Scribus: wolne oprogramowanie dla poligrafii

Komentarze

Transkrypt

Scribus: wolne oprogramowanie dla poligrafii
W O LNE O PRO GRAM O W ANIE
jak o rz e źba s połe cz na
na prz yk ładz ie proje k tu Scribus
R z eźba społecz na – sposób, w jak i k sz tałtujem y i m odelujem y św iat, w k tórym
żyjem y. R z eźba jak o proces ew olucyjny: k ażdy jest artystą.
Joseph Beuys
W ol
ne oprogram ow anie jak o rz e źba s połe cz na na prz yk ładz ie proje k tu Scribus
Tak narodz iłs ię Scribus
"Kreatyw ność nie jest z arez erw ow ana jedynie dla ludz i prak tyk ujących k tórąś z tradycyjnych form sz tuk i,
a naw et w prz ypadk u artystów tw órcz ość nie jest ogranicz ona do dośw iadcz enia ich w łasnejsz tuk i."
Joseph Beuys, H einrich Böll: "M anifest FIU", 19 72
Franz Sch m id roz pocz yna pracę nad Scribus e m
W łącz ają s ię PaulJoh ns on i Pe te r Line l
l
Scribus a w s pie rają coraz l
icz nie js i użytk ow nicy
Scribus 1.0 opubl
ik ow any w 17 jęz yk ach
Pocz ąte k
2001
Pow s taje z e s pół Scribus 1.0
2002
2003
W ol
ne oprogram ow anie jak o rz e źba s połe cz na na prz yk ładz ie proje k tu Scribus
K ontak tpom iędz y tw órcam i i użytk ow nik am i
"W ith its active developers, fast pace of im provem ent, and supportive com m unity,
Scribus is a m odelof open source softw are."
Sm allBusiness M ac: "Scribus in professionalbook production", 2004
Lis ta dys k us yjna
W ym iana dośw iadcz e ń i dys k us je na te m aty
z w iąz ane z użytk ow anie m i roz w oje m Scribus a
Z głas z anie błędów
Śl
e dz e nie k onk re tnych propoz ycji
z m ian i błędów w program ie
Strona dom ow a
Concurre ntVe rs ioning Sys te m , re poz ytorium
k odu źródłow e go Scribus a
Sys te m CVS
Inform acje o s tanie roz w oju
Scribus a, dok um e ntacja, tutorial
e
napis ane prz e z użytk ow nik ów ...
W ol
ne oprogram ow anie jak o rz e źba s połe cz na na prz yk ładz ie proje k tu Scribus
Ludz ie tw orz ący Scribus a
"Linux jest w spaniałym prz yk ładem na to, dlacz ego ludz ie tak bardz o lubią
gry z espołow e i tak bardz o pragną z ostać cz ęścią jak iegoś z espołu"
Linus Torvalds: "Just for fun", 2001
te
s
TE A M 2 0 0 4
t
te
PaulF. Joh ns on (UK )
Program ow anie , CVS
Pe tr Vaněk (CZ )
Program ow anie , te s ty,
dok um e ntacja
Franz Sch m id (DE)
Inicjator proje k tu, głów ny program is ta
s
t
Pe te r Line l
l(USA)
Dok um e ntacja,
program ow anie , s trona
dom ow a
Craig Bradne y (AU)
Program ow anie , s ys te m
z głas z ania błędów
W k ład w program ow anie i dok um e ntację:
Al
e s s andro Rim ol
di (CH ), Ch ris tian Töpp (DE), Al
as tair Robins on (UK ), Yve s Ce ccone (FR), Th om as Z as trow (DE), Je an-Jacq ue s Sarton (FR),
H ol
ge r Re ibol
d (DE)
Tłum acz e nia:
Angie l
s k i: PaulF. Joh ns on;Braz yl
ijs k i portugal
s k i: Ce l
io Santos ;Bułgars k i: Vas k o Tom anov;Cz e s k i: Pe tr Vaněk ;Duńs k i: M orte n Langl
o;Fińs k i:
Rik u Le ino;Francus k i: M ich e lBriand, Yve s Ce ccone , Nicol
as Boos ;Gal
icyjs k i: M anue lAnxo Re i; H is z pańs k i: Jos e p Fe bre r;K atal
ońs k i: Jos e p
Fe bre r;Lite w s k i: Aivaras K ire je vas ;Nie m ie ck i: Franz Sch m id; Norw e s k i: K l
aus Ade Joh ns tad, Joh anne s W il
m ;Pol
s k i: M acie jH ańs k i;Ros yjs k i:
Al
e xandre Prok oudine ;Słow ack i: Z de nk o Podobný;Ture ck i: Erk an K apl
an;Uk raińs k i: Se rgiy K udryk ; W al
ijs k i: K e vin Donne l
l
y;W ęgie rs k i:
Giovanni Bicz ó, Be nce Nagy, Z ol
tán Bös z örm ényi;W łos k i: Giovanni Bicz ó

Podobne dokumenty