Instytut Elektrotechniki

Komentarze

Transkrypt

Instytut Elektrotechniki
Instytut
Elektrotechniki
Zakład Przekształtników Mocy
PROGRAM DO ZEWNĘTRZNYCH
UKŁADÓW MIKROPROCESOROWYCH
PZUM
Program opracowano do współpracy z układami mikroprocesorowymi, wyposaŜonymi w
interfejs szeregowy RS232 lub RS485. Pozwala on na rejestrację danych, ich wizualizację na
monitorze komputera, oraz posiada wiele innych funkcji, np. zadawanie parametrów w
układzie mikroprocesorowym.
Program oferuje ustawienia dowolnej prędkości i parametrów transmisji danych, które są
ustawiane na panelu sterowania.
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI
ZAKŁAD PRZEKSZTAŁTNIKÓW MOCY
ul.PoŜaryskiego 28, 04-703 Warszawa
tel.: (022) 812 32 00, (022) 812 32 06, fax: (022) 615 75 35
Instytut
Elektrotechniki
Zakład Przekształtników Mocy
Parametry
• Przebiegi wejściowe:
8 lub 16 bitowe
• Protokół transmisji danych zgodny z
standardem RS232
• Maksymalna ilość jednocześnie
rejestrowanych przebiegów:
8
• Szybkość transmisji do 115200 b/s (przez port
szeregowy COM) lub 2 Mb/s (przez port USB)
• Parametry transmisji oraz ilość i format
danych ustawiane są na pulpicie
• Program współpracuje z win98SE/2000/XP
Walory uŜytkowe
• KaŜdy przebieg zapisywany jest do
oddzielnego pliku tekstowego.
• MoŜliwe przewijanie przebiegów
• Dowolna zmiana amplitudy przebiegów
• Wybór do analizy fragmentu danych
zawartych w przedziale aktywnego bloku;
• Tymczasowe schowanie lub skasowanie
aktywnego przebiegu;
• Wysyłanie pojedynczych danych lub ich
sekwencji do układu mikroprocesorowego
• Program pozwala generować plik graficzny
(bitmape) z zarejestrowanymi przebiegami
Widok zakładki do wysyłania danych w programie PZUM
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI
ZAKŁAD PRZEKSZTAŁTNIKÓW MOCY
ul.PoŜaryskiego 28, 04-703 Warszawa
tel.: (022) 812 32 00, (022) 812 32 06, fax: (022) 615 75 35

Podobne dokumenty