informacja lokalna o zawodzie

Komentarze

Transkrypt

informacja lokalna o zawodzie
INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE
TRENER SPORTU kod 342207
Zakres tematyczny informacji
1. Zadania zawodowe oraz profil kompetencyjny
2. Sytuacja na rynku pracy
3. Prognozy i plany zatrudnienia. Oczekiwania pracodawców
4. Kształcenie w zawodzie
5. Doskonalenie w zawodzie
6. Informacje dodatkowe. Literatura
7. Możliwości i warunki zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej
ANEKS
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Bydgoszczy,
Aktualizacja: Bydgoszcz, październik 2016 r.
1. ZADANIA ZAWODOWE ORAZ PROFIL KOMPETENCYJNY
Trener sportu (kod 342207) to jeden z 2443 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145) obowiązującej od 01 stycznia
2015 r. W klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. 2010 Nr 82, poz.
537), obowiązującej od 01 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2014 r., na zawód trenera sportu składały się
trzy zawody: trener klasy I (kod 342207), trener sportu II klasy (kod 342208) i trener klasy
mistrzowskiej (kod 342209). Zmiana ta związana jest z ustawą z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw
regulujących wykonywanie niektórych zawodów Dz. U. z 2013 poz. 829, (zwana „ustawą
deregulacyjną”). Zgodnie z nią wprowadzono zmiany ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
według której:
„Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może
być osoba, która:
 ukończyła 18 lat;
 posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub
instruktora sportu;
 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–
50, lub określone;
 w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.40)).”1
Trener sportu zajmuje się sportem zawodowym i wyczynowym; prowadzi treningi sportowe
i kieruje wychowaniem oraz nauczaniem w określonej dyscyplinie sportu na wszystkich poziomach
usprawnienia fizycznego; przekazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu treningu sportowego
i współzawodnictwa sportowego; prowadzi zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku
sportowym lub w klubie sportowym.
Opis zawodu precyzuje te zadania następująco:2









1
2
pozyskiwanie dla sportu i dokonywanie wyboru zawodników z punktu widzenia ich
predyspozycji psychofizycznych;
opracowywanie wieloletnich i krótkoterminowych planów szkoleniowych dla drużyn, sekcji,
zespołów i indywidualnych zawodników;
organizowanie szkoleń oraz uczenie zawodników techniki i taktyki danej dyscypliny sportu lub
konkurencji, prowadzenie wykładów i seminariów;
opracowywanie, planowanie i koordynowanie terminarzy i programów zawodów;
motywowanie i przygotowanie sportowców lub drużyn do udziału w zawodach, meczach,
mistrzostwach;
opracowywanie strategii na potrzeby udziału w zawodach, przygotowywanie planów gry oraz
kierowanie sportowcami lub drużyną w czasie trwania meczów lub imprez sportowych;
analizowanie i ocena osiągnięć sportowców lub drużyny i modyfikowanie programów
szkoleniowych, udzielanie rad i wskazówek;
inspirowanie i dopilnowywanie wykonywania badań lekarskich i fizjologicznych/
psychologicznych oraz prowadzenie analiz socjologicznych zawodników, służących racjonalizacji
procesu szkoleniowego i wychowawczego;
zapobieganie sytuacjom antywychowawczym i stosowanie środków motywacyjnych, kreujących
postawy społecznie podopiecznych;
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000829
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
przeciwdziałanie wszelkim formom niedozwolonego dopingu, w tym szczególnie
farmakologicznego;
 prowadzenie imprez sportowych oraz zawodów sportowych zgodnie z zasadami gry oraz
przepisami bezpieczeństwa;
 przestrzeganie standardowych wymagań stawianych w pracy trenerskiej.

Dodatkowe zadania zawodowe:
podejmowanie działań prowadzących do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności trenerskich;
w zależności od posiadanych uprawnień i doświadczenia zawodowego może zajmować się
również sportem zdrowotnym, wychowaniem fizycznym i sportem rekreacyjnym;
 trener sportu może również pełnić funkcji kierownicze.


PROFIL KOMPETENCYJNY3 dla grupy Średni personel z dziedziny prawa, spraw
społecznych, kultury i pokrewny (grupa duża4 34)
Przykładowe zawody dla grupy Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i
pokrewny: trener sportu, animator kultury / pedagog animacji kulturalnej, plastyk, detektyw
prywatny, sekretarka notarialna, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej,
opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, instruktor sportu, instruktor
fitness, fotograf, fototechnik, florysta, szef kuchni, akrobata, aktor scen muzycznych, itp.
Kompetencje to cechy/dyspozycje osoby, w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające
realizować zadania zawodowe na wymaganym poziomie/efekty. Kompetencje są obserwowalne i
mierzalne dzięki temu, że przejawiają się w zachowaniu. Podlegają procesowi uczenia się, są
dynamiczne, zmienne w czasie, rozwijają się w ramach zdobywanego doświadczenia. Pozwalają
określić, w jakich zadaniach, na jakim stanowisku, przyszły pracownik będzie mógł efektywnie
wykorzystać swój potencjał. Tempo ich rozwoju zależy od zmiennych zewnętrznych (otoczenia)
oraz względnie trwałych dyspozycji (osobowość, inteligencja).5 Są uniwersalne (transferowalne),
wykorzystywane w różnych zadaniach i różnych obszarach funkcjonowania.
Dla grupy Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny określono
4 kompetencje tj.:
Kompetencja 1 – Sumienność w dążeniu do rezultatów: rozumiana jako wysoka efektywność
realizacji zadań w ściśle określonym terminie z należytą starannością, uwzględniającą własne
kompetencje i możliwości. Determinacja w działaniu i osiąganie zakładanych rezultatów przez
utrzymanie odpowiedniego tempa oraz jakości pracy, nawet w obliczu trudności.
Kompetencja 2 – Otwartość na innych: to pozytywne nastawienie i traktowanie innych oraz
okazywanie chęci ich zrozumienia.
Kompetencja 3 – Sprawność motoryczna: Wykonywanie złożonych ruchów dokładnie, szybko i w
zmiennych warunkach, w celu realizacji zadań. Na sprawność motoryczną wpływają: zdolności
kondycyjne (siła, szybkość, moc, wytrzymałość, gibkość) oraz koordynacyjna (dostosowanie ruchu,
różnicowanie ruchu, zdolności utrzymywania równowagi, szybkiej reakcji, orientacji, sprzężenia
ruchów, rytmizacji).
Kompetencja 4 – Komunikacja interpersonalna: to przekazywanie konkretnych informacji
w sposób zrozumiały dla innych. Przystępne wyjaśnianie skomplikowanych, specjalistycznych
3
NBK Narzędzie do badania kompetencji. Podręcznik dla doradców zawodowych, Warszawa 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, DZ.U. z 2014r. poz.1145
5
Jurek P., Analiza wybranych metod oceny kompetencji zawodowych, artykuł w książce pod red. A. Witkowski,
T. Listwan, Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008
4
kwestii. Przekazywanie najważniejszych zagadnień i sprawdzanie, czy rozmówca rozumie
komunikat. Dostosowanie stylu wypowiedzi do odbiorcy.
Zestaw kompetencji może się różnić od podanych wyżej kompetencji, w zależności od wymagań
pracodawcy w konkretnym zawodzie i na konkretnym stanowisku. Zróżnicowane będzie również
natężenie każdej z kompetencji.
Kto i w jaki sposób może wiedzę o naszych kompetencjach można wykorzystać?
Odpowiedź jest prosta My Sami oraz pracodawca. Coraz więcej pracodawców wykorzystuje analizę
kompetencyjną w procesie rekrutacji. W niektórych firmach dodatkowo jest ona wykorzystywana
podczas: okresowej oceny pracowników - jako narzędzie do oceny efektywności pracy; ustalania
indywidualnych planów rozwoju - dostarcza informacji, jakie właściwości predysponują do np.
awansów. Jest również źródłem informacji odnośnie obecnych i przyszłych potrzeb szkoleniowych.
Jeśli stwierdzimy, że nie posiadamy dostatecznej wiedzy i umiejętności, które są wymagane przez
pracodawców warto zatem zastanowić się nad skorzystaniem z różnych form działań rozwojowych
(szkolenia, wsparcie innych, literatura, uczestniczenie w coachingu, itp.).
2. SYTUACJA NA RYNKU PRACY
Wykres 1. Napływ bezrobotnych, wolne miejsca pracy wg zawodu TRENER SPORTU
oraz liczba bezrobotnych na koniec roku
6
6
7
7
5
5
4
4
4
4
6
6
4
3
2
2011
2012
Napływ bezrobotnych
2013
2014
Bezrobotni na koniec roku
2015
Wolne miejsca
pracy i aktywizacji
zawodowej
W pierwszym półroczu 2016 r. do urzędów pracy województwa kujawsko – pomorskiego zgłosiło
się 4 bezrobotnych trenerów sportu. W grupie tej nie było osób w okresie 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki. Na koniec okresu sytuacja była taka sama. W omawianym okresie do urzędów
zgłoszono 3 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej z czego jedno subsydiowane. Na koniec
okresu do dyspozycji pozostawały 2 takie miejsca.
Liczba osób z kwalifikacjami dla zawodu trenera sportowego, rejestrujących się w urzędach pracy
na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, jest niewielka. W 2015 r. do urzędów pracy
obszaru województwa kujawsko – pomorskiego zgłosiło się 6 osób z kwalifikacjami dla tego
zawodu. Rok wcześniej 7 osób i była to najwyższa liczba osób bezrobotnych z tym zawodem na
przestrzeni minionych 5 lat. Spośród wszystkich zarejestrowanych znikomy procent stanowią osoby
w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. W 2014 i 2012 r. było to po jednej osobie,
w pozostałych latach takich osób nie było wcale. Niewiele też zgłaszano ofert pracy dla osób z tym
zawodem. W 2015 r. było ich najwięcej – 6, z czego 3 stanowiły oferty pracy subsydiowanej. Dla
analizowanych 5 ostatnich lat dla trenera sportu zgłoszono łącznie 16 ofert pracy6. Na koniec
6
W latach 2011-2014 obowiązywał podział na trenera I, II klasy i klasy mistrzowskiej
każdego z przytoczonych lat w rejestrach urzędów pracy nie było żadnej oferty pracy dla osób z tym
zawodem. W latach 2011, 2013-2014 był zawodem nadwyżkowym, czyli takim na który na rynku
pracy istnieje mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.
Od 2015 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej) zmieniło metodologię prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i
nadwyżkowych. Według niej zamiast wskaźnika intensywności nadwyżki/deficytu zawodów,
dokonuje się wyboru zawodów deficytowych i nadwyżkowych na podstawie trzech wskaźników:
dostępności ofert pracy, długotrwałego bezrobocia oraz płynności bezrobotnych. Ta zmiana
spowodowała, że sytuacja znacznej części zawodów jest nieokreślona – nie przynależą do żadnej z
grup.7 Zawód technika prac biurowych w 2015 r. również nie został zakwalifikowany do grupy
zawodów deficytowych, zrównoważonych lub nadwyżkowych.
3. PROGNOZY I PLANY ZATRUDNIENIA. OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW
Z badania „Barometr zawodów” prognozującego zapotrzebowanie na pracowników – instruktorzy
rekreacji i sportu, wynika, że w 2016 roku są oni grupą, w której występuje wzrost
zapotrzebowania na osoby z takimi zawodami na obszarze miasta Bydgoszczy i powiatu
bydgoskiego8 W pozostałych lokalizacjach województwa sytuacja osób w tych zawodach wskazuje
na stały poziom zapotrzebowania. W odniesieniu do relacji pomiędzy dostępną siłą roboczą a
zapotrzebowaniem na pracowników w skali województwa jedynie na terenie miasta Torunia
odnotowano nadwyżkę osób poszukujących pracy w tych zawodach ze wzmianką, że jest to często
praca wykonywana w szarej strefie.
Wykres 2. Prognoza na 2016 województwo kujawsko – pomorskie. Relacja między dostępną siłą roboczą
9
a zapotrzebowaniem na pracowników – INSTRUKTORZY REKREACJI I SPORTU
7
8
9
Wskaźnik dostępności ofert pracy: iloraz średniomiesięcznej liczby bezrobotnych w danej grupie zawodów, w
badanym okresie i średniomiesięcznej liczby wolnych miejsc pracy dostępnych w PUP i Internecie w danej grupie
zawodów w badanym okresie.
Wskaźnik długotrwałego bezrobocia: iloraz liczby długotrwale bezrobotnych w danej grupie zawodów w końcu
okresu i liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danej grupie zawodów, w końcu okresu.
Wskaźnik płynności bezrobotnych: iloraz odpływu bezrobotnych w danej grupie zawodów, w badanych okresie i
napływu bezrobotnych w danej grupie zawodów, w badanym okresie.
źródło: http://barometrzawodow.pl
tamże,
Wykres 3. Prognoza na 2016 województwo kujawsko – pomorskie. Zmiana zapotrzebowania
10
na pracowników – INSTRUKTORZY REKREACJI I SPORTU
Analiza dostępnych w Internecie ofert pracy11 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego,
wskazuje, że nie osoby z kwalifikacjami w tym zawodzie nie są poszukiwane na lokalnym rynku
pracy. Nie udało się ustalić ani jednej oferty pracy dla tego zawodu. Podobnie rzecz się ma w
odniesieniu do badań pracodawców.
Na przestrzeni lat 2010 – 2014 ani jeden pracodawca nie zgłosił również zamiaru zatrudnienia, ale
i zwolnienia osób z kwalifikacjami dla tego zawodu. Podobnie w odniesieniu do perspektywy 5
letniej (do 2017 i 2018 roku).
4. KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE
Zawód trenera sportu nie figuruje jako zawód szkolny w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego. W związku z tym jego zdobycie może wiązać się z formami kursowymi czy
szkoleniowymi. W związku z wprowadzoną przepisami deregulacją tego zawodu obecnie nie jest
wymogiem koniecznym posiadanie wykształcenia kierunkowego na poziomie ukończonych studiów
wyższych z zakresu wychowania fizycznego z odpowiednią specjalnością. Nowe przepisy
wprowadziły jedynie formalny wymóg, by osoby podejmujące się wykonywania tego zawodu
legitymowały się co najmniej wykształceniem średnim oraz posiadały wiedzę, doświadczenie i
umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera. Uprawnienia w zakresie określania
wymogów kwalifikacyjnych dla tego zawodu powierzono polskim związkom sportowym.
W niektórych sportach (np. piłce nożnej) wykształcono już niezależne ramy kwalifikacji dla m.in.
trenerów (system licencji trenerskich PZPN czy UEFA). Stanowi to gwarancję dostosowania procesu
szkolenia trenerów do faktycznych oczekiwań pracodawców.12
10
tamże,
Analiza, stan na 18.10.2016 r.: www.pracuj.pl – 0 ofert; www.praca.pl – 0 ofert; www.infopraca.pl – 0 oferty;
www.olx.pl – 0 ofert, www.gratka.pl – 0 ofert, www.gowork.pl – 0 ofert, www.gazeta.praca.pl – 0 ofert,
www.praca.money.pl – 0 ofert, www.praca.wp.pl – 0 ofert, www.jooble.pl – 0 ofert
12
http://www.archery.pl/newsy/32/827/archery_pl_newsy_file_649.pdf
11
5. DOSKONALENIE W ZAWODZIE
Aktualne
Informacje dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
http://www.wup.torun.pl/ w zakładce Rejestr Instytucji Szkoleniowych, w OBSZARACH
SZKOLENIA – Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja kod–25.
Centrum Kształcenia Kadr Sportowych: http://ckks.pl/szkolenia
6. INFORMACJE DODATKOWE. LITERATURA
Biblioteka trenera: www.pomorski-zpn.pl/dokumenty-do-pobrania
Polski Instytut Sportu i Kadr Sportowych (rejestr instruktorów i trenerów sportu): http://pisiks.pl/rejestr/
Fundacja Kujawsko -Pomorskich Akademii Piłkarskich JSS Klub Sportowy
ul. Moniuszki 11/3; 87-100 Toruń
http://jacademy.pl
email: [email protected]
Kujawsko – Pomorski Związek Piłki Nożnej
http://www.kpzpn.pl
email: [email protected]
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych
ul. Gdańska 163 85-915 Bydgoszcz
tel./faks 52 346 13 38
email: [email protected]
KSIĄŻKI:
Brian J. Sharkey,Steven Gaskill , „Fizjologia sportu dla trenerów”, Warszawa 2013
CZASOPISMA:
Magazyn Trenera: www.magazyntrenera.pl
MST Magazyn Strefa Trenera: http://magazynstrefatrenera.pl
Forum Trenera: www.forumtrenera.com
Asystent Trenera: http://asystent-trenera.pl
Portal dla trenerów piłki nożnej: http://asystent-trenera.pl/
Opracowanie:
Akceptowała:
Justyna Kotolińska – doradca zawodowy,
Elżbieta Słowińska – Kierownik CIiPKZ w Bydgoszczy,
WUP w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy.
Data opracowania: październik 2016 r.
7. MOŻLIWOŚCI I WARUNKI ZATRUDNIENIA W ZAWODZIE W KRAJACH UNII
EUROPEJSKIEJ
DOSTĘP DO RYNKÓW PRACY KRAJÓW EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
(EOG).
W państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) swobodny przepływ
pracowników jest prawem podstawowym pozwalającym obywatelom danego państwa EOG podjąć
pracę w innym państwie należącym do EOG na tych samych warunkach jak obywatele wybranego
państwa. Polacy, podejmujący legalną pracę w innym państwie EOG, mają takie same prawa i
obowiązki jak pracownicy lokalni.
INFORMACJA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY W ZAWODZIE TRENER SPORTU
W KRAJACH EOG:
Osoba chcąca podjąć pracę jako instruktor sportów ekstremalnych w jednym z krajów EOG,
powinna sprawdzić czy zawód ten nie jest w tym kraju regulowany, co wiąże się z oficjalnym
uznaniem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Każdy kraj EOG decyduje o uregulowaniu
zawodu, dlatego też może się zdarzyć, że dany zawód jest regulowany w jednym kraju, podczas gdy
w innych nie będzie regulowany. Aby sprawdzić, czy zawód trener sportu jest regulowany należy
skorzystać z wyszukiwarki na portalu „Twoja Europa” prowadzonym przez Komisję Europejską:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=homepage
Obecnie w żadnym z krajów EOG zawód trener sportu jest regulowany w Niemczech i Francji.
W przypadku braku informacji o danym zawodzie w powyższej wyszukiwarce lub w razie potrzeby
uzyskania dodatkowych informacji, należy zgłosić się do jednego z punktów informacyjnych
utworzonych w tym celu w każdym z krajów EOG (tzw. contact points):
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm
ZAPOTRZEBOWANIE NA OSOBY Z ZAWODEM TRENER SPORTU WG EUROPEJSKIEGO
PORTALU MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ http://eures.europa.eu
Z danych dostępnych na portalu EURES wynika, że dla osób z tym zawodem zgłoszonych zostało
786 ofert pracy z 18 krajów EOG. Najwięcej ofert pracy dla trenerów sportu znajduje się w Szwecji
(214 ofert), Belgii (203 oferty), Austrii (154 oferty) i Niemczech (85 ofert) - dane wg stanu na dzień
11.10.2016 r.
Instruktorem dyscypliny sportu może być osoba, która: ukończyła studia wyższe w obszarze
kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności instruktorskich, lub
posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów w danej
dyscyplinie sportu i zdała egzamin końcowy. Ponadto kandydat na instruktora powinien być sprawny
fizycznie, aby swobodne wykonywać ćwiczenia i wytrzymać kilka godzin zajęć pod rząd.
Wymagane są zainteresowania daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe).
Przyszły instruktor powinien cechować się, m.in.: komunikatywnością, zorganizowaniem,
samodzielnością i kreatywnością, odpowiedzialnością i lojalnością oraz dyspozycyjnością, a także
musi umieć obserwować i wyciągać wnioski. Konieczna jest też znajomość języka kraju, w którym
podejmuje zatrudnienie. Przykładowe stawki płacy brutto w zawodzie trener sportu w wybranych
krajach: Malta 9500 – 10500 €/m., Austria 1580 €/m., Portugalia 691 €/m.
Opracowała:
Beata Baranowska - pośrednik pracy,
WUP w Toruniu, Wydział Pośrednictwa Pracy OZ WUP w Bydgoszczy
ANEKS
Tabela 1. BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE TRENER
SPORTU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM
Bezrobotni
zarejestrowani
W OKRESIE
OGÓŁEM
Wyszczególnienie
2015
2014
2013
2012
2011
trener sportu
trener I klasy
trener II klasy
trener klasy mistrzowskiej
trener I klasy
trener II klasy
trener klasy mistrzowskiej
trener I klasy
trener II klasy
trener klasy mistrzowskiej
trener I klasy
trener II klasy
trener klasy mistrzowskiej
Bezrobotn
i według
stanu NA
KONIEC
OKRESU
6
5
2
7
0
1
3
0
2
3
0
3
1
0
4
4
0
4
0
4
5
4
Osoby do 12
miesięcy
od dnia
ukończenia
nauki
W OKRESIE
OGÓŁEM
0
0
1
1
0
2
0
0
4
1
0
2
1
0
2
5
3
Osoby do 12
miesięcy od
dnia
ukończenia
nauki
NA KONIEC
OKRESU
0
0
1
0
5
0
5/2
subsyd.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wolne
miejsca
pracy i
miejsca
aktywizacji
zawodowej
NA KONIEC
OKRESU
Liczba
kandyd
atów na
1 ofertą
pracy
0
1
0
1,4
0
1,33
0
x
0
2
6/3 subsyd.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Wolne
miejsca
pracy i
miejsca
aktywizacji
zawodowej
OGÓŁEM
2
1
0
0
0
2
2
0
0
3/2
subsyd.
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tabela 2. LICZBA PRACODAWCÓW Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO DOTYCZĄCA PLANÓW
ZATRUDNIENIA I ZWOLNIENIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZAWODU TRENER SPORTU
Liczba podmiotów deklarujących
Liczba ankietowanych podmiotów
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2010 r.
N=2054
Zatrudnienie
Zwolnienie
Zatrudnienie w perspektywie do 2017 r.
Zatrudnienie w perspektywie do 2018 r.
N=2049
0
0
N=2031
0
0
N=1874
0
0
0
0
0
0
Ogółem
2014 r.
N=445
N=8453
0
0
0
0
0
0

Podobne dokumenty