śegnaj Władku

Komentarze

Transkrypt

śegnaj Władku
Wspominają Władka
Nr 12/13 2007 (532/3)
HUTA KATOWICE
12 listopada 2007
śegnaj Władku
Władysław Molęcki
1948 - 2007
5 listopada zmarł, w wieku 59 lat Władysław
Molęcki - wiceprzewodniczący Zarządu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Na mszę Ŝałobną w 7 listopada, do kościoła p.w. Najświętszej Matki Królowej Polski w Dąbrowie
Górniczej przybyło kilkaset osób, w tym
liczne grono przyjaciół, hierarchów kościoła,
parlamentarzystów obecnej i poprzednich
kadencji, delegacje zakładowych, regionalnych i krajowych struktur Solidarności, kadra
kierownicza i zarządzająca Mittal Steel Poland
oraz znajomi. W ostatniej drodze towarzyszyli
Władkowi: marszałek senatu Maciej PłaŜyński, przewodniczący Komisji Krajowej „S”
Janusz Śniadek, Główny Inspektor Pracy BoŜena Borys-Szopa, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Piotr Duda a takŜe szefowie regionów z całej Polski. Nad trumną
Władysława Molęckiego pochyliło się kilkadziesiąt sztandarów związkowych, organizacji
i stowarzyszeń.
Wyrazy głębokiego współczucia
pogrąŜonym w Ŝałobie:
Ŝonie, dzieciom oraz wnuczkom
Śp.
WŁADYSŁAWA MOLĘCKIEGO
składają:
Prezydium, Międzyzakładowa Komisja
MOZ NSZZ „Solidarność”
redakcja WZ, Członkowie Związku
i Przyjaciele
Zmarły całą swą egzystencję: Ŝycie małŜeńskie, osobiste, zawodowe i społeczne oparł na
mocnym fundamencie prawa Chrystusowego
– mówił ordynariusz sosnowiecki bp. Adam
Śmigielski. Z takiego chrześcijańskiego posłannictwa i wychowania w rodzinie, syn Władysława - Gabriel został kapłanem. To on
Ŝegnał swego ojca w ostatniej drodze, na
cmentarzu w śarkach.
- śegnamy wielkiego człowieka, który miał
czas dla innych, a niewiele dla siebie i rodziny
- mówił Piotr Duda. Człowieka, który zawsze z
uśmiechem starał się rozwiązywać problemy
innych. - Władziu - dziś tu przed tobą stoi cała
Polska Solidarność. Przyszła Ci podziękować
za to co przez te wszystkie lata dla niej i dla
naszej Ojczyzny zrobiłeś. Dziękuję Twojej
ukochanej Rodzinie, którą tak kochałeś za to
byli tak cierpliwi i wyrozumiali.
śegnaj przyjacielu.
Wyrazy serdecznego współczucia
Rodzinie
naszego kolegi i przyjaciela
Śp.
WŁADYSŁAWA MOLĘCKIEGO
składa
MOZ NSZZ „Solidarność”
Koksowni „PRZYJAŹŃ” Sp. z. o. o.
w Dąbrowie Górniczej
Piotr Duda - przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności:
- Kiedy po raz pierwszy spotkałem Władzia,
od razu wiedziałem Ŝe to wspaniały, ciepły
człowiek. Jego wielkość polegała nie tylko
na tym, Ŝe był świetnym przyjacielem,
męŜem, ojcem, ale teŜ w Ŝyciu związkowym.
Chciał, Ŝeby Solidarność mocniej angaŜowała się w pomoc zwykłym ludziom a
swoją pracą i charakterem wdraŜał to w
Ŝycie. Zawsze uśmiechnięty, z ciepłem,
które od niego biło. Nie zmienił się nawet w
ostatnich dniach swojego Ŝycia. Mimo Ŝe
pełnił wiele waŜnych funkcji, nigdy nie wytwarzał dystansu pomiędzy sobą a innymi.
On zmieniał swoją postawą ludzi złych w
dobrych. Miał dar, którego inni nie mają.
Przegadaliśmy wiele godzin o "Solidarności". Władek podkreślał, Ŝe w interesie
pracowniczym zawsze naleŜy szukać porozumienia z drugą stroną. Inne metody niŜ
dialog były według niego dopuszczalne
jedynie w ostateczności. To nieprawda, Ŝe
kaŜdego człowieka moŜna zastąpić. Po
Władku pozostanie pustka, bo drugiego
takiego człowieka trudno spotkać.
BoŜena Borys-Szopa - Główny Inspektor
Pracy: Trudno uwierzyć, Ŝe odszedł od nas
na zawsze... WraŜliwy, szczery i otwarty na
ludzi. Gotowy do pomocy kaŜdemu i w
kaŜdej sytuacji. Serdeczny, Ŝyczliwy, przyjazny. Zawsze pogodny. Bardzo przez
wszystkich lubiany. Nagle stało się! Światło
zgasło... Pracowałam z Władkiem przez
wiele lat w Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Z pasją i ogromnym zaangaŜowaniem realizował misję związkowca, bez
reszty oddanego sprawom społecznym.
WraŜliwy na krzywdę. Ludzie do Niego
garnęli się bo Go kochali, bo zawsze mogli
na Niego liczyć bo dostawali od Niego i
pomoc, i wsparcie. Roztaczał dobro... Był
przyjacielem - kaŜdego z osobna i wszystkich razem, całej "Solidarności"! SłuŜył radą
i dobrym słowem, dając wsparcie w chwilach trudnych, jakie kaŜdy z nas w swoim
Ŝyciu przeŜywa. Odszedłeś.. Po cichu.
NiepostrzeŜenie. Władku, na zawsze pozostaniesz w moim sercu i pamięci!
Jerzy Goiński - przewodniczący „S” dąbrowskiego oddziału Mittal Steel Poland:
Władziu był wspaniałym, dobrym i szanowanym człowiekiem. Nie patrząc na własne
zdrowie, zawsze pomagał innym. Był równieŜ wspaniałym związkowcem i kolegą.
Posiadał rzadką umiejętność jednania ludzi.
Zawsze dąŜył do porozumienia. Doprowadził do zgody i współpracy między działającymi w hucie związkami. W negocjacjach z
LNM Holding w sprawie Pakietu Socjalnego
był rzecznikiem prasowym strony związkowej i kluczową postacią w całym procesie
prywatyzacji Polskich Hut Stali. Wykazał
szczególną determinację w walce o inwestycje i najkorzystniejsze rozwiązania dla
pracowników.
Podziękowanie
za okazane współczucie,
udział w uroczystościach
pogrzebowych, modlitwę
i kwiaty
Śp.
WŁADYSŁAWA MOLĘCKIEGO
składa:
[
Rodzina
W skrócie
♦ Toyota Tsusho Corporation (TTC), Toyota
Tsusho Africa (TTAF) i ArcelorMittal South
Africa podpisały w piątek 10 listopada porozumienie o utworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa przetwarzania stali karoseryjnej dla
samochodów Toyota. Do osiągnięcia docelowej wielkości produkcji firma będzie zatrudniać ok. 100 osób. TTC i TTAF będą miały po
40 proc. udziałów a ArcelorMittal South Africa
- 20 proc.
♦ 647 mln dolarów zapłacił koncern Lakshmi
Mittala za 28 proc. akcji spółki hutniczej
China Oriental Group Co. ArcelorMittal zaoferował 0,789 dolara za akcję. To o 14 proc.
więcej, niŜ wyceniano papiery tej spółki na
giełdzie we wtorek. China Oriental produkuje
3 mln ton wyrobów stalowych rocznie. W
pierwszej połowie tego roku miała 890 mln
dolarów przychodów ze sprzedaŜy.
♦ Akcjonariusze mniejszościowi ArcelorMittal
zamierzają pozwać koncern do sądu. Zakończenie połączenia ArcelorMittal ma nastąpić
13 listopada. Zgromadzenie akcjonariuszy
AM wielkością 97 proc. głosów - zaaprobowali
warunki połączenia. Mniejszościowi udziałowcy nie są niezadowoleni z parytetu wymiany akcji, który wynosi 7 starych akcji za 8
nowych. Reprezentujący 6 proc. kapitału
akcyjnego grupy, zamierzają w najbliŜszych
dniach pozwać AM do sądu.
♦ Trwa spór, który z inwestorów dokończy
budowę ukraińskiej huty rudy Ŝelaza KGOKOR w regionie Krzywy Róg. Związek Przemysłowy Donbasu (ISD) sprzeciwia się
sprzedaŜy ukraińskiego zakładu inwestorom
zagranicznym.
Zdaniem
przedstawiciela
Donbasu - władze Ukrainy powinny sprzedać
niewielkie udziały zakładu inwestorom krajowym, zaś kontrolny pakiet akcji powinien
pozostać w rękach państwa. O udziały w
KGOKOR starały się m. in. ArcelorMittal,
rosyjskie Siewierstal i Metalloinvest, a takŜe
chiński Sinosteel.
♦ Lakshmi Mittal zamierza wybudować zakład
metalurgiczny w Turcji. Razem z tureckim
koncern Borusan rozpoczną produkcję stali
ocynkowanej w 2010 roku. W budowę huty o
mocy produkcyjnej 4,8 mln ton stali rocznie
partnerzy zainwestują 500 mln USD. Obecnie
Turcja jest jednym z największych na świecie
importerów blachy stalowej. W tym roku
znalazła się w czołówce krajów importujących
blachę gorącowalcowaną.
♦ Lakshmi Mittal, zapowiada prywatyzację
zakładu metalurgicznego w Mauretanii. W
mym celu ma odbyć drugą wizytę w tym
kraju. na początku października 2007 br.
Mittal spotkał się z władzami Mauretanii i
omówił kwestię rozwoju projektów dotyczących produkcji metali.
♦ Władze ArcelorMittal poinformowały samorząd lokalny i liderów związku Steelworkers o wyłączeniu z produkcji wielkiego pieca
w Weirton (USA) i jego fizycznej likwidacji.
Ma to nastąpić jeszcze w tym roku. To część
strategii firmy eliminowania tych obszarów
firmy, które generują duŜe koszty, bądź
przynoszą straty. Piec zostanie pocięty i
przetopiony w procesie technologicznym.
Huta w Weirton zatrudnia 1250 osób i jest
światowym liderem blachy ocynkowanej.
Mark Glyptis - szef centrali związkowej Steelworkers 2911 w Weirton domaga się by pracodawca zabezpieczył miejsca pracy dla 250
pracowników likwidowanego pieca. - Są to
doskonali fachowcy i naleŜy ich zagospodarować w zakładach Mittal – jeśli nie w USA to
za granicą - powiedział Glyptis.
Wolny Związkowiec
str. 2
Informacje z ArcelorMittal
33 śmiertelna ofiara w ArcelorMittal
Gabriel Pélissier, 45 letni pracownik z francuskiego oddziału ArcelorMittal Florange jest 33
śmiertelną ofiarą w koncernie i 11 w europejskiej jego części w 2007 roku. Pélissier miał 25
letni staŜ pracy, tj. tyle samo co walcownia w Florange oddana w 1982 roku. Przypuszcza się,
Ŝe próbował usunąć podczas ruchu jakąś usterkę w ciągu walcowniczym Pochwycony został
przez napęd i wciągnięty do środka. Nie było nikogo w pobliŜu, kto mógłby wyłączyć urządzenie lub nie dopuścić do wypadku. Sam Pélissier nie miał szans. Kiedy wezwano pogotowie,
lekarz stwierdził zgon.
Wypadek spotkał się z ostrą reakcją centrali związkowej CFDT. Związkowcy oskarŜyli władze koncernu zarzucając, Ŝe jedną
z przyczyn sprzyjającą zagroŜeniom w ArcelorMittal jest coraz mniejszy stan zatrudnienia,
przemęczenie
pracą
po
kilkanaście godzin na dobę, często na
kilku róŜnych stanowiskach. W sytuacji
kiedy pracownicy nie są w stanie zregenerować sił dochodzi do dekoncentracji i
wypadków. W 1981 roku we Florange pracowało 13 tys. - dzisiaj zaledwie 3 600.
Francuscy związkowcy mówią o lekcewaŜeniu przez pracodawców obowiązujących
przepisów, które dokładnie określają jaka
jest niezbędna ilość pracowników do bezpiecznego wykonania określonych zadań.
W 2006 roku śmierć na stanowiskach pracy w ArcelorMittal poniosło 39 osób. Wszystko wskazuje, Ŝe liczba wypadków w br. będzie porównywalna.
Uroczyste poświęcenie Ołtarza Ojczyzny
28 października w Sanktuarium p.w. Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu
odbyło się uroczyste poświęcenie Ołtarza Ojczyzny. Ceremonię prowadził przybyły na zaproszenie
namiestnik papieski w Uzbekistanie biskup Jerzy Maculewicz. - współzałoŜyciel Duszpasterstwa
Ludzi Pracy i Klubu Katolickiego w Dąbrowie Górniczej w 1984 r.
W słowie do patriotyczno-historycznej medialnej prezentacji - Krystyna Staniszewska (równieŜ
współzałoŜycielka DLP i KIK) - mówiła o ziarnie troski o dom ojczysty, rzuconym przez Jana
Pawła II w polską glebę, w sierpniu 1980 roku. Było one okupione cierpieniem naszych braci,
które przyniosło dobre owoce. Ta pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny spowodowała, Ŝe ludzie
uwierzyli w siebie, przestali się bać. Polski robotnik upomniał się o swoją godność a porozumienia
sierpnia 80 roku zmieniły oblicze społeczeństwa. W historycznych przemianach miała swój udział
załoga Huty Katowice. Tu powstał jeden z najsilniejszych ośrodków walki o prawa pracownicze i
społeczne. Panował entuzjazm. Wzbudzona została nadzieja. Ale wkrótce okazało się, Ŝe nadzieja
została ukrzyŜowana - 13 grudnia 1981 roku władze komunistyczne wypowiedziały wojnę własnemu narodowi.
Centralną część Ołtarza, stanowi historyczny drewniany
KrzyŜ wykonany przez strajkującą załogę Wydziału Mechanicznego M-32 podczas
11 dniowego strajku w grudniu 1981 r. KrzyŜ ten to
niemy
świadek
tamtych
dramatycznych
wydarzeń.
Po
zakończeniu
strajku
KrzyŜ próbowano usunąć,
ale dzięki patriotycznej postawie kierownika utrzymania ruchu Stanisława Radzieja, który powiadomił ojców franciszkanów trafił on
do Sanktuarium św. Antoniego w Gołonogu.
Zainicjowane przez księdza Jerzego Popiełuszkę msze święte w intencji Ojczyzny gromadziły
tysiące wiernych. 6 listopada 1984 roku w gołonoskim Sanktuarium została odprawiona Msza
Ŝałobna w intencji zamordowanego księdza Jerzego. Listopadowa Msza święta zapisała pierwszą
stronę Kroniki Duszpasterstwa Ludzi Pracy i zapoczątkowała comiesięczne Msze święte w intencji Ojczyzny i ludzi pracy. Powstał równieŜ Klub Inteligencji Katolickiej. Powiększało się grono
KIK-u i Duszpasterstwa. Tu spotykali się Herbert Rennert, Ewa i Marek Linczowscy, Krystyna
Staniszewska, Czesław Wsół, Janusz Ostrowski, Czesław Zbroja, Henryk Szczerek, Adam RyŜ,
Stanisław Czamota, Józef Mazur, Jerzy Maculewicz, Eugeniusz Kowalski, Janina StaŜyńska,
Stanisław Jachna, Ignacy Broniszewski i wielu innych. Większość przybyła na uroczyste
poświęcenie Ołtarza Ojczyzny.
Mszę Św. w asyście księŜy i proboszczów Diecezji sosnowieckiej odprawił bp Jerzy Maculewicz. Po
komunii św. - przewodniczący Solidarności Jerzy Goinski podziękował ojcom z Sanktuarium św.
Antoniego za zaangaŜowanie w budowę i powstanie Ołtarza Ojczyzny. Proboszcz ks. Witold
Kuźma podziękował organizatorom za przygotowanie uroczystości a wiernym za liczne przybycie.
Ostatnim aktem uroczystości było przejście procesji pod Ołtarz Ojczyzny, gdzie bp. Jerzy
Maculewicz dokonał aktu poświęcenia ołtarza.
Na posiedzeniu Międzyzakładow ej
Jesienne przeglądy bhp, relacje na temat wypadków i zagroŜeń,
sprawy płacowe oraz zapowiedź uruchomienia nowego programu
odejść - to jedne z wielu tematów omawianych w środę 24
października na posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji „S”
dąbrowskiego Oddziału Mittal Steel Poland.
- Nie we wszystkich spółkach udało się zakończyć negocjacji nad zakładowymi układami pracy – mówili w swych relacjach
przewodniczący „S” komisji wydziałowych i
spółek. W kilku z nich zbyt małe środki jakie
Zarządy chcą przeznaczyć na sprawy
płacowe utrudniają zawarcie porozumień.
Rośnie niezadowolenie z powodu spadku
realnej wartości wynagrodzeń. Pracownicy
pytają i domagają się „konkretnych” podwyŜek. W sytuacji kiedy większość artykułów
Ŝywnościowych poszła w górę (nawet o 40
proc.), duŜa część budŜetów domowych
pracowników huty i spółek z trudem wytrzymuje niekorzystne relacje - spadających
przychodów i rosnących wydatków.
- Czy będą podwyŜki, nagroda świąteczna,
wyŜsze premie? – pytali. Media juŜ zapowiadają wzrost energii, ogrzewania itp.
PrzecieŜ mamy dobrą koniunkturę na stal a
ArcelorMittal odnotowuje wysokie zyski.
Kiedy w lutym 2004 kupował nas - cena stali
kosztowała 300 dol., minęło 3,5 roku a stal
wzrosła do 800 dol. Dlaczego nie są
zachowane proporcje. Mamy prawo domagać
się odpowiednio wyŜszych płac.
Zaniepokojenia nie kryją pracujący spółek.
Mówią o rosnącej dysproporcji ich płac i
zatrudnionych w hucie.
- Pakiet Socjalny miał gwarantować, Ŝe
będziemy na równi traktowani – mówią.
W Kolpremie pracownicy sygnalizują pogorszenie jakości posiłków oraz coraz niŜszej
wartości kartek Ŝywnościowych.
- Teraz wykupujemy o połowę mniej artykułów niŜ kilka lat temu. Dlaczego wartość
kartek nie podlega waloryzacji o stopień
inflacji?
Przewodniczący wskazywali na sprzeczność
stanu faktycznego z optymistycznie brzmiącymi artykułami w zakładowej prasie o stałej
poprawie warunków bezpieczeństwa w hucie
i spółkach podczas gdy kompletnie nic się nie
robi w tym kierunku. Nie tylko nie eliminuje
się zagroŜeń ale powstają nowe.
Jako przykład wskazano obszar magazynów
zawalonych nadmierną ilością sprowadzanych części i urządzeń technologicznych pod
realizowane inwestycje. - Przypomina to
ubiegłoroczne zagroŜenia na walcowniach,
które usunięto dopiero po interwencji naszego związku.
Przewodniczący mówili o zastrzeŜeniach do
usług spółek medycznych PRINN i Unimed.
Lekarze medycyny pracy przyjmują tylko 2
razy w tygodniu po 2 godzinny dziennie. To
za mało, z tego powodu tworzą się kolejki.
Rodzinie, oraz członkom Solidarności,
w Ŝalu pogrąŜonym po śmierci
Śp.
WŁADYSŁAWA MOLĘCKIEGO
dobrego człowieka
i wybitnego lidera związku,
kondolencje oraz wyrazy Ŝalu
i pocieszenia przesyłam.
Andrzej Rozpłochowski
California USA
Nie ma postępu w
rozmowach nad zakładowym układem pracy
dla pracowników ArcelorMittal Poland. Propozycja pracodawcy dotycząca zmian nazewnictwa stanowisk, zdaniem naszego związku
powinna zostać skonsultowana z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych, aby pracownicy
przy zmianach nie utracili uprawnień wynikających z wykazu A i B.
Pracodawca wycofał się z propozycji „wykupu”
dodatków szkodliwych, bo jak twierdzi – zapis
taki powinien znaleźć się w Ponadzakładowym
Układzie Zbiorowym Pracy.
Nie doszło teŜ do uzgodnień w sprawie ryczałtów
dla pracowników zmianowych. RównieŜ ten zapis
w zakładowym układzie musi zostać poprzedzone odpowiednim zapisem w PZUZP
Nie doszło do zbliŜenia stanowisk w sprawie
ujednolicenia urlopów zdrowotnych w ArcelorMittal Poland. Prace będą kontynuowane w
ramach zespołu pracodawcy, a wyniki przedstawione związkom po ich zakończeniu. (jz)
Informacja z Biura Restrukturyzacji Majątku MSP oddział w DG.
Rusza sprzedaŜ mieszkań
Sprawa sprzedaŜy mieszkań zakładowych budzi duŜe zainteresowanie. Po okresie kilkutygodniowego wstrzymania, w czasie którego powstało opracowanie - jednolitych zasad
waloryzacji kaucji mieszkaniowych oraz po zatwierdzeniu przez Dyrektorów: finansowego,
rachunkowości i restrukturyzacji majątku - spółka Partner wznowiła ich sprzedaŜ.
- Aktualnie trwa tzw. rozruch przedsięwzięcia. Przygotowywane są oferty dla lokatorów,
ustalenie terminów spotkań z notariuszem – mówi jeden z pracowników zespołu.
Utrzymana zostanie wielkość sprzedaŜy ok. 10 mieszkań tygodniowo. To mało, lecz nie ma
obecnie moŜliwości zwiększenia tej ilości ze względu na ograniczoną ilość osób
przygotowujących wszystkie dokumenty wymagane do ich sprzedaŜy Najwięcej czasu
pochłaniają procedury związane z przygotowaniem dokumentów dla notariusza.
Naszym zadaniem jest przeliczenie bonifikat: od najmu, od staŜu pracy w hucie, a takŜe
przygotowanie dokumentów: od kiedy i czy w ogóle lokator mieszkania zakładowego był
zameldowany. Jest to proces bardzo pracochłonny, bo kaŜdy przypadek musi być rozpatrywany odrębnie – mówi mój rozmówca. Dochodzi do tego sprawa ustalenia waloryzacji kaucji
mieszkaniowych. 20-25 lat temu była inna wartość i siła nabywcza złotówki.
W latach 1990÷1994 kwoty kaucji wpłacane były w milionach starych złotych. Po denominacji, kwoty zwróconych kaucji wynoszą od 100 do 400 zł. Pozostałe kwoty kaucji, wyliczone po
denominacji, oscylują w granicach od 0,50 do 2,00 zł.
PoniewaŜ Ŝadna ustawa czy rozporządzenie nie mówi jak traktować kaucję – przyjęto ustalenie zasad waloryzacji kaucji mieszkaniowych - przeliczenie pieniędzy w tamtym okresie do
siły nabywczej dzisiejszej złotówki. ArcelorMittal Poland udzielił lokatorowi 90 proc. bonifikaty
na ceny mieszkania i proponuje, by lokator udzielił mu takiej samej bonifikaty na kaucję.
Takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron.
Wysokie koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaŜy obciąŜają w całości ArcelorMittal
Poland S.A. W opracowaniu dot. jednolitych zasad waloryzacji kaucji mieszkaniowych wśród
kosztów ponoszonych wyłącznie przez ArcelorMittal Poland S.A. wyróŜniono następujące pozycje:
•
nabycie gruntów od Gminy czy osób prawnych,
•
podziały geodezyjne i scalenia nieruchomości,
•
regulacje prawne w Księgach wieczystych,
•
wykonanie Inwentaryzacji budowlanych budynków mieszkalnych,
•
wykonanie dokumentów niezbędnych do przeniesienia praw do lokali mieszkalnych na
rzecz najemców (np. odpisy z Ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów i inne),
•
wynagrodzenie za kompleksową regulację terenowo-prawnej nieruchomości
mieszkaniowych Oddziału w Dąbrowie Górniczej,
•
wynagrodzenie za sprzedaŜ lokali mieszkalnych.
Uwzględniając interes obu stron zaproponowano, by najemca równieŜ ponosił cięŜar kosztów
związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaŜy i przy ustalaniu kwoty zwrotu
kaucji zwaloryzowanej, wysokość bonifikaty udzielanej na rzecz nabywającego lokal
mieszkalny, miała zastosowanie równieŜ w takim samym zakresie procentowym, do wyliczania części zwaloryzowanej kaucji zwracanej przez ArcelorMittal Poland S.A.
Zainteresowanie wykupem mieszkań zakładowych jest mniejsze niŜ oczekiwano – mówi mój
rozmówca. Pewien problem stanowi stosunkowo niewielka grupa osób, która chce by to ich
mieszkania zostały załatwione w pierwszej kolejności. Przewiduje się, Ŝe rozładowanie
„korka” kolejkowego ze sprzedaŜą mieszkań zakładowych powinno nastąpić juŜ w połowie I
kwartału 2008 roku. NaleŜy uzbroić się w cierpliwość.
Wolny Związkowiec
str. 3
Do końca 2007 roku z ArcelorMittal Poland ma odejść 1696 pracowników
E m e r y t u r a 4 8 - no w y p r o g r a m o d e j ś ć
JuŜ za tydzień 16 listopada br., uruchomiony zostanie nowy
program odejść (E-48), adresowany do pracowników Mittal
Steel Poland, których okres do uzyskania emerytury wynosi
nie więcej niŜ 48 miesięcy. By osiągnąć docelową wielkość
zatrudnienia 10 411 na koniec br. pracodawca proponuje nowe
narzędzie, które ma zachęcić do odejścia 1696 osób. Docelowo w ArcelorMittal Poland: pracownicy administracji mają
stanowić - 8 proc. ogółu zatrudnionych, pracownicy słuŜb
pomocniczych - 23 proc. a zatrudnieni w produkcji - 69 proc.
Program podobnie jak dotychczas obowiązujący E-24 zakłada stosowanie, wobec pracowników zainteresowanych ofertą przedstawioną im przez Pracodawcę, analogicznych zasad plus dodatkowa
rekompensata uzaleŜniona od staŜu pracy w Grupie ArcelorMittal
Poland S.A. To oznacza, Ŝe w ramach nowego Programu E-48,
jeśli pracownik wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy o pracę na
mocy porozumienia stron, otrzyma następujące kwoty:
♦ odprawa stanowiąca iloczyn miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak za urlop wypoczynkowy oraz liczby miesięcy przypadających od dnia rozwiązania umowy o pracę do
dnia uzyskania uprawnień emerytalnych,
♦ odprawa pienięŜna naleŜna na podstawie „Ustawy o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników” z reguły jest to trzy miesięczne
wynagrodzenie pracownika, jednak nie więcej niŜ 14 040 zł,
Wiele zastrzeŜeń w ocenie
realizacji Pakietu Socjalnego
Zgodnie z zapisami zawartymi w Pakiecie Socjalnym - Inwestor
Strategiczny, Pracodawca i Związki Zawodowe spotykają się
dwa razy w roku by dokonać wspólnej oceny realizacji zapisanych w nim zobowiązań. Od podpisania Pakietu 25 lutego 2004r.
minęło juŜ 3,5 roku. W tym czasie odbyło się 8 takich posiedzeń.
Wydawać mogłoby się, Ŝe zdecydowana większość zapisów
została juŜ zrealizowana. Taką teŜ własną ocenę przedstawił
pracodawca podczas ostatniego spotkania. Do niezrealizowanych, ale bliskich realizacji wymieniono m. in. Zakładowy Układ
Zbiorowy Pracy.
Związkowcy przygotowali własne 10 stronicowe opracowanie
oceny realizacji zobowiązań zapisanych w Pakiecie Socjalnym z
licznymi uwagami i zastrzeŜeniami. Do opracowania związkom
posłuŜył protokół Państwowej Inspekcji Pracy z wynikami kontroli
przeprowadzonej w okresie od stycznia do maja 2007 w czterech
oddziałach Mittal Steel Poland.
Zdecydowana większość zarzutów Inspekcji dotyczyła nieprzestrzegania i łamania przepisów kodeksu pracy, ponadzakładowego i zakładowego układu zbiorowego pracy. Kontrolerzy potwierdzili więc przypadki, które od dawna zgłaszał nasz związek.
W ocenie Pakietu Socjalnego strona związkowa wskazała na
takie nieprawidłowości i zastrzeŜenia jak:
♦ nierzetelnie ewidencjonowanego czasu pracy,
♦ złe naliczanie dodatków zmianowych,
♦ powierzanie pracownikom innej pracy niŜ określona w umowie na okres przekraczający 3 miesiące w roku kalendarzowym,
♦ zatrudnianie pracowników w godzinach nadliczbowych w wymiarze przekraczającym dopuszczamy limit w roku,
♦ przyznawanie premii w zamian za odpowiednie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
♦ nie udzielanie pracownikom urlopu wypoczynkowego lub zdrowotnego w roku kalendarzowym w którym nabyli do niego prawo,
♦ brak woli ze strony pracodawcy na temat tworzenia nowych
miejsc pracy i wynagradzania pracowników.
♦ nie przedstawianie w odpowiednim czasie oraz formie programów restrukturyzacji spółki,
♦ brak przekwalifikowań pracowników przechodzących na inne
stanowiska pracy.
♦ zbyt niskie środki na poprawę warunków bhp.
Do materiału odniesie się teraz pracodawca. Wiele zarzutów i
uchybień jest aktualnie poprawiana przez kierownictwa i słuŜby
kadrowe a niezapłacowne naleŜności realizowane. Na stronach
7, 8, 9 i 10 przedstawiamy obszerny materiał - ocena realizacji
Pakietu Socjalnego przedstawiony przez stronę związkową.
♦ rekompensata odprawy emerytalno-rentowej obliczonej wg zasad
przewidzianych w Regulaminie Wynagradzania Mittal Steel Poland S.A.
♦ nagroda jubileuszowa, jeśli pracownik nabyłby ją w okresie od
dnia rozwiązania umowy o pracę do dnia, w którym nabyłby
uprawnienia emerytalne lub teŜ w okresie 12 miesięcy od dnia
nabycia tychŜe uprawnień.
Dodatkowo pracownikom będzie przysługiwała odprawa specjalna,
uzaleŜniona od staŜu w Grupie ArcelorMittal, stanowiąca krotność
wynagrodzenia pracownika liczonego jak ekwiwalent za urlop
wypoczynkowy, obliczana wg poniŜszego algorytmu:
♦ staŜ od 10 do 20 lat: jednokrotność wynagrodzenia,
♦ staŜ od 20 do 30 lat: dwukrotność,
♦ staŜ powyŜej 30 lat: trzykrotność.
Zwracamy jednocześnie uwagę, Ŝe od wszystkich z w/w odpraw/rekompensat oraz nagrody jubileuszowej potrącany będzie
tylko podatek dochodowy (bez składki ZUS).
Wszelkie w/w odprawy/rekompensaty wypłacane będą w ostatnim
dniu zatrudnienia lub, w przypadku uzgodnienia przez Pracodawcę
i Pracownika, w innym terminie, nie później jednak niŜ z ostatnim
wynagrodzeniem.
Przypominamy równocześnie, Ŝe rozwiązywanie umów o pracę w
Programie E-48 następuje wyłącznie z inicjatywy Pracodawcy, w
trybie porozumienia Stron.
Restrukturyzacja zatrudnienia
w ArcelorMittal Poland
♦ Poziom zatrudnienia na 1 stycznia 2007
13 029
♦ Poziom zatrudnienia na 1 stycznia 2008
10 411
♦ Konieczne obniŜenie zatrudnienia w 2007 roku
2 618
♦ Główne instrumenty redukcji zatrudnienia:
-
Program Osłonowy
Program Odejść Pracowniczych
Wydzielenia
Inne
Stan bieŜący na 1 października 2007
♦ Poziom zatrudnienia
12 107
♦ Redukcja w okresie styczeń – wrzesień 2007
- Zwolnienia
- Program Osłonowy
- Program Odejść Pracowniczych
- Inne
- Wydzielenia
- Przyjęcia
922
964
166
284
106
408
42
Konieczna redukcja w IV kwartale 2007 roku
Grupa
Produkcja
69 proc.
Pomoc
23 proc.
Administracja 8 proc.
Razem
Zatrudnienie
na koniec 2007
7 184
2 395
833
10 412
1696
Odejścia
do końca 2007
855
1127
154
1136
Aktualne i najbliŜsze wydzielenia
w ArcelorMittal Poland
♦
♦
♦
♦
♦
Transport Kolejowy (aktualnie)
Laboratoria (Zakład Huty Cedler)
Centrum Obsługi Finansowej
AS3S
Centrum Obsługi SprzedaŜy
Wolny Związkowiec
str. 4
Dopłaty do wypoczynku dzieci
REGULAMIN ZFŚS na 2008 r. PARAFOWANY
Korzystniejsze zmiany w dopłatach
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
WyŜsze progi dochodowe do wypoczynku dzieci, do wczasów, „wczasów pod gruszą” i dopłat do profilaktyki zdrowotnej - to zmiany, które
będą obowiązywać w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w ArcelorMittal Poland w 2008 r.
Podczas 3-dniowych rozmów w Rajczy związkowcy uzgodnili i parafowali z pracodawcą treść nowego regulaminu ze zmianami.
NajwaŜniejsze ustalenia to:
♦ Świadczenia z Funduszu Socjalnego przyznawane będą tylko osobom
uprawnionym do świadczeń, pomocy i dopłat na zasadach określonych w Regulaminie i będą zaleŜeć od ich sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej i materialnej.
Dopłaty do wczasów
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Do d a tk o w e p ie n ią d z e
p rze d św ię ta mi
Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland
S.A. działając na mocy Zarządzenia Nr 9/2006 DG oraz na podstawie § 16 Regulaminu ZFŚS, postanowiła uruchomić dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., uprawnionych do świadczeń z ZFŚŚ dodatkowe świadczenie na Święta BoŜego Narodzenia 2007, w formie pienięŜnej, ze środków Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych odpowiednio z kaŜdego Oddziału i Centrali.
Przyjęto następujące warunki i kryteria dla wszystkich Oddziałów i Centrali:
Warunki ubiegania się o ww. świadczenie:
♦ Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. pozostający w zatrudnieniu na dzień 1 listopada 2007r. i uprawnieni do korzystania z
ZFŚS mogą ubiegać się o przedmiotowe świadczenie, składając
Kwota dopłaty
z ZFŚS w zł.
450
400
350
300
250
150
100
Dopłaty do „wczasów pod gruszą”
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
♦ Zgodnie z Regulaminem - świadczenia socjalne nie mają charakteru
obligatoryjnego, co oznacza, Ŝe pracodawca nie ma obowiązku przyznania ich kaŜdemu pracownikowi.
♦ Korzystanie ze świadczeń ZFŚS przez pracownika odbywa się zgodnie z jego miejscem obsługi kadrowej. Osoby, których miejsce wykonywania pracy jest roŜne od miejsca obsługi kadrowej mają moŜliwość korzystania z Funduszu w miejscu wykonywania pracy, po weryfikacji przez odpowiednią Komisję Świadczeń Socjalnych.
Świadczenie z Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wysokość dochodu
na osobę w rodzinie w zł.
do 350 zł.
od 351 - 500
od 501 - 700
od 701 - 900
od 901 - 1500
od 1501 - 2000
powyŜej 2000
JeŜeli cena skierowania na wczasy jest niŜsza lub równa kwocie
dofinansowania, to dofinansowanie wynosi 90 proc. ceny skierowania
♦ Świadczenia przyznane osobom uprawnionym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zwolnieniu z tego
podatku.
♦ W przypadku nie dostarczenia wiarygodnych dokumentów do ustalania dochodu, o którym mowa wyŜej, odpowiednia Komisja Świadczeń
Socjalnych ma prawo Ŝądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów (np. zaświadczenie z US) uwiarygodniających sytuację materialną w rodzinie.
Uwaga: Osoba uprawniona, która złoŜyła nieprawdziwe informacje
(dokumenty) o wysokości dochodów, przedłoŜyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznane świadczenie na cele niezgodne z jego
przeznaczeniem traci prawo do korzystania z Funduszu do końca następnego roku oraz zobowiązana jest do zwrotu niesłusznie pobranego
świadczenia socjalnego.
Kwota dopłaty z ZFŚS
(do osobodnia w zł.)
90
80
70
60
50
40
30
Osoba uprawniona zobowiązana jest pokryć, co najmniej 10
proc. kosztów skierowania do określonego limitu 35 dni.
♦ Osoba uprawniona występująca o przyznanie świadczeń lub pomocy
z Funduszu winna złoŜyć odpowiedni wniosek wraz z wyliczonym dochodem w rodzinie.
♦ Podstawą do ustalenia dochodu jest średniomiesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złoŜenie wniosku pomniejszony o:
♦ zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na
ubezpieczenia społeczne,
♦ zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
♦ nagrody jubileuszowe, urlopowe, świąteczno-noworoczne,
♦ „małą i duŜą Kartę Hutnika”,
♦ Podstawę do określenia ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód
przypadający na osobę w rodzinie, która jest zobowiązana ująć
pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkich
członków rodziny o których mowa w ust. 2 § 10 oraz niepracujące
dzieci do 20 lat (liczy się rok urodzenia) zamieszkujące i prowadzące
wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami.
Uwaga: alimenty płacone pomniejszają, a otrzymywane powiększają dochody.
Wysokość dochodu
na osobę w rodzinie w zł.
do 350 zł
od 351 - 500
od 501 - 700
od 701 - 900
od 901 - 1500
od 1501 - 2000
powyŜej 2000
Wysokość dochodu
na osobę w rodzinie w zł.
do 350 zł
od 351 - 500
od 501 - 700
od 701 - 900
od 901 - 1500
od 1501 - 2000
powyŜej 2000
Kwota dopłaty
z ZFŚS w zł.
1200
1000
800
700
600
500
400
Dopłaty do profilaktyki zdrowotnej
L. p
1.
2.
Dochód na osobę
w rodzinie w zł.
do 2000
PowyŜej 2000
Procent świadczenia
100 proc.
95 proc.
W sprawie zasad i warunków przyznawania świadczeń
socjalnych prosimy kontaktować się z przewodniczącymi wydziałowymi Solidarności i wiceprzewodniczącym Prezydium
ds. socjalnych dąbrowskiego oddziału Mittal Steel Poland Janem Czajkowskim tel. 776 75 97 wew. 75 97.
Regulamin dostępny jest teŜ na naszej stronie internetowej
www.solidarnosc.mittal.net.pl
wnioski wraz z oświadczeniem o wysokości dochodów na
członka rodziny, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie ZFŚS na 2007r.
♦ Świadczenie przysługuje równieŜ pracownikom, którzy
zostali przekazani do innego pracodawcy na mocy art. 23’ kp.,
a z którymi ArcelorMittal Poland S.A. nie dokonał rozliczenia
funduszu w myśl art. 7 ust. 3 b, c, d ustawy o ZFŚS.
♦ Wnioski naleŜy składać w terminie do 23 listopada 2007r. wg
zasady jak przy świadczeniu pt.: „wczasy pod gruszą”.
♦ Realizacja świadczenia nastąpi wg zasady jak przy świadcze-
niu pt: „ wczasy pod gruszą”.
Kryteria w zakresie wysokości świadczenia:
L. p
1.
2.
3.
Dochód na osobę
w rodzinie
do 1000 zł.
1001 - 2000 zł.
powyŜej 2000 zł.
Wysokość
świadczenia
400 zł.
350 zł.
300 zł.
Wolny Związkowiec
str. 5
W mgle tajemnic i okoliczności
P am ięc i W ł od k a Jag od z ińs k ieg o
13 października br. w kościele p. w. Najświętszego Serca NMP w
Grudziądzu odbyła się uroczysta msza koncelebrowana przez księŜy
diecezji toruńsko-grudziądzkiej w intencji Włodzimierza Jagodzińskiego. Po mszy odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą 25
rocznicę jego śmierci w stanie wojennym. W ceremonii wzięła udział
najbliŜsza rodzina, przedstawiciele: Duszpasterstwa Ludzi Pracy,
regionalnych struktur i komisji zakładowych grudziądzkiej Solidarności z pocztami sztandarowymi oraz delegacja „S” Huty Katowice.
Uroczystości poprzedziło złoŜenie wieńców na rodzinnym grobie
Włodka. W imieniu związkowców Solidarności Huty Katowice wiązankę kwiatów, mamie Włodka – Pani Stefanii Jagodzińskiej – wręczył wiceprzewodniczący „S” Stanisław Szrek.
Zdjęcia z uroczystości w galerii www.solidarnosc.mittal.net.pl
Gdyby Ŝył miały dzisiaj 55 lat. Po strajku w Hucie Katowice w grudniu 1981 roku Włodek Jagodziński został zatrzymany przez SłuŜbę Bezpieczeństwa i osadzony w
areszcie tymczasowym. Wyszedł po opłaceniu wysokiej
grzywny. W ten sposób uwolnił jeszcze jednego z zatrzymanych. Tak jak setki innych za udział w strajku został
zwolniony z pracy. Po kilku miesiącach udało mu się powrócić. Prowadził indywidualne akcje ulotowe, malował
hasła i napisy, wieszał transparenty Solidarności. Jego
ręcznie wykonane flagi powiewały na obiektach taśmociągów przesyłu rudy z ZSRR i na trasie prowadzącej do
huty. To jego sztandar z napisem – „Solidarność Ŝyje”
powiewający na wiadukcie prowadzącym do Huty Katowice „przywitał” w kwietniu 1982 radziecką delegację.
13 października 1982 roku ciało Włodka znaleziono pod słupem wysokiego napięcia naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 15.
W notatce słuŜbowej Komendy Miejskiej MO w Dąbrowie Górniczej
napisano – śmierć nastąpiła w wyniku poraŜenia prądem podczas
próby zawieszania flagi z napisem „Solidarność”.
Czy zginął podczas kolejnej akcji? Wątpliwości co do okoliczności
śmierci ma jego rodzina i przyjaciele. Wskazują na brak śladów poparzeń na ciele, które są następstwem kontaktu z napięciem kilku tysięcy volt. Śledztwo było formalnością. Do akt nie dopuszczono nikogo
z rodziny. Prokuratura stanu wojennego w Dąbrowie Górniczej pospiesznie umorzyła sprawę, podtrzymując orzeczenie lekarza, który w
akcie zgonu stwierdził - śmierć w wyniku samobójstwa.
W taką wersję nie wierzy jego przyjaciel Adam Ronowski z grudziądzkiej Solidarności.
W takich przypadkach w okresie stanu wojennego bezpieka mogła
zmusić lekarza, do wydania takiego właśnie orzeczenia. Włodek był
pełen Ŝycia, mówił mi o planach podróŜy do Szwajcarii.
Czy przyczyną śmierci był upadek z duŜej wysokości? Nie wiadomo,
kto odnalazł Włodka i kiedy powiadomiono milicję. Wątpliwości
nasuwa znaczna róŜnica czasowa w zapisach: sporządzającego
notatkę milicjanta i czasu w akcie zgonu. Dlaczego lekarz z prokuratorem przybyli na miejsce dopiero po 2 godzinach od zdarzenia.
Ciało Włodka przetransportowano w tajemnicy do rodzinnego Grudziądza. Rodzinie tylko na chwilę pozwolono go zobaczyć. W
ceremonii pogrzebowej, którą śledziła SłuŜba Bezpieczeństwa, pozwolono wziąć udział tylko najbliŜszej rodzinie.
Jak dotąd w IPN nie natrafiono na Ŝadne informacje dotyczące
Włodka Jagodzińskiego. Poszukiwania będą kontynuowane. (jz)
Kodeks etyki fikcją u francuskiego inwestora
W obronie zwolnionych związkowców
Ponad tysiąc związkowców Solidarności z całego kraju
przybyło w piątek 26 października do Grójca pod Warszawą by
zaprotestować przeciwko łamaniu praw pracowniczych
i związkowych przez koncern Faurecia. Akcję zorganizowano
po tym, jak 2 miesiące temu w wałbrzyskim oddziale zwolniono
5 członków załoŜycieli komisji zakładowej Solidarności
a rozmowy z władzami spółki o przywróceniu ich do pracy nie
przyniosły rezultatu.
W huku petard, bębnów, trąbek i okrzyków związkowcy przeszli
ulicami miasta w kierunku siedziby dyrekcji spółki.
- Pikietowaliśmy juŜ przed Faurecią w Wałbrzychu, ale bez efektu.
Dlatego zdecydowaliśmy się zaostrzyć protest i jechać do głównej
siedziby spółki w Grójcu - mówi Marek Olszewski z Solidarności w
Faurecii. Najbardziej doświadczeni pracownicy zaczęli odchodzić z
firmy, rośnie niezadowolenie – chcemy to zmienić. .
ChociaŜ Faurecia w swoim kodeksie etycznym deklaruje poszanowanie prawa, w tym prawa pracowników do organizowania się w
związki zawodowe – wszystko pozostaje pustymi zapisami- mówił
Olszewski. O zwolnieniu działaczy Solidarności powiadomiliśmy
Państwową Inspekcję Pracy i prokuraturę. Domagamy się
przywrócenia ich do pracy oraz rozpoczęcia rozmów w sprawie
warunków zatrudnienia.
Podczas manifestacji pracownicy mówili o zastraszaniu przez
kierownictwo. - Traktują nas jak niewolników i tanią siłę roboczą.
Wydaje mu się, Ŝe wszystko mu wolno. Pracownicy skarŜyli się
przede wszystkim na duŜą liczbę nadgodzin i niskie wynagrodzenia.
Drugi co do wielkości europejski producent wyposaŜenia samochodowego ma swoje spółki w Grójcu, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu i Legnicy.
Aktualnie firma prowadzi rozmowy nad otwarciem dwóch nowych
oddziałów w Polsce, których zatrudnia 6 tys. ludzi. Większość z nich
zatrudniona jest na umowy na czas określony.
Francuski właściciel ostrzega, Ŝe podejmie decyzję o przeniesieniu
inwestycji na Słowację, gdzie Faurecia ma osiem zakładów. Protesty
w koncernie nie naleŜą do rzadkości. Dochodzi do nich takŜe w
innych oddziałach w Europie – ostatnio w Niemczech. Przyczyny
konfliktów są podobne - niskie płace i praca ponad siły.
W manifestacji uczestniczyli, zagrzewając do walki o przestrzeganie
praw pracowniczych związkowych - związkowcy Solidarności Huty
Katowice.
(jz)
Wolny Związkowiec
str. 6
Ocena realizacji zobowiązań
z Pakietu Socjalnego - Umowy dotyczącej gwarancji pracowniczych
i socjalnych dla Pracowników Spółki „Polskie Huty Sali” S.A.,
podpisanego 25 lutego 2004r.
Związki Zawodowe w trybie § 46 Pakietu
Socjalnego dokonały oceny realizacji zobowiązań zapisanych w Pakiecie Socjalnym i
stwierdzają, Ŝe Inwestor Strategiczny (obecnie – Mittal Steel Holding AG z siedzibą w
Zug, Szwajcaria) i Pracodawca (obecnie ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Katowicach) na dzień 15 października 2007r.
nie zrealizowali lub nie realizują następujących zobowiązań:
Rozdział I - postanowienia wstępne:
1. Nie są przestrzegane wewnątrzzakładowe
przepisy prawa m. in.:
• Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy
dla Przemysłu Hutniczego z 15 marca
1996r. z późniejszymi zmianami
• stosowane Zakładowe Układy Zbiorowe
Pracy dla Pracowników czterech hut
wchodzących w skład Mittal Steel Poland
S.A. i Regulamin Wynagradzania Polskie
Huty Stali S.A.
• Porozumienie Stron w sprawie wdroŜenia
w Mittal Steel Poland S.A. nowych zasad
wynagradzania z dnia 10 sierpnia 2006r.
2. Nie są przestrzegane powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m. in.:
• Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze
do Kodeksu Pracy,
• Ustawa z dnia 23.05.1991r. o związkach
zawodowych,
• Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników.
3. Zrzuty zawarte w pkt. 1 i 2 powyŜej w
pełni potwierdziła kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona w okresie styczeń marzec 2007r. W wystąpieniu Okręgowego
Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach z 25.04.2007r. znalazły się w sumie
82 zalecenia i wnioski, w których stwierdzono
łamanie prawa przez Pracodawcę ArcelorMittal
Poland, w tym m. in.:
• niezgodne z prawem prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
• nierzetelne ewidencjonowanie czasu pracy
pracowników, zaniŜanie czasu pracy pracowników i nie wypłacenie lub nieterminowe
wypłacanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
• powierzanie pracownikom innej pracy niŜ
określona w umowie o pracę na okres przekraczający trzy miesiące w roku kalendarzowym,
• nieprawidłowe ustalanie terminu rozwiązania
stosunku pracy bez wypowiedzenia,
• niezgodne z prawem wystawianie świadectw pracy za okres zatrudnienia pracownika w Spółce,
• nieterminowe potwierdzanie w formie pisemnej rodzaju zawartej umowy o pracę i jej
warunków,
• nieprawidłowe określanie w umowach o
pracę wysokości naleŜnego pracownikowi
wynagrodzenia za pracę,
• nieinformowanie pracowników w formie pisemnej o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych,
• niewskazanie w przepisach wewnątrzzakładowych kręgu pracowników, którym nie
przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
• niestosowanie postanowień układu zbiorowego pracy w stosunku do pracowników
przejętych w trybie art. 231 Kodeksu Pracy
przez okres ustalony przepisami prawa
pracy,
• zatrudnianie pracowników w godzinach nadliczbowych w wymiarze przekraczającym
dopuszczalny limit w roku kalendarzowym,
• nieustalenie liczby godzin nadliczbowych,
wynikających z przekroczenia przeciętnej
tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, świadczonych
przez pracowników Oddziału w Świętochłowicach zatrudnionych w systemie
zmianowym za okres od dnia 1 stycznia
2004 r. i nie wypłacenie uprawnionym pracownikom naleŜnego im z tego tytułu wynagrodzenia,
• planowanie pracy pracowników w godzinach nadliczbowych,
• przyznawanie premii motywacyjnej za
dodatkową pracę w godzinach nadliczbowych i nie wypłacenie w ten sposób
uprawnionym pracownikom wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
• zatrudnianie w godzinach naliczbowych
pracowników wykonujących pracę na
stanowiskach, na których występują
przekroczenia czynników szkodliwych
dla zdrowia,
• niewypłacanie wynagrodzenia za czas wykonywania pracy podczas dyŜuru domowego,
• niezapewnienie pracownikom wymaganego odpoczynku dobowego,
• nie zapewnienie pracownikom wymaganego odpoczynku tygodniowego,
• niewypłacenie uprawnionym pracownikom
Oddziału w Świętochłowicach wynagradzanym stawką godzinową, wynagrodzenia za
czas nieprzepracowany w poszczególnych
przyjętych okresach rozliczeniowych w
związku z wadliwie zaplanowanym wymiarem czasu pracy za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia wejścia w Ŝycie Porozumienia Stron w sprawie wdroŜenia w
Mittal Steel Poland S.A. nowych zasad wynagradzania z 10 sierpnia 2006r.,
• zatrudnianie pracowników w niedzielę, którym przepisy Kodeksu pracy nie zezwalają
na pracę w tym dniu, nie udzielanie pracownikom wykonującym pracę w niedziele
co najmniej raz na cztery tygodnie niedzieli
wolnej od pracy,
• niezapewnienie pracownikom przeciętnie 5
dniowych tygodni pracy i przeciętnie 40
godzin pracy w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy,
• nieudzielanie pracownikom urlopu wypoczynkowego w częściach z zapewnieniem
zasady, aby co najmniej jedna część wypoczynku trwała nie mniej niŜ 14 kolejnych
dni kalendarzowych,
• nie udzielanie urlopu wypoczynkowego w
roku kalendarzowym, w którym pracownicy
nabyli do niego prawo,
• nieudzielanie pracownikom urlopów zdrowotnych w roku kalendarzowym, w którym nabyli do nich prawo,
• nieprawidłowe określenie w przepisach wewnątrzzakładowych sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę,
• niewypłacanie pracownikom świadczeń pienięŜnych w terminach wynikających z wewnątrzzakładowych i powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy,
• dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za
pracę bez zgody pracowników, dokonywanie
potrąceń pracownikom Oddziału w Dąbrowie
Górniczej z naruszeniem kwoty wolnej od
potrąceń, a takŜe dokonywanie potrąceń na
podstawie tytułów egzekucyjnych ze świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• nieprawidłowe obliczenie wysokości dodatku
za pracę w porze nocnej,
• nie wypłacenie uprawnionym pracownikom
Oddziału w Świętochłowicach wynagrodzenia za dni wolne z tytułu zatrudnienia w czterobrygadowej organizacji pracy za okres
nieprzedawniony do dnia wejścia w Ŝycie
Porozumienia Stron w sprawie wdroŜenia w
Mittal Steel Poland S.A. nowych zasad wynagradzania z 10 sierpnia 2006r.,
• nieprawidłowe wypłacanie (zaniŜanie wysokości) dodatku brygadzistowskiego pracownikom z Oddziału w Dąbrowie Górniczej,
Oddziału w Sosnowcu i Oddziału w Świętochłowicach, tj. wbrew zasadom ustalonym w
Porozumieniu Stron w sprawie wdroŜenia w
Mittal Steel Poland S.A. nowych zasad
wynagradzania.
• nieprawidłowe obliczenie wysokości wynagrodzenia (zaniŜanie wypłaconego wynagrodzenia) za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za dzień wolny przysługujący z
tytułu zatrudnienia w czterobrygadowej organizacji czasu pracy i innych świadczeń
pienięŜnych wynikających ze stosunku
pracy, w związku z nie uwzględnieniem w
podstawie wymiaru ww. świadczeń dodatków brygadzistowskich,
• nie wskazywanie w zasadach postępowania
w sprawach pracowników objętych zamiarem
zwolnień grupowych wszystkich postanowień
wymaganych przepisami prawa pracy, kryteriów doboru pracowników przewidzianych do
zwolnienia, złamanie procedury zwolnień grupowych i wprowadzenie regulaminu zwolnień
niezgodnego z przepisami Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
4. Brak dodatkowego zabezpieczenia realizacji
zapisów Pakietu Socjalnego poprzez przeniesienie jego zapisów do zakładowego układu
zbiorowego pracy dla Pracowników Spółki
(Rozdział I, § 2 ust. 5). W projekcie Pracodawcy
jednolitego zakładowego układu zbiorowego
pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland.
(tzw. części ogólnej) nie uwzględniono postanowień ww. Pakietu Socjalnego, co naszym zdaniem, oznacza, Ŝe Pracodawca nie zamierza
zrealizować cytowanych wcześniej zapisów Pakietu Socjalnego.
Więcej str. 6
Wolny Związkowiec
str. 7
Ocena realizacji zobowiązań z Pakietu Socjalnego … cd ze str. 7
5. Brak woli ze strony Inwestora i Pracodawcy do konstruktywnych rozmów na temat
zachowania i tworzenia miejsc pracy, zapewnienia godziwych warunków pracy i wynagradzania pracowników. Taki stan w konsekwencji prowadzi do wyłącznej likwidacji setek
miejsc pracy w Spółce i Grupie Kapitałowej,
pogorszenia warunków pracy i zbyt powolnego przyrostu płac, a w efekcie – do utraty
wiarygodności Inwestora w Polsce, narastania niezadowolenia i konfliktów społecznych
(Rozdział I §4) i przede wszystkim utraty konkurencyjności na rynku pracy.
ArcelorMittal Poland S.A. i Spółki ZaleŜne
nie są atrakcyjnymi pracodawcami na
rynku pracy w Polsce.
Rozdział III – zobowiązania
w stosunku do Spółek ZaleŜnych:
1. Nieprzestrzeganie przez Inwestora i
Spółkę ArcelorMittal Poland S.A. umów o
współpracy obowiązujących w Dniu Wejścia
w śycie Pakietu Socjalnego (25.02.2004r.), co
w konsekwencji doprowadziło do drastycznego obniŜenia przychodów Spółek ZaleŜnych, co z kolei było bezpośrednią przyczyną
likwidacji setek miejsc pracy oraz pogorszenia
warunków pracy i płacy Pracowników Spółek
ZaleŜnych (Rozdział III, § 9 ust. 1 i 7). Spółki
ZaleŜne, z niejasnych przyczyn są eliminowane z rynku usług w ArcelorMittal Poland
S.A. przez zewnętrzne firmy, mimo iŜ oferują
ceny rynkowe za swoje usługi i bardzo dobrą
jakość wykonawstwa.
2. W ostatnim okresie dramatycznie pogłębiły się róŜnice w warunkach pracy,
zwłaszcza płacowe pomiędzy Pracownikami Spółek ZaleŜnych a Pracownikami
ArcelorMittal Poland S.A. W naszej ocenie
nieodpowiedzialna
polityka
właścicielska
prowadzona od kilku lat (np. narzucanie i
bezwzględne egzekwowanie bardzo niskich
wskaźników wzrostu płac) juŜ doprowadziła do
utraty konkurencyjności tych Spółek na rynku
pracy, co w niedalekiej przyszłości pociągnie
za sobą drastyczny spadek zatrudnienia i
realne zagroŜenie dalszego ich funkcjonowania
ze względu na brak kadry techniczno –
inŜynieryjnej i nie tylko. Jaskrawym przykładem
skutków takich działań właścicielskich są
Spółki: IPS Grupa Serwisowa, PUK Kolprem,
HK Zakład Automatyzacji, Zakład Ochrony
Środowiska i Technologii Hutniczych oraz inne,
prawie wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej.
3. Zarządy Spółek nie w pełni realizują zapisy
Porozumień Społecznych zawartych w marcu
2006r. na podstawie postanowień Rozdziału III,
§ 9 ust. 6 Pakietu Socjalnego, najczęściej m. in.:
• Nie przestrzegają wewnątrzzakładowych
przepisów prawa pracy, tj. Ponadzakładowego Układ Zbiorowy Pracy dla Przemysłu
Hutniczego z 15 marca 1996r. z późniejszymi zmianami (jeśli Spółka jest objęta
PUZP), Zakładowych Układów Zbiorowych
Pracy lub Regulaminów Wynagradzania i
innych porozumień społecznych regulujących zbiorowe stosunki pracy (np. HK Zakład Automatyzacji, HK ZUH Partner),
• nie przedstawiają w odpowiednim czasie
oraz formie Związkom Zawodowym do konsultacji i opiniowania programów restrukturyzacyjnych Spółek (np. HK Zakład Automatyzacji, PUK KOLPREM, ZBOŚiTH),
Wolny Związkowiec
str. 8
• nie w pełni współpracują ze Związkami
Zawodowymi w zakresie wszelkich spraw
pracowniczych, np. w zakresie dostępu do
informacji niezbędnych do prowadzenia
działalności związkowej (np. HK Zakład
Automatyzacji, ZBOŚiTH, HK ZUH Partner),
• większość Spółek ZaleŜnych nie przystąpiła do Związku Pracodawców Przemysłu
Hutniczego.
Rozdział IV
- g w a r a n cje z a tr u d n ie n ia :
1. Przeprowadzenie zwolnień grupowych w
2004r., 2005 r., 2006 r. oraz w 2007 roku
oznacza, Ŝe w kolejnym roku doszło do złamania zasady trwałości stosunków pracy
Pracowników Spółki, o której mowa w § 10 w
Rozdziale IV „Gwarancja Zatrudnienia” Pakietu Socjalnego. Inwestor Mittal Steel i Pracodawca w tym przepisie zobowiązali się, Ŝe
nie będą dokonywać zwolnień grupowych i
indywidualnych z przyczyn niedotyczących
pracowników, bez względu na zakres zmian
organizacyjnych, ekonomicznych i technologicznych, a zatem świadomie zgodzili się na
stosowanie w ograniczonym zakresie przepisów Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników.
Organizacje Związkowe, będące Stroną ww.
Pakietu Socjalnego nie akceptują zwolnień
pracowników w znacznie szerszym zakresie
niŜ wynika to z postanowień § 12 w Rozdziale
IV „Gwarancja Zatrudnienia” ww. Pakietu
Socjalnego.
2. W przypadku Pracowników Chronionych,
którzy posiadają 40 lat okresów składkowych
i nieskładkowych (męŜczyźni) albo 35 lat
tych okresów w przypadku kobiet i wg twierdzeń Pracodawcy posiadają uprawnienia do
świadczeń przedemerytalnych, nie moŜe być
mowy o wyłączeniu „Gwarancji Zatrudnienia”
na podstawie zapisów § 12, ust. 1 ppkt. e w
Rozdziale IV „Gwarancja Zatrudnienia” Pakietu Socjalnego poniewaŜ ww. Pracownicy
nie spełniają w dniu rozwiązania umowy o
pracę podstawowych warunków do uzyskania prawa do świadczeń przedemerytalnych,
o których mowa w art. 2 Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych i tych uprawnień
mogą nigdy nie nabyć.
W dniu podpisania Pakietu Socjalnego
(25.02.2004r.) obowiązywała Ustawa z dnia 14
grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu, która przewidywała inne warunki
uzyskiwania uprawnień do świadczeń przedemerytalnych, tzn. pracownicy posiadający 40 lat
okresów składkowych i nieskładkowych (męŜczyźni) albo 35 lat tych okresów w przypadku kobiet prawo do świadczeń przedemerytalnych
uzyskiwali - bez dodatkowych warunków pośrednich - począwszy od następnego dnia po
dniu rejestracji jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy, a więc istniał wtedy inny stan prawny
w tym zakresie i nasza zgoda na zapis § 12, ust.
1 ppkt. e w Rozdziale IV „Gwarancja Zatrudnienia” Pakietu opierała się na zupełnie innych realiach prawnych. Wobec powyŜszego stosowanie zapisów § 12, ust. 1 ppkt. e Pakietu po dniu
01.08.2004 r., a więc po wejściu w Ŝycie Ustawy
z dnia 30.04.2004r. o świadczeniach przedemerytalnych - traktujemy jako naduŜycie wzajemnych uzgodnień i łamanie „Gwarancji Zatrudnienia” ww. Pracowników Chronionych.
3. Wprowadzenie Pismem Okólnym nr 1/2007
Dyrektora Generalnego z dnia 12.01.2007r.
„Regulaminu rozwiązywania umów o pracę z
przyczyn niedotyczących pracowników, z pracownikami Spółki Mittal Steel Poland S.A.”,
zostało dokonane ze złamaniem ustawowych
terminów i procedury zwolnień grupowych, o
których mowa w Ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
a jego treść jest sprzeczna z przepisami tej
Ustawy co zostało stwierdzone równieŜ przez
Państwową Inspekcję Pracy. Pracodawca przy
doborze pracowników do ewentualnego zwolnienia wskazując przede wszystkim na Pracowników Chronionych, którzy posiadają 40 lat
okresów składkowych i nieskładkowych (męŜczyźni) albo 35 lat tych okresów w przypadku
kobiet, złamał i zlekcewaŜył kryteria doboru pracowników do tych zwolnień, o których mowa w
przepisach Rozdziału IX „Polityka zatrudnienia”
art. 12, § 4 i 5 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników przemysłu hutniczego (ilość lat pracy w hutnictwie, ilość lat
pracy ogółem, praca w systemie zmianowym,
wykonywanie pracy na stanowiskach, na których występują czynniki szkodliwe i warunki
szczególnie uciąŜliwe dla zdrowia oraz niepełnosprawność).
Więcej str. 7
Ocena realizacji zobowiązań z Pakietu Socjalnego … cd ze str. 8
4. Inwestor i Pracodawca nie przedstawiają w
odpowiednim czasie oraz formie Związkom do
konsultacji i opiniowania programów restrukturyzacyjnych Spółki oraz Grupy Kapitałowej,
mimo iŜ następują bardzo daleko idące zmiany
organizacyjne (Rozdział IV, § 16 ust. 1, 2 i 4):
• poszczególnych Oddziałów i Centrum Spółki,
• likwidacja słuŜb, działów i jednostek organizacyjnych w Oddziałach i Centrum,
• centralizacja słuŜb i jednostek organizacyjnych w Oddziałach i Centrum,
• wydzielenia słuŜb i niektórych obszarów działalności ArcelorMittal Poland S.A.,
• Spółek ZaleŜnych z Grupy Kapitałowej polegające między innymi na zmianach własnościowych, konsolidacji, inkorporacji itp.
Pisemne wnioski Związków Zawodowych o
uzupełnienie przekazanych materiałów pozostają
z reguły bez odpowiedzi, a szczytem lekcewaŜenia ww. zapisów Pakietu Socjalnego jest
pismo z 10 października 2007r. ws. wydzielenia z
ArcelorMittal Poland S.A. obszaru sprzedaŜy, w
którym informacja na ten temat zawarta jest w
jednym ogólnikowym zdaniu.
5. Pracodawca do tej pory nie uzupełnił wakatów i wciąŜ utrzymuje obsady stanowisk produkcyjnych na poziomie nie pozwalającym na zachowanie wymagań wynikających z przepisów
prawa, co w konsekwencji prowadzi między
innymi do zaległości w wykorzystaniu urlopów wypoczynkowych, wykonywania prac wbrew
przepisom BHP i instrukcjom stanowiskowym
oraz łamania przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu w godzinach nadliczbowych (Rozdział
IV, § 16 ust. 5). Za szczególnie naganne i bulwersujące uznajemy zatrudnianie w godzinach
nadliczbowych pracowników wykonujących
pracę na stanowiskach, na których występują
przekroczenia czynników szkodliwych dla
zdrowia, czego bezwzględnie zakazują przepisy
prawa. Potwierdzenie powyŜszych faktów
zawarte jest w treści Wystąpienia Okręgowego Inspektora PIP z dnia 25.04.2007r.
Rozdział V
- g w a r a n cje w y n a g r o d z e n ia :
1. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona w okresie styczeń – marzec
2007r. potwierdziła nie przestrzeganie przez
Inwestora i Pracodawcę gwarancji płacowych
i socjalnych Pracowników Spółki wynikających z postanowień Ponadzakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników
Przemysłu Hutniczego, stosowanych w oddziałach układów zbiorowych pracy i Porozumienia Stron w sprawie wdroŜenia w Mittal
Steel Poland S.A. nowych zasad wynagradzania z 10.08.2006r. (Rozdz. V, § 19 ust. 2).
Ogrom i cięŜar gatunkowy zarzutów PIP dot.
spraw płacowych i socjalnych Pracowników
Spółki, zawartych w Wystąpieniu Okręgowego
Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy
w Katowicach z dnia 25.04.2007r., dobitnie
świadczą o łamaniu przez ArcelorMittal Poland
S.A. elementarnych praw pracowniczych do
godziwego i właściwie obliczonego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Odsyłamy do pkt.
I.3 niniejszego pisma.
2. Przeznaczanie przez Pracodawcę zbyt
małych środków finansowych na harmonizację
płac i podwyŜszanie wynagrodzeń pracowniczych powoduje sytuację, iŜ wynagrodzenia
Pracowników nie są powiązane z Ŝywotnością
ekonomiczną, tj. sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki i jej płynnością finansową.
Bardzo dobre wyniki finansowe Spółki nie przekładają się na odpowiedni wzrost wynagrodzeń
pracowniczych oraz na motywowanie pracowników poprzez zindywidualizowane wynagrodzenia za pracę (Rozdział V § 22 i 23).
3. Wskutek braku perspektywicznej polityki
personalnej w sferze płac ArcelorMittal Poland
S.A. i Spółki ZaleŜne utraciły zdolność do konkurencyjności na polskim rynku pracy, co moŜe
pociągnąć za sobą katastrofalne skutki we
wszystkich sferach działalności ArcelorMittal
Poland S.A. i Spółek ZaleŜnych, w tym przede
wszystkim w sferze wielkości produkcji hutniczej.
R o z d z i a ł V I – g w a r a n c je s o c ja l n e
i o chr o n a z d r o w ia:
Inwestor i Pracodawca zobowiązali się do utrzymania dotychczasowych świadczeń socjalnych,
w tym ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej pracowników ArcelorMittal Poland S.A. co najmniej
na poziomie obowiązującym w dniu podpisania
Pakietu Socjalnego i tego zobowiązania nie realizują poniewaŜ, w naszej ocenie, z roku na rok
poziom ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej
ulega systematycznemu pogorszeniu (Rozdział
VI „Gwarancje Socjalne i ochrona zdrowia”, §24).
O powaŜnych nieprawidłowościach w obszarze
opieki medycznej sprawowanej nad pracownikami ArcelorMittal Poland S.A., zwłaszcza w
dąbrowskim Oddziale w zakresie medycyny
pracy świadczą m.in. następujące fakty:
1. Umowa z ArcelorMittal Poland S.A. podpisana przez Zarząd Spółki Unimed (której właścicielem, po wykupieniu przez spółkę z własnego zysku udziałów od ArcelorMittal Poland
S.A. i ich umorzeniu, jest tylko Fundacja
Ochrony Zdrowia) jest wybitnie niekorzystna dla
Spółki Unimed i moŜe prowadzić do dalszej
degradacji zakładowej słuŜby medycyny pracy,
braku wpływu na nią organów statutowych i
słuŜb BHP ArcelorMittal Poland S.A., związków
zawodowych, a nawet jej zlikwidowania.
2. Zapisy umowy, o której mowa w pkt. 1
powyŜej przewidują m.in.:
• opłaty za realnie wykonane badania, które
odbiegają w sposób raŜący od rzeczywistych kosztów tych badań;
• dyŜury lekarskie jedynie dwa razy w tygodniu po 4 godziny. Lekarz zatrudniony na
takich warunkach nigdy nie będzie współpracował ze słuŜbami BHP w stopniu zapewniającym prawidłową realizację oczekiwanych przez nie zadań, takich jak: wizytacje stanowisk pracy, wizytowanie miejsc,
w których doszło do wypadków lub stwierdzono choroby zawodowe, wspólne opracowywanie wniosków po wypadkach przy
pracy, właściwe prowadzenie pracowników, którzy ulegli wypadkom przy pracy lub
powaŜnie zachorowali, uczestnictwo w
komisjach BHP, prowadzenie kursów
udzielania pierwszej pomocy dla pracowników w ramach szkoleń BHP.
3. Nieprawidłowością jest takŜe finansowanie
pogotowia ratunkowego przez ArcelorMittal
Poland S.A. w innej firmie niŜ Unimed (w firmie
PRINN), z którą podpisano umowę na badania
profilaktyczne. Pieniądze w ten sposób nie pozostają w firmie Unimed, która mogłaby bardziej efektywnie wykorzystać je na poprawienie standardu wszystkich świadczonych usług
z zakresu medycyny pracy. W porównaniu do
Spółki Unimed, firma PRINN otrzymuje dwa
razy większe pieniądze za dwukrotnie mniejszą ilość personelu i za kilka wyjazdów w
miesiącu. Nadmieniamy, Ŝe firma PRINN
oprócz umowy na usługi pogotowia ratunkowego dla ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek
ZaleŜnych posiada dodatkowo umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na całodobową
opiekę medyczną nad pracownikami, którzy
najczęściej lekarzy zatrudnionych w PRINN
wskazali jako swoich lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej.
4. W zakresie finansowania kosztów leczenia,
będącego następstwem wypadków w pracy
niewłaściwe i oburzające jest to, Ŝe nie pracodawca a sami pracownicy poprzez dobrowolne comiesięczne wpłaty ma rzecz Fundacji
Ochrony Zdrowia finansują sobie nawzajem
rzeczywistą pomoc lekarską, rehabilitację powypadkową i inne koszty leczenia związane z
wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi.
Ani PRINN, ani UNIMED w ramach zawartych
umów z ArcelorMittal Poland S.A. nie angaŜują się w leczenie powypadkowe pracowników i ich rehabilitację. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń i poniŜszych przykładach stwierdzamy, Ŝe w zakresie opieki powypadkowej PRINN ogranicza się w rzeczywistości jedynie do zawiezienia pracownika do
szpitala, a zakładowa słuŜba BHP, kadra kierownicza i bezpośredni przełoŜeni wykazuje
całkowity brak zainteresowania poszkodowanymi w wypadkach pracownikami.
Więcej str. 10
Wolny Związkowiec
str. 9
Ocena realizacji zobowiązań z Pakietu Socjalnego … cd ze str. 9
Oto dwa przykłady z miesiąca października br.:
3 października 2007 r. na ZWP miał miejsce
wypadek, któremu uległ Pan Zygmunt
Grodzki. W czasie wykonywania pracy polegającej na oczyszczeniu koryta noga niefortunnie wpadła do płynnej surówki, w wyniku
czego została dotkliwie poparzona. Pierwszej pomocy polegającej na schłodzeniu
nogi wodą udzieli mu współpracownicy.
Wezwane na miejsce wypadku pogotowie
zawiozło poszkodowanego do szpitala w
Dąbrowie Górniczej, w którym nie ma oddziału oparzeniowego. Pracownika pozostawiono bez opieki ze strony przedstawicieli
pracodawcy w izbie przyjęć. Na opatrzenie
nogi czekał około dwóch godzin. Poszkodowanego przewiózł do domu syn własnym
samochodem. Następnego dnia poszkodowany pracownik miał zgłosić się do lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej. Z uwagi na
ogromny ból i niemoŜność samodzielnego
poruszania się poproszono, aby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udał się z wizytą
domową do chorego. Niestety lekarz odmówił. Po licznych interwencjach i ogólnym
zamieszaniu poszkodowany pracownik dopiero drugiego dnia po wypadku trafił do
Szpitala Leczeń Oparzeń w Siemianowicach
Śląskich.
9 października 2007 r. na wydziale magazynów w Oddziale w Dąbrowie Górniczej uległa
wypadkowi Pani Helena Chwast. W wyniku
wypadku poszkodowana złamała prawą
nogę w śródstopiu oraz odniosła obraŜenia
ręki. Po zgłoszeniu przyjechało z PRINN
pogotowie ratunkowe bez Ŝadnych noszy.
Przy pomocy współpracowników przetransportowano Panią Chwast do karetki i zawieziono na izbę przyjęć do szpitala w Dąbrowie
Górniczej. Były problemy z przyjęciem poszkodowanej do szpitala, gdyŜ była z małopolskiej, a nie ze śląskiej kasy chorych. Po
opatrzeniu została odwieziona do Oddziału
w Dąbrowie Górniczej na wydział magazynów, gdzie szukała pomocy wśród współpracowników. Znajomy zawiózł Panią Chwast
do domu. UŜywając krzesła wniesiono poszkodowaną do mieszkania.
Inwestor i Pracodawca w stopniu niedostatecznym kontynuują proces regulowania
stanu prawnego zasobów mieszkaniowych,
nie stworzono sprawnego systemu sprzedaŜy mieszkań zakładowych o uregulowanym statusie prawnym przez co wydłuŜa w
czasie proces sprzedaŜy mieszkań zakładowych zainteresowanym pracownikom Spółki
(Rozdział VI, § 29). W ostatnim okresie,
wskutek przepychanek administracyjnych i
prawnych pomiędzy ArcelorMittal Poland
S.A. i HK ZUH Partner Sp. z o.o. doszło do
zatrzymania procesu sprzedaŜy mieszkań
zakładowych. Taki stan w ww. zakresie jest
szkodliwy społecznie poniewaŜ powoduje
niepotrzebne napięcia i konflikty wśród pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek
ZaleŜnych.
Rozdział VII – szkolenia:
Pracodawca nie wprowadził planu przekwalifikowań pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, które wskutek zmian organizacyjnych, technicznych, technologicznych
Wolny Związkowiec
str. 10
i innych zostały zlikwidowane lub są zagroŜone likwidacją w 2007 r., a więc nie zrealizował zapisów Rozdziału VII, § 30-33 ww.
Pakietu Socjalnego oraz postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy
dla pracowników przemysłu hutniczego (Rozdział IX „Polityka zatrudnienia” art. 12, § 9, 10
i 11) i stosowanych zakładowych układów
zbiorowych pracy, a dotyczących przede
wszystkim obowiązku Pracodawcy przedstawiania pracownikom objętych likwidacją ich
miejsc pracy propozycji zatrudnienia na innych stanowiskach pracy bez przekwalifikowania lub po ewentualnym przekwalifikowaniu.
R o z d z iał V I I I – b e z p ie cz e ń s tw o ,
hig ie n a i w ar u n k i p r acy :
1. Inwestor i Pracodawca w stopniu niedostatecznym utrzymują dynamikę postępu w
zakresie BHP, przeznaczają zbyt mało środków finansowych na poprawę warunków
BHP, utrzymanie naleŜytego stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz zaopatrują
Pracowników Spółki w odzieŜ roboczą, obuwie i środki ochrony indywidualnej wątpliwej
albo złej jakości (Rozdział VIII, § 35 i 40).
2. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
przeprowadzona w okresie styczeń – marzec
2007 r. potwierdziła wieloletnie zaniedbania
oraz nie przestrzeganie przez Inwestora i
Pracodawcę ww. gwarancji dotyczących
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy. W Wystąpieniu Okręgowego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji
Pracy w Katowicach z dnia 25.04.2007 r.,
wskazano bulwersujące przykłady łamania
elementarnych przepisów prawa w zakresie
BHP, wieloletnie zaniedbania w zakresie
nakładów na poprawę warunków pracy oraz
ochronę zdrowia i Ŝycia pracowników oraz
dokonywanie „oszczędności” na bezpieczeństwie, zdrowiu a nawet Ŝyciu pracowników
ArcelorMittal Poland S.A., między innymi:
• niezgodne z przepisami prawa kierowanie osób przyjmowanych do pracy oraz
zatrudnionych pracowników na profilaktyczne badania lekarskie w terminie zapewniającym uzyskanie przez nich zaświadczeń lekarskich o przeciwwskazaniach bądź braku przeciwwskazań do
pracy przed dopuszczaniem ich do pracy
na danym stanowisku,
• nie przeprowadzanie wstępnych szkoleń
bhp w godzinach pracy pracowników oraz
nie poddawanie nowoprzyjętych pracowników wstępnemu szkoleniu w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (instruktaŜowi ogólnemu) przed dopuszczeniem do
pracy,
• nieinformowanie pracodawcy przez osoby
kierujące pracą pracowników o zaistnieniu wypadku przy pracy niezwłocznie po
uzyskaniu informacji o zaistnieniu wypadku,
• eksploatowanie urządzeń podlegających
dozorowi technicznemu bez aktualnych
decyzji dopuszczających je do uŜytkowania,
• niewłaściwe i niebezpieczne składowanie
wyrobów na składowiskach wyrobów gotowych w Walcowni DuŜej i Średniej w
Oddziale w Dąbrowie Górniczej,
• częsta nieobecność lekarzy sprawujących
opiekę zdrowotną nad pracownikami oddziału/zakładu/wydziału w pracach komisji BHP,
• niedokonywanie przeglądów warunków
pracy w ramach prac komisji BHP.
R o z d z i a ł I X – w s p ó łp r a c a
ze związkami zawodowymi:
1. Inwestor i Pracodawca nie w pełni współpracują ze Związkami Zawodowymi w zakresie wszelkich spraw pracowniczych, np.
w zakresie dostępu do informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej itp. Przykładem jest projekt „Prowizorium” Planu Zatrudnienia, który w swojej treści nie zawierał wszystkich elementów, o
których mowa w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników
przemysłu hutniczego (Rozdział IX „Polityka
zatrudnienia” art. 12, § 2) oraz stosowanych
układach zbiorowych pracy dla pracowników
hut wchodzących w skład ArcelorMittal Poland S.A. (np. brak schematu organizacyjnego Spółki, w tym Oddziałów, norm i poziomu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych, ilości godzin nadliczbowych itd.).
Wniosek Organizacji Związkowych o przekazanie Planu Zatrudnienia, a nie prowizorium tego planu oraz o uzupełnienie przekazanego dokumentu o wszystkie elementy
wymienione w powyŜej cytowanych przepisach prawa pracy został przez Pracodawcę
całkowicie zlekcewaŜony, a jego odpowiedź
na to wystąpienie jest przykładem arogancji
oraz braku szacunku zarówno dla Związków
Zawodowych jak i polskiego prawa.
2. Wielokrotnie odmówiono udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej na pisemny wniosek
Związku Zawodowego lub wspólny wniosek
Związków (Rozdział IX, § 42 ust. Przykładem są konsultacje ws. zwolnień grupowych
Pracowników Spółki. Pracodawca przeprowadzając konsultacje dotyczące grupowego
zwolnienia złamał przepisy art. 2, ust. 1-5
Ustawy z 13 marca 2003r. o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników. Pomimo naszego pisemnego
wystąpienia, pracodawca ArcelorMittal Poland S.A. nie przekazał nam Ŝądanych informacji, które były niezbędne do konsultacji
oraz mogły mieć wpływ na zmniejszenie
rozmiaru proponowanego zwolnienia grupowego i treść ewentualnego porozumienia ws.
zwolnień grupowych.
3. Pracodawca mimo wielokrotnych pisemnych wystąpień Organizacji Związkowych do
tej pory nie przekazał Wystąpienia Okręgowego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji
Pracy w Katowicach z dnia 25.04.2007r. po
kontroli przeprowadzonej przez Państwową
Inspekcję Pracy w ArcelorMittal Poland S.A.
w okresie styczeń - marzec 2007r. Po zapoznaniu się z treścią ww. wystąpienia oczywistym dla nas jest fakt, iŜ pracodawca za
wszelką cenę - łamiąc zapisy § 42 ust. 6 Pakietu Socjalnego i art. 28 Ustawy z dnia
23.05.1991r. o związkach zawodowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz.
854, z późniejszymi zmianami) - starł się
ukryć ten dokument przed Organizacjami
Związkowymi.
(lm)
XXIII ROCZNICA ŚMIERCI KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
Pielgrzymka do Warszawy
19 października br. minęła 23-ga rocznica męczeńskiej śmierci kapelana
„Solidarności „ ks. Jerzego Popiełuszki. Z tej to okazji udaliśmy się do
Warszawy. Transport sfinansowany został przez Region Śląsko –Dąbrowskiej Solidarności.
Pielgrzymkowa atmosfera w autokarze. Rozpoczęliśmy modlitwami i
pieśnią: „Kiedy ranne wstają zorze…”. Następnie film o ks. Jerzym
Popiełuszce i kaseta magnetofonowa z jego „Testamentem „oraz
pieśni pielgrzymkowe. Przed uroczystościami na śoliborzu zwiedzamy stolicę. Pomimo deszczu staramy się realizować punkty zaplanowane do zwiedzania.
W Łazienkach czeka na nas
przewodniczka, z którą udajemy
się najpierw do Wilanowa – do
Świątyni BoŜej Opatrzności. 2
maja 2002 roku nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia
węgielnego pod budowę świątyni, jako Wotum narodu za
odzyskaną wolność i pontyfikat
Ojca Świętego Jana Pawła II. 30
stycznia 2003r. Prezydent Lech
Kaczyński podpisał pozwolenie
na budowę, a 25 lutego 2003r.
rozpoczęto roboty budowlane.
Świątynia wraz z zespołem ma
być symbolem, miejscem modlitwy i dziękczynienia, a takŜe
ma słuŜyć całemu społeczeństwu
w rozwiązywaniu jego najtrudniejszych problemów.
Świątynia jest rotundą wpisaną w 4 portale stanowiące zamknięcie krzyŜa
greckiego. W rzucie orientalnym: koło symbolizuje znak Boga, krzyŜ –
Chrystusa, a pion światła Ducha Świętego. Aktualnie w podziemiach Świątyni BoŜej Opatrzności znajduje się dolny kościół z ołtarzem, kopią obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej, symboliczny grób Ojca Św. Jana Pawła II
oraz groby ks. Jana Twardowskiego i ks. Zdzisława Peszkowskiego. Przy
grobie odmówiliśmy modlitwy i złoŜyliśmy wiązankę kwiatów. Po świątyni
oprowadził nas Pan Kościelny Kazimierz Kruczek. (Więcej informacji na
internetowej stronie: www.ipjp2.pl).
Udajemy się na śoliborz. Składamy wiązankę kwiatów i zapalamy znicz na
grobie ks. Jerzego Popiełuszki, zwiedzamy Kościół Św. Stanisława Kostki.
Udajemy się śladami ks. Ignacego Jana Skorupki. Przewodniczka przybliŜa
nam miejsca i historię.
Wieczorem wracamy do kościoła Św. Stanisława Kostki. Około 150
pocztów sztandarowych „Solidarności„ z całej Polski w tym nasz
niesiony przez: Stasia Czarnotę, Bernarda Golika i Adama Oczkowskiego.
Jest teŜ mama ks. Jerzego z jego siostrą i dwoma braćmi. Są
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.
Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczy i homilię głosi Jego
Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Nycz. W procesji z darami
niesiemy statuetkę Św. Floriana z okolicznościowym napisem.
Modlitwy, zaduma…. W drodze powrotnej róŜaniec i pieśni.
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu naszej wycieczki–pielgrzymki, a szczególnie jej uczestnikom.
Do zobaczenia za rok.
Jadwiga Szewczyk.
Zdjęcia: Zygmunt Motyl
Smędzik i Leśniewski w czołówce
biegaczy w Memoriale im. Bogdana Włosika
I Ty moŜesz dostać
paczkę świąteczną
441 zawodników wzięło udział w sobotę 13 października w XXIII biegu Memoriałowym im.
Bogdana Włosika. Uczestnicy startowali w 16 kategoriach wiekowych kobiet i męŜczyzn na
trasie 4200 m od bramy Huty im. Sendzimira do kościoła Arka Pana w Bieńczycach.
Święta BoŜego Narodzenia kojarzą się nam z
wigilią, śniegiem, domową choinką i prezentami. Tradycyjnie co rok o tej porze trwają
wzmoŜone przygotowania do organizacji paczek świątecznych. Staramy się, by asortyment produktów i łakoci odpowiadał najwybredniejszym podniebieniom.
Prezydium naszego związku podjęło decyzję,
Ŝe uprawnionymi do otrzymania paczki, będą
wszyscy członkowie Solidarności dąbrowskiego
oddziału Mittal Steel Poland, oraz te osoby, które
przystąpią do naszego związku do dnia 16 listopada br.
Zapraszamy.
Najlepszym okazał się
Rafał
Snochowski,
który z czasem 11 min
i 31 sek. po raz 4 zwycięŜył w tej imprezie.
Hutę Katowice reprezentowało 2 biegaczy.
W ogólnej klasyfikacji
zawodników - Krzysztof
Smędzik
zajął
4
miejsce a Stanisław
Leśniewski 5.
Bogdan Włosik zginął
13 października 1982
roku pod kościołem
Arka Pana w Bieńczycach zastrzelony przez
funkcjonariusza SB. Od
1995 roku dla uczczenia pamięci młodego
hutnika i innych ofiar
stanu wojennego, odbywa się bieg uliczny.
(jz)
Wolny Związkowiec
str. 11
TRYBUNAŁ ROZSTRZYGNĄŁ
Szansa dla 60-latków z 35 letnim staŜem
Nierówne traktowanie kobiet i męŜczyzn przez ustawę emerytalną jest sprzeczne z
unijną dyrektywą nr 2006/54 z 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Ŝycie
zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i męŜczyzn w dziedzinie
zatrudnienia i pracy, kształcenia zawodowego i awansu zawodowego - orzekł
Trybunał Konstytucyjny we wtorek 23 października. To oznacza, Ŝe z chwilą
publikacji wyroku - prawo do wcześniejszej emerytury będzie przysługiwało juŜ
60-letnim męŜczyznom z minimalnym 35-letnim staŜem ubezpieczeniowym.
Dotychczas męŜczyźni urodzeni w latach 1944-1948, którzy nie mogli przejść na
świadczenie, głównie ze względu na brak orzeczenia o niezdolności do pracy i
czekali na ukończenie 65 lat.
Niezgodność z przepisami ustawy emerytalnej podwaŜył 60 letni łódzki pracownik z 40letnim staŜem pracy. Składając wniosek do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o emeryturę, argumentował, Ŝe nie moŜe dalej pracować zawodowo i musi zająć się niepełnosprawnym dzieckiem po śmierci Ŝony.
ZUS odmówił mu prawa, twierdząc, Ŝe
zgodnie z obowiązującym prawem - w wieku
60 lat tj. pięć lat przed ukończeniem wieku
emerytalnego, oprócz 25 lat staŜu ubezpieczeniowego musi mieć orzeczoną całkowitą
niezdolność do pracy. Decyzję tą powód
zaskarŜył do Sądu Okręgowego argumentując, Ŝe „wyłączenie męŜczyzn posiadających co najmniej 35-letni staŜ ubezpieczeniowy z prawa do wcześniejszej emerytury,
które jest przewidziane dla kobiet posiadających co najmniej 30-letni staŜ, pozostaje w
sprzeczności z zasadą równości”.
AquaPark i jacuzzi
w programie GROSIK
Nawet 20 złotych zaoszczędzi rodzina,
która do Parku Wodnego w Tarnowskich
Górach wybierze się z kartą Grosik.
Sąd Okręgowy mając wątpliwość, co do
konstytucyjności kwestionowanego przepisu, zwrócił się o jej rozstrzygnięcie do
Trybunału Konstytucyjnego.
Sędziowie TK uznali o niezgodności z konstytucją art. 29 ust. 1 ustawy z 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr
39, poz. 353 z późn. zm.). W opinii TK - róŜne
traktowanie męŜczyzn, jeśli chodzi o moŜliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę,
nosi znamiona dyskryminacji a ustawodawca przekroczył granice przysługującej
mu swobody, naruszając konstytucyjną
zasadę zakazu dyskryminacji ze względu na
płeć. Konstytucja dopuszcza róŜnicowanie
jedynie pod ściśle określonymi warunkami,
ale w tym przypadku nie jest moŜliwe wskazanie uzasadnionych argumentów je usprawiedliwiających.
Zdaniem sędziów - naruszona jest teŜ zasada
wzajemności, wiąŜąca prawo do emerytury z
udziałem świadczeniobiorcy w tworzeniu
funduszu ubezpieczeniowego” a nierówne
traktowanie kobiet i męŜczyzn przez ustawę
emerytalną jest sprzeczne z unijną dyrektywą
nr 2006/54 z 5 lipca 2006 r. Sędziowie wskazali teŜ na jeszcze jeden aspekt - męŜczyźni
zazwyczaj dłuŜej opłacają składki do ZUS, a
mają ograniczone prawo do świadczeń".
Sędziowie TK zobowiązali ustawodawcę do
dokonania odpowiedniej zmiany w ustawie
znoszącej tę dyskryminację. Trybunał dał na
to rządowi i Sejmowi rok, stwierdzając, Ŝe do
tego momentu obowiązuje przepis w obecnym brzmieniu.
Obecnie ZUS obecnie pracuje nad interpretacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
przyznającego prawo do wcześniejszej emerytury 60-letnim męŜczyznom z 35-letnim
staŜem ubezpieczeniowym.
Jeśli uprawnieni pracownicy będą zaskarŜać
otrzymane wcześniej z ZUS odmowy przyznania emerytury, to sąd ma teraz mocne
podstawy do orzekania na ich korzyść.
Uwaga: męŜczyźni spełniający warunki
otrzymania wcześniejszej emerytury w wersji
przyjętej przez TK mogą składać wnioski do
ZUS o przyznanie im wcześniejszej emerytury. W przypadku decyzji negatywnej powinni złoŜyć odwołanie do sądu. Sądy mają
prawo wydawać wyroki na podstawie art. 8
konstytucji, który umoŜliwia stosowanie
ustawy zasadniczej bezpośrednio. PoniewaŜ
przepis ten został uznany za niezgodny z
konstytucją, więc zostało uchylone domniemanie jego konstytucyjności.
ZUS W YJ AŚ NI A:
W c z eś niejs z a em er y t ur a d la k ob iet
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kobiety, które ukończyły lub do końca 2007
r. ukończą 55 lat, nie muszą składać wniosku o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia
2008 r. Dzień 31 grudnia 2007r. jest ostatecznym terminem na spełnienie warunków
uprawniających do wcześniejszej emerytury, ale nie ostatecznym terminem na zgłoszenie
wniosku o jej przyznanie.
Wniosek o to świadczenie moŜna zgłosić w kaŜdym czasie, jednak bardzo waŜne jest, aby
nastąpiło to nie później niŜ przed dniem ukończenia 60 lat. Emerytura ta przewidziana jest
bowiem dla kobiet, które nie osiągnęły wieku 60 lat. Zgłoszenie wniosku przez kobietę,
która ukończyła juŜ ten wiek, oznacza przyznanie „nowej" emerytury, obliczanej na innych
zasadach.
Wcześniejsza emerytura przysługuje kobietom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r.,
które najpóźniej w dniu 31 grudnia 2007 r. osiągną wiek 55 lat oraz udowodnią wymagany
staŜ ubezpieczeniowy (składkowy i nieskładkowy). StaŜ ten wynosi 30 lat lub 20 lat w
przypadku kobiet uznanych za całkowicie niezdolne do pracy.
Umowa zapewnia nie tylko zniŜki na korzystanie z basenów. Posiadacze karty Grosik
dostaną równieŜ 10-procentowy upust w
działającej się na terenie parku restauracji, a
takŜe rabaty wejście do jaskini solnej.
Umowa obejmuje posiadacza karty Grosik i
dwie inny osoby.
W ofercie Park Wodny znajduje się m.in.
basen sportowy, basen do nauki pływania,
basen rwąca rzeka, basen z falą morską,
basen zewnętrzny, zjeŜdŜalnie, jacuzzi i
solanka oraz jaskinia solna, sauna i siłownia.
Warunki korzystania dla posiadaczy karty
Grosik:
♦ Dzień powszedni: bilet normalny - 7 zł
(plus 5 min. gratis), bilet ulgowy - 6 zł (plus
5 min. gratis).
♦ Weekend - bilet normalny 9,5 zł (plus 5 min.
gratis), bilet ulgowy 7 zł (plus 5 min. gratis).
Zapraszamy
Więcej strona: www.parkwodny.com.pl
Warto podkreślić, Ŝe o ile całkowita niezdolność do pracy musi powstać najpóźniej w dniu
31 grudnia 2007 r., o tyle orzeczenie stwierdzające tę niezdolność, moŜe być wydane takŜe
po tej dacie.
Ponadto trzeba pamiętać takŜe, Ŝe o wcześniejszą emeryturę mogą się starać panie, które
objęte są ubezpieczeniem pracowniczym (czyli pracują na etacie) lub pozostawały w stosunku pracy przez co najmniej 6 miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania
ubezpieczeniu społecznemu. O emeryturę tą mogą się starać równieŜ panie pobierające
zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie lub zasiłek przedemerytalny itp., o ile ostatnim
ubezpieczeniem, jakiemu podlegała kobieta ubiegająca się o emeryturę, było ubezpieczenie
pracownicze.
Wcześniejsza emerytura nie zostanie natomiast przyznana kobiecie, która w okresie poprzedzającym zgłoszenie wniosku była ubezpieczona np. z tytułu wykonywania zlecenia czy
prowadzenia działalności gospodarczej.
W przypadku ustalania prawa do wcześniejszej emerytury nie wymaga się rozwiązania
stosunku pracy. Warto pamiętać jednak, Ŝe w przypadku, gdy stosunek pracy nie zostanie
rozwiązany, wówczas prawo do emerytury zostanie zawieszone do czasu rozwiązania tego
stosunku pracy i przedłoŜenia w ZUS świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawcy o
zakończeniu pracy.
Omawiana emerytura przysługuje tym kobietom, które nie są członkami otwartego
funduszu emerytalnego. I jeszcze jedna waŜna informacja - wysokość przedstawionej
emerytury ustalana jest na starych zasadach, a więc na zasadach przewidzianych dla
emerytur przysługujących osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. Wysokość
tej emerytury wynosi: 24 proc. kwoty bazowej, po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za
kaŜdy rok okresów składkowych oraz po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za kaŜdy rok
okresów nieskładkowych.
Wolny Związkowiec
str. 12
WYKORZYSTYWANE PRZEZ WŁAŚCICIELA
…Tracimy kontakt z wynagrodzeniami w hucie
„Inwestor strategiczny i Polskie Huty
Stali gwarantują, Ŝe rynek usług w PHS
jest i pozostanie podstawowym rynkiem pracy dla Spółek ZaleŜnych przy
zastosowaniu zasad konkurencji” –
brzmi zapis w Rozdziale III - Zobowiązania w stosunku do Spółek ZaleŜnych
w Pakiecie Socjalnym z 25 lutego 2004
roku. Pracownicy spółek byli pewni, Ŝe
będą zarabiać na podobnym poziomie
jak pracownicy w hucie. Teraz widzą,
Ŝe bardzo się mylili.
- Całe nasze zło zaczęło się z chwilą wydzielenia Zakładu Badawczego z Huty Katowice – mówił wiceprzewodniczący Solidarności w Zakładzie Ochrony Środowiska i
Technologii Hutniczych Henryk Sztuba na
spotkaniu związku z Zarządem Zakładu
Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych (ZBOŚiTH). Związkowcy i przedstawiciele Rady Pracowników przyszli, Ŝeby rozmawiać na temat nieprzestrzegania ZUZP w
Spółce, wyjaśnić dlaczego Zarząd nie wykorzystuje wszystkich moŜliwości, by poprawić sytuację finansową spółki i płac
pracowniczych oraz przedstawić swoje
oczekiwania w stosunku do Zarządu.
- Jeszcze w roku 2000 nasze płace nie
odbiegały od poziomu wynagrodzeń w hucie. Od czasu prywatyzacji PHS dysproporcje te niepokojąco rosną. Ilość wykonywanych usług na rzecz ArcelorMittal Poland
zwiększyła się o 30 proc. a w płacach jesteśmy co miesiąc 400-600 zł „w plecy” –
mówił Henryk Sztuba.
- Od 1999 roku nasze stawki roboczogodzin
za usługi w zakresie ochrony środowiska
pozostają bez zmian – mówiła Wirginia
Szkoda przewodnicząca Rady Pracowników
w spółce. Nasze zatrudnienie zmniejszyło
się o ok. 50 osób przy znacznym wzroście
emitowanych zleceń na usługi. Taki zastój
odbija się zarówno na przychodach firmy jak
i pracownikach.
Jak wyliczył przewodniczący „Solidarności”
w spółce Marian Owczarek róŜnica w wynagrodzeniach pracowników Mittal Steel Poland S.A. i ZBOŚiTH w roku 2007, wynikająca z treści podpisanych z zarządami obu
firm uzgodnień – wyniesie w br. aŜ 3626 zł.
Taki jest koszt wydzieleń.
Związkowcy wyraŜali niezadowolenie, zarzucając Zarządowi, Ŝe ten nie dość twardo
negocjuje z Mittalem lepsze warunki a nawet, Ŝe godzi się na narzucanie niekorzystnych cen za swoje usługi. Jeśli sytuacja nie
ulegnie zmianie to dysproporcja w płacach
pomiędzy nami a hutą stale będzie rosła mówili
- Od niedawna spółka ma korzystniejsze –
ceny mówił prezes ZBOŚiTH Jacek Majewski. Rozumiem oczekiwania pracowników,
ale proszę o zrozumienie, Ŝe płace są jedną
z części składowych ogółu finansów spółki i
muszą iść w parze z wydatkami na bieŜące
funkcjonowanie spółki, zakupy oraz kosztowne inwestycje związane z utrzymaniem
warsztatów pracy. Jeśli spółka nie ma znaczących dochodów to nie stać jej teŜ na
znaczące podwyŜki.
Podobne problemy jak ZOŚ-ka mają inne
spółki, dlatego dla wyjaśnienia spornych
kwestii z inicjatywy członka Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland Jerzego Goińskiego
zorganizowano spotkanie przewodniczących
tych podmiotów z dyrektorem Nadzoru
Właścicielskiego
ArcelorMittal
Poland
Jaroslawem Szlęzakiem i Panią Sylwią Potocką.
- Nasza spółka sama próbuje rozwiązywać
swoje sprawy, ale niektóre przekraczają jej
moŜliwości – mówił Andrzej Jonkisz – szef
Solidarności w spółce Kolprem. Trwa proces
łączenia spółek kolejowych wykonujących
usługi na rzecz AMP i problem z którym nie
będziemy mogli sami sobie poradzić to
znalezienie środków na ujednolicenie płac.
W kaŜdym z oddziałów obowiązywały róŜne
formy i dodatki płacowe. Potrzebna jest
nam pomoc finansowa właściciela, co pozwoli ujednolicić płace w nowej skonsolidowanej spółce i zlikwiduje źródło obecnych i
przyszłych konfliktów.
Spółka nie da sobie tez sama radę w sfinansowaniu modernizacji i zakupie nowego
taboru kolejowego tj. jak wagony czy lokomotywy. Znaczną część naszego sprzętu
nie nadaje się do wyjazdu poza zakłady.
Podobny problem sygnalizował Janusz Graf
z HK Zakładu Automatyzacji.
- Konsolidacja w ramach spółek o tym samym profilu działalności, lecz znacznych
róŜnicach jakie istnieją w wynagrodzeniach
i dodatkach nie jest moŜliwa bez pomocy
Nadzoru Właścicielskiego i wstawiennictwa
u właściciela. Negocjacje nad zakładowym
układem zbiorowym pracy zatrzymały się w
naszej spółce w martwym punkcie. Obserwujemy teŜ niepokojące zjawisko, Ŝe Zarząd tak strategicznego dla ArcelorMittal
Poland zakładu nie robi nic Ŝeby zachować
pracowników. To my związkowcy bardziej
martwimy się o firmę, ze odchodzą fachowcy, Ŝe podkupują nam AKP-owców.
Związkowcy ZA mają pretensje do Prezesa
za nieczystą grę i łamanie prawa w spółce.
W marcu br. kiedy utworzył się w zakładzie
zespół negocjacyjny do rozmów na temat
nowego ZUZP, prezes twierdził, Ŝe spółka
wyczerpała wszystkie środki na poprawę
wynagrodzeń płace. Tym czasem we wrześniu podpisał do realizacji kilkudziesięciu
tysięczne nagrody nie powiadamiając o tym
fakcie związków zawodowych. Nieprawidłowości jest znacznie więcej. Pracujemy w
trudnych warunkach w zagroŜeniu gazowym, często w obsadach mniejszych niŜ
określają to przepisy.
- Od dłuŜszego czasu negocjujemy wypracowanie jednolitego Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla skonsolidowanej
spółki IPS Grupa Serwisowa – mówi przewodniczący Solidarności w spółce Ireneusz
Płocha. W skład GS wchodzi 12 podmiotów.
Bez dodatkowych środków ujednolicenie
płac nie jest moŜliwe.
Mamy teŜ problemy, które wymagają innego
podejścia i zrozumienia dla naszych spraw ze
strony właściciela. Na kaŜdy sygnał o awarii
w hucie przystępujemy do jej usuwania, ale
procedury związane z wystawieniem, zleceń i
zapłata znacznie się wydłuŜają. To bardzo
niekorzystnie wpływa na finanse spółki i ma
bezpośrednie
przełoŜenia
na
sprawy
płacowe. Tak dalej być nie moŜe, potrzebny
jest jasny system realizacji zamówień i
płatności za wykonane usługi.
RównieŜ inni związkowcy mówili o traktowaniu spółek po macoszemu, bo narzuca
się im więcej obowiązków przy niezmienionych warunkach zapłaty. Huta nie moŜe
dyskryminować, Ŝadnego współpracującego
z nią podmiotu. Są to praktyki niedopuszczalne. Jest naruszane jest nie tylko prawo
polskie ale i unijne.
Dyrektor Szlęzak przyznał, Ŝe spółki mają
prawo domagać się realnych cen za usługi.
Być moŜe jest róŜna interpretacja cen rynkowych.
Zdaniem związkowców, jeśli dla właściciela
cenami rynkowymi są najniŜsze ceny na
rynku, co jest wielkim nieporozumieniem.
O czystej konkurencji i cenach rynkowych
moŜna mówić w tylko wtedy, gdy do przetargu startują spółki, które wywiązują się z
wszystkich zobowiązań podatkowych oraz
wobec
pracowników
płacąc
im
wynagrodzenia na standardowym poziomie
Nie moŜna tolerować dyktowania cen przez
podmioty, które właściciele mają w walizce
zatrudniający pracowników na warunkach
sprzecznych z obowiązującymi przepisami
prawa.
RównieŜ dyrektor przyznał, Ŝe sprawy
przetargów ze spółkami powinny odbywać
się w zgodzie z obowiązującymi przepisami, bo one słuŜą praworządności.
Jeśli zdarzają się takie przypadki to mam
pretensje do Zarządów, o to, Ŝe tolerują i
uczestniczą w łamaniu ustalonych zasad.
Jako kolejny przykład naciągania spółek
Henryk Sztuba wskazał na niskie ceny za
wykonywane badania dla ArcelorMittal
Poland. Właściciel płacił nam za wykonanie
specjalistycznych badań po 1 zł. za 1 tonę
stali? – pytał Henryk Sztuba. Czy jest
jeszcze inny kraj na świecie gdzie są niŜsze
ceny. Czy w tej firmie nie czas wprowadzać
normalność?
Nie tylko z tego powodu spółki nie mogą
„stanąć na nogi”. Chore teŜ są ceny czynszu za wynajem obiektów i pomieszczeń
spółkom. W większości nie mają one swoich obiektów. Kto ustala tak wysokie ceny?
Czy jest normalne stałe podnoszenie stawek i jak w takich sytuacji spółki mogą
normalnie funkcjonować, kiedy stają się
niewydolne od nadmiernych i nieuzasadnionych obciąŜeń – mówił Jerzy Goiński.
Osobny temat to drogie urządzenia, których bez prawidłowej gospodarki i dopływu
gotówki w ramach uczciwych rozliczeń
spółki nie będą w stanie przetrwać. Np. w
ZBOŚ są bardzo drogie urządzenia, które
się amortyzują a spółka chcąc istnieć na
rynku musi inwestować. Odbywa się to w
znacznej mierze kosztem spraw płacowych
pracowników
W podsumowaniu związkowcy prosili dyrektora o przyjrzeniu się sytuacji w spółkach. Niektóre są źle zarządzane a więc
moŜe jest zasadne by zatrudnić menedŜera
z kwalifikacjami w drodze konkursu. Jeśli
przychody maleją to oznacza, Ŝe zarządzanie jest złe. Zachodzi pytanie co robią
Rady Nadzorcze w spółkach. Dlaczego
zgadzają się z taką sytuacją, Ŝe spółki
mają coraz większe problemy finansowe
spowodowane współpracą z hutą. Jak maja
normalnie funkcjonować i zapewnić sobie
środki na odtworzenie parków maszynowych, sprzętu i drogich urządzeń.
Związkowcy Zakładu Badań Ochrony
Środowiska i Technologii Hutniczych oraz
Zakładu Automatyzacji zaapelowali do
Nadzoru Właścielskiego o włączenie się
rozmowy związków w tych spółkach.
Dyrektor Szlęzak przyjął zaproszenie
(jz)
Wolny Związkowiec
str. 13
Projekty, nowelizacje ...
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości
Opłaty notarialne niŜsze o połowę
27 października weszło w Ŝycie rozporządzenie ministra
sprawiedliwości obniŜające opłatę notarialną za czynności
związane z nabyciem mieszkań, domów oraz działek budowlanych. ObniŜka dotyczy kupna, darowizny mieszkania
w najbliŜszej rodzinie oraz ustanowienia odrębnej własności
lokalu. O połowę mniej zapłacimy teŜ przy sprzedaŜy działki
budowlanej. NiŜszą o połowę taksę zapłacimy takŜe w
przypadku darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, która odbędzie się pomiędzy osobami zaliczanymi
do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy z 28 lipca
1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Do tej grupy podatkowej zalicza się małŜonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Rozporządzenie wprowadza teŜ nowe ograniczenia maksymalnej górnej granicy wysokości opłaty notarialnej w przypadku czynności
dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej, gdzie maksymalna
stawka notarialna, niezaleŜnie od wartości jej przedmiotu, nie będzie mogła przekraczać
kwoty 7,5 tys. zł.
Jeśli wartość przedmiotu transakcji (np. mieszkania, domu czy działki) wynosi:
• do 3 tys. zł – zapłacimy notariuszowi 100 zł (poprzednio do 5 tys. zł - 200 zł);
• od 3 tys. zł do 10 tys. zł - od pierwszych 3 tys. zł zapłacimy 100 zł, od nadwyŜki zaś 3 proc.
(poprzednio od pierwszych 5 tys. - 200 zł, od nadwyŜki - tak jak teraz - 3 proc.);
• od 10 tys. zł do 30 tys. zł - od pierwszych 10 tys. zł opłata wyniesie 310 zł, od nadwyŜki 2
proc. (poprzednio od pierwszych 15 tys. zł taksa wynosiła 500 zł, od nadwyŜki zaś - 2 proc.);
• do 60 tys. zł - od pierwszych 30 tys. zł zapłacimy 710 zł, a od nadwyŜki 1 proc. (wcześniej
od pierwszych 30 tys. zł zapłaciłbyś 800 zł, od nadwyŜki ponad 30 tys. zł - 1 proc.);
• od 60 tys. zł do 1 mln zł - od pierwszych 60 tys. zł opłata wynosi 1010 zł, a od nadwyŜki 0,5 proc. Nowelizacja ministra sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ukazała się w Dzienniku Ustaw nr 187, poz. 1336.
PROJEKT KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Skuteczność obrony w procesie z pracodawcą
Firmy będą musiały zatrudnić zwolnionego pracownika po wyroku sądu pierwszej instancji,
jeśli ten uzna złoŜone pracownikowi wypowiedzenie za bezskuteczne lub przywróci go do
pracy. Tak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z projektem sądy pracy w pierwszej kolejności
będą musiały rozpoznawać pozwy pracowników, którzy odwołają się od wypowiedzenia
umowy o pracę i będą domagać się przywrócenia do pracy lub przywrócenia poprzednich
warunków pracy i płacy albo odszkodowania za nieuzasadnione lub niezgodne z przepisami
zwolnienie.
Skuteczność ochrony przewidzianej w przepisach prawa materialnego w duŜej mierze uzaleŜniona jest od moŜliwości jej efektywnego dochodzenia w sytuacji konfliktu z pracodawcą
lub podejmowania przez niego działań niezgodnych z tym prawem. Postępowanie odrębne w
sprawach z zakresu prawa pracy opiera się na zasadach: wyrównania szans pracownika, jako strony słabszej, szybkości postępowania i ugodowego załatwiania spraw.
Wyroki sądu pierwszej instancji uznające wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne
oraz wyroki przywracające pracownika do pracy będą natychmiast wykonalne. Nawet jeśli
pracodawca będzie chciał złoŜyć apelację do sądu wyŜszej instancji w tej sprawie, po wyroku
sądu rejonowego będzie musiał przywrócić podwładnego do pracy.
Projekt przewiduje, Ŝe rozwiązania te będą obowiązywały wyłącznie w sprawach z powództw
pracowników odnoszących się do bytu samego stosunku pracy. Łączne dochodzenie innych
roszczeń z zakresu prawa pracy nie będzie moŜliwe, a sprawy ich dotyczące toczyć się będą
z zachowaniem pozostałych przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
ZMIANA USTAWY O EMERYTURACH ...
Na wcześniejszą emeryturę równieŜ w przyszłym roku
2 listopada weszła w Ŝycie zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, która do końca 2008 roku przedłuŜa prawo do przechodzenia na wcześniejszą
emeryturę na obecnie obowiązujących zasadach. Dzięki nowelizacji prawo do wcześniejszej
emerytury przez najbliŜszy rok zachowa sto grup zawodowych, m.in. hutnicy. MoŜliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury przewidywano początkowo tylko do końca 2006 r. Termin ten został przedłuŜony do 31 grudnia bieŜącego roku. Dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przewidywano ustanowienie emerytur pomostowych. Rząd jednak nadal nie rozstrzygnął, które z grup pracowniczych (poza górnikami oraz
słuŜbami mundurowymi) będą mogły korzystać z tych rozwiązań.
Przeciwna utrzymaniu przywilejów jest Konfederacja Pracodawców Polskich. Pracodawcy chcą,
by rząd konsekwentnie budował jednolity system zaopatrzenia emerytalnego. Rozwiązania słuŜące osobom, które – z obiektywnych powodów – nie są w stanie kontynuować pracy zawodowej aŜ do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego, powinny być stosowane wyjątkowo, a
moŜliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę - maksymalnie ograniczona. KKP uwaŜa,
Ŝe w budowaniu nowego systemu emerytalnego powinna być stosowana, sprzyjająca rozwojowi przedsiębiorczości, równość podmiotów wobec prawa i Ŝadna grupa zawodowa nie powinna
być dyskryminowana lub uprzywilejowana.
Wolny Związkowiec
str. 14
Zdaniem rzecznika
Wiek emerytalny
kobiet i męŜczyzn
Rzecznik praw obywatelskich
dr Janusz Kochanowski zapowiada skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego skargi na
przepisy dotyczące wieku emerytalnego kobiet i męŜczyzn. Chodzi o stwierdzenie niezgodności z konstytucyjnymi zasadami równości i sprawiedliwości społecznej jednego z
przepisów ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu
Ubezpieczeń
Społecznych
z
1998r., który dla ubezpieczonych urodzonych po 1948r. uzaleŜnia prawo do emerytury wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla
kobiet i 65 dla męŜczyzn".
Według rzecznika, nie jest moŜliwe wskazanie racjonalnych argumentów usprawiedliwiających utrzymanie regulacji określających
powszechny wiek emerytalny na poziomie
zróŜnicowanym według kryterium płci. Jak
podkreślił, "dłuŜsze przeciętne trwanie Ŝycia
kobiet i brak obiektywnych wskaźników o
gorszym stanie zdrowia kobiet powodują, Ŝe
wiele krajów zrealizowało ideę wyrównania
wieku emerytalnego kobiet i męŜczyzn lub
wstąpiło na drogę stopniowej realizacji tej
idei". Przyznał jednak, Ŝe prawo Unii Europejskiej nie zawiera bezwzględnego wymogu
zrównania wieku emerytalnego dla męŜczyzn
i kobiet w ogólnych systemach ustawowych
zabezpieczenia społecznego, jednak państwa
członkowskie powinny dąŜyć do realizacji zasady równego traktowania.
Nadmierny cięŜar
szkolnych podręczników
Tornistry noszone przez uczniów są przeciąŜone i jest to jeden z czynników mających
wpływ na występowanie wad postawy u dzieci
- uwaŜa rzecznik praw obywatelskich Janusz
Kochanowski. W listach do ministrów edukacji
i zdrowia zwrócił się o zarekomendowanie
sprawdzonych w praktyce sposobów rozwiązania w poszczególnych typach szkół problemu przeciąŜonych tornistrów. Rzecznik
przypomniał, Ŝe zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z 1990r. w sprawie wykazu
prac wzbronionych młodocianym, dopuszcza
się przenoszenie przez chłopców w wieku poniŜej 16 lat tylko cięŜarów o masie do 5 kg, a
dziewczynkom do 3 kg. Stąd Państwowa Inspekcja Sanitarna przyjęła masę do 3 kg jako
dopuszczalny cięŜar tornistrów plecaków noszonych przez uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Tymczasem z badań wynika, Ŝe aŜ
44,2 proc. uczniów szkół miejskich i 37,7
proc. uczniów szkół wiejskich dźwiga tornistry
lub plecaki o cięŜarze przekraczającym 3 kg. a
zdarza się, Ŝe nawet 6 kg. Za niewystarczające naleŜy uznać przypominanie kuratorom
oświaty o zachęcaniu rodziców i nauczycieli do
racjonalnego pakowania tornistrów, apelowanie do wydawców ksiąŜek, by podręczniki były
moŜliwie najlŜejsze. Zdaniem rzecznika - częstotliwość występowania wad postawy u dzieci
w Polsce określana jest jako 35 do 95 proc., a
wady postawy występują powszechnie juŜ
wśród dzieci w wieku 4-5 lat. Konsekwencje
nabytych w dzieciństwie wad postawy często
ujawnia się w dojrzałym wieku doprowadzając
do zaburzeń czynnościowych i nieprawidłowości obejmujących nie tylko narząd ruchu.
Rzecznik postuluje wprowadzenie regulacji
prawnych, które zawierałyby dopuszczalne,
uwzględniające wiek i płeć uczniów, normy
obciąŜenia noszonych tornistrów i plecaków.
BliŜej prawa
Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego
Wypowiedzenie
♦ Ocena prawidłowości umocowania danej osoby
(organu) do składania oświadczeń woli o wypowiedzeniu umowy o pracę dokonana powinna być
według stanu istniejącego w chwili wyraŜenia woli,
a nie według stanu rzeczy z datą doręczenia wypowiedzenia pracownikowi (złoŜenie oświadczenia).
Wyrok SN z 24 maja 2001r.
OSNP 2003/6/152 sygn. akt I PKN 422/00
♦ Podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę (art.30 § 4 k.p.)
moŜe nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym
pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem
zawierającym wypowiedzenie umowy. Wyrok SN z
17.11. 1998r. OSNP 1999/21/690 sygn. akt I PKN 331/98
♦ Dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu
stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne
moŜliwości zapoznania się przez pracownika z jego
treścią, co oznacza przerzucenie na niego cięŜaru
dowodu braku moŜliwości zapoznania się z treścią
oświadczenia pracodawcy. Wyrok SN z 5 października 2005r. OSNP 2006/17–18/263 sygn. akt I PK 37/05
♦ Odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego
oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu
umowy o pracę, zawierającego prawidłowe pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (art. 30 § 5 k.p. w związku z art. 264
§ 1 k.p.), nie wpływa na skuteczność dokonanego
wypowiedzenia i nie stanowi podstawy do przywrócenia uchybionego terminu. Wyrok SN z 13 grudnia
1996r. OSNP 1997/15/268 sygn. akt I PKN 41/96
♦ Doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma
pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę jest
skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu terminu
przewidzianego w art. 264 §1 k.p., ale stanowi naruszenie art. 30 § 3 k.p. Uchwała SN z 2 października
2002r. opubl. OSNP 2003/20/481 sygn. akt III PZP 17/02
♦ Skuteczne cofnięcie przez zakład pracy wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę wymaga zgody
tego pracownika, pomimo wcześniejszego odwołania
się pracownika od wypowiedzenia do sądu.
Ponowne wypowiedzenie pracownikowi umowy o
pracę dokonane w okresie pierwszego wypowiedzenia przez zakład pracy, będący w błędnym przekonaniu, Ŝe wypowiedzenie wcześniejsze zostało skutecznie cofnięte, jest bezskuteczne. Uchwała SN z 23
października 1986r. OSNC 1987/10/156 sygn. akt III
PZP 62/86
♦ JeŜeli pracownikowi zaproponowano odpowiednią
pracę, to odmowa jej przyjęcia moŜe być w pewnym
wypadku potraktowana jako współprzyczyna rozwiązania stosunku pracy. Będzie tak wtedy, gdy z uwagi
na interes pracownika i zakładu pracy oraz rodzaj i
charakter zaproponowanej pracy w zasadzie moŜna
oczekiwać, iŜ pracownik powinien przyjąć zaoferowane mu nowe warunki. Oznacza to, Ŝe odmowa
przyjęcia nowych warunków pracy noszących
znamiona szykany, jak i nieprzyjęcie warunków
wyraźnie z jakiegoś powodu niedogodnych dla
pracownika nie stoi na przeszkodzie uznaniu, iŜ
przyczyny rozwiązania stosunku pracy leŜą wyłącznie
po stronie zakładu pracy. Wyrok SN z 9 listopada
1990 r. (I PR 335/90, OSP 199/9/212)
Mieszkanie od ubezpieczyciela
Poszkodowany, który wskutek wypadku stał się
niepełnosprawny, moŜe domagać się od firmy ubezpieczeniowej równieŜ pokrycia wydatków na kupno
mieszkania. Tak uznał SN w wyroku z 13 września
2007 r. (III CSK 109/07).
Stare dowody osobiste zachowują
waŜność do 31 marca 2008
Stare ksiąŜeczkowe dowody osobiste miały zostać wymienione do dnia 31 grudnia
2007 r. Jednak w związku z tym, Ŝe jeszcze 5 mln Polaków tego nie dokonało - resort
spraw wewnętrznych zaproponował wydłuŜenie okresu wymiany dowodu osobistego. Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych uchwalona
właśnie przez Sejm przewiduje, Ŝe stare dowody ksiąŜeczkowe zachowają waŜność
do 31 marca 2008 r. WydłuŜenie terminu do 31 marca, nie jest toŜsame z przesunięciem terminu wymiany tych dowodów. Wnioski o nowy dowód naleŜy w dalszym
ciągu składać do 31 grudnia br. Chodzi tylko o to aby osoby, które złoŜą dokumenty
właśnie do końca grudnia, z uwagi na wydłuŜony okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu osobistego, nie były po 1 stycznia pozbawione moŜliwości załatwiania róŜnych spraw wymagających potwierdzenia toŜsamości.By zmobilizować Polaków do złoŜenia wniosku o wymianę dowodu na nowy nowelizacja
wspomnianej ustawy przewiduje, Ŝe od 1 stycznia 2008 r. stary dowód osobisty nie
będzie uprawniał do przekraczania granicy państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Nowelizacja prawa paszportowego
Według nowelizowanych przepisów na paszport będzie się czekać tylko pięć dni.
Taki przyspieszony tryb będzie jednak więcej kosztować. Aktualny czas oczekiwania wynosi do 30 dni. Od uznania urzędników zaleŜy czy otrzymamy go wcześniej dotyczy to wyjątkowych przypadków. W przypadku paszportów dla nieletnich,
nowelizacja zwalnia z obowiązku obecności malucha przy odbiorze dokumentu.
Przewidywane są jednak obostrzenia. Zmiana danych osobowych zapisanych w
paszporcie (np. nowe nazwisko kobiety wstępującej w związek małŜeński, sprostowanie aktu urodzenia itd.) będzie oznaczała utratę waŜności tego dokumentu.
Prawo na co dzień
♦ Nagana w aktach ♦ najniŜsze wynagrodzenie
w Hucie Katowice ♦ odejście na E-48 ♦
Pyt.: - Trzy lata temu zostałam ukarana naganą. Informacja o tym wciąŜ
leŜy w moich aktach. Po jakim okresie mam prawo Ŝądać ich usunięcia?
Odp. - Notatka o ukaraniu pracownika karą porządkową trafia do jego akt
osobowych. Nie jest to jednak ślad trwały. Karę uwaŜa się bowiem za
niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Przez nienaganność pracy naleŜy
rozumieć nieukaranie pracownika w ciągu roku karą porządkową.
Pracodawca moŜe z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą przed upływem
powyŜszego terminu.
Pyt.: Część pracowników Huty Katowice, do których naleŜę ma bardzo niskie
płace. Nie mogę znaleźć przepisów, które określają najniŜsze wynagrodzenie w
dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland?
Odp.: Zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, dla pracowników Huty
Katowice (nadal obowiązującym w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland) - § 9
Rozdziału V Zasady wynagradzania - miesięczne, minimalne wynagrodzenie gwarantowane pracownikom objętych Układem nie moŜe być niŜsze niŜ 120% najniŜszego wynagrodzenia krajowego, określanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Aktualne minimalne wynagrodzenie w naszym kraju wynosi 936 zł brutto.
Pyt. - Mam 57 lat i 17 lat pracy w warunkach szczególnych na stalowni. Czy będę
mógł skorzystać z nowego programu w ArcelorMittal tzw. E-48 miesięcy.
Odp. - Aby przejść na emeryturę w obniŜonym wieku (czyli np. 60 lat) na podstawie art 184 ustawy emerytalnej męŜczyzna musi spełniać dwa warunki tj. do 1998r
mieć przepracowane 25lat, w tym 15 lat w warunkach szczególnych.
Jeśli spełnił Pan na koniec 1998r w/w warunki to jest na liście osób, którym
Pracodawca złoŜy propozycję E48.
Nie wiesz ? Py
P y taj !
Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” MSP - Jerzy Goinski
tel. 776 61 05
Interwencje, prawo pracy, płace
- Lech Majchrzak
tel. 776 92 37
Sprawy socjalne, bhp
- Jan Czajkowski
tel. 776 75 97
Sprawy organizacyjne, sport
- Stanisław Szrek
tel. 776 61 90
Sprawy finansowe
- Katarzyna Kulik
tel. 776 88 44
Porady prawne
- Ewa Kobus
DyŜury prawne DAMM 4 pok. 5 – poniedziałek i czwartek 12:00 - 15:00
po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie związku tel. 61 - 05
Kasa związku czynna we wtorki i czwartki w godz. 7:00 - 15:00
Kontakt z redakcją [email protected]
Internetowa strona www.solidarnosc.mittal.net.pl http://mittal.net.pl
Kontakt z sekretariatem [email protected]
Wolny Związkowiec str. 15
31 grudnia - 2 stycznia 2008
Komisja NSZZ "S" Zakładu Automatyzacji zaprasza na wycieczkę:
Sylwestrowo-Noworoczną do Bartkowej
Organizator zapewnia: przejazd, ubezpieczenie NM, 2 noclegi w O.W.
"Stalownik" w pokojach 2 osobowych z węzłem sanitarnym, Program:
- 31.12 - obiad 15:30, uroczysta kolacja 20:00, bal sylwestrowo noworoczny do godz. 6:30
- 01.01 - obiad 13:00, wycieczka do Krynicy, kolacja 20:00, dyskoteka
- 02.01 - śniadanie 10:00, obiad 14:00. Planowany przyjazd do DG ok. 19:30
Wyjazd: 31.12 - o godz. 10:00 /poniedziałek/ spod "WieŜowca" w
Gołonogu u zbiegu ulic Wybickiego i Prusa/.
Cena: 280zł
Informacja: Sł. Wierzbicki Bud. Teletechniki pok.25 /parter/ tel. 032/7946484, kom. 0 698 618 827.
dla Pracowników Huty 44 / 6484, dla Pracowników Spółek MSP tel. 6484
Zapisy w godzinach: po uzgodnieniu telefonicznym.
30 listopada - 2 grudnia
Komisje NSZZ „S” ZWP, ZEN i IPS GS zapraszają:
na zabawę Andrzejkową do Gródka
Organizator zapewnia: przejazd autokarem z klimatyzacją oraz
zakwaterowanie w OW Stalownik.
Sobota - śniadanie, wyjazd do Krynicy, obiad, wieczorem Zabawa Andrzejkowa
Niedziela. Śniadanie, spacer po Gródku, obiad.
Wyjazd 30 listopada piątek - godzina 15:00 z parkingu ZOZ HK.
Powrót 2 grudnia – niedziela w godzinach wieczornych.
Koszt imprezy: od osoby 160zł. Ilość miejsc ograniczona
Zapisy: Alojzy Lorek 9346, Andrzej Chrzanowski 9495, kom. 600695325,
Wiktor Cieślik 8498
23 - 27 grudnia
Komisja NSZZ „S” IPS GS zaprasza na:
Święta BoŜego Narodzenia w Poroninie
Organizator zapewnia: transport, ubezpieczenie NW, noclegi w OW
LIMBA w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym.
♦ Wyjazd - 23 grudnia o godz. 12:00 z parkingu HK ZOZ, przyjazd do
Poronina ok. 17:00 obiadokolacja.
♦ 24 grudnia - śniadanie, wyjazd do Jaskini Bielańskiej na Słowacji
(termalne źródła lub Zakopanego - uroczysta Wigilia – wyjazd na pasterkę.
♦ 25 grudnia - śniadanie, zwiedzanie Doliny Kościeliskiem lub
Zakopanego, obiad, ok. 20:00 uroczysta kolacja z zabawą,
♦ 26 grudnia – śniadanie, wyjazd do Zakopanego na skoki narciarskie,
obiad, ok. 20:00 kolacja z zabawą.
♦ 27 grudnia - śniadanie, poŜegnanie Zakopanego, spacer po
Krakowie, powrót do domu,
Chętni na narty zostaną dowiezieni do nartostrady.
Cena wycieczki – 280 zł. Dla członków „S” 250 zł.
Przedpłata 80 zł. nie podlega zwrotowi. Prosimy zabrać dowody toŜsamości.
Zapisy: K. Jabłoński IPS GS tel. 692 491 564, A Lorek tel. 93 46,
K. Załawka tel. 94 05, E. Wiśniewska tel. 408,
I. Płocha tel. 190 i 032 795 61 90
Pizzeria VINCI
Największa i najlepsza pizza w Dąbrowie
Górniczej - juŜ w Programie GROSIK
Z przyjemnością zapraszamy wszystkich smakoszy pizzy do Pizzerii Vinci,
na ul. Morcinka 1 w Dąbrowie Górniczej (obok Kauflandu). Pizzę robioną
na oczach klientów moŜemy zamówić z rabatem 10% bezpośrednio w
lokalu lub na telefon 032 260-80-00.
Strona internetowa: www.pizzeria-vinci.pl zapozna nas z ofertą lokalu.
Wybierać moŜna w szerokiej gamie smaków i dodatków spośród 20 rodzajów pizzy serwowanej w 4 rozmiarach od 26 do 50 cm średnicy ciasta.
Ale pizza to nie wszystko. Pizzeria VINCI oferuje teŜ swoim klientom
włoskie i nie tylko pieczywo z pieca ze smacznymi dodatkami, sałatki,
wina z całego świata i najlepsze piwo.
Dowóz gratis do: Dąbrowa Górnicza-Łęknice, Reden, Gołonóg, Centrum, Huta
Katowice. Do pozostałych terenów (teŜ znajdującymi się poza granicami) miasta
za opłatą uzaleŜnioną od odległości Pizzerii VINCI do miejsca dostawy.
Serdecznie polecamy!
Wydawca: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa (MOZ)
NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland – Dąbrowa Górnicza.
Foto i redakcja: Jacek Zommer tel. fax 0 32 776 97 07,
Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza
Druk: Unimed Sp. z o.o. Poligrafia 776 51 61 Nakład 3500
Egzemplarz bezpłatny.
www.solidarnosc.mittal.net.pl
7 - 9 grudnia
Komisja NSZZ "S" EC Nowa zaprasza na 3-dniową wycieczkę:
Beskid Sądecki - Krynica Górska
Krynica Górska - źródła wód leczniczych, wspaniałe warunki do rekreacji.
Organizator zapewnia: transport, ubezpieczenie, 2 noclegi, w Ośrodku
Wczasowym „TĘCZA” zakwaterowanie w 2,3,4-osobowych pokojach
z umywalkami, łazienki na korytarzach, wyŜywienie.
W programie wypoczynku:
♦ Piątek - zakwaterowanie, kolacja, czas wolny
♦ Sobota - śniadanie, czas wolny
♦ I wariant dla piechurów-wyjście w góry trasa Krynica-Jaworzyna
1114m - Muszyna Złockie
♦ II wariant przy sprzyjających warunkach dla narciarzy czas na
białe szaleństwo
♦ obiadokolacja - wieczorem ognisko z pieczeniem kiełbasek.
♦ Niedziela-śniadanie, czas wolny, obiad.
Wyjazd 7 grudnia (piątek) godz. 14:30 z parkingu ZOZ HK.
Powrót 9 grudnia (niedziela) w godzinach wieczornych.
Koszt imprezy: osoba / 115zł. Członkowie NSZZ „S” 100zł/osoby
Zapisy wraz z wpłatą przyjmuje Andrzej Gros II brygada
Tel. z HK: 45-683, Tel. EC Nowa: 683 Tel. kom: 508-063-895
23 - 25 listopada
Komisje NSZZ "S" spółek HK ZA i IPS GS zapraszają
do Poronina na Zabawę Andrzejkową
Organizator zapewnia: przejazd autokarem z klimatyzacją, ubezpieczenie NNW i KL, Nocleg w Poroninie OW LIMBA w pokojach 4 osobowych
z pełnym węzłem sanitarnym.
Program wycieczki:
♦ 23 listopada - wyjazd do Besenowej, ok. godz. 19°° przyjazd do Poronina, obiadokolacja + zimna płyta, zabawa z orkiestrą.
♦ 24 listopada - śniadanie, wyjazd do Popradu lub Zakopanego, powrót ok.
godz. 18:00, obiadokolacja, zabawa Andrzejkowa z orkiestrą.
25 listopada - śniadanie, wyjazd do Orawicy (termalne źródła) powrót
Wyjazd: 23.11 godz. 6:00 - parking ZOZ. Powrót: 25.11 godz. 20:00
Cena: 120 zł dla członków ,,S" i 155 zł dla pozostałych osób.
Przedpłata: 50 zł (przy zapisie, nie podlega zwrotowi)
Uwagi: prosimy o zabranie dowodów toŜsamości,
Opłata wstępu na źródła na Słowacji we własnym zakresie
Zapisy: Ewa Łukasińska HK ZA tel. 65-46, 504 186 422
Karol Jabłoński IPS GS tel. 692 491 564
10 listopada
Komisja NSZZ „S” HK Zakład Automatyzacji zaprasza:
na wycieczkę do Wrocławia
W programie: wycieczki
- zwiedzanie Zamku w Brzegu – wstęp wolny,
- do Muzeum Śląskiego we Wrocławiu – wstęp wolny na wystawy stałe,
- na Panoramę Racławicką - wstęp 20 zł (dorośli) 15 zł.(dzieci, młodzieŜ
ucząca się, emeryci, renciści - (legitymacje)
Wyjazd 10 listopada godz. 6:00 spod budynku ZOZ.
Powrót 10 listopada w godzinach wieczornych
Koszt imprezy: 10zł. (brak zwrotów)
Zapisy: Ewa Łukasińska HK ZA tel. 65 46, 504 186 422 od 23.10
24 - 27 grudnia
Komisja NSZZ „S” Zakładu Automatyzacji zaprasza
na Święta BoŜego Narodzenia
do Murzasichle k/Zakopanego
Organizator zapewnia: autokar, ubezpieczenie NW, 3 noclegi Święta
BoŜego Narodzenia w OW "U Tośki" w pokojach dwuosobowych z
węzłem sanitarnym.
W programie:
- 24.12 uroczysta kolacja wigilijna - godz. 17:00, wyjazd na Pasterkę
- 25.12 śniadanie świąteczne, spacer Doliną Kościeliska, dla chętnych
Krupówki, obiad, kolacja z dyskoteką
- 26.12 śniadanie, po śniadaniu wycieczka, obiad, kolacja
- 27.12 śniadanie - po śniadaniu wyjazd, po drodze moŜliwy Kraków.
Wyjazd - 24.12 o godz. 9:30 /poniedziałek/ spod "WieŜowca" w
Gołonogu u zbiegu ulic Wybickiego i Prusa/. Powrót 25.12 godz. 19:00
Cena: 215 zł Informacja: Sł. Wierzbicki Bud. Teletechniki pok.25
/parter/ tel. 032/794- 6484, kom. 0 698 618 827.
dla Pracowników Huty 44 / 6484, dla prac. spółek MSP tel. 6484
Zapisy w godzinach: po uzgodnieniu telefonicznym.

Podobne dokumenty