Protokół Nr 61 17.08.10

Komentarze

Transkrypt

Protokół Nr 61 17.08.10
BRM.MG.0063-3-61/10
Protokół nr 61/10
z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
w dniu 17.08.2010r.
(godz. 15:15 – 17:30)
Posiedzenie
komisji
odbyło
się
na
Stadionie
Ludowym
przy
ul. Kresowej. W posiedzeniu uczestniczyło 12 członków komisji, oraz 8 gości. Listy
obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Ad. 1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady otworzył przewodniczący komisji T. Jamrozy, który powitał wszystkich
przybyłych oraz stwierdził prawomocność obrad. W posiedzeniu wzięło udział 12
radnych.
Ad. 2.
Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia:
- protokół numer 60/10 z dnia 6 lipca 2010r.
4. Stan bezpieczeństwa w mieście w pierwszym półroczu 2010 r. – porównanie
z wynikami za 2006 r.
5. Zagrożenie przestępczością nieletnich na terenie miasta za okres I półrocza
2010 r., współpraca Policji z placówkami oświatowymi w zakresie przeciwdziałania
patologiom wśród dzieci i młodzieży.
6. Sprawy bieżące.
6.1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: lokalizacji kasyna gry
w Sosnowcu przy ul. Kresowej 6.
6.2. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za miesiąc lipiec.
Przewodniczący T. Jamrozy zaproponował, aby punkt dotyczący zaopiniowania projektu
uchwały w sprawie lokalizacji kasyna gry w Sosnowcu przy ulicy Kresowej, został
rozpatrzony na początku posiedzenia. Następnie zapoznał radnych z porządkiem
dziennym, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie
projektu
uchwały
w
sprawie:
lokalizacji
w Sosnowcu przy ul. Kresowej 6.
kasyna
gry
1
4. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia:
- protokół numer 60/10 z dnia 6 lipca 2010r.
5. Stan bezpieczeństwa w mieście w pierwszym półroczu 2010 r. – porównanie
z wynikami za 2006 r.
6. Zagrożenie przestępczością nieletnich na terenie miasta za okres I półrocza
2010 r., współpraca Policji z placówkami oświatowymi w zakresie przeciwdziałania
patologiom wśród dzieci i młodzieży.
7. Sprawy bieżące.
7.1. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za miesiąc lipiec.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 12 radnych, w tym:
za 12,
przeciw: 0,
wstrzymało się: 0,
porządek został przyjęty.
Ad. 3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: lokalizacji kasyna gry
w Sosnowcu przy ul. Kresowej 6. Materiał stanowi załącznik numer 3 do protkołu.
Przewodniczący T. Jamrozy poprosił o zabranie głosu przedstawiciela WPG Elżbietę
Ciesińską.
Przedstawiciel WPG E. Ciesińska przedstawiła informacje na temat projektu w/w
projektu uchwały ( materiał stanowi załącznik numer 3 do protokołu).
Przewodniczący T. Jamrozy zapytał, czy służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
mają uwagi. Następnie wobec braku uwag poddał pod głosowanie pozytywną opinię do
w/w projektu uchwały.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 12 radnych, w tym:
za: 10,
przeciw: 0,
wstrzymało się 2,
pozytywna opinia została przyjęta ( treść opinii stanowi załącznik numer 4 do protokołu)
Ad. 4.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
- protokół numer60/10 z dnia 6 lipca 2010r.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 12 radnych, w tym:
za: 12,
przeciw: 0
wstrzymało się: 0,
protokół został przyjęty.
2
Ad.5.
Stan bezpieczeństwa w mieście w pierwszym półroczu 2010 r. – porównanie
z wynikami za 2006 r. Materiał stanowi załącznik numer 5 do protokołu
Przewodniczący T. Jamrozy zwrócił uwagę, że z materiału przygotowanego przez
Policję wynika, że nastąpił wzrost przestępczości. Poprosił o zabranie głosu zastępcę
komendanta KMP M. Andrzejewskiego.
Zastępca komendanta KMP M. Andrzejewski przedstawił informacje na w/w temat
(materiał stanowi załącznik numer 5 do protokołu).
Przewodniczący T. Jamrozy poprosił o zabranie głosu przedstawiciela Straży Pożarnej
Damiana Kluszczyka
Przedstawiciel Straży Pożarnej D. Kluszczyk przedstawił informacje na w/w temat
(materiał stanowi załącznik numer 6 do protokołu).
Przewodniczący T. Jamrozy poprosił o zabranie głosu przedstawiciela Straży Miejskiej
Włodzimierza Sieragę.
Przedstawiciel Straży Miejskiej W. Sieraga przedstawił informacje na w/w temat
(materiał stanowi załącznik numer 7 do protokołu).
Przewodniczący T. Jamrozy poprosił o zabranie głosu naczelnika WZK Waldemara
Kozłowskiego.
Naczelnik WZK W. Kozłowski przedstawił informacje na w/w temat (materiał stanowi
załącznik numer 7 do protokołu)
Radny K. Winiarski zapytał, dlaczego wśród zatrzymanych kierowców, żaden nie był pod
wpływem narkotyków. Zapytał, z czego to wynika i czy jest to wynikiem braku
odpowiednich narzędzi do stwierdzenia, że kierowca jest pod wpływem narkotyków.
Zapytał, jak zdaniem Policji na ilość kradzieży samochodów, wpłynęła akcja Noc Stop
oraz jak statystyka kradzieży samochodów w Sosnowcu, wygląda w porównaniu
z sąsiednimi miastami.
Zastępca komendanta KMP M. Andrzejewski odpowiedział, że Policja posiada
narkotestery. Zastosowanie ich to pierwszy etap badania, natomiast drugi, to pobranie
krwi i wysłanie do badań. Następnie nawiązał do pytania dotyczącego kradzieży aut.
Wyjaśnił, że miasta stosują różne metody, np. Jaworzno zakupiło system monitorowania
aut na wjazdach do miasta. Opisał przypadki kradzieży aut, jakie zdarzają się
najczęściej. Dodał, że wykrywalność w Sosnowcu to 50 %.
Radny W. Kulawiak powiedział, że co innego statystyka, a co innego życie. Na co dzień
odczuwa się duże zagrożenie, a wiele spraw nie jest zgłaszanych na Policje z obawy
przed bandytami. Zwrócił uwagę, że policjanci przyjmujący zgłoszenia powinni być
3
życzliwi i mieć dobre podejście do mieszkańców. Poinformował, że dzięki jego
interwencji udało się złapać dwóch przestępców. Powiedział, że mieszkańcy mają wiele
uwag odnośnie pracy Policji. Stwierdził, że jeszcze wiele pracy należy włożyć, aby było
lepiej. Następnie pochwalił dzielnicowego ze swojej dzielnicy.
Radny A. Kalański zwrócił uwagę, że znacznie wzrosła ilość przestępstw
gospodarczych. Stwierdził, że według mieszkańców największym problemem jest
niewystarczająca ilość policjantów.
Zastępca komendanta KMP M. Andrzejewski wyjaśnił, że obywatel czuje się
bezpiecznie, kiedy widzi umundurowany patrol w swojej okolicy. Poinformował, że
w komendzie jest 38 wakatów i to głównie w służbie mundurowej. Zwrócił uwagę, że
dynamika wzrostu przestępczości jest duża. Powiedział, że wiele zgłoszeń jest
obraźliwych i nie kwalifikują się do przyjęcia sprawy. Następnie podał przykłady
zgłoszeń i interwencji, jakie zdarzają się w pracy policjantów. Stwierdził, że im więcej
wykrytych przestępstw gospodarczych i narkotykowych, tym lepiej.
Radny A. Będzieszak zapytał, kto zawinił, że przez pewien czas brakowało bloczków
mandatowych, przez jaki okres czasu ich nie było oraz jakie kwoty ewentualnie mogłyby
wpłynąć do budżetu miasta.
Zastępca komendanta KMP M. Andrzejewski odpowiedział, że pieniądze z mandatów
wpływają do budżetu państwa, a nie miasta. Wyjaśnił, że nie było sytuacji, w której
brakło bloczków na mandaty. W momencie pojawienia się niedostatecznej ilości
bloczków, były wykorzystywane bloczki policjantów przebywających na urlopach.
Radny K. Dziewior zwrócił uwagę na problem związany z wypadkami spowodowanymi
przez nietrzeźwych kierowców.
Zastępca prezydenta R. Łukawski poinformował, że na autostradach płatnych
wprowadza się odziały Policji autostradowej. Statystyk z autostrad nie wlicza się do
statystyk miasta.
Ad. 6.
Zagrożenie przestępczością nieletnich na terenie miasta za okres I półrocza
2010 r., współpraca Policji z placówkami oświatowymi w zakresie przeciwdziałania
patologiom wśród dzieci i młodzieży. Materiał stanowi załącznik numer 8 do
protokołu.
Przewodniczący T.
Z. Jaskiernię.
Jamrozy
poprosił
o
zabranie głosu
zastępcę
prezydenta
Zastępca prezydenta Z. Jaskiernia stwierdził, że jednym z kluczowych elementów są
środki kierowane na ciekawe programy przeciwalkoholowe. Poinformował, że spotkania
komisji do spraw problemów alkoholowych odbywają się z reguły raz w miesiącu.
Istnieje bardzo dużo podmiotów, które realizują w szkołach rożne programy przeciwko
patologiom wśród dzieci. Warto podkreślić fakt, że rozwija się proces tworzenia świetlic
4
socjoterapeutycznych. Nowe inicjatywy pojawiają się w dzielnicy Bór i w Zagórzu.
Podkreślił, że ważną rolę pełnią świetlice. Bardzo istotna jest infrastruktura szkolna,
a przede wszystkim boiska sportowe, dzięki czemu młodzież ma więcej możliwości
spędzania wolnego czasu.
Inspektor WED T. Karoń opisała przypadki zawarte w przygotowanym na posiedzenie
materiale (materiał stanowi załącznik numer 8 do protokołu). Wyjaśniła, że w statystyce
policyjnej ujęte są czyny, które zostały popełnione nie tylko na terenie szkół, ale również
poza nim, a zostały przypisane do szkoły do których młodzież jest uczniem.
Przewodniczący T. Jamrozy zapytał o narkotyki w szkołach.
Zastępca komendanta KMP M. Andrzejewski odpowiedział, że niestety narkotyki są
wszechobecne. Wiadomo, że w głównej mierze praca pionu kryminalnego polega na
łapaniu dilerów. Powiedział, że w szkołach dochodzi do różnych czynów, ale nie zawsze
są one zgłaszane policji.
Radny K. Winiarski zapytał, czy istnieje przepis, który daje prawo rodzicowi żądania, aby
o fakcie popełnienia przestępstwa przez dziecko szkoła nie była informowana. Wyjaśnił,
że po to są pedagodzy w szkole, aby reagowali nie tylko na procesy zachodzące
w szkole, ale na sygnały dochodzące z zewnątrz.
Zastępca komendanta KMP M. Andrzejewski odpowiedział, że sąd dla nieletnich
powinien powiadomić placówkę oświatową.
Radny A. Kalański wyraził zadowolenie z interwencji podejmowanych w okolicy
dyskoteki Imperium, kiedy dyskoteka jeszcze istniała.
Zastępca komendanta KMP M. Andrzejewski opisał działania podejmowane w okolicy
dyskoteki.
Przewodniczący T. Jamrozy zapytał o skierowanie do szkół psa szukającego
narkotyków.
Zastępca prezydenta Z. Jaskiernia odpowiedział, że szkoły wiedzą, że istnieje
możliwość ściągnięcia psa od służb celnych, jednakże nie spotkało się to z dużym
zainteresowaniem ze strony szkół.
Inspektor WED T. Karoń dodała, że pokaz z psem był przeprowadzony w Gimnazjum nr
10. Wyjaśniła, że akcja taka może czasem przynieść więcej złego niż dobrego, gdyż
może zostać oskarżone dziecko, któremu podrzucono narkotyki.
5
Ad. 7.
Sprawy bieżące.
7.1.
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za miesiąc lipiec.
Przewodniczący T. Jamrozy poinformował, iż sprawozdanie znajduje się w Biurze Rady
Miejskiej.
Przewodniczący T. Jamrozy poprosił o informację dotyczącą wczorajszej nawałnicy.
Zastępca prezydenta R. Łukawski poinformował, że Sosnowiec miał szczęście
i nawałnica nie była tak silna, jak w sąsiednich miastach. Oprócz kilku połamanych
drzew i pioruna, który uderzył w trakcje, nie było poważniejszych uszkodzeń. Powiedział,
że jeżeli w dalszym ciągu będą występować opady o tak ogromnej ilości deszczu, to
żadna kanalizacja i ziemia nie przyjmie tej ilości wody. Ziemia jest bardzo nasiąknięta
wodą
i występuje problem pojawiania się wody w piwnicach w startych obiektach. Miasto
pomaga wypompować wodę, ale obowiązkiem gospodarzy jest dokonanie nowej izolacji
budynku. Wyraził nadzieję, że pogoda się ustabilizuje i nie będzie tak dużych opadów
deszczu.
Radny J. Bosak przypomniał, że wiele razy składał interpelację dotyczącą remontu
kładki dla pieszych nad torami przy stacji Maczki. Wyjaśnił, że od kilku lat kolej nie
korzysta z kładki i jest ona w bardzo złym stanie. Kładka służy wyłącznie mieszkańcom
do przechodzenia przez tory do przychodni, do kościoła, do szkoły i przedszkola.
Obecnie PKP zamknęła kładkę i ludzie muszą nadrabiać drogi. Jest to zaniedbanie
miasta, gdyż nie można mówić w ten sposób, iż miasto przejmie kładkę, kiedy PKP ją
wyremontuje. Powiedział, że urząd nie wystąpił z pismem do PKP o przejęcie kładki.
Stwierdził, iż jest to w interesie gminy, aby zabezpieczyć mieszkańcom bezpieczne
przejście przez tory.
Zastępca prezydenta R. Łukawski odpowiedział, że kolej, która w tym terenie
wybudowała tory, na których zarabia, postawiła kładkę, aby mieszkańcy mogli
przechodzić przez torowisko. Interesem kolei jest zapewnienie bezpiecznego przejścia
mieszkańcom przez tory. Wyjaśnił, że są dwa sposoby zabezpieczenia przejścia przez
tory: pierwszy to tzw. labirynt, drugi to kładka. Kolej jest za przejście odpowiedzialna i
nie można tego zrzucić na gminę. PKP to państwo w państwie i trudno się z nimi
porozumieć. Przypomniał, że PKP jest winne miastu ogromne pieniądze i do dziś nie
oddali ani złotówki. Gmina może przejąć kładkę, ale gdy kolej ją wyremontuje. Istotą
sprawy jest dbanie o interes gminy i mieszkańców. Dodał, że przyjął propozycje
radnego J. Bosaka jako wniosek. Kładka została zamknięta, ponieważ kolej boi się
odpowiedzialności, gdyż kładka jest w fatalnym stanie. Dodał, że gmina zażąda
wybudowania przejścia przez tory w formie labiryntu.
6
Przewodniczący T. Jamrozy powiedział, że do radnego J. Bosaka zgłaszają się
mieszkańcy z problemem, a radny go przedstawia na posiedzeniu. Mieszkańców nie
interesuje, czy kładka jest PKP czy miasta, tylko oczekują bezpiecznego przejścia przez
tory. Stwierdził, że zastępca prezydenta R. Łukawski nie powinien krytykować kolei,
która nie chce wydać pieniędzy, gdyż sam nie chce wydać pieniędzy na wynajem
budynku przedszkola od spółdzielni mieszkaniowej, tylko zamyka przedszkole. Jest to
takie same podstępowanie, jak w przypadku PKP. Kiedy PKP ma wydać pieniądze na
kładkę, to ją zamyka, kiedy zastępca prezydenta ma wydać pieniądze na nieruchomość,
w której znajduje się przedszkole, to zamyka przedszkole.
Zastępca prezydenta R. Łukawski powiedział, że radny T. Jamrozy będzie musiał
przeprosić go oficjalnie w prasie, w radiu i telewizji. Stwierdził, że radny T. Jamrozy
przeprowadza akcję wyborczą. Przedszkole na ulicy Akacjowej i przychodnia na ulicy
Naftowej były wybudowane z pieniędzy państwowych i pieniędzy gminnych. Żaden
spółdzielca nie dał złotówki na wybudowanie tych placówek. Przedszkole służy
mieszkańcom osiedla. Nie jest to sklep, który można zamknąć jednego dnia. Gmina
wystąpiła o użyczenie obiektu na okres roku, gdyż w tym czasie będzie można
rozpocząć proces likwidacji przedszkola w tym obiekcie. Gmina posiada inne
pomieszczenia, do których będzie mogła przenieść przedszkole. Stwierdził, że radny
T. Jamrozy powinien działać na rzecz społeczności tego osiedla i na rzecz gminy.
Poprosił, aby nie porównywać jego działania do działań PKP, bo jest zupełnie inne.
Radny A. Wolski poprosił, aby wrócić do realizacji porządku obrad komisji.
Radny J. Bosak stwierdził, że miał rację odnośnie sprawy przedszkoli w dzielnicy
Kazimierz.
Zastępca prezydenta R. Łukawski powiedział, że kopalnia napisała, że nie wieży gminie,
iż po uzyskaniu nieruchomości, gdzie znajdują się przedszkola, gmina ich nie sprzeda.
Radny J. Bosak powiedział, że PKP oczekuje w zamian za 6 mln, aby miasto wskazało
nieruchomości, które by mogło uregulować. Jeżeli kolej nie posłucha prezydenta, to
kiedy zostanie zrobione przejście przez tory. Jeżeli kładka zostanie zlikwidowana, to już
nie powstanie.
Radny W. Suwalski stwierdził, że należy zabezpieczyć przejście przez tory. Powiedział,
że remontował podobną kładkę w Pszczynie i kosztowało to około 400.000 zł.
Przewodniczący T. Jamrozy zaproponował, aby przyjąć wniosek o treści: komisja
wnioskuje o rozważenie przejęcia przez gminę kładki nad torami kolejowymi przy stacji
Maczki, w celu zabezpieczenia mieszkańcom przejścia przez tory.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 10 radnych, w tym:
za: 5,
Przeciw: 3,
Wstrzymało się: 2,
wniosek został przyjęty (treść wniosku stanowi załącznik numer 9 do protokołu).
7
Radny A. Kalański zapytał o zdarzenie, jakie wydarzyło się w centrum miasta, kiedy
kierowca w Jeepie Grand Cherokee wjechał do dworca PKP oraz w drzwi wejściowe
jednej ze szkół na ulicy Kilińskiego.
Zastępca komendanta KMP M. Andrzejewski opisał wspomniane wydarzenie. Dodał, że
sprawca został ujęty przez Straż Miejską, a Policja przejęła sprawę.
Radny K. Winiarski nawiązał do tematu przedszkola przy ulicy Akacjowej. Powiedział, że
na wczorajszym posiedzeniu Komisji Oświaty naczelnik WED i zastępca prezydenta
Z. Jaskiernia nie wspominali nic o planach przeniesienia tego przedszkola. Zwrócił
uwagę, że monitoring montowany na Stadionie Ludowym, jest umieszczany na słupkach
przy płycie boiska. Zapytał, czy nie będzie to przesłaniać widoku z trybun.
Zastępca prezydenta Z. Jaskiernia powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji
Oświaty dyskutowano temat dotyczący przedszkoli na Kazimierzu, a nie przedszkola na
ulicy Akacjowej.
Radny K. Winiarski stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Oświaty stwierdzono, że
sprawę prowadzi inny wydział i nie poruszano tego tematu.
Zastępca prezydenta Z. Jaskiernia zwrócił uwagę, że 90 procent dyskusji na
posiedzeniu Komisji Oświaty, dotyczyło przedszkoli na Kazimierzu. Temat dotyczący
przedszkola na ulicy Akacjowej został tylko wspomniany. Przypomniał, że pismo
ministra jasno pokazało, że jest możliwość, aby placówki na Kazimierzu kontynuowały
swoją misję, a zależy to od dobrej woli kopalni. Dodał, że zostanie skierowane pismo do
kopalni, iż miasto podtrzymuje chęć przejęcia obiektów, w których znajdują się
przedszkola.
Następnie nawiązał do sprawy przedszkola na ulicy Akacjowej.
Powiedział, iż prezydent przedstawił warunki na jakich miasto jest zainteresowane
uregulowaniem sprawy ze spółdzielnią, ale spółdzielnia nie przyjęła takiej formy. Jedyną
inną rzeczą było wydanie nieruchomości.
Przewodniczący T. Jamrozy stwierdził, że nie było żądania wydania nieruchomości.
Spółdzielnia złożyła trzy propozycje: najem budynku, zakup budynku lub zamiana
nieruchomości. W pobliżu są działki budowlane, które miasto mogłoby zaproponować
spółdzielni w zamian za przedszkole. Powiedział, że nie można oczekiwać, iż prywatne
podmioty będą przekazywać swoje nieruchomości miastu, któremu na co dzień płacą
podatki.
Zastępca prezydenta R. Łukawski poinformował, że miastu chodziło o użyczenie. Jeżeli
byłoby to w postaci darowizny, miasto musiałoby zapłacić duży podatek. Miasto mogłoby
nabyć nieruchomości za symboliczną złotówkę. Sprawę należy dokładnie
przeanalizować. Dodał, że uczestniczył w budowie osiedla na ulicy Naftowej. Zwrócił
uwagę, że obecnie PKP żąda od miasta pieniędzy za drogę, której PKP nie
wybudowało.
Zastępca prezydenta Z. Jaskiernia powiedział, że jeżeli radny T. Jamrozy zna nowe
propozycje SM Południe, to powinien przedstawić je na posiedzeniu.
8
Przewodniczący T. Jamrozy zaproponował, aby miasto zaoferowało SM Południe
zamianę działek przy ulicy Naftowej, na nieruchomość w której znajduje się przedszkole.
Radny K. Winiarski poprosił o odpowiedź na pytanie dotyczące monitoringu na Stadionie
Ludowym.
Zastępca prezydenta Z. Jaskiernia odpowiedział, że słupki, na których zamontowano
kamery są bardzo cienkie i nie przesłaniają widoku z trybuny. Dodał, że takie
rozwiązania są standardem na wielu stadionach. Nas stadionie będzie około 120 kamer.
Powiedział, że poprosi dyrektora MOSiR-u, aby na jutrzejszym posiedzeniu Komisji
Kultury, Sportu i Rekreacji, szczegółowo opisał sprawę.
Przewodniczący T. Jamrozy wobec braku dalszych uwag i pytań zakończył posiedzenie
o godzinie 17:30.
Przewodniczący Komisji
Tomasz Jamrozy
Protokół sporządził Michał Galbas
Sosnowiec, dnia 23 sierpnia 2010r.
9
10