rezystory Tłumiące
Ilość 4 lub 5
Punkt Testowy
Blok Radiatora - Anoda
Blok Radiatora - Katoda
Rysunek 4.3 – Połączenia Obwodu Tłumiącego Tyrystora SGCT
Rezystancja Zmierzona
Miejsca Pomiaru Rezystancji SGCT
Falownik
Rezystancja anoda-katoda tyrystora SGCT
(Radiator – Radiator)
(najmniejsza)
Rezystancja obwodu tłumiącego
(Punkt pomiarowy – Radiator górny)
(najmniejsza)
Pojemność obwodu tłumiącego
(Punkt pomiarowy – Radiator dolny)
(najmniejsza)
-
Prostownik (tylko Wersja PWM)
kΩ
(największa)
-
Ω
(największa)
-
kΩ
(najmniejsza)
µF
(największa)
(najmniejsza)
(najmniejsza)
(największa)
Ω
(największa)
µF
(największa)
W przypadku wykrycia uszkodzonego tyrystora lub elementu obwodu
tłumiącego, konieczna jest jego wymiana. Szczegółowe procedury wymiany
opisano w Rozdziale 5 - Opis i Konserwacja Elementów Przemiennika.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-33
Rezystancja Anoda-Katoda Tyrystora SGCT
Pomiar rezystancji pomiędzy anodą i katodą umożliwia sprawdzenie zarówno
tyrystora SGCT, jak i rezystora wyrównawczego. Błędna wartość rezystancji
wskazuje na zwarcie w tyrystorze lub uszkodzenie rezystora wyrównawczego.
Posługując się omomierzem należy zmierzyć rezystancję anoda-katoda
każdego z tyrystorów w mostku falownikowym, zwracając uwagę na
podobieństwo wartości rezystancji każdego przyrządu. Dostęp do punktów
pomiarowych jest łatwy. Wystarczy zmierzyć rezystancję pomiędzy
sąsiednimi radiatorami, jak pokazano na rysunku:
Blok Radiatora - Anoda
Blok Radiatora - Katoda
Rysunek 4.4 – Miejsca Pomiaru Rezystancji Anoda-Katoda
Tyrystor SGCT, który nie jest wyzwalany stanowi przerwę. Wartość
rezystancji pomiędzy radiatorami powinna być bliska rezystancji rezystora
wyrównawczego. Jednak ze względu na obecność równoległych rezystancji w
karcie wyzwalania bramkowego, mierzona wartość będzie nieznacznie
mniejsza.
Przykład: Rezystancja anoda-katoda tyrystora 1500A może wynosić 57kΩ,
mino, że rezystancja rezystora wyrównawczego jest równa 80kΩ.
O uszkodzeniu tyrystora SGCT świadczy mniejsza niż normalna wartość
rezystancji. Przykładowo jeden z tyrystorów może posiadać rezystancję
15kΩ, podczas gdy rezystancja pozostałych będzie wynosić blisko 60kΩ.
Wskazuje to na częściowe przebicie tyrystora. Całkowicie przebity tyrystor
posiada rezystancję bliską 0Ω i można go szybko zidentyfikować. W
przypadku wykrycia tyrystora, którego rezystancja jest poza zakresem
tolerancji, szczegółowych instrukcji dotyczących wymiany tyrystora SGCT
należy szukać w Rozdziale 5 – Opis i Konserwacja Elementów Przemiennika.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-34
Uruchomienie
Uszkodzenie rezystora wyrównawczego jest łatwo wykrywalne, jeżeli po
wymianie tyrystora rezystancja anoda-katoda pozostaje nienormalna. W
przypadku wykrycia rezystora, którego rezystancja jest poza zakresem
tolerancji, szczegółowych instrukcji dotyczących wymiany rezystora
wyrównawczego lub tłumiącego należy szukać w Rozdziale 5 – Opis i
Konserwacja Elementów Przemiennika.
Rezystor Tłumiący Tyrystora SGCT
W celu pomiaru rezystancji rezystora tłumiącego nie jest konieczny dostęp do
rezystora. Punkt pomiarowy obwodu tłumiącego znajduje się wewnątrz
modułu PowerCage, pod radiatorami. Każdy z przyrządów posiada jeden
punkt pomiarowy. Rezystancję rezystora tłumiącego należy mierzyć pomiędzy
punktem pomiarowym, a radiatorem powyżej.
Rezystancję należy
zmierzyć pomiędzy
radiatorem i punktem
testowym
Punkt Testowy Obwodu
Tłumiącego
Rysunek 4.5 – Pomiar Rezystancji Rezystora Tłumiącego
Prawidłowe wartości rezystancji rezystorów tłumiących dla tyrystorów SGCT
o różnych prądach znamionowych przedstawiono w Tabeli 4.A.
W przypadku wykrycia rezystora, którego rezystancja jest poza zakresem
tolerancji, szczegółowych instrukcji dotyczących wymiany rezystora
tłumiącego należy szukać w Rozdziale 5 – Opis i Konserwacja Elementów
Przemiennika.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-35
Kondensator Tłumiący Tyrystora SGCT
Należy przełączyć multimetr z trybu pomiaru rezystancji na pomiar
pojemności. Zmierzyć pojemność pomiędzy punktem pomiarowym, a
radiatorem na prawo.
Punkt Testowy Obwodu
Tłumiącego
Pojemność należy
zmierzyć pomiędzy
radiatorem i punktem
testowym
Rysunek 4.6 – Pomiar Pojemności Kondensatora Tłumiącego
Prawidłowe wartości pojemności kondensatorów tłumiących dla tyrystorów
SGCT o różnych prądach znamionowych przedstawiono w Tabeli 4.A.
Poza pojemnością obwodu tłumiącego, na wartość pomiaru mają wpływ inne
pojemności występujące w obwodzie, a wśród nich pojemność układu
wyzwalania bramkowego. Należy zwrócić uwagę na podobieństwo wartości
pomiarów dla wszystkich przyrządów.
W przypadku wykrycia kondensatora, którego pojemność jest poza zakresem
tolerancji, szczegółowych instrukcji dotyczących wymiany kondensatora
tłumiącego należy szukać w Rozdziale 5 – Opis i Konserwacja Elementów
Przemiennika.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-36
Uruchomienie
Pomiary Tyrystora SCR
Opisano sposób pomiarów tyrystorów SGCT oraz elementów obwodów
tłumiących. Poniżej zamieszczono spodziewane wartości rezystancji i
pojemności, jak również prosty schemat:
Tabela 4.B – Wartości Rezystancji i Pojemności Obwodów Tłumiących
Tyrystora SCR
Napięcie Przemiennika
Rezystor
Wyrównawczy
Rezystor
Tłumiący
Kondensator
tłumiący
3300V do 6600V
80kΩ
90Ω
0.5µF
Punkty do Odłączenia
Do Płyty Drivera
Blok Radiatora
Anoda
Blok Radiatora
Katoda
Rysunek 4.7 – Połączenia Obwodu Tłumiącego Tyrystora SCR
W przypadku wykrycia uszkodzonego tyrystora lub elementu obwodu
tłumiącego, konieczna jest jego wymiana. Szczegółowe procedury wymiany
opisano w Rozdziale 5 - Opis i Konserwacja Elementów Przemiennika.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
Miejsca Pomiaru Rezystancji
4-37
Rezystancja Zmierzona
Rezystancja Anoda-Katoda Tyrystora SCR
(Radiator – Radiator)
(najmniejsza)
Rezystancja Bramka-Katoda Tyrystora SCR
(Wtyk PHOENIX Wyzwalania Tyrystora)
(najmniejsza)
Rezystancja Obwodu Tłumiącego
(Punkt Pomiarowy – Radiator Lewy)
(najmniejsza)
-
kΩ
(największa)
-
Ω
(największa)
-
Pojemność Obwodu Tłumiącego
(Punkt Pomiarowy – Biały Przewód Wtyku
PHOENIX na Prawo)
(najmniejsza)
Rezystancja Obwodu Wyrównawczego
(Czerwony Przewód Wtyku PHOENIX –
Radiator Lewy)
(najmniejsza)
Ω
(największa)
-
µF
(największa)
-
Ω
(największa)
Rezystancja Anoda-Katoda Tyrystora SCR
Pomiar rezystancji pomiędzy anodą i katodą umożliwia sprawdzenie tyrystora
SCR. W przeciwieństwie do tyrystorów SGCT, obwód tłumiący tyrystorów
SCR jest wykorzystywany do zasilania płyt wyzwalania bramkowego.
Rezystancja każdego tyrystora powinna być jednakowa. Różne wartości mogą
wskazywać na uszkodzenie rezystora wyrównawczego, płyty wyzwalania
bramkowego lub tyrystora SCR.
Posługując się omomierzem należy zmierzyć rezystancję anoda-katoda
każdego z tyrystorów w mostku prostownikowym, zwracając uwagę na
podobieństwo wartości rezystancji każdego przyrządu. Dostęp do punktów
pomiarowych jest łatwy. Wystarczy zmierzyć rezystancję pomiędzy
sąsiednimi radiatorami, jak pokazano na rysunku:
Blok Radiatora - Anoda
Blok Radiatora - Katoda
Rysunek 4.8 – Miejsca Pomiaru Rezystancji Anoda-Katoda
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-38
Uruchomienie
Sprawny tyrystor SCR wraz z obwodem tłumiącym powinien posiadać
rezystancję od 22kΩ do 24 kΩ.
Rezystancja anoda-katoda uszkodzonego tyrystora może się wahać od 0 dla
tyrystora posiadającego przebicie, do nieskończoności dla tyrystora
posiadającego przerwę. W przeciwieństwie do tyrystorów SGCT, ze względu
na możliwość częściowego przebicia wartości rezystancji wykazują duży
rozrzut. W przypadku wykrycia uszkodzonego tyrystora SCR, szczegółowych
instrukcji wymiany należy szukać w Rozdziale 5 – Opis i Konserwacja
Elementów Przemiennika.
Pomiar Rezystancji Rezystora Wyrównawczego Tyrystora SCR
Aby zmierzyć rezystancję rezystora wyrównawczego tyrystora SCR, z płyty
wyzwalania bramkowego należy wyjąć 2-polowy wtyk, którego gniazdo jest
opatrzone etykietami SHARING oraz SNUBBER. Czerwony przewód we
wtyku jest połączony z rezystorem wyrównawczym. Należy zmierzyć
rezystancję pomiędzy tym czerwonym przewodem, a radiatorem na lewo.
Prawidłowa wartość rezystancji wynosi 80 kΩ.
Czerwony Przewód w
2-Pinowym Złączu
Punkt Testowy Obwodu
Tłumiącego
Rysunek 4.9 – Pomiar Rezystancji Rezystora Wyrównawczego Tyrystora SCR
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-39
Rezystancja Bramka-Katoda Tyrystora SCR
Pomiar rezystancji bramka-katoda jest jedynym pomiarem tyrystora SCR,
którego nie można wykonać w przypadku tyrystora SGCT. Pomiar ten
umożliwia wykrycie przerwy lub zwarcia w obwodzie bramki. W celu
pomiaru rezystancji bramka-katoda należy odłączyć doprowadzenia bramki od
płyty wyzwalania bramkowego i zmierzyć rezystancję pomiędzy biegunami
wtyku PHOENIX wyzwalania, jak pokazano na rysunku poniżej:
Odłączyć 2-Pinowe
Złącze z Płyty
Punkty Testowe Rezystancji
Bramka-Katoda w 2-Pinowym Wtyku
Rysunek 4.10 – Pomiar Rezystancji Bramka-Katoda Tyrystora SCR
Wartość rezystancji pomiędzy bramką i katodą powinna się mieścić w
zakresie od 10Ω do 20Ω. Wartość bliska 0Ω wskazuje na wewnętrzne
zwarcie w tyrystorze SCR. Ekstremalnie duża wartość informuje o przerwie w
obwodzie bramki.
Jeżeli pomiar rezystancji bramka-katoda wskazuje na uszkodzenie tyrystora
SCR, szczegółowej instrukcji wymiany należy szukać w Rozdziale 5 – Opis i
Konserwacja Elementów Przemiennika.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-40
Uruchomienie
Rezystor Tłumiący Tyrystora SCR
W celu pomiaru rezystancji rezystora tłumiącego nie jest konieczny dostęp do
rezystora. Punkt pomiarowy obwodu tłumiącego znajduje się wewnątrz
modułu PowerCage, pod radiatorami. Każdy z przyrządów posiada jeden
punkt pomiarowy. Rezystancję rezystora tłumiącego należy mierzyć pomiędzy
punktem pomiarowym, a radiatorem powyżej.
Rezystancja Pomiędzy
Radiatorem i Punktem
Testowym
Punkt Testowy Obwodu
Tłumiącego
Rysunek 4.11 – Pomiar Rezystancji Rezystora Tłumiącego
Prawidłowe wartości rezystancji rezystorów tłumiących dla tyrystorów SCR o
różnych prądach znamionowych przedstawiono w Tabeli 4.B.
W przypadku wykrycia rezystora, którego rezystancja jest poza zakresem
tolerancji, szczegółowych instrukcji dotyczących wymiany rezystora
tłumiącego należy szukać w Rozdziale 5 – Opis i Konserwacja Elementów
Przemiennika.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-41
Kondensator Tłumiący Tyrystora SCR
Należy przełączyć multimetr z trybu pomiaru rezystancji na pomiar
pojemności. Zmierzyć pojemność pomiędzy punktem pomiarowym, a białym
przewodem
2-pinowego wtyku obwodu tłumiącego (oznaczonym SNUBBER).
Biały Przewód w
2-Pinowym Złączu
Punkt Testowy Obwodu
Tłumiącego
Rysunek 4.12 – Pomiar Pojemności Kondensatora Tłumiącego
Aby zmierzyć pojemność obwodu tłumiącego należy odłączyć wtyk płyty
wyzwalania bramkowego z własnym zasilaniem, oznaczony etykietami
SHARING i SNUBBER. Pojemność pomiędzy białym przewodem wtyku, a
punktem pomiarowym, jest pojemnością obwodu tłumiącego.
Prawidłowe wartości pojemności kondensatorów tłumiących dla tyrystorów
SCR o różnych prądach znamionowych przedstawiono w Tabeli 4.B. Należy
się zapoznać z tymi wartościami.
W przypadku wykrycia kondensatora, którego pojemność jest poza zakresem
tolerancji, szczegółowych instrukcji dotyczących wymiany kondensatora
tłumiącego należy szukać w Rozdziale 5 – Opis i Konserwacja Elementów
Przemiennika.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-42
Uruchomienie
Pomiary Zasilania
Sterowania
Przed załączeniem zasilania sterowania przemiennika należy sprawdzić czy
napięcie doprowadzone do wyłączników zasilania jest zgodne z oznaczeniem
na schematach elektrycznych.
Niezależnie od różnych opcji, które mają wpływ na konfigurację zasilania
sterowania wewnątrz przemiennika, obwody wejściowe zawsze odpowiadają
rysunkowi poniżej:
Rysunek 4.13 – Schemat Zasilania Obwodów Sterowania
Zasilanie Trójfazowe
W przypadku konfiguracji z zasilaniem trójfazowym użytkownik doprowadza
zasilanie do rozłącznika wentylatora chłodzącego (oznaczenie DS1 na
schematach elektrycznych). Z tego miejsca następuje rozdział zasilania do
zasilania 3-fazowych silników wentylatorów oraz z jednej fazy do
transformatora zasilania sterowania (opcjonalny transformator). Z wyjścia
tego transformatora są zasilane wszystkie zasilacze przemiennika. Napięcie
należy mierzyć na wejściu rozłącznika DS1. Jeżeli wartość napięcia zasilania
jest zgodna z oznaczeniem na schemacie elektrycznym, można załączyć
zasilanie sterowania przemiennika. Jeżeli napięcie zasilania jest niezgodne z
oznaczeniem na schemacie, należy wykonać niezbędne zmiany w obwodach
użytkownika pozwalające na załączenie napięcia.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-43
Zasilanie Trójfazowe / Zasilanie Jednofazowe
W tej konfiguracji występują jedno źródło zasilania sterowania:
•
Zasilanie trójfazowe, do zasilania wentylatora, z którego jedna faza służy
do zasilania panelu operatorskiego i zasilaczy układów sterowania
(poziom napięcia 3-fazowego jest tak dobrany, aby spełnione były
wymagania zasilania odbiorników 1-fazowych bez konieczności
stosowania transformatora)
Podobnie jak w konfiguracji z zasilaniem trójfazowym, napięcie należy
mierzyć na wejściu rozłącznika DS1.
Jeżeli wartości napięć zasilania są zgodne z oznaczeniami na schemacie
elektrycznym, można załączyć zasilanie sterowania przemiennika, załączając
wyłączniki CB1 i DS1. Gdy napięcia zasilania są niegodne z oznaczeniami na
schemacie, należy wykonać niezbędne zmiany w obwodach użytkownika
umożliwiające załączenie napięcia.
Pomiary Zasilaczy
Różnorodność zastosowanych w przemienniku PowerFlex7000 Rozmiar „C”
elementów wymaga uniwersalnego systemu zasilania sterowania. Z tego
względu w przemienniku zastosowano wiele zasilaczy. W tej części opisano
sposób sprawdzania czy wszystkie z zainstalowanych w przemienniku
zasilaczy funkcjonują zgodnie z przeznaczeniem.
Wskaźniki Prawidłowej Pracy Płyt Sterujących
Po sprawdzeniu wszystkich źródeł zasilania sterowania i potwierdzeniu
właściwych wartości napięć należy załączyć wyłącznik niskiego napięcia
(CB1) oraz rozłącznik zasilania (DIS). Spowoduje to podanie zasilania
sterowania do przemiennika.
Aby się upewnić, że procedury testowe przeprowadzane po załączeniu
zasilania przebiegły pomyślnie, należy obserwować wskaźniki LED
prawidłowości działania płyt sterujących. W tabeli poniżej określono
wskaźniki LED, których świecenie informuje o pomyślnym zakończeniu
procedur testowych i gotowości przemiennika.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-44
Uruchomienie
Element przekształtnika
Przetwornica AC/DC
Przetwornica DC/DC
Zasilacze SGCT Zintegrowane płyty wyzwalania tyrystorów
SGCT
Analogowe płyty sterujące (ACB)
DPM
Płyta XIO
Adapter Remote I/O
Panel operatorski
Świecenie wskaźnika LED
Nie przewidziano wskaźników LED sygnalizacji prawidłowości
działania.
Nie przewidziano wskaźników LED sygnalizacji prawidłowości
działania.
1 zielony wskaźnik LED w każdym zasilaczu (bez oznaczenia)
LED4 (Zielona)
LED3 (Zielona)
LED1 (Czerwona)
2 zielone diody LED sygnalizujące prawidłowe działanie
LED6 (Zielona)
LED9 (zielona)
LED7 (Zielona)
LED11 (zielona)
Wskaźniki LED koloru żółtego, montowane powierzchniowo.
Świecenie zależy od stanu wejść/wyjść.
Konfiguracja wskaźników LED zależy od adaptera. Stan
adaptera należy zidentyfikować na podstawie jego instrukcji
obsługi.
Zostaje wyświetlona sekwencja startowa. W stanie awaryjnym
wystąpi błąd komunikacji (Communications Error). Mały
migający wskaźnik w prawym dolnym rogu sygnalizuje poprawną
komunikację.
Liczba zasilaczy zależy od konfiguracji przemiennika
Brak świecenia wskaźnika LED wskazuje na problem podczas testu po
załączeniu zasilania. Aby określić sposób rozwiązania problemu należy
skorzystać z rozdziału dotyczącego usuwania usterek w publikacji
7000-TD002_-PL-P .
Transformator Zasilania Sterowania (CPT)
Transformator zasilania sterowania jest stosowany tylko w niektórych
konfiguracjach przemienników.
Należy zmierzyć wartość napięcia na wtórnej stronie transformatora zasilania
sterowania. Transformator ten znajduje się w niskonapięciowym przedziale
pola z dławikiem DC. Należy się upewnić, że wartość napięcia wyjściowego
transformatora odpowiada wartości podanej na schematach elektrycznych.
Jeżeli w przemienniku nie ma transformatora zasilania sterowania, napięcie
powinno być zmierzone w odniesieniu do punktu serowego zasilania.
Napięcie zasilania sterowania (VL-L)
Czy zainstalowano transformator zasilania sterowania?
V
V-W:
V
W-U:
V
Tak Nie U-V:
V
V-W:
V
W-U:
V
Napięcie wtórne transformatora CPT (VL-L)
U-N:
V
lub w przypadku braku transformatora:
V-N:
V
Napięcie zasilania sterowania (VL-N)
W-N:
V
Napięcie wtórne transformatora CPT (VL-L)
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
U-V:
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-45
Zasilacz AC/DC (PS1)
Każdy przemiennik PowerFlex 7000 Rozmiar „C” dostarczany jest, z co
najmniej jednym zasilaczem AC/DC. Wzrost liczby zastosowanych
tyrystorów pociąga za sobą wzrost liczby zainstalowanych zasilaczy AC/DC.
Liczba zastosowanych w uruchamianej aplikacji zasilaczy AC/DC wynika z
dostarczonych przez Rockwell Automation schematów elektrycznych.
Należy się upewnić, że wartość napięcia wyjściowego wynosi 56VDC. W
przypadku potrzeby regulacji, odpowiednich wskazówek należy szukać w
Rozdziale 5 – Opis i Konserwacja Elementów Przemiennika.
Rysunek 4.14 – Zasilacz AC/DC
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-46
Uruchomienie
Zasilacz DC/DC (PS2)
Zasilacz DC/DC nie posiada możliwości regulacji napięcia wyjściowego.
Zielona dioda LED na obudowie sygnalizuje poprawną pracę zasilacza. Za
pomocą multimetru cyfrowego należy zmierzyć napięcia na każdym z wyjść
przetwornicy DC/DC i upewnić się, że odpowiadają one wartościom podanym
na schematach i porównać z wartościami pokazywanymi na Panelu
Operatorskim.
Wtyk 1 (P1) – Wejście Zasilania (INPUT)
Numery
zacisków
12
Opis
Wartość zmierzona
Wejście zasilania (+56V)
Wtyk 2 (P2) – Sygnał Czujnika (SENSE SIGNAL)
Numery
zacisków
Opis
Wartość zmierzona
Wtyk 3 (P3) – Izolator Sygnałowy (IZOLATOR)
Numery
zacisków
Opis
Wartość zmierzona
12
ISOLATOR (+24V, 1A) ISOL_COMM (COM4)
±5%
Wtyk 4 (P4) – Zasilanie (PWR)
Numery
zacisków
Opis
12
+24V_XIO (+24V, 2A) XIO_COMM (COM3)
±5%
+HECSPWR (+24V, 1A) LCOMM (COM2)
±1%
-HECSPWR (-24V, 1A) LCOMM (COM2) ±1%
+15V_PWR (+15V, 1A) ACOMM (COM1)
±0.5V
-15V_PWR (-15V, 1A) ACOMM (COM1) ±0.5V
+5_PWR (+5V, 5A) DGND (COM1) 5.1-5.5V
34
54
67
87
9 10
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
Wartość zmierzona
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-47
Jeżeli wartość któregokolwiek z napięć jest poza oczekiwanym zakresem,
występuje podejrzenie uszkodzenia przetwornicy DC/DC. Dodatkowych
informacji dotyczących diagnostyki przetwornicy DC/DC należy szukać w
Rozdziale 3 instrukcji 7000-TD002_-PL-P.
Rysunek 4.15 – Zasilacz DC/DC (PS2)
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-48
Uruchomienie
Zasilacze Układów Wyzwalania Tyrystorów (IGDPS)
Uwaga: Lokalizacja zasilaczy IGDPS jest przedstawiona na Rysunku 4.16.
Rysunek 4.16 – Elementy Pola Przekształtnikowego (2400V)
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-49
Rysunek 4.17 – Elementy Pola Przekształtnikowego (3300/4160V)
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-50
Uruchomienie
N
Rysunek 4.18 – Elementy Pola Przekształtnikowego (6600V)
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-51
Zasilacze IGDPS są zalewane żywicą epoksydową. Z tego względu nie można
ich naprawiać na obiekcie i nie posiadają punktów pomiarowych ani
elementów regulacyjnych na płycie montażowej. W przypadku uszkodzenia
jednego z sześciu izolowanych wyjść 20V, wymienić należy całą płytę.
Wskaźniki LED Płyty IGDPS
Uszkodzenie wyjść 20V jest sygnalizowane za pomocą wskaźników LED,
umieszczonych na każdym z sześciu wyjść napięcia 20V.
•
•
Wskaźnik LED świeci: wyjście jest sprawne.
Wskaźnik LED nie świeci: wartość napięcia wyjściowego jest poniżej
18VDC.
W przypadku prawidłowego działania płyty zasilaczy GDPS, świecić będą
wszystkie z sześciu wskaźników LED. Brak świecenia wskaźników może
świadczyć o błędnym połączeniu płyty lub uszkodzeniu modułu wyjściowego.
Aby się upewnić, że wszystkie z sześciu wyjść funkcjonują prawidłowo,
należy zapisać wyniki pomiarów w tabeli. Wyniki pomiarów powinny
wynosić 20V ±1%.
Miejsca pomiaru
Wartość
oczekiwana
Wtyk 8 Pin 1 Pin 2
+20 V DC
Wtyk 9 Pin 1 Pin 2
+20 V DC
Wtyk 10 Pin 1 Pin 2
+20 V DC
Wtyk 11 Pin 1 Pin 2
+20 V DC
Wtyk 12 Pin 1 Pin 2
+20 V DC
Wtyk13 Pin 1 Pin 2
+20 V DC
Wartość zmierzona
#1
#2
#3
#4
#5
#6
W przemienniku może się znajdować więcej niż jedna płyta zasilaczy IGDPS.
Należy zapisać wyniki pomiarów dla każdej z nich.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-52
Uruchomienie
Uruchomienie
Obwodu Chłodzenia
Wodnego
Obwód chłodzenia jest testowany pod kątem potencjalnych nieszczelności w
zakładzie produkcyjnym, jednakże możliwe są uszkodzenia szczelności
obwodu podczas transportu przemiennika. Wszystkie nieszczelności muszą
być usunięte przed uruchomieniem przemiennika.
UWAGA: Przycisk E-Stop przemiennika wyłącza jedynie
średnie napięcie zasilające, ale nie odcina napięcia
sterującego. To oznacza, że obwód chłodzenia może dalej
pracować po zadziałaniu stopu awaryjnego.
Sprawdzenie Wymienników Ciepła
Wymiennik ciepła przemiennika PowerFlex7000 Rozmiar „C” ma za zadanie
odprowadzić ciepło do obwodu zewnętrznego. W sekcji pompowej
przemiennika znajdują się przyłącza wymiennika ciepła. Należy upewnić się,
że połączenia zostały wykonane i podłączenie jest prawidłowe.
Połączenia muszą być wykonane z niekorodującego materiału, np. miedzi,
stali nierdzewnej, CPVC (tworzywo grubościenne, o temperaturze roboczej
do 80°C) lub HDPE. W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z
producentem.
Połączenia nie mogą być lutowane ołowiem, ponieważ chłodziwo doprowadzi
do uszkodzenia połączenie w trakcie eksploatacji.
Wykonując połączenie z przemiennika do wymiennika ciepła należy zwrócić
uwagę, aby o ile jest to możliwe połączenie nie znajdowało się powyżej
poziomu wewnętrznego orurowania przemiennika (poniżej dopływu zbiornika
wody w przemienniku). Umożliwia to naturalne wypchnięcie powietrza
znajdującego się w obwodzie. Jeżeli wymiennika musi być zainstalowany
powyżej zbiornika, wówczas w najwyższym punkcie obwodu należy
zainstalować zawór odpowietrzający.
Uwaga: Największy wymiennika ciepła ma szerokość 287cm (113cali).
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-53
Wentylator
Dopływ Chłodziwa
Odpływ Chłodziwa
Rysunek 4.19 – Typowy Wymiennik Woda-Powietrze
Wykonane połączenia muszą być wyczyszczone, a podczas wykonywania
prac należy zwrócić uwagę, aby nie wprowadzić zanieczyszczeń do obwodu
chłodzenia. W przeciwnym podczas procesu napełniania powstanie bardzo
dużo zanieczyszczeń i konieczne będzie wielokrotne czyszczenie filtrów
siatkowych.
W przypadku wymiennika woda-powietrze, wentylatory chłodzące zapewniają
oddawanie ciepła do otoczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby
połączenia elektryczne zasilania zostały wykonane prawidłowo.
W przypadku wymiennika woda-woda, ciepło jest oddawane do zewnętrznego
obwodu wody chłodzącej. Wymagania dotyczące temperatury i przepływu
wody w obwodzie zewnętrznym są podane na schemacie obwodu chłodzenia
umieszczonego na wewnętrznej stronie drzwi sekcji pompowej.
Sprawdzenie Zasilania w Sekcji Pompowej
Do zasilania sekcji pompowej służy 3-fazowe napięcie przyłączone z sekcji
sterowania. Właściwie podłączone napięcie zasilające silniki pomp decyduje o
kierunku wirowania. Na pompach znajdują się strzałki pokazujące właściwy
kierunek wirowania, który może być wizualnie sprawdzony. W celu
sprawdzenia należy ręcznie pobudzić stycznik zasilający pompy.
Podobnie w przypadku wymiennika woda-powietrze należy ręcznie pobudzić
stycznik zasilający wentylatory wymiennika i upewnić się, że silniki pracują.
Należy również sprawność czy silniki wentylatorów zostały podłączone do
właściwych styczników zasilających.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-54
Uruchomienie
Napełnienie Obwodu Chłodzenia
W ramach dostawy przemiennika znajduje się 200-litrowa beczka z chłodziwem. Do
napełnienia przemiennika potrzeba około 170 litrów chłodziwa. Nie należy wyrzucać
beczki z chłodziwem. W przypadku konieczności opróżnienia zbiornika, beczka ułatwi
przechowywanie chłodziwa do czasu ponownego napełnienia.
V9V9
(jeżeli
(jeżeli
wymagany)
wymagany)
V2 (schowany)
Lokalizacja Dopływu
Rysunek 4.20 – Lokalizacja Zaworów w Sekcji Pompowej - Widok 1
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-55
Pompa 1
Pompa 2
Rysunek 4.21 – Lokalizacja Zaworów w Sekcji Pompowej - Widok 2
W celu napełnienia obwodu chłodzenia należy wykonać następujące czynności:
1. Podłączyć pompę pomocniczą do zaworu napełniania/opróżniania (patrz
Rysunek 4.22). Jeżeli pompa jest zamocowana jak na Rysunku 4.22 to dopływ
pompy znajduje się z lewej strony a odpływ po prawej stronie (strzałka na
Rysunku 4.22 pokazuje kierunek przepływu).
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-56
Uruchomienie
Kierunek Przepływu
Pompa Pomocnicza
Rysunek 4.22 – Lokalizacja Pompy Pomocniczej
2. Należy otworzyć zawory V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 (jeżeli
jest zainstalowany), V10, V11 i V12.
3. Napełnić obwód chłodzenia używając pompy pomocniczej. Należy
zwrócić uwagę, aby pompa nie pracowała na sucho. W przeciwnym
wypadku może dojść do przegrzania i uszkodzenia. Obwód chłodzenia
należy napełnić do momentu, w którym zbiornik wyrównawczy zostanie
napełniony w około ¾ objętości.
4. Następnie należy zamknąć zawór V1. Następnie, aby zapobiec
powrotowi chłodziwa przez pompę pomocniczą zamknąć zawory V6 i
V7.
5. Zainicjować pracę pomp głównych wciskając ręcznie styczniki zasilania.
Początkowe może wystąpić kawitacja dopóki pompy nie wypchną
powietrza z obwodu poprzez zbiornik wyrównawczy – system sterowania
może wystawić w tym czasie błąd utraty ciśnienia – błąd należy
zignorować. Następnie należy przemiennie załączać pompy w
1-minutowych odstępach czasu, obserwując jednocześnie filtry i
wypychanie powietrza w filtrach.
PODCZAS PROCESU NAPEŁNIANIA NALEŻY OBSERWOWAĆ
CAŁY OBWÓD CHŁODZENIA SPRAWDZAJĄC CZY NIE
WYSTEPUJĄC PRZECIEKI.
6. W momencie, gdy poziom wody w zbiorniku wyrównawczym zacznie
opadać poniżej Poziomu Niskiego, należy wykonać ponownie czynności
począwszy od pkt.2. Czynności należy powtarzać do momentu
całkowitego opróżnienia obwodu chłodzenia z powietrza.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-57
7. Kilka minut od rozpoczęcia pracy pomp, powinien obniżyć się poziom
przewodności a ciśnienie powinno ustabilizować się na poziomie około
345kPa (50psi) lub na poziomie wskazanym na schemacie obwodu
chłodzenia zamocowanym na drzwiach sekcji pompowej. W tym
momencie należy skasować alarmy obwodu chłodzenia. Pompy powinny
rozpocząć normalną pracę i usunąć resztki powietrza z obwodu
chłodzenia. Pracę pomp należy kontynuować przełączając ich pracę
ręcznie, co około 10 minut i nadal obserwować czy nie występują
przecieki.
8. Pracę pomp i napełnianie obwodu chłodzenia należy kontynuować i
obserwować obwód przez kilka godzin. Normalny poziom wody
chłodzącej znajduje się pośrodku pomiędzy poziomem wyłącznika
poziomu (LS) i górną krawędzią zbiornika wyrównawczego. Powietrze w
obwodzie jest widoczne w filtrze siatkowym (lokalizacja na Rysunku
4.23) na sitku STR1 lub w przezroczystych rurach w sekcji
przekształtników. Falowanie pracy pomp lub bąbelki w zbiorniku
wyrównawczym również wskazują na powietrze w obwodzie chłodzenia.
Pracę pomp należy kontynuować do momentu całkowitego wypchnięcia
powietrza.
Zbiornik Wyrównawczy
Czujnik Poziomu LS
Filtry Siatkowe
Czujnik Niskiego Poziomu
Chłodziwa LDSL
Kolumna
Dejonizująca DEI1
Rysunek 4.23 – Filtry Siatkowe i Kolumna Dejonizująca
9. Wymiennika ciepła woda-powietrze jest głównym miejscem, z którego
powietrze dostaje się do obwodu chłodzenia zwłaszcza, gdy jest
zamontowany powyżej poziomu zbiornika wyrównawczego. W
niektórych układach konieczny jest dodatkowy zawór odpowietrzający
przy wymienniku ułatwiający wypchnięcie powietrza z obwodu.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-58
Uruchomienie
UWAGA: Przed załączeniem średniego napięcia należy
całkowicie opróżnić obwód chłodzenia. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia tyrystorów lub elementów obwodu
tłumienia przełączania tyrystorów. Obecność powietrza w
obwodzie chłodzenia wskazuje podnoszący się poziom wody w
zbiorniku wyrównawczym po wyłączeniu pomp.
10. Jeżeli nie są już widoczne bąbelki powietrza w obwodzie chłodzenia
należy wykonać dodatkowy test. Należy wyłączyć pompy i obserwować
poziom wody w zbiorniku wyrównawczym. Jeżeli po wyłączeniu pomp
poziom wody nie wzrośnie widocznie to znaczy, że obwód chłodzenia
został opróżniony z powietrza.
11. Po zakończeniu procesu napełniania przewodność wody chłodzącej
powinna wynosić zero. Jeżeli jest inna, należy kontynuować pracę pomp
do czasu, gdy osiągnie poziom zero.
12. Uzupełnić zbiornik wyrównawczy do około ¾ pojemności i zresetować
błędy i ostrzeżenia obwodu chłodzenia.
13. Zamknąć zawór V10 (V10 to termostatyczny zawór obejściowy).
14. Układ chodzenia jest przygotowany do normalnej pracy – zawory V1,
V6, V7 i V10 zamknięte, a V2, V3, V4, V5, V8, V9 (jeżeli jest w
obwodzie), V11 i V12 otwarte.
Testy Wyzwalania
Tyrystorów
Po zakończeniu testów przekształtników bez średniego napięcia, oraz
sprawdzeniu napięć wyjściowych wszystkich zasilaczy, konieczne jest
wykonanie testów wyzwalania tyrystorów SCR i SGCT przy załączonym
zasilaniu sterowania niskiego.
Zamieszczone niżej procedury opisują sposób realizacji następujących etapów
testu:
•
•
•
Tryb Testu Wyzwalania Tyrystorów (Gate Test Mode)
Test Wyzwalania Tyrystorów SCR
Test Wyzwalania Tyrystorów SGCT
Jeżeli rezultaty testów są inne niż opisano poniżej, szczegółowych informacji
dotyczących rozwiązywania problemów w części przekształtnikowej
przemiennika należy szukać w Rozdziale 5 – Opis i Konserwacja Elementów
Przekształtnika.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-59
Tryb Testu Wyzwalania Tyrystorów
Procedura poniżej opisuje sposób przejścia do trybu testu wyzwalania
tyrystorów. Ten tryb symuluje działanie przekształtnika przez podawanie
sygnałów wyzwalania do tyrystorów SCR i SGCT przy odłączonym zasilaniu
średniego napięcia. Test wyzwalania tyrystorów należy wykonać przed
pierwszym uruchomieniem przekształtnika. Umożliwia to sprawdzenie, czy
każdy z tyrystorów pracuje.
Podczas testów wyzwalania tyrystorów niektóre z wejść/wyjść statusu
przemiennika będą w stanie aktywnym. Jeżeli wejścia/wyjścia przemiennika
są monitorowane zdalnie, w celu uniknięcia błędnej oceny sytuacji, należy
wcześniej zawiadomić obsługę procesu.
UWAGA: Przed rozpoczęciem testów wyzwalania bramkowego
należy się upewnić, że przemiennik jest odłączony od źródła
zasilania średniego napięcia.
Pokazane ekrany wyświetlacza PV550 są przykładowe i mogą różnić się
od ekranów rzeczywistych.
Podczas wyświetlania głównego menu,
należy nacisnąć klawisz ACCESS [F10] i
za pomocą klawisza kursora [na dół]
przejść do opcji ADVANCED. Wówczas
należy nacisnąć klawisz ENTER, a
następnie EXIT [F10].
Należy nacisnąć klawisz SETUP [F8].
Nastąpi przejście do parametrów. Teraz
należy nacisnąć ENTER. Powinna
zostać podświetlona pierwsza grupa
parametrów, Feature Select.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-60
Uruchomienie
Należy nacisnąć klawisz ENTER i za
pomocą klawisza kursora [na dół] przejść
do parametru Operating Mode.
Nacisnąć klawisz ENTER. Za pomocą
klawisza kursora [na dół] należy przejść do
trybu Gating Test, a następnie nacisnąć
ENTER.
UWAGA: Przed podaniem do układu napędowego z
przemiennikiem zasilania średniego napięcia należy się upewnić,
ze przemiennik nie pozostaje w trybie testowym. Zlekceważenie
tej uwagi może być przyczyną uszkodzenia urządzeń.
Test Wyzwalania Tyrystorów SCR
Podczas normalnej pracy, płyty wyzwalania tyrystorów SCR czerpią energię z
układu dzielnika napięcia, który obniża napięcie średnie do wartości
maksimum 20V. Ponieważ przeprowadzenie tego testu odbywa się przy
odłączonym zasilaniu średniego napięcia, do zasilania płyt wyzwalania
bramkowego konieczne jest zapewnienie innego źródła zasilania.
Każdy przemiennik jest wyposażony w wiązkę kabli umożliwiającą zasilanie
płyt wyzwalania (SPGDB) napięciem 15V DC z przetwornicy AC/DC.
Wiązka kabli jest wyposażona w jeden wtyk do zasilania AC (120/240V,
50/60Hz) i 18 wtyków do podłączenia do płyt wyzwalania tyrystorów.
Przebieg testu jest następujący:
Podłączyć wtyk do zasilania AC do źródła napięcia. Pozostałe 3-pinowe wtyki
należy podłączyć do gniazd zasilania testowego (TB3) na płytach wyzwalania
bramkowego tyrystorów SCR – SPGDP (Patrz Rysunek 4.24 – Gniazdo
Zasilania Testowego Płyty Wyzwalania SPGDB). Ilość 3-pinowych wtyków
do płyty SPGDP (do 18) zależy od napięcia i konfiguracji prostownika
przemiennika.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-61
Gniazdo zasilania testowego
Rysunek 4.24 – Gniazdo Zasilania Testowego Płyty Wyzwalania SPGDB
Należy przejść do trybu Gating Test. Prostownik automatycznie przejdzie do
wyzwalania w trybie Test Pattern.
Żółty wskaźnik LED1 powinien się zapalić i pulsować z częstotliwością
wyzwalania tyrystora. Wszystkie inne wskaźniki LED będą się zapalać
zgodnie z sygnałami bramkowymi każdego z tyrystorów SCR.
W trybie Gating Test tyrystory są wyzwalane pojedynczo, w sekwencji Z. W
każdym z przekształtników zostaje załączony na dwie sekundy i wyłączony
lewy górny tyrystor. Następnie, również na dwie sekundy zostaje załączony
kolejny tyrystor na prawo. Po osiągnięciu końca górnego stosu wyzwalany
jest pierwszy tyrystor z prawej strony w stosie środkowym i kolejne w lewo
do końca stosu. Wówczas następuje przejście do lewego tyrystora w stosie
dolnym i kontynuacja do ostatniego, a następnie powrót do górnego stosu.
Ten test umożliwia ocenę właściwej kolejności podłączenia światłowodów do
odpowiednich tyrystorów.
Podczas uruchamiania przekształtnika nie jest wymagane posługiwanie się
oscyloskopem. Jednak w przypadku pojawienia się problemów z
wyzwalaniem użycie oscyloskopu jest konieczne.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-62
Uruchomienie
UWAGA: Przed załączeniem zasilania średniego napięcia
należy się upewnić, że kabel testowy został usunięty z
przemiennika i nastąpiło wyjście z trybu Test Mode 1.
Zlekceważenie tej uwagi może być przyczyną wypadków lub
uszkodzenia urządzeń.
Test Wyzwalania Tyrystorów SGCT
W przeciwieństwie do płyt wyzwalania bramkowego tyrystorów SCR z
własnym zasilaniem, tyrystory SGCT posiadają zintegrowany układ
wyzwalania, montowany na tyrystorze. Zasilanie tych układów odbywa się z
zasilaczy IGDPS. Istnieje możliwość wstępnej oceny poprawności
funkcjonowania płyt wyzwalania na podstawie wskazań wskaźników LED,
bez przechodzenia do trybu testu wyzwalania. Na płycie wyzwalania znajdują
się cztery wskaźniki LED. Lokalizację wskaźników LED przedstawiono na
rysunku poniżej.
Rysunek 4.25 – Wskaźniki LED Działania Płyt Wyzwalania Tyrystorów SGCT
Gdy przemiennik jest w stanie spoczynku, bez wyzwalania tyrystorów,
powinny świecić wskaźniki LED4 (zielony), LED3 (zielony) oraz LED1
(czerwony), a wskaźnik LED2 (żółty) nie powinien świecić. Jeżeli występuje
inna kombinacja świecenia wskaźników LED, w celu zdiagnozowania płyt
wyzwalania należy skorzystać z informacji zamieszczonych w Rozdziale 5 –
Opis i Konserwacja Elementów Przemiennika.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-63
Należy przejść do trybu Gating Test. Falownik automatycznie przejdzie do
wyzwalania w trybie Test Pattern.
Należy kontrolować wskaźniki LED i upewnić się, że wskaźniki LED4
(zielony) oraz LED3 (zielony) w dalszym ciągu świecą, a wskaźniki LED1
(czerwony) oraz LED2 (żółty) zapalają się i gasną z częstotliwością
wyzwalania przekształtnika.
Jednym z trybów wyzwalania testowego jest tryb Gating Test, w którym
tyrystory są wyzwalane pojedynczo od lewej do prawej i z góry na dół
(sekwencja Z). W każdym z przekształtników zostaje załączony na dwie
sekundy i wyłączony lewy górny tyrystor. Następnie, również na dwie
sekundy zostaje załączony kolejny tyrystor na prawo. Po osiągnięciu końca
górnego stosu wyzwalany jest pierwszy tyrystor z prawej strony w stosie
środkowym i kolejne w lewo do końca stosu. Wówczas następuje przejście do
lewego tyrystora w stosie dolnym i kontynuacja do ostatniego, a następnie
powrót do górnego stosu.
Ten test umożliwia ocenę właściwej kolejności podłączenia światłowodów do
odpowiednich tyrystorów.
W trybie Normal Gate Test tyrystory falownika są wyzwalane z
częstotliwością odpowiadającą aktywnej wartości zadanej prędkości.
Test Systemu
Aby się upewnić, że przemiennik działa zgodnie z założeniami, przed
załączeniem zasilania średniego napięcia konieczna jest kontrola całego
układu sterowania niskiego napięcia. W przypadku, gdy sterowanie działa
niezgodnie z założeniami, pominięcie tego testu może być przyczyną
uszkodzenia przemiennika lub urządzeń procesu technologicznego. W tej
części niniejszej instrukcji zamieszczono informacje dotyczące pięciu
procedur testowych:
•
Tryb Testu Systemu (System Test Mode)
•
Sterowanie Start/Stop Stycznika (Start/Stop Contactor Control)
•
Wskaźniki Stanu (Status Indicators)
•
Wejścia/Wyjścia Analogowe (Analog I/O)
•
Konfiguracja Alarmów (Configurable Alarms)
Tryb Testu Systemu
Zamieszczona niżej procedura opisuje sposób przejścia do trybu testu
systemu. Tryb ten pozwala na sprawdzenie działania układów sterowania
przemiennika bez załączania zasilania średniego napięcia.
Podczas realizacji procedur testowych w trybie testu systemu wejścia/wyjścia
statusu pozostają aktywne. Jeżeli wejścia/wyjścia przemiennika są
monitorowane zdalnie, w celu uniknięcia błędnej oceny sytuacji, należy
wcześniej zawiadomić obsługę procesu.
UWAGA: Przed rozpoczęciem tego testu należy się upewnić, że
przemiennik jest odłączony od źródła zasilania średniego
napięcia.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-64
Uruchomienie
Pokazane ekrany wyświetlacza PV550 są przykładowe i mogą różnić się
od ekranów rzeczywistych.
Należy się upewnić, że aktualnym
poziomem dostępu jest Advanced.
Podczas wyświetlania głównego menu
należy nacisnąć klawisz SETUP [F8].
Nastąpi przejście do parametrów. Teraz
należy nacisnąć ENTER. Powinna zostać
podświetlona pierwsza grupa parametrów,
Feature Select.
Należy nacisnąć ENTER i za pomocą
klawisza kursora [na dół] przejść do
parametru Operating Mode.
Należy nacisnąć ENTER i za pomocą
klawisza kursora [na dół] wybrać opcję
System Test. Nacisnąć ENTER. Następuje
przejście do trybu testu systemu. Od tej
chwili można dokonywać kontroli całego
systemu bez zasilania średniego napięcia.
O ile dysponujemy zasilaniem testowym
wszystkich styczników, istnieje możliwość
realizacji funkcji startu, stopu, stopu
bezpieczeństwa, wyzwalania błędów,
sprawdzania zdalnych wejść/wyjść, wejść
PLC oraz kontroli działania innych
funkcji.
UWAGA: Przed podaniem do układu napędowego z
przemiennikiem zasilania średniego napięcia należy się upewnić,
ze przemiennik nie pozostaje w trybie testowym. Zlekceważenie
tej uwagi może być przyczyną uszkodzenia urządzeń
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-65
Sterowanie Start/Stop Stycznika
Po przejściu do trybu testu systemu należy się upewnić, czy obwody
sygnałów start/stop działają tak jak powinny. Przed wykonaniem tego testu, w
celu zrozumienia sposobu sterowania może być potrzebna analiza schematów
elektrycznych.
Obserwując pracujące w systemie styczniki próżniowe lub wyłączniki w
układzie użytkownika należy wydać lokalne polecenie startu. Dodatkowe
informacje dotyczące działania urządzeń rozdzielczych Rockwell Automation
można znaleźć w następujących publikacjach:
•
Publikacja 1500-UM055_-PL-P, Szafa 2-sekcyjna 200/400A, Seria
1512B, Podręcznik Użytkownika.
•
Publication 1503-IN050_-EN-P, OEM Starter Frame and Components,
Instrukcja obsługi.
•
Publikacja1502-UM050_-EN-P, Stycznik średniego napięcia, Typ 1502,
400A, Seria D, Instrukcja obsługi.
•
Publikacja1502-UM052_-EN-P, Stycznik na Średnie Napięcie, Seria
1502, Podręcznik Użytkownika.
•
Publikacja1502-UM051_-EN-P, Stycznik średniego napięcia, Typ 1502,
800A, Instrukcja obsługi.
Jeżeli styczniki lub wyłączniki średniego napięcia działają prawidłowo,
należy zatrzymać przemiennik i wykonać taką samą próbę przy sterowaniu
zdalnym.
Należy uruchomić przemiennik powtórnie i sprawdzić czy wszystkie
zainstalowane w systemie wyłączniki bezpieczeństwa działają poprawnie.
Należy się także upewnić, że funkcjonują wszystkie zainstalowane w systemie
blokady elektryczne. Należy wykonać wszystkie potrzebne zmiany połączeń
sterowania, a w razie potrzeby powtórzyć test systemu.
Wskaźniki Stanu
Sygnał zwrotny statusu przemiennika trafia do sterownika PLC sterującego
procesem technologicznym, poprzez adapter wejść/wyjść (patrz Rozdział 3 –
Panel Operatorski, PLC, strona 3-43) lub za pośrednictwem sygnałów
przekaźnikowych. Standardowo przemiennik wyposażono w następujące
przekaźniki:
Funkcja Przekaźnika
Oznaczenie Przekaźnika
Styk Pracy
Styk Błędu
Styk Ostrzeżenia
Styk Gotowości
RUN
FLT
WRN
RDY
Aby się upewnić, że sygnały są prawidłowo połączone należy uaktywnić
każdy ze wskaźników statusu. Można to osiągnąć przez zmianę statusu
przemiennika (gotowość, błąd, ostrzeżenie, itp.).
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-66
Uruchomienie
Wejścia/Wyjścia Analogowe
Istnieje możliwość skonfigurowania wszystkich wejść i wyjść analogowych
przemiennika bez uruchamiania silnika. Poniżej opisano sposób ustawienia
następujących funkcji:
•
Wejścia analogowe
- Skalowanie wejściowego sygnału analogowego (lokalnie, zdalnie)
- Ustawienie wartości minimalnej
- Ustawienie wartości maksymalnej
- Skalowanie wejściowego sygnału cyfrowego (cyfrowo)
•
Wyjścia analogowe
Zaciski przyłączeniowe wszystkich wejść i wyjść analogowych znajdują się
na płycie wejść/wyjść analogowych (ACB).
Wejścia Analogowe
•
Skalowanie Analogowego Sygnału Wejściowego
- Przed rozpoczęciem skalowania analogowego sygnału wejściowego
należy się upewnić, że dokonano wyboru właściwego sygnału
zadawania. Oznacza to ustawienie odpowiedniego źródła sygnału w
parametrze Speed Ref Select (P007).
- Ustawić żądaną wartość minimalną wartości zadanej (lokalnie,
zdalnie lub cyfrowo – SpdCmdPot (P047), SpdCmd Anlg Inp1 (P048),
SpdCmd DPI (P058). W przemienniku pracującym bez sprzężenia
prędkości najmniejsza wartość parametru, jaką można ustawić wynosi
6 Hz. Przy braku sprzężenia prędkościowego nie wolno ustawiać
wartości mniejszej. W przypadku korzystania z enkodera, najmniejsza
wartość parametru wynosi 1Hz – jest to najmniejsza wartość, jaką
można ustawić przy zainstalowanym enkoderze.
- Ustawić żądaną wartość maksymalną wartości zadanej (lokalnie,
zdalnie lub cyfrowo). Zmienne wartości zadanej będą wskazywały tą
wartość przy pełnym sygnale zadawania.
- W celu kompensacji zmniejszenia napięcia na wejściu analogowym
ze względu na podłączenie potencjometru lub separatora, zwykle
konieczne jest zwiększenie wartości maksymalnej wartości zadanej.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-67
Przykład:
•
Skalowanie Analogowego Sygnału Wejściowego SpdCmd Anlg Inp1,
wejście ustawione domyślnie na 4-20mA
Do wejścia prądowego na płycie wejść/wyjść analogowych (ACB)
doprowadzony jest sygnał wejściowy prędkości 4-20mA za źródła
użytkownika. Maksymalnej wartości sygnału ma odpowiadać częstotliwość
60Hz.
1.
2.
3.
4.
•
Dla parametru określającego maksymalną wartość odniesienia z portu
DPI RefCmd DPI Max (P046) należy ustawić wartość 60Hz.
Ustawić wartość parametru Speed Ref Select (P007) na „Analog Inp 1”.
Zapewnić źródło sygnału prądowego 4-20mA. Wartość prądu należy
sprawdzić za pomocą szeregowo podłączonego multimetru. Należy się
upewnić, że przełącznik trybu zadawania jest ustawiony w pozycji
zadawania zdalnego i obserwować wartość parametru Speed Command
In (P276), która odpowiada wymuszeniu sygnałem 20mA.
Należy się upewnić czy obserwowana wartość wynosi 60Hz. Jeżeli nie,
należy odpowiednio zwiększyć wartość parametru RefCmd DPI Max
(P046).
Skalowanie Cyfrowego Sygnału Wejściowego SpdCmd DPI
Wartość maksymalna cyfrowego sygnału wejściowego wynosi 32767, a
wartość minimalna 0. W przypadku wartości ujemnych lub
wykraczających poza podane granice przemiennik zwalnia do prędkości
minimalnej.
Wyjścia Analogowe
Aby ustalić, jakie sygnały mają być wyprowadzone na wyjścia analogowe
płyty wejść/wyjść analogowych (ACB) należy się zapoznać ze schematami
elektrycznymi.
Pokazane ekrany wyświetlacza PV550 są przykładowe i mogą różnić się
od ekranów rzeczywistych.
Do skojarzenia parametru z wyjściem
analogowym konieczne jest ustawienie
poziomu dostępu Advanced lub wyższego.
Podczas wyświetlania głównego menu należy
nacisnąć klawisz SETUP [F8] i za pomocą
klawisza kursora [na dół] przejść do pozycji
Analog. Nacisnąć ENTER.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-68
Uruchomienie
Za pomocą klawisza kursora [na dół] należy
spowodować podświetlenie wyjścia, z którym
zostanie skojarzony parametr. Po naciśnięciu
klawisza ENTER pojawi się lista wszystkich
parametrów. Za pomocą klawiszy kursora oraz
klawisza ENTER należy wybrać parametr,
który chcemy skojarzyć, a następnie nacisnąć
ENTER. Nastąpi powrót do ekranu Analog.
Obok wybranego wyjścia będzie widoczna
nazwa skojarzonego parametru.
Nacisnąć klawisz EXIT [F10]. Nastąpi
przejście do góry, do pozycji Parameters w
głównym menu. Należy nacisnąć ENTER i
przewinąć wykaz grup parametrów do pozycji
Analog Outputs. Nacisnąć ENTER. Pojawi się
taki sam wykaz dostępnych portów, z
numerami skojarzonych parametrów, ale bez
ich nazw.
W dolnej części listy znajdują się
współczynniki skalowania dla czterech
analogowych wyjść pomiarowych Meter i
trzech wyjść analogowych ACB. Wszystkie
parametry są skalowane do zakresu 0-10V,
gdzie 0 odpowiada wartości minimalnej,
określonej przy opisie parametrów, a 10V
odpowiada wartości maksymalnej.
Współczynniki skalowania (np. Anlg Out2
Scale) pozwalają na zmianę skalowania.
Ważne: W przypadku parametru, którego wartość minimalna jest ujemna, początkowo wartości
minimalnej parametru odpowiada sygnał wyjściowy –10V, wartości zerowej odpowiada
sygnał 0V, a wartości maksymalnej sygnał 10V.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-69
Należy spowodować podświetlenie
odpowiedniego współczynnika skalowania i
nacisnąć klawisz ENTER. Teraz można
wprowadzić nową wartość i nacisnąć ENTER,
a następnie EXIT [F10]. Po zakończeniu
wprowadzania zmian należy dokonać zapisu
parametrów do pamięci NVRAM.
Wyjścia analogowe na płytach interfejsu użytkownika są typu 0-10V. Ale
rzeczywista wartość sygnałów wyjściowych wynosi od 0.025V do 9.8 lub
9.9V. Przyczyną tego zjawiska jest spadek napięcia wynikający z rezystancji
obciążenia lub impedancji przetwornika sygnału. Spotykane przetworniki
sygnału posiadają zwykle wejścia 0-10V i wyjścia 4-20mA. Dodatkowy błąd
wprowadza sam przetwornik. Z tego względu przełożenie skalibrowanego
sygnału 0-10V na sygnał 4-20mA nie jest idealne.
Zewnętrzne przetworniki sygnału 4-20mA wymagają kalibracji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PowerFlex7000, Rozmiar C
Należy ustawić cyfrowy multimetr w tryb pomiaru prądu i umieścić go w
obwodzie sygnału wyjściowego przetwornika. Multimetr może być
wykorzystywany w charakterze obciążenia.
Z kalibrowanym wyjściem analogowym należy skojarzyć dowolny
parametr. Powinien to być parametr, którego wartość można w celach
testowych zmieniać od wartości minimalnej do maksymalnej. Dobrym
przykładem jest parametr IDC Test Command (P119). Sposób
skojarzenia parametru z wyjściem analogowym opisano na poprzedniej
stronie.
Ustawić wartość parametru IDC Test Command na 0.000 pu. Jest to
wartość minimalna. Za pomocą pokrętła regulacyjnego przetwornika
sygnału należy spowodować wskazanie prądu 4mA na multimetrze.
Ustawić wartość parametru IDC Test Command na 1.500 pu. Jest to
wartość maksymalna. Za pomocą pokrętła regulacyjnego przetwornika
sygnału należy spowodować wskazanie prądu 20mA na multimetrze.
Czynności te należy powtarzać do czasu uzyskania zgodności na obu
końcach zakresu.
Ustawić wartość parametru IDC Test Command na 0.750 pu i sprawdzić
wskazanie połowy zakresu (12mA) na multimetrze. Ustawić wartość
parametru IDC Test Command na 0.000 pu.
Ze skalibrowanym wyjściem należy skojarzyć właściwy parametr.
Zapisać wszystkie zmiany do pamięci NVRAM.
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-70
Uruchomienie
Konfiguracja Alarmów
Należy się upewnić, że alarmy zostały zaprogramowane. Informacje
dotyczące błędów zewnętrznych zamieszczono w następujących miejscach
niniejszej instrukcji:
•
•
•
Ustawienia Masek Błędów: Rozdział 3 – Panel Operatorski, Maski
Błędów, strona 3-39.
Ustawienia Błędów Definiowanych przez Użytkownika: Rozdział 3 –
Panel Operatorski, Błędy Definiowane przez Użytkownika, strona 3-42.
Ustawienia Kas błędów: Rozdział 4 – Uruchomienie.
Funkcjonowanie wejść błędów zewnętrznych można sprawdzić w trybie
testowym, poprzez odłączenie przewodów od wszystkich wejść
błędów/alarmów zewnętrznych. Przewody te są podłączone do płyt
wejść/wyjść cyfrowych. Otwarcie obwodu pozwala na sprawdzenie
konfiguracji i poprawności funkcjonowania błędów zewnętrznych. Zaleca się
jednak wymuszanie zadziałania źródła sygnału błędu. W przypadku braku
takiej możliwości, odłączenie przewodu jest dopuszczalną alternatywą.
UWAGA: Podczas sprawdzania alarmów nie wolno zwierać do
masy odłączanych przewodów. Może to, spowodować
uszkodzenie płyty wejść/wyjść cyfrowych lub sklejenie styków w
przekaźnika.
Kolejność Faz Zasilania
Prostowników
18-pulsowych
W przemiennikach z prostownikiem 18-pulsowym, przed załączeniem
zasilania średniego napięcia i uruchomieniem przemiennika ważne jest
sprawdzenie kolejności faz na wejściu. W przemiennikach z prostownikiem
PWM, o ile nie wykorzystuje się możliwości synchronizowanego przełączania
na sieć, nie ma potrzeby wykonywania opisanych testów:
•
Pomiary rezystancji pomiędzy zaciskami zasilania
•
Załączenie zasilania średniego napięcia
- Sprawdzenie fazowania na podstawie porównania dziewięciu
sygnałów napięciowych sprzężeń zwrotnych, dostępnych w punktach
pomiarowych na płycie ACB.
Niewykonanie zalecanych testów może być przyczyną pogorszenia
osiąganych parametrów pracy lub uszkodzenia przekształtników
przemiennika.
Pomiar Rezystancji pomiędzy Zaciskami Zasilania
Pomiar rezystancji pomiędzy zaciskami zasilania przemiennika pozwala na
szybkie wykrycie pomyłek w połączeniach uzwojeń transformatora
izolującego z mostkami 0°, +20° i –20°.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-71
Rysunek 4.26 – Oznaczenia Zacisków Zasilania Prostownika
Rezystancja pomiędzy fazami tego samego uzwojenia transformatora jest
bardzo mała, a rezystancja pomiędzy różnymi uzwojeniami jest duża.
Spodziewane wyniki pomiarów zamieszczono w tabeli poniżej:
Pomiar Pomiędzy Zaciskami:
Spodziewana Wartość Rezystancji
2U → 3U → 4U
W przybliżeniu 0 Ω
2V → 3V → 4V
W przybliżeniu 0 Ω
2W → 3W → 4W
W przybliżeniu 0 Ω
#U → #V → #W
W przybliżeniu ∞ Ω
Jeżeli wyniki pomiarów rezystancji są inne, należy powtórnie sprawdzić czy
nie nastąpiło podłączenie faz różnych uzwojeń do tego samego mostka.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-72
Uruchomienie
Załączenie Zasilania Średniego Napięcia
Ze względu na możliwość wystąpienia błędów podczas uruchamiania
przemiennika, dobrym zwyczajem jest skonfigurowanie diagnostycznej
rejestracji przebiegów przed załączeniem zasilania średniego napięcia.
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY ZRESETOWAĆ BUFORY REJESTRACJI
PRZED PRZEKAZANIEM PRZEMIENNIKA DO EKSPLOATACJI.
Funkcja diagnostycznej rejestracji przebiegów pozwala na zapis wartości 8
parametrów w czasie. Jest to cenne narzędzie diagnostyczne przemiennika.
Bufor rejestracji może zarejestrować 100 próbek.
Podczas wyświetlania głównego menu należy nacisnąć klawisz diagnostyki
(DIAGS [F9]). Nastąpi przejście do menu DIAGNOSTICS. W tym menu
dostępne są następujące opcje:
RE-ARM
D_SETUP
VIEW
RE-ARM
Funkcja RE-ARM służy do kasowania buforów pamięci, zawierających dane
zapamiętane podczas poprzedniej rejestracji. W celu przygotowania do
kolejnego wyzwolenia rejestracji, konieczne jest skasowanie buforów (o ile
nie jest aktywne wyzwalanie ciągłe).
Konfiguracja Diagnostyki (D_SETUP)
Ustawienia D_SETUP pozwalają na zdefiniowanie rejestrowanych sygnałów.
Konieczne jest zaprogramowanie następujących informacji:
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
Rate
Czas pomiędzy próbkami. Możliwe jest ustawienie dowolnej
wartości z przedziału od 0 do 20,000ms. Należy wprowadzić
wartość korzystając z klawiatury numerycznej, a następnie
zaakceptować klawiszem ENTER.
Post
Procentowa ilość próbek rejestrowana po wyzwoleniu zadziałania.
Możliwe jest ustawienie dowolnej wartości z przedziału od 0 do
100%.
Trace
Skojarzenie parametru tylko-do-odczytu z kanałem rejestracji.
Parametr skojarzony z kanałem Trace 1 stanowi sygnał
wyzwalający. Możliwe jest określenie 8 kanałów, chociaż nie
wszystkie muszą być aktywne.
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-73
Trigger
Określa czy wyzwalanie ma być pojedyncze, czy ciągłe. Po
naciśnięciu tego klawisza, przed nazwą parametru wyzwalającego
rejestrację pojawia się symbol S lub C. Prawie zawsze korzysta się
z wyzwalania pojedynczego (S – Single).
S = wyzwalanie pojedyncze >> wyzwolenie następuje
jednokrotnie i jest zatrzymywane. Kasowanie musi nastąpić
ręcznie.
C = wyzwalanie ciągłe >> kasowanie i przygotowanie do nowej
rejestracji następuje automatycznie, do chwili zatrzymania poprzez
wywołanie podglądu zarejestrowanych danych.
Cond
Określa stan powodujący wyzwolenie rejestracji. Możliwe są
następujące ustawienia:
=
równy
+
funkcja logiczna OR
N= różny od
N+ funkcja logiczna NOR
>
większy niż
&
funkcja logiczna AND
<
mniejszy niż
N& funkcja logiczna NAND
Data
Określa wartość parametru skojarzonego z kanałem Trace 1, który
powoduje wyzwolenie.
Podgląd Rejestracji Przebiegów (View)
Funkcja View umożliwia przegląd próbek zapisanych podczas diagnostycznej
rejestracji przebiegów.
Konfiguracja Rejestracji Przebiegów
Sposób konfiguracji rejestracji przebiegów najlepiej ilustruje przykład:
Wykonanie Rejestracji Parametrów Tylko-do-odczytu
16) – Line Current pu:
15) – Alpha Rectifier:
14) – Idc Feedback:
13) – Idc Reference:
12) – Line Voltage pu:
11) – Motor Current pu:
10) – Motor Voltage pu:
9) – StatFrq VoltModel:
8) – Flux Feedback:
7) – Torque Reference:
6) – Speed Feedback:
5) – Speed Reference: 278
4) – RecControl Flag2:
3) – RecControl Flag1:
2) – InvControl Flag1:
1) – DrvStatus Flag1:
PowerFlex7000, Rozmiar C
122
327
322
321
135
555
554
485
306
291
289
160
264
265
569
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-74
Uruchomienie
Czas pomiędzy próbkami należy ustawić na 5ms. Spowoduje to zbieranie
próbek z najszybszą możliwą częstością. 10% próbek powinno być
rejestrowanych po wyzwoleniu. Pojedyncze wyzwolenie powinno nastąpić w
chwili wystąpienia dowolnego błędu.
1.
Nacisnąć klawisz DIAGS [F9].
2.
W celu przejścia do programowania ustawień rejestracji należy nacisnąć
klawisz D_SETUP [F8].
3.
Należy przemieścić podświetlenie do pozycji Trace 1 i nacisnąć klawisz
ENTER. Przewinąć listę parametrów do pozycji Diagnostics – DrvStatus
Flag1 (P569). Wybrać parametr i tym samym przydzielić go do kanału
Trace 1.
4.
W podobny sposób należy dokonać przydzielenia parametrów do
kanałów Trace 2 do Trace 8. Należy zauważyć, że po skojarzeniu
parametru z kanałem Trace 4, naciśniecie klawisza kursora [w dół]
spowoduje przejście do ekranu z kanałami 5-8, 9-12 i 13-16.
5.
Nacisnąć klawisz TRIGGER do chwili pojawienia się symbolu S przed
parametrem wyzwalającym.
6.
Nacisnąć klawisz RATE, aby ustawić czas pomiędzy próbkami. W tym
przykładzie należy wprowadzić wartość 0ms.
7.
Nacisnąć klawisz DATA, aby ustawić wyzwalanie od błędu. Należy
ustawić wartość równą 8. Jeżeli sygnałem wyzwalającym ma być
ostrzeżenie lub błąd, należy ustawić wartość równą 18.
8.
Nacisnąć klawisz COND, aby zaprogramować stan logiczny powodujący
wyzwolenie rejestracji. W tym przykładzie należy ustawić wartość „+”
(funkcja logiczna OR).
9.
Nacisnąć klawisz POST, aby ustawić ilość próbek rejestrowanych po
wyzwoleniu. W tym przykładzie należy ustawić wartość 20%. Pozostałe
80% próbek zostanie zarejestrowanych przed wyzwoleniem rejestracji.
Po zaprogramowaniu tych ustawień przemiennik jest gotowy do rejestracji.
Zbieranie danych rozpocznie się przy wystąpieniu najbliższego błędu.
Kolejna procedura, procedura kontroli fazowania zasilania wymaga podania
zasilania średniego napięcia na wejście przemiennika. Przed podaniem
zasilania należy się upewnić, że przemiennik został sprawdzony pod kątem
pozostałości montażowych i pozostawionych we wnętrzu narzędzi.
Dodatkowo, przed dalszymi czynnościami należy się upewnić, że
zainstalowano wszystkie osłony ochronne. Ponadto należy się upewnić, że
przemiennik nie pracuje w trybie testowym, lecz w trybie normalnej pracy.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-75
Kontrola Kolejności Faz Zasilania
Na płycie ACB znajduje się 9 punktów pomiarowych, pozwalających na pomiar
każdego z napięć oddzielnie.
Punkty pomiarowe posiadają następujące oznaczenia:
Tabela 4.C – Sygnały Napięciowe Punktów Pomiarowych Płyty ACB
Opis Punktu
Pomiarowego
V2uv
V2vw
V2wu
V3uv
V3vw
V3wu
V4uv
V4vw
V4wu
Transformator Izolujący:
Faza Uzwojenia Wtórnego i Mostek
Prostownika
2U
Master
2V
Master
2W
Master
3U
Slave 1
3V
Slave 1
3W
Slave 1
4U
Slave 2
4V
Slave 2
4W
Slave 2
Przesunięcie
Fazowe Względem
V2uv (2U)
-120°
-240°
-20°
-140°
-260°
+20°
-100°
-220°
Napięcia wszystkich punktów pomiarowych powinny być mierzone względem
punktu uziemienia sygnałów analogowych (AGND) na płycie lub względem
uziemienia TE w przedziale niskiego napięcia. Sygnał V2uv można wykorzystać,
jako sygnał odniesienia (do wyzwalania oscyloskopu) i sprawdzać względem
niego sygnały we wszystkich innych punktach pomiarowych, zgodnie z tabelą
powyżej. Podczas kontroli przesunięć fazowych, łatwiej jest posługiwać się
miejscami przejścia przebiegów przez zero.
Zasadniczo należy sprawdzić następujące przesunięcia fazowe:
1. Napięcia faz V i W każdego mostka powinny być opóźnione względem fazy
U o kąt odpowiednio 120° i 240°.
2. Napięcia faz 3U, 3V oraz 3W powinny być opóźnione względem faz 2U, 2V
oraz 2W odpowiednio o 20° (-20°).
3. Napięcia faz 4U, 4V oraz 4W powinny wyprzedzać fazy 2U, 2V oraz 2W
odpowiednio o 20° (+20°).
Rysunek 4.27 – Ch1 = 2Vuv, Ch2 = 2Vvw, Ch3 = 2Vwu
W sieciach 60Hz, 360° = 16.7 ms.
W sieciach 50Hz, 360° = 20 ms.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-76
Uruchomienie
Sposób kontroli kolejności faz przedstawiono na Rysunku 4.28.
Rysunek 4.28 – Kolejność Faz Prostownika 18-pulsowego
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
Test Obwodu DC
4-77
Tryb testowy DC Current pozwala na kontrolę kolejności faz transformatora
izolującego, jak również sprawdzenie sposobu podłączenia dławika DC.
Wymaga to przejścia do trybu DC Current Test i monitorowania parametru
Alpha Rectifier (P327) oraz sygnału w punkcie pomiarowym IDCP podczas
zwiększania prądu DC przepływającego przez prostownik. Poniżej
zamieszczono szczegółowy opis sposobu wykonania testu DC Current:
Pokazane ekrany wyświetlacza PV550 są przykładowe i mogą różnić się
od ekranów rzeczywistych.
Należy się upewnić, że ustawiono poziom
dostępu Service.
Podczas wyświetlania głównego menu należy
nacisnąć klawisz SETUP [F8], a następnie
ENTER. Powtórne naciśnięcie klawisza
ENTER spowoduje przejście do grupy
parametrów Feature Select.
Należy przewijać w dół listę parametrów, do
pojawienia się parametru Operating Mode, a
następnie nacisnąć klawisz ENTER.
Przewinąć w dół listę możliwych ustawień,
do pojawienia się opcji DC Current. Po
podświetleniu tej opcji należy nacisnąć
klawisz ENTER. Wówczas należy nacisnąć
klawisz EXIT [F10], do czasu wyjścia do
głównego menu. Nie ma potrzeby zapisu
parametrów do pamięci NVRAM.
Należy nacisnąć klawisz DISPLAY [F4] i
przewinąć listę w dół, do pojawienia się grupy
Current Control. Nacisnąć ENTER, a następnie
klawisz MODIFY [F7]. Przewinąć listę w dół,
do pojawienia się parametru IDC Command
Test i nacisnąć ENTER. Wprowadzić wartość
0.1 wzgl. i nacisnąć ENTER. Nacisnąć EXIT
[F10] dwukrotnie, przewinąć listę do pozycji
Feedback i nacisnąć ENTER. Pierwszym
parametrem od góry powinien być parametr
Alpha Rectifier (P327).
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-78
Uruchomienie
Należy nacisnąć klawisz START. Przemiennik powinien wystartować, wymuszając przepływ
prądu o wartości 0.1 pu. (10%) przez dławik DC. Wartość Alpha Rectifier (P327) powinna w
przybliżeniu wynosić 90°– 92°.
Można również dokonać sprawdzenia wartości parametrów Idc Reference (P321) oraz Idc
Feedback (P322). Wartość parametru Idc Reference powinna wynosić 0.100 pu, a wartość
parametru Idc Feedback powinna być podobna. Należy się upewnić, że błąd regulacji Idc Error
(P323) jest bliski zera.
Kształt prądu Idc można obejrzeć na podstawie sygnału w punkcie pomiarowym IDCP na płycie
SCBL. Ten punkt pomiarowy nie leży na środku płyty. Jest to jeden z punktów z lewej strony. W
przypadku prostownika 18-pulsowego sygnał w tym punkcie pomiarowym powinien posiadać 18
pulsów w jednym okresie napięcia zasilania. Pulsy nie powinny opadać do poziomu zerowego, a
przesuniecie sygnału w pionie powinno wynosić ok. 0.5V na każde 10% prądu IDC. Przykładowe
przebiegi zamieszczono w rozdziale dotyczącym diagnostyki.
Nacisnąć klawisz MODIFY [F7], zwiększyć
wartość prądu Idc do 0.2 pu i powtórzyć
cały proces. W ten sposób, z krokiem 0.1 pu
należy dojść do poziomu 0.7 pu dla
prostownika 18-pulsowego, oraz do 0.3 pu
dla prostownika PWM dokonując pomiarów
na każdym poziomie. Dla prostownika
PWM test prądu Idc jest ograniczony do 0.3
pu. Jeżeli na zasilaniu przemiennika lub
transformatora izolującego występuje
miernik prądu, należy sprawdzać czy
wartość prądu wzrasta wraz ze wzrostem
prądu wymuszanego w obwodzie DC.
Jeżeli wyniki wszystkich czynności są
poprawne, należy zmniejszać prąd IDC
z krokiem 0.1 pu do zera i zatrzymać
przemiennik. Należy powtórnie przejść
do grupy parametrów Feature Select i
zmienić tryb Operating Mode na
Normal.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
Procedura Strojenia
4-79
Przemiennik PowerFlex 7000 Rozmiar „C” musi być dostrojony do silnika, do
którego jest podłączony i jego obciążenia. Istnieją trzy elementy, które
wymagają dostrojenia. Niżej wymieniono je w kolejności, w jakiej zwykle
następuje strojenie:
1. Prostownik (Rectifier)
2. Impedancja silnika (Mtr Impedance)
3. Regulator strumienia silnika (FluxSpeedReg)
Pierwsze dwa mogą być zestrojone przy zatrzymanym silniku, lecz zestrojenie
regulatora strumienia wymaga wirowania silnika.
UWAGA:
1. Do wykonania procedury ręcznego strojenia wymagany jest poziom
dostępu, co najmniej SERVICE. W przypadku braku możliwości
uzyskania dostępu do poziomu SERVICE należy się skontaktować z
producentem.
2. Należy upewnić się, że następujące parametry mają wartości fabryczne:
Input Impedance (P140)
T DC Link
(P115)
R Stator
(P129)
L Total Leakage (P130)
Lm Rated
(P131)
T Rotor
(P132)
Total Inertia
(P082)
Lmd
(P418)
1.
Prostownik
Procedura strojenia prostownika wylicza wartość parametrów Input
Impedance (P140) oraz T DC Link (P115) w grupie Current Control.
Impedancja Wejściowa [Input Impedance]
Impedancja wejściowa jest wykorzystywana do kompensacji spadku napięcia
zasilania i obliczania napięcia zasilania. Służy również do obliczania
granicznego kata opóźnienia wyzwalania dla tyrystorów przekształtnika
sieciowego przy różnych wartościach napięcia zasilania i prądu obciążenia.
Niewłaściwa wartość parametru powoduje odkształcenie zrekonstruowanego
napięcia zasilania, co może być przyczyną błędów synchronizacji z
zasilaniem i błędów pomiarowych.
Wartości impedancji wejściowej jest ustawiana podczas pracy w trybie
testowym prądu DC. Mimo, że impedancja wejściowa została zestrojona
fabrycznie, w trakcie uruchomienia należy dokonać powtórnego strojenia,
ponieważ jej wartość jest zależna od impedancji transformatora zasilającego
oraz filtru harmonicznych (jeżeli występuje).
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-80
Uruchomienie
Stała Czasowa Dławika DC [T DC Link]
Dostrojenie regulatora prądu jest uzależnione od trzech parametrów – dwóch z
grupy Current Control i jednego z grupy Drive Hardware:
1. Pasmo regulatora prądu CurReg Bandwith (P113)
2. Stała czasowa dławika DC T DC Link (P115)
3. Indukcyjność dławika DC DCLnk Inductance (P027)
Parametr DCLnk Inductance jest obliczany na podstawie tabliczki
znamionowej dławika. Pasmo regulatora prądu powinno być ustawione na
wartość fabryczną 200rad/sek, a stała czasowa dławika DC musi zostać
pomierzona. Pomimo, że regulator prądu został wstępnie dostrojony podczas
testu wymagane jest dokładne dostrojenie podczas uruchomienia.
Wymagane jest przeprowadzenie następującej procedury strojenia
automatycznego:
Automatyczne Strojenie Prostownika
1.
Należy upewnić się, że odpowiednie parametry w grupach [Drive
Hardware] i [Motor Ratings] mają prawidłowe ustawienia.
2.
Ustawić wartość parametru Autotune Select (P209) w grupie Autotuning na
„Rectifier”. Nastąpi przejście przemiennika do trybu testowego prądu DC.
Pasmo regulatora jest nastawiane na wartość parametru Autotune Idc BW
(P212).
Uruchomić przemiennik. Prąd dławika DC osiąga wartość 0.2pu i
utrzymuje się przez kilka sekund. Przemiennik zapisuje pomierzone dane i
podnosi prąd dławika DC do wartości bliskiej znamionowej i utrzymuje
przez kilka sekund, w którym to czasie ponownie następuje pomiar i
następnie redukuje prąd do zera. Wartość pasma regulatora prądu powraca
do pierwotnej wartości. Na podstawie pomierzonych i zapisanych danych
przemiennik oblicza wartości Autotune L Input (P217) i Autotune T DCLnk
(P218). Po zakończeniu dostrajania parametr Input Impedance (P140)
przyjmuje wartość równą Autotune T DCLnk a T DC Link wartość równą
Autotune T DCLnk. Jeżeli wartości obliczone podczas procedury strojenia
przyjmą wartość z poza przewidywanego zakresu, przemiennik wygeneruje
ostrzeżenie. Zalecane jest powtórzenie procedury strojenia
automatycznego, jeżeli jednak wynik pozostaje bez zmian rekomendowane
jest wykonanie strojenia ręcznego.
2.
Ostrzeżenia generowane przez przemiennik podczas strojenia prostownika:
L Input Low – wskazuje, że zmierzona wartość impedancji wejściowej
jest mniejsza od 0.02pu. Impedancja wejściowa musi być ustawiona
ręcznie, w sposób przedstawiony poniżej.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-81
L Input High - wskazuje, że zmierzona wartość impedancji wejściowej
jest większa od 0.5pu. Impedancja wejściowa musi być ustawiona ręcznie,
w sposób przedstawiony poniżej.
T DC Link Low - wskazuje, że zmierzona wartość stałej czasowej dławika
DC jest mniejsza niż 0.020sek. Konieczne jest sprawdzenie odpowiedzi
dławika na wymuszenie skokowe, w sposób przedstawiony poniżej.
T DC Link High - wskazuje, że zmierzona wartość stałej czasowej dławika
DC jest większa niż 0.150sek. Konieczne jest sprawdzenie odpowiedzi
dławika na wymuszenie skokowe, w sposób przedstawiony poniżej.
UWAGA. Pokazane ekrany wyświetlacza PV550 są przykładowe i mogą
różnić się od ekranów rzeczywistych.
Ręczne Ustawianie Wartości Impedancji Wejściowej
1.
Należy ustawić wartość „DC Current” parametru Operating Mode (P004)
w grupie “Feature Select“.
2.
Jeżeli parametr Input Impedance w grupie Current Control nie jest
ustawiony na wartość fabryczną, należy ustawić wartość równą 0.05pu.
Ekran Parametrów Grupy Current Control
PowerFlex7000, Rozmiar C
3.
Załączyć średnie napięcie na przemiennik.
4.
Zanotować wartość napięcia zasilającego z parametru Rec Input Volt
(P696). Zakładamy, że jest to wartość Vino.
5.
W przemiennikach z prostownikami z tyrystorami SCR, należy ustawić
wartość parametru Idc Test Command w grupie Current Control na
0.800pu. Dla przemienników z prostownikiem PWM wartość parametru
ustawić na 0.300pu. Przyjmujemy, ze jest to wartość Idc..
6.
Uruchomić przemiennik i odczekać chwilę do ustabilizowania się stanu.
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-82
Uruchomienie
7.
Zanotować ponownie wartość napięcia zasilającego prostownik z
parametru Rec Input Volt (P696). Przyjmujemy, że jest to wartość Vin1.
8.
Wartość impedancji wejściowej dla przemienników z prostownikiem
PWM jest obliczana z następującego wzoru:
Cin to wartość pojemności kondensatora sieciowego, podana w
parametrze Line Filter Cap (P133).
9.
Wartość impedancji wejściowej dla przemienników z prostownikiem z
tyrystorami SCR jest obliczana z następującego wzoru:
10. Zatrzymaj przemiennik. Ustaw parametry Operating Mode na „Normal”
a Idc Test Command (P119) na zero.
Ręczne Ustawianie Stałej Czasowej T DC Link (P115)
Prawidłową wartość T DC Link może być obliczona na podstawie odpowiedzi
na skokowe wymuszenie regulatora prądu w trybie testowym DC Current wg
następującej procedury:
1.
Należy upewnić się, że odpowiednie parametry w grupach [Drive
Hardware] i [Motor Ratings] mają prawidłowe ustawienia.
2.
Należy ustawić wartość „DC Current” parametru Operating Mode w
grupie “Feature Select“.
Ekran Parametrów Grupy Current Control
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-83
3.
W przemiennikach z prostownikami z tyrystorami SCR, należy ustawić
wartość parametru Idc Test Command w grupie Current Control na
0.400pu. Dla przemienników z prostownikiem PWM wartość parametru
ustawić na 0.225pu.
4.
Wartość parametru CurReg Bandwith w grupie Current Control ustawić
na 100rad/sek. Jest to wartość w dolnej granicy zakresu wartości
ułatwiająca pomiar.
5.
Ustawić wartość parametru T DC Link w grupie Current Control na
0.020sek. Jest to wartość w dolnej granicy zakresu wartości ułatwiająca
pomiar.
6.
Przypisać parametry Idc Reference i Idc Feedback w grupie Current
Control do dwóch punktów testowych na płycie DCM, np. RTP1 i RTP2.
Przypisanie jest realizowane podobnie jak przypisanie pomiaru opisane
wcześniej w niniejszym rozdziale. Następnie punkty testowe mogą być
obserwowane na oscyloskopie.
7.
Uruchomić przemiennik. Ustawić parametr Idc Ref Step (P120) w grupie
Current Control na 0.0075pu dla przemiennika z prostownikiem PWM i
na 0.200pu dla prostowników z tyrystorami SCR. Prąd dławika DC
będzie zadawany skokowo o zadaną wartość.
8.
Ustawić oscyloskop na wyzwalanie zboczem narastającym prądu DC i
zaobserwować odpowiedź regulatora. Najprawdopodobniej odpowiedź
regulatora będzie miała duże przeregulowanie, co oznacza, że ustawiona
stała czasowa ma zbyt małą wartość.
9.
Wartość stałej czasowej należy zmieniać aż do osiągnięcia stanu, w
którym prąd DC narasta do około 63% wartości zadanej w ciągu 10msek,
zgodnie z rysunkiem poniżej. Nadal może występować niewielkie
przeregulowanie. Dalsze zwiększanie stałej czasowej spowoduje
zwiększenie czasu narastania prądu. W związku z tym nie należy
zwiększać stałej czasowej do wartości, przy której całkowicie znika
przeregulowanie.
Rysunek 4.29 – Nieprawidłowo Dostrojony Regulator Prądu
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-84
Uruchomienie
Rysunek 4.30 – Prawidłowo Dostrojony Regulator Prądu
10. Ustawić wartość parametru CurReg Bandwith na wartość 200rad/sek.
Należy upewnić się, że czas narastania prądu wynosi około 5msek, przy
jedynie niewielkim przeregulowaniu.
11. Ustawić parametr Idc Ref Step na zero. Prąd dławika DC powróci do
stanu ustalonego wartością parametru Idc Test Command.
12. Zatrzymać przemiennik. Ustawić parametry Operating Mode na
„Normal”, a Idc Test Command na 0.000pu.
2.
Impedancja Silnika
Funkcja dostrojenia impedancji silnika, oblicza wartość R Stator (P129) i
indukcyjność rozproszenia L Total Leakage (P130) w grupie Motor Model.
Parametry są wykorzystywany do wyznaczenia strumienia wirnika. Jeżeli
wartość parametru jest ustawiona nieprawidłowo, odkształcenia sygnału
sprzężenia zwrotnego strumienia mogą być przyczyną błędów sygnału
sprzężenia zwrotnego prędkości i synchronizacji silnika. Parametry muszą być
dostrajane podczas procedury uruchomienia, ponieważ na ich wartość mają
wpływ nie tylko parametry silnika, ale również długość kabla silnikowego.
Dostrajanie można wykonać przy zatrzymanym silniku.
UWAGA: Podczas realizacji procedury może nastąpić wirowanie
silnika w niepożądanym kierunku. Jeżeli urządzenia są wrażliwe
na kierunek obrotów, w celu zabezpieczenia się przed możliwością
powstania uszkodzeń zalecane jest rozsprzęglenie silnika i jego
obciążenia oraz sprawdzenie kierunku przed przystąpieniem do
procedury.
Należy wykonać następujące kroki procedury:
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-85
Autotuning Impedancji Silnika
1.
Należy się upewnić, że silnik się nie kręci. Przy wirującym silniku rezultaty
procedury mogą być błędne. Nie jest konieczne blokowanie wirnika.
2.
Ustawić na wartość „Motor Impedance” parametr Autotune Select w grupie
Autotuning.
3.
Wystartować przemiennik. W pierwszej części testu częstotliwość
wyjściowa jest równa zero a prąd dławika DC równy 0.6pu i jest
utrzymywana przez klika sekund. W tym czasie jest obliczana wartość R
Stator (P129). Następnie prąd jest zmniejszany do zera.
4.
W drugiej części procedury częstotliwości wyjściowa wzrasta do
częstotliwości znamionowej przy prądzie dławika DC równym 1.0pu i jest
utrzymywana przez kilka sekund. Silnik może wytworzyć niewielki
moment powodujący obrót wirnika. W tym czasie obliczana jest wartość L
Total Leakage (P130). Następnie prąd jest zmniejszany a parametr
Autotune Select jest ustawiany na „Off”.
Parametr Autotune RStator (P219) jest ustawiany na obliczoną wartość
rezystancji. Jeżeli procedura przebiegła pomyślnie, wartość parametru Autotune
RStator jest przypisywana parametrowi R Stator (P129) w grupie „Motor
Model”. Jeżeli test przebiegnie niepomyślnie lub obliczona wartość jest poza
zakresem, wyświetlane jest ostrzeżenie.
Parametr Autotune LLeakage (P220) przyjmuje wartość zmierzonej
indukcyjności rozproszenia. Jeżeli procedura przebiegła pomyślnie wartość
parametru Autotune LLeakage zostaje przypisana parametrowi L Total Leakage
(P130) w grupie „Motor Model”. Jeżeli test przebiegnie niepomyślnie
wyświetlane jest ostrzeżenie wskazujące na przyczynę niepowodzenia.
Ostrzeżenia generowane przez przemiennik podczas strojenia silnika:
R Stator High – prawdopodobną przyczyną jest nadmiernie długi kabel
silnika, powodujący zwiększenie widocznej przez przemiennik rezystancji
stojana. Przemiennik nie może pracować z rezystancją stojana większą niż
0.50 pu.
L Leakage Low – wskazuje, że zmierzona wartość indukcyjności
rozproszenia jest mniejsza od 0.10pu. Możliwe przyczyny:
PowerFlex7000, Rozmiar C
1.
Silnik jest dużo większy od przemiennika i przyjęte w przemienniku
parametry znamionowe silnika nie odpowiadają parametrom
aktualnym.
2.
Z powodu konstrukcji silnika, metoda pomiaru indukcyjności
rozproszenia nie daje prawidłowych rezultatów. W tym przypadku
wartość indukcyjności rozproszenia musi być określona na podstawie
danych silnika. Jeżeli nie jest to możliwe należy ustawić domyślną
wartość 0.20pu parametru L Total Leakage.
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-86
Uruchomienie
L Leakage High - wskazuje, że zmierzona wartość indukcyjności rozproszenia
jest większa od 0.35 pu. Możliwe przyczyny:
1.
Indukcyjność długich kabli silnikowych zwiększa widoczną przez
przemiennik indukcyjność rozproszenia silnika. W tym przypadku
zmierzona wartość indukcyjności rozproszenia jest prawdopodobnie
prawidłowa.
2.
Silnik jest bardzo mały (generalnie wartość indukcyjności rozproszenia
wzrasta wraz ze zmniejszeniem wielkości silnika).
3
Metoda pomiaru indukcyjności rozproszenia nie daje prawidłowych
rezultatów ze względu na konstrukcję silnika. W tym przypadku wartość
indukcyjności rozproszenia musi być określona na podstawie danych
silnika. Jeżeli nie jest to możliwe należy ustawić domyślną wartość 0.20 pu
parametru L Total Leakage.
3.
Regulator Strumienia Silnika (Silnik Indukcyjny)
Uwaga: W przypadku silnika synchronicznego należy przejść do odnośnej
części instrukcji.
Metoda łączy autotunig regulatorów strumienia i prędkości silnika. Obliczane są
parametry Lm Rated (P131) i T Rotor (P132) w grupie Motor Model, oraz Total
Inertia (P082) w grupie Speed Control.
Uwaga: Podczas procedury silnik będzie pracował z prędkością Autotune Spd
Cmd (P213). Wartość fabryczna wynosi 30Hz. Należy upewnić się, że silnik
obraca się podczas wykonywania procedury. Obroty silnika należy sprawdzić
wizualnie lub przez sprawdzenie wartości parametru FlxFbk VoltModel (P342).
Przy zablokowanym silniku mogą być obliczone błędne parametry dostrojenia.
Jeżeli dojdzie do zablokowania silnika należy upewnić się, że parametry Lm
Rated, T Rotor, Total Inertia są ustawione na wartości fabryczne przed
rozpoczęciem procedury.
Regulator Strumienia
W przypadku silników indukcyjnych strojenie regulatora strumienia jest
zdeterminowane trzema parametrami:
1. FlxReg Bandwidth w grupie Flux Control
2. Lm Rated w grupie Motor Model
3. T Rotor w grupie Motor Model
W prawie wszystkich aplikacjach parametr FlxReg Bandwidth (P097) powinien
być ustawiony na wartość fabryczną równą 10rad/sek. Wartości Lm Rated
(P131) oraz T Rotor (P132) zwykle nie są znane i konieczne jest ich zmierzenie.
Wartości obydwu parametrów silnika zmienia się znacznie w różnych stanach
pracy silnika, ale zmiany te nie mają istotnego wpływu na działanie regulatora
strumienia.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-87
Innym zjawiskiem związanym z regulacją strumienia jest zmiana strumienia
silnika wraz ze zmianą prędkości. Określają to dwa parametry:
1. Base Speed (P098) w grupie Flux Control
2. FlxCmd RatedLoad (P100) w grupie Flux Control
W większości aplikacji poniżej prędkości znamionowej silnik pracuje ze stałym
strumieniem, a powyżej prędkości znamionowej ze stałą wartością napięcia.
Strumień silnika jest normalnie ustawiany na poziomie, jaki zapewnia
znamionowe napięcie przy znamionowej prędkości i pełnym obciążeniu.
Wymagany strumień jest funkcją parametrów silnika. W trakcie
automatycznego strojenia regulatora strumienia określana jest wartość
strumienia wirnika, jaka powinna zapewnić znamionowe napięcie silnika przy
znamionowej prędkości i pełnym obciążeniu. Wartość zadana strumienia jest
ustawiana na tym poziomie.
Regulator Prędkości
W przypadku silników indukcyjnych strojenie regulatora prędkości jest
zdeterminowane trzema parametrami:
1. SpdReg Bandwith (P081) w grupie Speed Control
2. Total Inertia (P082) w grupie Speed Control
Parametr SpdReg Bandwith jest ustawiany na wartość określoną wymaganiami
aplikacyjnymi, lecz parametr Total Inertia jest zazwyczaj nieznany i musi być
zmierzony. Procedura autotuningu określa bezwładność obciążenia mierząc
zmianę prędkości po wytworzeniu sinusoidalnej zmiany momentu przy niskiej
prędkości. Pomiar bezwładności nie jest zakłócony przez moment obciążenia
dopóki przemiennik nie osiągnie poziomu ograniczenia momentu. Nie należy
rozsprzęglać obciążenia od silnika, ponieważ należy wykonać pomiar
całkowitej bezwładności układu.
Do wykonania strojenia regulatora strumienia służy następująca procedura:
Automatyczne Strojenie Regulatora Strumienia (Silnik Indukcyjny)
PowerFlex7000, Rozmiar C
1.
Należy się upewnić czy parametry Rated Motor RPM (P026) w grupie
Motor Ratings i L Total Leakage (P130) w grupie Motor Model posiadają
prawidłowe wartości, a parametry Autotune Spd Cmd (P213) i Autotune
Trq Stp (P215) w grupie Autotune mają wartości fabryczne.
2.
Ustawić na wartość „FluxSpeed Reg” parametr Autotune Select w grupie
Autotuning.
3.
Uruchomić przemiennik. Silnik przyspiesza normalnie do prędkości
określonej parametrem Autotune Spd Cmd. Indukcyjność magnesująca
silnika jest obliczana na podstawie zmierzonego prądu i sprzężenia
zwrotnego strumienia. Jej wartość jest przypisywana parametrowi
Autotune L Magn (P221). Wartość zadana strumienia jest ustawiana na
poziomie, przy którym przy znamionowym prądzie i obrotach powinno
być osiągane znamionowe napięcie. Zmiana strumienia może być
przyczyną zmiany wartości indukcyjności magnesującej. Proces jest
powtarzany do czasu ustabilizowania wartości indukcyjności
magnesującej i wartości zadanej strumienia.
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-88
Uruchomienie
4.
Po zakończeniu strojenia regulatora strumienia, przemiennika nie
wykonuje żadnych działań przez kilka sekund, a następnie wymusza
sinusoidalną zmianę momentu określoną parametrem Autotune Trq Stp na
wejściu zadajnika momentu powodując zmianę prędkości. Po zaniku stanu
przejściowego (zazwyczaj zajmuje to kilka sekund), zmiany momentu i
prędkości są mierzone w celu obliczenia wartości Total Inertia. Następnie
przemiennik jest zatrzymywany.
Parametr Autotune L Magn (P221) przyjmuje wartość zmierzonej indukcyjności
magnesującej. Z kolei parametr FlxCmd RatedLoad w grupie Flux Command
ustawiany jest na wartość, przy której przy znamionowych wartościach
prędkości i obciążenia wytwarzane jest znamionowe napięcie. Wartość
parametru Autotune T Rotor jest obliczana z parametrów Lm Rated oraz Rated
Motor RPM (przy którym otrzymujemy znamionowy poślizg). Jeżeli procedura
automatycznego strojenia regulatora strumienia przebiegła pomyślnie wartość
parametru Autotune L Magn jest przypisywana parametrowi Lm Rated (P131) w
grupie Motor Model, wartość parametru Autotune T Rotor jest przypisywana
parametrowi T Rotor (P132) w grupie Motor Model, wzmocnienie regulatora
strumienia jest przeliczane, wartość parametru Autotune Inertia jest
przypisywana parametrowi Total Inertia (P082) w grupie Speed Control, a
wzmocnienie regulatora prędkości jest przeliczane.
Jeżeli procedura nie przebiegła pomyślnie, wówczas wystawiane jest
ostrzeżenie wskazujące na przyczynę niepowodzenia.
L Magnetize Low – wskazuje, że zmierzona wartość indukcyjności
magnesującej jest mniejsza od 1.0pu. Ostrzeżenie to służy zwróceniu uwagi
na nienormalnie niską wartość indukcyjności. Taka sytuacja może wystąpić
wtedy, gdy silnik jest dużo większy od przemiennika i przyjęte w
przemienniku parametry znamionowe silnika nie odpowiadają parametrom
aktualnym.
L Magnetize High - wskazuje, że zmierzona wartość indukcyjności
magnesującej jest większa od 10.0pu. Ostrzeżenie to służy zwróceniu
uwagi na nienormalnie wysoką wartość indukcyjności. Sytuacja taka może
wystąpić wtedy, gdy silnik jest dużo mniejszy od przemiennika i przyjęte w
przemienniku parametry znamionowe silnika nie odpowiadają parametrom
aktualnym. Regulator strumienia powinien być zestrojony ręcznie, zgodnie
z przedstawioną niżej procedurą.
T Rotor Low – wskazuje, że obliczona wartość stałej czasowej wirnika
jest mniejsza od 0.2sek. Jest to spowodowane zbyt małą wartością Lm
Rated lub Rated Motor RPM.
T Rotor High - wskazuje, że obliczona wartość stałej czasowej wirnika
jest większa od 5.0sek. Jest to spowodowane zbyt dużą wartością Lm Rated
lub Rated Motor RPM.
Regulator Limit - wskazuje, że zadana wartość momentu była większa niż
Trq Lmt Motoring (P084) lub Trq Lmt Braking (P085). Zmierzona wartość
bezwładności jest nieprawidłowa. Należy ustawić mniejsze wartości
parametrów Autotune Trq Stp lub Autotune Spd Cmd a autotuning
powtórzyć.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-89
Tuning Abort - wskazuje, że zmiana prędkości silnika była większa niż
10Hz. Zmierzona wartość bezwładności jest nieprawidłowa. Należy
ustawić mniejszą wartość parametru Autotune Trq Stp a autotuning
powtórzyć.
Inertia High - wskazuje, że zmierzona wartość bezwładności jest większa
niż 20 sekund. Chodzi o zwrócenie uwagi na nienaturalnie wysoką wartość
bezwładności. Jednakże obliczona wartość może być prawidłowa dla
obciążeń charakteryzujących się bardzo dużą bezwładnością, takich jak
wentylatory, a wówczas należy ręcznie przepisać wartość z Autotune
Inertia do parametru Total Inertia. Może się jednak zdarzyć, że wysoka
wartość bezwładności jest wynikiem zbyt małej wartości Autotune Trq Stp.
Ręczne Strojenie Regulatora Strumienia (Silnik Indukcyjny)
1.
Ustawić wartość zadaną prędkości pomiędzy 20Hz a 30 Hz.
2.
Uruchomić przemiennik i czekać na przyspieszenie do prędkości zadanej.
3.
Zapisać wartość parametru Lm Measured (P134) w grupie Motor Model.
4.
Zatrzymać przemiennik.
5.
Wpisać zapisaną wartość Lm Measured do parametru Lm Rated w grupie
Motor Model.
6.
Na podstawie przedstawionego niżej wzoru należy obliczyć przybliżoną
wartość stałej czasowej wirnika:
gdzie,
Obliczoną wartość należy wpisać do parametru T Rotor (P132) w grupie
Motor Model.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-90
Uruchomienie
Ręczne Strojenie Regulatora Prędkości (Silnik Indukcyjny)
Jeżeli nie jest możliwe automatyczne zestrojenie regulatora prędkości, reakcja
regulatora na skokową zmianę sygnału może być ustawiona ręcznie.
Umożliwia to zamieszczona niżej procedura. Aby wyniki pomiarów były
dokładne, moment obciążenia musi być ustalony.
1.
Ustawić wartość parametru SpdReg Bandwidth w grupie Speed Control
na 1.0 rad/sek.
Ekran Parametrów Grupy Speed Control
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
2.
W przypadku aplikacji o niskiej bezwładności (np. pompa) ustawić
wartość początkową równą 1.0sek parametru Total Inertia w grupie
Speed Control. W przypadku aplikacji o wysokiej bezwładności należy
ustawić na 5.0sek.
3.
Należy przypisać parametr Speed Error (P472) z grupy Speed Control do
jednego z punktów pomiarowych (np.ITP1 lub ITP2) na płycie sterującej
DPM. Odbywa się to podobnie jak opisane wcześniej przydzielanie
parametrów do wyjść wskaźników pomiarowych. Sygnały z punktów
testowych można oglądać na oscyloskopie.
4.
Ustawić wartość zadaną prędkości w okolicy połowy zakresu pracy.
5.
Uruchomić przemiennik i poczekać na przyspieszenie do prędkości
zadanej.
6.
Ustawić wartość 0.8Hz dla parametru Speed Ref Step w grupie Speed
Control. Prędkość przemiennika będzie regularnie wzrastać i spadać.
Skok 0.8 Hz odpowiada sygnałowi 800mV w punkcie pomiarowym. Aby
zarejestrować błąd prędkości należy ustawić rozdzielczość oscyloskopu
na 200mV/działkę i 200msek/działkę oraz ustawić wyzwalanie zboczem
ujemnym.
7.
Ustawiać wartość parametru Total Inertia aż do osiągnięcia stanu, w
którym wzrost prędkości do 63% wartości końcowej nastąpi w czasie
1sek, tak jak pokazano na rysunku. Zbyt szybka odpowiedź regulatora
świadczy to o tym, że wartość parametru Total Inertia jest zbyt duża i
konieczne jest jej zmniejszenie. Zbyt wolna reakcja świadczy o tym, że
wartość parametru Total Inertia jest zbyt mała i konieczne jest jej
zwiększenie.
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-91
Rysunek 4.31 – Prawidłowo Dostrojony Regulator Prędkości
8.
Ustawić normalną wartość parametru SpdReg Bandwidth. Należy się
upewnić, że czas reakcji jest równy odwrotności pasma regulatora
prędkości, oraz że występuje minimalne przeregulowanie. Przykładowo,
jeżeli zakres sygnału regulatora prędkości wynosi 2 rad/sek, prędkość
powinna wzrastać do 63% wartości końcowej w czasie 0.5sek.
9.
Ustawić zerową wartość parametru "Speed Ref Step" i zatrzymać
przemiennik.
Obliczanie Całkowitej Bezwładności
Jeżeli zmierzenie całkowitej bezwładności systemu nie jest możliwe, możliwe
jest jej obliczenie na podstawie znanych wartości momentu bezwładności
silnika i obciążenia. Wartość parametru Total Inertia jest zdefiniowana, jako
czas potrzebny do przyspieszenia silnika wraz z obciążeniem do prędkości
znamionowej przy znamionowym momencie. Można to obliczyć z zależności:
Jeżeli pomiędzy silnikiem i jego obciążeniem występuje przekładnia, moment
bezwładności obciążenia musi być przeliczony na stronę silnika.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-92
Uruchomienie
4.
Regulator Strumienia Silnika (Silnik Synchroniczny)
WAŻNE
Przed dostrojeniem regulatora strumienia, należy
sparametryzować wyjście analogowe zadajnika prądu wzbudzenia.
Konfiguracja Zadajnika Prądu Wzbudzenia
Wzbudzenie silnika synchronicznego jest dostarczane ze wzbudnicy z
regulacją prądu wzbudzenia, w wykonaniu na prąd stały dla silników
pierścieniowych lub bezszczotkowych prądu stałego, lub w wykonaniu
trójfazowym na prąd przemienny dla silników bezszczotkowych prądu
przemiennego. Przemiennik wystawia sygnał zadający prądu wzbudzenia w
celu wysterowania wzbudnicy. Sygnał zadajnika zmienia się w zakresie 010V, gdzie 0V oznacza brak prądu wzbudzenia, a 10V oznacza maksymalny
prąd wzbudzenia. W celu uzyskania liniowej zależności pomiędzy wartością
zadajnika a prądem wzbudzenia należy odpowiednio wyskalować zadajnik.
Jeżeli skalowanie nie zostanie przeprowadzone, regulator prądu wzbudzenia
może pracować niestabilnie. Sposób skalowania jest przedstawiony poniżej:
1. Należy czasowo przyporządkować parametr Autotune Lmd (P224) w
grupie Autotuning do wyjścia analogowego wykorzystanego do regulacji
zasilacza wzbudzenia (np. Port 1 na płycie ACB).
2. Należy ustawić parametr skalujący wyjście analogowe, np. Anlg Out1
Scale (P183) w grupie Analog Output na:
Analog Scale = maksymalna wartość wejścia analogowego wzbudnicy / 10V
3. Należy ustawić Autotune Lmd na wartość 10.00. Następnie sprawdzić czy
wartość sygnału zadajnika wzbudnicy osiągnęła wartość maksymalną.
Jeżeli nie, należy dopasować raz jeszcze parametr skalujący.
4. Uruchomić wzbudnicę i sprawdzić czy prąd wzbudzenia osiąga wartość
maksymalną. Jeżeli jest to wymagane należy dostroić zasilacz taka by
uzyskać prąd minimalnie wyższy od znamionowego.
OSTRZEŻENIE: Podanie przez dłuższy czas maksymalnego prądu
wzbudzenia do zatrzymanego silnika może spowodować uszkodzenie
uzwojenia wzbudzenia. Dostrojenie należy wykonać tak szybko jak to
możliwe.
5. Wyłączyć wzbudnicę. Następnie przyporządkować parametr Field
CurCmd (P314) w grupie Flux Control do wyjścia analogowego
wybranego, jako zadajnik prądu wzbudzenia (np. Port 1 na płycie ACB).
Parametryzacja zadajnika wzbudzenia jest zakończona i można przystąpić
do dostrojenia regulatora strumienia.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-93
Autotunig Regulatora Wzbudzenia (Silnik Synchroniczny)
Strojenie regulatora wzbudzenia dla silnika synchronicznego wymaga
ustawienia następujących parametrów:
1. FlxReg Bandwidth w grupie Flux Control
2. Lm Rated w grupie Motor Model
3. T Rotor w grupie Motor Model
4. Lmd w grupie Motor Model
5. SpdReg Bandwith w grupie Speed Control
6. Total Inertia w grupie Speed Control
Funkcja dostrajania regulatora wzbudzenia oblicza parametry Lm Rated
(P131), T Rotor (P132), w grupie Motor Model i Total Inertia (P082) w grupie
Speed Control. Jest połączona funkcja strojenia regulatorów wzbudzenia i
prędkości.
Uwaga: Podczas procedury silnik będzie pracował z prędkością Autotune Spd
Cmd. Wartość fabryczna wynosi 30Hz. Należy upewnić się, że silnik obraca się
podczas wykonywania procedury. Obroty silnika należy sprawdzić wizualnie
lub przez sprawdzenie wartości parametru FlxFbk VoltModel (P342). Przy
zablokowanym silniku mogą być obliczone błędne parametry dostrojenia. Jeżeli
dojdzie do zablokowania silnika należy upewnić się, że parametry Lm Rated, T
Rotor, Total Inertia są ustawione na wartości fabryczne przed rozpoczęciem
procedury.
Regulator Strumienia
Nastawa fabryczna pasma regulatora wzbudzenia jest wystarczająca dla
większości aplikacji. Wartości Lm Rated, Lmd, Total Inertia oraz T Rotor
zwykle nie są znane i konieczne jest ich zmierzenie. Wartości tych parametrów
silnika zmieniają się znacznie w różnych stanach pracy silnika, ale zmiany te
nie mają istotnego wpływu na działanie regulatora strumienia
Innym zjawiskiem związanym z regulacją strumienia jest zmiana strumienia
silnika wraz ze zmianą prędkości. Określają to dwa parametry:
1. Base Speed w grupie Flux Control
2. FlxCmd RatedLoad w grupie Flux Control
W większości aplikacji poniżej prędkości znamionowej silnik pracuje ze stałym
strumieniem, a powyżej prędkości znamionowej ze stałą wartością napięcia.
Strumień silnika jest normalnie ustawiany na poziomie, jaki zapewnia
znamionowe napięcie przy znamionowej prędkości i pełnym obciążeniu.
Wymagany strumień jest funkcją parametrów silnika. W trakcie
automatycznego strojenia regulatora strumienia określana jest wartość
strumienia wirnika, jaka powinna zapewnić znamionowe napięcie silnika przy
znamionowej prędkości i pełnym obciążeniu. Wartość zadana strumienia jest
ustawiana na tym poziomie
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-94
Uruchomienie
Regulator Prędkości
Szczegóły postępowania są identyczne jak dla silnika indukcyjnego.
Uwaga: Jeżeli silnik jest wyposażony w enkoder, regulator strumienia
powinien być strojony z odłączonym sprzężeniem, ponieważ domyślnie
zakłada się, że enkoder nie został zorientowany kątowo z wirnikiem silnika.
Ponieważ jednak przy braku sprzężenia wytwarzany jest mniejszy moment,
test powinien być wykonany przy obniżonym obciążeniu. Pomiar przesunięcia
kątowego enkodera względem strumienia silnika jest łatwiejszy przy
mniejszym obciążeniu.
Automatyczne Strojenie Regulatora Wzbudzenia
Regulator wzbudzenia jest optymalizowany przy silniku pracującym ze stałą
prędkością przy użyciu następującej procedury:
1. Należy się upewnić, że zadajnik analogowy prądu wzbudzenia jest
ustawiony zgodnie z wcześniej opisaną procedurą, oraz że parametr L
Total Leakage został ustawiony na odpowiednią wartość.
2. Należy ustawić parametr Autotune Select w grupie Autotuning na “Flux
Reg”.
3. Należy uruchomić przemiennik. Silnik przyspiesza do prędkości
określonej przez parametr Autotune Spd Cmd. Indukcyjność magnesująca
silnika jest obliczana z prądu magnesującego silnika oraz sprzężenia
wzbudzenia. Parametr Autotune Lmd jest ustawiony na obliczoną wartość.
Następnie zadajnik wzbudzenia jest ustawiany na wartość, która powinna
zapewnić uzyskanie znamionowego napięcia przy prędkości i obciążeniu
znamionowym. W efekcie zmiana wielkości wzbudzenia może
spowodować zmianę indukcyjności magnesującej. Proces jest powtarzany
tak długo, dopóki wartość indukcyjności magnesującej i wartość zadajnika
wzbudzenia przyjmą wartości ustalone. Jeżeli silnik posiada enkoder, to
również kąt pomiędzy wektorem wzbudzenia i zerem enkodera jest
pomierzony i następuje ustawienie parametru Encoder Offset (P644) tak,
aby zsynchronizować położenie wału mierzone przez enkoder z
położeniem wektora strumienia.
Wartość zadajnika prądu wzbudzenia jest następnie utrzymywana stała, a
zmiana strumienia wzbudzenia na skutek zmiany prądu magnesującego
stojana silnika jest mierzona przez stopniowe zwiększanie i zmniejszanie
prądu w osi x „Ix Command”. Wartość, o którą następuje zmiana prądu jest
określana przy pomocy parametru Autotune Isd Step (P216). Pomiar
odpowiedzi silnika zajmuje około 3 minuty. W tym czasie obliczane są
parametry Lmd, T Rotor i Lm Rated.
Po osiągnięciu przez silnik prędkości zadanej wymuszana jest sinusoidalna
zmiana momentu określoną parametrem Autotune Trq Stp na wejściu
zadajnika momentu powodując zmianę prędkości. Po zaniku stanu
przejściowego (zazwyczaj zajmuje to kilka sekund), zmiany momentu i
prędkości są mierzone w celu obliczenia wartości Total Inertia. Następnie
przemiennik jest zatrzymywany
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-95
Parametr FlxCmd RatedLoad w grupie Flux Control jest ustawiony na taką
wartość, przy której przy znamionowej prędkości i obciążeniu przemiennik
wytwarza napięcie znamionowe. Wartość parametrów Autotune T Rotor i
Autotune Lmd jest obliczana na podstawie danych uzyskanych z odpowiedzi
silnika.
Jeżeli autotuning silnika zakończy się pomyślnie, wówczas parametr Lm Rated
w grupie Motor Model przyjmuje wartość Autotune L Magn, parametr
T Rotor w grupie Motor Model wartość Autotune T Rotor, a parametr Lmd w
grupie Motor Model wartość Autotune Lmd. Parametr Total Inertia (P063) w
grupie Speed Control przyjmuje wartość Autotune Inertia. Jeżeli autotuning
nie powiedzie się, wówczas napęd wystawia ostrzeżenie.
L Magnetize Low – wskazuje, że zmierzona wartość indukcyjności
magnesującej jest mniejsza od 1.0pu. Ostrzeżenie to służy zwróceniu uwagi
na nienormalnie niską wartość indukcyjności. W większości przypadków
jest to spowodowane niewłaściwym skalowaniem analogowego zadajnika
prądu wzbudzenia.
L Magnetize High - wskazuje, że zmierzona wartość indukcyjności
magnesującej jest większa od 15.0pu. Ostrzeżenie to służy zwróceniu
uwagi na nienormalnie wysoką wartość indukcyjności. W większości
przypadków jest to spowodowane niewłaściwym skalowaniem
analogowego zadajnika prądu wzbudzenia.
T Rotor Low – wskazuje, że obliczona wartość stałej czasowej wirnika
jest mniejsza od 0.2sek.
T Rotor High - wskazuje, że obliczona wartość stałej czasowej wirnika
jest większa od 5.0sek..
Regulator Limit - wskazuje, że zadana wartość momentu była większa niż
Trq Lmt Motoring (P084) lub Trq Lmt Braking (P085). Zmierzona wartość
bezwładności jest nieprawidłowa. Należy ustawić mniejsze wartości
parametrów Autotune Trq Stp (P215) lub Autotune Spd Cmd (P215) a
autotuning powtórzyć.
Tuning Abort - wskazuje, że zmiana prędkości silnika była większa niż
10Hz. Zmierzona wartość bezwładności jest nieprawidłowa. Należy
ustawić mniejszą wartość parametru Autotune Trq Stp a autotuning
powtórzyć.
Inertia High - wskazuje, że zmierzona wartość bezwładności jest większa
niż 20 sekund. Chodzi o zwrócenie uwagi na nienaturalnie wysoką wartość
bezwładności. Jednakże obliczona wartość może być prawidłowa dla
obciążeń charakteryzujących się bardzo dużą bezwładnością, takich jak
wentylatory, a wówczas należy ręcznie przepisać wartość z Autotune
Inertia do parametru Total Inertia. Może się jednak zdarzyć, że wysoka
wartość bezwładności jest wynikiem zbyt małej wartości Autotune Trq Stp.
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-96
Uruchomienie
Praca z Obciążeniem
Moment Rozruchowy Silnika
W przypadku startu bez tachometru/enkodera, poniżej ok. 3Hz przemiennik
pracuje w otwartej pętli regulacji. Powyżej tego poziomu następuje przejście
do pracy w zamkniętej pętli regulacji. Prądy rozruchowe określone są
parametrami TrqCmd0 SensrLss (P086) w trybie bezczujnikowym
(sensorless) i TrqCmd1 SensrLss (P087). TrqCmd0 SensrLss określa moment
rozruchowy, a TrqCmd1 SensrLss określa moment w punkcie przejścia z
pracy w otwartej pętli regulacji, do pracy w zamkniętej pętli regulacji. W
przypadku startu z odłączonym obciążeniem lub podczas automatycznego
dostrajania domyślne wartości momentu rozruchowego mogą być
wystarczające do uruchomienia silnika. Jednak wartości te zwykle nie
pozwalają na start z obciążeniem.
Należy się spodziewać wystąpienia błędu Motor Stall Fault podczas startu i
konieczności zwiększenia momentu rozruchowego.
Osiąganie Zadanych Punktów Obciążenia
Należy sprawdzić czy przemiennik osiąga znamionową prędkość i rozwija
znamionowy moment. Należy kontrolować wartość parametru Torque
Reference (P291) i wyświetlaną wartość prądu silnika. W przypadku pracy z
ograniczeniem momentu, wartość Torque Reference będzie bliska Torque
Limit Motoring (P084). Jeżeli nie jest osiągana znamionowa wartość prądu
silnika, można nieznacznie zwiększyć Torque Limit Motoring. Jeżeli
zwiększenie Torque Limit Motoring nie powoduje zwiększenia prądu i
prędkości silnika, prawdopodobną przyczyną jest nieprawidłowa wartość
napięcia zasilania.
Należy skontrolować wartość Line Voltage (P315). Jeżeli wartość tego
parametru jest mniejsza od 1.03pu, należy zmienić (podwyższyć) ustawienie
przełącznika zaczepów transformatora zasilającego przemiennik. Pożądane
jest, aby wartość Line Voltage mieściła się w zakresie od 1.03 do 1.07. Przy
znamionowym obciążeniu i prędkości, wartość parametru Alpha Rectifier
(P327) powinna być większa od 158. Parametr ten wskazuje stopień
wysterowania prostownika. Zwiększanie napięcia zasilania powinno się
odbywać przez zmianę położenia przełącznika zaczepów transformatora.
Dane uzyskane w różnych punktach pracy należy wstawić do tabeli na
następnej stronie. Alternatywnie, zamiast zapisywania danych w tabeli,
można je wydrukować na drukarce lub zapisać w pliku za pomocą
oprogramowania DriveTools lub Hyperterminal. Odnosi się to również do
wszystkich danych, które pojawiły się w procedurze przekazania do
eksploatacji wcześniej. Dane te będą stanowić punkt odniesienia dla
późniejszej pomocy technicznej.
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
PowerFlex7000, Rozmiar C
___% / ____
___% / ____
___% / ____
7
8
9
___% / ____
___% / ____
6
12
___% / ____
5
___% / ____
100% / ____
4
11
75% / ____
3
___% / ____
50% / ____
2
10
25% / ____
% prędkości /
obr/min
1
Test
V Line
(V)
Prąd
(A)
Punkt pracy
silnika/przemiennika
Speed
Ref
(Hz)
Speed
Fdbk
(Hz)
Flux
Ref
(pu)
Torque
Ref
(pu)
I DC
Ref
(pu)
I DC
Fdbk
(pu)
Alpha
Inverter
(deg)
ZMIENNE PRZEKSZTAŁTNIKA
Alpha
Rectifier
(deg)
Inverter
Heatsink
Temp (°°C)
Rectifier
Heatsink
Temp (°°C)
Uruchomienie
4-97
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-98
Uruchomienie
Zapis Danych
Po zakończeniu procedur przekazania do eksploatacji i uruchomieniu
przemiennika, BARDZO WAŻNĄ CZYNNOŚCIĄ JEST ZAPIS
WSZYSTKICH DANYCH PRZEMIENNIKA, w celu wykorzystania w
przyszłości.
Ostatnim krokiem jest wykonanie sekwencji PRINT --> DRIVE SETUP.
Spowoduje to wydruk wszystkich parametrów (bez względu na posiadany
poziom dostępu), rewizji oprogramowania, rozwiniętych masek błędów,
łączy PLC i konfiguracji wejść i wyjść analogowych.
Wszystkie powyższe dane będą przydatne w razie przypadku pomocy
technicznej w przyszłości.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAPISU DANYCH
Niniejszy fragment podaje wskazówki pomocne do zebrania danych
przemiennika i wykonania oscylogramów przebiegów. W celach
poglądowych przedstawiono przykładowe oscylogramy.
UWAGA: Po zakończeniu rejestracji przebiegów należy usunąć oznaczenia
przebiegów podane w poniższym dokumencie. Należy również usunąć
oscylogramy, które są związane z danym przemiennikiem/projektem.
Sprawdzenie
Kolejności Faz
Napięcia Zasilania
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
Po włączeniu średniego napięcia należy sprawdzić kolejność faz napięcia
zasilania.
Podsumowanie:
• Stycznik zasilający przemiennik musi być zamknięty. Jeżeli konfiguracja
stycznika zasilającego jest ustawiona na NOT RUNNING, należy
czasowo zmienić nastawę parametru na ALL FAULTS.
• Należy upewnić się, że przemiennik nie pracuje.
• Na płycie ACB zdjąć oscylogramy napięcia trzech faz zasilających
- Uzwojenie główne MASTER: V2uv, V2vw, V2wu
• W przypadku przemiennika z prostownikiem 18-pulsowym należy
sprawdzić przesunięcie fazowe 20° pomiędzy uzwojeniem głównym
MASTER i dwoma podrzędnymi SLAVE mierząc na płycie ACB:
- Uzwojenie podrzędne SLAVE 1: V3uv, V3vw, V3wu
- Uzwojenie podrzędne SLAVE 2: V4uv, V4vw, V4wu
• Oznaczyć przebiegi, jako „V2uv”, „V2vw” itp.
• Zapisać arkusz, jako „Input Phasing”
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-99
Nastawy Oscyloskopu
Oscylogram
Podziałka
Czasowa
Przebieg
Punkt
Testowy
Oznaczenie
Arkusz
Ch1
10
msek/dz.
Napięcie 2U
V2uv
V2uv
Napięcie 2V
V2vw
V2vw
Input
Phasing
Napięcie 2W
V2wu
V2wu
Ch2
Ch3
Uwaga: Podczas zdejmowania oscylogramów napięcia mostków podrzędnych należy
zachować identyczne nastawy oscyloskopu. W przypadku oscyloskopu 2-kanałowego
należy najpierw zdjąć dwa pierwsze przebiegi i zapisać do pamięci a następnie zdjąć
kolejne i zapisać do pamięci.
Przykładowe Przebiegi
Przykładowe przebiegi na płycie ACB pokazujące kolejność faz napięcia zasilającego
[Ch1: V2uv (czerwony), Ch2: V2vw (żółty), Ch3: V2wu (niebieski)]
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-100
Uruchomienie
Przykładowe przebiegi na płycie ACB pokazujące kolejność faz napięcia zasilającego pomiędzy
mostkiem Master i Slave
[Ch1-Master: V2uv (czerwony), Ch2-Slave: V3uv (żółty), Ch3-Slave: V4uv (niebieski)]
Analiza Harmonicznych
(Wymagane dla
Przemienników PWM)
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
Pomiar harmonicznych (rezonans) na wejściu przemiennika.
Uwaga: W celach porównawczych przebiegów mierzonych należy zapoznać
się z dokumentem PF7000_GEN-15. Jeżeli zostanie zauważona znaczna
zawartość harmonicznych przebiegi należy przesłać do działu
[email protected] i zadzwonić do Działu Wsparcia
Technicznego 0-01 519 740 4790 (Opcja 1) aby przedyskutować problem i
omówić konieczne działania. W razie potrzeby wsparcia poza godzinami
pracy należy zadzwonić na numer pagera 0-01 519 654 5616 kierujący do
specjalisty technicznego Działu Średnich Napięć. W przypadku lokalizacji
poza Ameryką Północną należy zadzwonić na numer 0-01 440 646 3434 i
poprosić o połączenie z Działem MV Tech Support.
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-101
Podsumowanie:
• Stycznik zasilający przemiennik musi być zamknięty. Jeżeli konfiguracja
stycznika zasilającego jest ustawiona na NOT RUNNING, należy
czasowo zmienić nastawę parametru na ALL FAULTS.
• Należy upewnić się, że przemiennik nie pracuje.
• Na płycie ACB zdjąć oscylogramy napięcia V2u i prądu I2u
• Oznaczyć przebiegi, jako „V2uv” i „I2u”
• Zapisać arkusz jako „Harmonics (Drive Not Running)”
Nastawy Oscyloskopu
Oscylogram
Podziałka
Czasowa
Przebieg
Punkt
Testowy
Oznaczenie
Arkusz
Ch1
10
msek/dz.
Napięcie
Zasilania
V2uv
V2uv
Prąd Zasilania
I2u
I2u
Harmonics
(Drive Not
Running)
Ch2
Przykładowe Przebiegi
Przykładowe przebiegi na płycie SCBL gdy przemiennik nie pracuje
[Ch1: V2uv (czerwony), Ch2: I2u (żółty)]
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-102
Uruchomienie
Test Prądu DC
Pomiar prądu DC przemiennika. Szczegóły dotyczące testu prądu DC są
zawarte wcześniej w niniejszym rozdziale.
Podsumowanie:
• Upewnić się, że został ustawiony i jest gotowy do wyzwolenia trend
diagnostyczny
• Uruchomić TEST Obwodu DC z parametrem Idc Command Test (P119)
ustawionym na 0.1pu. W przemiennikach PWM wartość Idc Command
Test należy zwiększyć na 0.3pu, a w przypadku przemienników
18-pulsowych na 0.7pu. Przy każdej wartości sprawdzić wartość
parametrów Idc Error (P323) i Alpha Rectifier (P327).
• Należy upewnić się, że przemiennik nie pracuje.
• Zdjąć przebieg napięcia obwodu DC na płycie ACB w punkcie „Vdcr1” i
przebieg prądu DC w punkcie „Idc1” dla wartości 0.3pu (przemienniki
PWM) lub 0.7pu (przemienniki 18-pulsowe).
• Oznaczyć przebiegi jako „Vdcr1” i „Idc1”.
• Zapisać arkusz, jako „DC Test @0.3pu” (dla przemienników PWM) lub
„DC Test @0.7pu” (dla przemienników 18-pulsowych)
Nastawy Oscyloskopu
Oscylogram
Podziałka
Czasowa
Przebieg
Punkt
Testowy
Oznaczenie
Arkusz
Ch1
2
msek/dz.
Napięcie
Obwodu DC
Vdcr1
Vdcr1
DC Test
Prąd Obwodu
DC
Idc1
Idc1
Ch2
Przykładowe Przebiegi
Przykładowe przebiegi w obwodzie DC dla przemiennika PWM.
Idc Cmd Test = 0.2pu [Ch1: Vdcr1 (żółty), Ch2: Idc1 (niebieski)]
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-103
Przykładowe przebiegi w obwodzie DC dla przemiennika 18-pulsowego.
Idc Cmd Test = 0.5pu [Ch1: Vdcr1 (żółty), Ch2: Idc1 (niebieski)]
Test Obciążenia
Po zakończeniu autotuningu, należy uruchomić przemiennik i obciążyć silnik,
a następnie zdjąć przebiegi przy 50% i 100% obciążenia. Jeżeli nie jest
możliwe wykonanie pomiarów przy 100% obciążenia można wykonać
pomiary przy mniejszym obciążeniu, ale maksymalnym dostępnym. Przed
zdjęciem oscylogramów należy upewnić się, że przemiennik jest ustawiony na
poziom dostępu SERWIS.
Podsumowanie:
• Zdjąć przebieg napięcia i prądu zasilania na płycie ACB w punkcie
„V2uv” i „I2u”.
• Oznaczyć przebiegi, jako „V2uv” i „I2u”.
• Zdjąć przebieg napięcia i prądu silnika na płycie ACB w punkcie „Vuv” i
„Iu”.
• Oznaczyć przebiegi, jako „Vuv” i „Iu”.
• Zapisać arkusz przykładowo jako „Line and Load Voltage and Current,
Waveforms at 1048rpm, 31A”.
Nastawy Oscyloskopu
Oscylogram
Podziałka
Czasowa
Przebieg
Punkt
Testowy
Oznaczenie
Arkusz
Ch1
10
msek/dz.
Napięcie Zasilania
V2uv
V2uv
Prąd Zasilania
I2u
I2u
Patrz opis
powyżej
Ch3
Napięcie Silnika
Vuv
Vuv
Ch4
Prąd Silnika
Iu
Iu
Ch2
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-104
Uruchomienie
Przykładowe Przebiegi
Przykładowe przebiegi w obwodzie DC dla przemiennika PWM pod obciążeniem.
[Ch1: Napięcie Zasilania, Ch2: Prąd Zasilania, Ch3: Napięcie Silnika, Ch4: Prąd Silnika]
Przykładowe przebiegi w obwodzie DC dla przemiennika 18-pulsowego pod obciążeniem przy
75% obciążenia.
[Ch1: Napięcie Zasilania, Ch2: Prąd Zasilania, Ch3: Napięcie Silnika, Ch4: Prąd Silnika]
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
Transfer
Synchroniczny
4-105
Podczas uruchomienia przemiennika z funkcją transferu synchronicznego
należy zdjąć odpowiednie przebiegi i wysłać razem z dokumentacja
uruchomienia. Szczegóły dotyczące procedury uruchomienia znajdują się
rozdziale „Wytyczne Uruchomienia Transferu Synchronicznego”.
Podczas Pomiaru Czasu Zamykania Stycznika Obejściowego:
• Zdjąć przebieg 120V sygnału zamknięcia stycznika z wyjścia stycznika
(J1-12) na płycie ACB (odpowiedni punkt pomiarowy należy znaleźć na
schemacie elektrycznym dostarczonym z przemiennikiem).
• Zdjąć 9V sygnał na komorze próżniowej stycznika (szczegóły są podane
w dokumencie PF7000_GEN-78).
• Oznaczyć przebiegi jako „BP_Close_Cmd” i „Actual_Closure”.
• Zapisać arkusz jako „Bypass Contactor Close Delay”
Nastawy Oscyloskopu
Oscylogram
Podziałka
Czasowa
Przebieg
Punkt Testowy
Oznaczenie
Ch1
25
msek/dz.
Komenda
Zamknięcia
Stycznika
Obejściowego
Komenda
Zamknięcia
Stycznika
Obejściowego
BP_Close_Cmd
Rzeczywisty
Przebieg
Zamknięcia
Stycznika
Na 2k rezystorze
połączonym
szeregowo z 9V
baterią
Actual_Closure
Ch2
Przykładowe Przebiegi
Ch1: Komenda Zamknięcia Stycznika Obejściowego (wyjście na płycie ACB, J1-12 i 402)
Ch2: Rzeczywisty Przebieg Zamknięcia Stycznika (przy użyciu baterii 9V na styczniku
próżniowym)
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-106
Uruchomienie
Podczas Symulacji Transferu Synchronicznego, aby Określić Kąt Wyprzedzenia:
• Upewnić się, że został ustawiony i jest gotowy do wyzwolenia trend
diagnostyczny.
• Zdjąć przebieg napięcia silnika „Vuv” i obejścia „Vuvs” na płycie ACB.
• Zdjąć przebieg prądu DC „Idc1” wyzwalany opadającym zboczem prądu
DC.
• Oznaczyć przebiegi jako „Vuv”, „Vuvs” i „Idc1”.
• Zapisać arkusz przykładowo, jako „Drift @ 15 Degree Lead Angle”
Nastawy Oscyloskopu
Oscylogram
Podziałka
Czasowa
Przebieg
Punkt Testowy
Oznaczenie
Ch1
10
msek/dz.
Prąd DC
Idc1
Idc1
Napięcie Silnika
Vuv
Vuv
Napięcie Obejścia
Vuvs
Vuvs
Ch2
Ch3
Przykładowe Przebiegi
Przykładowe przebiegi podczas Transferu Synchronicznego w celu potwierdzenia kąta
wyprzedzenia (zasilanie 50Hz).
[Ch1: Idc1 (żółty), Ch2: Vuv (niebieski), Ch3: Vuvs (czerwony)]
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C
Uruchomienie
4-107
Podczas Rzeczywistego Transferu Synchronicznego:
• Upewnić się, że został ustawiony i jest gotowy do wyzwolenia trend
diagnostyczny.
• Zdjąć przebieg napięcia silnika „Vuv” i obejścia „Vuvs” na płycie ACB.
• Zdjąć przebieg prądu DC „Idc1” wyzwalany opadającym zboczem prądu
DC.
• Oznaczyć przebiegi jako „Vuv”, „Vuvs” i „Idc1”.
• Zapisać arkusz przykładowo, jako „Synch on Motor 01”
Nastawy Oscyloskopu
Oscylogram
Podziałka
Czasowa
Przebieg
Punkt Testowy
Oznaczenie
Ch1
10
msek/dz.
Prąd DC
Idc1
Idc1
Napięcie Silnika
Vuv
Vuv
Napięcie Obejścia
Vuvs
Vuvs
Ch2
Ch3
Przykładowe Przebiegi
Przykładowe przebiegi podczas Transferu Synchronicznego w celu potwierdzenia kąta
wyprzedzenia (zasilanie 50Hz).
[Ch1: Idc1 (żółty), Ch2: Vuv (niebieski), Ch3: Vuvs (czerwony)]
PowerFlex7000, Rozmiar C
7000L-UM301C-PL-P – Czerwiec 2013
4-108
Uruchomienie
7000L-UM301C-PL-P - Czerwiec 2013
PowerFlex7000, Rozmiar C

Podobne dokumenty