Informator SGB 1/2015 - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Komentarze

Transkrypt

Informator SGB 1/2015 - Spółdzielcza Grupa Bankowa
Podsumowanie roku
w Pionach
s. 22
Odpowiedzialność za
lokalną społeczność
nosimy od 160 lat
Co słychać u zwycięzców
„Spółdzielni pomysłów”?
s. 30
s. 46
NR 1/2015
Liczysz się dla nas
www.sgb.pl
Kredyt gotówkowy
w Bankach
Dzięki kredytowi
Spółdzielczych SGB...
Spis treści
Aktualności
4
Falowanie i spadanie
30
6 Subfundusz SGB Gotówkowy
aletrnatywą inwestycyjną
8 Kartowo-konkursowy zawrót
głowy
12 Wspólny biznes-nagroda dla
zwycięzców
34
15 Spełnij swoje marzenia
rozstrzygnięty!
18
z Bankami Spółdzielczymi
22
Pion Relacji i Nadzoru
28 Pion Wsparcia Biznesu
…spełnisz marzenia i zrealizujesz plany.
Skorzystaj z wybranego kredytu w Bankach Spółdzielczych SGB, który w łatwy i szybki sposób
zapewni Ci dodatkowe środki na dowolny cel. Dzięki połączeniu kredytu, konta i karty zyskasz
również stały dostęp do gotówki i wygodnych płatności poprzez bankowość elektroniczną
i sieć bezpłatnych bankomatów w całej Polsce. O szczegóły oferty zapytaj swojego Doradcę
w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku S.A.
www.kredytsgb.pl
Oferta dostępna w Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach
SGB-Banku S.A., których lista znajduje się na stronach SGB.
www.sgb.pl
„Spółdzielni pomysłów”?
Stacja:
motywacja
50 Jak się uczyć, to skutecznie.
O stylach uczenia się.
Pion Biznesu
24 Pion Ryzyka i finansów
26
46 Co słychać u zwycięzców
Dziękujemy i walczymy
o więcej!
20 Panel SGB Spotkania
Z życia SGB
Kapitał
społeczny
i wygraj 2000 zł
16 Konkurs „Oszczędna świnka”
Z wizytą
Odpowiedzialność za lokalną
społeczność nosimy od 160 lat.
Rozmowa z Ryszardem
Lorkiem, Prezesem Zarządu
SGB-Banku S.A.
Nowe media
54 Współdziałanie ONLINE
56
Nie samą pracą
żyje człowiek
Nr 1/2015
Redaktor naczelna:
Hanna Kniołek
Dział kulturalny:
Jędrzej Szymanowski
Redakcja:
Biuro Marketingu i Komunikacji
SGB-Bank S.A.
Projekt graficzny i skład:
Katarzyna Bartkowiak
Wydawca:
SGB-Bank S.A.
ul. Szarych Szeregów 23A
60-462 Poznań
[email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redakcyjnego opracowywania
nadesłanych tekstów oraz nie ponosi
odpowiedzialności za treść
reklam i ogłoszeń. Na materiały czekamy
do 4 marca 2015.
4
5
Aktualności
Aktualności
Falowanie
spadanie
i
W ostatnich kilku tygodniach kurs polskiej waluty w stosunku do amerykańskiego
dolara spłatał inwestorom i analitykom niemałego psikusa.
Jeszcze w październiku średni kurs złotego w Narodowym Banku Polskim
oscylował wokół 3,3 USD/PLN, by na początku stycznia bieżącego roku przebić
poziom 3,6 USD/PLN. W ciągu całego 2014 roku złoty stracił w stosunku
do amerykańskiej waluty niemal 50 groszy.
Jaka jest przyczyna tak znacznej deprecjacji polskiej waluty?
Michał Jurek
Wygląda na to, że za osłabieniem złotego
stoją głównie czynniki niezależne od polskiej gospodarki. Mianowicie pod koniec
października 2014 roku Federalny Komitet do spraw Otwartego Rynku postanowił zakończyć trzecią rundę ilościowego
łagodzenia polityki pieniężnej. „Łagodzenie” rozpoczęto jeszcze we wrześniu 2012
roku. Realizując ten program amerykański
bank centralny kupował obligacje skarbowe i obligacje zabezpieczone kredytami
hipotecznymi. W konsekwencji każdego
miesiąca na rynek finansowy trafiało kilkadziesiąt miliardów dolarów, co nie tylko
poprawiało płynność rynku amerykańskich
papierów dłużnych, ale także przeciwdziałało umacnianiu się amerykańskiej waluty.
Zakończenie tego programu i normalizacja
polityki pieniężnej niejako uchyliły drzwi
aprecjacji dolara. Te zaś otworzyły się jeszcze szerzej pod wpływem coraz lepszych
danych o rynku pracy w USA, które utwierdziły inwestorów w przekonaniu, że pierwsze podwyżki stóp procentowych w tym
kraju nastąpią już w połowie 2015 roku.
Nie był to jednak jedyny czynnik, który
wpłynął na silną aprecjację amerykańskiej waluty wobec złotego. Osłabieniu polskiego złotego sprzyjał również
wzrost awersji do ryzyka w stosunku do
krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
spowodowany załamaniem kursu rubla
– w całym 2014 roku rubel stracił do dolara amerykańskiego ok. 50%. Obawy
ekspozycji na rosyjskiego rubla przez inwestorów zagranicznych.
Na domiar złego w okresie, w którym dolar znacząco umocnił się wobec euro, złoty
zaczął się osłabiać również w stosunku do
wspólnej europejskiej waluty. Stało się tak
mimo silnej presji deprecjacyjnej, pod którą znalazło się euro. Kursowi europejskiej
Obawy o stabilność makroekonomiczną i geopolityczną
wywołały odpływ kapitału ze wszystkich krajów regionu.
Złoty ucierpiał jednak bardziej niż inne
waluty krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
o stabilność makroekonomiczną i geopolityczną wywołały odpływ kapitału ze
wszystkich krajów regionu. Złoty ucierpiał
jednak bardziej niż inne waluty krajów
Europy Środkowo-Wschodniej. Polski
rynek walutowy jest duży w porównaniu
do innych krajów regionu, stąd złoty był
chętnie wykorzystywany do otwierania
pozycji krótkich w celu zabezpieczenia
waluty nie pomogły zawirowania polityczne w Grecji, gdzie nie powiodły się próby
wyboru prezydenta przez parlament. W tej
sytuacji na początku przyszłego roku odbędą się przedterminowe wybory, w których
najprawdopodobniej zwycięży lewicowa
Syriza. Partia ta sprzeciwia się polityce
oszczędności i odrzuca wymogi narzucone przez Komisję Europejską, Europejski
Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz
Walutowy. Zmiana kursu polityki gospodarczej w Grecji może mieć daleko idące konsekwencje, z opuszczeniem przez ten kraj
strefy euro włącznie. Zagrożenie to oczywiście nie pozostaje bez wpływu na kurs euro.
Na kurs euro negatywnie rzutują również
zapowiedzi prezesa EBC, M. Draghiego,
dającego w mało zawoalowany sposób do
zrozumienia, że bank centralny strefy euro
jest gotowy do rozpoczęcia programu skupu obligacji skarbowych i podążenia ścieżką ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej, wyznaczoną parę lat temu przez Fed.
Dlaczego więc złoty nie umocnił się
w stosunku do euro, co pogłębiło skalę
jego deprecjacji wobec dolara? Z pewnością polskiej walucie nie pomogła niepewność odnośnie przyszłego kierunku
polityki pieniężnej w Polsce. Wprawdzie
na grudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła podstawowe
Polskiemu złotemu nie przysłużył się też
okres świąteczny. Duża liczba dni wolnych spowodowała wycofanie z handlu
przez część inwestorów. Zmalała płynność rynku walutowego, a to zawsze
zwiększa ryzyko podwyższonej zmienności kursów. Tak też było i w minionych
tygodniach, gdy złoty systematycznie tracił na wartości. Skala deprecjacji okazała się tak znaczna, że część inwestorów
i analityków zaczęła nawet oczekiwać
interwencji walutowej ze strony NBP, co
jednak ostatecznie nie nastąpiło. Władze monetarne postanowiły nie wpływać
bezpośrednio na kształtowanie kursu
złotego, uznając, że jego zmienność
jest immanentną cechą stosowanego
w Polsce od 2000 roku systemu kursu
płynnego.
W takim zaś systemie wahania kursu następują pod wpływem popytu i podaży;
bank centralny, jeśli nawet interweniuje
na rynku walutowym, to sporadycznie.
Wprawdzie na grudniowym posiedzeniu
Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła podstawowe stopy
procentowe NBP na niezmienionym poziomie,
jednak z komunikatów wydanych po kilku ostatnich
posiedzeniach jasno wynika, że w łonie Rady
nie ma zgody w sprawie dalszego kierunku działań.
stopy procentowe NBP na niezmienionym
poziomie, jednak z komunikatów wydanych po kilku ostatnich posiedzeniach jasno wynika, że w łonie Rady nie ma zgody
w sprawie dalszego kierunku działań. Podejmowane w ostatnich miesiącach decyzje w sprawie utrzymania stóp na niezmienionym poziomie zapadały większością
jednego głosu; nie jest też tajemnicą, że
prezes NBP znajdował się w przegłosowywanej mniejszości. Z licznych wypowiedzi
członków Rady wynika, że na ich decyzje
znaczny wpływ mają bieżące dane makroekonomiczne, a przy tym różnią się oni
– czasami bardzo znacznie – w interpretacji tych danych. W takich warunkach wystarczy jeden nieco gorszy od oczekiwań
odczyt, dotyczący na przykład sprzedaży
detalicznej lub produkcji przemysłowej, by
wzbudzić oczekiwania na kolejne obniżki
podstawowych stóp procentowych NBP.
W normalnych warunkach mogłoby to wywołać napływ kapitału na rynek polskiego
długu od inwestorów grających na przyszły
spadek rentowności papierów dłużnych
i wzrost ich cen. Obecnie jednak inwestorzy
zdają sobie sprawę, że pole dla ewentualnych obniżek stóp procentowych jest ograniczone, same zaś obniżki są już w pewnej
części uwzględnione w cenach polskich
obligacji skarbowych na rynku wtórnym.
Dlatego też jedynym skutkiem nasilenia
oczekiwań na dalsze łagodzenie polityki
pieniężnej w Polsce jest słabnący złoty.
sprowadzane z zagranicy. Wśród nich jeden jest szczególnie istotny: ropa naftowa. Gdyby nie słaby złoty, cena benzyny
na stacjach mogłaby być niższa.
Wygląda na to, że ze zmiennością kursu
złotego w stosunku do głównych walut
świata trzeba się oswoić. Nic bowiem nie
zapowiada zmiany stosowanego w Polsce
systemu kursowego. Zmianę taką trzeba
będzie wprowadzić, gdy Polska zacznie
starania o członkostwo w strefie euro, co
wymagać będzie określenia kursu centralnego złotego w stosunku do euro, włączenia polskiej waluty do mechanizmu kursowego ERM2 i dwuletniego stabilizowania
kursu złotego w tym mechanizmie. Jednak póki to nie nastąpi, złoty będzie wciąż
poddany nieustannej grze popytu i podaży
na rynku walutowym, wyrażającej się niekiedy w gwałtownych przepływach krótkoterminowego kapitału, następujących
mimo braku poważniejszych zagrożeń
dla stabilnego wzrostu gospodarczego.
W takich warunkach jedynym pewnikiem
na rynku walutowym jest zmiana, co czyni
wyjątkowo trudno przewidywalnym przyszłe kształtowanie się kursu złotego.
Płynny kurs pozwala władzom monetarnym skupić się na kontroli stopy inflacji.
Zmniejsza on też prawdopodobieństwo
wystąpienia kryzysu walutowego, pełniąc
funkcję stabilizatora zmian w bilansie
płatniczym poprzez deprecjację lub aprecjację. Ceną, jaką trzeba za to zapłacić,
są okresy zwiększonej zmienności kursu
bądź pogłębionej aprecjacji lub deprecjacji waluty. Na kurs walutowy wpływają
bowiem przede wszystkim oczekiwania
inwestorów, formułujące się pod wpływem zarówno zjawisk ekonomicznych,
jak i politycznych. W takich warunkach,
zmiany kursu walutowego mogą przez
długi czas nie odzwierciedlać oczekiwań
dotyczących kształtowania się sytuacji
w gospodarce i bilansie płatniczym danego kraju. Zamiast tego mogą być efektem
irracjonalnych, stadnych zachowań inwestorów.
Takie właśnie zjawiska można obserwować w Polsce w minionych tygodniach.
Obecny kurs złotego, zarówno w stosunku do dolara, jak i do euro, w małym
stopniu odzwierciedla fundamenty polskiej gospodarki. W efekcie polska waluta cechuje się obecnie znacznym niedowartościowaniem. Z pewnością cieszy to
eksporterów, jednak konsumentów – już
niekoniecznie. Słaby złoty to bowiem
nie tylko wyższe ceny importowanych
towarów, ale także droższe surowce
Michał Jurek, prof. nadzw.
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Główny Ekonomista
SGB-Banku S.A.
6
7
Aktualności
Aktualności
Subfundusz SGB
Gotówkowy
alternatywą
inwestycyjną
Subfundusz SGB Gotówkowy to nowatorskie rozwiązanie inwestycyjne opracowane przez Grupę SGB we współpracy z Union Investment TFI, który został utworzony w 2013 roku. Służy do zarządzania
nadwyżkami finansowymi Banków Spółdzielczych należących do
Grupy.
W co inwestuje?
2.
Subfundusz SGB Gotówkowy inwestuje
w instrumenty finansowe pieniężne, obligacje skarbowe, korporacyjne listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz euroobligacje z zabezpieczonym ryzykiem
kursowym. Dobór dłużnych papierów wartościowych dokonywany jest na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej, prognoz
makroekonomicznych oraz wewnętrznej
oceny kredytowej emitenta.
Charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.
SGB Gotówkowy – krok po
kroku:
Nabycie jednostek uczestnictwa przez
Banki Spółdzielcze składa się z następujących czynności formalnych:
1.
Wdrożenie w Banku Spółdzielczym
przygotowanych przez Bank Zrzeszający „Zasad zarządzania ryzykiem
inwestycji” – zasady te określają limity
zaangażowania w poszczególne rodzaje inwestycji.
3.
Wystąpienie do SGB-Banku SA
o wyrażenie zgody na nabycie jednostek SGB Gotówkowy (na podstawie Regulaminu określającego
zasady i tryb postępowania Banku
Zrzeszającego i Rady Zrzeszenia
w sprawach zrzeszonych Banków
Spółdzielczych dotyczących nazwy,
terenu i przedmiotu działania) –
zgoda udzielana jest bezterminowo
i obejmuje możliwość nabywania
w ramach maksymalnego limitu
wskazanego w „Zasadach zarządzania ryzykiem inwestycji”.
Kontakt z przedstawicielami Union
Investment celem podpisania dokumentów:
a) Karty zleceń nabycia,
b) Umowy o internetowy dostęp/umowy o telefoniczne składanie zleceń,
c) Umowy o świadczenie dodatkowe – pozwala ona partycypować
uczestnikowi funduszu w pobieranej
przez TFI opłacie za zarządzanie.
Utrzymywanie w okresie kwartału
kalendarzowego aktywów na poziomie nie mniejszym niż 1 mln PLN
pozwala na zwrot 35% z pobranej
opłaty wysokości 0,9% wartości aktywów netto.
SGB Gotówkowy – zalety
Z obniżoną wagą ryzyka
Pierwszy i jedyny w Polsce fundusz inwestycyjny z wagą ryzyka niższą niż 100%.
Zgodnie z najnowszymi regulacjami oraz
na podstawie szczegółowych wyliczeń,
waga ryzyka dla subfunduszu SGB Gotówkowy została obniżona i wynosi zaledwie 45%*.
Standardowo jednostki uczestnictwa dowolnego rodzaju funduszu obciążają ich
nabywcę 100% wagą ryzyka kredytowego.
W przypadku subfunduszu SGB Gotówkowy, ze względu na utrzymywaną przez
subfundusz określoną strukturę aktywów
w ramach ustalonych limitów, opracowano „Metodologię wyznaczania wagi ryzyka
dla ekspozycji z tytułu jednostek uczestnictwa w subfunduszu SGB Gotówkowy”.
Poprawność tej metody potwierdzona została przez audytorów. Klasyfikacja wagi
ryzyka nie ma jednak charakteru stałego
i może ulegać zmianom. Są one związane
ze zmianą struktury aktywów subfunduszu
w cyklach półrocznych. O każdej zmianie
wagi ryzyka uczestnicy funduszu są informowani.
Płynny
Aktywa można w dowolnym momencie
wpłacać i wypłacać do/z subfunduszu SGB
Gotówkowy bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.
Doskonale zarządzany
Klient, który wybiera subfundusz SGB
Gotówkowy zyskuje pewność, że środki
pomnażać będą najwyższej klasy profesjonaliści z Union Investment TFI S.A.
Doświadczenie i wiedza zarządzających
zostały potwierdzone licznymi nagrodami.
Świadczenia dodatkowe
Rentowność funduszu może być podwyższona przez świadczenie dodatkowe wypłacane Bankowi Spółdzielczemu po spełnieniu określonych warunków.
Obecnie wartość zgromadzonych aktywów
w
ramach
subfunduszu
oscyluje
na poziomie 162 mln PLN, a stopa zwrotu
za okres ostatnich 12 miesięcy wyniosła
3,22%.
Marek Warmuz – zarządzający subfunduszem SGB Gotówkowy
„SGB Gotówkowy stanowi dobre połączenie potencjału zwrotu wyższego niż lokata
bankowa oraz dywersyfikacji portfela papierów korporacyjnych i skarbowych z niskim ryzykiem stopy procentowej. Jest to
subfundusz przede wszystkim dla banków
spółdzielczych, które cenią sobie bezpieczeństwo i stabilność, jaką dają instrumenty rynku pieniężnego”.
Niniejszy materiał jest upowszechniany
w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszu; możliwość
zmniejszenia wartości, w tym utraty części
zainwestowanych środków. Prospekt informacyjny, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie
www.union-investment.pl.
Union Investment Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie
decyzji Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
*Dane na dzień 30.06.2014
Masz pytania?
tel. 22 449 04 49
(od pondo pt. od 9.00 do 17.00)
[email protected]
www.union-investment.pl/fundusze-inwestycyjne
8
9
Aktualności
Aktualności
Kartowo-konkursowy
zawrót głowy
Rok 2014 obfitował w cieszące się dużą popularnością akcje wspierające
sprzedaż kart płatniczych oraz towarzyszące im konkursy dla pracowników
Banków Grupy SGB. Podjęte działania promocyjno-konkursowe były kontynuacją inicjatyw
mających na celu wzmożenie wydawnictwa i rozwoju kart w Grupie SGB.
Kampanie promocyjne obejmowały karty zarówno systemu Visa, jak i MasterCard,
wydawane dla klientów indywidualnych oraz firmowych. Nasze działania bardzo aktywnie
wspomagane były przez obie wymienione organizacje płatnicze.
Podstawowym celem naszych działań było zwiększenie liczby kart płatniczych
wydawanych przez Banki Grupy SGB i wzmocnienie transakcyjności. Oferta kartowa SGB
pozwala na indywidualne dobranie odpowiedniego typu karty do warunków,
potrzeb i możliwości tak, aby wydawane produkty spełniały oczekiwania naszych klientów.
W 2014 roku wiele się działo
Rok 2014 był wyjątkowy pod względem
liczby zorganizowanych przez SGB-Bank
S.A. promocji sprzedaży premiowej i konkursów związanych z promowaniem wydawnictwa kart płatniczych.
Opłaca się wygodniej
z kartą MasterCard PayPass
„Wygraj bilet na Ligę Mistrzów”
Tradycyjnie już, śladem lat ubiegłych,
pierwszy kwartał rozpoczęliśmy od konkursu dla Banków Spółdzielczych, w
którym nagrodami były pakiety wyjazdowe na mecz Ligi Mistrzów. Banki rywalizowały w pięciu kategoriach konkursowych, a o wygranej decydowała
liczba wprowadzonych wniosków o wydanie kart płatniczych. Konkurs połączony
był ze sprzedażą premiową kart MasterCard PayPass „Opłaca się wygodniej
z kartą MasterCard PayPass”. Do każdej zamówionej karty klient otrzymywał
dodatkowy upominek – teczkę lub plecak.
W ramach sprzedaży premiowanej klientom Grupy SGB zostało przekazane kilka
tysięcy upominków. Kampania promocyjna związana z Ligą Mistrzów co roku
cieszy się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem Banków Grupy SGB, co
przekłada się na duży wzrost wydawnictwa kart.
„Kartowy As sprzedaży” to konkurs, który
zwiększył wydawnictwo kart biznesowych w Grupie
SGB i zachęcał pracowników do osiągania jeszcze
lepszych wyników sprzedażowych.
„Kartowy As Sprzedaży”
W maju 2014 roku organizacja Visa rozpoczęła kampanię edukacyjno-marketingową, propagującą wydawnictwo debetowych kart płatniczych dla klientów
biznesowych. Wykorzystując ogólnopolski
zasięg tego przekazu oraz działania podjęte przez organizację płatniczą, SGB-Bank S.A. zorganizował kampanię składającą się z dwóch elementów:
„Kartowy As sprzedaży” to konkurs, który zwiększył wydawnictwo kart biznesowych w Grupie SGB i zachęcał pracowników do osiągania jeszcze lepszych
wyników sprzedażowych. Polegał na
nagradzaniu pracowników o najlepszych
osiągnięciach w zakresie wydawania
klientom instytucjonalnym kart Visa Business Electron i Visa Business Electron
payWave. Najlepsi z najlepszych otrzymali atrakcyjne nagrody: rowery, tablety
i bony wakacyjne.
Aby uatrakcyjnić rywalizację konkursową,
w czerwcu i lipcu trwała sprzedaż premiowa dla klientów pod hasłem „Odkryj
nowe możliwości z kartą Visa Business”, która obejmowała pierwsze karty
wydane do:
nowo otwartych rachunków bieżących
i pomocniczych,
istniejących już rachunków firmowych, do których nie było wydanych
kart debetowych.
Klienci, którzy zamówili kartę Visa Business Electron lub Visa Business Electron
payWave, otrzymywali upominek w postaci
kubka termicznego.
„Bezgotówkowa beztroska
z Debit MasterCard PayPass”
2000 szt. wygodnych plecaków i teczek
SGB MC paypass 150x150.indd 1
27.01.2015 11:28
W połowie czerwca wystartowała sprzedaż
premiowa karty Debit MasterCard PayPass, która obejmowała pierwsze karty
wydane do:
Odkryj nowe
możliwości
z kartą
VISA Business
Do każdej karty prezent
SGB VISA business 150x150.indd 1
nowo otwartych rachunków ROR,
istniejących już rachunków ROR, do
których nie było wydanych kart debetowych.
Pierwsze 3200 osób, które podpisały umowę o wspomnianą kartę, a następnie dokonały transakcji bezgotówkowej na kwotę minimum 30 zł, otrzymywały upominek
w postaci ręcznika plażowego.
Promocja spotęgowała wydawnictwo kart
debetowych oraz transakcyjność na tych
kartach. Liczba transakcji bezgotówkowych
w tym okresie wzrosła o około 15% w porównaniu z okresem poprzedzającym promocję.
27.01.2015 11:28
„Można zapomnieć o gotówce
z kartą Visa Electron”
Ta kolejna – rozpoczęta we wrześniu –
sprzedaż premiowa organizowana w Grupie SGB miała na celu wzrost poziomu
ukartowienia rachunków bankowych oraz
podniesienie transakcyjności na debetowych kartach płatniczych wydawanych do
rachunków dla klientów indywidualnych.
Klienci, którzy podpisali umowę o wydanie karty debetowej Visa Electron lub
Visa Electron payWave oraz wykonali
zamówioną kartą minimum jedną transakcję bezgotówkową na kwotę co najmniej
50 zł, otrzymywali skórzany portfel.
10
11
Aktualności
Aktualności
„Skorzystaj z wygody firmowej karty”
W ramach wsparcia sprzedaży nowej
karty debetowej dla klientów instytucjonalnych, MasterCard Business
PayPass, w październiku 2014 roku
rozpoczęła się kampania marketingowa, w ramach której pierwsze 3000
osób, które podpiszą umowę i zamówią ww. kartę oraz dokonają transakcję bezgotówkową na kwotę minimum
50 zł, otrzymają upominek w postaci
eleganckiego parasola. Kampania trwa
do 28 lutego 2015 roku.
Wprowadzenie powyższej promocji ma
na celu ułatwienie Bankom Spółdzielczym wdrożenie i udostępnienie nowego produktu kartowego – karty MasterCard Business PayPass – oraz
rozpropagowanie jej wśród swoich
klientów.
Czy takie formuły się sprawdzają?
Patrząc na dane rynkowe dotyczące
poziomu ukartowienia rachunków bankowych, zarówno w sektorze klientów
indywidualnych, jak i instytucjonalnych, prowadzone przez nas działania
związane ze wsparciem wydawnictwa
kart były i nadal są bardzo potrzebne.
Biorąc po uwagę wyniki dotyczące wydawnictwa kart oraz wzrost poziomu
dokonywanych w okresie promocji
transakcji, przyjęte formuły promocyjno-konkursowe sprawdzają się. Chcielibyśmy również podkreślić, że podejmując określone działania korzystamy
z uwag, wskazówek i wniosków przekazanych przez organizacje płatnicze,
które posiadają szerokie analizy oraz
wiedzę dotyczącą „rynków kartowych”.
Realizowane przez SGB-Bank S.A.
Co nowego w 2015 roku?
Promocja trwa od 15 października do 28 lutego 2015 roku. Więcej szczegółów i regulamin promocji na stronie www.sgb.pl
mastercard_205x292.indd 1
W czasie trwania kampanii promujących wydawnictwo kart dla klientów
indywidualnych liczba wydanych kart
wzrosła o około 70% w porównaniu
Realizowane przez SGB-Bank S.A. działania,
promujące wydawnictwo kart i transakcyjność, są oparte
na wnioskach z zakończonego już projektu MasterCard
Advisiors, który w sposób kompleksowy i – z uwagi
na wieloetapowość – długofalowy, pozwala na zapewnienie
trwałego wzrostu „poziomu ukartowienia”
oraz transakcyjności w Grupie SGB.
działania, promujące wydawnictwo kart
i transakcyjność, są oparte na wnioskach z zakończonego już projektu
MasterCard Advisiors, który w sposób
kompleksowy i – z uwagi na wieloetapowość – długofalowy, pozwala na zapewnienie trwałego wzrostu „poziomu
ukartowienia”
oraz
transakcyjności
w Grupie SGB.
z
okresem
poprzedzającym,
zaś
w przypadku klientów instytucjonalnych
zanotowaliśmy wzrost liczby wydawanych
kart biznesowych o około 40%.
Rynkowy poziom ukartowienia rachunków
zarówno w sektorze klientów indywidualnych, jak i wśród klientów instytucjonalnych, jest znacznie wyższy niż w Grupie SGB, co udowadnia jak wiele mamy
16.01.2015 14:31
jeszcze do zrobienia. Z drugiej jednak strony widać, że podjęte działania przynoszą
skutki, dynamika wydawnictwa wzrasta,
a poziom ukartowienia rachunków cały czas
poprawia się; wzrasta również transakcyjność na kartach. To pokazuje, jak dużo
w ciągu tego roku zrobiliśmy jako Grupa.
Doba internetu i mediów społecznościowych oraz wszechobecna konkurencja
pozwalająca na wybór między wieloma
produktami zmusza Banki do ciągłej walki
o klienta. W dzisiejszych czasach nie
wystarczy położenie produktu na półce.
Potrzebuje on odpowiedniej promocji i rozgłosu, innowacyjnego opakowania oraz
podania klientowi na tacy tak, aby czuł, że
jest to produkt spersonalizowany, uszyty
na jego miarę. „Wyróżnij się albo zgiń” –
tym hasłem Jacka Trouta kierujemy się
przygotowując każdą kolejną kampanię
promocyjną. Statystyki utwierdzają nas
w przekonaniu, że inicjatywy konkursowo-promocyjne mają sens i przynoszą oczekiwane efekty.
Biorąc pod uwagę stosunek liczby rachunków prowadzonych w Grupie SGB
do liczby wydanych kart debetowych,
mamy jeszcze sporo do zrobienia. SGB-Bank S.A. będzie nadal aktywnie wspierał Banki Grupy SGB przy rozszerzaniu oferty i wydawaniu kart płatniczych,
a także przy zwiększaniu poziomu transakcyjności. Warto również pamiętać,
marki i zaufanie do niej ma charakter niefinansowy, stanowi jednak ogromny kapitał Banku.
Gama oferowanych przez Grupę SGB kart
płatniczych stale się rozszerza. Wprowadzamy nowe produkty i usługi, które
powodują, że kartą można więcej, lepiej,
nowocześniej. Rok 2015 również zapowiada wprowadzanie nowych rozwiązań
i funkcjonalności, ale także stawia wyzwa-
Warto również pamiętać, że każda kampania wpływa
także na promocję wizerunku Grupy SGB, a to
z kolei ma przełożenie na wartość marki – im
większa znajomość marki, tym większa
jej wartość. Klienci w dużej mierze wybierają
ofertę instytucji znanych i cieszących się
dużym zaufaniem. Znajomość marki i zaufanie do
niej ma charakter niefinansowy, stanowi jednak
ogromny kapitał Banku.
że każda kampania wpływa także na
promocję wizerunku Grupy SGB, a to
z kolei ma przełożenie na wartość marki
– im większa znajomość marki, tym większa jej wartość. Klienci w dużej mierze
wybierają ofertę instytucji znanych i cieszących się dużym zaufaniem. Znajomość
nia dotyczące rozwoju biznesu kartowego
– również w zakresie przygotowywanych
przez SGB-Bank S.A. promocji i konkursów.
Możemy już zapowiedzieć nowe kampanie
marketingowe,
sprzedaże
premiowe i konkursy, które będą wspierały
zarówno wydawnictwo kart, jak i podniesienie poziomu transakcyjności na kartach
płatniczych wydawanych w Grupie SGB.
Już teraz zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w kolejnych konkursach i akcjach promocyjnych.
Joanna Matuszak
Magdalena Stodolna
Departament Produktów Bankowych
12
13
Aktualności
Aktualności
Wspólny biznes
nagroda dla
zwycięzców
Czy można połączyć obsługę dewizową banku z udzielaniem
kredytów w konsorcjum? Okazało się, iż bez problemu zostało to
zrealizowane podczas wyjazdu szkoleniowego będącego zwieńczeniem dwóch konkursów organizowanych przez SGB-Bank S.A. dla zrzeszonych Banków Spółdzielczych, tj.
„Bank aktywny w obszarze rozliczeń dewizowych
i przekazów Western Union SGB” oraz „Konsorcjum
z SGB-Bankiem S.A.”.
W dniach 6-12.12.2014 r. dwudziestu dwóch przedstawicieli Banków
Spółdzielczych – laureatów tych konkursów – brało udział
w wyjeździe szkoleniowym do Austrii i Włoch.
Program szkolenia był bogaty w zagadnienia zarówno merytoryczne, jak i poznawcze
oraz integracyjne. W części merytorycznej
przedstawiciele Departamentu Produktów
Bankowych oraz Departamentu Skarbu
zaprezentowali uczestnikom istotne informacje z zakresu zawiązywania konsorcjów oraz kooperacji Banków Spółdzielczych z SGB-Bankiem S.A. w obszarze
dewizowym i we współpracy z Western
Union.
dewizowej, przeprowadzonych w 2014
roku przez Spółdzielczą Grupę Bankową.
Uczestnicy konferencji poznali projekt integracji systemów bankowych z systemem „Zlecenia zagraniczne” SGB Waluty.
Przybliżona została również tematyka
przekazów pieniężnych Western Union,
głównie w zakresie rozwoju sieci placówek w 2014 roku oraz wprowadzenia obsługi w dwóch nowych walutach:
EUR oraz GBP.
Prezentacja dotycząca działalności dewizowej poruszała kwestie negocjacji kur-
W ramach szkolenia „Konsorcjum sposobem na finansowania wspólnego biznesu”
Prezentacja dotycząca działalności dewizowej
poruszała kwestie negocjacji kursów walut, uruchamiania
obsługi walutowej, prowadzenia rachunków walutowych,
a także samych zmian w działalności dewizowej,
przeprowadzonych w 2014 roku przez
Spółdzielczą Grupę Bankową.
sów walut, uruchamiania obsługi walutowej, prowadzenia rachunków walutowych,
a także samych zmian w działalności
przedstawione zostały produkty oferowane klientom instytucjonalnym w ramach
oferty zrzeszeniowej (ze szczególnym
uwzględnieniem
nowowprowadzonych
w 2014 r.) wraz z ich obudową regulacyjną. Przekazano także informacje na temat
nowości zaplanowanych na 2015 r., czyli
wprowadzenia promocyjnego podziału prowizji należnej SGB-Bankowi S.A.
w przypadku pozyskania przez Bank
Spółdzielczy klienta do kredytowania
w konsorcjum.
Uzupełnieniem części merytorycznej
i poszerzeniem horyzontów w zakresie
spojrzenia na bankowość spółdzielczą
była wizyta we włoskiej Kasie Raiffeisena w Brunico (Raiffeisenkasse Bruneck).
Kasa umiejscowiona jest w Południowym
Tyrolu, jednym z najbogatszych rejonów
Włoch, gdzie poziom bezrobocia wynosi zaledwie 4,4% (średnia we Włoszech:
12,2%, a w UE – 10,8%), zaś PKB na jednego mieszkańca – 37.000 € (średnia we
Włoszech: 26.000 €, a w UE – 25.700 €).
Zrzeszenie Raiffeisena oprócz Kasy Raiffeisena obejmuje także różnego rodzaju
inne podmioty, w postaci spółdzielni mleczarskich, owocowo-warzywnych, socjalnych, winiarskich czy energetycznych.
Podstawowe dane finansowe grupy Raiffeisen w Południowym Tyrolu i Kasy Raiffeisen w Bruniko
Grupa Raiffeisen
w Południowym Tyrolu
Kasa Raiffeisen
w Bruniko
Suma bilansowa
11,6 mld €
1,1 mld €
Aktywa klientów
21,5 mld €
1,6 mld €
1,748 mld €
162,9 mln €
Kapitał własny
14
15
Aktualności
Aktualności
Spełnij swoje
marzenia i wygraj
2000 zł!
Lokalna kasa Raiffeisena w Brunico
ma
11
jednostek,
a
obszar działania podzielony jest na
siedem gmin i obejmuje około 32.700
mieszkańców, z czego 23.200 to klienci
Kasy (w tym 2.400 firmy), a 4.000 udziałowcy. Główni klienci Kasy to przedsta-
przyjazny i otwarty klimat wizyty pozwolił na luźną dyskusję. Goście wspólnie
odwiedzili też Muzeum Reinholda Messnera oraz Jarmark Bożonarodzeniowy.
W ramach szkolenia uczestnicy integrowali się też zdobywając lub dosko-
Główni klienci Kasy to przedstawiciele branży
hotelarskiej, budowlanej i handlowo-produkcyjnej,
gospodarstwa domowe, firmy zaopatrujące w energię
oraz związane z rolnictwem i leśnictwem.
wiciele branży hotelarskiej, budowlanej
i handlowo-produkcyjnej, gospodarstwa
domowe, firmy zaopatrujące w energię
oraz związane z rolnictwem i leśnictwem.
Wiele aspektów pracy Kasy Raiffeisen
wzbudziło zainteresowanie przedstawicieli Banków Spółdzielczych, m.in.
elastyczne regulowanie czasu pracy
czy wspieranie lokalnej społeczności
i rozwiązań proekologicznych (zarówno
w banku, jak i w całym regionie). Niezwykle
naląc umiejętności narciarskie. Nauka jazdy na nartach na zaśnieżonych
stokach lodowca Stubai dostarczała
wielu wrażeń i emocji, które z pewnością wszyscy zapamiętają na długo.
W pamięci zapisze się również rywalizacja losowo wybranych drużyn w curlingu. Bankowcy poznali reguły tego
mało znanego jeszcze w Polsce drużynowego sportu na lodzie i rozegrali
pasjonujący mecz. Członkowie zwycięskich drużyn otrzymali okolicznościowe
medale będące miłą pamiątką z wyjazdu
i rozgrywek.
Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez SGB-Bank S. A., stanowiących szansę na kolejne zwycięstwa
i nowe emocje.
Serdecznie zachęcamy do lokalnego
wspierania nowej promocji organizowanej
w Bankach Grupy SGB. Loteria promocyjna „Konto dla młodych (zima 2015)”
stanowi drugi etap kampanii zachęcającej
młodych ludzi do korzystania ze standardowych usług Banków Spółdzielczych.
Promocję wspiera intensywna kampania
reklamowa prowadzona w mediach ogólnopolskich, głównie za pośrednictwem
spotów telewizyjnych.
Aby wziąć udział w loterii wystarczy założyć konto i skorzystać z co najmniej jednej z trzech opcji kredytowych lub karty do
konta. Każde 1000 zł udzielonego kredytu
to kolejna szansa na zdobycie 2000 zł nagrody. Łącznie do rozlosowania przekazujemy 100 nagród, po 2000 zł każda.
Udział w loterii promocyjnej biorą klienci
w wieku poniżej 30 roku życia, którzy
w okresie od 12 stycznia do 13 marca podpiszą umowę o konto z kartą bądź kredytem w wybranym Oddziale SGB-Banku SA
lub w jednej z placówek Banku Spółdzielczego Grupy SGB wskazanych w Załączniku do Regulaminu Loterii.
Więcej szczegółów w Regulaminie Loterii dostępnym na stronach www.sgb.pl
i www.sgbbank.com.pl oraz w Intranecie.
16
17
Aktualności
Aktualności
Konkurs
„Oszczędna świnka”
rozstrzygnięty!
Na początku grudnia poznaliśmy zwycięzców w konkursie
„Oszczędna świnka”, który odbywał się w ramach programu SKO.
Do konkursu zakwalifikowała się rekordowa liczba
projektów – prawie 600! Trzy szkoły, których projekty zdobyły największą
liczbę głosów, otrzymają atrakcyjne nagrody – stół do tenisa stołowego,
piłki do koszykówki dla autorów świnek-skarbonek i
zegarek sportowy dla opiekuna SKO.
Od 17 do 28 listopada na platformie
www.skowsgb.pl trwało głosowanie na
wcześniej zakwalifikowane do konkursu zdjęcia świnek-skarbonek. Skarbonki
te przygotowali z materiałów recyklingowych uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów. Najwięcej głosów - aż
11 431 – zdobył projekt „Śmieszna świnka” z Zespołu Szkół w Bysławiu, w którym działa Szkolna Kasa Oszczędności
pod patronatem Banku Spółdzielczego
w Koronowie. Druga w kolejności pod
względem liczby głosów była Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego
w Giżycach, gdzie funkcjonuje SKO pod
patronatem Banku Spółdzielczego w Iłowie. Projekt tej szkoły, „Przyjaciółka SKO”,
zdobył 10 739 głosów. Na podium z liczbą
8 973 głosów znalazła się również „Świnka skarbonka” nadesłana przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Iłowie, w której działa
SKO także podpatronatem Banku Spółdzielczego w Iłowie.
Konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, co niezwykle nas cieszy. Serdecznie gratulujemy zwycięskim
szkołom – ich projekty będą przez cały
czas dostępne na platformie internetowej
dedykowanej SKO.
Istotną informacją jest również to, że do
punktacji w całorocznym konkursie „Dziś
oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” będą liczyć się także te prace,
które zostały nadesłane, ale nie zakwalifikowały się do głosowania z powodu
niespełnienia
warunków
określonych
w regulaminie konkursu „Oszczędna świnka”. Oznacza to, że w formularzu sprawozdania z całorocznej działalności SKO,
w rubryce dotyczącej udziału w konkursach ogłoszonych na platformie
www.skowsgb.pl każda szkoła, która wysłała prace, może to uznać jako
uczestnictwo w konkursie „Oszczędna
świnka”.
Już
niedługo
ogłoszony
zostanie
kolejny
mini-konkurs
w
ramach
programu
SKO.
Zachęcamy
do
udziału
w
nim
wszystkie
szkoły,
w których funkcjonują Szkolne Kasy
Oszczędności pod patronatem Banków
Spółdzielczych SGB!
Konkursy to doskonała forma zachęcenia dzieci i młodzieży do pochylenia się nad tematyką oszczędzania.
Dodatkowo emocjonujące jest to, kiedy
o wygranej w konkursie decydują głosy
oddawane przez internautów na stronie
internetowej. Uczniowie mogą mobilizować
do
głosowania
swoich
znajomych
poprzez udostępnianie im linku do swojego projektu na popularnych portalach
społecznościowych.
Dzięki
takim
działaniom marka SGB staje się znajoma i bliższa szerokiemu gronu młodych
ludzi, a także ich rodzicom, opiekunom
i nauczycielom.
Biuro Marketingu i Komunikacji
Departament Relacji
18
19
Aktualności
Aktualności
Dziękujemy
i walczymy o
więcej!
We wrześniu 2014 roku wspólnie z firmą TNS Polska S.A.
przygotowaliśmy badanie weryfikujące zadowolenie Banków
Spółdzielczych ze współpracy z SGB-Bankiem S.A.
Przedstawiciele Zarządów Banków Spółdzielczych SGB bardzo
aktywnie wzięli udział w ankiecie internetowej. Za wyrażenie swojej
opinii dziękujemy aż 86 Bankom Spółdzielczym,
spośród 204 Banków z całej grupy SGB. Czas, abyśmy teraz
podzielili się wynikami badania.
Za ogólną ocenę współpracy z Bankami
Spółdzielczymi SGB-Bank S.A. otrzymał,
na pięciostopniowej skali, średnią 4,0,
a więc szkolną czwórkę, ocenę dobrą.
W przypadku 81% ankiet współpracę
z SGB-Bankiem S.A. oceniono co najmniej
dobrze, z czego co piąty Bank Spółdzielczy biorący udział w badaniu oceniał nas
bardzo dobrze.
W obszarze komunikacji SGB-Bank S.A.
został oceniony średnio na 4,1 (raczej dobrze), otrzymując 88% pozytywnych ocen,
z których co czwarta była bardzo dobra.
W obszarze jakości współpracy uzyskaliśmy średnią ocenę 4,2 (raczej dobrze),
przy czym pozytywnie oceniło nas 87%
Banków biorących udział w ankiecie,
z czego więcej niż co czwarty ocenił jakość
współpracy bardzo dobrze.
Współpracę w zakresie usług oferowanych
przez bank zrzeszający, które Banki Spółdzielcze same wskazały w ankiecie jako
ważne dla siebie, oceniono średnio na 4,0
(raczej dobrze), uzyskując 85% ocen pozytywnych, z czego co piąty Bank ocenił nas
w tym zakresie bardzo dobrze.
nia przedstawicieli Banków Spółdzielczych
z codziennej współpracy z bankiem zrzeszającym.
Pozytywne oceny współpracy z Bankami Spółdzielczymi SGB-Bank otrzymał m.in. za profesjonalizm pracowników, za ich fachowe doradztwo, pomoc,
obsługę i udzielanie wyjaśnień (17%
uzasadnień ocen pozytywnych), szeroką i bogatą ofertę rozwiązań kierowanych do Banków Spółdzielczych (15%
uzasadnień) oraz dostosowanie usług
i produktów oferowanych Bankom Spółdzielczym do ich potrzeb (13% uzasadnień) i oczekiwań (12% wskazań). Z drugiej
strony Banki Spółdzielcze, które nie oceniły nas ani dobrze, ani źle uzasadniły swój
brak pozytywnej oceny niedostosowaniem
rozwiązań oferowanych przez SGB-Bank
do specyfiki poszczególnych Banków i ich
klientów.
Mamy jednak ambicję aby za rok otrzymać
piątkę! Na co zatem musimy zwrócić uwagę? Po pierwsze musimy lepiej badać potrzeby Banków Spółdzielczych, co pozwoli
nam dopasować rozwiązania do specyfiki
konkretnych Banków.
Bardzo dziękujemy za wszystkie oceny
i opinie. Dziękujemy także naszym pracownikom, którzy przyczynili się do zadowole
Po drugie musimy poprawić takie aspekty jakości obsługi jak zaangażowanie
i terminowość. Z badania wynika bowiem,
że najważniejsze dla Banków Spółdzielczych w ocenie obszaru jakości obsługi są
zaangażowanie we wspieranie Banków
Spółdzielczych (w 18%), terminowość obsługi (w 16%) i profesjonalizm pracowników
(w 13%). O ile profesjonalizm pracowników
SGB-Banku uzyskał 92% pozytywnych ocen
(w tym prawie co trzeci Bank Spółdzielczy
ocenił nas bardzo dobrze), o tyle terminowość obsługi uzyskała tylko 78% wskazań
pozytywnych, a zaangażowanie we wspieranie Banków Spółdzielczych 77%.
Po trzecie musimy lepiej niż dotychczas
rozpoznawać oczekiwania Banków Spółdzielczych w obszarze tworzenia wzorcowych regulacji i procedur ponieważ, aż
połowa Banków Spółdzielczych biorących
udział w badaniu wskazała tę usługę SGB-Banku S.A., jako jedną z najważniejszych
dla siebie, podczas gdy zaledwie 65% badanych ocenia ten obszar współpracy pozytywnie, a 19% negatywnie.
Po czwarte musimy popracować nad ułatwieniem kontaktu i wymiany informacji
między pracownikami Banków Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Jedynie 72%
raczej dobrze lub bardzo dobrze ocenia
łatwość skontaktowania się z właściwą
osobą z SGB-Banku S.A., 74% pozytywnie ocenia dostępność pracowników
i konsultantów, a 78% łatwość dotarcia do
odpowiednich informacji i dokumentów.
Powinniśmy przy tym lepiej przestrzegać standardów obsługi w SGB-Banku
S.A. w zakresie terminowego udzielania
odpowiedzi i informacji. Ten czynnik odgrywa istotną rolę w ocenie komunikacji,
a zyskał 81% wskazań pozytywnych.
Część działań zmierzających do większego zadowolenia Banków Spółdzielczych
ze współpracy z SGB-Bankiem podjęto już
w ramach Nowego Modelu Komunikacji,
poprzez m.in.:
rozpoczęty w IV kwartale 2014 r. cykl
spotkań z Przedstawicielami Banków
Spółdzielczych – Panel SGB;
O kolejnych działaniach opracowywanych
i podejmowanych w SGB-Banku S.A. na
rzecz podniesienia poziomu zadowolenia
Banków Spółdzielczych ze współpracy
z SGB-Bankiem będziemy informowali
Państwa na bieżąco.
wdrożenie nowego Intranetu, który przyczynia się do usprawnienia
komunikacji w Grupie SGB, dzięki
swojej przejrzystości i intuicyjnej obsłudze. W nowym intranecie w łatwy
sposób można zapoznać się ze strukturą SGB-Banku oraz ustalić odpowiednią osobę do kontaktu,
wskazanie roli Dyrektorów Oddziałów
w usprawnieniu komunikacji Banków
Spółdzielczych z bankiem zrzeszającym, która ma się opierać na dbałości
o relacje z przedstawicielami Banków
Spółdzielczych oraz badaniu ich potrzeb w zakresie współpracy z SGB-Bankiem.
Departament Wsparcia Sprzedaży
20
21
Aktualności
Aktualności
Panel SGB
Spotkania z Bankami
Spółdzielczymi
Komunikacja, dyskusja, współpraca, wymiana doświadczeń,
prezentacja różnych rozwiązań – to tylko niektóre z określeń,
za pomocą których możemy opisać nową inicjatywę realizowaną przez
SGB-Bank S.A. w ramach Nowego Modelu Komunikacji, skierowaną
do Banków Spółdzielczych. Inicjatywę pod nazwą Panel SGB.
Działanie to jest jednym z elementów zmierzających do usprawnienia
komunikacji pomiędzy Bankami Spółdzielczymi
a bankiem zrzeszającym.
Panel SGB to cykliczne spotkanie przedstawicieli Banków Spółdzielczych oraz pracowników centrali i Oddziałów SGB-Banku
S.A., podczas którego w mniejszym gronie omawiane są różne tematy związane
z działalnością Banków Spółdzielczych oraz
SGB-Banku S.A. Dotyczą one między innymi sfery biznesowej, spraw dotyczących
ryzyka, regulacji, tematów informatycznych
czy też legislacyjnych. Ostateczny kształt
spotkania uzależniony jest od bieżących
potrzeb Banków Spółdzielczych, które
w nim uczestniczą.
Podczas Panelu SGB podejmowana jest
dyskusja i wymiana doświadczeń w ramach omawianych obszarów, ponadto
przedstawiciele z BS otrzymują informacje
na temat bieżących inicjatyw i wydarzeń
realizowanych w SGB-Banku. Panel SGB
to przede wszystkim czas wspólnej dyskusji, doskonały moment dla zebrania opinii
i uzyskania informacji zwrotnej ze strony
Banków Spółdzielczych w zakresie działań
już podejmowanych, jak również okazja do
wsłuchania się w potrzeby Banków.
Na przełomie listopada i grudnia 2014 roku
w ramach Panelu SGB odbyły się pierwsze
cztery spotkania organizowane wspólnie
z Bankami Spółdzielczymi (Bank Spółdzielczy w Koronowie, Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku, Bank
Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego, Bank Spółdzielczy
w Dzierżoniowie) oraz Dyrektorami Oddziałów SGB-Banku S.A. z Radomia, Bydgoszczy, Poznania i Wrocławia. Uczestniczyło
w nich łącznie 50 Banków Spółdzielczych
współpracujących ze wskazanymi Oddziałami. W spotkaniach udział wzięli zarówno
SGB-Banku S.A., które podczas Panelu omawiały kolejne zagadnienia.
Tematyka omawiana podczas spotkań była
zróżnicowana i dostosowana do potrzeb
Banków Spółdzielczych. Tematy, które
pojawiły się podczas pierwszych spotkań
dotyczyły między innymi dotychczasowej współpracy Banków Spółdzielczych
z SGB-Bankiem S.A. w zakresie kredytów
konsorcjalnych, nowych możliwości i perspektyw wspólnego finansowania biznesu,
Rekomendacji U, produktów skarbowych
oraz usług kartowych i elektronicznych dla
W spotkaniach udział wzięli zarówno przedstawiciele
Banków Spółdzielczych, jak również osoby
reprezentujące Oddziały oraz poszczególne Departamenty
SGB-Banku S.A., które podczas Panelu omawiały
kolejne zagadnienia.
przedstawiciele Banków Spółdzielczych,
jak również osoby reprezentujące Oddziały oraz poszczególne Departamenty
Klientów Banków Spółdzielczych. Poruszono
również kwestię wyzwań, jakie stoją przed bankami w obszarze sektora rolno-spożywczego.
Podczas wspólnych rozmów
prezentowano pomysły
rozwiązań, których
realizacja może przyczynić
się do usprawnienia
współpracy pomiędzy
SGB-Bankiem a Bankami
Spółdzielczymi, co przełoży
się na umocnienie pozycji
rynkowej Grupy SGB.
Panel SGB – Dzierżoniów 05.12.2014 r.
Omawiane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony Banków Spółdzielczych, stając się bardzo dobrym podłożem
do dalszej dyskusji. Podczas wspólnych
rozmów prezentowano pomysły rozwiązań, których realizacja może przyczynić
się do usprawnienia współpracy pomiędzy
SGB-Bankiem a Bankami Spółdzielczymi,
co przełoży się na umocnienie pozycji rynkowej Grupy SGB.
Kolejne spotkania w ramach Panelu SGB
będą cyklicznie realizowane w 2015 roku.
Zachęcamy Państwa do kontaktu z Dyrektorami Oddziałów SGB-Banku, z którymi
Państwo współpracują w celu wskazywania tematów, które powinny zostać poruszone podczas najbliższego spotkania.
Panel SGB – Jedlińsk 25.11.2014 r.
Mamy nadzieję, że zaproponowana forma dialogu przyczyni się do umocnienia i
usprawnienia komunikacji pomiędzy Bankami Spółdzielczymi a SGB-Bankiem, a
także pozwoli na jeszcze większy rozwój
Banków Spółdzielczych oraz całej Spółdzielczej Grupy Bankowej.
Już teraz serdecznie Państwa zapraszamy
na kolejne spotkania w ramach Panelu SGB.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy
o kontakt z Dyrektorami Oddziałów SGB-Banku lub z Departamentem Wsparcia
Sprzedaży.
Departament Wsparcia Sprzedaży
Panel SGB – Sieraków 02.12.2014 r.
Panel SGB – Legbąd 27.11.2014 r.
22
23
Aktualności
Aktualności
Pion Biznesu
Rok 2014 to rok intensywnych działań zmierzających do umacniania i rozwijania relacji
oraz współpracy z Bankami Spółdzielczymi.
W ramach Pionu Biznesu w poszczególnych Departamentach w 2014 roku podejmowano
szereg działań zmierzających do realizacji zadań strategii Banku i Grupy.
Departament Produktów
Bankowych
W 2014 roku Departament Produktów Bankowych podejmował działania w zakresie
rozwoju oferty produktowej, wsparcia regulacyjnego i narzędziowego oraz obsługi
programów specjalnych.
W ramach dostosowania portfela produktów i usług do potrzeb klientów SGB poszerzone zostały oferty kredytowe, kartowe i inne, o których na bieżąco pisaliśmy
w kolejnych numerach Informatora.
Wprowadzenie ich wiązało się z dostosowaniem regulacji produktowych zarówno
do poszerzonej oferty, jak i do wymogów
regulatorów. Aktualnie są opracowywane
nowe oraz modyfikowane dotychczasowe
regulacje w zakresie dostosowania do Rekomendacji U oraz projektu FATCA.
W ramach Systemu CasePro wspierającego proces kredytowy wdrożono
w Banku kredyt odnawialny w ROR i kredyt
w rachunku bieżącym dla klientów instytucjonalnych, jednocześnie udostępniając
funkcjonalność Systemu zainteresowanym
Bankom Spółdzielczym.
W 2014 roku zorganizowano wiele działań
wspierających wydawnictwo oraz transakcyjność kart płatniczych. Przeprowadzono 6 promocji i konkursów, w tym kolejną
edycję konkursu „Wygraj bilet na Ligę
Mistrzów”.
W celu zapewnienia nowoczesnej i konkurencyjnej oferty produktowej dla SGB, Departament Produktów Bankowych planuje
w 2015 roku przygotowanie do wdrożenia
m. in.: usługi płatności natychmiastowych,
karty NFC, rozwój oferty produktów ubezpieczeniowych oraz modyfikację oferty kredytowej.
W ramach Systemu CasePro planowane
jest wdrożenie procesu kredytowego dla
karty kredytowej i kredytu hipotecznego
prace w ramach nowego okresu programowania środków unijnych na lata 2014-2020.
Departament Skarbu
W 2014 roku Departament Skarbu znacząco zintensyfikował swoją współpracę
z Bankami Spółdzielczymi i ich klientami.
Do bezpośredniej współpracy z nimi dedykowano w Departamencie dealerów. Na
bazie tej współpracy zwiększona została
aktywność w ramach operacji walutowych,
W ramach Systemu CasePro planowane jest
wdrożenie procesu kredytowego dla karty kredytowej
i kredytu hipotecznego dla klientów indywidualnych.
W przypadku klientów instytucjonalnych
ocena ryzyka kredytowego w oparciu o rating MŚP zostanie
rozszerzona na wszystkie podstawowe produkty.
Planowany jest rozwój narzędzi wspierających sprzedaż, m.in. wdrożenie arkusza
rentowności współpracy z klientem.
szczególnie transakcji foreksowych i transakcji terminowych. Jednocześnie wprowadzony został również system partycypowania Banków Spółdzielczych w przychodach
od operacji walutowych zawieranych
z klientami Banków Spółdzielczych (umowa o współpracy), wprowadzono również
możliwość zakupu bonów pieniężnych
NBP przez Banki Spółdzielcze.
Kontynuowane będą działania w zakresie obsługi programów specjalnych,
w szczególności we współpracy z ARiMR,
BGK, NFOŚiGW oraz funduszami poręczeniowymi. Będą również prowadzone
Udostępniona została dla Banków Spółdzielczych linia kredytowa w euro. Departament aktywnie wspierał Banki we
wdrażaniu działalności dewizowej oraz
rozszerzaniu palety usług o przekazy
dla klientów indywidualnych. W przypadku
klientów instytucjonalnych ocena ryzyka
kredytowego w oparciu o rating MŚP zostanie rozszerzona na wszystkie podstawowe produkty.
pieniężne Western Union (włączono 244
nowe placówki). Z uwagi na uwarunkowania techniczne przedłużył się termin wdrożenia platformy internetowej. W ubiegłym
roku Departament Skarbu był nadal bardzo aktywny w procesie przeprowadzania
emisji obligacji komercyjnych i komunalnych (24 emisje na 146 mln zł). Systematycznie zwiększana była grupa Banków
Spółdzielczych wkraczających na rynek
kapitałowy (54 podpisane umowy), w tym
m.in. poprzez emisje obligacji na warunkach pożyczek podporządkowanych.
Co więcej, w 2014 roku po raz pierwszy
zorganizowano i przeprowadzono wraz
z firmą badawczą TNS Polska S.A. badanie zadowolenia Banków Spółdzielczych ze współpracy z SGB-Bankiem S.A.
W badaniu wzięło udział 86 Banków z Grupy SGB. Wynik badania dobrze świadczy
o działaniach dotychczas podejmowanych przez SGB-Bank na rzecz Banków
Spółdzielczych, jednak wnioski z badania
pozwalają sformułować kolejne wyzwania
na 2015 rok
Rok 2015 będzie dla Departamentu Skarbu okresem intensyfikacji działań sprzeda-
Ponadto podjęto działania zmierzające do
rozwoju współpracy w zakresie kredytów
w konsorcjum między innymi poprzez re-
Rok 2015 będzie dla Departamentu Skarbu okresem
intensyfikacji działań sprzedażowych w ramach współpracy
z Bankami Spółdzielczymi. W bieżącym roku
wdrożona zostanie internetowa platforma walutowa
dla klientów Banków Spółdzielczych.
Poza Funduszem Gotówkowym SGB powstanie kolejny fundusz
inwestycyjny dedykowany członkom SGB.
żowych w ramach współpracy z Bankami
Spółdzielczymi. W bieżącym roku wdrożona zostanie internetowa platforma walutowa dla klientów Banków Spółdzielczych.
Poza Funduszem Gotówkowym SGB powstanie kolejny fundusz inwestycyjny dedykowany członkom SGB. Departament
Skarbu będzie również aktywnie uczestniczył w procesie przygotowania SGB-Banku
i Zrzeszenia do wdrożenia Systemu Ochrony Instytucjonalnej.
Departament Wsparcia Sprzedaży
W 2014 roku w ramach Departamentu
Wsparcia Sprzedaży podejmowano szereg
działań zmierzających do jeszcze lepszej
komunikacji z Bankami Spółdzielczymi
oraz umacniania relacji i współpracy biznesowej z nimi.
W ramach współpracy przygotowano
i udostępniono Katalog Usług Zrzeszeniowych (w formie elektronicznej w Intranecie
i w postaci segregatora) stanowiący kompendium wiedzy na temat rozwiązań świadczonych dla Banków Spółdzielczych przez
SGB-Bank i podmioty współpracujące.
Od początku roku 99 Banków Spółdzielczych zdecydowało o wdrożeniu łącznie
194 usług zrzeszeniowych. Aby umocnić
komunikację z Bankami, rozpoczęto cykl
spotkań pod nazwą Panel SGB, podczas
których w mniejszym gronie – wśród przedstawicieli BS, pracowników Centrali i Oddziałów SGB-Banku S.A. – omawiane są
tematy dotyczące m.in. obszarów biznesowych, regulacyjnych czy informatycznych.
alizowanie Konkursu „Konsorcjum z SGB-Bankiem”. Dodatkowo Oddziały organizowały warsztaty z Bankami Spółdzielczymi.
Działania te przełożyły się na 22% wzrost
udzielonych kredytów w konsorcjum
w porównaniu z rokiem 2013 z poziomu
542,4 mln zł do 659,9 mln zł.
Zakres usług HD został znacząco poszerzony – włączono do wsparcia 12 kolejnych
systemów informatycznych. W ciągu roku
w systemie HelpDesk. SGB o 105% zwiększyła się liczba kont użytkowników Banków
Spółdzielczych. Większa liczba użytkowników przełożyła się na zwiększoną liczbę obsłużonych zgłoszeń (w porównaniu do 2013
wzrost o 225%).
W ramach Sieci Oddziałów działania podjęte w 2014 r. były ukierunkowane przede
wszystkim na rozwój współpracy z Banka-
nastąpił przyrost portfela kredytowego o
4,48%. Dodatkowo zwiększono sprzedaż
ubezpieczeń Concordia, nastąpił wzrost
przypisu składek o 52,4%. Zwiększono
sprzedaż leasingu o 297%.
Rozpoczęto w Oddziałach proces centralizacji kredytów, na podstawie którego analiza kredytów będzie realizowana
w centrali SGB-Banku S.A. Przyczyni się
to do dalszej poprawy jakości portfela kredytowego i usprawni proces kredytowy,
także w zakresie kredytów konsorcjalnych.
Rok 2015 to dalsze umacnianie współpracy SGB-Banku S.A. z Bankami Spółdzielczymi. Prowadzone będą dalsze prace
nad poprawą efektywności w Oddziałach,
w tym model Oddziałów skoncentrowany na współpracy biznesowej z Bankami
Spółdzielczymi i Spółkami SGB oraz dalsza optymalizacja struktur biznesowych
SGB-Banku efektywnie działających przy
Bankach
Spółdzielczych.
Dyrektorzy
Oddziałów będą kontynuować cykliczne
spotkania z Bankami w ramach rozwoju współpracy biznesowej. W dalszym
ciągu koncentracja na obsłudze podmiotów gospodarczych opierać się będzie
o konsorcja, dla których ma zostać
przyjęty nowy model rozliczeń (korzystniejszy dla Banków Spółdzielczych)
oraz usługi komplementarne, które będą
rozwijane. Dodatkowo prowadzona będzie kampania marketingowa 10:90,
która była przygotowywana w 2014 roku
z DPB i DRE. Jej celem będzie zwiększenie portfela kredytowego Banków
Spółdzielczych w obszarze klientów instytucjonalnych, w tym między innymi
w sektorze rolno-spożywczym, a także
rozwój współpracy konsorcjalnej między
Bankami Spółdzielczymi SGB a SGB-Bankiem S.A.
Prowadzone będą również prace nad
rozwojem funkcjonalności CRM oraz zo-
W ramach Sieci Oddziałów działania
podjęte w 2014 r. były ukierunkowane przede wszystkim na
rozwój współpracy z Bankami Spółdzielczymi i wzrost
efektywności w Oddziałach. Dzięki nim zanotowano
w Oddziałach wzrost wyniku działalności bankowej na etat
o 14%, a wyniku działalności operacyjnej na etat
o 29% w porównaniu do roku ubiegłego.
mi Spółdzielczymi i wzrost efektywności
w Oddziałach. Dzięki nim zanotowano w
Oddziałach wzrost wyniku działalności bankowej na etat o 14%, a wyniku działalności
operacyjnej na etat o 29% w porównaniu do
roku ubiegłego. Sprzedaż kredytów w 2014
roku była o 16,2% większa niż w roku 2013,
stanie opracowana i wdrożona regulacja
dotycząca sprzedaży ubezpieczeń w zakresie rekomendacji U.
W planach jest konferencja sprzedażowa
dla Banków Spółdzielczych oraz wdrożenie narzędzi wspierających sprzedaż.
24
25
Aktualności
Aktualności
Pion Ryzyka
i finansów
Według wstępnych danych za 2014 r. Bank Zrzeszający osiągnął
zysk brutto na poziomie zbliżonym do 63,5 mln zł. W sytuacji spadających
stóp procentowych struktura portfela papierów wartościowych umożliwiła utrzymanie
wyniku odsetkowego na stosunkowo wysokim poziomie.
Ponadto obserwujemy systematyczną poprawę jakości portfela, co znajduje swoje
odzwierciedlenie w spadku wysokości należności zagrożonych oraz poprawie wskaźnika
jakości należności. Dodatkowo utrzymywana w Banku dyscyplina kosztowa doprowadziła
do spadku kosztów działania o ok. 5 mln. zł w porównaniu do roku ubiegłego.
Do powyższego stanu przyczyniły się
wszystkie Departamenty, które poza bieżącą pracą wykonały szereg działań
i projektów zmierzających do zwiększenia
efektywności działań biznesowych oraz
optymalizacji kosztów działania Banku.
Departament Finansów wykonał szereg
działań mających na celu polepszenie
efektywności i jakości usług świadczonych
na rzecz Banków Spółdzielczych. Kontynuowany był projekt Modułu Analitycznego,
w zakresie testów akceptacyjnych i rozruchu produkcyjnego w SGB-Banku S.A.
i w Bankach Spółdzielczych w def3000
w formie nowej usługi. Moduł Analityczny
uzupełnia i wspiera obecnie funkcjonujący system raportowania w rozwiązaniu
zrzeszeniowym def3000. Pozwala na
ujednolicenie i przyspieszenie uzyskania
informacji zarządczej z zakresu ryzyk,
jak również ułatwia sporządzanie sprawozdawczości obowiązkowej. Aplikacja
pozwala na kompleksowe zarządzanie
i raportowanie w zakresie ryzyka płynności, stopy procentowej, wymogów kapitałowych, posiada zaawansowany mechanizm
limitów. Rozbudowany proces kalkulacji
wymogów kapitałowych pozwolił na znaczną optymalizację i przyspieszenie procesu
wyznaczania współczynnika wypłacalności
w SGB-Banku S.A. w 2014 roku.
Powstał również model wyceny usług
świadczonych na rzecz Banków Spółdzielczych, na którego podstawie podjęto
strategiczne decyzje dotyczące zmian cen
usług dotychczas świadczonych dla BS
(elixir, audyt wewnętrzny oraz usługi informatyczne).
Departament Finansów odpowiedzialny
był również za wdrożenie Elektronicznego
Obieg Faktur, który przyczynił się do skrócenia czasu dostępu do informacji, wyeliminowania wielokrotnego wprowadzania,
skanowania, kopiowania i archiwizowania faktur w poszczególnych komórkach
Banku
oraz
poszerzył
możliwości
raportowe na potrzeby zarządzania kosztami działania. Warto zaznaczyć, że istnieje również możliwość zaimplementowania tego rozwiązania w Bankach
Spółdzielczych.
Ponadto dzięki działaniom Departamentu
Finansów, Bank zaczął korzystać z ulgi na
nowe technologie przewidzianej w Ustawie
o podatku dochodowym (szacunkowe kwoty do odzyskania w postaci zwrotu podatku
za lata 2009-2013 sięgają 2,5 mln. zł).
Dodatkową usługą dla Banków Zrzeszonych, nad którą kontynuujemy pracęjest automatyzacja i centralizacja zajęć
komorniczych, która przyczyni się do wzrostu efektywności zarządzania dłużnikami.
Warto również zaznaczyć, że w 2014 r. Departament Finansów rozpoczął zgłaszanie
informacji o zawartych transakcjach na instrumentach pochodnych oraz codzienne
zgłaszanie informacji o wycenie i zabezpieczeniach instrumentów pochodnych,
w związku z wymogami regulacyjnymi
EMIR.
Departament Monitoringu, Restrukturyzacji
i Windykacji w oparciu o znane już w Banku narzędzie informatyczne – Case Pro –
finalizuje aktualnie centralizację procesu
monitoringu. W nowe rozwiązania wyposażony został też proces restrukturyzacji,
który realizowany jest przez wyodrębniony
Zespół. W procesie tym wdrożono model
obsługi bezpośredniej ekspozycji zagrożonych oraz Model współpracy, który stanowi wsparcie dla Oddziałów i Zrzeszonych Banków Spółdzielczych. Zadania
z zakresu windykacji realizowane są przez
Biuro Windykacji, które, oprócz standardowych czynności, podejmuje także działania polegające na aktywnej współpracy
z Funduszami Inwestycyjnymi. W 2015 roku
w ramach działań Departamentu planowane jest też wdrożenie narzędzi umożliwiających zarządzanie portfelem należności
zagrożonych nie tylko z poziomu jednostkowej ekspozycji, ale również z perspektywy całego portfela NPL. Już dziś Departament może zapowiedzieć cykl spotkań
informacyjnych związanych z nowymi rozwiązaniami oraz regulacjami, który planowany jest na I kwartał 2015 r.
W
Departamencie
Ryzyka
Bankowego rok 2014 upłynął pod znakiem
wdrażania
przepisów
pakietu
Strategia zarządzania i planowania kapitałowego, Zasady wyznaczania łącznej
kwoty ekspozycji na ryzyko, Zasady zarządzania ryzykiem koncentracji oraz Zasady
zarządzania ryzykiem płynności. Zagadnienia dotyczące regulacyjnego wdrożenia
pakietu CRD IV/CRR były m.in. tematem
zorganizowanej przez Departament Ryzyka Bankowego Konferencji, która odbyła
się 20.11.2014 roku w Jachrance (szczegółowe informacje na temat zagadnień
W Departamencie Ryzyka Bankowego rok 2014 upłynął pod
znakiem wdrażania przepisów pakietu
CRD IV/CRR do wzorcowych procedur zrzeszeniowych.
Konieczne stało się ponowne opracowanie
zasad budowy funduszy własnych, wymogów kapitałowych,
postępowania z dużymi ekspozycjami oraz wprowadzenie
zapisów dotyczących unijnych norm płynności i dźwigni
finansowej.
CRD IV/CRR do wzorcowych procedur
zrzeszeniowych. Konieczne stało się ponowne opracowanie zasad budowy funduszy własnych, wymogów kapitałowych,
postępowania z dużymi ekspozycjami
oraz wprowadzenie zapisów dotyczących unijnych norm płynności i dźwigni
finansowej. Tym samym zostały przyjęte:
omawianych na Konferencji zawarte zostały w Informatorze SGB Nr 6/2014).
Ponadto, w celu ulepszenia komunikacji
z Bankami, w Intranecie SGB powstało miejsce, w którym na bieżąco były
przekazywane informacje dotyczące nowych przepisów – w formie wyjaśnień,
plików obliczeniowych, przykładowych raportów i procedur na etapie ich opracowywania.
Departament
Ryzyka
Bankowego
wspierał również Banki Spółdzielcze w wypełnianiu nowego kwestionariusza samooceny BION. Dodatkowo, w celu ułatwienia wprowadzenia zapisów Rekomendacji
J, KNF opracował i dostarczył analizy
wiarygodności baz danych (AMRON),
opracował analizę rynku nieruchomości (udostępniona Bankom Spółdzielczym do końca stycznia 2015 roku). DRB
przekazywał również cykliczne Raporty
ryzyka w poszczególnych sektorach gospodarki oraz parametry makro- i mikroekonomiczne do przeprowadzenia
testów warunków skrajnych w każdym
z obszarów.
W
zakresie
ryzyka
operacyjnego,
w celu wsparcia procesu zarządzania ryzykiem, DRB wprowadził system
riskOPERON, który może być wykorzystywany również w zrzeszonych Bankach
Spółdzielczych.
26
27
Aktualności
Aktualności
Pion Relacji
i Nadzoru
Dla wszystkich Departamentów w Pionie Relacji i Nadzoru rok 2014 był
rokiem bardzo wytężonej pracy. Wprowadzaliśmy w życie
wiele nowych projektów – z zakresu polityki kadrowej, obsługi prawnej, regulacyjnej, komunikacji i innych. Dokonane zmiany były odpowiedzią na wprowadzone jeszcze
w 2013 roku zmiany w strukturze SGB-Banku oraz wymagania
regulatorów i miały na celu zwiększenie innowacyjności, efektywności i komfortu pracy
zarówno wśród pracowników centrali i oddziałów, a także
zrzeszonych Banków Spółdzielczych. Dla całego sektora rok 2014 upłynął pod znakiem
dostosowania struktur oraz prawa do wymogów nowych unijnych dyrektyw.
Również nasz Pion zaangażowany był w proces tworzenia nowego modelu biznesowego
bankowości spółdzielczej i powstającego w związku z tym
Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS).
Departament Audytu szczególnie aktywnie uczestniczył w działaniach związanych
z wdrożeniem Systemu Ochrony Instytucjonalnej oraz Rekomendacji D. Brał udział
w procesie sporządzania oraz weryfikacji
dokumentów i materiałów opracowywanych przez Bank dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na potrzeby procesu
BION. Wspierał zrzeszone Banki Spółdzielcze w przygotowywaniu przedmiotowych informacji oraz brał udział w pracach
zespołu ds. wyceny usług SGB-Banku S.A.
świadczonych Zrzeszonym Bankom Spółdzielczym.
Wyniki badań audytowych, przekładane
na odpowiednie zalecenia i rekomendacje,
przyczyniały się do zwiększania bezpieczeństwa całego Zrzeszenia.
W 2014 roku podjęto prace zmierzające
do wypracowania zmian w procesie audytu wewnętrznego realizowanego na
zlecenie zrzeszonych Banków Spółdzielczych. Dzięki temu do oferty SGB-Banku S.A. wprowadzono nowe, alternatywne rozwiązanie – badania bezpośrednie
z wykorzystaniem kwestionariuszy. Nowa
propozycja rekomendowana jest dla Banków Spółdzielczych, w których wcześniej
przeprowadzano badania audytowe i nie
stwierdzano w ich wyniku nieprawidłowości
istotnie wpływających na poziom ryzyka
Banku oraz które zagwarantują zaangażowanie swoich pracowników w proces wypełniania kwestionariuszy.
W 2015 roku najważniejsze wyzwania
dla Departamentu Audytu będą dotyczyły
wdrożenia w Zrzeszeniu Systemu Ochrony
W rezultacie powstało spójne dla Banku
systemowe narzędzie planowania i realizacji
celów oraz wartościowania stanowisk pracy,
co z kolei porządkuje politykę wynagrodzeniową. Przygotowane zostały metody selekcji regulujące proces zatrudniania pracowników, takie jak ocena kompetencyjna, model
kompetencyjny oraz proces oceny pracowniczej oparty o model kompetencyjny i narzędzie systemowe. Opracował nową politykę
W 2015 roku najważniejsze wyzwania dla Departamentu
Audytu będą dotyczyły wdrożenia w Zrzeszeniu Systemu
Ochrony Instytucjonalnej i odpowiedniego
zorganizowania funkcji bezpieczeństwa w Systemie, a także
wdrożenia nowego rozwiązania w zakresie audytu
wewnętrznego, które przygotowane
zostało w 2014 roku.
Instytucjonalnej i odpowiedniego zorganizowania funkcji bezpieczeństwa w Systemie, a także wdrożenia nowego rozwiązania w zakresie audytu wewnętrznego, które
przygotowane zostało w 2014 roku.
W ramach wsparcia działań biznesowych
SGB-Banku S.A. Departament Kadr wprowadził schemat zarządzania przez cele.
kadrową uwzględniającą w uporządkowany
sposób procesy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zawierającą wzorce procedur
i narzędzi, które obejmują procesy rekrutacji,
selekcji, adaptacji, zarządzania przez cele
i oceny pracowniczej.
Cele strategiczne na rok 2015 obejmują
kontynuację wdrożonych procesów oraz
pełną zmianę polityki kadrowej w zakresie
jej udostępniania Bankom Spółdzielczym. W
roku 2015 Banki Zrzeszenia będą mogły korzystać ze stworzonych procedur i procesów,
w tym również z modelu kompetencyjnego,
wykorzystując je jako wzorce do poszczególnych wdrożeń, zgodnych z potrzebami.
W Biurze Strategii i Projektów dużo uwagi
poświęcono wypracowaniu zmodyfikowanej
metodyki zarządzania projektami: redefiniowano role, zadania i uprawnienia w ramach
zarządzania projektami, doprecyzowano
procesy związane z projektami. W zakresie
portfela inwestycji kapitałowych prowadzono
dalsze prace zmierzające do jego optymalizacji. W drugiej połowie 2014 rozpoczęto
W obszarze wewnętrznej organizacji
Banku, w 2014 miały miejsce zmiany
w strukturze organizacyjnej. Wyodrębniony
został czwarty pion organizacyjny – Pion
Biznesu. W wyniku przekształceń powstały nowe komórki organizacyjne: Centrum
Kredytowe oraz Departament Monitoringu,
Restrukturyzacji i Windykacji. Od 1 października 2014 obowiązuje nowy Regulamin
organizacyjny. Zmiany organizacyjne znajdują odzwierciedlenie w aktualizacji Księgi
Służb i kartach pracownika.
zaangażowanie Banków Spółdzielczych.
Nawiązywała do dwóch kluczowych kategorii produktowych: depozytów i kredytów.
Zespół Obsługi Prawnej koncentrował się
na wdrożeniu nowego modelu obsługi prawnej, aby zwiększyć jakość świadczonych
usług oraz ukształtowanie portfela kancela-
Przygotowaliśmy zupełnie nową formułę
Informatora SGB, nowoczesną platformę
Intranetową, wprowadziliśmy znaczące
usprawnienia i innowacje w kontynuowanych projektach – SKO, projekcie Lokata
SGB, Karcie Kibica Lecha Poznań oraz
licznych promocjach kartowych.
W zakresie portfela inwestycji kapitałowych
prowadzono dalsze prace zmierzającego do jego
optymalizacji. W drugiej
połowie 2014 rozpoczęto prace nad nową strategią
Banku i Zrzeszenia: powołano zespół projektowy z udziałem
przedstawicieli Banków Spółdzielczych, zaplanowano
harmonogram prac, przeprowadzono pierwsze spotkania
robocze zespołu, przygotowano wstępne analizy obszarów
merytorycznych.
prace nad nową strategią Banku i Zrzeszenia: powołano zespół projektowy z udziałem
przedstawicieli Banków Spółdzielczych, zaplanowano harmonogram prac, przeprowadzono pierwsze spotkania robocze zespołu,
przygotowano wstępne analizy obszarów
merytorycznych. Pracownicy Biura byli bardzo zaangażowani w prace przy projektach
międzydepartamentowych – związanych
z rekomendacją D, wdrożeniem w Zrzeszeniu Systemu obsługi wniosków kredytowych
CasePro oraz centralizacją procesu kredytowego.
rii prawnych o profilu kompetencyjnym dostosowanym do oczekiwań biznesowych w
poszczególnych obszarach działalności.
W 2015 roku niewątpliwie najistotniejszym
zadaniem będzie wypracowanie Nowej Strategii Banku i Zrzeszenia, zakończone określeniem strategicznych kierunków działania
na najbliższe lata oraz ich akceptacją przez
organy Banku i Zrzeszenia. Ponieważ to
ostatni rok obowiązywania obecnej strategii,
wiele wysiłku Banku powinno być skierowane na domknięcie jej realizacji i określenie
priorytetów na kolejny okres.
Niezwykle istotną dla sprawnego funkcjonowania Banku i Zrzeszenia pracę wykonuje
Biuro Organizacji, ponieważ główny obszar
zadań stanowi zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej oraz dokumentacyjnej
organom statutowym Banku oraz organom
Zrzeszenia.
Zespół Obsługi Prawnej aktywnie uczestniczył także w wypracowaniu nowego
modelu zapewniania zgodności w Banku.
Przede wszystkim wdrożono pakiet regulacji definiujących kluczowe zagadnienia
z obszaru compliance oraz na nowo zdefiniowano role członków Zespołu Zarządzania Zgodnością.
Ponadto istotnym zadaniem była implementacja Zasad Ładu Korporacyjnego
w Banku oraz w Zrzeszeniu, co miało szczególne znaczenie dla Banków
Spółdzielczych, z uwagi na konieczność
dostosowania standardów, dotychczas
stosowanych w bankowości komercyjnej, do profilu działalności naszego
Zrzeszenia.
Biuro Marketingu i Komunikacji przeprowadziło szereg działań promocyjnych
na rzecz Grupy SGB, zrealizowało nowe
projekty z zakresu komunikacji oraz
public relations.
Kampania „To, co najbliższe…” zainaugurowała rok, kierując uwagę na społeczne
Rok zamknęliśmy kampanią reklamową
„Dzięki!”. Komunikacja koncentrowała
się na promocji kredytów SGB. Klientom
kredytowym, którzy będą również korzystać
z
kont
i
kart,
zaproponowaliśmy
możliwość wygrania jednej ze 100
nagród
pieniężnych
w
wysokości
2000 zł każda.
Przeprowadzone zostały pierwsze intensywne działania promocyjne public relations wykorzystujące komunikację bezpośrednią z mediami oraz otoczeniem na
rzecz budowania wizerunku oraz wspierania zaangażowania Grupy w proces budowania IPS.
Misja społecznego zaangażowania stanowiła myśl przewodnią wielu działań realizowanych przez Biuro. Powstał portal Społecznik 2.0, który zaczyna odgrywać coraz
większą rolę jako płaszczyzna promocji,
edukacji i wymiany doświadczeń na temat
aktywizowania grup lokalnych i realizacji
istotnych dla nich projektów.
W ramach odświeżonej strategii działań
dla młodych rok 2015 otworzyliśmy pierwszą na taką skalę ogólnopolską kampanią
promocyjną kont dla młodych rozpoczynających swoje samodzielne życie („Nie
czekaj...!”). Wspiera ją akcja promocji
z nagrodami pieniężnymi o puli równej 200
tysiącom złotych. Działania ukierunkowane na budowanie atrakcyjności Banków
Spółdzielczych w oczach młodych klientów
będą w roku 2015 rozwijane.
Strategicznym kierunkiem działań będzie
też wspieranie Banków Spółdzielczych
w ich lokalnych działaniach biznesowych
oraz budowanie wizerunku opartego na
społecznym zaangażowaniu.
W tym roku SGB-Bank SA obchodzi jubileusz 25-lecia, dlatego Pion Relacji i Nadzoru rozpoczął już aktywne przygotowania
do obchodów.
28
Aktualności
Pion Wsparcia
Biznesu
Dobiegł końca rok 2014, jest to dobra okazja, by podsumować
tegoroczne osiągnięcia.
Jednym z naszych osiągnięć jest wzrost
liczby kart i transakcyjności. Na koniec
grudnia 2014 roku liczba kart funkcjonujących w ramach SGB wynosiła 600 tysięcy
kart płatniczych. W 2014 roku kontynuowano wdrażanie w bankach spółdzielczych
systemu autoryzacji on-line oraz systemu
Karty SGB. Autoryzację on-line posiadają już 194 Banki Spółdzielcze, a system
Karty SGB wszystkie banki wydające
karty w ramach SGB. Ogólna liczba
transakcji dokonanych kartami płatniczymi w SGB w 2014 roku wynosiła ponad
36 milionów (z czego ponad 17,5 milionów to transakcje bezgotówkowe) na
łączną kwotę ponad 9,5 miliardów złotych
(z czego ponad 1,5 miliarda to
obrót bezgotówkowy).
Liczba wydanych kart płatniczych SGB
zwiększyła się w ciągu roku o 48 500 sztuk,
z 550 739 kart wydanych na koniec 2013
roku do poziomu 599 239 według stanu na
31.12.2014r., co oznacza dynamikę roczną
108,81%. W 2014 roku odnotowano rekordowy wzrost transakcyjności realizowanej
kartami płatniczymi wydanymi w ramach
SGB (48% dla kart MasterCard, 34% dla
kart Visa). Dodatkowo wprowadziliśmy
w Zrzeszeniu nowe produkty kartowe,
z nadzieją na jeszcze większy wzrost w tym
roku. Pierwsza ,to karta debetowa KKS
Lech z funkcją stadionową oraz płatniczą.
Druga ,to karta lokalna SGB, która służy do
wypłat gotówki w naszych bankomatach.
Kolejna wprowadzona karta to MasterCard Business Paypass, która zwiększa
„ukartowienie” kont firmowych. Wprowadziliśmy również kartę dla najważniejszych
klientów – złotą kartę kredytową MasterCard PayPass.
Dążąc do unowocześnienia oferty SGB,
wdrożyliśmy nowoczesną usługę płatności mobilnych NFC, polegającą na dokonywaniu płatności za pomocą telefonu
komórkowego, na którym wgrana jest karta MasterCard PayPass NFC. Od grudnia
rozpoczął się pilotaż w bankach spółdzielczych SGB dla sieci T-mobile, współfinansowany przez organizację płatniczą
MasterCard, w ramach którego dokonano
przez okres 2 miesięcy ponad 2 tys. transakcji NFC. SGB-Bank S.A. kontynuuje projekt z kolejnym operatorem, którym jest
Orange.
Zakończono prace związane z przeglądem
opłat kartowych pobieranych od Banków
Spółdzielczych, w wyniku którego wprowadzono obniżkę oraz wycofanie części opłat
pobieranych od Banków Spółdzielczych
z tytułu wydawania i obsługi kart płatniczych. Zmiana ma na celu poprawę ekonomiki i dynamiczny rozwój biznesu kartowego w Zrzeszeniu SGB.
Od 1 lipca 2014 roku wdrożyliśmy usługę
DCC w ATM SGB, co przyniosło znaczący
przychód w skali Zrzeszenia . Szacowany
przychód na kolejny rok to kilka mln złotych. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy również zmianę modelu opłat bankomatowych.
Nastąpiła redukcja kosztów Zrzeszenia
SGB, co wynika z wycofania lub obniżenia
opłat objętych podatkiem VAT.
Jesteśmy dumni z wyróżnienia przez organizację płatniczą MasterCard za nagrodę
Data Integrity Award Global Compliance
za najwyższą jakość obsługiwanych/procesowanych transakcji kartowo-bankomatowych wśród wszystkich banków MasterCard Europe.
W zakresie systemu bankowości elektronicznej udostępnionego przez SGB
Bank klientom banku oraz klientom Banków Spółdzielczych we współpracy z firmą Asseco Poland SA przygotowaliśmy
i wdrożyliśmy modyfikacje kanałów elektronicznych, które zabezpieczają przed
znanymi skutkami działania złośliwego
oprogramowania.
Podpisaliśmy umowę dotyczącą zakupu API do systemu Def3000 w pełnym
dostępnym zakresie funkcjonalnym. Umowa zaczęła działać od 1 maja 2014. Dotyczy ona wszystkich banków użytkujących
teraz i w przyszłości system Def3000
w naszym Zrzeszeniu. Umowa umożliwia integrowanie rozwiązań biznesowych
z systemem Def3000. Mamy możliwość dowolnego wyboru rozwiązań informatycznych pracujących w naszym
Zrzeszeniu. Umowa ta zmienia model
licencjonowania , co pozwala na dostosowanie kosztów utrzymania systemu
adekwatnie do wielkości biznesu prowadzonego przez Bank.
Zwiększyliśmy bezpieczeństwo dostępu
do danych i poczty email poprzez urządzenia mobilne. Poprzez zastosowanie
deduplikatora
udało
się zmniejszyć
zasoby dyskowe i ruch sieciowy niezbędny do archiwizacji danych. Uruchomiliśmy technologię klastrową dla środowiska
Linux.
Udało nam się obniżyć
koszty licencencji na serwery baz danych
poprzez przełożenie danych z wielu serwerów na serwer konsolidacyjny. Opracowaliśmy karty usług świadczonych przez
Biuro Infrastruktury IT zgodnie z metodologią ITIL. Udało nam się wdrożyć nową
platformę intranetową, która jest dostosowana do obecnych standardów wymiany informacji między użytkownikami intranetu. Uzyskaliśmy certyfikacje KIR SA
dla systemu obsługi płatności natychmiastowych SGB.
Wszystkim, którzy przyczynili się do wspomnianych osiągnięć serdecznie dziękujemy za wykonaną pracę. Mamy nadzieję, że
w następnym roku uda się nam działać co
najmniej równie aktywnie.
30
31
Z wizytą
Z wizytą
Odpowiedzialność za lokalną
społeczność nosimy od 160 lat
próbować i jestem pewien, że Banki Spółdzielcze naszego Zrzeszenia taką próbę
podejmą. To będzie wojna na prowizje
i opłaty, które w tym roku będą bardzo
zmienne, za czym klienci nie przepadają.
Chyba, że zaakceptujemy zmniejszenie
zysku za rok 2015 w porównaniu z rokiem
poprzednim w granicach, jak sądzę, 15-20
procent. Tak może być i nie robiłbym z tego
tragedii.
Czy to jednak nie będzie groźne zwłaszcza dla mniejszych Banków Spółdzielczych?
Wbrew potocznemu myśleniu, tegoroczna wojna o klienta, mimo gorszych wyników finansowych, może być dla Banków
Spółdzielczych korzystna. W tym sensie,
że przyciągniemy do siebie wielu nowych
klientów, co będzie procentowało w następnych latach. Banki Spółdzielcze są
lepiej od komercyjnych wpasowane w ry-
Ale nie będzie to wynik dużo gorszy, moim
zdaniem będzie akceptowalny. W tym sensie, że pozwoli on dokonywać dalszych
zmian w sposobie naszego funkcjonowania, tak, aby lepiej funkcjonowało całe
Zrzeszenie, aby Banki Spółdzielcze w nim
skupione mogły jeszcze więcej uwagi poświęcić rozwojowi swojego biznesu.
Wróćmy jeszcze na chwilę do regulacji. Twierdzi Pan, że Banki Spółdzielcze
skupione w Spółdzielczej Grupie Bankowej są już „niemal gotowe” na ich
wdrożenie. Niepokoi mnie to „niemal”.
Czy w tym roku będą one musiały nadal trawić dużo czasu na implementację
nowych przepisów, co odciąga ich od
robienia biznesu?
Dzisiaj problem polega na tym, że nadal
nie ma odpowiedniej ustawy, ta sprawa
bardzo się ślimaczy, a tymczasem w październiku lub listopadzie Komisja Nadzoru
Banki Spółdzielcze są lepiej od komercyjnych
wpasowane w rynek lokalny, mają tam
lepszą pozycję i, co najważniejsze, strategia ich
działania jest z definicji inna niż banków komercyjnych.
Te bowiem, wynika to z istoty ich działania,
są nastawione na maksymalizację zysku za wszelką cenę.
Rozmowa z Ryszardem Lorkiem,
Prezesem Zarządu SGB-Banku S.A.
Na początek zadam Panu Prezesowi
najpopularniejsze w ostatnich latach
pytanie: Jak żyć? Jak żyć w środowisku
niskich stóp procentowych, zwiększonych opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, z koniecznością wdrażania
nowych regulacji.
Najlepiej zgodnie z dewizą Wojciecha Młynarskiego wyrażoną w jednej z jego najpopularniejszych piosenek: robiąc swoje.
Rok 2015 rzeczywiście nie będzie łatwy,
na pewno zaś inny niż ten, który mamy za
sobą.
Który zresztą też do najłatwiejszych nie
należał.
To prawda. Ale bankowość spółdzielcza
zakończyła go dobrym wynikiem finansowym. Dla mnie jednak szczególnym
powodem do satysfakcji z 2014 roku jest
gigantyczna praca, jaką wspólnie – bank
zrzeszający oraz Banki Spółdzielcze – wykonaliśmy, przygotowując się do przyjęcia
nowych, europejskich regulacji prawnych.
To było naprawdę wielkie wyzwanie, któremu na szczęście udało się sprostać.
Banki Spółdzielcze, będące członkami
Spółdzielczej Grupy Bankowej są niemal
gotowe. „Niemal”, bo zostało do wykonania
jeszcze trochę pracy, ale ona idzie zgodnie
z harmonogramem i jestem w stu procentach pewny, że w odpowiednim momencie
wszystko będzie zapięte na ostatni guzik.
Ale wrócę do Pańskiego pierwszego pytania. W rok 2015 wkroczyliśmy z niskimi stopami procentowymi i nie jest wykluczone,
że one jeszcze spadną. Wprawdzie akurat
dzień przed naszą rozmową, na posiedzeniu 14 stycznia 2015 roku, Rada Polityki
Pieniężnej utrzymała ich dotychczasowy
poziom, opierając się opinii wielu osób,
które domagały się dalszych obniżek,
ale czy tak będzie również na kolejnych
posiedzeniach Rady, to na razie nie wiadomo. Możliwe są różne scenariusze. Jedno
wydaje się pewne – nie ma co liczyć, że
w tym roku stopy podskoczą i banki będą
mogły zarabiać tak, jak dotychczas na dochodach odsetkowych.
A wobec tego będziemy w tym roku świadkami, czy raczej uczestnikami, prawdziwej
wojny o klienta. Jej głównym orężem będzie wysokość marż. Do tego wszystkie
banki, w tym również spółdzielcze, będą
musiały sobie radzić ze zwiększonymi
opłatami na rzecz Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego i na rzecz innych organizacji. Te pozycje będą ważyły na kosztach działalności Banków Spółdzielczych
w 2015 roku.
Gdzie będzie można te straty odrobić?
To będzie bardzo trudne, a obawiam się, że
wręcz niemożliwe. Ale oczywiście trzeba
nek lokalny, mają tam lepszą pozycję i, co
najważniejsze, strategia ich działania jest
z definicji inna niż banków komercyjnych.
Te bowiem, wynika to z istoty ich działania,
są nastawione na maksymalizację zysku
za wszelką cenę. Banki Spółdzielcze, czego dowodzą przykłady z poprzednich lat,
szybko przystosowują się do środowiska
niskich stóp procentowych. Oczywiście,
także w tym roku z pewnością podejmą
walkę o wypracowanie jak najlepszego
zysku, ale nie będzie nad nimi wisiał, jak
to jest w przypadku ich komercyjnej konkurencji, miecz Damoklesa w postaci maksymalizacji zysku. To pozwala im zupełnie
inaczej ustawiać się na rynku w relacjach z
klientami. Mówiąc najprościej – banki komercyjne będą zmuszone w tym roku podnosić opłaty i prowizje za swoje usługi oraz
produkty. A tego klienci nie lubią i na pewno
będą poszukiwali banków zapewniających
im stabilny poziom cen. To dla bankowości
spółdzielczej duża szansa. Otwarte pozostaje pytanie, czy potrafimy z tej szansy
skorzystać. Ale moim zdaniem mamy ku
temu wszystkie atuty.
Finansowego zacznie egzekwować regulacje europejskie. Dzisiaj nikt jeszcze nie
potrafi jednoznacznie powiedzieć, czy najważniejszy wskaźnik, dotyczący płynności,
zostanie ustawiony na poziomie 0,6, 0,7,
a może nawet 1. Pozostaje nam czekać.
Zapewniono nas solennie, że ustawa będzie gotowa jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, co najpewniej oznacza, że
wejdzie w życie z początkiem ostatniego
kwartału 2015 roku. Ale jeśli chodzi o pracę, którą musiał wykonać bank zrzeszający oraz Banki Spółdzielcze, wszystko właściwie jest gotowe. To, co sobie wspólnie
z prezesami BS-ów założyliśmy, jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Mogę
zapewnić ze stuprocentową pewnością, że
jako Zrzeszenie będziemy do tych regulacji
w pełni przygotowani.
Jaki będzie ten rok dla SGB-Banku
S.A.?
Kondycja banków zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od kondycji ich klientów. Tymczasem o ile rosyjskie embargo w niewielkim stopniu
dotyka całej polskiej gospodarki, to jednak dość mocno odbija się na kondycji
jednego z głównych sektorów obsługiwanych przez Banki Spółdzielcze, czyli
rolnictwa oraz przemysłu spożywczego.
Podobny do 2014 roku, choć ze względu
na sytuację makroekonomiczną trzeba
się liczyć z nieco gorszym wynikiem niż
ten, który wypracowaliśmy w 2014 roku.
Odbija się, to nie ulega wątpliwości, ale
chciałbym, abyśmy mówiąc o kondycji
rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego
zachowali pewne proporcje. My dość łatwo
ulegamy mitom, że kondycja tych sektorów
jest zależna od czynników jednorazowych
w rodzaju pogody, embarga lub innego
nieszczęścia. A tak było kiedyś, jeszcze
kilka lat temu, ale dzisiaj tak już nie jest. Te
branże dokonały w ostatnich latach, także
dzięki środkom pomocowym z Unii Europejskiej, ogromnego kroku naprzód. Może
nawet inaczej – to nie tyle był krok, to był
prawdziwie tygrysi skok.
W ostatnich latach w Polsce powstały nowoczesne magazyny do przechowywania
płodów rolnych, chłodnie, sortownie. A to
uniezależnia rolnictwo i przemysł spożywczy od zdarzeń jednorazowych. Ludziom
w mieście, w tym także większości dziennikarzy, wydaje się, że polska wieś jest dzisiaj taka, jaką zapamiętali podczas wakacji
przed dwudziestu czy trzydziestu lat. Szkodliwy mit, bo nie dostrzega się ogromnej
pracy, którą wykonano w Polsce lokalnej,
we wszystkich gminach i wsiach. A to są
gigantyczne osiągnięcia, które zmieniły i
rolnictwo, i przemysł spożywczy i, co najważniejsze, polskie wsie i miasteczka. Ten
gigantyczny skok był możliwy także dzięki
działalności Banków Spółdzielczych. I za
to wszyscy pracownicy tych Banków mogą
z czystym sumieniem i poczuciem dobrze
spełnionego obowiązku wystawiać piersi
do orderów.
Dosłownie kilka dni przed naszą rozmową,
spotkałem się z sadownikiem, członkiem
grupy producenckiej, który, gdy ze współczuciem zacząłem pytać o jego sytuację,
uśmiechnął się i powiedział, że wszystkie
te problemy, o których mówią media, są
mu dalekie. Bo oni zebrali jabłka ze swoich
sadów, wstawili je do nowoczesnych chłodni i dziś sprzedają swój towar za 1,80 zł.
I takich grup producenckich jest w Polsce
bardzo wiele. Rosyjskie embargo spowoduje z pewnością, że bardzo wielu rolników
bądź sadowników, którzy dotąd sprzeciwiali się przystąpieniu do grup producenckich,
teraz zrozumiało, że to konieczność, że na
tym polega ich interes. Więc jeśli nawet
rosyjskie embargo pogorszyło nieco kondycję tego sektora gospodarki, to w dłuższej perspektywie wyjdzie nam na dobre.
Reasumując – nie mam większych obaw o
kondycję klientów Banków Spółdzielczych.
Trwają prace nad nową strategią. Co
ona zmieni w relacjach między Bankami
Spółdzielczymi a SGB-Bankiem S.A.?
Wydaje się, że jesienią powinniśmy już
pracować według strategii, która umożliwi Bankom Spółdzielczym skupienie się
na robieniu biznesu, a znaczna część zadań, które dzisiaj wykonywane są przez
zaplecze, zostanie przekazana do SGB-Banku S.A. Oczywiście będzie to zależało od samych Banków Spółdzielczych,
32
33
Z wizytą
ale na pewno ten outsourcing będzie dla
nich korzystny i pozwoli lepiej konkurować
z innymi bankami na lokalnym rynku. Tak
więc formuła działania Banków Spółdzielczych ulegnie zmianie. Oczywiście to się
nie stanie natychmiast, to będzie proces
rozłożony w czasie, ale on zacznie się już
w końcu tego roku. Rzecz jasna kluczową
sprawą będzie wprowadzenie zrzeszeniowego, systemu informatycznego. To on
będzie determinował nowy zakres działania zarówno Banków Spółdzielczych, jak i
banku zrzeszającego.
Jak już powiedziałem, nowa strategia funkcjonowania Zrzeszenia pozwoli Bankom
Spółdzielczym poświęcić więcej uwagi rozwojowi biznesu. To bardzo istotne, musimy
bowiem mieć świadomość, że zmienia się
model funkcjonowania całego systemu
bankowego. Banki komercyjne zaczną
wkrótce ekspansję na nowe rynki. Oprócz
To nie znaczy, że zwycięstwo jest pewne,
ale jeśli tylko dobrze się do tej nowej ofensywy przygotujemy, jest bardzo prawdopodobne.
W tym roku SGB-Bank S.A. obchodzi
dwudziestopięciolecie powstania. Jak
zmieniła się w tym czasie bankowość
spółdzielcza?
Diametralnie! To nie jest temat na krótki
z konieczności wywiad, to nawet nie jest temat na pracę doktorską! Więc wypunktuję
tylko dwie najważniejsze, moim zdaniem,
sprawy. Po pierwsze, choć zmieniło się
w naszym sektorze wszystko, to udaje
nam się połączyć tradycję z nowoczesnością. Banki Spółdzielcze oddają dzisiaj do
dyspozycji klientów nowoczesne produkty
i usługi, a jednocześnie, wyrastając z tradycji bankowości spółdzielczej, są osadzone
na lokalnych rynkach, nastawione na ob-
Banki komercyjne zaczną wkrótce ekspansję
na nowe rynki. Oprócz dużych miast, są w coraz większym
stopniu obecne w średnich miejscowościach.
Co pozostaje? Ogromny rynek małych miejscowości i wieś.
Nie mam wątpliwości, że ich działania na tym nowym rynku
będą bardzo agresywne.
dużych miast, są w coraz większym stopniu obecne w średnich miejscowościach.
Co pozostaje? Ogromny rynek małych
miejscowości i wieś. Nie mam wątpliwości,
że ich działania na tym nowym rynku będą
bardzo agresywne. Na tym polega największe wyzwanie dla bankowości spółdzielczej na najbliższe lata. Musimy się do tego
dobrze przygotować. Posłużę się na chwilę
językiem wojskowym – jeśli teraz uda się
odrzucić komercyjną konkurencję na dalekie rubieże, to będziemy mieli spokój na kilka lat, bo przeciwnikowi tyle czasu zajmie
przygotowanie nowej ofensywy.
Jest szansa na taką wiktorię?
Ogromna. Oni już tego kilka lat temu próbowali i przegrali. Ale rzecz nie tylko, a nawet nie przede wszystkim, w analogiach historycznych. Banki Spółdzielcze, ich kadra
menadżerska, jest znacznie lepiej przygotowana do obsługi lokalnych rynków. Lepiej
rozumie specyfikę tych społeczności, tego
biznesu. Tymczasem banki komercyjne
z swoim modelem działalności, z centralizacją, decyzjami zapadającymi gdzieś
poza Polską, naszych lokalnych rynków
nie są w stanie zrozumieć i nie są w stanie
zgodnie z oczekiwaniami obsłużyć. Bardzo
wielu prezesów Banków Spółdzielczych
podkreśla w ostatnim czasie, że nawet ci
klienci, którzy dali się skusić wielkim bankowym markom, jednak do nas wracają.
sługę klientów, którzy właśnie tam pracują.
To jest świetny model i choć on oczywiście
zakłada dalsze zmiany, bo świat idzie na
przód, apetyty i potrzeby klientów rosną,
to jednak filozofia Banków Spółdzielczych
powinna pozostać taka sama. Druga rzecz,
która bardzo się w ciągu tego ćwierćwiecza
zmieniła, to sposób obsługi klientów i odpowiadania na ich potrzeby. W tej dziedzinie także dokonaliśmy wielkiego postępu.
Odwiedziłem w ostatnich miesiącach
wiele Banków Spółdzielczych, rozmawiałem z wieloma prezesami. Wszyscy
oni podkreślają wielkie zaangażowanie
w sprawy lokalne, ich działania charytatywne czy sponsoringowe budzą wielki
szacunek. Mam tylko jedną wątpliwość.
Czy to się rzeczywiście przekłada na
biznes?
biorąc pod uwagę interes społeczny,
a nie tylko własny. Bo naszą powinnością jest oczywiście zarabianie pieniędzy,
ale co najmniej równie ważną powinnością
jest dbanie o lokalną społeczność, wspomaganie tych, którzy pomocy potrzebują.
Naszą wielką misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współtworzenie
„małych ojczyzn”, tak, aby ich mieszkańcom po prostu żyło się lepiej, aby byli zadowoleni, aby pobudzić ich do działania,
do wspólnej pracy. To jest nasza wielka
rola, którą odziedziczyliśmy po twórcach
bankowości spółdzielczej. I to jest nasz
najważniejszy obowiązek, który podjęliśmy
w momencie, gdy staliśmy się członkami
tej społeczności.
I w tym, a nie w ciągłym liczeniu, czy
zarobimy 5 zł na jakimś sponsoringu, polega nasz interes. Bo interesem Banków
Spółdzielczych jest to, aby lokalna Polska się rozwijała, aby mieszkańcom żyło
się w niej lepiej, aby byli zadowoleni i zaangażowani. W takim środowisku i nam
łatwiej będzie pracować i my będziemy
się rozwijać. Na naszą współpracę z lokalnymi środowiskami, a więc także na
działalność sponsoringową czy charytatywną, trzeba patrzeć długofalowo, a nie
przez pryzmat 1000 zł przekazanych na
dom dziecka.
Teraz modne jest mówienie o społecznej odpowiedzialności biznesu. Banki
Spółdzielcze dźwigają tę odpowiedzialność na swoich barkach od 160 lat. Wyznacza ją popieranie polskich firm, gdy
Polski nie było, współfinansowanie Powstania Wielkopolskiego, odbudowę kraju
po odzyskaniu niepodległości i później, po
II wojnie światowej. Dla nas to nie jest akcja, dla nas to filozofia codziennej pracy.
I cieszę się, a może raczej należałoby powiedzieć, że jestem dumny, że w ciągu tych
25 ostatnich lat, gdy bankowość spółdzielcza uległa tak wielkim przeobrażeniom, ten
pierwiastek odpowiedzialności za „małą
ojczyznę” został zachowany.
Odpowiem w ten sposób: A musi? Czy
rzeczywiście żyjemy już w świecie tak
bardzo skomercjalizowanym, że każda
złotówka wydana, aby wspomóc organizację festynu dla mieszkańców, zakup
prezentów dla dzieci z ubogich rodzin albo
kupno nowoczesnego auta dla Ochotniczej Straży Pożarnej musi przynieść
zysk? To jest filozofia, której nie akceptuję.
Nie chodzi o to, aby Banki Spółdzielcze
rozdawały pieniądze na prawo i lewo, nie
bacząc na interes społeczny. Ale właśnie
Rozmawiał Piotr Gajdziński
34
35
Z życia SGB
Z życia SGB
Z życia Spółdzielczej
Grupy Bankowej
Nowa karta kibica MasterCard PayPass KKS Lech
szansą na dotarcie do młodych klientów
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie,
aby wzmocnić swój wizerunek wśród
młodych osób, aktywnie prowadzi kampanię promocyjną związaną z nowym
produktem – międzynarodową kartą debetową MasterCard PayPass KKS Lech.
Działania, które mają na celu dotarcie do
jak największej liczby młodych klientów
decydujących się na konto SGB START,
zostały szczegółowo zaplanowane i zatwierdzone przez Zarząd Banku. Wypracowaliśmy wspólne stanowisko, zgodnie
z którym najistotniejsze jest budowanie
w świadomości najmłodszych klientów wizerunku Banku Spółdzielczego jako instytucji świadczącej kompleksową obsługę
oraz umożliwiającej korzystanie z nowoczesnych produktów. W pierwszej kolejności zostały przeprowadzone spotkania ze
wszystkimi dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, które znajdują się na terenie
działania Banku. Podczas tych spotkań zaproponowano m.in. przeprowadzenie lekcji
przedsiębiorczości. Po uzyskaniu zgody na
takie przedsięwzięcie rozpisany został grafik zajęć w poszczególnych szkołach. Lekcje przedsiębiorczości prowadzone były
w zakresie promowania wiedzy o bankowości, bankowości spółdzielczej oraz
bankowości elektronicznej, z mocnym naciskiem na przekazanie wiedzy o misji banków spółdzielczych oraz ich wpływie na
rozwój społeczności lokalnej.
W ciągu dwóch miesięcy Bank przeprowadził zajęcia w 34 klasach szkół ponadgimnazjalnych. Naszymi słuchaczami było
ponad 1000 uczniów. Lekcje przedsiębiorczości były bardzo dobrą okazją do zaproszenia wszystkich słuchaczy na zwiedzanie INEA Stadionu w Poznaniu oraz do
wspólnego kibicowania drużynie Lecha
Poznań na wybranych meczach Ekstraklasy w ramach pakietu promocyjnego nowej
Karty Kibica, przygotowanego przez
SGB-Bank S.A. we współpracy z Klubem.
Wszyscy uczniowie zainteresowani Kartą
Kibica pojawili się w placówkach naszego Banku, gdzie sprzedawcy szczegółowo przedstawili zalety nowego produktu,
jakim
jest
międzynarodowa
karta
debetowa
MasterCard
PayPass
KKS Lech.
Nowa debetowa Karta Kibica jest produktem co-brandowym, wydawanym do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym konta SGB START. To produkt
szyty na miarę, przeznaczony dla osób,
które w szczególny sposób chcą identyfikować się z Klubem KKS Lech Poznań. Karta łączy w sobie dwie funkcje:
płatniczą
oraz
stadionową,
która
może być uruchomiona na stadionie
KKS Lech Poznań. Posiadanie w swojej
ofercie Karty Kibica jest korzystne nie
tylko dla klientów, którzy utożsamiają się
z Klubem, ale również dla Banku Spółdzielczego, który buduje w świadomości
klienta wizerunek instytucji wychodzącej
naprzeciw nowoczesnym rozwiązaniom.
Jest to jednak przede wszystkim nowa
możliwość dotarcia do młodych klientów;
ich pozyskanie natomiast niesie za sobą
większą rozpoznawalność i promocję
Banku.
Każdy uczeń, który założy w naszym
Banku konto SGB START i złoży wniosek
o nową Kartę Kibica ma możliwość wyboru jednej z dwóch atrakcji:
darmowego wyjazdu na zwiedzanie
INEA Stadionu, który był jedną z aren
Mistrzostw Europy w piłce nożnej,
darmowego wyjazdu na wybrany
mecz Ekstraklasy/Pucharu Polski
KKS Lech Poznań.
Podczas organizowanych przez Bank wyjazdów na zwiedzanie INEA Stadionu lub
mecze Lecha, już w trakcie podróży rozgrywane są różne konkursy promujące wiedzę
o Bankach Spółdzielczych, a następnie na
uczestników czekają takie atrakcje, jak np.
wręczenie uczestnikom meczu klubowych
szalików, które stanowią niezbędny atrybut
kibica.
Z zaproszenia na zwiedzanie stadionu
skorzystało już 170 uczniów, a na meczach
Ekstraklasy i Pucharu Polski wspólnie kibicowało ich już prawie 250.
Wszystkie działania marketingowe Banku
oraz wsparcie organizacyjne i merytoryczne w tym zakresie otrzymane od SGB Banku S.A., owocują pozyskiwaniem nowych
klientów otwierających konta SGB START.
Konsekwentne działania naszego Banku
determinują załogę do pracy nad kolejnymi, wspólnymi sukcesami.
Marcin Rutnicki,
Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu
36
37
Z życia SGB
Z życia SGB
Bankowa Akademia Rozwoju dla Pracowników
ESBANKU Banku Spółdzielczego
Tytuł Mecenasa Kultury Wągrowca 2014
dla Pałuckiego Banku Spółdzielczego
Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, ESBANK Bank Spółdzielczy
realizuje projekt „Bankowa Akademia
Rozwoju – kompleksowy program szkoleń dla kadr ESBANKU Banku Spółdzielczego”.
„Mecenas Kultury Wągrowca” to honorowe wyróżnienie przyznawane firmom
lub osobom fizycznym wspierającym
finansowo, rzeczowo lub promocyjnie
działania kulturalne i artystyczne w regionie.
W Bankowej Akademii Rozwoju biorą
udział niemal wszyscy pracownicy ESBANKU – kasjerzy, doradcy klienta, doradcy klienta korporacyjnego, pracownicy
Biura Głównego, kadra menedżerska oraz
Zarząd Banku. Uczestniczą oni w szeregu
szkoleń rozwijających ich wiedzę i umiejętności.
- Bankowa Akademia Rozwoju z pewnością jest szansą na rozwój każdego
z nas. Celem nadrzędnym tego projektu
jest to, aby nasza wiedza i umiejętności
odpowiadały potrzebom naszych Klientów,
które zmieniają się wraz ze zmieniającym
się światem. Hasłem naszego Banku są
słowa „Jesteśmy najbliżej”, a bliskie relacje z Klientami to wyróżnik banków spółdzielczych na rynku usług finansowych.
Dlatego też szkolimy się właśnie po to, aby
profesjonalnie doradzać naszym Klientom
i wspierać ich w podejmowaniu najlepszych decyzji finansowych, aby budować
ich zadowolenie z korzystania z usług naszego Banku. Jestem przekonany, że to
najlepsza droga do tego, aby być dla nich
najbliższym, sprawdzonym i wiarygodnym partnerem finansowym – mówi Marek
Rząsowski, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Sprzedaży w ESBANKU, Koordynator
Projektu.
Bankowa Akademia Rozwoju oparta jest
na czterech filarach. Każdy z nich to inna
akademia adresowana do poszczególnych
grup pracowników banku, poruszająca odrębne tematy i zagadnienia.
- Akademia Coachingu przeznaczona jest
dla najwyższej kadry menedżerskiej naszego Banku, w tym również dla Zarządu.
Akademia Umiejętności Menedżerskich
skierowana jest do dyrektorów i kierowników, Akademia Profesjonalnego Bankowca dla pracowników Biura Głównego,
a Akademia Profesjonalnej Sprzedaży, która ma dla nas szczególne znaczenie, adresowana do doradców klienta. – tłumaczy
Marek Rząsowski.
Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu profesjonalnej sprzedaży, bankowości, umiejętności menedżerskich oraz
zarządzania i podejmowania decyzji strategicznych. Dodatkowo w ramach projektu
bank zakupił i wdrożył platformę e-learningową, za pomocą której mogą korzystać
również ze szkoleń w wersji elektronicznej.
Projekt „Bankowa Akademia Rozwoju –
kompleksowy program szkoleń dla kadr
ESBANKU Banku Spółdzielczego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Narodowa strategia
spójności ze środków Unii Europejskiej w
ramach priorytetu VIII. Regionalne kadry
gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie,
Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw. Na realizację projektu
Bank pozyskał 680 211,50 zł.
14 grudnia w sali Kina Miejskiego Domu
Kultury w Wągrowcu odbyła się uroczysta
gala, na której wręczono honorową nagrodę Mecenasa Kultury Wągrowca 2014.
Z rąk przewodniczącego kapituły, prof.
nzw. dr. Huberta Palucha, w obecności
zaproszonych gości i mieszkańców miasta
odebrała Zofia Kałek-Bazyluk, Prezes Zarządu PBS.
Pani Prezes odebrała gratulacje m.in. od
burmistrza Krzysztof Poszwy i starosty Tomasza Kranca oraz sekretarza gminy Doroty Chojnackiej.
Uroczystość wyboru Mecenasa Kultury
Wągrowca 2014 okraszona była koncertem „Piaff po polsku” w interpretacjach Doroty Lulki z zespołem.
Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
należy do grona ciągle nielicznych jeszcze
przedsiębiorstw, które doskonale rozumieją, że sukces na polu biznesu nie jest
celem samym w sobie, że sukcesem tym
warto, i należy, w myśl społecznej odpowiedzialności biznesu, dzielić się z innymi.
Wypracowane w okresie ponad 145 lat
działalności idee spółdzielczości bankowej
i ich kontynuacja, oraz mocne więzi Banku z lokalnym środowiskiem, to integralna
część działań realizowanych przez Bank.
Tomasz Wałowski
PBS Wągrowiec
38
39
Z życia SGB
Z życia SGB
Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
fundatorem Szlachetnej Paczki.
Otwarcie nowego I Oddziału Spółdzielczego
Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka
Szlachetna Paczka to ogólnopolska
akcja, w której darczyńcy kompletują
paczkę, odpowiadając na najważniejsze potrzeby określone przez rodziny.
Po raz pierwszy do akcji przyłączył
się
Pałucki
Bank
Spółdzielczy
w Wągrowcu.
Uroczyste otwarcie nowej placówki Spółdzielczego Banku Ludowego
im. Ks. P. Wawrzyniaka, ulokowanej
w Śremie przy Al. Solidarności 4, miało
miejsce 17 grudnia. Oddanie lokalu do
użytku było połączone z poświęceniem
obelisku księdza Piotra Wawrzyniaka.
Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkoplskim, dla 3-osobowej rodziny z tego miasta udało się przygotować kilka paczek,
w których znalazły się m.in. żywność, środki chemiczne, zabawki i inne produkty dla
dzieci.
W tym ważnym dla Banku wydarzeniu
udział wzięli: Burmistrz Śremu, Adam
Lewandowski, Przewodniczący Rady Powiatu, Piotr Ruta, Dyrektor I Oddziału SGB-Banku S.A., Czesław Banaszewski, Prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego
Banków Spółdzielczych w Poznaniu, Paweł
Pyzik, Członkowie Rady Nadzorczej,
Członkowie Zarządu, wykonawcy oraz pracownicy.
Warte podkreślenia jest, że w akcję, zaangażował się nie tylko Zarząd Banku, ale
i pracownicy. Wręczenie Paczki miało miejsce 15.12.2014 r. w siedzibie Pałuckiego
Banku Spółdzielczego Oddział w Janowcu
Wielkopolskim, w obecności m.in. prezesa
Zarządu PBS w Wągrowcu, pani Zofii Kałek-Bazyluk, pracowników Banku i MOPS
w Janowcu oraz przedstawiciela Rady
Banku, pana Włodzimierza Woźniaka.
Włączając się do tej akcji, chcemy pomóc rodzinom będącym w trudnej sytuacji godnie i radośnie przeżyć Święta. Jak
podkreśla Pani Prezes Zarządu PBS, zaangażowwanie w Szlachetną Paczkę będzie kontynuowane. Tym razem do akcji
zostaną zaangażowane również pozostałe
oddziały Banku.
Tomasz Wałowski
PBS Wągrowiec
Ceremonię otworzył Paweł Fabisiak, Prezes Zarządu Banku. Uroczystego przecięcia wstęgi i oddania lokalu do użytku
dokonali Adam Lewandowski, Burmistrz
Śremu, Czesław Banaszewski, Dyrektor
I Oddziału SGB-BANK S.A., i Bogdan Woliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Banku. Odsłonięcia obelisku księdza Piotra
Wawrzyniaka, patrona Banku, dokonały Danuta Wojciechowska i Danuta
Ratajczak, Członkinie Zarządu.
Podczas uroczystości otwarcia Paweł Fabisiak wyraził przekonanie, że budowany
od podstaw I Oddział Banku to kolejny krok
w podnoszeniu standardów i zaspokajaniu
potrzeb klientów Spółdzielczego Banku
Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka. Prezes
Zarządu życzył wszystkim, aby Oddział
bardzo dobrze służył lokalnej społeczności
regionu, a klienci byli zadowoleni z obsługi.
Wyraził przy tym nadzieję, że nowo otwarta
placówka Banku będzie rozwijała się dynamicznie.
Klienci zwracają dzisiaj uwagę przede
wszystkim na szybką, kompetentną i miłą
obsługę. Oczywiście bardzo wielu z nich,
zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, korzysta z bankowości internetowej. Czasem jednak wolą po prostu przyjść
do Banku i porozmawiać, poradzić się.
Dzisiejsze realia przesiąknięte są techniką,
zza której niemal nie widać już człowieka,
ale wzięcie kredytu czy założenie lokaty
to ważne decyzje. Klient powinien trafić
do banku, w którym jest dobra atmosfera,
a pracownicy są uśmiechnięci i chętni do
rozmowy. To istotne, by w dobie tak wielkiej konkurencji na rynku bankowym ciągle
podnosić komfort obsługi klienta.
40
41
Z życia SGB
Z życia SGB
Bank Przyjazny w Świdwinie
Szlachetna Paczka od Pracowników
ESBANKU Banku Spółdzielczego
Kapituła konkursu Bank Przyjazny dla
Przedsiębiorców przyznała Pomorskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Świdwinie 2 nagrody. Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym Bank
Przyjazny dla Przedsiębiorców z 4 złotymi gwiazdami - w kategorii „Banki
spółdzielcze i małe banki lokalne” oraz
tytuł REGIONAL BEST BUSINESS BANK
of POLAND 2014 in Agro Biznes.
Już drugi raz pracownicy ESBANKU
Banku Spółdzielczego włączyli się w
przygotowanie Szlachetnej Paczki dla
potrzebującej rodziny z Radomska. Już po raz czwarty z rzędu, nasz Bank został wyróżniony w tym prestiżowym, ogólnopolskim konkursie. Dodatkowo uzyskaliśmy tytuł najlepszego banku w regionie
w agrobiznesie. Nagrody te potwierdzają
aktywne i konsekwentne wspieranie przez
nasz Bank małych i średnich przedsiębiorstw, wspomaganie rozwoju gospodarczego regionu, budowanie pozytywnych
relacji, elastyczne reagowanie na potrzeby
Klienta, unowocześnianie oferty kierowanej
do MSP oraz wysoką jakość świadczonych
przez nas usług.
Konkurs "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców" ma na celu:
wspieranie budowy wysokiej kultury
współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a przedsiębiorcami,
tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania,
popularyzowanie innowacji wprowadzanych w instytucjach finansowych,
zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb finansowych małych
i średnich przedsiębiorstw oraz uzyskanie synergicznego efektu rozwojowego zarówno banków, funduszy
leasingowych,
poręczeniowych,
pożyczkowych oraz mikropożyczkowych, jak i sektora MSP w Polsce,
wyróżnienie tych instytucji finansowych, które dokonały poważnego
wysiłku, w poszerzaniu dostępności
swoich usług dla małych i średnich
przedsiębiorstw.
Godło Promocyjne przyznawane jest tym
instytucjom, które zostaną pomyślnie
zweryfikowane w obu etapach konkursu
(obejmujących ocenę banku przez niezależnych ekspertów, audyty oraz badanie
opinii klientów). Innymi słowy tym, które charakteryzują się rzeczowym podejściem i zrozumieniem specyfiki problemów
przedsiębiorców, a także dokonującym
niezbędnego wysiłku, aby wykorzystać pojawiające się możliwości budowy silnych
więzi z sektorem MSP, zarówno przy wykorzystaniu nowych technologii, jak i potencjału ludzkiego.
Z kolei konkurs „BEST BUSINESS BANK
OF POLAND” ma na celu:
wypromowanie wśród społeczności biznesowej, zarówno polskiej jak
i międzynarodowej, najlepszych banków biznesowych w Polsce. Szczególnym dążeniem organizatorów konkursu jest dotarcie do przedsiębiorstw
zagranicznych działających w Polsce,
przedsiębiorstw z udziałem kapitału
zagranicznego oraz korporacji międzynarodowych, a także polskich
przedsiębiorstw o międzynarodowej
skali działania. Żeby osiągnąć ten cel,
wszystkie wyróżnienia w tym programie zostały sformułowane w języku
angielskim,
wskazanie społeczności biznesowej,
zarówno polskiej, jak i międzynarodowej, banków wyróżniających się
w finansowaniu biznesu, które zostały
nominowane do tytułu BEST BUSINESS BANK OF POLAND,
wypromowanie najlepszych banków biznesowych w Polsce zarówno
w zakresie ogólnym, jak i w zakresach
tematycznych określających konkretne kompetencje banków w zakresie
finansowania biznesu.
Nagrody na specjalnej gali odebrał Tomasz Święs – Wiceprezes Zarządu Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie. Uroczystość wręczenia nagród
w XVI edycji konkursu Bank Przyjazny
dla Przedsiębiorców, którego organizatorem była Krajowa Izba Gospodarcza wraz
z Polsko-Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw pod
honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Związku Banków Polskich,
odbyła się 22 grudnia 2014 roku, w hotelu
Jan III Sobieski w Warszawie.
Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja,
w której darczyńcy kompletują paczkę,
odpowiadając na najważniejsze potrzeby
określone przez rodziny. Dzięki zaangażowaniu wielu pracowników ESBANKU, dla
8-osobowej rodziny z Radomska udało się
zakupić nową lodówkę, kurtki, żywność,
środki chemiczne, pieluchy i inne produkty
dla dzieci. Ponadto pracownicy dołączyli
także ubranka dla dzieci i zabawki, a także
wersalkę.
- Nasi pracownicy znów podzielili się tym,
co mają i wspólnie przygotowali Szlachetną Paczkę dla potrzebującej rodziny. Cieszę się, że po raz kolejny mogliśmy zrobić
coś dobrego i sprawiliśmy, że Święta tej
rodziny będą bardziej radosne. Takie zaangażowanie w życie lokalnych społeczności
wynika z misji naszego Banku. Jak widać,
jest ono ważne również dla naszych pracowników – mówi Mariusz Ciupiński, Kierownik Wydziału Marketingu i Produktów
Bankowych w ESBANKU Banku Spółdzielczym.
Pracownicy Banku wręczyli Szlachetną Paczkę rodzinie w sobotę 13 grudnia.
Obecnie w ESBANKU trwa również kompletowanie świątecznej paczki dla potrzebującej rodziny z Wielunia.
42
43
Z życia SGB
Z życia SGB
Rozdano nagrody w kolejnej
promocji lokat
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
wygrywa z Samorządem
Szczęście uśmiechnęło się do kolejnych
klientów Banków Spółdzielczych Grupy
SGB. Ponad pół tysiąca osób biorących
udział w loterii promocyjnej „Lokata
SGB (Zima 2014)” odebrało wylosowane
nagrody. Wśród nich tę najważniejszą –
samochód Toyota Auris Touring Sports.
W III edycji Meczu Charytatywnego
w piłce halowej, który rozegrano 24 stycznia 2015 r. w hali Szkoły Podstawowej
nr 2 w Gnieźnie, kadra Spółdzielców
podejmowała kadrę Samorządowców.
Hasło tej edycji loterii „Zysk w parze
z nagrodami” okazało się szczęśliwe dla
pani Doroty Kempy, to w jej ręce trafiło
auto! Zwycięską lokatę założono w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu.
W siedzibie Centrali tego Banku 16 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród
zdobytych przez jego klientów. Kluczyki
do pojazdu oraz nagrody drugiego stopnia
zostały przekazane zaproszonym osobom
z rąk Prezesa Zarządu Banku, Pana Marka Banaszaka w obecności przedstawicieli
SGB-Banku S.A. i Autoryzowanej Stacji
Dealerskiej Toyota Ukleja.
Obecnie pod nazwą „Twoje marzenia
procentują” odbywa się edycja loterii
„Lokata SGB (Zima 2015)”. Ostateczny
termin zakładania konkursowych lokat
to 10.04.2015. Do wygrania jest samochód Nissan Qashqai, a także liczne
nagrody drugiego stopnia: Nissan Micra, karty podarunkowe do sieci sklepów
Media Markt, orbitreki, fotele z masażem, zegarki i eleganckie kosmetyczki.
Liczymy na Państwa wsparcie w działaniach lokalnych związanych z loterią.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i niezmiennie zachęcamy do wzięcia
udziału w kolejnych promocjach lokat terminowych SGB.
W składzie Spółdzielców znaleźli się pracownicy miejscowego Banku Spółdzielczego,
Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz Powszechnej Spółdzielni Spożywców
„Społem”. Zespół Samorządowców zaś tworzyli włodarze Miasta Gniezna z Prezydentem p. Tomaszem Budaszem na czele oraz
przedstawiciele Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie i Urzędów Gmin: Gniezno, Czerniejewo i Mieścisko.
Organizatorem i pomysłodawcą meczu tradycyjnie był Bank Spółdzielczy w Gnieźnie.
Przypomnijmy, że w poprzednich edycjach
bankowcy rzucili wyzwanie kadrze Parlamentarzystów (II edycja) oraz drużynie
lokalnego klubu żużlowego Start Gniezno
(I edycja).
Otwarciu meczu towarzyszył pokazowy
mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy drużynami Lech Poznań Football Academy vs
Gniewko Gniezno. Młodzi zawodnicy obu
drużyn wykazali się dużą walecznością i
stworzyli ciekawe widowisko. Ostatecznie
lepszy okazał się zespół z Poznania, który
pokonał miejscowych 2:1.
W meczu głównym kadra Spółdzielców pokonała ambitnie grających Samorządowców,
aż 10:6! Jednak to nie wynik był tego dnia
najważniejszy. Podczas spotkania odbyła się
zbiórka pieniędzy na rzecz Stowarzyszenia
"Maki", które prowadzi Środowiskowy Dom
Samopomocy "DOM TĘCZA" w Gnieźnie.
Otacza on opieką i zapewnia rehabilitację społeczną osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym,
umiarkowanym i lekkim oraz autyzmem,
które ukończyły 16 rok życia i zamieszkują
na terenie Gniezna. Ostatecznie uzbierano
kwotę 12.416,50 zł.
Na zakończenie, w imieniu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, p. Barbara Borowska
– Z-ca Prezesa Zarządu, przekazała symboliczny czek p. Renacie Szarzyńskiej – Prezes Stowarzyszenia "Maki", opiewający na
wspomnianą kwotę. Z pozyskanych środków
od darczyńców i sponsorów akcji organizatorzy zakupili sprzęt rehabilitacyjno-rozwojowy.
Jarosław Zyk
44
45
Z życia SGB
Z życia SGB
Rolnik Pomorza i Kujaw 2014
Dąb SGB – symbol długowieczności i potęgi,
wykonany z brązu specjalnie dla
Spółdzielczej Grupy Bankowej
Za nami już XII edycja konkursu „Rolnik
Pomorza i Kujaw”. Uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 10 stycznia w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W
wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Spółdzielczej Grupy Bankowej – głównego partnera konkursu.
Szykując się do obchodów roku jubileuszowego postanowiliśmy przygotować statuetkę, która odzwierciedlałaby
zarówno długą historię bankowości
spółdzielczej w Polsce, jak i jej najważniejsze cechy. Mówiąc o długowieczności, sile, wytrwałości w stawianiu czoła
przeciwnościom, solidnych korzeniach,
które zapewniają stabilność i pozwalają
się rozrastać – przyszedł nam na myśl
dąb.
Podczas gali uhonorowani zostali najbardziej aktywni i innowacyjni rolnicy oraz
przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego
z województwa kujawsko-pomorskiego.
Wydarzenie było swego rodzaju świętem
pracujących na roli, dowodem uznania dla
pracy i wysiłku, jaki podejmują każdego
dnia, aby ich gospodarstwa oraz firmy były
nieustannie unowocześniane, i aby funkcjonowały na jak najwyższym poziomie.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy
podpisane przez Prezydenta RP, okolicznościowe puchary od Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, a także upominki od przedstawicieli władz wojewódzkich. Listy gratulacyjne oraz drobne prezenty wręczył
zwycięzcom również przedstawiciel Zrzeszenia SGB – pan Wojciech Dzięcioł, Dyrektor Banku oraz Dyrektor Departamentu
Wsparcia Sprzedaży w SGB-Banku S.A.
Wyróżnionym pogratulowała również pani
Helena Kłosowska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu, która
była zaproszona przez Organizatorów do
prac w Kapitule Konkursowej jako reprezentantka Spółdzielczej Grupy Bankowej.
Laureaci XII edycji konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”
Produkcja roślinna
Pan Robert Cyckowski z Mąkowarska
Państwo Hanna i Rafał Koziej z Goryszewa
Produkcja zwierzęca
Państwo Renata i Dariusz Kaczmarek
z Kołodziejowa
Państwo Agnieszka i Przemysław
Mendelewscy z Piotrkowic
Mleczarstwo i produkcja mleka
Państwo Krystyna i Zdzisław
z Nowej Wsi
Warto również dodać, że zarówno wśród
nominowanych, jak i laureatów, znaleźli
się klienci Banków Spółdzielczych SGB.
Zgodnie z zasadami konkursu kandydatów
do tytułu najlepszego gospodarza mogą
zgłaszać różnego rodzaju instytucje, w tym
także Banki Spółdzielcze. Już sam fakt zaproponowania kandydatury może stanowić
wyróżnienie dla rolników i przedsiębiorców
rolnych, z którymi współpracuje Bank.
Konkurs „Rolnik Pomorza i Kujaw” oraz
wieńcząca go prestiżowa gala organizowane są już od kilkunastu lat. Od kilku lat ze
wsparciem Spółdzielczej Grupy Bankowej.
To świetna okazja do umocnienia naszych
relacji w sektorze rolnym. Banki Spółdzielcze SGB są naturalnymi partnerami dla
gospodarstw rolnych i firm przetwórstwa
rolno-spożywczego – nie ulega to wątpliwości. Jako Grupa chcemy uczestniczyć
w przedsięwzięciach, które mają na celu
nagrodzenie rolników za ich sukcesy zawodowe i społeczne.
Fot. Weronika Grzegorzewska i Jerzy Rajczyk
Litka
Gospodarstwa wielkotowarowe
Pan Henryk Fejfer, Prezes Zarządu
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
SADKI
Pan Roman Rezulak, Prezes Zarządu i Jan Szulc Wiceprezes Zarządu,
PPHU „CERPLON” Sp. z o.o. z Cerekwicy
Kategoria – sadownictwo i ogrodnictwo
Państwo Michał i Maria Groblewscy
z Brudni
Jedno z największych skupisk dębów
w Europie znajduje się w wielkopolskim
Rogalinie, tam rosną słynne pomniki
przyrody – mające ok. 700 lat dęby Lech,
Czech i Rus.
Wyjątkowa statuetka inspirowana dębami rogalińskimi zaprojektowana została
na nasze indywidualne zamówienie przez
znanego poznańskiego rzeźbiarza – Roberta Sobocińskiego. Jego najbardziej rozpoznawalne prace to postać Starego Marycha na poznańskim deptaku, koziołki na
Placu Kolegiackim przed Urzędem Miasta,
Kufer Reymonta w Łodzi czy Pomnik Stanisława Wokulskiego na dworcu kolejowym
w Skierniewicach.
Sam proces przygotowania pierwowzoru
i formy odlewniczej jest niezwykle ciekawy.
Najpierw artysta przedstawił do akceptacji
przestrzenny projekt statuetki z wosku. Na
tym etapie możliwe były jeszcze poprawki,
ale ponieważ dąb bardzo nam się spodobał, Sobociński mógł przystąpić do wykonania formy sylikonowej i odlewu. Okazało się, że naszą statuetkę, ze względu na
drobne, misternie wykonane elementy,
trzeba odlewać w kilku częściach, które
następnie są ręcznie składane w całość.
Dzięki temu Dąb SGB z każdej strony prezentuje się inaczej. Brąz jest materiałem,
który daje duże możliwości przy obróbce,
stosując różne rodzaje patyny i polerowania można uzyskać wiele barw i tonów kolorystycznych. Na końcu każda wykonana
statuetka jest przez artystę sygnowana.
Dąb SGB jest wręczany przez Prezesa Zarządu SGB-Banku SA przy wyjątkowych,
ważnych okazjach, takich jak jubileusze
Banków Spółdzielczych SGB, wraz z życzeniami aby spółdzielczość trwała i rozwijała się przez następne stulecia, pokonując
wszelkie przeciwności losu.
46
47
Kapitał społeczny
Kapitał społeczny
Co słychać u zwycięzców
„Spółdzielni
pomysłów”?
Przypominamy, że laureatami pierwszej edycji konkursu
„Spółdzielnia Pomysłów”, realizowanego na platformie Społecznik 2.0, zostali
autorzy trzech projektów: Sąsiedzkie tulipany, Domowa piekarnia
i Kamishibai - papierowy teatr. Termin na ich realizację upływa z końcem
lutego 2015 roku.
Dwa pierwsze projekty zostały już przeprowadzone, a trzeci jest właśnie realizowany. Oczywiście śledziliśmy postęp prac
i zbieraliśmy wrażenia organizatorów oraz
uczestników.
Pierwsi do boju ruszyli autorzy pomysłu zagospodarowania kawałka ziemi w Luboniu
– państwo Strączkowscy. Wraz z sąsiadami chwycili w dłonie narzędzia i uporządkowali zaniedbany dotąd teren.
dni wspólnych prac zasadziliśmy 5 brzóz
pożytecznych Doorenbos, 130 sztuk kosodrzewin, 300 sztuk liliowców, 300 sztuk
traw ozdobnych i wreszcie 2.000 sztuk
tulipanów. Ziemię wokół roślin wyściółkowaliśmy 150 workami kory” – relacjonują
prace.
„Na skwerze pracowali nie tylko okoliczni
sąsiedzi. Do akcji włączyła się młodzież
społecznych lub osób lubiących pracę
w ogrodzie czy zajmujących się tym profesjonalnie. Łącznie, przy urządzaniu skweru pracowało
kilkadziesiąt osób. W dniu sadzenia tulipanów
można było napić się kawy i zjeść pączki.”
Spieszyli się by zdążyć przed zimą i udało się. Efekty ich ciężkiej pracy w pełnej
krasie będą cieszyć oko już na wiosnę,.
Urządzą wtedy piknik inaugurujący wypo-
„Początkowo plany były skromne. Zakładaliśmy uporządkowanie miejsca i zasianie trawy. Z czasem, w miarę deklaracji
pomocy ze strony kolejnych osób, a później wygranej w konkursie, projekt nabierał
rozmachu – przewidując nasadzenie drzew
i krzewów, wygrodzenie krawężnikami” –
mówią.
Na skwerze pracowali nie tylko okoliczni sąsiedzi.
Do akcji włączyła się młodzież z Młodzieżowej
Rady Miasta Lubonia, młodzież z Gimnazjum nr 2 w Luboniu,
młodzież z Lubonia z klas architektury krajobrazu ucząca
się w Technikum w Poznaniu, a także wiele osób, pasjonatów
działań społecznych lub osób lubiących pracę w ogrodzie
czy zajmujących się tym profesjonalnie.
Zgodnie z projektem, wytyczyli ścieżki, posadzili roślinność i wykonali szereg prac
ogrodniczo-porządkowych, by to miejsce
zamieniło się w miły, sąsiedzki skwer.
„W ciągu dwóch tygodni, w ramach czterech
z Młodzieżowej Rady Miasta Lubonia,
młodzież z Gimnazjum nr 2 w Luboniu,
młodzież z Lubonia z klas architektury krajobrazu ucząca się w Technikum w Poznaniu, a także wiele osób, pasjonatów działań
czynek wśród tulipanów, na który już otrzymaliśmy zaproszenie. Z pewnością z niego
skorzystamy i pokażemy Czytelnikom Informatora SGB co wspólnymi siłami udało
się mieszkańcom okolicy, wyczarować.
48
49
Kapitał społeczny
Za sobą cykl wielopokoleniowych warsztatów ma pani Kasia Kędzior, autorka „Domowej piekarni”. Studentka wzornictwa
dopracowała pomysł w każdym szczególe,
tworząc akcesoria z pięknymi, kolorowymi grafikami, które przykuły uwagę wielu
użytkowników portalu. Pomysł wspólnego pieczenia chleba okazał się strzałem
w dziesiątkę, zdobył mnóstwo głosów
Kapitał społeczny
W odmierzaniu składników, zawijaniu
i pakowaniu zestawów pomagali najbliżsi.
Dzięki tej wspólnej pracy aż 96 uczestników warsztatów mogło upiec swój chleb
zaraz po powrocie do domu – to dopiero
motywacja do działania!
Po rozwieszeniu plakatów telefon Pani
Kasi nie przestawał dzwonić, miejsca
Pomysł wspólnego pieczenia chleba okazał
się strzałem w dziesiątkę, zdobył mnóstwo głosów i pobił
serca jury. Idea warsztatów zakładała, że każdy uczestnik
wróci do domu z kompletnym zestawem umożliwiającym
wypieczenie swojego własnego chleba i dokładnym
przepisem – a wszystko przygotowane w takiej formie,
by ręce „same rwały się do roboty”
i pobił serca jury. Idea warsztatów zakładała, że każdy uczestnik wróci do domu
z kompletnym zestawem umożliwiającym
wypieczenie swojego własnego chleba
i dokładnym przepisem – a wszystko przygotowane w takiej formie, by ręce „same
rwały się do roboty”. Aby tak się stało,
salon Pani Kasi zamienił się na kilka dni
w magazyn, manufakturę i młyn w jednym.
skończyły się błyskawicznie. Zapisywali się starsi, młodsi, kobiety i mężczyźni
– trudno się dziwić, w końcu chyba każdemu zapach świeżo pieczonego chleba
roznoszący się po domu kojarzy się z
bezpieczeństwem, ciepłem rodzinnym,
radością. Dzięki Domowej piekarni każdy mógł to poczuć, a co najważniejsze
– pieczenie chleba połączyło pokolenia.
Relację fotograficzną otrzymywaliśmy na
bieżąco, a do ostatniej dołączona była taka
wiadomość:
„Bardzo intensywny czas. Wieczne przesypywanie mąki :) pakowanie, przygotowywanie i codzienne warsztaty, późne
powroty do bazy i zgrywanie materiału :) W samych warsztatach wzięło udział 91
osób. A kilka nieobecnych pukało do moich drzwi z wyjaśnieniami, że nie mogły
dojechać – dlatego miały prywatne szkolenia w moim domu :) Już dostaję zapytania kiedy odbędą się kolejne warsztaty :) Najbardziej cieszy to, że to działa i ludzie
przysyłają mi zdjęcia swoich chlebów :) Bardzo dziękuję!”
Pani Kasiu, my też bardzo dziękujemy!
W lutym odbywają się warsztaty Kamishibai – czyli papierowego teatru. Relację
o tym czego ciekawego mogli nauczyć się
na nim pedagodzy i animatorzy pracujący
z dziećmi, przedstawimy Państwu już w kolejnym numerze Informatora SGB.
50
51
Stacja: motywacja
Stacja: motywacja
Jak się uczyć,
to skutecznie.
O stylach uczenia się
Szkolenia, dokształcanie się, lifelong learning
(kształcenie ustawiczne) decydują o tym, czy „utrzymamy się na powierzchni”
kariery zawodowej. Coraz większa rywalizacja na rynku pracy wymusza na pracownikach
ciągłe aktualizowanie wiedzy i przyswajanie nowych umiejętności.
Uczenie się po ukończeniu szkoły średniej czy zdobyciu dyplomu magistra
stało się koniecznością po to, by nie wypaść z zawodowego obiegu.
Marta Kondys
Okazuje się jednak, że standardowe
formy uczenia nie są uniwersalne i odpowiednie dla każdego. Dlaczego niektórzy wolą zdobywać wiedzę w sposób
aktywny
próbując, eksperymentując
i testując nowe umiejętności, a inni uczą
się bardziej efektywnie podczas wykładu? Odpowiedź jest prosta – dlatego,
że każdy preferuje inny styl uczenia.
Z tego powodu szkoleniowcy czy mentorzy powinni unikać wrzucania wszystkich
do jednego edukacyjnego worka i dbać o
to, by szkolenie, warsztat czy seminarium
uwzględniało zróżnicowane preferencje
wszystkich uczestników. Tylko wówczas
nie będzie ono czasem zmarnowanym.
Dziecko vs dorosły
Dorośli uczą się inaczej niż dzieci. Według Knowlesa – twórcy pojęcia andragogiki (uczenie dorosłych) – najmłodsi
uczą się w dużej mierze po to, by zdobyć
uznanie rodziców lub innych dorosłych.
Dorośli natomiast zdobywają wiedzę,
by rozwinąć potrzebne kompetencje
i wykorzystać je w praktyce. W relacji nauczyciel–dziecko osoba ucząca
przekazuje wiedzę, występuje w roli
eksperta i ponosi całą odpowiedzialność za proces nauczania. W przypadku
nauki dorosłych jest inaczej. Dorośli
mają bagaż własnych doświadczeń,
których wymiana służy nabywaniu no-
Style uczenia się
Znając swoje predyspozycje osobowościowe, łatwiej jest wskazać styl uczenia, z którego korzystamy najczęściej i najbardziej
efektywnie. Psychologowie rozróżniają
cztery podstawowe style przypisane odpowiednio aktywistom, analitykom, teoretykom i pragmatykom. Warto zastanowić
się, jaki styl reprezentujemy, aby wybierać
Dorośli mają bagaż własnych doświadczeń, których
wymiana służy nabywaniu nowych umiejętności.
Efektywność procesu uczenia się jest rozłożona
równomiernie między osobę występującą w roli nauczyciela
i osoby uczestniczące w szkoleniu.
wych umiejętności. Efektywność procesu
uczenia się jest rozłożona równomiernie między osobę występującą w roli
nauczyciela
i
osoby
uczestniczące
w szkoleniu.
te formy nauki, które przynoszą nam największe korzyści i najwięcej satysfakcji.
Pierwsza grupa to aktywiści, czyli osoby, które uczą się poprzez działanie i do-
świadczanie. Jest w nich wiele z dziecka,
które musi spróbować, dotknąć, zepsuć
i naprawić, by przyswoić nową wiedzę. Takie osoby zdecydowanie nie odnajdują się
w tradycyjnych formach nauczania. Wykłady są dla nich nudne i przeteoretyzowane.
Trudno im skoncentrować uwagę i biernie
odbierać treści przekazywane ex cathedra.
Uwielbiają za to stymulujące metody pracy i interakcję z innymi. Podczas udziału
w grach, symulacjach, eksperymentach
czują się jak ryba w wodzie. Aktywiści reprezentują konwergencyjny styl uczenia
się. Lubią dynamizm, zmienność i nie
boją się publicznych wystąpień, dlatego
chętnie uczą się przez odgrywanie ról na
forum grupy.
Analitycy preferują mniej dynamiczne
metody uczenia się niż aktywiści. Zdobywają nowe kompetencje na bazie zbierania danych, analizowania związków
przyczynowo-skutkowych i wyciągania
wniosków. Uwielbiają wszelkiego rodzaju
studia przypadków, dzięki którym są w
stanie dostrzec zależności między faktami i wyrobić sobie rzetelną opinię na dany
temat. Cenią dyskusję, ale tylko pod warunkiem, że mają odpowiednią ilość czasu
na przemyślenie swoich wypowiedzi. Styl,
który reprezentują nazywamy asymilacyjnym. Cechuje ich cierpliwość i otwartość
na poglądy innych.
Teoretycy to osoby preferujące dywergencyjny styl uczenia. Nowe koncepcje, skomplikowane modele teoretyczne i rozmowy
o abstrakcyjnych ideach to obszary rozwoju dla teoretyka. Osoby te dobrze się
czują w ustrukturyzowanych zadaniach,
nie lubią nieprzewidywalności. Szybciej
przyswajają wiedzę i nowe umiejętności,
gdy znany jest cel zadania, a jego reguły
są jasne. Teoretycy cenią racjonalność i
logikę. Jest w nich duża otwartość na odmienne punkty widzenia i chęć ich konfrontowanie z własnymi poglądami. Stąd
zacięcie teoretyków do wielogodzinnych
dyskusji.
W odróżnieniu od teoretyków pragmatycy – podczas nabywania nowej wiedzy
– szukają odniesień do praktyki. Motywacją do rozwijania kompetencji jest dla nich
życiowa przydatność nabywanej wiedzy
oraz możliwość jej wykorzystania w praktyce zawodowej. Pragmatycy lubią uczyć
się konkretnych technik rozwiązywania
Chętnie rywalizują, a do nauki często motywuje ich współzawodnictwo. Nie lubią,
gdy przekazywana teoria nie ma zastosowania w życiu zawodowym, a omawiane
zagadnienia mają abstrakcyjny, daleki od
rzeczywistości charakter. Taki styl uczenia
się nazywamy akomodacyjnym.
Cykl Kolba jako synteza stylów
uczenia się
Załóżmy, że udało się zdiagnozować preferowany styl uczenia swój, bądź innej
osoby. Jednak szkolenia czy inne metody
podnoszenia kwalifikacji są zuniwersalizowane i jednakowe dla wszystkich. Nie
istnieją osobne szkolenia przeznaczone
dla pragmatyków, teoretyków, analityków i
aktywistów. Odpowiedzią na zróżnicowane
potrzeby edukacyjne jest tzw. cykl Kolba.
Dzięki wykorzystaniu tego modelu w trakcie
Pragmatycy lubią uczyć się konkretnych technik
rozwiązywania problemów, które mogą szybko
zastosować w praktyce i otrzymywać informacje zwrotne
od ekspertów w danej dziedzinie. Chętnie rywalizują, a do
nauki często motywuje ich współzawodnictwo.
Nie lubią, gdy przekazywana teoria nie ma zastosowania
w życiu zawodowym, a omawiane zagadnienia mają
abstrakcyjny, daleki od rzeczywistości charakter.
problemów, które mogą szybko zastosować w praktyce i otrzymywać informacje
zwrotne od ekspertów w danej dziedzinie.
jednego szkolenia, seminarium czy zajęć na
Akademii Trzeciego Wieku, można zaspokoić oczekiwania osób reprezentujących
52
Stacja: motywacja
Na cykl Kolba składają się cztery etapy:
doświadczenie, refleksja, teoria
i pragmatyzm. Jak łatwo zauważyć, fazy te odpowiadają
poszczególnym stylom uczenia się.
odmienne style, a ponadto znacznie urozmaicić formę przekazywania wiedzy.
Na cykl Kolba składają się cztery etapy: doświadczenie, refleksja, teoria
i pragmatyzm. Jak łatwo zauważyć, fazy
te odpowiadają poszczególnym stylom
uczenia się. Na etapie doświadczenia
chodzi o wykonanie jakiejś czynności,
zrobienie czegoś konkretnego. W tej fazie
dobrze się sprawdzi gra symulacyjna, przećwiczenie umiejętności podczas odgrywania scenki symulacyjnej. Chodzi o to, by
w kontrolowanych warunkach doświadczyć
czynności, której chcemy się nauczyć.
Po fazie doświadczenia przychodzi etap
refleksji polegający na przyglądaniu się
własnym reakcjom na doświadczenie
oraz jego analizowaniu. W praktyce etap
refleksji najczęściej polega na wywołaniu
wyciąganie wniosków, tworzenie uogólnień, odnoszenie do szerszego kontekstu,
do dotychczasowej i nowej wiedzy”1. Polega na „uporządkowaniu uporządkowaniu
refleksji i spisaniu teoretycznych zasad
działania. Jest to sporządzenie instrukcji
praktycznego działania”2.
Ostatnim etapem jest pragmatyzm polegający na połączeniu teorii z praktyką.
Wyobraźmy sobie sytuację szkolenia dla
sprzedawców pt. „Metody wywierania
wpływu na klienta”. Na etapie teorii jego
uczestnicy dowiedzieli się, że wśród psychologicznych zasad wywierania wpływu
znajdą m.in. regułę wzajemności, regułę
społecznego dowodu słuszności czy regułę niedostępności. Znając mechanizm
działania poszczególnych reguł (omówiony na etapie teorii), w fazie pragmatyzmu
uczestnicy uczą się, jak przełożyć je na
W praktyce etap refleksji najczęściej polega na wywołaniu
dyskusji poprzez zadawanie takich pytań jak:
„Co sprawiło Ci największą trudność podczas
wykonywania ćwiczenia?”, „Jakie emocje towarzyszyły
Tobie podczas jego wykonywania?”, „Jakie zasoby
pozwoliły Tobie na wykonanie czynności, a czego
Ci zabrakło?”.
dyskusji poprzez zadawanie takich pytań
jak: „Co sprawiło Ci największą trudność
podczas wykonywania ćwiczenia?”, „Jakie
emocje towarzyszyły Tobie podczas jego
wykonywania?”, „Jakie zasoby pozwoliły
Tobie na wykonanie czynności, a czego Ci
zabrakło?”.
Kolejnym etapem jest teoria, zwana też
w żargonie psychologicznym „abstrakcyjną konceptualizacją”. Ten etap szkolenia to „dalsza analiza doświadczenia,
praktykę, czyli rozmowę sprzedażową
z klientem. Na tym etapie pomocne jest
zadawanie takich pytań jak: „Jak wykorzystasz w swojej pracy sformułowaną
teorię?”, „Jakie praktyczne rezultaty przyniesie Ci opanowanie nowych kompetencji?”, „W jaki sposób usprawnią one Twoją
pracę?”. Dzięki cyklowi Kolba możliwe
jest uczenie przez doświadczenie, które
psychologowie uznają za najskuteczniejszy model rozwijania kompetencji u ludzi
dorosłych.
Marta Kondys, absolwentka psychologii oraz filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz studiów podyplomowych „Akademia Trenera” na WSNHiD
w Poznaniu. Ma za sobą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z psychologicznych kompetencji miękkich
(m.in. z zakresu autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i personal
brandingu). Na co dzień pracuje jako
Community Manager, wykorzystując
umiejętności psychologiczne do prowadzenia komunikacji w mediach społecznościowych.
1 Kozak A., Łaguna M., Metody prwadzenia szkoleń, Sopot 2015, s. 15.
2 Dulewicz T., Cykl Kolba, czyli jak przeprowadzać i omawiać ćwiczenia szkoleniowe, s. 8, dostępny online: http://trenera.pl/books/cykl-kolba.pdf.
Promocja trwa od 15 października do 28 lutego 2015 roku. Więcej szczegółów i regulamin promocji na stronie www.sgb.pl
54
55
Nowe media
Nowe media
Współdziałanie
online
Idea spółdzielczości i stojącego u jej podstaw współdziałania powraca do łask.
Co więcej, zaczyna wychodzić poza tradycyjne ramy i przyjmować nowe formy,
przenikając do sieci. Okazuje się, że internet skupiający obecnie niemal 40% populacji
świata, czyli prawie 3 miliardy użytkowników, doskonale sprawdza się jako
katalizator działań społecznych obliczonych na osiąganie wspólnego celu.
Maciej Kierzek
Jak pokazują badania, aż 90% Polaków
uważa, że internet jest narzędziem,
które pomaga angażować się w sprawy społeczne. Czujny użytkownik sieci
zauważy gołym okiem wielość inicjatyw
społecznych i portali ułatwiających współdziałanie. Począwszy od platform zrzeszających twórców unikatowych produktów, którzy uciekają od masowej produkcji
i sprzedają swoje rękodzieła czy świeże,
ekologiczne produkty na specjalnie do tego
stworzonych platformach, a skończywszy na serwisach crowdfundingowych
(opartych na finansowaniu społecznościowym), dzięki którym realizowane są kreatywne pomysły, często mające charakter
społeczny. Ponadto idea spółdzielczości
i współpracy zyskuje szerszy rozgłos, dzięki blogom społecznym, serwisom popularyzatorskim (np. biznesspoleczny.pl czy
ekonomiaspoleczna.pl) oraz aktywności
spółdzielni w nowych mediach. Coraz
więcej kooperatyw nagłaśnia swoje działania i promuje produkty, wykorzystując
potencjał portali społecznościowych czy
radiowych podcastów. Spółdzielnie, które
w powszechnej świadomości kojarzą się
z przywiązaniem do tradycji, wychodzą
poza jej ramy, inwestują w nowoczesne
narzędzia pozwalające im odświeżyć wizerunek i iść z duchem czasu.
Zrzeszenia twórców w sieci,
czyli masowości mówimy „nie”
Idee spóldzielczości przyświecają również
grupom wytwórców zrzeszonych pod jednym szyldem na rozmaitych platformach.
odrolnika.pl. Możemy tam zamówić wysokiej jakości wyroby z ekologicznych gospodarstw. Dzięki współpracy rolników skupionych na tych portalach, świeże produkty
trafiają wprost do naszego domu. Dzięki
funkcji zakupów internetowych nie musimy
Idee spóldzielczości przyświecają również grupom
wytwórców zrzeszonych pod jednym szyldem na rozmaitych
platformach. Umożliwiają one skuteczniejszą promocję
unikalnych produktów, pozwalają na
kontakt z konsumentami oraz sprzedaż bezpośrednią.
Umożliwiają one skuteczniejszą promocję
unikalnych produktów, pozwalają na
kontakt z konsumentami oraz sprzedaż bezpośrednią. Na tej zasadzie działa choćby portal etsy.com czy jego polski
odpowiednik dawanda.pl. Skupiają się
na nich twórcy rękodzieła, którym przyświeca wspólny cel – odejście od masowej produkcji na rzecz niepowtarzalności
i osiąganie większych korzyści niż przedsiębiorstwa masowe, dzięki wspólnym
działaniom promocyjnym.
Przykładem zrzeszeń wytwórców są również takie pionierskie portale z branży FMCG, jak goodeggs.com czy polski
Użytkownicy platform crowdfundingowych
wspierają zarówno projekty komercyjne,
najczęściej o charakterze kreatywnym, jak i
inicjatywy społeczne.
ale z chęci niesienia pomocy. Przykładem
tak zwanego „charity shopu”, który pomaga zaopatrzyć się osobom potrzebującym w tanie produkty jest oxfam.org.uk.
Wszystkie rzeczy sprzedawane za pomocą
tej platformy pochodzą z darów. Dodatkowo do jej obsługi są zatrudniani wolontariusze, którzy nie otrzymują wynagrodzeń,
dzięki czemu możliwa jest sprzedaż produktów osobom potrzebującym za naprawdę symboliczne kwoty. Oprócz regularnej
Oprócz regularnej sprzedaży internetowej,
„charity shopy” organizują wirtualne aukcje
charytatywne, z których dochody są przeznaczane
na rzecz hospicjów, domów opieki
społecznej czy szpitali.
sprzedaży internetowej, „charity shopy”
organizują wirtualne aukcje charytatywne,
z których dochody są przeznaczane na
rzecz hospicjów, domów opieki społecznej
czy szpitali.
Współdziałanie w wersji online
Sklepy online nie dla zysku
Współdziałanie i pomoc umożliwia także
internetowy crowdfunding. Jest to forma
finansowania rozmaitych projektów przez
społeczność, która się wokół nich gromadzi. Dzięki wpłatom dokonywanym przez
ludzi zainteresowanych daną inicjatywą,
zbierane są fundusze na jej realizację. Idea
finansowania społecznościowego odbiega
jednak od tradycyjnej zbiórki. W zamian za
wpłatę autor projektu zobowiązuje się bowiem do przekazania donatorom upominku
lub podzielenia się częścią efektów swojej
pracy. Wyobraźmy sobie autora projektu X,
który zbiera pieniądze online na wydanie
swojej płyty. W zamian za wpłaty może on
zaoferować dotującym np. bilet na koncert
czy plik mp3 z utworem, który znajdzie się
na krążku.
Oprócz portali zrzeszających, niczym
spółdzielnie, wytwórców różnych dóbr,
w sieci można znaleźć także sklepy internetowe powstające nie dla zysku,
Obecnie największą i najpopularniejszą
na świecie platformą crowdfundingową jest kickstarter.com. W 2014 z serwisu korzystało ponad 3 mln użytkowników,
już wybierać się na rynek w poszukiwaniu
produktów z gospodarstw ekologicznych
czy jechać na wieś, by kupić świeże wyroby od gospodarza. Wystarczy kilka kliknięć,
by nabyć ekologiczne jajka czy owoce prosto z sadu z dostawą do domu. Ponadto,
korzystając z takich portali jak odrolnika.pl
wspieramy małe, rodzinne gospodarstwa
rolne, a nie masową produkcję.
którzy zebrali łącznie 529 mln dolarów.
Dzięki środkom przekazanym przez internetową społeczność zrealizowano ponad
22 tysiące projektów. W Polsce zjawisko
crowdfundingu nie jest tak rozpowszechnione, jednak powoli nabiera rozpędu,
o czym świadczy powstawanie takich
serwisów, jak polakpotrafi.pl. Rekordowa
suma pieniędzy zebranych na jeden projekt za pomocą tej platformy to niemal 300
tysięcy złotych.
organizację charytatywnego festiwalu muzycznego, z którego zyski w całości przeznaczył na pomoc osobom bezdomnym.
Na koniec Brown żartobliwie dodał, że jego
„sałatka zmieniła świat”.
Takie inicjatywy nie tylko napawają optymizmem i przywracają wiarę w moc współpracy, ale także pokazują zasięg i możliwości
narzędzi internetowych wykorzystywanych
do ich promocji. Media społecznościowe,
zaawansowane rozwiązania e-commerce
czy platformy crowdfundingowe służą nie
tylko komercyjnym przedsięwzięciom, ale
także napędzają spółdzielczość i kreują
postawę współpracy oraz pomocy innym.
Użytkownicy platform crowdfundingowych wspierają zarówno projekty komercyjne, najczęściej o charakterze kreatywnym, jak i inicjatywy społeczne. Fundusze
uzyskane z internetowej zbiórki w serwisie
polakpotrafi.pl, pozwoliły między innymi na
realizację projektu „Zbudujmy teatr razem
z bezdomnymi”. Dzięki wsparciu internautów, bezdomni aktorzy z poznańskiej Grupy Wikingowie mogli otrzymać honoraria za
przygotowanie spektaklu pt. „Nibylandia”
i wystawienie go na deskach Teatru Nowego w swoim mieście. Ideą projektu
była pomoc aktorom w wyjściu z bezdomności i umożliwienie im powrotu do
normalnego życia.
Jeszcze innym przykładem crowdfundingu,
który okazał się wielkim sukcesem charytatywnym, była zbiórka zorganizowana przez
użytkownika Kickstartera – niejakiego
Zaga Dangera Browna. Dla żartu postanowił on sprawdzić, czy jego projekt
sałatki ziemniaczanej zbierze 100 dolarów. Okazało się, że internautom tak
spodobał się ten niekonwencjonalny pomysł, że do zbiórki włączyło się niemal
7 tysięcy osób, które łącznie zebrały ponad 55 tysięcy dolarów! Co zrobił autor
projektu, gdy się o tym dowiedział? Postanowił przeznaczyć zebrane środki na
Maciej Kierzek, Prezes Zarządu
OnlineIdea Sp. z o.o., do której
należy Socialidea – agencja specjalizująca się w kompleksowej
obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki bogatemu
doświadczeniu, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz
silnemu wsparciu technologicznemu
skutecznie realizuje strategie komunikacji marek w nowych mediach.
Strona internetowa: socialidea.pl
56
57
Nie samą pracą żyje człowiek
Nie samą pracą żyje człowiek
KINO
BANK KULTURY
MUZYKA
D’Angelo & The Vanguard,
„Black Messiah”
(RCA 2014)
Afro Kolektyw,
„46 minut Sodomy”
(Universal 2014)
Grzegorz Turnau,
„7 widoków w drodze do Krakowa”
(Mystic Production 2014)
„Hobbit: Bitwa Pięciu Armii”
(„The Hobbit: The Battle of the
Five Armies”),
reż. Peter Jackson
(USA, Nowa Zelandia 2014)
Legendarny neo-soulowy artysta na swoją
trzecią płytę kazał sobie czekać aż 14 lat.
Właśnie tyle bowiem upłynęło od wydania
jego poprzedniego krążka, opanowanego
hip-hopową wibracją „Voodoo”. W międzyczasie ten piosenkarz (wywodzący się z religijnej tradycji gospel) zdążył przejść przez
depresję, alkoholizm i konflikty z prawem.
Jego nowa propozycja udowadnia jednak,
że najwidoczniej ani przez chwilę nie przestał myśleć o muzyce. „Czarny Mesjasz”
nadszedł nagle, gdy właściwie nikt się już
go nie spodziewał, i rzeczywiście dokonał
aktu zbawienia. Praktycznie uratował bowiem miniony – umówmy się: nienajlepszy
muzycznie – rok, płatając przy okazji nie
lada figla krytykom, którzy w większości
zdążyli już oficjalnie zamknąć swoje podsumowania 2014. Istotne, że do stworzenia
tak ważnej płyty Michael Eugene Archer
nie musiał wcale podpinać się pod żadne
nowoczesne nurty muzyki pop. Na upartego „Black Messiah” mogłoby powstać i 20
lat temu, choć i tak jedyną osobą, jaka mogłaby go stworzyć, jest D’Angelo. Jego meandryczny sposób komponowania, wraz z
niecodziennym podejściem do produkcji
(przy całym anachronizmie prezentowanej
estetyki), przywracają wiarę w żywotność
sporadycznie wykwitających, prawdziwie
autorskich wizji. Obcowanie z gęstą fakturą
brzmień tego albumu, co rusz zaskakującego kolejnym smaczkiem, nie pozwala
nam wątpić, że Archer faktycznie mógł pracować nad nim te 14 lat.
Nazwa zespołu kazałaby spodziewać się po
jego muzyce czegoś z szerokiej gamy „czarnych brzmień” – soulu, funku, jazzu, hip-hopu
czy R&B. Afro Kolektyw rzeczywiście zaczynał jako jedna z pierwszych załóg na polskiej
scenie wykonujących „organiczny” hip-hop,
grany na prawdziwych instrumentach, wynikający wprost z fascynacji amerykańskimi
The Roots. Przez ponad dekadę działalności przeszedł jednak długą drogę, coraz
bardziej oddalając się od pierwotnie obranej
estetyki i dryfując stopniowo w kierunku melodyjnej, stricte „piosenkowej” muzyki. „46 minut Sodomy” to ostateczny dowód na to, że
w dzisiejszym obliczu grupy jedyny ślad jej
korzeni pozostał właśnie w nazwie. Ostatni
zwrot estetyczny Afrojaxa i reszty zaskoczył
zresztą nawet największych fanów zespołu, będących przecież w miarę na bieżąco
z jego kolejnymi metamorfozami. Zawarte na
najnowszym albumie dźwięki jawnie nawiązują bowiem do takich gatunków jak piosenka poetycka czy knajpiana ballada. Zmiana
ryzykowna, ale mająca swoje wytłumaczenie
w najistotniejszym aspekcie krążka. Obrany
kierunek muzyczny pozwala wszak na pełne
wybrzmienie potoku słów zawzięcie wypluwanych przez Michała Hoffmanna, prawdopodobnie najlepszego obecnie tekściarza
w kraju. Wprawdzie przebić się przez liczne
liryczne komplikacje, nierzadko wydumaną
metaforykę i erudycyjne wtręty nie jest łatwo,
ale warto uzbroić się w cierpliwość przy spotkaniu z tym przejmującym, osobistym, a miejscami naprawdę dowcipnym wydawnictwem.
Pozostając w klimatach tak zwanej „poezji
śpiewanej”: pod koniec roku 2014 ukazał
się nowy album jednego z popularniejszych artystów w pewnym stopniu związanego z tą sceną. W pewnym stopniu, bo
jakkolwiek Grzegorza Turnaua kojarzymy
z Krainą Łagodności, krakowską Piwnicą
Pod Baranami i muzycznymi interpretacjami wierszy, niepodobna nie zwrócić uwagi
na wysoki stopień finezji, jaka towarzyszy dużej części jego dokonań. Owszem,
przywiązuje on do słowa ogromną wagę
(nie zawsze z pozytywnym skutkiem), jednak to, co go wyróżnia, to przede wszystkim talent muzyczny. Turnau jest autorem
prawdopodobnie najbardziej skomplikowanych kompozycji, których wewnętrzne
kombinacje paradoksalnie zdają się wcale
nie odrzucać dziesiątek Polaków kupujących jego płyty. Flirtujących z jazzem
piosenek krakowskiego pianisty słucha
się z przyjemnością, mimo wykorzystanych w nich złożonych zabiegów harmonicznych czy nieregularnych metrów.
Najnowsza płyta może mieć w jego dyskografii znaczenie szczególne właśnie dla
tego aspektu jego twórczości. Ten zbiór
impresji inspirowanych XIX-wiecznymi
malowidłami ściennymi wyrasta bowiem
na swoisty „concept album” – mało przebojowy, lecz niezwykle spójny, oparty na
powracających melodiach i motywach.
Kto wie, czy to nie pierwsza przymiarka
kompozytora do większej formy z zakresu
kameralistyki.
Koniec przygody. „Bitwa Pięciu Armii”
wieńczy drugą trylogię Petera Jacksona opartą na książkach J.R.R. Tolkiena
i – adekwatnie do tak epickiej historii
– robi to w iście spektakularnym stylu. Swoisty prequel „Władcy pierścieni”
w wersji oryginalnej jest raczej cienką
broszurą, która w kinie rozrosła się do
rozmiarów podzielonego na trzy części,
ośmiogodzinnego widowiska. Złośliwcy
tłumaczą ten zabieg cyniczną żądzą pieniądza, niewykluczone jednak, że Jacksonowi zwyczajnie trudno było rozstać
się z baśniowym światem Śródziemia.
O ile w poprzednich częściach zdarzały się wyraźne dłużyzny, potwierdzające
fakt „rozciągnięcia” historii na siłę, o tyle
finał to już wyłącznie czysta, wizualizowana z pomocą najnowszych osiągnięć
filmowej techniki, akcja. Oglądanie przez
praktycznie dwie godziny tytułowej potyczki, pełnej efektownych scen i zwrotów zdarzeń, to prawdziwe przeżycie.
Widowiskowy finał, na jaki zasługiwała
ta saga. Można nie przepadać za gatunkiem fantasy, jednak kolejne odcinki
przygód Bilbo, Gandalfa i drużyny walecznych krasnoludów to filmy, które na
każdym powinny zrobić wrażenie. Trudno nie docenić ogromnej skrupulatności,
z jaką odmalowano obrazy z kart powieści pisarza. To piękna, dopracowana
w najmniejszym detalu wizja totalnie
odrealnionego świata, któremu okazjonalnie warto dać się pochłonąć.
„Whiplash”,
reż. Damien Chazelle
(USA 2014)
„Wielkie oczy”
(„Big Eyes”),
reż. Tim Burton
(USA 2014)
Bohater „Whiplash” to młody i ambitny
student akademii muzycznej w klasie
perkusji, choć gdyby był piłkarzem czy
bokserem, nie wyrządziłoby to temu filmowi żadnej szkody. Artystyczne właściwości muzyki nie pełnią przecież
w filmie praktycznie żadnej roli; tu liczy
się rzemiosło. To stara jak świat opowieść o aspiracjach, determinacji, ciężkiej pracy i – przede wszystkim – trudnej relacji na linii uczeń-nauczyciel. Ten
ostatni zawłaszcza sobie zresztą scenę
za każdym razem, gdy tylko pojawia
się na ekranie. Fletcher, szef cenionego jazzowego big bandu działającego
w ramach szkoły, to osobowość charyzmatyczna, wybuchowa, często niebezpieczna, ale – na swój sadystyczny
sposób – piekielnie inspirująca. Przede
wszystkim dzięki kreującemu tę postać
J.K. Simmonsowi „Whiplash” ogląda
się z zapartym tchem. To film o intensywności perkusyjnej solówki, wyczerpującej (emocjonalnie), ale skutecznie
przykuwającej uwagę i niepozwalającej
oderwać od siebie wzroku. Nieważne,
że po drodze, najeżonej kolejnymi fabularnymi „twistami” rodem z psychologicznego thrillera, gdzieś gubi się intencja autora. Do odpowiedzi na pytanie
o to, jak znaleźć kompromis między wykonawczą perfekcją w służbie nieomylnej partytury i swobodą artystyczną
podkreślającą własną jednostkowość,
widz musi już dotrzeć sam.
Prawdziwa historia Margaret Keane, malarki, której za sprawą kiczowatych, acz
charakterystycznych portretów dzieci o
wielkich oczach, na przełomie lat 50. i 60.
udało się osiągnąć niemały sukces. Problem w tym, że cała należna jej sława spłynęła na jej męża, który ojcem tej kariery
był jedynie od strony marketingowej. Purytańska Ameryka nie była wszak najlepszym miejscem dla niezależnych kobiet,
szczególnie tak mało przebojowych jak
portretowana przez Amy Adams artystka.
Jeśli szukać powodów, dla których Tim
Burton zainteresował się tą biografią, jedynym kluczem byłyby właśnie te obrazy, na
których niepokój i melancholia mieszają
się z cukierkowością i groteską. Poza tym
jest to bowiem fabuła dosyć tradycyjna,
umiejscowiona w całkowicie realistycznej
rzeczywistości. To nietypowe dla twórczości autora „Soku z żuka” i – faktycznie –
można odnieść wrażenie, że on sam nie
do końca tę historię czuje. Opowiada ją
tak, jakby nie umiał się zdecydować, czy
z szacunku do bohaterów pozostać wiarygodnym, czy może wtłoczyć w nią kolejne
elementy rodem z kreskówki, w których
wykorzystywaniu od zawsze się specjalizuje. Na przykład każąc Christophowi Waltzowi szarżować niczym rewiowy
gwiazdor, nie pozwala widzowi na poważnie przejąć się losem tłamszonej kobiety.
„Wielkie oczy” nie angażują tak, jak powinny, emocjonalnie zbliżając się do stojącej
w ich centrum „sztuki”.
58
59
Nie samą pracą żyje człowiek
Nie samą pracą żyje człowiek
KSIĄŻKI
Czar
PRL-u?
W wolnej Polsce żyjemy już 25 lat, ale pamięć o PRL-u jest żywa, a nawet
można powiedzieć, że wraca. Jedni upatrują przyczyny tego w braku
rozliczenia z historią i wciąż żywych krzywdach, których nikt nie zadośćuczynił, pytaniach
bez odpowiedzi. Inni wspominają po prostu z rozrzewnieniem czasy swojej młodości, która
przypadała akurat na te lata. Jeszcze inni, którzy z racji swojego wieku tych lat pamiętać
nie mogą, odkrywają, że chociaż czasy były podłe, to żyło i pracowało wtedy
wielu wspaniałych ludzi i wielu z nich miało ideały, które próbowało wcielać w życie.
Nie zgadzają się ze skrajnymi postawami każącymi negować wszystko, co się z PRL-em
kojarzy – architekturę, modę czy design. Wynajdują perełki i, często w trochę nowszej
oprawie czy funkcji, przywracają do łask i ogólnej świadomości. I tak możemy kupić
ubrania i akcesoria z hasłami nawiązującymi treścią i wyglądem do PRL-owskich szyldów,
gry planszowe o staniu w kolejce, zastawę jak z barów mlecznych, czy odnowione meble z
lat 60 i 70. Bogata jest również literatura związana z tymi czasami – opisująca
zarówno życie codzienne, procesy społeczne, gospodarcze czy polityczne. Dostępne są
liczne albumy oraz opracowania naukowe na ten temat.
Niedawno ukazała się książka naszego
„wywiadowcy” Piotra Gajdzińskiego, który
wydał w Wydawnictwie Poznańskim biografię Edwarda Gierka, byłego I sekretarza
KC PZPR, pod tytułem „Gierek. Człowiek
z węgla”. My jesteśmy jeszcze w trakcie
lektury, dlatego przedstawiamy fragment
recenzji tej książki, opublikowanej na blogu
„Zupełnie inna opowieść”.
Trzeba powiedzieć wprost: Gajdziński
zmierzył się z materią trudną, ale z tej wal-
historyków łomu, którym wali się na oślep
i burzy wszystko jak leci. Gierek Gajdzińskiego to nie wielki przywódca (choć często
na Zachodzie szanowany i podziwiany), to
nie mąż stanu czy choćby przebiegły strateg, ale człowiek, który osiągnął szczyty, bo
uwierzył, że jest wielki, człowiek z podstawowym wykształceniem, bez ekonomicznego przygotowania, unikający trudnych
spraw i decyzji, Dyzma znikąd, który ma
jednak przynajmniej jeden niewątpliwy talent – umiejętność rozmawiania z robotni-
Gajdziński zmierzył się z materią trudną, ale z tej walki
wyszedł obronną ręką. Zdecydowanie nie postawił
pomnika, ale i nie wziął do ręki tak popularnego ostatnio
u niektórych historyków łomu, którym
wali się na oślep i burzy wszystko jak leci.
ki wyszedł obronną ręką. Zdecydowanie
nie postawił pomnika, ale i nie wziął do
ręki tak popularnego ostatnio u niektórych
kami i przekonywania ich do swoich racji
(słynne: „Pomożecie?”). Nic dziwnego –
jest jednym z nich, górnikiem z belgijskiej
kopalni węgla kamiennego w Limburgii, który pierwszą pracę podjął
w wieku 13 lat, legitymując się sfałszowaną metryką. Jest człowiekiem wyrzuconym
z Francji za współorganizowanie strajku
w kopalni.
Gajdziński swą opasłą książkę, bogato ilustrowaną wycinkami z ówczesnej prasy, ale
i reklamami rodzimych produktów z „przerwanej dekady” (biuściasta niewiasta oparta o maskę polskiego fiata), zbudował nie
tylko na dokumentach czy opublikowanych
autobiografiach bohaterów, ale podszedł
do niej po dziennikarsku, rozmawiając
z tymi, którzy mogli mieć najlepszą wiedzę
o latach 70. i 80., a przede wszystkim o
kulisach rozgrywek na szczytach władzy,
w tym z generałem Wojciechem Jaruzelskim – początkowo jednym z ludzi Gierkowi
najbliższych, który później, w przeddzień
stanu wojennego skazał Sztygara na internowanie.
Gajdziński jest autorem obiektywnym, choć
da się w jego książce wyczuć złość – na
tych, którzy stawiając Gierkowi pomniki,
posługują się pamięcią wybiórczo. Na tych,
którzy tęsknią za dawnymi czasami, nie
przyjmując tak prostych argumentów, jak
choćby suche dane gospodarcze – w 1975
roku za przeciętna pensję można było
kupić 70 kg schabu, w 2012 roku już 159,
w połowie gierkowskiej dekady stać nas
było na 39 paczek kawy miesięcznie,
teraz są to już 324 paczki i choć chleb czy
mleko były znacznie tańsze, to już jajek
w miesiącu zjeść możemy dziś ponad
5000, za Gierka – 1400.
Gajdziński chce więc przywrócić nam
wszystkim pełną pamięć o epoce
Sztygara, nie tylko o krówkach, coca-coli
i Peweksach, ale i o gospodarczych „osiągnięciach” ekipy. W 1980 roku dochód
narodowy brutto Polski był czterokrotnie niższy, niż w Hiszpanii, choć w latach
30. XX startowaliśmy z podobnego
poziomu rozwoju i oba kraje miały równie trudną historię. Co więcej, najczęściej
nie pamiętamy też, że PKB w latach
70. był tylko minimalnie wyższy, niż za Gomułki, że w 1971 roku, a więc krótko po
objęciu władzy przez Gierka staliśmy w kolejkach średnio 73 minuty, a w 1976 roku
już 94”.
Przemysław Poznański
Cała recenzja i pozostałe „zupełnie inne
opowieści” o książkach pod adresem
https://alexkuklov.wordpress.com/
Książkę Piotra Gajdzińskiego mogą
Państwo wygrać, rozwiązując naszą
krzyżówkę.
Na tych, którzy tęsknią za dawnymi czasami, nie przyjmując
tak prostych argumentów, jak choćby suche
dane gospodarcze – w 1975 roku za przeciętna pensję można
było kupić 70 kg schabu, w 2012 roku już 159,
w połowie gierkowskiej dekady stać nas było
na 39 paczek kawy miesięcznie,
teraz są to już 324 paczki i choć chleb czy mleko były
znacznie tańsze, to już jajek
w miesiącu zjeść możemy dziś ponad 5000, za Gierka – 1400.
60
61
Nie samą pracą żyje człowiek
Nie samą pracą żyje człowiek
Krzyżówka PRL-owska
2
1
1
POZIOMO
PIONOWO
1. Zmarł 5 marca 1953
1. „Człowiek z nadziei”
2. Pseudonim Władysława Gomułki
2. Nazwisko następcy Gierka na stanowisku
I Sekretarza
2
4
3
2
3
4
3. Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy
4
3
5
4. Nazwisko spikerki, matki Grażyny
Torbickiej
1
6
6
5
6
5
11
8
10
7
9
12
9
8
9
11
12
8
5. Partia sprawująca władzę w PRL-u
6. Nazwisko aktorki i pisarki, która obwieściła
Polakom koniec komunizmu
6. Czwartkowy Teatr Sensacji w TV
8. Tak nazywano rock’n’roll
9. Propagandowa piosenka Szpilmana – zachęta do pracy (dwa wyrazy)
10
14
10
18
11
15
13
17
13
16
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres:
[email protected]
Pierwsze 5 osób, które prześlą poprawne
rozwiązanie otrzyma ksiąkę.
7. Lokalizacja przygody z pierwszego barwnego filmu fabularnego produkcji polskiej
8. „... Ludu”, gazeta codzienna wydawana
w PRL
9. Dla pań na 8 marca
10. Można go było poznać po kolorowych
skarpetkach
10. „Przyczyna ślepoty” z plakatów propagandowych
11. „Bilety towarowe”
11. Pieszczotliwie o Irenie Santor
12. Nierób z plakatów propagandowych
12. Nazwisko bohatera „Człowieka z marmuru”
13. „Pasiasty dywersant”
12
4. Robotniczo-chłopski
5. Realizm socjalistyczny
7. Kaczmarski zapowiadał, że runą
7
3. Za jej twarz „każdy by się zabić dał”, jak
śpiewał Perfect (imię i nazwisko)
Konto dla młodych z ofertą kredytową
Nie odkładaj planów
Spełnij swoje
marzenia
i wygraj
2000 zł!
www.sgbdlamlodych.pl
Konto dla młodych z ofertą kredytową
Jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które wkraczają w dorosłe życie, rozpoczynają studia lub zaczynają
pracować na własny rachunek. To uniwersalne konto daje możliwość elastycznego zarządzania
finansami, a także zapewnia łatwy dostęp do dodatkowych środków, dzięki trzem wyjątkowym ofertom
kredytowym. Zakładając je teraz, masz szansę na zdobycie jednej ze 100 nagród gotówkowych
o wartości 2000 złotych.
Aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy w czasie trwania promocji założyć konto oraz skorzystać
z jednego z oferowanych produktów: kredytowych lub kart SGB. O szczegóły oferty zapytaj swojego
Doradcę w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku S.A.
Loteria „Konto dla młodych (zima 2015)” dostępna jest w wybranych
Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku S.A.
Promocja trwa od 12 stycznia do 13 marca 2015 r. Więcej szczegółów
i regulamin promocji na stronie sgbdlamlodych.pl
www.sgb.pl

Podobne dokumenty

Informator SGB 5/2014 - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Informator SGB 5/2014 - Spółdzielcza Grupa Bankowa przystosować się do funkcjonowania w warunkach rekordowo niskiego oprocentowania. Powrót podstawowych stóp procentowych do poziomu obserwowanego w 2012 r. może bowiem nastąpić dopiero w 2016 r. alb...

Bardziej szczegółowo