Zmiany symboli UKD wprowadzone do tablic UDC

Komentarze

Transkrypt

Zmiany symboli UKD wprowadzone do tablic UDC
Zmiany symboli UKD wprowadzone do tablic UDC- P058
(wyd. 2006) w stosunku do tablic UDC-P022 (wyd. 1997)
Symbole zmienione i zastąpione podano drukiem wytłuszczonym, symbole stare zapisano
drukiem zwykłym. W wykazie nie podano symboli, przy których zmieniły się odpowiedniki
słowne lub poszerzył się ich zakres. Nowe działy są jedynie zasygnalizowane.
Do zaznaczenia zmian zastosowano następujące znaki zamieszczone przed symbolami:
X likwidacja symbolu
→ zamiana symbolu
+ nowy symbol
! istotna modyfikacja odpowiedników słownych
> pominięcie symbolu, odesłanie do symbolu
nadrzędnego
Poddziały wspólne formy
X(061) Sprawozdania z konferencji → (06)
X (064) Wydawnictwa odnoszące się do wystaw
X (067) Obchody i uroczystości
Poddziały wspólne miejsca
X (1-92) Regiony fizyko-geograficzne → (29)
X (202) Przestrzeń poza atmosferą ziemską
+ (292.592) Archipelag Malajski
+ (292.62) Sahara
+ (292.95) Nowa Gwinea
+ (4-015) Europejskie kraje śródziemnomorskie
X (430.21) Berlin → (430.131)
X (430.211) Berlin Wschodni (1945-1990) → (430.131.2)
X (430.131) Berlin Zachodni (1945-1990) → (430.131.1)
X (437.1/.2) Czechy. Republika Czeska (od 1993) → (437.3)
+ (497.11) Serbia
+ (497.16) Czarnogóra
X (497.17) Macedonia → (497.7)
+ (5-011.5) Lewant. Kraje leżące na wschodnim, azjatyckim wybrzeżu Morza
Śródziemnego
+ (5-013) Indochiny, wschodnia część Półwyspu Indochińskiego
X (5-925.9) Archipelag Malajski → (292.592)
X (6-926.2) Sahara → (292.62)
X (63) Etiopia ( Abisynia) → (630)
X (669) Nigeria → (669.1)
X (72) Meksyk → (721/727)
X (798) Alaska → (739.8)
X (799) Hawaje → (739.9)
X (861) Kolumbia → (862)
X (892) Paragwaj → (893)
X (9-929.5) Nowa Gwinea → (292.95)
Poddziały wspólne rasy, narodowości i grupy etnicznej
X (=081) Prymitywne i pierwotne rasy i grupy etniczne
X (=1.100) Kosmopolici → (=1:100)
X(=1.23) Górale → (=1:23)
X (=1.37) Starożytni Rzymianie → (=1:37)
1
X (=1.436) Austriacy → (=1:436)
X (=1.493) Belgowie → (=1:493)
X (=1.494) Szwajcarzy → (=1:494)
X (=1.71) Kanadyjczycy → (=1:71)
X (=1.73) Amerykanie → (=1:73)
X (=11/= 19) Rasa biała w ogólności. „Europejczycy"
Poddziały wspólne czasu
X "311" Przeszłość, dawniej, czasy minione
X "312" Teraźniejszość, czasy obecne
X "313" Przyszłość, czasy przyszłe
X "742" Tymczasowy, efemeryczny, przejściowy
X "746" Trwały, permanentny, wieczny
X Tablica Ii Poddziały wspólne punktu widzenia oraz sposobu ujęcia tematu przez
autora
Poddziały wspólne z kreską zero
+ -02 Własności (z rozbudową)
+ -04 Relacje. Metody. Działania (z rozbudową)
X -056.36/.37 Upośledzeni umysłowo → -056.36
X -057.18 Osoby zatrudnione na pół etatu → -057.112
X -058.232.6 Chłopi. Rolnicy. Farmerzy
X -058.55 Przestępcy. Kryminaliści
X -058.56 Więźniowie. Aresztowani. Skazani
X -058.566 Internowani. Więźniowie polityczni
X -058.868 Dzieci nieślubne. Dzieci pozamałżeńskie → -055.623
Dział 0
+ 001.102 Informacja
+ 001.102-047.24 Wyszukiwanie informacji. Technika wyszukiwania informacji.
Zapytania informacyjne (kwerendy)
+ 001.102-048.44 Systemy informacyjne
+ 001.102-048.52 Zbiory informacyjne. Gromadzenie zbiorów informacyjnych
+ 001.102-051 Pracownicy informacji
+ 001.102-052 Użytkownicy informacji
+ 001.103 Dane. Metadane
+ 001.31 Promocja nauki i wiedzy
+ 001.32 Uczeni, towarzystwa naukowe, akademie nauk
! 002.1 Dokumenty jako przedmiot
+ 002.1-028-21 Dokumenty tekstowe
+ 002.1-028.22 Dokumenty graficzne
+ 002.1-028.23 Dokumenty wideo
+ 002.1-028.24 Dokumenty odręczne, ręcznie napisane
+ 002.1-028.25 Dokumenty drukowane
+ 002.1-028.26 Dokumenty audiowizualne
+ 002.1-028.27 Dokumenty elektroniczne
+ 002.2(438-8) Polonica
X 002.5 Technika i metody pracy informacyjnej. Procesy informacyjne
X 002.513.5 Systemy informacyjno-wyszukiwawcze → 001.102-048.44
X 002.52 Zbiory informacyjne. Gromadzenie zbiorów informacyjnych → 001.102-048.52
2
X 002.52:004.6 Bazy danych
X 002.54 Wyszukiwanie informacji. Technika wyszukiwania informacji. Zapytania
informacyjne → 001.102-047.24
+ 003.056 Pisanie na maszynie, na klawiaturze
+ 003.07 Użycie pisma
+ 003.071 Napisy ryte w kamieniu lub metalu
+ 003.072 Pismo i jego rozwój w starożytności i średniowieczu
+ 003.074 Pismo używane w dawnych dokumentach urzędowych
+ 003.27 Pismo skrócone. Stenografia
+ 004-049.8 Komputeryzacja
+ 004.774 Strony WWW
+ 005 Zarządzanie (nowa rozbudowa)
X 01.001 Teoria i metodyka bibliografii → 01-027.21
X 01.008 Organizacja bibliografii
+ 017.2 Katalogi prywatnych bibliotek
+ 021.9 Finansowanie bibliotek
024.68 Wypożyczenia międzybiblioteczne > 024
X 025.3:004.6 Katalogi komputerowe. Zautomatyzowane katalogi biblioteczne → 025.3027.44
+ 025.85 Ochrona i zabezpieczenie zbiorów
+ 025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów
X 027.5::371.3 Działalność instrukcyjno-metodyczna w bibliotekach publicznych →
027.5:37.091.3
+ 027.6:27-788/-789 Biblioteki klasztorne
+ 027.63 Biblioteki dla mniejszości narodowych, dla cudzoziemców
X 028.9 Czytelnictwo w różnych środowiskach i okresach
X 06.068 Nagrody → 06.05
X 061.213 Organizacje, stowarzyszenia, ruchy młodzieżowe → 329.78
X 061.22 Organizacje i stowarzyszenia o celach naukowych → 001.32
! 061.23 Organizacje, stowarzyszenia humanitarne, dobroczynne
X 061.237 Instytucje o charakterze kulturalno-oświatowym i towarzyskim
X 061.3 Kongresy. Konferencje. Zjazdy → 005.745
X 061.4 Wystawy → 069.9
X 061.7 Obchody. Uroczystości
X 086(0.034.42) Dyskietki komputerowe → (0.034.42)
X 086.7 Dokumenty z zapisem dźwięku. Dokumenty audialne
X 086.72 Płyty gramofonowe
X 086.742 Taśmy magnetofonowe
X 086.749 Kasety magnetofonowe
X 086.8 Dokumenty z zapisem obrazu i dźwięku
Dział 1
+ 159.922.2/.3 Wpływ środowiska naturalnego i społecznego. Wpływ pochodzenia.
Dziedziczenie zdolności umysłowych
X 159.922.762 Dzieci upośledzone umysłowo → 159.922.76-056.36
X 159.922.765 Dzieci wybitnie uzdolnione → 159.922.76-056.45
+ 159.944.4 Zmęczenie. Stres
Dział 2
+ 2 Religia. Teologia (nowa rozbudowa)
3
Dział 3
X 314.1 Ogólne problemy demografii
+ 314.15-026.49 Emigracja
+ 314.15-026.49(=162.1) Emigracja polska
+ 314.15"32" Emigracja sezonowa
+ 316.344-057.875 Studenci
X 316.356.2 Grupy krewniacze. Rodzina → 316.811/.815
X 331-056.36/.37 Praca osób upośledzonych i niedorozwiniętych umysłowo → 331-056.36
+ 331.101.25 Pracoholizm
+ 331.104:364.634 Mobbing
331.348 Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych i oświatowych pracowników > 331.34
+ 336.763.3 Obligacje. Skrypty dłużne
+ 336.767 Inwestowanie kapitału w papierach wartościowych
X 338.1-057.118 Gospodarka nieformalna. Szara strefa → 338.1-027.572
X 338.48 Gospodarcze aspekty turystyki. Ekonomika turystyki → 338.48 Turystyka.
Turyzm ( nowa rozbudowa)
+ 343.264 Zesłanie. Wygnanie. Deportacja
X 343.915 Przestępczość nieletnich → 343.91-053.6
+ 351.761.1 Zwalczanie alkoholizmu
+ 351.761.2 Zwalczanie palenia tytoniu
+ 351.761.3 Zwalczanie narkomanii
+ 355.1-058.862 Sieroty wojenne
X 364 Organizacja opieki i pomocy społecznej. Formy opieki i pomocy → 364 Opieka
społeczna (nowa rozbudowa)
X 369 Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze → 364.3 (nowa
rozbudowa)
X 37.011.33 Treść nauczania
+ 37.013.75 Pedagogika eksperymentalna
+ 37.014.12 Prawo do nauki. Dostęp do oświaty
+ 37.014.13 Prawo doboru treści nauczania
+ 37.014.242 Wymiana nauczycieli i uczniów, studentów
+ 37.014.25 Międzynarodowe organizacje oświatowe
X 37.014.521 Szkoły wyznaniowe → 37.018.56
X 37.014.522 Szkoły świeckie
+ 37.014.531 Obowiązek szkolny
+ 37.014.54 Ekonomika oświaty
+ 37.014.61 Jakość kształcenia
X 37.014.7 Kształcenie a życie publiczne
X 37.015.4 Socjologia pedagogiczna → 37.015:316
+ 37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
X 37.018.2 Wychowanie w szkole
X 37.018.26 Szkoła a rodzice → 37.064.1
+ 37.018.4-022.324 Kształcenie ustawiczne
+ 37.018.43 Nauczanie na odległość
+ 37.018.48 Reedukacja
X 37.018.52 Kształcenie ustawiczne → 37.018.4-022.324
+ 37.018.56 Szkoły wyznaniowe
+ 37.018.591 Szkoły publiczne
+ 37.018.593 Szkoły prywatne i społeczne
X 37.03 Kształcenie osobowości
4
X 37.031 Wychowanie i kształcenie ogólne
X 37.034 Wychowanie moralne
X 37.035.3 Wychowanie przez pracę
X 37.035.4 Wychowanie polityczne
X 37.035.6 Wychowanie patriotyczne
X 37.035.8 Wychowanie dla pokoju
X 37.036 Wychowanie estetyczne. Rozwijanie zdolności twórczych
+ 37.042 Predyspozycje indywidualne ucznia. Możliwości fizyczne i umysłowe ucznia
+ 37.046 Stopnie (poziomy) nauczania
+ 37.048 Poradnictwo
X 37.048.4 Pomoc szkoły przy wyborze zawodu i typu szkoły
X 37.05 Źródła finansowania i wspomagania szkół. Patronat. Sponsoring
X 37.057 Szkoły publiczne. Szkoły samorządowe → 37.018.591
X 37.058 Szkoły prywatne i społeczne → 37.018.593
+ 37.064.1 Rodzice a szkoła
+ 37.064.2 Nauczyciele a uczniowie. Wychowanie w szkole
+ 37.064.3 Relacje wzajemne między uczniami
X 37.08 Problemy personalne pracowników szkolnictwa
+ 37.091 Organizacja instytucji oświatowych. Organizacja szkolnictwa (nowa
rozbudowa)
X 371 Organizacja wychowania i nauczania. Organizacja szkolnictwa (cała rozbudowa) →
37.091 Organizacja instytucji oświatowych. Organizacja szkolnictwa
X 372 Treść i formy zajęć przedszkolnych oraz nauczania początkowego. Metodyka
nauczania poszczególnych przedmiotów w szkołach różnych stopni i typów (cała rozbudowa)
! 373 Nauczanie i wychowanie w szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących.
Nauczanie ogólnokształcące w szkołach zawodowych → 373 Rodzaje szkół (ogólnokształcących)
X 373.001.76 Innowacje w nauczaniu i wychowaniu w szkołach podstawowych i
średnich ogólnokształcących → 37.091.3::001.895
X 373.014.521 Szkoły ogólnokształcące kościelne
X 373.1 Organizacja nauczania
! 373.2 Organizacja wychowania przedszkolnego → 373.2 Wychowanie przedszkolne
+ 373.2.016 Treści i program wychowania przedszkolnego
X 373.24 Przedszkola
X 373.25 Przedszkola specjalne
+ 373.3.016 Przedmioty nauczania w szkole podstawowej
+ 373.3.016:003-028.31 Nauczanie pisania i czytania w szkole podstawowej (na
poziomie elementarnym)
X 373.3.018.2 Wychowanie w szkole podstawowej
+ 373.3.018.593 Szkolnictwo podstawowe prywatne i społeczne
+ 373.3.046-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
X 373.3.048.4 Orientacja szkolna i zawodowa w szkołach podstawowych
X 373.3.058 Szkolnictwo podstawowe prywatne i społeczne → 373.3.018.593
+ 373.5-048.57 Ranking szkół średnich
+ 373.5.016.046-021.64 Przedmioty nauczania w gimnazjum
+ 373.5.016.046-021.66 Przedmioty nauczania w liceum
X 373.5.018.2 Wychowanie w szkole średniej
+ 373.5.046-021.64 Gimnazjum
+ 373.5.046-021.66 Liceum
X 373.5.048.4 Orientacja szkolna i zawodowa w szkołach średnich
X 373.5.058 Szkolnictwo średnie prywatne i społeczne → 373.5.018.593
5
+ 373.58 Szkoły policealne
X 373.6 Nauczanie zawodu w ramach wykształcenia ogólnego
X 373.61 Nauczanie biznesu i zarządzania
X 373.62 Kształcenie techniczne (politechniczne)
X 373.67 Kształcenie artystyczne
X 374.1 Formy organizacyjne oraz metody samokształcenia i kształcenia zespołowego
X 374.133 Szczególne formy organizacyjne nauczania pozaszkolnego
X 374.183 Domy kultury. Świetlice. Kluby
X 374.3 Pozaszkolne nauczanie i wychowanie młodzieży
X 376:372.3 Zajęcia przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych → 376:373.2 Przedszkola
specjalne
X 376:372.4 Nauczanie początkowe dzieci niepełnosprawnych → 376:373.3.046-021.64
X 376.001.76 Innowacje w szkolnictwie specjalnym
X 376.1 Organizacja wychowania i nauczania
X 376.2/.4 Nauczanie osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo (upośledzonych)
X 376.2/.3 Nauczanie osób fizycznie upośledzonych (niepełnosprawnych fizycznie) →
376-056.26
X 376.2 Nauczanie inwalidów ruchu, chorych i rekonwalescentów
X 376.32 Nauczanie (rewalidacja) osób niewidomych i niedowidzących →
376-056.262
X 376.33 Nauczanie (rewalidacja) osób głuchych i głuchoniemych → 376-056.263
X 376.36 Nauczanie (rewalidacja) osób z zaburzeniami mowy → 376-056.264
X 376.4 Nauczanie (rewalidacja) osób upośledzonych umysłowo → 376-056.36
X 376.5 Nauczanie osób z trudnością adaptacji → 376-058.53
X 376.5.01 Teoria nauczania osób trudnością adaptacji
X 376.7 Wychowanie i nauczanie grup narodowościowych → 376-054.57
X 376.76 Nauczanie analfabetów → 376-057.81
X 377.3 Zasadnicze szkoły zawodowe → 377.3.046-021.64
X 377.4 Dokształcanie i przeszkalanie zawodowe
X 377.4.041 Samokształcenie zawodowe
X 377.5 Średnie szkoły zawodowe → 377.3.046-021.66
X 377.6 Pomaturalne i policealne szkoły zawodowe → 377.3.046-021.68
X 378:371.3.02 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej →
378.091.3
X 378.001.76 Innowacje w szkolnictwie wyższym → 378.091.3::001.895
X 378.011.32 Studenci → 378.091.2-057.875
+ 378.014.543.3 Pomoc finansowa dla studentów
+ 378.014.543.5 Opłata (czesne) za studia
+ 378.014.553 Autonomia szkolnictwa wyższego
X 378.014.7 Kształcenie wyższe a życie publiczne
X 378.018.2 Wychowanie w szkołach wyższych
X 378.018.4 Studia wyższe wieczorowe i zaoczne
+ 378.046-021.66 Studia magisterskie
X 378.046.2 Studia licencjackie → 378.046-021.64
X 378.046.4 Studia podyplomowe → 378.046-021.68
X 378.07 Zarządzanie i administracja szkół wyższych
+ 378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego
+ 378.091.2-057.4 Nauczyciele akademiccy
+ 378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
+ 378.091.31 Formy nauczania w szkole wyższej
+ 378.091.59 Samorząd studencki
6
+ 378.091.8 Życie studentów
X 378.1 Organizacja nauczania
X 378.12 Nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi → 378.091.2-057.4
X 378.14 Organizacja i struktura studiów
X 378.16 Budynki i pomieszczenia. Wyposażenie. Pomoce naukowe
X 378.18 Życie studentów → 378.091.8
X 378.18.063 Stowarzyszenia i koła byłych studentów (absolwentów)
X 378.183 Stowarzyszenia i organizacje studenckie o charakterze pozanaukowym →
329.78-057.875
X 378.184 Stowarzyszenia i koła studenckie naukowe → 378.091.59
X 378.3 Dotacje. Stypendia. Granty → 378.014.543.3
X 378.4:282 Uniwersytety katolickie → 378.4:272
X 378.62 Wyższe szkoły teologiczne → 27-756
X 378.633 Akademie ekonomiczne → 378.6:33
X 378.635.174 Szkolnictwo wyższe resortu spraw wewnętrznych → 378.6:351.74
X 378.637 Wyższe szkoły pedagogiczne → 378.6:37
X 378.661 Akademie medyczne → 378.6:61
X 378.662 Politechniki → 378.6:62
X 378.663 Akademie rolnicze → 378.6:63
X 378.665.661 Wyższe szkoły morskie → 378.6:656.61
X 378.67 Wyższe szkoły artystyczne → 378.6:7
X 378.672/.676 Akademie sztuk pięknych → 378.6:72/76
X 378.678 Akademie muzyczne → 378.6:78
X 378.679.143 Wyższe szkoły filmowe → 378.6:791
X 378.679.2 Wyższe szkoły teatralne → 378.6:792
X 378.679.6 Akademie wychowania fizycznego → 378.6:796
379.8.92 Wpływ i oddziaływanie czasu wolnego na jednostkę > 379.8
379.8.93 Wpływ i oddziaływanie czasu wolnego na społeczność > 379.8
379.8.095 Wpływ i oddziaływanie czasu wolnego na przyrodę i środowisko > 379.8
X 379.85 Turystyka. Podróże dla przyjemności → 338.48 Turystyka. Turyzm
X 396 Feminizm . Ruch kobiecy. Społeczna sytuacja kobiety
X 397.7 Ludy koczownicze. Cyganie
X 398.8 Pieśni ludowe. Szanty
Dział 5
X 50 Zagadnienia ogólne nauk matematyczno-przyrodniczych
+ 502/504 Nauka o środowisku. Zachowanie zasobów naturalnych. Ochrona środowiska
(nowa rozbudowa)
X 502 Przyroda (ogólnie). Badanie i ochrona przyrody
X 502.3 Przyroda i społeczeństwo. Ochrona przyrody ogólnie
X 502.4 Rezerwaty przyrody
X 502.6 Ochrona krajobrazu → 502.5
X 502.74 Ochrona fauny
X 502.75 Ochrona flory
X 504 Nauka o środowisku
X 504.03 Społeczne i ekonomiczne aspekty działalności człowieka w zakresie ochrony
środowiska → 502.13/.14
X 504.054 Zanieczyszczenie środowiska
X 504.06 Organizacja ochrony środowiska
X 504.064.3 Systemy monitoringu środowiska
X 504.3 Środowisko atmosfery → 502.3
7
X 504.3.054 Zanieczyszczenie atmosfery. Zanieczyszczenie powietrza
X 504.4 Środowisko hydrosfery → 502.51
X 504.4.054 Zanieczyszczenie hydrosfery. Zanieczyszczenie wód
X 504.5 Środowisko litosfery → 502.52
X 504.5.054 Zanieczyszczenie litosfery
X 504.7 Środowisko biosfery → 502.211
X 504.75 Ekologia człowieka a środowisko
+ 517.54 Funkcje analityczne
X 517.58 Funkcje specjalne. Funkcje hiperboliczne
X 527 Astronomia morska i lotnicza. Nawigacja
+ 53.01 Teoria i istota zjawisk fizycznych
+ 531.8 Teoria maszyn. Mechanika techniczna ogólnie
+ 537.52 Wyładowania elektryczne
+ 537.531 Promieniowanie elektromagnetyczne
+ 54-7 Typy promieniowania (falowe i cząsteczkowe)
+ 556.53 Rzeki. Strumienie. Cieki. Kanały
+ 556.54 Ujścia rzek. Estuaria. Delty
+ 556.55 Limnologia. Jeziora, zbiorniki, stawy
+ 574.3 Populacja i środowisko
X 58.006 Ogrody botaniczne. Rezerwaty → 58:069.029
+ 582.09 Podział roślin ze względu na rozmiar i postać
+ 582.091 Drzewa
+ 582.093 Krzewy
+ 582.095 Podszyt. Podszycie lasu. Zarośla
+ 582.099 Rośliny zielne, niezdrewniałe, rośliny kwiatowe
582.231 Bakterie → 582.23
X 582.34 Mchy
X 582.35+582.4 Rośliny naczyniowe → 582.35/.99
X 582.35 Paprotniki → 582.37/.39
X 59:502.74 Zachowanie i ochrona zwierząt w stanie dzikim
X 59.006 Ogrody zoologiczne. Rezerwaty zwierząt → 59:069.029
+ 599.6/.73 Kopytne
+ 599.742.13 Pies domowy
+ 599.742.73 Kot domowy. Ocelot. Serwal
Dział 6
X 60 Zagadnienia ogólne nauk stosowanych
+ 60 Biotechnologia (z rozbudową)
+ 612.013 Życie. Śmierć
+ 614.253.8 Pacjenci
+ 615.83 Fizykoterapia
+ 615.837 Terapia dźwiękiem
+ 615.851.6 Terapia grupowa
X 616-036.86 Kalectwo
+ 616.896 Autyzm
X 616.9-056-008 AIDS → 616.98:578.828
+ 616.921.5 Grypa
X 619 Choroby zwierząt domowych. Medycyna weterynaryjna. Weterynaria → 636.09
Weterynaria
X 62::008 Postęp naukowo-techniczny w ogólności → 62-043.86
X 62-1/-8.004 Eksploatacja maszyn → 62-1/-8-049.7
8
X 62.001 Eksperymenty. Badania
+ 620.19 Wady materiałów i ich badanie
+ 621.3.01 Teoria i podstawowe pojęcia elektrotechniki
X 621.395:621.396.6 Telefonia komórkowa → 621.395.721.5
X 621.397:629.783 Telewizja satelitarna → 621.397.444
+ 621.397.132.037.37 Telewizja cyfrowa
+ 621.432 Tłokowe silniki spalinowe
+ 621.9.047 Obróbka chemiczna i elektrochemiczna
+ 624.014.2 Konstrukcje stalowe
+ 625.08 Maszyny i urządzenia do budowy dróg
+ 625.72 Projektowanie i trasowanie (wytyczanie) dróg
+ 627.51 Umocnienia przeciwpowodziowe
+ 628.16 Uzdatnianie wody: procesy, instalacje i wyposażenie
+ 628.35 Oczyszczanie biologiczne ścieków
+ 628.4.03/.04 Rodzaje odpadów
+ 628.4.032/.033 Śmieci, odpady komunalne
+ 628.4.034 Odpady opakowaniowe, szmaty
+ 628.4.036 Odpady budowlane, gruz
+ 628.4.037 Złom, złom samochodowy, wraki
+ 628.4.038 Odpady przemysłowe
+ 628.4.042 Odpady organiczne, odpady ulegające biodegradacji
+ 628.4.043 Odpady nie ulegające biodegradacji, odpady z tworzyw sztucznych, ze
szkła
+ 628.4.045/.047 Odpady niebezpieczne (zawierające substancje niebezpieczne)
628.971.6/.7 Oświetlenie placów i ulic > 628.92/.97
628.972/.973 Oświetlenie wnętrz > 628.92/.97
+ 629.067 Bezpieczeństwo i system zabezpieczeń pojazdów
+ 629.33.03 Systemy napędowe samochodów
X 629.333 Turystyczne przyczepy mieszkalne, karawaningi → 629.334 Samochody i
przyczepy kempingowe
+ 629.34 Pojazdy do transportu pasażerów
X 629.366 Pojazdy rolnicze → 631.37
+ 629.5.01 Architektura okrętowa. Projektowanie statków: zasady, charakterystyki,
pojemność, testy. Pomiary tonażu
+ 629.7.07 Nawigacja lotnicza
+ 630*114 Gleby leśne
+ 630*116 Hydrologia leśna
+ 630*15:630*18 Ekologia leśna
+ 631.115 Formy prowadzenia gospodarstw
+ 631.15 Zarządzanie i administracja gospodarstwem rolnym
X 631.3.004.54 Konserwacja i obsługa techniczna maszyn rolniczych → 631.3-049.3
Obsługa techniczna maszyn rolniczych
+ 631.37 Pojazdy rolnicze
+ 631.45 Żyzność i toksyczność gleby
X 636.003 Ekonomika produkcji zwierzęcej
+ 636.09 Weterynaria
+ 636.7.045 Psy domowe
X 640.1 Prywatne gospodarstwo domowe → 640-027.551
X 640.2 Gastronomia zamknięta
+ 640.45 Katering. Dostarczanie żywności
+ 641.1 Żywność z punktu widzenia wartości odżywczej
9
X 641.5(083.1) Przepisy kulinarne. Książki kucharskie → 641.55/.56(083.12)
+ 641.561 Kucharstwo dietetyczne dla odchudzających się
+ 641.562 Kucharstwo dla dzieci
+ 641.563 Kucharstwo dietetyczne dla chorych
+ 641.564 Kucharstwo jarskie, kucharstwo wegetariańskie
X 647 Personel domowy. Personel w gastronomii i hotelarstwie → 647.25
X 65 Organizacja i zarządzanie. Organizacja przedsiębiorstw przemysłowych, handlu,
transportu, łączności. Przemysł wydawniczy
X 65.01 Teoria i praktyka organizacji i zarządzania (z dalszą rozbudową)
X 651 Biurowość. Organizacja biura. Technika pracy biurowej → 005.91
X 651.923 Pisanie na maszynie → 003.056
X 651.93 Pismo skrócone. Stenografia → 003.27
+ 656.07 Zarządzanie transportem. Kierowanie przewozami. Obsługa przewozów
+ 656.091 Świadectwa, licencje na prowadzenie pojazdów. Prawa jazdy
X 656.1.004.15 Bezpieczeństwo ruchu drogowego (sprawność i efektywność) →
656.1-049.5
+ 656.13.052.8 Nauka jazdy. Szkoła nauki jazdy
+ 656.13.091 Samochodowe prawo jazdy
+ 656.183 Transport rowerowy. Ruch rowerowy
+ 656.186 Transport motocyklowy. Ruch motocyklowy
+ 656.65 Żegluga na jeziorach
+ 657.05 Rachunkowość zarządcza, menedżerska
+ 657.41/.45 Rachunkowość finansowa
+ 658.1/.5::005.2 Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
+ 658.114-022.51 Małe przedsiębiorstwo prywatne
+ 658.114-022.55 Średnie przedsiębiorstwo prywatne
+ 658.114-022.56 Duże przedsiębiorstwo prywatne
+ 658.114.5 Formy integracji przedsiębiorstw. Holdingi. Koncerny. Syndykaty
+ 658.147 Kapitał własny. Kapitał akcyjny
+ 658.15 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
+ 658.286 Transport wewnętrzny i zewnętrzny
+ 658.310.8 Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie
+ 658.811 Zarządzanie sprzedażą
+ 658.818 Obsługa klienta
+ 658.82 Promocja handlowa
+ 659.1:004.738.5 Reklama internetowa
+ 659.1:050+070 Reklama prasowa
+ 659.1:346.54 Prawo reklamy
+ 659.1:7.097 Reklama telewizyjna
+ 664:604.6 Żywność modyfikowana genetycznie. Żywność transgeniczna
+ 664.014 Skład chemiczny żywności
+ 664.017 Towaroznawstwo żywności
669.017/.018 Metaloznawstwo. Metale i ich stopy > 669.017 Metaloznawstwo
+ 67/68.05 Maszyny i narzędzia
+ 681.5:004:621.38 Mechatronika
X 681.6127.613 Maszyny do pisania zwykłe i specjalne > 681.6
X 681.621 Urządzenia do powielania w biurach i w administracji > 681.6
X 681.817.83 Instrumenty muzyczne → 780.6
X 688.72 Zabawki → 688.72/.73
+ 69:006.3/.8 Normy budowlane
X 69::72 Budownictwo przemysłowe →69::725.1:66/69
10
+ 69::728.3 Budownictwo jednorodzinne
+ 69-1/-8 Maszyny budowlane
X 69.008 Organizacja budowy
+ 69.059.22 Uszkodzenia. Awarie budowlane
+ 69.059.25 Remonty. Naprawy
+ 691:620.2 Materiałoznawstwo budowlane
+ 693.5 Roboty betonowe. Budownictwo żelbetowe
+ 693.6 Roboty tynkarskie i sztukatorskie
Dział 7
7.011.22 Sztuka elitarna > 7.01
7.011.26 Sztuka popularna. Sztuka masowa > 7.01
+ 7.031.1 Sztuka przedhistoryczna
+ 7.038.531 Happening. Performance
+ 711.16 Programowanie i rozwój planowania przestrzennego
X 712.24 Ogródki działkowe
+ 712.26+712.28 Ogrody przydomowe i ogródki działkowe
+ 72.021.22 Rysunek architektoniczny
+ 725.1:005.91 Budynki biurowe
X 725.2 Budynki przedsiębiorstw handlowych i finansowych. Budynki biurowe
+ 726:27 Architektura kościelna
+ 726:271 Cerkwie
X 726.5/.7 Kościoły. Kaplice. Katedry. Klasztory → 726:27
+ 726.95 Kalwarie. Krzyże wolno stojące. Krzyże przydrożne. Kapliczki
+ 727:02 Budynki bibliotek
+ 727:069 Muzea, galerie
+ 727:37 Budynki szkół
+ 727:520 Budynki astronomiczne. Planetaria
X 727.1/.4 Budynki szkół, uczelni wyższych → 727: 37...
X 727.5 Budynki stowarzyszeń i instytucji naukowych → 727:001.32
X 727.7 Muzea. Galerie → 727:069
X 727.8 Biblioteki. Archiwa → 727:02, 727:930.25
X 727.91 Obserwatoria astronomiczne. Planetaria → 727:520
730 Rzeźba ogólnie > 73
X 75.021.333 Freski. Malarstwo ścienne → 75.052
X 75.056 Malarstwo miniaturowe. Iluminatorstwo. Malarstwo książkowe → 75.056/.057
X 766(084.5) Plakat → 766
+ 77.02 Technika fotografii
X 77.071 Artyści fotograficy → 77:7.071
+ 771.3:004.932:004.42 Fotografia cyfrowa
+ 78.011.26 Muzyka popularna. Muzyka pop. Muzyka rozrywkowa
+ 78.033/.034 Muzyka dawna
+ 78.036 Muzyka nowoczesna
+ 784.67 Piosenki dziecięce
X 785.161 Muzyka jazzowa → 78.036.9
X 791 Rozrywki i widowiska publiczne
+ 791 Film. Kino. Widowiska publiczne (z dalszą rozbudową)
+ 792.03 Teatr : okresy i style
+ 792.028 Technika gry aktorskiej
11
+ 792.051 Teatr plenerowy, teatr ulicy
+ 792.054 Teatr eksperymentalny
+ 796.012 Fizjologia sportu
+ 796.017 Sporty ekstremalne, niebezpieczne
+ 796.035 Sport rekreacyjny. Sport dla zdrowia. Rekreacja fizyczna
+ 796.071.4 Trenerzy
+ 796.075 Menedżerowie sportowi
+ 796.078 Sponsorzy
+ 796.092 Rekordy sportowe
Dział 8
+ 808.1 Sztuka pisarska. Działalność i technika literacka
+ 81-119 Inne kierunki i szkoły w językoznawstwie
+ 82-193 Epigramaty. Fraszki. Epitalamia. Epitafia
+ 82-293 Libretta
X 82-293.7 Scenariusze filmowe
X 82-343.4 baśnie, podania, legendy → 82-343
X 82-394 mitologiczne → 82-39
+ 82-83 Dialogi filozoficzne lub retoryczne
X 821.134.2(72) Literatura meksykańska → 821.134.2(721/727)
X 821.134.2(861) Literatura kolumbijska → 821.134.2(862)
X 821.134.2(892) Literatura paragwajska → 821.134.2(893)
Dział 9
+ 902.034 Archeologia podwodna
+ 902.035 Archeologia głębi ziemi, zboczy górskich, jaskiń i schronisk skalnych
+ 903.2 Relikty archeologiczne: narzędzia, broń, naczynia, urny, kielichy, misy, wazy, ubrania,
ozdoby, biżuteria, obiekty kultu, malowidła naskalne, pozostałości jedzenia
+ 903.4 Osadnictwo. Grody
+ 903.5 Groby. Kurhany
+ 903/904:59 Archeozoologia
X 903/904(26+28) Archeologia podwodna → 902.034
+ 903/904(3-11) Archeologia starożytnego Wschodu. Archeologia orientalna
X 911.3:379.85 Geografia turystyczna → 338.483
X 912: 379.85 Mapy turystyczne → 912:338.48
X 913(437.1/.2) Geografia Czech → 913(437.3)
+ 913(497.11) Geografia Serbii
X 913(497.17) Geografia Macedonii → 913(497.7)
X 913(533/534) Geografia Jemenu → 913(533)
X 913(7/8 = 134.27.3) Geografia Ameryki Łacińskiej → 913(7/8=134)
X 913(72) Geografia Meksyku → 913(721/727)
X 913(798) Geografia Alaski → 913(739.8)
+ 929.7 Szlachectwo. Tytuły. Godności
+ 929.73 Stopnie szlachectwa. Rangi. Godności
+ 930.2:003.071 Epigrafika
+ 930.2:003.072 Paleografia
+ 930.2:003.074 Dyplomatyka
X 930.22 Dyplomatyka → 930.2:003.074
X 930.271 Epigrafika → 930.2:003.071
X 930.272 Paleografia → 930.2:003.072
12
+ 94(391)Wyspy greckie
+ 94(398) Europa Południowo-Wschodnia
X 94(=411.16)"1939/1945"::341.322.5 Eksterminacja Żydów. Holokaust →
94(100)"1939/1945"::341.322.5:94(=411.16)
X 94(437.1/.2) Czechy → 94(437.3)
+ 94(438)::314.15-026.49 Historia emigracji polskiej
X 94(438)::323.325 Historia ruchu ludowego w Polsce → 94(438)::323.3:63-051
X 94(63) Etiopia (Abisynia) → 94(630)
+ 94(497.11) Serbia
+ 94(497.16) Czarnogóra
+ 94(497.7) Macedonia
X 94(533/534) Jemen → 94(533)
X 94(63) Etiopia → 94(630)
X 94(669) Nigeria → 94(669.1)
X 94(72) Meksyk → 94(721/727)
+ 94(=821.173) Historia Majów
+ 94(=822.21) Historia Azteków
+ 94(=873) Historia Inków
X 94(861) Kolumbia → 94(862)
X 94(892) Paragwaj → 94(893)
Oprac. Teresa Turowska BN
Skrótów dokonała na podstawie publikacji BN Edyta Dobek
13

Podobne dokumenty