SIWZ – wersja pdf. - SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku

Komentarze

Transkrypt

SIWZ – wersja pdf. - SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
44-180 Toszek
ul. Gliwicka 5
19/PN/DEG/AM/2013
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
na świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
i ubezpieczenia mienia
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Opracowała komisja w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
inż. Erwin Janysek
mgr Sabina Hoin
mgr inż. Anna Skandy
mgr inż. Anna Misztela
Angelika Cieśla
Zatwierdził:
- przewodniczący
- członek
- sekretarz
- sekretarz
- sekretarz
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek.med. Jerzy Ruman
Toszek, dnia 03.10.2013 r.
Specyfikacja łącznie z załącznikami zawiera 33 strony.
Wydał: .................................... Pobrał: ....................................
dn. ...................................
Strona 1 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907.)
Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
SPIS TREŚCI:
ROZDZIAŁ I
ROZDZIAŁ II
ROZDZIAŁ III
ROZDZIAŁ IV
ROZDZIAŁ V
ROZDZIAŁ VI
ROZDZIAŁ VII
ROZDZIAŁ VIII
ROZDZIAŁ IX
ROZDZIAŁ X
ROZDZIAŁ XI
ROZDZIAŁ XII
ROZDZIAŁ XIII
ROZDZIAŁ XIV
Informacje ogólne
Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji oraz wymagania wobec
Wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania
oceny spełniania tych warunków
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Termin związania ofertą
Opis sposobu przygotowania oferty
Miejsce i termin składania ofert
Miejsce i termin otwarcia ofert
Opis sposobu obliczania ceny
Kryteria oceny ofert
Postanowienia końcowe (informacje o formalnościach jakie powinny
zostać dopełnione po wyborze oferty)
Istotne postanowienia umowy
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia
Załączniki do SIWZ:
Wykaz dokumentów złożonych w Ofercie
1. Oferta wraz z następującymi załącznikami:
- Formularze Cenowe – zał. nr 1/I – 1/II do Oferty;
- Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp- zał. nr 2 do Oferty;
- Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 Pzp - zał. nr 3 do Oferty.
- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w trybie art. 26 ust. 2d Pzp
- zał. nr 4 do Oferty;
Strona 2 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
ROZDZIAŁ I
Informacje ogólne
1. Nazwa instytucji: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
adres: ul. Gliwicka numer domu 5 numer pokoju 10
kod 44-180 miejscowość Toszek
telefon: (032) 233-41-12, 233-43-25
faks: (032) 233-52-44, (032) 233-43-25
strona internetowa: www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
NIP 969-09-46-632
REGON 000293114
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie świadczenia usług
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala
Psychiatrycznego w Toszku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa
rozdział II SIWZ.
2. Do postępowania przetargowego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907), przepisy
wykonawcze wydane na jej podstawie, przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu
Postępowania Cywilnego oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na swojej stronie internetowej wymienionej w pkt
1 rozdziału oraz przekaże je Wykonawcom, którzy SIWZ pobrali bezpośrednio
od Zamawiającego lub którym przesłano SIWZ na ich wniosek w formie pisemnej (treść
wyjaśnień zostanie przesłana tym Wykonawcom pisemnie lub zgodnie z wybranym przez
Zamawiającego sposobem porozumiewania się określonym w rozdz. V pkt 1 SIWZ).
Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień do SIWZ niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
4. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja
o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
wymienionej w pkt 1 niniejszego rozdziału oraz przekazana tym Wykonawcom, którzy
SIWZ pobrali bezpośrednio od Zamawiającego lub którym przesłano SIWZ na ich
wniosek w formie pisemnej (modyfikacje zostaną przesłane tym Wykonawcom pisemnie
lub zgodnie z wybranym przez Zamawiającego sposobem porozumiewania się
określonym w rozdz. V pkt 1 SIWZ). Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
w ofertach w przypadku dokonywania modyfikacji SIWZ prowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W tym
przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. Informację
o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na swojej
stronie internetowej wymienionej w pkt 1 niniejszego rozdziału oraz zawiadamia tych
Strona 3 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Wykonawców, którzy SIWZ pobrali bezpośrednio od Zamawiającego lub którym
przesłano SIWZ na ich wniosek w formie pisemnej (informacje te zostaną przesłane tym
Wykonawcom pisemnie lub zgodnie z wybranym przez Zamawiającego sposobem
porozumiewania się określonym w rozdz. V pkt 1 SIWZ).
6. W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiający będzie jednakowo traktował
wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne, zgodnie z zasadą uczciwej
konkurencji,
wg reguł dot. jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej.
a) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych
w niniejszej specyfikacji;
b) Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się z opisem przedmiotu
zamówienia, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobycia wszelkich
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy;
c) Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 Pzp, a w szczególności niezgodne z w/w
ustawą lub których treść nie odpowiada treści SIWZ;
d) Zamawiający wykluczy Wykonawców, zgodnie z treścią art. 24 Pzp;
e) Oferty Wykonawców, którzy zostali wykluczeni oraz oferty odrzucone nie będą
rozpatrywane;
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
ROZDZIAŁ II
Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji
oraz wymagania wobec Wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia:
CPV 665 10000-8 Usługi ubezpieczeniowe
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej i ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Postępowanie
prowadzone jest z podziałem na dwa pakiety:
Pakiet I
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Pakiet II
Ubezpieczenie mienia
Szczegółowo poniżej:
PAKIET I
1.1. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
CPV 665 16000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
Przedmiot zamówienia w zakresie pakietu I obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej za szkody, będące następstwem udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń
zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało
miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Strona 4 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PODIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
Zakres ubezpieczenia: zgodny Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia
2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011 Nr 293 poz. 1729).
Suma gwarancyjna:
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych:
1) 100 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500 000 euro w odniesieniu do
wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczeniową OC podmiotu
leczniczego;
2) Kwoty, o których mowa w ust. 1, są ustalone przy zastosowaniu kursu średniego euro
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa
ubezpieczenia OC została zawarta.
(Kurs średni NBP dla 1 euro w dniu 2013.01.02 wynosi 4,0671 zł)
Wyliczone sumy gwarancyjne:
100 000,00 euro – stanowi 406 710,00 PLN
500 000,00 euro – stanowi 2 033 550,00 PLN
Szczegółowy zakres ochrony obejmuje:
1. szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych w tym HIV, HCV
2. szkody wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych
oddziałów, poradni i pracowni diagnostycznych
3. OC z tytułu zatruć pokarmowych
4. usługi własnego transportu sanitarnego
Ochroną ubezpieczeniową OC mają być objęte – roszczeniami dotyczące szkód
powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani
zgłosili je po tym okresie.
Termin na zgłoszenia roszczenia przez poszkodowanego powinien być określony
terminem przedawniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
PAKIET II
CPV 665 15100-4 Usługi ubezpieczenia od ognia
CPV 665 15200-5 Usługi ubezpieczenia własności
CPV 665 15400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
Przedmiot zamówienia w zakresie pakietu II obejmuje:
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku.
Strona 5 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
1.2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW
Ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, deszcz
nawalny, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi,
Zakres
uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy , dym i sadza, następstwa szkód wodociągowych,
upadek drzew, budynków lub budowli, oraz szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w
ubezpieczenia:
następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi, objętymi
zakresem ubezpieczenia.
Przedmiot i suma Ubezpieczenie obejmuje ewidencjonowane i określone w umowie ubezpieczenia stanowiące własność
Ubezpieczającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, budynki i budowle,
ubezpieczenia:
mienie ruchome, nakłady adaptacyjne, środki trwałe i obrotowe, gotówkę i inne wartości pieniężne.
System
Suma ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia
Typ wartości
ubezpieczenia
(z VAT)
Księgowa
21 446 018
Budynki szpitalne (zgodnie z pkt. 2.10)
Sumy stałe
brutto
Księgowa
1 800 562
Budynki mieszkalne (zgodnie z pkt. 2.11)
Sumy stałe
brutto
Księgowa
1 252 731
Budowle (zgodnie z pkt. 2.12)
Sumy stałe
brutto
Urządzenia techniczne i wyposażenie
Księgowa
549 739
Sumy stałe
(zgodnie z pkt. 2.13)
brutto
Środki obrotowe
Sumy stałe
50 000
Cena nabycia
Suma ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
Franszyza integralna minimalna stosowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń w danej grupie
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna zniesiona
1.3. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU
I WANDALIZMU
Przedmiot i suma ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie w wartości
Suma ubezpieczenia
Środki trwałe
Wartość księgowa brutto
50 000,00
Środki obrotowe
Wartość księgowa brutto
10 000,00
Gotówka w transporcie
Wartość nominalna
100 000,00
Gotówka i inne wartości pieniężne
Wartość nominalna
30 000,00
Suma ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
System ubezpieczenia: sumy stałe
Franszyza integralna minimalna stosowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń w danej grupie
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna zniesiona
Strona 6 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
1.4. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZELKICH RYZYK
Przedmiot i suma ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie w wartości
Suma ubezpieczenia
Sprzęt komputerowy stacjonarny wiek do 5 lat
Wartość księgowa brutto
12 757
Sprzęt komputerowy przenośny wiek do 5 lat
Wartość księgowa brutto
28 508
Sprzęt medyczny stacjonarny
Wartość księgowa brutto
384 182
Sprzęt medyczny przenośny
Wartość księgowa brutto
594 163
Suma ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
Franszyza integralna minimalna stosowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń w danej grupie
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna zniesiona
Wykaz sprzętu elektronicznego, znajdującego się w tut. jednostce:
Stacjonarny sprzęt komputerowy - stan na dzień 31.08.2013 r.
Nazwa
KST
Data prod.
Wartość brutto
Serwer Dell X3370 4GB 2x16GB - 1 Yr Basic Gw
491
01.04.2009
6 480,64
Komputer stancjonarny D
491
30.11.2012
6 276,69
12 757,33
Przenośny sprzęt komputerowy - stan na dzień 31.08.2013 r.
Nazwa
KST
Data prod.
Wartość brutto
Laptop ASUS K5OIJ-SX009A
491
01.10.2009
1 949,00
Laptop ASUS K5OIJ-SX009A
491
01.10.2009
1 949,00
Laptop ASUS K5OIJ-SX009A
491
01.10.2009
1 949,00
Laptop TOSHIBA + drukarka EPSON Stylus SX
491
01.09.2010
2 000,00
Laptop DELL D830 1
491
01.01.2011
2 046,56
Laptop DELL D830 2
491
01.01.2011
2 046,56
Laptop DELL D830 3
491
01.01.2011
2 046,56
Laptop DELL D830 4
491
01.01.2011
2 046,56
Notebook FUJITSU A530 i3-380/320/W7HP
491
01.11.2011
1 863,45
Notebook FUJITSU A530 i3-380/320/W7HP
491
01.11.2011
1 863,45
Notebook FUJITSU A530 i3-380/320W7HP
491
01.11.2011
1 863,45
Notebook HP G7-1120 SW
491
01.11.2011
2 220,15
Laptop LENOVO G780
491
30.11.2012
2 976,60
Laptop TOSHIBA C855D
491
11.04.2013
1 688,00
28 508,34
Strona 7 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Wykaz stacjonarnego oraz przenośnego sprzętu medycznego, znajdującego się w tut.
jednostce - stan na dzień 31.08.2013 r.
Nazwa
KST
Data prod.
Wartość brutto
Aparat elektrochirurgiczny do diatermii ES - VISION
802
01.12.2008
48 859,75
Gastro - kolonoskop EXERA II
802
29.12.2006
202 318,01
Respirator sytem 760
802
01.01.2006
54 978,90
Gastroskop VIDEO GIF-Q165
802
01.12.2008
78 025,75
384 182,41
Nazwa
KST
Data prod.
Wartość brutto
Aparat USG VIVID 4
802
07.07.2006
328 490,00
Kardiomonitor FX 2000P
802
22.12.2006
29 600,48
Kardiomonitor FX 2000P
802
22.12.2006
29 600,48
Kardiomonitor FX 2000P
802
22.12.2006
29 600,48
Kardiomonitor FX 2000P
802
22.12.2006
29 600,48
Zestaw przenośny kardiomonitora FX 2000
802
29.12.2006
12 947,00
Defibrylator LIFEPAK 20
802
01.10.2007
26 215,00
Myjka ultradźwiękowa ENDOSONIC
802
01.11.2008
14 776,70
Defibrylator dwufazowy
802
01.12.2008
25 000,00
Kardiomonitor Intelli Vue MP 30
802
11.12.2012
29 992,60
Defibrylator HeartStart MRx
802
11.12.2012
38 340,00
594 163,22
2. Charakterystyka Zamawiającego:
2.1. Lokalizacja:
- SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
- Ośrodek zamiejscowy: SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, ul. Gliwicka 5,
44-180 Toszek, oddział zamiejscowy – Ośrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej w
Dąbrówce.
2.2. Zakres prowadzonej działalności:
Podstawowy przedmiot działalności:
- Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna z zakresu chorób wewnętrznych,
gastroenterologii, chirurgii, urologii, psychiatrii, ginekologii i podstawowej opieki
zdrowotnej
- Lecznictwo odwykowe
- Diagnostyka medyczna
- Stacjonarna opieka zdrowotna n/w oddziałach:
Strona 8 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
-
- Oddziały ogólnopsychiatryczne
- Oddziały psychogeriatryczne
- Oddziały dla przewlekle chorych
- Oddziały sądowe
- Rehabilitacji psychiatrycznej
- Oddział chorób wewnętrznych
- Oddział dzienny
Orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy oraz orzekanie sądowo
psychiatryczne
Profilaktyka i promocja zdrowia
Kształcenie kadr medycznych
Wykonywanie środka zabezpieczającego na zasadach określonych a Kodeksie Karnym
Wykonawczym
Medycyna pracy
Stacjonarna opieka zdrowotna dla nieletnich: oddział sądowy dla nieletnich o
wzmocnionym zabezpieczeniu.
2.3. Oddziały funkcjonujące w zakładzie:
 chorób wewnętrznych,
 terapii uzależnień od alkoholu,
 rehabilitacji odwykowej,
 psychiatryczne,
 psychiatryczne o wzmocnionym zabezpieczeniu,
 geriatryczne,
 detoksykacji,
 psychiatryczny sądowy dla nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu.
2.4. Poradnie przyszpitalne:
 chorób wewnętrznych,
 chirurgii ogólnej,
 ginekologiczno-położnicza,
 urologiczna,
 zdrowia psychicznego,
 medycyny pracy,
 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
Liczba łóżek: 606
Liczba pacjentów przyjętych w ostatnim roku: 4 523
Liczba porad udzielonych w przychodniach przyszpitalnych: 5 536
2.5. Liczba zatrudnionych osób na dzień 31.08.2013 r.:
Ogółem:
592
w tym:
Lekarzy z I stopniem specjalizacji:
2
Lekarzy z II stopniem specjalizacji: 34
Lekarzy bez specjalizacji:
9
Farmaceuta
1
Stomatolog
1
Wyższy personel medyczny
40
Pielęgniarek:
200
Średniego personelu medycznego: 63
Strona 9 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Pracowników administracyjnych:
Pracowników obsługi:
54
188
Szpital posiada własną kuchnię.
Szpital zleca sterylizację podwykonawcom.
Szpital zleca sterylizację termiczną odpadów epidemiologicznie niebezpiecznych
niezależnemu wykonawcy.
Szpital wynajmuje pomieszczenia innym podmiotom gospodarczym.
W szpitalu nie wykonuje się zbiegów z naruszeniem powłok cielesnych.
Szpital jest administratorem budynków mieszkalnych i zakres ubezpieczenia obejmuje
również budynki mieszkalne.
Przychody ze sprzedaży za 2012 rok wynosiły 31 833 123 zł.
Wysokość kontraktu z NFZ na 2013 rok – 31 208 535 zł.
2.6. Informacja o zabezpieczeniach:
Obiekty Szpitala są wyposażone w następujące urządzenia ppoż.:
- system sygnalizacji pożaru podłączony do Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach
- system oddymiania na klatkach schodowych pawilonów chorych
- standardowy sprzęt p. poż. zgodnie z wymogami BHP oraz
- system elektroniczny sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien
- systemu telewizji wewnętrznej umożliwiającej obserwację drzwi wejściowych, okien
zewnętrznych sal ogólnych, izolatek oraz korytarzy
Szpital posiada regulamin działania oraz procedurę bezpiecznego usuwania odpadów.
Szpital posiada Regulamin Higieny Szpitalnej wraz z procedurami dotyczącymi zapobiegania
zakażeniom szpitalnym, który obejmuje m. in.:
- Konsultacje i doradztwo w zakresie metodyki i kontroli zakażeń,
- Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu zakażeń oraz działanie interwencyjne w
sytuacji wzrostu ich rejestracji,
- Szkolenia dla personelu medycznego w zakresie zakażeń szpitalnych
- Analizy zakażeń szpitalnych.
- Kontrola procesów sterylizacji.
- Przechowywanie, transport, dezynfekcja narzędzi.
- Nadzorowanie stanu sanitarno - epidemiologicznego szpitala we wszystkich działach i
pomieszczeniach szpitalnych. Koordynowanie standardów organizacyjnych
dotyczących systemu pracy w szpitalu, w szczególności:
o metody i techniki pracy personelu
o sposób postępowania z odpadami szpitalnymi zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 23.08.2007 r.
o procesów dezynsekcji i deratyzacji
Na terenie Szpitala działa Zespół d.s. monitorowania i kontroli zakażeń szpitalnych.
2.7. Szkodowość (ostatnie 5 lat):
W 2010 r. wypłacono jedno odszkodowanie na kwotę 4.370,00 zł. z dobrowolnego
ubezpieczenia OC świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą.
2.8. Okres ubezpieczenia
- 12 miesięcy od daty podpisania umowy w zakresie pakietu I.
- Od 07.12.2013 – 06.12.2014 r. w zakresie pakietu II.
Strona 10 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Stawki na ubezpieczenie powinny zawierać wszystkie proponowane zwyżki lub zniżki.
Składki będą płatne:
- Pakiet I - w 12 ratach wg harmonogramu płatności rat – wykaz w umowie generalnej.
- Pakiet II – w 4 ratach wg harmonogramu płatności rat – wykaz w umowie generalnej.
Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych.
Cena powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach).
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą również w PLN.
2.9. Opis konstrukcji budynków szpitala podlegających ochronie ubezpieczeniowej:
Nazwa budynku
Budynek E – budynek
administracyjno-gospodarczy
Budynek F – budynek gospodarczy
Opis konstrukcji
ściany – cegła klinkierowa, stropy piwniczne – sklepienie ceglane, pozostałe
stropy mieszane na słupach żeliwnych, dach płaski drewniany, kryty papą
ściany – cegła, stropy mieszane, ceramiczne i drewniane, dach drewniany
płaski, kryty papą
ściany – cegła, stropodach żelbetowy, kryty papą
Budynek I – budynek gospodarczy
ściany – cegła i kamień, dach konstrukcji stalowej kryty blachą falistą
Pralnia – budynek K
Budynek N, N1 – budynek
gospodarczy
Budynek szpitalny O pawilon
chorych
Budynek P – przychodnia
ściany – cegła, stropodach żelbetowy, kryty papą
Budynek R1 – budynek gospodarczy
Budynek R1-1 – rozdzielnia
elektryczna + agregat
Budynek R3 – warsztaty
Budynek R4 – budynek technicznogospodarczy
ściany – cegła, strop ceramiczny, dach drewniany, kryty papą
Budynek D – pawilon chorych
Budynek S – pawilon chorych
Budynek T – budynek terapii
zajęciowej
Budynek U, U1, U2, U4 – budynek
terapii zajęciowej + warsztaty
Budynek U3 – magazyn techniczny
Budynek DA – budynek chorych
Budynek DE – domek
administracyjno-gospodarczy
Budynek H – archiwum, obrona
cywilna
Budynek DF – domek lekarza
dyżurnego
w trakcie rozbiórki
ściany – cegła pełna, strop Kleina, dach – konstrukcja drewniana, kryty
dachówką i papą
ściany – cegła pełna, strop Kleina, dach drewniany, kryty papą
ściany – cegła, strop ceramiczny, dach drewniany, kryty papą
ściany – cegła, strop ceramiczny, dach drewniany, kryty papą
ściany – cegła i kamień, strop ceramiczny odcinkowy, dach jednospadowy,
konstrukcja drewniana, kryty papą
ściany – cegła, strop żelbetowy, II piętro drewniane, dach konstrukcja
drewniana, kryty dachówką
ściany – cegła, strop drewniany, dach drewniany dwuspadowy, kryty papą
ściany – cegła, stropy ceramiczne, dach drewniany dwuspadowy, kryty
papą
ściany – cegła, strop ceramiczny, dach drewniany dwuspadowy, kryty papą
ściany – cegła i kamień, strop drewniany, dach drewniany, dachówka
ściany – cegła, dach – betonowy, dach kryty papą
ściany – cegła, stropy betonowe, stropodach betonowy, dwuspadowy, kryty
papą
ściany – cegła, strop drewniany, dach drewniany, kryty papą
Budynek Ł1 – budynek
gospodarczo-terapeutyczny
Budynek J – garaże
ściany – cegła pełna, strop betonowy, dach – stropodach betonowy, kryty
papą
ściany – cegła pełna, strop betonowy, dach – stropodach betonowy, kryty
papą
ściany – cegła, dach drewniany, kryty blachą falistą
Budynek J1 – garaże
ściany – pustaki żużlowe, stopodach betonowy, kryty papą
Budynek L – budynek portierni nr 2
Budynek R2 – budynek centralnej
kotłowni
Budynek Z, Z1, Z2 – stacja
uzdatniania wody + zbiorniki wody
zapasowej i popłucznej
ściany – pustaki żużlowe, stropodach kryty papą
ściany – cegła pełna, strop żelbetowy, stropodach Ackermana, dach kryty
papą i blachą falistą
Budynek Ł – pawilon chorych
ściany – cegła pełna, strop betonowy, stropodach betonowy, kryty papą
Strona 11 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Nazwa budynku
Opis konstrukcji
Budynek DG – SUW Dąbrówka
Budynek Y1 – pomieszczenie
gospodarcze
Budynek Y2 – pomieszczenie
gospodarcze
Budynek CPN – stacja paliw
ściany – pustak żużlowy, stropodach betonowy, kryty papą
Budynek DD – klub pacjentów
ściany – cegła, dach betonowy, kryty papą
Budynek DB – pawilon chorych
Budynek DC – kotłownia z
magazynem
ściany – cegła i kamień, strop żelbetowy, dach drewniany, pokryty płytami
Budynek mieszkalny A
Budynek mieszkalny B
Budynek mieszkalny C
Budynek mieszkalny G
Budynek M – budynek
administracyjno-mieszkalny
Budynek W – budynek mieszkalny
Budynek nr 13 – budynek
mieszkalny
Budynek nr 11 – budynek
mieszkalny
Budynek nr 9 – budynek mieszkalny
Budynek nr 7 – budynek mieszkalny
Budynek nr 5 – budynek mieszkalny
Budynek nr 3 – budynek mieszkalny
ściany – kamień, dach drewniany, kryty dachówką
ściany – kamień, dach drewniany, kryty dachówką
ściany – cegła – pustak, dach betonowy, kryty papą
ściany – pustaki żużlowe, dach drewniany, kryty blachą
ściany – cegła, strop – nad piwnicą ceramiczno-żelbetowe, pozostałe
mieszane, dach konstrukcja drewniana, kryty dachówką
ściany – cegła pełna, strop – nad piwnicą stalowo-ceramiczny, pozostałe
ceramiczno-żelbetowe, dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką
ściany – cegła pełna, strop – nad piwnicą odcinek na belkach stalowych,
parter, I i II piętro konstrukcja drewniana, dach drewniany kryty papą
ściany – cegła, stropy Kleina, stropodach kryty papą
ściany – cegła pełna, nad piwnicą odcinek – belki stalowe, pozostałe Kleina,
dach drewniany, kryty papą
ściany – cegła pełna, stropy – sklepienie odcinek strop drewniany,
dwuspadowy, kryty blachą falistą
ściany – cegła pełna i dziurawka, strop Dz-3, stropodach wentylowany,
kryty papą na lepik
ściany – cegła pełna i dziurawka, strop Dz-3, stropodach wentylowany,
kryty papą na lepik
ściany – cegła pełna i dziurawka, strop Dz-3, stropodach wentylowany,
kryty papą na lepik
ściany – cegła pełna i dziurawka, strop Dz-3, stropodach wentylowany,
kryty papą na lepik
ściany – cegła pełna i dziurawka, strop, Dz-3 stropodach wentylowany,
kryty papą na lepik
ściany – cegła pełna i dziurawka, strop, Dz-3 stropodach wentylowany,
kryty papą na lepik
2.10. Sumy ubezpieczenia dla budynków szpitalnych (wartość budynków + zgromadzone
mienie) - stan na dzień 31.08.2013 r.
Budynki przemysłowe
KST Data prod.
Wartość brutto
Budynek R1 - budynek gospodarczy
101
01.01.1910
34 174,17
Budynek U, U1, U2, U4 - budynek terapii zajęciowej + warsztaty
101
01.01.1910
198 395,74
Budynek R2 - budynek centralnej kotłowni
101
29.12.1971
707 001,85
Budynek Z, Z1, Z2 - stacja uzdatniania wody + zbiorniki wody zapasowej i popłucznej
101
30.06.1989
99 106,90
Budynek DG - SUW Dąbrówka
101
31.12.1989
51 154,85
1 089 833,51
Budynki transportu i łączności
KST Data prod.
Wartość brutto
Budynek R1-1 - rozdzielnia elektryczna + agregat
102
01.01.1960
27 987,56
Budynek J - garaże
102
30.12.1982
50 836,21
Budynek J1 - garaże
102
30.12.1982
28 937,65
Budynek L - budynek portierni nr 2
102
30.12.1982
8 481,77
116 243,19
Strona 12 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Budynki handlowo - usługowe
KST Data prod.
Wartość brutto
Budynek F - budynek gospodarczy
103
02.01.1900
2 192,40
Budynek K - pralnia
103
01.01.1875
120 360,64
Budynek CPN - stacja paliw
103
31.01.1995
18 369,25
140 922,29
Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
KST Data prod.
Wartość brutto
Budynek I - budynek gospodarczy
104
01.01.1895
2 029,53
Budynek R3 - warsztaty
104
01.01.1910
10 934,84
Budynek U3 - magazyn techniczny
104
30.09.1968
34 606,30
47 570,67
Budynki biurowe
KST Data prod.
Wartość brutto
Budynek E - budynek administracyjno - gospodarczy
105
02.01.1900
1 675 939,85
Budynek R4 - budynek techniczno - gospodarczy
105
01.01.1910
26 379,56
Budynek H - archiwum, Obrona Cywilna
105
13.04.1966
47 793,67
1 750 113,08
Budynki szpitali
KST Data prod.
Wartość brutto
Budynek D - pawilon chorych
106
01.01.1875
3 302 452,73 zł
Budynek szpitalny O - pawilon chorych
106
01.01.1906
231 405,24 zł
Budynek P - przychodnia
106
01.01.1910
248 946,76 zł
Budynek S - pawilon chorych
106
01.01.1920
2 637 100,08 zł
Budynek T - budynek terapii zajęciowej
106
02.01.1900
11 113,74 zł
Budynek DA - budynek chorych
106
01.01.1920
694 061,87 zł
Budynek DE - Domek administracyjno - gospodarczy
106
01.01.1977
34 834,54 zł
Budynek DF - Domek lekarza dyżurnego
106
30.09.1968
30 535,64 zł
Budynek Ł - pawilon chorych
106
31.12.1977
4 100 122,51 zł
Budynek Ł1 - budynek gospodarczo - terapeutyczny
106
31.12.1977
46 753,65 zł
Budynek DD - Klub pacjentów
106
01.01.1977
34 834,54 zł
Budynek DB - pawilon chorych
106
06.03.1965
257 545,06 zł
Sądowy Oddział Psychiatryczny dla nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu
106
01.06.2009
6 558 032,05 zł
18 187 738,41
Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze
KST Data prod.
Wartość brutto
Budynek N, N1 - budynek gospodarczy
108
01.01.1920
13 495,81
Budynek Y1 - pomieszczenie gospodarcze
108
19.04.1991
15 189,57
Budynek Y2 - pomieszczenie gospodarcze
108
19.04.1991
8 502,22
37 187,60
Inne budynki niemieszkalne
Budynek DC - Kotłownia z magazynem
KST Data prod.
109
06.03.1965
Wartość brutto
76 409,17
76 409,17
razem
21 446 017,92
2.11. Sumy ubezpieczenia dla budynków mieszkalnych (wartość budynków + zgromadzone
mienie) - stan na dzień 31.08.2013 r.
Strona 13 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Budynki mieszkalne
KST
Data prod.
Wartość brutto
Budynek mieszkalny A
110
01.01.1910
100 076,20 zł
Budynek mieszkalny B
110
01.01.1911
185 269,20 zł
Budynek mieszkalny C
110
02.01.1900
105 690,35 zł
Budynek mieszkalny G
110
02.01.1900
145 933,14 zł
Budynek M - budynek administracyjno - mieszkalny
110
01.01.1897
126 365,75 zł
Budynek W - budynek mieszkalny
110
01.01.1930
45 421,16 zł
Budynek Nr 13 - budynek mieszkalny
110
31.12.1975
267 860,99 zł
Budynek Nr 11 - budynek mieszkalny
110
31.12.1977
122 058,91 zł
Budynek Nr 9 - budynek mieszkalny
110
31.12.1976
118 318,17 zł
Budynek Nr 7 - budynek mieszkalny
110
31.12.1979
200 148,80 zł
Budynek Nr 5 - budynek mieszkalny
110
31.12.1979
201 602,52 zł
Budynek Nr 3 - budynek mieszkalny
110
31.12.1981
181 817,00 zł
1 800 562,19
2.12. Sumy ubezpieczenia dla budowli (wartość budynków + zgromadzone mienie) - stan na
dzień 31.08.2013 r.
Budowle wg stanu na dzień 31.08.2013
KST
Data prod.
Wartość brutto
Instalacje elektryczne
211
31.12.1996
160 000,00 zł
LINIE ENERGETYCZNE
211
01.11.2006
657 993,16
Rozdzielnia elektryczna /ODDZ. XVI Dąbrówka
211
30.06.2013
19 667,70 zł
Oczyszczalnia ścieków DĄBRÓWKA
211
31.03.2013
85 070,27
Budynek R5 - komin pięciokanałowy
291
31.12.1996
330 000,00
1 252 731,13
2.13. Sumy ubezpieczenia dla urządzeń technicznych i wyposażenia (wartość + zgromadzone
mienie) - stan na dzień 31.08.2013 r.
Urządzenia techniczne i wyposażenie na dzień 31.08.2013
KST
Data prod.
Wartość brutto
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
344
30.11.2006
142 051,05
Kocioł KW EKOCENTR 15 kV GECO
310
01.10.2007
32 176,28
MINIVIDAS - Analizator immunochemiczny
801
01.11.2009
80 000,00
Agregat 4,5 kW
344
01.01.2010
5 398,00
Pralnico-wirówka FAGOR
661
01.12.2009
111 386,00
Łóżko na OIOM LE-12.0
802
01.03.2010
16 392,40
Łóżko elektryczne 3LA900Q z wyposażeniem
802
01.05.2010
12 560,73
Analizator hematologiczny MYTHIC 18
801
01.05.2010
22 470,00
Analizator biochemiczny ERBA XL-200
801
01.01.2010
56 710,00
Wirówka laboratoryjna MPW-351
801
01.01.2010
10 732,10
Łóżko elektryczne 3LA900Q
802
01.06.2010
19 666,60
Łóżko elektryczne 3LA900Q
802
01.07.2010
18 683,27
Telewizor LCD PHILIPS 55PFL6007K
808
27.11.2012
7 626,00
Projektor EPSON EB-1776W
808
27.11.2012
5 166,00
Miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI 530
664
24.07.2013
8 720,70
549 739,13
3. Termin realizacji zamówienia:
- 12 miesięcy od daty podpisania umowy w zakresie pakietu I.
- od 07.12.2013 – 06.12.2014 r. w zakresie pakietu II.
Stawki na ubezpieczenie powinny zawierać wszystkie proponowane zwyżki lub zniżki.
Strona 14 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Płatność składki:
- Pakiet I - w 12 ratach wg harmonogramu płatności rat – wykaz w umowie generalnej.
- Pakiet II – w 4 ratach wg harmonogramu płatności rat – wykaz w umowie generalnej.
4. Wymagania wobec Wykonawców (Ubezpieczycieli) w zakresie przedmiotu
zamówienia:
Do oferty należy bezwzględnie dołączyć ogólne warunki ubezpieczenia, zastosowane
klauzule i inne postanowienia dodatkowe.
W przypadku, gdy wymagany zakres ubezpieczenia określony w SIWZ odbiega
od załączonych ogólnych warunków ubezpieczenia Zakładu Ubezpieczeń, Zamawiający
(Ubezpieczający) wymaga przedstawienia oferty opisowej ze szczegółowym opisem zakresu
ubezpieczenia w punktach odbiegających od ogólnych warunków ubezpieczenia. W takim
przypadku dokument załączony przez Wykonawcę (Ubezpieczyciela) winien potwierdzać
zaoferowanie pełnego zakresu ubezpieczenia określonego przez Zamawiającego
(Ubezpieczającego) w niniejszej SIWZ.
ROZDZIAŁ III
Opis warunków udziału w postępowaniu
oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
W zakresie powyższego warunku Zamawiający wymaga posiadania przez
Wykonawcę zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 11 poz. 66 z późn. zm.).
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy również nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana metodą „spełnia – nie
spełnia” na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o
których mowa w rozdziale IV SIWZ.
ROZDZIAŁ IV
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o
których mowa w art. 22 ust. 1, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą
następujący dokument i oświadczenie:
Strona 15 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
a) koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
objętym zamówieniem publicznym, tj.:
- aktualne zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej;
b) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do Oferty.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Oferty.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
c) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust 2d
ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
Oferty.
3. W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu
o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów tj.: polega na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów – niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków – musi udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przywykonywaniu
zamówienia.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt a) oraz pkt 2 ppkt b) winny być złożone w
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Inne dokumenty nie wymagane SIWZ, a złożone w ofercie powinny być
przedstawione w oryginale lub formie kserokopii potwierdzonej za zgodność wg treści
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz. 231).
ROZDZIAŁ V
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej
zbiorczo „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem
Strona 16 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Zamawiającego faksem na numer wskazany w rozdziale I pkt 1 SIWZ (art. 27 ust. 1 Pzp).
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania
korespondencji. Jeżeli Zamawiający będzie posiadał pozytywny raport transmisji
korespondencji, a Wykonawca nie potwierdzi faktu jej otrzymania, Zamawiający
przyjmuje, że przesłana korespondencja została mu doręczona skutecznie i ciężar dowodu
jej niedoręczenia spoczywać będzie na Wykonawcy.
2. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawsze dopuszczalna jest
forma pisemna. Tym samym ilekroć w prowadzonym postępowaniu Zamawiający
wprowadzi obowiązek zachowania formy pisemnej (np. w przypadku uzupełniania
dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp), oznacza to konieczność jej zachowania pod
rygorem nieważności (bezskuteczności) oświadczenia, dokumentu, wyjaśnienia.
3. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do
z Wykonawcami są:
●
w sprawach merytorycznych:
mgr Sabina Hoin – Z-ca Głównej Księgowej
tel. (032) 233-41-12 wew. 266 w godzinach: 8.00 – 14.00
●
w sprawach formalnych:
mgr inż. Anna Misztela – Referent
tel. (032) 233-41-12 wew. 288 w godzinach: 8.00-14.00
komunikowania
się
ROZDZIAŁ VI
Termin związania ofertą
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ VII
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu ofertowym – „Oferta”,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta alternatywna (wariantowa)
nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i
złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z
tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania,
edytorze tekstów lub nieścieralnym atramentem czytelnym pismem. Wszystkie zapisane
strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami winny być ponumerowane oraz
podpisane przez uprawnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy (tj. osobę / osoby
wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy) lub przez osobę
upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie kartki
oferty winny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty.
Strona 17 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Nie dopuszcza się dostarczania oferty na nośnikach elektronicznych.
6. Dokument uprawniający do jednoosobowego lub wspólnego podpisania oferty (np.:
pełnomocnictwo, decyzję o powołaniu na stanowisko, decyzję o przystąpieniu
Wykonawców do korporacji, porozumienie Wykonawców) załącza się do oferty, chyba,
że wynika ono z innego dokumentu złożonego przez Wykonawcę. Wzmiankowany
dokument należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej
notarialnie.
7. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, powinna być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej
zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za
zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub
więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
wszystkie te osoby.
8. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i
zaparafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.
9. Do oferty powinien być dołączony szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów i
materiałów
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
9.1. Wypełniony szczegółowo formularz oferty – „Oferta” w zakresie pakietów
I – II – załącznik nr 1 do SIWZ (odpowiednio do zakresu składanej oferty – ilości
pakietów).
9.2. Wypełnione szczegółowo Formularze Cenowe – załączniki nr 1/I – 1/II do Oferty
(odpowiednio do zakresu składanej oferty - ilości pakietów).
9.3. Dane dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej Wykonawcy:
a) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do Oferty.
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Oferty.
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
d) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust 2d
ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
Oferty.
e) aktualne zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej;
9.4.
Dane dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) ogólne warunki ubezpieczenia, zastosowane klauzule i inne postanowienia
dodatkowe.
10. Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda
wskazania, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy.
Strona 18 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Zamawiający przeprowadza
postępowanie z podziałem na pakiety, a tym samym dopuszcza składanie ofert
częściowych.
12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu art. 11 ust.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać przekazane w taki sposób, by
Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak
stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie
całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich
ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
13. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta będzie zaadresowana na
adres poczty Zamawiającego podany w rozdziale I pkt 1, oraz będzie posiadać oznaczenie:
OFERTA NA: Przetarg nieograniczony 19/PN/DEG/AM/2013
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres
Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu do składania ofert
zostaną zwrócone Wykonawcom nieotwarte.
14. W przypadku przesyłania oferty pocztą, będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli
w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do Zamawiającego. Pełne ryzyko
niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed terminem składania ofert. Na kopercie należy dodatkowo umieścić
zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Wykonawca nie może
wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ww. terminu.
16. Oferty muszą spełniać warunki formalne: właściwy sposób reprezentacji zgodny z
właściwym wypisem z rejestru, nadto zaznacza się, że forma prawna prowadzonej
działalności winna być dostosowana do obowiązujących aktualnie przepisów prawa:
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1095 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 nr 94
poz. 1037 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1186),
zatem podmioty zobowiązane na mocy wyżej wymienionych przepisów do dostosowania
swojej formy prawnej winny dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty zaświadczające
o ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej.
17. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo
nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (art. 297 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.) i zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje wykluczenie Wykonawcy
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2.
18. W przypadku oferty składanej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych
(konsorcjum), Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania
Strona 19 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał
techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. Do
oferty powinny zostać załączone dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdz. IV pkt 2
oraz pkt 1b) przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum
zaś oświadczenie w rozdziale IV pkt 1a) łącznie dla całego konsorcjum.
19. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie Strony.
Jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie
udokumentowane
pełnomocnictwem
podpisanym
przez
upełnomocnionych
przedstawicieli pozostałych podmiotów.
20. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty i oświadczenia, o których
mowa w rozdz. IV pkt 2 oraz pkt 1b) winny dotyczyć każdego ze wspólników tej spółki,
zaś oświadczenia i dokumenty w rozdziale IV pkt 1a) łącznie dla całej spółki cywilnej.
21. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej postępują zgodnie z uregulowaniami § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.
2013, poz. 231).
ROZDZIAŁ VIII
Miejsce i termin składania ofert
1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć
w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w budynku administracji – sekretariat
Dyrektora Naczelnego nie później niż w terminie do 11.10.2013 r. do godz. 9.00.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyżej wymienionym zostaną
zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Przyjęte oferty zostaną opatrzone
adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz
godzinę i minutę, w której zostały przyjęte. Do czasu otwarcia ofert będą one
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
ROZDZIAŁ IX
Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie – w sali konferencyjnej w
budynku administracji szpitala w dniu 11.10.2013 r. do godz. 9.15.
2. Zamawiający na początku publicznego otwarcia ofert zapozna przybyłych z przedmiotem
przetargu oraz ogłosi:
kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia
nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informację dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
3. W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny
wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt 2.
Strona 20 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
ROZDZIAŁ X
Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca określi cenę oferty oddzielnie dla każdego pakietu.
2. W zakresie pakietu I cena oferty stanowić będzie łączną wartość składki ubezpieczenia
na okres 12 miesięcy.
3. W zakresie pakietu II cena oferty stanowić będzie sumę trzech wartości składek
ubezpieczenia dla poszczególnych zakresów ubezpieczenia na okres 12 miesięcy.
4. Stawki na ubezpieczenie określone przez Wykonawcę są wiążące na czas realizacji
umowy i nie będą podlegały zmianom.
5. Stawki na ubezpieczenie powinny zawierać wszystkie proponowane przez Wykonawcę
zwyżki lub zniżki.
6. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.
7. Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp, poprawi oczywiste omyłki pisarskie
i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli ta zawiera błędy w obliczeniu ceny.
ROZDZIAŁ XI
Kryteria oceny ofert
1. Tryb oceny ofert:
1.1.Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
1.2.Oferty będą oceniane w 2 etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
●
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych
i SIWZ zostaną odrzucone, po wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 i 4
oraz w art. 87 ust.2 Pzp.
II. etap: ocena merytoryczna według kryterium określonego poniżej.
●
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez
Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.
2. Kryteria oceny ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:

Cena (wysokość składki (sumy składek) ubezpieczenia) w zakresie danego
pakietu - 100 %
3. Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:
Ocena ofert dokonywana będzie wg kryterium:
cena (wysokość składki (sumy składek) ubezpieczenia) w zakresie danego pakietu, wg
wzoru:
CN
C=
x WC
gdzie:
COB
C
- ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę (wysokość składki (sumy składek)
ubezpieczenia) w zakresie danego pakietu
Strona 21 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
CN - najniższa cena (wysokość składki (sumy składek) ubezpieczenia proponowana przez
Wykonawców w zakresie danego pakietu
COB - cena (wysokość składki (sumy składek) ubezpieczenia) oferty badanej w zakresie danego
pakietu
WC - wartość wagowa (100 %)
Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego.
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
w zakresie danego pakietu.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w zakresie danego
pakietu.
ROZDZIAŁ XII
Postanowienia końcowe
(informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty)
1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą w zakresie danego pakietu. Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp,
zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty:
o wyborze najkorzystniejszej oferty,
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa powyżej również na swojej stronie internetowej wymienionej w rozdz. I
pkt 1 SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
Zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a i 3a Pzp, może zawrzeć umowę przed
upływem terminu 5 dni, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta lub
jeżeli nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. Osoby
reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert w zakresie danego pakietu, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XIII
Istotne postanowienia umowy
1. Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za realizację umowy:
- mgr Sabina Hoin – Z-ca Głównej Księgowej
Strona 22 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej i ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku zgodnie z
zakresem przedstawionym w SIWZ nr 19/PN/DEG/AM/2013.
3. Składki ubezpieczenia określone przez Ubezpieczyciela zostaną ustalone na okres trwania
umowy i nie będą podlegały zmianom.
Płatność składki:
- Pakiet I - w 12 ratach wg harmonogramu płatności rat – wykaz w umowie generalnej.
- Pakiet II – w 4 ratach wg harmonogramu płatności rat – wykaz w umowie generalnej.
4. Ubezpieczyciel bez pisemnej zgody Ubezpieczającego nie ma prawa dokonywać obrotu
wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.
5.
Zakazuje się dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, za wyjątkiem:
a) zmiany danych Ubezpieczyciela (np. wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany
adresu siedziby itp.).
b) zmiany zakresu ubezpieczenia, wynikające z rozszerzenia działalności
Ubezpieczającego.
6. Zmiany i uzupełnienia do umowy, o których mowa w pkt 5, wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
7. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
8. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo sądów powszechnych.
ROZDZIAŁ XIV
Pouczenie o środkach ochrony prawnej
przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI cytowanej ustawy.
2. Wykonawca ma prawo złożyć odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (art. 181 ust. 1 pkt 2
Pzp).
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z
postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na stronie internetowej wymienionej w rozdz. I pkt 1 SIWZ (art. 182 ust. 2 pkt 2 Pzp).
5. Kopię wniesionego odwołania Zamawiający przesyła niezwłocznie innym Wykonawcom
uczestniczącym w niniejszym postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia
o zamówieniu lub postanowień specyfikacji zamieszcza ją również na własnej stronie
Strona 23 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
internetowej wymienionej w rozdz. I pkt 1 SIWZ, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
6. Zgodnie z art. 186 ust. 1, Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie na piśmie
lub ustnie do protokołu.
7. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności
stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania
po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W taki przypadku
Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynność w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu (art. 186 ust. 2 Pzp).
8. Zgodnie z art. 198a ustawy Prawo zamówień publicznych na orzeczenie Krajowej Izby
Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Strona 24 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
WYKAZ DOKUMENTÓW
ZŁOŻONYCH W OFERCIE
Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
Numer telefonu / fax ....................................................................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
nr 19/PN/DEG/AM/2013
na świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
i ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
składamy następujące dokumenty w kolejności:
Oferta w zakresie pakietu(ów) ..............................................................................................;
Formularz(e) Cenowy(e) w zakresie pakietu(ów) ................... – zał. nr 1/I – 1/II do Oferty;
Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp – zał. nr 2 do Oferty;
Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 Pzp - zał. nr 3 do Oferty;
Oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d Pzp – zał. nr 4 do Oferty;
Aktualne zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej;
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp
8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile takowe istnieją)
9. Inne: .......................................................................................................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
*
niepotrzebne skreślić
.......................................... dn. ........................
.........................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
Strona 25 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Załącznik nr 1 do SIWZ str. 1/2
..........................................................................
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy
OFERTA
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
Ja niżej podpisany jako przedstawiciel ...............................................................................................
nawiązując do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala
Psychiatrycznego w Toszku oświadczam, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia nr 19/PN/DEG/AM/2013 na warunkach jak niżej:
Pakiet I – UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ *
1. Cena oferty:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę rocznej składki ubezpieczenia:
kwota:
słownie:
.............................................. zł
.............................................................................................
zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 1/I do Oferty.
2. Nie zamierzamy / zamierzamy** powierzyć podwykonawcom część zamówienia w zakresie
pakietu I o wartości:
.......................................................................................................................................................
3. Warunki płatności w zakresie pakietu I:
Pakiet I - w 12 ratach wg harmonogramu płatności rat – wykaz w umowie generalnej.
Pakiet II – UBEZPIECZENIE MIENIA *
1. Cena oferty:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną wartość trzech rocznych składek
ubezpieczenia:
kwota:
.............................................. zł
słownie:
.............................................................................................
zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 1/II do Oferty.
..............................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
Strona 26 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Załącznik nr 1 do SIWZ str. 2/2
..........................................................................
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy
OFERTA
2. Nie zamierzamy / zamierzamy** powierzyć podwykonawcom część zamówienia w zakresie
pakietu II o wartości:
.......................................................................................................................................................
3. Warunki płatności w zakresie pakietu II:
Pakiet II – w 4 ratach wg harmonogramu płatności rat – wykaz w umowie generalnej.
4. Termin realizacji zamówienia:
-
12 miesięcy od daty podpisania umowy w zakresie pakietu I.
od 07.12.2013 – 06.12.2014 r. w zakresie pakietu II.
5. Niniejszym wskazujemy placówkę obsługującą likwidację szkód (pełna nazwa i adres):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 30 dni.
8. Oświadczamy, że zawarte w rozdziale XIII Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Adres do korespondencji:
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować zgodnie
z wyborem Zamawiającego faksem na numer: ........................................................................
lub pisemnie na adres: ..................................................................................................................
* niepotrzebny pakiet skreślić
** niewłaściwe skreślić
Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.
...................................... dn. ........................
................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
Strona 27 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala
Psychiatrycznego w Toszku
Załącznik nr 1/I do Oferty str. 1/1
FORMULARZ CENOWY
w zakresie pakietu I – UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Lp.
Zakres ubezpieczenia
Nazwa ogólnych warunków ubezpieczenia
1.
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Stawka ubezpieczenia
na okres obowiązywania
umowy (12 m-cy)
RAZEM:
...................................... dn. .......................
....................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
Strona 28 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala
Psychiatrycznego w Toszku
Załącznik nr 1/II do Oferty str. 1/1
FORMULARZ CENOWY
w zakresie pakietu II – UBEZPIECZENIE MIENIA
Lp.
Zakres ubezpieczenia
Nazwa ogólnych warunków ubezpieczenia
1.
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów*
2.
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu*
3.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk*
RAZEM:
* W zakresie opisanym w tabeli powyżej wymagane jest zawarcie trzech oddzielnych umów ubezpieczenia.
...................................... dn. .......................
....................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
Strona 29 z 33
Stawka ubezpieczenia
na okres obowiązywania
umowy (12 m-cy)
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Załącznik nr 2 do Oferty
..........................................................................
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
nr 19/PN/DEG/AM/2013
na świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki określone w art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 907.), a dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
....................................... dn. ........................
........................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
Strona 30 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Załącznik nr 3 do Oferty str. 1/2
..........................................................................
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
nr 19/PN/DEG/AM/2013
na świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2013 poz. 907) według którego wyklucza się:
1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z
powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, a wartość niezrealizowana zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości
umowy;
2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
........................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
Strona 31 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Załącznik nr 3 do Oferty str. 2/2
..........................................................................
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 907)
6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
10. Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestepstwo, o
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej polskiej (Dz.U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;
11. Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjna lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.
........................................................
................................ dn. ........................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
Strona 32 z 33
19/PN/DEG/AM/2013 – Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Załącznik nr 4 do Oferty
..........................................................................
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy
.
OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ,
w trybie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych *
(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 907)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na:
na świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
przedkładam informację, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 907), o tym, że moje przedsiębiorstwo:
1) nie należy do grupy kapitałowej **
2) należy do grupy kapitałowej **
w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca
obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy
z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.
** Niepotrzebne skreślić.
....................................... dn. ........................
........................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
Strona 33 z 33

Podobne dokumenty