pobierz - AWF Katowice

Komentarze

Transkrypt

pobierz - AWF Katowice
Egzamin Dyplomowy
Kierunek Zarządzanie
Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania.
Dotyczy wszystkich specjalności.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Przedstaw różne modele procesu podejmowania decyzji w zarządzaniu. Na
wybranym przykładzie z zarządzania scharakteryzuj proces podejmowania decyzji
oraz przedstaw wpływ czynników instytucjonalnych, organizacyjnych
osobowościowych na proces podejmowania decyzji.
Przedstaw główne kierunki i szkoły teorii organizacji i nauk o zarządzaniu.
Wskaż, które zasady i metody szkoły klasycznej oraz behawioralnej mają
zastosowanie we współczesnych organizacjach.
Jak można zdefiniować małe i średnie przedsiębiorstwo? Jakie kryteria decydują
o wyodrębnieniu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)? Omów rolę MSP
w gospodarce rynkowej. Wskaż bariery rozwoju sektora MSP w Polsce.
Dokonaj analizy pojęcia globalizacji i opisz jej wpływ na działalność wybranej
organizacji. Jakie znaczenie ma globalizacja w kształtowaniu i wdrażaniu strategii
organizacji?
Omów założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Podaj
przykłady wdrażania i realizowania strategii CSR w praktyce.
Postaw się w roli menedżera do spraw marketingu w wybranej organizacji
i zaproponuj instrumenty marketingowe (produkt, promocja, cena, dystrybucja)
właściwe z punktu widzenia realizowanej strategii firmy.
Podaj i opisz zasady funkcjonowania w obrocie finansowym instrumentów
tj. weksel, czek, obligacje, akcje, udziały.
Kryzys
gospodarczy
wymusił
na
wielu
organizacjach
działania
restrukturyzacyjne. Wymień i scharakteryzuj metody restrukturyzacji organizacji.
Wymień i opisz przykłady restrukturyzacji ratunkowej i rozwojowej, a także
określ różnice między nimi.
Organizacja wdrożyła system zarządzania, jakością. Wymień i scharakteryzuj
metody, jakie może zastosować w celu doskonalenia jakości produktów oraz
usprawniania procesów. Wymień oraz scharakteryzuj metody monitorowania
jakości produktów i procesów w organizacji.
Omów obszary zarządzania zasobami ludzkimi organizacji. Jak powinien
wyglądać proces wprowadzania i adaptacji pracownika w organizacji? Omów rolę
coachingu i mentoringu dla procesu adaptacji pracowniczej.
Zarządzasz małą organizacją – zaproponuj metody i techniki motywowania
pracowników, właściwe z punku widzenia strategii realizowanej w Twojej
organizacji.
Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w zróżnicowanym i zmieniającym się
otoczeniu, które z czynników otoczenia są zależne, a które niezależne od
przedsiębiorstwa wyjaśnij na przykładzie.
Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej wybierz najbardziej odpowiednią
formę prawną. Uzasadnij swój wybór.
14. Zaproponuj sposób ewidencjonowania i rozliczania kosztów działalności
operacyjnej oraz wariant sporządzania rachunku zysków i strat w małym
przedsiębiorstwie handlowym.
15. Na przykładach scharakteryzuj jaki wpływ ma kultura organizacyjna na proces
zarządzania organizacją.
16. Jesteś menadżerem do spraw promocji w organizacji, zaproponuj instrumenty
promocji – mix właściwe z punktu widzenia realizowanej strategii marketingowej.
17. Wymień rodzaje innowacyjności oraz omów na czym polega innowacyjność
organizacji na wybranych przykładach.
18. Zarządzasz małą organizacją, jakie zastosujesz metody kształtowania cen oraz
kryteria różnicowania cen.
19. Za pomocą kryteriów segmentacji rynku dokonaj charakterystyki rynku
docelowego wybranej organizacji.
20. Omów rolę i zadania banku centralnego. Jaka jest różnica pomiędzy bankiem
centralnym a bankami komercyjnymi?
21. Omów metody badań marketingowych. Na wybranym przykładzie scharakteryzuj
etapy procesu badań marketingowych.
22. Omów przesłanki, ograniczenia i funkcjonowanie informatycznych systemów
zarządzania.
23. Wyjaśnij pojęcie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy. Jakie są
najważniejsze źródła takiej przewagi? Kiedy mówimy o trwałej przewadze
konkurencyjnej opartej na wiedzy? Omów najważniejsze elementy systemu
zarządzania wiedzą.
24. Podaj podobieństwa i różnice pomiędzy korporacją a koncernem na wybranych
przykładach.
25. Przedstawić rolę państwa w systemie gospodarczym w aspekcie mikroi makroekonomicznym.
Specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią.
Grupa problemowa – Planowanie, organizacja i realizacja zarządzania w turystyce
hotelarstwie i gastronomii na różnych szczeblach zarządzania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Opisz touroperatora jako podmiot rynku turystycznego – pojęcie, rola, zadania.
Jakimi cechami powinien charakteryzować się markowy produkt turystyczny?
Scharakteryzuj agencję turystyczną jako podmiot rynku turystycznego – definicja,
zadania, zakres odpowiedzialności.
Na przykładzie wybranego surowca opisz rodzaje zagrożeń jakie mogą być w nim
zidentyfikowane oraz sposoby ich przeciwdziałaniu zgodnie z wymaganiami
HACCP.
Jaka ustawa określa kompetencje samorządów w zakresie turystyki i jakie
wyznacza im zadania.
Podaj co mogłoby się stać produktem markowym w Twojej najbliższej okolicy.
Uzasadnij swój wybór.
Przedstaw biura podróży jako podmioty rynku turystycznego – typologia, rozwój
na świecie i w Polsce, współczesne formy, zadania i obowiązki.
W jaki sposób biuro turystyczne może dokonać pomiaru jakości świadczonych
usług i poziomu satysfakcji swoich klientów podaj przykłady.
Wymień i omów etapy planowania imprezy turystycznej na dowolnym
przykładzie, oraz omów relacje z podmiotami, do jakich zobowiązany jest
organizator imprezy turystycznej.
Scharakteryzuj współczesne narzędzia promocji wykorzystywane w promocji
gmin, miast i regionów na wybranym przykładzie.
Omów wpływ zagospodarowania turystycznego na rozwój turystyki miasta lub
regionu na wybranym przykładzie.
Scharakteryzuj Internet jako kanał dystrybucji usług turystycznych. Podaj jego
wady i zalety.
Scharakteryzuj hotel jako podmiot współczesnego rynku turystycznego –
definicje, funkcje, kryteria kategoryzacji, sieci hotelowe, rozwój na świecie
i w Polsce, podaj przykłady.
Scharakteryzuj restauracje na rynku turystycznym – definicje, rozwój w Polsce;
na przykładzie przedstaw segmentację rynku i wybierz atrakcyjny rynek docelowy
oraz uzasadnij wybór.
Wymień i omów organizacje turystyczne, które mają największy wpływ w rozwój
turystyki w Polsce i na świecie.
Omów znaczenie przedsiębiorczości społecznej (ekonomii społecznej) i podaj
możliwości
wykorzystania jej w turystyce, gastronomii i hotelarstwie.
Omów
znaczenie
benchmarkingu
i
outsourcingu
w
zarządzaniu
przedsiębiorstwem
turystycznym.
Scharakteryzuj kanał dystrybucji usług turystycznych – definicja, przykłady
współczesnych kanałów dystrybucji dla różnych podmiotów funkcjonujących na
rynku turystycznym.
Omów funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki w Polsce i na świecie,
wyzwania, perspektywy rozwoju.
20. Przedsiębiorca planuje otwarcie nowej restauracji. Jakie powinien podjąć
działania uwarunkowane przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa procesów
produkcyjnych oraz ochrony konsumenta?
21. Przedstaw i omów genezę i wkład organizacji turystycznych w rozwój turystyki
(PTTK, POT, PIT, PART, WTO).
22. Omów cenę jako narzędzie w zarządzaniu marketingowym firmą turystyczną –
definicja, funkcje ceny, przykłady cen w turystyce, strategie kształtowania cen
hoteli na rynku turystycznym.
23. Omów korzyści dla społeczności lokalnej wynikające ze statusu "gminy
uzdrowiskowej".
24. Omów kształtowanie i pomiar jakości świadczonych usług i poziomu satysfakcji
swoich klientów – przykłady i zastosowanie na rynku turystycznym.
25. Rozumiejąc znaczenie zrównoważonego rozwoju zaproponuj metody
proekologicznej działalności hotelu.
Specjalność: zarządzanie sportem.
Grupa problemowa – Planowanie, organizacja i realizacja zarządzania w sporcie
na różnych szczeblach zarządzania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Wymień i opisz etapy projektowania imprez sportowych.
Scharakteryzuj obowiązki organizatora imprezy sportowej z punktu widzenia
zapewnienia warunków bezpieczeństwa.
Wymień i opisz niezbędne elementy wniosku dotyczącego wydania decyzji na
organizację imprez masowych.
Wymień i omów rodzaje imprez sportowych.
Opisz elementy kosztorysu organizacji imprezy sportowej.
Wymień i omów rodzaje systemów rozgrywek.
Omów wzajemne związki i oddziaływanie turystyki i sportu na wybranych
przykładach.
Scharakteryzuj cechy usług decydujące o specyfice produktu sportowego.
Przedstaw pomysł na nowy produkt sportowy miasta lub regionu,
z uwzględnieniem rynku docelowego.
Scharakteryzuj najważniejsze źródła środków finansowych na wybranym
przykładzie podmiotu sportowego.
Przedstaw innowacyjne możliwości wykorzystania infrastruktury sportowej po
Euro 2012.
Dokonaj analizy SWOT dla wybranej organizacji sportowej.
Olimpiada a igrzyska – analiza pojęć na tle historycznym i ich współczesne
znaczenie.
Jaka jest potrzeba i przydatność zastosowania koncepcji marketingu w sporcie.
Najwybitniejsze indywidualności w historii polskiego sportu na wybranych
przykładach (uzasadnij wybór określonych postaci).
Igrzyska olimpijskie o szczególnym znaczeniu pozytywnym i negatywnym
w dziejach nowożytnego olimpizmu i ich konsekwencje ( uzasadnij wybór).
Fair play i jego znaczenie we współczesnym sporcie.
Scharakteryzuj struktury organizacyjne sportu na szczeblu administracji rządowej
i samorządowej.
Omów relacje z podmiotami, do jakich zobowiązany jest organizator imprezy
sportowej.
Przedstaw i oceń rozwój i wielkość infrastruktury sportowej w Twoim mieście lub
regionie.
Na wybranych przykładach wskaż różnice pomiędzy uczestnictwem w sporcie,
turystyce i rekreacji.
Wymień podstawowe akty prawne regulujące działalność organizacji sportowych.
Omów, w jaki sposób elementy otoczenia zewnętrznego mogą wpłynąć na
funkcjonowanie organizacji sportowej.
Zaplanuj jednodniową promocję dla nowego fitness klubu zlokalizowanego
w dużym mieście.
Omów
znaczenie
benchmarkingu
i
outsourcingu
w
zarządzaniu
przedsiębiorstwem sportowym.
Specjalność: zarządzanie kryzysowe.
Grupa problemowa – Planowanie, organizacja i realizacja zarządzania
kryzysowego na różnych szczeblach zarządzania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Wojna rosyjsko-ukraińska, rodzaj i skala zagrożeń dla Polski.
Otwarte granice – zagrożenia i wyzwania dla państw jednoczącej się Europy.
Charakterystyka krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, monitorowania,
powiadamiania i ostrzegania przed zagrożeniami.
Wymień i omów istniejące w RP systemy obronne – aspekt prawno-polityczny,
społeczny, ekonomiczny, militarny.
Do czego zobowiązuje obecność RP w strukturach i organizacjach
międzynarodowych? (wymień te organizacje z nazwy i zasięgu ich oddziaływania
w skali ponadnarodowej).
Kto w RP może wprowadzić stany: wyjątkowy, wojenny, klęski żywiołowej i co
to oznacza w praktyce.
Wymień rodzaje służb realizujących z mocy prawa zadania w ramach akcji
ratowniczych.
Istota wychowania dla bezpieczeństwa – odpowiedzialność państwa i powołanych
do tego celu instytucji oraz rola w tym zakresie rodziny.
Klęski żywiołowe i katastrofy w świetle regulacji prawnych i organizacyjnych,
obowiązujący system ochrony ludności i obrony cywilnej.
Omów podstawowe zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego na wszystkich
szczeblach administracji rządowej i samorządowej.
Terroryzm w języku „naszej ery” stał się hasłem dnia. Co jest rzeczywistym
podłożem nastrojów społecznych kształtowanych w wyniku stałego posługiwania
się tym hasłem w środkach masowego komunikowania i wszelkiego, innego
przekazu?
Czemu służy dokument i kto jest zobowiązany do opracowywania i wdrażania
w życie Planu Zarządzania Kryzysowego?
Czym jest strategia a czym doktryna obronna RP, kto je tworzy i czemu służą
zawarte w obu dokumentach treści i wartości szczegółowe.
Co rozumiesz przez zagrożenia cywilizacyjne a co przez naturalne? Zakreśl
prognozę możliwych zagrożeń dla Polski w XXI stuleciu.
Jakie zadania realizują Zespoły Zarządzania Kryzysowego oraz Centra
Zarządzania Kryzysem (na jakim szczeblu występują, obowiązki i kompetencje,
podporządkowanie organizacyjne).
Jakie czynniki tworzą pożądane i patologiczne nastroje społeczne na tle
bezpieczeństwa publicznego?
Czy pojęcie „cyberwojna” odnoszone do cyberprzestrzeni – globalnej
i regionalnej przestrzeni bezpieczeństwa znajduje uregulowanie konwencjonalne?
Uzasadnij stan tego zagrożenia jeśli uznajesz, że „tak” lub „nie”.
Omów na wybranym przykładzie zakres czynności kierującego akcją ratunkową
oraz rolę podporządkowanych temu służb.
Komu powierzana jest odpowiedzialność za koordynację działań na rzecz
likwidacji skutków klęsk żywiołowych? (podaj przykłady).
20. Jaką rolę w systemie obronnym RP spełnia obrona cywilna – opisz obowiązujące
w tej mierze uwarunkowania prawne i administracyjne.
21. Polska gospodarka w aspekcie dostępu do źródeł energii, zagrożenia i możliwości
rozwojowe”.
22. Terroryzm międzynarodowy – stan zagrożeń, fakty i zdarzenia, reakcja
społeczności międzynarodowej. Zagrożenia dla Polski.
23. Co w polityce , gospodarce, w finansach państw i narodów oznacza przekroczenie
liczby 7 mld populacji w globalnej przestrzeni bezpieczeństwa, rozwoju
i współpracy?
24. Czym jest zjawisko przestępczości zorganizowanej – skala, zasięg,
charakterystyczne przykłady i sposoby przeciwdziałania.
25. Narodowe Siły Rezerwy, stan w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania
a żywotne potrzeby obronności państwa.
Specjalność: zarządzenie w fizjoterapii i sporcie osób
niepełnosprawnych.
Grupa problemowa – Planowanie, organizacja i realizacja zarządzania w fizjoterapii
i sporcie osób niepełnosprawnych na różnych szczeblach zarządzania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Definiowanie i klasyfikacja niepełnosprawności (osoba niepełnosprawna, rodzaje
niepełnosprawności, stopnie niepełnosprawności).
Na wybranym przykładzie opisz rolę fundacji i stowarzyszeń w życiu osób
niepełnosprawnych.
Dokonaj analizy SWOT wybranej placówki ochrony zdrowia lub klubu
sportowego (fundacji, stowarzyszenia) osób niepełnosprawnych.
Scharakteryzuj strukturę i zadania aktualnie obowiązującego w Polsce systemu
ochrony zdrowia.
Chcesz założyć placówkę fizjoterapeutyczną klub sportowy osób
niepełnosprawnych – zaproponuj właściwą formę organizacyjno-prawną, określ
etapy założenia działalności w wybranej formie.
Na wybranych przykładach określ formy prawne działalności zakładów opieki
zdrowotnej.
Rola i zadania menedżera zakładów opieki zdrowotnej.
Określ relacje z podmiotami, do jakich jest zobowiązany prowadzący klub
sportowy zrzeszający osoby niepełnosprawne.
Określ relacje z podmiotami, do których zobowiązany jest organizator imprezy
sportowej dla osób niepełnosprawnych.
Jaki jest poziom uczestnictwa osób niepełnosprawnych w sporcie, rekreacji
w zależności od wieku, płci, miejsce zamieszkania, dochodów i innych zmiennych
– podaj przykłady.
Na wybranych przykładach określ wpływ barier, na uczestnictwo osób
niepełnosprawnych w sporcie i rekreacji (ekonomicznych, wynikających ze stanu
zdrowia,
relacji
ze
środowiskiem,
fizycznych,
architektonicznych
i urbanistycznych).
PFRON, jego cele i zadania oraz możliwości współfinansowania, dofinansowania
ze środków PFRON działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Determinanty uczestnictwa osób niepełnosprawnych w sporcie, turystyce
i rekreacji.
Sport, rekreacja, turystyka jako elementy rehabilitacji społecznej, integracji osób
niepełnosprawnych ze społeczeństwem – podaj przykłady.
Scharakteryzuj obowiązki organizatora imprezy sportowej z punktu widzenia
zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz zaproponuj rozwiązania, które mogą
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa przy wejściu na imprezę masową.
Wymień i opisz niezbędne elementy wniosku dotyczącego wydania decyzji na
organizację imprez masowych.
Rola Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji międzynarodowych
w kształtowaniu systemów ochrony zdrowia.
Scharakteryzuj współczesne narzędzia promocji wykorzystywane do promocji
klubów sportowych na wybranych przykładach.
19. Przedstaw pomysł na nowy produkt sportowy w Twoim mieście lub regionie,
z uwzględnieniem rynku docelowego oraz możliwości regionu lub miasta
z którego pochodzisz.
20. Zaplanuj jednodniową promocję dla nowego fitness klubu zlokalizowanego
w dużym mieście.
21. Dlaczego istnieją organizacje non-profit i dlaczego przeważają one w opiece
zdrowotnej i w sporcie osób niepełnoprawnych?
22. Omów możliwość wykorzystania Outsourcingu w usługach medycznych.
23. Omów możliwości wykorzystania współczesnych koncepcji zarządzania
w ochronie zdrowia.
24. Wymień i scharakteryzuj wskaźniki pozwalające ocenić kondycję finansową
zakładu opieki zdrowotnej lub organizacji sportowej.
25. Określ korzyści i koszty związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością
w zakładzie opieki zdrowotnej. Przed jakimi barierami stoją te jednostki
próbujące wdrożyć system zarządzania jakością?
Specjalność: zarządzanie usługami zdrowotnymi.
Grupa problemowa – Planowanie, organizacja i realizacja zarządzania w usługach
zdrowotnych na różnych szczeblach zarządzania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Scharakteryzuj strukturę i zadania systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Omów gospodarkę finansową NFZ oraz system kontraktowania świadczeń
zdrowotnych.
Wymień i omów systemy informacyjne wspomagające funkcjonowanie placówek
ochrony zdrowia.
Na wybranych przykładach określ na czym polega specyfika marketingu usług
zdrowotnych.
Charakterystyka, funkcje publicznych i niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej w Polsce – podobieństwa i różnice.
Dokonaj analizy SWOT wybranej placówki ochrony zdrowia.
Na wybranych przykładach określ formy prawne działalności zakładów opieki
zdrowotnej.
Określ korzyści i koszty związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością
w zakładzie opieki zdrowotnej. Przed jakimi barierami stoją te jednostki
próbujące wdrożyć system zarządzania jakością?
Rola i zadania menedżera zakładów opieki zdrowotnej.
Wymień i omów zadania organizacji międzynarodowych zajmujących się
problemami zdrowia.
Jakie ustawy regulują odpowiedzialność zawodową personelu medycznego
w świetle prawa?
Omów rolę samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia
Omów zadania państwa w zakresie ochrony zdrowia zgodne z zapisem
w Konstytucji RP.
Na czym polega segmentacja na rynku usług zdrowotnych?
Omów możliwości wykorzystania współczesnych koncepcji zarządzania
w ochronie zdrowia.
Jakie metody analizy strategicznej mogą wykorzystywać jednostki ochrony
zdrowia?
Jaki jest wpływ uzgodnień NFZ na politykę marketingową jednostki ochrony
zdrowia?
Jakie znaczenie w odnowie biologicznej mają Ośrodki SPA & Wellness?
Omów współudział społeczeństwa w ochronie zdrowia.
Na czym polegają demograficzne uwarunkowania stanu zdrowia?
Wymień i omów cele dotyczące czynników ryzyka i działania w zakresie
promocji zdrowia.
Źródła finansowania opieki zdrowotnej w Polsce.
Podaj i omów charakterystyczne cechy usług zdrowotnych.
Omów możliwość wykorzystania Outsourcingu w usługach medycznych.
Wymień podstawowe akty prawne regulujące działalność zakładów opieki
zdrowotnej.

Podobne dokumenty