Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation

Komentarze

Transkrypt

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation
Podręcznik instalacji uniwersalnego
ekstendera WiFi WN3000RP
Zwiększony zasięg bezprzewodowy
Zasięg routera
© 2011 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana
transkrypcji, przechowywana w systemie umożliwiającym pobieranie danych
ani tłumaczona na inne języki w jakiejkolwiek formie ani za pomocą
jakichkolwiek środków bez uprzedniej pisemnej zgody firmy NETGEAR, Inc.
Sprzętu NIE należy stawiać na innych urządzeniach, lub umieszczać go
w miejscach szczelnie zamkniętych czy szufladach. Należy zadbać o to,
żeby urządzenie miało co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół siebie.
Pomoc techniczna
Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Aby zarejestrować
produkt, pobrać jego najnowsze aktualizacje albo otrzymać pomoc
techniczną online, przejdź do strony http://support.netgear.com.
Telefon (tylko Stany Zjednoczone i Kanada): 1-888-NETGEAR
Telefon (inne kraje):
Patrz http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/984.
Znaki towarowe
NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami
towarowymi oraz/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi
do NETGEAR, Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub innych
państwach. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Pozostałe
nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.
© 2011 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oświadczenia i warunki
W celu ulepszenia konstrukcji, działania i/lub niezawodności firma NETGEAR
może bez uprzedzenia wprowadzić zmiany w produkcie opisanym w niniejszym
dokumencie. Firma NETGEAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki
wykorzystania lub zastosowania produktów lub obwodów opisanych w
niniejszym dokumencie.
Cechy sprzętu
Wskaźniki LED na przedniej płycie sygnalizują sposób pracy ekstendera.
WPS. Wskaźnik LED pokazuje
połączenie bezprzewodowe.
PC do ekstendera. Wskaźnik LED
świeci, gdy ekstender jest
podłączony do komputera PC.
Stan. Wskaźnik LED świeci,
gdy ekstender jest włączony.
Prędkość łącza. Ten wskaźnik
LED oznacza połączenie
bezprzewodowe między
ekstenderem a routerem.
- Zielony jest najlepszy.
- Świeci światłem
pomarańczowym, gdy jakość
jest dobra.
- Świeci światłem czerwonym,
gdy jakość jest słaba.
Uwaga: Skierowanie anten w górę
zapewnia najlepszą wydajność.
3
Przycisk
Wł./Wył.
Przycisk
WPS
Przycisk
przywracania
ustawień
fabrycznych
WPS
PC do
ekstendera
Port Ethernet
Prędkość łącza
Stan
Na tylnej płycie znajdują się:
•
Przycisk Wł./Wył.. Włącza lub wyłącza urządzenie.
•
Przycisk WPS. Naciśnij przycisk WPS, aby bezprzewodowo
podłączyć ekstender do routera lub bezprzewodowej karty
sieciowej.
•
Przycisk Przywrócenie ustawień fabrycznych. Aby użyć tego
przycisku, wetknij spinacz biurowy w otwór resetowania i przytrzymaj,
aż wskaźnik LED Stan zacznie migać.
•
Złącze Ethernet. Komputer lub inne urządzenie można podłączyć
do tego portu zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji obsługi.
4
Wprowadzenie
Ekstender zasięgu Wi-Fi zwiększa zasięg sieci bezprzewodowej, obejmując
obszar, który znajduje się poza zasięgiem istniejącej sieci Wi-Fi.
Wykonaj poniższe kroki, aby w prawidłowy sposób podłączyć ekstender.
Ustawianie ekstendera i podłączenie do źródła
zasilania
1. Ustaw ekstender w równej odległości pomiędzy routerem
i urządzeniem bezprzewodowym, znajdującym się poza
zasięgiem routera.
ZALECANE
DO
ZAKAZANE
DON’T
Wskazówka: Jeśli musisz skorzystać z innego miejsca,
przesuń ekstender bliżej urządzenia,
tak aby pozostał w zasięgu
bezprzewodowym routera.
2. Podłącz ekstender do gniazdka elektrycznego i poczekaj 1 minutę
zaświeci na
do uruchomienia ekstendera. Wskaźnik LED Stan
zielono.
5
Podłączanie ekstendera do istniejącej
sieci Wi-Fi
Aby zwiększyć zasięg sieci Wi-Fi, będziesz musiał podłączyć
ekstender do istniejącej sieci Wi-Fi. Dostępne są dwie opcje
podłączenia ekstendera do sieci.
Opcja 1: Podłączenie z WPS (Wi-Fi Protected Setup - chroniona
konfiguracja sieci Wi-Fi)
WPS pozwala w łatwy sposób dołączyć do zabezpieczonej sieci
Wi-Fi bez wpisywania nazwy sieci i hasła. Przycisk WPS to
fizyczny przycisk na routerze Wi-Fi, bramie lub punkcie
dostępowym.
Jeśli router obsługuje WPS (Wi-Fi Protected Setup
),
zalecamy skorzystanie z Opcji 1; jeśli nie, przejdź do Opcji 2.
Wskazówka: WPS nie obsługuje zabezpieczeń WEP.
Jeśli używasz zabezpieczeń WEP,
skorzystaj z Opcji 2, aby połączyć.
Opcja 2: Podłączenie bez WPS przy użyciu przewodnika instalacji
w przeglądarce internetowej
Przewodnik instalacji w przeglądarce internetowej pomoże ci przejść
przez etapy niezbędne do podłączenia ekstendera do sieci Wi-Fi.
6
Opcja 1: Podłączenie z WPS (Wi-Fi Protected Setup - chroniona
konfiguracja sieci Wi-Fi)
1. Naciśnij przycisk WPS
na ekstenderze.
2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS
routerze, bramie lub punkcie dostępowym.
na bezprzewodowym
W tym momencie ekstender powinien zostać podłączony do
istniejącej sieci Wi-Fi, a czerwony wskaźnik LED Prędkość łącza
, znajdujący się na ekstenderze, zaświeci się.
3. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) ekstendera zmieni się
na nazwę istniejącej sieci Wi-Fi z _EXT na końcu nazwy.
Na przykład:
Nazwa istniejącej sieci Wi-Fi:
MyNetworkName
Nowa nazwa sieci ekstendera:
MyNetworkName_EXT
4. Aby podłączyć do sieci ekstendera dodatkowe urządzenia Wi-Fi,
użyj tego samego, sieciowego klucza bezpieczeństwa (hasła), który
został ustawiony w istniejącej sieci bezprzewodowej/routerze
bezprzewodowym.
7
Opcja 2: Podłączenie przy pomocy przewodnika instalacji
w przeglądarce internetowej
1. Po podłączeniu ekstendera do zasilania i włączeniu zielonego
wskaźnika LED Stan
, użyj menedżera sieci
bezprzewodowej na komputerze PC, aby znaleźć i nawiązać
połączenie z siecią bezprzewodową NETGEAR_EXT (SSID).
Wskazówka: Do wyszukania i nawiązania połączenia
z siecią bezprzewodową ekstendera
można użyć dowolnego narzędzia do
zarządzania siecią bezprzewodową na
komputerze PC lub tablecie.
Po nawiązaniu połączenia z komputerem PC wskaźnik LED
Podłączenie PC do ekstendera
zaświeci się na zielono.
Następnie należy podłączyć ekstender do istniejącej sieci Wi-Fi.
8
2. Na tym samym komputerze PC otwórz okno przeglądarki
internetowej, która powinna przenieść cię bezpośrednio do
wyświetlanego na ekranie przewodnika instalacji.
Wskazówka: Do ustawień ekstendera można zawsze
przejść po wpisaniu adresu
www.mywifiext.net w pasku adresu
przeglądarki.
9
3. Przewodnik instalacji w przeglądarce internetowej przeprowadzi cię
przez następujące etapy:
•
Wybór sieci Wi-Fi, którą chcesz rozszerzyć.
•
Wpisanie hasła zabezpieczeń dla istniejącej sieci.
•
Wybór nazwy dla nowej sieci ekstendera.
•
Podłączenie urządzeń bezprzewodowych do nowej sieci
ekstendera.
4. Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany po zakończeniu
korzystania z przewodnika instalacji w przeglądarce internetowej
lub chcesz ponownie uruchomić przewodnik instalacji, użyj
przeglądarki i przejdź pod adres www.mywifiext.net. Jeśli
zostaniesz o to poproszony, zaloguj się jako admin, korzystając
z hasła password.
10
Wydajność ekstendera
Wskaźnik LED Prędkość łącza
•
•
•
•
wskazuje wydajność.
Najlepsza wydajność występuje wtedy, gdy wskaźnik LED
Prędkość łącza ma kolor zielony.
Wydajność odpowiednia do pracy jest zapewniana wtedy,
gdy wskaźnik LED Prędkość łącza ma kolor pomarańczowy.
Czerwony wskaźnik LED Prędkość łącza informuje o słabym
połączeniu lub jego braku.
Jeśli wskaźnik LED Prędkość łącza jest wyłączony, pomiędzy
ekstenderem i routerem brak połączenia.
Wskazówka: Przed sprawdzeniem wskaźnika LED
Prędkość łącza pod kątem wydajności
upewnij się, że wskaźnik LED Podłączenie
PC do ekstendera ma kolor zielony.
Aby usprawnić działanie ekstendera:
1. Przesuń ekstender bliżej routera lub znajdź inną, lepszą lokalizację
na „linii wzroku”.
2. Podczas przesuwania ekstendera sprawdzaj na przedniej płycie
wskaźniki LED Prędkość łącza i Podłączenie PC do ekstendera do
chwili, gdy znajdziesz dobrą lokalizację.
11
Kiedy korzystać sieci bezprzewodowej
ekstendera
Firma NETGEAR zaleca używanie sieci ekstendera tylko wtedy, gdy
komputer PC lub urządzenie bezprzewodowe znajduje się w „martwej
strefie”, sygnał sieci bezprzewodowej routera jest słaby lub niedostępny.
To ograniczenie zostało nałożone, ponieważ ruch danych w sieci
ekstendera jest wolniejszy niż ruch bezpośrednio w sieci.
Jeśli połączenia urządzenia bezprzewodowego do ekstendera nie można
nawiązać, przenieś ekstender w inne miejsce, położone w połowie
odległości pomiędzy urządzeniem i routerem. Jeśli po kilku próbach
urządzenia nadal nie można podłączyć do ekstendera, przenieś
ekstender bliżej urządzenia.
12
1-portowa karta Wi-Fi
Po podłączeniu ekstendera do istniejącej sieci Wi-Fi, możesz użyć złącza
Ethernet na ekstenderze, aby bezprzewodowo podłączyć urządzenie
do sieci. Po prostu podłącz kabel Ethernet dowolnego urządzenia
obsługującego sieć Ethernet (na przykład, podłączony telewizor,
odtwarzacz Blu-ray lub konsola do gier) do portu Ethernet ekstendera
i ciesz się łącznością bezprzewodową podłączonego urządzenia.
Odtwarzacz
Blu-ray
Ekstender
WN3000RP
Router bezprzewodowy
13
Nazwy sieci bezprzewodowych SSID i hasła
Skorzystaj z miejsca poniżej, aby zapisać nową nazwę sieci
ekstendera (SSID) i jego ustawienia zabezpieczeń na wypadek
konieczności dodania do ekstendera kolejnych urządzeń
bezprzewodowych.
Tu wpisz informacje dotyczące łączności bezprzewodowej:
Nazwa sieci routera (SSID) _______________________________
Hasło zabezpieczeń routera _______________________________
Nazwa sieci ekstendera (SSID) ____________________________
Hasło zabezpieczeń ekstendera ___________________________
14
Często zadawane pytania
Więcej informacji na temat produktu można uzyskać w Instrukcji
obsługi, dostępnej pod adresem http://support.netgear.com.
1. Kreator Smart Wizard pyta mnie o hasło pomimo, że z
pewnością wprowadziłem poprawną nazwę. Co mogę zrobić?
Prawdopodobnie ekstender znajduje się na granicy zasięgu sieci
bezprzewodowej routera. Aby rozwiązać ten problem, postępuj
zgodnie z instrukcjami w poprzednim punkcie. Jeśli używasz
zabezpieczeń WEP, upewnij się, że wpisujesz klucz sieciowy
w odpowiednim polu.
2. Podłączyłem się do sieci NETGEAR_EXT i włączyłem
przeglądarkę. Dlaczego nie widzę kreatora Smart Wizard?
Po pierwsze upewnij się, że komputer jest skonfigurowany
z serwerem DHCP (w większości są). Po drugie, upewnij się,
że dioda połączenia z komputerem świeci się na zielono, a ty
posiadasz poprawny adres IP. Na koniec ponownie włącz
przeglądarkę i wpisz adres www.mywifiext.net.
3. Czy ekstender będzie działał, gdy podłączę go do routera
przewodem Ethernet?
Nie. Ekstender jest zaprojektowany do bezprzewodowego
połączenia z routerem.
4. Jaka jest nazwa użytkownika i hasło wymagane do zalogowania
się na ekstenderze?
Nazwa użytkownika to admin, a domyślne hasło — password.
W obu przypadkach rozróżniane są wielkie i małe litery.
15
Zgodność
Deklaracje zgodności
Pełna deklaracja zgodności znajduje się w witrynie deklaracji firmy NETGEAR, pod
adresem: http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621.
W celu uzyskania informacji dotyczących Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GPL)
można wejść na stronę
http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp.
Ten symbol został umieszczony zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej
2002/96 w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE). Jeśli produkt jest utylizowany na terenie Unii Europejskiej, powinien
on być traktowany i poddany recyklingowi zgodnie z obowiązującym
lokalnie prawem oraz z zastosowaniem postanowień dyrektywy WEEE.
NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA
Wrzesień 2011

Podobne dokumenty