ulotka informacyjna

Komentarze

Transkrypt

ulotka informacyjna
Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzgów!
Z dniem 01 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która
wprowadza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym założeniem tego systemu jest przejęcie przez
gminę obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych . Nowy system gospodarki odpadami zacznie
obowiązywać od dnia 01 lipca 2013 r. Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmie się firma
wyłoniona w ramach zorganizowanego przez gminę przetargu, mieszkańcy natomiast będą wnosili na rzecz gminy opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy naszej gminy
uiszczą po raz pierwszy w terminie do 10 sierpnia 2013r. Kolejne opłaty dokonywać będziemy za miesiąc kalendarzowy do
10 dnia każdego następnego miesiąca.
Stawka opłaty wynosi:
- w przypadku segregowania odpadów 7 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
- w przypadku nie segregowania odpadów 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Informujemy, iż wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w Kasie Urzędu Miejskiego w
Rzgowie (Plac 500-lecia 22) lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Rzgowie:13 1240 3435 1111 0010 5073 5708
Zasady segregacji śmieci
Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce,
aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, aby znów stał się
użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i oszczędzasz swoje pieniądze. Przepisy nowej
ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Zatem segregacja to czysty zysk.
Worki do segregacji odpadów
worek niebieski (szkło)-120 l – ZIELONY - FIRMA JUKO
wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po
kosmetykach.
nie wrzucamy: porcelany i ceramiki, szkła stołowego, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, żarówek,
reflektorów, izolatorów, szkła żaroodpornego, szkła okularowego, szyb samochodowych i okiennych, doniczek, luster,
ekranów i lamp telewizyjnych.
worek biały (makulatura)-120 l – NIEBIESKI - FIRMA JUKO
wrzucamy: gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy , kartony i tekturę oraz
zrobione z nich opakowania.
nie wrzucamy: kartonów i tektury pokrytych folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach) , tłustego
i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po
napojach),kalki , papieru termicznego i faksowego , tapety, odpadów higienicznych (np. waciki, podpaski, pieluchy).
worek żółty (tworzywo sztuczne np. plastik, metal) -120 l – ŻÓŁTY – FIRMA JUKO
wrzucamy: puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po
kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach margarynach),
plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych , puszki po napojach konserwach , drobny złom żelazny oraz
drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).
nie wrzucamy: butelek po olejach spożywczych i samochodowych; opakowań po smarach, olejach spożywczych czy
silnikowych, styropianu, gumy, butelek z jakąkolwiek zawartością ,puszek po farbach ,baterii, opakowań po aerozolach,
lekach, opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych, sprzętu AGD.
worek zielony (odpady zielone ulegające biodegradacji)-120 l – BRĄZOWY – FIRMA JUKO
Pozostałe po segregacji odpady komunalne powinny być traktowane jako zmieszane i wrzucane do znormalizowanego
pojemnika o pojemności od 110 l.
Częstotliwość odbioru odpadów
Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (na której zamieszkują mieszkańcy) opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się każdą ilość odpadów komunalnych oraz następujące ich rodzaje,
według poniżej określonych warunków:
1) odbieranie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie:
a) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej- raz na 2 tygodnie;
b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej – raz na tydzień,
2) odbieranie selektywnie zbieranych odpadów (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych) odbywać się będzie
z następującą częstotliwością:
a) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej- raz na miesiąc;
b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej- raz na dwa tygodnie,
3) odpady zielone ulegające biodegradacji mogą być kompostowane na terenie posesji lub w przypadku braku takiej
możliwości przekazywane zgodnie z harmonogramem prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów:
a) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej- raz na dwa tygodnie;
b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej- raz na tydzień.
W celu przyjęcia odpadów komunalnych, selektywnie zebranych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, oraz pozostałych odpadów komunalnych w tym: makulatura; tworzywa sztuczne; szkło, tworzy się
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Rzgowie ul. Ogrodowa 115
(teren gminnego składowiska odpadów).
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-15.00.
Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest koniecznie poza
harmonogramem.
Odpady wielkogabarytowe od właścicieli nieruchomości będą odbierane w ramach zbiórek prowadzonych przez
prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych co najmniej dwa razy w roku, w ustalonych
terminach, mogą być również przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne będą odbierane od mieszkańców w ramach
zbiórek prowadzonych przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych co najmniej dwa razy
w roku w ustalonych terminach, mogą być również przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych oraz do innych punktów odbioru.
Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane będą
w ilości do 500 kg rocznie na każdą nieruchomość zamieszkałą, na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela
nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady, z którym Gmina Rzgów zawarła umowę na odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Chemikalia i opony wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych będą odbierane w ramach zbiórek prowadzonych
przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych co najmniej dwa razy w roku, w ustalonych
terminach, mogą być również przekazywany do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych .Przeterminowane
leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach lub innych miejscach wyznaczonych na terenie
gminy.
Pytania i odpowiedzi
Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty.
Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?
Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina. Nie będzie można
jednak zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek
powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania
odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.
Czy stawka opłaty za wywóz odpadów może zostać zmieniona w trakcie roku?
Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o
zmianie stawki opłaty.
Do którego worka powinno się wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
Do żółtego worka na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na
swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.
Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?
Gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do
zorganizowania punktów zbiórki elektro-śmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia
się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.).

Podobne dokumenty