Regulamin promocji Kasa Wraca

Komentarze

Transkrypt

Regulamin promocji Kasa Wraca
Regulamin promocji Kasa Wraca
W promocji TomTom Kasa Wraca mogą wziąć udział pełnoletnie osóby fizyczne – konsumenci,
zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Produkty objęte promocją to takie, które
zostały przeznaczone przez TomTom do sprzedaży na polskim rynku i zostały zakupione w
placówce handlowej na terenie Polski w terminie od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 17
stycznia 2016 roku. W szczególności do udziału w promocji i otrzymania w niej nagrody nie
uprawnia nabycie egzemplarza produktu, który nie został wprowadzony do obrotu na terytorium
Polski przez TomTom, został nabyty zagranicą (np. przez Internet) lub nabyty od osoby fizycznej
nie prowadzącej działalności gospodarczej (np. na aukcji internetowej).
Produkty objete promocja:
NAWIGACJE SAMOCHODOWE
START 20M EU (zakupione tylko w sklepach Media PLN
Markt lub Saturn)
50.00
1EN4.002.29 636926062343
START 25M CEE (zakupione tylko w sklepach Euro PLN
Rtv Agd)
50.00
1EN5.030.00 636926064538
GO 50 EU
PLN
70.00
1FC5.002.04 636926070089
GO 510 WORLD
PLN
100.00
1FA5.002.57 636926074872
GO 610 WORLD
PLN
100.00
1FA6.002.57 636926074988
Lista sklepow objeta promocja kasa wraca:
• 2bis.pl
• Neo24.pl
• abcGPS.pl
• NeoNet
• Agito
• Oleole.pl
• Avans
• Real
• Carrefour
• Saturn
• Cartexim
• Selgros
• Electro.pl
• Sferis
• Euro RTV AGD
• Strefakierowcy.pl
• Hurtgps.pl
• Swiat Kierowcy
• Komputronik
• TelefonyGSM.pl
• Media Expert
• Tesco
• Media Markt
• X-Kom
• MMG
Jak wziąć udział w promocji:
1. Dokonać zakupu produktu zachowując paragon albo fakturę i wypełnić formularz
zgłoszeniowy na stronie: http://tomtomkasawraca.pl. Formularz musi zostać wypełniony i
przedłożony w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakupu produktu objętego promocją.
2.
Rejestracja obejmuje podanie: danych osobowych, aktualnego adresu email, konta
bankowego, na które nastąpi zwrot , numeru seryjnego produktu objętego promocją i
scanu paragonu lub faktury potwierdzającej zakup produktu.
Zwrot pieniedzy nastąpi w ciągu 28 dni roboczych od momentu otrzymania przez
organizatora poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych. Wartość zwrotu
pieniedzy zależy od wartości produktu zakupionego w promocji.
Wszystkie osoby, które zakupiły produkt objety promocją w okresie jej trwania, są
uprawnione do otrzymania zwrotu.
Wszelkie niekompletne i nieprawidłowe formularze zgłoszeniowe zostaną automatycznie
odrzucone, a do Uczestników zostaną wysłane stosowne powiadomienia e-mail.
Niekompletne formularze zgłoszeniowe należy uzupełnić i ponownie przesłać w ciągu 7
(siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. W przeciwnym razie
formularz nie zostanie przetworzony. Zgłoszenie jest uznawane za niekompletne w
przypadku, gdy spełnia jedno lub więcej spośród następujących kryteriów:
1. Zakupiony produkt nie jest objęty Promocją.
2. Zakupiony produkt nie zostal zakupiony w odpowiedniej placowce. Dotyczy
modelu Start 20M EU, ktory jest objety promocja jedynie w sklepach Media
Markt i Saturn oraz modelu Start 25M CEE, ktory jest objety promocja jedynie w
sklepach Euro Rtv Agd.
3. Produkt promocyjny został nabyty poza Okresem zakupu.
4. Produkt promocyjny został zwrócony.
5. Produkt promocyjny nie został zakupiony u kwalifikującego się sprzedawcy.
6. Procedura rejestracji została zakończona po wyznaczonym terminie.
7. W formularzu zgłoszeniowym brakuje jakichkolwiek wymaganych informacji.
8. Nie dostarczono dowodu zakupu lub dostarczony dowód zakupu jest nieważny.
9. Dostarczono nieprawidłowe zdjęcie/kopię dowodu zakupu Produktu objetego
promocją,
10. Dostarczono niepełne lub nieprawidłowe dane bankowe.
3. Uczestnik musi postępować zgodnie z opisaną procedurą oraz z warunkami ogólnymi, w
tym także stosować się do określonych terminów i wymogów Promocji. Uczestnicy
muszą zakończyć procedurę rejestracji do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego w
dniu 31 stycznia 2016 r.
Warunki ogólne:
1. Promocja jest otwarta dla osób mających ukończone 18 lat w dniu zgłoszenia udziału w
Promocji. Uczestnicy mają prawo ubiegać się o maksymalnie 1 (jeden) zwrot pieniedzy
na osobę (to samo nazwisko i/lub adres). Promocja nie łączy się z żadną inną ofertą ani
promocją.
2. Firma TomTom szanuje prywatność Uczestników i dba o to, aby wszystkie dane osobowe
były przetwarzane zgodnie z polityką prywatności firmy TomTom. Szczegóły znajdują
się na stronie www.tomtom.com/legal/privacy/.
3. Uczestnicy mają prawo do uzyskania informacji o swoich danych, a jeśli zajdzie taka
potrzeba, również do sprostowania lub usunięcia swoich danych przechowywanych przez
firmę TomTom. Tego typu prośby należy kierować do firmy TomTom na adres:
[email protected]
4. Firma TomTom nie ponosi odpowiedzialności (także prawnej) za zagubione, opóźnione,
uszkodzone lub mylnie skierowane zgłoszenia rejestracyjne. Firma TomTom nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźniony lub nieprawidłowo przekazanych
pieniedzy.
5. Firma TomTom zastrzega sobie prawo do jednostronnego odwołania, wprowadzenia
poprawek, modyfikacji lub zmiany niniejszej Promocji i/lub do wprowadzenia poprawek
do warunków ogólnych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.
Uiszczenie podatków federalnych, stanowych, krajowych i lokalnych stanowi obowiązek
Uczestnika. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez firmę
TomTom — od momentu rozpoczęcia Promocji do Dnia zakończenia.
6. Aby uzyskać dalsze informacje o Promocji, produktach i usługach firmy TomTom lub
skontaktować się z działem obsługi klienta firmy TomTom, należy przejść na stronę
www.tomtom.com/support.
7. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia Promocji lub niniejszych
warunków ogólnych zostanie uznane przez dowolne władze lub sąd właściwy miejscowo
za niezgodne z prawem, nieprawidłowe lub niemożliwe do wyegzekwowania,
postanowienie to lub jego część zostanie uznane za niestanowiące części niniejszej
Promocji i nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem, ważność lub możliwość
wyegzekwowania pozostałych postanowień Promocji, o ile obowiązujące prawo nie
stanowi inaczej.
8. Firma TomTom wyłącza swoją odpowiedzialność w stopniu dozwolonym przez prawo.
Jednak żaden element Promocji ani niniejszych warunków ogólnych nie wyklucza ani nie
ogranicza odpowiedzialności firmy TomTom za śmierć lub obrażenia ciała wynikłe na
skutek zaniedbań ani innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć ani
ograniczyć zgodnie z prawem.
9. Nieskorzystanie z jakichkolwiek praw, uprawnień lub środków przysługujących na mocy
Promocji bądź niniejszych warunków ogólnych lub prawa, lub też zwłoka w tym zakresie
nie stanowi zrzeczenia się tych praw, uprawnień ani środków. Jeśli firma TomTom
zrzeknie się dochodzenia praw z tytułu naruszenia któregokolwiek postanowienia
niniejszej Umowy, nie będzie to stanowić zrzeczenia się możliwości dochodzenia praw z
tytułu późniejszych naruszeń tego samego lub innego postanowienia.
10. W przypadku Promocji mają zastosowanie lokalne przepisy prawa.