Raport z ewaluacji (plik w formacie PDF) - BIP

Komentarze

Transkrypt

Raport z ewaluacji (plik w formacie PDF) - BIP
Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI
PROBLEMOWEJ
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
Police
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów
do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej
wymagań państwa.
Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola
w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
Ewaluacja
ma
także
na celu
ustalenie
poziomu
spełniania
przez
przedszkole
wymagań
zawartych
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.
Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
●
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
●
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
●
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
●
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
●
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
2/30
Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane w dniach 14-01-2014 - 31-03-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Iwona Matyjanowska, Agnieszka Stroynowska. Badaniem objęto 12 dzieci (wywiad
grupowy), 58 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 7 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono
wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, indywidualny z przedstawicielem samorządu lokalnego, grupowy z
partnerami szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, placówki i analizę
dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary
działania szkoły lub placówki.
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
3/30
Obraz przedszkola
"Leśne" Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach działa od 1976 r. , usytuowane jest na skraju polickiego lasu,
co stwarza
doskonałe
warunki
do bezpośredniego
kontaktu
ze
środowiskiem
naturalnym.
Mieści
się
w parterowym budynku w którym znajduje się 5 dużych słonecznych i bardzo kolorowych sal zabaw z osobnymi
łazienkami, przestronne hole. Budynek otacza wspaniały ogród, który jest nie tylko terenem do zabawy,
ale także miejscem obserwacji przyrodniczych oraz wspólnych rodzinnych imprez.
Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, pogłębiania własnych
zainteresowań i rozwijania talentów. Wychowankowie nie tylko zdobywają wiedzę ale uczą się prawidłowych
relacji społecznych oraz samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Kadra pedagogiczna wraz
z pracownikami niepedagogicznymi troszczą się o bezpieczeństwo i wychowanie dzieci. Placówka zatrudnia
nauczyciela logopedę i nauczyciela języka angielskiego (nauka języka odbywa się we wszystkich grupach
wiekowych, pięć razy w tygodniu).
Przedszkole pracuje w oparciu o program wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem" E. Tokarska, J.
Kapała. ( w grupach II-VI ) Natomiast grupa I pracuje w oparciu o program "Zabawy Kolorami" P21 P. Kaja, M.
Milczewska, I. Ochocka, A. Peć, K. Wróbel.
Nauczyciele tworzą programy własne, takie jak: adaptacyjny, wychowawczy, komunikacyjny oraz wykorzystują
różnorodne nowatorskie metody pracy.
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
4/30
Informacja o placówce
Nazwa placówki
Patron
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
Typ placówki
Przedszkole
Miejscowość
Police
Ulica
WRÓBLEWSKIEGO
Numer
3
Kod pocztowy
72-010
Urząd pocztowy
POLICE
Telefon
0914554592
Fax
0914316973
Www
Regon
00548279400000
Publiczność
publiczna
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Charakter
brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze
127
Oddziały
5
Nauczyciele pełnozatrudnieni
12.00
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)
3.00
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)
0.00
Średnia liczba uczących się w oddziale
25.4
Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela
10.58
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat
policki
Gmina
Police
Typ gminy
gmina miejsko-wiejska
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
5/30
Poziom spełniania wymagań państwa
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się
B
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom
edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są
dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej (D)
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z
monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D)
Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność
tego procesu. (B)
W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B)
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
A
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji. (D)
W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości
rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D)
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich
umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego
uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B)
Respektowane są normy społeczne.
A
Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i
zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D)
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D)
Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań. (D)
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie. (D)
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (D)
W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz
modyfikuje w razie potrzeb. (B)
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B)
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
6/30
Wnioski
1. Działania prowadzone w przedszkolu sprzyjają rozwijaniu zainteresowań dzieci we wszystkich obszarach
podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole
prowadzi
różnorodne
działania
dydaktyczno
–
wychowawcze,
które
wpływają
na wzmacnianie właściwych zachowań dzieci.
3. Przedszkole bardzo dużą wagę przykłada do edukacji przyrodniczej i ekologicznej dzieci, co sprzyja
organizowaniu licznych "Spotkań z przyrodą" w ramach cyklicznej współpracy z Transgranicznym
Ośrodkiem Edukacji w Zalesiu i Przedszkolem "Dmuchawiec" w Penkun (Niemcy).
4. W
przedszkolu
dzieci
mają
zapewnione
bezpieczne
warunki
pobytu,
realizacji
celów
dydaktyczno-wychowawczych, co wpływa pozytywnie na ich rozwój emocjonalny.
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
7/30
Wyniki ewaluacji
Wymaganie:
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu
się
Zajęcia prowadzone w przedszkolu wynikają z rozpoznanych indywidualnych potrzeb dzieci i służą ich
wszechstronnemu rozwojowi angażując je w ten proces. Nauczyciele systematycznie doskonalą przebieg zajęć
opierając się na wnioskach z monitorowania osiągnięć dzieci i ewaluacji własnej pracy. Jakości zajęć służą
nowatorskie działania nauczycieli, oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej.
Poziom spełnienia wymagania: B
Działania podejmowane w przedszkolu są adekwatne do potrzeb i możliwości dzieci. Nauczyciele
stosują różnorodne metody pracy, które są na bieżąco modyfikowane i ewaluowane. Zaspokojeniu
potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka sprzyja przestrzeganie stałego, przewidywalnego
rytmu
dnia
oraz
przekazywanie
rodzicom
informacji
zwrotnej
o funkcjonowaniu
dziecka
w przedszkolu. Odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola oraz jego położenie
na skraju lasu sprzyja rozwojowi psychofizycznemu dzieci. Monitorowanie procesu wspomagania
i rozwoju dzieci ma charakter celowy i ciągły oraz podlega weryfikacji pod kątem zamierzonych
rezultatów.
Użyteczność
w angażowania
dzieci
wniosków
z monitowania
do aktywności
twórczej
procesów
i inspirowania
edukacyjnych
ich
do działań
uwidacznia
się
artystycznych,
muzycznych, sportowych, a także wpływa na kontynuację ich zainteresowań po ukończeniu
przedszkola
wniosków
w ognisku
muzycznym
z monitorowania
dyrektor
„Toska”
i szkółce
i nauczyciele
młodzików
podejmują
piłkarskich.
skuteczne
Na
działania,
podstawie
które
są
adekwatne do potrzeb rozwojowych dzieci i zaspakajają ich potrzeby.
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
8/30
Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane
indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym
dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom
edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci, a stosowane metody pracy
są
dostosowane
do potrzeb
dzieci
i grupy
przedszkolnej ,
co wynika
z wywiadu
z dyrektorem,
nauczycielami, rodzicami i dziećmi, badań ankietowych rodziców, obserwacji przedszkola i zajęć prowadzonych
w przedszkolu oraz analizy danych zastanych. Działania podejmowane w przedszkolu są adekwatne do potrzeb
i możliwości dzieci. W ramach diagnoz prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów odbywają się rozmowy
indywidualne z dziećmi i rodzicami oraz analiza wytworów dzieci. Do rozpoznawania indywidualnych potrzeb,
zdolności i możliwości poszczególnych dzieci nauczyciele wykorzystują, zarówno podczas zabaw dowolnych
w sali jak i na powietrzu, metodę obserwacji, analizę wytworów prac dzieci, rozmowy indywidualne, metodę
wywiadu (np. prowadzą wywiady z rodzicami na temat dodatkowych zajęć poza przedszkolem) oraz wymianę
doświadczeń pomiędzy nauczycielami.
Zdaniem większości rodziców nauczyciele pracują zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci (Rys. 1j).
Wszyscy rodzice poinformowali, że otrzymują informację zwrotną o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu (Rys.
2j). Oznajmili również, że warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola jest odpowiednie do potrzeb dzieci. Za
atut przedszkola rodzice uznali jego lokalizację tj. usytuowanie na skraju lasu, w znacznej odległości od ulicy
i pobliskiego
Przedszkole
osiedla.
jest
Mówili,
że lokalizacja
przestrzenne,
parterowe,
przedszkola
sale
sprzyja
do zajęć
licznym
kontaktom
dzieci
dydaktyczno-wychowawczych
z przyrodą.
duże,
kolorowe
i wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne odpowiednie do wieku rozwojowego dzieci i realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W salach znajdują się stoliki do ćwiczeń np. graficznych
i manualnych, dywan do zabaw ruchowych - usprawniających motorykę dużą, a także leżaki – do wypoczynku.
Okazały ogród przedszkolny, obsadzony różnorodnym drzewostanem i ciekawymi gatunkami roślin, sprzyja
dzieciom podczas zabaw na świeżym powietrzu. W okresie zimy dzieci dokarmiają ptaki w rozwieszonych
w ogrodzie na drzewach budkach lęgowych. Warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola uwzględniają potrzeby
rozwojowe i możliwości psychofizyczne dzieci. Dzieci podczas wywiadu grupowego poinformowały, że lubią
swoje przedszkole, gdyż odbywają się w nim różne ciekawe zajęcia, które się nie powtarzają i prowadzone są
wg stałego, przewidywalnego rytmu dnia. Ponadto mówiły, że lubią rysować, uczestniczyć w zajęciach
prowadzonych przez nauczycieli, a szczególnie tych, podczas których gra muzyka. Nauczyciele prowadzą zajęcia
zgodnie z zainteresowaniami dzieci, różnicują zadania pod katem trudności, stosują różne formy aktywności
i metody pracy, co obrazuje (Tab.1).
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
9/30
Wykres 1j
Wykres 2j
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:
Proszę podać przykłady dostosowania Pana/i metod pracy do indywidualnych potrzeb i
możliwości rozwojowych dziecka. (8243)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1
Metoda eksperymentu.
2
Elementy metody I. Majchrzak.
3
Metoda pokazu.
4
Czynna, opowieść ruchowa.
5
Metoda stawianych zadań.
6
Metoda stopniowania trudności.
7
Metoda poglądowa.
8
Metoda słowna.
9
Metoda obserwacji.
10
Metoda nauczania matematyki wg E.
Gruszczyk-Kolczyńskiej.
11
Metoda gimnastyki twórczej R. Labana.
12
Metoda aktywnego słuchania muzyki.
13
Metoda C. Orffa.
14
Pedagogika zabawy (Klanza).
15
Kinezjologia edukacyjna.
16
Metody aktywizujące.
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
10/30
Obszar badania:
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane,
monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i
realizowaniu tego procesu.
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone, a
wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu , co wynika
z wywiadu z dyrektorem i nauczycielami. Procesy edukacyjne są planowane zgodnie z zadaniami określonymi
w Statucie Przedszkola, w koncepcji pracy i modelu absolwenta. Przedszkole pracuje w oparciu o wybrany
program umożliwiający realizację podstawy programowej oraz programy uzupełniające i wspomagające pracę
nauczyciela. Każdego roku w oparciu o podstawę programową opracowywany jest plan pracy, harmonogram
imprez i współpracy z innymi placówkami, a także plany współpracy z rodzicami. Planowane są też obserwacje
dzieci młodszych i diagnozy dzieci starszych, które służą m.in. do konstruowania planów miesięcznych
(wynikowych).
Monitorowanie procesu wspomagania i rozwoju dzieci ma charakter celowy i ciągły oraz dotyczy ich osiągnięć,
a także weryfikacji działań pod kątem zamierzonych rezultatów. Wyniki monitorowania przedstawiane są
na posiedzeniach
Rad
Pedagogicznych
i konsultowane
z innymi
nauczycielami
i specjalistami.
Podczas
monitorowania procesów edukacyjnych nauczyciele wykorzystują obserwację, diagnozy, ewaluację wewnętrzną,
analizę wytworów dziecięcych, wnioski z rozmów z rodzicami. W trakcie monitorowania procesów edukacyjnych
nauczyciele szukają odpowiedzi na poniższe pytania:
●
jaki jest poziom założonych umiejętności dzieci w poszczególnych sferach rozwojowych?
●
które umiejętności należy nadal rozwijać u dzieci?
●
czy w danej grupie wszystkie dzieci dojrzały do kolejnego etapu?
●
jak pomóc dziecku, by zaistniały zmiany na lepsze?
●
w jaki sposób wspierać dzieci i rodziców w rozwijaniu potrzebnych dziecku umiejętności?
●
w jaki sposób współdziałać z innymi nauczycielami w zakresie wspierania rozwoju dziecka?
Wyniki wspomagania rozwoju i edukacji dzieci wykorzystywano w pracy przedszkola w następujący sposób:
●
dostosowano metody i formy pracy do potrzeb i możliwości dzieci, a także wyznaczono kierunki pracy
z całymi grupami przedszkolnymi,
●
pogłębiono wiedzę dzieci z edukacji zdrowotnej, ekologicznej, przyrodniczej („Leśne” przedszkole),
●
zwiększono
liczbę
zajęć
proekologicznych,
w tym
organizowano
spotkania
z pracownikami
nadleśnictwa, angażowano dzieci do czynnej akcji sadzenia drzewek, dokarmiania ptaków i zwierząt
leśnych, a także rozwieszania budek lęgowych,
●
indywidualizowano pracę z dziećmi poprzez nauczanie wielopoziomowe,
●
modyfikowano plany pracy na bieżąco tzn., gdy aura nie pozwalała na zabawy na śniegu wykonywano
inne zabawy ruchowe,
●
wspierano dzieci zdolne poprzez angażowanie ich do konkursów, przeglądów i występów na terenie
przedszkola np. koncert wigilijny, występy taneczne i sportowe oraz wokalne (Festiwal Piosenki
Angielskiej),
●
wprowadzono
nowe
programy
np.
„Zabawa
z kolorami”
(ma
na celu
uatrakcyjnienie
oferty
edukacyjnej),
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
11/30
●
zapewniono dzieciom z zaburzeniami mowy zajęcia logopedyczne,
●
zorganizowano spotkania dla nauczycieli z metodykiem – panią Katarzyną Wróbel,
●
zaproponowano rodzicom zajęcia dodatkowe dla dzieci po zamknięciu przedszkola np. szkółkę
piłkarską, zajęcia plastyczne i baletowe w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.
Widoczna w przedszkolu użyteczność wniosków z monitowania procesów edukacyjnych wynika z angażowania
dzieci do aktywności twórczej i inspirowania ich do działań artystycznych, muzycznych, sportowych. Dzięki
działaniom nauczycieli dzieci po ukończeniu przedszkola rozwijają swoje zainteresowania w ognisku muzycznym
„Toska”, a chłopcy odnoszą sukcesy w szkółce młodzików piłkarskich.
Obszar badania: Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci podnoszą efektywność tego procesu.
Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą
efektywność tego procesu, co wynika z ankiety dla dyrektora. Wnioski z monitorowania wpływają na rozwój
dzieci, ich umiejętności i zainteresowania. Stosowanie różnorodnych metod pracy i współpraca ze specjalistami
przyczynia się do rzetelnego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
tzn. osiągnięcia dojrzałości i gotowości szkolnej. Na podstawie wniosków z monitorowania dyrektor i nauczyciele
podejmują
skuteczne
działania,
np.
po
zaobserwowaniu
u dzieci
zaburzeń
mowy,
dyrektor
zatrudnił
w przedszkolu logopedę oraz nawiązał współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach. Dzieci
zostały objęte specjalistyczną diagnozą i terapią logopedyczną na terenie przedszkola i poradni, podczas której
usprawniły artykulację tj. starają się wypowiadać się w sposób wyraźny i zrozumiały dla widzów podczas imprez
okolicznościowych, konkursów i prezentacji organizowanych na terenie przedszkola i poza nim. W korygowaniu
wad i zaburzeń mowy widać skuteczność oddziaływań logopedy, dzięki czemu dzieci z chęcią rozwijają swoje
zainteresowania recytatorskie i wokalne, a umiejętności prezentują m.in. podczas spotkań w bibliotece,
Dziecięcym Studiu Teatralnym oraz tworząc małe formy teatralne na terenie przedszkola.
Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.
W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci , co wynika z badania
ankietowego i wywiadu z dyrektorem, wywiadu z nauczycielami i partnerami. „Leśne” Przedszkole Publiczne nr
6 w Policach zgodnie z nazwą przeprowadza różnorodne działania mające bezpośredni kontakt z przyrodą
i ochronę środowiska naturalnego, co weszło do tradycji przedszkola. Dzieci są uczestnikami m.in. takich akcji,
jak: „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”, „Zbieraj kartridże – ratuj konie” prowadzonej przez Klub Gaja,
„Ratujmy Kasztanowce” organizowanej przez Gminę Police.
Do działań, które można uznać za nowatorskie należą:
●
Cykliczna współpraca z Przedszkolem „Dmuchawiec” z Penkun w Niemczech. Ma ona na celu
pokazanie
dzieciom
przedszkola
niemieckiego,
styczność
z językiem
niemieckim,
nawiązanie
przyjacielskich stosunków, poznanie tradycji kulturowych narodu niemieckiego, a dla nauczycieli
poznanie innych form i metod pracy z dziećmi, wymianę doświadczeń podczas wspólnych szkoleń
i warsztatów metodycznych.
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
12/30
●
Stworzenie grupy miłośników teatru przygotowujących przedstawienia dla dzieci, w skład której
wchodzą rodzice, którzy sami organizują przedstawienia od podstaw, czyli dbają o repertuar,
dekoracje i stroje.
●
Współpraca z Nadleśnictwem Trzebież i Transgranicznym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.
Dzieci spotykają się z pracownikami nadleśnictwa na terenie przedszkola, jak również w szkółce leśnej
w Tanowie, gdzie poznają sposób pielęgnacji i odbudowy stanu leśnego, sadzą drzewka, poznają
specyfikę
pracy
dydaktyczne
leśnika
i sadzonki.
mieszkańcami,
i drzewiarza.
W ośrodku
przeprowadzają
Nadleśnictwo
w Zalesiu
obserwacje
wspiera
dzieci
przedszkole
zapoznają
przyrodnicze,
jak
się
również
sponsorując
pomoce
z ekosystemami
biorą
czynny
i ich
udział
w doświadczeniach w dziedzinie fizyki, chemii i ekologii pod kierunkiem specjalistów. Ośrodek ten
prowadzi również warsztaty dla nauczycieli, pod kątem kontynuowania działań w przedszkolu.
●
„Spotkania z przyrodą”, w których biorą udział wszystkie przedszkola Gminy Police oraz dzieci
z zaprzyjaźnionego przedszkola z Penkun. Jest to impreza plenerowa, w której uczestniczy ponad 250
dzieci, wykorzystując Puszczę Wkrzańską. W organizacji tej imprezy są zaangażowani rodzice,
uczniowie pobliskiego liceum oraz wszyscy pracownicy przedszkola. W czasie spotkania dzieci
prezentują swoją wiedzę na temat najbliższego środowiska, działań prozdrowotnych, wykazują się
umiejętnościami plastycznymi i fizycznymi.
●
Współpraca
z Biblioteką,
która
opiera
się
o różnorodne
spotkania
urozmaicane
ciekawymi
inicjatywami, np. uczestnicząc w „Spotkaniu Pluszowego Misia” dzieci z nauczycielami chodziły ulicami
i skandowały,
spotkanie
przy ognisku
„Ognisko
na Smerfowej
Polanie”
opierało
się
o zasady
harcerskie, podczas „Urodzin Kubusia Puchatka” dzieci były aktorami, a panie przebrały się za postaci
z bajki, podczas „Lekcji o zwierzętach – misiach” dzieci opowiadały o swoich przytulankach - misiach,
„Jasełka” wyróżniały się tańcami z dzwoneczkami i ciekawą prezentacją, w ramach cyklu „Bibliotekarki
– dzieciom” odbywały się spotkania na temat twórczości J. Brzechwy m.in. dzieci brały udział
w przedstawieniu przebierając się za zwierzęta, podczas wyjść na lekcje poglądowe np. na pocztę
dzieci wysyłały listy do Mikołaja, podczas spotkań organizowanych w Bibliotece na Rynku dzieci brały
udział w warsztatach z origamii,
●
Stosowanie przez nauczycieli podczas zajęć w przedszkolu różnorodnych metod pracy np. elementów
kinezjologii edukacyjnej, metody gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) R. Labana, elementów edukacji
przez ruch D. Dziamskiej, metod doświadczalnych,
●
Stosowanie
przez
nauczycieli
podczas
zajęć
w przedszkolu
niekonwencjonalnych
pomocy
dydaktycznych np. „bum, bum rurek" do zajęć umuzykalniających.
Powyższe rozwiązania są adekwatne do potrzeb rozwojowych dzieci. Nauczyciele angażując dzieci w proces
wychowawczo-dydaktyczny, rozwijają ich zainteresowania i kreatywne myślenie, wyzwalają inicjatywy, uczą
komunikacji interpersonalnej, dyskutowania i negocjowania, wzbudzają w dziecku dociekliwość badawczą,
radość poznawania środowiska, uczą samodzielności, współpracy, odpowiedzialności oraz współdecydowania.
Równocześnie
nowatorskie
rozwiązania
prowadzone
w przedszkolu
zaspakajają
potrzeby
dzieci
m.in.
współdziałania, integracji w zabawie i sytuacjach zadaniowych, wiary we własne możliwości, bezpieczeństwa,
przynależności, poznania otaczającego świata, ruchu, poznania schematu własnego ciała, zaspokojenia
ciekawości świata, uznania, estetyki.
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
13/30
Wymaganie:
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Zmiany
w
zewnętrznym
świecie
powodują
konieczność
właściwego
przygotowania
dzieci
do
nowej
rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego dzieci uczęszczające do przedszkola nabywają
kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności
monitorowania tego procesu oraz pozyskania wiedzy o indywidualnych potrzebach rozwojowych i możliwościach
każdego dziecka.
Poziom spełnienia wymagania: A
Przedszkole
realizuje
podstawę
programową
wychowania
przedszkolnego
z wykorzystaniem
zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, stosuje odpowiednie proporcje zagospodarowania
czasu. Osiągnięcia każdego dziecka są monitorowane i analizowane pod kątem jego możliwości
rozwojowych,
a wnioski
i zainteresowania,
z tych
otrzymują
analiz
wyróżnienia
wdrażane.
Dzieci
w konkursach,
rozwijają
biorą
udział
swoje
m.in.
umiejętności
w przeglądach
tanecznych, małych formach teatralnych, uczestniczą w koncertach muzycznych i musicalach,
a także w wycieczkach organizowanych w najbliższym środowisku lokalnym. Zainteresowania dzieci
są permanentnie poszerzane w ramach cyklicznej współpracy z Przedszkolem „Dmuchawiec”
w Penkun i Transgranicznym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Wielość, cykliczność
i różnorodność oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, a także monitowanie osiągnięć dzieci
pod katem użyteczności i spójności z formułowanymi przez nauczycieli wnioskami i podstawą
programową wychowania przedszkolnego, zaowocowało bardzo dobrym przygotowaniem dzieci
do podjęcia nauki w klasie pierwszej, czego dowodzi wyróżnienie w konkursie organizowanym przez
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
i oznaczenie
tytułem
„Przedszkole
dobrze
przygotowujące
do szkoły”.
Obszar badania:
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z
wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji , co wynika z badań ankietowych dyrektora i nauczycieli, a także
obserwacji zajęć i wywiadu z nauczycielami po przeprowadzonej obserwacji. Dyrektor i wszyscy nauczyciele
stwierdzili, że wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej (Rys. 1w).
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku
przedszkolnym nauczyciele stosują odpowiednie proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu
w rozliczeniu tygodniowym tj.:
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
14/30
●
co najmniej jedna piąta czasu przeznaczona jest na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie,
przy niewielkim udziale nauczyciela);
●
co najmniej jedna piąta czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedna czwarta czasu) przeznaczona
jest, na zabawy w ogrodzie przedszkolnym, w pobliskim lesie itp. (organizowane są tam gry i zabawy
ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze np. oglądanie drzew, roślin itd.);
●
najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według
wybranego programu wychowania przedszkolnego (w tym czasie dzieci np. odbywają się pogadanki,
ćwiczenia przy stolikach, prowadzone są dziećmi eksperymenty, muzykowanie z wykorzystaniem
instrumentów, uważne i aktywne słuchanie muzyki, improwizacje ruchowe, ćwiczona jest aktywność
umysłowa dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słownych, uważne słuchanie, formułowanie
wypowiedzi, utrwalanie wiadomości przyrodniczych, prowadzone są zajęcia plastyczne);
●
pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel dowolnie zagospodarowuje (w tej puli czasu mieszczą się
m.in. czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
Proporcje
zagospodarowania
czasu
przebywania
w przedszkolu
w rozliczeniu
tygodniowym
są
spójne
z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej i uwzględnione są w pracy z dziećmi.
Wykres 1w
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
15/30
Obszar badania: W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka,
uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
W
przedszkolu
monitoruje
się
i analizuje
osiągnięcia
każdego
dziecka,
uwzględniając
jego
możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz , co wynika z badań ankietowych,
wywiadów
z dyrektorem
i nauczycielami,
a także
obserwacji
zajęć.
Nauczyciele
prowadząc
obserwacje
pedagogiczne, diagnozę wstępną i końcową, w ciągu całego roku szkolnego wyciągają oraz wdrażają
następujące wnioski z monitorowania osiągnięć dzieci:
●
w obszarze kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
wdrażania dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku zwiększane jest tempo wykonywania czynności
samoobsługowych poprzez zabawy w garderobie, wyciszane są dzieci nadpobudliwe, wdrażane są
dzieci do samodzielnego i rzetelnego wykonywania swoich obowiązków poprzez pełnienie roli
dyżurnego,
●
w obszarze wychowania zdrowotnego i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci wzmacniana jest
sprawność fizyczna dzieci poprzez ruch, a także wdrażane są zdrowe nawyki żywieniowe dzieci
(spożywanie owoców i warzyw podczas podwieczorków organizowanych w formie szwedzkiego stołu),
realizowane są programy ogólnopolskie np. „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Akademia
Aquafresh”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Przedszkole w ruchu”, „Mamo tato wolę wodę”
(realizacja tych programów wpływa na rozwój, upowszechnienie aktywności fizycznej w połączeniu ze
zdrowym żywieniem, a różnorodne działania zaprezentowane do wykonania w trakcie realizacji tych
programów wpływają na osiągnięcia dzieci),
●
w
obszarze
kształtowania
umiejętności
społecznych
dzieci,
porozumiewania
się,
zgodnego
funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych wzmacniana jest sfera emocjonalna dzieci,
przygotowywane są do radzenia sobie z porażką i niepowodzeniem poprzez prowadzenie zabawy
z elementami rywalizacji np. gry planszowe z udziałem nauczyciela, wyciszanie dzieci nadpobudliwych
poprzez masaże relaksacyjne, metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, bajkoterapię,
●
w obszarze wspomagania rozwoju mowy dzieci rozwijana jest mowa dzieci poprzez ćwiczenia
artykulacyjne, oddechowe, a także prowadzone są ćwiczenia narządów mowy, a także stosowane są
różne formy wypowiedzi,
●
w obszarze wspierania dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych wyrównywane są szanse
edukacyjne dzieci poprzez włączanie dzieci mniej aktywnych i nieśmiałych do zabawy z przydziałem
dodatkowej roli, wykonywane są zadania w zeszytach ćwiczeń, prowadzone są doświadczenia,
pogadanki, wycieczki tematyczne, zajęcia prowadzone są różnymi metodami np. metodą projektu,
metodą twórczego myślenia J. Osborne’a – „burza mózgów”,
●
w obszarze wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych kontynuowana jest
współpraca z Policją i Strażą Miejską oraz praca wychowawcza,
●
w obszarze wychowania przez sztukę - dziecko widzem i aktorem – doskonalona jest mowa poprzez
różne formy wypowiedzi i ćwiczenia narządów mowy, wprowadzenie formy teatralnej - dramy,
prowadzone są zajęcia metodami pedagogiki zabawy „Klanza”, wykorzystywane są techniki
parateatralne (drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy), gry i zabawy wg Klausa Vopel’a.
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
16/30
●
w obszarze wychowania przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec – prowadzone są zajęcia
metodą aktywnego słuchania muzyki wg Betti Strauss, metodą Carla Orffa, organizowane są
w przedszkolu koncerty, które pozwalają dzieciom na bliski kontakt z różnorodnymi instrumentami
oraz poznanie różnych gatunków muzycznych (prezentowany jest różnorodny repertuar pieśni
i piosenek np.: pieśni patriotyczne z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada, utwory świąteczne
i kolędy na muzycznym spotkaniu z Mikołajem, musical pt. „ Księżniczka na ziarnku grochu”),
●
w obszarze wychowania przez sztukę dzieci- różne formy plastyczne – dzieci usprawniane są
manualnie poprzez zwiększanie zakresu prac plastycznych (kolorowanie, malowanie, wylepianie),
pracę metodą origami Doroty Dziamskiej,
●
w obszarze wspomagania rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych prowadzone są zajęcia z użyciem klocków konstrukcyjnych, a także
różnorodnych przedmiotów z życia codziennego do prowadzenia doświadczeń,
●
w obszarze pomagania dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń
prowadzony jest w grupach przedszkolnych kalendarz pogody, przy każdej okazji dzieci informowane
są o doborze właściwego stroju w zależności od pogody,
●
w obszarze wychowania dla poszanowania roślin i zwierząt dzieci dokarmiają zwierzęta zimą,
organizowane są wycieczki do pobliskiego lasu,
●
w obszarze wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną dzieci
poznają elementy metody „Wspomagania rozwoju umysłowego” wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,
●
w obszarze kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania dzieci zapoznane są z „Odimienną
metodą nauki czytania” wg Ireny Majchrzak, wykonują zadani graficzne w zeszytach ćwiczeń,
●
w obszarze wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego prowadzone są uroczystości
z okazji np. Dnia Matki, Dnia Babci, organizowane są Festyny Rodzinne, śpiewane są pieśni
patriotyczne np. z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada.
Poza podstawą programową w przedszkolu prowadzona jest joga dla najmłodszych i język angielski dla
wszystkich dzieci (nieodpłatnie, 5 razy w tygodniu).
Wszyscy nauczyciele poinformowali, że monitorują
osiągnięcia dzieci (Rys. 1w), sprawdzają, czy dzieci zrozumiały polecenia i w jaki sposób wykonują zadania,
zadają dzieciom pytania, stwarzają dzieciom możliwość zadawania pytań, proszą dzieci o wypowiedzenie się,
wykorzystują różne techniki badawcze, a także zbierają informacje zwrotne od dzieci. Związku z tym,
monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć dzieci oraz wdrażanie wniosków z analiz jest w przedszkolu
powszechne.
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
17/30
Wykres 1w
Obszar badania:
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci
przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu
programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania
osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania
ich
umiejętności
i zainteresowań,
a modyfikowane
w przedszkolu
programy
wychowania
przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój
ich zainteresowań , co wynika z wywiadu z dyrektorem i nauczycielami oraz badań ankietowych rodziców.
Dzieci nabywają umiejętności, które są opisane w podstawie programowej tj. społeczne, samoobsługowe,
higieniczne, wypowiadania się, dbania o bezpieczeństwo własne i innych, gotowość do nauki czytania i pisania,
matematyczne, artystyczne.
Przykładowymi wnioskami z monitorowania, które wpłynęły na rozwój dzieci są:
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
18/30
●
dzieci mające problem z mową objęte są zajęciami logopedycznymi na terenie przedszkola i biorą
udział w występach publicznych,
●
dzieci uzdolnione plastycznie otrzymały wyróżnienia w konkursie plastycznym „Moja Przytulanka”
organizowanym
przez
SP
Nr
8
w Policach,
w konkursie
plastycznym
„Entliczek
Pentliczek”
organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek w Szczecinie,
●
dzieci posiadające bogatą wiedzę przyrodniczą otrzymały wyróżnienie w III edycji Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego – Ekosystem parku w oczach dziecka,
●
dzieci uzdolnione recytatorsko otrzymały wyróżnienie w konkursie „Wierszomania”,
●
dzieci uzdolnione teatralnie grają rolę w przedstawieniach teatralnym wspólnie z aktorami Dziecięcego
Studia Teatralnego ze Szczecina oraz biorą udział w Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych
organizowanych przez PP Nr 8 w Policach, a także występują w SP Nr 3 w Policach i w Filii Biblioteki
Publicznej Nr 6 w Policach, gdzie zapraszane są dzieci z innych przedszkoli, a także prezentują
twórczość Wandy Chotomskiej w PP Nr 5 w Policach (recytacja wierszy, przedstawienia teatralne,
występy wokalne),
●
dzieci uzdolnione tanecznie biorą udział w przeglądzie tanecznym organizowanym przez PP Nr 1
w Policach „Taneczna Przedszkolandia”,
●
dzieci uczestniczą w eko spotkaniach na leśnej polanie w PP Nr 11 w Policach (jest to cykl zajęć
związanych z ekologią, gdzie dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności min. też
aktorskich, Przedszkole „Leśne” jest organizatorem cyklicznych spotkań - 6 edycji - z przyrodą, które
przybliżają dzieciom wiedzę przyrodniczą i uwrażliwiają je, prowadzone są konkurencje w przedszkolu
i poza nim np. w lesie we współpracy ze wszystkimi przedszkolami gminy Police wraz z niemieckim
Przedszkolem „Dmuchawiec” w Penkun, z którym podpisana została stała współpraca).
Poniższej wskazano działania, które zostały podjęte na skutek monitorowania osiągnięć dzieci i przyczyniły się
do rozwoju ich umiejętności opisanych w podstawie programowej:
●
kształtowanie
umiejętności
społecznych
poprzez
przestrzeganie
i utrwalanie
zasad
kodeksów
grupowych, realizowanie programu wychowawczego, wprowadzenie samooceny, pełnienie ról np.
dyżurnego,
●
wdrażanie do czynności samoobsługowych i codziennych zabiegów higienicznych poprzez codzienne
mycie zębów, dbanie o czystość rąk i ciała, wprowadzenie zdrowych zasad odżywiania, wyjścia
do Przychodni w Policach (zapoznanie dzieci z gabinetem stomatologa, przeglądy stomatologiczne),
●
wspomaganie rozwoju mowy oraz kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania poprzez
prowadzenie codziennych zabaw czytelniczych, językowych i zajęć z logopedą,
●
doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w ramach wizyt w bibliotece (wizyta w krainie Króla
Maciusia I, w krainie bajek – gra planszowa - Ekologiczny Czerwony Kapturek - prawda czy fałsz?),
a także organizowanych przedstawień (np. „Sklep z butami”, „Jasełka” w Szkole Podstawowej nr 3
w Policach, „Jasełka” w języku angielskim” w Gimnazjum nr 1 w Policach),
●
wdrażanie
do dbałości
o bezpieczeństwo
własne
i innych
poprzez
przestrzeganie
kodeksów
grupowych, przestrzeganie regulaminu korzystania z ogrodu, regulaminu spacerów i wycieczek,
a także w ramach współpracy z Powiatową Komendą Policji w Policach (pogadanki na temat:
„Bezpieczne wakacje”, „Pogadanka o dobrym i złym dotyku”), z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu
Drogowego (warsztaty - bezpieczeństwo na drodze), ze Strażą Pożarną w Policach (uczestnictwo
dzieci w akcjach przeciw pożarowych organizowanych przez zespół strażaków w przedszkolu),
●
wdrażanie do dbałości o zdrowie poprzez korzystanie z programów prozdrowotnych („Kubusiowi
przyjaciele natury”, „Akademia zdrowego przedszkolaka”, „Akademia Aquafresh”, „Dzień bez
samochodu”), a także uczestnictwo w spartakiadzie sportowej organizowanej przez Przedszkole
Publiczne nr 9 w Policach, w międzyprzedszkolnych biegach przełajowych organizowanych przez Klub
Ósemka, w różnorodnych konkursach promujących zdrowy styl życia np. dzieci wykonały makietę
„Mleczna Kraina”,
●
wychowanie przez sztukę poprzez uczestnictwo dzieci w przedstawieniach Teatru Lalek „Pleciuga”
(przedstawienia: „Niebieski Piesek”, „Trzy bajki o smoku”, „Pinokio”, „Kopciuszek”), w koncertach
muzycznych („Ułani, Ułani” – pieśni patriotyczne z okazji 11 listopada, „Baju, baju święty Mikołaju”),
w musicalach („Calineczka” , „Księżniczka na ziarnku grochu”), a także wyjścia do galerii „Obok”
w Miejskim
Ośrodku
Kultury,
na wystawę
fotograficzną
J.Umbra
oraz
wystawę
szopek
Bożonarodzeniowych, czynny udział dzieci i towarzyszenie zawodowym aktorom w przedstawieniach
(„Słoneczne reggae”, „Czarny Rycerz” prezentowane przez Dziecięce Studio Teatralne), odgrywanie
ról w trakcie przygotowywania małych form teatralnych („Sklep z butami”, „Rzepka”, „Czerwony
Kapturek”, „Dobre maniery”, Jasełka), a także angażowanie dzieci do inscenizacji prezentowanych
na grupowych spotkaniach okolicznościowych,
●
wzmacnianie więzów rodzinnych, postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez kultywowanie
tradycji przedszkolnych i rodzinnych tj. zapraszanie dziadków i rodziców na imprezy przedszkolne,
organizowanie urodzin dzieci, przygotowywanie kotylionów z okazji Dnia Niepodległości, chorągiewek
z okazji 1 i 3 Maja, organizowanie balu karnawałowego, Andrzejek, Mikołajek, Dnia Dziecka, Festynu
Rodzinnego z okazji Dnia Mamy i Taty,
●
zapoznanie dzieci z bliższym środowiskiem poprzez organizowane wyjścia do sklepu, fryzjera,
krawcowej, zegarmistrza, kwiaciarni, szklarza, księgarni, na pocztę, Straży Pożarnej, szkółki leśnej
(leśnik i drzewiarz), Urzędu Gminy, biblioteki, na Policję, a także poprzez uczestnictwo w koncercie
charytatywnym dla Domowego Hospicjum dziennego w Policach, zbiórkę nakrętek dla Julki, udział
w imprezach organizowanych przez przedszkola polickie (Taneczna Przedszkolandia i Festiwal piosenki
angielskiej - Przedszkole Publiczne nr 1, Prezentacja twórczości Wandy Chotomskiej – Przedszkole
Publiczne nr 5, Przegląd teatrzyków – Przedszkole Publiczne nr 8, Spartakiada – Przedszkole Publiczne
nr 9, Eko spotkanie na leśnej polanie – Przedszkole Publiczne nr 11), zapraszanie dzieci przedszkoli
polickich i przedszkola „Dmuchawiec” z Penkun w Niemczech na międzyprzedszkolne „Spotkania
z przyrodą”,
●
wspieranie
dzieci
w rozwijaniu
czynności
intelektualnych
poprzez
m.in.
cykliczną
współpracę
z przedszkolem „Dmuchawiec” w Penkun Niemcy tzn. dzieci poznają język niemiecki, kulturę,
tradycje, prowadzone są warsztaty plastyczne, muzyczne, wspólne zabawy ruchowe i konstrukcyjne,
a odzwierciedleniem wieloletniej i wielokierunkowej pracy w oparciu o podstawę programową jest
bardzo
dobre
w konkursie
przygotowanie
organizowanym
dzieci
do podjęcia
przez
Ministerstwo
nauki
w szkole,
Edukacji
czego
Narodowej
dowodzi
wyróżnienie
i oznaczenie
tytułem
„Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”,
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
20/30
●
kształtowanie postaw proekologicznych w ramach akcji i programów o charakterze ekologicznym
zgodnie z nawą - „Leśne” Przedszkole - jest to działalność priorytetowa, związku z tym dzieci
włączane są w włączanie się w akcje takie jak: Dzień Ziemi, Dzień Drzewa, Sprzątanie Świata,
Powitanie wiosny, Ratujemy konie, a także prowadzone są różnorodne zbiórki np. pokarmu i kocy dla
zwierząt Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Policach, pokarmu dla zwierząt leśnych, makulatury,
baterii, kadridży oraz konkursy ekologiczne np. „Bakteria”, „Drugie życie śmieci”, dzieci wyjeżdżają
do stadniny koni w Brzózkach i Pilchowie, gdzie poznają życie zwierząt w ich naturalnym środowisku
a w przedszkolu
opiekują
się
kotką
Lusią
dla
której
organizowano
zbiórkę
pieniędzy
na przeprowadzenie skomplikowanej operacji po wypadku.
Postawy proekologiczne dzieci kształtowane są też podczas współpracy z Nadleśnictwem Trzebież, wycieczek
do szkółki leśnej w Tanowie, cyklicznych spotkań się w Zalesiu w Nadleśnictwie na zajęciach dydaktycznych,
sadzenia drzewka w Zalesiu i na terenie przedszkola, cyklicznych spotkań z panią leśnik w przedszkolu.
W ramach współpracy z Transgranicznym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Zalesiu dzieci zapoznają się z:
●
ekosystemami łąk i lasów, różnorodnymi gatunkami drzew, poznają budowę lasu i łąki,
●
zasadami dotyczącymi ochrony przyrody i najcenniejszych gatunków roślin i zwierząt,
●
zjawiskami
atmosferycznymi,
jak
powstaje
wichura,
wyładowania
atmosferyczne,
(burza
nad Zalesiem), różnymi, ciekawymi złudzeniami optycznymi, które zmieniają nasze spojrzenie
na otaczający nas świat.
W laboratorium dzieci przeprowadzają różne doświadczenia pod przewodnictwem wykwalifikowanego chemika,
mieszają substancje, kolorów, przeprowadzają reakcje wybuchowe. Ze zbiorów przyrodniczych zebranych
w czasie wycieczki po lesie wykonują różnorodne prace plastyczne i ozdoby na choinkę dla Transgranicznego
Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. W ramach współpracy otrzymują od ośrodka karmniki i budki lęgowe
dla ptaków.
Działania podjęte na skutek monitowania osiągnięć dzieci są użyteczne i spójne z formułowanymi przez
nauczycieli wnioskami i podstawa programową wychowania przedszkolnego, a większość rodziców twierdzi,
że przedszkole pomaga rozwijać zainteresowania dziecka (Rys. 1j).
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
21/30
Wykres 1j
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
22/30
Wymaganie:
Respektowane są normy społeczne.
Przedszkola powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.
Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności przedszkolnej i społeczeństwa
stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje
o sukcesie grup. Ważnym zadaniem przedszkola jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i
psychicznego, a także klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci.
Poziom spełnienia wymagania: A
W przedszkolu respektowane są normy społeczne. Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo dzieci
w każdej sytuacji oraz tworzą dzieciom atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa. Widoczna jest
powszechności zachowań opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu w zakresie relacji pomiędzy
wszystkimi grupami tworzącymi przedszkolną społeczność. Podejmuje się działania wychowawcze
mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. W przedszkolu
konsekwentnie
przestrzega
się
zasad
wynikających
z powszechnie
obowiązujących
norm
społecznych. Dzieci są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy przestrzegać.
Pozytywne efekty prowadzonych działań wychowawczych są wynikiem wspólnych i spójnych
oddziaływań
zarówno
nauczycieli
jak
i rodziców.
Prowadzony
jest
monitoring
działań
wychowawczych poprzez: obserwację zachowań dzieci, rozmowy z rodzicami, uwzględnienie treści
wychowawczych
wynikających
powszechność
realizacji
uwzględnienie
w planowaniu
z programu
programu
wychowania
wychowawczego
miesięcznym
treści
w miesięcznych
we
wszystkich
z zakresu
planach
grupach
bezpieczeństwa
nauczycieli,
wiekowych,
i profilaktyki.
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie.
Obszar badania: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte
na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
Relacje
między
wszystkimi
członkami
przedszkolnej
społeczności
są
oparte
na wzajemnym
szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. Wypowiedzi dyrektora, nauczycieli,
pracowników niepedagogicznych oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola świadczą o powszechności
zachowań opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu w zakresie relacji pomiędzy wszystkimi grupami
tworzącymi przedszkolną społeczność. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie
zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. W przedszkolu konsekwentnie przestrzega się zasad
wynikających
z powszechnie
obowiązujących
norm
społecznych.
Aby
radzić
sobie
z niepożądanymi
zachowaniami dzieci oraz wzmacniać pożądane, na początku każdego roku szkolnego, poza kontraktami
grupowymi, dzieci ustalają konsekwencje swoich zachowań. Prowadzą wówczas na ten temat dyskusje. Zasady
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
23/30
są przestrzegane przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu. Podczas wystąpienia trudnych sytuacji,
nauczyciele odwołują się do określonych zasad. Kontrakty grupowe są egzekwowane, gdyż dzieci traktują je
bardzo poważnie. Kontrakty w czasie roku szkolnego są dyskutowane i często modyfikowane na skutek
wspólnych ustaleń. W przypadkach występowania niepożądanych zachowań prowadzi się z dziećmi rozmowy,
chwilowo odsuwa się dziecko od zabawy, aby przemyślało swoje zachowanie. Dzieci wiedzą, że należy naprawić
wyrządzoną przykrość. Nauczyciele prowadzą z dziećmi rozmowy o niepożądanych zachowaniach. Prowadzone
są zajęcia na temat emocji – tak, by właściwie je rozumieć i rozpoznawać. Dzieci dowiadują się jak radzić sobie
z negatywnymi emocjami. Nauczyciele korzystają z literatury, prezentując dzieciom przykłady zachowań
bohaterów z bajek, wierszyków czy baśni. Działania nauczycieli ukierunkowane są na wzmacnianie u dzieci
zachowań pozytywnych. W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne
i działania podejmowane w grupie. Relacje między dziećmi są koleżeńskie. Dzieci chętnie ze sobą przebywają,
potrafią udzielić sobie wsparcia w trudnej sytuacji, dzielą się zabawkami, opiekują się dziećmi młodszymi.
Spotykają się również poza przedszkolem, np. gdy organizowane są uroczystości urodzinowe. Pozytywne relacje
z rówieśnikami owocują pierwszymi przyjaźniami, umiejętnością komunikowania swoich różnych potrzeb i ocen.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypowiedzieli się, że współpraca z nauczycielami przebiega
pomyślnie. Podali, że można z nimi porozmawiać na różne – dotyczące dzieci, istotne dla nich tematy. Można
w razie konieczności uzyskać wsparcie, gdyż przejawiają duże zainteresowanie dzieckiem i udzielają wsparcia.
Ankietowani rodzice wypowiedzieli się w większości, że ich dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu (Rys.
1j). Obserwacja przedszkola pozwala stwierdzić, że pomieszczenia, w których przebywają dzieci są przestronne
i bezpieczne. Łazienki usytuowano bezpośrednio przy każdej sali i wyposażono w maty antypoślizgowe.
Korytarze są przestronne - umożliwiają swobodne poruszania się dzieci. Plac zabaw jest zadbany,
a zamontowane w nim urządzenia do zabaw - sprawne. Nie zauważono zachowań agresywnych. Podczas
obserwowania zajęć dostrzeżono, że nauczyciele dbają o bezpieczeństwo dzieci w każdej sytuacji oraz tworzą
dzieciom atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa.
Wykres 1j
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
24/30
Obszar badania: Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
Dzieci wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje. Ankietowani rodzice w większości wypowiedzieli się,
że ich zdaniem dzieci w przedszkolu są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy przestrzegać
(Rys. 1j). Pracownicy niepedagogiczni w wywiadzie wyrazili pogląd, że dzieci potrafią zachować się zgodnie
z zasadami jakie są im przekazywane. W uzasadnieniu podali, że najmłodsze dzieci, którym obowiązujące
zasady są powtarzane, wiedzą co im wolno, a czego nie. Dostrzegają także sytuacje, podczas których dzieci
same przypominają sobie te zasady. Starsze grupy mają swój Kodeks – dzieci uczą się samooceniania,
wartościowania, a także odpowiedzialności za przydzielone im do wykonania zadania w zakresie adekwatnym
do ich wieku i możliwości. Obserwacje zachowania dzieci w trakcie zajęć, podczas swobodnej zabawy i w czasie
zajęć na świeżym powietrzu pozwalają na konkluzję, że dzieci potrafią wysłuchać instrukcji do zadania
lub zabawy, następnie bawią się wspólnie pomagają sobie nawzajem, a także potrafią się wyciszyć.
Zaobserwowano, że nauczyciele podejmują swoje działania tak, aby ww. rezultaty osiągać u dzieci we
wszystkich grupach wiekowych, natomiast podczas obserwacji nie wystąpiły zachowania dzieci niezgodne
z ogólnymi
normami
społecznymi.
Świadczy
to
o skuteczności
działań
wychowawczych
realizowanych
w przedszkolu.
Wykres 1j
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
25/30
Obszar badania: Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie
zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań. W swojej wypowiedzi nauczyciele wskazali, że najważniejsza jest konsekwencja w ich
postępowaniu, a także wspólne i spójne oddziaływanie zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Akcentowali to, iż
w ich pracy najistotniejsze jest poszanowanie godności dziecka. Ponadto to, że wyjaśniają dzieciom rodzaj
zachowania, aby pomagać im zrozumieć, co jest akceptowane społecznie, a co nie - mając na względzie
wartości wynikające z powszechnie obowiązujących norm społecznych. W pracy wykorzystują komunikaty
werbalne
i niewerbalne
umożliwiające
natychmiastowe
powstrzymanie
rozwoju
niepożądanej
sytuacji,
wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie właściwych zachowań u dzieci. Prowadzą rozmowy indywidualne
z dzieckiem mające na celu wyjaśnienie emocji drugiego dziecka i pobudzenie go do autorefleksji. Dzięki temu
wskazują dziecku jak powinno ono poprawić swoje zachowanie wobec innych osób, zarówno czynem jak
i słowem. Nauczyciele wykorzystują również w swojej pracy metody umożliwiające zmianę nadmiernej,
niekorzystnej dla dziecka aktywności np. poprzez przydzielanie mu czynności, która pozwala na wyciszenie
negatywnych emocji. Reagują we wszystkich sytuacjach, w których są łamane normy. Prowadzą rozmowy
z rodzicami, wymieniają z nimi spostrzeżenia, a to przekłada się na wspólne realizowanie ujednoliconych działań
wychowawczych, wzmocnionych niekiedy wsparciem pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej
w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Rodzice w wywiadzie wyrazili opinię, że w przedszkolu dba się o to,
aby dzieci zachowywały się w oczekiwany, tj. zgodny z normami społecznymi, sposób. Odnotowano to również
podczas prowadzonych w przedszkolu obserwacji zajęć.
Obszar badania: W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania
własne i działania podejmowane w grupie.
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie. Nauczyciele w wywiadzie przedstawili w jaki sposób w przedszkolu kształtuje się
postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. Wyjaśnili, iż duże
znaczenie ma przestrzeganie zasad ustalonych na dany rok szkolny, a zawartych w „Kodeksie Grupowym”.
Z zapisami tego kodeksu rodzice dzieci są zapoznawani na początku roku szkolnego. Podczas cyklicznie
odbywających się spotkań z rodzicami poruszane są tematy wychowawcze i zasady postępowania z dziećmi.
Rodzice są na bieżąco informowani o sytuacjach problemowych. We współpracy z rodzicami istotne jest dla nich
dążenie do wzajemnego zrozumienia oraz przeniesienia na grunt domowy, ustaleń mających korzystny wpływ
na kształtowanie właściwych zachowań dzieci. Podkreślili, że komunikaty kierowane do dzieci są jasne,
stanowcze, bez podnoszenia głosu. Wszyscy wypowiadający się nauczyciele stwierdzili, iż w celu lepszego
zrozumienia tych komunikatów wykorzystują „Bajkoterapię”, podczas której łatwiej ukazać dzieciom przykłady
podejmowania właściwych decyzji i brania za nie odpowiedzialności. Dodali również, że dzieci znają regulamin
korzystania z placu zabaw; znają zasady poruszania się po drogach; wiedzą, że postępują słusznie, gdy ubierają
odblaskowe kamizelki przed wyjściem z przedszkola na spacer. Nauczyciele podkreślili , że zasady mające duży
wpływ na bezpieczeństwo ich podopiecznych są często powtarzane i utrwalane, między innymi podczas działań
prowadzonych wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Komendą Powiatową Policji, Strażą
Pożarną w Policach. Przedstawiciele tych instytucji przyjeżdżają do przedszkola i przybliżają dzieciom wiedzę
dotyczącą właściwego zachowania. Policjanci wyjaśniają m.in. zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas
wakacji oraz przestrzegają dzieci przed możliwością znalezienia się w innych sytuacjach - stanowiących dla nich
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
26/30
zagrożenie,(np. w ramach pogadanki nt. „Nie rozmawiam z nieznajomym”). Nauczyciele kształtują postawę
odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie również podczas współpracy
prowadzonej z Nadleśnictwem Trzebież, której wiodącym motywem jest problematyka właściwego zachowania
się lesie. Placówka od wielu lat jest organizatorem "Spotkań z przyrodą". W przedsięwzięciu tym biorą udział
wszystkie placówki przedszkolne Gminy Police oraz dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola w Penkun (Niemcy).
Jest to impreza plenerowa (w pobliskiej puszczy), w której uczestniczy ponad 250 dzieci. W organizację tej
imprezy są zaangażowani rodzice, uczniowie pobliskiego liceum oraz wszyscy pracownicy przedszkola. W czasie
spotkania dzieci prezentują swoją wiedzę na temat najbliższego środowiska, działań prozdrowotnych, wykazują
się umiejętnościami plastycznymi i fizycznymi wykonując szereg działań, które mają wpływ na kształtowanie
postawy odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. Ponadto prowadzona
przez przedszkole ścisła współpraca z przedszkolem "Dmuchawiec" w Penkun w Niemczech. Współpraca ta ma
na celu przybliżenie dzieciom warunków życia naszych sąsiadów, naukę języka niemieckiego, podtrzymanie
przyjacielskich stosunków, poznanie tradycji kulturowych naszych narodów, wspólne spędzanie wolnego czasu.
Dla nauczycieli natomiast jest to możliwość poznania innych form i metod pracy z dziećmi. Możliwość wymiany
doświadczeń, wspólne szkolenia i warsztaty metodyczne. Pozytywne efekty przynosi również uczestniczenie
w akcjach organizowanych w ramach: Akademii Zdrowego Przedszkolaka, Kubusiowych Przyjaciół Natury,
Akademii Aquafresh propagujących zdrowy tryb życia oraz poszanowanie przyrody. Ponadto edukacja
prozdrowotna prowadzona jest poprzez wdrażanie u dzieci nawyku codziennego mycia zębów, odwiedzanie
gabinetu dentystycznego, prowadzenie w przedszkolu badań stomatologicznych – przesiewowych, utrwalanie
u dzieci nawyków higienicznych. Rodzice, a także obserwujący różnorodne zajęcia prowadzone w przedszkolu
stwierdzili, że nauczyciele w przedszkolu stwarzają dzieciom możliwość dokonywania wyboru i podejmowania
decyzji.
Obszar badania: Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w
razie potrzeb.
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. Dyrektor
w wywiadzie stwierdził, że
w przedszkolu prowadzony jest monitoring działań wychowawczych poprzez:
obserwację zachowań dzieci, rozmowy z rodzicami, uwzględnienie treści wychowawczych wynikających
z programu wychowania zawartych w miesięcznych planach nauczycieli, powszechność realizacji programu
wychowawczego we wszystkich grupach wiekowych, uwzględnienie w planowaniu miesięcznym treści z zakresu
bezpieczeństwa i profilaktyki. Działania wychowawcze są poddawane analizie i ocenie, poprzez monitoring
podstawy programowej, sprawozdawczość półroczną i roczną. W każdej grupie wiekowej prowadzona jest
analiza
i ocena
działań
wychowawczych
na podstawie
obserwacji,
rozmów
indywidualnych
i wywiadu
z rodzicami. Nauczyciele dokonują analizy działań podejmowanych dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania
właściwych zachowań podczas prowadzonych rozmów i dyskusji odbywających się w czasie zebrania rady
pedagogicznej. Wymieniają swoje doświadczenia podczas rozmów z koleżankami i rodzicami. Formułują
wnioski, które wykorzystywane są do planowania dalszej pracy. Efekty działań wychowawczych są oceniane
na podstawie reakcji dzieci na określone sygnały, informacji zwrotnej - jak respektują określone zasady.
Z wypowiedzi nauczycieli wynika, że w przedszkolu zaistniała potrzeba modyfikowania działań wychowawczych
w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb. Związane było to z udzieleniem większego wsparcia dzieciom
sygnalizującym trudności w przezwyciężeniu barier adaptacyjnych pojawiających się w początkowym okresie
uczęszczania do przedszkola. Wprowadzone działania wychowawcze okazały się pomocne i w krótkim czasie
umożliwiły dzieciom pokonanie tych barier oraz dalsze, prawidłowe funkcjonowanie w grupie przedszkolnej.
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
27/30
Ponadto,
w innych
rozpoznanych
przypadkach,
wykorzystano
wnioski
z monitorowania
sytuacji
dzieci
i rozszerzono zakres działań wychowawczych, które następnie prowadzono w porozumieniu z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną i w efekcie przyniosło to pozytywne skutki, tym samym wskazując na użyteczność
sformułowanych wniosków z monitorowania.
Obszar badania: W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania
wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych
zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.
W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym
mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich
skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. Nauczyciele w wywiadzie wyjaśnili, w jaki sposób rodzice są
włączani do analizy, oceny i modyfikacji działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń
i wzmacnianie właściwych zachowań. Podkreślili to, że duże znaczenie ma systematyczna współpraca, którą
prowadzą z rodzicami. W celu określenia właściwych zasad tej współpracy na początku każdego roku szkolnego
przekazywane są rodzicom informacje, wynikające z przepisów prawa, a także wynikające ze specyfiki
„Leśnego” Przedszkola. Działania te poprzedzone są aktywnością placówki podejmowaną w sierpniu, tj. przed
oficjalnym rozpoczęciem roku szkolnego podczas, tzw. dni adaptacyjnych, w czasie których można uczestniczyć
w spotkaniach z pedagogiem, psychologiem, logopedą, nauczycielami z sąsiadującej z przedszkolem - Szkoły
Podstawowej
Nr
3
w Policach,
a ponadto
skorzystać
z konsultacji
indywidualnych.
Podczas
dalszej
systematycznej współpracy z rodzicami placówka podejmuje działania wychowawcze, w tym mające na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Odbywa się to poprzez różnorodną aktywność
dzieci uczestniczących w akcjach charytatywnych, których celem jest niesienie pomocy potrzebującym wsparcia,
a także w akcjach podejmowanych w celu rozbudzania u dzieci świadomości społecznej, ekologicznej oraz
wrażliwości na potrzeby zwierząt. Rodzice są włączani w szereg przedsięwzięć odbywających się na terenie
przedszkola i poza nim. Wynikają one z przyjętego, wspólnie z nimi, do realizacji rocznego planu pracy
placówki, który zakłada np. organizację różnego rodzaju imprez okolicznościowych związanych z porą roku,
świętami, uroczystościami; organizację Festynu Rodzinnego; prezentowanie ciekawych zawodów; czytanie
bajek dla dzieci w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”; przygotowanie przedstawień teatralnych dla
dzieci pt. „Królewna Śnieżka”, „Czerwony Kapturek”; udział w różnorodnych konkursach: „Dziwaki – Cudaki”,
„Ozdoby świąteczne” oraz w koncercie charytatywnym dla Polickiego Hospicjum Domowego. Informacje
o ciekawej współpracy przedszkola z rodzicami dotyczącej podejmowanych działań wychowawczych często
przekazywane są za pośrednictwem Telewizji Kablowej w Policach. Z wypowiedzi dyrektora i nauczycieli wynika,
że rodzice mają realny wpływ na działania podejmowane w placówce. Rodzice wypowiadają się podczas
organizowanych dla nich spotkań z wychowawcą danej grupy dzieci oraz anonimowo w ankietach. W ten sposób
zapewnia
się
prowadzonych
rodzicom
działań
możliwość
oceniania
wychowawczych
działalności
wynikających
przedszkola
z Programu
i wpływania
Wychowawczego
na modyfikowanie
oraz
coroczne
opracowywanie dla każdej grupy dzieci Kodeksu Grupowego, który zawiera zasady, normy prawa i obowiązki
postępowania w niej. Wszystkie działania podejmowane w trakcie realizacji są konsultowane i analizowane
z rodzicami. Umożliwia się rodzicom obserwowanie i analizowanie zachowania ich dziecka w grupie, a co za tym
idzie
uzyskują
oni
wskazówki
do pracy
z dzieckiem
w domu.
Podczas
wywiadu
rodzice
potwierdzili,
że w przedszkolu, wspólnie z nimi, na bieżąco analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym
mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
28/30
Obszar badania: Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. Obserwacja prowadzonych
zajęć pozwala stwierdzić, że w przedszkolu dzieci są samodzielne w: doborze koleżanek lub kolegów do zabawy,
wyborze sposobu odpoczywania, sposobu pracy i zabawy. Ponadto dzieci mają w przedszkolu pozostawioną
przestrzeń do samodzielności. Opiekują się roślinami oraz zwierzętami wymagającymi pomocy.
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
29/30
Raport sporządzili
●
Iwona Matyjanowska
●
Agnieszka Stroynowska
Kurator Oświaty:
........................................
Leśne Przedszkole Publiczne nr 6
30/30

Podobne dokumenty