COACHING - KORZYŚCI DLA BIZNESU

Komentarze

Transkrypt

COACHING - KORZYŚCI DLA BIZNESU
COACHING - KORZYŚCI DLA BIZNESU
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Ramowy program konferencji
9:40-10:00
Rejestracja Uczestników konferencji
10:00-10:30
Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników.
Przedstawienie śląskiego oddziału ICF Polska
(International Coaching Federation)
10:30-11:00
Czym jest Coaching?
Przedstawienie sposobu pracy coacha z klientem
oraz prezentacja wybranych metod i narzędzi coachingowych.
11:00-11:30
Coaching - korzyści dla biznesu
11:30-12:00
Przerwa kawowa
12:00-12:30
Coaching w liczbach - fakty i mity
12:30-12:50
Profesjonalny Coach ICF
12:50-13:00
Zakończenie
Komitet Lokalny ICF Śląsk
ICF - International Coach Federation
ICF Global / Polska / Śląsk
ICF – w liczbach:
Na świecie:
- stworzona w 1995 roku
- obecna w ponad 100 krajach, w 170 oddziałach
- z ponad 18 000 członków
- z czego 7000 akredytowanych
W Polsce:
- obecna od 2005 roku
- aktualnie ponad 100 członków
- w 6 oddziałach (Warszawa, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Poznań)
- z czego 40 akredytowanych
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Filary ICF
Filozofia coachingu ICF
Coaching wg ICF traktuje klienta jako eksperta w dziedzinie swojego życia
– klient jest w naturalny sposób kreatywny, obdarzony w zasoby
Kodeks Etyczny ICF
Tworzenie, rozwijanie
i promowanie standardów etycznych
Akredytacja ICF
Niezależna struktura akredytacji:
szkoleń coachingowych
certyfikacji coachów
Kompetencje ICF
11 kompetencji coacha wykorzystywanych w profesji coachingowej wg ICF
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Definicja Coachingu według ICF
Coaching jest partnerską współpracą z klientem
w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie,
który inspiruje ich do maksymalizacji swojego
osobistego i zawodowego potencjału
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Klient jako “ekspert”
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Czym Coaching
NIE JEST:
psychoterapią
u
u
poradnictwem psychologicznym
u
u
szkoleniem
mentoringiem
u
doradztwem
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Coach jako “przewodnik”
“Nie możesz nauczyć człowieka niczego.
Możesz jedynie pomóc mu odkryć to w sobie.”
“You cannot teach a man anything.
You can only help him discover it
within himself.”
~ Galileo
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Jak wygląda proces coachingowy?
Wstęp
t
Identyfikacja potrzeb i oczekiwanych rezultatów
t
Pierwsze spotkanie (Budowanie relacji)
t
Zaplanowane spotkania
t
Podsumowanie
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Etapy nabywania kompetencji a coaching
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Etapy nabywania kompetencji a coaching
Etap 1 - Instruowanie i doradzanie
Etap 2 - Szkolenie i trening praktyczny
Etap 3 - Coaching
Etap 4 - Mentoring
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Tradycyjny i coachingowy schemat działania
Tradycyjny
Coachingowy
1. CEL
1. CEL
2. RZECZYWISTOŚĆ
3. WYKONANIE
2. RZECZYWISTOŚĆ
3. ZASOBY
4. WYKONANIE
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Outocome (rezultat)
Scale (skalowanie)
Know-how (wiedza, praktyka)
Affirm & Action (doceń i zapytaj o działania)
Review (podsumowanie)
“Wszyscy Coachowie mają jedną wspólną cechę
to że są bezwzględnie zorientowani na efekt”
“All Coaches have one thing in common,
it’s that they are ruthlessly
results-oriented.”
~ FAST Company Magazine
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Korzyści z coachingu
POSZERZENIE ŚWIADOMOŚCI
INTEGRALNOŚĆ
PERSPEKTYWA
ROZPOZNANIE
ROZWIĄZANIE
KONKRETYZOWANIE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZOBOWIĄZANIE
LEPSZE RELACJE
SPOKÓJ I AKCEPTACJA
PEWNOŚĆ SIEBIE
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Korzyści dla Menagera:
1 Osiągnięcie wyższej skuteczności w pracy:
• umiejętności stawiania właściwych celów, podejmowania odpowiednich decyzji, znajdowanie rozwiązań
• umiejętności odkrywania potencjału drzemiącego w ludziach
i ukierunkowywania ich na wspólny cel
• umiejętności inspirowania do podejmowania wyzwań
- motywowania zespołu
• poprawę efektywności komunikacji
Komitet Lokalny ICF Śląsk
2 Skuteczniejsze zarządzanie
3 Odkrywanie własnego potencjału i rozwinięcie zdolności kierowniczych
4 Stworzenie harmonii pomiędzy swoimi potrzebami
a potrzebami firmy, zespołu i współpracowników
5 Umiejętność stawiania i osiągania celów szybciej i łatwiej
6 Większa umiejętność organizacji pracy własnej
7 Budowanie wizji rozwoju, perspektywy działań
8 Przechodzenie od działań nawykowych do elastycznych - kreatywnych
9 Znalezienie harmonii między życiem osobistym i zawodowym
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Korzyści dla organizacji / firmy:
1 Pozwala na szersze wykorzystanie i rozwój indywidualnych umiejętności
i potencjału pracowników
2 Umocnienie pozycji firmy na rynku
3 Kadra zarządzająca i cała organizacja jest lepiej przygotowana do zmian
4 Lepsza współpraca zespołów.
5 Zwiększenie zysku
6 Zmniejszenie rotacji kadr oraz jej lepsze dopasowanie
7 Zwiększenie morale poprzez coaching
“Korzyści z coachingu okazują się wygrywać
z najbardziej cynicznymi klientami w ciągu
zaledwie kilku tygodni”
“The benefits of coaching appear to win over
even the most cynical clients within just a few
weeks.”
~ Money Magazine
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Efektywność coachingu
dane liczbowe
W artykule “Can Coaching Effectiveness Be Measured?” Terry Bacon i Anna
Pool, przestawiają wyniki swoich rozważań nad efektywnością coachingu.
Badani mieli określić następujące korzyści w skali od 1-5.
Wyniki zamieszczono w tabeli poniżej:
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Efektywność coachingu
Mike McDermott, Alec Levenson, Suzanne Newton
(“What Coaching Can and Cannot Do for Your Organisation?”, 2007)
zadali pytanie “Jak efektywny jest coaching w Twojej organizacji?”.
Badani mieli określić stopień w jakim coaching miał wpływ na każdą z podanych
kwestii na skali od 1-5, gdzie:
• 1- żaden • 2- nikły • 3- średni • 4- duży • 5- bardzo duży •
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Wyniki badań przeprowadzonych przez Julię Marber z Clear Coaching Ltd.
Do mierzalnych efektów coachingu (określanych przez same firmy) należą:
poprawa percepcji (63%)
zdobycie nowej umiejętności lub rozwinięcie posiadanej (50%)
poprawa relacji zawodowych w zespole (50%)
możliwość zobaczenia innych perspektyw (47%)
dodanie jasnych reguł w pracy (43%)
zwiększenie motywacji (43%)
poprawa osiągnięć (43%)
klient wydawał się szczęśliwszy (40%)
lepsza atmosfera w pracy (40%)
scalenie z nową rolą (40%)
zmiana podejścia do problemów w pracy (37%)
osiągnięcie założonych celów (20%)
Komitet Lokalny ICF Śląsk
93% firm zatrudniłoby coacha
23% firm zauważyło
jeszcze raz. Firmy te były bardzo
poprawę sprzedaży
zadowolone z efektów, cytując jedną
i dochodów nawet, gdy nie
z firm “zachwycające, bardzo
było to celem coachingu.
pozytywne doświadczenie, które
sięgnęło dalej niż nasze oczekiwania”
Obecnie 10% firm oferuje
coaching jako część
7% firm nie odczuło
standard zatrudnienia.
pozytywnych efektów coachingu.
Coaching jest też używany
Były to firmy w których kierownictwo
do przyciągania nowych
nie zaangażowało się ani w trakcie
pracowników.
ani po procesie coachingu.
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Zapraszamy na kawę
“Coach może być aniołem stróżem, którego
potrzebujesz by zwiększyć obroty swojej
firmy i przyspieszyć swoją karierę”
“A coach may be the guardian angel you
need to rev up your career”.
~ Newsweek
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Coaching w liczbach - Fakty i Mity
Źródła: Raport „Rynek usług coachingowych w Polsce” House of Skills
Badania Coaching Institute
Badania Development Dimensions International
Raport z badania przeprowadzonego przez Instytut Rozwoju Biznesu
Raport “Coachowie - Europa i Polska” Komisja Coachingu PIFS
Raport “Szkoła dla coacha” Magdalena Kołodkiewicz
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Badania Development Dimensions International
Jaka jest skuteczność coachingu?
Wyniki naukowych badań przeprowadzonych przez Development Dimensions International
wskazują, że 91% osób korzystających z coachingu wskazują na to, że coaching miał znaczący
wpływ na ich życie.
46% respondentów stwierdziło, że coaching ma wspaniały wpływ
45% respondentów stwierdziło, że coaching ma umiarkowany wpływ
8% respondentów, stwierdziła, że coaching ma mały wpływ
1% respondentów, stwierdziła, że coaching ma niewielki wpływ
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Na podstawie intensywnych badań przeprowadzonych przez Chartered Institute of Personnel
and Development (CIPD) w 2005 następujące dane zostały ujawnione:
Powody, dla których firmy inwestują w coaching:
upoprawienie indywidualnych wyników - 78 %
uradzenie sobie ze słabymi wynikami - 30%
upoprawienie wydajności - 28%
uplanowanie kariery i rozwoju osobistego - 27%
urozwijanie przyszłych pracowników wyższego szczebla - 26%
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego
przez Instytut Rozwoju Biznesu
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Liczba coachingów w roku 2010 w stosunku do roku ubiegłego
Odbiorcy coachingu indywidualnego
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Inicjatorzy coachingu w firmach
Kryteria wyboru coacha zewnętrznego
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Wykorzystanie coachingu w firmach
Coaching jako narzędzie rozwojowe zyskuje coraz większe znaczenie.
Ponad 90 % badanych uważa coaching za metodę rozwoju
pracowników, która w ciągu najbliższych lat będzie zyskiwała
na znaczeniu w stosunku do innych metod.
“Coaching jest uniwersalnym językiem
zmiany i nauki”
“Coaching is the universal language
of change and learning”
~ CNN
Komitet Lokalny ICF Śląsk
International Coach Federation (ICF)
wyznacza standardy
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Standardy Etycznego Postępowania ICF
I Zasady Profesjonalnego Postępowania
II Konflikt Interesów
III Profesjonalna Relacja
IV Poufność/Prywatność
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Kompetencje ICF
A. Zasady Współpracy
B. Współtworzenie Relacji
C. Efektywne Komunikowanie
D. Ułatwianie Nauki i Osiągania Rezultatów
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Przyjmując powyższe kompetencje za fundament,
uznaje się, że coach odpowiedzialny jest za:
odkrywanie, klaryfikowanie i podążanie za tym
co klient chce osiągnąć
u
u
zachęcanie klienta do odkrywania siebie
wydobywanie na jaw pochodzących od klienta rozwiązań i strategii
u
u
traktowanie klienta jako autora swojego
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Profesjonalny Coach ICF zgadza się stosować
Kluczowe Kompetencje ICF,
ślubuje postępować zgodnie
z Kodeksem Etycznym ICF.
Pozytywnie reprezentuje profesję coachingową,
szanuje odmienne podejścia do coachingu
oraz respektuje mające zastosowanie
kodeksy i regulacje prawne
Komitet Lokalny ICF Śląsk
Tomasz Gawlak
Grzegorz Olszar
- Lider
kontakt z ICF Polska
współpraca z biznesem
- członek założyciel,
odpowiedzialny za akredytację,
organizację Learning Forum,
Coaching Cafe
[email protected]
tel. 794 409 531
[email protected]
tel 695 222 143
Magda Folwarczny
- członek założyciel,
odpowiedzialna za kontakt
z nowymi członkami,
Learning Forum, Coaching Cafe
[email protected]
tel: 504 825 244
Kamil Kurpierz
Anna Zborowska
- członek założyciel,
odpowiedzialny za PR, promocję
w internecie i kontakt z mediami
- członek założyciel,
odpowiedzialna za PR,
promocję i kontakt z mediami
[email protected]
tel: 502 552 204
[email protected]
tel: 510 767 563
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty