Raport wojewódzki 2011 - BIP Urzędu Marszałkowskiego

Komentarze

Transkrypt

Raport wojewódzki 2011 - BIP Urzędu Marszałkowskiego
Raport wojewódzki
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
2011
Dział 1. Wytwarzanie odpadów
Posiadacz odpadów
REGON
SPECJALISTYCZNY
GABINET CHORÓB
SKÓRNYCH I
WENERYCZNYCH
SŁAWOMIR KOWALIK
(5-2905)
8761423942
870616492
DURCON COMPANY
OF POLAND SP. Z
O.O. (2-2334)
9561916209
870626148
POMORSKI
OŚRODEK
MASZYNOWY Sp. z
o.o. (1-0247)
"SPOŁEM"
SPÓŁDZIELNIA
PRODUKCJI
SPOŻYWCZEJ W
TORUNIU (2-2939)
MIEJSKI ZAKŁAD
KOMUNIKACJI Sp. z
o.o. (2-0070)
1
NIP
5580008735
8790170797
8762147088
090457519
005720555
871528212
Rodzaj prowadzonej
działalności wg.
klasyfikacji PKD
Kod
odpadów
180103
DH25.24.Z
DJ28.52.Z
DA15.81.A
I60.21.A
Rodzaj odpadów
Masa wytworzonych odpadów [Mg]
Masa odpadów
Sucha masa
odpadów
0,0080
070213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
070299
Inne niewymienione odpady
200201
Odpady ulegające biodegradacji
1,2000
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
4,0000
120101
0,8000
160213
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
170405
Żelazo i stal
2,4300
200125
Oleje i tłuszcze jadalne
0,7300
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
080318
2,9800
125,8100
0,0400
23,4060
0,0150
0,0400
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,5730
160112
0,1720
160119
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
0,7200
160122
Inne niewymienione elementy
1,3580
160213
0,0450
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
8,8900
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0270
130205
130208
140603
150202
PRYWATNA
PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA
LUCYNA ROJKO
(5-0902)
2
8791108501
870018928
N85.13.Z
1,7100
0,1500
0,6860
4,4800
0,0580
1,6200
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ALINA LISIK (2-5162)
8761424841
871084287
AUTOSAR WIELUŃSKI Sp. z o.o.
(2-1387)
8791157818
870373517
N85.13.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
0,0410
0,2400
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,4200
160117
Metale żelazne
1,0000
160120
Szkło
0,7600
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,1500
180103
130206
130208
160601
090569164
SPZOZ Gminna
Przychodnia (1-9625)
3
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Maciej Czerwiński
(5-1205)
9562171160
340733989
EDF Toruń Spółka
Akcyjna (2-3268)
8790170662
870245080
N85.12.Z
180103
180103
E40.11.Z
100101
0,4600
0,3000
0,5000
0,0380
8 810,0000
100180
130208
160213
160604
190903
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
ANNA MIKOŁAJCZUK
(5-0705)
5581194786
091303310
N85.13.Z
180103
ENERGOREMONT
S.J. (1-2900)
5591001719
090070128
DJ28.11.A
080111
080318
120120
130208
150110
160107
160213
170107
4
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Osady z dekarbonizacji wody
21 115,1000
0,2800
0,2000
0,0300
98,8000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte materiały szlifierskie
zawierające substancje niebezpieczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Filtry olejowe
0,0560
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
0,0500
0,6000
0,0150
0,3620
0,1700
0,2130
0,0130
264,0000
OPTIMA Recykling
Sp.z o.o. (4-0456)
ALCHEM GRUPA Sp.
z o.o. (2-3221)
7991902812
673002791
5272355435
017381150
G51.90.Z
Aluminium
170405
Żelazo i stal
170604
191201
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Papier i tektura
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,9000
150110
0,7760
45,2400
8,2000
5540163978
002515659
150101
8882229587
910329365
120113
Odpady spawalnicze
0,0550
120117
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z drewna
0,2580
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0140
130208
150103
150110
5
193,5320
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Opakowania z papieru i tektury
160506
CUKIERNIA "
BARBARA "
EUGENIUSZ KORNAŚ
(5-1806)
PRZEDSIĘBIORSTWO
INWESTYCYJNO REMONTOWE
"REMWIL" Sp. z o.o.
(3-1039)
1,1000
170402
0,8400
0,7500
0,1200
0,1000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,3200
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,2616
0,0710
170203
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
180102
0,0050
190801
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
0,0500
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady tworzyw sztucznych
150202
150203
160103
160213
160214
160601
160604
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Justyna Róg (3-6234)
8921036907
910282586
180103
Urząd Gminy
Świedziebnia (2-0224)
J.M. TRADE Jerzy
Mróz (5-2804)
6
8741287045
8791011428
000545024
871140347
O91.11.Z
070213
1,5560
2,2300
0,1020
2,4400
0,0200
14,1530
0,0350
0,2500
10,0000
273,8400
5.00
MEDIX Sp. z o.o.
(5-1605)
5932178934
191873872
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 02 07
0,0142
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,3000
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
150103
Opakowania z drewna
1,4500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0005
2,3000
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,6300
180103
180208
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
(5-1803)
5611326271
092352032
N85.12.Z
180103
WYTWÓRNIA
STYROPIANU
HENRYK
PIOTROWSKI (1-1316)
5590000592
090522889
DG24.16.Z
130208
170405
NORD TRUCK Sp. z
o.o. (2-3757)
9562141986
340002777
130208
140603
150202
7
0,0250
0,0100
0,6000
0,2530
0,1000
0,2000
160119
Tworzywa sztuczne
0,8500
160122
Inne niewymienione elementy
0,2000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1800
0,1080
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
8,3000
150203
0,5000
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0000
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0420
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,3500
120121
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
0,9370
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
SYLWIA GRUSS
(5-1506)
9531094412
090080227
N85.13.Z
180103
ZAKŁAD MIĘSNY
"RITTER" (2-0560)
8750000681
870537999
DA15.11.Z
020281
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
"EL-VITA" Sp. z o.o.
(1-8381)
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "OPAK MET" STANISŁAW
BARAŃSKI (1-2993)
5542196284
5560000475
091662925
090389858
DJ28.75.B
130208
150101
8
220,1000
3,4000
1,1000
0,8570
5,2500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7850
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,2730
160213
160214
170405
ROLNICZA
SPÓŁDZIELNIA
PRODUKCYJNA W
BACHORZEWIE
(3-5169)
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE "FORMA"
ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ ANNA,
STANISŁAW
BRZOZOWSCY
(1-2152)
8930003853
5540394005
000470792
340028630
A01.11.A
DI26.21.Z
0,1000
57,9360
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0500
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,2070
1,0000
101299
Odpady z przygotowania mas
wsadowych do obróbki termicznej
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Inne niewymienione odpady
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,1000
100101
101201
101208
9
0,0220
0,3000
1,0000
0,1000
160214
200101
200301
200303
200304
ZAKŁADY MIĘSNE
LNIANO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ (1-0680)
5591837292
093049420
020202
020203
BELMA
ACCESSORIES
SYSTEMS Sp. z o.o.
(1-3672)
10
8740005748
5542451581
870516827
092976471
DJ28.51.Z
0,0020
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z czyszczenia ulic i placów
1,3000
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
Odpadowa tkanka zwierzęca
4,0000
0,1000
0,1000
0.60
936,4000
226,4000
150101
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
170405
Żelazo i stal
0,2000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
1,1400
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
1,1890
160119
Tworzywa sztuczne
3,3400
160120
Szkło
6,2400
160199
Inne niewymienione odpady
0,5000
080112
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
37,7000
110108
Osady i szlamy z fosforanowania
10,5290
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
020204
ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW
WOJCIECH SZULC
(2-2130)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Papier i tektura
175,0000
13,0000
43,9000
308,0080
1 038,8000
0.00
120103
120104
0,1000
21,9000
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje hydrauliczne
2,8000
1,4390
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Szlamy i odpady stałe zawierające
rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
Opakowania z papieru i tektury
57,3000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
29,7000
150103
Opakowania z drewna
21,3000
150110
2,2340
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160199
Inne niewymienione odpady
0,9000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1200
120121
130113
130205
140604
150202
150203
160214
160601
11
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
2,2370
0,3150
4,4870
2,2000
0,1000
0,4000
0,7850
12
170405
Żelazo i stal
0,1000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0503
PRAKTYKA
ORTODONTYCZNA
TERESA POPIELARZ
(1-8062)
5611023085
091228554
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
"HELMET" S.
NACKOWSKI, W.
NACKOWSKA S.J.
(1-5568)
FIRMA
PRODUKCYJNO HANDLOWA "GRAN FOL" KRZYSZTOF
FAŁKOWSKI (2-2366)
5560804268
090058305
DJ28.75.B
120101
8781004800
870255427
DH25.24.Z
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,7700
160214
0,0003
170405
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
191201
Papier i tektura
4,2700
191204
Tworzywa sztuczne i guma
4,2900
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0380
GABINET
DENTYSTYCZNY
WITOLD
HAWRYLEWICZ
(5-0704)
8781285727
870382309
Ferma
Drobiu-Krakówek
Małgorzata i Adam
Ruszkowscy (1-5879)
5590010372
090384370
A01.24.Z
020182
181,0000
3,9000
1,1200
ZAKŁAD
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY
"HYLMET" HENRYK
FIGIEL, EUGENIUSZ
PIESIK S.J. (1-2212)
5610002454
090012020
DK29.32.A
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
72,0000
120103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Emulsje olejowe niezawierające
związków chlorowcoorganicznych
Odpady z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 17
19,3000
130105
LAKIERNICTWO
POJAZDOWE JANUSZ
SOBCZYK (5-2003)
5541749611
340421072
080118
0,0050
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
150203
0,0050
200102
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Szkło
200139
Tworzywa sztuczne
0,1000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Szlamy farb drukarskich inne niż
wymienione w 08 03 14
0,0280
160213
5561938893
091493492
GABINET
DENTYSTYCZNY
JANINA ZELLMA
(5-2306)
8791657550
870077262
STEX Janiszewscy
Spółka Jawna (2-3472)
8790173028
005731530
DE21.21.Z
030308
080315
13
0,0100
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Opakowania z papieru i tektury
120117
TOMASZ MICEK
"KARCZMA POD
TOPOLĄ" (5-0505)
10,9720
0,0180
0,0040
0,2000
1 104,0000
8,9300
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,6000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,2800
0,0320
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
1,6500
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,4900
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0400
150107
Opakowania ze szkła
0,2100
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodorotlenek sodowy i potasowy
0,1600
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,0360
160103
160213
POLDANOR S.A.
(4-0304)
8430007859
770891706
A01.30.Z
160213
NZOZ PRAKTYKA
LEKARZA
RODZINNEGO R.
KRZEMIŃSKA-SIEMA
SZKO (5-2703)
5591165088
090495052
BOHAMET S.A.
(1-8990)
5540384828
002492438
N85.13.Z
180103
060204
080318
120102
14
303,3700
150101
0,3400
0,1800
0,0090
0,0540
9,5400
3,5040
160213
170202
170401
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
0,0210
170605
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
4,7000
160214
P.P.H.U.
"DACHMANN" Mariusz
Kielmann (5-2306)
ZAKŁAD MASARSKO
- WĘDLINIARSKI
"SMAKOSZ" ZE
SKLEPAMI
GRZEGORZ
SKOWROŃSKI
(3-0560)
ROLNICZA
SPÓŁDZIELNIA
PRODUKCYJNA W
PIASTOSZYNIE
(1-0543)
203,7000
0,0190
16,7400
402,3700
092928207
8911259209
910856283
DA15.13.A
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
5610001584
000471001
A01.30.Z
020110
Odpady metalowe
1,6300
020181
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
3,1750
0,3800
150102
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
160107
Filtry olejowe
0,0570
080308
Odpady ciekłe zawierające farby
drukarskie
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0010
130208
8792601296
340612889
080318
15
0,1900
5581250645
020182
Print-Jet s.c. P. Han,
M.Blumowski (2-4747)
0,0180
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Szkło
22,3700
5,0800
1,6000
0,0200
MIEJSKIE
WODOCIĄGI I
KANALIZACJA Sp. z
o.o. (1-0078)
5540309241
090563842
E41.00.A
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0500
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
0,0800
0,5600
160103
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1300
160114
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1750
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
0,2460
070280
100101
130208
150202
150203
160213
160214
160507
160509
160601
160604
16
0,4050
0,9570
0,0600
0,3540
2,0940
0,7090
0,7650
0,0040
0,0200
1,4360
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
170504
190801
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Żużle i popioły paleniskowe inne niż
wymienione w 19 01 11
Pyły z kotłów inne niż wymienione w
19 01 15
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
191209
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Minerały (np. piasek, kamienie)
200306
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
1 550,5000
020301
Szlamy z mycia, oczyszczania,
obierania, odwirowywania i oddzielania
surowców
Inne oleje hydrauliczne
841,2300
170605
190112
190116
Młyn Szczepanki Sp. z
o.o. (2-1864)
8762360741
340302692
130113
86,3700
151,0000
0,6000
791,7000
1 707,0000
239,8400
421,6300
14 992,9600
1 972,1300
0,0500
1,1151
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
160107
Filtry olejowe
0,1181
160113
Płyny hamulcowe
160212
Zużyte urządzenia zawierające wolny
azbest
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
130208
160213
160216
170405
17
3,4830
170401
4,7800
11,8700
0,0060
0,0402
0,1360
35,4500
2,876.04
GABINET
WETERYNARYJNY
LEL.WET. ZENON
POCIERZNICKI
(5-2603)
8921152795
005885701
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO
-HANDLOWE
AUTOLAKIERNIA
BEZPYŁOWA S.C.
WAWRZONKOWSKI
ZBIGNIEW,
WAWRZONKOWSKA
MIROSŁAWA(2-1029)
9561896688
870582965
180202
G50.20.A
080112
140603
160213
160214
18
PRYWATNA
PRAKTYKA
GINEKOLOGICZNA
ALINA JEFIMOW GŻYL (5-1205)
5541705186
092536980
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
WIESŁAW KAMIŃSKI
( 5-2304)
8781035930
870144857
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
0,0240
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0200
0,0200
0,0003
0,0220
0,0530
0,0270
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
"ZALMET" S.J. W.M.P.
ZALEŚKIEWICZ
(3-3351)
8921367403
911235028
DJ28.11.B
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,2200
080112
0,7690
080201
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpady proszków powlekających
120113
Odpady spawalnicze
0,1300
120121
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Oleje hydrauliczne zawierające PCB
0,1700
1,0000
150101
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
150103
Opakowania z drewna
1,8000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,0700
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0400
130101
140603
150111
150202
160103
160213
19
1,5000
0,0400
2,8830
0,0450
0,1800
0,1780
160214
170202
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Szkło
170405
Żelazo i stal
0,1540
37,4600
0,1080
Prywatna Praktyka
Lekarska Emanuel
Kalejaiye (3-1186)
8881859412
910188114
180103
EURO-MOTO-POL
(2-5008)
8791982439
871661550
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte opony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
1,1000
160119
Tworzywa sztuczne
1,6400
160120
Szkło
1,0000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
6,0200
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,8600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2800
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,5000
Volvo Maszyny
Budowlane Polska Sp.
z o.o. (5-3003)
8961321057
932783957
G51.82.Z
150202
150203
20
0,3900
0,9500
78,8200
0,8300
1,1800
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"CYNK-POL" MARCIN
GŁADYCH (1-6284)
5571537552
093141679
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ROBERT BARTCZAK
(5-1205)
9531062760
091157558
P.W."GALKOR" Sp. z
o.o. (1-6235)
5542506632
093072330
DJ28.52.Z
DH25.24.Z
160107
Filtry olejowe
2,0000
160117
Metale żelazne
0,0600
160119
Tworzywa sztuczne
0,1400
160120
Szkło
0,0900
110105
Kwasy trawiące
0,5800
120301
Wodne ciecze myjące
0,4400
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,0510
0,1000
150101
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4200
150104
Opakowania z metali
0,1500
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
2,5200
070213
120121
150202
150203
21
1,7000
0,4000
0,0700
0,2700
0,0600
170411
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
160213
160214
160506
160509
Jarosław i Krystyna
Świercz Ferma Drobiu
(3-0385)
BANK SPÓŁDZIELCZY
W INOWROCŁAWIU
(1-2381)
0,0300
0,0600
910303160
A01.24.Z
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,9390
5560804624
000494864
J65.12.A
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0890
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,2000
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0710
7822162376
639749677
DN37.20.Z
130507
130508
170504
190809
8790175381
PAWEŁ BORZĘCKI
BOGDAN BORZĘCKI
LEONARD
KWIATKOWSKI S.C.
ZAKŁAD ŚLUSARSKI
PRZETWÓRSTWO
TWORZYW
SZTUCZNYCH (2-0357)
22
0,0860
8911307753
200301
EKOS Poznań Sp. z o.
o. (5-2105)
0,0300
870160572
DH25.24.Z
120101
2,3400
8,0000
113,3480
210,0000
188,7900
0,3100
WITOLD KARBOWSKI
PAK FIRMA
HANDLOWO
PRODUKCYJNA
(2-0360)
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
"REWER" JÓZEF
REWER (5-0302)
"HURTOSTAL"
WYROBY
METALOWE I
METALE KOLOROWE
Sp. z o.o. (1-1580)
23
8790258345
8790257239
5540308477
005729929
870560260
001337345
G51.90.Z
G50.30.B
G51.54.Z
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,0600
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5500
160213
0,0100
070213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady tworzyw sztucznych
170182
Inne niewymienione odpady
2,4400
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
3,6200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1200
150203
0,3050
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2500
160117
Metale żelazne
0,1000
160119
Tworzywa sztuczne
0,0150
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0010
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,6800
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1800
150105
Opakowania wielomateriałowe
1,1200
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,1950
24,9600
0,1200
170107
200301
ANTONI POPOWSKI
DROGI I MOSTY
(3-5965)
Zakład
Produkcyjno-Handlowy
i Usług Różnych "Nord"
S.J. (2-1886)
POBIELANIE
MATERIAŁÓW
ŚRUBOWYCH JAN
JAŚKOWIAK (1-6176)
ORLEN
LABORATORIUM Sp.
z o.o. (4-0386)
8881262826
340391508
8781383298
870457562
9670425143
091392093
7742743094
611377246
130208
DJ28.51.Z
20,0000
19,2400
0,4400
0,1000
160107
Filtry olejowe
170101
170182
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Inne niewymienione odpady
170405
Żelazo i stal
120199
Inne niewymienione odpady
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,2000
110106
0,1600
170405
Odpady zawierające kwasy inne niż
wymienione w 11 01 05
Żelazo i stal
060404
Odpady zawierające rtęć
0,0010
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0130
150110
24
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
550,0000
8,0000
3,6000
25,1700
0,0500
0,2420
150202
160214
160506
160507
160508
FRAUENTHAL
AUTOMOTIVE TORUŃ
SP. Z O.O.. (2-0953)
8790179479
870170122
DJ28.52.Z
080111
080117
120101
120102
120109
120301
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Wodne ciecze myjące
0,7900
0,0060
0,1810
0,4010
0,4820
9,5120
14,6700
64,2000
64,5000
7,3630
11,5800
0,4910
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,7000
150103
Opakowania z drewna
3,4000
130205
25
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
4,7000
150110
150202
160107
160213
170405
TADEUSZ ŚLIWA MR
MAX FIRMA
PRODUKCYJNO
HANDLOWO
USŁUGOWA (2-2321)
9560005836
870172055
5611221394
000821091
22,1490
0,3790
0,0250
273,3000
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
3,2000
020680
0,0500
150101
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0200
160211
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
0,0800
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,4600
160214
26
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
4,0700
020601
100101
OŚRODEK
DOSKONALENIA
KADR SŁUŻBY
WIĘZIENNEJ W
SUCHEJ (1-0593)
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,4500
0,0700
0,1320
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
CHIRURG-ONKOLOG
DR.N.MED.R.LASKO
WSKI RYSZARD
LASKOWSKI (5-1706)
5541430447
090332551
EKO-TANK SP. Z O.O.
(1-2213)
5591828206
092969790
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0180
0,2300
170405
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żelazo i stal
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0070
180103
0,0950
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0300
150107
Opakowania ze szkła
0,2000
170405
Żelazo i stal
0,1800
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0150
180103
G50.50.Z
150102
150202
APTEKA
"SŁONECZNA"
BORSUK BOŻENA
(5-2605)
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"MEDYK" (5-0102)
8751001180
870269694
8790095647
870560343
CENTROSTAL ŁÓDŹ
S.A. (4-0369)
7260001106
470102498
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"NOW-VITA" (5-1205)
27
5592012234
340673572
K74.14.B
2,0000
5,7500
2,0000
BARTOSZ BODUS
GOSPODARSTWO
ROLNE (5-1205)
9721017343
634646978
SAMODZIELNA
PUBLICZNA MIEJSKO
- GMINNA
PRZYCHODNIA W
KAMIENIU
KRAJEŃSKIM (1-9202)
5611327454
092355711
BANK SPÓŁDZIELCZY
W TORUNIU (2-3169)
8790169920
000495289
N85.12.Z
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
020199
Inne niewymienione odpady
3,5000
100101
0,1000
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3200
170405
Żelazo i stal
4,0000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
0,0935
080318
160214
Serwis Separatorów i
Kanalizacji Eko-Jura
Stefan Sneka (5-1911)
5751239106
150560671
130508
190809
SITS Sp. z o.o.
(2-3648)
8741704017
340247556
030199
080318
28
13,8100
020182
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne niewymienione odpady
0,0150
0,0281
0,3220
123,0000
258,0000
89,6550
0,0530
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
93,6660
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
77,4860
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
1,6180
160213
160214
160216
160601
WĘGLO-ZŁOM SP. Z
O.O. (1-6860)
5581807823
340429458
G51.51.Z
130208
150202
Studio Tatuażu i
Piercingu - NIUANS
Bojko Jan (5-0707)
8421693097
340586620
GOSPODARSTWO
ROLNE JOANNA
FRISCHKE KRAJEWSKA (1-5902)
5542426904
093082563
180103
A01.24.Z
020182
180202
29
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2360
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,1760
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,1160
0,0620
2,1510
0,0480
0,0580
17,8700
0,1400
SAMODZIELNY
PUBLICZNY
OŚRODEK ZDROWIA
(2-5144)
8792072627
871076543
APTEKI CEFARM Sp.
z o.o. (1-1078)
5542406907
092910101
AUTO CZĘŚCI
BYDGOSZCZ ROBERT
WILCZEWSKI (5-2801)
Miejski Zakład
Wodociągów i
Kanalizacji w
Golubiu-Dobrzyniu
(2-3000)
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE "EMIX"
STANISŁAW PACEK
(3-7845)
30
5542157999
N85.12.Z
0,1620
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
191201
Papier i tektura
1,2230
150202
0,0400
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0050
160115
0,0300
160119
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
0,1000
180103
160214
092513950
0,2940
0,1120
0,0200
0,0300
922,2000
8780010247
870228146
E41.00.A
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
8920001226
005889060
DA15.89.Z
020203
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,8000
150105
Opakowania wielomateriałowe
4,0500
1,0000
25,6000
211.00
160213
160380
Drugi Urząd Skarbowy
(2-3422)
8791017052
870501820
080318
160213
160214
FIRMA
WIELOBRANŻOWA
"URBANIAK" MARIAN
URBANIAK (1-1118)
5610000277
091000354
030105
100103
150101
150110
Gospodarstwo Rolne
Aleksandra
Frischke-Kwiatkowska
(1-5891)
5542245605
093002618
020182
160213
31
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
FAMILY - MED S.C.
KRZYSZTOF BEJNAR,
KATARZYNA KUTC NARAINE (5-0207)
8792603088
340624036
N85.12.Z
180103
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ
(2-0390)
9561664423
000915455
L75.25.Z
160103
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,0500
0,4000
0,1200
0,0930
1,0400
65,0000
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Opakowania z papieru i tektury
0,6000
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0030
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte opony
0,0200
0,3000
5,7000
0,0390
0,2300
160211
160214
160601
168101
"A100"
PRZEDSIĘWZIĘCIA
INFORMATYCZNE Sp.
z o.o. (2-3545)
8792269956
871540816
160214
160216
PRODUKCJA HANDEL
USŁUGI AGROMIL SP.
Z O.O. (1-8056)
Gabinet
Stomatologiczny Piotr
Raginia (5-0204)
5562530881
093179370
020182
9561034432
871167599
180103
PRYWATNY GABINET
NEUROLOGICZNO-RE
HABILITACYJNY
Jarosław Tywoniuk
(5-2306)
5541439230
091557967
180103
ZAKŁAD KOMUNALNY
W SICIENKU (1-1184)
9531021005
091235011
O90.02.Z
100101
190805
ZAKŁAD
TRANSPORTU
HANDLU I USŁUG BENEDYKT
RAKOWSKI (1-2407)
32
8890000557
910028184
130208
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0100
Odpady wykazujące właściwości
niebezpieczne
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,2310
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,3000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0210
0,0200
0,4700
0,3000
9,9000
0,0010
0,3000
4,0000
1,0700
130507
130508
160103
160216
GOSPODARSTWO
ROLNE SEBASTIAN
FRYSZKE (1-5893)
9532249880
092839320
A01.24.Z
020182
INPOST SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ (5-0306)
33
8741597917
6792895061
871305742
120246484
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ROBERT
BORCZYŃSKI (5-2101)
7391813810
510335734
MC DONALD'S
POLSKA Sp. z o.o.
(4-0009)
5210088110
012050075
H55.30.B
0,6000
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0200
1,4000
6,6000
27,1500
0,0210
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
160117
Metale żelazne
0,5000
160118
Metale nieżelazne
0,0100
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2700
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3500
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
0,0490
160213
MECHANIKA
POJAZDOWA
MIROSŁAW
WIŚNIEWSKI (5-0106)
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Zużyte opony
020304
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5000
4,5100
10,0200
1,2900
150203
160213
ZAKŁAD
PRZETWÓRSTWA
OWOCOWO WARZYWNEGO
"UNISŁAW" Sp. z o.o.
(2-2993)
"AUTO - TYLICE"
Łukasz Safijanowski
(5-1105)
WOJSKOWE
ZAKŁADY
UZBROJENIA S.A.
(2-0065)
8751352608
8741508807
8760205002
871160344
DA15.33.A
340740251
000173232
020301
0,0070
84,3000
Opakowania z papieru i tektury
9,1000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,9000
150104
Opakowania z metali
1,5000
150107
Opakowania ze szkła
4,2000
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
10,1000
0,0170
160119
Tworzywa sztuczne
0,1000
160120
Szkło
0,1000
170405
Żelazo i stal
0,3000
070299
Inne niewymienione odpady
7,3400
080112
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpady z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 17
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,3260
080118
080318
100101
34
0,0020
150101
130208
DK29.60.Z
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Szlamy z mycia, oczyszczania,
obierania, odwirowywania i oddzielania
surowców
40,2600
0,0830
208,0000
120101
120105
120109
120115
130208
150202
150203
160103
160111
160114
160117
19,1800
Okładziny hamulcowe zawierające
azbest
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
0,1030
2,3900
0,2200
0,3500
6,5800
3,0050
2,6700
0,5200
0,2200
130,2400
0,1490
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170201
Drewno
2,0600
170202
Szkło
0,4080
170380
Odpadowa papa
8,5600
170402
Aluminium
0,2750
170405
Żelazo i stal
9,7630
160213
35
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Szlamy z obróbki metali inne niż
wymienione w 12 01 14
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,0340
0.28
180103
200101
070299
Inne niewymienione odpady
130110
0,0200
150101
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,1000
150103
Opakowania z drewna
0,4000
150104
Opakowania z metali
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
190205
NATURAL CHEMICAL
PRODUCTS Sp. z o.o.
(1-0383)
5540233348
002525474
DG24.16.Z
130205
130307
150203
36
0,0600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki
odpadów zawierające substancje
niebezpieczne
Papier i tektura
2,9300
5,0100
46,8000
0,0200
0,0050
1,1000
10,0000
1,6620
0,1000
2.34
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne oleje hydrauliczne
0,0050
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8500
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Płyny hamulcowe
0,2400
1,4480
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,2062
160119
Tworzywa sztuczne
0,2820
160120
Szkło
0,0001
160213
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"LUBRAMED" (5-0109)
8881922955
910916536
JEDNOSTKA
WOJSKOWA NR 3537
(5-2806)
8741458920
870568304
180103
L75.22.Z
030105
130113
130208
150102
150110
150202
150203
160113
160114
37
0,0700
0,4710
0,0195
0,0030
0,0750
7,2760
0,1071
5,6170
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Inne baterie i akumulatory
0,3160
0,0060
170201
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Odpady zawierające inne substancje
niebezpieczne
Drewno
170402
Aluminium
0,0130
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,1160
180103
0,1020
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,0130
191208
Tekstylia
0,0100
200108
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Inne niewymienione odpady
5,8100
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,1000
160213
160214
160216
160303
160602
160605
160708
160709
ZAKŁAD
ENERGETYKI
CIEPLNEJ Sp. z o.o.
(1-0403)
5560800796
091580660
E40.30.A
070299
080318
38
0,8032
0,2640
0,0002
0,0060
0,0198
2,1560
0,1180
0,2890
0,1000
100180
130205
150110
150202
150203
160107
160213
160215
160216
160507
160508
160601
170101
39
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
8 606,0000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0750
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
39,0000
0,5290
0,0230
0,3040
0,1000
0,0200
0,0790
0,3000
0,0710
0,0880
0,0250
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
209,8000
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
431,2000
170604
WOJSKOWA
SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA
LEKARSKA
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
(5-1304)
8762001172
870611566
N85.12.Z
080318
2,7710
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
200140
Metale
0,1730
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,0160
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,1300
170405
180103
090476623
CB14.40.Z
080318
100101
40
0,1010
0,1880
160214
5560800684
3,7000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
160213
INOWROCŁAWSKIE
KOPALNIE SOLI
SOLINO S.A. (1-0374)
0,1000
170401
0,0600
1,4260
0,0150
0,0947
3,4910
0,5030
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,7260
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Inne baterie i akumulatory
0,2582
9,2000
170405
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
2,8400
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Odpady wielkogabarytowe
130208
150202
160213
160214
160506
160605
170101
200121
200307
41
6,5690
0,7150
0,2028
0,5216
0,0013
0,0200
7,8570
67,3240
0,0035
0,0900
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA JOLANTA
LESZCZYŃSKA
(5-2906)
5541716066
090330664
IBIS International
Bakery Industries
"Spomasz" Sp. z o.o.
(1-2155)
5540230887
090053199
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,0140
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
5,6190
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
0,0400
0,1580
150101
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
150103
Opakowania z drewna
0,4000
150104
Opakowania z metali
0,3500
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
0,1200
180103
DK29.53.Z
080111
120101
120102
120103
120104
120105
130208
150203
160214
160602
42
0,0300
9,0900
0,3500
0,2500
0,5000
0,3000
0,0200
0,0400
170101
GABINET LEKARSKI
JAN CHMARA (5-2101)
9670045334
090577175
180103
KIMOTO POLAND Sp.
z o.o. (2-3960)
9562189177
340263957
070213
070299
Inne niewymienione odpady
0,2000
150101
Opakowania z papieru i tektury
8,8000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
150202
0,0060
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0200
871530019
NIZPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"MEDICUS"
PRZYCHODNIA
RODZINNA (5-1201)
N85.12.Z
180103
160216
TZMO ŚNIADECKI Sp.
z o.o. (2-2415)
43
1,1000
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
8792311581
871617134
DG24.51.Z
0,0500
0,0370
26,1000
0,0160
1,1000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady zawierające rtęć
0,0100
0,0600
180207
Odpady zawierające siarczki inne niż
wymienione w 06 06 02
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Syntetyczne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
070213
Odpady tworzyw sztucznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
265,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
191,4000
160103
Zużyte opony
160304
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
160213
KUJAWSKA
WYTWÓRNIA
TERMOMETRÓW
SPÓŁDZIELNIA
PRACY (3-4077)
8880200579
000401147
060404
060603
070703
120101
120103
130308
160213
160214
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
STEFAN FAFIŃSKI,
MICHAŁ
MODRZYŃSKI,
TOMASZ PLICHTA
SPÓŁKA CYWILNA
(5-1002)
SENI SP. Z O.O.
(2-1910)
44
8750003320
870501205
870578018
180202
DB17.22.Z
0,0150
0,1000
2,8310
0,3230
0,1000
0,0050
0,1550
0,0260
0,0040
2 710,4000
0,2000
619,4000
160306
BUSINESS-SERVICE
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLO
WE MAREK
POSPIESZYŃSKI
(1-3891)
5540469772
090508270
170402
170405
Żelazo i stal
7,4000
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,0320
080113
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
0,0900
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0370
080318
150101
150202
160213
160604
Dentica-Med s.c.
Małgorzata
Żuchowska,
Aleksander
Stadnicki-Kolendo
(5-1901)
45
8751516435
340484641
1 416,4000
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Aluminium
180103
0,2000
0,0030
0,0300
0,0030
0,0004
0,0110
GABINET
WETERYNARYJNY
S.C. ELŻBIETA
DĄBROWSKA CEZARY MIODYŃSKI
(5-2607)
8741006796
871535710
180202
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
STOMATOLOGIA
OGÓLNA IZABELA
AKERMAN - GÓRNA
(5-2805)
9561332419
871266456
N85.13.Z
180103
"NOTEĆ" FABRYKA
MASZYN I URZĄDZEŃ
DO PRZEMYSŁU I
GÓRNICTWA
ODLEWNIA ŻELIWA
BERNARD URBANIAK
(1-0229)
5560802482
090573651
DJ27.51.Z
030105
100908
100912
100980
120101
170101
Gabinet
Stomatologiczny
Dorota Jędrzejewska
(5-0106)
46
9561585250
871263742
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,0120
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 09 07
Inne cząstki stałe niż wymienione w 10
09 11
Wybrakowane wyroby żeliwne
12,0000
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
19,9000
0,0500
0,6000
0,1000
35,6000
4,5000
0,0440
APTEKA IM
J.KORCZAKA
CZERNIAKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA
(5-0106)
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-TRANSP
ORTOWE "BESPOL"
Sp. z o.o. (2-2527)
8790175688
005726138
8762147042
871524639
G51.51.Z
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0250
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0370
130208
0,9100
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2000
160119
Tworzywa sztuczne
0,0400
160214
0,0062
170402
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Aluminium
170405
Żelazo i stal
1,9500
040106
150101
Osady zawierające chrom, zwłaszcza
z zakładowych oczyszczalni ścieków
Odpady skóry wygarbowanej
zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył
ze szlifowania skór)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
150103
Opakowania z drewna
1,2000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0096
160708
GARBARNIA MASTER
Sp. z o.o. (3-4103)
8880400456
003146566
DC19.10.Z
040108
130208
47
6,6000
0,1300
0,3260
85,0200
179,1800
0,9000
1,8000
Gabinet Weterynaryjny
"N-WET" Marek
Nadolny (5-1806)
9670004571
093108765
10 WOJSKOWY
SZPITAL KLINICZNY Z
POLIKLINIKĄ W
BYDGOSZCZY
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
(1-0701)
5540312510
090538318
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0200
090104
Roztwory utrwalaczy
0,2100
090107
0,3100
150101
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Opakowania z papieru i tektury
46,3400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
23,0400
150104
Opakowania z metali
0,6600
150107
Opakowania ze szkła
7,1900
150110
0,0010
170402
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Aluminium
170405
Żelazo i stal
180103
N85.11.Z
090101
160211
160213
160214
160216
48
0,2100
0,0400
0,8600
1,5600
0,1000
3,6600
30,0000
170407
Mieszaniny metali
0,8000
180101
0,0400
180108
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, inne niż wymienione w 18
01 06
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0010
180110
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0010
190809
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odpady ulegające biodegradacji
0,2000
180102
180103
180104
180106
180107
200108
200201
200301
SHAPERS' POLSKA
Sp. z o.o. (1-6076)
49
5271208040
011947544
DJ28.52.Z
12,3000
89,2500
47,9900
1,2580
0,1100
0,2540
4,1600
9,9800
143,6400
200307
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady wielkogabarytowe
061399
Inne niewymienione odpady
0,1000
070213
Odpady tworzyw sztucznych
6,9600
9,4600
120101
130899
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,5000
160213
0,0860
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,2400
168001
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
0,1650
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0340
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia oraz przetwarzania
0,2450
120103
120109
160214
160216
CZESŁAWA SYCZYŁO
I TADEUSZ SYCZYLO
S.J. (1-9034)
SANATORIUM
UZDROWISKOWE
"WRZOS" Sp. z o.o.
(3-0211)
5611222873
8911405295
091409238
910864609
N85.11.Z
180109
200136
Spółdzielnia
Mleczarska
"MLEKPOL" (1-0145)
7190000425
000827780
DA15.51.Z
020501
020580
50
222,5300
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Inne niewymienione odpady
Odpadowa serwatka
0,4570
2,4000
1,1100
0,3400
0,0300
1,2500
0,0020
83,3000
1 903,1000
130205
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150110
0,0630
160601
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170402
Aluminium
0,6000
170405
Żelazo i stal
5,9000
190802
Zawartość piaskowników
0,8000
070208
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
070213
Odpady tworzyw sztucznych
3,9100
070215
0,8000
150101
Odpady z dodatków inne niż
wymienione w 07 02 14
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Syntetyczne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0500
150103
Opakowania z drewna
0,0490
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
1,7500
160213
Indorama Ventures
Poland Sp. z o.o.
(3-1418)
5272642695
142695615
130208
130308
51
0,2400
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
105,8000
16,1000
0,0470
2,4200
38,0700
0,2000
14,0650
0,2600
150202
150203
160213
160506
170604
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
BARBARA
KOMASIŃSKA
(5-0805)
5591029178
090537603
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Mirosław Cierkowski
(5-2003)
5811463943
170239953
180103
PPUH oraz OSSWiZ "
GOMB-ZŁOM" LIDIA
GOMBIŃSKA (1-6103)
5560001397
090417170
G51.57.Z
150202
170605
52
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
4,4000
2,7600
0,0490
0,7800
1,3200
0,0210
0,0180
0,3490
2,8180
AP MET
A.M.SIEMIŃSCY SP.J.
(3-1132)
8882530453
910941132
ANDRZEJ
KACZOROWSKI
APTEKA NOVA
(5-1105)
GABINET
WETERYNARYJNY
"OLWET" MICHAŁ
OLESZKIEWICZ
(5-1706)
8881702834
340262490
5611421845
340325641
"HEMET" Sp. z o.o.
(5-1107)
9290100825
001322556
Firma
Zielarska-Lewandowski
Marek Lewandowski
(3-0525)
8880201828
0,0550
170405
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0110
180202
0,0250
150104
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z metali
170203
Tworzywa sztuczne
0,2000
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Odpadowa masa roślinna
3,3000
160213
N85.20.Z
910512394
020103
100101
53
5560600117
090345364
DB17.40.A
0,2000
73,3000
70,0000
170405
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
191001
Odpady żelaza i stali
7,8380
191002
Odpady metali nieżelaznych
0,0003
160214
"BAZKAR" B. P.
BAZYK, Z. KARDASZ
S.J. (1-3326)
2,0000
0,0180
0,3200
8921179618
910959801
180103
MEZALIA Sp. z o.o.
(2-4455)
Atrium Poland 1 Sp. z
o.o. Bydgoszcz Spółka
komandytowa (5-2207)
"FLEMINGA - S.J.
MARIA
WASILEWSKA,
TOMASZ
WASILEWSKI, IWONA
WASILEWSKA"
(5-2804)
7822188329
639851772
020203
5272440543
015781052
K70.20.Z
150106
9532343047
092498103
G52.31.Z
180106
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
0,0020
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0260
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0160
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ILONA CZYŻNIEWSKA
- RAPIOR (5-2603)
9561031557
870132475
N85.13.Z
180103
PRZYCHODNIA
KOMUNALNI SP. Z
O.O. (5-1203)
5542402306
092828167
N85.12.Z
160213
160214
180103
54
0,0305
GABINET
STOMATOLOGICZNY
AGNIESZKA GAJZLER
(2-4728)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Zmieszane odpady opakowaniowe
1,1000
238,0400
0,0100
0,0100
7,3750
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Jolanta Krzemińska
(5-2003)
9561615726
870245676
180103
NZOZ
SPECJALISTYCZNY
GABINET
OKULISTYCZNY
"MEDICINA" ELŻBIETA
ZAGRZEJEWSKA
(3-5154)
8881036403
910131976
180103
JODA EDELSTAHL
UND SERVICE Sp. z
o.o. (2-4969)
8741764657
340853280
120101
120109
55
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ALDONA
PRZYBYLSKA WITKOWSKA (5-1202)
9531141330
090330434
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
PROVITA Sp.z o.o.
(5-1903)
5040022909
340054538
180103
N85.12.Z
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0040
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
5,4470
0,0100
7,0780
0,0150
0,3670
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W
LUBIEWIE S.C. ANNA
MYSZKOWSKA,
ANDRZEJ
MYSZKOWSKI, ALINA
SASS (5-2804)
ZAKŁAD
REMONTOWO PRODUKCYJNY
"METALPUR" Sp. z
o.o. (1-0871)
5611436054
092598715
5540231929
090049387
N85.12.Z
180103
150101
150110
160216
170405
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PRAKTYKA LEKARZA
RODZINNEGO
CECYLIA
KWABISZEWSKA
(5-2102)
JERZY JAKUBIAK
PRYWATNT GABINET
STOMATOLOGICZNY
(5-2404)
8791625001
870342669 00029
8791021220
870028588
ERGIS S.A. (2-0009)
5730003999
150175921
N85.12.Z
180103
180103
DH25.21.Z
070207
070213
56
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0650
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,8100
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne zawierające związki
chlorowców
Odpady tworzyw sztucznych
0,1260
0,8100
0,0061
2,0000
0,0110
19,4020
375,7000
070214
070299
130205
1,3400
144,9000
9,9890
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Olej z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
45,7000
150103
Opakowania z drewna
21,8000
150104
Opakowania z metali
9,4000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
2,8630
130506
150202
160103
160213
2,1870
137,0000
11,8480
0,7000
0,6670
170402
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Aluminium
170405
Żelazo i stal
39,7000
190899
Inne niewymienione odpady
20,0000
160214
160602
57
Odpady z dodatków zawierające
substancje niebezpieczne (np.
plastyfikatory, stabilizatory)
Inne niewymienione odpady
0,6000
0,0050
4,0000
20.00
Przedsiębiorstwo
Komunalne
"Gniewkowo" Sp z o.o.
(1-0916)
5562644691
340348688
JERZY STAŚKIEWICZ
(5-1604)
5561646630
090083800
VOLEX POLAND Sp. z
o.o. (1-7731)
5932323419
192731980
O90.02.Z
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
070213
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające inne metale
ciężkie
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady tworzyw sztucznych
070299
Inne niewymienione odpady
0,0050
080318
0,0600
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Opakowania z papieru i tektury
150103
Opakowania z drewna
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
180103
DL31.30.Z
060405
070104
120103
150202
58
7,9300
190801
64,9300
819,5100
0,0265
0,0030
0,1850
62,4890
34,8590
21,6450
118,9940
0,0150
0,1610
180.29
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Metale nieżelazne
0,1600
3,8880
160117
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
0,4000
160801
0,0325
150101
Zużyte katalizatory zawierające złoto,
srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
(z wyłączeniem 16 08 07)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1200
150103
Opakowania z drewna
0,2000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0180
160213
160214
160216
160305
160306
160602
191203
191212
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
BORKAR ARKADIUSZ
BOROWIAK (1-7308)
GENDERKA Sp. z o.o.
(1-1301)
5562159180
5542772061
092483515
340391780
160213
59
6,0800
0,0040
0,0150
0,0430
0,0080
1,6430
40,7300
0,7100
0,0010
ALIK GROUP
ANDRZEJ
ALABRUDZIŃSKI
(3-1241)
PAWEŁCZAK
WOJCIECH MICHAŁ
PAWEŁCZAK
KRZESŁA (1-8361)
8880001130
9671025368
910501999
093152938
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,3100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2400
160103
Zużyte opony
0,1000
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
070101
Wody popłuczne i ługi macierzyste
0,0100
080111
0,0100
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0800
150104
Opakowania z metali
0,0200
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,0900
100103
130205
130208
150202
150203
60
68,0000
2,7000
0,0100
0,0200
0,0750
0,0150
0,0150
093187753
Zakład Galwanizerski
Tadeusz Kaczmarek
(1-2727)
160117
Metale żelazne
0,1000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Wody popłuczne zawierające
substancje niebezpieczne
0,0200
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Skratki
0,1800
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
191,8000
110111
110113
150202
160213
340861701
ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH Sp. z
o.o. (3-0867)
190801
190805
Przedsiębiorstwo
Robót
Specjalistycznych
"DŹWIGAR" (5-3004)
8880018113
910505997
170101
0,0100
0,0100
1,6400
7 219,1000
8 820,9000
170102
Gruz ceglany
170181
Odpady z remontów i przebudowy dróg
150,0000
170201
Drewno
146,7000
170302
Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17,0000
170380
Odpadowa papa
29,9000
170405
Żelazo i stal
170605
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
170904
61
3,5000
231,0000
20,2800
41,1000
38.36
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
EUROMEDICA - SPEC
Sp. z o.o. (5-2605)
8762151606
871530700
SEPARATOR
SERVICE Sp. z o.o.
(5-2904)
9511022183
011598888
N85.12.Z
180103
130508
190809
190814
Gabinet
Stomatologiczny
Krzysztof Żyto (2-4863)
8392503101
871634687
180103
PRYWATNE
CENTRUM
GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZE (NZOZ)
VICTORIA (5-2304)
9531250504
090400287
N85.12.Z
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO
"MARWOJ"
MIELCAREK PRZYBYLSKI S.J.
(1-0595)
5560016714
091260888
DA15.11.Z
020202
100101
150101
62
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
0,2700
967,8940
134,8500
2,0000
0,0120
0,4440
34,4100
0,5000
1,1500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2500
160213
0,0300
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
9,3000
160213
0,0150
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
3,2000
020680
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
0,3200
200301
OKRĘGOWY URZĄD
PROBIERCZY W
WARSZAWIE (5-0202)
5251571949
000332699
150110
160506
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
SPECJALIŚCI (5-2001)
8761015083
870329605
FRIGO LOGISTICS Sp.
z o.o. (1-6693)
7772583933
634186353
180103
I63.11.C
080318
130208
160380
Piekarnia "Piekuś"
Pakulscy & Walorek
(1-5767)
63
5562436231
093035470
68,7500
0,0077
0,0400
0,0120
0,0300
0,2500
11,3000
22,2000
2,2020
BANK OCHRONY
ŚRODOWISKA
SPÓŁKA AKCYJNA
(1-1318)
5270203313
006239498
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,4000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1450
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,7030
160215
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Papier i tektura
0,0540
168001
200101
200138
200139
GABINET
STOMATOLOGICZNY
MAŁGORZATA
GDANIEC (1-8775)
9531069733
090446480
N85.13.Z
180103
STOMED S.C. Ewa i
Piotr Bryccy (3-4234)
8881947406
910274138
N85.12.Z
180103
MARBUD
BUDOWNICTWO Sp. z
o.o. (2-4436)
8792610852
340656421
170182
170904
ZAKŁAD MECHANIKI
POJAZDOWEJ
"OSCAR" GRZEGORZ
BYCZEK (3-4373)
64
8891217359
340191206
G50.20.A
130208
0,0400
18,3200
Drewno inne niż wymienione w 20 01
37
Tworzywa sztuczne
0,6060
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
0,0480
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0011
0,0862
138,7100
197,1190
0,2500
160107
Filtry olejowe
0,0230
160111
0,0100
160113
Okładziny hamulcowe zawierające
azbest
Płyny hamulcowe
160118
Metale nieżelazne
0,1500
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2000
10,9695
EURODIAL Sp.zo.o.
(5-2803)
1070008823
141150977
180103
Transport Ciężarowy
Adam Jasiński (1-2882)
5540402615
090075189
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte opony
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0400
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,8000
MERITUM OLSZOWY
SPÓŁKA JAWNA
(2-4261)
PUNKT APTECZNY
"ESKULAP" (5-2005)
THORRUS Sp. z o.o.
(5-2005)
8791013551
870318926
ZAKŁAD USŁUGOWY
BLACHARSKO DEKARSKI MAREK
MAJEWSKI (1-6800)
0,0400
8781001753
870195926
G52.31.Z
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0190
5542831473
340562157
N85.11.Z
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa papa
1,7150
180103
65
0,0080
5540466124
090158981
170380
0,9250
11,0100
170605
PRYWATNY GABINET 8761168987
OTOLARYNGOLOGICZ
NO ALERGOLOGICZNY
HALINA DĘBIŃSKA MAĆKIEWICZ (5-0812)
6570386732
TRZUSKAWICA S.A.
(4-0211)
870406346
N85.12.Z
180101
000560101
DI26.52.Z
070299
Inne niewymienione odpady
7,8000
080318
0,0300
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,1000
150110
0,0270
160601
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
190802
Zawartość piaskowników
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Roztwory utrwalaczy
0,2800
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
0,1380
150203
160213
160214
STUDIO MULTIGRAF
Sp. z o.o. (1-6210)
9671257268
340182650
K74.81.Z
090102
090104
090107
66
8,3700
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0120
8,3000
1,4000
0,2200
0,1000
0,7000
585,4000
37,0400
2,9800
0,5600
NZOZ "ZDROWIE'
ELŻBIETA
PIOTROWSKA
(5-0902)
5542104454
092970787
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"HOFFMANN"
WŁODZIMIERZ
HOFFMANN (1-2444)
5570001223
090095460
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0360
0,0950
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
1,1100
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,1070
180103
I60.24.B
130208
150202
160213
67
PRZYCHODNIA
OGÓLNA I
REHABILITACYJNA
"JAZON" Sp. z o.o.
(5-0302)
8971011186
930711008
GABINET
STOMATOLOGICZNY
JÓZEFA
NIEWRZĘDOWSKA
(5-2906)
5541143423
090331037
K70.20.Z
180103
180103
5,8050
18,3500
0,0510
0,0220
0,1200
CIECH SODA
POLSKA S.A. (4-0221)
5252382127
140777645
DG24.13.Z
010408
060399
060503
061399
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków inne niż wymienione w 06 05
02
Inne niewymienione odpady
070213
Odpady tworzyw sztucznych
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z węgla
100102
100180
175 374,7000
30 327,4000
7 500,0000
498,5000
40,2000
34 675,3000
106 232,6000
149 569,0000
130899
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Odpady z produkcji wapna palonego i
hydratyzowanego
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
43,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
78,9000
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
101304
120101
120103
130110
130205
160216
160304
68
Odpady żwiru lub skruszone skały inne
niż wymienione w 01 04 07
Inne niewymienione odpady
51 899,8000
81,8000
0,4000
4,3240
19,9960
0,2530
8,7000
0,2000
353,6000
2,452.50
160507
170201
170203
Tworzywa sztuczne
7,3000
170401
Miedź, brąz, mosiądz
1,8000
170402
Aluminium
2,8000
170405
Żelazo i stal
2 119,2000
190299
Inne niewymienione odpady
7 968,3000
190802
Zawartość piaskowników
190814
190999
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Inne niewymienione odpady
005886043
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0310
091179873
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,1250
160508
170107
8880002112
APTEKA
"PANACEUM"
GRAŻYNA JÓŹWIAK
(5-0805)
5541014217
K-K FORM CZESŁAW
KUBISZEWSKI
PRODUKCJA FORM I
ARTYKUŁÓW Z
TWORZYW
SZTUCZNYCH (1-1437)
69
0,0410
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Drewno
0,0580
100,1000
83,1000
58,8000
0,8000
36,6000
0.45
150202
160213
ZAKŁAD
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY JANUSZ
KIEDROWSKI (1-2170)
5610001319
008236920
DJ28.71.Z
080111
70
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska,
Gabinet
Dermatologiczny
Barbara
Byczkowska-Sharif
(5-0902)
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Gabinet Okulistyczny
Lek. Med. Grzegorz
Jędrzejczak (5-2406)
8781212444
870627739
5571033834
092512234
252,7000
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne niewymienione odpady
2,6000
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,4500
170904
N85.12.Z
0,3700
120121
160213
008366048
0,0125
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
150203
8790169877
0,0200
120102
120199
Dompol Sp.z o.o.
(2-3974)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
180103
180101
1,9000
0,0070
140,0400
0,0156
0,0010
180103
ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH
"UNIKOM" PIOTR
ORŁOWICZ (5-1905)
9531135795
090569974
020103
080414
130508
170101
170904
190809
71
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
LEK.STOM. JÓZEF
MAZURKIEWICZ
(5-0906)
9531702828
090330629
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
JOANNA JASZEWSKA
(5-1105)
5541470234
090329968
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa masa roślinna
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw
inne niż wymienione w 08 04 13
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0072
106,4200
4,0000
3,5000
154,7400
238,7000
13,9400
0,0090
0,0150
POLSKI ZWIĄZEK
GŁUCHYCH
SPECJALISTYCZNY
OŚRODEK DIAGNOZY
I REHABILITACJI
DZIECI I MŁODZIEŻY Z
WADĄ SŁUCHU
(5-1607)
Gabinet Weterynaryjny
Drzycim Aneta Topa
(5-3006)
AUTO - BUT MACIEJ
BUTA (5-0207)
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
Przemysław Kąkol
(5-1811)
U-TEC Poland Sp.z
o.o. (2-4314)
72
000789097 00023
180104
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
0,0020
7393663711
340457259
180202
0,0110
9671045891
340401201
160113
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Płyny hamulcowe
160119
Tworzywa sztuczne
0,3500
160801
Zużyte katalizatory zawierające złoto,
srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
(z wyłączeniem 16 08 07)
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,1100
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,2100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4400
150203
0,3000
160108
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Elementy zawierające rtęć
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,5900
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
0,2880
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,6200
5561208982
5272522494
091487155
140744781
G52.21.Z
130208
040222
0,2100
0,0630
0,5000
0,0010
10,0850
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
1,5000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
3,9450
150203
160214
160216
POLSKI KONCERN
NAFTOWY "ORLEN"
S.A. (1-0394)
7740001454
610188201
G50.50.Z
070108
0,0230
0,0210
148,9530
5 202,8000
150101
Inne zużyte sorbenty i osady
pofiltracyjne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
15,1800
150103
Opakowania z drewna
4,8000
150104
Opakowania z metali
1,0000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
2,1600
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
070110
080318
150202
73
1,7960
0,0050
29,7100
35,9530
3,0718
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Tworzywa sztuczne
0,2000
4,7500
150101
Żużle i popioły paleniskowe
zawierające substancje niebezpieczne
Popioły lotne zawierające substancje
niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8800
150110
1,0500
160119
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Tworzywa sztuczne
170203
Tworzywa sztuczne
5,4500
170402
Aluminium
0,4000
170405
Żelazo i stal
3,9200
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,4250
150203
170203
190111
190113
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
IWONA TOCHA PARSZYK (5-1012)
9531329619
091410388
W.A.S.
WIETMARSCHER
POLSKA Sp. z o.o.
(2-4119)
9561879075
870591250
180103
G50.20.A
080113
120105
150203
74
0,1000
3,9000
0,0250
0,0120
1,5000
10,8000
0,8400
2,3500
JACEK MARSZAŁŁ
GABINET
STOMATOLOGICZNY
(5-0906)
5591008957
091305875
NZOZ PRAKTYKA
LEKARZA
RODZINNEGO K.
KUSZ (5-0302)
8791568881
871673925
N85.13.Z
191203
Metale nieżelazne
0,6300
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Oleje i tłuszcze jadalne
0,0300
180103
200301
"KRYSTYNA KOPA I
WSPÓLNICY" Sp. z
o.o. NZOZ CENTRUM
ZDROWIA "BŁONIE"
(5-0405)
9671145813
093053254
DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ W
KOWALU (3-1383)
8881373595
910266038
N85.12.Z
180103
160213
160214
160380
180103
200125
75
0,0280
2,4000
1,5510
0,1930
0,1120
0,8400
0,0400
0,0100
STRZEŻYŃSKA
BARBARA
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
PIELĘGNIARKI
RODZINNEJ (5-2205)
9670019609
091361260
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
LABORATORIUM
ANALITYCZNE
MEDICUS JADWIGA
FILIPIAK (5-0801)
8881136091
910267598
PLANIKA Sp.zo.o.
(1-2847)
5542520460
093115222
VOITH INDUSTRIAL
SERVICES Sp. z o.o.
(4-0290)
7822079741
639523690
0,1200
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
0,0070
0,1200
150101
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5490
150104
Opakowania z metali
0,1830
150107
Opakowania ze szkła
7,0600
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0200
180103
N85.14.F
DK29.56.A
180103
070280
130206
130208
130507
76
0,0270
0,2000
0,2500
4,0310
2,4240
0,4400
0,0510
160103
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,5570
160112
2,4370
160119
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
1,7810
160122
Inne niewymienione elementy
0,0870
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0650
150111
150202
150203
77
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZESPÓŁ LEKARSKI
"MEDICUS" (5-1201)
8781596083
871199949
180103
MAŁGORZATA
KOPEĆ
"MEDENT-STOMATOL
OGIA" (5-2306)
9531565780
092472397
180103
0,9250
0,9210
0,0260
0,0500
0,0510
0,0180
78
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"MEDYKON" LEKARZ
RODZINNY EWA
KOŃCZYŃSKA
(5-1904)
8880009918
910133930
URZĄD GMINY W
KIJEWIE
KRÓLEWSKIM
(2-0504)
KOMANDOR
BYDGOSZCZ S.A.
(5-2404)
8750008062
000537007
O90.02.Z
190805
5542513879
093082008
F45.42.Z
030105
GABINET
STOMATOLOGICZNY
MAREK ZALESKI
(5-3007)
8881130504
910269628
Specjalistyczny
Gabinet
Stomatologiczny
(5-1504)
8791146341
870482123
180103
N85.13.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
0,0990
195,0000
147,7500
150101
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5000
160216
0,0070
170202
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Szkło
170402
Aluminium
1,6270
170407
Mieszaniny metali
2,6500
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0810
180103
1,6030
21,9500
0,0475
28.00
CEGIELNIA
KARMELITA Zdzisław
KOKOSZA I SPÓŁKA
S.J. (1-1667)
5580000840
090050806
GABINET
STOMATOLOGICZNY
"ZDROWY ZĄB" EWA
SADKIEWICZ (5-2206)
9531317013
091154519
POZNALEC Sp. z o.o.
(1-3524)
7781022157
630351559
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
9,0000
101208
1,8000
150101
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,1200
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Oleje i tłuszcze jadalne
6,7970
180103
G52.11.Z
020203
080318
200125
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNE
"POLUTIL" B. Budek,
K. Kwiatkowski S.J.
(1-9967)
5590004868
002529058
DA15.71.Z
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
150202
150203
79
0,0090
9,8830
0,0200
109,5800
1,8150
112,8000
0,2540
0,0780
0,0400
160103
Zużyte opony
0,5000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0100
170405
190112
190210
IWONA SKONIECZNA
MAKAREWICZ
GABINET LEKARSKI
(5-1006)
5541612970
091367669
180103
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
BARBARA
KASPRZAK (5-2906)
5581325515
091342340
180103
BEMAR SP. Z O.O.
Sp.K. (1-6877)
9532439882
634404940
150101
80
090572315
G50.20.A
1 417,9000
0,0540
0,0270
145,7700
1,5000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
3,0200
160103
Zużyte opony
3,1000
160107
Filtry olejowe
0,6800
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0120
160601
5560008117
27,8000
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Baterie i akumulatory ołowiowe
160380
COMETTO - Z.
CISZEWSKI I W.
CISZEWSKI S.J.
(1-0224)
Żużle i popioły paleniskowe inne niż
wymienione w 19 01 11
Odpady palne inne niż wymienione w
19 02 08 lub 19 02 09
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
12,9000
0,0300
160216
AWAS-SERWIS SP. Z
O.O. (5-1004)
5213177038
017405910
O90.02.Z
130508
190809
DANUTA BOGUSZ
RYSZKOWSKA
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
DENTYSTYCZNA
(5-1206)
5541541632
091164200
CEREAL PARTNERS
POLAND TORUŃ PACIFIC Sp. z o.o.
(2-0128)
8790168725
005725720
180103
DA15.61.Z
020305
020380
070213
080318
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Odpady tworzyw sztucznych
0,0110
1 081,8200
19,1730
0,0270
42,7000
937,8000
106,4000
0,8000
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
39,1000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
26,9760
130208
81
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
1,5800
1 116,9000
145,3000
6.80
150202
170203
170405
Żelazo i stal
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Skratki
0,3000
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0200
150203
160114
160211
160213
160214
160306
160380
160508
170107
190801
AUTOMET KAZIMIERZ
SADOWSKI (2-3594)
82
8760001647
870184785
0,6300
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Tworzywa sztuczne
130205
4,3000
0,1580
0,9520
1,2480
1,4000
13,4000
208,4000
1,0300
0,6000
1,2000
14,6000
6,3000
1,2800
160107
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Filtry olejowe
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0070
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,9200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2550
150202
0,2700
130208
MARZENA
JAKIMOWICZ
TYLICKA APTEKA
DYŻURNA (5-0605)
BP EUROPA SE
ODDZIAŁ W POLSCE
(2-0847)
9580860036
192736864
9720865431
121117429
G50.50.Z
GABINET
WETERYNARYJNY
LEK. WET.
KATARZYNA
GRYŃ-MAŚLIJ
(5-2905)
7393220126
340054900
180202
PUNKT APTECZNY "U
MAGDY"
MAGDALENA
ŚWINIARSKA (5-2601)
KONSERWACJA
WYROBÓW
METALOWYCH ALBIN
KWIATKOWSKI
(1-9527)
8921346074
340631510
180109
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
5581249375
092562137
110105
Kwasy trawiące
0,2800
110109
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
Wody popłuczne zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania wielomateriałowe
0,1000
DJ28.51.Z
110111
110113
150105
83
0,3000
0,0090
0,0005
31,0000
0,1900
0,0500
0.06
150202
PRZYCHODNIA
PRZYJAZNA Sp. z o.o.
(5-0302)
9532447781
092930405
N85.12.Z
180103
ZAKŁAD KARNY NR 1
(2-2701)
8761017136
000319641
L75.23.Z
040209
080111
080318
100180
150101
160602
160604
170101
170405
180103
200121
84
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady materiałów złożonych (np.
tkaniny impregnowane, elastomery,
plastomery)
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Opakowania z papieru i tektury
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
0,0400
0,3880
1,6000
0,0362
0,0595
32,9200
3,3890
0,0002
0,0060
18,7600
7,4010
0,2961
0,0304
200135
200301
200399
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
IRENA PRZYBYSZ
(5-1706)
9561019533
870340937
180103
DUO PHARMA Sp. z
o.o. (5-2505)
5591996518
340515175
060404
180106
180109
85
GABINET
STOMATOLOGICZNY
IWONA
POGODZIŃSKA ADRIANEK (5-3006)
9531205366
090332692
180103
Gabinet
Stomatologiczny
"Bondent" Piotr Boniek
(5-0804)
9561430576
870217007
180103
ZAKŁAD
BLACHARSKO LAKIERNICZY
KRZYSZTOF FERENI
(1-2573)
5540390444
090546909
150101
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające rtęć
0,0483
223,7200
3,8000
0,0090
0,0001
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0020
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0920
0,0070
0,0345
0,0900
150104
Opakowania z metali
0,0200
150110
0,0460
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160117
Metale żelazne
2,1000
160119
Tworzywa sztuczne
0,2200
160120
Szkło
0,1900
020501
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia oraz przetwarzania
0,1000
020580
Odpadowa serwatka
020599
Inne niewymienione odpady
0,9000
080318
0,0020
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0000
160213
0,0080
160605
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne baterie i akumulatory
170405
Żelazo i stal
0,5000
150203
GRUDZIĄDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
(2-0265)
8760103218
000437323
DA15.51.Z
130208
160214
86
0,0500
0,0800
1 228,5000
0,1000
1,7000
0,0300
0,0010
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
ALEKSANDRA
GRANOWSKA
(5-1706)
7641537996
570133142
180103
AGROBIOVET
WIERZCHOSŁAWSKI
KAROL (5-0411)
5621640000
300630648
180202
B&B TOOLS POLAND
Sp. z o.o. (5-2308)
8510312240
810176427
160216
ALAB LABORATORIA
Sp. z o.o. (5-1903)
5220000217
008105218
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
REGINA
OPŁATKOWSKA
(5-0605)
8891036132
910238929
HODOWLA ZWIERZĄT
I NASIENNICTWO
ROŚLIN
POLANOWICE Sp. z
o.o. (1-0386)
5560008123
090410216
N85.14.E
180103
180103
A01.21.Z
020103
020104
020110
87
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa masa roślinna
Odpady tworzyw sztucznych (z
wyłączeniem opakowań)
Odpady metalowe
0,0500
0,0500
0,0180
10,4990
0,0300
50,0000
0,1800
3,8000
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
020199
Inne niewymienione odpady
0,2000
020381
Odpady z produkcji pasz roślinnych
0,2000
100101
0,5000
150102
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
150105
Opakowania wielomateriałowe
1,9930
150110
0,8000
160107
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
4,6100
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,3000
130208
150203
170101
170107
180202
88
14,5000
020182
2,3000
1,1820
0,1200
1,0000
4,0000
1,0000
0,1090
200101
Papier i tektura
0,7000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
8,3790
HOSPICJUM IM. KS.
JERZEGO
POPIEŁUSZKI PRZY
PARAFII ŚWIĘTYCH
POLSKICH BRACI
MĘCZENNIKÓW
(1-8749)
9531033735
040057374
N85.11.Z
180103
Zakład Użyteczności
Publicznej w Świeciu
nad Osą (2-1874)
8762086056
870277630
E40.30.A
150102
72,5000
150101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,4780
180104
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
0,0030
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,9000
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
0,1500
0,0500
160117
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,1000
190805
CAT LC POLSKA Sp.
z o.o. (5-1803)
5213319024
9531746292
GABINET
OTOLARYNGOLOGICZ
NY CHRAPMED
JÓZEF MIERZWIŃSKI
(1-8608)
7822240024
"CELEBRES" Sp. z
o.o. (1-6059)
MECHANIKA Bartosz
Wiśniewski (5-2404)
9561570225
015893377
091485334
634346897
870367327
I63.40.C
N85.12.Z
080318
130205
160107
160112
160114
89
6,8000
0,0280
3,8960
29,0000
0,2500
0,0200
0,1000
0,5000
Gaz System S.A.
Operator Gazociągów
Przesyłowych (4-0187)
5272432041
015716698
I60.30.Z
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0100
050799
Inne niewymienione odpady
2,5000
060404
Odpady zawierające rtęć
0,0300
120117
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne baterie i akumulatory
0,0300
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
2,0000
150110
150111
150202
150203
160213
160214
160602
160604
160605
170101
90
0,0350
0,0150
0,0090
0,0250
0,5800
1,1000
0,0030
0,0020
0,0800
2,8800
170201
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Drewno
170203
Tworzywa sztuczne
0,1600
170405
Żelazo i stal
4,9310
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0037
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
1,1260
170107
CMT POLSKA SP. Z
O.O. (1-1414)
9670484186
091395387
160216
GABINET
STOMATOLOGICZNY
KRYSTYNA LITEWKA
(5-2506)
5541050791
090079313
180103
CENTRUM
MEDYCZNE Sp. z o.o.
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"JEDYNKA" (2-4312)
8762170621
871562261
N85.12.Z
180101
180103
180106
HODOWLA ROŚLIN
STRZELCE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ - GRUPA IHAR
(2-3438)
91
7752211186
472325618 00046
020182
0,7200
0,0160
0,7640
0,0850
5,1300
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3600
0,5200
170407
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Mieszaniny metali
070213
Odpady tworzyw sztucznych
100180
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
130208
150102
150110
LIVAR KRZYSZTOF
KANIECKI I
WSPÓLNIK S.J.
(2-0160)
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
"MARPOL" URSZULA
POGORZAŁY (1-6338)
8762333537
5560009513
340178192
093041200
DI26.12.Z
030105
4,2900
56,4000
7,0000
4 606,7000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Tworzywa sztuczne
0,0175
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
0,1000
GABINET
WETERYNARYJNY
BEATA
TRAWIŃSKA-KRZEMI
ŃSKA (3-5753)
8882796429
340916394
180202
ENERGETYKA
KALISKA - USŁUGI
TECHNICZNE SP. Z
O.O. (5-1105)
6180018038
250405460
160119
160214
170101
170103
92
2,0000
0,2000
40,6000
0,4000
TORUŃSKIE
ZAKŁADY GRAFICZNE
"ZAPOLEX" Sp. z o.o.
(2-2891)
WIKA POLSKA Sp. z
o.o. Sp. k. (3-4074)
8791981227
8880200266
870580021
910164875
DL33.20.A
170402
Aluminium
3,2000
170405
Żelazo i stal
2,3000
080312
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
37,7900
090102
11,6740
150101
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,5900
150104
Opakowania z metali
5,0900
150110
2,7400
170402
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Aluminium
191201
Papier i tektura
060404
Odpady zawierające rtęć
0,0450
061302
1,6000
070213
Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem
06 07 02)
Odpady tworzyw sztucznych
070699
Inne niewymienione odpady
1,6120
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
2,6450
080112
080318
110109
120101
120102
120103
93
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
10,0000
7,2810
2 741,6880
33,7680
0,2950
0,2840
6,2850
48,4650
55,6320
650,5520
6.29
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
13,6060
120109
29,2200
150101
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne chlorowcoorganiczne
rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
13,7150
150104
Opakowania z metali
0,9920
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,7750
0,7350
170202
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Szkło
170405
Żelazo i stal
2,3300
170904
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
0,9200
120117
130208
140602
150202
160103
160213
160216
160604
94
0,1900
1,5000
6,7350
46,4000
7,6390
0,3260
0,3260
0,3640
0,0890
CENTRALNY DOM
MAKLERSKI PEKAO
S.A. (5-2806)
"PAN TADEUSZ"
TTMP LENARTOWICZ
SPÓŁKA JAWNA
(2-4211)
Usługi
Transportowo-Handlow
e Janusz Olwert
(3-0187)
"ALTA - POL" Sp. z
o.o. (1-7109)
5212654772
012725283
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0480
8781726350
871677024
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0260
8920004621
910204830
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,2000
130208
0,0900
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0100
160117
Metale żelazne
0,8000
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0010
0,0200
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0300
170405
Żelazo i stal
1,0000
5571577617
092582559
100101
130205
150102
150202
95
4,0000
0,7200
0,4500
0,4500
0,0100
Gabinet
Stomatologiczny
Celina Kalwajtys
(5-2906)
9561374702
870074660
EUROBAC Sp. z o.o.
(1-3536)
5581570143
092348964
0,0150
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150107
Opakowania ze szkła
1,0350
0,0260
3,5000
180103
G51.56.Z
CENTRUM
STOMATOLOGII
ESTETYCZNEJ
KARINA DROSD
(2-4832)
8791987023
871619334
180103
GMINA MIASTO
KOWAL (3-7313)
8883045889
910866784
190801
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
BERGERAT
MONNOYEWE Spółka
z o.o. (5-1107)
7780022310
012022794
130208
3,7000
36,5000
3,7000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1600
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,2400
150202
96
1,1300
0,2000
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,3100
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0180
160103
Zużyte opony
6,0000
160107
Filtry olejowe
0,2000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2700
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
1,5260
150203
160107
Prywatna Praktyka
Stomatologiczna Anna
Wasilewska (5-2306)
9531262246
090432436
180103
AUTO TRANSPORT
SERWIS OPON I
WYMIANA OLEJU
MICHAŁ
GURANOWSKI
(2-1883)
8791011859
870597122
130208
Kaeser Kompressoren
Sp. z o.o. (5-1803)
5220011480
010387675
G51.90.Z
130206
130208
150110
150203
160107
97
2,0000
0,7000
0,0400
0,0350
0,2130
0,1450
0,5450
0,0100
190904
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Zużyty węgiel aktywny
150103
Opakowania z drewna
2,2000
160213
5,4140
191001
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Odpady żelaza i stali
191201
Papier i tektura
845,5900
191202
Metale żelazne
7 999,9890
160304
STENA RECYCLING
SP. Z O.O. (1-1207)
5272346985
017264326
170904
37,9600
1 616,7000
28,0000
Urząd Gminy Płużnica
(2-0887)
GOCKI
JACEK-ALERGOMED
POLIKLINIKA
DIAGNOSTYCZNO-TE
RAPEUTYCZNA
(5-2506)
8781069372
000537102
190805
9670251045
092533555
180103
GABBER JAN
BERNACIAK (1-7535)
5621556179
092638120
150101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
191207
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,5000
090104
Roztwory utrwalaczy
0,1500
090107
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
0,1980
REGIONALNY
SZPITAL
SPECJALISTYCZNY
IM. DR.
WŁADYSŁAWA
BIEGAŃSKIEGO
(2-0452)
98
0,1350
8762008352
870298738
N85.11.Z
090101
0,0080
0,2000
0,1500
160211
160213
160214
160604
170101
170102
170103
1,5750
1,5250
1,1950
0,1400
26,2000
11,5000
2,2500
170180
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
170201
Drewno
170405
Żelazo i stal
2,8000
180101
0,2500
180108
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0040
180182
Pozostałości z żywienia pacjentów
oddziałów zakaźnych
0,2200
180102
180103
180106
99
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
4,3500
10,8500
0,2240
231,3910
1,2280
0,0700
190112
DROGTOM SP. Z O.O.
FIRMA INŻYNIERYJNO
DROGOWA (3-5971)
8882833998
911356269
200101
200102
Szkło
0,8200
200108
1,3560
200111
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Tekstylia
200139
Tworzywa sztuczne
200140
Metale
0,7960
200303
Odpady z czyszczenia ulic i placów
3,4000
200306
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
0,0050
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0200
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,6000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,6300
150110
150202
150203
160103
160104
160107
100
0,1500
Żużle i popioły paleniskowe inne niż
wymienione w 19 01 11
Papier i tektura
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
Filtry olejowe
12,8000
0,0250
11,2000
0,0500
0,3100
0,1200
1,5000
15,6900
0,1000
160213
160601
5580001443
090038018
E41.00.A
170102
170181
Odpady z remontów i przebudowy dróg
10 000,0000
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
10 000,0000
130208
101
G51.90.Z
0,2570
0,0700
160601
170405
Żelazo i stal
0,8600
190801
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Opakowania z papieru i tektury
160507
002488537
100,0000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Baterie i akumulatory ołowiowe
160214
5540159385
0,2000
10 000,0000
160213
SOL - HURT BOGDAN
HYBNER (1-9611)
0,0100
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
170101
KOMUNALNE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI SP. Z
O.O. W NAKLE
(1-0077)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
150101
0,2470
0,0200
0,0140
70,7600
9,6000
1 858,2000
0,6000
667.00
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
MAŁGORZATA
SZYMAŃSKA-PAJĄK
(5-2306)
8761740588
340119433
REKPOL SP. Z O.O.
(1-3135)
9531005549
091116737
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Papier i tektura
0,0340
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1900
160103
Zużyte opony
7,8740
160113
Płyny hamulcowe
0,0080
160117
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
2,5570
160120
Szkło
1,3560
160199
Inne niewymienione odpady
3,5700
180103
DE22.22.Z
080312
140603
150110
150202
160213
160214
191201
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"KIS" Bogdan
Kmieciak (3-6582)
102
8910000716
910333697
G51.57.Z
0,0600
0,2200
0,0800
0,1600
0,1000
0,1000
0,9000
87,1140
DYNAMIC MOTORS
SP. Z O.O. (1-7263)
5542863065
340706395
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,0130
130205
0,1400
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2970
160119
Tworzywa sztuczne
0,8380
160120
Szkło
1,0390
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0050
130208
150110
150202
150203
160214
PRYWATNA
PRAKTYKA
LEKARSKA TAMARA
STEMPNIAK (1-8769)
103
5561312099
091218366
180103
0,5100
0,0450
0,0420
0,0160
0,0200
0,0120
0,0230
GABINET LEKARSKI
BARBARA SHARMA
(5-0411)
8921165728
910199543
PPHU "Reno-Bud"
Janusz Walczak
(1-0882)
5540077753
090534007
N85.12.Z
0,0300
070213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,9000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0120
180103
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
ANDRZEJ ZIELIŃSKI
(5-2804)
9531059953
093073334
180103
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
RADOSŁAW
PRZEDMOJSKI
(2-4902)
8792059992
871565041
180103
Gmina Dąbrowa
Chełmińska (1-7796)
5542657762
092350642
L75.11.Z
070103
160211
160213
160214
104
1,5000
0,0740
0,0800
0,0300
0,0100
0,1000
0,0220
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2920
150110
0,3970
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,9140
160117
Metale żelazne
5,7030
160119
Tworzywa sztuczne
1,4390
160120
Szkło
0,7130
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,2000
GABNET
STOMATOLOGICZNY
AGNIESZKA
ZGÓRZYŃSKA RUSZKOWSKA
(5-0102)
5591450110
091425361
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "NAD
DRWĘCĄ" (5-1105)
7821629642
871673457
180103
MOTO BUDREX Sp. z
o.o. (1-1598)
5540235790
008382834
G50.30.A
130208
150202
105
0,0400
1,9140
0,6100
0,4020
487,2650
160214
SLA.WIA FABRYKA
MEBLI Sp. z o.o.
(1-6200)
ASSECO POLAND
S.A. (4-0268)
5611547693
5220003782
340211191
DN36.11.Z
010334578
160601
040199
Inne niewymienione odpady
16,3500
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,0620
080318
0,0100
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8740
160211
0,2440
150102
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
160103
Zużyte opony
160117
Metale żelazne
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
160213
160214
160216
168001
DELTA GARTENHOLZ
POLSKA Sp. z o.o.
(1-9960)
5611309054
091585700
DD20.10.B
030105
130208
160214
160601
106
0,2810
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
4,9100
0,8500
0,1760
0,8260
0,0370
0,0670
20 232,7000
0,2800
1,0000
0,8000
84,4000
0,1380
0,2000
0,0040
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Alicja Kłosek (1-8297)
5611012259
090095128
"PIOTR I PAWEŁ
ZACHÓD" Sp. z o.o.
(4-0400)
8542174261
634453624
180103
G52.11.Z
150101
150202
160213
160380
107
SOLCHEM Sp. z o.o.
(1-2091)
AS - DENT GABINET
STOMATOLOGICZNY
IWONA GROMEK
(5-1106)
9532161079
091555201
G51.55.Z
150102
7871111143
630865287
N85.13.Z
180103
GABINET
LARYNGOLOGICZNY
ELŻBIETA WOŁYNIEC
- ZAWIŚLAK (1-3741)
9531261985
091193488
N85.12.Z
180103
NZOZ ESKULAP S.C.
(3-5705)
8921377169
911253003
180102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Opakowania z tworzyw sztucznych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0320
45,3710
2,8300
0,0030
36,4500
1,5000
0,0180
0,0040
0,0029
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0606
0,0500
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2500
180103
Indywidualny
Specjalistyczny
Gabinet
Stomatologiczny Lubińska-Wiśniewska
Lidia (5-2306)
9561990855
340525452
180103
"HEART" ŁUKASZ
OLSZEWSKI (5-2904)
5542523234
340922762
180103
Nadgoplańska
Komunikacja
Autobusowa Grzegorz
Arent (1-1467)
5561011736
090135810
130208
150202
108
0,0340
0,0060
0,2100
2,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0038
130701
Olej opałowy i olej napędowy
0,5580
130702
Benzyna
1,9340
160103
Zużyte opony
1,9650
160115
0,0950
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
1,4300
160119
Tworzywa sztuczne
2,0930
160120
Szkło
3,0170
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,0230
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0760
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI JOLANTA
MODRZEJEWSKA-KO
WALSKA (5-1102)
8931105308
910137826
180103
ZAKŁAD OCHRONY
ŚRODOWISKA
"EKOSERWIS"
EDWARD
JAROSZEWSKI
(1-7601)
9532350573
093223390
130208
DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ (3-4698)
8882047314
001059410
N85.31.B
180103
"FARMACJA" Sp. J.
APTEKA DOM
LEKÓW (5-3006)
5862055763
192327812
G52.31.Z
180106
180109
109
1,1130
385,4120
0,0010
0,0170
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
URSZULA
WOJCIECHOWSKA KOWALCZYK (5-2703)
8921178814
910306795
FERMA DROBIU
WIOLETTA
MIELCAREK (5-3103)
EBS S.A. (5-2601)
7781294714
091504971
5262316161
014941536
N85.13.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0669
1,8120
150101
Inne chlorowcoorganiczne
rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3800
180103
020182
O93.01.Z
140602
150202
110
GABINET
STOMATOLOGICZNY
BARBARA
ZDROJEWSKA
(2-4530)
8761017509
870114247
180103
PRYWATNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
EWA KUŹMIŃSKA
(5-1112)
9531288949
090339441
180103
ELEKTROWNIE
WODNE Sp. z o.o.
(1-2352)
5542405374
092906217
E40.11.Z
130205
5,7200
0,0360
0,0170
0,0150
0,9950
0,3600
150107
Opakowania ze szkła
0,2600
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
0,0300
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0390
150202
160213
160604
170405
111
GABINET
STOMATOLOGICZNY
LEK.STOM.
AGNIESZKA
ADAMCZEWSKA
(5-3103)
8911079565
340024632
NZOZ ESKULAP
(5-2804)
5711004213
130011900
DENTYSTA
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
MARTA KODZIK
(5-2303)
5542419407
340005273
N85.13.Z
180103
180103
N85.13.Z
180103
0,3450
0,0100
0,0100
1,3810
0,0177
0,0900
GABINET
WETERYNARYJNY
GRAAL KLARA
TYCHOWSKA (5-2404)
TARGET - FOOD Sp. z
o.o. (2-4247)
8792567501
932147434
180202
340464779
020182
130208
160213
PPHU
AUTORYZOWANY
ZAKŁAD NAPRAW I
PRZEGLĄDU
TECHNICZNEGO
GAŚNIC INTER-POŻ
GWIAZDA ROMAN
(1-6177)
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
GMINY WŁOCŁAWEK
(3-5208)
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD USŁUG
MEDYCZNYCH "BRA MED" LECH
BRAMORSKI (3-2338)
091587721
G50.20.A
130208
8882476191
910918506
N85.12.Z
180103
8931170375
910177464
N85.11.Z
180102
180103
112
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0010
10,4480
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0450
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,3910
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,2850
0,0210
0,9900
0,1820
"MARSTAL" MAREK
TADAJEWSKI (5-2805)
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
OL - GAZ Sp. z o.o.
(3-5702)
8931214380
8881002321
340719972
910171898
G51.57.Z
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
170403
Ołów
0,4080
170404
Cynk
0,2150
170405
Żelazo i stal
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0120
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,7800
150103
Opakowania z drewna
1,3000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Osady z dna zbiorników
0,3550
150203
160213
160214
"NAFTOSERWIS" SP.
ZO.O. (5-2104)
1251329028
015851054
DK29.24.B
050103
050106
130502
130507
130508
113
8,8760
170401
Zaolejone osady z konserwacji
instalacji lub urządzeń
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
42,6260
18,2660
0,0360
0,0080
0,0040
38,9780
0,3200
5,0320
11,5000
5,4000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Tworzywa sztuczne
3,1650
0,6700
30,0600
170402
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Aluminium
170405
Żelazo i stal
45,1300
080111
0,1000
160103
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,4950
160119
Tworzywa sztuczne
3,0650
160120
Szkło
0,6000
150202
150203
160119
160213
160708
Firma
Produkcyjno-UsługowoHandlowa "KARO"
Grażyna Piotrowska
(2-4594)
Firma Prywatna Marek
i Halina Mikołajczak
(1-6175)
8761093338
5541004957
870304924
091127209
080113
130208
150110
114
2,3850
0,0300
2,0900
0,0700
5,2000
0,2500
1,3300
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1150
0,5300
130113
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Inne oleje hydrauliczne
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,2100
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,0320
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,5800
160216
160601
TOFAMA S.A. (2-0269)
8790170900
870305792
DK29.12.Z
080112
120101
120103
120105
120109
150203
160103
160213
160214
160216
115
2,2920
78,5190
0,0550
0,5900
2,8900
1,4000
1,7940
0,4500
0,2120
0,0160
VITA-DENT
STOMATOLOGIA
KOZANECKI WITOLD
(5-2507)
8791086840
870311798
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
SŁAWOMIR
PŁUCIENNIK (2-5779)
8791047751
870441147
180103
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
KRYSTYNA
GÓRALSKA (3-1119)
ZAKŁAD
DOŚWIADCZALNY
INSTYTUTU
ZOOTECHNIKI MEŁNO
SP. Z O.O. (2-1317)
8881519188
910127555
8761003275
870275559
N85.13.Z
180104
0,0460
0,0540
0,0280
248,0000
020106
Odchody zwierzęce
020108
Odpady agrochemikaliów zawierające
substancje niebezpieczne, w tym
środki ochrony roślin I i II klasy
toksyczności (bardzo toksyczne i
toksyczne)
Odpadowa tkanka zwierzęca
10,9500
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0060
020202
080318
100101
130205
150102
116
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
9,0000
10,3850
0,6000
1,3600
200301
MARIUSZ GMEREK
F.P.H.U."MEBELMAR"
(5-2406)
5561868052
092946487
030105
030199
100101
120101
120103
150101
150203
117
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA URSZULA
JABŁOŃSKA,
SŁAWOMIR
JABŁOŃSKI S.C.
(1-8796)
Gabinet Weterynaryjny
Witold Panawa
(5-1906)
5542201476
092967093
180103
8911256777
910094206
180202
"MEDYK" Sp. z o.o.
(5-2306)
5581774331
092957930
170405
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
3,0000
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Opakowania z papieru i tektury
0,3000
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żelazo i stal
0,0450
0,2600
0,0250
0,0050
0,0050
0,1000
0,0300
0,0060
0,0300
180103
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,5000
150104
Opakowania z metali
6,9000
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
200301
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
JAROSŁAW
KATULSKI (5-2104)
5611028042
093115392
EUROHANSA Sp. z
o.o. (2-3639)
7120151001
430033989
180103
DA15.33.A
020380
130208
Gabinet Weterynaryjny
Vit-Pasz Witold
Mrówczyński (5-2206)
5621002357
091534050
"PKP CARGO WAGON" Sp. z o.o.
(2-3249)
9562150666
340045893
180202
DM35.20.B
120101
120113
118
0,4400
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
Odpady spawalnicze
22,2400
0,0480
58,3000
0,2000
16,6000
42,9000
0,0160
109,3200
0,0120
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
1,9820
6,5490
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0690
160117
Metale żelazne
160121
160122
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione elementy
160199
Inne niewymienione odpady
160213
0,0030
170203
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tworzywa sztuczne
170380
Odpadowa papa
0,4220
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
0,0230
130205
130208
140603
150101
150202
119
USŁUGI
STOMATOLOGICZNE
KATARZYNA
NOWACZEWSKA
(5-2905)
5591008064
091285374
BARTŁOMIEJ PTACH
(5-2404)
5551002799
091171890
N85.13.Z
180106
1,8000
0,0600
0,0400
0,1520
706,3600
0,3380
1,6840
255,0400
0,6140
0,0030
KEMIRA ŚWIECIE Sp.
z o.o. (1-1314)
5590007513
090406806
DG24.62.Z
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
070699
Inne niewymienione odpady
080412
1,2800
150101
Osady z klejów i szczeliw inne niż
wymienione w 08 04 11
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
34,4780
150104
Opakowania z metali
8,6400
150107
Opakowania ze szkła
0,1300
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Inne baterie i akumulatory
1,5410
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
0,0200
160216
160304
160306
160605
120
FHU Net Kom (5-1007)
9531214313
093125427
120101
MICIŃSKI - MARIA
MICIŃSKA (3-4333)
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
AGNIESZKA KELLER
(5-0805)
8880202101
340113985
8882172410
340066464
180103
ZAJAZD "KAMA
KOWALSKI" (3-0498)
8931184331
910869162
020680
DH25.24.Z
0,0080
180109
120105
51 075,2000
1,8360
0,0620
1,2070
8,7240
0,0250
37,6400
0,0880
0,0350
PRYWATNA
SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA
LEKARSKA NOWAK
& NOWAK SP. Z O.O.
(2-4767)
871193310
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
ROMA
KUCZKOWSKA-LEWI
CKA (5-0505)
8751044025
871088530
180103
JADWIGA
WOJCIECHOWSKA
HANDEL (2-4163)
8781239704
871266249
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,2920
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1640
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,1170
090103
Roztwory wywoływaczy opartych na
rozpuszczalnikach
Roztwory utrwalaczy
GEMED EWA
ZAMIATAŁA-GRZELAK
(5-2402)
9670326659
090411581
180103
TM Steel Sp. z o.o.
(4-0345)
CENTRUM
ONKOLOGII IM.
PROF. FRANCISZKA
ŁUKASZCZYKA W
BYDGOSZCZY
(1-1225)
6340133571
270710070
150102
5542217419
001255363
N85.11.Z
090104
090107
130502
121
0,5500
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
0,0090
17,8060
0,2000
11,5000
12,0500
0,0500
1,6000
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,8690
150107
Opakowania ze szkła
3,8300
150110
0,2170
170201
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Drewno
170405
Żelazo i stal
1,8000
180101
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0340
150202
160213
160214
160215
170107
180102
122
19,3930
150101
0,3700
1,2360
0,9690
1,7300
19,6200
6,2500
2,1970
180103
180108
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
4,4350
190107
Odpady stałe z oczyszczania gazów
odlotowych
Żużle i popioły paleniskowe inne niż
wymienione w 19 01 11
Zawartość piaskowników
26,4700
180106
190112
190802
190809
200108
GOSPODARSTWO
POMOCNICZE
KRAJOWEGO
CENTRUM HODOWLI
ZWIERZĄT W
WARSZAWIE (5-2402)
5272528806
017184923 00026
A01.42.Z
160211
160213
160214
190809
123
109,4030
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
9,9040
0,1630
114,2700
3,0000
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
1,8000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
0,0100
0,7830
0,4500
0,2690
0,2000
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA
"PIASTOWSKA"
(1-7402)
5561489231
092559566
TARTAK DREW - KON
ZAKŁAD
PRODUKCYJNO HANDLOWY
MIROSŁAW
KNAKOWSKI (1-0127)
5610002922
002522300
MMP NEUPACK
POLSKA Sp. z o.o.
(1-7050)
5321857333
015688602
N85.12.Z
180103
030105
0,1035
901,0000
0,5400
130113
Inne oleje hydrauliczne
030307
Mechanicznie wydzielone odrzuty z
przeróbki makulatury i tektury
080119
080399
Zawiesiny wodne farb lub lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady farb drukarskich inne niż
wymienione w 08 03 12
Inne niewymienione odpady
080499
Inne niewymienione odpady
0,1220
090102
2,2650
150101
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
080313
090107
130205
124
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
4 935,5900
5,1180
0,3660
67,9550
0,0860
1,2190
1 100,0000
42,3400
252,2180
150202
150203
160213
160214
170407
125
GABINET
STOMATOLOGICZNY I
TERAPII
RADIESTEZYJNEJ
OCZOŚ MARZENA
(5-0902)
8761134310
870456730
180103
Gabinet Weterynaryjny
Włodzimierz
Szczerbiak (5-1901)
8910005079
910216804
180202
PRZYCHODNIE
LEKARSKIE
HIPOKRATES SP. Z
O.O.(2-4768)
9562054253
871559922
180103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Mieszaniny metali
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0940
5,3880
0,1080
0,0570
28,8280
0,0345
0,0265
0,6200
"SPOŁEM"
POWSZECHNA
SPÓŁDZIELNIA
SPOŻYWCÓW
(1-0360)
MEDIA MARKT
POLSKA Sp. z o.o.
BYDGOSZCZ Spółka
Komandytowa (5-2506)
5620003018
1132549321
001020105
140114844
G52.11.Z
G52.45.Z
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,4000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2100
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,3000
150103
Opakowania z drewna
9,6000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0320
160213
161001
GABINET PRYWATNY
LEK.STOMAT.JANINA
WÓJCIK (5-1401)
5561043825
092422620
180103
RZĄDZ MNISZEK MED
SP. Z O.O. (5-0802)
8762172471
871566632
180103
ALDI Sp. z o.o.
(5-2104)
1070002973
140380391
150101
160380
126
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
13,4000
0,1330
0,7600
0,0140
0,3970
59,7700
25,4500
0.07
G-Drilling S.A. (5-0405)
5213478780
141309107
"DR PANKOWSKI"
GRAŻYNA
PANKOWSKA,
ŁUKASZ
PANKOWSKI,
LESZEK PANKOWSKI
S.J. (5-2404)
GABINET
WETERYNARYJNY
MIROSŁAW PRZYBYŁ
(5-2306)
5540090357
090441984
8921100864
911310043
BLACHARSTWO.
LAKIERNICTWO,
MECHANIKA
POJAZDOWA PIOTR
KOLESIŃSKI (1-6716)
5541048794
090028244
010508
G52.31.Z
180109
180202
G50.20.A
080111
120121
130208
150101
150110
150111
127
Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i
odpady inne niż wymienione w 01 05
05 i 01 05 06
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
120,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,0570
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
0,0100
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
0,0150
0,0100
0,0080
0,0400
0,0800
0,0020
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0020
0,0180
160117
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0300
160119
Tworzywa sztuczne
0,0180
020304
150101
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe łatwo ulegające biodegradacji
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
9,4000
160506
1,4000
170102
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Gruz ceglany
170405
Żelazo i stal
11,2000
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
11,7000
080499
Inne niewymienione odpady
150202
160107
160112
160115
BONDUELLE POLSKA
S.A. (1-1028)
5260215243
011555353
DA15.33.A
020380
130207
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ZENON
KROPIDŁOWSKI
(1-3489)
128
5540164883
091434532
DN36.14.A
0,0050
0,0100
0,6000
54,8000
4 165,0000
1,3000
218,0000
35,0000
2,6000
0,0050
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2800
0,0200
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
10,2200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
13,7600
150104
Opakowania z metali
5,5610
150107
Opakowania ze szkła
1,5000
100103
120121
150102
150203
129
GABINET
GINEKOLOGICZNY
PIOTR SIWEK (5-0904)
5541706346
008316820
N85.12.Z
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
S.C. BOGUMIŁA
MAROSEK, MACIEJ
MAROSEK (2-5612)
8761691499
870488485
N85.13.Z
180103
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
MICHAŁ WIELGOSZ
(5-2905)
8891417101
340127852
ZAKŁAD USŁUG
MIEJSKICH SP. Z
O.O. (2-9982)
8751003368
870325719
180103
O90.02.Z
0,0040
0,0300
0,0120
0,0260
0,0470
0,2280
160117
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
0,5000
160213
0,0020
191201
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Papier i tektura
191202
Metale żelazne
6,2600
191204
Tworzywa sztuczne i guma
2,8800
191207
0,3200
191209
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Minerały (np. piasek, kamienie)
504,0400
191210
Odpady palne (paliwo alternatywne)
28,3160
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
1 311,0000
150110
150202
160216
160604
200135
200136
130
0,1600
3,2280
0,0050
0,0030
13,3200
1,3160
0,5450
DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ W
PODOBOWICACH
(1-2079)
5621309908
000298152
N85.31.B
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,2740
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0020
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
0,0140
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
15,0000
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,1000
160214
160601
180103
URZĄD GMINY
BOBROWNIKI (3-7726)
8931211080
000994489
190801
190805
Pierwszy Urząd
Skarbowy w Toruniu
(2-2484)
9561033527
870218751
160214
191207
131
PRYWATNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
ZBIGNIEW
SOBOCIŃSKI (5-1703)
9531176015
090430510
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA W
CHRZĄSTOWIE
(1-3728)
5581003792
090470690
180103
K70.32.Z
100101
0,5000
0,0060
1,8000
0,2000
0,0240
8,3000
15.00
SANITEC Koło Sp. z
o.o. Zakład Włocławek
(4-0389)
7772751164
634551284
101206
Zużyte formy
3 474,9800
101208
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Szlamy z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Inne niewymienione odpady
3 297,5600
101213
101299
11,1120
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
16,9730
150103
Opakowania z drewna
16,8000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
150110
170405
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
niemetalurgicznych inne niż
wymienione w 16 11 05
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
080317
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
0,0100
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,4400
160213
160506
161106
132
8791007912
870287545
G51.51.Z
921,0900
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Opakowania z papieru i tektury
120105
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO HANDLOWE "TOREC"
Sp. z o.o. (2-0324)
3 039,0670
20,0370
115,2600
1,3320
0,1040
0,0320
20,2790
9,0020
12,8280
2,127.35
0,5100
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
0,1000
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady zawierające rtęć
0,0660
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0020
0,0240
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1500
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
150202
150203
Apteka Nadwiślańska
(5-0702)
8790166749
871543677
060404
180106
180109
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PRAKTYKA LEKARZA
RODZINNEGO
KATARZYNA
FOREMSKA (2-4602)
9561667580
870481537
WULKAN Paszkiewicz
Zbigniew (2-1929)
8791013924
870168480
UBOJNIA DROBIU
"ELCZAR" S.J.
ELŻBIETA I CEZARY
ZAWIŚLAK (1-6899)
133
5591881583
093184157
N85.12.Z
180103
130208
0,0350
0,0200
0,0002
0,0190
0,8000
2,0750
23,2850
3 434,7000
0,0400
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA FIRMA
HANDLOWO USŁUGOWA "AUTO SYSTEM" TOMASZ
ZDRADA (5-2408)
8880404402
910507430
G50.10.B
040209
Odpady materiałów złożonych (np.
tkaniny impregnowane, elastomery,
plastomery)
0,6200
070299
Inne niewymienione odpady
2,2600
170904
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Odpady wielkogabarytowe
0,0200
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
3,9850
160119
Tworzywa sztuczne
0,2000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0368
1,1500
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2200
150104
Opakowania z metali
0,0500
200307
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
UNI - CAR S.A.
(5-2601)
5541002036
091104875
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "NASZ
LEKARZ" WANDA
GMYREK (5-2104)
8911242284
910934712 00010
SPÓŁDZIELNIA
ROLNIKÓW
INDYWIDUALNYCH
"ROLNIK" (1-1017)
5550006631
000589671
G50.10.B
N85.12.Z
020202
100101
100103
134
0,0900
5,2400
0,4200
0,0500
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
(2-5572)
8792232031
871257635
180103
"I LOVE INK" PAWEŁ
KLOREK (5-2306)
5542645813
340922756
180103
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA Krystyna
Bielska-Lisiak (5-0206)
5541454152
090444385
180103
GABINET
WETERYNARYJNY
LEK.WET. ELŻBIETA
WALCZAK (5-2603)
8882879581
340640064
180103
MPM HOTELE SPA
Sp. z o.o. (5-1611)
5291798240
145840911
080318
150107
160216
200125
135
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania ze szkła
0,5455
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Oleje i tłuszcze jadalne
0,0110
0,0050
0,0460
0,0190
0,0110
0,8000
0,0990
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
MAGDALENA
NAGÓRSKA - PIŁAT
(2-5670)
8761213498
870409860
180103
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI
GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY
JAROSŁAW
ROLEWICZ (5-0806)
8761492245
870413470
180103
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
"PCME-MED" ARTUR
MARKOWSKI (5-2304)
8791171801
870276317
KONTPOL TOMASZ
CHWIEDUK (1-8443)
VIDOX ZAKŁAD
PRODUKCJI MEBLI
IMPORT - EXPORT
LESZEK WAŁDOWSKI
(2-0425)
5542254656
092966001
8740002968
870520444
N85.12.Z
180103
120103
DN36.14.A
030199
200301
136
PRZYCHODNIA NA
SZWEDEROWIE Sp. z
o.o. (5-0202)
9671020721
092906329
N85.12.Z
180103
PUNKT APTECZNY
"ANNA" (2-3895)
9561933219
340115257
G52.31.Z
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Inne niewymienione odpady
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0360
0,0800
0,0960
23,4180
2,5000
11,0000
0,2870
0,0000
SZPITAL
POWIATOWY Sp. z
o.o. (2-0429)
8781689844
871552334
N85.11.Z
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Pozostałości z żywienia pacjentów
oddziałów zakaźnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
0,2800
180103
180182
200301
GRAFFITI Zakład
Ogólnobudowlany
Paweł Lewandowski
(5-2406)
GABINET
STOMATOLOGICZNY
PIOTR FRYCA
(1-8599)
8891419330
911298260
170605
9670098313
091136600
180103
GOSPODARSTWO
ROLNE MARIOLA
HOEKSTRA (1-7337)
5581477449
091485044
080313
100101
130208
150102
137
19,3690
0,6560
150,0000
698,9400
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb drukarskich inne niż
wymienione w 08 03 12
0,0230
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,5000
0,0010
0,2000
0,0500
150110
INTERMAX Sp. z o.o.
(2-0403)
8762206589
871638350
040209
100101
150101
160214
138
5540079976
090389670
"AGRI PLUS" Sp z o.o.
(4-0159)
6692271154
003828219
A01.30.Z
0,0460
59,4700
50,0000
1,4100
0,2000
170402
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Aluminium
170405
Żelazo i stal
8,3300
180103
0,0260
020381
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z produkcji pasz roślinnych
120113
Odpady spawalnicze
0,0000
120121
0,0200
150101
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,7900
150103
Opakowania z drewna
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
160304
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Ewa
Wanko (5-1206)
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Odpady materiałów złożonych (np.
tkaniny impregnowane, elastomery,
plastomery)
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
10,9800
0,0200
30,8600
3,5200
24,6800
0,0400
0,0100
160107
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
5,0400
160213
0,0000
170380
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpadowa papa
170405
Żelazo i stal
8,7400
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0100
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,7900
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
150111
150202
150203
160506
170107
Mleczarskie
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
Bromilk Sp. z o.o.
(2-0133)
139
8740003620
870523684
DA15.51.Z
0,0500
0,0000
0,0000
0,0100
8,1300
0,0400
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0110
0,0500
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
160103
Zużyte opony
2,1000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2000
170405
Żelazo i stal
4,5000
150101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5960
150103
Opakowania z drewna
0,4810
160117
Metale żelazne
0,0430
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Papier i tektura
0,0170
150203
160107
160213
"EKOSYSTEM"
PRZED. USŁUG
KOMUNALNYCH I
MIESZKANIOWYCH
SP.Z O.O. (2-0302)
8780004465
870001052
O90.02.Z
Gmina Łubianka
(2-5093)
USŁUGI LEKARSKIE
S.C. BEATA I
BOGDAN ZACHWIEJA
(5-2406)
8792630582
871118721
190805
8891273406
910333651
180103
TNT EXPRESS
WORLDWIDE
/POLAND/ Sp. z o.o.
(5-1605)
1180029298
011026666
I60.24.B
191201
140
0,0600
0,0300
848,3000
0,0270
0,3600
0,8650
21.20
KOHLER +
BOVENKAMP POLSKA Sp. z o.o.
(1-1181)
5621003799
091224817
DJ28.11.B
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
120103
150101
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2500
150103
Opakowania z drewna
0,8000
150104
Opakowania z metali
0,5500
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Odpady z budowy, remontów i
demontażu zawierające rtęć
Odpady tworzyw sztucznych
0,2000
120109
120117
120121
130110
130205
150203
170901
ECS CABLE
PROTECTION Sp. z
o.o. (1-5772)
5562515054
093196982
DH25.24.Z
070213
120101
141
569,9800
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
17,6500
0,2000
0,3000
0,5000
0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
0,0500
70,6910
1,2310
130204
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,0480
150103
Opakowania z drewna
2,3900
150110
0,0060
020103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpadowa masa roślinna
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
30,1000
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
19,0000
150202
150203
160213
160214
160216
GOSPODARSTWO
ROLNE SARBINOWO
Sp. z o.o. (1-7248)
5621741729
340207373
A01.30.Z
200304
142
0,0140
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe zawierające
związki chlorowcoorganiczne
Opakowania z papieru i tektury
13,2210
0,0020
0,0510
0,0030
0,0030
0,0390
7,3000
65,0000
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "GAMA"
TOMASZ ZYGOWSKI
(1-3901)
5542239562
092775465
DN36.11.Z
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
080117
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2070
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,1950
100103
150102
150202
160213
PRACOWNICZY
OŚRODEK
MASZYNOWY Sp. z
o.o. (2-0134)
OLD STYLE CAR
Drzewiecki Sebastian
Blacharstwo,
Lakiernictwo,
Mechanika
Pojazdowa-Elektronika
(1-7803)
6,0000
0,0300
0,0140
233,6200
8740003784
005746394
DK29.32.A
170405
9531651574
091421825
G50.20.A
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0001
100103
0,0250
150102
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
160103
Zużyte opony
0,0300
160107
Filtry olejowe
0,0100
160117
Metale żelazne
0,9100
130208
143
29,0000
030105
0,0300
0,0200
FABRYKA MEBLI
BIUROWYCH MDD
Sp. z o.o. (1-2550)
5611437378
092911632
DD20.20.Z
160118
Metale nieżelazne
0,0500
160120
Szkło
0,0003
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1000
170405
Żelazo i stal
1,3200
030105
150101
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
130208
170405
"AMREST" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ (4-4570)
I. M. NAPIERAŁA K. T.
SAWA
GOSPODARSTWO
ROLNE (1-8980)
5260211104
011565564
5562125353
144
18,6000
0,0260
4,7600
18,1090
Opakowania z papieru i tektury
5,2500
020181
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,6250
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
0,0050
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
2,5000
170405
DA15.81.B
1,7920
150101
170101
090067190
4,0000
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
150203
5541232724
0,0900
020304
150102
CUKIERNIA
STAROPOLSKA
WOJCIECH
KOZŁOWSKI (1-6049)
349,6600
020601
0,0150
1,5000
0,3000
020680
POL - STYR S.C.
PIOTR
CHREŚCIENKO,
WOJCIECH
GUTKOWSKI (3-0643)
8921448739
340355257
DH25.23.Z
150101
37,7000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
13,4000
150104
Opakowania z metali
19,1000
150107
Opakowania ze szkła
22,0000
190809
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Odpady tworzyw sztucznych
2,9000
3,7600
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,8000
150103
Opakowania z drewna
1,4700
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0400
150107
Opakowania ze szkła
0,1000
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Papier i tektura
0,1000
1,4000
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
160103
Zużyte opony
0,7000
070213
100101
GEOTECH SP. Z O.O.
PRZEDSIĘBIORSTWO
GEOTECHNICZNO
KONSULTINGOWE
(1-1417)
5540308106
008004517
K74.20.B
200101
"ZIEMBUD" MACIEJ
BAUMGART (1-6029)
145
5591027587
091366598
F45.21.C
0,5000
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
Opakowania z papieru i tektury
130208
4,2200
1,2500
0,1000
0,1000
190112
"FIONER" Monika
Rataj (1-7397)
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
(5-2003)
5891887897
220462606
200201
8792072136
870280945
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
EWA TURSKA
(5-1106)
8881533231
910934646
180103
GŁÓWNY
INSPEKTORAT
OCHRONY ROŚLIN I
NASIENNICTWA
CENTRALNE
LABORATORIUM
(5-0802)
5262605468
017508290
L75.13.Z
160213
160305
160506
160508
146
Żużle i popioły paleniskowe inne niż
wymienione w 19 01 11
Odpady ulegające biodegradacji
1,9000
69,3200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0440
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
1,2470
0,0460
0,0050
0,3630
0,0300
GABINET
STOMATOLOGICZNY
PIOTR GAJZLER
(3-1324)
8921154305
910926233
180103
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
LEKARSKA JANINA
JANKOWSKA (1-9346)
9532287099
340437185
180103
GOTEC POLSKA Sp.
z o.o. (2-2443)
9131470455
932091136
DJ28.51.Z
110105
110108
Osady i szlamy z fosforanowania
7,8990
110114
Odpady z odtłuszczania inne niż
wymienione w 11 01 13
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
5,5350
060313
120102
140602
0,0100
4,9700
47,6610
277,6660
43,0940
150101
Inne chlorowcoorganiczne
rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
180,8460
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
173,4450
140603
160216
147
0,0346
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Sole i roztwory zawierające metale
ciężkie
Kwasy trawiące
56,4310
176,1620
36,6230
0,0300
160304
190808
ADMINISTRACJA
DOMÓW MIEJSKICH
"ADM" Sp. z o.o.
(1-5618)
5540316382
090458507
K70.32.Z
160213
160214
160216
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Elżbieta Lendzioszek
(5-1105)
8791100505
870030007
WOJCIECH CZAJKA
MAGNUM
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
(1-6286)
5621013065
091288792
180103
G51.51.Z
150106
200301
ZAKŁAD USŁUG
MURARSKICH
JAROSŁAW
KOŁODZIEJSKI
(5-2302))
FRESENIUS
NEPHROCARE
POLSKA Sp. z o.o.
(5-2701)
148
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Odpady z systemów membranowych
zawierające metale ciężkie
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zmieszane odpady opakowaniowe
22,7040
34,4910
0,5000
1,7000
0,1270
0,0590
14,4000
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
2,8800
8,1000
5611148622
091617706
F45.21.A
170605
7831559498
634254014
N85.12.Z
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0100
180101
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
7,7500
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
9,3500
090104
Roztwory utrwalaczy
0,2500
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0150
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0240
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0230
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
Szlamy i odpady stałe zawierające
rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
Opakowania z papieru i tektury
4,8100
180103
180104
WOJEWÓDZKI
OSRODEK
MEDYCYNY PRACY
(5-3103)
9561935098
871625889
N85.12.Z
090101
180103
180106
180110
MSU S.A. (2-1984)
5811005732
170284050
080111
080116
140604
150101
149
7,7500
0,2800
1,2560
0,0500
0,0011
4,8000
3,6000
10,0300
150103
Opakowania z drewna
1,5000
150104
Opakowania z metali
0,8500
150203
0,3000
170203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
25,4800
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zgary i żużle odlewnicze
12,1100
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 10 07
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
15,5200
170904
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"DEMA" Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska S.
Horbatiuk (5-1901)
5621276250
091429672
N85.12.Z
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWE UNIMAT
Sp. z o.o. (1-1046)
5540234810
001322993
DJ28.75.B
101003
101008
120101
120103
120109
130110
130208
150
6,7000
8,0200
0,0890
2,7550
2,3430
18,4710
0,0500
0,0080
0,0300
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
0,0300
0,0450
020182
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1800
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1100
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Tworzywa sztuczne
0,0100
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0100
150202
150203
160213
Joanna Pawlińska
Zakład Pogrzebowy
Produkcyjno Handlowo - Usługowy
(5-2801)
5570008811
090592163
150101
180103
GOSPODARSTWO
ROLNE ROBERT
BEDNARSKI (1-7028)
5562424038
340041441
160119
160213
151
0,2850
0,0120
0,0300
14,8000
0,0500
ELŻBIETA HARTWICH
ELTRANS USŁUGI
TRANSPORTOWE
(1-8052)
AUTO CZĘŚCI PIOTR
KLIMKO (1-7950)
5542219890
5562513173
093159774
340638825
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
1,4000
170103
7,1000
160117
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,2500
160119
Tworzywa sztuczne
0,0800
160199
Inne niewymienione odpady
0,0040
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0340
130208
150202
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ZBIGNIEW MAŁECKI
(5-1706)
9670062195
091236186
APTEKA "POD
ORŁEM" TERESA
KURCZEWSKA
(1-3126)
ZBIGNIEW GAPIŃSKI
ZOLTAR PRYWATNE
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO
PRODUKCYJNO
HANDLOWE (3-0239)
5620001870
002482173
8880402082
910924820
G52.31.Z
180109
020201
Odpady z mycia i przygotowywania
surowców
020304
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
130507
152
0,0150
0,0080
2,2000
0,0400
50,0000
3,0000
59,5000
PRZEDSIEBIORSTWO
BUDOWNICTWA
PRZEMYSŁOWO-INŻY
NIERYJNEGO
DYNAMIC-METAL SP.
ZO.O. (2-1710)
8792260524
871530203
170405
Żelazo i stal
190802
Zawartość piaskowników
190814
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
130208
140603
160107
160213
170405
170904
153
Indywidualna Praktyka
Lekarska "STOMID"
Iwona Dziubek (5-1906)
8761504215
871692236
HANNA GOLUBIŃSKA
POŁOŻNA
ŚRODOWISKOWO-R
ODZINNA (5-1706)
8931292428
910858626
N85.13.Z
180103
180103
1,9400
106,5000
10,0000
0,6200
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Filtry olejowe
0,0470
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0100
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,1000
24,0700
7,2000
0,0430
0,0017
1.50
154
GABINET
LEKARSKI-GINEKOLO
GICZNY EWA
MACIEREWICZ-PANE
CKA (5-2505)
5561692587
091280307
PRYWATNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
KATARZYNA
BARBARA OSIŃSKA TOBOLSKA (5-1803)
5541726981
090330990
N85.13.Z
180103
PP - HANDLOWO USŁUGOWE
"STRZELWUL OPONY" S.C.
WIESŁAW WOJDYŁA,
MIROSŁAW
WOJDYŁA (1-2150)
5571593510
092989634
F45.32.Z
130208
FOTOGRAF S.C.
Bartosz Widźgowski,
Agnieszka Lamparska
(5-2406)
GABINET
STOMATOLOGICZNY
"DENT - MED"
JOLANTA GULCZ ZIELIŃSKA (3-3223)
8741718166
340370015
8931113319
910281990
Indywidualna Praktyka
Lekarska Monika
Furyk-Stopa (1-8422)
9671192020
300151853
180103
N85.13.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0420
0,0070
0,4500
49,0000
160103
Zużyte opony
161001
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
0,6000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0265
180103
0,0720
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PROFILAKTYKA
ANNA SZADKOWSKA
(5-1901)
155
5561167438
091153388
N85.12.Z
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0487
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0208
GABINET LEKARSKI
JERZY GŁACZYŃSKI
(5-1407)
8781156036
870087929
180103
ZAKŁAD
STOLARSKI-USŁUGI-P
RODUKCJA-HANDEL MAREK STODOLAK
(2-4517)
GABINET
STOMATOLOGICZNY
MAŁGORZATA DURA
(3-1116)
8750001462
870170777
150110
8881147976
910188456
180103
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
"SABA" (5-3004)
5591785980
092952192
180202
0,0080
0,0300
0,0740
0,0120
Zakład
Usługowo-Handlowy
MAXMED Marcin
Murzyn (5-2408)
BYDGOSKIE
CENTRUM
DIABETOLOGII I
ENDOKRYNOLOGII
(5-3004)
5860060205
190787679
9532295006
092351920
TELE FONIKA KABLE
S.A. (1-9914)
6260004386
270543582
170605
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
N85.12.Z
180103
DL31.30.Z
060314
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Sole i roztwory inne niż wymienione w
06 03 11 i 06 03 13
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Odpady tworzyw sztucznych
070208
070213
070280
070299
120101
120103
120109
120110
120114
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Syntetyczne oleje z obróbki metali
0,4500
13,4330
5,8460
678,8570
12,0290
63,2960
749,0360
754,5230
24,4920
10,7380
8,2890
150101
Szlamy z obróbki metali zawierające
substancje niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
257,8620
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
110,1700
150103
Opakowania z drewna
130205
156
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Inne niewymienione odpady
49,1400
8,3180
1 888,2700
8.07
150110
150202
160103
160214
157
5581006477
092962747
WOJEWÓDZKI
SZPITAL ZESPOLONY
IM. L. RYDYGIERA W
TORUNIU (2-0467)
9561949580
000316068
N85.11.Z
1,1790
10,2980
5,1000
6,0900
160601
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Baterie i akumulatory ołowiowe
190899
Inne niewymienione odpady
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0120
090104
Roztwory utrwalaczy
0,6000
090107
0,1190
150101
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0650
150104
Opakowania z metali
0,0320
160304
PRAKTYKA
LEKARSKA
JAROSŁAW
BRONOWICZ (5-1806)
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
090101
2 581,9630
13,7300
68,6400
0,6000
36,3960
1.00
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne baterie i akumulatory
0,0034
0,0010
180108
Odpady wykazujące właściwości
niebezpieczne
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
150110
160211
160213
160214
160216
160604
160605
168101
170107
180102
180103
180106
158
0,3650
1,0330
2,1660
0,5960
0,1190
0,0380
20,8000
1,9340
283,4641
0,1200
2,7440
0,0020
GOSPODARSTWO
ROLNE SZEWNO S.C.
CEZARY ZAWIŚLAK,
STANISŁAW ŚLIŻ
(1-0746)
5591005427
091119233
180110
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0040
200201
Odpady ulegające biodegradacji
4,7700
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
173,3020
4 425,1000
160103
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
170405
Żelazo i stal
0,2000
020501
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia oraz przetwarzania
0,0800
020580
Odpadowa serwatka
4,7000
130110
0,1400
150101
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,8000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0200
020182
020780
100101
130208
150110
ZAKŁAD MLECZARSKI
W ZALESIU SP. Z
O.O. (1-1371)
5611484142
093118960
DA15.51.Z
130205
159
14,0500
19,1000
0,1300
0,0000
0,4300
1,9700
2,3000
170101
170405
"TRASKO-INWEST"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ (5-0906)
APTEKA "MEDICA"
ELŻBIETA
BOGALECKA DORAU (5-3004)
UBOJNIA TRZODY I
BYDŁA "AR-WO" S.C.
LECHOSŁAW
KUBIAK, WOJCIECH
KUBIAK, ARLETA
BABULA (2-3950)
170107
37,1100
8781000788
870265354
G52.31.Z
180109
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
8762379976
340397422
DA15.11.Z
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
188,0310
020281
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Żelazo i stal
117,0390
9670000107
091289159
120101
130208
170405
200121
160
0,5000
250794970
120109
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ACER"
ANDRZEJ
SOŁTYSIŃSKI (1-1810)
3,0000
5140120304
190809
PRECYZJA-TECHNIK
SP. Z O.O. (1-5637)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
5551314872
091426136
DN36.14.A
030105
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
030199
Inne niewymienione odpady
0,0630
0,2750
0,5000
0,0700
0,0100
2,1000
0,0100
58,9000
0,5000
080113
070213
51,8300
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,7600
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0028
100103
JOLANTA BELA
SYNOWIEC MAC
GRAF
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
(1-6327)
STATOIL POLAND Sp.
z o.o. (4-0192)
9531002456
7790001083
090498702
004857520
G50.50.Z
130205
150202
160213
160708
200301
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
TADEUSZ
LEWANDOWSKI
(5-2601)
161
5541083520
090589528
N85.13.Z
0,5400
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Odpady tworzyw sztucznych
180103
0,2000
1,3800
0,1000
0,0450
0,0400
85,8000
0,2900
0.04
POLIGRAFIA JANUSZ
LASZCZKOWSKI
(1-7470)
LINDE GAZ POLSKA
Sp. z o.o. (4-0066)
5540167195
090534042
6770067397
350138990
DG24.11.Z
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,2120
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9140
150104
Opakowania z metali
9,9140
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Miedź, brąz, mosiądz
0,0141
0,0233
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0100
160113
Płyny hamulcowe
0,0100
160214
170401
Gabinet
Stomatologiczny
SIMDENT - Rydz
Bartłomiej (5-1002)
7831468471
871554155
180103
PRYWATNE
GOSPODARSTWO
ROLNE GRAŻYNA
BRYJAK (4-0289)
7841957214
639803388
020181
160213
ROGOZIŃSKI MARCIN
ROGOZIŃSKI (3-4265)
8921322820
911332369
130208
150202
162
34,5800
030308
0,0408
0,0970
1,8000
0,0016
0,0500
0,0100
0,5000
160114
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA FROST
DARIUSZ
KURKIEWICZ (3-4773)
Centrum
Diagnostyczno-Lecznic
ze "BARSKA" Sp.zo.o.
(3-6289)
8891346720
8882910960
910921402
340142863
N85.11.Z
160117
160119
Tworzywa sztuczne
2,1000
160120
Szkło
1,5000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1000
130206
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
0,0500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
160103
Zużyte opony
0,5500
160119
Tworzywa sztuczne
0,2000
160120
Szkło
0,0500
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,5000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
9,1839
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0255
180104
180109
163
Prywatna Praktyka
Lekarska Ewa
Obremska-Zaleska
(5-2705)
5581275651
008234571
ZAKŁAD MIĘSNY
BEKON ZBIGNIEW
NIEDBALSKI (1-0953)
5620001031
008316955
180103
DA15.11.Z
0,0100
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
020202
16,0000
3,1527
0,0114
520,1200
020203
SŁAWOMIR
JAKUBIŃSKI GABINET
LEKARZA
RODZINNEGO
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
(5-1205)
9670457775
092347930
N85.14.C
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,8700
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0680
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,0300
180101
180102
180103
164
GABINET
STOMATOLOGICZNY
LIDIA
SOKALA-LEWANDOW
SKA (5-2905)
5581335123
091449893
PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE W
TUCHOLI SP. Z O.O.
(1-0098)
5611000463
870257484
180103
E40.30.B
0,0550
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
100101
11,0400
0,0250
0,0200
0,0500
23,0000
150101
Opakowania z papieru i tektury
8,9400
150105
Opakowania wielomateriałowe
5,1500
Auto-MotoCelmer Rafał
(5-2703)
TORLEN Sp. z o.o.
(2-4089)
8792064556
8792585278
340645110
340529875
150107
Opakowania ze szkła
83,6600
190801
Skratki
96,7600
190802
Zawartość piaskowników
39,6600
190805
191202
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Metale żelazne
191204
Tworzywa sztuczne i guma
8,7500
200139
Tworzywa sztuczne
8,8700
200140
Metale
5,6700
130208
0,7900
160107
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Filtry olejowe
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,1000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,6280
180101
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0160
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0082
170405
Indywidualna
Specjalist.Praktyka
Lekarska Wiesława
Murawska (5-2306)
8781233765
870460481
180103
165
1 913,1600
1,1500
0,1200
12,4000
3,8000
0,0576
426.63
ZAKŁAD
PRODUKCYJNO HANDLOWY
"ANDERS II" LIDIA
ANTONIEWICZ
(4-0231)
7771140079
634193695
DN36.14.A
040222
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,7000
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8000
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
0,0050
150104
Opakowania z metali
1,2000
150102
150203
160213
ISPL Gabinet
Stomatologiczny Karin
Wiśniewska (5-2502)
5561060775
092985889
180103
ZAKŁAD
PIEKARNICZY JÓZEF
KLIMKO (1-3014)
5561183012
091615475
020680
PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTOWO-US
ŁUGOWO-HANDLOW
E "HEKAL" HENRYK
LECHOWICZ (5-1203)
ZAKŁAD
REMONTOWO BUDOWLANY
"REMBUD"
ARKADIUSZ
NIEBOJEWSKI
(2-4175)
166
0,6000
0,0020
0,0013
0,3200
744,8000
8781267327
871551205
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
8761280075
870381913
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0330
170380
Odpadowa papa
5,4000
170604
P.P.U.H. "PRIMET"
S.J. R. OZIEWICZ, T.
SZYMAŃSKI, K.
KLECZKOWSKA,
Liszka (2-9998)
8790174306
870173468
DE21.22.Z
030307
100180
160213
160214
FIRMA "TANK"
SPÓŁKA JAWNA
W.KONCZALSKI
M.KONCZALSKI
(2-9908)
D'AUCY POLSKA Sp.
z o.o. (3-4996)
8790179338
8930000435
870377225
910028178
130208
DA15.33.A
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
3,6000
215,9800
155,0000
0,0117
11,7400
0,5700
160107
Filtry olejowe
0,2600
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,3100
020304
150101
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
8,4000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0300
020305
020380
130208
167
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Mechanicznie wydzielone odrzuty z
przeróbki makulatury i tektury
256,0000
35,7000
1 299,3400
0,7200
81,6300
41,0990
5.00
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1500
0,0030
170201
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Drewno
13,8630
170405
Żelazo i stal
12,6200
170407
Mieszaniny metali
9,5000
160213
160216
160601
160604
1,3050
APTEKA "VIOLA"
(5-0904)
FUNDACJA IM.
BRATA ALBERTA
(4-0375)
8930001630
005874169
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0420
8792554711
350554888
180103
0,0360
APTEKA "POD
ORŁEM"
LESZCZYŃSKI I
WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA (5-2206)
8762144233
871521026
180106
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0420
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,0071
ELEWARR Sp. z o.o.
(2-0099)
5260300279
011074010
G51.21.Z
160213
GABI BIS SP. Z O.O.
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
(1-2256)
6191887625
251013650
DN36.11.Z
030105
080111
168
0,1880
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,0020
0,0050
64,0000
0,0500
14,0000
150101
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6500
150104
Opakowania z metali
0,4000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,2000
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0200
100103
150203
160213
170405
CHEMEKO Sp. z o.o.
(3-1036)
8881004538
910181164
K74.30.Z
160216
160508
169
DALKIA POZNAŃ S.A.
(4-0335)
7770000755
630956570
100101
MARIA URBANIK
MED-MAR (5-0805)
8791290138
340632047
180103
0,5400
0,2100
0,0700
2,6300
0,0250
420,4000
0,0100
STACJA PALIW S.C.
ANDRZEJ BRZYKCY,
MIECZYSŁAW
POPIELARZ (1-3906)
5621628594
092947529
150202
160708
Prywatny Gabinet
Ginekologiczno Położniczy Iwona
Małkiewicz (5-1510)
8741291822
870097974
180103
OFTALMIKA Sp. z o.o.
(1-7980)
5542656604
340073910
180103
GABINET
STOMATOLOGICZNY
EWA SZYDŁOWSKA
(5-0906)
8931062378
910280759
180103
ZAKŁAD USŁUGOWO
- PRODUKCYJNO HANDLOWY
"GALMET" GRAŻYNA
UFIR (1-5675)
9670083783
093191588
110111
120101
120102
170
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wody popłuczne zawierające
substancje niebezpieczne
0,0440
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,0200
0,1810
0,0430
1,5800
0,0300
5,1000
0,0100
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Żelazo i stal
0,1000
0,0115
130703
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,3000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Okładziny hamulcowe zawierające
azbest
Płyny hamulcowe
0,4655
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Tworzywa sztuczne
7,0460
150110
170405
JEDNOSTKA
WOJSKOWA 4620
(2-1887)
8790177658
870037021
L75.22.Z
030105
070104
100101
130208
150202
150203
160111
160113
160114
160119
171
0,0500
0,0202
200,0000
2,6275
0,0681
0,9250
1,4850
0,1650
0,1235
0,1840
160122
Inne niewymienione elementy
0,8240
160199
Inne niewymienione odpady
0,5270
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Baterie i akumulatory ołowiowe
2,2670
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Inne baterie i akumulatory
0,0324
0,0400
170201
Odpady zawierające inne substancje
niebezpieczne
Drewno
170203
Tworzywa sztuczne
0,0700
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0758
170402
Aluminium
0,1750
170403
Ołów
0,0128
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
0,6645
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,1505
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0670
160214
160216
160303
160509
160601
160602
160605
160709
172
1,6510
1,8440
0,2010
0,0210
0,0075
0,0920
0,0950
15,4150
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0150
2,5310
150101
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
0,0060
180104
180109
190809
200108
173
GABINET
STOMATOLOGICZNY
JANUSZ KRASKA
(5-0104)
5611010444
090461136
180103
EDEN Springs Sp. z
o.o. (4-0245)
6770066541
350279590
080318
MARIA PASTURCZAK
SPECJALISTYCZNY
PRYWATNY GABINET
LARYNGOLOGICZNY
(3-0943)
8881036099
910047566
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"BESTEL" Sp. z o.o.
(5-2101)
9531018776
091225886
170182
0,0050
27,4900
0,0480
0,0030
0,3000
0,0200
10,3000
0,0540
020399
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,7500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,8900
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
6,4700
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0050
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Zgary i żużle odlewnicze
0,1500
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Aluminium
6,4000
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
LEKARSKA JOANNA
DREWA (5-2703)
5541867291
091570577
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
IRENEUSZ PAJĄK
(5-2306)
8761027933
870439481
180103
DOMAT Sp. z o.o.
(1-0286)
5542457299
092982856
DA15.33.A
170405
190809
NAKIELSKIE
ZAKŁADY MASZYN I
URZĄDZEŃ
GASTRONOMICZNYC
H "SPOMASZ" NAKŁO
Sp. z o.o. (1-0230)
5580001302
000040761
101003
120101
120103
120121
170402
174
0,0350
8,5000
4,0100
0,4000
1,1000
0,1000
0,1000
170405
Żelazo i stal
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
GABINET
WETERYNARYJNY
"MILA" LEK.WET.
EMILIA
CHMIELEWSKA
(5-2306)
4660388136
340918536
180202
GABINET
STOMATOLOGICZNY
"SADENT" S.C. A.
WRZOSEK, K.
BOGUSZ-GOLEC
(5-1706)
5562290388
092484816
180103
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
ALICJA SŁAWIŃSKA
(5-0106)
8911003881
910285030
180103
GABINET
UROLOGICZNY
ANDRZEJ BARECKI
(5-1706)
9670028399
091442017
180103
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MASMAL
PIOTR JASTRZĘBSKI
(1-2657)
5590009050
090462845
DA15.51.Z
020203
020502
150101
175
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Opakowania z papieru i tektury
4,0000
18,7000
0,0480
0,0260
0,0030
0,0050
5,5395
166,1300
0,6100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5700
160103
Zużyte opony
3,5000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0100
190809
"AUTO-FRANCE"
Marcin Jasiulewicz
(1-0437)
9531009949
090395735
130208
0,0360
160103
160107
Filtry olejowe
0,1300
160114
0,1800
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0660
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
2,4000
150110
150203
9531023033
090400620
DN36.14.A
100101
176
1,3500
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
140603
"MAŁECKI - MEBLE"
JAROSŁAW MAŁECKI
(1-9894)
57,6100
0,1100
0,1100
0,4000
3,5900
0,2800
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0460
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0250
090104
Roztwory utrwalaczy
0,0002
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,3590
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
ŻYCHSKI HENRYK
(5-1706)
5571073408
300013401
180103
MARKIEWICZ I
MARKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA
(5-1405)
NZOZ DENTOS
(5-2506)
8891477528
340376934
180109
8921072808
910324669
180102
180103
OBWÓD
LECZNICTWA W
BYDGOSZCZY
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIKWIDACJI
(1-5829)
177
9671018569
092358721
N85.12.Z
090101
0,0100
0,0270
0,0002
INTERBUD-CHEMSp.
z o .o. (1-7505)
5540234336
090398716
NZOZ PRACOWNIA
DIAGNOSTYKI
LABORATORYJNEJ
VITAMED
K.W.OŚMIAŁOWSCY
(5-0901)
5560010953
090418287
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
BOGUSŁAWA
CZERWIŃSKA
(5-0302)
9670414145
090180822
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
"MARCIN"
AUTO-HANDEL
MARCIN MOLEWSKI
(3-1048)
8882418992
910906549
MikLab s.c.
E.Głowacka, J.
Kowalska, J. Potera
(5-1404)
178
5611597082
340914722
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
1,1140
160103
Zużyte opony
0,3300
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,3000
160119
Tworzywa sztuczne
0,1500
160120
Szkło
0,1600
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1300
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
150110
N85.14.A
180103
180103
G50.30.B
130208
0,0286
0,0110
0,2300
10,9000
53,5000
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Grażyna
Dywan-Olejniczak
(5-2906)
8881100532
910521128
SPECJALISTYCZNY
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ZDZISŁAWA
SAWKIEWICZ (5-1902)
5541031606
090331563
160601
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
020204
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Opakowania z tworzyw sztucznych
180103
N85.13.Z
090476971
Zarząd Dróg Miejskich i
Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy (1-0288)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
180103
160213
160214
160506
OPTITRANS Sp. z o.o.
(3-0456)
MAREK DOMIŃSKI
ADMIĘS ZAKŁAD
PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO (1-3307)
8882795890
911345604
5620001597
090397800
DA15.11.Z
150102
179
42,0000
0,0268
0,0330
0,2200
0,2900
0,0200
0,0840
347,9000
0,0700
0,0100
ELBROX HENRYKA
BOBIŃSKA (1-7435)
5591428369
092631281
PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ W
LIPNIE Sp. z o.o.
(3-9998)
8930000352
000845128
080111
I60.21.B
100180
160103
160107
Filtry olejowe
0,2850
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3300
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Papier i tektura
0,9000
160601
190805
200101
180
8791041412
870341865
DN36.12.Z
0,4400
6,0000
1,7000
1,6000
29,5000
160216
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
38,8000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,7000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,5600
170405
Żelazo i stal
200301
870434348
54,0000
1,4000
150202
8790092175
0,8360
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
130208
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
MARGO Małgorzata
Lewandowska-Szpak
(2-2707)
NOVAR S.J. M.
ROMANOWSKI Sz.
ROMANOWSKI
(2-4037)
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
0,0040
43,5000
MTM Zakład
Przetwórstwa
Mięsnego Mirosław
Jastrzębski (2-0495)
8790090331
870572932
G52.22.Z
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
2,8500
020203
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,3000
200304
N.Z.O.Z. "REMEDIUM"
PRAKTYKA
GRUPOWA LEKARZY
RODZINNYCH MARIA
WOJTAL, JACEK
WOJTAL (3-2336)
4660165821
910920118
180103
180104
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"NASZA
PRZYCHODNIA"
(5-2704)
5581697702
093060975
Przychodnia
Stomatologiczna"Osidl
e Koniuchy" S.C.
(5-0107)
9561428349
870183099
180103
N85.13.Z
180102
180103
WYTWÓRNIA
OPAKOWAŃ
BLASZANYCH
"BECZKOPOL" Sp. z
o.o. (2-0411)
181
8761004872
870284162
DJ28.71.Z
080111
96,0000
0,0073
0,0506
0,0980
0,0800
0,0800
2,8890
080115
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
150105
Opakowania wielomateriałowe
2,5000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,1000
080116
120101
150202
160213
170503
200301
URZĄD MIEJSKI W
ŻNINIE (1-3020)
5620004029
000525205
160211
160213
160214
182
27,5100
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
18,7000
1 341,5000
50,9000
13,6000
7,6000
13,2000
14,2670
0,0640
0,3000
12,0000
0,0350
0,0160
0,1270
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD
PIELĘGNACYJNO
OPIEKUŃCZY (5-2105)
DELFIA S.A. (2-0042)
4660091040
9561627020
340100445
870419060
DH25.22.Z
180101
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0200
180103
0,0300
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,8020
0,0000
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0010
150111
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0030
GABINET LEKARSKI
EWA BŁASIAK
(5-1105)
8881708392
910191441
180103
"Bio-Ksel" Sp. zo.o.
(5-0902)
8762118632
871242846
120103
120105
160213
160216
183
10,2600
0,0200
0,0150
0,0100
0,0010
0,0390
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0050
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,0200
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,3000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
1,6400
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0470
180103
APARATURA
PALIWOWA - DIESLA
"KULCZYK"
AURELIUSZ KULCZYK
(5-0502)
MAREK GOTOWSKI
KORMOST ZAKŁAD
ROBÓT MOSTOWYCH
(1-3118)
WOJEWÓDZKA
PRZYCHODNIA
SPORTOWO LEKARSKA (5-2101)
5611002315
090028280
9670200869
340227252
9671018457
092355881
DK29.12.Z
N85.12.Z
130208
080318
180103
184
0,2200
0,0300
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
ROBERT
MIKOŁAJCZUK
(5-2904)
9670291837
091460529
N85.13.Z
180103
GOSPODARSTWO
ROLNE GROCHOLIN
Sp. z o.o. (1-9920)
5581058617
091264685
A01.11.A
020182
130208
150102
150110
150203
PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ W
BRODNICY S.A.
(2-0028)
8740003637
871082408
I60.21.A
130208
150202
150203
160103
160104
160107
185
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0950
10,1000
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1800
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0230
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,2190
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
Filtry olejowe
2,0000
0,3000
5,0700
0,2360
10,2000
15,7000
0,5280
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0800
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0120
GABINET
WETERYNARYJNY
"CEZAR" ELWIRA
KRAUSE OBRZANOWSKA
(5-0805)
5581043768
093179392
180202
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo
Usługowe - PERFEKT
MEDIA Sułuja Maurycy
(5-3006)
8791588808
870480070
150110
161001
186
GABINET
WETERYNARYJNY
MARIA ŁUKASZEWICZ
(5-2002)
5611186746
092957730
N85.20.Z
180202
PRZYCHODNIA
"OSOWA" EWA
RAFALSKA (5-2401)
9670605023
090153788
180103
Indywidualna Praktyka
Lekarska AN-DENT
Anna Andrzejewska
(3-0945)
8881974691
910845173
180103
0,0104
0,2000
0,0160
0,0980
0,0270
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEROBU
ZIEMNIAKÓW
KROCHMALNIA RADOMICE Sp. z o.o.
(3-0213)
4660259781
911302948
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKA
PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA
(5-2404)
9532292456
090069817
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
"NA KRZYŻÓWKACH"
Lek. wet.
J.ŻURAŃSKA-HOŁOD
Y (5-2105)
8891388724
911145791
ZAKŁAD
PRZETWÓRSTWA
TWORZYW
SZTUCZNYCH HALINA
BŁAŻEJEWICZ
(2-2736)
8780002644
870030846
N85.13.Z
020380
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
45,0000
020399
Inne niewymienione odpady
40,0000
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zawiesiny wodne farb lub lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
65,0000
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne
niż wymienione w 08 01 19
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
32,4240
180103
180202
DH25.24.Z
080119
080120
080318
120101
120103
120109
187
0,2810
0,0468
7,9800
0,0190
70,6200
37,3860
26,5200
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
0,0270
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
1,6460
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,2000
090104
Roztwory utrwalaczy
0,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0080
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0650
120121
130110
150101
150110
150202
160213
160214
170405
SZPITAL
POWIATOWY Sp. z
o.o. (2-3152)
8792276028
871547899
N85.11.Z
160213
180102
188
1,7500
9,4950
5,1140
0,0880
0,2120
0,8800
0,0150
0,3000
180103
MONDI BAGS
ŚWIECIE SP. Z O.O.
(1-7903)
5591808830
092904945
DE21.21.Z
030308
14,5660
181,0000
222,4000
030399
Inne niewymienione odpady
080315
150101
Szlamy farb drukarskich inne niż
wymienione w 08 03 14
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2200
150103
Opakowania z drewna
0,0000
150104
Opakowania z metali
0,0000
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,0000
150202
0,0120
170203
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Tworzywa sztuczne
170407
Mieszaniny metali
0,2400
080318
130208
160213
160214
189
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
11,7000
0,0690
0,1000
52,0000
0,0180
1,2000
5,9800
GABINET
WETERYNARYJNY
ROBERT MAZUR
(5-2704)
5561058465
090182057
CHRISKO STAAL
INTERNATIONAL SP.
Z O.O. (3-0438)
8911483303
911241603
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
0,0400
170405
Żelazo i stal
7,8000
0,0620
180202
DJ28.40.Z
120121
GABINET
STOMATOLOGICZNY
MAŁGORZATA
KRZYŻANIAK (5-1604)
5621144324
090582911
180103
TSR INOWROCŁAW
SP. Z O.O. (1-7672)
5562722971
340799758
191202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Metale żelazne
191203
Metale nieżelazne
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
101208
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje hydrauliczne
WIENERBERGER
CERAMIKA
BUDOWLANA Sp. z
o.o. (2-3439)
8411003837
770733953
DI26.40.Z
130110
130113
7 446,3000
200,1000
0,0700
420,9000
0,1000
0,2500
0,2500
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7500
130205
190
0,1000
0,7500
0,1000
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0600
160113
Płyny hamulcowe
0,0080
160117
Metale żelazne
3,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0600
0,0400
190802
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Zawartość piaskowników
190899
Inne niewymienione odpady
2,0000
200303
Odpady z czyszczenia ulic i placów
0,4000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,9300
150110
150202
160214
160601
160602
5541631536
CENTRUM USŁUG
STOMATOLOGICZNYC
H UNIDENT (5-2801)
091394241
180103
9531671921
093058257
080317
METALWIT ŁUKASZ
NADOLSKI (1-7352)
120101
191
0,2500
0,2000
0,0200
0,1320
2,0000
0,0030
20,2100
0.06
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,5400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1400
0,0012
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6250
150103
Opakowania z drewna
0,7320
150105
Opakowania wielomateriałowe
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Drewno
0,0100
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0050
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,2240
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI WRÓBEL
BARBARA (5-1106)
9561448872
870626438
180103
MASTER CAKE SP. Z
O.O. (4-0334)
8212245035
712359448
130205
EMITEL Sp. z o.o.
(4-0390)
5272643306
142708938
I64.20.D
160214
170201
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "VITA"
S.C. A.W.
KLIMASZEWSCY, D.J.
LESIKOWSCY
(5-0102)
192
5562379473
092578055
N85.12.Z
0,1680
5,4450
18,1730
0,0650
0,0200
NZOZ OŚRODEK
ZDROWIA ZBICZNO
(5-2906)
8741210522
870459578
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
LEKARSKA VITADENT
RAFAŁ WĄGROCKI
(1-8476)
6572194913
871664889
FIRMA
HANDLOWO-USŁUGO
WA BARBARA
PTASZYŃSKA
(2-2575)
Zakład Wodociągów i
Kanalizacji (1-6182)
8781346245
871260904
5621741735
340245209
METAL PRODUKT SP.
Z O.O. (3-0756)
8930000027
008083310
N85.13.Z
O90.01.Z
180110
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0014
180103
0,0039
160601
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Baterie i akumulatory ołowiowe
190801
Skratki
14,2300
190802
Zawartość piaskowników
11,0400
120101
150101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150103
Opakowania z drewna
0,7000
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
0,3000
180103
130208
160214
NAPRAWA
SAMOCHODÓW
GRZEGORCZYK
SZYMON (5-2406)
193
5581320966
090120642
140603
0,0200
0,1000
189,0000
0,6000
0,2400
0,0300
0,0460
EKOMAL
KŁOSOWSKI
SEBASTIAN (5-0410)
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
EWA DOBOSZ
(5-2304)
5611315698
092952861
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0005
5611301868
092712973
180103
0,0360
ROLNICZA
SPÓŁDZIELNIA
PRODUKCYJNA W
STARYM
RADZIEJOWIE
(3-4761)
8890001835
000470770
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,9000
150101
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0000
150104
Opakowania z metali
0,0150
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0150
A01.30.Z
150102
170107
ELKO SP. Z O.O.
(2-3503)
871131207
120101
120103
150203
160213
194
1,2100
0,6500
0,0120
3,5000
0,0150
0,0010
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0500
0,0900
160119
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Tworzywa sztuczne
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0820
170402
Aluminium
0,0850
170405
Żelazo i stal
2,1100
180106
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
0,0030
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0320
160214
160216
160602
Prywatny Gabinet
Ortodontyczny Dorota
Siemianowska Krajewska (5-1106)
8791609640
870478653
180103
P.P.H.U.
ARTZŁOM-MAGDALE
NA KOTAS (1-7261)
5562464411
340472388
130208
150202
"APTEKA IM. PROF.
L.WICHLIŃSKIEGO"
HALINA KUBIAK BOROWSKA,
ELŻBIETA
GLINKOWSKA S.J.
(5-1205)
195
5540393566
090435386
0,0010
0,0050
0,0350
0,0500
0,6000
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO
HANDLOWE
"PLASTCHEM"
KAZIMIERZ
LEWANDOWSKI
(1-2164)
5590002817
090510538
DH25.21.Z
070213
Odpady tworzyw sztucznych
6,8000
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,7000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,0120
WOJTANIA
MAŁGORZATA
GABINET
STOMATOLOGICZNY
(5-1105)
5591011592
090233369
180103
Dariusz Latzke
Przedsiebiorstwo
Produkcyjno Handlowo - Usługowe
MEBLAT (1-7885)
5611453940
093055394
030105
0,7200
150101
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2500
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,2100
100103
120121
130208
150202
196
10,0000
0,0500
0,0250
0,0300
0,1400
160213
170405
GABINET
WETERYNARYJNY
EDMUND SAWICKI
(5-3007)
8781167620
870159103
180202
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
ADAM MICHALSKI
(5-2406)
9661212548
871640831
N85.13.Z
180103
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI w
Chełmnie (2-0848)
8751003428
870327210
E41.00.B
080318
0,0050
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0240
0,1800
0,0400
0,0200
732,2000
100102
Popioły lotne z węgla
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
0,0300
160214
160216
160507
197
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0500
0,0060
0,0200
170107
"BAMAR" P.W. Export
Import Karol Banasiak
(5-1205)
GMINNA
SPÓŁDZIELNIA
"SAMOPOMOC
CHŁOPSKA" (1-1600)
APTEKA "POD
LWEM" MGR DANUTA
ITTRICH (5-0605)
5571065662
092487625
5560801413
000338940
8920002148
005874407
G52.11.Z
190801
47,7000
190802
Zawartość piaskowników
79,2000
190805
959,9000
200201
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady ulegające biodegradacji
200202
Gleba i ziemia, w tym kamienie
483,6000
200303
Odpady z czyszczenia ulic i placów
3,7000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,3150
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
2,5000
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,3200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1130
170405
Żelazo i stal
0,7400
180106
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0040
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,5400
160120
Szkło
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2500
170405
Żelazo i stal
5,3700
180109
AUTOMANIA SERWIS
S.C. ROBERT I
JOANNA
DYMARKOWSCY,
MARIAN I BEATA
CEGLAREK (5-0102)
198
5542198550
092308717
3,9600
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Skratki
0,6800
0,0110
28,4800
181.50
H500 SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ G500 SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AK
CYJNA (1-7767)
5591739514
092491437
G52.11.Z
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
OPTOMEDYK 1 S.C.
(5-0202)
9562091834
871660182
180103
WIELOBRANŻOWE
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HAN
DLOWE "PAMA"
AGNIESZKA
MACIEJCZYK (5-2006)
5560009565
091272199
030105
100103
GORZELNIA
ROLNICZA IŁOWO
ANDRZEJ BASIŃSKI
(1-3903)
5581286229
092843149
DA15.92.Z
020780
100101
CITONET BYDGOSZCZ S.A.
(1-3512)
5540308951
090018731
150101
160214
180103
199
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
404,2200
51,7810
0,0260
48,0000
1,3000
1 920,8000
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
4,3000
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,3000
0,4000
10,9000
ZAKŁAD
PRZETWÓRSTWA
ZBOŻOWO
MŁYNARSKIEGO SP.
Z O.O. (1-0420)
PW "RAWPOL"
WŁODZIMIERZ
RÓŻEWICKI (1-1411)
5561005919
9531008111
091150036
DA15.61.Z
091135730
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
080318
0,0010
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,1100
150103
Opakowania z drewna
2,9400
170405
Żelazo i stal
150203
170102
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
170405
Żelazo i stal
18,2000
170508
70,0200
191204
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż
wymieniony w 17 05 07
Tworzywa sztuczne i guma
191205
Szkło
20,8800
191209
Minerały (np. piasek, kamienie)
2 459,1200
191212
4 548,6600
070213
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Odpady tworzyw sztucznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
30,2850
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
11,4090
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
1,2270
170101
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG GMINNYCH
SP. Z O.O. - PAKOŚĆ
(1-0741)
"RUCH" S.A. (1-0834)
200
5560004266
5260250475
090052136
011063584
K70.32.Z
G52.47.B
53,4000
020380
4,2400
84,8400
0,1600
202,0200
33,3600
2,5200
0,2480
1,8920
160103
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,5580
170405
Żelazo i stal
37,6000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Tworzywa sztuczne
0,2900
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0070
160214
160216
168001
MELBUD S.A. (2-1556)
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"INTER CAR
COMPLEX" STEFAN
PIĄTEK (1-6910)
8760205189
9671041108
870522242
091650017
150202
G50.20.B
150202
160119
160213
TRANSODA SP. Z
O.O. (1-1938)
5562345497
092536890
I60.10.Z
080117
130110
201
0,0490
3,4970
0,2230
1,7000
0,1800
0,2000
8,2700
0,0180
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z metali
4,0220
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
1,1090
0,0650
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
200101
Papier i tektura
0,9000
200139
Tworzywa sztuczne
0,3000
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0090
130110
0,2900
150101
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0028
130205
150104
150202
160103
160213
160214
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNE
"DOBMAR" MARIA I
JANUSZ GAPIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA
(5-3006)
9671231607
340112968
DM34.30.A
170405
202
0,6000
1,1000
0,1000
1,4500
58,6000
0,2600
1,4700
GABINET
STOMATOLOGICZNY
JERZY MUCHA
(5-0605)
9670334908
TELETEST SP.ZO.O.
(5-2006)
PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO
BUDOWLANE SP. Z
O.O. (2-0151)
8741478153
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0490
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Zużyte opony
0,0800
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0100
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0200
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0390
090068427
180103
091443590
170904
871096310
F45.23.A
130208
140603
160103
160213
160214
160601
"OŚRODEK
MEDYCYNY PRACY"
LEKARSKA SPÓŁKA
PARTNERSKA BOGUMIŁA
KANKOWSKA-MIELC
ARSKA I MARIUSZ
DOBECKI (5-0505)
203
8762176859
871578121
1,0000
0,5300
1,7550
0,0090
0,0270
"AMICUS"
MAŁGORZATA
WALERYŚ-MASIAK
(5-2406)
5581281568
090341573
GMINNA
PRZYCHODNIA W
DĄBROWIE
CHEŁMIŃSKIEJ
(1-7829)
5542212965
092356751
APTEKA "ESKULAP"
S.C. ANNA
SZULC-BORZĘCKA
JOANNA BORZĘCKA
(1-9272)
5562360344
092540880
GRZEGORZ
DZIĘCIOŁOWSKI
TECH MILK P.P.H.U.
(3-1365)
APTEKA "POD
WIDŁAKIEM" IRENA
WAJCHT - BUDA
(5-1004)
PPUH ATOS
s.c.Krzysztof,Arleta
Suszek (1-5830)
8890000037
N85.12.Z
002482210
5540478446
093109919
0,0540
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0180
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2500
160117
Metale żelazne
1,4000
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0030
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
2,3000
180103
160213
910063967
5610000308
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
180103
G52.31.Z
080111
100101
120121
204
0,1110
0,0000
0,3510
0,6400
0,0160
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0600
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady farb drukarskich inne niż
wymienione w 08 03 12
0,0720
150202
150203
160213
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
ROBAC KRZYSZTOF
BONIECKI (1-1335)
9531011656
091195990
G51.57.Z
080313
080315
080399
130208
0,0450
0,0040
28,0275
71,2266
11,1164
494,0191
130703
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
165,3155
150107
Opakowania ze szkła
69,1845
130502
130507
130508
205
Szlamy farb drukarskich inne niż
wymienione w 08 03 14
Inne niewymienione odpady
0,0360
110,2161
428,3170
0,1000
2,3395
35,0000
150203
160117
160118
Metale nieżelazne
0,0589
160199
Inne niewymienione odpady
2,6000
160216
7,8800
190299
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Odpady inne niż wymienione w 16 81
01
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 02
05
Inne niewymienione odpady
190802
Zawartość piaskowników
191001
Odpady żelaza i stali
117,5000
191202
Metale żelazne
710,9800
191203
Metale nieżelazne
20,5710
191204
Tworzywa sztuczne i guma
20,9720
191210
Odpady palne (paliwo alternatywne)
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi
zawierające substancje niebezpieczne
160708
168102
170504
190206
191303
206
189,9000
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
3,8207
0,2000
2,3498
11,5180
99,3520
111,4947
4,5000
6 593,0440
39,0210
3,5440
3.49
0,2570
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,8200
170402
Aluminium
6,8420
080113
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje hydrauliczne
0,0350
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
1,0800
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,1520
AVEODENT S.C.
DOROTA I MIROSŁAW
MAJEWSCY (5-0406)
9671214632
340038261
N85.13.Z
180103
FABRYKA FARB
"KUJAWIAK" S.J.
CZESZYŃSCY
(1-2345)
5561000661
090492510
DG24.30.Z
MIEJSKIE
PRZESIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE Sp.
z o.o. (3-0011)
8880203371
910226702
130110
130113
130205
130208
130502
140603
150101
150110
207
0,0000
0,5400
0,3600
2,5650
5,6360
0,2000
0,6000
0,9940
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,3000
160117
Metale żelazne
8,8000
160119
Tworzywa sztuczne
0,5000
160120
Szkło
0,9000
160122
Inne niewymienione elementy
0,4000
160213
0,0850
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Baterie i akumulatory ołowiowe
170402
Aluminium
0,1000
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady tworzyw sztucznych
150202
150203
160215
BORYSZEW TENSHO
POLAND SP. Z O.O.
(2-4442)
9562188686
340259861
070213
080115
080116
130507
150101
208
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
9,1000
0,0420
2,0940
26,0000
150,8060
9,3000
11,1010
10,1960
33,0100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,0160
150104
Opakowania z metali
2,8050
150105
Opakowania wielomateriałowe
3,2150
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
2,5330
150202
150203
160213
160304
LUKOIL POLSKA Sp.
z o.o. (1-8998)
5271711106
012333270
130507
130508
150202
160213
EKOLIMAX - PROJEKT
S.J. Z. CHILEWSKI, J.
CZERWIŃSKI (1-7563)
209
9670654369
091447894
080318
1,6420
0,1070
0,0930
68,0190
27,5000
12,5000
0,1100
0,0499
0,0060
150203
160211
160213
160214
160216
170604
Zakład Produkcji
Materiałów
Budowlanych Promax
Sp. z o.o. (1-1501)
5560004272
090506761
070213
080318
160216
210
GABINET
STOMATOLOGICZNY
CZESŁAWA
NADOLSKA (1-7569)
5621141142
090245540
N85.13.Z
180103
GABINET
KOSMETYCZNY
"WOMEN" ANNA
LUBAWA (5-2104)
5621518598
340263213
O93.02.Z
180103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Odpady tworzyw sztucznych
0,0600
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0030
0,1690
0,0100
0,4800
0,0049
0,4400
7,3000
0,0100
0,0190
0,0010
PIZZERIA DA
GRASSO MARTYNA
LEWANDOWSKA
(5-2101)
FIRMA USŁUGOWO PRODUKCYJNA
DEUS JOANNA
OLECH (2-3144)
5542857567
340676837
9561000172
870327641
DE22.22.Z
020304
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
0,0500
070104
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
1,8300
070199
Inne niewymienione odpady
0,3000
080314
0,2820
150101
Szlamy farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,0080
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,8020
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady poszlifierskie zawierające
substancje niebezpieczne
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,6430
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0010
150202
160213
OBERON ROBERT
DYRDA (1-5803)
5560007164
002525221
G51.52.Z
120116
150203
160103
160213
160214
211
3,5600
1,7530
0,0020
0,0250
0,0280
0,0360
0,0080
DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ W
TONOWIE (1-2178)
5621311822
000294510
N85.31.B
170405
Żelazo i stal
7,6170
200304
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Żelazo i stal
0,0040
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
0,0240
160213
160214
160380
170405
180103
190805
SALON
KOSMETYCZNY
BEATA
WĄTOROWSKA
(5-2105)
8741024239
870192075
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
PROTECH Sp. z o.o.
(3-0002)
8921379234
911256792
180103
DJ28.51.Z
110109
110198
120118
120121
212
Inne odpady zawierające substancje
niebezpieczne
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
0,0330
0,0700
0,0500
0,0620
2,0000
0,0150
132,8460
4,7160
12,1980
0,6800
104.95
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6610
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,2835
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
0,0020
020203
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
66,8800
020281
3,7700
150102
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z tworzyw sztucznych
200101
Papier i tektura
1,0280
080121
Zmywacz farb lub lakierów
0,1000
150202
FIRMA HANDLOWA
"STEN" - STEFAN
LITEWKA (1-6306)
5541239376
340364109
160213
160216
APO - BIM
KOCZOROWSKA,
ŁOJAS S.J. (5-2603)
GMINNA
SPÓŁDZIELNIA
SAMOPOMOC
CHŁOPSKA (1-1190)
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc
Chłopska" (1-0528)
5540392489
090079081
5590003768
000339170
5580001549
000338928
G52.31.Z
G52.11.Z
180109
020601
100101
KOTŁOINWEST Sp. z
o.o. (1-2189)
213
5591830433
092989338
DJ28.30.B
0,4390
0,0080
0,0030
0,0080
1,3000
7,4100
0,3250
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Kwasy trawiące
0,0200
Odpady zawierające kwasy inne niż
wymienione w 11 01 05
Alkalia trawiące
0,1000
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe oleje mineralne z obróbki
metali zawierające chlorowce (z
wyłączeniem emulsji i roztworów)
Odpady spawalnicze
0,2500
0,5000
150101
Szlamy z obróbki metali inne niż
wymienione w 12 01 14
Odpady poszlifierskie zawierające
substancje niebezpieczne
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
Oleje z obróbki metali łatwo ulegające
biodegradacji
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
150103
Opakowania z drewna
0,3000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,1500
080318
100101
110105
110106
110107
110113
120101
120103
120106
120113
120115
120116
120118
120119
120121
214
3,0000
0,5000
0,2500
3,5000
0,5600
0,2000
1,0000
0,1000
0,5000
0,1000
1,0000
0,1000
2,5000
170405
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,1000
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
0,0550
130208
0,2700
160107
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160119
Tworzywa sztuczne
0,0650
190801
Skratki
4,0000
190802
Zawartość piaskowników
7,0000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
150202
160213
170101
FABRYKA FAJANSU
EWA SZANOWSKA
(3-0402)
8881553386
910332143
150101
"DORGAS"
MIECZYSŁAW
GADASZEWSKI
(1-8295)
9670052765
090026966
150110
150203
Zakład Gospodarki
Komunalnej Fabianki
(3-2772)
215
8881119738
910244500
O90.02.Z
0,2000
1,0000
0,6450
0,5200
0,1500
0,2340
0,1900
200,0000
30.00
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA dr n. med.
Mariusz Lisiak (5-0107)
5541454011
090589959
180103
"Roszak"
Chłodnictwo-Klimatyza
cja (1-6178)
9531326845
091598430
080111
080113
120121
130208
150102
150110
150202
150203
160211
160213
160214
216
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0600
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,4980
0,3000
0,4770
0,3830
0,3100
0,0290
4,4690
0,3900
7,2530
1,3000
59,2400
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
34,9170
0,7000
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Opakowania z papieru i tektury
0,0500
0,3500
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3900
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,4300
160304
P.W. "NOWAN"
ZBIGNIEW NOWACKI
(5-2004)
5561355074
093153978
030105
030199
100101
120101
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
"WIDLAK"Jan
Szymczak, Magdalena
Szymczak s.c.
(1-7801)
FUCHS OIL
CORPORATION PL
Sp. z o.o. (5-1607)
NZOZ PRAKTYKA
LEKARZA
RODZINNEGO
ANTONINA BAJOR
(5-1205)
217
9531008950
091145495
G52.48.G
150101
6340004141
008061550
G51.51.Z
130205
8911196199
910271453
N85.12.Z
180103
3,5000
0,0350
0,0100
0,1000
0,1000
0,3800
0,0680
BUSCH POLSKA
SP.ZO.O. (3-2189)
8882394837
910865767
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,1250
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,6000
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
10,0000
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,6100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4700
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
0,0440
130205
130208
150202
160107
160708
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe "ANPA"
Andrzej Pańka (3-3178)
ROLNICZO HANDLOWA
SPÓŁDZIELNIA
PRACY W OSIU
(1-0465)
SODEXO POLSKA Sp.
z o.o. (5-1207)
Firma
Handlowo-Produkcyjna
MAL-PAK Leszek Mul
(2-3769)
8910003985
910138978
5590002214
000339158
1180038498
010275657
8781248577
871224920
020182
DA15.81.A
DH25.22.Z
070104
0,4500
0,4800
0,8070
0,1910
070213
Odpady tworzyw sztucznych
34,1000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
28,8000
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
170405
218
0,3500
0,6030
0,2500
GEMIPAP Sp. z o.o.
(2-3008)
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO PRODUKCYJNE
"FINAKO" Sp. z o.o.
(1-1198)
8790169423
5540308419
870526441
090041463
GABINET
STOMATOLOGICZNY
AGNIESZKA
RZEKANOWSKA
(5-0704)
8882316582
911344830
PROJPRZEM S.A.
(1-1047)
5540234098
002524300
K74.82.Z
DA15.87.Z
DJ28.11.B
030308
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,3100
150104
Opakowania z metali
4,4500
020380
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
47,4000
100101
3,0000
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,5000
150103
Opakowania z drewna
0,6500
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 17
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Osady z klejów i szczeliw inne niż
wymienione w 08 04 11
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0096
080111
080117
080118
080318
080412
120101
219
101,2700
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Opakowania z papieru i tektury
99,2300
0,4000
0,7060
1,8500
3,3770
0,0020
0,2700
109,2340
120109
120199
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,8000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,7480
150103
Opakowania z drewna
1,1000
150104
Opakowania z metali
3,4000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,0400
0,0350
170203
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
190999
Inne niewymienione odpady
120117
120121
150202
150203
160103
160213
160214
220
0,2000
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne niewymienione odpady
5,0610
24,4670
0,6810
0,7300
0,9870
0,3400
0,1800
0,0490
135,0000
1,5570
NZOZ PRZYCHODNIA
ŁOMŻYŃSKA
DAN-MED SP. Z O.O.
(5-2104)
9532450955
092911885
180103
ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLAN
Y (5-3010)
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY URSZULA KOKOSZKA
(5-1205)
5560802571
093169324
170605
8891031620
910243451
180103
APTEKA "POD ZŁOTA
WAGĄ" IZABELA
BŁAŻEJCZYK (5-1205)
8881018138
910254696
G52.31.Z
9671252845
340233034
DJ27.52.Z
27 046,0000
0,0195
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
0,1910
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
180106
120102
120109
120199
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Szlamy z obróbki metali inne niż
wymienione w 12 01 14
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
120115
120121
221
0,3300
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
180109
SPX FLOW
TECHNOLOGY
POLAND SP. Z O.O.
(1-6236)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
0,0040
0,0080
216,1770
46,8050
8,7550
3,1220
1,6350
0,5330
31,3420
5,8880
3.12
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żelazo i stal
0,3260
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0480
Oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe łatwo ulegające biodegradacji
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Papier i tektura
0,0200
080118
Odpady z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 17
0,0100
120117
0,0070
150101
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
150110
150202
170405
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
ANDRZEJ ŁĄCZNY
(5-0909)
9561086038
870340736
ANDRZEJ DAROCHA
FIRMA DAROCHA
(2-4333)
8790255430
871423520
180103
DF23.20.B
080318
130207
160213
200101
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE
CARSYSTEM-LAK
ANDRZEJ
POREMBSKI (5-2404)
222
5541104110
090310791
G50.20.A
1,4260
9,9200
0,0040
0,1540
0,1200
0,0170
150110
150203
160213
ZAKŁAD
USŁUGOWO-HANDLO
WY ŁUCJA
SZYMIELEWICZ
(2-3023)
GAROS POLSKA Sp.
z o.o. (1-6907)
KUJAWSKO POMORSKI ZARZĄD
MELIORACJI I
URZĄDZEŃ
WODNYCH WE
WŁOCŁAWKU
(3-4326)
223
8741276998
9671167335
8882652908
871240310
093140579
000597162
I60.24.A
DK29.53.Z
130208
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0300
0,0040
0,0030
0,3900
148,1200
160117
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
5,2900
160120
Szkło
9,1400
160122
Inne niewymienione elementy
8,0200
191212
6,7000
150101
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4800
191203
Metale nieżelazne
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,1000
200307
Odpady wielkogabarytowe
0,1600
120103
3,8900
1,4400
13,6000
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"TRANS - MOT" JAN
SKOTARCZAK
(1-6803)
GABINET
STOMATOLOGICZNY
MAŁGORZATA
MARCIŃSKA URBAŃSKA (5-1205)
5540467980
5211603873
090554346
G51.56.Z
011323134
160103
Zużyte opony
3,0000
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0014
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0050
020301
Szlamy z mycia, oczyszczania,
obierania, odwirowywania i oddzielania
surowców
5 040,7000
020380
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
3 464,0300
180101
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
MAGDALENA
STEFAŃSKA (5-0202)
8791227051
870585308
180103
APTEKA AUREA
R.Z.R. PILICHOWSCY
S.J. (5-3006)
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁU
ZIEMNIACZANEGO
BRONISŁAW Sp. z
o.o. (1-9936)
8931001922
005890151
180109
5571595182
092982891
DA15.62.Z
080318
224
0,0100
0,0160
0,0200
0,0090
100101
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8210
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
0,0100
170101
170405
LANDOWSCY, OPON
- LAN S.J. (1-7252)
5542129069
091571039
130208
911339331
DJ28.73.Z
3,2300
2,3400
160107
Filtry olejowe
0,7300
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,6020
170405
Żelazo i stal
1,0000
100101
120104
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
130113
Inne oleje hydrauliczne
150101
Opakowania z papieru i tektury
101112
120103
225
49,8500
160103
150202
8921404630
3,1550
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
150110
REJS Sp. z o.o.
(3-0218)
292,1500
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
0,0300
0,1000
159,6800
17,4000
12,5000
16,1330
0,2990
0,0450
55,0290
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
14,8630
150103
Opakowania z drewna
10,2000
150202
170404
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Cynk
170405
Żelazo i stal
110108
Osady i szlamy z fosforanowania
3,0330
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
0,0000
120109
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Inne niewymienione odpady
0,5600
160213
160214
ZAKŁAD SPRZĘTU
MOTORYZACYJNEGO
"POLMO" S.A.
(2-0010)
8740004944
000035903
DM34.30.A
120199
130208
0,1540
0,1000
2,3360
303,8650
575,9000
0,8100
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,4000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
4,3710
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,4300
160103
160213
226
0,8100
11,2000
0,5050
POLSKI ZWIĄZEK
MOTOROWY
OKRĘGOWY ZESPÓŁ
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
SP.Z.O.O (1-3488)
5540233704
090501108
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
1,1680
130206
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,4600
0,1100
191201
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Papier i tektura
170203
Tworzywa sztuczne
130208
150110
150202
160107
160213
BANK SPÓŁDZIELCZY
W LIPNIE (3-7177)
8930000518
000494953
160213
BANK HANDLOWY W
WARSZAWIE S.A.
(4-0065)
5260300291
000013037
150203
160213
160214
LIFOCOLOR
FARBLAST SP. Z O.O.
(1-2974)
227
9532191399
091550988
1,6200
0,0580
0,0230
0,1330
0,0030
0,0004
0,0415
0,7291
2,8800
48,2760
PRZEDSIĘBIORSTWO
HYDRAULIKI
SIŁOWEJ HYDROTOR
S.A. (1-0246)
5610002276
090022448
DK29.31.Z
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
25,0000
110109
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,2100
120101
120102
120103
120104
2,1000
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0400
150202
2,6300
070299
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
130110
130205
140603
228
DH25.22.Z
2,6000
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
120301
871161237
23,4000
6,2000
120118
8781551809
52,3000
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
Wodne ciecze myjące
120109
CONKRET S.J.
ZBIGNIEW I ROBERT
TREJDEROWSCY
(2-3033)
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
86,5000
1,6000
0,5000
1,1000
7,9000
0,1700
1 878,7000
76,4000
Opakowania z tworzyw sztucznych
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,0400
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mieszaniny metali
0,0400
150202
160103
160213
170407
170503
190814
ZAKŁAD USŁUGOWY
NAPRAWA
URZĄDZEŃ
UDOJOWYCH I
CHŁODNICZYCH
BRYGIDA MORDEL
(5-0802)
NOVA TRADING S.A.
(2-2703)
5551152180
091282967
DK29.32.B
170405
8790177836
005723594
G51.52.Z
080318
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Żelazo i stal
120102
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
120107
Odpadowe oleje mineralne z obróbki
metali niezawierające chlorowców (z
wyłączeniem emulsji i roztworów)
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Szlamy z obróbki metali zawierające
substancje niebezpieczne
120109
120114
229
83,4000
150102
0,0850
0,2600
106,1000
0,1550
714,5000
214.00
0,1920
0,1300
1 074,0000
277,6610
2,3090
31,6270
3,7460
1.12
24,2310
150101
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,3010
150103
Opakowania z drewna
2,1100
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,0950
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,9240
120121
150202
150203
160103
160213
230
AGROMET
PRODUKCJA
MASZYN
ROLNICZYCH
TOMASZ St.
MATELSKI (1-0269)
Gabinet Lekarski Beata
Stecz-Niciak (5-1905)
5570006640
002499179
DK29.32.A
170405
5621079101
092476892
180103
Pałac LUBOSTROŃ
(1-2122)
5621609504
092547327
020680
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
44,4910
45,5880
3,2300
2,7680
0,1400
134,3000
0,0050
0,3050
"DROBEX - PASZ" Sp.
z o.o. (1-3093)
5540236223
090064949
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Odpady z produkcji pasz roślinnych
3,4600
0,0080
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3600
150105
Opakowania wielomateriałowe
1,2500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
0,0500
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0140
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Odpady z produkcji pasz roślinnych
0,0050
020304
020381
080318
Apteka Różana
Magdalena
Szwarocka-Szlendak
(5-1304)
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
ANITA PACHOLEC
(3-1115)
8791349400
8881020879
340481826
910189310
180106
180103
WYTWÓRNIA PASZ
"Morawski" ZOFIA
POłCZYŃSKA (1-6183)
5581691102
340312555
020380
020381
130208
160107
160216
160601
231
5,2000
1,4400
0,0100
0,0800
27,0000
3,2000
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Filtry olejowe
0,0900
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0000
0,0080
0,9500
191201
Papier i tektura
1,3000
191207
0,5000
190801
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
4,8000
190805
389,3800
180109
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
180208
Leki inne niż wymienione w 18 02 07
1,5800
180202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
0,0060
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,1200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,0460
150105
Opakowania wielomateriałowe
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
200121
200301
Urząd Miejski w
Strzelnie (1-2233)
"MEDIVET" SPÓŁKA
AKCYJNA (5-1902)
5570005899
7850005430
000528913
E41.00.A
631579052
USŁUGI
WETERYNARYJNE.
PROFILAKTYKA,
LECZNICTWO LEK.
WET. LUCYNA
POPIELA (5-0505)
5571306640
092519510
Zakład Usług
Komunalnych Gminy
Lubanie (3-0210)
Grawil Sp. z o.o.
(3-2198)
8882786709
911341180
8670012216
830016808
O90.02.Z
190805
160216
170405
232
0,0010
2,5000
0,1200
0,0200
5,2000
113,4480
10,2000
3,9600
1,3800
82.16
170604
ARME Sp. z o.o.
(2-4174)
8762233474
871681882
DH25.23.Z
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0050
150202
0,1100
180108
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0750
130208
160216
FURCHE-NOWAK
WIESŁAWA
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA (5-2506)
5561236240
092542488
180103
GABINET
LARYNGOLOGICZNY GARSTECKA
AGNIESZKA (5-0502)
9570426522
340061343
180103
"HERBA" Sp. z o.o.
(5-2105)
9562059606
871569636
G52.31.Z
160211
180106
233
13,7200
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
0,1300
10,9700
0,0190
0,0085
0,0080
0,3200
0,0040
0,0010
0,0120
160601
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Baterie i akumulatory ołowiowe
G52.31.Z
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0075
A01.11.A
020104
Odpady tworzyw sztucznych (z
wyłączeniem opakowań)
0,5000
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
9,9000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6000
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,2000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0180
SUNMED SPÓŁKA
PARTNERSKA
LEKARZY A.
OSSOWSKA PISKORSKA, G.
MATUSIAK (5-3006)
5542617745
093224916
180103
Serwis Wymiany Opon
i Akumulatorów
Wojciech Bogdański
(5-2406)
APTEKA
"PANACEUM" ANNA
MARCZUK - CHUDEK
(5-1105)
ROLNICZA
SPÓŁDZIELNIA
PRODUKCYJNA W
OLSZEWCE (1-0497)
9531828854
340836979
5621003196
091219680
5580001822
000471165
150102
150110
160214
170405
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Danuta Stróżyńska
(5-2002)
234
5561076776
091283300
180103
0,9750
1,0000
0,0380
6,6670
FIRMA
USŁUGOWO-HANDLO
WA
"EXPORT-IMPORT"
MICKIEWICZ
MIROSŁAW (2-4732)
FORUM MEBLE Sp. z
o.o. (1-8020)
8761324045
870616397
160103
Zużyte opony
1,6500
5542641442
340049684
030105
0,1500
150101
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
150103
Opakowania z drewna
0,0600
070213
Odpady tworzyw sztucznych
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne niewymienione odpady
040222
INTEMO S.A. (3-7002)
9531035496
091285380
DH25.24.Z
120199
130208
0,0200
12,7000
0,1500
453,7400
0,3900
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150111
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0480
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0110
150202
160107
160213
160214
235
0,0700
22,3000
6,1700
28,5000
0,0170
0,0300
453,7400
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0100
0,0153
170405
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
191202
Metale żelazne
0,4000
170405
Żelazo i stal
8,7200
170407
Mieszaniny metali
2,4800
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
0,0790
160605
Inne baterie i akumulatory
0,3180
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
63,2620
120103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
0,3500
160216
160601
160604
PRZEDSIĘBIORSTWO
-WIELOBRANŻOWE
TORMAP
POPŁAWSKI MAREK
(5-1905)
KBR POLAND SP. Z
O.O.(4-0136)
9561702589
340173616
5811002722
170242777
GABINET
STOMATOLOGICZNY
BARBARA
KOWALSKA-KACZMA
REK (5-2406)
5591013728
090233174
ZAKŁAD
USŁUGOWO-HANDLO
WY MECHANIKA I
ELEKTROMECHANIK
A POJAZDOWA
HENRYK
DOMACHOWSKI
(5-3110)
5571046127
090224637
"TUCHMET"
SPÓŁDZIELNIA
INWALIDÓW BRANŻY
METALOWEJ (1-0204)
5610002141
000451607
DJ28.11.B
N85.13.Z
140603
DJ28.62.Z
200135
236
0,0400
36,4100
0,0330
0,3600
"SPOŁEM"
POWSZECHNA
SPÓŁDZIELNIA
SPOŻYWCÓW W
TUCHOLI (1-0367)
TORUŃSKIE
WODOCIĄGI Sp. z
o.o. (2-1954)
5610002135
001020097
9562018145
871243538
E41.00.A
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
2,2650
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
1,5780
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1480
3,1000
170302
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
52,8400
170405
Żelazo i stal
90,4800
170506
556,1500
190801
Urobek z pogłębiania inny niż
wymieniony w 17 05 05
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
428,4400
190805
190902
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Osady z klarowania wody
191204
Tworzywa sztuczne i guma
160103
160213
160214
160507
160508
160601
170101
237
18,4700
200301
2,1170
0,1900
0,1320
0,0770
0,0850
230,2500
29 207,0000
4,644.00
1 192,4600
107.20
0,6160
HURTOWNIA
MOTORYZACYJNA
"GORDON" SP. Z O.O.
(1-5976)
9670951593
091582296
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,1750
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,1450
150104
Opakowania z metali
1,3270
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Odpady tworzyw sztucznych (z
wyłączeniem opakowań)
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,1100
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
LEKARZ DOMOWY M.
LOREK A. KUBIAK
(1-8270)
5581603871
092518596
N85.12.Z
180103
GRUPA LOTOS S.A.
(1-2273)
5830000960
190541636
DF23.20.A
150202
DANMAR Marian
Adamski (1-7768)
Ferma Krąplewice Sp.
z o.o. (1-2332)
9670389507
340053183
5591823077
092957321
130208
A01.23.Z
020104
020182
0,0400
0,3150
0,5400
35,9200
0,0840
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,6600
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,3200
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,0900
150107
Opakowania ze szkła
1,1000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,3110
130208
238
0,0860
1,0700
0,1100
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0480
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1600
Odpady wykazujące właściwości
niebezpieczne
Mieszaniny metali
0,0100
0,0700
090199
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02
02)
Odpady ciekłe zawierające farby
drukarskie
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
2,0560
150202
4,7400
160117
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
150203
160601
168101
170407
180201
"SAMINDRUK" Sp. z
o.o. (2-0115)
8740004766
005730068
DE21.23.Z
080308
080312
080317
080318
090102
239
1,2000
0,4300
7,6800
0,5150
0,5950
1,7910
0,3200
1,9930
2,8560
163,4300
33,6380
35,1440
0,2770
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0640
1,4000
170402
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Aluminium
191201
Papier i tektura
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0500
160107
Filtry olejowe
0,0600
130508
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
160213
160216
160601
170101
GABINET
STOMATOLOGICZNY
S.C. MARIUSZ I
MAGDALENA
CIEŚLEWICZ (3-0942)
8882844364
911362330
ZAKŁAD MECHANIKI
POJAZDOWEJ
MICHAŁ MISIUNA
(5-1205)
5542296494
340554850
OPUS 2 Investment
Sp. z o.o. (5-1109)
5262779323
015735187
G50.20.A
130208
150101
150203
160213
160216
190809
240
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
0,0340
1,2600
1,0740
2 263,0540
0,0400
22,2100
0,0200
0,0150
0,0410
1,5000
LIGAND POLSKA Sp.
z o.o. (5-2205)
Gminna Przychodnia w
Dragaczu z Siedzibą w
Dolnej Grupie (1-9396)
8882906160
340134668
5591698034
092356870
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"IN - TOR" S.C. M.
KRYSIŃSKI, E.
LESSMANN, J.
BARTKOWIAK, M.
ŻURAWSKI (1-1427)
5561003725
091131027
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0060
N85.12.Z
180103
0,3660
F45.23.A
170101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
6,6000
090104
Roztwory utrwalaczy
0,0150
130110
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
0,3130
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,6700
170204
170504
JEDNOSTKA
WOJSKOWA 1641
(5-3010)
5560009252
090113010
L75.22.Z
090101
130208
130703
150110
241
8,7000
2,7000
0,0250
0,0010
0,0530
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,2700
0,0250
160113
Okładziny hamulcowe zawierające
azbest
Płyny hamulcowe
160119
Tworzywa sztuczne
0,1000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Inne baterie i akumulatory
0,1910
0,0200
170201
Selektywnie gromadzony elektrolit z
baterii i akumulatorów
Drewno
170402
Aluminium
0,3000
170405
Żelazo i stal
0,2000
150202
150203
160107
160111
160214
160216
160506
160602
160605
160606
242
1,1000
0,0250
0,0060
0,1000
0,0400
0,0070
0,0100
0,1000
0,7000
0,0730
150102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
190801
Skratki
3,0000
190802
Zawartość piaskowników
2,0000
190805
200102
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Szkło
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
3,5000
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
1,6500
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0010
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady spawalnicze
0,0612
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0440
180103
ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH W
ŚLIWICACH (1-9950)
FERMA DROBIU
DARIUSZ KLESZCZ
(1-7256)
5610002572
5560014916
090460935
090081267
O90.02.Z
A01.24.Z
150101
"POL - DRÓG NAKŁO
NAD NOTECIĄ" Sp. z
o.o. w upadłości
likwidacyjnej (1-4155)
5581596964
092481686
F45.23.A
120113
130205
130208
150102
243
8,5000
157,0000
40,7100
0,9700
0,0100
0,1060
0,0900
51.30
0,0560
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0920
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0200
090102
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
0,2000
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2350
150110
0,0300
160118
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Metale nieżelazne
160119
Tworzywa sztuczne
0,3000
150110
150202
150203
160506
160601
LEGRO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ (1-0349)
244
5560600198
090021762
DE22.22.Z
0,0430
0,0260
0,5000
0,0330
0,0120
58,7300
1,8900
160213
160214
191201
191207
MORAWSCY Sp. z
o.o. (1-6266)
5621741706
340207404
DA15.11.Z
020202
020203
0,1000
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,2000
0,1500
1,2800
156,6000
0,2000
150101
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5000
150107
Opakowania ze szkła
0,1000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
0,0190
020204
020281
100103
GABINET
GINEKOLOGICZNY
WRZESIŃSKA
WIESŁAWA (5-2505)
8781006650
871168452
180103
CUKIERNIA SOWA
S.J. (1-2980)
9671053672
092471251
020304
020601
150101
245
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Papier i tektura
0,0300
10,0000
0,0200
0,6000
0,0260
13,1600
23,6300
86,0300
0.12
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,9600
150103
Opakowania z drewna
3,5100
150104
Opakowania z metali
15,3900
150107
Opakowania ze szkła
42,7500
160213
0,1000
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0290
070104
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady tworzyw sztucznych
9,1500
160214
160216
160604
"LODART" Artur
Lewandowski Spółka
Jawna (3-1378)
ZAKŁADY
CHEMICZNE "NITRO CHEM" S.A. (1-0354)
8880200088
5540310422
910501717
091129384
DG24.61.Z
070213
070215
0,2700
0,0300
0,0200
99,9000
17,2000
150101
Odpady z dodatków inne niż
wymienione w 07 02 14
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Opakowania z papieru i tektury
150107
Opakowania ze szkła
0,0400
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,1080
070704
150203
246
1,6000
0,2700
68,9000
0,3000
160213
160601
170405
Żelazo i stal
020104
Odpady tworzyw sztucznych (z
wyłączeniem opakowań)
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6120
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
0,4700
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady tworzyw sztucznych (z
wyłączeniem opakowań)
1,6000
160214
160216
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE "ROL SAD" Sp. z o.o.
(1-1010)
5620005690
090352677
A01.30.Z
160103
200301
ZAKŁADY MIĘSNE
NOVE Sp. z o.o.
(1-0887)
8561692672
812522112
DA15.11.Z
020104
0,4000
1,8000
3,2400
101,3000
4,5000
11,0500
0,4000
100,0000
920,4400
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
020203
150101
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
26,5400
150103
Opakowania z drewna
13,6000
020204
247
0,2160
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3480
479,4700
43,1100
160213
160507
170405
180202
190801
190901
ZAKŁAD
PRODUKCYJNO USŁUGOWY HYDRO VACUUM
WĄBRZEŹNO Sp. z
o.o. (2-0643)
8781495198
870579621
080112
120109
150104
150110
150203
160213
248
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Żelazo i stal
0,0900
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
0,8250
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i
skratki
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
0,0010
1,6000
19,5500
14,0000
0,1000
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Opakowania z metali
0,3900
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0700
0,1000
0,2000
0,0250
0,0180
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,8130
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8530
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0460
GABINET LEKARSKI
PIOTR RHONE
(5-2703)
5541497049
091367853
180103
GABINET
STOMATOLOGICZNY
WOJCIECH FELS
(1-9764)
5541086033
090407480
180103
EMAS SP. Z O.O.
(1-0027)
SIMS LIFECYCLE
SERVICES Sp. z o.o.
(1-3406)
5542494426
093051290
DE21.21.Z
5541728307
091406197
G51.84.Z
150202
160213
160214
160216
160601
249
0,0300
3,9300
0,1840
1,3100
0,3930
0,2650
0,0330
160602
160604
168001
191204
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
"Fordent" Dariusz
Możdżeń (5-2601)
TERMETAL PIOTR
GLANER SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
(4-0241)
5541712246
090183387
N85.13.Z
180103
191332099
DJ28.11.B
110105
0,0020
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Kwasy trawiące
0,2950
0,0150
0,1600
0,1300
426,9800
49,6240
110501
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
Wody popłuczne zawierające
substancje niebezpieczne
Cynk twardy
110502
Popiół cynkowy
76,7290
120101
150101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
150104
Opakowania z metali
0,0600
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,3200
110109
110111
120121
130502
250
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Tworzywa sztuczne i guma
2,4000
65,6170
124,4440
0,1130
5,5900
0,3100
150202
150203
160216
170405
GABINET
STOMATOLOGICZNY
AGNIESZKA
GÓRZYŃSKA-JURKIE
WICZ (5-0912)
9531577116
091568362
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
WIELOSPECJALISTY
CZNY OŚRODEK
ZDROWIA "GRYF MED" (5-0805)
9532583923
093070560 00028
160216
170904
180103
251
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0530
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0320
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
1,4800
0,3900
0,0370
3,9200
0,0530
1,1310
LOTOS PALIWA Sp. z
o.o. (3-3133)
5831023182
190966301
G51.51.Z
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0140
0,6300
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2200
160112
0,2000
160117
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
2,7190
160119
Tworzywa sztuczne
6,0560
160120
Szkło
1,2870
160122
Inne niewymienione elementy
4,6610
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,3010
150110
150202
160216
Karuzela Dominika
Wojtała (5-2805)
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGO
WE "ROMAR" ROMAN
DESKIEWICZ (3-0823)
8751467211
220972359
180109
8881000687
910160765
130205
150202
160114
252
0,0860
0,0060
0,0020
0,9620
5,5000
0,5860
62,2800
JOLANTA
KACZMAREK
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PORADNIA
DERMATOLOGICZNA
(5-2605)
STAROSTWO
POWIATOWE W
CHEŁMNIE (2-0272)
8881170202
910247839
8751351230
871123202
N85.12.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0280
0,0263
191002
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady metali nieżelaznych
191202
Metale żelazne
2,9360
191203
Metale nieżelazne
191204
Tworzywa sztuczne i guma
2,7200
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0025
060314
Sole i roztwory inne niż wymienione w
06 03 11 i 06 03 13
34,1410
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Inne niewymienione odpady
180103
080318
160216
TRANS - MET
KRUSZWICA PAWEŁ
STEFAŃSKI (1-7347)
PUNKT APECZNY "
KUJAWSKI" Marzena
Grabowska (5-1903)
WOJSKOWE
ZAKŁADY LOTNICZE
NR 2 S.A. (1-0057)
5562544593
340309850
8911155817
910333540
5540311657
000173284
G52.31.Z
080111
110109
120109
120199
0,9450
12,9700
0,5400
0,2100
19,8060
1,8620
21,0000
3,0000
130703
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,5000
130208
253
0,0400
4,2500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2800
150202
2,8660
160117
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,9000
160119
Tworzywa sztuczne
0,4200
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
1,1500
0,0390
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,2500
150104
Opakowania z metali
0,6500
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
150203
170411
Przychodnia
Weterynaryjna s.c.
Jacek Kryszewski
Cezary Mazalon
(5-1901)
5540477352
090176329
DELECTA S.A.
(3-1291)
8880019199
910144105
180202
DA15.89.Z
020203
020304
020601
080318
254
0,0900
16,8800
0,7900
9,6500
22,5300
35,6000
0,0210
16,7000
186,2400
150107
Opakowania ze szkła
2,0600
160214
0,3320
160601
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Baterie i akumulatory ołowiowe
160605
Inne baterie i akumulatory
0,4000
170405
Żelazo i stal
1,0800
170407
Mieszaniny metali
1,0800
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,0000
160214
0,3000
191202
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Metale żelazne
201,4040
191203
Metale nieżelazne
131,5900
191204
Tworzywa sztuczne i guma
191211
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów
zawierające substancje niebezpieczne
160380
AUDIOX ANDRZEJ
SZULC (1-6933)
255
9531611184
340079024
STACJA OPIEKI
DŁUGOTERMINOWEJ
CARITAS (5-1005)
5611457783
093187279
GABINET
GINEKOLOGICZNY
IWONA
TOMCZEWSKA
(5-2406)
8881109852
910168005
ZAKŁAD USŁUGOWO
- HANDLOWY "BIMAT"
MATEUSZ BINIENDA
(1-7323)
9670703777
091400645
G51.43.Z
180103
N85.12.Z
180103
34,0000
0,3840
0,0700
0,0800
39,2520
2,1240
PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWY DRÓG I
MOSTÓW
KOBYLARNIA S.A.
(1-1183)
9532234789
091631706
F45.23.B
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
2,6000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
1,9200
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady metalowe
0,1000
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
5,3300
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3600
Inne odpady niż wymienione w 18 02
02
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
0,0680
150202
150203
160103
160214
ROLNICZA
SPÓŁDZIELNIA
PRODUKCYJNO USŁUGOWA (1-6313)
5580001905
000589754
A01.30.Z
020110
020181
020182
130208
150102
180203
PER AARSLEFF
POLSKA Sp. z o.o.
(5-0705)
256
5220010925
010361061
F45.21.F
170101
0,0800
0,1000
2,6000
8,8800
3,0610
0,6000
8,9000
170107
170604
FIRMA
PRODUKCYJNO
HANDLOWA
"POLKRYS"
KRZYSZTOF
WRÓBLEWSKI
(3-0884)
"KRUSZEWSKI"
ROMAN
KRUSZEWSKI
(2-4430)
8910003502
8741648939
910354765
340365480
080308
257
12,4000
632,5700
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,9700
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
1,2100
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0240
160107
091170487
5,0000
Opakowania z papieru i tektury
150202
5541111587
16,7000
150101
150110
GABINET
STOMATOLOGICZNY
BEATA DOBRZYŃSKA
(1-4168)
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Odpady ciekłe zawierające farby
drukarskie
180103
0,0200
0,0400
0,0100
258
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
GRAŻYNA
SZWED-DZIUBA
(5-1305)
9561486915
870036211
180103
ZAKŁAD
OPIEKUŃCZO LECZNICZY
PROWADZOONY
PRZEZ
ZGROMADZENIE
C.M.B.B. "SERAFITKI"
(5-1903)
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZAKŁAD PROTETYKI
STOMATOLOGICZNEJ
BARBARA JUNDZIŁŁ
(5-2704)
9561862838
040009151
N85.14.F
180103
9670008600
091533375
N85.13.Z
180103
APTEKA ALOES
s.c.Hanna Sądowska,
Katarzyna Sądowska,
Benedykt Sądowski
(1-1421)
PHU "DATA"
MAGDALENA
RÓŻEWICZ (1-8500)
5542665661
340096011
180109
5561380497
092919415
180103
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowo
Handlowe "HANZA"
Sp.zo.o.(2-3481)
8790168369
005720199
160216
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0450
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0540
0,0190
0,0430
0,0600
0,0020
GÓRZYSKOWO SP. Z
O.O. (5-2005)
9532450932
092698470
N85.12.Z
180103
SIGA SIWY KAROL,
GADOMSKI ANDREZJ
SP.J. (5-1205)
6452311641
278123945
F45.25.E
150202
5561835874
092347077
180109
9511855233
013102058
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,5500
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
20,3400
150107
Opakowania ze szkła
0,4700
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
4,6840
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
13,6000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
3,2200
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0400
160708
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGO
WE PHARMA EWA
SZUBERTOWSKA
(5-1105)
DECATHLON Sp. z
o.o. (4-0444)
MAREK
SZCZEPKOWSKI
MARINSTAL
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO
USŁUGOWO
HANDLOWE EXPORT
IMPORT (2-4784)
PRZEDSIĘBIORSTWO
SPECJALISTYCZNE
ENERGOTERM
SP.ZO.O. (2-5405)
259
0,1090
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
8760102029
870500855
8790169156
008039830
F45.21.C
0,0750
0,3500
0,0050
11,3200
170101
170107
170405
170504
170506
170601
200201
200301
Korporacja
Przemysłowa FORMIT
SP. Z O.O. (2-9902)
8760205344
870519688
DJ28.52.Z
120101
120103
120109
150104
150202
160213
Miejski Zakład
Wodociagów i
Kanalizacji Sp. z o.o.
(2-4825)
260
5030076430
341220884
190805
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
380,0000
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Urobek z pogłębiania inny niż
wymieniony w 17 05 05
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Odpady ulegające biodegradacji
785,9100
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Opakowania z metali
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
0,5000
293,7500
552,8900
67,1400
3,6000
2,7000
74,5010
1,9150
4,0920
12,3870
1,1400
0,0410
43,7200
9.86
0,0265
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
070213
Odpady tworzyw sztucznych
2,8940
170402
Aluminium
0,3950
170405
Żelazo i stal
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
ALEKSANDER
SŁOWIKOWSKI
(5-1205)
8910001242
910024447
180202
Apteka "POD LIPAMI"
(5-1707)
"ELITA" IRENA
PRZYBYLSKA
(1-5711)
8931289194
910284881
9670631813
091623842
PLAFON Sp. z o.o.
(1-6974)
9532386619
092905130
GABINET
STOMATOLOGICZNY
PIOTR BALCER
(1-8712)
9670478926
091435402
N85.13.Z
SPECJALISTYCZNE
PRAKTYKI
LAKARSKIE AR-MED
ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA
MAREK
LEWANDOWSKI S.C.
(5-1806)
PROMIT Sp. z o.o.
(1-1533)
5542104632
091540961
180103
5540234253
002481334
160213
160214
160216
261
0,1350
12,0310
0,0140
0,0080
0,0150
0,0050
0,0064
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1770
200135
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,0100
080201
Odpady proszków powlekających
5,9120
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
200136
"BOHAMET ARMATURA" S.J.
JAROSŁAW
HALAREWICZ,
HENRYK BOGUSZ
(1-6869)
5542342840
092535146
080111
120102
120109
150102
150110
150202
150203
262
0,1100
1,0400
69,2600
1,4240
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6000
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
1,7210
0,3800
0,5700
0,3980
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
TOMASZ
SZABŁOWSKI (5-2105)
8911196874
910182175
GOSPODARSTWO
ROLNE "STABROL"
Sp. z o.o. (2-0323)
8750004727
870177041
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0920
6,1000
150102
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
160103
Zużyte opony
0,3900
160107
Filtry olejowe
0,1780
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0300
170405
Żelazo i stal
2,5600
060311
Sole i roztwory zawierające cyjanki
0,0010
060404
Odpady zawierające rtęć
0,0010
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
0,0580
180103
A01.11.A
020182
100101
130208
INSPEKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA
WOJEWÓDZKI
INSPEKTORAT
OCHRONY
ŚRODOWISKA
(1-1912)
5542221757
000162300
150110
160211
263
5,2400
0,5100
2,4000
0,0350
0,0400
160213
160214
160216
160506
160507
160508
160604
190801
NZOZ MEDICA Paweł
Kukuła (5-2205)
5571118275
091292612
180103
ZBYCH-POL & MOBET
Sp.zo.o. (1-3608)
5571668544
340461723
130205
150101
150203
160103
264
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Skratki
0,2700
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
0,1210
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,8100
2,1030
0,0490
0,1140
0,3190
0,4350
0,0030
0,0100
1,7870
0,2380
3,0000
160213
160216
160601
170101
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA MARIUSZ
GÓRSKI (5-0202)
5591299647
090549664
TRISS - S.
MARCINIAK I S.
KRAJECKI Sp. J.
(1-2314)
5541050354
091286511
DN36.12.Z
265
0,0200
0,0160
0,2580
152,4000
170405
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
190802
Zawartość piaskowników
1,5680
200125
Oleje i tłuszcze jadalne
0,4540
200303
Odpady z czyszczenia ulic i placów
0,4200
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,0300
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0001
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0220
030105
160213
FERMA KACZKOWO
MARIA BĄKOWSKA I
DARIUSZ BĄKOWSKI
SP.J. (1-8038)
Gabinet
Stomatologiczny
Marek Wysocki
(5-2703)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
5562683797
340550473
020182
8911103105
910283380
180103
50,5000
9,9000
7,7000
ROSSMANN
SUPERMARKETY
DROGERYJNE
POLSKA Sp. z o.o.
(4-0301)
7270019183
470755007
040222
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,0108
070213
Odpady tworzyw sztucznych
1,0700
070681
Zwroty kosmetyków i próbek
2,2828
090108
Błony i papier fotograficzny
niezawierające srebra
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Papier i tektura
0,0081
160214
160380
160604
191201
VADAIN
INTERNATIONAL Sp. z
o.o. (2-2354)
LA RIVE S.A. (2-0175)
8781000541
8762233480
870258147
871685584
2,2603
0,0009
0,0132
123,8800
150101
Odpady materiałów złożonych (np.
tkaniny impregnowane, elastomery,
plastomery)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
13,4860
070104
150101
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,7900
150107
Opakowania ze szkła
8,4300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
0,0726
040209
160214
160216
170101
170405
266
0,3270
74,7400
0,8650
100,6600
0,0750
0,0390
6 096,0000
0,7200
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ANDRZEJ ŚLIWAK
(5-2801)
8761619361
870445493
ZAKŁAD MASARSKI
TADEUSZ JASIŃSKI
(1-1036)
5620002007
090580409
190904
Zużyty węgiel aktywny
0,0500
190905
Nasycone lub zużyte żywice
jonowymienne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0500
0,0900
150101
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3800
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,6520
160214
0,0290
191204
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Tworzywa sztuczne i guma
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0300
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
99,6000
020203
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
10,1200
180103
DA15.11.Z
020202
100103
Agencja Reklamowa
"TOP" Agnieszka
Łuczak (3-1178)
8881012851
910221283
160216
MULTI PARK
WŁOCŁAWEK SP. Z
O.O. (5-1704)
ZAKŁAD
PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO
KRZYSZTOF
WRZOSEK (3-4658)
5272493203
8920000652
140340776
910168235
020204
267
0,0370
5,9600
0,2300
0,0770
0,0130
4,0000
020281
100101
Gabinet
Stomatologiczny
Urszula Dujka, Bożena
Żukowska (5-0904)
8741479218
870328451
180103
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
"CZTERY ŁAPY"
JUSTYNA KNIOŁA
(5-1906)
9670747964
340461953
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
LEKARSKA LEK.
DENT. ADAM
KRŰGER (1-9534)
5591832024
220682644
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Ewa
Piaskowska (5-2004)
9670300080
091414914
180103
"BREIT - POL" Sp. z
o.o. (1-6705)
9532358149
092526621
N85.20.Z
DN36.14.A
180202
030105
030199
268
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
11,4800
1,7000
0,0410
0,0200
0,0010
0,0110
1,9000
0,1240
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI
BANK POLSKI S.A.
(4-0194)
5250007738
016298263 06625
J65.12.A
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0000
150104
Opakowania z metali
0,1020
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,2720
160214
0,4740
160601
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
191205
Szkło
0,1090
080317
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
0,0850
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
0,0650
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0050
160216
WOJEWÓDZKI
SZPITAL
OBSERWACYJNO ZAKAŹNY IM.
TADEUSZ BROWICZA
(1-0124)
5542212988
000979188
N85.11.Z
090101
090104
090107
160213
160214
160506
160604
180101
269
2,4810
0,0200
0,1100
0,1100
0,1960
0,4740
0,0400
0,0080
0,0010
180103
180106
180107
180109
190805
190809
ADAMCZAK DANUTA
JADWIGA NZOZ
LABORATORIUM
ANALIZ
MEDYCZNYCH DAN LAB DANUTA
ADAMCZAK (5-0705)
5541061197
340087704
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG
KOMUNALNYCH Sp. z
o.o. w likwidacji
(1-0581)
5620003188
090185742
180103
O90.02.Z
130205
56,8280
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
28,0000
0,1300
0,1500
0,0430
0,2500
0,2100
0,1000
0,1000
160103
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0100
160113
Płyny hamulcowe
0,0500
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1000
170405
Żelazo i stal
2,0000
130206
270
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, inne niż wymienione w 18
01 06
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,5000
4.20
PPUH "PROFLEX "
S.C. MACIEJ
FRANKOWSKI,
KRZYSZTOF
ZALEWSKI (1-7440)
5591816924
092934142
070104
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
1,9300
070704
5,0150
150102
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z tworzyw sztucznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
11,6700
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
19,1300
150104
Opakowania z metali
0,5700
150107
Opakowania ze szkła
31,3900
160213
170182
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne niewymienione odpady
170402
Aluminium
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0030
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,0200
080318
Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Bukowcu (1-3633)
SOF - DREW Sp. z
o.o. (2-4303)
5591861190
8762406785
093134343
E41.00.B
340559623
200301
"STAL - MET" Sp. z
o.o. (2-2450)
271
8762177327
871580098
APTEKA "REMEDIUM"
(5-040718032012)
ART-MED
SPECJALISTYKA
NZOZ (5-2801)
5581265032
091528434
5591042629
091281353
"KWG" SPÓŁKA
AKCYJNA W
UPADŁOŚCI
UKŁADOWEJ (5-1209)
8522275208
811974250
120101
N85.12.Z
070213
0,0100
1,8000
0,0260
2,2880
88,5050
85,8000
19,8280
2,1200
GABINET
LARYNGOLOGICZNY
JAN SENKUS (1-8117)
9531151481
090180911
GABINET
WETERYNARYJNY
SŁAWOMIR
ANDRYSZAK (5-3001)
5621073386
090335006
BRE BANK S.A.
(4-0325)
5260215088
001254524
N85.12.Z
0,0050
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1600
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0010
180103
180202
J65.12.A
160213
160214
SEMA GROUP SP. Z
O.O. (4-0406)
5562737642
340911072
120105
160304
160306
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"KaDental"
KRZYSZTOF
PRZYGODA (5-1201)
272
5581368683
090442742
N85.13.Z
180103
0,0650
0,3000
0,5000
1,2100
0,0380
0,3000
0,0800
0,0250
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0060
0,7000
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0400
2,3600
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
963,4000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
935,7000
150104
Opakowania z metali
12,2000
150107
Opakowania ze szkła
498,0000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
GABINET LEKARSKI
JAROSŁAW CHUDEK
(5-0605)
5621076226
091461871
180103
GOSPODARSTWO
ROLNE "FARMAPOL"
Sp. z o.o. (2-0483)
8790000842
870177420
020182
100101
MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
OCZYSZCZANIA SP. Z
O.O. W TORUNIU
(2-0196)
8790169280
870525973
O90.02.Z
080318
130205
273
1,2700
0,0200
0,1000
0,3600
160103
Zużyte opony
23,8000
160107
Filtry olejowe
0,1800
160215
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1850
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
4,2000
160216
160601
170101
170405
190501
Papier i tektura
467,4000
191202
Metale żelazne
129,1000
191203
Metale nieżelazne
191207
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Minerały (np. piasek, kamienie)
080112
120101
120117
120121
150104
274
44,1000
191201
191212
340572658
27,6000
190599
191211
5571674734
1,6880
Nieprzekompostowane frakcje
odpadów komunalnych i podobnych
Inne niewymienione odpady
191209
POMIMEX STAL SP. Z
O.O. (1-7355)
6,1890
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów
zawierające substancje niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z metali
2 920,3000
3,5000
15,2000
2 561,9000
6,7000
45 890,0000
0,4860
9,2160
10,3000
0,3200
1,1200
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,4380
0,0190
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
90,2800
170380
Odpadowa papa
14,4000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
150202
160103
160213
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HAN
DLOWE "BUDREX"
S.C.SZŁAPKA
STANISŁAW,SZŁAPK
A WOJCIECH (2-3357)
Gabinety Lekarskie
Consilium s.c. Dariusz
Łukasiewicz (5-1205)
8760204965
870538013
F45.21.A
9561934851
870254540
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"OPTYMEX" SP. Z
O.O. (1-3075)
5540233644
002484798
030105
100103
130208
FABRYKA FORM
METALOWYCH
"FORMET" S.A.
(1-0228)
5540312645
000032922
DK29.43.A
070213
120101
120109
275
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Odpady tworzyw sztucznych
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
0,4500
0,0360
0,0720
88,0000
0,0880
0,0180
4,0200
101,3500
2,1600
120118
130208
150202
160213
160214
170407
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
STANISŁAWA
ZIELIŃSKA-CIPKOWS
KA (5-1706)
8881706944
910520034
ZARZĄD DRÓG
POWIATOWYCH W
INOWROCŁAWIU
(1-1867)
5562247530
092366360
GABINET
WETERYNARYJNY
ROMAN SZOT
LEKARZ
WETERYNNARII
(5-2906)
276
5591011882
090523512
180103
F45.23.A
170504
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Mieszaniny metali
4,0100
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
0,0200
0,5400
2,5200
0,0500
0,1500
1,2890
9,8000
229,0800
200201
Odpady ulegające biodegradacji
200301
200303
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z czyszczenia ulic i placów
200307
Odpady wielkogabarytowe
0,1400
180202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0020
9,1600
157,9800
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA TERESA
MACKIEWICZ (5-1806)
9531155409
091430480
CENTRUM PROMOCJI
ZDROWIA SANVIT Sp.
z o.o. ODDZIAŁ
CIECHOCINEK
SANATORIUM
UZDROWISKOWE
(3-5278)
9512056830
015219853 00029
AUTO-CENTRUM
KWIATKOWSKI,
PIOTR KWIATKOWSKI
(2-2966)
8741477610
340069936
DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ W
PIGŻY (2-3394)
9561432813
871223599
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0550
160103
Zużyte opony
0,0460
160107
Filtry olejowe
0,0500
160117
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
2,7200
160120
Szkło
0,0460
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1500
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
1,2000
180103
N85.11.Z
180103
130208
160213
160214
277
0,0098
0,1850
34,6500
0,0700
0,1180
180103
MARZANNA
RZADKOWOLSKA VIK
ZAKŁAD
PRODUKCYJNO
HANDLOWO
USŁUGOWY (3-1306)
POLOMARKET Sp. z
o.o. (1-4043)
278
4660189796
340215906
5562125117
091562862
G52.11.Z
191204
150101
Opakowania z papieru i tektury
433,3950
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
552,8270
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
114,1000
Jeka Eliza
Apteka-CENTRALNA
(5-2609)
GABINET LEKARSKI
DARIUSZ GAJDA
(5-2304)
5791004705
870438582
180109
8761015120
870439104
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"ALMACH"
BOGUSŁAWA HIRT NOWAK (1-8787)
9531224636
092988238
180103
EKO SERWIS Sp. z
o.o. (5-2505)
5311583006
140067375
DN37.10.Z
0,0720
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Tworzywa sztuczne i guma
150104
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z metali
31,9000
0,0030
0,0600
0,0260
19,6670
160216
170402
N85.13.Z
180103
0,0060
0,0450
32,1000
4,1340
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
MARIA GRABOWSKA
(3-1230)
8881037644
910187043
HANNA ORNASS
DULIBA
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA (5-1105)
9561086015
870323028
180103
NZOZ UROMEDIC
Bydgoszcz (5-0705)
5542485321
092993191
180103
"LIM - POL" Sp. z o. o.
(1-0442)
5272176201
013249436
020102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0200
160214
160216
279
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Aluminium
0,0310
0,0310
4,0000
0,1000
0,0100
PRZEWOZY
REGIONALNE SP. Z
O.O. ODDZIAŁ
KUJAWSKO-POMORS
KI (1-2336)
5262557278
017319719 00055
I60.10.Z
170405
Żelazo i stal
3,0000
130503
Szlamy z kolektorów
4,4000
150203
0,0700
160117
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Metale żelazne
483,0000
160199
Inne niewymienione odpady
167,8000
160213
1,1000
160605
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne baterie i akumulatory
170401
Miedź, brąz, mosiądz
1,1250
170405
Żelazo i stal
0,4200
170605
1,5000
080111
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,3600
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,1900
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,1100
160112
160214
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE
"HALINEX" Sp. z o.o.
(1-5804)
280
5542535289
093128495
DH25.22.Z
12,2000
0,1700
0,2000
0,4500
ZAKŁAD
PRODUKCYJNO HANDLOWY "KLEINA"
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
(1-2828)
FIRMA
HANDLOWO-USŁUGO
WA PIOTR
KACZYŃSKI (3-0393)
KUJAWSKA
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
(3-4075)
5591002771
091176870
8921145826
910934379
8880200591
000792159
DA15.81.A
DA15.51.Z
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1370
150104
Opakowania z metali
0,0500
150107
Opakowania ze szkła
0,3940
160117
Metale żelazne
0,1000
020580
Odpadowa serwatka
130208
0,5400
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,2000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Żelazo i stal
0,0470
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0250
160214
160216
160380
170405
PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA
DENS S.C. ANNA
BIAŁACH KRZYSZTOF
BIAŁACH (5-0104)
281
5562372962
092575246
180103
529,7000
3,0000
0,2000
0,1000
4,7000
2,7000
PP-DUO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ (1-7282)
9532443671
093110012
G51.19.Z
070704
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
0,6400
080307
0,1400
150101
Szlamy wodne zawierające farby
drukarskie
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0900
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
84,5000
150110
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3680
150104
Opakowania z metali
0,1010
150105
Opakowania wielomateriałowe
4,8560
150107
Opakowania ze szkła
7,1870
160213
282
GABINET
STOMATOLOGICZNY
I.J. GRUSZKA S.C.
(5-2104)
5040022826
340116305
N85.13.Z
180103
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
MIEJSKICH (5-2805)
9671232297
091603905
N85.32.A
020304
0,3800
0,4800
0,0120
0,0520
32,8950
9,8040
50,1000
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
20,0000
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
180103
SINTAC-POLSKA SP.
Z O.O. (5-2404)
6340014317
271852316
130507
170503
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
PUBR SP.ZO.O.
(1-0076)
9532171729
091558636
170102
170103
BYDGOSTA Sp. z o.o.
(1-5938)
5540236275
090014963
F45.21.A
65,1000
24,0000
2 500,0000
5,6000
18,0000
170180
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
570,0000
170182
Inne niewymienione odpady
220,0000
170201
Drewno
470,0000
170202
Szkło
60,0000
170203
Tworzywa sztuczne
55,0000
170402
Aluminium
170405
Żelazo i stal
14,0000
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
15,1600
170102
283
0,3000
1,5000
3,2800
170106
170380
170904
PRZYCHODNIA
RODZINNA
SŁAWOMIR
JAKUBIŃSKI, JERZY
RAJEWSKI SPÓŁKA
JAWNA (5-2606)
5542652871
340062986
N85.14.C
180101
180102
180103
NZOZ ERMED (5-2506)
Urząd Gminy Osie
(1-0072)
9670632787
340726179
180103
000547106
160213
160214
284
Zmieszane lub wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia zawierające
substancje niebezpieczne
Odpadowa papa
13,4600
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
44,9800
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
4,5000
0,0250
0,0300
0,0200
0,0200
0,1200
0,1600
"POL - DRÓG
CHOJNICE" Sp. z o.o.
(1-4545)
5551853209
771323476
F45.23.A
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,5020
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0500
150203
0,0600
160601
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
6,5000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0240
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0200
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,0650
GABINET LEKARSKI GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY MAREK
BUŁATOWICZ (5-2106)
5541234634
090431796
180103
GABINET
WETERYNARYJNY
WOJCIECH TOMCZYK
(5-2406)
9561099791
871610126
180202
GRZEGORCZYK EWA
SKLEP
MOTORYZACYJNY
(5-2406)
5580005139
090120620
130208
150203
285
0,0400
0,2850
0,9300
0,0600
Punkt Apteczny Maria
Pekowska (5-3004)
FABRYKA URZĄDZEŃ
WENTYLACYJNO-KLI
MATYZACYJNYCH
"KONWEKTOR"
(3-4960)
8781167258
870248580
4660204768
910950361
DK29.23.Z
160103
Zużyte opony
0,2200
160107
Filtry olejowe
0,2000
160113
Płyny hamulcowe
0,0560
160114
0,3000
160119
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Tworzywa sztuczne
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2000
170405
Żelazo i stal
0,3000
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0030
080118
Odpady z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 17
0,7000
080318
0,0700
110105
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Kwasy trawiące
110501
Cynk twardy
110502
Popiół cynkowy
23,2200
120101
91,3000
150101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,9520
120103
150202
286
0,0700
35,0000
6,6300
0,2300
8,1000
0,1100
160213
170401
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
170405
Żelazo i stal
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Szlamy farb drukarskich inne niż
wymienione w 08 03 14
160214
200301
287
GABINET
STOMATOLOGICZNY
STEFAN KOLESIŃSKI
(5-2206)
5561065011
092574583
180103
NZOZ WIMED (5-1704)
8741566911
871265209 00017
180103
Drukarnia "Antad"
Jacek Deptulski
(1-2732)
5561760627
093003279
DE22.22.Z
080315
0,8620
0,7000
1,4000
11,2000
570,3400
0,3000
82,2000
0,0320
0,0178
0,0090
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,3200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0040
150104
Opakowania z metali
0,0060
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0040
150202
160213
Gabinet
Stomatologiczny Jacek
Pilarczyk (5-1002)
5541112368
091403483
180103
P.H.U. A BELL
(3-1276)
7441171036
910916200
130208
160103
180103
288
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
0,0100
0,3000
692,8000
7,5500
GABINET
GINEKOLOGICZNY
WALDEMAR
DOBRZYŃSKI (5-0904)
5541112380
092981940
N85.12.Z
180103
FERMA DROBIU
GOSPODARSTWO
ROLNE "ELCZAR"
ELZBIETA I CEZARY
ZAWIŚLAK (1-5885)
5591274564
092591104
A01.24.Z
020106
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odchody zwierzęce
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0010
0,0150
0,8500
7,0000
0,0230
"MEGAZEC" Sp. z o.o.
(1-0274)
9532429518
093053366
DK29.11.A
070280
080410
120101
120109
120121
130205
130208
130307
130501
140603
150104
150110
150202
150203
160107
289
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Odpady stałe z piaskowników i z
odwadniania olejów w separatorach
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z metali
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
6,1000
0,3000
9,0000
0,2600
0,0430
11,1580
1,0820
0,0800
0,3900
0,3070
0,0350
0,1050
1,0920
0,4000
0,1350
160213
170202
170203
Tworzywa sztuczne
0,3000
170380
Odpadowa papa
1,8000
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,1000
170402
Aluminium
0,2000
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,1000
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
12,3000
160214
160216
160604
170101
170904
HODOWLA
ZIEMNIAKA ZAMARTE
Sp. z o.o. (1-0709)
5611397928
092534767
A01.11.A
020780
100101
0,4000
1,5000
0,0050
144,0000
0,7000
11,5000
6,0000
209,0000
25,0000
160103
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0350
130208
290
0,3820
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Szkło
0,7200
0,6000
MARCIN ŁAWICKI
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
(2-0948)
DRUKARNIA COLOR PRINT S.J. MARIA
CICHERSKA,
PATRYCJA
ŚLIWIŃSKA (1-1495)
8791085289
871080214
5542212830
092346280
DE22.22.Z
Baterie i akumulatory ołowiowe
170101
170405
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
160117
Metale żelazne
030308
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
126,2000
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Błony i papier fotograficzny
niezawierające srebra
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0080
090101
090108
150110
291
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
BOŻENA
SZYMAŃSKA (5-0902)
8761093203
870294120
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
MAREK ROGOWSKI
(5-1604)
9532438210
340112916
N85.13.Z
0,1000
160601
180103
180103
20,0000
31,2400
3,5700
0,2800
0,0800
0,0011
0,0060
0,0150
APTEKA "GALENA"
S.C. EWA
LANDOWSKA, ALICJA
BARANIK (5-2509)
KK-DACH FU-H
Katarzyna Kowalska
(1-7660)
5611345162
092380011
9670993203
093078202
G52.31.Z
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0030
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
0,3800
170102
Gruz ceglany
5,3000
170107
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpadowa papa
1,5980
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
0,1200
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0040
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
0,2800
170380
170604
200301
PETROLOT Sp. z o.o.
(4-0284)
5221776204
012304498
G51.51.Z
130703
150202
NZOZ PULS Krzysztof
Kruszczyński (3-1358)
8881410132
911245185
180103
Przedsiębiorstwo
Budowlane KOM-BUD
Spółka z o.o. (2-0183)
8740003844
005744840
150101
170101
170904
292
3,7800
0,1500
0,3000
0,0614
0,9500
1,6400
Happecke Baterie
Polska Sp. zo.o.
(5-2405)
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNE
USŁUGOWO HANDLOWE "ARKA"
ZDZISŁAWA
WĘGRZYN (1-5852)
200139
Tworzywa sztuczne
0,2200
200202
Gleba i ziemia, w tym kamienie
4,5000
200301
8860015867
010111430
160601
5610000099
092766970
160103
Zużyte opony
0,4000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady tworzyw sztucznych
0,0010
160214
200301
PLASTICA Sp. z o.o.
(2-2860)
8781728490
871675580
DH25.24.Z
070213
080113
080312
080313
080315
080410
090108
130205
130502
293
26,5200
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Baterie i akumulatory ołowiowe
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady farb drukarskich inne niż
wymienione w 08 03 12
Szlamy farb drukarskich inne niż
wymienione w 08 03 14
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Błony i papier fotograficzny
niezawierające srebra
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
0,1780
0,0030
185,8000
2 355,4430
4,4070
32,2890
16,3880
4,1080
0,8800
0,4780
1,0770
5,0000
130507
150101
229,0490
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
168,7920
150103
Opakowania z drewna
119,9810
150104
Opakowania z metali
0,5500
150105
Opakowania wielomateriałowe
7,9800
150110
5,3290
170405
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Żelazo i stal
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,8750
080113
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,2500
150202
150203
160304
160506
PLANBOX Sp. z o.o.
(1-1208)
5621619483
092911477
DD20.10.A
101112
150102
294
4,0000
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
16,5290
2,6600
1 525,5150
0,0050
3,0000
1,9300
0,1300
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,6240
160103
Zużyte opony
1,5600
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne baterie i akumulatory
0,0200
11,2500
170405
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
150110
160213
160214
Urszula Szalewska
PRYWATNA
PRAKTYKA
GINEKOLOGICZNA
(5-0502)
5551146908
090160127
ZAKŁAD
TRANSPORTOWO-SP
RZĘTOWY HANDLU I
USŁUG; "PRO-BET"
KUŚMIERCZYK
JERZY (2-1970)
8761000325
870246517
N85.12.Z
180103
130208
160605
170107
295
0,0920
0,1000
0,0120
0,6800
0,0060
3,3000
1,4400
296
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0340
170601
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
5,2400
870119807
180103
0,0155
340083860
150102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
150107
Opakowania ze szkła
0,0140
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0910
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ELLENA BATORSKA
(5-1205)
8791264796
340003995
180103
WILCZYŃSCY
S.C.AGATA
LUDWARD-WILCZYŃS
KA, ZBIGNIEW
WILCZYŃSKI (5-0907)
DACH-PLUS ROBERT
LEWANDOWSKI
(5-2906)
JANINA KOŁOWSKA
(5-2211)
8883065484
340714696
180109
5581209631
091540211
8781205993
"KOŚCIELNIAK &
USOWSKA &
RAJKOWSKI"
LEKARSKA SPÓŁKA
PARTNERSKA
(1-6260)
5621711970
0,0030
0,0010
CZAPLA GABINET
LEKARZY
WETERYNARII
K.ŻYWNA I
PARTNERZY (5-0312)
Z.P.H.U. Piotr
Wutkowski (1-2697)
Gabinet
Stomatologiczny
Aleksandra Steklińska
-Grela (5-1302)
WALWIT WALDEMAR
WITKOWSKI (5-2506)
5542846612
340609232
180202
091194594
101112
8421102280
770679892
180103
9670018260
090392033
030101
030105
TZMO MATOPAT Sp. z
o.o. (2-3940)
8792536481
340356185
DB17.54.Z
040222
150101
160304
180103
Gaspol S.A. (3-4701)
7790020583
011121040
G52.48.G
130208
160213
170401
297
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady kory i korka
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Miedź, brąz, mosiądz
0,0858
801,8000
0,1160
0,0400
0,6000
36,3000
37,3000
65,4000
0,3200
0,3500
0,0200
5,9000
WOJEWÓDZKI
INSPEKTORAT
WETERYNARYJNY W
BYDGOSZCZY
(1-1482)
5540240638
000092462
L75.12.Z
Żelazo i stal
020181
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
9,7600
020203
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Żelazo i stal
0,4000
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02
02)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, inne niż wymienione w 18
02 05
Leki inne niż wymienione w 18 02 07
14,3000
160213
160214
160216
160380
160507
170405
180201
180202
180205
180206
180208
298
40,8000
170405
0,0300
0,0800
0,1270
0,2000
0,0200
0,2000
7,2280
0,0100
0,2000
0,1000
POMORSKA SPÓŁKA
GAZOWNICTWA SP. Z
O.O. (1-0095)
5832803798
192811620
E40.22.Z
020103
Odpadowa masa roślinna
2,1200
050799
Inne niewymienione odpady
0,0900
070704
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
0,1200
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Gruz ceglany
0,0700
4,8000
170181
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpady z remontów i przebudowy dróg
170203
Tworzywa sztuczne
0,1000
170405
Żelazo i stal
12,7700
170407
Mieszaniny metali
60,2700
170504
180109
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
200201
Odpady ulegające biodegradacji
080318
150101
150203
160213
160214
160216
160604
170102
170107
299
0,1700
2,1100
0,4490
0,5000
0,0300
0,2200
0,3600
0,9200
104,5000
0,0100
2,9000
0.09
PRAKTYKA
POŁOŻNEJ
ŚRODOWISKOWEJ-R
ODZINNEJ BARBARA
PRUSZAK (5-1604)
5611013017
090583490
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"ZDROWIE" S.C.
(5-2104)
5562389359
092582996
GABINET
WETERYNARYJNY
S.C. K. BACHANEK,
G. RUMIŃSKI (5-2506)
8740004832
870532080
000528876
URZĄD GMINY
GÓRZNO (2-1598)
TARGOWISKO
HURTOWE
S.C.KRZYSZTOF
LISTOPADZKI,
MICHAŁ
LISTOPADZKI,
MARCIN LISTOPADZKI
(2-4606)
300
8760008052
870515970
180103
N85.12.Z
200101
200125
Oleje i tłuszcze jadalne
0,6000
200139
Tworzywa sztuczne
6,9000
180103
180202
O90.02.Z
0,0040
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Papier i tektura
160215
0,2415
0,0210
0,0200
74,4000
PRYWATNY GABINET
GINEKOLOGICZNY
KŁOSOWICZ PIOTR
(5-1806)
8781371763
871698374
WODOCIĄGI GMINNE
W BRZOZIU
SAMORZĄDOWY
ZAKŁAD BUDŻETOWY
(2-2427)
8741590677
870446512
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
CENTRUM
MEDYCZNE
EPIMIGREN KRZYSZTOF NICPOŃ
(5-2006)
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE "SELCO"
EWA LEWICZ (5-0704)
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
HENRYK I ZYGMUNT
ZAWITOWSCY S.J.
(2-3463)
REUTHER POLSKA
Sp. z o.o. (2-8999)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
0,0300
8,0000
9.00
190899
Inne niewymienione odpady
0,7000
0.70
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1250
5,6000
180103
E41.00.A
190805
5541099780
002502303
N85.12.Z
180103
5591003954
091223781
G50.30.B
130208
8751147618
870333185
DN36.14.A
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
8791001418
870244487
DE21.21.Z
030399
Inne niewymienione odpady
080410
150101
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw
inne niż wymienione w 08 04 13
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
8,3460
150104
Opakowania z metali
0,9150
080414
301
2,0700
324,6920
0,4980
66,5090
12,6100
150110
070213
939,2300
150101
Opakowania z papieru i tektury
227,4970
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
113,6010
150103
Opakowania z drewna
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,2720
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
0,4000
150202
160213
160214
BELLA Sp. z o.o.
(2-1572)
8791205440
870386260
DB17.54.Z
040221
150202
160107
160214
160216
160304
302
0,0400
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady z nieprzetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady tworzyw sztucznych
0,9150
0,0584
0,1140
9,4300
19,4100
0,1000
0,0700
0,0100
929,9980
160708
170405
57,7340
0,0670
27,5800
130899
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Olej z odwadniania olejów w
separatorach
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
5581202209
008407675
180103
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
IWONA BOHR (2-5227)
8791120784
340175756
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA
LEKARSKA
"GALMED" S.C.
ELŻBIETA GALANT I
JERZY GALANT
(5-2601)
PKP CARGO S.A.
Północny Zakład Spólki
(1-2360)
8881881305
910117137
180103
9542381960
277586360
030105
100101
120101
130208
130506
303
0,4000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
PRYWATNA
PRAKTYKA
LEKARSKA MARIA
KAPSA-SROCZYŃSK
A (5-2801)
K74.30.Z
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Żelazo i stal
0,0980
0,0630
5,9790
25,4600
11,1300
2,1500
0,7060
3,6350
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,8930
150104
Opakowania z metali
1,5500
150110
0,5560
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
160119
Tworzywa sztuczne
0,2080
160120
Szkło
1,3000
160122
Inne niewymienione elementy
1,8860
160199
Inne niewymienione odpady
0,0400
160211
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Gazy w pojemnikach inne niż
wymienione w 16 05 04
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0400
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Inne baterie i akumulatory
3,3500
150202
160213
160214
160216
160505
160601
160602
160605
304
7,3180
0,1800
866,1760
12,0235
0,4170
0,5790
0,1940
0,5700
9,6270
0,1070
1,7150
170203
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
1,1450
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
1,0360
170601
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne niewymienione odpady
0,0005
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z tworzyw sztucznych
169,6900
160708
168001
170904
CEGIELNIA STOPKA
SP. Z O.O. (1-6118)
5542710551
340211179
070299
100101
101208
120121
150102
150202
160213
170405
305
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0250
1,1360
0,4500
0,0810
1 076,0000
0,0220
0,2580
0,0110
0,0020
14,6100
0.52
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,0060
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0400
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Żelazo i stal
0,0400
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Inne niewymienione odpady
0,0240
"VETERINARIUS" S.C.
GABINTET
WETERYNARYJNY
JERZY BALCERAK,
ANDRZEJ LUBER
(5-0805)
5561010487
091251518
180202
SŁAWOMIRA
WOJCIECHOWSKA
SŁAWPOL P.P.U.H.
(1-8251)
5571255351
340252818
100101
170405
NZOZ
PIELĘGNIARSKA
OPIEKA
DŁUGOTERMINOWA
ALICJA
GRODZKA-MARUT
(1-3956)
5571020903
092931184
180103
Gabinet
Stomatologiczny Maria
Bieniek (5-2507)
8881188952
910188730
180103
"OLEKO EB" Sp. z
o.o. (1-3526)
5611460207
092984677
DA15.41.Z
020304
020380
020399
306
0,6000
0,0500
0,0200
5,0000
2 230,3100
0,2400
Skłep Komputerowy
PeCet Henryk
Pokornicki (5-1909)
8761390987
871501160
160103
Zużyte opony
0,0400
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,6250
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,3440
VAPO Sp .zo.o.
(5-2806)
9730691688
971299375
100101
NEURO-MED (5-0204)
8762175216
871571685
180101
180103
180104
ROMANIK S.A.
(1-6283)
5542731168
340284528
DJ28.62.Z
120102
120121
150102
150202
190810
Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo
S.A. Pomorski Oddział
Handlowy (4-0027)
5250008028
012216736
080317
080318
307
3,1300
0,0010
0,0010
0,0010
13,0100
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5900
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda inne niż
wymienione w 19 08 09
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
0,1260
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0800
0,2230
0,9700
0,0800
160213
160214
160604
200307
Przychodnia
Weterynaryjna
"ALTA-VET" Tadeusz
Bojdo (5-0810)
8762154786
871690734
180202
INOBURZ s.c. Dorota
Kłóskowicz, Izabela
Buczkowska (5-0201)
RPC SUPERFOS
POLAND Sp. z o.o.
(3-5165)
5562597810
340213735
170101
8882127266
310302250
DH25.22.Z
0,3500
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
0,0480
0,8000
0,0100
0,9100
20 856,8000
37,9000
070213
Odpady tworzyw sztucznych
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Inne niewymienione odpady
4,6000
0,8200
090104
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
110199
Inne niewymienione odpady
0,3000
130110
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
080111
080399
090101
130208
130507
150101
308
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Odpady wielkogabarytowe
1,5000
1,0000
0,0600
13,9600
31,1050
10,0000
63,3000
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
41,2000
150107
Opakowania ze szkła
0,1000
150110
0,8030
170407
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Mieszaniny metali
020381
Odpady z produkcji pasz roślinnych
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
9,7000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
0,0800
150111
150202
160213
160214
160604
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"HOBBY" PIOTR
MATUSZEWSKI
(1-5895)
5540469849
002483770
G51.90.Z
160306
309
59,3000
150102
9,4000
0,1000
7,3280
0,2000
0,5000
0,0500
12,6000
5,4000
70,9400
2,4500
LESZEK
MOTYLEWSKI
PIEKARNIA ZAKŁAD
PRODUKCYJNO
HANDLOWY (2-0420)
8740007227
870240495
020601
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
0,1000
020680
0,0100
150101
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
040106
Osady zawierające chrom, zwłaszcza
z zakładowych oczyszczalni ścieków
16,0500
040108
203,4100
150101
Odpady skóry wygarbowanej
zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył
ze szlifowania skór)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1570
150103
Opakowania z drewna
1,2000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady agrochemikaliów zawierające
substancje niebezpieczne, w tym
środki ochrony roślin I i II klasy
toksyczności (bardzo toksyczne i
toksyczne)
0,0012
100101
ZAKŁADY
GARBARSKIE
"WŁODARCZYK" SP.
J. (3-4247)
8880000828
910512431
DC19.10.Z
200301
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ZOFIA FRANKOWSKA
- KLOCKIEWICZ
(1-8410)
NAROLCO Sp.z o.o.
(3-4533)
310
5621116380
090429084
180103
911335072
020108
1,1000
0,0700
0,4000
5,0000
0,0190
0,8500
3.37
Firma "Złomowiec"
Stanisław Kowalski
(2-1926)
"Operator Logistyczny
Paliw Płynnych" SP. Z
O.O. (2-0082)
8741212053
5261805923
870604661
012667887
G51.57.Z
I63.12.C
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,3600
150202
0,0500
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0400
160113
Płyny hamulcowe
0,0300
160115
0,2000
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
4,3000
160119
Tworzywa sztuczne
3,0000
160120
Szkło
5,3000
160122
Inne niewymienione elementy
1,9000
160199
Inne niewymienione odpady
2,0000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,3300
060101
Kwas siarkowy i siarkawy
0,0600
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,2000
100101
130205
130208
311
3,0000
0,4000
136,7000
17,3000
3,4700
37,7290
140603
150110
150202
160506
160601
160708
170101
170405
190813
NZOZ OŚRODEK
ZDROWIA OSIEK
(5-1901)
8741072853
870357754
Zakład
Usługowo-ProdukcyjnoHandlowy Jarosław
Wełniak (1-7230)
9670002187
090400956
N85.12.Z
180103
120117
120121
312
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0210
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
69,5000
Szlamy zawierające substancje
niebezpieczne z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
50,0000
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
0,2000
1,5000
0,0120
0,0030
47.82
39,0000
3,0000
0,0650
0,0030
0,0060
5.05
150110
130701
130702
Benzyna
0,2980
150202
0,1700
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,3640
160113
Płyny hamulcowe
0,1580
160114
0,8990
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
7,0410
160119
Tworzywa sztuczne
8,0630
150202
150203
T.K.J. MATUSZEWSKI
S.J. (2-0144)
8761002755
870271461
G51.57.Z
120121
130208
160115
313
0,0030
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Olej opałowy i olej napędowy
0,0020
0,0050
73,4000
7,6480
0,1890
25,3400
0,8910
1,8450
673,2120
160120
Szkło
8,0300
160122
Inne niewymienione elementy
3,8530
160199
Inne niewymienione odpady
4,0460
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,9310
160601
160801
170202
170380
Odpadowa papa
170401
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
170403
Ołów
0,1000
170404
Cynk
0,1000
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
5,3000
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
2,1000
170601
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
170604
170904
314
8882461309
910911958
0,1790
Zużyte katalizatory zawierające złoto,
srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
(z wyłączeniem 16 08 07)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Szkło
170101
Włocławskie
Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp.
z o.o. (3-1022)
10,6260
100101
7 526,1700
9,5000
22,6300
9,6000
30,0000
874,3100
431,4430
18,3900
9,1200
0,2000
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
0,0200
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0020
160213
0,0452
170181
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady z remontów i przebudowy dróg
170405
Żelazo i stal
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
130205
150102
150202
160214
315
GABINET
STOMATOLOGICZNY
WIESŁAWA
STRZELCZYK (5-2003)
8761018673
870349878
GOSPODARSTWO
ROLNE
"STRZELEWO" Sp. z
o.o. (1-0479)
NIEZALEŻNE
LABORATORIUM
BADAWCZE
STANLAB Sp. z o.o.
(1-6212)
5542623964
340009868
5581785010
340233672
N85.13.Z
020780
K74.30.Z
0,1200
4,1500
0,0950
1,9550
52,4350
0,0200
3 073,0000
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,5400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0500
180103
180202
Zakłady Mechaniczne
AZOFER S.J. (3-5587)
Folwark Zwierzęcy
Gabinet Weterynaryjny
spółka cywilna Danuta
Okoniewska i
Aleksandra Śmigielska
(5-2704)
8883021216
340511562
120101
5542838340
340596676
180202
180203
180208
"SYSTEM" Władysław
Kędziora, Urszula
Kędziora S.J. (1-1478)
5590004377
090016034
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
150203
316
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 02
02
Leki inne niż wymienione w 18 02 07
9,4300
4,1700
2,1360
0,0015
0,0009
0,0002
13,5700
0,2600
0,2300
160213
170402
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Aluminium
170405
Żelazo i stal
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
160214
160604
GABINET
WETERYNARYJNY
SP.C. SŁAWOMIR
DUDA, JANUSZ
KWIDZYŃSKI,
TADEUSZ
SOKOŁOWSKI
(5-3110)
Specjalistyczny
Gabinet
Ginekologiczno-Położni
czy - Danninger Jolanta
(5-2507)
8781066936
870110999
180202
8791526612
870184845
180103
GABINET
STOMATOLOGICZNY
EWA
POMIRSKA-BURAK
(3-3226)
8931152294
910080026
180103
FIRMA "GOTOWSKI"
BUDOWNICTWO
KOMUNIKACYJNE I
PRZEMYSŁOWE Sp.
z o.o. (1-0412)
9532462409
093161914
170101
170405
317
Żelazo i stal
0,0010
0,1200
0,0050
0,3400
77,5000
0,0260
0,0400
0,0463
963,5000
208,8000
ZAKŁAD
TRANSPORTOWO REMONTOWY
"TRANS - REM" Sp. z
o.o. (1-1415)
5590001835
090043597
G50.20.A
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,6000
150203
0,0500
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0400
170107
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpady ulegające biodegradacji
0,6600
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
0,0500
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,5200
160119
Tworzywa sztuczne
0,3200
160120
Szkło
0,6300
200201
200301
LION MOTORS SP. Z
O.O. (4-0177)
5213357042
140204783
130208
150101
150202
150203
318
0,3000
0,3400
3,2800
0,2200
0,1300
0,5900
8791702150
870140256
KMW ENGINEERING
Sp. z o.o. (1-6695)
Zakład Usług
Komunalnych w
Warlubiu (1-5574)
5540236720
001066573
DK29.23.Z
170405
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żelazo i stal
5591790780
092558420
E41.00.A
190801
Skratki
4,5000
190802
Zawartość piaskowników
4,4000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Inne niewymienione odpady
FORM - PLAST S.A.
(1-1098)
5540234626
002498412
180103
DH25.24.Z
080111
080112
080115
120109
120199
163,2000
218,0000
27,9060
7,4000
11,7100
0,1200
1,4000
0,8500
150101
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,7000
130110
130208
130507
319
0,1100
GABINET LEKARSKI
PIOTR JACKOWSKI
(5-2306)
2,7000
0,1630
5,6000
33.15
150110
070299
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,1000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,3000
150103
Opakowania z drewna
3,1000
150202
0,0020
170203
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
2,2000
170407
Mieszaniny metali
0,0300
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
2,1000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0780
150202
160213
160214
KOMPANIA
RECYCLINGOWA Sp.
z o.o. (2-3762)
AMICUS GABINET
STOMATOLOGICZNY
ANNA
GREWLING-CHEŁKO
WSKA (5-0705)
320
9562193983
5581736388
340296632
340098731
O90.02.Z
0,8200
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne niewymienione odpady
0,1000
0,1290
0,1500
30,1000
1,6000
Zakład Dezynsekcji ,
Dezynfekcji i
Deratyzacji Teresa
Jeszka (2-4548)
9561604728
870562980
ROLNICZA
SPÓŁDZIELNIA
PRODUKCYJNA
"NOWOŚĆ" (1-0985)
5560801330
000470711
180103
A02.01.A
020202
020203
020204
020299
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Inne niewymienione odpady
0,1500
4 806,7000
4,9000
651,9000
299,8000
0,2000
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
9,9000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Skratki
0,0800
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i
skratki
2,8000
130205
130208
160213
160216
190801
190901
321
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,9000
1,9000
0,0500
0,0040
2,9000
260.80
EKOPOZ SP.ZO.O.
(5-3006)
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"FOLMEK" Agnieszka
Kuśmierek (2-4538)
ARCHIVO VP Sp. z
o.o. (1-9872)
"FULL" USŁUGI,
PRODUKCJA,
HANDEL WIESŁAW
KIEDROWSKI (1-8554)
WOJEWÓDZKA
STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
W BYDGOSZCZY
(1-1399)
322
9721098407
634621659
8751100580
871530500
5540239865
090432146
5581040646
340385293
9531108025
000293841
O90.02.Z
DE21.21.Z
L75.12.Z
15,0000
160103
Zużyte opony
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
030308
030399
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
9,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,3000
170605
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
26,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0350
160506
1,1650
160605
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Inne baterie i akumulatory
170405
Żelazo i stal
0,1950
180103
2,9470
200101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Papier i tektura
200102
Szkło
0,3000
200138
Drewno inne niż wymienione w 20 01
37
0,1000
0,7400
13,7000
54,0000
0,0420
0,9000
Tworzywa sztuczne
0,6000
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Transformatory i kondensatory
zawierające PCB
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
5,8000
POFRABAT SP. Z
O.O. (5-0808)
GABINET
STOMATOLOGICZNY
BOŻENA
TOMASZEWSKA
(5-3006)
5260022277
010026486
160209
8751150106
871548539
180103
Brygida Hartung-Pesta
Masarmia Karbowo
(2-0393)
ESTEDENT S.C.
AGNIESZKA KALETA,
MARCIN KALETA
(5-2805)
8741000687
870266804
020202
8792435366
340015060
N85.13.Z
180103
Sobiecka - Bryndal
Eleonora (5-1105)
8790091661
870020635
N85.13.Z
180103
APTEKA
"REGIONALNA" ANNA
KULIGOWSKA
(3-6438)
8881281290
340010140
Apteka "Pod Orłem"
T.T.M.Lenartowicz
Sp.J. (2-4221)
323
200139
8781356249
870451996
1,0455
0,0450
152,6000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
0,0620
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0380
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,1900
180106
0,0210
0,0030
324
ZAWADA JERZY
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
(5-1106)
5561057773
090184027
EMIPAK JAROSŁAW
STOLIŃSKI (1-3048)
5571452028
340277149
Specjalistyczna
Praktyka
Stomatologiczna
Aleksandra Perczak
(1-7988)
5541861466
092964462 00029
Gabinet
Położniczo-Ginekol.D.
Bazelak (5-2302)
5621171628
090343862
JADWIGA I JAN
ADAMSCY NAFTEX
S.J.
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO
USŁUGOWE (3-4522)
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA ANNA
ŁUKASZEWICZ ZWOLIŃSKA (5-1205)
8891000625
910180785
9531697174
092285040
0,0150
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
191207
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte opony
0,5000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0120
180103
G51.90.Z
N85.13.Z
180103
180103
I60.23.Z
160103
180103
0,2000
0,0220
0,0100
1,8500
ZAKŁAD
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY
"TELECONECTOR"
MARIANNA
ZABŁOCKA (1-3607)
WENTWORTH TECH
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ (1-3381)
5540081602
9671123881
092566595
092966596
DL31.61.Z
070104
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
0,2700
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1000
150110
0,0330
170401
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
2,7000
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
120109
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Szlamy z obróbki metali inne niż
wymienione w 12 01 14
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
1,3700
0,0950
170203
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tworzywa sztuczne
28,5000
170405
Żelazo i stal
14,4900
120115
120121
130205
150101
160213
325
0,1000
14,9000
0,2000
0,1900
3,5000
9,6000
0.20
ZAKŁAD
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z
O.O. W SĘPÓLNIE
KRAJEŃSKIM (1-0866)
326
5550006660
091443873
E40.30.A
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
190801
Skratki
18,0000
190802
Zawartość piaskowników
16,8000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
CARITAS DIECEZJI
TORUŃSKIEJ (2-3393)
8791764783
040019534
180103
Przychodnia
Weterynaryjna 4 łapy
(5-2506)
8741285980
340487272
180202
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BARCINIE (1-9408)
5621565793
092502253
N85.12.Z
0,9100
130208
090101
884,0000
0,0410
0,0450
0,1700
090104
Roztwory utrwalaczy
0,1700
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,4905
378.00
KOSMETYKA I
PIELĘGNACJA
"EDYTA" EDYTA
JASKOT (5-2101)
9531831520
091479575
EUROCASH S.A.
(2-2947)
7791906082
631008941
Przedsiębiorstwo
Budowlane BUDICO
Sp. z o.o. (1-3669)
TMR PLASTICS Sp. z
o.o. (1-3548)
5542245551
5252252755
092435806
015262062
180103
G51.90.Z
DI26.61.Z
DH25.24.Z
150101
72,0430
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
19,4810
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
3,3150
170405
Żelazo i stal
0,4400
070213
Odpady tworzyw sztucznych
4,0000
080111
0,7000
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3530
150104
Opakowania z metali
0,0760
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
0,1700
080318
130110
130208
150111
327
0,0040
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0100
2,1250
0,9650
12,2000
0,0400
150202
160107
160213
160214
SPECJALISTYCZNE
PRZYCHODNIE
MEDYCYNY
RODZINNEJ
RUDAK-MED Sp. z
o.o. (5-2406)
9562054164
871555309
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁU
GOWE "IKOPOL"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ W LIKWIDACJI
(1-6977)
5540234425
090001400
080318
160214
ZAKŁAD
WŁÓKIENNICZY
"ANGRATEX"
ANDRZEJ
WOJCIECHOWSKI
(2-1953)
8790089523
870537120
DB17.52.A
030399
040221
150101
328
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,2950
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0440
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne niewymienione odpady
0,0200
Odpady z nieprzetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
0,7000
0,0480
0,4000
0,1000
0,0010
1,5000
0,4000
0,0900
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0260
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0080
0,0360
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
1,4710
160119
Tworzywa sztuczne
1,7310
160120
Szkło
0,9550
Gabinet Weterynaryjny
Marek Wójcik (5-1002)
5541241315
090139570
180202
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Eliza
Misiaszek (5-2105)
8791778756
870210614
180103
"Janstal" Janusz
Bińczycki (2-4424)
8740000030
340079998
G51.57.Z
130208
150202
160113
160114
160115
329
0,0350
0,1360
0,0240
1,5700
0,0020
0,0430
0,2150
63,8060
0,0170
160122
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione elementy
160199
Inne niewymienione odpady
1,0800
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,5470
0,0230
1 243,8650
1 251,2790
160121
GABINET
GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY MAREK
GRABIEC (5-1304)
9531049096
090054030
N85.12.Z
180103
UMC POLAND SP. Z
O.O. (2-3654)
8792481113
340166160
DL32.30.A
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
160213
160214
200301
330
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ESCULAP s.c.
(1-7583)
5562373097
092580075
N85.12.Z
180103
RABEN POLSKA Sp.
z o.o. (4-0505)
7810025219
632051726
I63.40.C
150101
0,5630
269,6980
0,0650
0,9730
324,3550
85,6000
0,4570
17,4300
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
8,7400
150107
Opakowania ze szkła
1,5000
150202
0,3000
7831665941
301651010
180109
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
8881016984
910857029
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0554
9562149798
340042989
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,2810
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
150203
0,1500
191201
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Papier i tektura
150203
160380
200301
PHARMAKOS s.c.
WOJCIECH
JANKOWSKI, MARCIN
WĄSIKOWSKI
(5-2506)
Apteka "LEŚNA"
Marzanna
Lewandowska (3-0358)
TPP
THERMOPLASTICS
POLSKA Sp. z o.o.
(1-2670)
Apteka "Pod Orłem"
mgr Maria
Mataczyńska (5-2306)
"DANKO" HODOWLA
ROŚLIN Sp z o.o.,
CHORYŃ (1-2387)
331
0,0200
0,3200
11,2000
0,0710
0,1020
5620000540
002489471
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0020
6980011233
410184244
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
7,3000
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
17,0260
2,2620
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2140
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
060404
Odpady zawierające rtęć
0,0750
080317
0,0390
150101
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,1500
100101
130208
150102
150110
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGO
WE "ALFA" S.C.
MARIUSZ MALIŃSKI,
ROBERT
PIOTROWSKI (5-2704)
SZPITAL
WOJEWÓDZKI WE
WŁOCŁAWKU
(3-5867)
5611321701
092294613
8882434270
910859070
N85.11.Z
080318
150203
332
0,2500
11,0500
3,7740
10,0000
0,0520
1,7000
0,1500
0,2180
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
0,4000
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
1,5150
160213
160214
160216
160506
180103
180106
180109
180182
180207
200108
200301
333
0,2420
0,0090
1,7750
0,0500
151,7700
0,1280
0,0020
Pozostałości z żywienia pacjentów
oddziałów zakaźnych
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
0,0200
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
3,7410
0,0100
616,6000
INDYWIDULANA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
MAŁGORZATA
KUCZYNIECKA
(1-9365)
5541566543
092975419
180103
UNO-FARM sp.zo.o.
(5-1607)
5562585563
340169336
160213
180109
334
9670531106
CENTRUM
STOMATOLOGICZNO MEDYCZNE "NOVUM"
GABINET
CHIRURGICZNY
MICHAŁ SZPINDA
(5-1711)
093172970
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Izabella Dziewięcka
(5-1504)
9561081532
870022309
180103
GABINET
WETERYNARYJNY
ZYGMUNT
SZTUKOWKI LEKARZ
WETERYNARII
(5-2801)
5571072521
090174112
180202
Firma "Wanex" inż.
Kazimierz Napierała
(1-6137)
9531271682
340098820
110109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0280
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
0,0010
0,0370
0,0320
0,0200
0,0300
1,6000
1.10
GABINET
STOMATOLOGICZNY LEK. STOM.
JAROSŁAW BIENIEK
(5-1205)
8881557504
910288130
GOSPODARSTWO
ROLNE "KAMIENICA"
Sp. z o.o. (1-0613)
5611001669
091217600
180103
A01.11.A
020182
020780
13,7700
2 176,0000
150102
160103
Zużyte opony
0,3000
160107
Filtry olejowe
0,0110
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
0,0010
130208
335
0,0300
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
100101
SANATORIUM
UZDROWISKOWE
"JULIANÓWKA"
(5-2102)
9670352527
093037002
180103
Indywidualna Praktyka
Lekarska Paweł
Olender (5-1706)
8881094530
910190163
180103
VAUPE Sp. z o.o.
(1-9908)
5540235910
090500304
DE21.21.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
030308
28,1000
0,5800
0,4700
0,0150
0,0750
54,8000
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,7000
160213
0,0120
170405
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
190801
Skratki
0,1000
190802
Zawartość piaskowników
0,5000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
160214
URZĄD GMINY W
BĄDKOWIE, GMINNA
OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW W
KUJAWCE (3-5499)
8911236622
000531418
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
ELŻBIETA WORONA
(5-3004)
5541227597
090331209
Centrum Medyczne
Gizińscy Sp. z o.o.
(5-0805)
9671301199
340530520
L75.11.Z
N85.13.Z
180103
160213
180103
SPÓŁDZIELNIA
PRACY "SUROWIEC"
(1-1373)
336
5540311255
000407641
G51.57.Z
231,5000
030399
130208
28,3000
0,0030
2,5000
12,5000
0,0160
0,0010
4,9530
0,0800
8.00
ROMAŃSKA-GOCKA
KRYSTYNA
ALERGOMED
PRYWATNA
PRAKTYKA
LEKARSKA (5-2506)
9670250382
092481640
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLO
WE WAGRA (5-2606)
8790258836
870367735
170405
170904
200201
200301
URZĄD
MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORS
KIEGO W TORUNIU
(2-4246)
9561945671
871121290
160213
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
13,4900
0,2000
0,0570
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,3600
130502
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
3,2000
170405
130508
337
26,8600
130208
168001
091132601
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Odpady ulegające biodegradacji
0,9600
0,0360
160216
9531008453
0,0080
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Żelazo i stal
160214
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"WIGOR" RYSZARD
DWULIT (1-7755)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żelazo i stal
0,1490
0,0510
2,4150
1 095,5500
150202
191209
191211
PHU GLANC PIOTR
GLANC (5-0902)
5571085653
092897984
BELLERPACK
BELLERDRUK Sp. z
o.o. (1-0029)
9671278448
340386341
180202
DE21.21.Z
080317
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów
zawierające substancje niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
0,1800
62,6100
8,9000
0,0023
0,0450
46,6150
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9050
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Papier i tektura
0,2000
150202
160213
160214
191201
338
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Minerały (np. piasek, kamienie)
0,0600
0,0160
0,0300
13,9400
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE
"HERRING" BRYGIDA
STACHNIUK (2-0720)
9560018804
870324298
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
LEKARSKA SYLWIA
NIEDŹWIEDŹ-KUJAWI
ŃSKA
GINEKOLOG-POŁOŻNI
K (5-2505)
5571346668
092504631
LUX - MED Sp. z o.o.
(5-1105)
5272523080
140723603
DA15.20.Z
N85.11.Z
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
20,9900
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
72,4300
200101
Papier i tektura
3,2000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0565
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,6900
180103
180104
180106
180109
"MAXBELT" JANUSZ
RAK (1-2500)
9531020661
091192520
130208
160213
160214
339
1,1500
0,3060
0,0070
0,0190
0,0100
0,0200
340
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0800
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,5800
Indywidualna Praktyka
Lekarska Andrzej
Kowalczyk (5-2206)
5551378257
092515706
180103
Prywatne Centrum
Dentystyczne (5-1007)
9561607112
870005080
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"SALUS" DOROTA
BOROWSKA (5-2005)
5551553654
092568401
180103
GABINET
WETERYNARYJNY
ANDRZEJ
PODLASZEWSKI
(5-2406)
5580005085
002509854
180202
UCR TECHNIKA
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ (1-2494)
9532414853
092982885
130205
0,1060
0,0900
0,0200
2,2000
150203
170203
170380
Odpadowa papa
2,0000
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,1200
170405
Żelazo i stal
32,9800
170601
30,1300
070213
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady tworzyw sztucznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
4,4000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,2000
160213
160216
160602
170101
170604
170904
Urząd Miejski w
Brodnicy (2-1576)
8741001480
000523413
160213
160215
160216
KAPlast Spółka z o.o.
(1-7642)
341
9671176274
093156190
2,9900
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Tworzywa sztuczne
0,5240
0,1000
0,5800
20,0000
2,0300
56,8800
17,8400
0,0060
0,0800
0,2000
3,0000
0,0370
070599
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,7000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
150105
Opakowania wielomateriałowe
3,0000
150107
Opakowania ze szkła
0,3000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,3930
150111
160213
AUDIOFON - OTO
MICHAŁ ŁAWICKI
(5-2606)
5541528034
340020580
FILOFARM
FARMACEUTYCZNA
SPÓŁDZIENIA PRACY
(1-0802)
5540312237
000403028
180103
DG24.41.Z
150203
160213
160214
160216
342
0,0070
0,0000
3,9000
2,7000
0,0900
0,1000
0,1000
2,7770
160601
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
1,6000
180101
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0055
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
0,0220
160506
GABINET
STOMATOLOGICZNY
JAROSŁAW
RADZIEJEWSKI
(5-1903)
LOGON S.A. (1-7478)
8761122028
5540231668
870319498
090548305
080318
150101
"Mar-Pol" Marcin
Zbigniew Ochoński
(3-0312)
8921027618
911282074
170107
170201
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Drewno
170380
Odpadowa papa
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
170604
343
0,0480
0,0800
3,8500
1 094,5000
33,4000
9,8000
1 229,6000
1,2000
9531615710
091473348
180103
EMAT SP. Z O.O.
(1-8092)
VITROFLORA GRUPA
PRODUCENTÓW SP.
Z O.O. (1-7344)
5562235811
092348183
020182
5542684776
340154240
020104
Odpady tworzyw sztucznych (z
wyłączeniem opakowań)
2,0450
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,1000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
0,0310
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
12,4000
CENTRUM
STOMATOLOGICZNE
BERNARD
SZYDUCZYŃSKI
(2-4876)
8791115286
870349358
180103
ZAKŁAD USŁUGOWY
"EAWDOR"-MIROSŁA
W ROSZKO (5-2306)
URZĄD KONTROLI
SKARBOWEJ W
BYDGOSZCZY
(1-1480)
5580006819
340005356
170601
9670004967
090028439
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,1000
160213
0,0160
191201
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Papier i tektura
200307
Odpady wielkogabarytowe
0,7000
160214
344
0,0090
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
WIESŁAW
SŁAWIŃSKI (5-2306)
25,5000
0,4000
1,4000
Gabinet
Stomatologiczny
Dorota Sokołowska
(5-2404)
8880208078
910036746
180103
APTEKA IM. O.
KLIMUSZKI ROBERT
MILLER (5-0906)
9531016240
090082781
180106
180109
345
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0265
0,0070
0,0150
ZAKŁAD MECHANIKI
POJAZDOWEJ
ANDRZEJ
SZYBCZYŃSKI
(5-3006)
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"LIDENT" LILIANA
NOWAKOWSKA GRANICA (5-0502)
5541261789
008235620
G50.20.A
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1800
8761020813
870338202
N85.13.Z
180103
0,0700
PRZYCHODNIA
OSIEDLOWA
RUBINKOWO Sp. z
o.o. (5-0801)
8792296953
871261743
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"ZDROWIE"
GHAZWAN HAJ
BAKRI (1-6867)
9532156210
092565621
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,3520
0,0480
NZOZ "PRZYCHODNIA
CHEŁMŻYŃSKA"S.C.
(2-2460)
8792136416
871193220
180103
ABB Sp. z o.o.
(5-2206)
"CGH POLSKA" Sp. z
o.o. (1-3392)
5260304484
010017168
170601
5272552383
141087820
080410
120113
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Odpady spawalnicze
120199
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
150110
170203
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
150202
150203
160213
160216
346
0,2160
0,0100
8,6000
21,8000
4,8000
18,8000
8,2390
0,6000
6,7000
0,1000
0,0000
5,9000
159,9000
Przedsiębiorstwo
Techniczno-Usługowe
"Korab" Dorota
Skałkowska (5-1207)
HENKELL & CO.
VINPOL SP. Z O.O.
(2-0343)
5850202224
190592585
8790167217
870500795
F45.11.Z
Żelazo i stal
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
0,5150
150107
Opakowania ze szkła
56,7000
160213
0,2020
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
160605
Inne baterie i akumulatory
0,0100
170405
Żelazo i stal
1,1120
160214
"HERBA" S.C.
BOŻENA
JANKOWSKA, EWA
MONIKA
JANKOWSKA (5-1806)
MIESZALNIA
LAKIERÓW
SAMOCHODOWYCH
CZESŁAW
ORCHOWSKI (1-7638)
347
39,2000
170405
0,0180
135,6120
17,1580
0,0630
0,0060
4660338374
340118333
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0042
5561105437
091206653
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1910
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0460
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0930
150202
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"Stomatologia" S.C.
Beata Antkowska,
Katarzyna
Skotowska-Żywica
(5-1806)
8891461734
340170345 00010
GOSPODARSTWO
HODOWLANE MAREK PAWŁOWSKI
(5-2507)
ZAKŁAD KARNY WE
WŁOCŁAWKU
(3-2141)
8891048661
910344703
8881026818
000319687
N85.13.Z
180103
020102
L75.23.Z
0,0030
0,0250
2 350,0000
080317
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
0,0080
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,9800
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,8400
150104
Opakowania z metali
1,4800
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
150107
Opakowania ze szkła
1,2200
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,0450
0,1790
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
7,6620
160103
160213
160216
348
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
10,8000
0,0130
0,0590
0,1390
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,3420
0,0200
150101
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0900
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,1280
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
0,0240
180103
GOSPODARSTWO
ROLNE FERMA
DROBIU HALINA I
HENRYK RYBKA
(1-5842)
OPEC GRUDZIĄDZ
Sp. z o.o. (2-3404)
5590006086
092645478
A01.24.Z
020182
8760203836
870003217
E40.30.A
070280
100180
130208
160103
160213
160214
170101
170107
349
4,4200
19 442,6000
0,1920
0,7000
0,0300
0,2000
2,5000
4,8000
FOTA S.A.(4-0299)
JEDNOSTKA
WOJSKOWA 4224
(5-1805)
5891750856
7651684463
192598184
320927404
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
2,9000
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,9600
170604
5,9000
150101
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5270
150103
Opakowania z drewna
5,4480
030105
0,8500
040299
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
070299
Inne niewymienione odpady
0,2850
120199
Inne niewymienione odpady
0,0010
130205
0,0080
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5200
150103
Opakowania z drewna
6,7220
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,1610
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
0,2560
130208
160107
160114
160117
350
0,0090
170401
63,7000
6,3200
0,2150
0,8960
0,0650
0,0010
13,3750
160118
Metale nieżelazne
0,4220
160119
Tworzywa sztuczne
0,0270
160120
Szkło
0,0560
160122
Inne niewymienione elementy
0,0300
160199
Inne niewymienione odpady
0,1100
160213
0,0150
170201
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Drewno
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0200
170405
Żelazo i stal
3,8900
170407
Mieszaniny metali
0,2440
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,3700
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,3300
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
150110
0,0050
160117
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0200
160119
Tworzywa sztuczne
0,2100
160216
Blacharstwo
Pojazdowe Lichota
Marcin (2-4787)
9561953216
871257919
150202
351
4,7590
0,4800
0,0150
0,7000
D.M. Kuźmińscy Sp. z
o.o. (5-2206)
9671148220
093061058
1,4400
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0100
190808
Odpady z systemów membranowych
zawierające metale ciężkie
0,5000
030104
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir zawierające substancje
niebezpieczne
130208
150202
352
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PRACOWNIA
GENETYKI
NOWOTWORÓW
(2-4753)
8792290726
871561729
N85.14.D
180103
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
STOMATOLOGIA
OGÓLNA AGNIESZKA
DAMPS (5-1706)
7742087023
140157760
N85.13.Z
180103
"APTEKI CENTRUM"
Spółka Jawna,
A.Budziak B.Ficek
(5-0505)
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"TADGEN" TADEUSZ I
EUGENIUSZ
BIELIŃSCY (1-0051)
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe "WF"
Wojciech Flejter
(5-2204)
5881865888
191813887
5580000863
090130273
5540154666
090006722
160213
DJ28.75.B
0,0160
0,8300
0,1320
0,1650
0,0020
90,4000
PPHU DACH-MAX
Mateusz Kuźmiński
(5-0806)
9532395989
340593755
150104
Opakowania z metali
1,7000
170102
Gruz ceglany
1,0000
170201
Drewno
0,0600
170380
Odpadowa papa
0,1500
0,5160
Katarzyna Jankowska Sklep (5-0107)
PRYWATNE
LABORATORIUM
ANALIZ LEKARSKICH
S.C. (5-0804)
5541811126
092343062
200301
8761983687
871087558
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE "ARPIS"
Sp. z o.o. (1-3745)
5540307880
002534036
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
0,0100
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0270
080112
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,2490
SPECJALISTYCZNY
GABINET
STOMATOLOGICZNY
JANUSZ
CHMIELOWIEC
(5-0106)
9531703124
090532994
APTEKA
"ZDROJOWA" ANNA
SOBOCIŃSKA
(3-4376)
8880003241
910264482
"Budkrusz" Sp. z o.o.
(3-2175)
8911496671
911264722
N85.13.Z
180106
080318
120101
353
0,0340
0,8000
0,0050
0,0110
11,2800
120103
170405
191001
Odpady żelaza i stali
0,1300
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
0,0300
0,1700
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
6,8200
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,7400
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
12,7400
150107
Opakowania ze szkła
91,1100
120121
150203
160214
BIEGAŁA ANNA
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
(5-2404)
7842027983
092385391
180202
SPÓŁKA
PARTNERSKA REISS
BOJARSKA PRZY
ŻYTNIEJ (3-1462)
8882768953
911335511
180103
PEPSI COLA
GENERAL BOTTLERS
SP. Z O.O. (1-1948)
5260210530
012610700
G51.39.Z
020704
130208
354
1,1000
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,3400
0,3640
0,0350
63,7400
0,0750
3,2480
67,0100
109,6600
0,1650
170405
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Żelazo i stal
190904
Zużyty węgiel aktywny
8,0000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,2600
090101
0,7500
090104
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0150
150110
150202
150203
160213
160305
160506
160604
161001
SPÓŁDZIELNIA
PRODUKCJI ROLNEJ I
USŁUG W
LIPNICZKACH (2-0179)
NOVUM - MED Sp. z
o.o. (1-5665)
355
8790172483
000683826
5040008967
093213663
N85.11.Z
0,0210
0,1180
0,1540
0,1150
0,0440
0,0300
0,3050
0,8400
0,4500
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
0,2650
0,0800
150101
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4730
150103
Opakowania z drewna
1,7600
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Żelazo i stal
0,0065
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0658
160213
180102
180103
200108
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "JUREX"
Sp. z o.o. (3-3265)
8880400172
001319198
DH25.23.Z
120105
130110
170405
Przychodnia
Weterynaryjna
"POŁUDNIE" Robert
Wszelak (5-2304)
356
8882534698
340830534
180202
0,2340
9,3350
0,3400
0,1100
0,5720
0,7590
ABBA EKOMED SP. Z
O.O.
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO
HANDLOWO
USŁUGOWE (2-9979)
8790168464
870515006
O90.02.Z
130310
Inne oleje i ciecze stosowane jako
elektroizolatory oraz nośniki ciepła
1,0000
140601
Freony, HCFC, HFC
0,0120
150101
Opakowania z papieru i tektury
21,0480
160215
13,7510
191202
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Metale żelazne
191203
Metale nieżelazne
191204
Tworzywa sztuczne i guma
140,4620
191205
Szkło
512,2850
191211
150101
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów
zawierające substancje niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160216
160506
170503
170605
POLDER SP.Z O.O.(
2-2451)
9561842729
870492647
100101
100103
357
194,5880
0,0070
4,9250
41,3450
952,3780
7,1030
12,9230
9,6000
0,1800
0,1900
1,0100
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
WW EKOCHEM PIOTR WRÓBLEWSKI
(2-2473)
POCZTA POLSKA
S.A. (4-0173)
8790089285
5250007313
871209234
010684960
DH25.24.Z
I64.11.Z
150104
Opakowania z metali
0,0600
160117
Metale żelazne
0,4100
150101
Opakowania z papieru i tektury
49,6400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
24,5100
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy i odpady stałe zawierające
inne rozpuszczalniki
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
0,2790
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,6740
160119
Tworzywa sztuczne
1,4890
170405
Żelazo i stal
2,3800
130205
130208
140605
150102
150110
150202
150203
358
0,6200
2,5500
1,0010
0,0660
0,7100
0,3820
3,6700
APTEKA "NA BŁONIU"
EDWARD DURA
(1-8317)
5540154413
002481860
180106
180109
359
Przychodnia
Weterynaryjna Adam
Chyliński (5-2101)
8740000202
870566995
180103
NYKA MARIOLA
GABINET
STOMATOLOGICZNY
(1-8702)
5561097235
090195717
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ RAT MED JAN KRZYSZTOF
RATKOWSKI (3-0581)
8921141716
911296521
MOTOKOM Edward
Gulin (3-0450)
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
ANNA KUBIK WIŚNIEWSKA
(2-5605)
8880201484
910523280
160103
8761499135
870441294
180103
IQOR GLOBAL
SERVICES POLAND
Sp. z o.o. (1-6323)
5542678238
340133284
N85.12.Z
K72.50.Z
180103
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0100
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte opony
0,1080
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0700
0,0335
0,0680
27,5000
0,0385
281,4000
64,0000
150103
Opakowania z drewna
1,8000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne baterie i akumulatory
0,6520
150111
150202
150203
160213
160214
160215
160216
160604
160605
0,5000
0,2000
3,6140
7,7000
0,3460
228,1000
0,2000
0,1000
0,4000
170407
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Mieszaniny metali
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
2,3000
168001
360
0,1380
2,0000
190809
SHELL POLSKA Sp. z
o.o. (4-0074)
5261009190
010809811
G51.51.Z
150101
090454455
A01.11.A
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Inne oleje hydrauliczne
3,0500
1,4950
150106
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zmieszane odpady opakowaniowe
160103
Zużyte opony
0,1200
160107
Filtry olejowe
0,2200
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0900
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
0,0610
020102
020181
130113
130208
361
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA MARCIN
KOTZBACH (5-2801)
9670007658
092915564
Fortum Płock Spólka z
o.o. (4-0204)
7740002152
610385723
E40.30.A
20,8960
0,3300
160216
5540170398
1,6000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpadowa tkanka zwierzęca
150202
PRZEDSIĘBIORSTWO
ROLNE "PAK - DRÓB"
Sp. z o.o. (1-0650)
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Opakowania z papieru i tektury
100180
0,0090
0,1650
2,0120
0,7000
734,0000
ROCKFIN Sp. z o.o.
(4-0191)
5850205607
003005759
DK29.24.A
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
1,2450
0,2120
150101
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2780
150107
Opakowania ze szkła
0,0580
150110
0,5600
170405
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żelazo i stal
070299
Inne niewymienione odpady
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
080111
120101
120102
120117
120121
150202
8780006292
ZDZISŁAW
RATAJCZAK
AGLOPLAST
PRZETWÓRSTWO
TWORZYW
SZTUCZNYCH (2-1988)
ROLNICZA
SPÓŁDZIELNIA
USŁUGOWO HANDLOWA
"BOROWIAK" (1-0054)
362
5590004710
870352478
000458584
A01.41.A
190805
1,9220
1,0000
6,3330
0,1200
0,0950
19,8490
147,9000
12,7000
0,0020
396,7000
132.00
TARGOWISKO
HURTOWE MARCIN
LISTOPADZKI (2-5598)
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
ELŻBIETA KLOREK KRUG (5-2506)
8761118133
870443040
200125
Oleje i tłuszcze jadalne
1,0200
5540163501
090118295
180103
0,0220
KRZYSZTOF
MRÓWCZYŃSKI
PRZYCHODNIA
MEDEYCYNY
RODZINNEJ NZOZ
(3-1428)
8911335815
911324513
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
LEKARSKA PATRYCJA
LISIECKA-STRUPIECH
OWSKA (5-2506)
8882719274
340127266
180103
NZOZ PRO-MED
(5-1005)
7751983053
100258698
180103
FIRMA HANDLOWA
"KO-KO" PIOTR
CZARNOWSKI
(2-1640)
8740008209
870219800
020182
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
150101
Opakowania z papieru i tektury
N85.12.Z
180103
200301
363
0,0220
0,0960
0,0050
0,1042
12,3000
0,2000
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA "NA
SKARPIE" (2-0300)
8790171070
000920752
P.W. TAKO Sp. z o.o.
(5-2304)
Gabinet
Stomatologiczny Beata
Lewandowska (5-1706)
6452207151
008390437
8881498078
910191837
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
DOKTÓR SP. Z O.O.
(5-0802)
5611437272
092908506
ZAKŁAD
POPRAWCZY I
SCHRONISKO DLA
NIELETNICH W
KORONOWIE (5-2804)
9670648239
000321709
K70.32.Z
DJ28.51.Z
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0500
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,1690
160605
Inne baterie i akumulatory
0,0100
170405
Żelazo i stal
0,4040
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
0,0900
160708
180103
N85.12.Z
180103
080318
190809
364
0,1350
0,0300
0,1650
0,0300
0,2500
0.02
HANPLAST Sp. z o.o.
(1-1824)
5541000095
090482747
DH25.24.Z
14,9020
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
77,4000
150110
160107
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160119
Tworzywa sztuczne
160213
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,7000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0100
080111
080115
130507
150202
160214
Praktyka
Stomatologiczna Anna
Zobek-Bujok (5-0605)
365
9531779972
340109529
4,7400
30,7900
84,5000
0,8100
18,1510
0,0110
56,2000
0,3320
0,0200
0,1200
29,2000
SUSZARNIA
WARZYW ZBIGNIEW
MARCINIAK (3-0562)
8911343536
910331988
DA15.33.A
020301
060404
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0690
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0730
020380
100101
APTEKA "POD
ORŁEM" Z.
HALKIEWICZ I
WSPÓLNICY (5-1806)
5581371395
091424812
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"MEDYK" (5-1102)
6911287392
910928611
ZBIGNIEW BARLIK
PRZEDSIĘBIORSTWO
PROSPER
PRODUKCJA HANDEL
USŁUGI (1-0400)
5540155447
090006981
DJ28.74.Z
120101
120103
120121
150102
150202
170405
366
57,0000
Szlamy z mycia, oczyszczania,
obierania, odwirowywania i oddzielania
surowców
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady zawierające rtęć
45,0000
70,0000
0,0002
19,7500
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,4000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żelazo i stal
0,4230
1,3170
2,4000
0,2000
NZOZ RODZINA SP. Z
O.O. (5-1905)
4660313322
340017684
Spółdzielnia
Mieszkaniowa "Stejlon"
(3-6931)
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
NOVADENT
KATARZYNA KORWIN
- PIOTROWSKA
(5-0405)
8891001607
910165225
7651310165
091502239
180103
PIEKARNIA 7
SIÓDMIAK Sp. z o.o.
(1-3288)
5542679752
340137508
020680
APTEKA ASKLEPIOS
S.J.
JESZKE-OCHENDAL
(5-0202)
FABRYKA
CUKIERNICZA
"KOPERNIK" S.A.
(2-0465)
367
180103
K70.32.Z
100101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
0,3885
23,3600
0,0560
0,4750
150101
Opakowania z papieru i tektury
5,1050
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9540
170402
Aluminium
0,0710
170405
Żelazo i stal
0,5870
5611001310
090504271
G52.31.Z
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0540
8790168458
870514975
DA15.84.Z
020601
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
47,7000
130208
0,2250
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,4000
150103
Opakowania z drewna
1,6000
40,0000
Zmieszane odpady opakowaniowe
170405
Żelazo i stal
190814
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Papier i tektura
6,2000
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
26,2000
200101
200301
Mgr farm. Adelina
Szczecińska
"REMEDIUM" Apteka
w Unisławiu (5-0307)
8750002148
870010980
160213
10,1000
3,2000
0,0060
0,0050
170102
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Gruz ceglany
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0031
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0910
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0040
160214
GRAŻYNA MATCZAK
(5-1106)
9531067958
090573935
N85.13.Z
180103
GABINET
DENTYSTYCZNY
MAREK
BARANOWSKI
(5-1106)
8761458283
871120586
N85.13.Z
180101
180103
368
7,3000
150106
0,6800
0,0020
4.70
ODLEWNIA ŻELIWA
LISIE KĄTY
SŁAWOMIR I
BOGUSŁAW
MIODUSZEWSCY S.J.
(2-1968)
8761009243
870325145
DJ27.51.Z
100903
Żużle odlewnicze
401,8600
100906
125,0000
150101
Rdzenie i formy odlewnicze przed
procesem odlewania inne niż
wymienione w 10 09 05
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 09 07
Pyły z gazów odlotowych inne niż
wymienione w 10 09 09
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4800
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,1750
100908
100910
130110
130205
130208
150202
160213
160214
369
712,1000
768,0000
0,2200
0,0500
0,4000
0,5000
0,2400
0,0100
0,2900
160216
170405
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"ARSMED" (5-1604)
8931267376
911336893
LABMED USŁUGI
MEDYCZNO
DIAGNOSTYCZNE
WIESŁAWA I TOMASZ
MAJCZYŃSCY
(5-0802)
8880005719
910011634
PLASTPUR Sp. z o.o.
(1-1686)
5542511900
093066400
N85.12.Z
180103
180103
DH25.24.Z
030105
100101
120105
130110
150104
160213
160305
370
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0400
39,5800
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z metali
0,0980
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
0,0300
0,1410
0,3500
1,2000
0,5000
0,0700
3,4000
0,0200
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
GABINET
STOMATOLOGICZNY
"VITA - DENT" (5-2302)
5621080050
090245556
"SZYLDY
EMALIOWANE
MIKOŁAJCZAK"
MAREK
MIKOŁAJCZAK
(2-4452)
8760201719
870493664
N85.12.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
0,0210
080201
Odpady proszków powlekających
0,2890
080318
0,0020
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2850
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0050
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zużyte opony
1,5000
080112
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
0,2000
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,4000
180103
070304
120101
120121
160214
170405
170604
GMINNA SPÓŁKA
WODNA (2-4021)
Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Drogowo-Inżynieryjneg
o S.A. (2-0399)
371
8780004407
001235691
8792070054
871098102
160103
F45.23.B
0,1540
2,9700
0,0160
0,1850
0,0090
3,0500
0,0550
Zakład Usług Wodnych
Sp. z o.o.(2-1862)
PAŁUCKIE CENTRUM
ZDROWIA Sp. z o.o.
(3-0290)
160103
Zużyte opony
1,3000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,0180
170405
Żelazo i stal
0,1750
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
8781000050
870250861
O90.01.Z
190805
5621688969
093213309
N85.11.Z
090101
19,8900
090104
Roztwory utrwalaczy
0,2000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,9000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8000
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,3310
180103
372
66,9000
MAŁGORZATA
ROKICKA (5-2406)
8741659096
340102591
180103
PRYWATNY GABINET
CHRURGICZNY
WIESŁAW JUNDZIŁŁ
(5-2704)
9670009657
091532915
180103
19,8900
0,0200
0,0720
36.80
MILENIJNA Sp. z o.o.
(5-2210)
POL-ZBYT ROMAN
TAJL FIRMA
MOTORYZACYJNA
(1-9131)
GOSPODARSTWO
ROLNE JAN PAWLAK
(1-0393)
Elektronik-"Media"
Sp.zo.o.-Sp.k
(5-3103)
9671256636
340260700
5610001354
090502817
5621130687
092463725
8741588284
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0048
G50.30.A
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
1,0500
A01.30.Z
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0160
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0005
0,7070
070213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady tworzyw sztucznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
33,5400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
63,9100
871522439
160213
160214
160601
MATULOWIE S.J.
(3-4330)
8910003471
911251910
180106
180109
373
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA "NAD
WISŁĄ" Sp. z o.o.
(5-0502)
5542412233
092916693
N85.12.Z
180103
ADRIANA S.A.
(2-0072)
8751343839
871075704
DN36.14.A
030105
128,9700
0,0200
0,4400
0,1600
0,0100
535,4000
107,6700
150203
160213
160214
170405
Zakład Poligraficzny
Krystyna Kopp
(2-4830)
BENIAMIN S.J.
TOMASZ GAWRYCH,
WALDEMAR SZULC
(1-2842)
8780005513
5540388884
870176001
091646033
374
TELEPLAN POLSKA
Sp. z o.o. (1-3487)
5542441878
092960748
0,9000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
030308
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
080312
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Inne niewymienione odpady
0,4750
0,7500
150101
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,8850
150104
Opakowania z metali
1,4830
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Opakowania z papieru i tektury
1,0300
160216
K72.50.Z
0,4900
0,0019
160213
000494841
0,0970
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
090102
8760010758
62,1800
080318
080399
BANK SPÓŁDZIELCZY
W ŁASINIE (2-1595)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
150101
223,4800
4,0700
37,8000
0,0375
0,0642
50,2400
Opakowania z tworzyw sztucznych
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
2,3730
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
6,1000
160103
Zużyte opony
7,5000
160107
Filtry olejowe
0,2000
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
2,4460
160119
Tworzywa sztuczne
9,5600
160120
Szkło
4,7400
160199
Inne niewymienione odpady
4,4850
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
5,7250
020181
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,5300
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,0420
160215
160216
170405
Powered Polska Sp.z
o.o. (5-2208)
9562232186
340491718
160216
ZAKŁAD
SAMOCHODOWY
EDWARD CHMARA
(1-9197)
5611002189
090567538
130208
ROLNICZA
SPÓŁDZILENIA
PRODUKCYJNA
(1-0242)
5580001785
000471194
A01.30.Z
130208
150102
150203
375
10,9100
150102
0,9780
9,5090
3,2400
1,4300
91,2470
0,5400
4,2040
160103
Zużyte opony
0,0300
160107
Filtry olejowe
0,0790
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Cyna
0,0300
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0480
170406
180103
APTEKA IM. OJCA
PIO MAŁGORZATA
JASIAKIEWICZ
(5-1901)
MECHANIKA
BLACHARSTWO
SAMOCHODOWE
DAMIAN PLUTKA
(5-3006)
0,0030
8790090940
871531970
180109
5611346919
340455705
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,4000
150110
0,0200
160107
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Filtry olejowe
160119
Tworzywa sztuczne
0,0600
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0010
170405
376
0,5820
0,0200
0,1800
GABINET LEKARSKI
HANNA KARPÓW
(5-0902)
5541054783
090080687
Wątarski Sp. z o.o.
(3-0024)
8881869161
910287773
N85.12.Z
0,0230
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
1,1500
160117
Metale żelazne
1,0000
160119
Tworzywa sztuczne
1,1100
160120
Szkło
0,7000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3000
080308
3,8000
150101
Odpady ciekłe zawierające farby
drukarskie
Szlamy farb drukarskich inne niż
wymienione w 08 03 14
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,5000
150104
Opakowania z metali
1,0000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Aluminium
1,5990
180103
130208
130502
MEDIA MAGAZINES
Sp. z o.o. (1-1377)
8971005760
930379873
DE22.22.Z
080315
090102
090107
130208
170402
377
3,1900
1,0000
0,8000
5,6000
2,4600
0,2000
0,1500
26,0000
6,5000
GABINET
WETERYNARYJNY
"GLINKI" JACEK
JUDEK (5-2905)
9531035409
090022939
FIRMA USŁUGOWO
HANDLOWA "KAIN"
ANDRZEJ POKORSKI
(2-3706)
9561023256
870586087
G51.90.Z
Żelazo i stal
191201
Papier i tektura
180202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb drukarskich inne niż
wymienione w 08 03 12
0,0120
1,2600
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4300
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,6400
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,1700
080313
080318
GABINET
WETERYNARYJNY
JACEK
SŁOWIKOWSKI
(5-2302)
5621195623
092458693
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZESPÓŁ
PRZYCHODNI
SPECJALISTYCZNYC
H WE WŁOCŁAWKU
(3-6526)
8882232566
910332953
180202
N85.12.Z
180101
180102
378
76,4000
170405
1 007,9000
2,5800
0,0500
0,0150
1,3000
1,3700
180108
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, inne niż wymienione w 18
01 06
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,3000
180110
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0000
180103
180106
180107
0,7210
0,0500
"PRIMA PHARMA" Sp.
z o.o (5-2806)
GABINET
WETERYNARYJNY
"SONIA" S.C.
MARIOLA I MAREK
SZALBIERZ (5-2108)
5241026759
011265833
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0560
5542738294
340281100
180202
0,0510
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Łowiczu
(2-0033)
8340000049
000439138
130208
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
PRZETWÓRSTWO
MIĘSA "RAFAŁ"
MIROSŁAW
MIĘTKIEWICZ (3-0235)
379
0,4600
8931238587
911272644
DA15.13.A
1,0600
102,0200
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160103
Zużyte opony
0,0740
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,1460
020202
17,2400
44,9870
ENERGA OPERATOR S.A.
(2-2927)
5830001190
190275904
E40.13.Z
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,5300
130307
Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
2,3400
150203
160103
160213
0,4550
161,1680
170201
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Drewno
170203
Tworzywa sztuczne
170204
39,4380
170401
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
65,1600
170405
Żelazo i stal
96,8700
170407
Mieszaniny metali
59,7130
170410
Kable zawierające ropę naftową, smołę
i inne substancje niebezpieczne
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
160214
160216
170101
170103
170411
380
0,3400
63,0640
2,2350
649,8930
75,0730
21,2950
0,0060
0,4420
1,9500
33,8080
170503
170604
191204
200301
Więcborskie Zakłady
Metalowe "Wizamor"
Sp. z o.o. (1-0988)
5581444125
091461635
100101
100102
110110
1,6000
3,5600
0,0400
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Papier i tektura
1,0400
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
3,3000
101199
Inne niewymienione odpady
0,0080
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0010
200101
200301
381
24,0000
Opakowania wielomateriałowe
160213
DI26.13.Z
0,1790
0,7910
150105
130208
091340311
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z węgla
9,0000
150102
120103
5540468198
478,5000
Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż
wymienione w 11 01 09
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
120101
ZAKŁAD
PRODUKCYJNY
"SOPEL" GENOWEFA
SOBIESKA (1-2941)
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Tworzywa sztuczne i guma
101112
412,2000
0,0800
5,2000
0,6000
0,0600
1,6000
0,0010
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0200
090104
Roztwory utrwalaczy
0,0050
180202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne
niż wymienione w 08 01 19
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
0,0220
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI BEATA
RÓLSKA (5-2905)
5571349566
091471303
180103
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
"CHIRON" JANUSZ
ZAMYŚLEWSKI
(5-2406)
5541055363
091184816
090101
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Maria
Kilijańska (5-2307)
8911200802
910285202
"GRAFPOL" B.M.
MESZKES (1-2124)
5540236826
340509980
180103
DE21.25.Z
070204
080120
080312
090101
090104
090107
382
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
0,0050
0,0255
3,4000
187,3000
5,0500
0,1500
0,0700
0,1000
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150105
Opakowania wielomateriałowe
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,1880
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0101
0,0067
160214
160216
170405
33,2000
387,5000
0,1000
0,0000
1,8000
PZN OŚRODEK
LECZNICZO REHABILITACYJNY
IM. MIKOŁAJA
KACZMARKA (3-5343)
8911260141
007025575
180103
ESKULAP Sp. z o.o.
(5-3008)
MARZENA
SZYJKOWSKA
USŁUGI
PIELĘGNIARSKIE
(5-0308)
8921381248
005889107
180109
8781241598
340844950
180103
PRZYCZEPY
NOWACKI LESZEK
NOWACKI (1-8144)
5540078379
008237635
170402
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Aluminium
170405
Żelazo i stal
0,5900
191201
Papier i tektura
0,1400
170605
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo
Usługowe GAJAWI
Gabriel Rogut (5-1202)
383
5,3000
150101
7291412891
470672310
0,0780
0,0300
37,9200
CEMET S.A. (1-4050)
5220002245
012607164
I60.10.Z
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,9000
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
0,8000
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0880
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0960
130208
140603
150202
150203
160107
160604
170405
STAROSTWO
POWIATOWE WE
WŁOCŁAWKU
(3-1062)
8882403080
910868553
160214
384
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
MIROSŁAWA ROSA
(5-3006)
9561283879
870353093
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
JOLANTA
BANASZKIEWICZ
(5-0207)
5581368341
091382692
180103
0,0420
0,1600
0,0400
0,1500
3,1000
0,1580
0,0235
0,0855
PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE
TOMBUD Sp. z o.o.
(2-3619)
8792490307
340195291
F45.21.A
150101
Opakowania z papieru i tektury
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Inne niewymienione odpady
170107
170182
170604
170904
STUDIO
FOTOGRAFICZNE
DARIUSZ WLIZŁA
(5-2101)
8881198005
910926807
K74.81.Z
150102
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
GABINET
STOMATOLOGICZNY
MARIA ZIELIŃSKA
(5-1205)
385
9531037762
092938973
870154212
G50.20.A
20,3600
62,4800
43,9400
1,8200
13,3200
0,0050
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,1200
160117
Metale żelazne
0,2600
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0040
161001
PIOTR
KOWALKOWSKI
BLACHARSTWO
SAMOCHODOWE
LAKIERNICTWO
(1-6906)
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1200
150110
0,0200
P.P.H.U.
"PARADOWSCY" s.c.
Anna Paradowska,
Wojciech Paradowski
(1-3613)
5562570857
340109618
030101
Odpady kory i korka
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
030199
21,0000
0,0300
0,4500
150101
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0020
150104
Opakowania z metali
0,0020
100103
0,0400
Zakład
Dekarsko-Blacharski
Krzysztof
Polewczyński (5-1806)
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Magdalena Lachowicz Wiśniewska (5-2406)
5580004571
090033050
170605
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
6,0200
9531139244
090589770
180103
0,0380
"DENTLANDIA"
Justyna
Fiałkowska-Kaniecka
(5-1006)
5711501093
871721370
180103
TORUŃSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁU
DRZEWNEGO S.A.
(2-1536)
8790172313
870326707
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
DD20.10.A
030105
100103
386
3,0000
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
0,0480
800,3000
3,8000
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
0,0200
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
1,0000
150202
1,3000
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,5000
160113
Płyny hamulcowe
0,5000
160115
1,0000
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
31,0800
160119
Tworzywa sztuczne
38,7700
160120
Szkło
12,0000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
4,0000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0600
160214
0,1000
160601
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
160605
Inne baterie i akumulatory
0,0100
130205
160103
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
"TARSTAL" SYLWIA
TARKOWSKA (3-0702)
ARESZT ŚLEDCZY W
CHEŁMNIE (2-2048)
387
8891204517
8751023164
093030796
000320874
G51.57.Z
L75.23.Z
0,0300
22,9600
445,4700
0,0400
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA PIOTR
TYSZKOWSKI (5-2601)
5540480472
090026251
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,0840
0,0300
170180
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
170203
Tworzywa sztuczne
2,6500
170380
Odpadowa papa
0,9200
170405
Żelazo i stal
9,2300
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0700
180103
180106
HUSAR
BUDOWNICTWO
INŻYNIERYJNE Sp. z
o.o. (3-0899)
8883025929
340542960
120102
150110
ZAKŁAD KARNY W
KORONOWIE (1-0688)
9670069091
000319629
L75.23.Z
130205
150110
150202
388
0,0020
6,6300
11,6700
0,0260
0,0520
0,0080
0,0980
160605
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Inne baterie i akumulatory
170405
Żelazo i stal
2,3500
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,1160
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odpadowa tkanka zwierzęca
6,4800
160213
160304
160602
180109
200108
GZELLA SP. Z O.O.
(1-6006)
5591880804
093181762
DA15.13.B
020202
020203
150101
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
020204
130110
130205
130208
389
0,2500
0,0100
0,0050
0,0590
1 191,0000
1,3000
1 425,0000
0,4000
0,9700
0,2100
13,7000
3,9700
75.53
0,1360
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,5880
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
0,0250
150202
Urząd Miejski w
Łabiszynie (1-2104)
5621135087
000530152
O90.02.Z
160216
FIRMA
CIEPŁOWNICZA
"ENERGOSAN"
MIROSŁAW
JASKOWSKI S.J.
(2-3005)
8761929392
870594974
F45.33.A
170101
170504
390
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
ILONA GLABUS
(5-2502)
9670481934
090422053
180103
Gabinet
Stomatologiczny Mejster Jadwiga
(5-2605)
9561042874
870567196
180103
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
6,3540
44,0000
108,0000
0,0240
0,0590
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1230
160103
Zużyte opony
0,5700
160107
Filtry olejowe
0,7550
160117
Metale żelazne
0,2800
160119
Tworzywa sztuczne
1,2040
160120
Szkło
0,4900
160213
0,0620
170203
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tworzywa sztuczne
191001
Odpady żelaza i stali
0,4840
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0730
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,2670
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"ARS MEDICA"
Przychodnia Lekarska
Magdalena Hus, Jacek
Szymczak (5-1901)
5562415571
092960530
N85.12.Z
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO HANDLOWE "EXMOT"
Sp. z o.o. (1-1874)
5540309703
002523222
G50.10.B
130208
PAŃSTWOWA
INSPEKCJA PRACY
OKRĘGOWY
INSPEKTORAT
PRACY W
BYDGOSZCZY
(1-7076)
MERALLIANCE
POLAND Sp. z o.o.
(1-7172)
5542086963
5542660037
000870340
340074558
020202
0,1000
875,9600
0,0010
100199
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
5,0000
080318
391
4,4820
8,9200
Opakowania z tworzyw sztucznych
150110
2,6200
9561857748
870580475
180109
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
8921454958
340466703
070213
Odpady tworzyw sztucznych
3,6800
080312
3,9780
150101
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,6000
180106
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
0,0060
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0140
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0050
160213
180103
Apteka Toruńska s.c.
(5-2105)
HADEPOL FLEXO Sp.
z o.o. (3-0667)
100101
Apteka "PRZY
RYNKU" IRENA
WOJCIECHOWSKA
JOANNA
ŻARNOWSKA S.C.
(3-5263)
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
(2-2529)
392
24,3900
150102
8882610092
8761984155
910960589
870250810
N85.11.Z
0,0100
1,3800
0,0100
1,2700
1,8050
0,0070
190801
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
8,6200
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
180102
180103
393
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA RAFAŁ
MIKOŁAJCZYK
(5-0505)
8911090271
871073651
N85.12.Z
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI JOANN
PLISZKA (5-0204)
9670363436
092509500
180103
GABINET
STOMATOLOGICZNY
DOROTA KABZIŃSKA
(5-1706)
5541243515
090130936
180103
Spółka Komunalna
"Błysk" Sp. z o.o.
(1-1547)
5591816930
092924646
E41.00.A
180103
5,2850
0,0440
0,0120
0,0280
5,1800
243,0000
40.97
APTEKA POD ORŁEM
ALEKSANDRA
PODLASZEWSKA
(5-2404)
EKO-JAWOR
PRZEMYSŁAW
TOMCZAK (5-0606)
Gmina Dąbrowa
(1-8908)
STUDIO-DENTIS
OLESIŃSKI
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
LEKARSKA GABINET
STOMATOLOGICZNY
BARTŁOMIEJ
OLESIŃSKI (5-2104)
MEKRO Sp. z o.o.
(1-1654)
5580002744
002481096
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0320
6321870831
241064602
130507
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
5,8000
5571648518
092350820
E41.00.B
190805
8762220879
871720926
N85.13.Z
180103
5590001999
090021265
DJ28.11.B
080111
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne
niż wymienione w 08 01 19
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zgary z hutnictwa żelaza
080120
080318
100280
120101
120102
120103
120109
120113
120118
120121
130208
130502
394
146,7000
0,0280
2,0620
0,2600
0,0220
2,0640
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,1200
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Odpady spawalnicze
0,0160
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
0,0350
3,0470
0,0500
0,3410
0,1680
0,3000
0,0420
0,0580
150101
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6850
150103
Opakowania z drewna
0,6970
150104
Opakowania z metali
0,5050
150107
Opakowania ze szkła
0,3350
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
1,5210
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
0,1320
140603
150202
160103
160213
160216
160604
170405
JAROSŁAW
WACZYŃSKI NZOZ
PRZYCHODNIA
MEDYCYNY
RODZINNEJ (3-0928)
395
8881835216
910139890
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,4200
0,4250
0,2940
0,0300
0,0100
201,8020
0,0350
HURTOWNIA
MOTORYZACYJNA
"CROSS - IMPEX"
PPHU IMPORT EKSPORT BOGDAN
ZGÓRSKI (1-6165)
"DAJAR" Sp. z o.o.
(4-0168)
DEV POL Sp. z o.o.
INVEST Sp.
komandytowa (5-2410)
9531598029
6692296668
8982089447
092347611
003800675
020821023
G51.44.Z
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,2000
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,1600
130208
0,0900
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1200
150202
0,0900
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Opakowania z papieru i tektury
73,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
10,2000
150103
Opakowania z drewna
6,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne niewymienione odpady
0,0800
2,2800
150101
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7800
150107
Opakowania ze szkła
1,5750
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,8050
170182
170904
Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu
(2-0244)
396
8790177291
000001324
0,1300
8,9200
2,6850
Inne baterie i akumulatory
170904
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Urządzenia zawierające freony
41,9110
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
3,9890
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0020
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
3,5000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
0,0800
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0050
180103
180205
200121
200123
200136
TADEUSZ JAGIELSKI
FRYTKA ZAKŁAD
PPRODUKCJI
MROŻONEK (2-3738)
9561817565
870485127
020304
130208
150102
OKRĘGOWA
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W
ALEKSANDROWIE
KUJAWSKIM (3-5517)
8910002997
000437263
DA15.51.Z
160103
160213
397
0,0080
160605
4,7090
0,5140
0,4000
0,0950
0,1000
0,3500
0,0800
BIERBAUM POLSKA
Sp. z o.o. (1-6775)
9671097037
092581666
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOSTYCYNIE
(1-7666)
5611326354
092352084
KOLEJOWE ZAKŁADY
ŁĄCZNOŚCI Sp. z o.o.
(1-0453)
9670280087
091374681
N85.12.Z
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
49,3500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
12,5400
150103
Opakowania z drewna
4,8700
170405
Żelazo i stal
0,0400
180103
0,2000
150102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
0,2800
150202
0,0450
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160119
Tworzywa sztuczne
0,0200
160120
Szkło
0,5100
160213
0,0200
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
160605
Inne baterie i akumulatory
1,3800
160214
160216
398
168,9400
040299
0,0750
0,0540
0,7580
0,0300
0,1300
INSTAL-PROJEKT
GAWŁOWSCY,
ŚCIERZYŃSCY
SP.JAWNA (3-4729)
8881004722
910181649
Tworzywa sztuczne
080112
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
10,3100
110110
12,4340
150101
Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż
wymienione w 11 01 09
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,0470
150103
Opakowania z drewna
3,4000
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
1,7470
120101
120103
160213
200301
Dyżurna Kujawy
M.Jakimowicz-Tylicka
Sp.J. (5-1901)
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZESPÓŁ OPIEKI
DOMOWEJ
POLSKIEGO
TOWARZYSTWA
OPIEKI
PALIATYWNEJ
(3-0504)
SOHBI CRAFT
POLAND Sp.z o.o.
(2-3652)
399
0,1700
170203
180109
79,0995
0,1955
19,2530
0,0290
49,0000
0,0017
5862236915
220801592
8882633549
910187586 00023
N85.14.F
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0600
8792495411
340200170
DJ28.75.B
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,8000
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0200
1.24
120101
120102
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
120118
150101
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Emulsje olejowe niezawierające
związków chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,6000
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,1000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Żelazo i stal
0,0150
Nasycone lub zużyte żywice
jonowymienne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,5000
120121
130105
130208
150203
161001
170405
190905
ZESPÓŁ OPIEKI
RODZINNEJ "MÓJ
LEKARZ" S.C.
MAŁGORZATA
ŚWIĘCIONEK STRĄKOWSKA,
CEZARY
STRĄKOWSKI
(5-2201)
400
8792144781
871197198
N85.12.Z
0,1000
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
180103
277,2000
61,2000
0,6490
0,0500
0,9590
0,3130
17,8000
1,9000
0,3640
2,6000
0,1570
CHŁODNIA MARLEX
Sp. z o.o. (3-1267)
8883083826
340789607
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,9000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,2000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0240
Gabinet Lekarza
Rodzinnego Ewa
Czerska (5-1803)
5591281191
090451250
180103
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
BARBARA
RYBARCZYK (5-0605)
9531587592
091413369
180103
POLSKA GRUPA
FARMACEUTYCZNA BYDGOSZCZ S.A.
(1-9877)
5541802794
091423534
150101
180106
180109
401
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"ELUMED" MACIEJ
CZEŚNIN - JACEK
CZEŚNIN (5-1205)
8882507253
910934215
APTEKA "FAMILIJNA"
ZBIGNIEW
TRAPKOWSKI
(5-2004)
5911009215
871504157
N85.12.Z
180103
180109
0,0270
24,3375
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0040
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0328
0,2250
0,0120
5561255912
091157794
180103
GABINET
STOMATOLOGICZNY
MONIKA
GRZELAKOWSKA
(5-1901)
8881087441
910961353
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGO
WE MARKO ANDRZEJ
RUMIANOWSKI
(2-4831)
KARMAR SPÓŁKA
AKCYJNA (5-2206)
9371118692
070457601
150102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
5212500997
012702900
170182
Inne niewymienione odpady
170405
Żelazo i stal
170904
508,4000
150101
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
194,2000
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
"TWORZYWA
SZTUCZNE - RAFAŁ
ADAMCZYK" (2-3009)
MAX - SPRINT
MAGDALENA
SKONIECZNA (1-7223)
402
0,0830
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
DOROTA
POPŁAWSKA (5-2206)
9561995019
5561350622
871259568
092462588
130208
0,0420
1,2700
1 032,4000
2,0000
62,9800
15,2000
2,7000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,3000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4000
0,1500
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160117
Metale żelazne
0,6000
160118
Metale nieżelazne
0,4000
160119
Tworzywa sztuczne
0,9000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1500
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0240
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,0060
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1100
160213
0,0200
170203
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
170904
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
150202
150203
ALSTAL GRUPA
BUDOWLANA Sp. z
o.o., Spółka
Komandytowa (1-7091)
5562684532
340563903
F45.45.Z
170101
170107
403
0,1500
0,1800
32,8820
4,5000
5,9900
226,2080
1 398,0200
TARTAK USŁUGOWO
- PRODUKCYJNY
BOGDAN MANELSKI
(3-6496)
8921000737
910169559
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
2 878,3700
080317
0,0500
150104
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z metali
160103
Zużyte opony
0,5000
160107
Filtry olejowe
0,0020
160113
Płyny hamulcowe
0,0050
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0050
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1140
130703
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
0,4050
150110
0,3000
160119
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
0,2000
020102
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0750
130205
160601
JEDNOSTKA
WOJSKOWA 4228
(5-2505)
6762431902
121390415
150202
"EKOMASZ" Sp. z o.o.
(1-5776)
404
5611462034
092985062
A01.11.A
0,0500
0,0420
0,0150
0,0800
0,1000
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Inne oleje hydrauliczne
0,3750
0,5700
150106
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zmieszane odpady opakowaniowe
160103
Zużyte opony
0,3300
160107
Filtry olejowe
0,1300
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3000
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
1,1400
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0300
0,0110
190801
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
020181
130113
130208
GOSPODARSTWO
ROLNE FERMA
DROBIU JANUSZ
PATOLETA (1-2167)
5611187958
008316754
A01.24.Z
170405
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.
w Ciechocinku (3-5327)
CENTRUM PROMOCJI
I REKLAMY
"REMEDIA" PIOTR
FLOREK (1-6190)
405
8911012325
5541140815
910515889
091349230
E41.00.A
K74.40.Z
160506
090101
150101
Opakowania z papieru i tektury
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,9630
0,9700
0,7000
50,0000
108,0000
1 334,5000
0,2200
27,3700
0,3210
210.90
150202
160213
170402
"Indywidualna Praktyka
Lekarska" Barańska
Marlena (5-1703)
8741105156
871555812
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
EWA JAGIELSKA KNOFF (2-4553)
8761125044
871176434
180103
KODAK PRODUKTY
Kolasa Tomasz
(5-0112)
8791407563
340609226
150102
160604
161001
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
VETINO S.C.
WOJCIECH
GROCHOWINA
GRZEGORZ
SIEKANIEC WITOLD
KOWALCZEWSKI
EWA ORPIKOWSKA
(5-2605)
406
5560803168
090221030
180202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Aluminium
0,4200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0630
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0050
0,0100
1,4500
0,0050
0,0100
0,1200
0,1020
Ciech Pianki Sp. z o.o.
(1-7665)
9532626928
340912025
180208
Leki inne niż wymienione w 18 02 07
0,0030
070204
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Inne niewymienione odpady
0,8400
070299
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Żelazo i stal
0,2800
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02
02)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0010
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,1100
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,4500
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,1600
150203
160305
170405
VET-MED s.c. Dawid
Pękala, Agnieszka
Pękala (5-2402)
9562189332
340268452
180201
180202
180205
PRZEDSIĘBIORSTWO
OBROTU
SUROWCAMI
WTÓRNYMI "DEPOL"
Sp. z o.o. (1-0486)
9531525036
091394519
DN37.10.Z
120101
150202
407
237,1900
1,5300
9,6400
0,0530
0,0030
0,3500
0,1000
160103
Zużyte opony
0,4690
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
0,0150
170101
170102
8911552990
340064028
710,0000
170405
191201
Papier i tektura
148,0000
191202
Metale żelazne
19,5000
191203
Metale nieżelazne
191205
Szkło
191207
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Odpady tworzyw sztucznych
070213
130208
160213
DEKONTA Polska
Sp.z o.o. (5-2406)
HURTOWNIA
OLEJÓW I PALIW
OLKOP GABRIEL
KROPKOWSKI
(2-0173)
6572416437
292413187
170504
8780002733
870574807
080317
130208
408
36,0000
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
170107
FORM-PLASTTIC Sp.
z o.o (3-0746)
310,0000
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
14,1000
0,1200
29,3000
2,2000
40,5600
5,9300
0,0240
3 350,1000
0,0480
2,1400
150202
160103
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1920
200121
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa masa roślinna
0,0001
Prywatna Praktyka
Stomatologiczna
Łukasz Głowacki
(5-1906)
5562388130
093217320
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
HANNA BUCZYŃSKA
(5-1205)
5591368986
090233079
GABINET
WETERYNARYJNY
UNI-VET (5-2601)
8711627861
340062118
180202
GRUPA
PRODUCENTÓW
OWOCÓW I WARZYW
"PIAST" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ (1-7284)
5562647867
340395707
020103
N85.13.Z
180103
191207
409
5,3000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
30,0000
0,0472
0,0240
0,0110
131,5700
0,1260
GABINET
STOMATOLOGICZNY
"MEDDENT" MARIOLA
GŁOWACKA (1-8061)
5541070977
091293563
N85.13.Z
SCHRONISKO DLA
ZWIERZĄT (3-5752)
8882505610
910847901
180202
Apteka "POD ORŁEM"
Agnieszka Barnigiel
(5-1405)
HITGARDEN Sp. z o.o.
(1-6864)
9531283857
093075327
180109
5542767284
340375350
DB17.40.A
180103
080318
150102
160213
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
SŁAWOMIR
CZACHOWSKI
(2-4601)
8791581686
870186034
Zakłady Remontowo
Budowlane WAM Sp. z
o.o. (5-2703)
7010303102
142989877
N85.12.Z
180103
100101
170107
170201
410
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0330
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0400
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Drewno
0,0450
0,0060
0,0015
7,9430
0,0120
73,4000
539,6000
7,2000
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Osady z klejów i szczeliw inne niż
wymienione w 08 04 11
251,6000
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
533,9100
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,4200
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0320
020501
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia oraz przetwarzania
0,0590
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
170504
SWC HOLDINGS
POLAND SP. Z O.O.
(4-0368)
5272506130
140521578
GABINET
STOMATOLOGICZNY
KATARZYNA
ZAKRZEWSKA-KLIMKI
EWICZ (3-1136)
8882281406
340031253
DIAGNOSTYKA
POJAZDOWA STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW
WIESŁAW
PRZYBYSZEWSKI
(3-5828)
PHU "TRANSLIS"
PIOTR LISKOWSKI
(4-0097)
8931242695
910082440
6652477174
311559525
080412
N85.13.Z
130208
DA15.92.Z
150202
160213
170101
170405
411
2,2700
11,0000
0,8500
364,0000
0,0330
0,0500
8,1400
7,1200
0,0140
020103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa masa roślinna
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
20,1000
180202
ZENON MORAWSKI
HANDEL TRANSPORT
USŁUGI SARBINOWO
(1-1388)
091300872
A01.30.Z
5,0000
8882834006
Apteka Stella Anna
Banasiak (5-2404)
9562139558
ZAKŁAD
OPIEKUŃCZO LECZNICZY FUNDACJI
"ŚWIATŁO" (5-1002)
340525989
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0250
871693371 00028
180103
0,3670
8791050575
870352159
020601
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0400
160215
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0010
PRZEDSIEBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGO
WE "SEZAMEX
STYPCZYŃSKI"
SPÓŁKA JAWNA
(5-1209)
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
POŁOŻNICZO GINEKOLOGICZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
KRYSTYNA
MANTHEY KNYPIŃSKA (5-2302)
412
5621007082
9531360233
090027807
180103
0,1000
0,0480
ENEA SERWIS SP. Z
O.O. (1-0138)
6971862316
410372840
F45.21.D
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,8200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7200
150107
Opakowania ze szkła
0,9600
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
"ALUSTA" S.A.
7792293552
300387053
191207
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁGOWO HANDLOWE EKO AUTO JERZY
WIŚNIEWSKI (5-1001)
8881459173
911300257
130205
150203
160107
P.P. "PROMOT" J.M.
KOWALCZYK (3-4320)
8880201780
910503745
120103
160214
170401
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"NOWY WILCZAK"
Sp.z o.o. (5-1706)
9671194504
093202062
N85.12.Z
180103
POWIATOWA STACJA
SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
WE WŁOCŁAWKU
(3-4095)
8881030659
000814599
L75.12.Z
150110
160213
413
920,0000
0,0140
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0130
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Miedź, brąz, mosiądz
0,0410
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0220
0,0070
0,0170
0,1680
0,0100
0,0130
0,0450
150101
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1150
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,0240
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
0,3460
160506
180103
DOROTA
FIJAŁKOWSKA
SKLEP SPOŻYWCZO
MONOPOLOWY
(3-1231)
8881374040
911360905
GABINET
STOMATOLOGICZNY
EWA PORZĄDNA
(5-0204)
5541235059
090067043
180103
ZAKŁAD ODZIEŻOWY
"FANTAZJA" BEATA
JUREK (1-8430)
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
LEKARSKA LEK.
STOM. JACEK
OWCZARCZAK
(5-2101)
5541218457
091358363
040222
6691060395
330981531 00026
180103
Zakład Stolarski
"Piętrus" Wiesław
Cieczko (2-9968)
8740000277
870530922
030105
030199
414
0,2290
0,3100
1,0600
19,0000
0,0300
0,6080
150101
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Odpady farb drukarskich inne niż
wymienione w 08 03 12
Zgary i żużle odlewnicze
0,1000
100103
120101
J.S. DRUK JADWIGA
SADKA (1-7294)
9532214924
340231265
030308
080313
ALMOT MIKOŁAJ
SIBORA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
(1-1986)
5562678193
340526925
101003
8,8940
0,0450
170405
170407
Mieszaniny metali
0,4100
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,4150
160213
415
0,2200
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
150101
340197574
28,2390
2,1400
120103
9532526954
0,0400
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Opakowania z papieru i tektury
120101
FUNDACJA
"ZDROWIE DLA
CIEBIE" (5-2305)
0,0250
2,1500
0,5000
10,5440
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska i
Dentystyczna
DENTAL-MED Barbara
Sumisławska (5-2406)
9561017215
870023591
DBK Sp. z o.o.
(4-0138)
7451003240
510324920
0,0730
160107
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Filtry olejowe
160119
Tworzywa sztuczne
0,2100
160120
Szkło
0,1100
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0900
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Zgary inne niż wymienione w 10 05 10
0,0190
180103
G50.10.A
130208
E-DENT EMILIA
WOŹNIAK (5-1706)
8911496903
340405009
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Tomasz Kamiński
(5-2304)
8781721890
340083244
180103
GAMET S.A. (2-1986)
7792140771
634055674
DJ28.63.Z
080111
080115
100511
110109
416
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
2,7000
0,5200
0,6000
0,4400
7,6950
42,7800
78,3200
19.50
120101
120103
120114
120121
120199
130205
43,5040
0,6470
111,5130
2,4430
19,7570
0,4800
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,3500
150103
Opakowania z drewna
1,2500
150104
Opakowania z metali
2,0170
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
2,2540
150202
150203
160107
160213
417
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Szlamy z obróbki metali zawierające
substancje niebezpieczne
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne niewymienione odpady
170401
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
17,5800
11,7270
2,5850
0,0900
0,1050
0,1980
11,7140
58.54
170904
MAREK
MARGIELEWSKI
PLAST MAR
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO
HANDLOWO
USŁUGOWE (1-6923)
ZAKŁADY
TŁUSZCZOWE
"KRUSZWICA" S.A.
(1-0004)
5560007141
5560800678
090417690
091279630
DA15.41.Z
070299
52,9000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
65,6200
191202
Metale żelazne
020305
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
614,6700
020380
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Ziemia bieląca z rafinacji oleju
488,2300
070680
130208
6,2700
466,5000
1,9530
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
4,1000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,5620
150202
160213
418
9,9880
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne niewymienione odpady
182,5800
47,6300
0,1200
0,3700
368.80
160214
160380
160508
160601
160802
SMAK ANNA
SOKOŁOWSKA,
ALICJA BARAŃSKA,
JOANNA BARAŃSKA
Sp. J. (3-0324)
8881131886
910254294
170405
Zużyte katalizatory zawierające
niebezpieczne metale przejściowe lub
ich niebezpieczne związki
Żelazo i stal
191201
Papier i tektura
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
100101
100103
150101
"SAWA" S.C.
TADEUSZ BARCZAK,
DARIUSZ BARCZAK
(5-2606)
ZAKŁAD ŚLUSARSKI
SŁAWOMIR SOROKA
(1-1341)
0,6460
0,4300
3,9110
0,8500
18,2890
75,7100
2,8800
93,6200
9,0640
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Opakowania z papieru i tektury
0,9060
0,6000
8910002170
910237539
161001
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
1,3000
5540469045
090505388
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0100
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Mieszaniny metali
0,0220
160214
170407
419
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1180
0,1500
1.30
HELIODENT GABINET
DENTYSTYCZNY
ANITA NOWICKA
(1-1447)
5541091784
090514967
180103
Vetagra Poland inż.
Paweł Gontarz (5-1811)
7393265896
340587878
180202
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PORADNIE
STOMATOLOGICZNE
"MAXI - DENT" Sp. z
o.o. (5-2906)
5542400520
092586534
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
OŚRODEK ZDROWIA
W GÓRZNIE (5-2906)
8741000612
870299732
180103
WYTWÓRNIA
WYROBÓW
PAPIEROWYCH
"WORWO" Sp. z o.o.
(2-3476)
8781690221
871555083
030308
0,0830
0,0075
0,0490
0,0800
40,4500
0,0300
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,6300
130208
420
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
2,0800
160213
160216
191201
GENERAL
PROPERTY Sp. z o.o.
(5-0805)
GABINET LEKARSKI
BOŻENA FAGAS
(5-1205)
5242510894
015756812
9531131886
090497631
GABINET
STOMATOLOGICZNY
MAREK ŁUNIEWSKI
(3-0950)
8881133158
910132438
AUTO STYL Sp. z o.o.
(4-0213)
5562421809
092960599
15,3900
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,3000
180103
130208
150202
421
0,0056
0,0308
180103
G50.10.B
0,0170
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
160213
N85.12.Z
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Papier i tektura
0,0480
0,0240
2,0250
0,4000
0,3500
0,3060
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1450
160119
Tworzywa sztuczne
0,9000
180202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0140
150203
422
GABINET
WETERYNARYJNY
JÓZEF
KRĘŻELEWSKI
(5-2206)
5611025658
092934484
GABINET LEKARSKI
DERMATOLOGICZNY
DANUTA KALLAS
(1-7983)
5581274901
090080629
ZAKŁAD USŁUG
RZEŹNICKICH
"KALMA" MARIA
KALETA (1-2978)
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Beata
Wielgopolan-Gotowczy
c (5-1512)
5581225446
091632440
8881038224
910139877
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
"ŚWIECKA" (1-0341)
5590004957
000437429
N85.20.Z
180103
DA15.11.Z
020202
180103
DA15.51.Z
020501
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia oraz przetwarzania
020580
Odpadowa serwatka
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,8000
0,0300
554,1100
0,0100
8,2000
2 765,0000
142,3000
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
0,1800
0,1220
180208
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 02 07
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,0270
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Żelazo i stal
0,0230
130208
160103
160506
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
MACIEJ KAPTUR
(1-8273)
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
JERZY ZIELIŃSKI I
WSPÓLNICY SP.J.
(1-5783)
DALKIA PÓŁNOC Sp.
z o.o. (1-0399)
5620000422
5621690647
5590003739
090124373
180202
093212882
090522211
E40.30.A
100101
170405
200136
423
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
0,6500
0,0360
0,0020
1 727,0000
2,1000
0,3000
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA RĄBIN
Sp. z o.o. (5-0102)
5562365318
092560180
SYROKA LESZEK
GABINET
WETERYNARYJNY
(5-1105)
8791680359
870075760
KRAKOWSKI SERWIS MARIUSZ
KRAKOWSKI (1-8583)
5540163760
090113501
N85.12.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,5070
160103
Zużyte opony
2,2000
160107
Filtry olejowe
0,1600
160117
Metale żelazne
6,9800
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2900
180103
180202
G50.20.A
130208
160601
Usługi
Ogólnobudowlane
"DELMAR" Marzena
Starzyńska (3-1211)
PW DAMEX Henryk
Damulewicz (5-2406)
DRUK-INTRO S.A.
(1-9865)
8881668250
911295326
9531663086
091598073
5562379504
092575329
0,6700
165,0000
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
170380
Odpadowa papa
2,7000
170405
Żelazo i stal
0,8000
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,2000
080312
080318
424
1,7100
170101
120103
DE22.22.Z
0,0420
4,8345
26,3000
0,0680
090102
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
0,2300
150202
2,3880
170402
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Aluminium
170405
Żelazo i stal
191201
Papier i tektura
040222
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Syntetyczne oleje hydrauliczne
1,9000
0,1000
130899
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,5000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5000
150103
Opakowania z drewna
0,0500
150203
160213
160214
160216
"TIBRO - JV" Sp. z o.o.
(1-3049)
5620006117
090431483
130111
130206
425
17,0600
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Opakowania z papieru i tektury
887,8300
33,6680
8,1520
0,0400
0,0600
2,1650
73,9500
4,8200
1 331,6500
0,1100
0,0300
0,3900
170401
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
0,1000
170405
Żelazo i stal
0,2500
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
0,0380
150110
150202
150203
160213
JEDNOSTKA
WOJSKOWA NR 4246
(5-0704)
5542603039
093208662
L75.22.Z
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE NOMET
WŁODZIMIERZ
NOWAKOWSKI
(2-0199)
8790253394
008366338
DJ28.51.Z
110109
150110
170405
426
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Żelazo i stal
0,0500
0,1300
0,0420
0,1500
46,4400
0,2390
4,9000
15.15
WIELOBRANŻOWY
ZAKŁAD USŁUGOWY
Andrzej Zbigniew
Sieradzki (3-0212)
427
8881006023
910026297
E41.00.A
N85.13.Z
190801
Skratki
0,6000
190802
Zawartość piaskowników
0,3000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
4,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0134
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
BARBARA
BOGDAŃSKA (5-2004)
5541039335
091326624
ANNA OSIŃSKA FLOS
PUNKT APTECZNY
(2-4198)
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
WALDEMAR GOC
(1-3605)
8762255725
340522761
180109
5581240061
090130184
180103
GABINET
STOMATOLOGICZNY
MARIA
KANARKOWSKA
(5-0202)
5621557693
340053993
LECZNICA
WETERYNARYJNA
"WYŻYNY" MICHAŁ
POŁULICH (5-1002)
9551917331
092529447
N85.13.Z
180103
180103
180202
0,0250
0,0110
0,0180
0,0220
3.40
APTEKA
"ŚWIĘTOKRZYSKA"
CHMIELEWSKI
HENRYK (5-3006)
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
LOTNICZE
POGOTOWIE
RATUNKOWE (5-1706)
5561263834
093180107
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0060
5222548391
016321074
180103
0,0500
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
lek. wet. Krzysztof
Janczewski (5-2906)
5611342465
092467597
180201
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02
02)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0140
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,2950
180202
428
NZOZ "Flandria"
(5-3004)
5562254317
091514892 00034
180103
APTEKA ALEKSANDRA
PALIWODA (5-2406)
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
WAMAP (5-2506)
8890001054
005889930
180109
5591255897
092921435
N85.14.F
180103
0,0120
0,0040
0,0100
ZAKŁAD
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W
KAMIENIU
KRAJEŃSKIM SP. Z
O.O. (1-1128)
GABINET
STOMATOLOGICZNY
WANDA LISIŃSKA
(5-3007)
5040013477
8921153323
340035950
910067899
E41.00.A
N85.13.Z
190801
Skratki
0,6000
190802
Zawartość piaskowników
2,7000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
180102
180103
429
GRUPOWA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
"WILCZAK" S.C.
(5-2505)
9671232601
340105081
180103
Usługi Mechaniczne
G.Kalinowski (5-0705)
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
MACIEJ
WOZIKOWSKI
(5-1603)
5551441139
340343142
130208
5541061292
091241715
180103
36,0000
0,0055
0,0330
0,0380
0,0000
0,0310
GABINET
STOMATOLOGICZNY
KRZYSZTOF
OLASIŃSKI (1-7573)
5541152379
091396010 00038
ART DENTICA
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
ROJEK AGNIESZKA
(5-3103)
8741344441
093179357
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"DORMED" S.C.
(5-2001)
8921359421
910960431
N85.13.Z
180103
180103
N85.12.Z
180102
180103
430
GABINET
WETERYNARYJNY
lek. wet. MAREK
JAWORSKI (5-2306)
5621129282
090576431
180202
SKUP I UBÓJ
ZWIERZĄT ORAZ
PRZETWÓRSTWO,
HANDEL I USŁUGI
PRZYBYSZ
KAZIMIERZ (2-4738)
8741007784
871469739
020202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0610
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,4080
0,0300
0,0054
0,0750
85,7400
005876501
"Wiwatowski" Fabryka
Stolarki Drewnianej
Waldemar Wiwatowski
(3-6944)
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
27,0000
100101
0,0540
NZOZ MEDICOM
(5-2506)
8741303181
871099120
180103
GABINET
PRYWATNEJ
PRAKTYKI
LEKARSKIEJ
JOLANTA
DUTKOWSKA-PAC
(5-0702)
8741275059
870578432
180103
GABINET LEKARSKI
JACEK
SKÓRCZEWSKI
(5-0204)
9670087350
091280655
180103
"DGS-TO" SPÓŁKA
ZO.O.-SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
(3-0833)
8883071390
340753733
120102
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,8000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,1280
"MAXILLA" S.C.
NATALIA JANKA KOTLAREK, ADAM
KOTLAREK (5-1304)
431
DD20.30.Z
5542146895
091590166
0,0280
0,0100
0,1210
189,0650
Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mechanizacji Rolnictwa
Sp. z o.o. w
Baruchowie (3-5502)
KONSERWACJA
WYROBÓW
METALOWYCH LECH
PACZANOWSKI
(1-2999)
8880007836
9531008683
340408491
091144159
E41.00.A
DJ28.51.Z
190801
Skratki
0,6000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
1,5000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,0280
170407
Mieszaniny metali
0,8000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,1375
110109
150202
ZAKŁAD USŁUG
TABOROWYCH
"REMTRAK" Sp. z o.o.
(2-2453)
9561998816
871210540
DM35.20.B
100101
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ NASZE
ZDROWIE S.C. M.
JANOWSKI, B.
OGÓRKIEWICZ
(1-5928)
5562579172
340106956
N85.12.Z
180103
SCHIEDEL Sp. z o.o.
(4-0095)
7541018541
531017529
G51.53.B
130208
150110
432
0,2000
2,8000
0,2900
0,1000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady proszków powlekających
0,3500
0,0350
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0500
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Płyny hamulcowe
0,0600
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
0,1280
150202
"KLIMAT SOLEC" Sp.
z o.o. (1-6131)
5542364706
092553138
F45.33.A
080201
080318
120101
120103
150202
150203
160113
160213
160214
160604
170405
433
0,3730
3,4090
0,7440
4,2800
0,4860
0,3580
0,1800
0,2330
0,0300
169,0800
PRZEDSIĘBORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"POL - ZŁOM"
HENRYK
LESZCZYŃSKI,
GRAŻYNA
LESZCZYŃSKA S.J.
(1-2661)
5571365476
092523249
G51.57.Z
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
100999
Inne niewymienione odpady
43,2400
101003
Zgary i żużle odlewnicze
39,6100
101008
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 10 07
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
42,6600
120101
120102
120117
120119
120121
120199
130205
130208
150110
150202
434
0,4860
080112
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Oleje z obróbki metali łatwo ulegające
biodegradacji
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne niewymienione odpady
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
473,8800
133,9400
10,3000
1,7500
35,9200
857,3340
1,0840
13,1800
2,8500
0,6870
150203
160103
160107
Filtry olejowe
0,6570
160112
0,4100
160113
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
160119
Tworzywa sztuczne
19,2060
160120
Szkło
15,5160
160122
Inne niewymienione elementy
160199
Inne niewymienione odpady
33,9690
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Baterie i akumulatory ołowiowe
80,7670
160216
160304
160601
170101
435
1,0480
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
20,3990
0,0860
893,2180
7,6850
1,6450
22,6250
0,8500
45,1640
146,0300
170201
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Drewno
170401
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
27,6520
191204
Tworzywa sztuczne i guma
65,7200
10,2500
35,4990
6,1690
16 192,3100
ZAKŁAD STOLARSKI,
ZAKŁAD USŁUG
POGRZEBOWYCH SZCZEPAŃCZYK JAN
(2-9888)
8790251515
870541200
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,3000
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z metali
0,2500
0,0260
020202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
190999
Inne niewymienione odpady
0,1300
200301
1,2000
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,2400
150107
Opakowania ze szkła
160304
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
120101
150104
180103
ZAKŁAD MASARSKI
JERZY I ANDRZEJ
LEPAK S.C. (1-3025)
436
5611539127
340116564
Gabinet
Stomatologiczny Karin
i Andrzej Wiśniewscy
(5-0505)
5562279671
091449350
WODY MINERALNE
OSTROMECKO
LESZEK BOKIEJ
(1-1159)
5540154531
091361840
G51.32.Z
180103
DA15.98.Z
0,0050
0,0100
4,4000
0,0013
5,7700
14,4600
0,1645
JEDNOSTKA
WOJSKOWA NR 1189
(5-1706)
9671180577
093171090
L75.22.Z
170203
Tworzywa sztuczne
0,5950
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,5820
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,0600
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,1400
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Inne niewymienione elementy
1,2790
0,6620
160605
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Inne baterie i akumulatory
170405
Żelazo i stal
0,1500
170407
Mieszaniny metali
1,8500
150102
150110
150202
150203
160107
160114
160122
160213
160214
160506
437
0,4220
0,6350
0,2680
0,5050
0,2230
0,7410
0,1800
0,0150
0,1750
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
191204
Tworzywa sztuczne i guma
1,0370
191207
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Tekstylia
0,1650
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1800
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0930
1,5500
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
160118
Metale nieżelazne
0,1500
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4080
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0120
180103
191208
PRZEDSIĘBIORSTWO
ELEKTRYFIKACJI
"ELTOR" Sp. z o.o.
(1-0326)
5540309985
090021489
160107
BOSCH CAR
SERVICE (3-1448)
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
PRYWATNA MICHAŁ
SZOLGINIA (5-1004)
438
8921124014
5591010871
910091277
090343075
130208
0,3180
1,7210
0,1300
0,1000
JACEK ZNAJEWSKI
CHIRURGIA JEDNEGO
DNIA NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
(5-1002)
8781010290
870097537
180103
WYTWÓRNIA
FILTRÓW
SAMOCHODOWYCH
AB "FILTER"
ANDRZEJ
BRZOSTOWICZ
(3-4378)
8880200912
005873342
070104
160213
170405
439
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
0,0380
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0180
0,2800
14,0000
0,0180
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7300
150105
Opakowania wielomateriałowe
Medent Stomatologia
Katarzyna
Skrzyńska-Szczepania
k (5-2306)
7161196118
092472405
180103
NZOZ KRYSTYNA
GRAJKOWSKA I
MARCIN
GRAJKOWSKI
(5-2306)
8921359332
910958902
180103
BLUE SYSTEM Sp. z
o.o. (1-6701)
9671224470
340025590
0,0800
1,6500
14,5000
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,9200
0,0700
160119
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Tworzywa sztuczne
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4400
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
9 843,2420
020204
1 439,1300
150101
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
84,3860
170405
Żelazo i stal
0,1700
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0250
170405
Żelazo i stal
1,4000
150110
150203
160216
STB AUTO
STANISŁAW
BYTNIEWSKI (2-3384)
8791303504
870228821
G50.20.A
130208
140603
PRZEDSIEBIORSTWO
DROBIARSKIE
"DROBEX" SP. Z O.O.
(1-1033)
5540311568
001330998
DA15.12.Z
130110
130205
ELTERM MACIEJ I
MAŁGORZATA
KASZUBA SPÓŁKA
JAWNA (2-3464)
440
8750003030
870012481
0,1800
0,0081
1,7500
0,0700
1,6000
0,9100
43,5960
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Piotr
Misiaszek (5-2005)
8791778727
870443761
180103
SZKOŁA
PODSTAWOWA IM.
MARII KONOPNICKIEJ
(1-5789)
5542751515
000269742
160211
160213
160214
160216
200133
441
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PRAKTYKA LEKARZA
RODZINNEGO MAREK
KACZMARCZYK
(5-0102)
5561132486
090018524
N85.12.Z
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"MÓJ-MEDYK"
(5-1105)
8781207259
910909246
N85.12.Z
180103
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI (2-2999)
8740004973
870169219
O90.01.Z
190801
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
0,0350
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierające te baterie
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
0,0550
0,0600
0,1000
0,0539
0,0010
0,0340
0,0379
18,0000
190805
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI EWA
GAWROŃSKA-UKLEJ
A (5-2108)
5541102163
091332702
180103
PRYWATNA KLINIKA
"WIDENT" LILIANA
WINIARSKA (5-2605)
9670317525
093059222 00015
180103
180109
154,1000
0,0080
0,0630
0,0080
14,8550
SERVIS-DACH Usługi
Blacharsko-Dekarskie
(5-0605)
GABINET
WETERYNARYJNY
LEK.WET.
WŁODZIMIERZ
GRZELAK (5-2703)
8881460590
910861858
170605
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
8891009299
910177317
180202
0,1700
ZAKŁAD
NARZĘDZIOWY
"EKOPLAST" ROMAN
GLAZIK (1-7098)
5541263305
091319280
080318
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
5,5000
120101
GABINET
STOMATOLOGICZNY
BEATA NIKLEWSKA MAŃKOWSKA
(5-0802)
442
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
9561202390
870405513
N85.13.Z
180103
0,0020
0,0315
154.10
Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Drzycimiu (1-5735)
ZAKŁAD USŁUG
ELEKTRYCZNYCH
"GRABINSKI"
WŁODZIMIERZ
GRABINSKI (5-2007)
5591901305
5580005814
340004925
090567308
E41.00.A
190801
Skratki
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
160213
160215
ECO-ABC Spółka z
o.o. (4-0309)
HANNA
WALKOWSKA
PRYWATNA
PRAKTYKA
LEKARSKA (2-4800)
PRZEDSIĘBIORSTWO
ROLNO-SPOŻYWCZE
"DĘBOWO" SP. Z
O.O. (1-0729)
1130021751
012124833
198001
8791408812
871562806
180103
091116105
020110
020181
150101
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
020780
100101
130208
443
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Odpady po autoklawowaniu odpadów
medycznych i weterynaryjnych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady metalowe
1,8000
23,9000
0,0040
0,0040
2 785,2000
0,0970
3,7500
1,6950
47 980,0000
22,8800
0,7500
0,1400
3,3800
3.90
0,1550
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0250
160199
Inne niewymienione odpady
0,0020
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0060
150110
160601
WĄBRZESKIE
ZAKŁADY GRAFICZNE
Sp. z o.o. (2-2608)
8781483226
870489349
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
16,2000
080314
Szlamy farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
0,0930
170402
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Aluminium
170407
Mieszaniny metali
1,4000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0750
100101
150102
150110
160213
160214
444
5540092698
090456282
0,1050
030308
090107
"ZACH - SERVICE"
S.J. ALICJA ZAJĄC,
SŁAWOMIR
WESOŁOWSKI
(1-6844)
0,1860
0,0400
2,5000
0,1000
0,0980
0,1000
0,2000
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0010
180202
0,0500
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4650
160213
0,0550
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0880
170107
170380
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpadowa papa
170405
Żelazo i stal
LECZNICA
WETERYNARYJNA
JANUSZ RADECKI
(2-1681)
8780001863
870167485
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
KATARZYNA
WYSOCKA NOWAKOWSKA
(5-0405)
5541834593
091581262
N85.12.Z
180103
KRAJMAN PIOTR
KRAJEWSKI (4-0203)
5341299698
140335700
H55.30.A
020304
ZAKŁAD KARNY NR 2
(2-2296)
445
150102
8761024998
000319658
L75.23.Z
0,0290
4,4350
5,1500
1,2000
19,4000
0,9000
2,7000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0240
160107
Filtry olejowe
0,1000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0450
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0300
180103
200135
200136
200399
F.H.U. "DAN-CAR"
MONIKA
WESOŁOWSKA
(3-4679)
8911438099
911253167
GABINET
STOMATOLOGICZNY
WOJCIECH
OLASIŃSKI (1-7571)
5621321246
090245622
Veolia Industry Polska
Sp. z o.o. (4-0346)
5252318253
015899724
130208
N85.13.Z
100101
150102
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO HANDLOWE "AZIS"
Sp. z o.o. (1-3367)
446
5542443386
092960412
DJ28.12.Z
0,0650
0,2000
1,1000
0,2200
794,0000
0,2590
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,4300
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
17,2200
120109
120121
150202
160213
190813
"NIEWIEŚCIN" Sp. z
o.o. (1-0864)
5591702416
092426397
DA15.11.Z
020202
020203
0,6000
0,0400
0,0800
0,0100
2,6200
0,5600
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,6300
150103
Opakowania z drewna
0,1680
150107
Opakowania ze szkła
0,0030
160107
Filtry olejowe
0,1000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0910
100101
100103
130205
130502
1.83
39,8400
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z papieru i tektury
020204
447
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Szlamy zawierające substancje
niebezpieczne z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
Odpadowa tkanka zwierzęca
3,0000
31,2600
6,0000
0,1050
0,0080
0,2250
2.40
160214
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
55,9300
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
298,7900
160213
160103
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
170107
FROSTA SP. Z O.O.
(1-1837)
1132055642
013215466
DA15.20.Z
020204
020304
130208
160214
180103
"AUTO-HANDEL"
TOMASZ
LEWANDOWSKI
(3-0709)
8882398551
910864242
130205
150202
448
0,2880
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
11,9000
138,2300
177,5000
0,5630
298,9300
0,0200
0,0700
0,4700
0,9340
0,0260
24,7820
0,2250
103.67
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,1030
0,4310
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
160119
Tworzywa sztuczne
18,5860
160120
Szkło
13,5010
160121
0,1330
160122
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione elementy
160199
Inne niewymienione odpady
0,4840
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
4,7580
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,2085
160112
160113
160114
160115
449
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ PRO
VITA S.C. (5-0705)
5030008380
871712944
NZOZ Medic MICHAŁ
ALEKSANDROWICZ
(5-2101)
5571302903
092429958
N85.13.Z
180103
0,0900
0,3110
0,5490
373,7070
9,7200
3,6760
0,0170
ZESPÓŁ LEKARZY
SPECJALISTÓW
ALERGO - VITA Sp. z
o.o. (5-2805)
5542386263
092577110
N85.12.Z
GABINET
STOMATOLOGICZNY
LILIANA
MAKIEŁA-LEHMANN
(5-0805)
5621275641
092958639
180103
KRD SPÓŁKA JAWNA
(1-2942)
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"Glass-Product"
Mariusz Kulikowski
(1-5726)
5541011041
090544394
030308
5540170352
091529801
DI26.12.Z
180103
101112
8880200645
000835673
K70.32.Z
0,0240
30,7000
84,2600
0,0300
150104
160103
Zużyte opony
0,1200
160117
Metale żelazne
0,0600
160118
Metale nieżelazne
0,0100
160120
Szkło
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
100180
130110
450
0,2000
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z metali
130208
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
"ZAZAMCZE" WE
WŁOCŁAWKU
(3-4110)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,1800
74,1000
0,0030
4 659,0000
0,0350
0,0550
170102
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
170405
Żelazo i stal
7,4000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
0,0450
130205
160213
170101
Gabinet
Laryngologiczny Ewa
Woźnicka (5-1201)
5791102520
170122381
PACK DRUK
POLIGRAFIA USZOK
& USZOK S.A.
(2-0786)
8792272243
871544820
DE22.22.Z
030308
080116
150101
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150105
Opakowania wielomateriałowe
080318
090102
130110
140603
451
0,0140
1,5000
2,0000
94,0000
7,0000
0,1000
0,9000
0,1740
1,4530
794,3000
16,7000
1,3000
150202
150203
160119
160213
SUPER - PHARM
POLAND Sp. z o.o.
(5-1205)
GOSPODARSTWO
ROLNE AGNIESZKA
FRISCHKE KAŹMIERCZAK
(1-5910)
AUTO - CZĘŚCI
MACIEJ
WRZESZYKOWSKI
(5-1903)
MACIEJ PASIŃSKI
PRAKTYKA
LEKARSKA (5-0207)
GABINET LEKARSKI JACEK KABZIŃSKI
(5-2306)
452
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Tworzywa sztuczne
0,6890
13,0000
0,5000
0,0060
170402
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Aluminium
170405
Żelazo i stal
2,2000
180104
0,0030
14,5500
13,8000
5252175977
016317049
G52.31.Z
180109
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
9532257106
340034470
A01.24.Z
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
9670030410
092423980
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1000
160119
Tworzywa sztuczne
0,1500
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0025
8751167590
092321333
180101
5541243538
090416621
180103
0,0480
0,0150
8881037762
910170580 00016
GABINET
STOMATOLOGICZNY
LEK.STEFAN
WYKRĘT (5-0304)
8751022265
870434526
180103
WIP SP. Z O.O. S.K.
(3-5561)
8910004298
340270710
130111
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Syntetyczne oleje hydrauliczne
150101
Opakowania z papieru i tektury
30,8600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
39,0930
200121
0,0450
150102
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Opakowania z tworzyw sztucznych
160103
Zużyte opony
4,8000
190814
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Odpadowa masa roślinna
TRANSCLEAN Sp. z
o.o. (1-0424)
KRAJOWA SPÓŁKA
CUKROWA S.A.
(1-0003)
5540315997
9561040510
090405422
870363980
N85.12.Z
I60.24.B
180103
020103
020401
020402
020480
030205
060399
453
0,1340
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
EUROMED
MAGDALENA
JAŚKIEWICZ (3-0791)
Osady z oczyszczania i mycia
buraków
Nienormatywny węglan wapnia oraz
kreda cukrownicza (wapno
defekacyjne)
Wysłodki
Inne środki do konserwacji i
impregnacji drewna zawierające
substancje niebezpieczne
Inne niewymienione odpady
0,0120
4,5250
0,3400
55,7400
2 888,6500
98 696,6100
19 000,0000
559 738,6500
4,2400
862,6070
39.02
100101
100180
130113
130208
4 399,4000
2 769,0560
0,1800
0,7400
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
95,1800
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
71,5280
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,0300
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpadowa papa
1,2740
150202
150203
160103
160213
160216
160506
170101
170380
454
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Inne oleje hydrauliczne
0,0500
0,8700
0,9000
0,0180
0,3805
0,2000
5,7000
APTEKA "NAD
DEWĘCĄ" (5-2304)
ZAKŁAD INSTALACJI
SANITARNYCH I
SYSTEMÓW
OBLICZENIOWYCH
"INSTALSYSTEM" S.J.
A. JAGODZIŃSKI,
Z.SZULC (1-6773)
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
1,3000
10,5100
0,0130
8790089279
005720420
180109
5540392070
090085176
100104
Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw
płynnych
0,0160
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,5400
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żelazo i stal
0,0150
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z drewna
2,2000
150202
170405
170904
455
780,1300
KIEJKOWSKI ŁUKASZ
INOWET GABINET
WETERYNARYJNY
(5-2104)
5562142191
093202866
180103
Z.P.U. CONCORDIA
Sp. z o.o. (3-0802)
8882357397
910852500
150103
0,0040
4,0450
0,0100
0,0200
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Żelazo i stal
0,0100
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Przeterminowane środki ochrony roślin
inne niż wymienione w 07 04 80
0,0985
0,0160
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
90,7200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
42,4700
150103
Opakowania z drewna
40,4600
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
150203
170405
GMINNY OŚRODEK
ZDROWIA W
ROGÓŹNIE (2-4786)
8761996313
870284506
N85.12.Z
180103
CASTORAMA
POLSKA Sp. z o.o.
(1-2986)
5261009959
010817199
G52.48.G
070481
080318
150202
150203
160213
160214
456
2,3000
0,0280
0,0170
0,0050
0,4400
0,2090
0,4420
160304
160305
170107
170405
170904
"APTEKA GRODZKA"
- TYP A SIEDLECKI
GRZEGORZ (5-1605)
GABINET
STOMATOLOGICZNY
DOROTA
GODLEWSKA (3-1152)
8761465863
871136647
180109
8881106374
910153050
N85.13.Z
180103
JERONIMO MARTINS
DYSTRYBUCJA S.A.
(2-1010)
7791011327
630303023
G52.11.Z
080318
1,4000
0,7420
95,2200
12,1600
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
4,7500
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0100
0,0180
0,2428
5 398,0000
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
287,2052
150103
Opakowania z drewna
283,1000
160211
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
160213
160214
160216
457
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
3,4330
26,1290
23,8000
0,4000
160304
160380
160605
Memento Mori
Kompleksowe Usługi
Pogrzebowe Sebasian
Dramarczyk (3-0948)
8881016955
911257225
O93.03.Z
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ w
Inowrocławiu S.A.
(1-0462)
5560800879
000617870
I60.21.C
070280
130205
130208
150202
150203
160103
160104
160107
160112
160601
458
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Inne baterie i akumulatory
76,5000
812,5000
0,0100
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
0,1169
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,2700
0,1050
2,3550
0,2280
0,7130
16,6000
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
Filtry olejowe
28,8700
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1550
0,6940
3,0400
Żelazo i stal
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
0,0048
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,5000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady kory i korka
0,0550
SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
JÓZEF LEŚNIAREK
(5-1006)
5541839260
090401720
180103
BANK
SPÓŁÓDZIELCZY
(0-5062)
5540313395
000494663
160211
160213
160214
APTEKA ZAGOPLE
S.C. PIAST
GROBELSKA HALINA
GROBELSKI
RYSZARD
GROBELSKI ARTUR
(5-1609)
Gabinet
Ginekologiczny
Agnieszka Czajkowska
(3-0926)
5560804015
090008572
180109
8911253951
911266394
180103
HEBAN Domy z
Drewna SP. Z O.O.
(1-2920)
5611463950
093030566
DD20.10.A
030101
030105
459
14,1800
170405
0,0200
1,0800
0,0030
1 758,0340
6 223,4040
150102
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Opakowania z tworzyw sztucznych
160103
Zużyte opony
1,1200
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0600
1,5800
170405
Żelazo i stal
190116
Pyły z kotłów inne niż wymienione w
19 01 15
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
200301
SPÓŁDZIELCZE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"AGROMET - GOPŁO"
(1-0584)
5560801270
000458271
100101
460
9531476289
340610206
127,4808
1,3000
1,0700
1,5550
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1430
150202
0,3500
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2450
160112
0,0450
160117
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,3900
160122
Inne niewymienione elementy
0,0470
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0920
130205
CENTRUM
MEDYCZNE
BYDGOSZCZ WITOLD
WŁÓDARCZAK
(5-1704)
1,7600
0,0640
1,1000
0,4000
0,1800
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150104
Opakowania z metali
9,4080
040221
5,9900
150101
Odpady z nieprzetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne
niż wymienione w 08 01 19
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1200
160213
0,0410
170405
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
190801
Skratki
39,4900
190802
Zawartość piaskowników
39,4300
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
SPECJALISTYCZNY
SZPITAL
REHABILITACYJNY
BARSKA Sp. z o.o.
(5-2303)
8883049717
340627098
N85.11.Z
180103
CENTRUM FOLII
"ZETFOL"
KRZYSZTOF
KOPACZEWSKI
(2-2087)
8881558047
910962565
DH25.22.Z
PASAMON Sp. z o.o.
(1-0189)
5540231177
090352690
DB17.52.A
040222
080120
080318
130208
Mogileńskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp.z o.o.
(1-0099)
461
5571665847
340433075
E40.30.A
9,3200
4,0000
0,0600
0,0020
0,2700
0,2000
1,3500
496,8000
119.23
"KA RO MET"
ODLEWNICTWO
METALI
KOLOROWYCH
ROMAN KAŁDOWSKI
(2-3435)
462
8780001691
870537781
100316
Zgary z wytopu inne niż wymienione w
10 03 15
0,4000
120103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,2100
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA IZABELA
ZACHARSKA-QUAIUM
(5-2108)
7761237274
871223151
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWE
"DREMET" Sp. z o.o.
(1-2641)
AKADEMIA
STYLIZACJI I URODY
HANNA DOLECKA
(1-1832)
5540235519
090147204
5540157162
002483155
180103
MiS AUTO ZŁOMOWIEC S.C.
MARIUSZ GRUSZKA,
SŁAWOMIR
ZAKROCKI (2-2839)
8792023072
870617468
130208
DN36.14.A
030105
0,0030
187,7000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0010
160119
Tworzywa sztuczne
0,2000
170402
Aluminium
2,5300
170405
Żelazo i stal
0,2700
41,5000
GABINET
WETERYNARYJNY
BEATA IWAŃSKA
(5-0804)
9531592216
090091254
N85.20.Z
180202
NZOZ STOMED
MAŁGORZATA
KARCZEWSKA
(5-2703)
5581275326
091254675
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"PRACOWNIA
DIAGNOSTYKI
LABORATORYJNEJ"
MAŁGORZATA
GRABARCZYK
(5-2306)
8931011056
910915318
180101
180102
180103
463
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0900
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0160
0,0470
0,0100
0,0320
Der-Mest Sławomir
Urbanowski (1-1834)
5541534537
092502342
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE "STEK"
S.J. ZBIGNIEW
KAŁUŻNY, IRENA
PEJAS - KAŁUŻNA
(2-3527)
8761579905
870412140
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0200
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0401
110109
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
18,9300
120116
Odpady poszlifierskie zawierające
substancje niebezpieczne
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żelazo i stal
180103
G51.32.Z
020202
080318
160213
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁABISZYNIE
(1-7701)
5621669340
093127952
N85.12.Z
180103
180110
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"CYNKOPOL"
ANDRZEJ KUNDE
(1-1719)
9531009688
090410475
DJ28.51.Z
150202
170405
464
1,2110
0,0100
0,3190
0,0050
0,1800
0,0550
0,2000
4.73
465
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0525
160107
Filtry olejowe
1,2300
170503
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
4,0600
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,5200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4800
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
OŚRODEK ZDROWIA
W SŁUŻEWIE (5-2404)
8441771676
911334836
N85.12.Z
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"TERMED" (5-2306)
8891023566
910062867
N85.12.Z
180103
BOSCH - AUTO SERVICE
MIECZYSŁAW
KLUSZCZYŃSKI
(1-8680)
5541018126
090130994
130208
NOVAMED Jackowiak
Krajewski Sp. J.
(5-3006)
9562283692
340856999
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
SOLGRUD Sp. z o.o.
(2-0303)
8760103106
870035565
130208
0,1880
3,5100
0,0555
3,9650
0,0520
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2640
160119
Tworzywa sztuczne
0,1850
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0024
0,8100
170380
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpadowa papa
170405
Żelazo i stal
2,1200
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
150110
160601
170107
Maria Szemryk
(5-1607)
5551074511
090023896
ARESZT ŚLEDCZY
(1-1041)
9531520292
091393218
180103
L75.24.Z
080318
130205
466
0,5460
0,0170
1,9900
17,6600
0,0010
0,0320
0,0600
0,0300
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0500
170405
Żelazo i stal
6,9000
180102
0,0960
180109
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
200201
Odpady ulegające biodegradacji
0,0500
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0540
090104
Roztwory utrwalaczy
0,6000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0050
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,3300
150107
Opakowania ze szkła
0,0480
150202
180103
467
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
GRUPA MEDYCZNA
MIZAREWICZ,
PAWIKOWSKA Sp.
Cywilna (5-2506)
9562284415
340853601
MIEJSKA
PRZYCHODNIA
SPECJALISTYCZNA
(5-2406)
9561950790
870597412
N85.12.Z
090101
0,0500
2,6340
0,0040
0,5000
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne baterie i akumulatory
0,0020
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady wielkogabarytowe
4,2550
6,3810
070213
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady tworzyw sztucznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
4,7700
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0280
150110
150203
160213
160214
160605
180103
200307
"MARKIT - 2" Sp. z
o.o. (3-4530)
LESZEK PIEKUT
"POLVIT" (1-9855)
8920002846
5540077204
910131806
009902448
DB18.22.A
040222
160213
180106
180109
468
1,1160
0,0550
1,1680
0,0010
0,4590
1,1200
0,0100
0,0100
0,0630
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,0300
1,0000
101299
Odpady z przygotowania mas
wsadowych do obróbki termicznej
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Inne niewymienione odpady
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Papier i tektura
0,1000
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z czyszczenia ulic i placów
1,3000
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
4,0000
MARMUR SP. Z O.O.
(1-8150)
5611573667
340419840
150203
"FORMA-CERAMIKA"
ŁUKASZ
BRZOZOWSKI
(1-8413)
5542321737
092543051
100101
101201
101208
160214
200101
200301
200303
200304
Gabinet Weterynaryjny
Wojciech Mazur
(5-2905)
469
5591132930
090427866
180202
0,4000
1,0000
0,1000
0,0020
0,1000
0,1000
0,0120
0.60
GABINET
STOMATOLOGICZNY
"MEDENT" BARBARA
I JERZY
WIŚNIEWSCY
(2-5222)
8761095461
870374876
TORUŃSKIE
ZAKŁADY URZĄDZEŃ
OKRĘTOWYCH
"TOWIMOR" S.A.
(2-0029)
8790166809
870003192
180103
DK29.22.Z
070180
080112
080318
120101
120102
120103
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,0790
56,0000
3,2500
0,0300
373,6700
318,5900
2,1700
150101
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5500
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,3780
120121
130205
130208
470
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wapno pokarbidowe niezawierające
substancji niebezpiecznych (inne niż
wymienione w 07 01 08)
626,7000
1,3200
7,3400
0,4400
150202
160601
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
190805
150101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,2500
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
0,0210
150203
160213
GRUPA KAPITAŁOWA
EURO-BUD Sp. z o. o.
(2-3726)
5542583727
093190979
G51.53.B
160601
PRYWATNA
PRAKTYKA
GINEKOLOGICZNA
ŚLIWCZYŃSKI
MAREK (5-1304)
5561054467
091120288
180103
Spółdzielnia Kółek
Rolniczych (2-0261)
8760204882
000458213
190801
190805
ANWIL S.A. (3-4133)
471
8880004938
910128477
DG24.16.Z
0,0850
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
060799
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne niewymienione odpady
2,5000
0,2380
0,5420
162,2200
1,0200
118,8000
20.20
0,8700
1,0300
1,4000
15.60
2 133,3800
070107
070108
070111
070207
070208
070213
070214
13 040,0000
4,0000
430,5600
57,0800
71,2600
18,5950
4,0000
150101
Odpady z dodatków zawierające
substancje niebezpieczne (np.
plastyfikatory, stabilizatory)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Oleje i ciecze stosowane jako
elektroizolatory oraz nośniki ciepła
zawierające PCB
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
150105
Opakowania wielomateriałowe
27,9700
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
32,2930
130205
130208
130301
472
Pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne zawierające związki
chlorowców
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków zawierające substancje
niebezpieczne
Pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne zawierające związki
chlorowców
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Odpady tworzyw sztucznych
0,2150
0,4000
0,7150
7,6700
58,0100
197,4620
0,8000
266.95
150202
150203
160103
160214
160215
160305
160601
160709
1,0000
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4170
3,8430
0,3080
0,1500
21,1050
0,1200
14,7200
170203
Odpady zawierające inne substancje
niebezpieczne
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Tworzywa sztuczne
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,8940
170402
Aluminium
4,2000
170405
Żelazo i stal
144,2860
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Pyły z kotłów zawierające substancje
niebezpieczne
373,0000
170101
170107
170604
190115
473
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
955,2600
40,0200
1,3190
94,2800
2,0000
Szlamy z biologicznego oczyszczania
ścieków przemysłowych inne niż
wymienione w 19 08 11
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady tworzyw sztucznych
1 334,8800
6 101,6000
150101
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
160119
Tworzywa sztuczne
0,3000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,6310
0,0330
170380
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Odpadowa papa
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
0,7000
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,1000
190812
ŻŁOBEK MIEJSKI NR
1 (5-1205)
8792174954
870530684
N85.32.A
160211
160213
KOMUNALNE
PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI
CIEPLNEJ Sp. z o.o.
(1-0405)
5540309086
090523340
E40.30.A
070213
100180
130205
160214
160216
160601
160604
474
0,0000
0,0000
0,3000
0,1800
0,0300
1,0010
0,1030
0,1000
0,2000
118,8000
307.02
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne niewymienione odpady
155,9000
0,7000
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1800
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,0230
170504
170604
170904
AUTOHANDEL NATAL
WACŁAW
WITKOWSKI (1-7280)
9670680177
340190537
080199
100101
120121
130208
150111
150202
150203
160103
475
5,8000
8,2000
0,0900
0,1200
0,0800
0,0500
0,0230
0,0220
0,1000
0,2600
STOMATOLOGIA
"TWÓJ GABINET"
GABINET
STOMATOLOGICZNY,
PRACOWNIA
PROTETYCZNA
PAWEŁ DEMUS
(5-2703)
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"STALEX" IRENEUSZ
KACZOROWSKI
(1-3693)
160107
Filtry olejowe
0,0040
160113
Płyny hamulcowe
0,0040
160117
Metale żelazne
0,0600
160118
Metale nieżelazne
0,0030
160119
Tworzywa sztuczne
0,0600
160120
Szkło
0,1200
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1300
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0090
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0050
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0030
Odpady materiałów złożonych (np.
tkaniny impregnowane, elastomery,
plastomery)
19,0000
5541727578
090329566
DL33.10.A
180103
9670156393
091359718
G51.52.Z
130208
150202
160107
160213
160601
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO
HANDLOWO
USŁUGOWE
HEWEA-2 KRYSTYNA
NELKOWSKA (2-4573)
476
8761234862
871674161
040209
0,0200
0,0040
0,0100
ZAKŁAD
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W
SKRWILNIE (3-0036)
8921405173
911341575
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
JOANNA
KILIJAŃSKA-TOMASZ
EWSKA (3-0940)
8911200825
910285194
STRALFORS Sp. z
o.o. (4-0244)
5272560359
141184433
E41.00.A
190801
Skratki
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady zawierające silikony inne niż
wymienione w 07 02 16
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Inne niewymienione odpady
180103
DE22.22.Z
030308
070104
070217
080312
080399
090102
55,9000
0,0255
530,8000
19,3730
1,2000
0,5940
0,3000
1,7150
090199
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
25,3000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
14,0000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
150202
477
0,5000
1,0000
1,3000
3,3570
1.00
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Mieszaniny metali
0,0200
0,0280
070199
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0080
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
0,0040
160104
160213
160216
170407
Gabinet
Laryngologiczny Lech
Hejka (5-2304)
9561114119
870068174
ZAKŁAD
PRODUKCYJNO HANDLOWY "LIGHT"
GRAŻYNA
TRZCIŃSKA (3-7061)
8920003455
910161902
STRAŻ MIEJSKA
(3-2144)
8882690814
911246173
180103
DN36.63.Z
160213
160214
160216
160602
478
0,0730
0,0400
0,1000
0,0070
0,0200
0,0140
0,0070
0,0020
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0120
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
1,0600
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpady z remontów i przebudowy dróg
0,0700
PRYWATNY GABINET
GINEKOLOGICZNY
KRZYŚ ZBIGNIEW
(5-0505)
8761026394
870596364
180103
APTEKA "POD
SŁOŃCEM" Gawrysiak
Mirosława (5-2406)
MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI SP. Z
O.O. WE
WŁOCŁAWKU
(3-4159)
8780005803
005723967
G52.31.Z
180109
8880001420
910510751
O90.01.Z
160214
170101
170181
479
000336639
0,1000
152,3000
95,7000
588,3000
190801
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
116,1000
190805
100101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
150101
Opakowania z papieru i tektury
5,6500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,5000
150103
Opakowania z drewna
0,2000
170504
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc
Chłopska" w Konecku
(3-5037)
0,0130
120,0000
3 487,0000
2,5000
1,967.00
Serwis Opon "U Jacka"
Jacek Borkowski
(3-0730)
8911386617
911344757
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
4,0700
130701
Olej opałowy i olej napędowy
0,1100
130702
Benzyna
0,1200
150202
0,2300
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1300
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0800
1,2000
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
55,1200
160120
Szkło
32,4000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
24,4300
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,6000
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,2000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,3000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
070213
Odpady tworzyw sztucznych
22,2000
070299
Inne niewymienione odpady
8,7000
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
160113
160114
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE IM.
JĘDRZEJA
ŚNIEDECKIEGO Sp. z
o.o. (2-4008)
"REMSOD" SP. Z O.O.
(1-2953)
480
8792524667
5562415476
340326787
092959260
DJ28.52.Z
31,3500
0,1400
824,4500
97,9000
120103
170401
170405
Żelazo i stal
170604
150101
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Opakowania z papieru i tektury
408,6050
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
73,0090
150103
Opakowania z drewna
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
120109
120116
130110
130205
130307
150202
170107
MAKRO CASH AND
CARRY POLSKA S.A.
(1-1514)
481
5220002860
012775559
G51.90.Z
0,5000
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Odpady poszlifierskie zawierające
substancje niebezpieczne
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Miedź, brąz, mosiądz
4,0680
0,6000
12,8200
30,2220
4,2000
0,3400
94,9000
0,5000
93,4000
0,8000
307,1650
0,0150
160214
170405
060404
Odpady zawierające rtęć
0,0001
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0170
180103
0,0110
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,6200
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0350
160216
160380
Apteka "MELISSA"
Melania Karwowska
(5-2104)
005728315
LILIANNA CYGAŃSKA
- ROGALSKA (5-1405)
5541081159
090440341
Atrium Poland 1 Sp. z
o.o. Coprenicus S.K.
(4-0081)
5262807255
015880009
ELŻBIETA
SZYSZKOWSKA-SINI
CA PRZYCHODNIA
LEKARSKA
CONSYLIUM
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
(2-4811)
482
8790258138
9561523289
870048639
K70.20.Z
N85.12.Z
0,0350
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Żelazo i stal
180103
0,2540
210,0300
5,7100
47,5000
0,0840
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Osady i szlamy z fosforanowania
0,0590
0,0200
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0800
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,5800
170405
Żelazo i stal
6,4400
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Zmywacz farb lub lakierów
0,0100
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
0,0060
Gabinet
Stomatologiczny
Magdalena
Kozłowska-Serocka
(5-2406)
8911103619
910285060
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLU I USŁUG
GRAŻYNA KRAUSE
(1-8481)
5540154198
002505997
110108
130205
150110
BANK SPÓŁDZIELCZY
W GRĘBOCINIE
(2-2660)
FABRYKA MEBLI
LATZKE SP. Z O.O.
(1-8023)
8790169937
000495303
160216
5040030062
340216060
080111
080121
080318
100103
120121
150101
483
0,8000
0,0550
1,7000
0,5200
0,4900
0,3600
0,2500
0,0500
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żelazo i stal
0,3000
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,2000
090104
Roztwory utrwalaczy
0,2000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
0,1840
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0300
020501
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia oraz przetwarzania
10,4630
020502
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
46,4400
150110
150202
170405
CENTRUM
MEDYCZNE NAD
BRDĄ SP. Z O.O.
(1-8001)
MŁYN GRAŻYNA S.J.
ADAM
DZWONIARKIEWICZ I
WSPÓLNICY (1-5626)
Przedsiębiorstwo
Handlu Zagranicznego
SM "LACPOL" SP. Z
O.O. (2-0193)
9671312470
5560804156
5260250127
340543119
090100326
001295960 00040
020380
DA15.51.Z
100101
150101
484
0,1400
0,1800
7,9600
29,9000
34,5000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,1000
150104
Opakowania z metali
1,3000
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0300
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,2300
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady proszków powlekających
170405
090545637
Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej (1-1161)
STIEGELMEYER Sp. z
o.o. (2-0095)
8750003001
870003447
O90.01.Z
DL33.10.A
080111
080117
080201
110113
163,0000
1,6200
0,0330
2,4000
1,5630
150101
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,6000
150103
Opakowania z drewna
1,2000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0580
120101
120109
120117
120121
130208
485
8,5490
34,3000
6,1570
0,2000
1,6000
0,0720
14,9000
36.00
150111
170405
150104
Opakowania z metali
0,0100
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żelazo i stal
0,0250
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Tworzywa sztuczne
0,4220
150202
150203
160213
160214
ZAKŁAD ŚLUSARSKI
DZIAK STANISŁAW
(2-4431)
8741018210
870338395
170405
NOVAMED Sp. z o.o.
(2-3704)
8741533946
871212319
ZUE SPÓŁKA
AKCYJNA (4-0383)
6792740329
356578200
N85.12.Z
180103
170101
170203
486
0,6760
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
1,8080
0,1000
0,0570
0,1000
24,4000
5,0000
153,0000
0,1000
11,2800
170401
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
90,6000
120121
150101
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Emulsje olejowe niezawierające
związków chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150103
Opakowania z drewna
9,9500
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Tworzywa sztuczne
0,1200
1,1500
191001
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady żelaza i stali
191002
Odpady metali nieżelaznych
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,6570
170402
Aluminium
0,1440
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
170204
MAKRUM S.A.
(1-0407)
5540309005
090549380
DJ28.11.B
130105
130208
160119
160213
ZAKŁAD
PRODUKCYJNO REMONTOWY "REM SUW" Sp. z o.o.
(1-2438)
487
9670951587
091575445
DM35.20.B
1,4000
2,2060
28,0000
10,7000
0,2640
0,4260
1 211,2060
3,0200
46,2500
116,3500
0,2280
GOSPODARSTWO
ROLNE
CHWALISZEWO SP. Z
O.O. (1-0651)
5581002976
091189191
A01.11.A
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,7200
100101
0,3000
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2500
180103
0,0080
070681
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwroty kosmetyków i próbek
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0020
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0050
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
1,3500
080318
0,0070
150102
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
0,6000
130208
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
STANISŁAWA
MATEJA JACHYMIAK (5-2306)
9670482684
090446562
L&L LUCYNA
ŁAWICKA (5-2406)
8761459644
340107192
PRZEDSIĘBIORSTWO
ROLNE KROTOSZYN
Sp. z o.o. (1-6862)
5560009594
090408751
N85.13.Z
100101
130110
130205
488
0,8000
0,1000
0,0010
4,8000
0,5000
0,8000
2,3500
0,1000
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0700
160113
Płyny hamulcowe
0,0000
160117
Metale żelazne
0,9000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0000
130310
Inne oleje i ciecze stosowane jako
elektroizolatory oraz nośniki ciepła
2,0800
140601
Freony, HCFC, HFC
0,0825
160215
1,1986
160601
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
191202
Metale żelazne
191203
Metale nieżelazne
301,8838
191204
Tworzywa sztuczne i guma
203,0779
191205
Szkło
449,6782
191207
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
150110
150202
160601
MK-Tech
Electrorecycilin
Sp.zo.o. (2-4742)
8792607726
340628229
160216
489
0,0200
0,1000
0,1000
84,9517
4,3440
4 349,9381
0,0918
191211
060404
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,6000
160213
1,2300
180108
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
130508
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
150101
Opakowania z papieru i tektury
64,1600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
11,0300
150107
Opakowania ze szkła
11,1320
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
191212
NEUCA S.A. (2-0789)
8790017162
870227804
G51.46.Z
160214
160215
180104
180106
APSYS
MANAGEMENT Sp. z
o.o. (4-0448)
5213021282
016027995
160213
490
0,0700
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów
zawierające substancje niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Odpady zawierające rtęć
107,7219
0,0002
42,7000
2,4000
0,0700
0,2000
0,0210
0,0590
16,0000
0,6500
0,2100
0,8250
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1200
3,3000
150101
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,5310
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,4240
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,7300
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0280
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0550
060316
Tlenki metali inne niż wymienione w 06
03 15
Odpady tworzyw sztucznych
0,4000
160214
160601
170904
190809
CALVADOS Spółka z
o.o. (2-0970)
7822101966
639565368
MAŁGORZATA
WĘSIERSKA
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
PIELĘGNIARKI
ŚRODOWISKOWO-R
ODZINNEJ (5-0806)
9561109383
871564550
180103
STAROSTWO
POWIATOWE W
RADZIEJOWIE
(3-3346)
GOSPODARSTWO
ROLNE RYSZARD
SZELĄGOWSKI
(3-0587)
8891330877
910869966
080318
8891377287
910300634
APATOR S.A. (2-0032)
8790166896
870037630
A01.11.A
DL31.20.A
070213
070217
120102
491
Odpady zawierające silikony inne niż
wymienione w 07 02 16
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,0690
2,1000
15,9370
0,0240
0,0520
42,1000
0,4800
37,3000
120103
120104
120109
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,7000
150103
Opakowania z drewna
0,6000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1550
Filtry olejowe
0,0700
150203
160213
160216
130208
160107
492
0,1000
150102
150202
091565406
67,1000
150101
140603
5541514167
0,9000
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
130110
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE
"MARKAN" MAREK
FIGURSKI (5-1604)
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
1,8700
0,0400
22,0000
0,1690
0,2000
0,0100
7,3000
1,5300
160117
Metale żelazne
0,6220
0,0200
BIEGAŁA TOMASZ
GABINET
WETERYNARYJNY
(5-2404)
5561178761
090135632
180202
WPO ALBA S.A.
(5-1806)
8960000026
931623022
170401
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
1,3000
170404
Cynk
0,1000
170407
Mieszaniny metali
0,2000
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,4000
090104
Roztwory utrwalaczy
0,3500
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,9300
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,9300
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0100
SPECJALISTYCZNY
SZPITAL MIEJSKI im.
M. KOPERNIKA
(2-3941)
8792076803
870252274
N85.11.Z
160211
160213
160216
180101
493
0,3000
0,0410
0,2380
0,4640
0,0170
180102
180103
180106
180108
5590004733
000470964
A01.30.Z
66,1140
0,2820
0,5200
77,0800
020182
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
57,4000
020203
23,0000
150101
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
160103
Zużyte opony
0,4000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0150
100101
130208
160601
494
0,2930
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
200301
ROLNICZA
SPÓŁDZIELNIA
PRODUKCYJNA
(1-1743)
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
7,8000
65,0000
0,4000
0,2900
0,1800
5,0000
170405
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
200101
Papier i tektura
0,3500
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,0270
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0150
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
150110
0,0150
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0600
020601
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
0,6000
170107
LAKIERNICTWO
POJAZDOWE
MIECZYSŁAW
TORZECKI (1-7317)
9531276805
092948397
G50.20.A
150202
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"ELMED" ELŻBIETA
CHMIELEWSKA
(5-2406)
8911239187
911347939
"REVERS" EWA
TRZCIŃSKA (5-2505)
8911248157
093200710
ZAKŁAD
ZAOPATRZENIA
"TECH - MAT" Sp. z
o.o. (1-2193)
495
5541001539
091103580
N85.12.Z
180103
080318
6,1400
0,0100
0,0425
0,0100
0,1200
Opakowania z papieru i tektury
0,1400
160215
0,0010
GABINET
STOMATOLOGICZNY
"PRIMA DENT"
RENATA SZYSZYMAR
- KIERPIEC (5-1901)
9670672775
090423986
180103
OPEC - BIO Sp. z o.o.
(2-3007)
8762316591
340091700
150103
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z drewna
160103
Zużyte opony
0,2800
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
2,9900
190801
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Miejski Zakład
Energetyki Cieplnej
Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wąbrzeźnie (2-0249)
496
150101
8780004442
870489148
ALFA-MED
BYDGOSZCZ A. Flader
SPÓŁKA JAWNA
(5-2206)
9671340265
340887586
180103
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
JUSTYNA
WITKA-JEŻEWSKA
(3-1321)
8881588924
910203575
180103
0,0600
5,0200
10,0000
5,0000
425,6000
0,3410
0,0320
207.30
GABINET
STOMATOLOGICZNY
LEOKADIA HERMELIN
(5-0204)
9531123705
090555280
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "RAL"
ANNA RÓŻAŃSKA
(1-5853)
5581000196
090543650
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,0120
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,8000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3800
150203
0,0100
180103
DN36.63.Z
100101
5581260365
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
GABINET LEKARZA
RODZINNEGO (1-7417)
092353050
N85.12.Z
180103
5590004992
090522228
E41.00.A
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0740
150107
Opakowania ze szkła
0,0130
160213
160214
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI SP. Z
O.O. W ŚWIECIU
(1-0081)
497
0,1800
0,0050
0,0030
0,1800
0,0980
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0600
0,0020
170203
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Tworzywa sztuczne
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0110
170405
Żelazo i stal
1,4330
190801
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
75,3000
190809
52,9000
190902
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Osady z klarowania wody
150101
Opakowania z papieru i tektury
257,4000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
252,0000
150103
Opakowania z drewna
69,9000
150104
Opakowania z metali
55,1000
150202
160213
160214
160216
160601
160604
190814
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z
o.o. (1-0989)
498
5560800885
091581150
K70.32.Z
0,0790
0,0260
0,0090
0,0060
0,0090
115,2000
3,3000
10,0000
Opakowania wielomateriałowe
150107
Opakowania ze szkła
160103
Zużyte opony
8,7000
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Kompost nieodpowiadający
wymaganiom (nienadający się do
wykorzystania)
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Minerały (np. piasek, kamienie)
0,2000
170101
190503
191207
191209
191212
200136
200307
SANATORIUM
UZDROWISKOWE
"KRYSTYNKA" Sp. z
o.o. (3-5282)
8911068165
910252800
N85.11.Z
180103
SITA POLSKA SP. Z
O.O. (5-2304)
5260029173
010395344
O90.02.Z
130502
190809
BUSTER GRZEGORZ
BUCZYŃSKI, PIOTR
BUCZYŃSKI, LUCYNA
STEJTER, PIOTR
STEJTER SPÓŁKA
JAWNA(1-2119)
499
5561514644
091392319
41,7000
150105
070104
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Odpady wielkogabarytowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
292,3000
11,9000
2 993,4000
203,0000
5 759,2000
12 466,8000
1,3000
376,9000
0,0154
6,6680
128,5800
0,0350
Odpady tworzyw sztucznych
120105
0,6800
150101
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5000
150104
Opakowania z metali
6,9000
150110
0,0530
160605
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne baterie i akumulatory
170405
Żelazo i stal
0,4000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0480
120121
130205
150203
160213
160214
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
ALERGOLOGIA LARYNGOLOGIA,
MEDYCYNA
ESTETYCZNA MAREK
MODRZYŃSKI (5-3006)
500
8761078528
870599090
N85.12.Z
36,8000
070213
0,5100
0,0070
2,0000
0,6300
0,0030
0,1000
0,0015
ACP POLSKA SP. Z
O.O. (3-0216)
9512013565
017277843
160506
MKF-ERGIS SP. Z
O.O. (4-0391)
5252495558
142721755
070213
130205
0,0850
234,1000
0,2860
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,0000
150103
Opakowania z drewna
3,7000
150104
Opakowania z metali
5,1000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żelazo i stal
3,6930
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0380
170405
"AGROWET" Handel Usługi, Paweł
Mielczarski (5-1505)
8781249571
871211952
180202
RTVINFOAGD SP. Z
O.O. (1-8333)
9532599522
340658638
130208
150202
160107
501
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Odpady tworzyw sztucznych
13,2000
2,0000
0,0150
0,0070
0,0060
160213
160601
CENTRUM
STOMATOLOGICZNE
CHRIST - DENT
DANUTA ŻYŚKO CHRIST (5-2401)
7121174429
430454372
N85.13.Z
180103
OKT POLSKA Sp. z
o.o. (1-1610)
5540236045
090004462
DH25.24.Z
070213
0,0050
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,0570
0,0040
37,2490
16,3600
150101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
17,2460
150202
1,1390
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1650
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0570
120101
120109
130208
150203
160216
502
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2200
12,2400
26,9950
0,0860
0,2750
0,2154
CASTING K.S.
POLAND Sp. z o.o.
(5-1905)
9671164443
093126728
030105
101003
340200477
120104
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7000
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Żelazo i stal
0,1000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02
02)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0020
160213
180102
180201
180202
180205
GABINET LEKARSKI
TANTUSH AHMED
(5-3006)
503
5542181259
340762821
11,8000
2,1000
170405
9562178854
0,2000
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
120103
Przychodnia
Weterynaryjna
"SALUS" S.C. (5-2404)
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Zgary i żużle odlewnicze
180103
1,1000
3,1000
0,3000
0,0010
0,0615
0,0010
0,0120
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
0,0290
26,7350
130899
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1600
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,2560
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
AGNIESZKA
GÓRTATOWSKA
(5-1205)
8741314919
340149470
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny i
Lekarski Wioleta
Ossowska (5-2403)
9561066030
870060445
180103
BYDGOSKIE
ZAKŁADY MASZYN
GASTRONOMICZNYC
H "MA GA" Sp. z o.o.
(1-0217)
5540309258
090558150
070104
120101
120103
120121
130205
130507
504
0,0160
1,8060
2,2800
0,0610
0,1700
1,9000
0,6980
1,2020
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160119
Tworzywa sztuczne
0,0300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Papier i tektura
0,1150
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
0,0480
150203
160214
160216
191201
ANNA GALICKA
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
(3-1227)
8881707613
910188166
180103
Uniwersytet
Technoligiczno-Przyrod
niczy im. Jana i
Jędrzeja Śniadeckich w
Bydgoszczy (1-2094)
5540313107
000001689
150110
160213
160214
160506
160507
505
0,0300
0,0700
0,0089
1,0900
2,8050
2,6000
32,7400
3,1640
2,7170
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Żelazo i stal
1,1130
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,4700
160213
0,0060
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
39,2400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,5470
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0380
160508
170405
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE "LEXPO"
S.C. SEBASTIAN
REZMER, AGNIESZKA
GARBACZ - REZMER
(2-3659)
PRAKTIKER POLSKA
Sp. z o.o. (4-0226)
8762266226
9510065428
871718993
011241896
DC19.30.A
G52.12.Z
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Michał Czerwiński
(5-1205)
9561040585
870345550
180103
ZAKŁAD PRODUKCJI I
USŁUG "KEMAK" SP.
Z O.O (3-0534)
8882493812
910925133
120101
33,7000
0,1000
170401
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Emulsje olejowe niezawierające
związków chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
3,5000
170405
Żelazo i stal
120103
120117
130105
130208
506
6,2940
0,2000
1,6000
0,1300
0,1000
22,1000
ENERGA OBSŁUGA I
SPRZEDAŻ Sp. z o.o.
(4-0364)
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
UL - POL HENRYK
KRĘCKI (1-5720)
7741017517
9670054540
610246677
008316748
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
BARBARA BREISA
(1-8411)
5561151153
090210718
"FORM-GUM"
WYTWÓRNIA
ARTYKUŁÓW
GUMOWYCH
KALISZEWSKI
SPÓŁKA JAWNA
(1-0480)
5540394123
002533232
170407
Mieszaniny metali
150101
Opakowania z papieru i tektury
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
120101
DH25.13.Z
13,9910
0,0488
32,0680
149,9650
150101
Opakowania z papieru i tektury
150104
Opakowania z metali
3,5860
160118
Metale nieżelazne
0,0900
170203
Tworzywa sztuczne
3,6800
170401
Miedź, brąz, mosiądz
2,7915
170402
Aluminium
7,7040
170403
Ołów
0,9910
170405
Żelazo i stal
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
070280
120101
150101
507
0,2000
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
1 706,6110
0,0340
25,3060
2,5130
0,5910
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3030
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Metale żelazne
0,0980
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
0,0100
0,0200
170201
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Drewno
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,1000
170402
Aluminium
0,1000
160117
160213
MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI
CIEPLNEJ Sp. z o.o.
(3-4157)
8880205453
910513420
E40.30.A
070280
080317
100180
130205
160213
160214
160507
160509
170101
508
2,8860
0,1000
15 215,6000
0,2000
0,0520
0,2000
0,0000
0,0300
0,6000
1,3000
Żelazo i stal
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Papier i tektura
0,5000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0220
180202
0,1660
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
14,2100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
11,5000
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0020
080314
Szlamy farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
0,0200
130208
0,3200
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Tworzywa sztuczne
0,1200
200101
Klinika Weterynaryjna
s.c. Tomasz Garstecki,
Józef Siebers, Tomasz
Rykaczewski (5-1604)
KOLPORTER SP. Z
O.O. SP. K. (4-0461)
PUNKT APTECZNY
TERESA
KRZYWOSZYŃSKA
(5-0506)
PZREDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE "POL ELEKTRA" Sp. z o.o.
(1-1194)
8790167708
9591452482
005722130
291770790
5610000113
091479724
5540236772
090210888
DL31.61.Z
160214
170203
509
117,4000
170405
0,8000
7,6000
8,3000
2,2000
LECZNICA DLA
ZWIERZĄT MARIUSZ
MIKOŁAJCZAK
(5-1903)
9561666327
870253227
180202
SZPITAL
UZDROWISKOWY
ENERGETYK
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ.(1-4243)
5562458801
093083960
180103
Gabinet Lekarski
P.Dykczyński (5-0605)
8881293092
910334426
180103
Gmina Dobrzyń nad
Wisłą (3-5500)
CYKORIA S.A.
(1-0301)
4660326649
910866531
160214
5561008697
091119859
DA15.33.A
020301
020380
030105
100101
100102
130205
510
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Szlamy z mycia, oczyszczania,
obierania, odwirowywania i oddzielania
surowców
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z węgla
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,1960
0,0535
0,0315
0,2600
1 005,1700
832,0200
1,1800
557,8600
5,1000
0,6600
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150105
Opakowania wielomateriałowe
160103
Zużyte opony
1,0000
160213
0,0435
13,5570
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
24,8200
190801
Skratki
3,0200
190812
Szlamy z biologicznego oczyszczania
ścieków przemysłowych inne niż
wymienione w 19 08 11
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
5,0000
160380
DIONIZJA SP. Z O.O.
(2-4274)
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
LABORATORIUM
ANALIZ
MEDYCZNYCH ELAB
ELŻBIETA
MAŁGORZATA
KUŻMIŃSKA (5-2001)
"EDU - EKO" Sp. z
o.o. (1-7145)
511
110,1150
150101
33,1800
131,8110
0,0340
3,4800
7822188424
639852056
160380
5541469656
092502997
180103
9671284259
340426997
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0000
0,3600
1.75
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
0,0090
1,7200
150102
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
160103
Zużyte opony
160213
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170201
Drewno
070299
Inne niewymienione odpady
7,3400
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1800
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
EWA KOWNACKA
(5-0602)
5561049070
091430362
180103
Przychodnia
Weterynaryjna
"CENTRUM" (5-0805)
8741612321
871620142
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANO MONTAŻOWE I
PREFABRYKACJI
BETONÓW "KAMAL"
Sp. z o.o. (1-9981)
5540236039
002528768
DI26.61.Z
101399
130208
"AMPOL - MEROL"
Sp. z o.o. (2-2746)
8781697424
871578144
150102
150110
512
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0205
7,6500
1,7300
323,2000
0,0010
0,0020
62,3000
7,5770
91,4500
ŁUKASZ
GAGAŁOWICZ
BLACHARSTWO
SAMOCHODOWE
(2-3203)
8792209776
871708687
170405
Żelazo i stal
19,3180
200301
64,0400
160117
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0500
160119
Tworzywa sztuczne
0,0400
160120
Szkło
0,0300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0020
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0200
150110
150202
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI
GRZEGORZ
LUDWIKOWSKI
(5-0202)
9670626060
093093294
N85.12.Z
180103
PKP POLSKIE LINIE
KOLEJOWE S.A.
ZAKŁAD LINII
KOLEJOWYCH W
BYDGOSZCZY
(1-3390)
1132316427
017319027
I60.10.Z
080318
130208
160214
160601
513
0,0060
0,0300
0,5800
0,0800
0,2341
0,0290
5,6680
160602
170401
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
170405
Żelazo i stal
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
170101
170204
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Ewa
Golubska Drankowska (5-2105)
8741168033
870349660
KOMUNALNE
PRZEDSIĘBIORSTWO
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
"EKOCIECH" Sp. z
o.o. (3-5277)
8910002431
910015900
O90.02.Z
130208
160117
Metale żelazne
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne niewymienione odpady
200301
UNILEVER POLSKA
S.A. (1-0297)
5540231007
090500161 00043
DG24.51.Z
070699
130205
514
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
1,4200
16,9500
16,9500
51,8340
3,9290
14 325,4720
0,0600
0,6300
11,6100
0,0300
4,8000
31,4000
0,3600
150101
Opakowania z papieru i tektury
503,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
252,1000
150103
Opakowania z drewna
120,9000
150104
Opakowania z metali
64,5000
150105
Opakowania wielomateriałowe
22,5000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
29,0000
150107
Opakowania ze szkła
0,5000
150110
1,7000
170203
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Tworzywa sztuczne
170402
Aluminium
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
200101
Papier i tektura
200201
Odpady ulegające biodegradacji
150203
160213
160214
160306
515
0,9000
0,1200
1,7000
270,0000
2,9000
1,9000
35,4000
1,3000
19,8000
0,7000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,6000
030301
Odpady z kory i drewna
0,9500
020380
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
1,5260
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa masa roślinna
0,8430
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Lekarz Stomatolog
Zbigniew Kamiński
(5-1201)
8781170504
870248172
180103
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
JOANNA
DĘBCZYŃSKA
(1-8869)
7951308304
811931363
180103
KRYSTYNA
MŁYNARCZYK
MAŁGORZATA FHU
(3-1160)
8911391558
910340467
030105
GRZEGORZ WÓJCIK
PE GAZ 90
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO
HANDLOWO
USŁUGOWE (1-3725)
5570001482
090525698
SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA
PRZEMYSŁOWA
PROF-MED SP.Z O.O.
(3-5792)
8881005294
910181388 00015
180103
ON-ZIN Aldona Zitzman
(1-6887)
5562510105
340272360
020103
8,6400
1 505,0700
0,0300
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
130208
516
0,0430
0,0400
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0040
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0003
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje hydrauliczne
0,0360
0,0800
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160122
Inne niewymienione elementy
0,2400
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
3,5700
150202
150203
160107
160213
170405
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI JOANNA
GAŁĄZKA-PROŚNIAK
(5-1706)
8881024618
910139966
180103
"WACKER NEUSON"
Sp. z o.o. (5-2406)
5340019538
010119957
130113
150203
USŁUGI TECHNICZNE
"GROM" MIROSŁAWA
GROM I JÓZEF GROM
SPÓŁKA JAWNA
(2-3487)
517
8781696264
871572101
0,0600
0,0100
0,8000
0,3600
0,0500
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
ERNEST
KOWALCZYK (5-0109)
5832801196
340256555
180103
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
POŁOŻNICZO-GINEKO
LOGICZNA ADAM
WOLSKI (5-2004)
8761139046
870626993
180103
PIXEL Sp. z o.o.
(1-0199)
9670964503
091589750
G51.90.Z
150102
150110
160213
160216
160602
200101
PRZEDSIĘBIORSTWO
"MKD STAL-TECHNIK"
Sp. z o.o. (1-2092)
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
"FORDON"
EUGENIUSZ GRYŃ
(5-2905)
518
9532320069
092383067
9531418435
090566415
DJ27.53.Z
190813
180202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0495
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Papier i tektura
0,0020
Szlamy zawierające substancje
niebezpieczne z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
1,8500
0,0460
0,3600
0,0030
0,2535
0,0002
0,4800
0,0120
Auto-Serwis Stefan
Kozłowski (5-0804)
8881103387
910147463
130208
150110
150202
"Metal Product" Sp. z
o.o. Korporacja
Kapitałowo-Produkcyjn
a (1-2010)
5540240271
090449862
DJ28.74.Z
100101
0,0370
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
200101
Papier i tektura
0,0400
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,5000
160103
160213
519
0,1000
0,4600
150202
G50.20.A
0,0500
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
150104
091418013
0,0400
222,5000
130208
5541779500
0,6000
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z metali
120101
MECHANIKA
POJAZDOWA
TOMASZ
GACKOWSKI (5-0110)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
130208
0,2600
0,0500
0,1000
0,1500
118,8000
0,3200
150202
Przedsiębiorstwo
Przemysłowe Sp. z
o.o. RZADKWIN
(1-6247)
5571646956
340164965
DA15.92.Z
020102
020180
020780
100101
GABINET
STOMATOLOGICZNY DARIUSZ
JĘDRZEJCZAK
(5-1706)
8881703437
910912337
180103
"TATRZAŃSKA" S.C.
ANNA JESA, TOMASZ
ADAMKOWSKI
(5-2306)
5542468104
093025720
180106
APTEKA "POD
DĘBEM" ZABRZYŃSKI
GRZEGORZ (5-2201)
EURO - NET Sp. z o.o.
(5-2105)
520
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpadowa tkanka zwierzęca
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
oraz odpadowa tkanka zwierzęca,
wykazujące właściwości
niebezpieczne
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
0,0150
47,6390
7,1000
1 941,0000
74,0000
0,0300
0,0020
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0190
9531699954
092991140
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0010
5270005984
010137837
150101
Opakowania z papieru i tektury
4,5000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
9,2000
CENTRUM
MEDYCZNE
"WASILEWSCY" S.C.
HALINA
WASILEWSKA,
ZBIGNIEW
WASILEWSKI (5-2003)
9671154189
093076195
OL-TRANS Transport i
Spedycja (1-6136)
5541005135
090471028
N85.12.Z
0,0180
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0900
160107
Filtry olejowe
0,1850
160117
Metale żelazne
0,3200
160118
Metale nieżelazne
0,0575
160119
Tworzywa sztuczne
0,0350
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,9000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,6000
180103
100101
130208
ZAKŁAD
ENERGETYCZNY
TORUŃ
ENERGOHANDEL Sp.
z o.o. (2-2950)
8791048590
870353153
160214
160216
521
0,6800
0,1600
0,1020
0,4000
0,1000
0,0060
150102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
0,0010
160604
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0010
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0400
150104
Opakowania z metali
0,0150
150110
0,0050
160117
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,1000
GABINET LEKARSKI
GINEKOLOGICZNY
GRAŻYNA
LEMIECHA-NAGÓRSK
A (5-2404)
9670034000
090406002
180103
FOTO-MAX Błaszczyk
Przemysław (5-1012)
8791380870
340350113
161001
Bronikowski Szczepan
Zakład Mechaniki
Pojazdowej,
Blacharstwo,
Lakiernictwo (2-4236)
8740006771
870507478
130205
150202
150203
522
0,0070
0,5000
0,0150
0,0150
0,1000
0,4200
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
TOM-PLAST TOMASZ
HINCZEWSKI (5-0812)
SĄD REJONOWY W
BYDGOSZCZY
(5-2306)
160119
Tworzywa sztuczne
0,1700
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady tworzyw sztucznych
0,0010
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne baterie i akumulatory
1,8660
Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierające te baterie
Odpady wielkogabarytowe
0,0050
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,8740
8790085620
870232722
070213
9531149225
000321483
160213
160214
160215
160216
160605
200133
200307
TRANSCHEM Sp. z
o.o. (3-4306)
8880205855
910103365
I60.10.Z
120101
120121
130205
150102
150110
523
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,9700
1,6390
0,0120
0,0540
0,0020
0,9200
552,0000
0,7200
0,6300
0,9950
150202
170402
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Aluminium
170405
Żelazo i stal
170604
191204
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Tworzywa sztuczne i guma
150101
Opakowania z papieru i tektury
170101
170405
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
200201
Odpady ulegające biodegradacji
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Syntetyczne oleje hydrauliczne
150203
160213
160602
ZAPTECH S.J.
SOBAŃSCY (1-2076)
POLPLAST
KRZYSZTOF
GORALEWSKI
(1-3232)
5571002029
5562256871
091171140
092427528
DH25.22.Z
130111
0,9900
0,0500
0,3000
99,2500
1 647,8900
0,8000
1,0700
163,8000
19,3000
2,3000
3,5000
15,9000
0,0100
0,0010
191202
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Metale żelazne
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,1000
160213
524
2,4150
8,8000
191212
Kepnik Kamil Piątek
(5-3108)
5581589444
340450317
140603
160104
160107
525
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
Filtry olejowe
0,3000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0400
0,0390
0,8000
0,1000
GABINET
STOMATOLOGICZNY
EWA GRABOWSKA
(1-4234)
5561843810
091617132
180103
DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ im. dr
Leona Szumana w
Toruniu (2-4937)
9561948818
000315809
180103
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
PIELĘGNIARSKA
JOLANTA PILARSKA
(5-2901)
8781530500
340810106
180103
BIOPROJEKT
KRZYSZTOF
ŁUKASZEWSKI
(2-3021)
THORNMANN
RECYCLING Sp. z o.o.
(4-0143)
8781528354
871103323
O90.02.Z
160213
8790083638
871720100
DN37.10.Z
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,8840
140601
Freony, HCFC, HFC
0,3450
0,1000
0,0080
0,0010
184,4000
191202
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Lekka frakcja i pyły inne niż
wymienione w 19 10 03
Metale żelazne
191203
Metale nieżelazne
298,2000
191204
Tworzywa sztuczne i guma
538,7000
191205
Szkło
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
160216
191004
526
APTEKA "DANEX"
DANUTA SAMOJLUK
(5-1706)
Krzysztof Markiewicz
(5-2606)
8760205568
870564476
G52.31.Z
180109
9531625789
090206310
180202
Gabinet
Stomatologiczny
Elżbieta Bohman
(5-1706)
8882279154
910165120
180103
Firma
Handlowo-Usługowa
Witold Knakowski
(5-1504)
9670185354
091560662
030105
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
345,3000
500,0000
92,0000
100,0000
0,0060
0,0070
0,0310
97,1600
NZOZ "GABINETY
LEKARSKIE
JANIKOWO" S.C. C.
RUSAK & M.
ŚLIWCZYŃSKI
(5-0804)
5562369339
092566508
180103
Indywidualna Praktyka
Stomatologiczna Anna
Gutteter Dorocka
(5-2210)
8911015111
910354475
180103
Prywatna Praktyka
Stomatologiczna
Sikorska Agata
(5-1002)
9532471420
340809238
180103
"CERAMIART"
PRACOWNIA
PROTETYCZNA
ANDRZEJ MULARSKI
(5-2906)
8881899759
910209951
101399
150110
Apteka Jan Chyliński
(5-1901)
8790250293
005720800
G52.31.Z
060404
180106
180109
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
(1-0344)
527
5590004986
090509245
020502
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
0,0450
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Odpady zawierające rtęć
0,0010
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0080
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
1,8730
0,0240
0,0010
0,0400
0,0001
0,0100
020580
Odpadowa serwatka
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150101
528
12,0000
0,0090
0,0050
190801
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
1,0000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0310
0,0250
10,4600
11,7900
160213
COSMO DENTAL
NIEDZIN MIROSŁAW
(5-0806)
8762141430
871702615
STOMATOLOGIA
"KRAINA UŚMIECHU"
URSZULA
KUCZYŃSKA (1-2568)
5540162223
090148215
Apteka "Pod Złotą
Wagą" Paweł Kania
(5-1706)
NZOZ Rodzinny
Wiesława Dziarnowska
(5-2801)
9531159040
092317001
5561249805
340028653
N85.12.Z
180103
HIRSCH - POL Sp. z
o.o. (1-1818)
5542518523
093167450
DG24.30.Z
080199
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
N85.13.Z
2 301,0000
180103
180109
0,2000
0,0250
0,0280
TOMASZ GAJEWSKI
POLSKIE SKŁADY
BUDOWLANE (5-1906)
Marcin Orylski MGA
(5-0903)
5571271806
091413903
8790003148
870196794
AUTOPOL SERVICE
Sp. z o.o. (1-1782)
9671007382
092316898
G51.53.B
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
3,5000
150104
Opakowania z metali
7,6600
170182
Inne niewymienione odpady
0,1800
170380
Odpadowa papa
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5200
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje hydrauliczne
0,0049
150102
160216
DM34.20.Z
100101
120101
120109
120121
130113
18,9000
2,0000
0,2400
39,3000
0,0190
0,0120
0,0400
1,1200
150102
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
0,2750
150203
0,0930
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0360
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Metale żelazne
0,1100
130208
160117
529
10,1310
150102
0,1950
5,3700
73,5500
Baterie i akumulatory ołowiowe
191201
Papier i tektura
86,5000
191202
Metale żelazne
17,0000
191204
Tworzywa sztuczne i guma
25,5000
191205
Szkło
40,5000
191207
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Minerały (np. piasek, kamienie)
15,0000
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
486,0000
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Inne niewymienione odpady
389,9900
191209
191212
200121
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ELMED BYDGOSZCZ
Sp. z o.o. (5-0605)
5542430538
092949801
ELŻBIETA KLIMACKA
KIER
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
ZAKŁAD
PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO (1-1799)
8751000105
870251607
N85.12.Z
180103
020202
020203
020204
020299
080318
130110
530
0,1800
160601
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
8,0000
0,0080
0,9210
869,6500
41,2000
24,0000
0,0200
0,0650
20.44
150101
Opakowania z papieru i tektury
11,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
41,2600
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Opakowania z metali
0,0650
160604
0,3700
AMERI-POL TRADING
LTD Sp. z o.o. (5-1604)
RAMID RADOSŁAW
DEC SPÓŁKA JAWNA
(5-3007)
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA
"OKOLE" Sp. z o.o.
(5-0805)
6340195224
271190000
150104
5342408913
141660922
170605
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
4,0000
9671179835
093140355
N85.12.Z
180103
0,3700
ZAKŁADY MIĘSNE
MAT W
CZERNIEWICACH Sp.
z o.o. (3-3368)
8882637530
911235620
DA15.13.A
020202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
020281
150101
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
190801
Skratki
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Filtry olejowe
100101
AGROGAZ Sp. z o.o.
(4-0302)
531
0,0400
7811843279
300126795
160107
1 030,8980
120,3500
218,2000
2,8000
3,8500
87,3000
358,0000
0,0620
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
EWA STEINKE TOMASZEWSKA
(5-2302)
8751095790
870260049
180103
GABINET
GINEKOLOGICZNY
JACEK MAGNOWSKI
(5-1105)
8881058379
910162209
180103
Publiczny ZOZ Papowo
Biskupie (5-2906)
8751352258
871114999
NZOZ Rodzina Jerzy
Rajewski Przychodnia
Rodzinna (5-1205)
9670100599
090083177
N85.12.Z
180103
180101
180102
180103
PRZEDSIĘBIORTSWO
NOE JUNIOR DAWID
ŁUKASZEWSKI
(5-2906)
532
8791014332
870324192
130113
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje hydrauliczne
0,0578
0,0276
0,0770
0,0300
0,0200
0,0250
0,0450
1,1470
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1860
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0300
0,0780
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
160119
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
5,2600
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
2,1510
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żelazo i stal
0,0070
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, inne niż wymienione w 18
01 06
39,9600
130208
160113
160114
GABINET
WETERYNARYJNY
S.C.MARIUSZ
KOWALSKI,
KRZYSZTOF KURNIK
(5-0201)
9671117774
092947200
180202
Przedsiębiorstwo
Agropin Sp. z o.o.
(1-1941)
5591442406
091190461
170405
170605
533
ANDRZEJ GAWIN
GAWDENT GABINET
STOMATOLOGICZNY
(2-4532)
8761397179
870586762
180103
APTEKA "POD
ARNIKĄ" GENOWEFA
MUCHA S.J. (5-0705)
8781337476
870435632
180107
7,5350
0,0120
106,3520
0,8280
21,4970
9,8000
0,0600
0,0020
PRZEDSIĘBIORSTWO
EKSPLOATACJI
RUROCIĄGÓW
NAFTOWYCH
"PRZYJAŹŃ" S.A.
(2-2841)
7740003097
000044641
I60.30.Z
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0200
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,0020
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0055
0,0010
160605
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne baterie i akumulatory
170405
Żelazo i stal
2,0720
190801
Skratki
10,4000
190802
Zawartość piaskowników
31,2000
200101
Papier i tektura
200102
Szkło
200139
Tworzywa sztuczne
070208
070213
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Odpady tworzyw sztucznych
070299
Inne niewymienione odpady
130206
150202
160213
160214
160601
160604
Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
(1-1131)
BYDGOSKIE KABLE
Sp. z o.o. (1-0200)
534
5580001466
5542236641
091416741
092369268
E41.00.A
0,0080
0,9600
0,0060
0,0290
2,2150
0,0030
4,5700
137,6700
41,9300
4,4000
38,2100
0,7000
120103
160304
POLON-ALFA
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ SP.K.(1-0234)
5540311901
091193376
DL31.62.A
080318
160605
Inne baterie i akumulatory
0,0200
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0400
170402
Aluminium
0,1200
170405
Żelazo i stal
4,5100
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0400
150203
160213
160216
150110
535
0,0100
160601
130110
630123580
9,5320
2,2300
130105
7830019096
30,2000
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Emulsje olejowe niezawierające
związków chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
120105
Pro-West Sp. z o.o.
(1-2928)
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0150
0,7320
0,2400
0,0420
0,4300
0,0500
0,6000
NIZPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
CENTRUM USŁUG
PIELĘGNIARSKICH
"ZDROWIE" S.C.
(1-8568)
5611460236
092886555
N85.14.C
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
"ALCO" Sp. z o.o.
(1-3348)
9530307900
090479700
DD20.10.A
030105
080112
080113
130208
150101
536
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
0,0520
111,3000
0,6000
0,9270
0,1800
0,2000
ZUM Machanika
Pojazdowa
S.Wilczyński (1-7564)
JAN BARANOWSKI
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI (5-0202)
5540080637
002661906
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,2200
6980009733
410175660
180103
0,0110
FIRMA
HANDLOWO-USŁUGO
WA SZARSZEWSKI
SYLWESTER (2-4632)
8781001842
870280810
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8000
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
0,0350
1,1850
0,1720
100604
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne cząstki i pyły
150101
Opakowania z papieru i tektury
4,2200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,3400
160213
0,0339
160605
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne baterie i akumulatory
200139
Tworzywa sztuczne
0,1180
200140
Metale
0,2260
190801
Skratki
2,5100
190802
Zawartość piaskowników
4,0700
190805
6,8400
190801
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
GABINET
STOMATOLOGICZNY
LEK. STOM. ANNA
SKIBA (5-1904)
8781108043
870435595
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE ALFA
ELEKTRO SP.ZO.O.
(4-0412)
6340135676
270117632
160214
160216
GMINNY ZAKŁAD
KOMUNALNY DOBRE (3-7473)
URZĄD GMINY W
ROGOWIE (1-1584)
ECOL SP. Z O.O.
(5-2105)
537
8890002102
5621064565
6420000576
910229468
000539785
271173970
O90.02.Z
L75.11.Z
G51.51.Z
070104
0,0005
0,0262
0,0270
0,0050
2,4000
12,0000
177,0000
1,6440
120112
Zużyte woski i tłuszcze
0,0210
130110
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje hydrauliczne
2,2410
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Syntetyczne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Opakowania z tworzyw sztucznych
8,9210
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,8650
130113
130205
130206
130308
130507
150102
150110
150202
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
Szlezer Zbigniew
(5-2704)
538
5551027368
091180362
180103
0,1400
2,9070
1,0000
0,8000
0,6810
2,7060
0,0030
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
ELWIRA BOROWSKA
(5-0302)
5541864217
090329106
JADWIGA PTACH
(5-2505)
5550003029
002480903
N85.13.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0720
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0900
170405
Żelazo i stal
5,9000
160107
Filtry olejowe
0,2000
160122
Inne niewymienione elementy
0,1000
0,0265
170402
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Aluminium
191201
Papier i tektura
1,4900
180103
180106
180109
Gabinet
Stomatologiczny
Jolanta Hebisz (5-1706)
5571140139
092577469
180103
Zakład
Produkcyjno-Handlowy
DANSTAL Stanisław
Okruciński (2-1636)
8780008256
870220156
120101
TRUCK GIGANT SP. Z
O.O. (2-3756)
539
9562077426
871624453
Zielińska Anna
Praktyka
Stomatologiczna
(2-4805)
9561109472
870327575
180103
"MKK" Sp. z o.o.
(2-3500)
8781715843
871641919
030308
0,0010
0,0010
0,7000
7,7200
0,1370
JAROMIR WALERYŚ
DARIUSZ MASIAK
WIR S.C. (5-1901)
MAMAUTO S.J. ADAM
KULA, MACIEJ KULA
(3-0646)
5581751146
8921419459
340027636
911362519
0,0010
180109
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,0750
130208
2,2560
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2450
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0710
0,6580
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
47,8550
160119
Tworzywa sztuczne
15,2370
160120
Szkło
2,7550
160122
Inne niewymienione elementy
1,0430
160199
Inne niewymienione odpady
1,2740
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
7,0830
160801
0,1540
020182
Zużyte katalizatory zawierające złoto,
srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
(z wyłączeniem 16 08 07)
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
136,4000
020381
Odpady z produkcji pasz roślinnych
104,4000
020780
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
180106
F45.11.Z
160113
160114
"CERPLON"
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE Sp. z
o.o. (1-1248)
540
5621002742
091184897
A01.30.Z
0,0120
10,5000
0,0760
698,3160
24 297,0000
100101
100199
0,6400
150101
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2890
150202
0,2900
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2940
160213
0,0060
170380
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Odpadowa papa
170405
Żelazo i stal
0,4000
020103
Odpadowa masa roślinna
020110
Odpady metalowe
130206
160214
160708
541
012513486
DA15.33.A
188,1950
0,0200
130111
5290005964
4,6000
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje hydrauliczne
130110
DANUTA
WIELGOMAS
DAWTONA ZAKŁAD
PRZETWÓRSTWA
OWOCOWO
WARZYWNEGO
(3-5489)
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne niewymienione odpady
0,4000
0,6000
0,2670
0,0080
0,0700
3,2800
624,0000
47,6800
0.05
020301
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
47,8400
150107
Opakowania ze szkła
17,4600
170405
Żelazo i stal
15,4400
160214
0,1805
200139
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Tworzywa sztuczne
200140
Metale
0,0300
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0120
020380
100101
"OPTIGUARD" MARIA
GIERSZAL (2-3571)
9561889820
870597435
160216
160604
542
35,0000
Szlamy z mycia, oczyszczania,
obierania, odwirowywania i oddzielania
surowców
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
OLCZYKOWSKA
BARBARA PRYWATNY
SPECJALISTYCZNY
GABINET
STOMATOLOGICZNY
(1-7582)
5561533647
091459816
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Liliana Rzadkowolska
(5-1606)
7251659237
340270667
180103
TELKAT KATALAN
S.J. (5-2303)
9562259417
340640526
160214
395,0000
241,0000
96,9200
0,0045
0,0190
0,1275
0,0530
0,0200
FERMY DROBIU
DARIUSZ BĄKOWSKI
(1-5764)
HYDRO - VACUUM
S.A. (2-0518)
5562271190
092923569
8760203813
870003424
DK29.12.Z
Inne baterie i akumulatory
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
36,6400
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady stałe z oczyszczania gazów
odlotowych inne niż wymienione w 10
02 07
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 09 07
Emulsje olejowe niezawierające
związków chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z metali
1,6200
100208
100908
130105
130208
150104
150110
150202
150203
160119
160213
160214
543
0,0030
160605
4,8000
545,1000
0,6900
0,3800
0,2000
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Tworzywa sztuczne
0,4900
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0950
1,5400
0,3000
0,5000
0,6000
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"WĘGLIK" S.C. ANNA
GRABIŃSKA,
BARTOSZ GRABIŃSKI
(2-3300)
Gabinet
Stomatologiczny
Elżbieta
Andrzan-Grzębska
(5-1006)
9560017319
870313018
8791027731
870022410
P.P.H.U.
AGROKOMPLEKS
S.J. P.DOLIGALSKI &
W.WYBORSKI
(1-1142)
5590009104
910146274
G51.57.Z
DA15.92.Z
Żelazo i stal
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
0,0270
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
136 910,0000
020705
020780
100101
130208
150110
160103
544
5252375707
140700890
0,3000
0.21
135,0000
0,0200
0,0100
0,0050
0,0100
170401
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
2,0000
190902
Osady z klarowania wody
0,4000
101003
Zgary i żużle odlewnicze
80,3500
160213
FAM - TECHNIKA
ODLEWNICZA Sp. z
o.o. (2-0027)
175,0000
170405
0,0300
0.28
101012
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3200
150104
Opakowania z metali
0,0900
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0300
120101
130208
160213
160216
170405
190205
PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ
WE WŁOCŁAWKU Sp.
z o.o. (3-1004)
8880200183
000617893
I60.21.B
070280
130208
130507
150202
545
85,3910
Inne cząstki stałe niż wymienione w 10
10 11
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
17,3500
2,3400
8,1800
2,1120
0,1640
14,1600
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki
odpadów zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
84,3000
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
3,5150
0,5030
5,0000
0,0800
16.86
0,4300
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,5440
160120
Szkło
0,3080
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1550
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,8660
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,3750
150203
160214
160215
MPM HOTELE SPA
Sp. z o.o. (4-0235)
5291626119
016865236
PPHU TOP-CHEM
SP.J. JANUSZ HOSA
& ZBIGNIEW
KOSMALSKI (3-0962)
8882357405
910852581
180103
G51.55.Z
150102
150110
PRZEDSIĘBIORSTWO
ROLNICZO HANDLOWE W
WIESZCZYCACH Sp.
z o.o. (1-1152)
5611002522
091261043
A01.30.Z
130208
150102
546
0,9500
0,0040
0,3450
0,0062
0,3000
0,9000
0,0800
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady materiałów złożonych (np.
tkaniny impregnowane, elastomery,
plastomery)
Odpady tworzyw sztucznych
0,0200
150110
"ANWIS" POLSKA Sp.
z o.o. (3-6110)
8882976226
340175420
DH25.23.Z
040209
070213
120101
36,3000
6,1000
27,9000
120104
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
130113
Inne oleje hydrauliczne
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Aluminium
0,7650
120103
150202
160213
160214
170402
547
0,3100
0,6000
30,1000
0,9200
12,5000
0,1450
0,0780
0,3000
20,5000
STACON TIS DUSZAK
S.J. (5-1704)
7580007369
550369765
170101
170107
170604
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
MASZEWSKI MACIEJ
(2-4921)
8762397402
340806642
180103
BLACHARSTWO I
LAKIERNICTWO
POJAZDOWE
STANISŁAW
ŁYSONIEK (1-6809)
5540396493
091400094
070104
6,0200
10,7300
5,7400
0,0715
0,0390
0,0400
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0300
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0290
100101
120117
120121
150202
548
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
0,0200
0,0200
0,0400
0,0300
0,0300
160117
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
0,0600
160213
0,0040
180109
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
150203
Apteka VITA Leszek
Kwiatkowski (5-1005)
5560011444
090472619
180106
0,0020
0,0170
ZAKŁAD SZEWSKI
CZESŁAW
PRZYBYSZEWSKI
(5-0705)
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO
USŁUGOWO
HANDLOWE "ITAX"
Sp. z o.o. (1-5785)
PRYWATNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA ANITA
KAZDEPKA ZIEMIŃSKA (1-7719)
9561044152
870033603
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,0210
5540231533
008066599
191201
Papier i tektura
1,9600
9670351315
092512406
180103
0,0270
BRL CENTER
POLSKA Sp. z o.o
(5-2406)
8971676595
932836174
160214
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,1030
191201
Papier i tektura
0,1130
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0020
NZOZ LAR-MED
(5-1203)
8762169049
871559750
180101
549
0,0800
0,0310
0,0010
180103
180104
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"WIMED" (3-3256)
8931020693
910922560
N85.11.Z
180103
NZOZ Przychodnia
Rodzinna
E.Wenerska,H.Doliwka
(5-2406)
5592016048
340721650
180103
TIS SP. Z O.O.
(1-3684)
5611435161
092564604
030101
030105
190114
LECZNICE CITOMED
Sp. z o.o. (2-4799)
8790179924
005722838
N85.12.Z
160213
160214
160216
550
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady kory i korka
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Popioły lotne inne niż wymienione w 19
01 13
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0050
0,0050
0,6895
0,0550
76,3420
1 272,3710
26,9740
0,0100
0,0700
0,0700
5,7900
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
191201
Papier i tektura
0,8400
020601
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
Opakowania z tworzyw sztucznych
180103
KRYS-AND SP. Z O.O.
(1-7853)
9671332828
340805938
020680
150102
160213
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"ESKULAP" S.C.
ZOFIA I ANDRZEJ
GRUDEWICZ (5-2105)
8891204581
910132059
N85.12.Z
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
ANNA
RAKOWSKA-CHYLIŃS
KA (5-2104)
8740001319
870567003
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-BUD
OWLANO-HANDLOW
E "REMBIS" (1-1836)
5570003564
090343193
060399
080318
551
0,0200
12,7700
0,8100
0,3680
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
0,0360
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,1000
0,2095
0,0480
6,8000
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
0,0500
0,1800
170182
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Odpady zawierające inne substancje
niebezpieczne
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Inne niewymienione odpady
170203
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Odpady tworzyw sztucznych
68,6000
Odpady włókna szklanego i tkanin z
włókna szklanego
Opakowania z metali
0,2500
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,1200
150110
160103
160213
160602
160709
170101
170605
VITREO Sp. z o.o.
Sp.k. (1-7760)
5542897041
340868650
070208
070213
101103
150104
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
ANNA TRAPSZYC
(5-0804)
552
9561288977
871131673
N85.13.Z
180103
0,6000
0,0320
1,4000
142,5000
45,8000
44,6000
109,7000
10,8000
0,0990
0,3980
0,2880
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
MIROSŁAW RYBAK
(3-0973)
8921094342
910248098
N85.13.Z
180103
P.V. PREFABET
KLUCZBORK S.A.
(4-0224)
7510002415
531051710
DI26.61.Z
160304
Zakład
Produkcyjno-UsługowoHandlowy "IWOPOL"
s.c. Józef i Wojciech
Ostrowscy (3-0254)
ZAKŁAD USŁUGOWY
"REMTECH" ADAM
KALKA (1-7773)
"GUALA CLOSURES
DGS POLAND"
SPÓŁKA AKCYJNA
(3-4367)
8930007940
910133544
5581003361
090568970
8882842862
911361543
DB18.21.Z
DJ28.72.Z
0,0400
5 880,8500
21,0730
170405
Żelazo i stal
040222
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
2,3500
160708
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
1,1100
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
95,5900
090101
0,3950
090104
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Roztwory utrwalaczy
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
91,5250
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
120105
150101
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,8300
150103
Opakowania z drewna
3,6400
150104
Opakowania z metali
090102
130208
553
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
1,2200
0,1400
17 024,6860
4,2900
2,2200
51,9700
99,3650
150110
150202
150203
160213
160214
170107
170411
CTL TANKPOL Sp. z
o.o. (1-0257)
5540232053
090041718
I63.40.C
070280
080114
080318
130208
150102
150110
554
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,6000
66,6610
29,8900
0,1400
0,1950
0,1500
0,0700
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Szlamy z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 13
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3890
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,2300
0,1400
0,0400
0,2250
0,0650
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,1300
0,0070
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
55,5400
070213
Odpady tworzyw sztucznych
32,0000
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,0000
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Odpadowa masa roślinna
1,7170
150202
150203
160103
160213
160214
Firma
Handlowo-Usługowo-Pr
odukcyjnej "JACK"
Jacek Kiełkowski
(3-0874)
4660096511
911357613
150102
150110
HURTOWNIA
ŚRODKÓW DO
PRODUKCJI ROLNO SPOŻYWCZEJ
"ROLNIK"
GRAJEWSKI I
KACZMAREK S.J.
(4-0248)
555
6980006290
410000250
020103
0,0400
0,1900
0,1200
0,2320
3,1000
0,0900
WOJEWÓDZKI
SZPITAL
OBSERWACYJNO ZAKAŹNY W TORUNIU
(2-5082)
9561947440
005739218
N85.11.Z
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Pozostałości z żywienia pacjentów
oddziałów zakaźnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Papier i tektura
22,8720
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,4540
180182
200301
556
0,0115
160213
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
DOROTA
WACHOWICZ (5-2802)
9531033451
090182726
180103
SIÓDEMKA S.A.
(5-1905)
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
BYDGOSKA
MEDYCZNA
PRZYCHODNIA
"CENTRUM" Sp. z o.o.
(5-2402)
NZOZ PIAST
PRZYCHODNIE
SPECJALISTYCZNE
W GRUDZIĄDZU
(5-2509)
5252507706
142924642
191201
9532463343
093153004
N85.12.Z
180103
8762268283
871655583 00020
N85.12.Z
180103
2,0360
73,9200
0,0040
0,1000
0,0480
OILER SPÓŁKA
AKCYJNA (4-0293)
5931666838
191185385
150202
160601
0,1500
0,2210
0,0690
"CHIR - MED" Sp. z
o.o. NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "ARS
MEDICA" (5-0406)
8762172991
871564768
180103
HEBO MATEUSZ
WAJDA (2-4789)
8741700700
340225661
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2510
160103
Zużyte opony
3,6300
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0025
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0300
MIĘDZYNARODOWY
TRANSPORT
DROGOWY HERMES
ZBIGNIEW LISZAJ
(2-4172)
8781284403
870601651
160601
557
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Baterie i akumulatory ołowiowe
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Katarzyna Cerecka
(2-4507)
8791016880
870143125
GOLD-DENT GABINET
STOMATOLOGICZNY
(5-1706)
6711699463
340338069
N85.13.Z
180103
180103
4,3250
0,3500
0,0670
Huta Szkła TUR Sp. z
o.o. (4-0318)
7822311801
634635130
150101
Opakowania z papieru i tektury
9,4100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,8000
150107
Opakowania ze szkła
160213
170402
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Aluminium
170405
Żelazo i stal
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,7500
150110
0,0500
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,8300
160117
Metale żelazne
0,6000
070213
Odpady tworzyw sztucznych
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0700
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0126
160214
160216
FEU VERT CAR
SERVICE POLSKA SP
Z O.O. (1-2901)
5222502934
191914714
150203
PREVA Sp. z o.o.
(1-1757)
5620003805
090219978
DH25.24.Z
150102
160213
170405
558
281,6100
0,2010
0,0250
0,0220
0,1000
21,3970
0,0900
10,4800
14,2200
7,8630
0,9100
GABINET
GINEKOLOGICZNY
ANDRZEJ KUC
(5-1304)
8761450123
870417692
GRADOS Sp. z o.o.
(3-5554)
8910003956
008247830
180103
DA15.33.A
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
3,3100
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,0500
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
4,1100
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0100
020380
160214
160216
170405
NARODOWY BANK
POLSKI ODDZIAŁ
OKRĘGOWY W
BYDGOSZCZY
(1-1932)
5250008198
000002223 00065
J65.11.Z
157,9100
39,9160
27,3530
0,2120
0,0030
13,0700
130507
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
1,8400
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,3400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3500
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,5700
160214
559
0,0118
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Opakowania z papieru i tektury
0,7900
160605
Inne baterie i akumulatory
0,0970
200307
Odpady wielkogabarytowe
0,2010
0,0690
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"ZESPÓŁ LEKARSKI"
S.C. (3-0801)
8891388061
910958109
N85.12.Z
180103
"NETTO" Sp. z o.o.
(4-0133)
5212928040
810766672
G52.27.B
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160380
070213
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Odpady tworzyw sztucznych
13,3000
100811
Zgary inne niż wymienione w 10 08 10
1,6020
100899
Inne niewymienione odpady
0,3210
150101
Opakowania z papieru i tektury
37,4000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
16,0100
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
TABEMAX S.J.
BERNARD GRZANKA,
MACIEJ DRECKI
(1-1379)
5540393158
090000441
DL32.20.B
160214
160216
170405
560
681,7300
65,6600
4,6900
1,1250
0,1100
11,1200
0,0800
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE
KWIECIŃSCY S.J.
(1-0487)
5621014099
091321377
DA15.13.A
Odpady z mycia i przygotowywania
surowców
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
77,3400
020203
51,7100
150101
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1000
170405
Żelazo i stal
3,0000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0020
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,2200
020204
100101
Gabinet Rehabilitacji i
Terapii Manualnej mgr
Lucyna Suchomska
(5-2905)
5551723576
092462387
VETDIAGNOSTICA Sp.
z o.o. (5-2906)
5542830717
340564512
N85.14.F
020182
180202
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"EURO TRANSCHEM" Sp. z
o.o. (3-4184)
8880206688
910103307
I60.24.A
130208
160103
561
3,5700
020201
Zużyte opony
2,6500
13,8000
0,9000
0,5000
2,4100
13,4500
0.05
Zakład Remontowy
Maszyn
Hydraulicznych
HYDROSERWIS
Marek Szafraniec
(2-4582)
8791144098
006237016
160107
Filtry olejowe
0,9000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0130
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
0,0350
130208
150111
150202
Dom Pomocy
Społecznej (1-7704)
5551113010
000295490
180103
MUZEUM IM. KS. DR
WŁADYSŁAWA ŁĘGI
(2-3367)
8761370329
007010906
160213
160216
200135
562
0,3600
0,1700
0,0290
7,0000
0,0061
0,0400
0,1200
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,9000
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
5,4000
Gminna Przychodnia
(1-9629)
5591697069
092355361
N85.12.Z
180103
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PŁUŻNICY (2-5595)
8781546151
870223806
N85.12.Z
180103
"STAL-PLEX BIS" Sp.
z o.o. (1-9923)
9670049208
091312326
NZOZ PRZYCHODNIA
LEKARSKA WRZOSY
SP. Z O.O. (5-1506)
9562083786
871636249
180103
NZOZ "Przychodnia
Rodzinna" Ciechocinek
(5-1105)
8911057405
911330488
180102
180103
563
0,2270
2,9000
0,0900
0,2090
1,6495
180103
8881024050
910188864
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZESPÓŁ MEDYCYNY
RODZINNEJ IWONA
ZABRZYŃSKA
(5-2605)
5561519854
091409764
HUZUR Abdullah
Odabas (5-2108)
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
RAFAŁPRZYBYłKA
(1-9655)
9532570464
340679988
020680
5551502303
091380612
180103
KASJOPEJA SP. Z
O.O. (1-7655)
7822188507
639851884
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,4660
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Oleje i tłuszcze jadalne
2,5250
N85.12.Z
180103
200125
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
VISSCHER CARAVELLE POLAND
Sp. z o.o. (2-2330)
564
0,0435
Gabinet
Stomatologiczny
Grażyna Morkowska
Pawlak (3-1189)
8761002175
870263088
040209
Odpady materiałów złożonych (np.
tkaniny impregnowane, elastomery,
plastomery)
070704
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
0,0599
0,1370
0,0540
41,6640
7,7950
2 043,0400
0,0400
Inne oleje hydrauliczne
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150202
0,3100
170402
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Aluminium
170405
Żelazo i stal
3,1000
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
1,5900
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Benzyna
16,4000
160213
160216
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG
TECHNICZNYCH
"WIRCOM" Sp. z o.o.
(3-0432)
8880023858
910157250
DK29.12.Z
130208
130702
198,9300
58,6900
0,0230
0,0800
0,0600
21,4000
1,6000
0,0580
150101
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,4700
150103
Opakowania z drewna
0,5000
140603
565
0,0550
130113
0,4600
0,2780
170201
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Drewno
170202
Szkło
0,2060
170402
Aluminium
0,1170
170405
Żelazo i stal
170604
1,7800
150101
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6000
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0150
150110
150202
150203
160214
160604
170101
200121
MATMAREX
MATUSIAK-CYBULSK
A, MARCHLEWSKI
SPÓŁKA JAWNA
(3-0376)
APTEKA "POD
CZERWONYM
KLONEM" S.C. J. E.
SROKA (2-4675)
566
8882707650
8781334880
911297259
870422109
0,8400
0,6400
0,0900
0,0460
2,0200
0,5000
38,0980
0,0097
0,6000
0,7920
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0600
150110
0,1000
160107
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
0,8000
160118
Metale nieżelazne
0,3500
160119
Tworzywa sztuczne
0,4000
160120
Szkło
0,6000
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0500
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"Medicus" Sp. z o.o.
(1-8423)
5581650936
092562172
N85.12.Z
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PRAKTYKA LEKARZA
RODZINNEGO LEK.
MED. BOŻENA
PAŁUBICKA (1-7359)
5561737887
091460877
N85.12.Z
180103
AUTO-FRELIK Anna
Frelik Sp. K. (2-4263)
9562105878
871680167
100101
130208
150203
567
0,0190
1,0000
5,3200
1,2000
0,1500
0,3500
T-Mobile Polska S.A.
(4-0202)
5261040567
011417295
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0580
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Papier i tektura
0,1100
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0470
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,3000
120103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
4,6000
191201
GABINET
STOMATOLOGICZNY
EWA SIPOWICZ-CYL
(5-2305)
8881461388
910191547
180103
PRZYCHODNIA
LEKARSKA
"ZDROWIE" Sp. z o.o.
(5-0802)
9562084343
871637036
180103
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
- WOJEWÓDZKIE
CENTRUM
REUMATOLOGII I
REHABILITACJI W
BYDGOSZCZY
(5-2201)
"DOMIK" Sp. z o.o.
(0-5016)
9671017653
092348326
5540239954
090436428
N85.12.Z
180103
130208
150202
568
1,8300
0,0995
0,0830
0,9100
0,2100
160213
170405
"NaszLekarz" Praktyka
Grupowa Lekarzy
Rodzinnych z
Przychodnią
Specjalistyczną
(5-2906)
5791304815
870448540
0,0200
17,7000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0140
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0590
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,7800
160216
180103
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
GMINNA
PRZYCHODNIA
NOWA WIEŚ WIELKA
(1-9374)
5542223130
090564907
N85.12.Z
180103
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA
SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI
(1-5723)
5542201453
092325348
N85.12.Z
160213
180102
569
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0830
0,5320
0,0460
0,0400
180103
GUMSTAL
STANISŁAWA
LUBISZEWSKA
(1-6057)
5540314638
002532379
130208
8882696768
911282915
1,2300
160213
0,0250
170402
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Aluminium
170405
Żelazo i stal
52,3300
191204
Tworzywa sztuczne i guma
21,8300
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0040
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte opony
0,0150
160214
160216
160601
168001
5570003311
002497559
DB18.22.B
080318
160103
570
0,1400
Opakowania z papieru i tektury
160213
BELPOLTEX Sp. z o.o.
(1-0133)
19,2800
150101
160216
SAMBA-AnaCom sp. z
o.o. (5-3004)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0078
0,0510
0,0640
0,2300
0,4100
0,2650
0,0060
0,0600
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żelazo i stal
0,0700
0,0429
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,7150
150103
Opakowania z drewna
8,0000
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,7500
160213
571
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA
"JACHCICE" Sp. z o.o.
(1-6276)
9671205047
092913217
N85.12.Z
180103
GABINET LEKARSKI
ZBIGNIEW BARTUZI
(5-1106)
5541509077
090219292
180103
Zakład
Elektromechaniki
Pojazdowej Piotr
Salamoński (5-2606)
NZOZ MEDYK
CZERNIKOWO
(5-2206)
8911138061
910313068
170405
8931121721
910909967 00014
180103
FABRYKA MEBLI
"GALA COLLEZIONE"
Sp.z o.o. (1-6147)
9532406701
092960240
070104
0,1090
0,0300
0,4200
0,1350
3,7300
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0280
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0080
0,2110
170201
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Drewno
170380
Odpadowa papa
160213
572
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ANNA PIATEK
(5-0902)
5621608976
340069646
180103
APTEKA
"KUJAWSKA" MGR
WERONIKA
PARADNY (5-1106)
8890000310
910003209
160214
ZESPÓŁ OPIEKI
PALIATYWNEJ IM.
JANA PAWŁA II
HOSPICJUM
"ŚWIATŁO" (5-1302)
9561960009
870001879 00022
N85.14.F
180103
EkoNaft Sp. z o.o.
(5-2304)
USŁUGI
POGRZEBOWE
WEŁNOWSKI
WŁODZIMIERZ
WEŁNOWSKI (1-7113)
6281988850
357238676
K74.30.Z
160708
5541335513
093189249
O93.03.Z
180103
MICHAŁ GOZDEK
TANIS
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO
USŁUGOWE (1-7914)
9670953445
340002040
170107
0,0285
0,0200
110,4800
0,0200
367,3000
46,7500
67,9800
5.52
116,5100
190904
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Olej z odwadniania olejów w
separatorach
Zużyty węgiel aktywny
191204
Tworzywa sztuczne i guma
340,4200
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
150103
Opakowania z drewna
0,2000
170601
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
170904
CLIMBEX SPÓŁKA
AKCYJNA (5-2804)
PIOTR KARABASZ
DACH I STYL (1-8465)
7540026219
5581536703
530943270
340192097
130506
AZOMET S.A (3-1467)
8883114627
341184622
120101
Usługi Stolarskie
"STOLARSTWO
ARTYSTYCZNE"
Marek Zalewski
(5-0711)
5581753062
340156776
070104
573
090001274
57,7380
6,6200
0,0150
Inne niewymienione odpady
0,0150
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne niewymienione odpady
0,0230
150202
5540082240
3,7600
070399
150110
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
BEGA KAZIMIERZ
ZIEMNICA (1-5648)
0,5500
100199
0,0170
0,0100
0,6000
150203
160213
Usługi Asenizacyjne Transport Ciężarowy WRC Rosiński
Sebastian (2-4054)
9561490360
870073005
020399
130508
190809
"TAŃSCY" Sp. z o.o.
(1-2183)
5561568887
091397699
DA15.12.Z
020202
160213
BYDGOSKI PARK
PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY
Sp. z o.o. (5-1403)
Przedsiębiortswo
Uługowo Produkcyjno
Handlowe MIND Sp. z
o.o. (1-3410)
9532493887
340011279
160216
5540239664
090420887
150110
150202
EMTOR SP. Z O.O.
(2-2916)
9562137453
871633185
G51.14.Z
130110
130208
574
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne niewymienione odpady
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0420
0,0010
52,0000
7,8000
1,9500
453,7000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0090
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,6600
0,0238
0,0700
4,2000
3,0000
0,0550
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0600
160117
Metale żelazne
0,0250
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0010
150202
150203
160601
ŻYWNOŚĆ
EKOLOGICZNA BIO
FOOD Sp. z o.o.
(5-0102)
STAROSTWO
POWIATOWE W
ŻNINIE (1-3618)
POLAND TOKAI
OKAYA
MANUFACTURING Sp.
z o.o. (2-3808)
4,0000
0,2000
8781695170
871567229
020380
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
4,0000
5621536857
092361433
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0080
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,3150
9562180153
340208349
080318
0,2000
1 524,5000
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
120109
150101
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
96,3000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
32,8400
130110
575
0,4000
54,4000
0,0630
1,6330
Opakowania z drewna
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Tworzywa sztuczne
0,6420
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0300
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2800
150202
150203
160119
160214
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
ADAM KOCIKOWSKI
(1-9172)
Z&Z AUTO
ZŁOMAŃCZUK Sp. z
o.o. (2-2742)
5581375186
092451998
8792428389
871727970
170405
G50.20.A
070604
130208
140603
150102
150110
150202
576
26,7000
150103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
1,9970
0,8660
4,5000
1,6000
17,3800
0,0600
0,0200
0,1900
0,3300
160103
Zużyte opony
1,4000
160107
Filtry olejowe
2,5000
160119
Tworzywa sztuczne
1,8320
160120
Szkło
2,1700
160211
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0400
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0500
150103
Opakowania z drewna
0,0700
160107
Filtry olejowe
0,2200
080112
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Zgary i żużle odlewnicze
1,3500
160213
160214
GABINET
WETERYNARYJNY
MARIA WYSZYŃSKA MICHALAK (5-2604)
5541248234
093162285
180202
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLO
WE G.B. AUTO
GRZEGORZ
BRACIKOWSKI
(1-8467)
5542131959
092935615
130208
Venture Industries Sp.
z o.o. (4-0072)
1180018998
006472036
101003
101008
110114
120101
577
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 10 07
Odpady z odtłuszczania inne niż
wymienione w 11 01 13
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,5150
0,3100
0,0040
0,9000
6,5430
525,0000
13,3250
42,0300
120109
120199
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0900
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,5000
150203
170101
ZAKŁAD USŁUG
SPRZĘTOWYCH
BUDOWNICTWA
"MATRA" S.A. (1-1011)
5540239687
090424135
F45.50.Z
100101
578
3,0000
0,0800
160107
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0800
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,4000
160107
Filtry olejowe
0,0300
150203
G50.20.A
211,5000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
150202
090558918
0,2620
0,5400
150102
5541109515
246,1310
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
130208
WARSZTAT
SAMOCHODOWY
JANUSZ KRZYCKI
(5-2105)
2,0400
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Inne niewymienione odpady
0,0400
0,0400
0,0600
ZAKŁAD
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W
MROCZY (1-1347)
5581002054
090393363
K74.50.A
Odpady farb drukarskich inne niż
wymienione w 08 03 12
100101
18,8000
190801
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
26,0000
190805
334,3000
150101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,0800
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,1050
130110
130205
150202
160506
170101
NOMI S.A. w upadłości
układowej (5-1803)
579
6570311289
290346653
G52.48.G
0,0140
080313
080318
0,0050
0,0050
0,0050
0,0010
9,6500
2,8000
0,0178
17,0300
113.00
ANNA
JANISZEWSKA-DĄBE
K SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
(2-5628)
5591265602
870347483
180103
MAŁGORZATA LANG
GABINET
STOMATOLOGICZNY
(2-4554)
8761518269
870181887
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE
"MAVILEX"
MAŁGORZATA
LUBERA (2-3548)
8780000148
005723430
NAJWYŻSZA IZBA
KONTROLI
DELEGATURA W
BYDGOSZCZY
(1-7567)
5542215225
000000075
DH25.21.Z
070299
170380
Odpadowa papa
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
28,3000
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
0,0200
160213
160215
160604
TROKOTEX Polymer
Group Sp. z o.o.
(2-1237)
580
8790169245
001275638
0,0260
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
120105
120199
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0290
31,6000
1,8000
0,0010
0,0002
2,8000
14,0000
0,4000
150110
150203
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA LIDIA ZALESKA
(5-0912)
8881130473
910960951
180103
DTM SYSTEM DANIEL
KUJAWSKI (1-5901)
5541043986
340003096
070213
100103
150106
150110
160604
170203
581
GABINET
STOMATOLOGICZNY
IZABELA RHONE
(5-2403)
5541496995
092355964
Apteka "ALBA"
Marketing i Konsultacje
Farmaceutyczne Sp. z
o.o. (5-1906)
5591704616
092372900
180103
G52.31.Z
180106
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,5980
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,0400
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Tworzywa sztuczne
0,0030
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
0,0180
0,0820
0,0120
0,7200
0,8920
0,0010
0,2500
0,0010
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO
GASTRONOMICZNE
"GABAR" ANTONI
BARCZEWSKI
(2-0290)
8780002696
871343783
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0130
200131
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
0,0010
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
2,2400
130502
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Zużyte opony
0,1000
160103
160213
160601
0,0010
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0554
0,0300
8931052078
910165774
N85.12.Z
180103
APTEKA
"PANACEUM" Sp. j.
(5-2506)
PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE KOMIN
- PIEC - BUD ROMAN
MAJCHERCZYK I
WSPÓLNICY S.J.
(1-6127)
9560005747
870258650
G52.31.Z
180109
5542169092
091634975
F45.21.F
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
170405
Żelazo i stal
020780
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
5621010931
091610319
G51.51.Z
100101
582
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
POMED EDMUND
POPŁAWSKI (5-2004)
ZPHU "Edbar" Bartosz
Wawrzyniak (1-1943)
10,5000
0,3200
0,0050
21,6300
2 457,4400
40,0000
ANIMAL CARE
COMPLEX ELŻBIETA
TACZKOWSKA
(5-2905)
9670463043
093177795
EDMUND
WIŚNIEWSKI
LAKIERNIA
POJAZDOWA
DIAGNOSTYKA
POJAZDOWA (2-1917)
8791003601
870522710
G52.48.G
0,0240
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0950
150104
Opakowania z metali
0,0120
150110
0,0180
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160117
Metale żelazne
2,5000
160118
Metale nieżelazne
0,0600
160119
Tworzywa sztuczne
0,5100
160120
Szkło
0,0200
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0030
180202
150202
150203
583
0,1500
0,0900
0,0750
0,1000
BODYCOTE POLSKA
SP. Z O.O. (2-1714)
1181736483
015742394
DJ28.51.Z
120301
Wodne ciecze myjące
2,4000
130110
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne niewymienione odpady
0,3500
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Żelazo i stal
0,4600
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z tworzyw sztucznych
11,6890
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
1,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0690
130899
150202
160216
160708
170405
200301
ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HAN
DLOWY "OL-CORN"
BIERNATOWSKI,
OLWERT,
PANKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA
(3-4171)
8921401583
911335340
150102
170101
170405
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
SŁAWIŃSKA
MAŁGORZATA
(2-4882)
584
8751110271
870105490
180103
2,2700
0,0007
1,7900
8,0000
0,2000
0,1500
PPUH "MARKUS"
(2-3326)
8791773262
870604299
DN37.20.Z
191212
GMINNY OŚRODEK
ZDROWIA (2-5456)
8751356380
870281844
N85.12.Z
180103
Apteka Osiedlowa s.c.
A.M.P. Piątkowscy
(5-1205)
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Hanna Buszkiewicz
(5-1706)
9561945642
871117986
180106
8921243836
910131686
180102
180103
GABINET
STOMATOLOGICZNY MAŁGORZATA
KRESS-JĘDRZEJCZA
K (5-1706)
8881724847
910912314
MIEJSKIE
WODOCIĄGI I
OCZYSZCZALNIA SP.
Z O.O. (2-0326)
8761872491
870485618
180103
O90.01.Z
080318
130205
585
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
11,6600
0,5760
0,0050
0,0057
0,0329
0,0600
0,1660
0,0400
130208
150110
150202
160103
1,0620
0,1300
0,0700
26,9500
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3820
0,2830
170301
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Asfalt zawierający smołę
170401
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
190801
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
190902
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Osady z klarowania wody
191201
Papier i tektura
101,3000
191202
Metale żelazne
199,8000
191203
Metale nieżelazne
191204
Tworzywa sztuczne i guma
160506
160601
160604
170101
586
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,6100
8,4800
320,9000
0,4300
29,1260
197,8500
59,0000
5 935,0000
1,008.30
278,3000
55.66
13,0000
134,5000
191205
Szkło
191207
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
191212
200306
150104
Opakowania z metali
0,0050
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne baterie i akumulatory
0,0080
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
2,8950
180103
NOVOPHARM MILLER S.J. (5-3004)
9532515962
340111785
180106
160605
161001
GMINNY ZAKŁAD
KOMUNALNY-ŻOŁĘD
OWO (1-2078)
9530000171
090033908
E41.00.B
130205
130208
"EKO - TECH" Sp. z
o.o. (5-2406)
587
5922071040
192814498
359,8800
180109
090334521
870567902
29 919,1000
0,0560
9531523735
8761218076
58,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
SPECJALISTYCZNY
OŚRODEK
STOMATOLOGICZNY
ESKA-DENT
MIECZYSŁAWA
PRZYBYLSKA-SIKOR
SKA (5-1002)
LESZEK
MOSAKOWSKI
FOTO-CENTRUM
(5-3006)
456,0000
130507
0,0040
0,0080
0,0050
0,0400
0,3600
42,3780
273.70
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
4,5000
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
0,0050
130208
0,1800
160107
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
0,2020
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0250
170402
Aluminium
0,0280
160708
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Dominika Rakowiecka
(5-0505)
9561644596
870231303
180103
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
MARZENA USCKA
(3-1215)
7162580439
340113940
180103
APITECH Sp. z o.o
Apteka POD ORŁEM
(5-1205)
8741607461
871572963
180106
180109
GEMINI-AUTO MAX
SERWIS
S.C.OSAŁKOWSKI
MARCIN
OSAŁKOWSKI
ŁUKASZ (5-1609)
5542720319
340205776
150202
588
0,0520
0,0670
0,0080
0,0830
0,0050
0,0150
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX
Sp. z o.o. (5-1407)
Zakład Gospodarki
Komunalnej Złotniki
Kujawskie (1-0763)
5542334183
092530344
5560007106
090563724
E41.00.B
170405
Żelazo i stal
0,6500
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0050
190801
Skratki
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
200301
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
BUDIMAX ZBIGNIEW
KUNICKI (1-8019)
9531578883
091420850
170101
"BLISKA" SP. Z O.O.
(5-2104)
589
5213390430
300786847
140577337
G51.90.Z
4,6000
7 800,0000
100,0000
170201
170407
Mieszaniny metali
150,0000
150101
Opakowania z papieru i tektury
9,6000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,6000
160216
0,0024
180108
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0325
170107
7842403647
120,6200
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Drewno
170103
PHUP Gniezno Spółka
z o.o. Hurtownia Sp.
Komandytowa (5-2306)
18,4400
740,0000
8,0000
0,0012
21.52
ANETA KASPRZAK
WALDEMAR
KASPRZAK ROBERT
KASPRZAK S.J.
WIELOBRANŻOWA
FIRMA HANDLOWA
(1-3333)
340059837
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Gabriela Okuniewska
(5-0304)
8881020810
910131462
EFMETAL SP. Z O.O.
(3-0221)
8882664685
911011642
SANODENT ELŻBIETA
GEHRKE-SZUBARTO
WSKA (1-8758)
590
5540392532
5541882445
093062187
G51.57.Z
G51.90.Z
1 939,7850
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160107
Filtry olejowe
0,0200
170405
Żelazo i stal
28,6570
191201
Papier i tektura
2 341,8580
191202
Metale żelazne
11,2770
180103
0,0000
120104
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
120199
Inne niewymienione odpady
0,8200
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1800
150103
Opakowania z drewna
6,4000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0230
120101
180103
98,4330
3,0800
0,4570
0,0090
JANINA KOSZEWSKA
GABINET
STOMATOLOGICZNY
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
(5-1006)
5571092357
090228598
180101
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0015
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0005
180103
591
0,0335
0,0700
TOMOGRAF SP.
ZO.O. (5-2304)
9562121166
871715055
N85.12.Z
180103
FIRMA
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA
"OLPLAST RECYKLING" (3-3257)
TIM S.A. (5-0705)
8881632097
910523245
DH25.24.Z
130208
8970009678
930339253
G51.90.Z
150101
Opakowania z papieru i tektury
6,6000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,0600
170203
Tworzywa sztuczne
0,9800
0,6000
NZOZ PRZYCHODNIA
"OGRODY" Sp. z o.o.
(5-2804)
9532440141
093049301
Zakład Komunalny w
Piotrkowie Kujawskim
(3-3240)
8891000192
911248670
N85.12.Z
180103
190801
190805
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ANNA BALEWSKA
(5-0704)
5611130556
519633657
N85.13.Z
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"AWICENNA" OSAMA
BERGHLEH (1-5797)
9670360426
092958220
N85.12.Z
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
LAWABO MEBEL
MACIEJ ZIÓŁKOWSKI
(1-6308)
5561006310
090494928
DN36.14.A
030105
070704
100101
100103
592
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
0,3610
15,2000
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
63,7000
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
0,1000
0,0490
0,0190
5,2000
0,7000
0,0570
31.00
Zaklad
mechaniczno-Regenera
cyjny REMASZ S.C.
(2-4506)
593
8791754336
870427673
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1500
150104
Opakowania z metali
0,0250
170405
Żelazo i stal
0,0500
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
1,0000
160213
0,0050
ZBIGNIEW
MĘŻYKOWSKI BEATA
MĘŻYKOWSKA
MĘŻYKOWSCY S.C.
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
(5-1706)
Gabinet Lekarski Beata
Sielatycka (5-2003)
5030067738
340804844
180103
8791027234
870350054
180103
"MANAGA" Sp.z o.o.
(2-4346)
7822138739
639691699
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,6030
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Gruz ceglany
0,0120
PRYWATNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
STAŃCZAK
GRZEGORZ (5-2704)
8761023504
871119896
PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANO USŁUGOWE
"NOVAPOL" Sp. z o.o.
(2-3423)
8790167039
870020405
F45.21.A
170102
0,0180
0,0100
5,1890
16,1600
POLSKIE CENTRA
STOMATOLOGICZNE
Sp. z o.o. (5-2206)
PPHUT "KaPi" S.
C.Karol Koziński, Piotr
Szwarckopf (1-6946)
5542612825
5562608583
093218146
340255811
170182
Inne niewymienione odpady
90,9200
170904
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Roztwory wywoływaczy opartych na
rozpuszczalnikach
35,8100
090103
090104
Roztwory utrwalaczy
0,0100
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
0,2750
0,0290
150101
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0500
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0420
030105
030199
070704
080111
100101
594
0,0100
8,3100
0,0100
0,0030
2,1100
0,1600
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0180
0,1000
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady zawierające rtęć
0,0130
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0050
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,9660
150202
160213
170405
MARKET BHP Sp. z
o.o. (1-3707)
KOLEJOWY SZPITAL
UZDROWISKOWY
SP.ZO.O. W
CIECHOCINKU
(3-0804)
5562565371
8911407710
340088744
910869943
080318
N85.11.Z
060404
080318
150102
160214
180103
200301
595
0,0010
0,0100
2,2000
0,0005
0,4760
0,5740
54,6060
FONTES-MED Sp. z
o.o. (5-2904)
9671340532
340888663
180103
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA KINGA
KORDASZEWSKA-FO
LKMAR (5-2704)
5562410059
340589127 00021
180103
BAŁTYKGAZ Sp. z
o.o. (4-0157)
8390203731
770673263
G51.51.Z
160213
160214
SĄD OKRĘGOWY W
BYDGOSZCZY
(1-2018)
9531100905
000321454
160213
160214
160216
160605
200133
CUIAVIA OKRĘGOWA
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
(1-0130)
5560801407
000437346
DA15.51.Z
020580
100101
596
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne baterie i akumulatory
0,0001
Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierające te baterie
Odpadowa serwatka
0,0050
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,0150
0,0080
0,0030
0,0560
0,6690
0,0220
0,0100
1 134,9000
2 343,9000
130205
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
8,6000
160103
Zużyte opony
0,2300
160213
0,2000
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
13,0000
150101
Opakowania z papieru i tektury
14,8000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
160214
MEDIA MARKT
POLSKA Sp. z o.o.
TORUŃ Spółka
Komandytowa (4-0051)
1132559325
140174651
G52.45.Z
160213
160214
160604
161001
ZAKŁADY
PRZEMYSŁU
ZIEMNIACZANEGO W
PILE "ZETPEZET" Sp.
z o.o. (5-2006)
597
7641768106
570212835
0,5200
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150110
38,3000
0,3000
0,0300
4,9000
11,3000
0,0320
0,1150
0,2000
0,0550
3,4100
0,1800
0.32
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
(1-7026)
5621534172
092356165
N85.12.Z
N85.13.Z
090107
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
0,0140
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0420
150107
Opakowania ze szkła
0,0380
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
0,1590
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"OMEGA" JOANNA
OSIŃSKA (5-1002)
5571069476
090150956
180103
NZOZ "ZDRÓWKO"
(5-0202)
9532535060
340218603
180103
PRETTL ADION
POLSKA Sp. z o.o.
(1-6164)
7811751092
634597777
070704
080115
080318
120101
120103
598
0,0820
0,0600
7,0100
26,6820
0,2810
193,6890
10,5890
120105
120199
130205
Opakowania z tworzyw sztucznych
9,4320
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady wykazujące właściwości
niebezpieczne
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
5,9860
030105
030199
25,5250
3,9220
1,9020
2,1000
67,0000
0,0100
1,7000
150101
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1200
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
1,2000
100103
120101
599
0,5950
150102
168101
093074500
0,4700
150101
160213
5561862279
180,1680
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150202
P.W."DĄBEK" PIOTR
DĄBEK (1-4191)
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Inne niewymienione odpady
0,3300
0,2000
160213
160107
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,0000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0215
160214
160216
TOMKAS Tomasz
Schwertfeger, Marek
Milewski Sp. jawna
(2-4645)
8741677390
340051497
130205
150110
150202
871131070
Przedsiębiorstwo
Nasiennictwa
Ogrodniczego i
Szkółkarstwa S.A.
TORSEED (2-9978)
NIEPUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "BART
- MED" DOBROMIRA
BARTKOWIAK
(5-1405)
600
5561050943
091155275
N85.13.Z
0,0100
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0080
0,0120
0,1000
0,0100
0,0250
0,0030
25,0000
5541113037
090123238
180103
BIS MEDIA Łosowska
Sp. J. (3-0375)
8882383360
910860451
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,3100
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,2000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zbiorniki na gaz skroplony
0,0600
0,0260
170405
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,3000
030308
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
2,8920
150101
Opakowania z papieru i tektury
160116
160213
160216
EKOSUN S.C. PIOTR
SNIGIER, RYSZARD
WANTUCH (2-4313)
ZAKŁAD
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W
ŁASINIE (2-0603)
ZAKŁAD USŁUG
MIEJSKICH (1-0063)
601
0,0320
GABINET
STOMATOLOGICZNY
KRYSTYNA JAKIEŁA BUJAK (5-2304)
9562004479
871082377
G51.57.Z
18,4700
0,0310
0,2100
0,7900
11,5680
115.00
8760002210
870000182
O90.02.Z
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
5621003316
091222445
O90.02.Z
190801
Skratki
8,1400
190802
Zawartość piaskowników
3,6000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
760,0000
373.17
"JAR-DREW"
Krzysztof Jankowiak
(1-0324)
5591340692
091523106
030105
170605
AUTO SZROT ABAR
MONIKA TURBIAK
(5-3006)
8881016145
910867430
130208
150202
DE22.22.Z
0,0400
Filtry olejowe
0,2610
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,1740
0,5310
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
13,5450
160119
Tworzywa sztuczne
12,0260
160120
Szkło
18,6020
160122
Inne niewymienione elementy
4,3880
160199
Inne niewymienione odpady
4,0680
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
8,1800
090102
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,4800
130205
602
0,9530
160107
160115
040010310
6,1800
160103
160114
5590004006
238,0300
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160113
DRUKARNIA KSIĘŻY
WERBISTÓW (5-2304)
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
25,9000
0,0870
0,8700
0,4350
707,1760
0,0600
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,7000
150104
Opakowania z metali
0,3500
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Aluminium
0,3800
160213
170402
NOVOL WŁOCŁAWEK
Sp. z o.o. (4-0130)
7772711294
634483370
603
7542673302
531685076
0,0200
8,5000
16,1850
150101
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1170
150103
Opakowania z drewna
0,3000
150104
Opakowania z metali
21,6720
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady stałe z piaskowników i z
odwadniania olejów w separatorach
17,7780
080117
150202
ORLEN CENTRUM
SERWISOWE Sp. z
o.o. (4-0201)
200,9000
150101
130501
4,0400
3,8600
1,6000
150202
160708
TOP 2000 HAMELIN
Sp. z o.o. (4-0176)
5262825514
015901852
DE22.22.Z
030308
070213
070304
0,5400
28,9540
1 761,3000
2,0000
1,7200
150101
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady ciekłe zawierające farby
drukarskie
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw
inne niż wymienione w 08 04 13
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
3,7100
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Aluminium
3,7000
080308
080414
090102
130208
150202
160213
170402
604
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Odpady tworzyw sztucznych
3,1000
5,5000
2,1400
0,1970
721,6000
40,5000
3,7100
0,4000
2,8000
28.55
DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ W
WĄBRZEŹNIE (2-5432)
8781312275
870403112
Żelazo i stal
180103
0,0595
GABINET LEKARSKI
JAN PRZYBYLSKI
(5-3103)
5621227731
090112602
180103
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
SARA EMILIA
ZAREMBSKA SARNOWSKA
(5-2603)
5542221533
093201275
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
150107
Opakowania ze szkła
0,0100
180202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0120
180106
INTERPRINT Sp.z o.o.
(2-2402)
605
16,3000
170405
9560008639
870272070
150110
0,1153
0,0500
0,0200
1,3800
Krajan Browary
Kujawsko-Pomorskie
Sp. z o.o. (1-2373)
5581729632
015633417
DA15.96.Z
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,7250
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6020
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
0,0215
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady z produkcji mączki rybnej inne
niż wymienione w 02 02 80
0,2840
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,7600
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
LEKARSKA HANNA
GOSTOMSKA (5-2906)
5551759350
771514118
180103
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Zofia Zacharska
(5-3004)
5591011534
091599871
180103
"WŁOCŁAWSKIE
TOWARZYSTWO
KOSZYKÓWKI"
SPORTOWA SPÓŁKA
AKCYJNA (3-1440)
8882815397
911351332
070208
160213
160214
ZAKŁAD
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY "ALMOR"
ALINA LACKA (1-6943)
PRZEDSIEBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGO
WE MARES SP.ZO.O.
(3-3276)
606
5611026327
091235554
8882734948
911310675
DA15.20.Z
30,5400
020780
020282
130208
0,0720
0,0020
0,0840
0,2600
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0450
0,0320
170405
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0230
150203
160107
160213
160216
0,0060
1,8450
APTEKA "ANNA"
GROCHOWSKA
ELŻBIETA (5-2805)
APTEKA "LEŚNA"
URSZULA
KANARKOWSKA
(5-2705)
GABINET
STOMATOLOGICZNY
MAGDALENA
ORLIKOWSKA
(5-2306)
9561035236
871090000
5541484503
091588838
G52.31.Z
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0020
5541505955
091415032
N85.13.Z
180103
0,0960
BOMI S.A. (4-0266)
5931007159
190863162
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,2460
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Oleje i tłuszcze jadalne
2,7250
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0030
170380
Odpadowa papa
1,5000
170405
Żelazo i stal
1,3000
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
4,5000
200125
Przedsiębiorstwo
BUDOMEX Sp. z o.o.
(3-0896)
607
0,0750
8880400396
008042854
12,7640
0,8420
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE "JAGR"
JAN GRABIŃSKI
(1-0325)
5590009044
090464471
DA15.51.Z
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
130208
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
38,8000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
12,0000
160107
Filtry olejowe
0,2400
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpadowa papa
0,1800
TYTANIUM RENTAL
Sp. z o.o. (4-0340)
GABINET
STOMATOLOGICZNY
POPIELEWSKA
BEATA (5-2106)
7292682859
100939530
130208
5561760716
091428572
180103
ALINA SADURSKA
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
(5-0505)
5541472902
090238786
180103
SPECJALISTA
GINEKOLOG POŁOŻNIK lek. med.
MIROSŁAW
OPUCHLIK (5-2210)
7761253623
610329788
Zakład Wielobranżowy
MAT-BUD (5-2306)
9670049533
091106704
N85.12.Z
180103
170101
170380
608
1 490,6000
020204
0,1300
0,0400
0,0180
0,0337
58,4200
15,1600
4,1600
070299
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
080499
Inne niewymienione odpady
1,1000
150101
Opakowania z papieru i tektury
600,6000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
148,9000
150103
Opakowania z drewna
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
170904
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
GÓRSKI KAZIMIERZ
(5-0810)
9561140401
870031515
180103
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
KRZYSZTOF
WOLIŃSKI (5-2804)
8862537587
300165602
180103
ORION ELECTRIC
POLAND Sp. z o.o.
(2-3653)
8792478921
340140835
DL32.20.A
150202
150203
609
0,0120
0,0600
0,1000
78,6000
0,1410
0,0810
0,6000
160213
170203
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,1000
130205
7,5600
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,4100
160119
Tworzywa sztuczne
1,5900
160120
Szkło
1,2800
160121
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
0,2800
160214
160216
160304
170101
MIEJSKI ZAKŁAD
KOMUNIKACJI W
TORUNIU (2-0018)
005736562
I60.21.A
150202
160213
170101
170102
610
0,0030
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Tworzywa sztuczne
0,6000
0,1000
0,1000
2,2000
6,9000
11,3000
2,5600
14,4000
0,1900
13,7800
45,8200
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG
KOMUNALNYCH
"CORIMP" Sp. z o.o.
(1-8409)
9530307863
090485332
O90.02.Z
170401
Miedź, brąz, mosiądz
4,7600
170402
Aluminium
0,7300
170405
Żelazo i stal
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
150,3700
150101
Opakowania z papieru i tektury
660,7000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
240,3000
150104
Opakowania z metali
102,1000
150107
Opakowania ze szkła
544,7000
150110
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1150
160117
Metale żelazne
8,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0620
130208
150202
150203
160216
611
24,4600
1,4980
0,0640
0,0300
0,3000
25,8000
0,1000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,5800
160602
0,4110
191001
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpady żelaza i stali
191201
Papier i tektura
278,7000
191202
Metale żelazne
178,6000
191203
Metale nieżelazne
191204
Tworzywa sztuczne i guma
191205
Szkło
127,5000
191207
166,5000
191209
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Minerały (np. piasek, kamienie)
6 905,5000
191210
Odpady palne (paliwo alternatywne)
7 798,2000
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Urządzenia zawierające freony
7 233,9000
170101
170107
200123
200133
200135
200136
612
Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierające te baterie
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
8 991,0000
18 377,5000
84,8000
7,9000
26,7000
11,4000
1,1700
22,2320
19,4000
DELL DOROTA
DOBRZAŃSKA
(5-0512)
9372134701
072138290
"REAL Sp. z o.o. I
SPÓŁKA" SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
(4-0141)
5212935933
013233702
G52.11.Z
200139
Tworzywa sztuczne
200307
Odpady wielkogabarytowe
170904
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
020203
613
1 155,7000
Opakowania z tworzyw sztucznych
119,0770
150103
Opakowania z drewna
134,0500
160211
170405
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
020780
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
170107
DA15.92.Z
24,0790
150102
160380
870190892
14,0000
Opakowania z papieru i tektury
160214
8780006777
197,4000
150101
160213
PRODUKCYJNO USŁUGOWE
PRZEDSIĘBIORSTWO
AGROPAMIS SP. Z
O.O. (2-3953)
1,9000
0,8000
0,6450
1,0900
266,7930
6,0000
1,0000
3,8500
13 362,0000
GABINET
WETERYNARYJNY
LEK-WET ARKADIUSZ
GRAD (5-2406)
6561887541
140336869
EK - BUD II USŁUGI HANDEL PRODUKCJA JAKUB
ROSTANKOWSKI
(5-1201)
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Centrum Opieki
Pielęgniarskiej
"CORDIS" s.c. (5-0505)
5551898494
771599971
9562206881
340348168
KAUFLAND POLSKA
MARKETY Sp. z o.o.
Sp. k. (1-3429)
8992367273
151562471
180202
G51.53.B
170605
180103
G52.11.Z
614
0,0160
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150107
Opakowania ze szkła
1,0900
160213
2,3860
190801
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
200301
091113070
15,4000
150101
160380
5621000594
0,0149
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
160216
Zakład Wodociagów i
Kanalizacji "WIK" Sp.
z o.o. (1-0023)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
160213
1 034,9750
90,6820
0,6619
33,3030
824,2100
0,0030
45,0000
34,0000
190805
200301
KABET SP. Z O.O.
PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWO
BUDOWLANE (2-1973)
8790168205
870502587
F45.21.A
170904
200301
Gabinet
Latyngologiczny
Danuta Żabicka
(5-0212)
5561028079
091299347
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI lek. med.
JANUSZ SOBOCIŃSKI
(3-1286)
8921153205
910130758
HEMAR AUTO
MARIUSZ
PIECHOWICZ (5-1302)
8791049744
340749460
180103
N85.12.Z
180103
130208
2 640,3890
7,2000
69,9600
3,6000
0,0120
0,0341
1,2700
160107
Filtry olejowe
0,2000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3100
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,1800
NZOZ PRACOWNIA
BADAŃ
IMMUNOLOGICZNYCH
MAGDALENA
ZBIKOWSKA - GOTZ
(5-2601)
9531070423
340154180
180103
CONSUMASZ SP. Z
O.O. (5-1205)
7820068911
630166649
120101
120102
615
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
2,9100
0,0080
351.63
MECHANIKA MASZYN
"MECH - MASZ"
HENRYK
SZCZECIŃSKI (1-3733)
5621002682
002519500
DN37.10.Z
120109
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
0,2000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Elementy zawierające rtęć
0,0320
160108
ZAKŁAD STOLARSKI
BRUNON FOGT
(1-0539)
5540154815
002486254
DD20.51.Z
030105
100103
150110
GABINET
STOMATOLOGICZNY
BARBARA RAWSKA
(5-1105)
8741276544
870436270
180103
Gabinet
Ginekologiczno-Położn
. Iwona Jagielska
(5-2906)
9531412102
091473265
180103
DANIEL ZDZIARSKI
MECHANIKA
POJAZDOWA I
ŚLUSARSTWO
(2-2505)
8741071658
870203117
130208
160107
616
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Filtry olejowe
0,0020
71,9000
1,2000
0,0060
0,0480
0,0140
3,4700
0,4000
WŁOZAMOT PANEL
Sp. z o.o. (3-4117)
8882181231
910318143
DJ28.11.A
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Odpady tworzyw sztucznych
5,9700
0,9000
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3300
150103
Opakowania z drewna
0,6000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,2300
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Żelazo i stal
0,0380
070208
070213
130208
150202
160107
160215
160306
170405
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"SALUS" S.C.
KRZYSZTOF
HEJNOSZ & JOLANTA
SKOCZYLAS HEJNOSZ (5-3003)
SPÓŁDZIELCZA
AGROFIRMA
PLEBANKA w
likwidacji (3-1063)
617
8,3800
1,8300
1,0900
0,1000
0,2800
12,9600
0,0210
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,4770
5571671351
340496650
180103
8910002738
000471113
2,1470
MECHANIKA
POJAZDOWA
RYSZARD PAWLIK
(3-7350)
8891080498
910052969
150104
Opakowania z metali
0,0910
150107
Opakowania ze szkła
0,7700
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków inne niż wymienione w 07 01
11
0,0150
130205
130206
FIRMA
TRANSPORTOWO BUDOWLANA
"TRANSAND" JERZY
GOTOWSKI (1-6241)
PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWO MONTAŻOWE
"TASKOMONT - 3" Sp.
z o.o. (2-0457)
STRABAG SP.Z O.O.
(4-0371)
5540163033
8760103112
5210421928
090050143
870004903
010676681
I60.24.B
DJ28.11.B
070112
0,0200
39 131,7000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1700
191209
Minerały (np. piasek, kamienie)
41 210,7700
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
102,2730
170405
Żelazo i stal
121,8120
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
170102
170103
618
0,0200
3,1600
5 456,8000
3 517,2000
64,2000
170180
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
170181
Odpady z remontów i przebudowy dróg
170201
Drewno
26,5000
170380
Odpadowa papa
14,1000
170405
Żelazo i stal
2,4000
3 426,5000
107,9000
39,224.37
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
10,9200
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z metali
3,7000
0,1790
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
2,5000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,1970
170605
170904
200301
GABINET
WETERYNARYJNY
AMIVET KATARZYNA
KOTOWSKA (5-0102)
8751428197
340881856
PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT
DROGOWYCH "SPEC
- DRÓB" Sp. z o.o.
(3-4181)
8880400338
910510018
180202
F45.23.A
080318
100101
130205
150104
150202
160214
619
41,7000
4,3000
0,0020
0,0122
0,4500
0,3000
0,0700
0,2000
Baterie i akumulatory ołowiowe
170101
170181
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpady z remontów i przebudowy dróg
170301
Asfalt zawierający smołę
0,0080
170503
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Odpady tworzyw sztucznych
0,3230
170504
COFRESCO POLSKA
Sp. z o.o. (2-3124)
5251578578
012358287
G51.47.Z
070213
080113
620
6572194942
340004026
Zakład Mechaniki
Pojazdowej i
Blacharstwa Nowak
Andrzej (5-2505)
5571527944
340106590
N85.13.Z
244,6000
518,1000
725,9000
212,4150
7,6250
150101
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
142,8220
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
35,8750
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0150
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,0200
140603
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
VITADENT
MAŁGORZATA DADEJ
- WĄGROCKA
(1-8475)
0,3000
160601
130208
0,1250
226,4050
62,0800
0,1350
621
160107
Filtry olejowe
0,0300
170407
Mieszaniny metali
0,2980
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
0,0200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0320
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0525
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,7200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1300
Prywatny Gabinet
Specjalistyczny
Stanisław Mielniczuk
(5-3004)
5611010326
090583566
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLO
WE "KARMIR"
JANUSZ KROPISZ
(1-7821)
GABINET LEKARSKI
IRENA KOLESIŃSKA
(5-0805)
5591161854
091551367
130507
5561056816
092575980
180103
APTEKA "W
PRZYCHODNI" MGR
FARM. EWA
HOFFMANN (5-1506)
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
AGNIESZKA
OWEDYK (5-1405)
5560001894
090013716
180109
5561309507
091413642
180103
PÓŁNOCNA GRUPA
NARZĘDZIOWA SP. Z
O.O. (5-0405)
7411845027
510975184
130208
0,3200
0,0320
0,0128
150110
150202
160216
PUNKT APTECZNY
"MAJERANEK"
JADWIGA
CACKOWSKA-LISIK
(5-2206
ZAKŁAD
TRANSPORTU I
USŁUG SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ (1-7653)
0,0120
0,0257
0,0540
0,0140
8791003541
870179991
180109
5040065379
340853529
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1600
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0200
0,0070
020182
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1500
160107
622
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
MGA Sp.zo.o. (2-3937)
9562074847
871621242
FERMA DROBIU
ROBERT BŁAHYJ
(3-0753)
8911263872
910284160
160216
A01.24.Z
0,0150
5,9500
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Poradnia Lekarza
Rodzinnego Bożena
Morzyńska (1-7815)
5571033886
091624882 00011
180103
GIMNAZJUM IM. JANA
KOCHANOWSKIEGO
W NOWEJ WSI
WIELKIEJ (1-6833)
5542751509
092466340
080317
160213
623
PRYWATNY GABINET 8761021037
OTOLARYNGOLOGICZ
NY PIOTR
GLAMOWSKI (5-3103)
870156458
180103
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
LEKARSKA ALICJA
WOŹNY (5-0802)
5541043667
002494584
180103
APTEKA NOWA
BARBARA
BONKOWSKA
(5-0505)
AUTO SERWIS
MARCIN KOTOWSKI
(5-2804)
5861724771
910336000
180109
9531780780
340189221
130208
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
0,0020
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
22,6600
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0120
0,0120
0,0190
0,0080
0,3600
0,0520
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
160213
0,0010
170401
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
0,1000
170405
Żelazo i stal
2,6900
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
6,0000
190801
Skratki
2,4500
190802
Zawartość piaskowników
1,0900
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
5541112492
090209371
180103
Indywidualna Praktyka
Lekarska Iwona
Przedmojska (2-4903)
5832449871
871265920
180103
Masarnia BATER
Marian Malentowicz
(1-7226)
5591370687
340701995
100103
Zakład Gospodarki
Komunalnej Chodecz
Sp. z o.o. (3-6318)
624
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
GABINET LEKARSKI
STOMATOLOGICZNY
MAŁGORZATA KIEŁB
- LEBIODA (5-2208)
8880006624
910513761
E41.00.A
130208
0,0395
0,0100
0,0500
0,0900
52,7200
9.70
GABINET
STOMATOLOGICZNY
BARTUSZ BURAK
(5-2805)
8791974612
871723155
EUROPOOL ARLETA
RAKOWSKA (1-6277)
5571500129
340285060
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,0300
4,6950
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,4060
150107
Opakowania ze szkła
0,0920
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,5550
180103
DH25.24.Z
070213
150110
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarki
Środowiskowo-Rodzinn
ej Teresa Dąbrowska
(5-0806)
9561295233
871561801
180103
Praktyka
Stomatologiczna
Małgorzata
Maciejewska (5-0106)
8741053531
871106920
180103
POLSKIE SIECI
ELEKTROENERGETY
CZNE PÓŁNOC Sp. z
o.o. (1-9911)
9671000150
092288630
E40.12.Z
160214
625
9,5000
0,0240
0,0455
1,4000
0,6910
Usługi
Wodno-Kanalizacyjne
Meloracyjno-Bet-Agrote
chniczne Grzegorz
Kamiński (2-3406)
"ATMOMAT"
SZATKOWSKI,
RYNIEC Sp.j. (3-0267)
PW POLFRA
Import-Eksport
Mirosław Sydlewski
(1-7581)
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
(3-4746)
8740001070
8880015391
5540471243
8891269126
870535701
910145234
002490920
910333036
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2860
160605
Inne baterie i akumulatory
0,2100
170604
0,0560
190801
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
0,0200
190805
6,0000
200101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Papier i tektura
040299
Inne niewymienione odpady
0,5000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0200
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0100
090104
Roztwory utrwalaczy
0,1000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0210
150103
Opakowania z drewna
0,0150
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0100
160213
DB18.22.B
090101
160601
626
0,1000
0,0130
1,6800
0,1400
0,9280
3.00
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Mieszaniny metali
12,0000
0,5160
180108
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0015
200121
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0550
170107
170407
180102
180103
627
Urząd Gminy Drzycim
(1-1596)
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Dorota Kuziemska
(5-0102)
5591899382
000537071
160214
5541068294
008316487
N85.13.Z
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
GMINNY OŚRODEK
ZDROWIA W
WĄPIELSKU (5-2404)
8781285443
870363944
N85.12.Z
180103
1,0600
14,6940
0,0040
0,0900
0,0180
0,0422
ZAKŁAD ROBÓT
SANITARNYCH
"SANATOR - BIS" S.C.
BOŻENA
GŁUCHOWSKA,
ROBERT
GŁUCHOWSKI
(5-0306)
ODLEWNIA ŻELIWA
"SOLIDUS" CEZARY
WOJNOWSKI (2-3163)
HENRYK BOCZEK
DROGI I MOSTYSTARY ZBRACHLIN
(1-1151)
9471809119
472023509
8762019812
093177625
5560000305
090583885
O90.01.Z
DJ27.51.Z
130508
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
0,5000
190809
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Żużle odlewnicze
2,4000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
2,6100
140603
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0930
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0050
100903
150202
150203
160107
160213
160216
170405
628
4,9800
0,3240
0,5700
0,5020
0,0160
6,3500
Apteka "Pod
Rycerzem"
s.c.Krystyna
Sowińska,Cezary
Sowiński,Katarzyna
Sowińska (5-1606)
"CEO PLUS" Sp. z
o.o. (1-3976)
8751497413
340252037
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0100
5542557799
093153530
150101
Opakowania z papieru i tektury
6,2200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1100
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0300
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0100
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0460
160213
170405
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE
"NAFTROL" NARCYZ
SIEWERT (1-3068)
5541451573
091586495
150202
EWA MARIA
WIECZOREK
PRAKTYKA
ORTODONTYCZNA
(5-1706)
5541295558
090082048
180103
BANK SPÓŁDZIELCZY
W
GOLUBIU-DOBRZYNIU
(5-0204)
8780004608
000494798
160214
160216
629
0,0010
0,0600
0,0260
0,2000
FLEBO GABINET
CHIRURGICZNY
FLEBOLOGICZNY
LEK. MED. KAROL
ŁADA SPECJALISTA
CHIRURG (5-3006)
5561097229
092286849
180103
PEPEBE
WŁOCŁAWEK
PRZEDSIĘBIORSTWO
PAŃSTWOWE
(3-4096)
8880200355
000319262
100101
0,0060
729,7000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6000
150103
Opakowania z drewna
3,5900
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
0,0910
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
0,0250
160103
160213
160214
160216
170101
170405
630
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
STOMATOLOGIA
PRIMA - DENT EWA
ŚWITKA (5-1604)
5541358508
090083102
180103
PRUSZYŃSKI Sp. z
o.o. (5-2604)
5342139235
016480890
170405
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żelazo i stal
0,0530
0,0532
0,0110
1 454,9000
30,6450
0,0900
0,7800
8791586353
871617795
150110
GABINET
STOMATOLOGICZNY
SOBECKI PIOTR
(1-5992)
5541070894
090492349
180103
Gminny Zakład
Komunalny w Osiu
(1-3718)
ROTR SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W
RYPINIE (3-4653)
5591874904
093162888
O90.01.Z
190805
8920001031
000437435
DA15.51.Z
020501
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia oraz przetwarzania
020502
150101
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
63,5100
150105
Opakowania wielomateriałowe
83,5900
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
100101
130208
150203
160103
631
0,0050
DION Dariusz
Robaczewski (5-2206)
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
0,0200
103,8000
20.00
183,2800
39,8000
1 025,7400
0,1800
145,7100
0,7500
0,1700
0,4700
9.01
160213
160601
170405
Żelazo i stal
190801
Skratki
0,1500
190802
Zawartość piaskowników
0,8500
030104
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir zawierające substancje
niebezpieczne
Inne niewymienione odpady
0,0060
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Metale żelazne
0,0030
130206
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
0,1670
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4310
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
0,0140
160214
PHU TAPICER PIOTR
MADEJEWSKI
(5-1712)
5571012051
091292285
030199
150110
160117
Zakład Usług
Elektrycznych "Remel"
Sp. z o.o. (1-1091)
5590002148
090020946 94000
DL31.10.B
130502
140603
150102
150110
150111
632
0,1960
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2410
0,0520
16,0700
0,0010
0,0060
0,9800
0,2370
0,0400
0,0030
0,6570
170203
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Tworzywa sztuczne
170401
Miedź, brąz, mosiądz
7,0610
170402
Aluminium
0,1660
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
2,0800
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
12,0000
170102
Gruz ceglany
42,0000
170380
Odpadowa papa
6,2000
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0050
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
8,8000
191201
Papier i tektura
150202
160213
160214
160216
KOM&BUD JERZY
MATUSIK, MARIUSZ
BARTKOWIAK S.C.
(5-2302)
IZABELA PILARSKA I
LIDIA PISKULSKA
S.C. (5-3006)
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"KATESO"
AURELIUSZ OSETEK
(1-6051)
633
9532402229
092947512
5621554068
092451834
5581532390
092510028
170101
G51.57.Z
0,1400
0,0160
0,0040
0,1730
21,2000
58,5000
433,0000
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
DENTYSTYCZNA MAŁGORZATA
KOSSAKOWSKA
(5-1504)
8792363508
340161760
180103
UNIA Sp.z o.o.
(2-0171)
8761008692
870320113
080111
200125
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Oleje i tłuszcze jadalne
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
150202
Hodowla Drobiu
Mirosław Błaszczyk
(3-0307)
TORAMA Radosław
Stępień (2-4915)
8881500705
910299871
8792306137
340301528
A01.24.Z
160214
160216
Zakład Gospodarki
Komunalnej "Groneko"
Marcin Gronowski
Mikołaj Gronowski
(3-0302)
DROZAPOL - PROFIL
S.A. (1-1576)
8882863798
340049773
5540091670
090454350
170605
G51.52.Z
120101
120102
120114
120199
634
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
Szlamy z obróbki metali zawierające
substancje niebezpieczne
Inne niewymienione odpady
0,0730
18,3360
17,6890
0,0300
15,5200
0,0150
0,0220
0,0050
332,4100
63,3000
4,8000
1,0000
495,5000
0.80
0,7900
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,4000
150104
Opakowania z metali
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
1,7870
0,0020
170402
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Aluminium
170405
Żelazo i stal
200101
Papier i tektura
1,7000
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0200
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
0,0612
130205
150203
160107
160213
635
APTEKA MARIA
RYBARCZYK (5-2101)
NZOZ PRYWATNA
SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA
LEKARSKA (5-2305)
8790000115
870056283
5541734905
090402754
GIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ (5-1105)
5261625173
012207460
G52.31.Z
G52.48.G
070299
0,4000
27,2000
0,5000
0,0800
0,3000
32,5000
0,0330
0,0010
170401
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
0,0030
101208
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
1,0000
101299
Inne niewymienione odpady
0,1000
130208
0,0100
150102
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
160103
Zużyte opony
0,0010
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Papier i tektura
0,0020
1,0000
120104
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
170405
Żelazo i stal
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
150202
160214
"DECORA" s.c.
Łukasz Brzozowski,
Karolina Brzozowska
(5-0907)
5542814687
340509364
200101
200301
CROWN CENTER Sp.
z o.o. (1-1497)
URZĄD GMINY
DRAGACZ (1-1132)
5271013299
5591899011
012022475
000534374
120103
L75.11.Z
160213
200135
636
0,0110
0,0010
0,1000
0,1000
7,7450
1,8750
42,0000
0,0430
0,0080
0,0150
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
3,0440
0,8040
150101
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150110
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
170402
Aluminium
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0100
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0120
200136
Centrum
Diagnostyczno-Medycz
ne "Lipowa" Sp. z o.o.
(5-1901)
5542871515
340755264
180103
AUTO SERWIS
ANDRZEJ ZELLMA
(5-0906)
MUELLER FABRYKA
ŚWIEC S.A. (2-2442)
9531248826
340217130
130208
9671146988
093058139
080112
150203
"PETRONAK"
STANISŁAW I
MIROSŁAWA
KACZMAREK
SPÓŁKA JAWNA
(1-1944)
637
5581324243
091401194
G50.50.Z
0,0660
0,5400
193,7900
64,3400
0,7620
1,8490
0,6400
58,3450
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HAN
DLOWO-USŁUGOWE
"AGROPRODUKT"
S.J. ZBIGNIEW RYŻ,
ADAM
DZWONIARKIEWICZ,
LECH RYŻ (1-6812)
APTEKA IM. LESZKA
BIAŁEGO S.C.
ELŻBIETA
KOZŁOWSKA,
IRENEUSZ
KOZŁOWSKI (5-2206)
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE "SŁARO"
J. BĘBNISTA, U.
DUDA, A. DROŻDŻ, S.
SŁOMCZEWSKI S.J.
(4-0169)
ZAKŁAD USŁUG
POLIGRAFICZNYCH
SCANNER G&M S.C.
MAŁKOWSKI
BERNARD,
MAŁKOWSKI STEFAN
(2-4725)
5562499987
093175017
5620003314
002482204
7640003927
570554234
8790173301
005730393
DA15.71.Z
020103
Odpadowa masa roślinna
5,1240
191207
0,1000
180109
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
020381
Odpady z produkcji pasz roślinnych
2,1000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1940
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,7700
150103
Opakowania z drewna
1,0000
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Opakowania z papieru i tektury
0,0170
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0700
150101
150110
638
0,0030
5,1000
150202
639
0,0400
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA
"KAPUŚCISKA"
(5-1603)
9532429576
092925485
GABINET
STOMATOLOGICZNY
JOANNA FÓRMANIAK
(1-9047)
5541706286
092471529
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"TWOJE ZDROWIE"
(5-1205)
5562404283
092928294
N85.12.Z
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"ŁUCZNICZKA" Sp. z
o.o. (1-3425)
5610002483
090110610
DA15.84.Z
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
9,3300
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0050
N85.12.Z
180103
180103
0,1220
0,0090
0,2045
14,4350
OPTIMUM"A
Złotnicka-Plucińska,
Wojciech Pluciński
S.J. (5-2801)
LEKARSKO DENTYSTYCZNA
SPÓŁDZIELNIA
PRACY "SALUS"
(5-1105)
Follak Sp. z o.o.
(4-0267)
8571733332
811957658
8880205507
000888244
5272488900
140319434
N85.13.Z
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0040
180101
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0050
180103
0,2320
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Błony i papier fotograficzny
niezawierające srebra
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1200
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Papier i tektura
1,1800
080112
090108
150202
150203
191201
640
0,0700
0,0800
0,0500
0,0600
0,0700
2,2100
GABINET
STOMATOLOGICZNY
BARBARA CYRAN
(5-0407)
9531605137
091419047
G+P IZOMOT sp. z
o.o. (3-3851)
8880401295
005886741
N85.13.Z
180103
150103
150203
170405
0,0750
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,0850
2,1600
092598135
BP SERVICE CENTER
ANDRZEJ KANTAREK
(1-4075)
USŁUGI BUDOWLANE
"ASPAK" S.C. SONIA
KAPSA-HOROWSKA I
JURGIS KAPSA
(1-7725)
5560002497
093063608
200301
5581526952
091603992
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
170107
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
000319612
L75.23.Z
080111
080112
130205
641
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Żelazo i stal
5542262934
5541102772
191212
0,0457
"JABBAR GROUP
POLSKA" GRZEGORZ
SETCKI (1-3542)
ZAKŁAD KARNY W
BYDGOSZCZY FORDON (1-0945)
O90.02.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z drewna
0,1600
3,2500
4,8000
18,2800
0,0100
0,0100
0,0600
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0030
0,0010
170201
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Drewno
170405
Żelazo i stal
4,5050
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Papier i tektura
0,0850
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
1,3040
Urobek z pogłębiania inny niż
wymieniony w 17 05 05
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
0,0529
150110
160213
160214
160601
160602
160604
190809
200101
200108
PPUB "Solbud"
Sp.zo.o.( 2-4441)
8790167482
008081140
170101
170102
170506
170904
642
0,6000
0,3300
0,0020
0,0030
0,5581
0,6500
0,0040
0,0018
0,0338
0,1700
0,0024
070213
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady tworzyw sztucznych
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2800
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0600
170402
Aluminium
0,1200
170405
Żelazo i stal
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0570
160103
Zużyte opony
0,4000
160107
Filtry olejowe
0,2000
160119
Tworzywa sztuczne
0,2000
200301
REFSYSTEM Sp. z
o.o. (2-3319)
643
8762325897
340148707
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
Maria
Zdrojewska-Morzyńska
(5-2505)
9720947583
093069189
180103
Indywidualna Praktyka
Lekarska Chirurgia
Stomatologiczna
Ryszard Figurski
(5-1701)
9561161490
871692816
180103
"DENTINA" USŁUGI
STOMATOLOGICZNE
D. BIAŁKA, A.
ŁOSIŃSKA, M.
SOBKOWIAK SWIGON S.C. (5-1302)
9532446557
093123983
180103
AUTO SERWIS
TOMASZ NOWAK
(3-4390)
8881002410
910157332
130208
0,3800
38,1500
0,0058
0,1250
1,7800
PRYWATNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA LEK.
MED. ANDRZEJ
DERKOWSKI (5-0104)
5561256188
090430667
ZAKŁAD PRODUKCJI
PASZ I ZANĘT
WĘDKARSKICH
"RECORD" Sp. z o.o.
(1-6699)
5542456259
092982589
Apteka "REMEDIUM"
Eliza Płaczek (5-0204)
8790087352
005729912
0,0300
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,6500
150104
Opakowania z metali
0,1300
150107
Opakowania ze szkła
1,8900
180106
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0070
0,0900
26,5000
14,0000
180103
DA15.71.Z
G52.31.Z
180109
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ELŻBIETA
WERBIŃSKA (5-2406)
5571085699
092961311
180103
COCA - COLA HBC
POLSKA Sp. z o.o.
(4-0038)
5242106963
012833736
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
160211
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
160213
644
2,2400
0,0260
3,9000
19,9000
0,0400
160216
190802
NZOZ PRZYCHODNIA
FREDRY SP. Z O.O.
(5-1903)
9562057889
871562976
180103
GABINET
WETERYNARYJNY PAWLAK KAZIMIERZ
(3-4967)
8881090756
910195887
180202
870507917
180103
5030049166
340493568
030308
8762156271
871544270
CENTRUM
STOMATOLOGII I
PROTETYKI
"GAMADENT" (5-0510)
WYDAWNICTWO
PROMOCJI REGIONU
SP. Z O.O. (5-1706)
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
CENTRUM
MEDYCZNE "IKAR"
(5-2906)
645
N85.12.Z
180103
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zawartość piaskowników
0,3000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
0,1980
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,3800
0,7000
0,0054
0,0200
2,4500
ZAKŁAD SKUPU
PRZETWÓRSTWA
TRZODY BYDŁA I
DZICZYZNY
"MYŚLIWIEC" JAN
MYŚLIWIEC (1-0365)
5610002885
091276725
Odpadowa tkanka zwierzęca
020204
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Opakowania z papieru i tektury
0,7500
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,0080
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
0,0210
020281
100103
150101
150203
160213
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
LEKARSKA NATALIA
KOLESIŃSKA-KONKE
L (5-2005)
5581693696
340393559
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"LECH" Sp. z o.o.
(1-9904)
5540235123
008409964
180103
F45.21.A
070213
160213
170107
646
119,8160
020202
9,1300
0,0450
0,0480
0,0042
0,0040
9,0800
1 453,1000
0.23
ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ W
CHEŁMNIE (2-3208)
8751350414
000310025
N85.11.Z
170203
Tworzywa sztuczne
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
180103
180104
180106
180109
PILKINGTON IGP Sp.
z o.o. (2-3451)
1230006857
006911139
DI26.12.Z
080318
0,4200
17,3800
2,3800
0,0700
0,0300
0,0210
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,4500
150104
Opakowania z metali
6,0750
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
1,0450
080410
101112
120121
130208
140603
647
19,0150
38,4000
612,4000
0,0150
0,1800
0,4900
2,6000
0,1100
160117
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,3780
160119
Tworzywa sztuczne
0,4900
160120
Szkło
160213
0,0190
190904
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyty węgiel aktywny
190999
Inne niewymienione odpady
0,4900
150101
Opakowania z papieru i tektury
7,8000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,6000
150103
Opakowania z drewna
3,3000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z metali
0,0560
150202
150203
SATURN PLANET Sp.
z o.o. BYDGOSZCZ
Spółka Komandytowa
(5-2506)
648
1132695867
141162800
G52.45.Z
GABINET
STOMATOLOGICZNY
MAŁGORZATA
NIEDBALSKA (5-0605)
5621242788
090415060
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNE I
USŁUGOWO HANDLOWE
"EKONSTAL" Sp. z
o.o. (3-4811)
8890001829
910008425
150104
0,0520
7,7220
350,9400
0,0450
1,6000
0.49
PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT
DROGOWYCH
"INODROG" Sp. z o.o.
(1-0096)
5560003976
090501628
NZOZ "ARS MEDICA"
(5-2406)
5040052655
340583277
APTEKA "POD
ŁABĘDZIEM"
T.Wodyńska S.J.
(5-2406)
5540385288
090551187
G52.31.Z
170405
Żelazo i stal
0,9000
200301
0,5000
160216
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
170405
Żelazo i stal
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0070
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, inne niż wymienione w 18
01 06
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0070
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0175
150101
160216
180107
180109
649
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
BOŻENA RADTKE
(2-5146)
8761058193
870343108
180103
FABRYKA
GALANTERII
C