960-17.09 - Rzecz Krotoszyńska

Komentarze

Transkrypt

960-17.09 - Rzecz Krotoszyńska
Sprz¹tali kirkut
s. 19
Teatr w Roszkach
s. 15
My piszemy, ¿e tutaj warto ¿yæ...
Nr 37 (960)
17 wrzeœnia 2013 r.
Od 1990 r.
ISSN 1231-7691
2.50 z³
(5% VAT)
Przeczytaj str. 5
www.rzeczkrotoszynska.pl
PSIOCZ¥ NA
REWITALIZACJÊ
Lokalni przedsiêbiorcy, prowadz¹cy na krotoszyñskim rynku
swoje sklepy, nie s¹ zadowoleni z przeprowadzanej w centrum rewitalizacji. Sprzedawcy wprost twierdz¹, ¿e prace doprowadz¹ do wygaœniêcia handlu na rynku.
11
KoŸmin
Kobylin
Ponad 72 tys. z³ to kwota uzyskana z dzia³alnoœci koŸmiñskiego basenu. W tym roku prze¿ywa³ on prawdziwe oblê¿enie. Frekwencja by³a wy¿sza o 20 proc.
w porównaniu z rokiem ubieg³ym. Nie by³o te¿
¿adnej awarii w trakcie sezonu.
Nawierzchnie dróg w Berdychowie i Fija³owie wymagaj¹ powa¿nej modernizacji lub nowej inwestycji. Póki co brakuje wystarczaj¹cej iloœci œrodków. Powiatowy
Zarz¹d Dróg zamierza jednak
w miarê swoich mo¿liwoœci poprawiaæ stan
tych dróg.
Zduny
Sulmierzyce
Radni powiatowi ze Zdun uwa¿aj¹, ¿e starostwo powinno wykonaæ modernizacjê drogi na odcinku Baszków – Paw³owo. Od lat
o remont zabiega so³tys Baszkowa, Andrzej Zaj¹czek.
Trwa modernizacja budynku
miejscowego oœrodka zdrowia.
Inwestycja wyniesie ponad 100
tys. z³. Do tej pory zrobiono schody. Zakoñczenie prac
zaplanowano na koniec tego roku.
Basen na plusie
Potrzebne remonty
7
Przygotowuj¹
dokumentacjê
8
8
Remont
oœrodka zdrowia
8
Kobierno
Rozdra¿ew
Tradycyjnie, jak co roku, odby³a
siê tutaj impreza bêd¹ca po³¹czeniem do¿ynek i kulinarnego
festynu integracyjnego. Na
uczestników czeka³y wystêpy
i degustacja potraw
przygotowanych przez
ko³a gospodyñ.
12 wrzeœnia, podczas sesji rady
miejskiej, sporo czasu poœwiêcono sprawozdaniu z dzia³alnoœci
Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Radni pytali m.in.
o kwestiê wydawania
przez WIR pieniêdzy.
Lokalne smaki
18
Traktowani
po macoszemu?
P.W.P£ÓCIENNICZAK
REKLAMA
„Mo¿e centrum bêdzie wygl¹daæ piêknie, ale handel prawdopodobnie przeniesie siê w inne rejony” – mówi¹ w³aœcicielki sklepów
R E K L A M A
29
2
Wydarzenia
Krotoszyn.
W dniach 18 – 20
wrzeœnia odbêdzie siê kolejna
edycja imprezy
Senior z inicjatyw¹. Na 18 wrzeœnia o 16.00 zaplanowano happening na rynku. Dzieñ póŸniej
o 11.00 w bibliotece j odbêdzie siê
konferencja, a w ostatnim dniu
o 10.00 w kinie – przegl¹d twórczoœci artystycznej seniorów. STOP.
Krotoszyn. 21 wrzeœnia o 13.00 na
strzelnicy Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego rozpocznie siê strzelanie do czterech tarcz i kura.
Organizatorem jest KBS. STOP.
Kobylin. 26 wrzeœnia o 16.00
w Domu Stra¿aka w Kuklinowie
odbêdzie siê spotkanie integracyjne
Po¿egnanie lata. Zaplanowano wystêpy artystyczne i wspólne biesiadowanie.
STOP.
Krotoszyn. 28 wrzeœnia w godz.
11.00 – 14.00 przy hali sportowej
na B³oniu, w ramach Œwiatowego
Dnia Serca, odbêdzie siê impreza
pn. Spacer dla serca. W programie
m.in.: promocja zak³adów opieki
zdrowotnej i degustacja zdrowej
¿ywnoœci.
STOP.
Krotoszyn. 17 i 18 wrzeœnia w sali
nr 40 urzêdu miasta czynny bêdzie
punkt wydawania danych dostêpowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Osoby zainteresowane otrzymaj¹ dostêp do swej bazy
danych w Narodowym Funduszu
Zdrowia.
STOP.
Zduny. W zwi¹zku z budow¹ kanalizacji sanitarnej do koñca tygodnia mog¹ byæ zamkniête ulice:
£acnowa (od Wroc³awskiej do Polnej), Rejtana, Konstytucji 3 Maja
(od ks. Jaœkowskiego do £acnowej).
STOP.
M
Jedynka na ok³adce Jeszcze o dworcu
Zdjêcie Szko³y Podstawowej nr
1 w KoŸminie Wlkp. umieszczono na
ok³adce ksi¹zki profesora Jerzego Kujawiñskiego, zatytu³owanej Ewolucja
pedagogiki, od sztuki wychowania do
nauki o wychowaniu cz³owieka.
Prof. Jerzy Kujawiñski urodzi³ siê
w KoŸminie, jest przyjacielem koŸmiñskiej jedynki oraz jej by³ym pracownikiem. Wyk³ada³ na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
i pe³ni³ tam funkcjê kierownika Zak³adu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz prodziekana i dziekana Wydzia³u Nauk Spo³ecznych.
Autor zasugerowa³ umieszczenie
wizerunku Szko³y Podstawowej nr
1 na ok³adce swojej nowej ksi¹¿ki,
która jest jednoczeœnie podrêcznikiem
akademickim dla studentów pedagogiki i nauk pokrewnych. W swej publikacji prof. Kujawiñski najwiêcej
uwagi poœwiêci³ rozwojowi pedagogi-
autobusowym
W opublikowanym przed tygodniem
felietonie z cyklu Coœ na rzeczy, zatytu³owanym Krotek wita, pisa³am
o krotoszyñskich dworcach – autobusowym (aktualnie nale¿¹cym do gminy Krotoszyn) i kolejowym. Pad³y
w tym tekœcie m.in. s³owa, które zbulwersowa³y burmistrza Krotoszyna:
Na stanowiskach dla autobusów wisz¹ co prawda rozk³ady jazdy niektórych przewoŸników, ale podkreœlmy –
tylko niektórych. Konia z rzêdem temu, kto na przyk³ad odnajdzie miej-
„Jedynka” zdobi ok³adkê podkrêcznika
ki. Ksi¹¿ka wraz z dedykacj¹ zosta³a
z³o¿ona przez autora na rêce dyrektorki szko³y, Bo¿eny Kulki.
Liliana Trawiñska
Ko³³¹taj w czo³ówce
W artykule o tym tytule, który opublikowa³em w 30. wydaniu Rzeczy, zawar³em nieœcis³e dane dotycz¹ce zdawalnoœci maturalnych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym
w I LO w Krotoszynie.
Faktyczn¹ zdawalnoœæ z jêzyka polskiego wynios³a 100%, a z jêzyka an-
gielskiego 98,26%. Podane przez mnie
wskaŸniki by³y (nawiasem mówi¹c)
niezgodne z tytu³em i wymow¹ samego artyku³u, w którym podkreœli³em
bardzo dobre wyniki Ko³³¹tajowcówna
tle innych szkó³ w powiecie krotoszyñskim. Za nieœcis³oœæ przepraszam.
17 wrzeœnia 2013
Gdzie przystanek?
W zwi¹zku z rozpoczêciem prac
przy rewitalizacji centrum Krotoszyna nie mo¿na korzystaæ z niektórych przystanków Miejskiego
Zak³adu
Komunikacyjnego.
Zmiany objê³y wszystkie linie poza nr 2 i 9.
Zmiany wprowadzono w zwi¹zku
z rewitalizacj¹ centrum Krotoszyna. –
Nowy, tymczasowy przystanek MZK
jest przy „Lidlu” na ulicy Sienkiewicza. Przejmuje pasa¿erów z przystan-
ków na ul. Floriañskiej i Ma³ym Rynku, które zosta³y tymczasowo zamkniête – informuje Wies³aw Ga³êski, prezes MZK. – Mamy informacjê
od inwestora, ¿e przystanki zostan¹
odblokowane za trzy tygodnie. Gdyby
zosta³a zamkniêta ulica Kaliska, problemy mia³aby linia „K”, jednak na
razie nie mamy dok³adnych informacji na ten temat – dodaje W. Ga³êski.
Zmiany nie dotycz¹ jedynie linii nr
2 (Krotoszyn – Orpiszew) i nr 9 (Kro£ukasz Cichy
toszyn – Roszki).
£ukasz Cichy
Wygra³ kurs jêzykowy!
Nasza redakcja wraz ze szko³¹ jêzykow¹ The Gold Bell od kilku lat regularnie organizuje konkurs dla Czytelników, w którym mo¿na wygraæ bezp³atny udzia³ w rocznym kursie jêzykowym w szkole The Gold Bell. Tegoroczny konkurs trwa³ a¿ trzynaœcie
tygodni. By wygraæ, chêtni musieli
zebraæ wszystkie kupony, które by³y
drukowane w ka¿dym wydaniu na-
szego tygodnika i odpowiedzieæ na
pytanie Dlaczego chcesz siê uczyæ jêzyka obcego? oraz dostarczyæ zg³oszenie do redakcji.
W tym roku nap³ynê³o ponad dwadzieœcia kompletów, spoœród których
wylosowaliœmy zwyciêzcê konkursu.
Tym razem kurs jêzykowy wygra³
czternastoletni Mateusz Winkowski
(aga)
z Krotoszyna.
W CZYM RZECZ ?
am obawy, czy mogê zabieraæ g³os, publicznie zwanym, w sprawie tak nie
podlegaj¹cej dyskusji, jak zasadnoœæ
potwierdzania na ka¿dym kroku, ¿e
jestem synem Tej ziemi. Ziemi, która
jest moim domem, ostoj¹ wartoœci
wyniesionych z rodzinnej tradycji, ale
te¿ jej skomplikowanej historii.
Trudno sobie uœwiadomiæ czas,
w którym moje pokolenie wzrasta³o,
dojrzewa³o i próbowa³o szukaæ normalnoœci w œwiecie takim, jakie zna³o. Ostoj¹ szukania prawdy, jak zawsze, by³ dom, koœció³ i… szko³a.
Orze³ bia³y, bia³o-czerwone barwy
narodowe, Hymn pañstwowy, to zawsze by³y œwiêtoœci niezbywalne dla
pokoleñ Polaków. Nawet wtedy, gdy
przyw³aszczyli sobie prawo do tych
symboli ci, którzy prawa do nich, tak
naprawdê, nie mieli, nic nie ujmuj¹c
znaczeniu symboliki sierpa i m³ota.
Z sierpem sam mia³em do czynienia
w dzieciñstwie, a z m³otem mój oj-
sce, z którego o 9.15 odje¿d¿a autobus
do Poznania.
Jak podkreœli³ w telefonicznej rozmowie z redakcj¹, nieopodal stoi tablica z rozk³adem jazdy. Niestety, nie
zmienia to faktu, ¿e na poszczególnych przystankach brak pe³nej informacji o godzinach odjazdów, choæ
ka¿dy podró¿ny znajdzie takow¹ na
wszystkich szanuj¹cych siê dworcach
autobusowych. Mo¿e wiêc, miast siê
obra¿aæ, warto dorównaæ do lepRomana Hyszko
szych?
ciec – w kamienio³omach, w hitlerowskiej niewoli.
Dzisiaj mamy prawo cieszyæ siê,
¿e jesteœmy narodem wolnym, niepodleg³ym. Radowaæ siê ka¿dym
dniem. Tylko czy nale¿ycie odnosimy siê do symboli naszej narodowej
to¿samoœci i czy ich nie nadu¿ywamy? I czy w³aœciwie je odczytujemy?
Na krotoszyñskim rynku odbywa
siê wa¿ne œwiêto dla stra¿aków. Orkiestra gra Jeszcze Polska nie zginê³a. Pododdzia³y i sztandary w nale¿ytym ordynku. Nikt siê nie zatrzymuje.
Na ³awkach siedz¹ przypadkowi obserwatorzy. Okrycia ich g³ów pozostaj¹ na swoich miejscach. Có¿, nie
wszyscy musimy byæ tym wydarzeniem zainteresowani. Ale w tym jednym momencie, w tej jednej chwili?
Gdy przed meczem reprezentacji
Polski w jakiejkolwiek dziedzinie
sportu grany jest Hymn pañstwowy,
a zdobyty z³oty medal uwieñcza s³awê sportowca i Polaka, ogarnia mnie
£.CICHY
Telegraf
Tymczasowy przystanek usytuowano ko³o „Lidla” na ul. Sienkiewicza
W imieniu krotoszyñskiej „Solidarnoœci” ¿egnam naszego Kolegê
entuzjazm
i wzruszenie.
Czy jednak
nie jest nadu¿yciem kilkukrotne œpiewanie s³ów
Hymnu na
zmianê z innymi kibicowskimi przyœpiewkami
podczas meczu, który z reszt¹ ostatnio (10 wrzeœnia) nie by³ szczytem
osi¹gniêæ naszej reprezentacji. Coraz
czêœciej zdarza siê to tak¿e w czasie
rozgrywek klubowych. Fakt, ¿e nasz
Hymn ma melodiê skoczn¹ i pe³n¹
radoœci. Wszak jest mazurkiem. Ale
jest te¿ Hymnem. Dzie³em donios³ym w s³owach i melodii.
Nie twierdzê, ¿e mam racjê, ale
dajê to pod rozwagê ka¿demu, komu
na sercu le¿y poszanowanie symboli,
które œwiadcz¹ o tym, ¿e jesteœmy, tymi, którymi jesteœmy – Polakami.
Jan Rosik
œUp
Henryka Jelinowskiego
dzia³acza NSZZ „Solidarnoœæ” w Krotoszynie,
przewodnicz¹cego Komitetu Zak³adowego NSZZ „Solidarnoœæ”
w Spó³dzielni Inwalidów „Jutrzenka”,
cz³onka MKK „Solidarnoœæ”,
uczciwego cz³owieka oddanego sprawom zwi¹zkowym
i innym ludziom
Krzysztof Skrzypczak
Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e 11 wrzeœnia 2013 roku zmar³
w wieku 84 lat
œUp
Henryk Jelinowski
nasz wieloletni Kolega i zas³u¿ony pracownik „Jutrzenki”, dzia³acz
„Solidarnoœci”, porz¹dny i dobry cz³owiek, przewodnicz¹cy Komitetu Zak³adowego „Solidarnoœæ” w 1980 roku i w latach nastêpnych. Na
zawsze pozostanie w naszej pamiêci.
Pracownicy Spó³dzielni Inwalidów „Jutrzenka” w Krotoszynie
i cz³onkowie ko³a NSZZ „Solidarnoœæ”
www.rzeczkrotoszynska.pl
3
Reklama
Pomyœl
o opale
– wyjaœnienie
W ostatnim numerze 36/2013 w artykule pt. Pomyœl o opale wkrad³ siê
b³¹d w wypowiedzi pana Piotra Wachowiaka ze sk³adu wêgla Przedsiêbiorstwo Handlowe Wachowiak
w Bo¿acinie.
Okazuje siê bowiem, ¿e firma
oferuje od kilku lat wêgiel o kalorycznoœci przekraczaj¹cej 30 tys. cal
tylko i wy³¹cznie krajowy, a nie importowany. Firma nigdy nie posiada³a, ani nie posiada w swojej ofercie
wêgla pochodzenia importowanego
o podanej kalorycznoœci.
Za nieœcis³oœæ przepraszam firmê
P. H. Wachowiak i wszystkich zainteresowanych.
Marcin Szyndrowski
Porównaj ceny paliw
Ceny paliw z 13 wrzeœnia na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich
Benice, Okrê¿na
Jarocin, Wojska Polskiego
Krotoszyn, ul. Tartaczna
Krotoszyn, ul. Magazynowa
Krotoszyn, ul. KoŸmiñska
Milicz, ul. Poprzeczna
Ostrów, ul. Krotoszyñska
5,72 z³
5,61 z³
5,72 z³
5,73 z³
5,79 z³
5,69 z³
5,61 z³
–
5,75 z³
5,69 z³
–
6,14 z³
5,74 z³
5,79 z³
5,69 z³
5,56 z³
5,69 z³
5,73 z³
5,71 z³
5,69 z³
5,65 z³
–
2,37 z³
–
2,49 z³
2,59 z³
2,34 z³
2,29 z³
Paliwa STATOIL
Olej napêdowy
z dowozem
NAJNI¯SZE CENY
NA RYNKU
Stacja Paliw – Benice
Tel. 505 133 454
lub 500 001 970
17 wrzeœnia 2013
4
Bezpieczeñstwo
Zarzuty dla kierowcy
26 kwietnia w Zdunach kierowca samochodu ciê¿arowego potr¹ci³ jad¹c¹ rowerem 58-letni¹ mieszkankê Zdun. Kobieta zmar³a
w szpitalu kilka dni póŸniej. Dziœ wiadomo, ¿e mê¿czyzna stanie
przed s¹dem.
szczególnych œrodków ostro¿noœci
i najecha³ na prawid³owo poruszaj¹c¹
siê mieszkankê Zdun – t³umaczy
rzecznik prasowy ostrowskiej prokuratury okrêgowej, Janusz Walczak.
Za swój czyn mê¿czyzna odpowie
przed s¹dem. – W toku postêpowania
30-latek przyzna³ siê do winy t³umacz¹c, ¿e zauwa¿y³ kobietê dopiero
w ostatnim momencie – dodaje J. Walczak. Kierowcy grozi od 6 miesiêcy
do 8 lat pozbawienia wolnoœci.
(szyn)
W minionym tygodniu, w nocy
z czwartku na pi¹tek, oko³o godz. 4.00
do krotoszyñskiej stra¿y po¿arnej wp³ynê³o zg³oszenie o p³on¹cym samochodzie na ul Kobyliñskiej w Krotoszynie,
w pobli¿u supermarketu Netto.
Gdy stra¿ dotar³a na miejsce, okaza³o siê, ¿e stoj¹cy na parkingu ford focus
ca³y jest wp³omieniach. Drzwi auta by³y otwarte, w pobli¿u nie znaleziono
jednak osób poszkodowanych. – Kierowca zpiekarni, który widzia³ ca³e zajœcie, podj¹³ próbê gaszenia ognia gaœnic¹ proszkow¹, ta jednak okaza³a siê
nieskuteczna – informuje rzecznik prasowy stra¿y, Tomasz Niciejewski.
Stra¿acy ugasili ogieñ. – W trakcie
akcji na miejsce zdarzenia dotarli w³a-
Na problem zwróci³a uwagê radna Jolanta Borska, stwierdzaj¹c podczas
sierpniowej sesji, ¿e policja i stra¿ miejska powinny czêœciej patrolowaæ rynek
i legitymowaæ przebywaj¹ce tam osoby. Do dyskusji w³¹czy³ siê komendant
stra¿y miejskiej Waldemar Wujczyk.
Wed³ug niego stra¿ niewiele mo¿e pomóc, bo po 22.00 nie ma ju¿ na terenie
miasta samodzielnych patroli. – Za interwencje odpowiada wiêc policja –
powiedzia³.
Krotoszyñska policja nie uwa¿a jednak, by interwencje podejmowane
przez funkcjonariuszy w obrêbie rynku
by³y oszczêdne. – Osoby spo¿ywaj¹ce
alkohol, zak³ócaj¹ce porz¹dek publiczny lub ciszê nocn¹, a tak¿e u¿ywaj¹ce
s³ów nieprzyzwoitych, by³y karane
mandatami lub pouczane – twierdzi
rzecznik prasowy policji, W³odzimierz
Sza³.
Jak informuje, od pocz¹tku roku na
terenie miasta funkcjonariusze ujawnili 327 przypadków spo¿ywania alkoholu wbrew zakazom. W ramach tych
dzia³añ 305 osób ukarano mandatami,
21 pouczono, a w przypadku jednej
sporz¹dzono wniosek do s¹du o ukaranie. Poza tym policjanci ujawnili 144
wykroczenia przeciwko obyczajnoœci
publicznej. 131 osób ukarano za to
JRG.PSP.KROTOSZYN
Auto stanê³o w ogniu
Tydzieñ temu pisaliœmy o ma³o chlubnym zwyczaju niektórych krotoszynian –
przesiadywaniu do póŸnych godzin nocnych na ³awkach i spo¿ywaniu alkoholu na rynku.
Po¿ar ugaszono urz¹dzeniem „One Seven”
œciciele auta. Po ca³kowitym ugaszeniu
po¿aru samochód zosta³ przestawiony
w miejsce bezpieczne – mówi rzecznik.
Dodaje, ¿e prawdopodobn¹ przyczyn¹
zapalenia siê samochodu by³o zwarcie
instalacji elektrycznej. Dzia³ania stra¿aków trwa³y godzinê.
(aga)
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Przypomnijmy: do tragicznego zdarzenia dosz³o w okolicy placu Koœciuszki. Kierowca samochodu ciê¿arowego (30-letni mieszkaniec Œremu)
potr¹ci³ 58-letni¹ zdunowiankê. Tu¿
po zdarzeniu poszkodowana trafi³a na
oddzia³ intensywnej opieki medycznej. Zmar³a na skutek obra¿eñ g³owy.
– Sprawê badali powo³ani przez
prokuraturê biegli. Mê¿czyŸnie zosta³
przedstawiony akt oskar¿enia. Zebrany materia³ udowadnia, ¿e to kierowca
samochodu ciê¿arowego nie zachowa³
Popijawy w centrum
„¯yjemy w pañstwie prawa i ka¿dy, kto nie narusza porz¹dku prawnego,
ma prawo siedzieæ na ³awce w rynku” – podkreœla W. Sza³
R E K L A M A
Pogorzela
PSP GOSTYÑ
GroŸny po¿ar leœniczówki
Stra¿akom uda³o siê w porê ugasiæ po¿ar
7 wrzeœnia rano dosz³o do po¿aru budynku gospodarczego w leœniczówce Dobra Pomoc. W akcji gaœniczej wziê³y udzia³ cztery jednostki stra¿y po¿arnej. Nikomu nic siê nie sta³o. Straty oszacowano
wstêpnie na 10 tys. z³.
Do po¿aru dosz³o ok. godz. 8.00. Najpierw ogieñ pojawi³ siê w budynku
gospodarczym. Przylega do niego
wiata, pod któr¹ by³o kilkanaœcie metrów szeœciennych drewna, blisko stoi
te¿ budynek z hydroforem.
Pierwsz¹ jednostk¹, jaka ju¿ po 10
minutach dotar³a na miejsce po¿aru,
by³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Pogorzeli. Sytuacja nie by³a ³atwa. Stra¿acy musieli nie tylko ugasiæ ogieñ,
ale te¿ zapobiec rozprzestrzenieniu siê
go na s¹siednie budynki i pobliski las.
– Gdyby ogieñ rozprzestrzeni³ siê na
drzewa, straty by³yby ogromne – pod17 wrzeœnia 2013
kreœla Ireneusz Ma³ecki z Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gostyniu.
Budynek gospodarczy sp³on¹³ doszczêtnie, podobnie jak wiata z drewnem. Uda³o siê uratowaæ obiekt z hydroforem. Akcja trwa³a ponad 3 godziny, a bra³y w niej udzia³ 4 zastêpy
stra¿y z Gostynia, Pogorzeli i G³uchowa. Nikt nie odniós³ obra¿eñ. Trwa
ustalanie przyczyny po¿aru, jest jednak bardzo prawdopodobne, ¿e dosz³o do zaprószenia ognia przez
mieszkañców posesji.
(tytus)
www.rzeczkrotoszynska.pl
mandatami,
2 pouczono,
wobec 11 skierowano wnioski
do s¹du. Z kolei w przypadku zak³óceñ
porz¹dku funkcjonariusze ukarali mandatami 78 osób, 10 pouczono, a wobec
5 skierowali wnioski do s¹du.
– Z drugiej strony ¿yjemy w pañstwie prawa ika¿dy, kto nie narusza porz¹dku prawnego, ma prawo siedzieæ
na ³awce w rynku. Aby kogoœ wylegitymowaæ, trzeba mieæ podstawy. Nie wyobra¿am sobie sytuacji, aby policjant,
widz¹c naruszenie prawa, nie podj¹³
stosownej interwencji – zaznacza rzecznik policji. – Na wiêkszoœci ulic zdarzaj¹ siê problemy, a to wi¹¿e siê z interwencjami policjantów. Jesteœmy tam,
gdzie wymaga tego sytuacja. Ka¿dy
z mieszkañców chcia³by widzieæ ca³y
czas „mundurowego” na swojej ulicy.
To przerasta nasze mo¿liwoœci. Oczywiœcie, zrobimy wszystko, aby wyeliminowaæ niepokoj¹ce zjawiska. W. Sza³ apeluje przy okazji do mieszkañców, by
zg³aszali policji naruszenia porz¹dku
publicznego niezale¿nie od pory dnia
czy nocy. Jak informuje, dzielnicowym
dla rejonu rynku jest st. sier¿. Patryk
Cepa. Ka¿dy mo¿e zg³osiæ mu konkretn¹ sprawê, telefonuj¹c pod numer 669
403 879. – Jesteœmy po to, by jak najlepiej s³u¿yæ spo³eczeñstwu – podkreœla
(aga)
W. Sza³.
5
Reklama
Brud i smród wokó³ pojemników?
Temat pojemników na u¿ywan¹
odzie¿ wyp³yn¹³ podczas sierpniowej
sesji rady miejskiej. R. Olejnik stwierdzi³ wtedy, ¿e najlepszym wyjœciem
by³aby ich likwidacja: – Czy my jesteœmy zwi¹zani jak¹œ wieloletni¹ umow¹
z firm¹ odpowiedzialn¹ za te pojemniki? Czy nie mo¿emy z nich zrezygnowaæ? To, co siê dzieje, zakrawa na kpinê. Wokó³ pojemników jest tylko brud
i smród. Mamy segregacjê œmieci,
miasto zaczyna powoli wygl¹daæ ³adnie, a to dziadostwo psuje jego wizerunek.
Okazuje siê jednak, ¿e ¿aden z pojemników nie stoi na terenie gminnym. Naczelnik wydzia³u gospodarki
komunalnej Micha³ Kurek poinformowa³, ¿e tylko w tym roku magistrat
dwukrotnie odmówi³ zgody na ustawienie ich w pasach dróg gminnych. –
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Na terenie gminy Krotoszyn stoi kilkadziesi¹t pojemników na u¿ywan¹ odzie¿. Zdaniem
radnego Romana Olejnika nie przynosz¹ one ¿adnego po¿ytku, a zaœmiecaj¹ miasto.
„Pojemniki s¹ opró¿niane dwa razy w miesi¹cu” – twierdzi rzecznik prasowy firmy „Wtórpol”
R
E
K
L
A
M
Firma praktycznie próbowa³a wymusiæ na nas te zezwolenia, ale odmówiliœmy. Gwarantujê wiêc, ¿e pojemniki
nie stoj¹ na naszych terenach. Gdy firma próbuje „na dziko” je ustawiaæ, to
nakazujemy usun¹æ je w ci¹gu tygodnia. Je¿eli nie usuwa, od razy naliczamy kary. Pojemniki stoj¹ wiêc tylko na
gruntach innych w³aœcicieli – wyjaœni³.
Obecnie w obrêbie gminy Krotoszyn stoi 27 pojemników na odzie¿
u¿ywan¹. Nale¿¹ do firmy Wtórpol ze
Skar¿yska-Kamiennej.- Pojemniki s¹
nasz¹ w³asnoœci¹, ale my dzier¿awimy
je innym firmom. One ustawiaj¹ pojemniki, zarz¹dzaj¹ nimi i porz¹dkuj¹
je, a potem przekazuj¹ nam zebran¹
odzie¿ – powiedzia³ nam rzecznik prasowy Wtórpolu, Mateusz Bolachowski. Wed³ug rzecznika s¹ one opró¿niane dwa razy w miesi¹cu. – Ale zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e ktoœ robi porz¹dek
w domu i wyrzuca spor¹ iloœæ ubrañ.
Wtedy pojemniki mog¹ zostaæ zape³-
nione nawet w dwa dni. Zapewniam
jednak, ¿e w ci¹gu kilku dni pracownicy podjad¹ i wyczyszcz¹ wszystkie pojemniki na terenie gminy Krotoszyn.
Ju¿ przekaza³em to zlecenie – zadeklarowa³ rzecznik.
Warto te¿ wyjaœniæ, ¿e wbrew powszechnej opinii, u¿ywana odzie¿ pozyskiwana z pojemników nie jest przekazywana osobom potrzebuj¹cym.
– Tekstylia, które do nas trafiaj¹, w 70
proc. s¹ w tak z³ym stanie, ¿e przekazujemy je do produkcji czyœciwa. Reszta
idzie na eksport albo do sklepów z u¿ywan¹ odzie¿¹ – informuje M. Bolachowski. Rzecznik podkreœla jednak,
¿e czêœæ zysków jest przekazywana
osobom potrzebuj¹cym: – W³aœciciel
naszej firmy za³o¿y³ fundacjê, która
wspó³pracuje z oœrodkami pomocy
w ca³ym kraju. Organizuje z nimi wiele akcji charytatywnych. I czêœæ zysków trafia w³aœnie do tych instytucji.
Agnieszka Marciniak
A
17 wrzeœnia 2013
6
Sprawy
Fortepian
gotowy,
w auli remont
O pieni¹dze na renowacjê zabytkowego fortepianu burmistrz Julian Jokœ
zwróci³ siê do radnych miejskich.
– Kto by³ w gimnazjum na imprezach,
ten wie, ¿e setki ludzi na nie przychodz¹, a prawie zawsze ktoœ gra na fortepianie. To zabytek. Jest bardzo du¿y,
jego gabaryty s¹ rzadko spotykane
w kraju – stwierdzi³ podczas sierpniowej sesji. O wsparcie finansowe remontu instrumentu lokalne w³adze
poprosi³y te¿ przedsiêbiorców. Uda³o
siê zebraæ ponad 6 tys. – Szko³a równie¿ wygospodarowa³a jakieœ œrodki,
ale trzeba do³o¿yæ 28 tys. Renowacja
wymaga du¿ych nak³adów, bo elementy trzeba sprowadzaæ a¿ z Lipska
– t³umaczy³ burmistrz. Jego wniosek
spotka³ siê akceptacj¹. Zdecydowana
wiêkszoœæ radnych zag³osowa³a za
do³o¿eniem potrzebnych œrodków.
Dziœ fortepian jest ju¿ po renowacji, która kosztowa³a 39, 6 tys. z³. – To
koncertowy i bardzo wartoœciowy instrument. Nie wiem, czy w okolicach
znajdzie siê drugi tak du¿y fortepian.
To bardzo stary instrument. Jest w naszej szkole od lat. Podejrzewam, ¿e
pamiêta jeszcze czasy Liceum Pedagogicznego – mówi dyrektor szko³y,
Alina Binkofska. Prace renowacyjne
wykonywa³ Sylwester Kowalczyk
z Piotrowa ko³o Blizanowa. – Widzia³am go po zakoñczonych pracach.
Jest piêkny, prezentuje siê niesamowicie. Na oficjalne ods³oniêcie instru-
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Koncertowy fortepian z Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie przeszed³ renowacjê za prawie 40 tys. z³,
a szkolna aula jest w³aœnie remontowana.
Prace renowacyjne wykonywa³ Sylwester Kowalczyk z Piotrowa
mentu bêdzie trzeba jednak jeszcze
poczekaæ. Dyrektor zamierza zaprezentowaæ go dopiero na pocz¹tku
paŸdziernika.
Teraz remontowana jest szkolna
aula. – Ona znajduje siê w odrêbnym
skrzydle, wiêc prace nie koliduj¹
w ¿aden sposób z procesem dydaktycznym. Od dawna planowaliœmy re-
Powstanie plan
œcie¿ek rowerowych?
mont auli, ale najpierw trzeba by³o
zabezpieczyæ inne rzeczy, jak klasy
lekcyjne. To by³o wa¿niejsze – mówi
dyrektor. W ramach prac wzmocniony zostanie strop, wymienione bêd¹
pod³ogi, instalacja grzewcza i elektryczna. – Trzeba wzmocniæ strop, bo
ugina siê od jakiegoœ czasu. To trochê
wyd³u¿y³o ca³¹ procedurê, gdy¿ trze-
ba by³o opracowaæ dokumentacjê
techniczn¹. To jest stuletni budynek,
a wiêc nie mo¿na siê dziwiæ, ¿e podczas remontu wychodz¹ pewne nieplanowane problemy i braki. Ca³oœæ
bêdzie kosztowa³a oko³o 60 tys. z³ –
dodaje A. Binkofska. Ca³e zadanie
jest finansowane z miejskiego bud¿eAgnieszka Marciniak
tu.
Zamkowy Folwark
musi czekaæ
niedawne tragiczne wydarzenie
(œmieræ 79-letniej rowerzystki pod ko³ami cysterny na jednym z krotoszyñskich rond – przyp. red.), taka koncepcja by³aby jak najbardziej na miejscu.
Œcie¿ki wp³yn¹ na poprawê bezpie-
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Radna przedstawi³a pomys³ podczas
ostatniej sesji rady miejskiej. – Nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e œcie¿ki zachêc¹
mieszkañców do zostawiania samochodów w domach i korzystania z rowerów. Poza tym, bior¹c pod uwagê
„Koncepcja poprawi³aby poziom bezpieczeñstwa na drogach” – uwa¿a N. Robakowska
czeñstwa na naszych drogach. Mog¹
te¿ byæ elementem promocji miasta.
Zachêcam do wykonania projektu razem z innymi zarz¹dcami dróg w naszej gminie – zwróci³a siê do w³adz
miejskich.
Temat natychmiast podchwyci³
burmistrz Julian Jokœ, który stwierdzi³, ¿e gmina powinna zrealizowaæ
zadanie razem ze starostwem. – Trzeba przeznaczyæ na to wspólne œrodki.
Gdybyœmy tak¹ koncepcjê opracowali, to mo¿e ju¿ w latach 2014 – 2015
moglibyœmy jakieœ zadanie zrealizowaæ. Proszê zabezpieczyæ œrodki
w bud¿ecie, my te¿ to zrobimy – zwróci³ siê do obecnego na posiedzeniu
starosty Leszka Kulki. – Apelujê o to,
bo poruszanie siê rowerzystów po
jezdniach bez wyznaczonego specjalnego pasa jest bardzo niebezpieczne –
doda³. L. Kulka zadeklarowa³, ¿e
w najbli¿szym czasie powiat pochyli
siê nad tematem. – To bardzo ciekawy
pomys³, warto siê w³¹czyæ – stwierdzi³.
(aga)
Zyskali kierowcy i przedsiêbiorcy
W ostatnim czasie oddano do u¿ytku
przebudowany odcinek drogi powiatowej Siedlec – Babkowice (gm.
Pêpowo) o d³ugoœci ok. 200 m.
Inwestycja kosztowa³a 160 tys. z³
i zosta³a zrealizowana dziêki finansowej wspó³pracy trzech podmiotów: powiatu gostyñskiego, gminy
Pêpowo i firmy Emilgrana, która
dzia³a w Siedlcu i zajmuje siê produkcj¹ wysokogatunkowych serów.
17 wrzeœnia 2013
Oba samorz¹dy przeznaczy³y na ten
cel ³¹cznie kwotê 80 tys. z³ (po 40
tys. ka¿dy), natomiast przedsiêbiorstwo przyzna³o dotacjê w wysokoœci
80 tys. z³.
– Mamy w tym wypadku do czynienia ze stosunkowo skromn¹ inwestycj¹, która jest jednak interesuj¹cym i buduj¹cym przyk³adem wspó³dzia³ania ró¿nych podmiotów na
rzecz poprawy jakoœci dróg – uwa-
¿a etatowy cz³onek Zarz¹du Powiatu Gostyñskiego, Jerzy Ptak. – Uda³o siê po³¹czyæ potrzeby prywatnego
inwestora z interesem publicznym.
Dziêki temu przedsiêwziêciu gmina
Pêpowo poprawi³a swoj¹ infrastrukturê drogow¹, a firma „Emilgrana” uzyska³a lepszy dojazd do
siedziby. W ten sposób zyskali kierowcy i przedsiêbiorcy.
Alfred Siama
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Zdaniem radnej Natalii Robakowskiej w³adze Krotoszyna wraz z w³adzami powiatu powinny
wspólnie opracowaæ koncepcjê przysz³ych œcie¿ek rowerowych.
Mo¿liwe, ¿e ta ulica zostanie wyremontowana w przysz³ym roku
O fatalnym stanie ulicy Zamkowy
Folwark w Krotoszynie przypomnia³a ostatnio so³tys Osuszy (gm. Krotoszyn), Izabela P³ugowska. – W zesz³ym roku pod petycj¹ w tej sprawie
zbiera³am podpisy mieszkañców oraz
w³aœcicieli firm przy Zamkowym Folwarku. W petycji prosiliœmy o now¹
nawierzchniê, ale nie by³o ¿adnego
odzewu – powiedzia³a podczas sierpniowej sesji rady miejskiej.
Zamkowy Folwark jest drog¹ powiatow¹. Poniewa¿ na posiedzeniu
by³ obecny starosta Leszek Kulka,
so³tys ponowi³a proœbê o przeprowadzenie remontu ulicy. – Do tych firm
www.rzeczkrotoszynska.pl
przyje¿d¿a naprawdê bardzo du¿o ludzi. Do hurtowni zabawek przyje¿d¿aj¹ ca³e autobusy dzieci, ¿eby spêdziæ
czas w „Figlolandzie”. A droga jest
w strasznym stanie, naprawdê potrzebuje modernizacji – argumentowa³a.
Starosta przyzna³ co prawda, ¿e
ulica wymaga remontu, ale podkreœli³,
i¿ w najbli¿szych miesi¹cach mieszkañcy nie maj¹ co liczyæ na poprawê
sytuacji: – Wpiszemy remont tego 600
-700-metrowego odcinka do przysz³orocznego bud¿etu, jeœli taka bêdzie decyzja radnych. Potrzeby s¹ wielkie,
ale œrodki finansowe niewielkie.
(aga)
W skrócie
Najnowsze informacje
z KoŸmina i gminy
Odwiedzi³y Daniê. Dwie uczennice z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w KoŸminie, Milena KaŸmierczak i Karina Paterek, uczestniczy³y w projekcie, dziêki któremu przez dwa tygodnie uczy³y siê w Akademii Sportu Idraetschojskole w duñskim mieœcie Gerlev. Wiêcej na
ten temat na s. 15.
Stronê redaguje:
Agnieszka Marciniak
tel. 662 042 497
Trzeci zlot maluchów
Notatnik
16 wrzeœnia œwietlica œrodowiskowa
przy Szkole Podstawowej nr 3 wznowi³a dzia³alnoœæ. Zajêcia prowadzone s¹ od poniedzia³ku do pi¹tku, zawsze od 15.00 do 18.00.
8 wrzeœnia do KoŸmina zawita³o a¿ 150 maluchów z ró¿nych stron Polski. Mi³oœnicy tych uroczych pojazdów
przyjechali na III Zlot Fiata 126p, aby siê nimi pochwaliæ i podzieliæ z innymi swoj¹ pasj¹.
zeum Ziemi KoŸmiñskiej, oprowadzani przez opiekuna tej placówki,
Micha³a Pietrowskiego.
G³ównym punktem zlotu by³a
uroczysta parada maluchów ulicami
miasta, budz¹ca ogromne zainteresowanie mieszkañców KoŸmina. Potem w³aœciciele prezentowali swe po-
26 wrzeœnia o 15.00 w oœrodku kultury rozpocznie siê darmowy kurs
makramy, czyli wykonywania bi¿uterii z nici. Zajêcia poprowadzi
przedstawicielka firmy Adriana.
Chêtni proszeni s¹ o zabranie na kurs
styropianowej p³ytki lub filcu.
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Imprezê zorganizowali Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Powstañców
Wielkopolskich,
Stowarzyszenie
Przyjació³ I LO oraz gmina KoŸmin
Wlkp. Imprezê oficjalnie otworzy³
burmistrz Maciej Bratborski. Nastêpnie, po rejestracji samochodów,
uczestnicy zlotu mogli zwiedziæ Mu-
20 wrzeœnia o 14.30 rozpocznie siê
kolejna sesja rady miejskiej. Podczas
posiedzenia radni omówi¹ m.in.
sprawozdanie z wykonania bud¿etu
za pierwsze pó³rocze 2013 r., zmiany
w op³atach za korzystanie z gminnych obiektów oraz funkcjonowanie
strefy p³atnego parkowania.
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Na zlot przyjecha³o ponad 150 „maluchów” z ca³ej Polski
Jednym z g³ównych punktów zlotu by³a prezentacja aut na parkingu miejskim
jazdy na parkingu miejskim. Przygotowano te¿ ciekawe konkurencje.
Slalom pomiêdzy pacho³kami ze
szklank¹ wody na masce auta, pchanie pojazdu na czas na odcinku 20
metrów, toczenie ko³a oraz rzut dêtk¹
obudzi³y w uczestnikach konkursów
ducha rywalizacji, a obserwatorów
wprawi³y w dobry humor.
Naj³adniejszym pojazdem na zlocie zosta³ maluch z Poznania, a jego
w³aœciciel dosta³ w nagrodê puchar
ufundowany przez gminê. W³aœcicielem najstarszego pojazdu okaza³ siê
Sebastian Garkowski z KoŸmina, posiadaj¹cy fiata 126p z 1976 r. Wybrano te¿ najlepiej zachowane i zadbane
oraz najbardziej stiuningowane auto.
Na zlocie nie zabrak³o akcentów
muzycznych. Wyst¹pi³a warszawska
kapela Trace, a gwiazd¹ wieczoru by³a Alicja Janosz, zwyciê¿czyni pierwszej edycji programu Idol. Organizatorzy zapowiadaj¹ kolejne edycje imprezy, która – s¹dz¹c po frekwencji –
okaza³a siê prawdziw¹ frajd¹ dla w³aœcicieli maluchów oraz widzów.
(lt)
28 wrzeœnia w Liceum Ogólnokszta³c¹cym, z okazji 140-lecia tej
placówki, odbêdzie siê IX Zjazd Kole¿eñski. Impreza rozpocznie siê
o 10.00 Msz¹ œw. w koœciele œw.
Wawrzyñca. Na po³udnie zaplanowano uroczyste powitanie, a na
14.00 obiad. Wieczorem uczestnicy
zjazdu bêd¹ siê bawili na jubileuszowym balu w hotelu Pod Szyszkami.
Do 30 wrzeœnia w magistracie potrwa ankietowe badanie jakoœci obs³ugi petentów. Osoby korzystaj¹ce
z us³ug urzêdu bêd¹ proszone o wype³nienie anonimowej ankiety, a potem wrzucenie jej do urny w punkcie
informacyjnym.
Udany sezon na basenie Nowe sale u Parkowych Skrzatów
Ciep³e tegoroczne lato sprawi³o, ¿e wielu z nas szuka³o och³o- Przedszkole Parkowe Skrzady nad wod¹, a poniewa¿ w pobli¿u nie ma zbyt wielu jezior, ob- ty wraz z rozpoczêciem roku
lê¿enie prze¿ywa³y baseny miejskie.
szkolnego otwar³o dwie non¹ przeprowadzone prace modernizacyjne przy schodach niecki g³ównej.
– Jestem zadowolony z tegorocznego
sezonu. Nie mieliœmy ¿adnej awarii
w jego trakcie, a frekwencja dopisa³a
– podsumowuje S. Grucha³a.
Basen ma ju¿ ponad 40 lat, a powsta³ dziêki determinacji lokalnej spo³ecznoœci. W 1967 r. zawi¹za³ siê spo³eczny komitet jego budowy, na czele
którego stan¹³ Stanis³aw Szczepaniak.
W sk³ad komitetu weszli ponadto Tadeusz Maleszka i Józef Ratajski. Autorem projektu k¹pieliska by³ mgr in¿.
Kazimierz S³omka, absolwent Politechniki Warszawskiej, który zaprojektowa³ wówczas podobny obiekt dla
Wroc³awia. Przez 3 lata wiele osób
i zak³adów pracy anga¿owa³o siê
w prace przy inwestycji. Mieszkañcy
KoŸmina opodatkowali swe zarobki
na rzecz basenu. M³odzie¿ w czynie
spo³ecznym budowa³a nieckê. Powstawa³y kolejne obiekty: brodzik dla dzieci, boiska sportowe do koszykówki,
siatkówki i kometki, pawilon gastronomiczny, parking i zaplecze sanitarne.
(traw)
we sale przedszkolne.
KoŸmiñskie przedszkole zyska³o nowe
sale dziêki przeniesieniu Klubu Seniora
do budynku po tzw. ma³ym szpitalu na
ul. Stêszewskiego. Sale te zosta³y wyremontowane, wymieniono instalacjê
ogrzewania oraz kaloryfery, instalacjê
elektryczn¹, zmieniono pod³ogê, czyli
za³o¿ono specjalne p³yty, a na nie po³o¿ono wyk³adzinê. Pomieszczenia wraz
z korytarzem zosta³y pomalowane
i przystosowane dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Koszty remontu pokry³a gmina.
Dwie nowe sale zajmuj¹ dzieci
w wieku piêciu i szeœciu lat, dziêki czemu przedszkole zyska³o wiêcej wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym
dla najm³odszych wychowanków. Do
przedszkola uczêszcza 269 dzieci,
z czego 70 to trzylatki. Przedszkolaki s¹
podzielone na 12 grup, czyli 2 grupy
trzylatków, 1 grupa trzy- iczterolatków,
3 grupy czterolatków, 4grupy piêciolatków i 2 grupy szeœciolatków.
Przedszkole Parkowe Skrzaty,
oprócz swej g³ównej siedziby przy ul.
ARCHIWUM
KoŸmiñski basen usytuowany jest
wœród zieleni na ul. Pleszewskiej.
Mo¿na z niego korzystaæ od 1 czerwca do 31 sierpnia od 10.00 do 19.00.
Bilet normalny kosztowa³ w tym roku
7 z³, ulgowy dla dzieci, m³odzie¿y
szkolnej, studentów, emerytów i rencistów – 3,50 z³. Mo¿na te¿ by³o nabyæ
bilet jednorazowy rodzinny dla 4 osób
za 16,50 z³
Karnet normalny na ca³y sezon k¹pielowy kosztowa³ 170 z³, natomiast
karnet ulgowy – 85 z³. Po nabyciu biletu mo¿na by³o korzystaæ z basenu
g³ównego oraz brodzika dla dzieci, placu zabaw, boisk do siatkówki pla¿owej
i pi³ki no¿nej oraz grilla i punktu gastronomicznego. Upalne dni sprawi³y,
¿e tego lata odwiedzaj¹cych basen by³o wielu. – Frekwencja na basenie by³a wy¿sza o 20 procent ni¿ w roku ubieg³ym – mówi S³awomir Grucha³a, dyrektor Gminnego Oœrodka Sportu. Tegoroczny zysk z biletów na basen wyniós³ ponad 72 tys z³.
Przed rozpoczêciem sezonu na basenie wymieniono system chlorowania
wody. W niedalekiej przysz³oœci zosta-
Dwie nowe sale zajmuj¹ dzieci w wieku piêciu i szeœciu lat
Zamkowej, prowadzi tak¿e dwa oddzia³y na ul. Boreckiej oraz jeden na ul.
Strzeleckiej. Mieszkañcy KoŸmina
i okolic bardzo zyskali na jego powiêkszeniu, gdy¿ wiêcej dzieci mog³o ju¿
wieku trzech lat rozpocz¹æ sw¹ przygodê z edukacj¹, a rodzice ze spokojem
o swe pociechy wrócili do pracy i codziennych obowi¹zków.
Seniorzy natomiast zyskali dodatko-
we pomieszczenia na rozwijanie swych
pasji italentów. KoŸmiñskie przedszkole oddano do u¿ytku w 1979 roku .Powsta³o ono z inicjatywy w³adz miasta
i gminy. Od momentu jego otwarcia do
chwili obecnej mury przedszkola opuœci³o 5.717 wychowanków. W wielu
przypadkach uczêszczaj¹ do niego
dzieci dawnych przedszkolaków.
(traw)
17 wrzeœnia 2013
8
Wieœci gminne
KOBYLIN
Marcin Szyndrowski. Tel. 782 722 685
Ostatnio odwiedzi³ nas dyrektor Jelinowski
Berdychów i Fija³ów od dawna czekaj¹ na remonty dróg.
Niektóre odcinki s¹ tak zniszczone, ¿e przejechanie przez
nie to prawdziwe osi¹gniêcie.
nawierzchnia, na razie na odcinku
do mostu. Dobrze by by³o, bo tutaj s¹
takie koleiny i dziury, ¿e ³atanie nic
nie daje – mówi so³tys Berdychowa,
Franciszek Hechman.
Podobnie jest w Fija³owie. Zniszczona droga brukowa, szeroka dos³ownie na jedno auto, spêdza sen
z powiek Ma³gorzacie Jañczak, so³-
P.W.P£ÓCIENNICZAK
O drodze w Berdychowie pisaliœmy
ju¿ w tym roku, ale od marca niewiele siê zmieni³o. Droga nadal jest pe³na wybojów. Dwa samochody ledwie siê na niej mieszcz¹, a kierowcy
ustêpuj¹ sobie miejsca.
– Ostatnio odwiedzi³ nas dyrektor
Powiatowego Zarz¹du Dróg w Krotoszynie i obieca³, ¿e powstanie nowa
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Droga w Fija³owie te¿ wymaga pilnych napraw
W Berdychowie na pocz¹tek PZD wykona drogê do mostu
tys wsi. Kierowca mo¿e zreszt¹ mieæ
problem z trafieniem do Fija³owa,
bowiem brakuje znaku z informacj¹.
– Na drodze g³ównej jest znak, ale
jak siê wje¿d¿a z g³ównej trasy na
Wyganów, zaczynaj¹ siê problemy.
Ludzie czêsto pytaj¹, jak do nas dojechaæ – mówi M. Jañczak. – Droga
wymagaj¹ca remontu prowadzi do
Starkówca i ca³a jest zniszczona. Dla
nas jednak najbardziej pal¹cym pro-
ZDUNY
£ukasz Cichy. Tel. 605 106 594
blemem jest brak znaku z informacj¹
o dzieciach wysiadaj¹cych z autobusu.
Skontaktowaliœmy siê z dyrektorem PZD, Krzysztofem Jelinowskim, który t³umaczy: – Jesteœmy po
podpisaniu umowy z firm¹ z Wa³brzycha, która wygra³a przetarg na
dostawê t³ucznia. Po 20 wrzeœnia
rozpoczniemy prace. W pierwszej kolejnoœci zrobimy ulicê Berdychowsk¹
w Kobylinie i drogê Grêbów – Cegielnia. Je¿eli chodzi o prace w Berdychowie i Fija³owie, to mieszkañcy
tych wsi musz¹ uzbroiæ siê w cierpliwoœæ. Znamy stan tych dróg, ale na
gruntowne remonty trzeba poczekaæ.
Je¿eli natomiast chodzi o znak w Fija³owie odnoœnie dzieci, to po sugestiach pani so³tys ju¿ go ustawiliœmy.
Sprawie drugiego znaku siê przyjrzymy.
(szyn)
Sebastian Poœpiech. Tel. 607 344 423
SULMIERZYCE
Podczas ostatniej sesji rady powiatu poruszono temat modernizacji drogi Baszków-Paw³owo. Na razie opracowywana
jest jej dokumentacja.
Do koñca roku budynek sulmierzyckiego Samodzielnego Publicznego Gminnego Oœrodka Zdrowia
przejdzie gruntown¹ modernizacjê. Czêœæ prac ju¿ wykonano.
Koszt wszystkich robót oszacowano na ponad 100 tys. z³.
Najwiêcej pytañ mieli radni Tomasz
Chudy i Andrzej Szeszycki, którzy remont drogi Baszków – Paw³owo uwa¿aj¹ za priorytetowy. Tym samym
wsparli starania so³tysa Baszkowa, Andrzeja Zaj¹czka, który od lutego walczy
o przyspieszenie prac zwi¹zanych
z modernizacj¹ tej drogi. – Naprawa tego odcinka usprawni ruch, zwiêkszy
krajowe zaplecze infrastrukturalne, co
w konsekwencji mo¿e zaowocowaæ popraw¹ sytuacji ekonomicznej u¿ytkowników drogi oraz poprawi walory turystyczno-rekreacyjne – t³umaczyli radni.
Zaznaczyli te¿, ¿e warto zastanowiæ siê
nad œcie¿k¹ pieszo-rowerow¹ wzd³u¿
wspomnianej drogi.
Jak patrzy na sprawê Powiatowy
Zarz¹d Dróg? – Ta droga jest ujêta
w wieloletnim planie inwestycyjnym.
Jeœli tylko zostanie opracowana dokumentacja, przyst¹pimy do modernizacji
– mówi dyrektor PZD, Krzysztof Jelinowski. Wicestarosta Krzysztof Kaczmarek dodaje: – W tym przypadku mówimy tak naprawdê nie omodernizacji,
a o budowie drogi, bowiem w wiêkszoœci to droga typowo gruntowa. Obecnie
pracujemy nad odpowiedni¹ dokumentacj¹, która powinna byæ gotowa jesz17 wrzeœnia 2013
„Prosimy o cierpliwoœæ” – apeluje wicestarosta
cze w tym roku. Potem oczywiœcie niezw³ocznie przyst¹pimy do budowy tej
drogi.
Wszystko wskazuje na to, ¿e modernizacja wspomnianej drogi nie nast¹pi szybko. Przygotowanie dokumentacji potrwa. Ewentualna budowa mia³aby miejsce dopiero w przysz³ym roku.
So³tys A. Zaj¹czek mia³ wczeœniej
jeszcze kilka innych wniosków, które
zosta³y przez Powiatowy Zarz¹d Dróg
ju¿ wykonane. Mowa o chodnikach,
które zosta³y wy³o¿one wzd³u¿ drogi
i ca³ego ogrodzenia starej czêœci Domu
Pomocy spo³ecznej w Baszkowie. Ze
spraw poruszonych przez so³tysa pozo-
staje tylko wycinanie wystaj¹cych krzaków i ga³êzi przy drodze powiatowej
z Baszkowa w kierunku Konarzewa.
I z tym problemem PZD jednak radzi sobie bez wiêkszych problemów –
Krzaki na wspomnianym odcinku s¹
przez nas cyklicznie wycinane, oczywiœcie w ramach naszych uprawnieñ
i mo¿liwoœci. Obecnie zajmuj¹ siê tym
Lasy Pañstwowe, które bêd¹ to robiæ
i porz¹dkowaæ to, co zostanie usuniête.
My staramy siê na bie¿¹co monitorowaæ te miejsca i robiæ tak, ¿eby przejezdnoœæ na tym odcinku by³a jak najbardziej bezpieczna – informuje dyrektor PZD w Krotoszynie, Krzysztof Je(szyn)
linowski.
Modernizacja oœrodka zdrowia
w Sulmierzycach by³a tematem niejednego posiedzenia radnych. W koñcu uda³o siê zabezpieczyæ w bud¿ecie
œrodki na ten cel. O celowoœci robót
przekonany jest burmistrz Piotr Kaszkowiak. – Obiekt bêdzie s³u¿y³ wszystkim mieszkañcom. Do tej pory zrobiono schody do apteki oraz gabinetów
specjalistycznych, poniewa¿ to by³o
najpilniejsze. Teraz trwa m.in. przystosowywanie pustych pomieszczeñ
na punkt konsultacyjny dla osób uzale¿nionych oraz wymiana ogrzewania
z wêglowego na gazowe – informuje.
O szczegó³ach mówi sekretarz
miasta, Karina B³aszczyk. Okazuje
siê, ¿e schody wykona³a Spó³dzielnia
Rzemieœlnicza z Krotoszyna za 9 tys.
840 z³. Zrobi³a te¿ podjazd dla osób
niepe³nosprawnych. Punkt konsultacyjny wci¹¿ jest robiony. Prace wykonuje firma Edmunda Pestki z Krotoszyna za 35 tys. z³. – Bêdzie to miejsce
dla wszystkich osób uzale¿nionych,
nie tylko od alkoholu. Ka¿dy bêdzie
móg³ w punkcie uzyskaæ wsparcie
i pomoc – mówi K. B³aszczyk.
www.rzeczkrotoszynska.pl
P. MARKIEWICZ
Modernizacja trwa
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Najpierw dokumentacja
Na razie wyremontowano schody
Za ponad 53 tys. z³ firma Romana
Zimniaka z Krotoszyna wymienia
z kolei piec wêglowy na gazowy. –
Zmiana ogrzewania ma wprowadziæ
oszczêdnoœci. Dodatkowo ka¿dy u¿ytkownik budynku bêdzie mia³ zamontowany licznik i bêdzie p³aci³ za tyle
gazu, ile zu¿yje – mówi P. Kaszkowiak – Prace maj¹ siê zakoñczyæ
4 paŸdziernika.
To jednak nie wszystko. W ca³ym
budynku wymieniana jest instalacja
elektryczna i sanitarna. W pierwszym
przypadku prace wykonuje firma
Przemys³awa Mazurka z Sulmierzyc
za 15 tys. z³, a w drugim firma R.
Zimniaka za nieco ponad 3 tys. z³.
(szyn)
9
Wieœci gminne
CIESZKÓW
S³awomir Pa³asz. Tel. 697 714 541
Co dalej z gminnymi mieszkaniami?
Posiadanie przez gminê programu,
który okreœla sposób gospodarowania jej nieruchomoœciami, jest wymogiem ustawy o ochronie praw lokatorów. Oprócz planów dotycz¹cych zarz¹dzania lokalami, umieszczono w nim tak¿e informacje
o gminnych nieruchomoœciach, ich
przeznaczeniu, stanie technicznym
czy bie¿¹cym wykorzystywaniu.
Z informacji zawartych w programie wynika, ¿e gmina Cieszków ma
w tej chwili 25 lokali mieszkalnych.
12 z nich uznanych zosta³o za mieszkania socjalne, przeznaczone dla
osób, które znalaz³y siê w trudnej sytuacji, bez dachu nad g³ow¹. 13 kolejnych to mieszkania nale¿¹ce do
gminy, ale dzier¿awione przez najemców. Projekt uchwa³y zak³ada³,
¿e w najbli¿szych czterech latach
liczba lokali socjalnych zwiêkszy siê
do 13 (jedno mieszkanie zosta³o podzielone), zaœ liczba mieszkañ wynajmowanych przez gminê mia³aby
obni¿yæ siê do 8. Gmina chcia³aby
wiêc sprzedaæ 4 z nich.
Pod m³otek mia³yby pójœæ szcze-
S.PA£ASZ
Radni gminy Cieszków w trakcie ostatniej sesji (29 sierpnia) uchwalili program gospodarowania zasobami mieszkaniowymi na lata 2013 – 1017. Znalaz³ siê w nim zapis, ¿e
gmina nie planuje w tym okresie sprzeda¿y mieszkañ komunalnych. Jak mówi wójt Ignacy Miecznikowski, mo¿e dojœæ do odstêpstw od tej regu³y, ale za ka¿dym razem decyzjê podejmowaæ bêdzie rada gminy.
Radni dok³adnie analizowali projekt programu w sprawie mieszkañ
gólnie mieszkania zlokalizowane
w wiêkszych skupiskach lokali nienale¿¹cych do gminy. Przyk³adowo:
w domu wielorodzinnym, który nale¿y do wspólnoty mieszkaniowej,
jedno z 10 mieszkañ jest w³asnoœci¹
Marcin Szyndrowski. Tel. 782 722 685
gminy, a pozosta³e zamieszkuj¹ osoby, które s¹ w³aœcicielami lokali.
W³aœnie takie mieszkania mia³yby
zostaæ sprzedane.
W programie znalaz³ siê te¿ zapis
mówi¹cy, ¿e do 2017 r. gmina nie
ROZDRA¯EW
Dochody i wydatki s¹ OK
planuje budowy nowych mieszkañ.
W trakcie obrad komisji rady gminy,
które mia³y miejsce przed sesj¹,
przewodnicz¹cy rady, Zdzis³aw Za³ê¿ny, zasugerowa³, ¿e warto zastanowiæ siê nad tym, czy w ogóle nie
zaprzestaæ pozbywania siê mieszkañ
gminnych. Piotr Koz³owski wnioskowa³ o to samo. Zbigniew Mroczek zauwa¿y³, ¿e gdyby gmina
chcia³a w przysz³oœci sprzedawaæ
mieszkania, warto by³oby ustaliæ
i zapisaæ w programie, które lokale
przeznaczone s¹ do zbycia. – Byæ
mo¿e jakimœ rozwi¹zaniem jest postawienie sprawy w ten sposób, ¿e
generalnie nie jesteœmy za sprzeda¿¹
mienia komunalnego, chyba ¿e
przedstawione zostan¹ nam takie racje ekonomiczne i organizacyjne,
które zawa¿¹ na decyzji o zbyciu danego mieszkania – rozwija³ swoj¹
myœl przewodnicz¹cy Za³ê¿ny.
Wójt Miecznikowski opisa³ przyk³ad Ujazdu, gdzie od d³u¿szego
czasu mówi³o siê, ¿e gdy rozpocznie
siê budowa œwietlicy, co w³aœnie nast¹pi³o, to gmina sprzeda obecnemu
najemcy mieszkanie w budynku
dawnej szko³y podstawowej, a pozyskane w ten sposób pieni¹dze przeznaczy na pokrycie wk³adu w³asnego w budowê œwietlicy. Na takie
rozwi¹zanie zgodzili siê mieszkañcy
wioski, a obecny dzier¿awca od
dawna zg³asza³ chêæ kupienia lokalu, który zajmuje od kilkudziesiêciu
lat.
– To jest absurd. Niech pan wójt
nie robi ludziom z³udnych nadziei co
do kupna tego mieszkania. Zgoda na
sprzeda¿ lokalu to jedno, a decyzja
o tym, na co zostan¹ przeznaczone
pieni¹dze z takiego Ÿród³a, to drugie.
To rada zdecyduje, jak rozplanowaæ
je w bud¿ecie, nie wójt. Wnioskujê,
aby wójt zdecydowa³ siê zg³osiæ autopoprawkê do tej uchwa³y, mówi¹c¹, ¿e na chwilê obecn¹ nie planuje
siê zbycia nieruchomoœci – powiedzia³ Koz³owski.
W dalszej czêœci dyskusji wójt
Miecznikowski przysta³ na tak¹ propozycjê. – Przyjêty przez radnych
program wyznacza pewne zasady
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy. Jeœli chodzi o ewentualn¹ sprzeda¿ lokali, to ka¿dy
przypadek nale¿y jednak nadal rozpatrywaæ indywidualnie. O zbyciu
danego pomieszczenia zawsze decydowaæ bêdzie odrêbna uchwa³a radnych. Dlatego mo¿e siê tak zdarzyæ,
¿e w niektórych sytuacjach dojdzie
do sprzeda¿y mieszkañ, ale tylko pod
warunkiem, ¿e radni uznaj¹, i¿ jest to
uzasadnione posuniêcie, z korzyœci¹
dla gminy – podsumowa³ po zakoñczeniu sesji Ignacy Miecznikowski.
(mal)
Marcin Szyndrowski. Tel. 782 722 685
POGORZELA
Uczniowie z tabletami
przez urzêdy skarbowe. – Wp³ywów
nie odnotowano te¿ m.in. z tytu³ów:
dotacji na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, sprzeda¿y dzia³ek budowlanych
czy dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udzia³em
œrodków europejskich – poinformowa³
w sprawozdaniu wójt. Czêœæ dochodów ma siê pojawiæ dopiero w II pó³roczu.
Inna spraw¹ s¹ zaleg³oœci mieszkañców gminy. Tylko w I pó³roczu
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Uchwalony na rok 2013 bud¿et gminy
przewidywa³ dochody na poziomie 14
mln 492 tys. 909 z³, a wydatki – 15
mln 410 tys. 393 z³. W I pó³roczu dochody wynios³y 7 mln 299 tys. 412 z³
(48,8 proc. planu), a wydatki – 8 mln
530 tys. 198 z³ (49,2 proc. planu).
Je¿eli chodzi o dochody, to w I pó³roczu odnotowano niedobór z tytu³u
udzia³u gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (1.118 z³), co
oznacza, ¿e dochody planowane z tego tytu³u s¹ ni¿sze od przekazanych
Radni wiêkszoœci¹ g³osów przyjêli sprawozdanie wójta
wys³ano 126 upomnieñ i wystawiono
64 tytu³y wykonawcze. Zaleg³oœci podatników wzros³y od 2012 r. o ponad
27 tys. z³. S¹ to zaleg³oœci z tytu³u podatku od nieruchomoœci, funduszu alimentacyjnego, podatku rolnego czy
czynszów dzier¿awnych.
Do najwa¿niejszych wydatków
z kolei nale¿¹ m.in. odœnie¿anie dróg
wraz z wynajmem sprzêtu – ok. 60
tys. z³, materia³ do remontów dróg
i wynajem sprzêtu – ok. 40 tys. z³ oraz
zadania nadal realizowane. Chodzi
g³ównie o budowê kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Nowa Wieœ
i Budy. – W 2013 roku zosta³ zrealizowany II etap budowy, którego koszt na
30 czerwca br. wyniós³ 2 mln 69 tys.
964 z³. Po rozliczeniu II etapu zostanie
z³o¿ony wniosek do Poznania o p³atnoœæ na kwotê 815 tys. 328 z³ – zaznaczy³ M. Dymarski.
Przed gmin¹ stoj¹ te¿ kolejne zadania, takie jak modernizacja Gminnego
Oœrodka Sportu, remont œwietlicy
w D¹browie, przebudowa rozdra¿ewskich ulic: Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego, uporz¹dkowanie zaopatrzenia w wodê
z ujêcia Dzielice (realizacje w 2014 roku).
(szyn)
INTERIA
12 wrzeœnia podczas sesji wójt Mariusz Dymarski przedstawi³ sprawozdanie z wykonania
bud¿etu w I pó³roczu 2013 r. Dochody gminy w tym czasie to nieco ponad 7 mln z³, a wydatki nieco ponad 8 mln z³.
Na ile tablety wspomog¹ edukacjê tradycyjnymi metodami?
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Pogorzeli
wzbogaci³ siê o 12 markowych tabletów.
Dyrektor szko³y, Jaros³aw Adamczak,
od dawna zabiega³ o wyposa¿enie tej
placówki w sieæ bezprzewodow¹,
dziêki której uczniowie mogliby korzystaæ z urz¹dzeñ mobilnych. Tablety firmy Apple zosta³y zakupione ze
œrodków gminnych. Wczeœniej na
modernizacjê internetowej sieci bezprzewodowej szko³a otrzyma³a 27
tys. z³.
– Z tej sumy wyposa¿yliœmy szko³ê
w iPady. Koszt jednego to 1 tys. 533
z³. Za resztê pieniêdzy chcemy zakupiæ
projektory multimedialne do tych klas,
w których jeszcze ich nie ma. Zale¿y
nam na tym, aby szko³a by³a nowoczesna – mówi J. Adamczak. – Sposób
wykorzystania sprzêtu zale¿y od nauczycieli – czy s³u¿yæ im bêdzie tylko
do pos³ugiwa³a siê internetem na lekcjach, czy te¿ znajd¹ tak¿e jakieœ pro(tytus)
gramy do nauki.
17 wrzeœnia 2013
10
KROTOSZYN
Dy¿ur pe³ni¹: apteka Nowa (ul. ul. Mickiewicza 35, tel. 62 588 04 33) – do 19
wrzeœnia; apteka £¹kowa (ul. Staszica
26b, tel. 62 722 63 01) – od 20 do 26
wrzeœnia.
KOBYLIN
Pod Or³em, ul. Wolnoœci 7 (65 548 24
12).
Bona, ul. Grunwaldzka 5a (65 548 16
24).
KOMIN WLKP.
Apteka Rynkowa, ul. Stary Rynek 1 (62
721 61 32).
Zamkowa, ul. Krotoszyñska 6 (62 721
65 24).
Esculap, ul. Jana Paw³a II 17 (62 721
93 82).
ORPISZEW
Przy Stawnej, ul. Stawna 1 (62 721 28
54).
ROZDRA¯EW
Ponad milion na pomoc spo³eczn¹
W pierwszym kwartale 2013 roku wydatki gminy Kobylin na
pomoc spo³eczn¹ to 1 mln 635 tys. 249 z³ – podobnie jak w roku ubieg³ym. Gmina objê³a wsparciem 239 rodzin.
W ramach zadañ w³asnych gminy
o charakterze obowi¹zkowym Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Kobylinie pomaga³ 200 rodzinom (664 osoby) w formie: zasi³ków sta³ych dla 14 rodzin (14 osób), zasi³ków okresowych dla 46 rodzin (146
osób), posi³ków dla 81 rodzin (406
osób), us³ug opiekuñczych dla 6 rodzin
(6 osób), zasi³ków celowych i specjalnych dla 132 rodzin (411 osób) oraz odp³atnoœci za pobyt w domu pomocy
spo³ecznej dla 7 rodzin (7 osób). Powodami przyznania pomocy by³y w g³ównej mierze bezrobocie i d³ugotrwa³a lub
ciê¿ka choroba.
Pomoc finansowo-rzeczowa œwiadczona przez oœrodek ma charakter doraŸny. Wsparcie w formie zasi³ku sta³e-
go o œredniej wysokoœci 460 z³, zasi³ku
celowego (189 z³) b¹dŸ zasi³ku okresowego (351 z³) nie zabezpiecza niezbêdnych potrzeb rodziny. Wiele rodzin boryka siê z niezap³aconymi rachunkami
za czynsz, energiê, wodê, brakuje pieniêdzy na ¿ywnoœæ i leki, a w okresie zimowym na zakup opa³u – informuje
w sprawozdaniu burmistrz Bernard Jasiñski.
Wiele rodzin nie radzi sobie z codziennymi sprawami, czego nie da siê
rozwi¹zaæ przy pomocy œwiadczeñ materialnych. Tylko w I pó³roczu 2013 r.
39 rodzin otrzyma³o pomoc wy³¹cznie
w postaci pracy socjalnej. To wa¿ne,
bowiem praca taka kszta³tuje uosób poczucie w³asnej wartoœci, motywowanie
do podejmowania prób rozwi¹zywania
ARCHIWUM
APTEKI
Zdrowie
Wielu rodzinom brakuje pieniêdzy na leki
sytuacji kryzysowej m.in. poprzez podejmowanie terapii w zakresie uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ czy te¿ umiejêtne gospodarowanie posiadanymi œrod-
R E K L A M A
Prima, ul. Krotoszyñska 9 (62 722 12
94).
Medica, ul. KoŸmiñska 10 (62 722 18
10).
SULMIERZYCE
Sulmierzycka, ul. Krótka 1 (62 722 32
24).
Nasza Apteka, ul. Rynek 23 (62 722 34
70).
ZDUNY
Alifarm, Rynek 19 (62 721 57 28).
Alifarm-Bis, os. Madaliñskiego 1 (62
721 53 32).
17 wrzeœnia 2013
www.rzeczkrotoszynska.pl
kami finansowymi. Niektóre, szczególnie trudne sprawy prowadzone by³y we
wspó³pracy z Oœrodkiem Interwencji
(max)
Kryzysowej w Krotoszynie.
11
Gospodarka
Minusy rewitalizacji
A.JUSKOWIAK
PRACA CZEKA
Spotkanie odby³o siê w œwietlicy ZS nr 3. Z lewej przedstawiciele w³adz miasta, z prawej mieszkañcy
Roboty zwi¹zane z rewitalizacj¹ centrum Krotoszyna trwaj¹. Kilka dni temu,
w celu omówienia harmonogramu prac, w³adze
miejskie spotka³y siê
z mieszkañcami. Niektórzy
wyrazili swoje niezadowolenie z inwestycji.
M
iesi¹c temu krotoszyñski
magistrat przekaza³ lokalnej
firmie Gembiak-Mikstacki
(wykonawca inwestycji) plac budowy,
a dwa tygodnie temu prace wystartowa³y. Roboty rozpoczêto od ulicy Farnej, która ma byæ zakoñczona jeszcze
w tym miesi¹cu. – Zaczêliœmy od Farnej, bo na niej wykonujemy najmniej
prac ziemnych. Tam zostanie wymienione oœwietlenie i kawa³ek kanalizacji. Na pozosta³ym terenie objêtym inwestycj¹ bêdzie wykonywana ca³a infrastruktura ziemna, czyli kanalizacja
deszczowa, sanitarna oraz w niektórych miejscach wodoci¹gi – poinformowa³ mieszkañców podczas spotkania w Zespole Szkó³ nr 3 w Krotoszynie naczelnik wydzia³u gospodarki komunalnej magistratu, Micha³ Kurek.
Co jeszcze w tym roku?
Jednoczeœnie prowadzone s¹ prace na
placu Jana Paw³a II, na odcinku pomiêdzy ul. Piastowsk¹ a Floriañsk¹.
Fragment ten zosta³ wiêc chwilowo
wy³¹czony z ruchu. – Chcemy jak najszybciej wykonaæ tê czêœæ Ma³ego
Rynku, ¿eby móc znowu po³¹czyæ j¹
z Piastowsk¹ i Floriañsk¹. To bêdzie
jedyny odcinek w obrêbie ca³ego rewitalizowanego obszaru, który zostanie
pokryty nawierzchni¹ asfaltow¹, a nie
p³ytami – kontynuowa³ M. Kurek.
– Planujemy oddaæ ten fragment do
u¿ytku na pocz¹tku paŸdziernika. Potem prace przenios¹ siê na parking na
placu Jana Paw³a II i na uliczkê przy
muzeum. Je¿eli pogoda pozwoli,
w tym roku wykonawca wyremontuje
jeszcze odcinek ul. Zdunowskiej od
rynku do Piastowskiej. Pozosta³a
czêœæ inwestycji zostanie wykonana
w przysz³ym roku.
Musimy wytrzymaæ
Obecny na spotkaniu burmistrz Julian
Jokœ zaapelowa³ do mieszkañców
o cierpliwoœæ: – Na pewno pojawi¹ siê
jakieœ problemy, ale ¿aden remont nie
odbywa siê bez utrudnieñ. Remonty
rynków s¹ teraz bardzo powszechne.
Miasta odnawiaj¹ swoje centra, które
potem na nowo od¿ywaj¹. Zaciœnijmy
wiêc zêby, ¿eby inwestycja przebieg³a
szybko, sprawnie i bez ¿adnych zgrzytów.
Nie wszyscy byli jednak wyrozumiali wobec w³adz miejskich. Kilka
przedstawicielek przedsiêbiorców,
prowadz¹cych w centrum swoje sklepy, skrytykowa³o termin rozpoczêcia
prac na ul. Farnej. – Oczekujemy tylko
zrozumienia dla handlowców, bo chodzi nam o miejsca pracy. Pañstwo weszli na Farn¹ w momencie, kiedy
nasze punkty mia³y mieæ najlepsze zyski. Tam znajduj¹ siê sklepy papiernicze, lodziarnie. I o to mamy ¿al. Nas
te¿ trzeba zrozumieæ – powiedzia³a
jedna z nich. Naczelnik M. Kurek wyjaœni³: – Spotkaliœmy siê z pewnym nie-
zadowoleniem. Jeden w³aœciciel sklepu chcia³, ¿ebyœmy zaczêli prace póŸniej, a inny, ¿eby opóŸniæ je o dwa miesi¹ce. Nie mogliœmy tego zrobiæ, bo nigdy nie skoñczylibyœmy tej inwestycji.
My te¿ mamy swoje terminy.
– Ruch ko³owy zostanie zlikwidowany,
wjazd bêdzie tylko od Kaliskiej i Koœciuszki. Dojazd bêdzie wiêc utrudniony, a to nie jest dobre – mówi³y.
Uzdrowi¹ rynek?
Do dyskusji w³¹czy³ siê równie¿ odpowiedzialny w magistracie za in¿yNie by³a to jednak jedyna uwaga, jak¹ nieriê miejsk¹ Franciszek Marsza³ek.
wyg³osi³y w³aœcicielki sklepów pod- Wed³ug niego wiêkszoœæ s¹siednich
czas spotkania. Ich zdaniem rewitali- miast od dawna ma zmodernizowane
zacja doprowadzi do zahamowania centra, a Krotoszyn jest jednym
handlu w centrum miasta. – My s³u- z ostatnich, które siê na to zdecydowachamy klientów, a oni ju¿ teraz narze- ³y. – Uwa¿am, ¿e te interesy, czyli hankaj¹, ¿e trudno dojechaæ na rynek, bo del i nowa funkcja rynku, bêd¹ ze sob¹
ci¹gle s¹ korki. Nie mo¿na sprawnie pogodzone – stwierdzi³. Burmistrz dodojechaæ do sklepów. A po zakoñcze- da³: – My ten rynek uzdrowimy. Spraniu rewitalizacji,
wimy, ¿e bêdzie
kiedy rynek bêbezpieczniejszy,
Rewitalizacja
dzie odciêty, to
bo bêdzie mo¿na
handel w ogóle
spokojnie przejϾ
obejmie nie tylko rynek, ale rówupadnie i przez zakupami ze
nie¿ ulice do niego przylegaj¹ce:
niesie siê w inne
sklepów do saKlasztorn¹, Go³êbi¹, W¹sk¹, Farrejony miasta –
mochodów stoj¹n¹, plac Jana Paw³a II, Piekarsk¹
oraz Zdunowsk¹ a¿ do skrzy¿owazauwa¿y³a w³acych na parkinnia z Piastowsk¹. Czêœæ rynku, jak
œcicielka jednego
gu. Rynek przei odcinek ul. Zdunowskiej oraz Farze sklepów. Burstanie za to byæ
nej, zostanie ca³kowicie wy³¹czony
mistrz odpowiedostêpny dla tych
z ruchu samochodowego. Wjazd do
dzia³: – Po raz
osób, które obje¿centrum odbywaæ siê bêdzie ul. Kokolejny dementud¿a³y go po to,
œciuszki oraz Kalisk¹, wyjazd KoŸjê te plotki. Rynek
¿eby siê pokazaæ.
miñsk¹. Po tej stronie rynku zostabêdzie przejezdTam bêd¹ wje¿n¹ równie¿ zlokalizowane parkingi.
ny, miejsc parkind¿aæ ci, którzy
Koszt inwestycji wyniesie oko³o 12
gowych bêdzie
bêd¹ chcieli za³amln brutto, z czego ponad 9 mln
wiêcej. Nigdzie
twiæ jak¹œ sprazostanie pokryte z po¿yczki w raprzecie¿ nie jest
wê. Krotoszymach programu Jessica.
tak, ¿e samochonianki nie wygl¹dem wjedziemy
da³y jednak na
do sklepu. Jego argumenty nie przeko- przekonane. – Liczê z tym, ¿e bêdê muna³y krotoszynianek. Ich zdaniem na- sia³a przenieœæ swój sklep gdzieœ inwet czêœciowe wy³¹czenie rynku z ru- dziej – odpar³a sceptycznie jedna z kochu spowoduje wstrzymanie handlu: biet.
Agnieszka Marciniak
Zahamujecie handel
SprawdŸ ceny skupu ¿ywca wieprzowego z 13 wrzeœnia (ceny netto)
waga ¿ywa
bita ciep³a (kl. E)
Handel i Us³ugi Szymon Kwiatkiewicz, Kobylin
5,80 z³
–
DUDA Polski Koncern Miêsny SA, Gr¹bkowo
–
5,80 z³
Grupa Producentów Rolnych, KoŸmin Wlkp.
waga ¿ywa
bita ciep³a (kl. E)
RzeŸnia MRÓZ SA, Borzêciczki
–
7,40 z³
7,40 z³
Zak³ady Miêsne SALUS, Golinka
–
7,90 z³
7,70 z³
S.C. Patalas, Grêbów
5,80 z³
–
Oferty Powiatowego Urzêdu Pracy w Krotoszynie. Obok ka¿dej
miejscowoœæ, w której mieœci siê
zak³ad lub zlecana jest praca. Dane otrzymaliœmy 13 wrzeœnia.
Szczegó³owe informacje pod nr
tel. 62 725 44 56 lub bezp³atnej
infolinii 800 200 929.
• kierowca kat. C lub CE,
Krotoszyn
• operator koparki, Krotoszyn
• pracownik fizyczny,
Krotoszyn, Ostrów, ca³y kraj
• kucharz, Krotoszyn, KoŸmin
• malarz – lakiernik – szlifierz
stolarki budowlanej, Dubin
• opiekunka osób starszych,
Niemcy
• specjalista ds. technicznych,
Krotoszyn
• monter mebli – stolarz,
Sulmierzyce
• elektryk, Krotoszyn,
Rozdra¿ew, Sulmierzyce
• malarz – tapeciarz, Krotoszyn
• mechanik samochodowy,
KoŸmin, Fabianów
• blacharz, KoŸmin
• sprzedawca, Krotoszyn,
Chwaliszew
• lekarz – technik weterynarii,
Krotoszyn
• pracownik do obs³ugi
stacji paliw, Przybys³awice
• ekonomista – magazynier,
KoŸmin, Witaszyczki
• spawacz, KoŸmin, Witaszyczki
• tapicer – szwacz,
KoŸmin, Witaszyczki
• pielêgniarka, Krotoszyn
• kierowca kat. CE, ca³y kraj,
zagranica
• œlusarz – tokarz, Krotoszyn
• kierowca kat. C, Krotoszyn
• operator koparki – kierowca
kat. C, Krotoszyn
• kelner, Nowa Obra, Perzyce
• recepcjonista, Nowa Obra
• pracownik ogólnobudowlany,
ca³y kraj
• wykrawacz miêsa, Tomnice
• hydraulik, ca³y kraj
• barman, Krotoszyn
• œlusarz, Sapie¿yn
• spawacz, Sapie¿yn
• pracownik przy hodowli
zwierz¹t, Góreczki, Dêbówiec
• pracownicy przy obróbce skór,
Dêbówiec
• pracownik biurowy, KoŸmin
• pilarz, Krotoszyn
• kierowca ci¹gnika rolniczego,
Krotoszyn
• dekarz – cieœla, teren kraju
• stolarz, D¹browa, Zduny
• pomocnik stolarski, Zduny
• pracownik techniczny, KoŸmin
• p³ytkarz, ca³y kraj
• przedstawiciel handlowy,
Krotoszyn
• monta¿ysta okien, drzwi i fasad,
KoŸmin
• pracownik do produkcji zniczy,
Kobylin
• œlusarz – spawacz metod¹
MIG-MAG, Wró¿ewy
• lakiernik, Wró¿ewy
• kierowca kat. B, Krotoszyn
• dekarz, Krotoszyn, Wroc³aw
• pracownik ochrony bez licencji,
Kobylin, Poznañ
• mistrz produkcji, Kobylin
• brukarz, Krotoszyn
• pracownik do obs³ugi klienta,
Krotoszyn
• operator pras, Krotoszyn
• in¿ynier zootechnik, Krotoszyn
17 wrzeœnia 2013
12
Tradycja
Dbajmy o siebie,
szanujmy grzeszników
Ponad pó³ roku minê³o od chwili, kiedy 13 marca kardyna³owie wybrali nowego papie¿a Franciszka. – Zawierzmy siebie Panu Bogu i zaufajmy Mu. Dbajmy o siebie, troszczmy
siê o swoich najbli¿szych, kochajmy ich. Dbajmy o otaczaj¹ce nas œrodowisko. Pomagajmy najs³abszym, chorym, potrzebuj¹cym, dzieciom. W³adzê traktujmy jako s³u¿bê innym
osobom – tak streœciæ mo¿na to, co zawar³ w swoim kazaniu podczas Mszy œw. inauguruj¹cej pontyfikat.
Papie¿ te za³o¿enia realizuje doœæ skrupulatnie. Jest cz³owiekiem otwartym na
innych, ³amie utarte schematy i procedury. Zamiast w papieskich apartamentach zamieszka³ w Domu Œwiêtej Marty, maj¹cym charakter hotelu. Gdy wyje¿d¿a³ na Œwiatowe Dni M³odzie¿y do
Brazylii, sam niós³ do samolotu swój
podrêczny baga¿.
Kiedy w czasie konferencji prasowej, w³oski dziennikarz zapyta³ papie¿a, co w³aœciwie znajdowa³o siê w tej
walizce, odpowiedzia³: – Nie by³o
w niej klucza do bomby atomowej! Ha!
Nios³em j¹, bo zawsze tak robiê: podczas podró¿y, zawsze j¹ noszê. A co jest
w œrodku? S¹ przybory do golenia, brewiarz, kalendarz oraz ksi¹¿ka do czytania. ¯yczliwie, bezpoœrednio, z humorem. Oto ca³y Franciszek.
To mówi teologia
Mam wra¿enie, ¿e niestety wielu chrzeœcijanom – nie tylko katolikom – brakuje takiego nastawienia krytyki i nieakceptowania czynów innych ludzi, z zachowaniem widzenia w nich cz³owieka
bez wzglêdu na jego przekonania. I nie
chodzi tutaj tylko o osoby o odmiennych sk³onnoœciach seksualnych. Jak
mówi teologia: grzech nale¿y potêpiaæ,
ale grzesznika powinno siê szanowaæ.
S³awek Pa³asz
œUp
Henryk Jelinowski
ARCHIWUM
jest instytucj¹, ale kiedy stawia siebie
w,,centrum' sprowadza siebie jedynie do
wymiaru funkcjonalnego i przekszta³ca
siê po trosze w jak¹œ organizacjê pozarz¹dow¹.(…) Staje ciê coraz bardziej
odnosz¹cym do samego siebie i os³abia
siê w nim potrzeba bycia misyjnym. (...)
Ze s³ugi przekszta³ca siê w „kontrolera” – mówi³ Franciszek.
Zawieszony nuncjusz
Jeszcze kilka tygodni temu niewiele
osób wiedzia³o o istnieniu ks. arcybiskupa Józefa Weso³owskiego, polskiego hierarchy, który od lat pracowa³
wdyplomacji watykañskiej. 21 sierpnia
papie¿ Franciszek odwo³a³ go ze stanowiska nuncjusza na Dominikanie po
tym, jak ujawniono nagrania, wktórych
abp Weso³owski widywany by³ wmiejscach zwi¹zanych z dzieciêc¹ prostytucj¹. Wczeœniej o niepokoj¹cych zachowaniach arcybiskupa Watykan zosta³
poinformowany przez episkopat Dominikany.
Stolica Apostolska wszczê³a postê-
powanie wyjaœniaj¹ce wobec duchownego. Stosunkowo szybka reakcja papie¿a w tej sprawie daje nadziejê, ¿e
procedury koœcielne, we wszystkich
przypadkach podejrzeñ o nadu¿ycia
seksualne wœród duchownych, bêd¹
dzia³aæ znacznie sprawniej iszybciej ni¿
dotychczas. Jest to dobry przyk³ad dla
ksiê¿y biskupów, którzy w przysz³oœci
bêd¹ mieli do czynienia z podobnymi
sprawami w swoich diecezjach.
Jakie zmiany?
dzia³acz zwi¹zkowy,
przewodnicz¹cy Komitetu Zak³adowego
NSZZ „Solidarnoœæ” w Spó³dzielni Inwalidów „Jutrzenka”
w latach 1980 i 1989
oraz
cz³onka prezydium Miêdzyzak³adowego
Komitetu Koordynacyjnego „Solidarnoœæ”
w Krotoszynie w latach 1989 i 1999.
Jego Najbli¿szym sk³adamy wyrazy
prawdziwego wspó³czucia
Dziennikarze „Rzeczy Krotoszyñskiej”
pisma powsta³ego z ruchu „Solidarnoœci”
REKLAMA
Co jakiœ czas w mediach powraca pytanie, co papie¿ zmieni w Koœciele?
W Kurii Rzymskiej mo¿na siê spodziewaæ zmian personalnych. Wiadomo, ¿e
kard. Tarcisio Bertone przestanie pe³niæ
urz¹d Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej. Ze swoimi sto³kami po¿egnali siê
podejrzani o nadu¿ycia w banku watykañskim, który odt¹d nastawia siê na
wiêksz¹ przejrzystoœæ.
Nie ma co liczyæ na radykalne zmiany w doktrynie Koœcio³a. Papie¿ jest
w dobrym rozumieniu tego s³owa –
REKLAMA
Odeszli do Pana...
œUp
Czes³awa Konowalczyk, 88
œUp
W³adys³awa Kot, 68
œUp
Henryk Tysiak, 66
17 wrzeœnia 2013
lickiego wyjaœnia to bardzo piêknie, ¿e
tych osób nie nale¿y z tego powodu
marginalizowaæ, powinny byæ w³¹czone do spo³eczeñstwa – mówi³ papie¿.
Z wielkim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ,
¿e w dniu 11 wrzeœnia zmar³
Uczeñ i misjonarz
Pod koniec dni m³odzie¿y w Rio de Janeiro Franciszek spotka³ siê z biskupami z Ameryki £aciñskiej. Wyg³osi³ do
nich konferencjê, której treœæ niektórzy
obserwatorzy uznali za jego najwa¿niejsze dot¹d przes³anie.
Mówi³ o tym, ¿e biskupi i ksiê¿a potrzebuj¹ nawrócenia duszpasterskiego.
Stawia³ równie¿ pytania: Czy sprawiamy, aby nasza praca oraz praca naszych ksiê¿y by³a bardziej duszpasterska
ni¿ administracyjna? Kto g³ównie czerpie zyski z pracy koœcielnej, Koœció³ jako organizacja, czy te¿ Lud Bo¿y jako
ca³oœæ? Mówi³ o niebezpieczeñstwie
przerzucania odpowiedzialnoœci za rodz¹ce siê problemy w Koœciele na
œwiat, laicyzacjê czy zeœwiecczenie. Pyta³, czy ksiê¿a potrafi¹ wytworzyæ tak¹
atmosferê w swoich wspólnotach, ¿e
œwieccy czuj¹ siê rzeczywistymi uczestnikami misji Koœcio³a? Czy pozwalaj¹
im na podejmowanie partnerskiej
wspó³pracy? Czy rady parafialne maj¹
rzeczywisty wp³yw na dzia³alnoœæ parafii?
Kap³anom potrzebna jest postawa
zarówno ucznia, jak i misjonarza Jezusa. Uczeñ jest tym, który s³ucha swego
mistrza, a misjonarz tym, który idzie
z us³yszanym przes³aniem do innych.
Uczeñ i misjonarz w jednej osobie powinien iœæ na peryferie. To tam trzeba
sprawowaæ swoj¹ pos³ugê. – Koœció³
konserwatyst¹. Ale na wiele spraw patrzy z perspektywy duszpasterza, a nie
zza biurka teologa czy nauczyciela akademickiego.
W trakcie wspomnianej konferencji
prasowej, w kontekœcie skandalu
z udzia³em ks. pra³ata Ricca, zapytano
go, w jaki sposób ma zamiar rozwi¹zaæ
problem lobby gejowskiego. – S¹dzê,
¿e jeœli ktoœ ma do czynienia z osob¹
o takiej orientacji, musi odró¿niæ fakt
homoseksualizmu od uprawiania lobbingu, bo wszelkie lobbowanie jest niedobre. To jest z³em. Jeœli ktoœ jest homoseksualist¹, a poszukuje Pana Boga,
i ma dobr¹ wolê, kim¿e ja jestem, aby
go os¹dzaæ? Katechizm Koœcio³a Kato-
www.rzeczkrotoszynska.pl
13
Tradycja
Wielki poeta z Zalesia
Samuel ze Skrzypny Twardowski (1599-1661) to jeden z najwybitniejszych poetów polskiego baroku,
tak¿e historyk, satyryk, panegirysta i t³umacz. Nazywany jest s³owiañskim Wergiliuszem albo wielkopolskim Maronem. By³ dzier¿awc¹ dóbr kobyliñskich: Zalesia Wielkiego, Staregogrodu, Dzier¿anowa. Jest patronem ulicy w Kobylinie, gdzie w miejscowym klasztorze zosta³ pochowany.
Odkrycie prof. Barycza
Odkrycia dokona³ przypadkowo prof.
Henryk Barycz w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. Od opublikowania
utworu w 1952 r. (nie bez b³êdów
w odczytaniu!) przyci¹ga uwagê badaczy ¿ycia i twórczoœci poety z Zalesia.
Ostatnie lata przynios³y zaœ dwa arcyciekawe studia, poœwiêcone wy³¹cznie
Nagrobkowi..., pomieszczone w ekskluzywnym Roczniku Towarzystwa
Bibliofilów Polskich Akapit: autorstwa
prof. Jana Okonia (t. 5: 2010) iprof. Tadeusza Witczaka (t. 6: 2011). Na ich
ustaleniach m.in. oparto niniejszy tekst.
W istocie Nagrobek..., spe³niaj¹c rygory gatunku epitafijnego, zawiera
w osiemnastu 13-zg³oskowych wierszach najwa¿niejsze fakty z ¿ycia poety. Id¹c tropem poetyckiej autobiografii i uzupe³niaj¹c j¹ o niezbêdne elementy, mo¿na jej treœæ prze³o¿yæ na
zwyk³y prozaiczny ¿yciorys.
Wierny Wielkopolsce
Samuel Twardowski po ojcu Miko³aju
pisa³ siê ze Skrzypny, jego matk¹ by³a
Katarzyna Ponêtowska. Urodzi³ siê
w Lutyni (Skrzypna, Twardów, Lutynia to siedziby rodu Twardowskich
w pobli¿u Pleszewa). Za datê urodzin
poety przyjmuje siê rok 1599.
Naukê odbywa³ w kolegium jezuickim w Kaliszu. W latach 1616-1617
przypuszczalnie bra³ udzia³ w wojnie
moskiewskiej, a w 1621 r. walczy³ pod
Chocimiem. Dostawszy siê na dwór K.
Zbaraskiego pos³owa³ z nim do Turcji,
co utrwali³ w poemacie Przewa¿na legacyja... Krzysztofa Zbaraskiego... od...
Zygmunta III... do... cesarza tureckiego
Opisie historycznym koœcio³ów parochialnych... w dawnej dyecezyi poznañskiej (Poznañ 1859, t. II, s. 95, przyp. 2),
omawiaj¹c dzieje Jutrosina, którego
w œrodku atoli 17. wieku po³owa nale¿a³a do familii protestanckiej Sieniutów,
poczyni³ nastêpuj¹c¹ uwagê: Po³owa
ta Jutrosina, a mo¿e i ca³y Jutrosin
znajdowa³ siê w latach 1659 i 1660
w rêku Samuela Twardowskiego. War-
Ojciec z Skrzypny Miko³aj, matka z Ponêtowa,
w Lutyni mnie powie³a zacna bia³a g³owa.
M³odoœæ pierwsz¹ kaliska wyprawie³a szko³a;
To¿em w polu Marsowym zagrza³ sobie czo³a,
Pod Chocimiem i indziej. Wêdrowa³em potym
Ze Zbaraskim do Turek, jakom wyda³ o tym
Pierwszy p³ód swy Minerwy. Co nadto zbywa³o
Czasu tak kosztownego, widzia³em niema³o
Zjazdów, sejmów legacjej, dworskie depc¹c progi.
Wszak¿e nigdy stateczny nie unios³em nogi,
Biedz¹c siê z sw¹ Fortun¹, która mnie bogatym
Koniecznie mieæ nie chcia³a. Wzi¹³em ¿onê zatym
Gajewsk¹ staro¿ytn¹, z któr¹ syny rodz¹c,
A po wonnym Parnassie czasem siê przechodz¹c,
Wielem pisa³ poemat, które w przysz³ym lecie
Œwiadczyæ bêd¹, ¿em nie ¿y³ prózno tu na œwiecie,
A ¿em umar³ na koniec i w tym le¿ê grobie,
Lepsz¹ w niebie porcyj¹ upatrzywszy sobie.
Szlachcic œredniozamo¿ny
Nagrobek P[ana] Samuela Twardowskiego, poety polskiego.
Sam go sobie pisa³ 1661
Mustafy w roku 1621 (Kraków 1633).
Mia³ liczne kontakty z Warszaw¹
i dworami magnackimi. W 1633 r. dosta³ siê na s³u¿bê u Janusza Wiœniowieckiego i bra³ udzia³ w jego wyprawie przeciw Turkom, a nastêpnie
osiad³ w Zarubienicach pod Zbara¿em.
Musia³ j¹ jednak opuœciæ nêkany podjazdami Kozaków.
Wróciwszy do Wielkopolski, j¹³ siê
zajêæ gospodarskich, w latach 16391642 od kalwina Piotra na Lachowcach Sieniuty, wzi¹³ w do¿ywotni¹
dzier¿awê Starygród, Dzier¿anów,
a nieco póŸniej Zalesie Wielkie pod
Kobylinem. Przez czas jakiœ zajmowa³
okaza³y dwór Sieniuty w Zdunach.
Jutrosiñska poszlaka
Jest te¿ poszlaka – pozostawiona przez
Józefa £ukaszewicza – jakoby by³ w³aœcicielem, jeœli nie ca³ego, to przynajmniej po³owy Jutrosina. W swoim
d³ug ró¿nych Ÿróde³ zginê³o wówczas
od 100 do 300 osób.
Oskar Dinort urodzi³ siê Berlinie-Charlottenburgu 23 czerwca 1901 r.
W 1919 r. zg³osi³ siê do s³u¿by wojskowej do Freikorps. W 1921 r. by³
ju¿ chor¹¿ym, a w 1923 r. podporucznikiem i pilotem szybowca. W 1928 r.
ustanowi³ rekord œwiata w najd³u¿szym locie szybowcem i zosta³ awansowany na porucznika. W 1934 r.
przeniesiono go w stopniu kapitana
do Luftwaffe. Przed II wojn¹ œwiatow¹ zosta³ majorem.
Wed³ug Roberta Michalaka to jego
eskadra mog³a dokonaæ rzezi krotoszynian. Jest to ca³kiem prawdopo-
Wzi¹wszy pod uwagê liczbê dzier¿aw,
na których gospodarzy³, jego wyznanie, ¿e Fortuna go bogatym koniecznie
mieæ nie chcia³a, trzeba z³o¿yæ raczej
na karb kokieterii. Wœród braci szlacheckiej szarakiem nie by³; jego status
okreœla siê jako œredniozamo¿ny. Go-
Autograf kopii W³adys³awa Rogaliñskiego (rkps Bibl. Czart., sygn. 2386)
chiwum bowiem braci czeskich znajduje siê z tej daty korespondencya Tholi-
Czy mjr Dinort stoi za tragedi¹ w Kole?
Podczas uroczystoœci, która odby³a
siê 11 wrzeœnia w Przedwioœniu, upamiêtniaj¹cej ofiary nalotu na poci¹g
z krotoszynianami w Kole w 1939 r.
ujawniono nowy fakt dotycz¹ce tej
tragedii.
Sekretarz Ko³a, Tomasz Nuszkiewicz, poinformowa³ zebranych, ¿e
nalotu dokona³y bombowce nurkuj¹ce Ju 87 z eskadry, która dowodzi³
prawdopodobnie mjr Oskar Dinort.
Informacja ta pojawi³a siê w opracowaniu Roberta Michalaka, a ten z kolei opar³ siê na wspomnieniach niemieckich pilotów w publikacji Unsere Flieger ueber Polen. Vier Frontoffiziere Berichten, Berlin 1939. We-
bowskiego, biskupa poznañskiego z tym
Samue l e m
Twardowskim, dziedzicem Jutrosina,
w której mu biskup wyrzuca, ¿e
chocia¿ sam katolik
proteguje
Floryana
Böhm, ministra luterskiego
w Jutrosinie.
Informacja ta daje œwiadectwo
skomplikowanym stosunkom wyznaniowym: najbli¿szy s¹siad Twardowskiego, Rogaliñski, w 1648 r. przywraca w Smolicach koœció³ katolikom,
a katolik Twardowski sprzyja heretykom w Jutrosinie.
P.W.P£ÓCIENNICZAK
T
o jeden z ostatnich, jeœli nie ostatni, utwór poety i najpóŸniej odkryty. Poza tym jest to misternie
u³o¿ony wiersz, osadzony w d³ugowiecznej tradycji wywodz¹cej siê
z greckiego antyku, zaœ przez swoj¹
bardzo osobist¹ zawartoœæ – wzruszaj¹cy i sk³aniaj¹cy do zadumy.
Nagrobek... nie jest znany z autografu autora, ale z odpisu W³adys³awa Rogaliñskiego, kasztelana nakielskiego, literata i bibliofila oraz w³aœciciela wsi
okalaj¹cych Kobylin: Smolice, Zdziêtawy, Czeluœcin. A zatem i autor rezyduj¹cy w Zalesiu, i kopista byli sobie
najbli¿szymi s¹siadami. Dlatego te¿ –
jak zapewnia badacz (T. Witczak), czego nie ma [w kopii] – nie by³o i w oryginale. Jedynym przydatkiem W. Rogaliñskiego jest sam tytu³, co wydaje
siê oczywiste: poecie nie wypada³oby
napisaæ o sobie Pan Samuel Twardowski z zapewnieniem w trzeciej osobie:
Sam go sobie pisa³.
dobne, gdy¿ dzieñ wczeœniej, dowodzony przez niego, I dywizjon II pu³ku bombowców nurkowych im. Immelmana zbombardowa³ szpital
w Wieluniu.
PóŸniej Dinort walczy³ w Grecji
i na Krecie. Tam opatentowa³ bomby,
tzw. Dinortstaebe, które po doczepieniu metalowych prêtów wywo³ywa³y
wiêcej zniszczeñ i cierpieñ. W 1944 r.
zosta³ mianowany na stopieñ Generalmajor (genera³a brygady).
Po wojnie by³ w niewoli brytyjskiej do 1947 r. Potem pracowa³ w zak³adach lotniczych w Chile, a zmar³
27 maja 1965 r. w Kolonii.
£ukasz Cichy
spodarzem by³ skrzêtnym, broni³ swoich w³oœci przed szkodami, z³odziejami
i rabusiami, o czym œwiadcz¹ bezustanne i czêsto bezowocne procesy z s¹siadami: Melchiorem Konarzewskim
i Prokopem Ko³aczkowskim. Za d³ugi
wobec tego ostatniego trybuna³ skaza³
go nawet na rok wie¿y, ale 11 kwietnia
1655 r. w Krotoszynie dosz³o do ugody. Samuel Twardowski by³ tak¿e
szczodrym dobrodziejem klasztoru
bernardynów w Kobylinie oraz cz³onkiem dwóch bractw przy tej œwi¹tyni.
Zanim wszed³ w posiadanie rozleg³ych dzier¿aw, ok. r. 1625 poj¹³ za ¿onê El¿bietê z Gaju Obornick¹, która
urodzi³a mu trzech synów: Stanis³awa,
Wojciecha i Zygmunta – uczestnika
wojen z Kozakami, oraz przedwczeœnie zmar³¹ córkê Mariannê, której
wzorem Jana z Czarnolasu poœwiêci³
cykl trenów: Mariannie Twardowskiej,
wdziêcznej dziecinie, jedynaczce swojej, ojciec napisa³...
Daphnis i Pasqualina
Jako dzielny rycerz, dworzanin
i szlachcic na zagrodzie nie zaniedbywa³ pióra i talentu. Trwa³e miejsce
w historii literatury polskiej zapewni³
sobie przede wszystkim poematami:
Daphnis w drzewo bobkowe przemieni³a siê (1636), Nadobna Pasqualina
z hiszpañskiego œwie¿o w polski przemieniona ubiór (1655). S¹ te¿ utwory
odwo³uj¹ce siê do wydarzeñ lokalnych,
jak: Pa³ac leszczyñski od s³awy nieœmiertelnej pod wjazd... Bogus³awa...
Leszczyñskiego na wielgopolsk¹ generali¹... wystawiony w Poznaniu w roku
1643 czy Jego Moœci Panu Jakubowi z Rozdra¿ewa Rozdra¿ewskiemu
i Jej Moœci Paniej Annie
z Bnina Przyjemskiej,
marsza³kowej nadwornej
koronnej, epithalamium
zaœpiewane w KoŸminie
dnia 2 octobris roku 1644
oraz utwór bêd¹cy ³abêdzim œpiewem poety pod
b³êdnym i niepe³nym tytu³em Wielmo¿nym... Piotrowi ze Bnina Opaliñskiemu, wojewodzicowi
poznañskiemu... i...Annie
z Lachowiec Sieniuciance, oblubieñcom nowym
epitalamium... zaœpiewane w Kotuszowie [powinno byæ: w Baszkowie] dnia... maja... 1661.
Poemat historyczny
Szczególne miejsce w twórczoœci poety z Zalesia zajmuje licz¹cy ok. 16 tys.
wierszy poemat najbardziej historyczny ze wszystkich poematów Twardowskiego i najbardziej kronikarski, czyli
Wojna domowa z Kozaki i Tatary,
z Moskw¹, potym Szwedami i z Wêgry
przez lat dwanaœcie za panowania...
Jana Kazimierza... tocz¹ca siê. Na cztery podzielona ksiêgi ojczyst¹ muz¹
(Kalisz 1681). Spisa³ w nim w czterech
ksiêgach dwanaœcie lat historii (16481660), obejmuj¹cych najbardziej krwawy okres w dziejach Rzeczypospolitej
szlacheckiej. Ze wzglêdu na realia topograficzne i faktograficzne potopu
szwedzkiego na ziemi wielkopolskiej,
zamieszczone w czwartej ksiêdze, wypadnie siê ni¹ zaj¹æ szczegó³owo i oddzielnie.
Kazimierz Orzechowski
17 wrzeœnia 2013
14
Oœwiata
Wakacje z Lig¹
Obrony Kraju
do 25 km. Poza tym uczestnicy akcji
dwukrotnie odwiedzili basen przy ul.
Ogrodowskiego w Krotoszynie.
W planach by³a równie¿ wycieczka
autokarowa do Poznania i Kórnika,
jednak nie odby³a siê z powodu braku
chêtnych.
Oprócz zajêæ na œwie¿ym powietrzu organizatorzy przygotowali ca³¹
gamê warsztatów w œwietlicy LOK.
Ka¿dy dzieñ rozpoczyna³ siê od treningów rzucania lotkami i strzelania
do tarcz. Potem dzieci startowa³y
w konkursach z historii LOK czy zna-
A.AZGIER
Zajêcia zorganizowano w dwóch terminach. Pierwszy turnus trwa³ od 22
do 27 lipca, a drugi od 26 do 31 sierpnia. Ka¿dy tydzieñ Lata z LOK rozpoczyna³ siê od spotkania w œwietlicy
strzelnicy pneumatycznej w Krotoszynie. – Tam omawiane by³y zasady
bezpieczeñstwa i zachowania siê podczas zajêæ – relacjonuje prezes zarz¹du LOK w Krotoszynie, Antoni
Azgier.
Przygotowane przez LOK zajêcia
by³y bardzo zró¿nicowane. Przede
wszystkim organizatorzy zadbali
o rozwój fizyczny. Dzieci wybra³y siê
kilka razy na spacer pn. Szlakiem pomników i tablic pami¹tkowych. – To
by³ g³ówny element patriotycznego
wychowania i zapoznania dzieci z histori¹ w³asnego miasta i okolicy –
mówi A. Azgier. Odby³y siê te¿ wycieczki rowerowe, podczas których
maluchy zwiedza³y rezerwaty przyrody oraz miejsca zwi¹zane z Powstaniem Wielkopolskim. – Jazda po lesie
i bliskie obcowanie dzieci z przyrod¹
to tak¿e ¿ywa lekcja przyrody, geografii – podkreœla A. Azgier. Na ka¿dej
wycieczce cykliœci pokonywali od 20
Odkryty basen odwiedzono dwukrotnie
A.AZGIER
Powiatowy zarz¹d Ligi Obrony Kraju zorganizowa³ w lipcu i sierpniu bezp³atn¹ dla
akcjê Lato z LOK. Wziê³o w niej udzia³ 360 dzieci.
Jedna z konkurencji sprawnoœciowych – rzuty pi³kami
jomoœci Krotoszyna, licznych turniejach sprawnoœciowych oraz rozgrywkach warcabowych. Na zakoñczenie
akcji odby³ siê konkurs plastyczny
Moje wakacje z LOK oraz zawody
w rzucaniu lotkami i strzelaniu z karabinka pneumatycznego.
W rzucaniu lotkami najlepszy okaza³ siê Dominik Majchrzak. Zaraz za
nim uplasowa³ siê Arek Œnieciñski,
a trzecia by³a Olga Krupa. Z kolei
w strzelaniu pierwsze miejsce zaj¹³
Antoni Sobañski, drugi by³ Dominik
Majchrzak, a trzeca znów Olga Krupa. Najlepszymi plastykami okazali
siê Marta G³adczak, Arek Œnieciñski
i Olga Krupa.
W ostatni¹ sobotê sierpnia podsumowano tegoroczn¹ akcjê. Antoni
Azgier wrêczy³ zwyciêzcom poszcze-
gólnych konkursów drobne nagrody
i podziêkowa³ wszystkim dzieciom za
uczestnictwo w zajêciach.
Organizacja zajêæ dla dzieci by³a
mo¿liwa dziêki wsparciu finansowemu krotoszyñskiego magistratu oraz
sponsorów: Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska, hurtowni napojów Nowak, piekarni pp.Kaczyñskich
i p. Sójki, przedsiêbiorstwu Ewa oraz
Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik.
– W akcji uczestniczy³y 473 osoby,
w tym 360 dzieci. Nadzór i opiekê nad
dzieæmi sprawowa³o 21 osób, z czego
12 to dzia³acze ligi. Przepracowali
z dzieæmi 174 godzin za ³¹czn¹ kwotê
2.436 z³. W trakcie akcji zu¿yto ³¹cznie
5.045 sztuk amunicji – podsumowuje
Antoni Azgier.
Agnieszka Marciniak
Krotoszynianie i koŸminianie
w duñskiej Akademii Sportu
Dzie³o m³odzie¿y mo¿na podziwiaæ od sierpnia
Graffiti w Chwaliszewie
W Zespole Szkó³ w Chwaliszewie zrobi³o siê kolorowo za spraw¹
graffiti na szkolnym murze, którego wykonawcami s¹ uczniowie.
Dzie³o powstawa³o podczas wakacji i okaza³o siê strza³em w dziesi¹tkê.
Graffiti to nazwa zbiorcza dla ró¿ni¹cych siê tematem i przeznaczeniem
elementów wizualnych, np. obrazów, podpisów lub rysunków,
umieszczanych w przestrzeni publicznej lub prywatnej za pomoc¹
ró¿nych technik. Zazwyczaj tworzone jest anonimowo i bez odpowiednich zezwoleñ lub – rzadziej – za
zgod¹ albo na zamówienie w³aœciciela malowanego obiektu. Graffiti,
szczególnie umieszczane nielegalnie, przez jednych traktowane jest jako akt wandalizmu, przez innych –
jako forma sztuki.
Pomys³odawczyni¹ tej ciekawej
akcji w Chwaliszewie by³a nauczycielka plastyki, Joanna KordusMróz, wspierana przez dyrektorkê
17 wrzeœnia 2013
placówki, Beatê Parzonkê. Graffiti
tworzono pod opiek¹ studenta architektury, który zajmuje siê malarstwem, grafik¹, malarstwem œciennym oraz graffiti. Autorzy chwaliszewskiego malowide³ to uczennice
(Marta Aleksandrzak, Oliwia M³ynarz, Dominika Walczak, Anna
WoŸniak, Maja Zimna) oraz chc¹cy
zachowaæ anonimowoœæ student.
– Na betonowych œcianach namalowano obrazy, które zosta³y zaprojektowane w roku szkolnym na zajêciach plastycznych. Pomys³ spodoba³
siê uczniom, wiêc byæ mo¿e powtórzymy go w innym miejscu – podsumowuje szkolna pedagog i bibliotekarka, Ilona Jamry.
Marcin Szyndrowski
W projekcie uczestniczy³o 10 pe³noletnich uczniów szkó³ œrednich z naszego powiatu, m.in. z Zespo³u
Szkól Ponadgimnazjalnych im. J.
Marciñca w KoŸminie, Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. H. Ko³³¹taja, Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. Liebelta i Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr
1 w Krotoszynie.
Warunkiem zakwalifikowania siê
do grupy wyjazdowej by³a dobra
sprawnoœæ fizyczna i komunikatywna znajomoœæ jêzyka angielskiego. Z
ZSP im. Józefa Marciñca w KoŸminie Wlkp. stypendium wyjazdowe
otrzyma³y dwie uczennice: Milena
KaŸmierczak i Karina Paterek. Dojazd do Danii i pobyt w tej szkole finansowany by³ przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ZSP
w KoŸminie, w³asne œrodki uczennic
oraz stronê duñsk¹.
Koordynatorem i organizatorem
projektu by³ krotoszynianin Dawid
Kujawski, który kilka lat temu jako
student przebywa³ w Gerlev. Obecnie pracuje tam jako wyk³adowca.
M³odzie¿¹ opiekowali siê koŸmiñscy
nauczyciele – Izabela Stanis³awska
ARCHIWUM
ZS.CHWALISZEW
M³odzie¿ ze szkó³ œrednich
powiatu krotoszyñskiego
uczestniczy³a w projekcie,
dziêki któremu przez dwa
tygodnie uczy³a siê w Akademii Sportu Idraetshojskole w duñskim mieœcie
Gerlev.
Uczestnicy projektu podczas treningów
i Mateusz Baszczyñski.
Akademia Sportu w semestrze jesiennym realizuje piêæ specjalnoœci –
taniec, w którym koŸminianki szko³y
sprawdzi³y siê znakomicie; crossfit,
czyli krótkie intensywne treningi;
parkur, czyli pokonywanie przeszkód stoj¹cych na drodze w jak najprostszy i najszybszy sposób; pi³kê
koszykow¹. Akademia Sportu
w Gerlev posiada bardzo nowoczesn¹ bazê dydaktyczn¹, jej obiekty
sportowe zrobi³y du¿e wra¿enie na
Polakach.
M³odzie¿ trenowa³a ró¿ne dyscypliny, a ponadto mog³a korzystaæ
z basenu, sauny i si³owni. Duñska
uczelnia oferuje obcokrajowcom zajêcia na zasadzie wspó³pracy, a jêzy-
www.rzeczkrotoszynska.pl
kiem wyk³adowym jest angielski.
Zajêcia specjalistyczne oraz integracyjne gry i zabawy du¿y nacisk k³ad³y na kreatywnoœæ, komunikacjê interpersonaln¹, integracjê i sprawnoœci typowo sportowe.
– Zajêcia taneczne w Akademii
Sportowej prowadzone by³y w profesjonalny sposób, na bardzo zaawansowanym poziomie. Projekt przyniós³ wiele korzyœci – poznaliœmy
duñsk¹ kulturê i obyczaje, odwiedziliœmy ró¿ne miejsca, a przede wszystkim nawi¹zaliœmy nowe znajomoœci.
– mówi Karina Paterek. Najprawdopodobniej za rok uczniowie szkó³
z powiatu krotoszyñskiego znów bêd¹ mogli podj¹æ starania o stypendia
w Gerlev.
15
Wydarzenia
Powaga i pamiêæ
P.W.P£ÓCIENNICZAK
W
za³o¿eniu organizatorów to
by³o pierwsze na tak wielk¹
skalê spotkanie osób, które
³¹czy nalot na poci¹g ewakuacyjny
w Kole 2 wrzeœnia 1939 r., o czym obszernie pisaliœmy w ostatnim wydaniu
Rzeczy Krotoszyñskiej.
Do sali kina Przedwioœnie zaproszono zarówno rodziny ofiar, jak
i œwiadków tamtych zdarzeñ, którzy
mieszkaj¹ tak¿e z dala od Krotoszyna.
Na sali obecni byli burmistrzowie obu
miast, historycy, mieszkañcy, którym
nieobca jest wojenna historia ich kraju.
Uroczystoœæ odby³a siê 11 wrzeœnia, prowadzi³ j¹ dyrektor Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury, Wojciech
Szuniewicz. Rozpoczêto filmem i prezentacj¹ multimedialn¹. Na scenie pojawi³y siê rekwizyty: przewrócone
krzy¿e, walizki, wózki dzieciêce, pluszowe misie.
Jako pierwszy wyst¹pi³ sekretarz
miasta Ko³o, Tomasz Niuszkiewicz,
przybli¿aj¹c historiê linii kolejowej
w swoim mieœcie. Powiedzia³ te¿
o planie budowy pomnika ofiar w 75.
rocznicê nalotu. Na ten cel zbierane s¹
pieni¹dze.
Nastêpnie g³os zabrali Antoni Korsak, prezes Towarzystwa Mi³oœników
i Badaczy Ziemi Krotoszyñskiej, oraz
Grzegorz Mokrzycki, prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Miasta Ko³a nad
Wart¹. – W poci¹gu z Krotoszyna byli
urzêdnicy i ich rodziny. Przewo¿ono
te¿ najwa¿niejsze akta miejskie i gotówkê – przypomnia³. Poci¹g mia³ dotrzeæ do woj. lwowskiego. Czes³aw
Burmistrzowie Ko³a i Krotoszyna poinformowali o wsparciu budowy pomnika
Bielawny, jeden z uczestników spotkania, powiedzia³ nam: – Z mojej rodziny tym poci¹giem jecha³o dziesiêæ
osób. Jedna zginê³a, ciotka Janina, 17letnia dziewczyna. Mam kuzynkê, która mia³a roczek, jak jecha³a tym poci¹giem.
Podczas przemówieñ na ekranie
pojawia³y siê zdjêcia mogi³ poleg³ych.
Wed³ug ró¿nych danych pod Ko³em
mog³o zgin¹æ od ponad stu do nawet
trzystu osób z powiatów jarociñskiego
i krotoszyñskiego, a w trakcie nalotu
ucierpieli równie¿ mieszkañcy Ko³a.
Dot¹d ustalono 105 nazwisk, najwiê-
cej z Krotoszyna (70) i Zdun (22). Nadal poszukuje siê to¿samoœci wielu
ofiar i temu tak¿e – w pewnym sensie
– poœwiêcone by³o spotkanie w Przedwioœniu.
Jako ostatni g³os zabrali: Mieczys³aw Dro¿d¿ewski – burmistrz Ko³a,
i Julian Jokœ – burmistrz Krotoszyna,
którzy powiadomili o wsparciu finansowym budowy pomnika ofiar nalotu
przez oba samorz¹dy.
Spotkanie zakoñczy³ wystêp
uczennic Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Kazimierza Wielkiego w Kole.
KUPIÊ ZIEMIÊ
tel. 500 150 713,
62 742 88 04
£ukasz Cichy
Wielki teatr w ma³ych Roszkach
Teatr Polska to projekt nawi¹zuj¹cy do Reduty Osterwy i Limanowskiego, która w Drugiej Rzeczypospolitej organizowa³a tournées spektakli po ziemiach polskich. W poniedzia³ek 9 wrzeœnia br. Teatr Polska trafi³ do Roszek.
la, gdzie króluje disco-polo i biesiadne
œpiewy, stanê³a scena z dodatkami.
Kiedy zgas³y œwiat³a, wiejska œwietlica zamieni³a siê w prawdziwy teatr,
taki sam, jak ten w Poznaniu czy Warszawie. Na scenie pojawi³y siê cztery
aktorki w strojach kurpiowskich, jako
starsze kobiety. Ju¿ pierwsze dialogi
wzbudzi³y ¿ywe reakcje. Kobiety opowiada³y swoje ¿ycie i swoje mi³oœci,
opowiada³y cudownym ¿ywym, prawdziwym jêzykiem, a ludzie, którzy ich
s³uchali doskonale czuli i rozumieli,
oczym s¹ te z pozoru proste historie i ile
jest w nich g³êbokiej m¹droœci.
Jak potem mówiono na spotkaniu
z aktorami, te sceniczne doœwiadczenia
by³y bliskie roszkowianom przez podo-
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Idea przeniesienia profesjonalnych
spektakli do miast i miasteczek, gdzie
nie ma instytucjonalnych teatrów,
w przypadku sztuki Kalino, malino,
czerwona jagodo osi¹gnê³a wymarzony jeszcze przez romantyków idea³; trafi³a pod strzechy. Strzechy to ju¿ tylko
symbol Ÿróde³, sk¹d wywodzi siê ten
dramat sceniczny, albowiem wieœ
wspó³czesna, szczególnie ta wielkopolska, w niczym nie przypomina wsi spokojnej, wsi weso³ej. Pierwszy raz spektakl w ramach Teatru Polska trafi³ na
wieœ, a za spraw¹ Wojciecha Szuniewicza i KOK wybrano Roszki.
Na widowni zasiedli mieszkañcy
wsi, nawet tych okolicznych. W miejscu, gdzie z regu³y odbywaj¹ siê wese-
W barwnych strojach cztery m³ode aktorki studia „Ko³o”
Studio Teatralne Ko³o
Niezale¿na grupa teatralna za³o¿ona
przez studentów warszawskiej Akademii Teatralnej i krakowskiej szko³y teatralnej (1998). Spektakle oparte s¹ g³ównie na autorskich scenariuszach Igora Gorzkowskiego. Zespó³ ma w³asn¹ metodê twórcz¹, jej
czêœci¹ jest improwizacja aktorska.
S¹ w nim m.in. Agata Buzek, Marta
Chodorowska, Adam Ferency.
bieñstwo do ich w³asnych, czasem
równie dramatycznych losów.
Re¿yser i dramaturg Igor Gorzkowski, szef Studia Teatralnego Ko³o, pokaza³ sztukê prawdziw¹, niebêd¹c¹ wielkomiejsk¹ zabaw¹ w ludyzm, ale historiê, której autentyzm jêzyka i psychologiczn¹ prawdê potwierdzi³a publicznoœæ. To by³o trochê tak, jakby artyœci
chcieli przejrzeæ siê w lustrze rzeczywistoœci i zobaczyæ, czy to czasem nie
krzywe zwierciad³o.
Jednym z filarów wydarzenia by³y
cztery nieprzeciêtne aktorki: Aleksandra Grzelak, Olga Omeljaniec, Natalia
Sikora i Diana Zamojska, jednak graj¹ca rolê Anieli Sikora poruszy³a najbardziej publicznoœæ.
Na pewno na d³ugo w pamiêci roszkowskiej widowni pozostanie to niecodzienne, teatralne wydarzenie. Ciekawe
na ile warszawscy artyœci bêd¹ sobie
ceniæ to, ¿e w Roszkach odnieœli sukPawe³ W. P³ócienniczak
ces?
17 wrzeœnia 2013
16
Dodatek budowlany
Gdy przecieka dach
Przed zim¹ warto
przyjrzeæ siê oknom
Przede wszystkim na wypaczone ramy,
uszkodzenia ram lub okuæ, pêkniêcia
szyb, deformacje uszczelek, pêkniêcia
tynku. Jeœli widzimy, ¿e okna s¹ wypaczone, sprawdŸmy, jak bardzo. W tym
celu przy³ó¿my poziomicê do ramy
okna i popatrzmy, z jak du¿¹ krzywizn¹
mamy do czynienia. Je¿eli jest wiêksza
ni¿ 3 mm na metrze d³ugoœci lub szerokoœci, to okno kwalifikuje siê do wymiany. Je¿eli jednak nie zdecydujemy
siê na natychmiastow¹ wymianê, mo¿emy próbowaæ zniwelowaæ niekorzystne skutki wypaczeñ, reguluj¹c
okuciami docisk skrzyd³a do oœcie¿nicy
i stosuj¹c odpowiednie uszczelki.
Ka¿de okucie w nowoczesnych
oknach ma pewien zakres regulacji,
który pozwala na kilkumilimetrowe
podniesienie lub przesuniêcie skrzyd³a
okiennego. Tym sposobem mo¿emy
wyregulowaæ szerokoœæ szczeliny miêdzy skrzyd³em a oœcie¿nic¹.
Je¿eli jednak, mimo regulacji, ramy
nie przylegaj¹ do siebie szczelnie,
sprawdŸmy, czy uszczelki nie s¹ zdeformowane. Zdarza siê to czêsto przy
starych kauczukowych uszczelkach,
które po kilku latach trac¹ elastycznoœæ,
nierzadko s¹ przygniecione, a czasem
porowate i popêkane.
Zu¿yt¹ uszczelkê nale¿y po prostu
wymieniæ na now¹ o zbli¿onym przekroju. Zestawy uszczelek s¹ zazwyczaj
dostêpne w profesjonalnych firmach
monta¿owych, które zajmuj¹ siê równie¿ serwisem okien.
REKLAMA
(oprac. max)
INTERIA
Przegl¹d okien przed kolejn¹ por¹ roku ma zapobiec uci¹¿liwym
przewiewom i ucieczce ciep³a z mieszkania. Na co zwróciæ uwagê?
Przeciekanie dachu nie zawsze oznacza jego ca³kowit¹ wymianê
Jesieñ i zima to z³y czas dla dachów. Pojawia siê wówczas wiele
uszkodzeñ, wymagaj¹cych szybkiej naprawy. Je¿eli nie jesteœmy £atwiej z p³askim dachem
w stanie wymieniæ ca³ego dachu, potrzebne jest natychmiastowe Naj³atwiej wykryæ przeciek na dachu
p³askim, bo czêsto zdradza go ka³u¿a.
dzia³anie zastêpcze.
Ciekn¹cy dach nie zawsze musi oznaczaæ, ¿e musimy wymieniæ ca³e pokrycie. Czasem chodzi o niewielkie
uszkodzenie, które wystarczy za³ataæ.
W zale¿noœci od tego, czy mamy dach
skoœny, czy p³aski, ró¿ne s¹ sposoby
naprawy.
Czêst¹ usterk¹ dachów skoœnych
jest utrata szczelnoœci materia³u pokryciowego. Dotyczy to przewa¿nie pokryæ z blachy – p³askiej lub profilowanej. Nieszczelnoœci pojawiaj¹ siê miêdzy arkuszami lub w miejscach skorodowanych. Do ³atania u¿ywa siê
g³ównie taœm butylowych. – Tamowanie takich przecieków to zabieg czysto
prowizoryczny, skuteczny na co najwy¿ej jeden sezon jesienno-zimowy. Wymiana lub przynajmniej powa¿na naprawa pokrycia jest wówczas nieunikniona – t³umaczy Tadeusz Mierzwiñski z Krotoszyna, który zajmuje siê
m.in. naprawami dachów.
Inaczej jest, gdy na dachu skoœnym
jest pokrycie z papy gontów bitumicznych. Wówczas naprawa papy lub
wymiana arkusza gontów jest wystarczaj¹cym rozwi¹zaniem. – Gdy przeciek powsta³ na dachu krytym da-
chówkami w rezultacie zniszczenia
którejœ z nich, wystarczy j¹ usun¹æ i zast¹piæ now¹. Do tego nie bêdzie potrzebny fachowiec – dodaje T. Mierzwiñski.
W obrêbie dachu skoœnego mo¿e
te¿ dojœæ do uszkodzenia hydroizolacji
uk³adanej pod pokrycia profilowane
(blachodachówka, dachówka, blacha
trapezowa) lub papê na sztywnym poszyciu. Zlokalizowanie i naprawa takiego przecieku nie odbêdzie siê bez
przynajmniej czêœciowego demonta¿u
pokrycia. Zarówno istniej¹ce pokrycie, jak i tzw. obróbki trzeba bêdzie
usun¹æ, jeœli remont dachu ma obj¹æ
tak¿e jego docieplanie od strony zewnêtrznej lub wymianê ocieplenia
z we³ny, która zamok³a.
A co z blach¹?
W dachach skoœnych nieszczelnoœci
mog¹ mieæ przyczynê w nieprawid³owej obróbce blacharskiej komina,
œciany attykowej lub kosza dachowego. Nim wymienimy blachê, trzeba j¹
uszczelniæ, aby zatamowaæ przeciek.
Do takich uszczelnieñ s³u¿¹ specjalne
dekarskie taœmy butylowe oraz
R E K L A M A
17 wrzeœnia 2013
uszczelniacze dekarskie na bazie butylu lub polimerów MS. Szczeliny miêdzy blach¹ a murem lub blach¹ a blach¹ warto te¿ wype³niæ, wk³adaj¹c
w nie przed uszczelnianiem taœmê rozprê¿n¹ z poliuretanu. W ten sposób ³atwo uszczelniæ blachê na kominach
lub attykach.
Gorzej z koszami, zw³aszcza gdy
na dachu jest dachówka lub blachodachówka. – W pierwszym przypadku
czêœæ dachówek musisz zdemontowaæ
na czas naprawy. W drugim trzeba bêdzie rozebraæ spor¹ czêœæ pokrycia po
obu stronach kosza. Arkusze blachodachówki s¹ bowiem du¿e. W tej sytuacji naprawa obróbki dna kosza nie
obejdzie siê bez pomocy dekarzy –
mówi fachowiec.
www.rzeczkrotoszynska.pl
Nie jest to oczywiœcie regu³a, gdy¿
czasem przeciek jest tak du¿y, ¿e woda zd¹¿y wsi¹kn¹æ, zanim wejdzie siê
na dach. Tym bardziej, ¿e dachy p³askie zazwyczaj s¹ kryte pap¹ i ona
w zupe³noœci odpowiada za szczelnoœæ. Wystarczy wiêc siê przypatrzyæ,
czy nie ma na jej powierzchni rys,
dziur lub pêkniêæ, a potem je za³ataæ. –
¯eby naprawiæ tak¹ nieszczelnoœæ,
dach musi byæ ju¿ suchy. Oczyszczone
miejsce mo¿na posmarowaæ lepikiem
i przykleiæ ³atê z papy podk³adowej
lub, u¿ywaj¹c palnika, u³o¿yæ fragment papy termozgrzewalnej. W¹skie
i nieliczne spêkania mo¿na zaszpachlowaæ bitumiczn¹ mas¹ hydroizolacyjn¹ – mówi T. Mierzwiñski.
Wiele osób odnawia stare pokrycia
z papy, maluj¹c je lepikiem. Nie jest to
rozwi¹zanie polecane. Papê chroni posypka z kruszywa. Lepik nie bêdzie
tak zabezpieczony. £atwiej o jego
zniszczenie. Lepszym rozwi¹zaniem
jest zabezpieczenie dachu specjaln¹
mas¹ hydroizolacyjno-pokryciow¹,
która utworzy trwa³¹ pow³okê izolacyjn¹, odporn¹ na uszkodzenia i szkodliwe czynniki atmosferyczne.
oprac. Marcin Szyndrowski
Dodatek budowlany
17
M³ody, zdolny,
z pomys³em na siebie
Wojciech Kukio³czyñski
ma dopiero 20 lat, a posiada w³asn¹ firmê. Od roku
prowadzi przedsiêbiorstwo
Kuk-Mal, które zajmuje siê
wykoñczeniami wnêtrz.
W rodzinie Kukio³czyñskich zawód
budowlañca przechodzi z pokolenie
na pokolenie. – Dziadek prowadzi³
firmê budowlano-malarsk¹, potem
mój ojciec. Teraz ja rozpocz¹³em swoj¹ dzia³alnoœæ – mówi Wojtek.
Ju¿ bêd¹c w szkole podstawowej
pomaga³ po lekcjach swojemu ojcu
w firmie. A plan za³o¿enia w³asnej
dzia³alnoœci narodzi³ siê w jego g³owie, gdy mia³ 15 lat. – Wychodzi³em
zawsze z za³o¿enia, ¿e pieni¹dze trzeba zarobiæ za m³odu, ¿eby na staroœæ
móc je wydawaæ. A w Polsce m³odzi
ludzie zazwyczaj robi¹ odwrotnie. Zarobione pieni¹dze wydaj¹ na imprezy
albo podobne rzeczy. Potem budz¹ siê
w wieku 35 lat i zdaj¹ sobie sprawê,
¿e niczego nie maj¹. Dlatego po
ukoñczeniu gimnazjum Wojtek postanowi³ kontynuowaæ edukacjê
w Zespole Szkó³ nr 3 w Krotoszynie,
na kierunku malarz-tapeciarz. – Pomys³ otwarcia w³asnej firmy mia³em
od dawna, ale mog³em to zrobiæ dopiero po nabyciu odpowiednich umiejêtnoœci. A w wykoñczeniach wnêtrz
tych umiejêtnoœci potrzeba sporo –
t³umaczy.
Wyjecha³, by siê uczyæ
By zdobyæ odpowiednie doœwiadczenie, po ukoñczeniu szko³y zawodowej wyjecha³ na rok do Niemiec. Tam
móg³ bez problemu szlifowaæ swoje
umiejêtnoœci. Tam te¿ rozpocz¹³ swoj¹ pierwsz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
– Pracowa³em „pod kimœ”, ale musia³em mieæ w³asn¹, jednoosobow¹
firmê. Prowadzi³em j¹ wiêc tam przez
nieca³y rok i wykonywa³em otrzyma-
ne zlecenia. To wszystko bardzo mi
pomog³o, bo ¿eby nabyæ doœwiadczenie w moim zawodzie, nie mo¿na
ograniczaæ siê do jednego zak³adu.
Trzeba udaæ siê do jednej firmy i zobaczyæ, co i jak tam robi¹, a potem do
drugiej, ¿eby nauczyæ siê czegoœ innego. Tak to dzia³a – zauwa¿a. Po powrocie Wojtek otworzy³ firmê Kuk-Mal w Krotoszynie.
Firma siê rozwija
Mija rok od rozpoczêcia tej dzia³alnoœci. W tej chwili firma specjalizuje siê
w wykoñczeniach wnêtrz. – Na razie
nasza praca opiera siê na wykonywaniu œcian, sufitów, glazury, ocieplenia
– wyjaœnia. Obecnie Kuk-Mal jest jedyn¹ w okolicy firm¹, która posiada
Z³oty Certyfikat wroc³awskiej Akademii Technik Malarskich. Krotoszynianin kupi³ niedawno hydrodynamiczny agregat natryskowy do malowania œcian. – Uda³o mi siê go zakupiæ w zesz³ym miesi¹cu. Prowadzê
jedn¹ z nielicznych firm w okolicy,
które posiadaj¹ taki sprzêt. Dziêki
niemu praca jest szybsza i wydajniejsza. W tej chwili remontujê pensjonat
w górach. Za pomoc¹ agregatu
w dwa dni wymalowaliœmy oko³o
dwóch tysiêcy metrów kwadratowych, czyli piêtnaœcie pokoi i trzynaœcie ³azienek.
Ciê¿ki kawa³ek chleba
Chocia¿ Kuk-Mal ca³y czas siê rozwija, krotoszynianin podkreœla, ¿e prowadzenie firmy budowlanej nie nale¿y do zadañ naj³atwiejszych. – Nie
jest lekko, „budowlanka” to jedna
z najbardziej ryzykownych bran¿.
Bardzo istotne jest tu zaufanie klienta.
– Ludzie musz¹ mieæ do firmy absolutne zaufanie. Zdarza³o siê, ¿e klienci wyje¿d¿ali na dwa tygodnie na wakacje, a potem wracali i mieli wykonany ca³y remont. Oni zostawiali
dom, w którym by³y pieni¹dze, telewi-
zory i inny sprzêt wiedz¹c, ¿e nic nie
zginie. Tak w³aœnie powinno to wygl¹daæ – mówi Wojtek. Dodaje, ¿e raz
zachwiane zaufanie mo¿e przekreœliæ
ca³¹ renomê firmy. Niezwykle wa¿ne
jest równie¿ precyzyjne wykonanie.
– Wykoñczenie wnêtrz to ostatni etap
prac przed wejœciem inwestora do
obiektu. Ostatni i najbardziej uci¹¿liwy, bo wystarczy pope³niæ jeden b³¹d,
a klient przyjdzie i powie, ¿e w tej
œcianie jest dziura, a na tamtej rysa.
Trzeba byæ bardzo dok³adnym. Poza
tym firma ma za zadanie wykonaæ ca³¹ pracê od pocz¹tku do koñca. W dzisiejszych czasach klient nie chce siê
w nic anga¿owaæ, nie chce kupowaæ
materia³ów, nie chce sprz¹taæ po wykonaniu pracy. On daje pieni¹dze
i ca³a reszta go nie interesuje. Chce
wejœæ po skoñczonym remoncie do
domu i nie musieæ ju¿ nic robiæ. To
bardzo wa¿ne, by zostawiæ po sobie
czyste pomieszczenia.
Wytyczona droga
W przysz³oœci m³ody przedsiêbiorca
zamierza dalej pracowaæ nad rozwojem swojej firmy. – Planujê uciec
z wykoñczeniówki, a zabraæ siê za budownictwo. Chcia³bym, ¿eby klient
nie musia³ interesowaæ siê niczym.
Moja firma wykonywa³aby wszystko,
zacz¹wszy od fundamentów, a skoñczywszy na hydraulice, elektryce. Ca³y dom zosta³by zrobiony przez jedn¹
firmê – mówi. Wizji przysz³oœci ma
wiele. – Zamierzam kupiæ agregat do
pianki poliuretanowej. To nowa metoda ocieplania domów, o wiele bardziej efektywna ni¿ we³na czy styropian. Poza tym rozwa¿a mo¿liwoœæ
stawiania domów drewnianych albo
z prefabrykatów. – Myœlê, ¿e to mo¿e
ludzi zainteresowaæ, bo koszty budowy domu z drewna s¹ o wiele ni¿sze
ni¿ domu murowanego. Taki obiekt
wykonuje siê szybciej i taniej, a jest lepiej ocieplony. Agnieszka Marciniak
R E K L A M A
17 wrzeœnia 2013
18
Wydarzenia / Reklama
Pod naszym patronatem
Smakowite Kobierno
Do Kobierna przybyli mieszkañcy wielu wsi
ny popis zespo³u œpiewaczego miejscowego Ko³a Emerytów i Rencistów.
Mi³ym zaskoczeniem by³ wystêp £agiewniczanek, które wyst¹pi³y tym razem, jako grupa cygañska.
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Kobierskie spotkanie rozpoczê³a Msza
œw. w koœciele pw. Œw. Wojciecha,
a stamt¹d kolorowy orszak z Krotoszyñsk¹ Orkiestr¹ Dêt¹ na czele przemaszerowa³ na plac przed dom kultury.
Tam so³tys Kobierna, Zofia Jamka, powita³a licznie przyby³ych goœci oraz
mieszkañców wsi uczestnicz¹cych
w Kobierskich Smakach.
By³y okolicznoœciowe wyst¹pienia
goœci, a wœród nich kwieciste gratulacje i ¿yczenia od senator RP And¿eliki
Mo¿d¿anowskiej oraz burmistrza Juliana Joksia, który odebra³ tak¿e od starostów do¿ynkowych dorodny bochen
chleba. Nie zabrak³o podziêkowañ dla
grupy sponsorów, wœród których znalaz³ siê Bank Spó³dzielczy z Krotoszyna oraz firma Las-Kalisz z Tomnic.
Bogat¹ czêœæ artystyczn¹ spotkania
rozpoczê³y Kobierzanki. Piêknie wykona³y tañce ludowe dzieci z zespo³u
Gorzyczanie z Gorzyc Wielkich, a towarzyszy³a im kapela Furmany, która
zaprezentowa³a tak¿e w³asny program
piosenek z regionu Wielkopolski. Bardzo ciep³o przyjê³a publicznoœæ wokal-
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Tradycyjnie, pod koniec sierpnia, w Kobiernie odby³a siê lokalna impreza bêd¹ca po³¹czeniem do¿ynek i ludowego festynu integracyjnego opartego na kulinariach.
Obok degustacji by³ czas na tañce i œpiew
R E K L A M A
17 wrzeœnia 2013
www.rzeczkrotoszynska.pl
Kulminacyjnym punktem programu by³a jednak degustacja potraw
przygotowanych przez zespo³y kulinarne z kó³ gospodyñ wiejskich z szeœciu wsi: Brzozy, Gorzupi, Kobierna,
Lutogniewa, Ró¿opola i Smoszewa.
D³uga kolejka do namiotu, gdzie panie
wydawa³y swoje popisowa dania, by³a dowodem, ¿e potrawy smakowa³y
wszystkim, a wielu wraca³o po dok³adkê. Muzyczn¹ gwiazd¹ Kobierskich
Smaków 2013 okaza³ siê zespó³ Z Klina z niezast¹pionym Sylwkiem Fr¹szczakiem, który potrafi z piosenek ludowych wydobyæ ich pierwotn¹ witalnoœæ, a soczystymi dowcipami rozbawiæ publicznoœæ do ³ez.
Kobierska impreza to jedna z najciekawszych imprez folklorystycznych w naszym regionie. Od szeœciu
lat realizowana jest dziêki niestrudzonej postawie Zofii Jamki i tamtejszej
Rady So³eckiej, a w tym roku tak¿e
dziêki zaanga¿owaniu burmistrza Krotoszyna, Kó³ka Rolniczego, KGW
i OSP z Kobierna.
(pwp)
19
Kultura
Umiliæ czas 80-latkom
Pod naszym patronatem
Simchat znaczy radoϾ
£.CICHY
W jêzyku hebrajskim simchat
oznacza radoœæ i najczêœciej kojarzy siê ze œwiêtem Simchat Tora
РRadoϾ z Tory, obchodzonego
przez ¯ydów w po³owie wrzeœnia. Radosne dni Krotoszyna
zorganizowa³ nie kto inny, jak...
Stowarzyszenie Krotochwile.
Na scenie wyst¹pi³ zespó³ z ko³a „Pogodni”
11 wrzeœnia przed po³udniem w krotoszyñskiej restauracji Cristal odby³o siê spotkanie cz³onków Polskiego Zwi¹zku Emerytów i Rencistów, którzy ukoñczyli 80 lat.
– Chodzi³o o to, aby umiliæ 80-latkom
czas przy kawie i cieœcie, a tak¿e wspólnym obiedzie – podkreœla przewodnicz¹ca zarz¹du powiatowego Polskiego
Zwi¹zku Emerytów i Rencistów
w Krotoszynie, Irena Marsza³ek.
W imprezie uczestniczy³o ok. 80 osób
z trzynastu kó³ zwi¹zku w naszym powiecie.
Muzycznie okrasili spotkanie
cz³onkowie ko³a Pogodni z Krotoszyna oraz Zbigniew M³ynarczyk z Kobylina. Przybyli te¿ przedstawiciele
w³adz lokalnych – wiceburmistrz Kro-
toszyna Ryszard Czuszke oraz wicestarosta Krzysztof Kaczmarek.
– Chcia³bym wam pogratulowaæ inicjatyw i dobrych konktaktów miêdzy
wami, a tak¿e miêdzy wami a samorz¹dem – powiedzia³ R.Czuszke.
Po swoich wyst¹pieniach samorz¹dowcy wrêczyli wszystkim uczestnikom spotkania s³odke upominki. Nie
brakowa³o ¿artów i anegdot. – Jesteœmy na imprezie 80+, ale mam nadziejê, ¿e bêdziemy te¿ na 90+ i 100+ –
stwierdzi³ z uœmiechem jeden z senio£ukasz Cichy
rów.
P
rojekt nawi¹zuje do dawnej wielokulturowoœci
Krotoszyna,
a konkretnie kultury ¿ydowskiej.
Rozpoczêto od sprz¹tania miejsca
po kirkucie przy ul. Ostrowskiej. To
miejsce jest obecnie jakby ziemi¹ niczyj¹, bo miasto mimo dobrych chêci
nie za bardzo wie, co z nim zrobiæ, a sami ¯ydzi nie przedstawili dot¹d konkretnej propozycji zajêcia siê nim. Na
co dzieñ to zalesione wzgórze najczêœciej odwiedzaj¹ grupki amatorów ta-
Dobry duch krotoszynskiego „Simchatu” Pawe³ Bajerlein podczas sprz¹tania kirkutu
uzasadnienia zebrani obejrzeli prezentacjê multimedialn¹ z przeprowadzonych w Benicach Dni Kultury ¯ydowskiej.
Zakoñczenie spotkania nale¿a³o do
zespo³u Hagada, który jak zawsze na
najwy¿szym poziomie artystycznym
wprowadzi³ publicznoœæ w magiczny
klimat muzyki ¿ydowskiej.
By³ czas, ¿e krotoszyñski rynek ca³y by³ otoczony straganami i sklepami,
nad którymi wisia³y szyldy ich w³aœcicieli. Polacy, Niemcy i ¯ydzi mieli
swoje szko³y i œwi¹tynie, ¿yli razem
w jednym ma³ym mieœcie, warto o tym
pamiêtaæ.
Tekst i foto Pawe³ W. P³ócienniczak
G. POLAÑSKI
Swoje fotogramy prezentuje Gra¿yna Banaszkiewicz
Wystêp zespo³u by³ mocnym polskim akcentem na ba³kañskim festiwalu
Zespó³ Krotoszanie
na Ba³kanach
21 sierpnia zespó³ tañca ludowego Krotoszanie uczestniczy³
w festiwalu folklorystycznym
w Boœni i Hercegowinie.
Zespó³ promowa³ Polskê w dwóch ba³kañskich miastach: Vielika Kladusa
i Cazin. Wszystkie wystêpy zosta³y
przyjête entuzjastycznie. Polscy tancerze zaprzyjaŸnili siê z m³odzie¿¹ z zespo³u Derdef z miasta Cazin, w którym
spêdzili kilka dni. Podczas pobytu
w Boœni i Hercegowinie nasi krajanie
poznawali tamtejsz¹ kulturê i tradycje.
– Efektem nawi¹zanej wspó³pracy bêdzie przyjazd zespo³u folklorystycznego
„Derdef” do Krotoszyna w listopadzie
i wspólny koncert. Czekamy na to z niecierpliwoœci¹ – mówi Grzegorz Polañski.
Przypomnijmy: zespó³ tañca ludowego Krotoszanie powsta³ w listopadzie 2001 r. Za³o¿y³a go Arletta Polañska. Dzia³a przy Krotoszyñskim
Oœrodku Kultury. W zespole tañczy
i œpiewa ponad 60 osób. Na jego program sk³adaj¹ siê tañce i przyœpiewki
z okolic Krotoszyna, tañce i pieœni regionu wielkopolskiego, lubelskiego,
kaszubskiego i ¿ywieckiego oraz narodowe. Tancerze wystêpuj¹ w strojach
krotoszyñskich, lubelskich, ¿ywieckich, krakowskich i kaszubskich.
Zespó³ koncertuje na biesiadach, festynach, przegl¹dach folklorystycznych, uroczystoœciach szkolnych,
miejskich, powiatowych. Wystêpowa³
we Francji, w Czechach, Holandii,
Turcji, na Wêgrzech, w Bu³garii czy
Niemczech. Na Prezentacjach Kultury
Po³udniowo–Zachodniej Wielkopolski
w Gostyniu, Krotoszynie i Opatówku
otrzyma³ z³ote medale. By³ nagradzany
na Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej.
Jego kierowniczk¹ artystyczn¹ i organizacyjn¹, a tak¿e instruktork¹ i choreografk¹, jest Arletta Polañska.
Marcin Szyndrowski
niego wina i wódki, zostawiaj¹cy po
sobie sterty œmieci. Uprz¹tniêcie miejsca pochówku przedstawicieli narodu
¿ydowskiego to wed³ug mnie najbardziej udany pomys³ ca³ego projektu.
Do akcji przyst¹pi³o blisko stu
uczniów, którzy tym prostym zabiegiem przywrócili chocia¿ trochê godnoœci cmentarzowi.
W holu Krotoszyñskiej Biblioteki
Publicznej tego samego dnia, w pi¹tek
popo³udniu, znana dziennikarka Gra¿yna Banaszkiewicz zaprezentowa³a
wystawê swoich fotografii Israel Foto-Ticket. Okaza³o siê, ¿e najciekawsze
by³y odautorskie komentarze, anegdoty i opowieœci, które daleko wykracza³y poza to, co przedstawia³y zdjêcia.
W galerii handlowej pokazano z kolei
w wiêkszoœci nieistniej¹ce ju¿, wielkopolskie synagogi.
W niedzielê, 15 wrzeœnia, w Przedwioœniu odby³o siê podsumowanie
projektu. Wiceburmistrz Ryszard
Czuszke w krótkim wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e w³adze samorz¹dowe s¹ g³êboko zainteresowane rozwijaniem
i wspieraniem idei integracji i koegzystencji wielokulturowej.
W czasie spotkania mia³a miejsce
tak¿e uroczystoœæ, w trakcie której
przedstawiciele Stowarzyszenia Krotochwile i autorzy Simchat Krotoszyn
wrêczyli po raz pierwszy nagrodê im.
B. L. Monascha. Z r¹k Paw³a Bajerleina i Olgi Andrzejewskiej wyró¿nienie
odebra³a Sabina Rybakowska, dyrektorka szko³y w Benicach. Jakby dla
„Hagada” i magiczny klimat
muzyki ¿ydowskiej
Donosiciel kulturalny
KINA
Krotoszyn (Przedwioœnie)
Rycerz Blaszka, Niemcy, komedia
anim., 80’, 17 – 19 wrzeœnia, 17.00
Dary Anio³a – Miasto Koœci, USA,
fantasy, 130’, 17 – 19 wrzeœnia, 18.30
Blue Jasmine, USA, komediodramat,
98’, 17 i 18 wrzeœnia, 20.45
Wype³niæ pustkê, Izrael, dramat, 90’,
19 wrzeœnia, 20.30
W imiê..., Polska, dramat obyczajowy,
96’, 20 – 23 wrzeœnia, 16.30 i 20.45
Riddick, USA, akcja s/f, 120’, 20 – 23
wrzeœnia, 18.30
WYSTAWY
Krotoszyn
19 wrzeœnia, 17.00, galeria Refektarz,
wernisa¿ wystawy malarstwa Czes³awa Herby.
IMPREZY
Krotoszyn
21 wrzeœnia, VI Krotoszyñska Setka
Rowerowa oraz rajd rowerowy Szlakiem dawnej kolei w¹skotorowej.
Szczegó³y na stronie internetowej
gminy lub w siedzibie PTTK (Ma³y
Rynek 1).
25 wrzeœnia, godz. 10.00, biblioteka
przy ul. Benickiej, spotkanie autorskie
z Krzysztofem Kozio³kiem – pisarzem z Nowej Soli, urodzonym
w 1978 roku, autorem powieœci Droga bez powrotu, Œwiêta tajemnica,
Miecz zdrady, Premier musi zgin¹æ,
Trzy dni Soko³a.
28 wrzeœnia, 20.00, kino, spektakl teatralny Amatorki w re¿. Eweliny Marciniak, w ramach projektu Teatr Polska. Sztukê zaprezentuj¹ aktorzy Teatru Wybrze¿e z Gdañska. Wstêp na
spektakl jest bezp³atny – po okazaniu
wejœciówek dostêpnych w oœrodku
kultury.
17 wrzeœnia 2013
20
Sprawy
Pod naszym patronatem
Seniorzy z histori¹
i pasjonatami
Biblioteka zdunowska zorganizowa³a kolejne spotkanie Szlakiem zabytków. Prowadzi te¿ nowy projekt – Spotkania z pasj¹, w ramach
którego seniorzy poznaj¹ pasjonatów poprzez internet.
5 wrzeœnia odby³o siê pierwsze powakacyjne spotkanie Szlakiem zabytków.
Wczeœniej mia³y miejsce 4 takie spotkania. Uczestnicy opisali koœció³ pw.
œw. Jana Chrzciciela, najstarszy dom
w Zdunach, ratusz oraz koœció³ poewangelicki. Zwykle fotografuj¹
obiekty, opisuj¹ ich historiê, a nastêpnie umieszczaj¹ to na portalu otwartezabytki.pl.
– G³ówne zabytki nasi seniorzy ju¿
opisali i obfotografowali. Teraz zajêli
siê zabytkowymi domami nr 8 – 10
w rynku. Na razie spotkania tego typu
bêd¹ zawieszone, bo w³aœnie ruszy³
projekt „Spotkania z pasj¹” – informuje Maria Nowacka ze zdunowskiej
biblioteki.
Cykl organizuje fundacja Orange.
Uczestnicy spotkañ ³¹cz¹ siê przez internet z wybran¹ s³awn¹ osob¹ i rozmawiaj¹ z ni¹ na ¿ywo. – W ten
czwartek goϾmi byli Agnieszka
i Marcin Krêgielscy, rodzeñstwo, restauratorzy z Warszawy. Spotkania
odbywaæ siê bêd¹ co czwartek o 11.00
w bibliotece, przez dwanaœcie tygodni
(toldo)
– dodaje M.Nowacka.
OG£OSZENIA
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Krotoszynie, ul. Rawicka 41, tel. 725 57 41
og³asza przetarg nieograniczony
na najem lokali u¿ytkowych
w Krotoszynie:
1. Lokal handlowy – ul. Kaliska 7 w Krotoszynie.
Ogólna powierzchnia u¿ytkowa lokalu – 47,10 m2
Cena wywo³awcza – 25,00 z³ za 1 m2 pow. u¿ytkowej netto
Bran¿a nieuci¹¿liwa
Wadium – 1.450,00 z³
2. Lokal handlowy – ul. KoŸmiñska 24 w Krotoszynie.
Ogólna powierzchnia u¿ytkowa lokalu – 46,04 m2
Cena wywo³awcza – 22,00 z³ za 1 m2 pow. u¿ytkowej netto
Bran¿a dowolna
Wadium – 1.250,00 z³
3. Lokal handlowy – Rynek 7 w Krotoszynie.
Ogólna powierzchnia u¿ytkowa lokalu – 44,03 m2
Cena wywo³awcza – 31,00 z³ za 1 m2 pow. u¿ytkowej netto
Bran¿a nieuci¹¿liwa
Wadium – 1.680,00 z³
4. Lokal handlowy – Rynek 9 w Krotoszynie. (oficyna)
Ogólna powierzchnia u¿ytkowa lokalu – 144,25 m2
Cena wywo³awcza – 10,00 z³ za 1 m2 pow. u¿ytkowej netto
Bran¿a nieuci¹¿liwa
Wadium – 1.780,00 z³
– Uwa¿am, ¿e jest potrzebny,
wrêcz niezbêdny. Wielu krotoszynian
i mieszkañców powiatu skorzysta³o
przez te lata z zaproszenia, choæ jak
zauwa¿y³ wasz tygodnik, tegoroczna
frekwencja nie by³a porywaj¹ca.
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Seniorzy wspólnie odkrywaj¹ historiê Zdun
Zakoñczy³ siê siódmy z kolei Ogólnopolski Festiwal Muzyczny Lato
Organowe w Krotoszyñskiej Farze.
W tym roku goœciliœmy piêcioro artystów: czworo organistów i sopranistkê. Jak podkreœla dyrektor artystyczny przedsiêwziêcia, dr Tomasz
G³uchowski, 14 lipca, po raz pierwszy dano s³uchaczom mo¿liwoœæ
wys³uchania koncertu monograficznego. By³ to wystêp Bartosza Rzymana z Wroc³awia poœwiêcony wybitnemu wspó³czesnemu kompozytorowi, Marianowi Sawie.
– Mogliœmy siê wtedy tak¿e zapoznaæ siê z wierszami Sawy. Nie ukrywam, ¿e koncert ten móg³ byæ jednym z trudniejszych, ale mam pewn¹
wizjê, w której to staram siê ukazywaæ ró¿norodn¹ muzykê organow¹
– mówi Rzeczy dyrektor festiwalu.
– Drugi z koncertów, w wykonaniu ma³¿eñstwa £êckich z Torunia,
obfitowa³ w utwory o l¿ejszym charakterze i „jak dochodz¹ mnie s³uchy”, spotka³ siê z bardzo dobrym
odbiorem – dodaje. Zwraca te¿ uwagê, ¿e kolejne dwa koncerty: 25
sierpnia i 15 wrzeœnia, to typowa
klasyka. Poza s³ynn¹ Toccat¹ i Fug¹
d-moll BWV 565 Bacha czy Sonat¹ B-dur op 65 nr 4 Mendelssohna
Bartholdy’ego publicznoœæ oprowadzona zosta³a przez artystów po
œwiecie muzyki organowej mniej
znanych twórców, jak Hindemith czy
Brahms.
Jak z perspektywy siedmiu lat
ocenia Pan festiwal w Krotoszynie?
Pomys³odawc¹ i szefem festiwalu jest,
mieszkaj¹cy we Wroc³awiu,
krotoszynianin Tomek G³uchowski
Byæ mo¿e za ten stan rzeczy nale¿a³oby winiæ np. sezon wakacyjny, ma³¹ reklamê lub fakt, ¿e muzyka organowa nie przyci¹ga rzesz melomanów. Prawdê mówi¹c, nie wiem.
Mo¿e byæ tak, ¿e to splot wielu czyn-
Poczet Wierzbiêty z Krotoszyna przyst¹pi³ trzy tygodnie temu do krêcenia nowego filmu. Tak samo jak
poprzednio, produkcj¹ zajmie siê Jan Jakubek z Roszek.
Poprzednim razem wspólna praca zaowocowa³a filmem In hora mortis
(³ac. W godzinê œmierci). Tytu³ filmu
w³aœnie powstaj¹cego nie jest jeszcze
znany. – Bêdzie go mo¿na obejrzeæ
w internecie. To kolejna etiuda – informuje Piotr Miko³ajczyk, dowódca
Pocztu Wierzbiêty.
Zdjêcia rozpoczê³y siê dwa tygodnie temu. – Film bêdzie ukoñczony
jeszcze we wrzeœniu. Powinnien mieæ
od 6 do 10 minut. Powstaje w krotoszyñskich i roszkowskich lasach.
Udzia³ w nim bierze 9 osób. Zdradziæ
mogê tylko tyle, ¿e opowiada o dwóch
myœliwych – dodaje Jan Jakubek.
Poprzedni film zadebiutowa³ na
kanale YouTube 13 marca. W nim
tak¿e wyst¹pi³o 9 osób.
J.JAKUBEK
PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie zastrzega sobie prawo
uniewa¿nienia przetargu, w ca³oœci lub czêœciowo,
bez podania przyczyn.
17 wrzeœnia 2013
Rozmawia³
Janusz Urbaniak
Kolejny fiml Pocztu Wierzbiêty
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o. w Krotoszynie przy ulicy Rawickiej 41,
II piêtro pok. nr 19, w dniu 25 wrzeœnia 2013 r. o godz 10.15. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w wysokoœci
wyszczególnionej powy¿ej, najpóŸniej w dniu przetargu do godz 10.00
w kasie tut. Przedsiêbiorstwa.
Kierownik
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej
in¿. Zygmunt Witczak
ników. Proszê mi jednak wierzyæ, ¿e
z w³asnego doœwiadczenia koncertowego Krotoszyna nie oceniam Ÿle
na tle innych festiwali organowych.
Co chcia³by Pan zmieniæ w kolejnych edycjach?
– Chcia³bym, aby „Lato Organowe” wci¹¿ siê rozwija³o. Je¿eli pozwol¹ na to œrodki finansowe, bêdê
stara³ siê zwiêkszyæ iloœæ koncertów
kameralnych. Przyda³aby siê te¿
lepsza reklama w mediach, mo¿e jakiœ baner. Musimy w przysz³ym roku
zamontowaæ kamerê i telebim, tak
by s³uchacze mogli zobaczyæ muzyków na ¿ywo. W przysz³oœci parafiê
czeka spory wydatek, bo instrument
wymaga niestety gruntownej renowacji.
Za trzy lata 10. jubileuszowy festiwal...
–... mam takie marzenie, aby by³
on miêdzynarodowy. Ale aby siê
wszystko uda³o, potrzeba naprawdê
zaanga¿owania innych. Mam taki
ma³y apel do Czytelników „Rzeczy”: mo¿e s¹ osoby, które zechcia³yby uczestniczyæ w organizacji kolejnych jego edycji. Ktoœ móg³by
prowadziæ prelekcje, ktoœ inny szukaæ sponsorów, jeszcze ktoœ inny zaj¹æ siê reklam¹. Zapraszam do
wspó³pracy. Przy okazji dziêkujê
obu samorz¹dom i innym mecenasom, bez których wsparcia festiwal
nie móg³by siê odbyæ. Dziêkujê tak¿e mediom za patronaty.
J.JAKUBEK
£.CICHY
Wielkie Organy za nami
Film opowiada historiê dwóch myœliwych
www.rzeczkrotoszynska.pl
Jan Jakubek z Roszek to absolwent I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Hugona Ko³³¹taja, a dziœ ju¿ student Politechniki Poznañskiej. Rok
temu w Krakowie filmem Armagedon KUR wygra³ ogólnopolski konkurs filmów krótkometra¿owych Allegro Short Film. Roszkowianin jest
równie¿ twórc¹ takich filmów, jak Janek sam w domu oraz Pelagia. Swoje prace wrzuca regularnie na Facebooka.
Swoje dzie³a umieszczane w internecie opatruje nazw¹ Roszki KING
produkcja. Filmy Jana Jakubka mo¿na
obejrzeæ
pod
adresem:
www.youtube.com/user/janek14speed.
£ukasz Cichy
21
Kalejdoskop krotoszyñski
Wakacyjne
wspomnienie
Uczniowie krotoszyñskiej SP nr 8 dobrze wspominaj¹ obóz wspólnie zorganizowany z KKS Astra. Wziê³o w nim udzia³
ponad 50 dzieci w wieku 8-15 lat. Kadrê opiekunów stanowili nauczyciele i trenerzy klubowi. Baz¹ by³a szko³a posiadaj¹ca sztuczne boisko do pi³ki no¿nej i nowoczesn¹ halê sportow¹. Ósemkowicze odbywali treningi, uczestniczyli w wycieczkach, spêdzali czas na pla¿y, s³uchali pogadanek nt. na³ogów i uzale¿nieñ.
Zawody wêdkarzy
O Puchar Ziemi Kobyliñksiej
³owiono w D³ugo³êce. Udzia³ wziê³o
25 wêdkarzy z 9 kó³. Pierwsze miejsce zaj¹³ Wojciech Przybylak (Perkoz Poniec), drugie Rafa³ Ko³odziejczyk (PZL Krotoszyn), a trzecie Stefan Janik (Balaton Miejska Górka).
O spektaklu Studia Teatralnego Ko³o w œwietlicy w Roszkach piszemy na s.
15. Tu publikujemy zdjêcie, dowodz¹ce, ¿e spektakl wywo³a³ spore zainteresowanie mieszkañców okolicznych wsi. Po przedstawieniu odby³o siê spotkanie z aktorami, mo¿na wiêc by³o wymieniæ na gor¹co swoje spostrze¿enia.
Pogadanka w KoŸminie
Pierwszaki ze SP nr 1 w KoŸminie wys³ucha³y pogadanki Bezpieczna droga do
szko³y, któr¹ wyg³osi³ W³odzimierz Sza³ z KPP w Krotoszynie. Tematami by³y:
zachowanie siê na drodze, telefony alarmowe, kontakty z nieznajomymi.
P.W.P£OCIENNICZAK
A.FLEJSIEROWICZ
Pe³na sala
w Roszkach
Koncert Natalii Niemen
Dzieñ dzia³kowca
w Krotoszynie
7 wrzeœnia w sali ROD im. M. Kasprzaka odby³ siê Dzieñ Dzia³kowca. Srebrne odznaki Zas³u¿ony Dzia³kowiec otrzymali: S³awomir Grobelny i Irena Papierska, a br¹zowe: Urszula Gasztyk, Marek Gruchot, Jaros³aw Mikstacki, Krystyna Praczyk. Pierwsze miejsce w wystawie plonów zdoby³a El¿bieta Kruœlak.
P.W.P£OCIENNICZAK
P.W.P£OCIENNICZAK
W Krotoszynie rozpoczêcie roku szkolnego po³¹czono z koncertem charytatywnym Natalii Niemen i Paw³a BZIM Zareckiego. Jego celem by³o pozyskanie œrodków na zakup namiotu do hipoterapii dla Zespo³u Szkó³ Specjalnych.
17 wrzeœnia 2013
22
Ludzie
Z pó³nocy na po³udnie
W dniach 16 – 18 sierpnia w Boruszynie (woj. wielkopolskie)odby³a siê druga edycja Pleneru Podró¿niczego im. Kazimierza Nowaka. Uczestniczy³a w nim krotoszynianka Magda Banaszek. Kilka dni póŸniej w Bolkowie (woj. zachodniopomorskie) odby³o siê kolejne spotkanie podró¿ników – Trzy ¯ywio³y.
Burmistrz Krotoszyna
podaje do wiadomoœci, ¿e w Urzêdzie Miejskim
Podró¿ Magdy na pó³noc kraju, do Boruszyna, rozpoczê³a siê podobnie jak
w poprzednim roku. – W po³owie
sierpnia przez Rozdra¿ew przeje¿d¿a³a
na rowerach grupa krakowian. Swoj¹
podró¿ rozpoczêli 10 sierpnia, a ju¿ we
wtorek 12 sierpnia byli w Rozdra¿ewie.
Do³¹czy³am do nich, do³¹czyli tak¿e
Majka z Poznania i S³awek ze Œremu –
zaczyna Magda, tegoroczna absolwentka I LO w Krotoszynie.
Z Poznania ca³a ekipa rowerowa
wyruszy³a do Boruszyna. Tegoroczny
plener poœwiêcono polskiemu podró¿nikowi Kazimierzowi Nowakowi, który w latach 1931 – 1936 przeby³ samotnie kontynent afrykañski zpó³nocy
na po³udnie i z powrotem.
Odby³y siê liczne prezentacje i spotkania z autorami ksi¹¿ek podró¿niczych. – Oprócz tego w pi¹tek odby³y
siê warsztaty z mapowania, które kontynuowaliœmy w sobotê. Efektem jest
mapa Boruszyna oraz prawie ca³ej
gminy Po³ajewo. Uda³o nam siê zebraæ du¿o szczegó³owych informacji –
kontynuuje M. Banaszek.
Kolejnego dnia rozpoczê³y siê prezentacje w duetach. Ka¿dy sk³ada³ siê
z dziennikarza i podró¿nika. Prezentacji by³o 7, a trwa³y do wieczora. Opowiadano m.in. o wyprawie do Norwegii, podró¿y rowerowej w Andy i Kordyliery, wyprawach do Ameryki Po³udniowej, Kirgistanu, Afryki. – Na koniec odby³a siê dyskusja o Kazimierzu
Nowaku, doœæ kontrowersyjna. Mówiono nie tylko o jego niesamowitym
wyczynie, jakim by³a piêcioletnia tu³aczka po Afryce, poruszono tak¿e
sprawy zwi¹zane z jego rodzin¹, która
zosta³a sama w kraju. W rozmowie
wziê³a udzia³ prawnuczka podró¿nika,
Jagoda Nowak. Opowiedzia³a, jak historia Nowaka by³a odbierana i przekazywana w rodzinie – mówi Magda.
Ju¿ kilka dni po powrocie z Boruszyna krotoszynianka wyruszy³a na
po³udnie kraju, do Bolkowa, gdzie odbywa³ siê X Festiwal Podró¿ników
Trzy ¯ywio³y. – Tam czeka³y na mnie
kolejne prezentacje i filmy. Pokazy
trwa³y do póŸnej nocy. Nie sposób by³o wszystkich zobaczyæ. Kilka jednak
utkwi³o mi w pamiêci, na przyk³ad prezentacja Ryszarda Paw³owskiego, który podsumowa³ 40 lat swoich wêdrówek i wspinaczek w górach niemal
wszystkich kontynentów – kontynuuje
Magda. – Prawdopodobnie przez ten
festiwal w ci¹gu trzech dni przewinê³o
siê ponad tysi¹c osób. Pozna³am wielu ciekawych ludzi z pasjami i fantastycznymi prze¿yciami. Pozostaje mi
tylko zbieraæ pieni¹¿ki na kolejne imprezy podró¿nicze, a mo¿e i na samotn¹ wyprawê. Ju¿ chodzi mi coœ po g³owie, ale… – zawiesza g³os Magda.
Marcin Szyndrowski
na tablicy og³oszeñ zosta³ umieszczony
wykaz nieruchomoœci przeznaczonych
do wydzier¿awienia.
Z treœci¹ wykazu mo¿na zapoznaæ siê tak¿e na stronie internetowej
www.krotoszyn.pl
Zarz¹dzenie Burmistrza Krotoszyna nr 1425/2013 z dnia 09.09.2013 r.
Zarz¹dzenie Burmistrza Krotoszyna nr 1429/2013 z dnia 11.09.2013 r.
na wydzier¿awienie nieruchomoœci gruntowej,
zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie
jako dzia³ka nr 3457/48
obrêb: Krotoszyn o powierzchni 0,7846 ha,arkusz mapy 115, ksiêga
wieczysta KZ1R/00039917/7, stanowi¹ca w³asnoœæ Miasta i Gminy
Krotoszyn, przeznaczenie – na cel publiczny – budowa i utrzymanie
obiektów i urz¹dzeñ transportu publicznego, w szczególnoœci urz¹dzenie
parkingu o estetycznej architekturze nawierzchni.
Cena wywo³awcza za wydzier¿awienie wy¿ej opisanej nieruchomoœci
wynosi 1.000,00 z³ miesiêcznie, powiêkszona o podatek VAT w wysokoœci zgodnej z przepisami obowi¹zuj¹cymi w dniu wystawienia faktury.
Czynsz za dzier¿awê nieruchomoœci bêdzie waloryzowany raz w roku
w oparciu o wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za
rok poprzedni og³aszany przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.
Termin wnoszenia dzier¿awy do 15 dnia ka¿dego miesi¹ca trwania
dzier¿awy.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest:
1) wniesienie wadium gotówk¹ w wysokoœci 1.200,00 z³ w kasie Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie (pokój nr 26) lub przelewem na konto
Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie 50 1090 1157 0000 0000 1501
5855.
Termin wniesienia wadium up³ywa w dniu 17 paŸdziernika 2013 r.
Za wniesienie wadium uwa¿a siê zaksiêgowanie œrodków na koncie
tutejszego Urzêduw terminie wniesienia wadium.
2) z³o¿enie „Oœwiadczenia przystêpuj¹cego do przetargu”.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³ zostanie
zaliczone na poczet czynszu dzier¿awnego.
Wadium przepada w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³, od zawarcia umowy dzier¿awy.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 paŸdziernika 2013 roku o godz. 9.00
w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie ul. Ko³³¹taja 7 sala nr 41.
Umowa dzier¿awy z dzier¿awc¹, który wygra przetarg zostanie zawarta na okres do 25 lat.
17 wrzeœnia 2013
T. SIUDA
Burmistrz Krotoszyna og³asza
III przetarg ustny nieograniczony
W Bolkowie. Magda (z prawej) z M. Szumsk¹, D. Szmajd¹ i A. Zió³kowskim
Coœ na rzeczy
Odchodz¹ce pokolenie
Gdyby by³ jako tako zdrów, pewnie
mimo s³usznego wieku pojecha³by
do stolicy na zwi¹zkowy protest.
Ale nie ma ju¿ miêdzy ¿ywymi Henia Jelinowskiego. Umar³ w zesz³ym tygodniu, spocz¹³ na cmentarzu przy Raszkowskiej.
Pozna³am Henia w Komitecie
Obywatelskim przed pamiêtnymi
wyborami w 1989 roku, jako jedn¹
z najbardziej zapracowanych tam
osób. Nie szczêdzi³ czasu na rozwieszanie plakatów, choæ ka¿dej nocy ktoœ je zdziera³, rozdawa³ ulotki,
przychodzi³ na ka¿de spotkanie.
Zdawa³o siê, ¿e jest wszêdzie i robi
absolutnie wszystko, co w jego mocy, aby Polska wykorzysta³a swoj¹
szansê, przesta³a byæ szar¹ i smutn¹
niewolnic¹ Wielkiego Brata. Kto
pamiêta tamten czas, wie, ¿e trzeba
by³o do tego naprawdê wielkiej wiary i jeszcze wiêkszego zaanga¿owania.
Dziœ, miêdzy innymi dziêki takim ludziom jak Heniu, ¿yjemy
w wolnym, niepodleg³ym kraju.
Gospodarczo daleko mu jednak do
bogatych, z dawna ukszta³towanych
pañstw demokratycznych, które nie
mia³y nieszczêœcia doœwiadczaæ
przez dziesiêciolecia tego, co po II
wojnie œwiatowej sta³o siê losem
tzw. demoludów. Upragniona demokracja te¿ bywa wynaturzana.
Wybranym w wolnych wyborach
w³adzom zdarza siê grzeszyæ pych¹
i arogancj¹, na pierwszym miejscu
stawiaæ interesy partii, miast mieæ za
priorytet oddan¹ s³u¿bê Polsce i Polakom, w imieniu których rz¹dz¹
krajem. I coraz rzadziej mo¿na spotkaæ ludzi pokroju Henia. Heniowe
pokolenie ideowców powoli wymiera. Odchodz¹ cisi bohaterowie,
anga¿uj¹cy siê przez d³ugie lata
w polskie sprawy nie dla zaszczytów czy pieniêdzy, wierni do bólu
swym zasadom i spo³ecznikowskiej
pasji. Heniu nigdy siê zreszt¹ nie
skar¿y³ ani nie narzeka³, choæ mog³o
mu towarzyszyæ poczucie zawodu
wywo³ane niektórymi kierunkami
polskich przemian.
www.rzeczkrotoszynska.pl
Od lat ca³ym sercem zwi¹zany
z „Solidarnoœci¹”, zarówno rozumian¹ jako zwi¹zek, jak i pisan¹
z ma³ej litery, t¹ zwyczajn¹, ludzk¹,
pozosta³ przy niej do samego koñca.
Zawsze pamiêta³ o wa¿nych dniach,
na przyk³ad o rocznicach œmierci ks.
Jerzego Popie³uszki, zamawiaj¹c
wtedy Msze œw., a zwyczajowe
ofiary sk³adaj¹c z w³asnych pieniêdzy, czyli nader skromnej emerytury. Niemal do ostatnich lat ¿ycia organizowa³ dla emerytów ze swojego dawnego zak³adu pielgrzymki
i wycieczki.
Odszed³ tak cicho, jak cicho ¿y³,
bo przecie¿ nigdy nie stawia³ siebie
na pierwszym miejscu, zawsze myœl¹c przede wszystkim o innych
i o nich siê troszcz¹c. Nie pamiêtam
te¿, aby kiedykolwiek u¿ywa³ wielkich s³ów. ¯y³ tak, ¿e stawa³y siê
zbêdne, bo Heniowe priorytety by³y absolutnie czytelne.
Spoczywaj w pokoju, Heniu,
czeœæ Twej pamiêci...
Romana Hyszko
23
Rozrywka
WA¯NE
TELEFONY
Konkurs
HOROSKOP
112 numer alarmowy
997 Policja
998 Stra¿ Po¿arna
991 Pogotowie Energetyczne
992 Pogotowie Gazowe
993 Pogotowie Ciep³ownicze
994 Pogotowie Wodoci¹gowe
999 Pogotowie Ratunkowe
Komenda Powiatowa Policji
(ul. Zdunowska 38a)
62 725 52 00
BARAN (21III – 20IV)
Jeœli marzysz o odpoczynku, to teraz jest najlepszy
czas. W pracy bêdziesz
mieæ spokojniejsze dni. Mo¿esz liczyæ na urlop.
BYK (21 IV – 21V)
Ponura aura nie sprzyja
Twojemu zdrowiu. Nie bagatelizuj objawów i wybierz siê czym prêdzej do lekarza.
BLINIÊTA (22V – 21VI)
Poœwiêæ wiêcej czasu partnerowi. Twoje zaanga¿owanie w pracê jest czasem
nadgorliwe i cierpi¹ na tym najbli¿si.
Komisariat w KoŸminie Wlkp.
(ul. Stêszewskiego 1)
62 725 53 40
Posterunek w Kobylinie
(ul. Grunwaldzka 4)
RAK (22VI – 22VII)
Musisz skupiæ siê na powierzonych Ci obowi¹zkach zawodowych. Szef
pok³ada w Tobie du¿e nadzieje. Nie
zmarnuj tej szansy.
62 725 53 30
Posterunek w Zdunach
(ul. Sienkiewicza 9)
62 725 53 50
Komenda Powiatowa
Stra¿y Po¿arnej
(ul. Mickiewicza 29)
LEW (23VII – 22VIII)
W najbli¿szym czasie
Twój domowy bud¿et zostanie mocno uszczuplony.
Czeka Ciê bowiem sporo wydatków.
62 725 29 21
Komenda Stra¿y Miejskiej
(ul. Ko³³¹taja 7)
PANNA (23VIII – 22IX)
62 725 42 00
Stacja Pogotowia Ratunkowego
(ul. Mickiewicza 21)
62 725 25 55
Twój organizm te¿ ma
swoje granice. Zafunduj
sobie trochê odpoczynku.
Wieczór przy gor¹cej herbacie pomo¿e Ci siê zrelaksowaæ.
O¿eñ siê z Rzecz¹!
Spêdzasz wieczory samotnie przy telewizorze i czasami masz ochotê upiæ
siê lub zwariowaæ z rozpaczy? Nie rób tego! Z nami znajdziesz tê jedyn¹,
tego jedynego. Nikt ze znajomych siê nie dowie, ¿e szukasz dziewczyny,
ch³opaka, ¿ony lub mê¿a.
WAGA (23IX – 22X)
Twoja pracowitoœæ i kreatywnoœæ w koñcu zostanie dostrze¿ona. Byæ mo¿e
dostaniesz interesuj¹c¹ propozycjê zawodow¹.
Czy znasz historiê
swojego miasta?
Naszych Czytelników zapraszamy do
nowego konkursu. Za ka¿dym razem
publikowaæ bêdziemy pytanie, dotycz¹ce historii lub wspó³czesnoœci
Krotoszyna, z proœb¹ o wskazanie
w³aœciwej odpowiedzi. Wœród osób,
które do pi¹tku danego tygodnia nadeœl¹ lub dostarcz¹ do redakcji kartkê
z odpowiedzi¹, rozlosujemy nagrodê
ufundowan¹ przez Ciastkarniê-Piekarniê Brykczyñski.
SKORPION (23X – 22XI)
PrzebojowoϾ to Twoja
mocna strona. Teraz jest
czas, by to wykorzystaæ.
Mo¿e zaowocowaæ to podwy¿k¹.
STRZELEC (23XI – 21XII)
Relacje ze wspó³pracownikami bêd¹ dziœ przebiegaæ
w mi³ej, niewymuszonej
atmosferze. Sprawy zawodowe mog¹
zejϾ na dalszy plan.
Konkursowe pytania przygotowa³
Piotr Miko³ajczyk.
KOZIORO¯EC (22XII – 20I)
Mo¿esz mieæ problem
z wyborem w³aœciwej
opcji w wa¿nych sprawach
zawodowych. D³ugo bêdziesz siê zastanawiaæ, ale decyzji dziœ ¿adnej nie
podejmiesz.
WODNIK (21I – 20II)
Single mog¹ spotkaæ bardzo interesuj¹c¹ osobê,
z któr¹ spêdz¹ mi³o czas.
Najbli¿sze dni bêd¹ up³ywaæ leniwie,
ale przyjemnie.
RYBY (21II – 20III)
Mo¿e Ci teraz towarzyszyæ nienajlepszy nastrój.
Ca³y dzieñ mo¿esz odczuwaæ zmêczenie, Ÿle bêdziesz siê dogadywaæ z innymi.
Który z ci¹gów nazwisk
przedstawia kolejnych naczelników b¹dŸ burmistrzów miasta od 1981 roku:
a) Stefan Nawrocki, Edward Kozupa, Miko³aj Ilnicki, Julian
Jokœ,
b) Edward Kozupa, Stefan Nawrocki, Miko³aj Ilnicki, Julian Jokœ,
c) Stefan Nawrocki, Miko³aj Ilnicki, Edward Kozupa, Julian Jokœ,
d) Miko³aj Ilnicki, Stefan Nawrocki, Edward Kozupa, Julian Jokœ.
OdpowiedŸ na pytanie sprzed tygodnia brzmi: Ziemia Krotoszyñska sta³a siê ksiêstwem dziêki nabyciu jej dóbr przez Karola von Thurn und Taxis – XIX-wiecznego ksiêcia z Ratyzbony. Nagrodê wylosowa³ pan Jan
Grzesiñski z Krotoszyna, którego zapraszamy po odbiór kuponu.
Dzieñ dobry, TO JA!
Zdjêcia dzieci urodzonych w krotoszyñskim szpitalu. Rodziców, którzy chc¹ otrzymaæ KOLOROW¥ FOTOGRAFIÊ, zapraszamy do naszej redakcji. Pierwszy egzemplarz wydrukowanego zdjêcia jest bezp³atny.
OFERTY
Mi³y, uroczy i wysoki 29-letni mê¿czyzna bez na³ogów szuka dziewczyny,
która myœli powa¿nie o ¿yciu. Cel: sta³y
zwi¹zek. Tel. 881 224 138. (1 – 19)
wzrost 175 cm. Mieszkam na wsi. Poznam szczup³¹, uczciw¹ pannê, bez na³ogów, do 35 lat. Cel: sta³y zwi¹zek. Tel.
607 968 198.
(1 – 13)
Wdowa po 60-cepozna Pana bez na³ogów do lat 67 (najlepiej wdowca). Cel:
przyjaŸñ. Kontakt telefoniczny pod numerem 514 463 917.
(1 – 26)
53-letni mê¿czyzna, mi³y, niezale¿ny
finansowo pozna mi³¹ pani¹ do lat 50.
Tel. 692 272 913.
(2 – 13)
Poznam Pani¹ w wieku od 35 do 50
lat wcelu towarzyskim. Mo¿liwoœæ sta³ego zwi¹zku. Okontakt proszê pod numerem 664 255 430 (odbieram telefony
oraz sms) albo wredakcji Rzeczy Krotoszyñskiej.
(2 – 26)
41-latek pozna woln¹ kobietê w wieku 40-41 lat, wysok¹, w miarê szczup³¹
i samotn¹, która pragnie u³o¿yæ sobie
¿ycie. Cel: sta³y zwi¹zek. Tel. 667 667
525.
(1 – 32)
Poznam pani¹ od 30 do 40 lat w celu
matrymonialno-towarzyskim. Tel. 721
859 309.
(1 – 2)
Kawaler 44-letni, pracuj¹cy (sta³a praca), abstynent, niepij¹cy, niepal¹cy, szuka pani w odpowiednim wieku, najlepiej z Krotoszyna lub okolic. Cel – sta³y zwi¹zek. Tylko powa¿ne oferty.
(1 – 7)
Sympatyczny, przystojny kawaler,
Kobieta na emeryturze, lat 62, pozna
ustabilizowanego pana do lat 67, bez
ci¹gotek do alkoholu. Cel: sta³y zwi¹zek. Kontakt w redakcji.
(1 – 16)
Poznam Pani¹ o zaokr¹glonej sylwetce do 44 lat. Mam 44 lata, 177 cm wzrostu, nie mam ¿adnych na³ogów i zobowi¹zañ. Tel. 667 054 554.
(1 – 22)
1. Anastazja Musia³, córka Ewy i Roberta z Cieszkowa, ur. 3 wrzeœnia, waga –
3,080 kg, d³.- 55 cm
2. Syn Ma³gorzaty i Bartosza Okoniewskich z Kobierna, ur. 2 wrzeœnia, waga
– 3,965 kg, d³. – 58 cm
3. Córka Martyny Zaworskiej i Paw³a
Kuczyñskiego z Kobierna, ur. 9 wrzeœnia, waga – 3,000 kg, d³. – 55 cm
4. Syn Anny i Krzysztofa Sobczyk
z Ostrowa Wlkp., ur. 11 wrzeœnia, waga – 3,270 kg, d³. – 55 cm
5. Pola Nowacka, córka Katarzyny i S³awomira z Krotoszyna, ur. 11 wrzeœnia,
waga – 3,270 kg, d³. – 55 cm
6. Dominik Jankowski, syn Izabeli
i Paw³a z Gorzupii, ur. 27 sierpnia, waga – 3,500 kg, d³. – 58 cm
Mam 43 lata, poznam pana do 49 lat.
Cel: sta³y zwi¹zek.
(1 – 28)
Mam 56 lat,zadbany wmiarê przystojny, finansowo niezale¿ny. Szukam kobiety uczciwej o dobrym sercu, która
jak ja szuka mê¿czyzny do przyjaŸni
i coœ wiêcej, niekoniecznie szczup³ej.
Mo¿e byæ zdzieckiem, powa¿ne oferty.
SMS 690 649 669.
(1 – 31)
Wdowiec bez na³ogów pozna pani¹ do
lat 70, spokojn¹, wierz¹c¹, samotn¹ lub
wdowê. Cel sta³y zwi¹zek. Tel. 609 853
847.
(1-34)
17 wrzeœnia 2013
24
SPRZEDAM
– AGD, RTV,
KOMPUTER
• Drukarka LaserJet 1300 oraz dwie
drukarki LaserJet 4000 (do naprawy). Tel. 62 725 33 54
• Ma³a pralka z podrzegwaczem. Tel.
48 88 023 88 91.
• Pralka automatyczna, ch³odziarko-zamra¿arka, piec do CO w bardzo
dobrym stanie. Oddam pokój w najem. Tel. 609 788 505 lub 785 109
069
• Kuchenka gazowa pod zabudowê
AMICA, u¿ywana, stan dobry. Tel.
785 548 338.
• Komputer Pentium Dual E2160 1,8
GHz; pamiêæ 1 GB; dysk 40 GB;
DVD; muzyka; sieæ; USB; monitor
LCD 19 cali; nowa myszka i klawiatura. Cena 630 z³. Tel. 505 336 266.
• Komputer AMD, 1,8 GHz, ram 512
MB. Dysk 100 GB, grafika Radeon,
nagrywarka DVD, monitor LCD
Philips, cena 260 z³. Tel. 885 643 095
Og³oszenia drobne
•
•
•
•
•
722 61 92
Kanapa m³odzie¿owa, rozk³adana
z mo¿liwoœci¹ spania dwóch osób.
Tel. 62 725 46 07, 880 238 891.
Kanapa dwuosobowa rozk³adana
i dwa fotele. Cena 500 z³ za wszystko. Tel.609 378 777.
Komoda z witryn¹ kolor ciemnobr¹zowy, stan bdb, cena 200 z³, stó³
drewniany, wymiar blatu 78/78 rozk³adany, cena 150 z³. Tel. 785 548
338.
Krzes³a wyœcie³ane, 6 sztuk po 15
z³./szt. Tel. 62 725 46 07, 880 238
891.
Mebloœcianka nowa, bardzo tanio,
kolor jasny br¹z. Tel. 785 911 234
Tel. 62 721 76 39
SPRZEDAM
– ZWIERZAKI
• Cielak byczek, sieczkarnia 1 rzêdowa 280, tur do Zetora 7211, zgrabiarka do siana. Tel. 783 918 260
• Cielêta, kolory miêsne oraz ja³óweczki czarno-bia³e. Tel. 607 503 523
• Ja³ówka wysokocielna, czarno-bia³a,
waga powy¿ej 600 kg; cielaki – byczek i ja³óweczka z w³asnej hodowli. Tel. 663 142 906
• Obrót cielêtami, faktura VAT, œwiadectwo zdrowia. Tel. 660 978 217
• Prosiêta. Tel. 609 872 058
SPRZEDAM
– BUDOWLANE
• Deski obrzynane, 25 mm gruboœæ
na szlunek lub obdeskowanie dachu, cena 550 z³ do uzgodnienia.
Tel. 609 150 256
• Blachodachówka, trapez, papa, wiêŸba dachowa. Us³ugi blacharsko-dekarskie. Tel.603 170 410.
• Silnik elektryczny 1,5 kW; 930
obr./min.; 3-fazowy; prod. Tamel.
Tel. 505 336 266.
• Firma Remek Orpiszew poleca
eurofalê (eternit) – 29,00 z³/szt., cement „350” – 370/400 z³ tona oraz
stal z rozbiórki – rury. Tel. 62 721
28 34
• Kruszywo budowlane z rozbiórki,
przekruszone na frakcje 0-63 mm na
utwardzenie placów, dróg, itp. Cena
19 z³/t. Tel. 603 748 169, 62 725 71
29.
SPRZEDAM – MEBLE
• 4 krzes³a dêbowe, siedzisko wyplatane ratanem, stan bdb, cena 400 z³
oraz stó³ kuchenny na chromowanych nogach zmo¿liwoœci¹ regulacji
wysokoœci, stan bdb, cena 250 z³. Tel.
721 325 667
• Bufet, witryna, 6 krzese³ w bardzo
dobrym stanie zlat 50. Tel. 62 725 46
07, 880 238 891
• Du¿y, be¿owy, rozk³adany naro¿nik,
stan bardzo dobry, cena do negocjacji. Tel. 607 142 201
• Dwa fotele du¿e, ca³e wyœcie³ane,
w kolorze jasnym, po 50 z³ szt. Tel.
62 725 46 07, 880 238 891.
• Drzwi 80, prawie nowe, bia³e, zamki, patentowe. Niska cena! Tel. 62
• Piêkna du¿a komoda dêbowa, oko³o
150 cm, stan idealny. Tel. 62 725 46
07, 880 238 891.
• Piêkny stó³ (na 12 osób) i krzes³a dêbowe (8 szt.), mebloœcianka krotoszyñska jasna iciemna, ka¿da po 199
z³. Tel. 62 725 46 07, 880 238 891.
• Bardzo tanio meble biurowe, (biurka,
szafki, biblioteczki). Tel. 62 722 71
42, do godz. 16.00
SPRZEDAM – ODZIE¯
• Odzie¿ u¿ywana. Tel.600 512 088.
• Suknia œlubna z trenem + rêkawiczki + welon. Cena do uzgodnienia. Tel. 663 250 236
SPRZEDAM
– ROLNICZE
• Firma REMEK Orpiszew poleca
wapno 53% CaO wêglanowe, 130
z³ tona, bezpoœrednia dostawa do
klienta, ca³y samochód – 26 ton.
Tel. 62 721 28 34
• Gorczyca, saradela, wa³ PACKERA 3-metrowy; siewnik zbo¿owy
3-metrowy Rolmasz Kutno 2005 r.
Tel. 663 325 800
• Kukurydza na kiszonkê. Tel. 662 193
054
• Rozsiewacz zawieszany do nawozów, dwutalerzowy i ³adowacz Cyklop. Tel.603 878 073
• Sadzeniaki. Tel.605-350-798
• Siano w balotach. Tel. 600 127 354
• Ziemniaki jadalne i buraki pastewne.
• Prosiêta. Tel. 793 380 134
• Prosiêta, 10 sztuk. Tel. 62 725 72 66
• Prosiêta. Tel. 694 543 280
SPRZEDAM – MOTO
• Czêœci do Fiata 126p, silnik, skrzyniê,
opony, wahacze. Tel. 660 151 037
• Ford Escord Combi, 1992 rok, 1,3,
instalacja gazowa, pali 7 l gazu. Tel.
603 644 026
• Ford KA, 2000 rok, poj. 1300 cm,
benzyna, czarny. Tel. 667 961 959
• Mercedes 190, rok prod. 1994, cena
2000 z³. Tel. 791 838 723.
• Mercedes S, rok prod. 2000, 3,2 TDI,
srebrny, pe³ne wyposa¿enie. Tel. 501
536 77
• Opel Corsa 1996r. Kolor czarny, cena
2300z³ do uzgodnienia. Tel. 793-690763
• Opel Omega B, kombi, rok prod.
1994, 2,0 benzyna, wspomaganie,
centralny zamek, 2 poduszki powietrzne, el. lusterka, radio, zareje-
strowany i op³acony. Tel. 662 271
383.
• Renault Laguna kombi 2003 r, 1,9
diesel, 120 tys. km, na krotoszyñskich tablicach. Cena 11 tys. z³.(do
uzgodnienia). Tel. 516 194 518
SPRZEDAM – RÓ¯NE
• Drewno kominkowe i opa³owe. Tel.
698 669 424
• Drewno opa³owe i kominkowe do
rozpa³ki, suche. Tel. 667 961 959
• Drewno kominkowe sezonowane.
Tel. 604 725 448
• Drewno kominkowe, opa³owe, Tanio. Tel. 791 683 123
• Drzewka orzecha wloskiego, 25
zl/drzewko, Witaszyce, Tel. 607 849
903
• Firma Remek poleca: wêgiel
(orzech, groszek, kostka) i mia³y
wêglowe z kopalni Wujek i Wieczorek oraz drewno opa³owe. Promocja: wêgiel brunatny – 260 z³/t,
wêgiel orzech (import) – 640 z³/t,
drewno opa³owe – 1,6mp – 145 z³.
Tel. 62 721 28 34
• Lady ch³odnicze, wagê elektroniczn¹, maszynkê elektroniczn¹. Tel. 661
707 184
• Maszyny stolarskie sprzedam lub zamienie. Cena do uzgodnienia. Tel.
514 081 600
• Maœæ na: hemoroidy, ¿ylaki nóg,
³uszczycê, wyleczysz bezpowrotnie
maœci¹ zio³ow¹ „Hemogin”. Tel. 604
957 327, 513 284 375
• Najwy¿szej jakoœci wêgiel wy³¹cznie z polskich kopalni, kostka,
orzech, eko – groszek, groszek,
mia³ wysoko kaloryczny, pasze,
koncentraty firmy Provimi-Bieganów, otrêby, œruty rzepakowe, sojowe, atrakcyjne ceny, dowóz do
Klienta gratis. Wachowiak Bo¿acin. Tel. 62 722 57 60 lub 606 688
116
• Piec CO na wêgiel, mia³ i eko-groszek. Tel.880 998 972.
• Roletki, rolety, moskitiery – producent. Tel.507 599 111.
• Rower stacjonarny treningowy idwa
inne urz¹dzenia do æwiczeñ wdomu.
Tel. 62 725 46 07 lub 604 409 286.
• Skrzynia drewniana, szczelna, z pokrywa ze skoblami, szpuntowana,
Skup ¿ywca
Byki, krowy,
ja³ówki, tuczniki,
maciory, knury
P³acimy gotówk¹
lub przelewem 1 dzieñ
Tel. 693 078 333
37
Og³oszenia drobne
w ramce
tylko
19
90
17 wrzeœnia 2013
z³
www.rzeczkrotoszynska.pl
wymiary: 138x74 cm, wys. 90 cm.
Tel. 62 722 71 42, do godz. 16.00
• Tartak w Zdunach sprzeda drewno
opa³owe i trociny. Tel. 608 570 503,
62 721 58 55
• Wózek do przewo¿enia towaru typu
Jotkel Tel. 62 722 71 42 (do godz.
16.00)
KUPIÊ – MOTO
• Kupiê ka¿de auto w dobrej cenie bez
wzglêdu na stan. P³acê gotówk¹. Tel.
795 137 271
KUPIÊ – ROLNICZE
• Silniki elektryczne, tokarnie do metalu, maszyny rolnicze. Tel. 661 885
423.
KUPIÊ – RÓ¯NE
• Butlê do wina powy¿ej 40 litrów. Tel.
602 672 585
• Fotografie, monety, zegarki, odznaczenia. Tel. 604 429 077
• Stare meble, zegary, porcelanê. Tel.
664 054 231.
• U¿ywany blaszak na budowê domu.
Tel. 505 494 188.
• Tartak w Zdunach kupi drewno: olche i topole. Tel. 608 570 503
• Tragarz dwuteownik 240 lub 260.
Tel. 665 676 949, 62 747 25 51.
NIERUCHOMOŒCI
– DAM W NAJEM
• Gara¿ na ul.Kopernika, czynsz 100
z³. Tel. 507 726 475
• Gara¿ wKrotoszynie wokolicach os.
Korczaka tel. 501 434 900
• Dom w Zdunach z mo¿liwoœci¹ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
dzia³ka oko³o 700 m kw. Tel. 514 081
600
• Dwa sklepy 30 m kw. i 55 m kw.
Krotoszyn ul. Rynkowa 10 Tel 74
851 24 86
• Dla firm i nie tylko, pokoje. Tel. 601
317 195, 62 722 65 79.
• Kawalerka i mieszkanie 2 pokojowe
w nowym budynku. Tel. 601 317
195 lub 62 722 65 79
• Komfortowe mieszkanie 56 m kw.,
2P + garderoba w nowym bloku,
umeblowane + AGD + wyposa¿e-
25
Og³oszenia drobne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nie, oddane do u¿ytku w styczniu
2013r, wszystko nowe. Mo¿liwoœæ
sprz¹tania, idealne dla firmy, menagera. Wolne od zaraz. Umowa, faktura, 1400 z³ brutto + op³aty. Zdjêcia na
maila. Tel. 62 307 02 22 lub 605 588
885
Lokal, 70 m kw. Tel. 661 707 184
Lokal, 42 m kw., na biura, bank,
sklep, Rynek 20 w Krotoszynie. Tel.
605 458 886 lub 781 521 091
Lokale, 70 i 60 i 30 m kw., na biura,
szko³ê, gabinety, centrum Krotoszyna. Tel. 605 458 886 lub 781 521 091
Mieszkanie w Krotoszynie, ul. Konstytucji 3 Maja, 3P+K+£, I piêtro,
ogrzewanie CO i piece kaflowe. Tel.
62 725 46 07
Mieszkanie, 40 m kw., 2P + K + £,
czêœciowo umeblowane. Tel. 721
325 667.
Mieszkanie 2-pokojowe wPoznaniu.
Tel. 604 640 539
Mieszkanie, 30 m kw., 1P + K + £,
kuchnia umeblowana, ogrzewanie
piec kaflowy. Tel. 512 048 899
Nowe mieszkanie w Poznaniu – Tarasy Warty, 2P+K+£, œwie¿o wyremonotowane i w pe³ni umeblowane.
Max dla 4 osób. Tel. 609 999 121
Lokal do wynajêcia, 130 m kw., os.
Korczaka, Krotoszyn (obok Restauracji Duet). Tel. Tel. 62 725 46 07,
880 238 891
Lokale, opow. 20 m kw., 14m m kw.,
na biuro lub inn¹ dzia³alnoœæ, Krotoszyn, ul. Rawicka 5 (wszystkie media, parking). Tel. 694 570 431
Lokal, 20 m kw., ogrzewanie gazowe, parking, centrum Krotoszyna.
Tel. 512 048 899
Pokój, centrum Poznania, studentkom zaocznym. Tel. 61 847 48 79
NIERUCHOMOŒCI
– SZUKAM
• Mieszkanie, 2 lub 3 pokojowe
w Krotoszynie. Tel. 500 420 675
NIERUCHOMOŒCI
– SPRZEDAM
• Budynek pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ dwukondygnacyjny, 360 m kw,
oraz budynek z przeznaczeniem na
mieszkanie dwukondygnacyjny oko-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
³o 100 m kw., wszystkie media, dobra
lokalizacja, dzia³ka 519 m kw.
w KoŸminie Wlkp. Tel. 515 839 789
Budynek gospodarczy, 300 m kw., na
dzia³ce 1083 m kw., na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ (magazyny, warsztat),
3km od Krotoszyna, przy drodze powiatowej, cena 95.000 z³, do negocjacji. Tel. 668 425 076
Chachalnia, dzia³ka budowlana,
1120 m kw., wydane warunki zabudowy. Tel. 693 050 401
Dom, 200 m kw., z gara¿em, po remoncie (okna, drzwi, pod³ogi), 20letni, dwa oddzielne wejœcia dla
dwóch rodzin. Tel. 663 601 538
Dom, pow. 158 m kw., wszystkie
media, w rozliczeniu kawalerka,
mo¿liwoœæ zamieszkania 2 rodzin.
Tel. 505 133 456
Dom w zabudowie szeregowej, 130
m kw., 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 ³azienki, taras, ogródek, gara¿ w przyziemiu i pomieszczenia gospodarcze,
Milicz. Tel. 530 801 175
Dom, 100 m kw., na dzia³ce 260 m
kw. w Zdunach. Tel. 501 477 217
Du¿y dom, 6P + K + £ + WC, 4 gara¿e – TANIO. Tel. 726 083 706
Dom z ogrodem, zabudowania gospodarcz, gmina Rozdra¿ew. Tel. 607
209 263
Dzia³ka budowlana w Krotoszynie,
1500 m kw., wszystkie media. Tel.
667 961 959
Dzia³ki budowlane na ul.Wiewiórowskiego. Tel. 606 429 466
Dzialka 1,2 ha w Jarocinie, ul. Leszczyce, woda + kanalizacja + warunki zabudowy. Tel. 697 260 070
Dzialka budowlana ogrodzona, 635
m kw. Cena do uzgodnienia. Tel. 694
557 842
Dzialka budowlana w Tomnicach,
3000 m kw. Tel. 664 197 474
Dzialki, 1249 m kw. i 1131 m kw.,
Krotoszyn, woda, prad, warunki zabudowy. Okazja! Tel. 607 503 523
Garaz murowany, ul. Benicka, Krotoszyn. Tel. 62 764 81 32, 503 702
364
Mieszkanie wlasnosciowe, 33 m kw.,
P+K+L+PP+balkon, III pietro, ul.
Konstytucji 3 Maja 10, Krotoszyn.
Tel. 602 704 297
Mieszkanie wlasnosciowe (ksiega
•
•
•
•
•
wieczysta), 48 m kw., 3P + K + L, III
pietro, Krotoszyn os.Korczaka. Tel.
785 162 974
Mieszkanie, 48 m kw., 3 pokoje, parter, niski czynsz, po remoncie. Tel.
509 476 165
Mieszkanie do remontu wSmolicach
o lacznej pow. 39,44 m kw., plus pomieszczenie gospodarcze 15,70 m
kw., dzialke. Cena 43500 zl do negocjacji. Tel. 785 835 875
Mieszkanie, 2-pokojowe wpelni wyposazone, os. Robinskich w Krotoszynie. Tel. 509 245 023
Mieszkanie wlasnosciowe w bloku
z wykupionym gruntem, pow. 30 m
kw., 1P+K+L+balkon, centralne
ogrzewanie, ul. Sienkiewicza. Tel. 62
722 00 26, 883 384 185
Tanio wynajmê lub sprzedam
3P+K+£+WC w Zdunach, ul. £acnowa. Tel. 605 762 448
NIERUCHOMOŒCI
– KUPIÊ
• Pilnie kupiê mieszkanie w Krotoszynie, 2lub 3pokojowe, parter lub Ipiêtro. Tel. 535 843 344
CENY OG£OSZEÑ DROBNYCH
og³oszenie bez kuponu . . . . . . . . . . . . .8,00 z³
og³oszenie z kuponem . . . . . . . . . . . . .5,00 z³
DLA FIRM – NOWA CENA – tylko 8,00 z³
PROMOCJA – po serii czterech og³oszeñ pi¹te zamieszczamy GRATIS!
pakiet specjalny (Rzecz Krotoszyñska,
¯ycie Jarocina, Gazeta Ostrowska) . . . .25,00 z³
WA¯NE – wszystkie og³oszenia ukazuj¹ siê i w gazecie, i w internecie.
Og³oszenia do najbli¿szego wydania przyjmujemy do godz. 10.00 w poniedzia³ek.
•
•
•
•
PRACA – DAM
• Avon – super zarobek dla ka¿dego,
teraz 40% upustu dla ka¿dego.
Tel. 695 664 446
• Firma Provident zatrudni doradców
klienta na terenie Krotoszyna iokolic.
Tel. 600 400 215
• Firma transportowa z Milicza szuka
Spedytora zdobr¹ znajomoœci¹ j. niemieckiego lub j. angielskiego. Tel.
695 479 456
• Firma instalatorska zajmuj¹ca siê
Kupiê ja³ówki
•
•
monta¿em klimatyzacji, wentylacji,
hydrauliki, poszukuje osób chêtnych
do pracy. Tel. 605 680 292 lub 695
148 145
Poszukujemy kierowców kat. C,
C+E, na auto Transporter, praca
w Niemczech, nie wymagamy znajomoœci jêzyka. Tel. (49) 178 37 02
800
Przyjmê do zak³adu œlusarskiego
osobê na umowê o dzie³o do wykonywania p³otów. Tel. 606 271 422
Przyjmê do pracy, prace wykoñczeniowe wnêtrz. Tel. 605 699 878
Przyjmê ucznia na praktyczn¹ naukê
zawodu na stanowisko: monter zabudowy i robót wykoñczeniowych
w budownictwie. Tel. 502 425 934,
62 742 47 02
Praca w kwiaciarni, potrzebna osoba
z doœwiadczeniem florystycznym,
dzwoniæ 9.00-17.00; sprzeda¿ malin
hurt-detal. Tel. 65 548 26 72
Zatrudniê przedstawiciela handlowego z doœwiadczeniem w bran¿y stolarki okiennej oraz pracownika do
monta¿u i obróbki okien z doœwiadczeniem. Tel. 515 177 056
Kupiê byd³o rzeŸne
niskocielne,
hodowlane,
1-5 m-cy cielnoœci.
krowy (do 5,40), byki HF (do
6,30), MM (do 6,90), ja³ówki
HF (do 5,80), MM (do 6,50).
P³atnoœæ przelewem – 1 dzieñ.
Ja³ówki hodowlane i u¿ytkowe
od 7 m-cy cielnoœci.
Tel. 669 800 026
Tel. 508 223 035
lub 65 575 18 48.
SK£AD OPA£U
Takie
og³oszenie drobne
OFERUJE NAJWY¯SZEJ JAKOŒCI OPA£
EKOGROSZEK
oryginalnie workowany 25 kg
KOSTKA, ORZECH,
MIA£, EKOGROSZEK
OKAZJA – MIA£ (24 KJ/kg) – 490 z³
DREWNO KOMINKOWE – D¥B – 199 z³
Tel. 664 948 046
Biadki, ul. Krotoszyñska 125
DOWÓZ GRATIS!
DO TONY OPA£U LUZEM – ROZPA£KA GRATIS
Zajêcie dla
emeryta/emerytki
10 godzin
tygodniowo
na terenie KoŸmina.
Tel. 62 722 71 42
(do 16.00)
399
Tel. 664 944 635
Kupiê ja³ówki
hodowlane.
CielnoϾ 2 do 8 m-cy.
Tel. 661 708 535
Sprzedam
kserokopiarkê
KONICA 1015
Tel. 62 725 33 54 do godz. 16.00
Blacha Trapezowa
od 15,80 z³/m2
blachodachówka
od 18,26 z³/m2
dachówka ceramiczna
od 23,08 z³/m2
wiêŸba dachowa
od 770 z³/m3
tel. 698 044 261
Krotoszyn, ul. Rawicka 3
w ramce
tylko
Kupiê
grunt rolny
lub
gospodarstwo
z³
NA PÓ£ ROKU!
Zajêcie dla
emeryta/emerytki
10 godzin
tygodniowo
na terenie
Krotoszyna.
Tel. 62 722 71 42 (do 16.00)
SERWIS OPON
MONTA¯, WYWA¯ANIE
tanie opony u¿ywane
Tel. 664 948 046 BIADKI, ul. Krotoszyñska 125
DJ – US£UGI MUZYCZNE
Wesela, urodziny, prowadzenie
imprez okolicznoœciowych,
efekty œwietlne, nag³oœnienie.
Tel. 668 105 671.
www.djmarcinjagusz.pl
Bank odmówi³ Ci
kredytu?
Dalej masz szansê
na po¿yczkê!
Szybkie po¿yczki
bez BIK-u.
Dzwoñ lub wyœlij sms.
Tel. 515 645 195
17 wrzeœnia 2013
26
NASZE PUNKTY
PRZYJMOWANIA
OG£OSZEÑ
• KROTOSZYN, ul. Sienkiewicza 2a
tel. 62 725 33 54, godz. 800 – 1600
• KOMIN, ul. Koœciuszki 7 Ip.,
tel. 62 721 61 72, godz. 800 – 1600
• CIESZKÓW, ul. Œwierczewskiego 5,
tel. 506 070 965, godz. 700 – 1900
Og³oszenia drobne
• Zatrudniê do zbierania pomidorów.
Tel. 663 142 906
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne,
urlopowe – Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, Dania Belgia, Austria, Norwegia, USA. Tel. 71 385
20 18 lub 601 759 797
PRACA – SZUKAM
• Doœwiadczony kierowca (emeryt)
kat. ABCDE, aktualne badania lekarskie, psychologiczne kwalifikacje zawodowe, podejmie pracê. Tel. 602
556 658
• Niania z wieloletnim doœwiadczeniem, zaopiekujê siê dzieckiem, dyspozycyjnoœæ od pn-pt, pe³ny etat, na
terenie Krotoszyna. Tel. 665 126 416
• Przyjmê ka¿d¹ pracê (akord) bez
¿adnych zobowi¹zañ, 6h dziennie.
Dzwoniæ wieczorem. Tel. 669 104
697
US£UGI
– BUDOWLANE
• Blacha trapezowa kolor, II gatunek
w atrakcyjnej cenie! Producent! D³ugoœæ blach na ¿yczenie. Czerniejewo.
Tel. 61 297 06 10, 604 589 462
• Cyklinowanie bezpy³owe 220V, renowacja schodów. Tel. 792 780 578.
• Cyklinowanie, renowacja – monta¿ schodów i balustrad. Tel.604
413 602.
• Hydraulika, wod-kan iC.O, urz¹dzenia filtracyjne. Tel. 504 684 358.
• Kompleksowe remonty mieszkañ,
³azienek. schody granitowe- najtañsza cena na rynku. Tel.724 474 546
• Malowanie 5 z³, szpachlowanie 8 z³,
tapetowanie 7 z³. Tel. 668 963 494
• Us³ugi malarskie: malowanie 6 z³ m
kw.,szpachlowanie 9 z³ m kw., tapetowanie 8 z³ m kw., monta¿ p³yt G-K
30 z³, panele 10 z³ m kw., konkurencyjne ceny, krótkie terminy, tel. 608
764 392.
• Tynki gipsowe i cementowo-wapienne wykonam maszynowo.
Tel. 693 861 913 lub 62 737 20 03
• Ocieplanie budynków, malowanie
elewacji, wykañczanie wnêtrz. Tel.
609 599 587.
• P³yta warstwowa (obornicka) dachowa i œcienna. Producent. Krót-
kie terminy. Równie¿ II-gatunek.
Tel. 61 29 70 610, 604 589 462
• Roboty budowlane. Budowa budynków stan surowy zamkniêty. Tel.(65)
571 73 01, 502 814 001
•
US£UGI – ROLNICZE
• Odchowam wszystkie zwierzêta
oprócz miêso¿ernych. Dzwoniæ wieczorem. Tel. 669 104 697
• Zbiór kukurydzy. Tel. 730 293 877
US£UGI – RÓ¯NE
• ALE SZYBKA GOTÓWKA –
NAWET 7000 z³! PROSTE ZASADY, BEZ ZBÊDNYCH FORMALNOŒCI. PROVIDENT POLSKA
S.A.- 600 400 295 (op³ata wg taryfy
operatora)
• Centrum Pielêgnacji Ogrodów
„GUNNERA” oferuje swoje us³ugi
w zakresie: zak³adania oczek wodnych; nawadniania ogrodu; zak³adanie, koszenie inawo¿enie trawników,
sprz¹tanie ogrodu, ca³oroczna pielêgnacja. tel. 723 884 757
• Diagnostyka komputerowa samochodów osobowych, dostawczych,
ciê¿arowych. Dojazd do klienta, tel.
666 812 678.
• Ekspresowe po¿yczki gotówkowe
od 300 do 700 z³, dojazd do klienta. Tel. 693 621 783
• Kapela na wesela, zabawy, jubileusze, biesiady w oprawie akordeonu
i saksofonu. Tanio! Tel. 888 940 230
• Kredyt samochodowy do 100 %
wartoœci pojazdu w procedurze
uproszczonej. Tel. 668 517 873.
• Komputer nie dzia³a? Zadzwoñ, profesjonalna naprawa laptopów, drukarek, konsol, us³ugi uklienta www.serwis.logincomputer.pl Tel. 62 722 61
97
• Mia³eœ kolizjê, wypadek lub podobne zdarzenie. Pomo¿emy Ci odzyskaæ podwójne odszkodowanie. Tel.
508 510 850
• Po¿yczki bankowe, pozabankowe,
chwilówki bez BIK na sam dowód,
minimum formalnoœci, szybka decyzja. ZADZWOÑ. Tel. 515 839 789
• Przeprowadzki du¿ym busem.
Tel.726 606 411
• Przeprowadzki, us³ugi transportowe,
przewóz osób, wynajem busów. Ta-
•
•
•
•
•
•
•
•
nio!! Tel. 667 784 710
Przeprowadzki! Odp³atnie pomo¿emy w przeprowadzkach i przetransportowaniu ró¿nego rodzaju przedmiotów isprzêtów. Dysponujemy samochodami dostawczymi. Oferujemy równie¿ przewóz osób. Dobre
ceny! Tel. 733 570 800
Us³ugi prawne, zwrot za kartê pojazdu. Tel. 663 491 822
Transport szybki, solidny i niedrogi.
Przewiozê wszystko do 1,5 tony
(maks. 5 europalet). Tel. 791 908 920
Tapicerstwo, renowacja mebli tapicerowanych. Tel. 501 465 478
Uk³adanie p³ytek – solidnie. Tel.660
837 907.
Us³ugi brukarskie.Tel. 726 277 194.
Wykaszanie trawników i ogrodów.
Wycinka drzew zwywozem. Tel.516
245 191.
Sprzeda¿ gazów technicznych i specjalistycznych opon Solideal. Krotoszyn, Osusz 34. Tel. 500 464 868.
Zadzwoñ, je¿eli potrzebujesz pieniêdzy, Provident. Tel. 666 066 223
KOREPETYCJE
• Jêzyk angielski, nauka, doskonalenie,
korepetycje. Tel. 605 370 388
• Profesjonalne przygotowanie z jêzyka polskiego (wszystkie poziomy
–SP, Gimnazjum, szko³y œrednie –
matury). Rzetelnie i z du¿ym doœwiadczeniem. Krotoszyn iokolice.
Tel. 782 722 685
INNE
• Nieodp³atnie odbieram sprzêt AGD,
RTV, makulaturê, pierzyny, dêtki,
z³om, sprz¹tasz strych, piwnicê gara¿,
zadzwoñ odbiorê od ciebie wszystkie
niepotrzebne rzeczy w³asnym transportem. Tel. 698 273 032
• Sklep
obuwniczo-odzie¿owy
„DRESIK”, markowe buty, odzie¿
takich firm jak – Adidas, Puma,
Nike, EverEst. U nas najdro¿sze
buty kupisz za 200 z³, ul. Fabryczna 5 (od strony placu zabaw), Krotoszyn. Tel. 880 131 154
• Sprz¹tasz piwnicê, strych, zadzwoñ,
odbiorê nieodp³atnie od Ciebie
wszystkie niepotrzebne rzeczy. Tel.
880 131 154.
Sprzeda¿ nowych domów w stanie deweloperskim.
Oferta nr 7075. Cena: od 249 000 z³. Lokalizacja:
Ostrów Wlkp. – Os. Wenecja. Pow. domu 115 m2. pow.
dzia³ki od 150 m2. Nowe, atrakcyjne szeregowe domy
jednorodzinne w stanie deweloperskim, wysoka jakoϾ
wykoñczenia, nietuzinkowa lokalizacja.
Sprzeda¿ domu z 2011 roku. Oferta nr 7259. Cena:
550 000 z³. Lokalizacja: Smoszew. Pow. domu 120 m2.
pow. dzia³ki 889 m2. Wolnostoj¹cy budynek jednorodzinny o bardzo wysokim standardzie wykoñczenia zlokalizowany w otoczeniu nowej zabudowy jednorodzinnej. W cenie m.in.: zabudowa kuchenna, szafy w zabudowie, klimatyzacja, kominek, zagospodarowany i ogrodzony
ogród itp. Niskie koszty utrzymania. Wyprowadzka bardzo szybko. Cena do negocjacji.
17 wrzeœnia 2013
www.rzeczkrotoszynska.pl
27
Og³oszenia drobne
SPRZEDA¯ DZIA£EK
*Krotoszyn – ul. Zdunowska –
INWESTYCYJNA – pow. 8044
m2 – wymiary 57x141 cena
850.000 z³
*Krotoszyn – ul. KoŸmiñska (wlot
do Krotoszyna) – pow. 829 m.kw –
wymiary 20x42 m, cena 120.000 z³
*Krotoszyn – ul. Rawicka – Budowlana – pow. 900 m2, dogodna
lokalizacja cena 65 z³/m2 POLECAM
*Krotoszyn – Szosa Benicka – Budowlana – 1296 m2, wszystkie media cena 115.000 z³
*Smoszew – Budowlana – pow.
900 m2, 802 m2, 1108 m2,1478 m2
media: woda, pr¹d cena: 60 z³ /m2
*Krotoszyn – ul. Rawicka – Budowlana – pow. 1200 m2, dogodna
lokalizacja cena 75 z³/m2
*Krotoszyn – Szosa Benicka – Budowlana – 1266 m2, wszystkie media cena 80 z³/m2
*Krotoszyn – ul. S³owiañska – Budowlana – pod Handel i Us³ugi
o pow. 4541 m2, cena 454.100 z³
*Krotoszyn – ul. Zmys³owska –
Budowlana o pow. 590 m2 – piêkna okolica cena 44.000z³
*Krotoszyn – ul. Grudzielskiego –
Budowlana o pow. 954 m2 cena
82z³/m2
*Krotoszyn – ul. Grudzielskiego –
Budowlana o pow. 1094 m2 cena
82z³/m2
*Krotoszyn – ul. S³oneczna – Budowlana – 3335 m 2 cena 75 z³/m2
*Krotoszyn – ul. Osadnicza – Budowlane – 731 m2 i 760 m2 – kszta³t
prostok¹t cena 82 z³/m2
*Krotoszyn – ul. Osadnicza – Budowlane – 641 m2 – kszta³t prostok¹t cena 93 z³/m2
*Krotoszyn – ul. Rawicka – us³ugowo – handlowa – pow. 14400 m2
– mo¿liwy podzia³, cena: 76 z³/m2
*Krotoszyn – ul. Kobyliñska –
us³ugowo – handlowa – pow. 2846
m2 – wszystkie media, cena:426.900 z³
*Krotoszyn – ul. Przemys³owa –
Budowlana – pow. 1479 m2, cena
90z³/m2
*Krotoszyn – ul. Bolewskiego –
Budowlana – pow. 2300 m2,
wszystkie media cena 230.000 z³
*Krotoszyn – ul. Powstañców
Wlkp / Wrzosowa – Budowlana –
pow. 688 m2 cena 160.000 z³
*Krotoszyn – ul. KoŸmiñska –
Pod dzia³alnoœæ – pow. 2.63ha cena
145 z³/ m2
* Chachalnia – Przy samym lesie –
Budowlana – 1054 m2 – wym. 36 x
29 cena 65.000 z³
*Konarzew – Piêkna okolica – Budowlana – 1163 m2, 932 m2 – cena
38 z³/m2 POLECAM!!!
*Smoszew – Budowlana – 802
m2,900 m2, 902 m2 1108 m2, cena
65 z³/m2
*Tomnice – Budowlana –1490 m2
woda, pr¹d, kanalizacja, droga asfaltowa cena 77.480 z³
*Lutogniew – przy drodze krajowej – budowlana – pow. 1.23 ha
cena 40 z³/m2
*Konarzew – Budowlana – pow.
1250 m2 media:woda, pr¹d. Piêkna
spokojna okolica cena 50 z³ /m2
*Konarzew – Budowlana – pow.
1481 m2 media:woda, pr¹d. Piêkna
spokojna okolica cena 45 z³ /m2
*Kobierno – przy g³ównej drodze
– Budowlana – woda, pr¹d, kan. sanit. – pow. 2268 m2 cena 45z³/m2
*Trasa Brzoza – Kobierno – budowlana o pow. 8900 m2 – dojazd
asfalt cena 140.000 z³
*Cieszków – budowlana, us³ugowa
pow:1,1 ha. – woda, pr¹d – czêœciowo zalesiona cena 120.000 z³
*Zduny – ul. Mas³owskiego – pow.
2808 m2 media: woda,pr¹d – cena
62.000 z³ NOWA CENA!!!
*Zduny – Budowlana – pozwolenie
na budowê, projekt, woda, pr¹d, gaz
– pow. 761 m2 cena 53.000 z³
*Zduny – ul.1 – Maja – Budowlana – pow. 895 m2, 950 m2, 1945
m2 cena 43 z³/m2
*Salnia – Budowlana – pow. 1000
m2, kszta³t prostok¹t o wymiarach
40 x 25 m cena 61.000 z³
*Salnia – Budowlana – Budowlana -pow. 842 m2 – wymiary 23 x
36,3 m cena 55.000 z³
*Œwinków – Budowlana – o pow.
1959 m2, media: woda,pr¹d przy
drodze asfaltowej cena: 35.262 z³
*Osusz – Przy „szerokiej drodze”
– Budowlana – pow. 900 m2 – cena
75 z³/m2
*Osusz – pow. 2400 m2 –Budowlana – woda pr¹d – blisko lasu cena 60
z³/2
*Jawor – Dolina Baryczy – Budowlane – pow. 1930, 2497 m2 -dojazd asfalt cena 15 z³/m2
*Jasne Pole – Budowlana – pow.
1000-2000 m2 -przy drodze asfaltowej, blisko lasu cena 30 z³/m2
* Mi³ochowice – Dolina Baryczy –
pow.2519 m2 – piêkna okolica –
blisko lasu cena 30 z³/m2
SPRZEDA¯ MIESZKAÑ
*Okolice Biadek – pow. 62 m2- 3 p
+ k + ³ + wc+ gara¿ (17 m2) + piwnica(17 m2), cena 145.000 z³
*Krotoszyn – ul. Kobyliñska –
pow. 35 m2- 1 p + k + ³ + gara¿, II
piêtro, cena 75.000 z³
*Krotoszyn – ul. KoŸmiñska –
pow. 123 m2 – 3 p + k + ³ + wc +
piwnica, I piêtro, balkon, cena
169.000 z³
*Krotoszyn – ul. Konstytucji
3 Maja – pow. 60 m2 w tym piwni-
ca – 3p + k + ³, dwa balkony II piêtro
cena 145.000 z³ Nowe okna, ogrzewanie gazowe do zamieszkania!
Polecam
*Krotoszyn – Nowe budownictwo
ul. ¯wirowa – pow. 110 m2 – 5 p+
k + ³ + taras, dzia³ka 350 m2 cena
191.000 z³
*Krotoszyn – ul. Przemys³owa –
b.³adne mieszkanie pow. 74 m2 – 4p
+ k + ³ + balkon – Wysoki parter –
155.000 z³
*Krotoszyn – oœ. Korczaka – pow.
38 m2 – 1p + k + ³ + balkon – IV
Piêtro cena 110.000 z³
*Krotoszyn – ul. Zdunowska –
pow. 80 m2 – 3p + k + ³+ gara¿ –
Parter cena 100.000 z³
*Krotoszyn – ul. Fabryczna –
pow. 56,5 m2 – 2p +gabinet + K + ³
+ piwnica – I piêtro(niski czynsz)cena 150.000 z³
*Krotoszyn – Rynek – pow. 61m2
–2p + K + ³, III piêtro cena 104.000
z³
*Krotoszyn – ul. Zdunowska –
pow.88 m2 – 3p + k + ³ + gara¿ +
dzia³ka – I Piêtro cena 170.000 z³
*Zduny – ul. Kolejowa – pow.52
m2 – 2p + k + ³ + piwnica II piêtro,po remoncie cena 119.000 z³
*Zduny – ul. Mickiewicza –
pow.64 m2 – 3 p + k + ³ + pom. Gospod, ogród cena 180.000 z³
SPRZEDA¯ DOMÓW
*5 km od Krotoszyna pod lasem
Ranczo – bud. mieszkalny 3 p + k +
³ + poddasze do zagospodarowania+
gara¿e, budynek gospodarczy, dzia³ka 4600 m2, cena 370.000 z³
*Krotoszyn – Segment budynku
mieszkalnego –nowe budownictwo
ul. ¯wirowa – pow. 110 m2 – 5 p+
k + ³ + taras, dzia³ka 350 m2 cena
191.000 z³
*Krotoszyn – nowy dom z 2005
roku – 3p + K + £ + kot³ownia + gara¿ – dzia³ka 894 m2, cena 365.000
z³
*Krotoszyn – ul. Bolewskiego -budynek mieszkalny – 4 pokoje, ³azienki, kuchnia, kot³ownia, dzia³ka
o pow. 2000 m2, cena 350.000 z³ –
blisko lasu polecam!
* Kobylin – ul. Langiewicza – budynek mieszkalny, 5 pokoi + kuchnia + ³azienka + gara¿ dwustanowiskowy, mo¿liwoœci¹ prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej, pow. 240
m2 dzia³ka o pow. 384 m2 cena
340.000 z³
* Krotoszyn – budynek mieszkalny – 5 pokoi+ kuchnia+ ³azienka +
budynek gospodarczy dzia³ka 500
m2 cena 230.000 z³
*Smoszew – Nowy budynek
mieszkalny – 4 pokoje, 2 ³azienki,
kuchnia, kot³ownia, dzia³ka o pow.
800 m2: 270.000 z³ – blisko lasu
polecam!
*Krotoszyn – ul. Staszica – bud.
mieszkalny po remoncie – dzia³ka
723 m2 – na dzia³ce gara¿ i wiata cena 425.000 z³
*Krotoszyn – ul. Bolewskiego –
3pokoje + du¿y salon + kuchnia +
2 ³azienki + gara¿ + taras. – powierzchnia 123 m2 dzia³ka o powierzchni. 270 m2 cena 275.000 z³
NOWE BUDOWNICTWO POLECAM!
* Krotoszyn – rozpoczêta budowa
budynku mieszkalnego + materia³
na dokoñczenia budowy dzia³ka
o pow. 528 m2 cena 145.000 z³
*Krotoszyn – RYNEK – budynek
mieszkalny o pow. 250 m2 – mo¿liwoœæ adaptacji lokalu handlowego,
wraz z podzia³em na lokale mieszkalne cena 650.000 z³
*Krotoszyn – ul. Pukackiego –
piêtrowy budynek mieszkalny – 5p
+ k + 2³ + gara¿ + kot³ownia – dzia³ka 505 m2, cena 370.000 z³
*Krotoszyn – ul. Kobyliñska –
Kamienica – 3 lokale mieszkalne
74,5 m2 ka¿dy + strych + piwnica
cena 360.000 z³
*Krotoszyn – Kamienica – blisko
centrum – 8 lokali mieszkalnych +
2 gara¿e – dzia³ka 661 m2 cena
650.000 z³
*Krotoszyn – ul. 56P.P.Wlkp. – budynek handlowo – us³ugowy o pow.
240 m2 cena 150.000 z³
*KoŸmin Wlkp. – budynek mieszk.
– 4p + salon + kuchnia + skrytka,
piwnica, + ³ + wc + dzia³ka 863 m2,
nowe okna-dach, C.O. cena
340.000 z³
*Kobylin – budynek mieszkalny –
3 pokoje + kuchnia + 2 ³azienki +
gara¿ + kot³owania + poddasze do
zagospodarowania cena 230.000 z³
Polecam!!!
*Kobylin – budynek mieszkalny –
4 pokoje + kuchnia + ³azienka + wysoki strych + piwnica cena 240.000
z³
*Konarzew – bud. mieszkalny – 4 p
+ k + 2³+ kot³ownia + gara¿ + bud.
Gosp. + staw o pow. 800 m2 dzia³ka 2231 m2 cena 360.000 z³
*Konarzew – budynek mieszkalny,piêkna lokalizacja: – 4 pokoje +
salon
+kuchnia,taras,
gara¿
+2³,dzia³ka o pow. 990 m2 cena
165.000 z³ OKAZJA POLECAM!!!
*Zduny – Rynek – kamienica
2 kondygnacyjna o pow. 330 m2 –
dzia³ka 760 m.kw cena 299.000 z³
*Guzowice – Dolina Baryczy –
3 pokoje + kuchnia + ³azienka + wysoki strych, dzia³ka o pow. 2500m2
cena 220.000 z³
*Stara Huta – Dolina Baryczy –
budynek mieszkalny oraz stodo³a,dzia³ka o pow. 4800 m2 cena
160.000 z³
* Józefów – budynek mieszkalny
z budynkiem gospodarczy pow.
4600 m2 cena 115.000 z³ DOBRA
CENA!
*Orpiszew – bud. mieszkalny – 3p
+ k + ³ + Poddasze – dzia³ka 2600
m2 – dodatkowo pomieszczenia
warsztatowe cena 250.000 z³
*Rak³owice (dolina Baryczy) – bud.
Mieszkalny + 2 budynki gospodarcze, po³o¿one na skraju lasu dzia³ka
1714 m2 cena 350.000 z³
GOSPODARSTWA ROLNE
– GRUNTY ROLNE
– MAGAZYNY
* Durzyn – obiekt produkcyjny
z czêœci¹ mieszkaln¹ o pow. 1184
m2, dzia³ka 4400m2 cena 880.000
z³
* Krotoszyn – lokal handlowy, ma³y market o pow. 135 m2, parter cena 350.000 z³
* Cieszków – dwa du¿e budynki
pod handel,magazyn us³ugi widoczne z krajówki, pow. dzia³ki od
1.2 ha cena 200.000z³ OKAZJA
POLECAM!!!
DO WYNAJÊCIA
* Krotoszyn – mieszkanie, wysoki
standard pow.70 m2 – 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, balkon cena 1200
z³ /m-c
* Krotoszyn ul. Zdunowska –
mieszkanie – 3 Pokoje, kuchnia, ³azienka – I Piêtro – ogrzewanie: piece kaflowe cena 650 z³/m-c
* Krotoszyn – Centrum – Lokal
handlowy – ul. KoŸmiñska o pow.
53 m2 – du¿a witryna, sala sprzeda¿y, zaplecze, wc, czynsz 1200 z³/ mc
* Krotoszyn – LOKAL HANDLOWY – ul. Sienkiewicza – 61
m2 – sala sprzeda¿y + pom. socjalne, du¿a,po kapitalnym remoncie
czynsz 1140 z³/ m-c
* Krotoszyn – LOKAL HANDLOWY – ul. Zdunowska – 61 m2
– sala sprzeda¿y + pom. socjalne,
du¿a witryna,po kapitalnym remoncie czynsz 2135 z³/ m-c
* Krotoszyn – LOKAL HANDLOWY – ul. Raszkowska – 376
m2 – sala sprzeda¿y + magazyn +
biura. czynsz 8300 z³/ m-c
* Krotoszyn – Centrum – Lokal
handlowy – ul. Piastowska o pow.
44 m2 – du¿a witryna, sala sprzeda¿y, zaplecze, wc, czynsz 1800 z³/ mc
ZAPOTRZEBOWANIE
KUPNA
* Lokal mieszkalny w Krotoszynie,
parter lub I piêtro, czêœciowo wykoñczone.
* Kupiê udzia³y w nieruchomoœci
* Kupiê nieruchomoœæ zad³u¿on¹
lub o nieuregulowanym stanie prawnym
17 wrzeœnia 2013
28
DZIA£KI
Bestwin – las o pow. 2,5 ha zalesiony
21 – letni¹ sosn¹ oraz sosn¹ 9 – letni¹
i 0,5 ha gruntu rolnego w „ jednym kawa³ku”. Cena: 105 000,- z³
Obra Nowa – przy drodze asfaltowej
w pobli¿u Ko¿mina Wlkp. 3 ha lasu
(sosny, œwierk ok. 70-latnie). Cena: 110
000,- z³
Krotoszyn- w pobli¿u ul. KoŸmiñskiej
dzia³ka pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹
o pow. 7000 m kw. z budynkiem handlowym, cena 1 mln. 50 tys.
Chachalnia – dzia³ki budowlane, decyzja o warunkach zabudowy 1050
m2, w atrakcyjnym rejonie, pr¹d, woda. Cena: 60 z³/m2.
Smoszew – granica z Krotoszynem,
6 dzia³ek o pow. 1249 m2, 1 o pow.
1131 m2, woda, pr¹d, war. zabudowy –
60 z³/m2
Krotoszyn – dzia³ka pod zabudowê
jednorodzinn¹ o pow. oko³o 850 m2.
Cena 120 z³/m2
Salnia – dzia³ki budowlane z warunkami zabudowy o pow. 1154 m2, 1155
m2 i 1910 m2, uzbrojenie: woda, pr¹d,
asfalt. Cena 120 z³/m2.
kanalizacja. Cena 50z³/m2
Kobylin– dzia³ka pod zabudowê
mieszkaniow¹ o pow. 1113 m2, 990
m2, woda, pr¹d, gaz, cena 70,00 z³
Zduny- ul. Kobyliñska, dzia³ka budowlana z ustalonym warunkami zabudowy o pow. 1270 m2, 926 m2,,
1907 m2, 1287 m2 Cena od 40 z³/m2
Bogdaj – grunty orne, pastwiska, lasy
o ³¹cznej powierzchni 4,59 ha, Cena
150 000 z³.
Perzyce – dzia³ki o pow. od 732 m2 do
1191 m2. Cena dzia³ki to 55 z³/m2.
POLECAM!!!
Krotoszyn- ul. Ostrowska – Dzia³ki
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. pow. 1296 m2,
702 m2 MEDIA: woda, pr¹d, telefon.
CENA 100 z³/mkw
Krotoszyn – Dzia³ka o pow. 2202 m2
zabudowana budynkiem z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ. £adna okolica,
blisko staw, miejsce rekreacyjne.
SZCZEGÓLNIE POLECAM!! CENA 250 000 z³. – do negocjacji!
Biadki – dzia³ka z przeznaczeniem aktywizacji gospodarczej (rzemios³o,
przemys³, bazy, sk³ady, przetwórstwo)
pow. 2,21 ha. CENA 1 000 000 z³. –
DO NEGOCJACJI!!!
Zduny – dzia³ka z ustalonymi warunkami zabudowy o pow. 3025 m2, cena
60 z³/m2.
Krotoszyn – ul. Wiewiórowskiego,
dzia³ka budowlana o pow. 863 m2, cena 100 z³/m2.
Chwaliszew – dzia³ki budowlane
o pow. 2415 m2 oraz 2082 m2 Media:
woda, pr¹d. CENA 40z³/m2.
Cieszków – dzia³ka w planie zagospodarowania przestrzennego ujêta jako
us³ugowo-mieszkaniowa, pow. 1,14 ha
– CENA 120 000 Z£.
Krotoszyn – ul. Pszenna – pow. 1050
mkw, cena 90 z³/mkw.
Lutogniew – Baran, dzia³ka o pow.
4200 mkw, cena 25z³/mkw.
Brzoza – dzia³ki budowlane o pow.
1144 mkw, 1258 mkw. – cena 45
z³/mkw.
Zduny – dzia³ka na ³adnym osiedlu
domków jednorodzinnych, pow. 987
m2, Cena 60 z³/m2. POLECAM!!!
17 wrzeœnia 2013
Og³oszenia drobne
Borzêciczki – dzia³ka o pow. 2529 m2
przy drodze g³ównej na Borek Wlkp.
Cena 30z³/m2.
Krotoszyn, ul. Ogrodowskiego– dzia³ka o pow. 1179 m2 pod zabudowê jednorodzinn¹ lub us³ugow¹, uzbrojenie
pe³ne. Cena 200 000 z³.
Zduny ul. Wroc³awska – dzia³ka
o pow. 1487 m2. Cena 55 z³/m2.
Sulmierzyce – grunt rolny o pow. 32
393 m2 – cena ofertowa 140 000 z³ –
do negocjacji!!!
DOMY/INWESTYCJE
Krotoszyn – ul. Mas³owskiego, w bardzo dobrej lokalizacji, osiedle bloków
wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych, obok przychodnia zdrowia
dobrze prosperuj¹ca apteka o pow.
146 m2 oraz 2 du¿e samodzielne
mieszkania, I piêtro pow. u¿ytk.160
m2, II piêtro pow. u¿ytk. 141 m2 na
dzia³ce o pow. 856 m2. Cena:
1 700 000,- z³ – DO NEGOCJACJI
Krotoszyn – ul. Asnyka, wolnostoj¹cy
dom jednorodzinny z funkcj¹ warsztatow¹ lub us³ugow¹ o pow. 190 m2 na
dzia³ce o pow. 782 m2. Na poziomie
pog³êbionego parteru znajduje siê
warsztat z dwoma pomieszczeniami
o ³¹cznej pow. 92 m2 i wys. 3,20 m, gara¿, pralnia. Czêœæ mieszkalna sk³ada
siê z kuchni z aneksem jadalnym i wyjœciem na du¿y taras o pow. 60 m2, salonu z kominkiem, 4 sypialni, 2 x ³azienek z ubikacj¹. Cena: 450 000,- z³ do
negocjacji.
Krotoszyn – ul. Mickiewicza, kamienica w zabudowie bliŸniaczej o pow.
112 m2, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka
z ubikacj¹, co. – gaz, podpiwniczona
z 5 wysokimi pomieszczeniami gotowymi do zaadaptowania, mo¿liwoœæ
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Cena: 450000,- z³.
Krotoszyn w pobli¿u ul. KoŸmiñskiej,
dzia³ka pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹
o pow. 8000 m kw., zabudowana. Budynek jednorodzinny i budynek handlowy, Cena 1 mln. 600 tys.
Jaraczewo/NiedŸwiady – W ofercie
sprzeda¿y dzia³ka o powierzchni 8800
m.kw. na której znajdujê sie budynek
jednorodzinny w stanie surowym
otwartym.
PIWNICA – pow. 150 m.kw. wysokoœæ 2,20 m, wylewka na pod³odze,
œciany – tynk, rozprowadzona instalacja wodna i elektryczna, okna w otworach okiennych.
PARTER – pow. 150 m.kw. – stan surowy otwarty z rozprowadzon¹ instalacj¹ wodn¹ i elektryczn¹.
Hala produkcyjna z ceg³y o pow. 280
m.kw. Cena za ca³oœæ 1 000 000z³. – do
negocjacji!!!!
DOMY JEDNORODZINNE
Kobylin – na dzia³ce o pow. 650 m2
wyremontowany dom jednorodzinny
o pow. 120 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka z ubikacj¹, na strychu dodatkowy pokój do ma³ego remontu, oraz
dom gospodarczy z gara¿em, uzbrojenie pe³ne. OKAZJA Cena: 195 000
do negocjacji.
W pobli¿u KoŸmina – Ga³¹zki – na
dzia³ce o pow. 2460 m2 wyremontowany dom jednorodzinny o pow. 78
m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka z ubikacj¹. Mo¿liwoœæ zaadaptowania na-
stêpnych pomieszczeñ pod zamieszkanie. ATRAKCYJNA CENA:
190 000,- z³ do negocjacji
Krotoszyn – ul. Parkowa, dom jednorodzinny w zabudowie bliŸniaczej
o pow. 110 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie,
2 ³azienki z ubikacj¹, na dzia³ce o pow.
375 m2. Cena: 340 000,- z³ do negocjacji.
Krotoszyn – ul. £¹kowa, 10 – letni
dom jednorodzinny o pow. 180 m2,
sk³adaj¹cy siê z 5 pokoi, kuchni, 2x³azienek z ubikacj¹, wysoki standard,
dzia³ka o pow. 544 m2 Cena: 550 000
z³.
Krotoszyn – ul. Asnyka, wolnostoj¹cy
dom jednorodzinny z funkcj¹ warsztatow¹ lub us³ugow¹ o pow. 190 m2 na
dzia³ce o pow. 782 m2. Na poziomie
pog³êbionego parteru znajduje siê
warsztat z dwoma pomieszczeniami
o ³¹cznej pow. 92 m2 i wys. 3,20 m, gara¿, pralnia. Czêœæ mieszkalna sk³ada
siê z kuchni z aneksem jadalnym i wyjœciem na du¿y taras o pow. 60 m2, salonu z kominkiem, 4 sypialni, 2 x ³azienek z ubikacj¹. Cena: 450 000,- z³ do
negocjacji.
Krotoszyn – ul. Chopina, dom z mo¿liwoœci¹ zamieszkania dwóch rodzin,
dwa osobne wejœcia z zewn¹trz, oraz
po³¹czone piêtra schodami wewnêtrznymi. Pow. u¿ytk. 140 m2, 2 x kuchnia, 4 pokoje (mo¿liwoœæ przysposobienia dwóch dodatkowych pomieszczeñ na cele mieszkalne), 2 x ³azienka
z ubikacj¹ na dzia³ce o pow. 404 m2.
Cena: 370 000,- z³ do negocjacji.
Krotoszyn – ul. Wielkopolska, dom
jednorodzinny w zabudowie bliŸniaczej o pow. 150 m2, 7 pokoi, kuchnia,
3 x ³azienki z ubikacj¹, dwustanowiskowy gara¿ na dzia³ce o pow. 360 m2.
Cena: 400 000,- z³
Krotoszyn w stanie surowym zamkniêtym budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej z gara¿em o pow.
u¿ytk. ok. 110 m kw na dzia³kach
o pow. ok. 128 m kw. Uzbrojenie pe³ne. Cena: 235 000,- z³.
Krotoszyn – dom wielorodzinny, pow.
300 m2, mo¿liwoœæ wyodrêbnienia
6 mieszkañ. Cena 440 000 z³. – do negocjacji!!!
Wierzbno – 10 km od Ostrowa Wlkp.,
8 pokoi, kuchnia, ³azienka z wc i wann¹, ³azienka z prysznicem, budynki gospodarcze idealnie nadaj¹ce siê na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
Pow. dzia³ki 1200 m2. Cena 350 000 z³
– do negocjacji!!!
Krotoszyn, Rynek – 1/5 UDZIA£U
W KAMIENICY 6–lokali mieszkalnych o ³¹cznej powierzchni 351,76 m2,
4 lokale u¿ytkowe o ³¹cznej powierzchni 160,24 m2. CENA 350 000
Z£. – DO NEGOCJACJI!!
Biadki – Dom przy g³ównej trasie na
Ostrów Wlkp, do kapitalnego remontu
lub rozbiórki o pow. 50 m2. na dzia³ce
o pow. 3400 m2. Cena 120 000 z³ – do
negocjacji!!!
Krotoszyn – dom o pow. 220 m2,
7 pokoi, 2 kuchnie, 2 ³azienki, gabinet,
piêkny ogród na dzia³ce o pow. 2505
m2. Dwa gara¿e. CENA 490 000 Z£.
do negocjacji!!!!
Zduny – dom o pow. 150 m2, budynek gospodarczy o pow. 24 m2 Dzia³ka 307 m2. CENA 290 000 z³.
KoŸmin Wlkp.. – dom w stylu dwor-
kowym o pow. 228 m2 – 6 pokoi, 2 ³azienki, pralnia. Dzia³ka o pow. 2488
m2 – 4 gara¿e. Piêknie zagospodarowana dzia³ka. Cena 970 000 z³.
Krotoszyn – dom o pow. 170 m2,
5 pokoi, oran¿eria, 2 ³azienki, dzia³ka
o pow. 550 m2 – dom nie wymaga
wk³adu finansowego. Cena 470 000 z³.
– do negocjacji.
Baszków – dom o pow. 130 m2, 4 pokoje, kuchnia, 2 ³azienki. Na dzia³ce
o powierzchni 600 m.kw. magazyn
o pow. 162 m.kw. CENA 250 000 z³. –
do negocjacji!!!
Krotoszyn, ul. £¹kowa – dom o pow.
180 m2, 6 pokoi, 2 kuchnie, ³azienka,
wc, pokój rodzinny z kominkiem, na
dzia³ce o pow. 1398 m2 dwa gara¿e.
CENA 540 000 z³ –do negocjacji!!!
Krotoszyn ul. WiêŸniów Politycznych
– dom o pow. ok 100 m2 na dzia³ce ok
603 m2 – PARTER: pokój dzienny,
kuchnia, ³azienka, skrytka, PIÊTRO:
4 sypialnie. Cena 270 000 z³ – do negocjacji!!!
!!! KROTOSZYN – piêkny dom
o pow. 200 m2, PIWNICA: gara¿ na
dwa pojazdy, pralnia, suszarnia, magazyn, sala fitness. PARTER: salon
z przeszklonym do pod³ogi patio, wyjœcie z patio na ogromny taras, kuchnia
oddzielona bufetem, ³azienka (kabina)
z wc, biuro oraz oddzielne mieszkanie:
48m2 (dwa pokoje, kuchnia, ³azienka)
dla rodziny lub pracowników obs³ugi
rezydencji. PIÊTRO:4 pokoje, wc, ³azienka z jacuzzi, dwa balkony. Pow.
piêknie zagospodarowanej dzia³ki
2451m2. CENA 1 300 000 Z£ – DO
NEGOCJACJI!!!!
Krotoszyn, dom jednorodzinny o pow.
68 m kw., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka
z wc na dzia³ce o pow. 471 m kw., c.o.
wêgiel, gaz, cena 240 tys. do negocjacji.
Biadki, 6 letni dom, od razu do zamieszkania o pow., 233 m kw., pokój
dzienny, kuchnia wyposa¿ona, 3 sypialnie z garderobami, budynek gospodarczy z gara¿em na dzia³ce o pow.
1100 m kw., Cena: 430 tyœ. do negocjacji.
LOKALE MIESZKALNE
Krotoszyn – os. Sikorskiego, gruntownie wyremontowany lokal mieszkalny
o pow. 58 m2, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, ubikacja. Cena: 155 000,- z³ do
negocjacji. Tel. 519-080-556.
Krotoszyn – ul. KoŸmiñska, I piêtro,
lokal mieszkalny o pow. 102 m2, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka z ubikacj¹.
Mo¿liwoœæ przystosowania pomieszczeñ pod dzia³alnoœæ us³ugow¹. Cena:
190 000,- z³ do negocjacji
Krotoszyn – ul. Konstytucji 3 Maja, na
II piêtrze lokal mieszkalny o pow. 68
m2, 3 przestronne pokoje, kuchnia, ³azienka z ubikacj¹, ogrzewanie gazowe.
Cena: 173 000,- z³ do negocjacji
Krotszyn – os. Korczaka, I piêtro, lokal mieszkalny o pow. 48 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, ubikacja. Cena:
120 000,- z³
Krotoszyn – na pierwszym piêtrze
bezczynszowy lokal mieszkalny
o pow. 70 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka z ubikacj¹. Cena: 105 000, z³
Krotoszyn – przy ul. KoŸmiñskiej na
I piêtrze lokal mieszkalny o pow. 102,5
m2, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka z ubi-
www.rzeczkrotoszynska.pl
kacj¹. Cena 190 000,- z³ do negocjacji.
Zduny – na parterze bezczynszowy lokal mieszkalny o pow. 44,30 m2, 1 pokój, kuchnia, ³azienka z ubikacj¹.
ATRAKCYJNA CENA: 50 000,- z³
Zduny – na parterze bezczynszowy lokal mieszkalny o pow. 56,80 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, ubikacja. Cena: 75 000,- z³.
Krotoszyn – ul. Zdunowska, lokal
mieszkalny w kamienicy bezczynszowej, o ³¹cznej pow. 122,29 m2 z mo¿liwoœci¹ zaadaptowania na dwa lokale.
Cena 122 000 z³. DO NEGOCJACJI!!!
Krotoszyn, os. Korczaka – 57,8 m2,
4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, IV piêtro. CENA 140 000 z³. – do negocjacji!!
Zduny – 98,9 m.kw. 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, korytarz, piwnica o pow.
10 m.kw., ogród o pow. 467 m.kw. CENA 75 000 z³. Do negocjacji
Krotoszyn – 120 m.kw. II piêtro, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka z ubikacj¹
i pom.gospodarcze. Dobry standard..
Cena 167 000 z³.
Krotoszyn – os. D¹browskiego, parter,
lokal mieszkalny o pow. 74 m2 4 pokoje, kuchnia, ³azienka z ubikacj¹. Nowe
okna, na pod³odze mozaika, kafelki.
Cena: 159 000,- z³ do negocjacji
LOKALE U¯YTKOWE
– SPRZEDA¯
Krotoszyn w pobli¿u ul. KoŸmiñskiej
dzia³ka pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹
o pow. 7000 m kw. z budynkiem handlowym, cena 1 mln. 50 tys.
4 km od KoŸmina Wlkp., 5 km od
Rozdra¿ewa na dzia³ce o pow. 2548 m
kw dwupoziomowy budynek produkcyjny, w bardzo dobrym stanie, o pow.
500 m kw z wyremontowanym mieszkaniem, z pom. socjalnymi oraz stodo³a o pow. 350 m kw. Cena: 290 000,- z³.
Mo¿liwoœæ zakupu maszyn do produkcji kartonów za cenê 100 000,- z³.
Krotoszyn – Dzia³ka o pow. 2202 m2
zabudowana budynkiem z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ. £adna okolica,
blisko staw, miejsce rekreacyjne.
SZCZEGÓLNIE POLECAM!! CENA 250 000 z³. – do negocjacji!
DZIER¯AWA, NAJEM
Krotoszyn – ul. Klemczaka, budynek
o pow. 177 m2 idealniy pod dzia³alnoœæ typu handel, us³ugi. Czynsz:
3 500,- z³
KoŸmin Wlkp.. – dom o pow. ok 180
m2 – 5 pokoi, kuchnia, ³azienka, wc,
pralnia, kot³ownia (co-gaz), Czynsz
miesiêczny 1500 z³.
Krotoszyn – lokal magazynowo-biurowy, w pobli¿u centrum miasta, pow.
197 m2, czynsz 15 z³/m2 – DO NEGOCJACJI!!!
Krotoszyn – Zamkowy Folwark –
wynajmê plac do 2000 m2, u³atwiony
dostêp do energii elektrycznej, obs³uga
wózkiem wid³owym. Obiekt jest ogrodzony i monitorowany przez Agencjê
ochroniarsk¹. Czynsz: 1,-z³ za 1 m2.
KUPIÊ, NAJMÊ
Krotoszyn, kupiê w samym centrum,
rynek, lokal handlowo – us³ugowy.
Krotoszyn, KoŸmin Wlkp., KUPIÊ
MIESZKANIE DO 50 000 Z£!!! GOTÓWKA!!!
29
Sprawy
Rozdra¿ew
PIS siê postara,
ale bez deklaracji
Nierówno traktowani?
Konferencja odby³a siê 6 wrzeœnia
w siedzibie krotoszyñskiego Prawa
i Sprawiedliwoœci. Adamowi Rogackiemu towarzyszy³ szef miejscowych
struktur partii, Andrzej Skrzypczak.
– Prezydent Bronis³aw Komorowski
podpisa³ decyzjê w sprawie s¹dów, ale
to rz¹d PO-PSL zlikwidowa³ te s¹dy –
mówi³ Adam Rogacki. Stwierdzi³ ponadto, ¿e dzia³ania PO wcale go nie dziwi¹, bo wynikaj¹ one z programu. –
W Krotoszynie zlikwidowano s¹d,
w KoŸminie szpital, likwidowane s¹ po³¹czenia kolejowe. Nie dziwi mnie postawa PO, która g³osy zbiera w du¿ych
miastach. Dziwi mnie PSL, które mówi,
¿e jest blisko ludzi, a nie chce, by ludzie
mieli blisko np. do s¹du lub szpitala –
kontynuowa³. Doda³, ¿e gdy PiS dojdzie do w³adzy, to postara siê, by S¹d
Rejonowy wróci³ do Krotoszyna.
Gdy jeden z dziennikarzy zapyta³,
czy jest w stanie z³o¿yæ oficjaln¹ deklaracjê, ¿e wybudowana zostanie obwodnica Krotoszyna, stwierdzi³, ¿e w przeciwieñstwie do PO woli nie obiecywaæ
i zrobiæ, ni¿ obiecywaæ i nie zrobiæ. –
Zrobimy wszystko, by ta obwodnica
wpisana zosta³a wplany. Podkreœli³ tak¿e, ¿e premier Tusk mia³ wmaju ruszyæ
na spotkania z Polakami. – W Wielkopolsce nikt go nie widzia³.My nie boimy
siê spotkañ z mieszkañcami – doda³.
Pad³o tak¿e pytanie, czy dojdzie
wPolsce do wczeœniejszych wyborów?
– Dla mnie im krócej bêdzie rz¹dzi³a
Platforma, tym lepiej, ale myœlê, ¿e oni
pewnie bêd¹ do koñca trzymali siê swoich sto³ków – powiedzia³ na zakoñczenie.
£ukasz Cichy
12 wrzeœnia podczas sesji
sprawozdanie z dzia³alnoœci
krotoszyñskich
struktur
Wielkopolskiej Izby Rolniczej przedstawi³ ich przewodnicz¹cy Stanis³aw Szczotka.
Radni mieli do niego wiele
pytañ.
Stanis³aw Szczotka podkreœli³, ¿e
WIR pomaga rolnikom i wspiera rozwój gospodarstw. – Staramy siê wci¹¿
o dofinansowanie rekultywacji gleb
zakwaszonych. Tylko ostatnio do rolników wp³ynê³o ok. 200 tys. z³ dop³aty do
wapna. Oprócz tego organizujemy
szereg spotkañ z rolnikami, tak¿e tymi,
których dotknê³y ró¿nego rodzaju
szkody – powiedzia³. Doda³, ¿e WIR
chcia³aby robiæ wiêcej, ale pe³ni tylko
funkcjê opiniotwórcz¹. – Ostateczne
decyzje zapadaj¹ na górze i nie mamy
na nie wp³ywu. Mam nadziejê, ¿e kiedyœ zmieni siê ustawa i bêdziemy mogli podejmowaæ wa¿ne decyzje – zakoñczy³.
Za(WIR)owania wokó³ kasy
£.CICHY
Dyskusjê otworzy³ radny Jan Maciejewski, który zapyta³ o finanse WIR. –
Co roku z powiatu wp³ywaj¹ pieni¹dze
do WIR. Chcia³bym wiedzieæ, na co
id¹ te pieni¹dze. S³yszy siê, ¿e WIR jest
zad³u¿ona, a pieni¹dze wydajecie np.
na wyjazdy szkoleniowe do Karpacza
czy kampanie wyborcze – powiedzia³.
Przewodnicz¹cy WIR odpowiedzia³:
– Zatrudniamy pracownika na pó³ etatu. Biuro czynne jest piêæ dni w tygodniu i s³u¿y rolnikom do za³atwiania
ich spraw. Przewodnicz¹cy rycza³towo dostaje 250 z³, a delegaci po 125 z³
netto. Ka¿da inna osoba otrzymuje
zwrot kosztów podró¿y.
– Z ca³ego powiatu sp³ywa do
WIR 200 tys. z³. Co siê dzieje z reszt¹
pieniêdzy, bo tyle utrzymanie biura na
Pose³ Adam Rogacki i przewodnicz¹cy Andrzej Skrzypczak
Zduny
Basen zarobi³ wiêcej
RZECZ PRAWNA
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Prowadzimy z mê¿em gospodarstwo rolne. Mamy troje doros³ych
dzieci. Dwie córki wyprowadzi³y
siê z domu, a syn pomaga nam
w gospodarstwie. Chcemy z mê¿em zrobiæ wspólnie testament, ¿eby po naszej œmierci dzieci nie musia³y chodziæ po s¹dach i za³atwiaæ
spraw spadkowych. Czy musimy
iϾ z testamentem do notariusza?
Jak powinien wygl¹daæ taki testament?
Janina
Basen cieszy³ siê w tym roku wyj¹tkow¹ frekwencj¹
Pogoda w tym roku dopisa³a, dziêki
czemu o prawie 7 tys. z³ wzros³y dochody z basenu miejskiego. Kwota ta
nie tylko przewy¿szy³a plany, jest te¿
bowiem wy¿sza od dochodów
w trzech poprzednich latach.
Basen miejski cieszy³ siê w tym roku wyj¹tkow¹ frekwencj¹, na co oczywiœcie wp³ynê³o upalne lato. Pierwsza
informacja na ten temat zosta³a podana na posiedzeniu komisji oœwiaty
i kultury w po³owie sierpnia. Wówczas
za bilety zgromadzono o ok. 6 tys. z³
wiêcej ni¿ przed rokiem. Dziœ wiadomo, ¿e kwota ta wzros³a o 1 tys. z³.
Ca³kowity dochód z basenu to 51
kontynuowa³ M. Dymarski.
Jak zauwa¿y³, nie kieruje tych s³ów
osobiœcie do przewodnicz¹cego: –
Wrêcz przeciwnie, budzi pan mój
ogromny szacunek od czasu, kiedy
w 2011 r. na posiedzeniu gminnych kó³ek rolniczych wyjaœnia³ pan, dlaczego
tak siê sta³o i apelowa³, ¿eby nie przypisywaæ odpowiedzialnoœci gminom.
By³o to jednak odmienne stanowisko
od prezesa klubu PSL.
– Wójt ma racjê, ¿e stawki by³y ró¿Zniszczyæ nieswojego
Na koniec g³os
ne i ¿e w paŸzabra³ wójt Madzierniku roku
riusz Dymarski,
ubieg³ego by³a
który z³o¿y³ na
opinia negatywrêce przewodnina. Zarz¹d rady
cz¹cego dwa forWIR zdecydomalne wnioski.
wa³, ¿e procentoPierwszy dotywy wzrost podatczy³ nierównego
ku rolnego w potraktowania
zosta³ych gmigmin przy ocenie
nach nie by³ taki
projektów
du¿y, jak w Rozuchwa³ o podatdra¿ewie. Przyku rolnym. – Jest
pomnê jednak, ¿e
w roku 2011, przy
nam przykro, ¿e
ostatnio negauchwalaniu statywnie zaopiniowek na 2012 rok,
wano
nasz¹
negatywne opiuchwa³ê w spranie mia³y inne
wie podatku rolgminy, a Rozdranego. Tymcza¿ew nie – stwierWójt Dymarski mia³ dwa wnioski
sem Krotoszyn,
dzi³ S. Szczotka.
KoŸmin i Zduny
dosta³y opinie pozytywnie, mimo ¿e Wiêcej informacji
mia³y wy¿sze stawki. Wójt podkreœli³, Drugi wniosek wójta dotyczy³ prze¿e taka sytuacja ma miejsce nie po raz p³ywu informacji w PSL i WIR. –
pierwszy. – Wróæmy do sprawy z 2010 Chcia³bym, ¿ebyœcie przekazywali
r., kiedy to reprezentanci PSL i naszej radnym informacje o tym, co robicie
Izby Rolniczej zaanga¿owali siê w t³u- w kraju, jakie podejmujecie uchwa³y,
maczenie ludziom, dlaczego nie mamy bo póŸniej dochodzi do komicznych
dotacji na zasi³ki powodziowe. W Roz- sytuacji, ¿e ustawy PSL traktuje siê,
dra¿ewie ca³y czas trwaj¹ starania, ¿e- jak wymys³y wójta.
by to, co siê sta³o, przypisaæ urzêdowi
– Mogê obiecaæ, ¿e bêdzie lepsza
gminy, a najlepiej wójtowi. Mam wra- informacja z naszej strony – zakoñczy³
¿enie, ¿e to odbywa siê na zasadzie: Stanis³aw Szczotka.
„nie swój, to trzeba go zniszczyæ” –
Marcin Szyndrowski
pewno nie kosztuje – doda³ radny
Wies³aw Jankowski. – Za te pieni¹dze
nie ma na pewno ¿adnych wycieczek.
Nale¿ymy do g³ównej Izby Rolniczej,
a tam zapadaj¹ decyzje wiêkszoœci¹
g³osów. Je¿eli wiêkszoœæ decyduje, ¿e
czêœæ pieniêdzy zostanie przeznaczona
na wybory, to tak siê robi. Nawet jak
jestem przeciwny, to tego nie przeskoczê – komentowa³ S. Szczotka.
P.W.P£ÓCIENNICZAK
W pi¹tek 6 wrzeœnia w siedzibie krotoszyñskiego PiS odby³a siê konferencja prasowa z udzia³em pos³a Adama Rogackiego z Kalisza. Mówi³ on
o likwidacji s¹dów, obwodnicy i o obietnicach Platformy Obywatelskiej.
tys. z³. Gmina planowa³a uzyskaæ
w tym roku 44 tys. z³. W minionym roku osi¹gniêto 37 tys. z³, w 2011 r. – 22
tys., a w 2010 r. – 37 tys. 290 z³.
– Du¿o zrobi³a pogoda. Nie mamy
jeszcze rachunków z energetyki i nie
znamy kosztów obs³ugi pomp – informuje Halina Matela z dzia³u ksiêgowoœci urzêdu miasta. Warto dodaæ, ¿e co
roku basen jest malowany, a w minionym roku wymieniono pompy i po³o¿ono p³ytki. Nie znane s¹ jeszcze tegoroczne koszty utrzymania p³ywalni,
poniewa¿ gmina nie rozliczy³a wszystkich wydatków.
(toldo)
Opisana przez Pani¹ sprawa wymaga
siêgniêcia po przepisy prawa spadkowego, znajduj¹ce siê w kodeksie cywilnym.
Na wstêpie chcê zwróciæ Pañstwa
uwagê na jedn¹ wa¿n¹ kwestiê – testament mo¿e byæ sporz¹dzony tylko
przez jedn¹ osobê. Polskie prawo nie
dopuszcza sporz¹dzanie testamentów
wspólnych. Oznacza to, ¿e Pani i Pani m¹¿ powinniœcie sporz¹dziæ swoje
testamenty oddzielnie. W treœci testamentu ka¿da osoba rozdysponowuje
swój w³asny maj¹tek. Jeœli wystêpuje pomiêdzy Pañstwem wspólnoœæ
maj¹tkowa ma³¿eñska, to do rozdy-
sponowania bêdzie udzia³ w maj¹tku
wspólnym. W testamencie mo¿na
niemal¿e dowolnie wskazywaæ sposób dziedziczenia. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e pominiêcie w testamencie
osób z najbli¿szej rodziny (np. któregoœ z dzieci) mo¿e powodowaæ
w przysz³oœci obowi¹zek wyp³aty zachowku. Obowi¹zek ten bêdzie ci¹¿y³ na osobach powo³anych do dziedziczenia w testamencie.
Testament nie musi byæ koniecznie
sporz¹dzony u notariusza. Testament
sporz¹dzony samodzielnie te¿ jest
wa¿ny i wywo³uje okreœlone skutki
prawne. Testament taki dla swojej
wa¿noœci musi byæ w ca³oœci napisany pismem rêcznym, podpisany
i opatrzony dat¹. Te trzy wymogi
spe³nione ³¹cznie daj¹ pewnoœæ, ¿e testament zosta³ sporz¹dzony prawid³owo pod wzglêdem formalnym.
Warto te¿ wiedzieæ, ¿e jeœli w testamencie ma byæ zawarty tzw. zapis
windykacyjny, to niestety testament
musi byæ sporz¹dzony u notariusza.
Zapis windykacyjny polega na tym,
¿e osoba sporz¹dzaj¹ca testament
wskazuje w nim wprost, ¿e np. okre-
œlony samochód
ma otrzymaæ dana
osoba.
Z dniem
œmierci
spadkodawcy
osoba, na
której rzecz ustanowiono zapis windykacyjny, staje siê w³aœcicielem rzeczy wskazanej w testamencie.
Krzysztof Raczyñski
radca prawny
Zachêcam do wiêkszej aktywnoœci
we wspó³tworzeniu Rzeczy prawnej,
która powsta³a, by pomagaæ w rozwi¹zywaniu Waszych problemów
prawnych ¿ycia codziennego. Pytania
b¹dŸ propozycje z tematami artyku³ów mo¿na wysy³aæ mailem na adres:
[email protected], telefonicznie
pod numerem 62 725 33 54 lub listownie (z dopiskiem Rzecz prawna)
na adres redakcji: Rzecz Krotoszyñska, ul. Sienkiewicza 2a, 63-700 Krotoszyn.
17 wrzeœnia 2013
30
Sport
18 6 0 1
2. Orze³ Mroczeñ
15 4 3 0
3. Victoria Wrzeœnia
14 4 2 1
4. KS Górnik Konin
13 4 1 1
5. Obra 1912 Koœcian
13 4 1 2
6. Victoria Ostrzeszów
11 3 2 2
7. KKS Kalisz
10 3 1 2
8. Olimpia Ko³o
10 3 1 3
9. SKP S³upca
8 2 2 3
10. LKS Œlesin
8 2 2 3
11. PKS Racot
8 2 2 3
12. Grom Wolsztyn
7 2 1 4
13. BS P³omyk Jarota II Jarocin
6 2 0 5
14. Warta Krzymów
5 1 2 4
15. LKS Go³uchów
5 1 2 4
16. Piast Kobylin
2 0 2 5
Okrêgówka (7. kolejka)
1. Stal Pleszew
18 6 0 1
2. Barycz Janków Przygodzki
16 5 1 1
3. Bia³y Orze³ KoŸmin Wlkp.
15 5 0 1
4. Pogoñ Nowe Skalmierzyce
12 3 3 1
5. KS Opatówek
12 4 0 3
6. Gorzyczanka Gorzyce Wielkie 12 4 0 3
7. Astra Krotoszyn
11 3 2 2
8. Odolanovia Odolanów
9 2 3 1
9. Pogoñ Trêbaczów
9 3 0 4
10. Re-Bud Piast Czekanów
8 2 2 3
11. Czarni Dobrzyca
8 2 2 3
12. Polonia Kêpno
7 2 1 4
13. GOS Zieloni KoŸminek
7 2 1 4
14. ¯aki Taczanów
7 2 1 4
15. Sokó³ Bralin
4 1 1 5
16. LZS Trzcinica
1 0 1 6
A-klasa (5. kolejka)
1. Olimpia Brzeziny
12 4 0 1
2. OKS Ostrów Wlkp.
12 4 0 1
3. Prosna Kalisz
12 4 0 1
4. CKS Zduny
9 2 3 0
5. WKS Witaszyce
8 2 2 1
6. B³êkitni Sparta Kotlin
7 1 4 0
7. Iskra-Prosna Sieroszewice
6 1 3 1
8. GKS ¯erków
5 1 2 2
9. Raszkowianka Raszków
5 1 2 2
10. KS Victoria Skarszew
5 1 2 2
11. Liskowiak Lisków
5 1 2 2
12. Korona Pogoñ Stawiszyn
4 1 1 3
Nie wszystkim dopisa³o szczêœcie
Kobyliñski spadkowicz z III ligi pod
wodz¹ nowego szkoleniowca Grzegorza ¯yty na razie nie potrafi odbiæ siê od
dna ligowej tabeli. Z meczu na mecz
widaæ jednak, ¿e pi³karze staraj¹ siê coraz bardziej. Niedzielne spotkanie praktycznie zakoñczy³o siê w pierwszej po³owie, bo to tam pad³y dwie bramki,
które przynios³y zwyciêstwo rywalom
kobylinian. Strzelili je kolejno Marcin
Górecki i Marcin Gradowy.
W okrêgówce nie doszed³ do skutku
mecz pomiêdzy Bia³ym Or³em z KoŸmina a ekip¹ Odolanovii Odolanów.
Sêdzia g³ówny odwo³a³ je ze wzglêdu
na z³y stan nawierzchni po silnym deszczu. Pojedynek pomiêdzy wspomnianymi ekipami zostanie rozegrany w terminie póŸniejszym.
Z kolei krotoszyñska Astrazmierzy³a siê na boisku w Trzcinicy z tamtejsym zespo³em LZS. Pierwsza po³owa
spotkania mia³a doœæ spokojne tempo,
agra toczy³a siê w œrodkowej czêœci boiska. Do przerwy by³o 0:0, bowiem
¿adna z ekip nie kwapi³a siê do ¿ywszych ataków. Mecz tak naprawdê rozpocz¹³ siê w drugiej po³owie. Wynik
spotkania w 61. min. otworzy³ dla
Trzcinicy Jan Bojarzyñski. Ju¿ minutê
póŸniej wyrówna³ Jacek Chromiñski,
a wynik ustali³ w 72. min Karol Krystek. Astra wygra³a 2:1.
W A-klasie dobr¹ passê podtrzymu-
Kolejne mecze ligowe maj¹ za sob¹ pi³karze z naszego powiatu. IV-ligowy Piast Kobylin przegra³ 0:2 na wyjeŸdzie z ekip¹
Or³a Mroczeñ. W okrêgówce kapryœna pogoda pozwoli³a rozegraæ mecz tylko krotoszyñskiej Astrze, która wygra³a z beniaminkiem tej klasy rozgrywek, LZS Trzcinica, 2:1.
„Astra” wygra³a z beniaminkiem z Trzcinicy 2:1
8 wrzeœnia na zapomnianej, przedwojennej strzelnicy w Nowej
Wsi odby³y siê zawody strzeleckie, zorganizowane przez nowy
klub strzelectwa sportowego i kolekcjonerstwa – Scorpion z Rozdra¿ewa.
Klub powsta³ miesi¹c temu, a jego
za³o¿ycielem i jednoczeœnie prezesem jest w³aœciciel rozdra¿ewskiej
firmy Scorpion, Tadeusz Stasik. Liczy 17 osób, które chc¹ uprawiaæ
strzelectwo sportowe. – Dodatkowo
klub zrzesza kolekcjonerów broni
palnej. Pierwsze zawody mamy ju¿ za
sob¹. Ich celem by³o promowanie
i popularyzacja strzelectwa sportowego w naszej gminie. Jak siê okaza³o, impreza okaza³a siê strza³em
w dziesi¹tkê. Byæ mo¿e w przysz³oœci
uda siê nam zmodernizowaæ strzelnicê w Nowej Wsi, na której zawody siê
odby³y – mówi Maria Stasik, ¿ona
Tadeusza.
Podczas zawodów zorganizowano konkurencjê trap (strzelanie do ceramicznych rzutków wyrzucanych
z maszyny) z broni g³adkolufowej.
Pierwsze miejsce w grupie juniorów
zaj¹³ Micha³ Stasik z Rozdra¿ewa. Za
nim uplasowali siê Jakub B³a¿utycz
z Cieszkowa oraz Tomasz Keller
z Krotoszyna. W grupie seniorskiej
na najwy¿szym stopniu podium stan¹³ Piotr Jakubek. Za nim zameldowali siê kolejno £ukasz Bajodek
i Mateusz Stachury (wszyscy z Rozdra¿ewa). Po uhonorowaniu najlepszych przyst¹piono do wspólnej biesiady przy grillu.
– Pierwszy turniej sta³ siê dla wie-
B-klasa (3. kolejka)
2. Unia Szymanowice
9 3 0 0
3. KUKS Zêbców Ostrów Wlkp.
7 2 1 0
4. Zawisza Soœnie
6 2 0 1
5. Ogniwo £¹kociny
4 1 1 1
6. Rolmex Cielcza
3 1 0 2
7. Sulimirczyk Sulmierzyce
3 1 0 2
8. Huragan Szczury
3 1 0 2
9. Prosna Chocz-Kwileñ
0 0 0 3
10. B³ysk Daniszyn
0 0 0 3
17 wrzeœnia 2013
lu osób pocz¹tkiem fascynuj¹cej
przygody, jak¹ jest strzelectwo sportowe. Warto podkreœliæ, ¿e nasz klub
jest dostêpny nie tylko dla osób, które mia³y ju¿ do czynienia ze strzelec-
twem, ale równie¿ dla wszystkich,
którzy chcieliby spróbowaæ swoich si³
i poznaæ tajniki pos³ugiwania siê broni¹ paln¹ – podsumowuje M. Stasik.
(max)
1 wrzeœnia w Krotoszyñskim Centrum Bilardowym odby³y siê
ostatnie eliminacje do mistrzostw Polski amatorów. Do pi¹tej
edycji Amator Tour Challenge 2013 przyst¹pi³o 32 zawodników.
ARCHIWUM
9 3 0 0
W pierwszej imprezie klubu „Scorpion” wziê³o udzia³ 17 osób
Bilardziœci przed
mistrzostwami kraju
1 0 1 4
1. Sokó³ Chwaliszew
Marcin Szyndrowski
Inauguracyjne strzelanie
13. Tarchalanka Tarcha³y Wielkie 2 0 2 3
14. CKS Zbiersk
je ekipa cukrowników. Do tej pory CKS
Zduny nie odnotowa³ pora¿ki. Wczeœniej ekipa Bartosza Zimmermanna pokona³a 1:0 Raszkowiankê Raszków
i zremisowa³a 1:1 z Iskr¹ Prosn¹ Sieroszewice. W niedzielê wygra³a mecz
w ¯erkowie. Bramkê na miarê zwyciêstwa po raz kolejny strzeli³ £ukasz Stybel.
W klasie B liderem po trzech rozegranych kolejkach pozostaje ekipa Soko³a Chwaliszew, która do tej pory
zwyciê¿y³a B³ysk Daniszyn 8:0 oraz
Prosnê Chocz 4:0. W ostatnim meczu
z Zawisz¹Soœnie nie by³o ju¿ tak ³atwo,
ale i tu pi³karze Soko³a zwyciê¿yli 3:2.
Druga z ekip graj¹cych w tej lidze – Sulimirczyk Sulmierzyce – przegra³a
z Huraganem Szczury 1:2 i plasuje siê
aktualnie na siódmym miejscu tabeli.
Za tydzieñ kolejne emocje pi³karskie. Ju¿ w sobotê krotoszyñska Astra
zmierzy siê na w³asnym stadionie zekip¹ KS Opatówek o godz. 15.00. W niedzielê z kolei na w³asnej murawie Piast
zmierzy siê z ekip¹ Olimpii Ko³o
o godz. 16.00. Bia³y Orze³ zagra na wyjeŸdzie z dru¿yn¹ Baryczy z Jankowa
Przygodzkiego. W ni¿szych ligach ciekawie zapowiada siê mecz cukrowników, którzy podejm¹ u siebie ekipê Korony Pogoñ Stawiszyn. Start godzina
11.00.
ARCHIWUM
1. D¹broczanka Pêpowo
Pi³ka no¿na
P.W.P£ÓCIENNICZAK
IV liga (7. kolejka)
Najlepsi bilardziœci pi¹tej ods³ony eliminacji
Pi¹ta ods³ona popularnego turnieju bilardowego œci¹gnê³a do Krotoszyna
najlepszych bilardzistów z po³udniowej czêœci Wielkopolski. Zwyciê¿y³
jarocinianin £ukasz Sadowczyk, pokonuj¹c w finale Patryka Kubickiego
z Ostrowa Wlkp. 4:2. Miejsca trzecie,
ex aequo, zajêli Kamil Szymanowski
ze Zdun i Cezary Jarosz z KoŸmina
Wlkp. Oprócz nich do turnieju fina³o-
www.rzeczkrotoszynska.pl
wego zakwalifikowali siê jeszcze
Adam P³ugowski i Daniel Antoniewicz, obaj z Krotoszyna. Nad prawid³owym przebiegiem turnieju czuwa³
sêdzia Polskiego Zwi¹zku Bilardowego, Pawe³ Galeja.
Szeœciu najlepszych bilardzistów
z krotoszyñskich eliminacji weŸmie
udzia³ w listopadzie w ³ódzkich mistrzostwach kraju amatorów. (max)
31
Sport
ARCHIWUM
W rozgrywkach bierze udzia³ blisko 360 osób
Szósta ods³ona popularnych rozgrywek pi³karskich ruszy³a na dobre. Pierwsze mecze amatorskie ju¿ za nami.
Zg³osi³o siê 60 dru¿yn, które podzielono na cztery grupy.
Playarena to amatorskie rozgrywki
w pi³ce no¿nej, w których mo¿e wzi¹æ
udzia³ ka¿da dru¿yna. W Krotoszynie
rozgrywki trwaj¹ od po³owy sierpnia.
Organizatorzy, by wyjϾ naprzeciw
oczekiwaniom pi³karzy, stworzyli I li-
gê, II ligê, III ligê wschód oraz III ligê zachód. W pierwszej z wymienionych wyst¹pi 16 ekip. II liga to 20 zespo³ów, rywalizuj¹cych bez narzuconego kalendarza rozgrywek. Ostatnie
dwa poziomy maj¹ status ligi otwar-
tej. Oznacza to, ¿e ka¿da nowa dru¿yna mo¿e w ka¿dej chwili do³¹czyæ do
zmagañ. Kolejnym nowym pomys³em jest zmiana liczby zawodników
na boisku z piêciu plus bramkarz na
szeœciu plus bramkarz, co ma siê prze³o¿yæ na lepsz¹ jakoœæ pi³karskich widowisk.
Po prawie miesi¹cu zmagañ liderem krotoszyñskiej Playareny jest zespó³ A Seree Tee. Ubieg³oroczny
mistrz pokona³ 18:8 ekipê Canold
oraz wygra³ 5:3 z Juniorami „Astry”
i 4:3 z Albatrosami. W dobrym stylu
sezon rozpocz¹³ tak¿e wicemistrz
Krotoszyna – KO, pokonuj¹c 8:4
Pancom i 10:3 ¯ubry. Pro-Met niespodziewanie przegra³ z Zapasiorami
4:11. Wysokim wynikiem zakoñczy³o siê starcie Juniorów „Astry” z Bez
Nazwy, gdzie triumfowali pi³karze
Astry 15:7.
W drugiej lidze o miejsce daj¹ce
awans do klasy wy¿szej walczy kilka
zespo³ów. Póki co, lideruje FC Blokownia. Tu¿ za liderem plasuj¹ siê
Dangerous Devils, MTV Rozdra¿ew
i Panoramixx Team. Walka o awans
zapowiada siê bardzo ciekawie.
(max)
Kobyliñski ping-pong
ARCHIWUM
Kolejny sezon
Playareny rozpoczêty
Uczestnikom turnieju dopisywa³y dobre nastroje
26 sierpnia w sali Pilawa rozegrano mistrzostwa gminy
w tenisie ziemnym. Zg³osi³o siê 16 zawodników, w tym
dwie kobiety.
Wszyscy zawodnicy zostali podzieleni na cztery czteroosobowe grupy
i tam rywalizowali na zasadzie ka¿dy
z ka¿dym. Dwóch pierwszych zawodników z ka¿dej grupy przechodzi³o do
dalszej gry. Nastêpnie mecze rozgrywano systemem pucharowym. Po
emocjonuj¹cych pierwszych partiach
w meczach æwieræfina³owych spotkali siê Bartosz Juzyk z Maciejem Nowakiem, Mieszko Grzesiak z Rados³awem Wicherkiem, Rafa³ Fr¹ckowiak z Tomaszem Lesiñskim oraz
Zygmunt Idziak z Marcinem Jagodziñskim. W pó³finale M. Grzesiak
pokona³ M. Nowaka 6:3 i 6:3, a T. Lesiñski wygra³ z Z. Idziakiem stosunkiem 6:0 i 6:3.
W grze o trzecie miejsce zwyciê-
¿y³ Z. Idziak, poniewa¿ jego rywal,
M. Nowak, odda³ mecz walkowerem.
W finale po tie-breaku T. Lesiñski
wygra³ z M. Grzesiakiem.
Najlepsz¹ par¹ okazali siê M.
Grzesiak-T. Lesiñski, plasuj¹c siê
przed parami: Z. Idziak-Bartosz Juzyk; £ukasz Pospiech-Marcin Jagodziñski.
– Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy ufundowali nagrody. S¹
to: gmina Kobylin, Zak³ad Miêsny
Norberta Maciejewskiego, Tadeusz
Kurzawa, BM Kobylin, Studio Fotografii i Reklamy £ukasza Pospiecha,
Ireneusz Nelle, firma „Romi” Romana Stanis³awskiego – mówi T. Lesiñski.
(max)
Na sportowo
w Fija³owie
Wszystkie pojedynki sta³y na wysokim poziomie
Tenisowe mistrzostwa za nami
7 i 8 wrzeœnia na kortach Krotoszyñskiego Towarzystwa Tenisowego przy ul. Ogrodowskiego
rozegrano kolejny turniej w ramach Amatorskich Mistrzostw Wielkopolski. W rywalizacji wziê³o udzia³ ponad 40 tenisistów z ca³ej Wielkopolski.
Turniej w Krotoszynie by³ szóstym
z kolei w ramach ca³ej imprezy.
Wczeœniej tenisiœci rywalizowali na
WYNIKI
Kat. open – singiel: Maciej Duda
(Kalisz), Damian Dziura (Zielona Góra), Grzegorz Kruszka (Ostrów
Wlkp.); kat. +40 – singiel: Jacek Torzewski, Jacek Mierzejewski, Janusz Nowicki (wszyscy Poznañ); kat.
open – debel: Maciej Duda i Damian Dziura, Wies³aw Berger (Krotoszyn) i S³awomir Bestian (Ostrów
Wielkopolski), Pawe³ Owczarz (Krotoszyn) i Grzegorz Kruszka (Ostrów
Wlkp.)
kortach innych miast Wielkopolski.
Do Krotoszyna zawitali po raz trzeci.
Patronatem honorowym objêli rozgrywki starosta Leszek Kulka oraz
burmistrz Julian Jokœ.
Do rywalizacji zg³osi³o siê ponad
40 tenisistów, którzy rozegrali mecze
w kategoriach: open, +40 w grze pojedynczej oraz open w grze podwójnej.
Turniej zorganizowa³a firma
SMG EU z Poznania, która zapewni³a wiele atrakcji towarzysz¹cych,
m.in. konkursy z nagrodami, prezentacje samochodów marki volkswagen, grilla, s³odki poczêstunek oraz
players party w klubie Masska. – To
ju¿ kolejna edycja w Krotoszynie te-
go popularnego w Wielkopolsce turnieju. Korty w Krotoszynie wpisa³y
siê na sta³e w kalendarz imprezy.
Grano bardzo profesjonalnie. Niektórzy amatorzy zaskakiwali naprawdê wysokim poziomem umiejêtnoœci. Dziêki tej imprezie pokazaliœmy te¿, ¿e tenis nie jest sportem dla
wybranych, ale mo¿na go uprawiaæ
w ka¿dym wieku. Dopisa³o wszystko
– i frekwencja, i pogoda – podsumowuje organizator z firmy SMG EU,
Jakub Puchalski.
Najlepsi otrzymali nagrody finansowe i rzeczowe. Pierwszym trzem
zawodnikom w ka¿dej kategorii wrêczono równie¿ puchary.
(szyn)
W zawodach wystartowa³o 45 osób
podzielonych na nastêpuj¹ce kategorie: kobiety, juniorzy, seniorzy. Najlepsz¹ z pañ okaza³a siê Weronika Stanis³awska, która zdoby³a ³¹cznie 84 pkt.
Za ni¹ uplasowa³y siê Ma³gorzata Ziêtek (78 pkt.) oraz Natalia Eliasz (77
pkt.). Wœród juniorów najlepszy by³
Maciej Stanis³awski, który zdoby³ 69
pkt. Za nim na podium stanêli Bartosz
Pogoda (61 pkt.) oraz Lucjan Jarus (41
pkt.). Seniorsk¹ grupê wygra³ Marcin
Jañczak z 91 pkt. Kolejne miejsca zajêli S³awomir Demaj (88 pkt.) i Wojciech Jañczak (87 pkt.).
Wszyscy zostali nagrodzeni okolicznoœciowymi dyplomami i pucharami. Nastêpnie przyst¹piono do strzelania o Tarczê ¯niwn¹. Powêdrowa³a
ona do Marcina Jañczaka, który zdoby³ 44 pkt. Drugi w g³ównym strzelaniu by³ Wojciech Jañczak (42 pkt.),
a trzeci S³awomir Demaj (41 pkt.)
(max)
ARCHIWUM
ARCHIWUM
7 wrzeœnia w ramach do¿ynek w Fija³owie odby³y siê zawody
strzeleckie. Strzelano do Tarczy ¯niwnej.
Tegorocznym królem strzelców zosta³ M. Jañczak
17 wrzeœnia 2013
32
Reklama
Kto chce siê podobaæ wszystkim, ten nie powinien pracowaæ w gazecie,
lecz graæ w orkiestrze
Jacek Kuroñ
RZECZ KROTOSZYÑSKA. TYGODNIK LOKALNY. PISMO POWSTA£E Z RUCHU SOLIDARNOŒCI. Adres redakcji: 63-700 Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 2a, box 35. Redaktor naczelny: Sebastian Poœpiech. Wydawca: Lumino Press, 63700 Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 2a. Tel. 62 725 33 54, 62 722 71 42, faks 62 722 71 42, e-mail: [email protected], [email protected] Konto: 67 8410 0003 2001 0003 8625 0001. Nak³ad: 4500 egz. Druk: Polskapresse sp.
z o.o. (Wroc³aw). Tygodnik zrzeszony w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych w Warszawie. Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: Zamówienia na prenumeratê w wersji papierowej mo¿na sk³adaæ bezpoœrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl.
Ewentualne pytania na adres e-mail: [email protected] lub Telefoniczne Biuro Obs³ugi Klienta: 801 800 803 lub 22 717 59 59 (7.00 – 18.00). Koszt po³¹czenia wg taryfy operatora.
Jednoaktówka w trzydziestu dwóch ods³onach, grywana regularnie co wtorek. Premiera: 20 marca 1990. Scenariusz: zespo³owy, re¿yseria: Sebastian Poœpiech. Obsada: Romana Hyszko, Agnieszka Marciniak, Marcin Szyndrowski. Fotodekoracje: Pawe³ P³ócienniczak. Suflerka: Beata Polañska-Wiatr. Artyœci wystêpuj¹cy goœcinnie: Rados³aw Korzecki, Dominika Krotoska, Mariusz Marzyñski, S³awomir Pa³asz, Maria Polak, Jan Rosik, Anna Szulc, Ferdynand WoŸny. Zastrzegamy sobie przyjemnoœæ opracowywania lub skracania
nades³anych tekstów. Niektórym nadajemy piêkne tytu³y, niektóre nieco skracamy. Artyku³ów raczej nie gubimy, ale ich tak¿e nie zwracamy. Wzory i elementy graficzne nie bêd¹ce w³asnoœci¹ reklamodawcy nale¿¹ wy³¹cznie do nas. Za treœæ og³oszeñ i reklam nie odpowiadamy. Wszystkich Czytelników kochamy... i zapraszamy w nasze niskie progi od 8.00 do 16.30,
od poniedzia³ku do pi¹tku. Tych, którzy s¹ bardzo ciekawi, informujemy, ¿e ³amie nas Artur Paterek.
17 wrzeœnia 2013
www.rzeczkrotoszynska.pl

Podobne dokumenty