Podsumowanie wiadomości o funkcji WYSZUKAJ

Komentarze

Transkrypt

Podsumowanie wiadomości o funkcji WYSZUKAJ
Microsoft Excel
Podsumowanie wiadomości o funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO
Działanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO można przedstawid następująco: „Oto wartośd. Przejdź do innej lokalizacji, znajdź wartośd zgodną z podaną, a następnie pokaż wyrazy
lub liczby znajdujące się w komórce odpowiadającej zgodnej wartości”. Można też traktowad tę trzecią wartośd (nr_indeksu_kolumny) jako wynik wyszukiwania. Pierwsze trzy
argumenty funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO są wymagane. Ostatni jest opcjonalny, ale jego pominięcie powoduje, że przyjmuje domyślnie wartośd PRAWDA.
WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana_wartość; tabela_tablica; nr_indeksu_kolumny; [przeszukiwany_zakres])
Przykłady
Opis
Jakiej wartości szukasz?
Gdzie chcesz szukad?
To jest szukana wartośd.
Zgodna z nią wartośd będzie
szukana przez program Excel
w skrajnej lewej kolumnie
tabeli odnośników.
To jest tabela odnośników.
Jeśli planowane jest
skopiowanie formuły
z funkcją
WYSZUKAJ.PIONOWO,
należy użyd odwołao
bezwzględnych, aby
„zablokować” zakres.
Odwołanie do komórki
=WYSZUKAJ.PIONOWO
(A2;$D$2:$G$145;4;0)
Zakres
(odwołanie bezwzględne)
=WYSZUKAJ.PIONOWO
(A2;D$2:$G$15;4;0)
Tekst lub liczba
=WYSZUKAJ.PIONOWO
("DI-328";A2:D6;3;FAŁSZ)
=WYSZUKAJ.PIONOWO
("Tomasz Bator";
A2:D6;3;FAŁSZ)
=WYSZUKAJ.PIONOWO
(0,7;A2:C10;3;FAŁSZ)
Nazwany zakres
=WYSZUKAJ.PIONOWO
(021345;DaneSprzedaży
2010;4;0)
Odwołanie do arkusza
=WYSZUKAJ.PIONOWO
(A2;Oceny!
$D$2:$C$10;3;PRAWDA)
Odwołanie do skoroszytu
=WYSZUKAJ.PIONOWO(G2;
[Produkty.xlsx]Arkusz1!
$A$2:$C$200;3;FAŁSZ)
© 2010 by Microsoft Corporation.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Która kolumna zawiera wynik
wyszukiwania?
Ta wartośd jest wyświetlana w
komórce zawierającej formułę
funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.
Aby określid, który numer
powinna mied ta kolumna,
należy policzyd kolumny w
tabeli, zaczynając od 1.
Czy szukana wartośd ma byd
dopasowaniem dokładnym (FAŁSZ
lub 0) lub czy może byd dopasowaniem
przybliżonym (PRAWDA lub 1), jeśli
dopasowanie dokładne nie istnieje?
W przypadku wartości PRAWDA
w celu uzyskania poprawnych
wyników należy posortowad lewą
kolumnę w kolejności rosnącej.
Liczba
=WYSZUKAJ.PIONOWO
(A2;$D$2:$G$145;2;0)
Dokładne dopasowanie
=WYSZUKAJ.PIONOWO("Tomasz
Bator";$D$2: $G$145;4;FAŁSZ)
=VLOOKUP
(A2,$D$2:$G$145, 3, 0)
Dokładne dopasowanie
=WYSZUKAJ.PIONOWO("Tomasz
Bator"; $D$2:$G$145;4;0)
=WYSZUKAJ.PIONOWO
(A2;$D$2:$G$145;3;0)
Przybliżone dopasowanie
=WYSZUKAJ.PIONOWO
(Sprzedaż;Stawki
2010;3;PRAWDA)
W podanych przykładach
kolumna D ma numer 1, E ma
numer 2, F ma numer 3 itd.
Przybliżone dopasowanie
=WYSZUKAJ.PIONOWO
(Sprzedaż;Stawki 2010;3;1)
Przybliżone dopasowanie
=WYSZUKAJ.PIONOWO
(Sprzedaż;Stawki2010;3)
Microsoft Excel
Podsumowanie wiadomości o funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO
Czas sprawdzid, jak działa formuła funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Załóżmy, że istnieje skoroszyt z danymi dotyczącymi witryny sieci Web. Skoroszyt zawiera arkusz Liczba wyświetleo
strony (z unikatowymi identyfikatorami poszczególnych stron witryny oraz liczbami ich wyświetleo) oraz arkusz Strony (z identyfikatorami i odpowiadającymi im nazwami stron).
Naszym celem jest znalezienie i wyświetlenie nazw stron zgodnych z odpowiednimi identyfikatorami. Szczegółowe objaśnienie tego przykładu przedstawiono na stronie 3.
WYSZUKAJ PIONOWO(A2; STRONY!$A$2:$B$39; 2; FAŁSZ)
1
W arkuszu Liczba
wyświetleń strony formuła
WYSZUKAJ.PIONOWO w komórce
B2 wysyła do programu Excel
żądanie pobrania wartości
z komórki A2, przełączenia do
arkusza Strony i znalezienia
dopasowania.
Argument FAŁSZ na koocu
formuły informuje program Excel
o tym, że dopasowanie musi byd
dokładne.
2
Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO wyszukuje
w skrajnej lewej kolumnie z komórkami
A2–B39 arkusza Strony wartośd zgodną
z wartością w komórce A2 z arkusza Liczba
wyświetleo strony.
Jeśli taka wartośd istnieje, formuła
przechodzi do kolumny 2 (Nazwa strony)
w celu pobrania odpowiedniej nazwy
strony.
© 2010 by Microsoft Corporation.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
3
W arkuszu Liczba
wyświetleń strony
w komórce zawierającej
formułę zostanie
wyświetlona nazwa strony
znaleziona przez
program Excel.
Microsoft Excel
Podsumowanie wiadomości o funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO
Czas sprawdzid, jak działa formuła funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Załóżmy, że istnieje skoroszyt z danymi dotyczącymi witryny sieci Web. Skoroszyt zawiera arkusz Liczba wyświetleo
strony (z unikatowymi identyfikatorami poszczególnych stron witryny oraz liczbami ich wyświetleo) oraz arkusz Strony (z identyfikatorami i odpowiadającymi im nazwami stron).
Naszym celem jest znalezienie i wyświetlenie nazw stron zgodnych z odpowiednimi identyfikatorami. Graficzne objaśnienie tego przykładu przedstawiono na stronie 2.
WYSZUKAJ PIONOWO(A2; STRONY!$A$2:$B$39; 2; FAŁSZ)
W arkuszu Liczba
wyświetleo strony użyj
wartości z komórki A2
jako szukanego
terminu
W arkuszu Strony znajdź skrajną
lewą kolumnę z komórkami
A2–B39 w celu wyszukania
wartości zgodnej z wartością
w komórce A2…
po znalezieniu dopasowania
wyświetl odpowiadającą
nazwę strony
po jego wyświetleniu znajdź
dokładne dopasowanie
z wyszukiwanym terminem
Argument
Uwagi
szukana_wartośd
Jest to szukany termin lub wyraz albo szukana wartośd. W tym przykładzie szukanym terminem jest 8-cyfrowy identyfikator strony
znajdujący się w komórce A2 w arkuszu Liczba wyświetleo strony.
tabela_tablica
Jest to tabela odnośników, czyli zakres komórek, który ma zostad przeszukany. Komórki znajdują się w innym arkuszu, dlatego nazwa
arkusza (Strony) poprzedza wartości zakresu ($A$2:$B$39). Wykrzyknik (!) oddziela odwołanie do arkusza od odwołania do komórki. Aby
przeszukad zakres znajdujący się na tej samej stronie co formuła, należy usunąd nazwę arkusza i wykrzyknik. Znaki dolara w tym zakresie
wskazują, że jest on odwołaniem bezwzględnym (zablokowanym). W przypadku zablokowania tabeli odnośników program Excel zawsze
odwołuje się do komórek A2–B38, niezależnie od tego, gdzie zostanie skopiowana formuła funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.
nr_indeksu_
kolumny
Jest to kolumna w tabeli odnośników, która zawiera szukane wartości. Na przykład kolumna B w arkuszu Strony zawiera szukane nazwy
stron. Kolumna B jest drugą kolumną w zdefiniowanym zakresie komórek (A$2:$B$39), dlatego w funkcji zostanie użyta wartośd 2.
przeszukiwany_
zakres
Użycie wartości FAŁSZ oznacza, że program Excel podejmie próbę znalezienia dokładnego dopasowania identyfikatora strony. Jeśli
program Excel nie znajdzie dokładnego dopasowania, zostanie wyświetlony błąd #N/D. W przypadku użycia wartości PRAWDA lub 1 albo
pominięcia tego argumentu funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zwróci następne najniższe dopasowanie szukanego terminu. Jeśli na przykład
szukanym terminem jest liczba 96 i nie ma takiej liczby w tabeli, ale jest liczba 90, funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO uzna ją za dopasowanie
i zwróci liczbę 90 jako wynik.
© 2010 by Microsoft Corporation.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podobne dokumenty