II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi

Komentarze

Transkrypt

II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera
w Łodzi
90 – 217 Łódź, ul. Sterlinga 13
„SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU”
Tytuł zdobyty w światowej akcji upowszechniania karmienia piersią
prowadzonej przez UNICEF i WHO „Baby Friendly Hospital Initiative”
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 207.000,00 euro numer PN/IV/2014 na
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego
Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 – tekst jednolity)
Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008):
66.51.00.00
66.51.54.00
66.51.60.00
66.51.64.00
–
–
–
–
8
7
0
4
–
–
–
–
usługi
usługi
usługi
usługi
ubezpieczeniowe.
ubezpieczenia od skutków żywiołów.
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej.
Specyfikację zatwierdził: .........................................................
lek. med. mgr ekonomii Ewa Wiesetek – Piotrowska
Dyrektora II Szpitala Miejskiego w Łodzi
Łódź, dnia 25 kwietnia 2014 roku
Strona 1 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
1
Informacje o zamawiającym
1.1 Zamawiającym jest:
1.1.1 II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
1.1.2 Adres siedziby: ul. Sterlinga 13, 90 – 217 Łódź.
1.1.3 Adresy wykonywania działalności:
1.1.3.1 ul. Sterlinga, 90 – 217 Łódź,
1.1.4 Numer telefonu: +48 42 6323465
1.1.5 Numer faksu: + 48 42 6335877
1.1.6 Strona internetowa: www.szpitalrydygiera.pl
1.1.7 Adres @mailowy: [email protected] , [email protected]
1.1.8 Godziny urzędowania: 8:00 – 15:00
1.1.9 NIP: 725 – 17 – 53 – 539.
1.1.10 REGON: 472252285.
1.1.11 KRS: 0000014448.
1.1.12 Nr Księgi Rejestrowej: 000000004694
1.1.13 PKD: 85.11.Z
1.1.14 EKD: 85.11
1.1.15 Brokerem ubezpieczeniowym pośredniczącym przy zawieraniu umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego oraz ubezpieczenia na rzecz
pacjentów Zamawiającego w związku ze zdarzeniami medycznymi w oparciu o ustawę Pzp,
zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem i na mocy zawartej umowy jest Grupa Brokerów
Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, kod: 90 – 261, przy ulicy Jaracza
19, zezwolenie PUNU: 73/97, NIP: 725 – 14 – 48 – 931, REGON: 471486288, KRS:
0000114536, tel.: +48 6368617, fax: +48 42 6368628, @mail: [email protected] .
1.2 Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są w części „Przetargi” na stronie:
www.gbuglobal.com.pl oraz www.szpitalrydygiera.pl .
2 Tryb udzielania zamówienia
2.1 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 08 czerwca
2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 – tekst jednolity, a także wydane na podstawie niniejszej
ustawy rozporządzenia wykonawcze.
2.2 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
2.3 Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego – art. 39 Prawa zamówień publicznych.
2.4 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
2.4.1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.
3
Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
3.1.1 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert jedynie na całość zamówienia.
3.1.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Strona 2 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2 Kody
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie uzupełniające
zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 6) Prawa zamówień publicznych.
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008):
66.51.00.00 – 8 – usługi ubezpieczeniowe.
66.51.54.00 – 7 – usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów.
66.51.60.00 – 0 – usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
66.51.64.00 – 4 – usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej.
3.3 Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są usługi w zakresie: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz pozostałego majątku rzeczowego.
3.3.1 Szczegółowy opis wysokości limitów odpowiedzialności i franszyz zamieszczony został w załączniku nr 4.
3.3.2 Szczegółowy opis minimalnych (obligatoryjnych) wymagań związanych z zakresem ubezpieczenia zamieszczony został w załączniku nr 3.
3.3.3 Treść klauzul ubezpieczeniowych zawarta została w załączniku nr 5.
3.4 Charakterystyka zamawiającego zawarta jest w załączniku nr 1.
4
Termin i miejsce wykonania zamówienia
4.1 Termin wykonania zamówienia.
4.1.1 W zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego: od dnia 01 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2016 r.
Zgodnie z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 3 i w Umowie.
4.2 Miejsce wykonywania zamówienia: teren RP, wszystkie miejsca działalności Zamawiającego,
a w szczególności:
4.2.1 Adres siedziby: ul. Sterlinga 13, 90 – 217 Łódź
5
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
5.1.1 Posiadania uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w myśl Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej
– prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie obejmującym przedmiot niniejszego zamówienia (to jest w grupach: 1, 8, 9, 13 Działu II załącznika do Ustawy).
5.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5.3 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Strona 3 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
5.4 Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5.5 Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie
z formułą: spełnia / nie spełnia w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu
dokumenty lub oświadczenia.
5.6 Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
5.6.1 Jest niezgodna z ustawą.
5.6.2 Jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt 3.
5.6.3 Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5.6.4 Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5.6.5 Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.6.6 Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
5.6.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.6.8 Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5.7 O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
5.8 Wykonawca oświadcza, że uzgodnił z Brokerem ubezpieczeniowym wysokość należnego mu wynagrodzenia kurtażowego i uwzględnił ten fakt w cenie oferty.
6
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
6.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
6.1.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 6
6.1.2 Wypełniony i podpisany formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 7
6.1.3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 8
6.1.4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 – Załącznik Nr 10
6.1.5 Parafowany przez wykonawcę wzór umowy – Załącznik Nr 9
6.1.6 Aktualny odpis właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.7 Zezwolenie właściwych organów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie
obejmującym przedmiot niniejszego zamówienia
6.1.8 Wszystkie kolejne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań
w imieniu wykonawcy składającego ofertę. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wykonawcę.
6.1.9 Oświadczenie o udziale, bądź nie, w grupie kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy – Załącznik Nr 11.
6.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.
6.2.1 Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6.2.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 6.4 niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
te podmioty.
Strona 4 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
6.2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
6.2.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6.2.5 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.2.6 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.
6.2.7 Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
6.2.8 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6.2.9 Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników.
Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania.
Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.
6.2.10Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć
wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.
6.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
– poole koasekuracyjne:
6.3.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6.3.2 Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6.3.3 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, a pełnomocnictwo /
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty.
6.3.4 Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w:
6.3.4.1 W punktach: 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9 dla każdego partnera z osobna,
pozostałe składane są wspólnie.
6.3.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.4 Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.4.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,
o którym mowa w:
6.4.1.1 W punkcie 6.1.6 składa dokument lub dokumenty wystawiony/e w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
6.4.1.1.1
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
6.4.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w punktach 6.4.1.1.
6.5 Postanowienia w sprawach dokumentów zastrzeżonych.
6.5.1 Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
Strona 5 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
6.5.2 Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza
w wybrany przez siebie sposób w odrębnej kopercie z adnotacją „TAJNE”.
6.5.3 Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które
w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za
wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
6.5.4 Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika w innych aktów prawnych w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.5.5 Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
7
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
7.1 Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:
7.1.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną – zawsze w formie edytowalnej.
7.1.2 Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres zamawiającego
podany w punkcie 1.1.14 niniejszej specyfikacji.
7.1.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje kierowane do zamawiającego
przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu zamawiającego podany
w punkcie 1.1.14 niniejszej specyfikacji.
7.1.4 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
7.1.5 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej zamawiającego podany w punkcie 1.1.7 niniejszej specyfikacji – zawsze w formie edytowalnej.
7.2 Wyjaśnienie treści SIWZ:
7.2.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na
2 dni przed terminem składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 7.2.2.
7.2.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt 11.1 niniejszej specyfikacji) terminu
składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
7.2.3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu o którym mowa w pkt. 7.2.2, po upłynięciu którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji bez rozpoznania.
7.2.4 Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronach internetowych określonych w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji.
7.2.5 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
7.3 Modyfikacja treści specyfikacji:
7.3.1 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.3.2 Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
Strona 6 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronach internetowych określonych w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji.
Wszystkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszystkie prawa
i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.
Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia,
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie
zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych określonych w pkt. 1.2
niniejszej specyfikacji.
7.4 Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:
7.4.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych
przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeśli spełnione zostaną przesłanki określone w art.
26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych
przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7.4.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7.4.3 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7.4.4 Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie
powiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej
omyłki, podlega odrzuceniu.
7.4.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7.4.6 zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7.5 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
7.5.1 Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
7.5.1.1 Pani Alicja Muszyńska specjalista ds. zamówień publicznych – telefon: +48 42
6323465 w. 128 w godzinach od 9:00 do 14:00, faks: +48 42 6335877,od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7.5.1.2 Pani Danuta Kozłowska– Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o.
w Łodzi – telefon: +48 42 633661 7, +48 42 6368617, +48 601 308760, faks: +48 42
6368628, @mail: [email protected] w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7.5.1.3 Pan Krzysztof Bartuzel – Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o.
w Łodzi – telefon: +48 42 633661 7, +48 42 6368617, +48 608 039149, faks: +48 42
6368628, @mail: [email protected] w godzinach od 8:00 do
16:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Strona 7 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
8
Wymagania dotyczące wadium
8.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9
Termin związania ofertą
9.1 Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
9.2 Bieg terminu związania ofertą zaczyna się z upływem terminu składania ofert.
9.3 W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o określony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9.4 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.
10 Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
10.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.3 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
10.4 Oferta powinna być napisana pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym w sposób czytelny.
10.5 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.6 Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
10.7 Oferta musi uwzględniać należny brokerowi pośredniczącemu w zawarciu umów ubezpieczenia
kurtaż.
10.8 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie wraz z podpisem / podpisami osoby / osób
podpisującej / podpisujących ofertę.
10.9 Wszystkie strony oferty muszą być spięte w sposób trwały, zapobiegający zdekompletowaniu oferty.
10.10 Oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie tak aby zagwarantować poufność treści oferty oraz zabezpieczyć jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany w pkt.
1.1.2 i opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. Koperta winna być oznaczona w sposób
następujący:
„OFERTA” – Sprawa Nr: PN/IV/2014 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego – nie otwierać przed godz. 13:15
w dniu 08 maja 2014 r.”
10.10 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty lub braku którejkolwiek wymaganej informacji.
Strona 8 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
10.11 Wykonawca przygotowując ofertę powinien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy czytać
wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego.
11 Termin i miejsce składania i otwarcia ofert
11.1 Oferty należy składać / przesłać do dnia 08 maja 2014r. do godziny 13:00 na adres zamawiającego
podany w pkt 1.1.2 niniejszej specyfikacji, w pokoju Nr 323 w dni robocze w godzinach: 8:00
– 15:00.
11.2 Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
11.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na
adres zamawiającego podany w pkt. 1.1.2 niniejszej specyfikacji, w sposób opisany w pkt. 10 „opis
sposobu przygotowywania ofert” niniejszej specyfikacji oraz dodatkowo opatrzony napisem:
„ZMIANA” – Sprawa Nr: PN/IV/2014 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego”.
Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone napisem:
„WYCOFANE” – Sprawa Nr: PN/IV/2014 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego”.
Koperty oznaczone w wyżej podany sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
11.4 Otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 08 maja 2014 r. o godzinie 13:15 w siedzibie
zamawiającego – Pokój Nr 325.
11.5 Bezpośrednio przed otwarciem podana zostanie kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11.6 Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy wykonawców, oraz informacje dotyczące ceny złożonej oferty zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11.7 Wykonawcy, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, mogą zwrócić się na piśmie o przekazanie
ww. informacji.
12 Opis sposobu obliczania ceny
12.1 Wykonawca określi łączną składkę za cały okres ubezpieczenia, w zaokrągleniu do pełnych złotych,
liczoną od wszystkich ryzyk wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w rozbiciu na
poszczególne ryzyka według załączonego formularza oferty stanowiącym załącznik numer 6 do
niniejszej specyfikacji.
12.2 Cenę przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr
7 do niniejszej specyfikacji.
12.3 Ostateczna łączna cena musi być podana w złotych polskich cyfrą oraz słownie.
12.4 Cena podana w ofercie może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie rabaty, upusty winny być ujęte w podanej cenie. Podana cena za realizację zamówienia jest ceną ostateczną do zapłaty przez zamawiającego.
Strona 9 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
12.5 Wykonawca określi precyzyjnie terminy płatności składek oraz wniesione wyłączenia lub ograniczenia w stosunku do programu ubezpieczenia podane w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr
6 do niniejszej specyfikacji.
13 Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
13.1.1 Oferowana cena – 80%.
13.1.2 Wysokość limitów odpowiedzialności i franszyz – 20%.
13.2 Sposób obliczenia ilości punktów przyznawanych ofercie dla poszczególnych pakietów – kryterium
cena – obliczana jest wg wzoru:
KC =
Cmin
Cbad
SP
WC
Cmin
_________
Cbad
–
–
–
–
x SP x WC , gdzie:
oznacza
oznacza
oznacza
oznacza
cenę oferty z najniższą łączną ceną za ubezpieczane ryzyka,
łączną cenę badanej oferty za ubezpieczane ryzyka,
jednolitą skalę punktową – 100 punktów,
wagę procentową kryterium ceny – 80 %.
Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez wykonawców, składkę w zaokrągleniu do pełnych
złotych liczoną od wszystkich ryzyk wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
13.3 Sposób obliczenia ilości punktów przyznawanych ofercie dla poszczególnych pakietów – kryterium
wysokości limitów odpowiedzialności i franszyz – obliczany jest wg wzoru:
Zbad
KZ = _________ x SP x WZ , gdzie:
Zmax
Zbad – oznacza łączną sumę punktów za ocenę wysokości limitów odpowiedzialności i franszyz
badanej oferty – według zasad zawartych w załączniku numer 2 niniejszej SIWZ,
Zmax – oznacza łączną sumę punktów za ocenę wysokości limitów odpowiedzialności i franszyz
najkorzystniejszej oferty – według zasad zawartych w załączniku numer 2 niniejszej
SIWZ,
SP
– oznacza jednolitą skalę punktową – 100 punktów,
WZ – oznacza wagę procentową kryterium wysokości limitów odpowiedzialności i franszyz
– 20 %.
Zamawiający określił skalę punktową wykorzystaną do oceny poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych – wg Załącznika Nr 2 dla poszczególnych pakietów.
14 Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
14.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, podając
w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty:
14.1.1 Nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie każdego kryteriów oraz łączną liczbę przyznanych punktów.
14.1.2 Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce.
14.1.3 Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
Strona 10 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
14.1.4 Termin, po upływie którego będzie możliwe zawarcie umowy.
14.2 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
14.3 Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wybranym wykonawcą.
14.4 W przypadku gdy okazałoby się, że wykonawca którego została wybrana oferta uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16 Pouczenie o środkach ochrony prawnej
16.1 Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
17 Wzór umowy
17.1 Wzór umowy zamieszczono w załączniku nr 9 do niniejszej specyfikacji.
18 Załączniki
18.1 Załącznik Nr 1 – Charakterystyka zamawiającego.
18.2 Załącznik Nr 2 – Opis oceny zakresu pokrycia ubezpieczeniowego.
18.3 Załącznik Nr 3 – Opis programu ubezpieczeniowego – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego.
18.4 Załącznik Nr 4 – Wymagania fakultatywne zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
18.5 Załącznik Nr 5 – Treść klauzul ubezpieczeniowych.
18.6 Załącznik Nr 6 – Formularz oferty.
18.7 Załącznik Nr 7 – Formularz cenowy.
18.8 Załącznik Nr 8 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1., zgodnie z art. 44 uPzp.
18.9 Załącznik Nr 9 – Wzór umowy.
18.10 Załącznik Nr 10 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzP.
18.11 Załącznik Nr 11 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
18.12 Załącznik Nr 12 – Wykaz ubezpieczanego mienia.
Strona 11 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
ZAŁĄCZNIK NR 1
Charakterystyka zamawiającego
1.
Zamawiający
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi „Szpital Przyjazny Dziecku”
2.
Miejsce ubezpieczenia
ul. Sterlinga 13, 90 – 217 Łódź
3.
Rodzaj prowadzonej działalności
1 Działalność medyczna:
a. oddział ginekologiczny
b. oddział położniczy
c. oddział neonatologiczny
d. blok operacyjny
e. trakt porodowy
f. izba przyjęć
g. gabinet USG
h. poradnia ginekologiczna
i. poradnia laktacyjna
2 Działalność pozamedyczna
a. wynajmowanie pomieszczeń na bufet
4.
Dodatkowe informacje o prowadzonej działalności
1
Apteka wewnątrz szpitalna – dział farmacji szpitalnej.
2
Kuchnia – brak własnej kuchni.
a. żywienie pacjentów – catering zewnętrzny.
3
Sterylizacja – zewnętrzna sterylizacja walidowana.
4
Laboratorium – korzysta z zewnętrznych usług.
5
Krwiodawstwo – brak.
6
Komisja bioetyczna – nie posiada.
7
Rehabilitacja – nie prowadzi.
5.
Opis prowadzonej działalności medycznej
1
Oddziały
1) Ilość łóżek
a)
50 ginekologiczno – położniczych
b)
28 neonatologicznych
2
Zabiegi chirurgii plastycznej w celach kosmetycznych – nie wykonuje się
6.
Roczny obrót z 2013 r.
1
Z działalności medycznej – umowa z NFZ: 10.891.622,67 PLN
2
Nadwykonania: 74.524,94 PLN
2
Z działalności pozostałej: 265.551.79 PLN
7.
Zatrudnienie
Lekarze: 28
Rodzaj umów
Umowy o pracę: 17
Umowy cywilno – prawne: 11
Stopnie specjalizacji – wszyscy z co najmniej IIo specjalizacji.
Personel średni
pielęgniarki: 11
położne: 62 w tym 26 z wyższym wykształceniem
pozostały personel medyczny: 10
Rodzaje umów: umowy o pracę i 10 umowy cywilno – prawne.
Rezydenci, stażyści
Pozostały personel techniczno – administracyjny: 14
Strona 12 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
Rodzaje umów: umowy o pracę i 3 umowy cywilno – prawne.
8.
Opis sposobu przechowywania rzeczy pacjentów: rzeczy przechowywane w specjalnym zabezpieczonym pomieszczeniu w osobnych workach opatrzonych napisem z imieniem i nazwiskiem pacjentki
deponowane za imiennym pokwitowaniem deponowanego mienia.
9.
Opis sposobu przechowywania rzeczy osób odwiedzających oraz pacjentów korzystających z poradni
– szatnia prowadzona przez pracownika ochrony – rzeczy pozostawione za wydaniem „numerka”.
10. Opis budynków – budynek o konstrukcji murowanej, stropy żelbetonowe. Dach o konstrukcji żelbetonowej pokryty papą termozgrzewalną nad pustką nad ostatnią kondygnacją o stropie betonowym.
Konstrukcja budynku z roku 1927 – pierwotnie przeznaczony również na działalność szpitala położniczego. Piony spustowe wody deszczowej wyprowadzone na zewnątrz murów. W dobudowanej części
znajduje się nowa winda o napędzie hydraulicznym. Pomieszczenia kotłowni usytuowanej w części
przyziemia zabezpieczone szczelnymi drzwiami ogniotrwałymi. Instalacja kanalizacyjna zabezpieczona systemem uniemożliwiającym cofanie się ścieków – nowy system przeciw burzowy. Okna przyziemia zabezpieczone podwyższonymi murowanymi fosami dodatkowo przykrytymi daszkami z wielokomorowych profili z pleksiglasu. Budynek techniczno – magazynowy o konstrukcji murowanej, stropy ceglane, dach drewniany kryty papą termozgrzewalną. Pomieszczenie w którym znajduje się
agregat prądotwórczy o konstrukcji murowanej, dach drewniany kryty papą termozgrzewalną.
Dach Szpitala jest wykonany w konstrukcji żelbetowej – niepalnej, wykonanej z Żelbetowych profili
korytkowych, krytych papą termozgrzewalną.
Drewniane elementy konstrukcyjne więźby dachowej jak i deskowania w agregatorowi oraz w budynku techniczno – magazynowym nie są zabezpieczone żadnymi preparatami ogniochronnymi.
Instalacja elektryczna jest odizolowana od elementów drewnianych konstrukcji dachu.
11. Sprzęt elektroniczny jest zabezpieczony listwami przeciwprzepięciowymi i systemami UPS. Instalacja
elektryczna Szpitala chroniona jest ponad to zabezpieczeniami różnicowo – prądowymi i przeciwprzepięciowymi. Przeglądy instalacji elektrycznej jak i kominowej przeprowadzane są na bieżąco
– zgodnie ze stosownymi przepisami prawa budowlanego i udokumentowane w książce obiektu.
12. Opis zabezpieczeń przeciw pożarowych. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami są stosowane środki przeciw pożarowe zabezpieczające mienie objęte ochroną ubezpieczeniową.
13. Opis zabezpieczeń przeciw kradzieżowych. Klient oświadcza, że całość mienia jest dozorowana
z wykorzystaniem własnych pracowników, służb zewnętrznych i grup interwencyjnych wraz z wykorzystaniem innych systemów zabezpieczenia takich jak kamery zewnętrzne i wewnętrzne z zapisem
wizji na twardym dysku.
14. Szkodowość
1
Szkody rzeczowe:
1
Rok 2008 – brak.
2
Rok 2009 – brak.
3
Rok 2010 – jedna szkoda EEI – 1.254,41 PLN
4
Rok 2011 – brak.
5
Rok 2012 – brak.
6
Rok 2013 – brak.
7
Rok 2014 – brak.
2
Szkody osobowe:
a) Wypłacone:
1 Rok 2007 – jedno roszczenie – wypłata: 11.746,91 PLN.
2 Rok 2008 – jedno roszczenie – wypłata: 8.730,00 PLN.
3 Rok 2009 – brak wypłaconych roszczeń.
4 Rok 2010 – jedno roszczenie – 6.500,00 PLN.
5 Rok 2011 – dwa roszczenia – wypłata: 12.000,00 PLN i 31.862,00 PLN.
6 Rok 2012 – jedno roszczenie – wypłata: 1.137,00 PLN.
7 Rok 2013 – brak wypłaconych roszczeń.
8 Rok 2014 – brak wypłaconych roszczeń.
Strona 13 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
b)
Rezerwy szkodowe:
1 Rok 2006 – jedno roszczenie – rezerwa na odszkodowanie: 624.597,00 PLN
2 Rok 2007 – brak rezerw na odszkodowania.
3 Rok 2008 – trzy roszczenia – rezerwa na odszkodowania: 11.000,00 PLN, 34.292,94
PLN i 15.000,00 PLN.
4 Rok 2009 – jedno roszczenie – rezerwa na odszkodowanie: 118.000,00 PLN.
5 Rok 2010 – dwa roszczenia – rezerwa na odszkodowania: 1.000,00 PLN i 20.000,00
PLN.
6 Rok 2011 – brak rezerw na odszkodowania.
7 Rok 2012 – brak rezerw na odszkodowania.
8 Rok 2013 – brak rezerw na odszkodowania.
9 Rok 2014 – brak rezerw na odszkodowania.
15. Dotychczasowy ubezpieczyciel: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
16. W styczniu 2015 roku planowana jest reorganizacja działalności przychodni przyszpitalnej. Zostanie
ona przeniesiona do remontowanego przez UM budynku na sąsiedniej działce. Jednocześnie zwiększeniu może ulec ilość przychodni. Jednak ich profil nie ulegnie zmianie.
Strona 14 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
Załącznik numer 2
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POZOSTAŁEGO MAJĄTKU RZECZOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO
OPIS OCENY ZAKRESU POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO
dla II Szpitala Miejskiego w Łodzi.
Ocena zakresu pokrycia ubezpieczeniowego złożonej oferty
Lp.
Określenie opisu ryzyka
Spełnia – TAK
/nie spełnia – NIE
I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zgodnie z Rozporządzeniem MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 22
grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729).
II. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością
i posiadanym mieniem.
III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy
IV. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
V. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk EEI – szkody materialne
i niematerialne
VI. Składka
1 Wymagania obligatoryjne – zgodnie z Załącznikiem numer 3
Jeżeli wpisano NIE, oferta podlega odrzuceniu
Lp.
1
2
3
4
5
Opis wymagań fakultatywnych
Oczekiwane wymagania fakultatywne – zgodnie z Załącznikiem numer 4
Sublimit na ryzyka kradzieżowe w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – 20%
w odniesieniu do każdej grupy rodzajowej mienia z wyłączeniem grupy 1-2 (przy
czym środki trwałe z grupy KRŚT 3–6 traktuje się jako jedną łączną sumę
ubezpieczenia) z wyłączeniem, innych przedmiotów szklanych, oraz mienia
pracowniczego dla których limit wynosi 100%.
Sublimit na ryzyka kradzieżowe w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – 30%
w odniesieniu do każdej grupy rodzajowej mienia z wyłączeniem grupy 1-2 (przy
czym środki trwałe z grupy KRŚT 3–6 traktuje się jako jedną łączną sumę
ubezpieczenia) z wyłączeniem, innych przedmiotów szklanych, oraz mienia
pracowniczego dla których limit wynosi 100%.
Klauzula Nr 5: automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia: limit na jedno i wszystkie zdarzenia 30% sumy ubezpieczenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula Nr 6: automatycznego pokrycia innych, nie nazwanych lokalizacji: limit na jedno i wszystkie zdarzenia 30% sumy ubezpieczenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula Nr 8: automatycznego pokrycia – ochrony inwestycyjnej: jeżeli
w trakcie trwania okresu ubezpieczenia zostaną nabyte nowe środki trwałe lub ich
wartość na skutek wykonanych inwestycji przez ubezpieczonego wzrośnie, będą
pokryte niniejszą polisą od momentu ich nabycia lub przejęcia, pod warunkiem, że
wzrost wartości środków trwałych nie przekroczy 40% sumy ubezpieczenia dla
poszczególnych środków trwałych zdeklarowanych do ubezpieczenia, jednak nie
więcej niż 1.000.000,00 PLN w dwunastomie-sięcznym okresie ubezpieczenia.
Liczba
możliwych
punktów
5
7
1
1
2
Strona 15 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Klauzula Nr 10: zniesienia proporcji: w przypadku zaistnienia szkody dotyczącej mienia, ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady proporcjonalnej redukcji
odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwęglę1
dnieniu rodzaju zdeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia przedmiotu.
Klauzula Nr 12: likwidacji drobnych szkód: Ustala się, że w przypadku szkody,
2
której szacowana wartość nie przekracza 10.000,00 PLN na dzień jej powstania.
Klauzula Nr 12: likwidacji drobnych szkód: Ustala się, że w przypadku szkody,
3
której szacowana wartość nie przekracza 15.000,00 PLN na dzień jej powstania.
Klauzula Nr 13: ubezpieczenia ryzyka przepięć i pośredniego uderzenia
pioruna: limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunasto1
miesięcznym okresie ubezpieczenia: do kwoty 300.000,00 PLN.
Klauzula Nr 14: dewastacji/wandalizmu: limit na jedno i wszystkie zdarzenia
50.000,00 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. Dla zewnętrznych
1
budynków i budowli oraz mienia znajdującego się na zewnątrz limit na jedno
i wszystkie zdarzenia 10.000 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula Nr 16: ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po
szkodzie: Ubezpieczyciel pokryje konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez
Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia
1
pozostałości po zniszczonym, ubezpieczonym mieniu do wartości 100.000,00 PLN
ponad limit określony w o.w.u. w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula Nr 18: kosztów odtworzenia dokumentacji medycznej lub
zakładowej: limit odpowiedzialności 50.000,00 PLN w dwunastomiesięcznym
1
okresie ubezpieczenia.
Klauzula Nr 20: szkód zalaniowych: limit w wysokości 25.000,00 PLN w dwu1
nastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula Nr 20: szkód zalaniowych: limit w wysokości 30.000,00 PLN w dwu2
nastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula Nr 23: ubezpieczenia dodatkowych kosztów działalności: ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje koszty w okresie od powstania szkody w mieniu do
przywrócenia technicznej gotowości jednostki do prowadzenia działalności w poprzednim zakresie i miejscu, jednak nie dłuższym niż 6 (sześć) miesięcy (okres
odszkodowawczy). Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za dodatkowe koszty
działalności do kwoty limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. Fran3
szyza redukcyjna potrącana z każdego odszkodowania wynosi: 2 (dwa) dni dla
proporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone stale w równej lub
zbliżonej wysokości przez cały czas trwania okresu odszkodowawczego) – wysokość
franszyzy redukcyjnej będzie ustalana na podstawie iloczynu średniej dziennej
wysokości kosztów proporcjonalnych w okresie odszkodowawczym oraz określonej
w umowie ubezpieczenia liczbie dni, 10.000,00 PLN dla nieproporcjonalnych
kosztów dodatkowych (koszty ponoszone jednorazowo).
Klauzula Nr 24: ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców: limit odszkodowania
w wysokości 20.000,00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności za szkody
1
objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula Nr 26: ubezpieczenia następstw aktów terrorystycznych: franszyza
2
redukcyjna: 5% wysokości szkody, nie mniej niż 3.000,00 PLN.
Klauzula Nr 36: ryzyka kradzieży zwykłej: limit odpowiedzialności na jedno
i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia wynosi: 10.
3
000,00 PLN.
Klauzula Nr 45: funduszu prewencyjnego: Wykonawca zobowiązuje się do
Wymaganie
wypłaty na rzecz Zamawiającego kwoty funduszu prewencyjnego w wysokości nie
nie oceniane
mniejszej niż 5% składki ubezpieczeniowej za cały okres ubezpieczenia.
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyza integralna na poziomie
3
200,00 PLN.
Strona 16 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
21
22
23
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk udział własny w szkodzie na poziomie 300,00 PLN.
Należy uwzględnić ratalną płatność składek – równe raty płatne na maksimum trzy
dni przed końcem każdego miesiąca ubezpieczeniowego – licząc jako pierwszy
termin płatności czerwiec 2014 roku = dwanaście rat w dwunastomiesięcznym
okresie realizacji zamówienia = dwadzieścia cztery raty w całym okresie
ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza aby pierwsza składka była większa od
pozostałych, jednak nie więcej niż o 11,00 PLN w celu wyrównania pozostałych
składek do równych wartości.
Należy uwzględnić ratalną płatność składek – równe raty płatne do ostatniego dnia
roboczego każdego miesiąca ubezpieczeniowego – licząc jako pierwszy termin
płatności czerwiec 2014 roku = dwanaście rat w dwunastomiesięcznym okresie
realizacji zamówienia = dwadzieścia cztery raty w całym okresie ubezpieczenia.
Zamawiający dopuszcza aby pierwsza składka była większa od pozostałych, jednak
nie więcej niż o 11,00 PLN w celu wyrównania pozostałych składek do równych
wartości.
3
2
5
Strona 17 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
ZAŁĄCZNIK NR 3
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
I POZOSTAŁEGO MAJĄTKU RZECZOWEGO ZAMAWIAJĄCEGOI
OPIS WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM UBEZPIECZENIA
dla II Szpitala Miejskiego w Łodzi.
Treść definicji mających zastosowanie w niniejszym postępowaniu przetargowym:
1.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za dym i sadzę
uważa zawiesinę cząsteczek w powietrzu będącą bezpośrednim skutkiem spalania.
2.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za kradzież
uważa zabór mienia w celu przywłaszczenia go z zamkniętego pomieszczenia, po usunięciu przy
użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczeń, lub otworzeniu ich
oryginalnym kluczem, zdobytym przez kradzież i innego lokalu albo w drodze rabunku. Za kradzież
uważa się również zabór ubezpieczonego mienia gdy sprawca ukrył się przed zamknięciem
pomieszczenia, jeżeli pozostawił ślady, które świadczą o jego ukryciu się.
3.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za włamanie
uważa usunięcie przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczeń
lub otworzeniu ich oryginalnym kluczem, zdobytym przez kradzież i innego lokalu albo w wyniku
rabunku. Za włamanie uważa się również sytuację gdy sprawca ukrył się przed zamknięciem
pomieszczenia, jeżeli pozostawił ślady, które świadczą o jego ukryciu się.
4.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za dewastację
/ wandalizm uważa rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie.
5.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za rabunek
uważa zabór mienia w celu przywłaszczenia go dokonany przy użyciu przemocy fizycznej, groźby jej
natychmiastowego użycia bądź w wyniku działania w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub
zdrowiu przedstawicieli Zamawiającego lub osób przez niego zatrudnionych albo działających w jego
imieniu lub na jego rzecz. Za rabunek uważa się również zabór mienia w celu przywłaszczenia go
dokonany poprzez doprowadzenie do nieprzytomności lub bezbronności przedstawicieli Zamawiającego lub osób przez niego zatrudnionych albo działających w jego imieniu lub na jego rzecz dla
pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczanego mienia. Jeżeli powyższe zachowania sprawcy
mają również miejsce bezpośrednio po dokonaniu kradzieży w celu utrzymania się sprawcy w posiadaniu zabranej rzeczy, wówczas również mówimy o rabunku.
6.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za kradzież
zwykłą uważa zabór mienia w celu przywłaszczenia go z zamkniętego pomieszczenia, bez usunięcia
przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczeń, lub otworzeniu
ich oryginalnym kluczem, zdobytym przez kradzież i innego lokalu albo w wyniku rabunku. Za
kradzież zwykła uważa się również zabór ubezpieczonego mienia gdy sprawca ukrył się przed
zamknięciem pomieszczenia.
7.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za terroryzm
uwa-ża wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub
dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych,
religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
8.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za huragan
uważa działanie wiatru o prędkości przekraczającej 24,5 m/s, wyrządzającego masowe szkody,
potwierdzone orzeczeniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a przypadku braku takiego
potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub sąsiedztwie
świadczący wyraźnie o działaniu takiego wiatru.
9.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za powódź
uważa zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących,
deszczu nawalnego lub spływu wód z miejsc położonych powyżej miejsca ubezpieczenia.
10.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za deszcz
nawalny uważa taki opad deszczu, którego współczynnik wydajności wynosi co najmniej 4 i jest
Strona 18 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
potwierdzone orzeczeniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a przypadku braku takiego
potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub sąsiedztwie
świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za zalanie
wodą
z urządzeń wodno – kanalizacyjnych uważa bezpośrednie działanie wody lub cieczy, która na
skutek awarii wydostała się z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub
innych instalacji znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za grad uważa
opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za lawinę
uważa gwałtowne zsuwanie się lub staczanie się mas śniegu, lodu ziemi lub kamieni z miejsc
położonych powyżej miejsca ubezpieczenia.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za osunięcie
się ziemi uważa zapadanie oraz usuwanie się ziemi spowodowane wpływami naturalnymi. Przy
czym za zapadanie się ziemi rozumie się obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych
pustych przestrzeni w gruncie a usuwanie się ziemi rozumie się za ruch ziemi na stokach i z miejsc
położonych powyżej miejsca ubezpieczenia.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za ogień
uważa ogień, który przedostał się poza palenisko, lub który powstał bez paleniska i rozszerzył się o
własnej sile w miejscu do tego nie przeznaczonym.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za eksplozję
uważa gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów
lub pary, wywołane ich właściwościami rozszerzania się. W odniesieniu do zbiorników ciśnieniowych
i innych tego typu naczyń konieczne jest by ściany tych zbiorników i naczyń uległy rozdarciu w takich
rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, par lub cieczy doszło do nagłego wyrównania ciśnień.
Za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej na
uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za upadek
pojazdu powietrznego uważa katastrofę albo przymusowe lądowanie jakiegokolwiek obiektu
latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za uderzenie
pioruna uważa gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze polegające na przejściu ładunku
elektrycznego pomiędzy atmosferą a ziemią, działające bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot,
pozostawiające bezpośrednie ślady tego zdarzenia na ubezpieczonym przedmiocie.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za przepięcie
uważa gwałtowny wzrost napięcia znacznie przekraczający wartości dopuszczalne określone przez
producenta dla danego urządzenia, pojawiający się wskutek nagłej zmiany napięcia lub natężenia
w sieci energetycznej lub elektronicznej sieci przesyłowej służącej do przesyłania sygnałów
elektronicznych pomiędzy sprzętami elektronicznymi.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za indukcję
uważa oddziaływanie pola elektrycznego i magnetycznego na przedmioty znajdujące się w tym polu,
powodujące powstanie przepływu prądu elektrycznego w obwodach elektrycznych tych przedmiotów,
bez zetknięcia się z ciałem wywołującym to pole.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za wartość
odtworzeniową uważa wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do
stanu nowego bez uwzględnienia ulepszeń. W przypadku budynków, budowli lub nakładów adaptacyjnych jest to wartość odpowiadająca kosztom odbudowy ubezpieczonego mienia w tym samym
miejscu z uwzględnieniem technologii, konstrukcji, materiałów, wymiarów i standardów wykończenia
takich samych lub jak najbardziej zbliżonych do pierwotnych. W przypadku maszyn, urządzeń
i wyposażenia jest to wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu
tego samego rodzaju, typu oraz o najbardziej zbliżonych parametrach.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za wartość
księgową brutto uważa początkową wartość księgową z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za wartość
rzeczywistą uważa wartość odtworzeniową pomniejszoną o faktyczne zużycie techniczne.
Strona 19 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
I
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za mienie
pracowników uważa ruchome mienie osobiste pracowników znajdujące się w miejscu
ubezpieczenia z wyłączeniem wartości pieniężnych, dokumentów i pojazdów mechanicznych.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za mienie osób
trzecich uważa mienie nie stanowiące własności Zamawiającego przyjęte na podstawie umowy
w celu wykonania usługi przechowania lub w innym podobnym celu zgodnym z zaleceniem
właściciela.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za sprzęt
pomocniczy / zasilający uważa urządzenia zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie
ubezpieczonych przedmiotów: urządzenia klimatyzacyjne, zastępcze źródła zasilania (UPS) – przetwornice częstotliwości, zapasowe jednostki prądotwórcze, sprzęt dzięki któremu urządzenia
elektroniczne są gotowe do pracy.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za dane uważa
informacje nadające się do bezpośredniego przetwarzania przez elektroniczne systemy przetwarzania
danych zgromadzone poza jednostką centralną: dane ze zbiorów danych, dane udokumentowanego
pochodzenia i wartości, systemy operacyjne i programy wchodzące w jego skład, licencyjne
standardowe programy pochodzące z produkcji jednostkowej – wytworzone na podstawie
oprogramowania licencyjnego.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za wymienne
nośniki danych uważa materiał umożliwiający gromadzenie informacji, nadający się do odczytu
maszynowego.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za jednostkę
centralną uważa część sprzętu elektronicznego obejmującą elementy sterowania, układy
wykonujące operacje arytmetyczno – logiczne oraz pamięć komputera z wyłączeniem pamięci
zewnętrznej.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za dzień
roboczy uważa dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą, zgodnie z Rozporządzeniem MF w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729).
Suma gwarancyjna – 500.000,00 € – na wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczeniowym – do wyczerpania sumy gwarancyjnej.
Sublimit na jedno zdarzenie – 100.000,00 €
Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody wyrządzonej rażącym niedbalstwem.
II
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem z rozszerzeniami wynikającymi z klauzul obligatoryjnych.
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego – suma gwarancyjna – 400.000,00 PLN – na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym dwunastomiesięcznym okresie
ubezpieczeniowym – do wyczerpania sumy gwarancyjnej.
Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego za
szkody osobowe wyrządzone przez Ubezpieczonego osobie trzeciej w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy
gwarancyjnej – zgodnie z klauzulą Nr 29: nadwyżkowa.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.
Umowa ubezpieczenia musi być oparta na tryggerze zdarzenia – act committed.
Do umowy ubezpieczenia należy włączyć nw. ryzyka:
Strona 20 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
1) Szkody wyrządzone pacjentom przez personel ubezpieczającego/ubezpieczonego w związku ze
świadczonymi usługami medycznymi.
2) Ryzyko zatruć pokarmowych, przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym zakażenia wirusem
HIV i wirusami hepatotropowymi (między innymi: HAV, HBV, HCV, HDV i HEV) powodującymi WZW
bez żadnych sublimitów w stosunku do głównej sumy gwarancyjnej.
3) Szkody spowodowane wadą towarów dostarczonych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego
kontrahentowi albo wadliwym wykonaniem robót i usług.
4) Rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o ochronę za szkody wyrządzone przez osoby
nie będące pracownikami ubezpieczającego / ubezpieczonego (stażyści, studenci, słuchacze,
wolontariusze, skierowani z innych placówek, nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi itp.)
5) Rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o ochronę za szkody wyrządzone przez aptekę
wewnątrz szpitalną – dział farmacji szpitalnej.
6) Rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o ochronę za szkody będące następstwem
pobrania, przechowywania jak i podania krwi i preparatów krwiopochodnych oraz komórek, tkanek,
lub narządów.
7) Odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
Należy włączyć nw. klauzule:
1) Klauzula Nr 29: nadwyżkowa.
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem – suma gwarancyjna – 1.000.000,00 PLN – na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczeniowym – do wyczerpania sumy gwarancyjnej.
Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu w zakresie szkody wyrządzone przez
Ubezpieczonego osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego działalności określonej
w SIWZ i posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w działalności Zamawiającego.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.
Umowa ubezpieczenia musi być oparta na tryggerze zdarzenia – act committed.
Do umowy ubezpieczenia należy włączyć nw. ryzyka:
1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy ruchomości i nieruchomości.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
a. polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie,
b. wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych bądź mienia,
c. w gruntach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu, z którego Zamawiający korzysta
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, zarządzania mieniem lub innej umowy
nienazwanej o podobnym charakterze oraz użytkowania.
2) Szkody spowodowane wadą towarów dostarczonych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego
kontrahentowi albo wadliwym wykonaniem robót i usług.
3) Szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy będących w posiadaniu poszkodowanego podczas wykonywania przez ubezpieczającego/ubezpieczonego czynności medycznych.
4) Szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego/ubezpieczonego funkcji o charakterze
administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką
służby zdrowia.
5) Rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o ochronę za szkody wyrządzone przez osoby
nie będące pracownikami ubezpieczającego / ubezpieczonego (stażyści, studenci, słuchacze, wolontariusze, skierowani z innych placówek, nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi itp.)
6) Rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o ochronę za szkody wyrządzone przez aptekę
wewnątrz szpitalną – dział farmacji szpitalnej.
Poza włączeniami określonymi w OWU, Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody:
1 powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium
RP,
2 powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków,
3 powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,
4 wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
Strona 21 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
5
spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia,
6 powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona ulotką
lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania,
7 wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane
przez obowiązujące przepisy , jeżeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody,
8 polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu
kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w
związku z jego używaniem,
9 wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości,
10 spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego,
11 powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu.”.
7) Odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
W ubezpieczeniu nie powinna mieć zastosowania franszyza integralna i redukcyjna w odniesieniu do
szkód osobowych i rzeczowych oraz udział własny.
III Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy.
Suma gwarancyjna – 40.000,00 PLN – na wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie
ubezpieczeniowym – do wyczerpania sumy gwarancyjnej.
Sublimit na jedno zdarzenie – 40.000,00 PLN.
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie,
wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących
poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem zawału serca
lub udaru mózgu.
W ubezpieczeniu ma zastosowanie franszyza ustawowa.
UBEZPIECZENIA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU RZECZOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający dopuszcza następujące, wyłączenia z zakresu odpowiedzialności będące
bezpośrednią lub pośrednią przyczyną zdarzeń, polegające na:
a) Działaniach wojennych, wojnie domowej, rozruchach, wprowadzeniu stanu wojennego lub stanu
wyjątkowego, powstaniu zbrojnym, rewolucji, konfiskacie lub innego rodzaju przejęciu
przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, strajku, lokaucie,
blokadzie, wewnętrznych zamieszkach.
b) Działaniu energii jądrowej, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego, pola
magnetycznego lub elektromagnetycznego, promieni laserowych lub maserowych.
c) Skażeniu lub zanieczyszczeniu środowiska (gleby, powietrza, wody).
d) Umyślnym działaniu lub zaniechaniu Zamawiającego. Za winę Zamawiającego rozumie się winę
dyrektora i jego zastępców.
e) Prowadzeniu robót ziemnych lub powstałych w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego
lub na jego polecenie w miejscu ubezpieczenia robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie
z prawem budowlanym), na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę.
f) Działaniu śniegu, lodu, gradu lub deszczu, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego
stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczonych otworów
dachowych, okiennych lub drzwiowych – o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia
należał do Zamawiającego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na
powstanie szkody. Wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadku gdy szkoda dotyczy mienia
znajdującego się w pomieszczeniach najmowanych a do obowiązku Zamawiającego nie należało
dbanie o stan techniczny lub dokonywanie zabezpieczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim,
i o ile do dnia szkody Zamawiający nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie lub
o nich wiedział i posiada dowody, że wzywał wynajmującego do ich usunięcia.
Strona 22 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
g) Prowadzeniu prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej.
h) Zagrzybieniu, zapleśnieniu, poceniu się rur, oddziaływaniu wody gruntowej, a także w skutek
systematycznego zawilgacania pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodno – kanalizacyjnych, grzewczych lub technologicznych.
i) Zalaniu od podłoża środków obrotowych lub mienia nieeksploatowanego przechowywanego
w pomieszczeniach składowych usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to
składowane było niżej niż 10 cm od podłogi.
j) Korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych oraz naturalnego zużycia, pogarszania się jakości lub
starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją.
k) Usiłowania lub dokonania oszustwa, wyłudzenia, wymuszenia lub szantażu, wprowadzenia w błąd
lub pozostawania w błędzie, poświadczenia nieprawdy, fałszerstwa lub podstępu.
l) Modyfikacji genetycznej.
m) Utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane
zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na
niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub
wbudowanych układów scalonych. Jeżeli w następstwie ww. zdarzeń wystąpił pożar lub wybuch
to wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki tych zdarzeń.
n) Mechanicznego uszkodzenia maszyny lub urządzenia na skutek błędnego zadziałania lub
niezadziałania części mechanicznej, jeżeli takie błędne zadziałanie lub niezadziałanie
spowodowane zostało błędem w sterowaniu tą maszyną lub urządzeniem, niezależnie od faktu,
czy taki błąd spowodowany był bezpośrednio lub pośrednio przez człowieka, czy też wewnętrzne
lub zewnętrzne automatyczne urządzenie sterujące albo czynnikiem wewnętrznym rozumianym
jako zdarzenie zaistniałe wewnątrz mechanizmu tej maszyny lub urządzenia, niezależnie od jego
przyczyny pierwotnej – w zakresie szkód wyrządzonych w tych maszynach i urządzeniach.
o) Przerwie lub ograniczeniu w dostawie mediów – w zakresie szkód wyrządzonych tą przerwą lub
ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media.
p) Szkodach górniczych w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego.
q) Szkodach w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania,
magazynowania lub eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu, jeżeli miało to wpływ na
powstanie lub zwiększenie szkody.
r) Szkodach powstałych podczas jakiegokolwiek transportu ubezpieczonego mienia poza miejscem
ubezpieczenia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy wartości pieniężnych, pod warunkiem, że
transport był realizowany zgodnie z przepisami prawa odnośnie warunków transportu wartości
pieniężnych.
s) Szkodach powstałych w wartościach pieniężnych transportowanych przez osoby, które podczas
realizacji tego transportu pozostawały w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu,
lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
t) Szkodach powstałych w wyniku naturalnych właściwości mienia lub powolnego i systematycznego
niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu oddziaływania czynników termicznych,
chemicznych lub biologicznych, a także polegające na utracie wagi, skurczeniu, wyparowaniu,
zmianie koloru, faktury, wykończenia lub zapachu.
IV
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Zakres ubezpieczenia powinien obejmować:
1) Sublimit na ryzyka kradzieżowe – 10% w odniesieniu do każdej grupy rodzajowej mienia z wyłączeniem grupy 1-2 (przy czym środki trwałe z grupy KRŚT 3–6 traktuje się jako jedną łączną sumę
ubezpieczenia) z wyłączeniem, innych przedmiotów szklanych, oraz mienia pracowniczego dla których
limit wynosi 100%.
2) Ochronę posiadanego sprzętu przeciw pożarowego, szczególnie gaśnic i węży wraz z odpowiednimi
prądownicami z jednoczesnym uznaniem za wystarczające istniejących zabezpieczeń przeciw
kradzieżowych z sublimitem: 3.000,00 PLN.
3) Wykonawca w porozumieniu z zamawiającym może wprowadzić zalecenia polustracyjne wraz
z określeniem terminu ich realizacji nie krótszym niż 60 dni, chyba, że inny termin wynikałby ze
stwierdzonych szczególnych zagrożeń bezpieczeństwa placówki. W przypadku gdy strony nie dojdą do
porozumienia w sprawie realizacji zaleceń polustracyjnych Wykonawca może ograniczyć lub odmówić
wypłaty odszkodowania o ile brak realizacji wymogów Wykonawcy przyczynił się do powstania lub
zwiększenia rozmiaru szkody.
Strona 23 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
4) Następstwa aktów terroryzmu z sublimitem: 200.000,00 PLN.
5) Sublimit na ryzyko ubezpieczenia mienia pracowniczego: na jednego pracownika: 1.000,00 PLN
(wartości rzeczywiste).
6) Sublimit w klauzuli 27 – pokrycia kosztów ewakuacji: 20.000,00 PLN.
7) Uznanie, posiadanych zabezpieczeń i sposobu ochrony ubezpieczanego mienia za wystarczający
w rozumieniu o.w.u.
8) Limit odpowiedzialności dla klauzuli Nr 36: ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5.000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Lp.
Nazwa
System ubezpieczenia
Wartość
ubezpieczenia
Sumy stałe
Księgowa brutto
2
Budynki i budowle, środki trwałe, maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt,
sprzęt medyczny według wykazu udostępnionemu wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa o zamówienie
Nakłady inwestycyjne
3
Środki obrotowe
4
Mienie pracownicze
I ryzyko
5
Sprzęt przeciw pożarowy
I ryzyko
1
I ryzyko
Sumy zmienne
odtworzeniowa
Cena nabycia
lub koszt wytworzenia
rzeczywista
Księgowa brutto
Suma ubezpiecz.
2.685.849,26 PLN
10.000,00 PLN
5.000,00 PLN
20.000,00 PLN
3.000,00 PLN
Limity:
Lp.
1
2
Określenie limitu
Szyby i inne przeszklenia
Koszty ewakuacji
Wartość limitu
10.000,00 PLN
20.000,00 PLN
Ponadto należy włączyć nw. klauzule:
1) Klauzula Nr 5: automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia.
2) Klauzulę Nr 6: automatycznego pokrycia innych, nie nazwanych lokalizacji.
3) Klauzula Nr 8: automatycznego pokrycia – ochrony inwestycyjnej.
4) Klauzula Nr 9: doubezpieczenia (po konsumpcji SU doubezpieczenie na zasadzie pro rata temporis).
5) Klauzula Nr 10: zniesienia proporcji.
6) Klauzula Nr 11: przewłaszczenia mienia.
7) Klauzula Nr 12: likwidacji drobnych szkód.
8) Klauzula Nr 13: ubezpieczenia ryzyka przepięć i pośredniego uderzenia pioruna.
9) Klauzula Nr 14: dewastacji / wandalizmu.
10) Klauzula Nr 16: ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
11) Klauzula Nr 18: odtworzenia dokumentacji medycznej lub zakładowej.
12) Klauzula Nr 19: składowania.
13) Klauzula Nr 20: szkód zalaniowych.
14) Klauzula Nr 23: ubezpieczenia dodatkowych kosztów działalności.
15) Klauzula Nr 24: ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców.
16) Klauzula Nr 26: następstw aktów terroryzmu.
17) Klauzula Nr 27: pokrycia kosztów ewakuacji.
18) Klauzula Nr 36: ryzyka kradzieży zwykłej.
19) Klauzula Nr 39: zgłaszania szkód.
20) Klauzula Nr 41: likwidacji środków trwałych.
Franszyza integralna na poziomie 400,00 PLN.
Brak franszyzy redukcyjnej i udziału własnego.
V.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk EEI – szkody materialne
i niematerialne(sumy ubezpieczenia podano jako wartości księgowe brutto – z podatkiem VAT, dla
oprogramowania są to sumy na I ryzyko – wartość z podatkiem VAT):
Strona 24 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
LP
Nazwa
1 Zespoły komputerowe – serwery
2 Utrata zbioru danych
Suma ubezpiecz.
18.076,95 PLN
10.000,00 PLN
Intencją zamawiającego jest ubezpieczenie całości nowego sprzętu, dlatego szczegółowy wykaz ubezpieczanego mienia w rozbiciu na sprzęt medyczny – stacjonarny, mobilny; komputerowy – stacjonarny, przenośny;
zostanie dostarczony wykonawcy, który uzyska zamówienie.
Należy włączyć nw. klauzule:
1) Klauzula Nr 5: automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia.
2) Klauzulę Nr 6: automatycznego pokrycia innych, nie nazwanych lokalizacji.
3) Klauzula Nr 8: automatycznego pokrycia - ochrony inwestycyjnej.
4) Klauzula Nr 9: doubezpieczenia (po konsumpcji SU doubezpieczenie na zasadzie pro rata temporis).
5) Klauzula Nr 10: zniesienia proporcji.
6) Klauzula Nr 11: przewłaszczenia mienia.
7) Klauzula Nr 12: likwidacji drobnych szkód.
8) Klauzula Nr 13: ubezpieczenia ryzyka przepięć i pośredniego uderzenia pioruna.
9) Klauzula Nr 14: dewastacji / wandalizmu.
10) Klauzula Nr 16: ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
11) Klauzula Nr 20: szkód zalaniowych.
12) Klauzula Nr 24: ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców.
13) Klauzula Nr 26: następstw aktów terroryzmu.
14) Klauzula Nr 27: pokrycia kosztów ewakuacji.
15) Klauzula Nr 36: ryzyka kradzieży zwykłej.
16) Klauzula Nr 39: zgłaszania szkód.
17) Klauzula Nr 41: likwidacji środków trwałych.
Udział własny w szkodzie na poziomie 500,00 PLN.
Brak franszyzy integralnej i redukcyjnej.
VI.
Składka
Należy uwzględnić ratalną płatność składek – równe raty płatne na maksimum pięć dni przed końcem
każdego miesiąca ubezpieczeniowego – licząc jako pierwszy termin płatności czerwiec 2013 roku = dwanaście w dwunastomiesięcznym okresie realizacji zamówienia = dwadzieścia cztery w całym okresie
ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza aby pierwsza składka była większa od pozostałych, jednak nie
więcej niż o 11,00 PLN w celu wyrównania pozostałych składek do równych wartości.
VII.
Klauzule ubezpieczeniowe
Proponowana treść klauzul ubezpieczeniowych mających zastosowanie w niniejszym programie ubezpieczeniowym, z uwzględnieniem wysokości wszystkich wymienionych sublimitów w poszczególnych ryzykach lub klauzulach odnoszą się do rocznego okresu ubezpieczenia znajdują się w załączniku Nr 5 do
niniejszej specyfikacji.
UWAGA!
1) Zamawiający oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami są stosowane środki przeciw pożarowe zabezpieczające mienie objęte ochroną ubezpieczeniową.
2) Zamawiający oświadcza, że całość mienia jest dozorowana z wykorzystaniem własnych pracowników
i firmy zewnętrznej.
3) Zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system
klimatyzacyjny w sytuacji gdy ten nie będzie wyposażony w oddzielny system alarmowy, który
w sposób ciągły będzie monitorował temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których się ten sprzęt
jest użytkowany. System ten powinien uruchamiać niezależnie alarm akustyczny oraz optyczny. Powyższe ograniczenie dotyczyć może jedynie sprzętu, który ze względu na swoją specyfikę i związane
z tym zalecenia producenta musi być użytkowany w odpowiednio regulowanych zewnętrznie warunkach klimatyzacyjnych – to jest w odpowiedniej temperaturze, wilgotności i czystości powierza.
Strona 25 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
ZAŁĄCZNIK NR 4
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
I POZOSTAŁEGO MAJĄTKU RZECZOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO
dla II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
OPIS WYMAGAŃ FAKULTATYWNYCH
1)
Sublimit na ryzyka kradzieżowe w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – 20% w odniesieniu
do każdej grupy rodzajowej mienia z wyłączeniem grupy 1-2 (przy czym środki trwałe z grupy KRŚT
3–6 traktuje się jako jedną łączną sumę ubezpieczenia) z wyłączeniem, szyb i innych przedmiotów
szklanych, gotówki i bonów oraz mienia pracowniczego dla których limit wynosi 100%.
2)
Sublimit na ryzyka kradzieżowe w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – 30% w odniesieniu
do każdej grupy rodzajowej mienia z wyłączeniem grupy 1-2 (przy czym środki trwałe z grupy KRŚT
3–6 traktuje się jako jedną łączną sumę ubezpieczenia) z wyłączeniem, szyb i innych przedmiotów
szklanych, gotówki i bonów oraz mienia pracowniczego dla których limit wynosi 100%.
3)
Klauzula Nr 5: automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia: limit na
jedno i wszystkie zdarzenia 30% sumy ubezpieczenia w dwunastomiesięcznym okresie
ubezpieczenia.
4)
Klauzula Nr 6: automatycznego pokrycia innych, nie nazwanych lokalizacji: limit na jedno
i wszystkie zdarzenia 30% sumy ubezpieczenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
5)
Klauzula Nr 8: automatycznego pokrycia – ochrony inwestycyjnej: jeżeli w trakcie trwania
okresu ubezpieczenia zostaną nabyte nowe środki trwałe lub ich wartość na skutek wykonanych
inwestycji przez ubezpieczonego wzrośnie, będą pokryte niniejszą polisą od momentu jego nabycia
lub przejęcia, pod warunkiem, że wzrost wartości środków trwałych nie przekroczy 40% sumy
ubezpieczenia dla poszczególnych środków trwałych zdeklarowanych do ubezpieczenia, jednak nie
więcej niż 1.000.000,00 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
6)
Klauzula Nr 10: zniesienia proporcji: w przypadku zaistnienia szkody dotyczącej mienia,
ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy
wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zdeklarowanej wartości będącej
podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy
ubezpieczenia przedmiotu.
7)
Klauzula Nr 12: likwidacji drobnych szkód: Ustala się, że w przypadku szkody, której
szacowana wartość nie przekracza 10.000, 00 PLN na dzień jej powstania.
8)
Klauzula Nr 12: likwidacji drobnych szkód: Ustala się, że w przypadku szkody, której
szacowana wartość nie przekracza 15.000, 00 PLN na dzień jej powstania.
13) Klauzula Nr 13: ubezpieczenia ryzyka przepięć i pośredniego uderzenia pioruna:
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie
ubezpieczenia: do kwoty 300.000,00 PLN.
14) Klauzula Nr 14: dewastacji/wandalizmu: limit na jedno i wszystkie zdarzenia 50.000,00 PLN
w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Dla zewnętrznych budynków i budowli oraz mienia znajdującego się na zewnątrz limit na jedno
i wszystkie zdarzenia 10.000 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
15) Klauzula Nr 16: ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie:
Ubezpieczyciel pokryje konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku
Strona 26 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia pozostałości po zniszczonym, ubezpieczonym mieniu
do wartości 100.000,00 PLN ponad limit określony w o.w.u. w dwunastomiesięcznym okresie
ubezpieczenia.
16) Klauzula Nr 18: kosztów odtworzenia dokumentacji medycznej lub zakładowej: limit
w wysokości: 500.000,00 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
17) Klauzula Nr 20: szkód zalaniowych: limit w wysokości 25.000,00 zł w dwunastomiesięcznym
okresie ubezpieczenia. Powyższy limit jest łącznym limitem odpowiedzialności w odniesieniu do
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jak i sprzętu elektronicznego.
18) Klauzula Nr 20: szkód zalaniowych: limit w wysokości 30.000,00 zł w dwunastomiesięcznym
okresie ubezpieczenia. Powyższy limit jest łącznym limitem odpowiedzialności w odniesieniu do
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jak i sprzętu elektronicznego.
19) Klauzula Nr 23: ubezpieczenia dodatkowych kosztów działalności: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty w okresie od powstania szkody w mieniu do przywrócenia technicznej
gotowości jednostki do prowadzenia działalności w poprzednim zakresie i miejscu, jednak nie
dłuższym niż 6 (sześć) miesięcy (okres odszkodowawczy). Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność
za dodatkowe koszty działalności do kwoty limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna
potrącana z każdego odszkodowania wynosi: 2 (dwa) dni dla proporcjonalnych kosztów
dodatkowych (koszty ponoszone stale w równej lub zbliżonej wysokości przez cały czas trwania
okresu odszkodowawczego) – wysokość franszyzy redukcyjnej będzie ustalana na podstawie iloczynu
średniej dziennej wysokości kosztów proporcjonalnych w okresie odszkodowawczym oraz określonej
w umowie ubezpieczenia liczbie dni, 10.000,00 PLN dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych
(koszty ponoszone jednorazowo).
20) Klauzula Nr 24: ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców: limit odszkodowania w wysokości
20.000,00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności za szkody objęte niniejszą klauzulą,
powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
21) Klauzula Nr 26: ubezpieczenia następstw aktów terrorystycznych: franszyza redukcyjna:
5% wysokości szkody, nie mniej niż 3.000,00 PLN.
18) Klauzula Nr 36: ryzyka kradzieży zwykłej: limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia wynosi: 20.000,00 PLN.
19) Klauzula Nr 45: funduszu prewencyjnego: Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty funduszu prewencyjnego w wysokości nie mniejszej niż 5% składki ubezpieczeniowej za cały okres ubezpieczenia.
20) W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyza integralna na poziomie 200,00 PLN.
21) W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk udział własny w szkodzie na poziomie
300,00 PLN.
22) Należy uwzględnić ratalną płatność składek – równe raty płatne na maksimum trzy dni przed
końcem każdego miesiąca ubezpieczeniowego – licząc jako pierwszy termin płatności czerwiec 2014
roku = dwanaście rat w dwunastomiesięcznym okresie realizacji zamówienia = dwadzieścia cztery
raty w całym okresie ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza aby pierwsza składka była większa od
pozostałych, jednak nie więcej niż o 11,00 PLN w celu wyrównania pozostałych składek do równych
wartości.
23) Należy uwzględnić ratalną płatność składek – równe raty płatne do ostatniego dnia roboczego
każdego miesiąca ubezpieczeniowego – licząc jako pierwszy termin płatności czerwca 2014 roku
= dwanaście rat w dwunastomiesięcznym okresie realizacji zamówienia = dwadzieścia cztery raty
w całym okresie ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza aby pierwsza składka była większa od
pozostałych, jednak nie więcej niż o 11,00 PLN w celu wyrównania pozostałych składek do równych
Strona 27 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
wartości.
Strona 28 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
ZAŁĄCZNIK NR 5
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
I POZOSTAŁEGO MAJĄTKU RZECZOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO
Proponowana treść klauzul ubezpieczeniowych mających zastosowanie w niniejszym programie ubezpieczeniowym dla II Szpitala Miejskiego w Łodzi.
1)
Klauzula Nr 5: automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia: Wszystkie
nowe miejsca działalności placówki na terenie RP, za wyjątkiem wystaw, pokazów i targów, powstałe
w związku z prowadzoną przez nią działalnością będą automatycznie objęte ochroną
ubezpieczeniową od dnia ich nabycia lub przejęcia pod warunkiem przedstawienia odpowiednich
umów potwierdzających własność bądź użytkowanie i tym samym zgłoszenia ich do ubezpieczenia
w terminie 30 dni od daty podpisania stosownej umowy. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje także
rozszerzona na mienie ubezpieczającego znajdujące się w tych lokalizacjach. Ochrona zostanie
udzielona pod warunkiem, że nabyte lub powstałe placówki, będą spełniały wymagane warunki
odnoście zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych. Ochroną ubezpieczeniową nie
jest objęte mienie podczas transportu do tych lokalizacji, w tym podczas załadunku i wyładunku.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia 20% sumy ubezpieczenia w dwunastomiesięcznym okresie
ubezpieczenia, jednak nie więcej niż: 537.170,00 PLN. Powyższy limit dotyczy ubezpieczeń AR jak
i EEI.
2)
Klauzula Nr 6: automatycznego pokrycia innych, nie nazwanych lokalizacji: Rozszerza się
udzielaną ochronę ubezpieczeniową na wszystkie, dowolne, lokalizacje na terytorium Polski, gdzie
znajduje się ubezpieczone mienie należące do ubezpieczającego lub znajdujące się pod jego kontrolą
na podstawie stosownej umowy pod warunkiem, iż spełnione są określone w o.w.u. wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych. Powyższa klauzula będzie miała
także zastosowanie dla mienia znajdującego się na wystawach, pokazach, akcjach ratowniczych,
w transporcie chorych itp. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia 20% sumy ubezpieczenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia, jednak nie więcej niż: 100.000,00 PLN. Powyższy limit
dotyczy ubezpieczeń AR jak i EEI.
3)
Klauzula Nr 7: informacji dotyczących ryzyka: Ubezpieczyciel uznaje, że podczas
przygotowywania oferty przetargowej poznał wszystkie okoliczności niezbędne do oceny ryzyka
ubezpieczeniowego, chyba że jakieś informacje zostały przed nim świadomie zatajone, oraz że
uznaje sposób zabezpieczenia ubezpieczanego mienia za należyty i wystarczający w rozumieniu
ogólnych warunków ubezpieczenia.
4)
Klauzula Nr 8: automatycznego pokrycia – ochrony inwestycyjnej: Jeżeli w trakcie trwania
okresu ubezpieczenia zostaną nabyte nowe środki trwałe lub ich wartość na skutek wykonanych
inwestycji przez ubezpieczonego wzrośnie, będą pokryte niniejszą polisą od momentu jego nabycia
lub przejęcia, pod warunkiem, że wzrost wartości środków trwałych nie przekroczy 20% sumy
ubezpieczenia dla poszczególnych środków trwałych zdeklarowanych do ubezpieczenia, jednak nie
więcej niż 1.000.000,00 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. Jeżeli jednak ich
wartość wzrośnie ponad określony ww. limit, ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej do
pełnej wartości nowo nabytych środków trwałych lub wykonanych inwestycji pod warunkiem, że
ubezpieczający zgłosi to ubezpieczycielowi niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od daty ich
nabycia. Jednakże zawsze po zakończeniu każdego roku ubezpieczeniowego w terminie 60 dni
ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić ubezpieczycielowi aktualną wartość ubezpieczanych
środków trwałych i ewentualnie opłacić dodatkową składkę w wyznaczonym – uzgodnionym terminie
(składka zostanie policzona proporcjonalnie do pozostałego okresu ubezpieczenia – co do dnia, bez
stosowania tabeli frakcyjnej – na zasadach pro rata temporis). Składka zostanie naliczona według
zasad uwzględnionych przy sporządzaniu oferty – zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Według
tych samych zasad rozliczane będzie zbycie lub kasacja ubezpieczonego mienia. Powyższy limit
dotyczy ubezpieczeń AR jak i EEI.
Strona 29 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
5)
Klauzula Nr 9: doubezpieczenia: W związku z konsumpcją limitów odpowiedzialności, sum ubezpieczenia określonych w systemie na I ryzyko, wprowadza się możliwość doubezpieczenia w okresie
trwania umowy ubezpieczenia, nie więcej niż jednokrotność przedmiotowych limitów, przy zastosowaniu zasady naliczania dodatkowej składki pro rata temporis wg stawek ujętych w ofercie ubezpieczyciela.
6)
Klauzula Nr 10: zniesienia proporcji: w przypadku zaistnienia szkody dotyczącej mienia,
ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy
wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zdeklarowanej wartości będącej
podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy
ubezpieczenia przedmiotu.
7)
Klauzula Nr 11: przewłaszczenia mienia: Ochrona ubezpieczenia nie wygasa (jest
kontynuowana na dotychczasowych warunkach) mimo przeniesienia własności ubezpieczonego
mienia na bank lub inny podmiot jako zabezpieczenie wierzytelności.
8)
Klauzula Nr 12: likwidacji drobnych szkód: Ustala się, że w przypadku szkody, której
szacowana wartość nie przekracza 5.000, 00 PLN na dzień jej powstania, Ubezpieczający ma
prawo po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela do samodzielnej jej likwidacji sporządzając uprzednio
pisemny protokół zawierający: datę sporządzenia protokołu, datę wystąpienia szkody, skład komisji,
przyczynę powstania szkody, wykaz uszkodzonego mienia, krótki opis zdarzenia, szacunkowa
wartość szkody, dokumentację fotograficzną i ewentualne posiadane już faktury.
9)
Klauzula Nr 13: ubezpieczenia ryzyka przepięć i pośredniego uderzenia pioruna:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel pokrywa do
ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku wszelkich przepięć w tym
również pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie
działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź
zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej
wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci
elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. Ww. zdarzenia losowe pozostają
objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez
zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych). Z ochrony
ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach
topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych,
czujnikach, żarówkach, lampach. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia: do kwoty 200.000,00 PLN.
10) Klauzula Nr 14: dewastacji/wandalizmu: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową
szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek dewastacji/wandalizmu. Za szkody te uważa się
rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia , za wyjątkiem graffiti, spowodowane
przez osoby trzecie Limit na jedno i wszystkie zdarzenia 40.000,00 PLN w dwunastomiesięcznym
okresie ubezpieczenia.
Dla zewnętrznych budynków i budowli oraz mienia znajdującego się na zewnątrz limit na jedno
i wszystkie zdarzenia 5.000 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
11) Klauzula Nr 16: ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie: Ubezpieczyciel pokryje konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku
z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia pozostałości po zniszczonym, ubezpieczonym mieniu
do wartości 80.000,00 PLN ponad limit określony w o.w.u., jednak nie więcej niż 10%
wartości szkody w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie
dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.
Powyższy limit dotyczy ubezpieczeń AR jak i EEI.
12) Klauzula Nr 18: kosztów odtworzenia dokumentacji medycznej lub zakładowej:
Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione
i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji medycznej lub zakładowej uszkodzonej,
Strona 30 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
zniszczonej lub utraconej, włącznie z wszelkimi kosztami, w tym kosztami robocizny poniesionymi na
ich odtworzenie wraz z kosztami odtworzenia nośników, na których ta dokumentacja była zawarta.
Ustala się limit w wysokości: 40.000,00 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
13) Klauzula Nr 19: składowania: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody
w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze także w pomieszczeniach znajdujących się poniżej
poziomu gruntu. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub powstałe
wskutek zalania cieczami mienia składowanego lub przechowywanego, jeżeli podstawa, na której
złożono mienie była usytuowana poniżej 10 cm od poziomu podłogi chyba, że zalanie mienia
nastąpiło bezpośrednio od góry.
14) Klauzula Nr 20: szkód zalaniowych: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody
spowodowane zalaniami, do których doszło poprzez przenikanie wody lub innych płynów przez
nieszczelny dach, złącza wewnątrz budynków lub nieszczelną stolarkę okienno – drzwiową.
Dodatkowo w przypadku wystąpienia kolejnej szkody powstałej z powodu nienaprawienia mienia
przez które nastąpiło pierwotna, pierwsza szkoda Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.
Limit w wysokości 20.000,00 zł w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. Powyższy limit jest
łącznym limitem odpowiedzialności w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jak
i sprzętu elektronicznego.
15) Klauzula Nr 23: ubezpieczenia dodatkowych kosztów działalności: Ubezpieczyciel obejmuje
ochroną ubezpieczeniową, na podstawie niniejszej klauzuli niezbędne i ekonomicznie uzasadnione
koszty poniesione przez ubezpieczającego / ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności,
zaistniałe w związku z przerwą lub zakłóceniem prowadzonej działalności w zakresie świadczeń
medycznych powstałej na skutek szkody w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
w ubezpieczonym mieniu . Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyżej wymienione koszty w okresie
od powstania szkody w mieniu do przywrócenia technicznej gotowości jednostki do prowadzenia
działalności w poprzednim zakresie i miejscu, jednak nie dłuższym niż 4 (cztery) miesiące (okres
odszkodowawczy). Odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest jedynie do tych kosztów (lub
ich części),które przekraczają całkowite koszty prowadzenia, działalności, które zostałyby poniesione
w tym samym okresie, w zwykłych okolicznościach, gdyby nie doszło do powstania szkody w mieniu
(umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych podpisane z NFZ). Z zastrzeżeniem dalszych
postanowień odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje jeżeli spełnione są łącznie następujące
przesłanki.: Przerwa lub zakłócenie prowadzonej przez ubezpieczonego działalności medycznej
powstała na skutek szkody w mieniu zaistniałej w miejscu ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia w
następstwie zajścia zdarzenia losowego. Szkoda w mieniu, o której mowa w zdaniu poprzednim
objęta jest w chwili jej powstania zakresem ubezpieczenia na podstawie zawartej umowy
ubezpieczenia mienia. Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są udokumentowane fakturami
koszty: przeniesienia mienia do innej lokalizacji, korzystania z dodatkowych usług niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania placówki (sterylizacja, wyżywienie, pranie, przewóz pacjentów na
badania do innych palcówek medycznych), dodatkowego zatrudnienia, dodatkowego zatrudnienia
w godzinach nadliczbowych, poinformowania dostawców i klientów oraz pacjentów o zmianie
lokalizacji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za dodatkowe koszty działalności do kwoty limitu
odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna potrącana z każdego odszkodowania
wynosi: 2 (dwa) dni dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone stale w równej
lub zbliżonej wysokości przez cały czas trwania okresu odszkodowawczego) – wysokość franszyzy
redukcyjnej będzie ustalana na podstawie iloczynu średniej dziennej wysokości kosztów
proporcjonalnych w okresie odszkodowawczym oraz określonej w umowie ubezpieczenia liczbie dni
(za dzień uważa się dzień roboczy dla ubezpieczonego), 2.000,00 PLN dla nieproporcjonalnych
kosztów dodatkowych (koszty ponoszone jednorazowo). Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności
za dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub zwiększone: szkodą w mieniu,
za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie umowy ubezpieczenia mienia,
decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie
zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez ubezpieczonego, brakiem
wystarczających środków u ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy, odtworzenia lub naprawy
zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku gdy wynika to z ograniczenia
odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia mienia, innowacjami i ulepszeniami
wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,
Strona 31 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez ubezpieczonego wszelkich możliwych czynności w celu
przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności, szkodą w mieniu objętej ochroną
ubezpieczeniową na podstawie klauzul dodatkowych lub postanowień dodatkowych lub odmiennych
do ogólnych warunków ubezpieczeń, przepięciem spowodowanym wyładowaniem atmosferycznym,
niemożnością ściągnięcia należności w tym w skutek zniszczenia, uszkodzenia, utraty dokumentacji,
danych, nośników danych, utratą danych lub nośników danych, karami, grzywnami i odszkodowaniami, do których zapłaty ubezpieczony będzie zobowiązany w przypadku nie wywiązania się ze
zobowiązań na skutek zaistniałej szkody w mieniu.
16) Klauzula Nr 24: ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców: Ubezpieczyciel pokrywa do
ustalonego limitu poniesione przez ubezpieczającego / ubezpieczonego konieczne, uzasadnione
i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru
szkody. Limit odszkodowania w wysokości 10.000,00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności
za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
17) Klauzula Nr 26: ubezpieczenia następstw aktów terrorystycznych: Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych
ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego
rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane
uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to
włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN.
21) Klauzula Nr 27: pokrycia kosztów ewakuacji. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej
za skutki ewakuacji pod warunkiem, że jest ona przeprowadzona po szkodzie objętej zakresem
ubezpieczenia lub w wyniku bezpośredniego zagrożenia szkodą objętą zakresem ubezpieczenia.
Za koszty ewakuacji uważa się:
a. transport pacjentów placówki medycznej,
b. pobyt ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby od
momentu rozpoczęcia czynności ewakuacyjnych z limitem kosztów ww. pobytu do 100,00 PLN
na jednego pacjenta (jeżeli przytoczony powyżej okres 24 godzin upływałby po godzinie 22 00 to
zakończenie „doby” nastąpi zawsze o godzinie 10 00 dnia następnego),
c. transport sprzętu medycznego i innego niezbędnego dla kontynuowania działalności placówki,
d. magazynowanie i przechowywanie sprzętu medycznego i innego niezbędnego dla kontyno-wania
działalności placówki,
e. dozorowanie ww. sprzętu przez wyspecjalizowane podmioty.
Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub innych uprawnionych służb oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. Podany limit dotyczy zarówno ubezpieczenia AR
jak i EEI.
22) Klauzula Nr 29: nadwyżkowa: Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień o.w.u., że zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o szkody powstałe
ze zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki
zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na
podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które nie zostały zaspokojone po
wyczerpaniu sumy gwarancyjnej, o której mowa w umowie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody
wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej
klauzuli odnosi się do głównej sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia.
Strona 32 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
23) Klauzula Nr 36: ryzyka kradzieży zwykłej: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ryzyko kradzieży
zwykłej ubezpieczonych przedmiotów oraz stałych elementów budynku w czasie kiedy znajdują się
one w miejscu ubezpieczenia i poza nim, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi
o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
24) Klauzula Nr 39: zgłaszania szkód: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zawiadomienie Ubezpieczyciela
o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub
uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie ww. terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną
zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania pod warunkiem, że
niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie przyczyny i skutków
powstania szkody.
25) Klauzula Nr 41: likwidacji środków trwałych: Strony uzgodniły, iż bez względu na stopień
umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacone
jest w pełnej wysokości do wartości księgowej brutto dla mienia ubezpieczonego według tej wartości
lub do wartości odtworzeniowej dla mienia ubezpieczonego według tej wartości bez potrącenia
umorzenia księgowego i zużycia technicznego.
26) Klauzula Nr 45: funduszu prewencyjnego: Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty funduszu prewencyjnego w wysokości nie mniejszej niż 3% składki ubezpieczeniowej za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia.
Strona 33 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
ZAŁĄCZNIK NR 6
FORMULARZ OFERTY UBEZPIECZENIOWEJ
Data: ……………………………..
Nazwa i siedziba Wykonawcy
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):
.....................................................................................................................................................
Nr telefonu, faksu, @maila
.....................................................................................................................................................
Regon:.............................................................. NIP:...................................................................
Do:
II Szpitala Miejskiego w Łodzi
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym numer PN/IV/2014
odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego:
na
ubezpieczenie
1. Oferujemy ubezpieczenia Zamawiającego, zgodnie z przedmiotem zamówienia wg Załącznika numer
3 z uwzględnieniem zakresu fakultatywnego zawartego w Załączniku numer 4.
Ocena zakresu pokrycia ubezpieczeniowego złożonej oferty
Lp.
Spełnia – TAK
/nie spełnia – NIE
Określenie opisu ryzyka
I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zgodnie z Rozporządzeniem MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej
podmiotu
wykonującego
działalność
leczniczą
z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729).
II. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i
posiadanym mieniem.
III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy
IV. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
V. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk EEI – szkody materialne
i niematerialne
VI. Składka
1 Wymagania minimalne – zgodnie z Załącznikiem numer 3
Jeżeli wpisano NIE, oferta podlega odrzuceniu
Lp.
Tak
- akceptacja
Opis wymagań fakultatywnych
NIE
– brak akceptacji
Wymagania oczekiwane – fakultatywne – zgodnie z Załącznikiem numer 4
Liczba
możliwych
punktów
Liczba
przyznanych
punktów
Strona 34 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sublimit na ryzyka kradzieżowe w ubezpieczeniu mienia od
wszystkich ryzyk – 20% w odniesieniu do każdej grupy
rodzajowej mienia z wyłączeniem grupy 1-2 (przy czym
środki trwałe z grupy KRŚT 3–6 traktuje się jako jedną
łączną sumę ubezpieczenia) z wyłączeniem, innych
przedmiotów szklanych, oraz mienia pracowniczego dla
których limit wynosi 100%.
Sublimit na ryzyka kradzieżowe w ubezpieczeniu mienia od
wszystkich ryzyk – 30% w odniesieniu do każdej grupy
rodzajowej mienia z wyłączeniem grupy 1-2 (przy czym
środki trwałe z grupy KRŚT 3–6 traktuje się jako jedną
łączną sumę ubezpieczenia) z wyłączeniem, innych
przedmiotów szklanych, oraz mienia pracowniczego dla
których limit wynosi 100%.
Klauzula Nr 5: automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia: limit na jedno i wszystkie
zdarzenia 30% sumy ubezpieczenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula Nr 6: automatycznego pokrycia innych, nie
nazwanych lokalizacji: limit na jedno i wszystkie zdarzenia 30% sumy ubezpieczenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula Nr 8: automatycznego pokrycia – ochrony
inwestycyjnej: jeżeli w trakcie trwania okresu ubezpieczenia zostaną nabyte nowe środki trwałe lub ich wartość
na skutek wykonanych inwestycji przez ubezpieczonego
wzrośnie, będą pokryte niniejszą polisą od momentu jego
nabycia lub przejęcia, pod warunkiem, że wzrost wartości
środków trwałych nie przekroczy 40% sumy ubezpieczenia dla poszczególnych środków trwałych zdeklarowanych do ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 1.000.
000,00 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula Nr 10: zniesienia proporcji: w przypadku
zaistnienia szkody dotyczącej mienia, ubezpieczyciel nie
będzie stosował zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwęględnieniu rodzaju zdeklarowanej wartości
będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia,
w dniu szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia przedmiotu.
Klauzula Nr 12: likwidacji drobnych szkód: Ustala
się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie
przekracza 10.000,00 PLN na dzień jej powstania.
Klauzula Nr 12: likwidacji drobnych szkód: Ustala
się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie
przekracza 15.000,00 PLN na dzień jej powstania.
Klauzula Nr 13: ubezpieczenia ryzyka przepięć
i pośredniego uderzenia pioruna: limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia: do kwoty 300.000,00
PLN.
Klauzula Nr 14: dewastacji/wandalizmu: limit na
jedno i wszystkie zdarzenia 50.000,00 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. Dla zewnętrznych
budynków i budowli oraz mienia znajdującego się na
zewnątrz limit na jedno i wszystkie zdarzenia 10.000 PLN
w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
5
7
1
1
2
1
2
3
1
1
Strona 35 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Klauzula Nr 16: ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia
pozostałości po szkodzie: Ubezpieczyciel pokryje
konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu
usunięcia pozostałości po zniszczonym, ubezpieczonym
mieniu do wartości 100.000,00 PLN ponad limit
określony w o.w.u. w dwunastomiesięcznym okresie
ubezpieczenia.
Klauzula Nr 18: kosztów odtworzenia dokumentacji
medycznej lub zakładowej: limit odpowiedzialności
50.000,00 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula Nr 20: szkód zalaniowych: limit w wysokości
25.000,00 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula Nr 20: szkód zalaniowych: limit w wysokości
30.000,00 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula Nr 23: ubezpieczenia dodatkowych
kosztów działalności: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty w okresie od powstania szkody w mieniu do
przywrócenia technicznej gotowości jednostki do prowadzenia działalności w poprzednim zakresie i miejscu,
jednak nie dłuższym niż 6 (sześć) miesięcy (okres
odszkodowawczy). Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność
za dodatkowe koszty działalności do kwoty limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie
ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna potrącana z każdego
odszkodowania wynosi: 2 (dwa) dni dla proporcjonalnych
kosztów dodatkowych (koszty ponoszone stale w równej
lub zbliżonej wysokości przez cały czas trwania okresu
odszkodowawczego) – wysokość franszyzy redukcyjnej
będzie ustalana na podstawie iloczynu średniej dziennej
wysokości kosztów proporcjonalnych w okresie odszkodowawczym oraz określonej w umowie ubezpieczenia
liczbie dni, 10.000,00 PLN dla nieproporcjonalnych
kosztów dodatkowych (koszty ponoszone jednorazowo).
Klauzula
Nr
24:
ubezpieczenia
kosztów
rzeczoznawców: limit odszkodowania w wysokości
20.000,00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności
za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek
jednego i wszystkich zdarzeń w dwunastomiesięcznym
okresie ubezpieczenia.
Klauzula Nr 26: ubezpieczenia następstw aktów
terrorystycznych: franszyza redukcyjna: 5% wysokości szkody, nie mniej niż 3.000,00 PLN.
Klauzula Nr 36: ryzyka kradzieży zwykłej: limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w
dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia wynosi: 10.
000,00 PLN.
Klauzula
Nr
45:
funduszu
prewencyjnego:
Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty na rzecz Zamawiającego kwoty funduszu prewencyjnego w wysokości nie
mniejszej niż 5% składki ubezpieczeniowej za cały okres
ubezpieczenia.
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyza
integralna na poziomie 200,00 PLN.
1
1
1
2
3
1
2
3
Wymaganie nie
oceniane
Wymaganie nie
oceniane
3
Strona 36 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
21
22
23
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk udział własny w szkodzie na poziomie 300,00 PLN.
Należy uwzględnić ratalną płatność składek – równe raty
płatne na maksimum trzy dni przed końcem każdego
miesiąca ubezpieczeniowego – licząc jako pierwszy termin
płatności czerwiec 2014 roku = dwanaście rat w
dwunastomiesięcznym okresie realizacji zamówienia =
dwadzieścia cztery raty w całym okresie ubezpieczenia.
Zamawiający dopuszcza aby pierwsza składka była większa
od pozostałych, jednak nie więcej niż o 11,00 PLN w celu
wyrównania pozostałych składek do równych wartości.
Należy uwzględnić ratalną płatność składek – równe raty
płatne do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca
ubezpieczeniowego – licząc jako pierwszy termin płatności
czerwiec 2014 roku = dwanaście rat w dwunastomiesięcznym okresie realizacji zamówienia = dwadzieścia
cztery raty w całym okresie ubezpieczenia. Zamawiający
dopuszcza aby pierwsza składka była większa od
pozostałych, jednak nie więcej niż o 11,00 PLN w celu
wyrównania pozostałych składek do równych wartości.
3
2
5
RAZEM:
2. Oświadczam, że załączone do SIWZ minimalne wymagania związane z zakresem ubezpieczenia zawarte w załączniku nr 3 zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.
3. Treść ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, na których opiera się złożona oferta przedstawiono w załączniku nr ......... do oferty.
4. Potwierdzamy spełnienie wymaganej przez zamawiającego ilości rat składek płatnych w terminach
zgodnych z zapisami zawartymi w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ.
Proponowany termin płatności składki i jej wysokość (prosimy podać termin płatności składki i jej wysokość według poniższego wzoru):
Termin płatności składek w odniesieniu do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i pozostałego
majątku rzeczowego:
Wysokość raty
Lp. raty składki) -- r.
(DD – MM – RRRR)
........................................... PLN
5. Zobowiązujemy się do stosowania podanych stawek w razie konieczności doubezpieczenia w ramach
poszczególnych ryzyk lub składników przedmiotu ubezpieczenia zamawiającego w okresie ubezpieczenia. Powyższy zapis nie dotyczy odtworzenia limitów określonych w systemie na I ryzyko i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.
6. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia Umowy zgodnie ze wzorem (Załącznik Nr 9), na warunkach określonych w SIWZ i „Ofercie ubezpieczeniowej” (Załącznik Nr 6)
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Oświadczamy, że posiadamy na dzień 31 grudnia 2013 r. wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami w wysokości co najmniej 100% oraz posiadamy wskaźnik pokrycia
marginesu wypłacalności środkami własnymi w wysokości co najmniej 250%.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
10. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od
.................... do ……………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
11. Usługę wykonamy sami / przy udziale podwykonawcy*. Podwykonawca zrealizuje następującą część
zamówienia na usługę:
….................................................................................................................
Strona 37 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
Nazwa i adres podwykonawcy:
....................................................................................................................................................
12. Załącznikami do niniejszej oferty są (prosimy wyszczególnić załączniki do oferty):
................................................................
................................................................
..........................................................................................
Podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/i wykonawcy
*niepotrzebne skreślić.
Strona 38 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
ZAŁĄCZNIK NR 7
FORMULARZ CENOWY
Data: ……………………………..
Nazwa i siedziba Wykonawcy
.....................................................................................................................................................
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):
.....................................................................................................................................................
Nr telefonu, faksu
.....................................................................................................................................................
Regon:.............................................................. NIP:...................................................................
Do:
II Szpitala Miejskiego w Łodzi
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym numer PN/IV/2014 na ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego oraz ubezpieczenia na rzecz pacjentów
Zamawiającego w związku ze zdarzeniami medycznymi.
Oferujemy ubezpieczenia zamawiającego, zgodnie z przedmiotem zamówienia wg Załącznika Nr 4
z zachowaniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej zawartej w załączniku Nr 3 za niżej wymienioną stawkę za cały okres ubezpieczenia.
Lp.
Określenie grupy ryzyka
Stawka
w%
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
2
podmiotu leczniczego
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
3
w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym
mieniem.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
4
za wypadki przy pracy
5
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich
6
ryzyk – EEI
ŁĄCZNA SKŁADKA W DWUNASTOMIESIĘCZNYM OKRESIE UBEZPIECZENIA:
ŁĄCZNA SKŁADKA ZA CAŁY OKRES UBEZPIECZENIA (24 m-ce):
1
SKŁADKA w PLN
w 12 – miesięcznym
okresie ubezpieczenia
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
Słownie:
.............................................................................................
Podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy
Strona 39 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
ZAŁĄCZNIK NR 8
Nr sprawy PN/IV/2014
Data ..........................
Nazwa Wykonawcy ................................................................
Adres Wykonawcy ...............................................................
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759), składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,
jako upoważniony reprezentant wykonawcy, że:
Spełniam indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
Zamówienia;
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
.........................................................................
podpis (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy
Strona 40 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2014
ZAŁĄCZNIK NR 9
UMOWA nr …/2014
(WZÓR)
zawarta w dniu …………. maja 2014 roku w Łodzi
pomiędzy:
II Szpitalem Miejskim im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi,
z siedzibą w 909 – 217 Łodzi, ul. Sterlinga 13.
NIP: 725 – 17 – 53 – 539.
REGON: 472252285.
KRS: 0000014448.
reprezentowanym przez:
lek. med. mgr ekonomii Ewę Wiesetek – Piotrowską – Dyrektora Szpitala
zwanym dalej Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w:
NIP: ……………………………………………………………….
REGON: ………………………………………………………….
KRS: ……………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………..
zwanym dalej Ubezpieczycielem,
przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego:
Grupy Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, kod: 90 – 261 przy
ulicy Jaracza 19,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego, w trybie przetargu
nieograniczonego, (Nr sprawy PN/IV/2014), w oparciu o art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), zwanej
dalej Ustawą o następującej treści:
§1
1.
Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w niżej wymienionych zakresach:
a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729).
b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.
c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy.
d) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
e) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – EEI – szkody materialne i niematerialne.
Strona 41 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2013
2.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów poświadczających udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w postaci polis stanowiących integralną część umowy.
3.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3.1.5 SIWZ, zostaną
zawarte umowy dodatkowe w trybie z wolnej ręki, określające szczegółowy zakres i przedmiot
ochrony ubezpieczeniowej. Dodatkowe ubezpieczenia zawarte w trakcie obowiązywania niniejszej
umowy wyliczane będą według zasad określonych w formularzu cenowym oferty ubezpieczeniowej.
§2
1. Umowa dotyczy ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 1, i zostaje zawarta na czas określony,
począwszy od dnia 01 czerwca 2014 roku do dnia 31 maja 2016 roku.
§3
1. Zakres ubezpieczeń określony jest szczegółowo w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Ubezpieczyciela, które stanowią integralną część niniejszej umowy. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą miały zastosowanie postanowienia SIWZ, oferty złożonej przez Ubezpieczyciela, niniejszej Umowy oraz właściwych ogólnych warunków ubezpieczeń obowiązujących w dniu złożenia
oferty.
2. Wszelkie warunki określone w SIWZ, ofercie i niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń.
§4
1. Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy, ustalona w wyniku postępowania przetargowego w wysokości: …………………………….. PLN będzie płatna w dwunastu ratach
w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia – dwadzieścia cztery raty w całym okresie ubezpieczenia.
2. Składki płacone będą kwartalnie w terminie i w wysokości zgodnej z treścią oferty ubezpieczyciela.
3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią
bez uprzedniej pisemnej zgody Urzędu Miasta w Łodzi i Zamawiającego.
4. Strony uznają, że dniem zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty jest dzień złożenia dyspozycji przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty, pod warunkiem,
że na rachunku bankowym ubezpieczającego znajdowała się odpowiednia ilość środków na jego
realizację.
5. Strony uznają, że wypłata odszkodowania nie może być przyczyną wypowiedzenia umowy ubezpieczenia – ustania ochrony ubezpieczeniowej.
6. Nieopłacenie lub nieterminowe opłacenie raty składki, również pierwszej jej raty nie upoważnia
ubezpieczyciela do automatycznego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel w każdym przypadku stwierdzenia braku wpłaty raty składki powiadomi o tym fakcie brokera, który podejmie stosowne kroki celem wyjaśnienia powodów powstania zaległości i w razie potrzeby ustali
z ubezpieczającym i ubezpieczycielem dodatkowy termin płatności raty składki. Jeżeliby ten termin
nie był dochowany ubezpieczyciel na piśmie poda nowy siedmiodniowy termin płatności raty
składki oraz, jednocześnie poinformuje ubezpieczającego o skutkach nieopłacenia raty w nowo
wyznaczonym terminie.
7. W sytuacji uznania przez ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody, ubezpieczyciel nie potrąci
z wypłacanego odszkodowania kwoty pozostałych rat do zapłacenia, ani nie zobowiąże ubezpie-
Strona 42 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2013
czającego/ubezpieczonego do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki przed ustalonymi terminami płatności kolejnych jej rat.
8. Strony ustalają, iż wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT,
pod warunkiem iż suma ubezpieczenia zawiera ww. podatek, a Ubezpieczający nie ma możliwości
jego odliczenia.
9. Strony ustalają, że w przypadku szkody ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin
w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody.
§5
1.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się każdorazowo do poinformowania Ubezpieczającego i reprezentującego go brokera ubezpieczeniowego o zgłoszonych bezpośrednio do ubezpieczyciela roszczeniach dotyczących odpowiedzialności cywilnej.
2.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel uzna, że zgłoszone roszczenia są uzasadnione, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Ubezpieczającego i reprezentującego go brokera, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej przyjętego przez Ubezpieczyciela stanowiska, a także z podaniem informacji o sugerowanej wysokości wypłaty z tytułu zgłoszonych roszczeń.
3.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dostarczenia Ubezpieczającemu w ciągu miesiąca od zakończenia okresu ubezpieczenia, zbiorczego zestawienia zgłoszonych roszczeń, szkód oraz wypłaconych odszkodowań. Raport winien zawierać między innymi daty, kwoty i numer szkody.
§6
1.
Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany warunków Umowy w trakcie jej trwania zgodnie z art.
144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. roku Prawo zamówień publicznych.
a) Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na dalsze zakresy w sytuacji, gdy ze względu na postęp medycyny, zmiany organizacyjne Ubezpieczonego, bądź z innych uzasadnionych względów rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej okaże się niezbędne. Zmiana zakresu
może skutkować zmianą wysokości składki ubezpieczeniowej. Zmiana zakresu wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
b) Terminu wykonania przedmiotu umowy, na skutek nastąpienia:
a. klęsk żywiołowych,
b. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, które
skutkują niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.
c) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, w przypadku braku
środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz
dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki przy rozłożeniu jej
na raty,
d) zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia, w przypadku zmiany wysokości majątku z zachowaniem stawki ustalonej dla danego rodzaju ubezpieczenia,
e) zmiany wysokości składki przy zachowaniu warunków i cen określonych w ofercie i udziału
własnego Zamawiającego,
f) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia tylko takie, które wynikać będą
ze zmian ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy,
g) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących,
h) zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmian osób do
kontaktu miedzy stronami itp.
Strona 43 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2013
2.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.
§7
W sytuacji przekształcenia (bądź innej zmiany formy prawnej) Ubezpieczającego w spółkę prawa handlowego, Strony postanawiają, że Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Nr PN/IV/2014 trwa nadal na takich samych warunkach, jak dla Ubezpieczającego przed
dniem przekształcenia.
§8
Wszystkie zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dn. 22.05.2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1151 z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
§ 10
1.
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
względu na siedzibę Ubezpieczającego.
sąd powszechny właściwy ze
2.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Ubezpieczającego,
jeden dla Ubezpieczyciela oraz jeden do wiadomości brokera ubezpieczeniowego.
Załączniki:
Ubezpieczyciel
Broker ubezpieczeniowy
Ubezpieczający
Strona 44 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2013
ZAŁĄCZNIK NR 10
Nr sprawy PN/IV/2014
Data ..........................
Nazwa Wykonawcy ................................................................
Adres Wykonawcy
...............................................................
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 24 UST 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Niniejszym, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczam, co następuje:
1
Zakład ubezpieczeń / pool koasekuracyjny*________________________** nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które
brzmią:
1.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.1.1 Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1.1.2 Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
1.1.3 Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
1.1.4 Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1.1.5 Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
1.1.6 Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Strona 45 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2013
1.1.7 Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
1.1.8 Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
1.1.9 Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
1.1.10 Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary.
1.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,
którzy:
1.2.1 Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela
się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
1.2.2 Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
1.2.3 Nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
..............................................................................................
Podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy
*
niepotrzebne skreślić lub usunąć
**
należy wpisać nazwę Wykonawcy
Strona 46 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2013
Załącznik numer 11
Numer sprawy PN/IV/2014
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 08 czerwca 2010
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
z późn. zm.), przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego, postępowanie numer: PN/IV/2013 oświadczam / y, że:
Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.,
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*.
Należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*.
W związku z przynależnością do grupy kapitałowej podajemy jej uczestników**.
Lp.
Pełna nazwa
Adres
KRS lub NIP lub REGON
* niepotrzebne skreślić lub usunąć.
** Wykonawca nie należący do grupy kapitałowej poniższej rubryki nie wypełnia.
..................................... dn. .............. 2014r.
.................................................
Czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
Strona 47 z 49
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2013
Załącznik numer 12
Numer sprawy PN/IV/2014
Wykaz ubezpieczanego mienia II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi.
Lp.
Nr inwentarzowy
1
4/000004
2
8/000013
3
8/000037
4
8/000041
5
8/000042
6
8/000049
7
8/000064
8
8/000072
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
8/000085
8/000086
8/000087
ST/3/000001
ST/4/000002
ST/6/000002
ST/6/000003
ST/6/000004
ST/8/000005
ST/8/000006
ST/8/000009
20
ST/8/000012
21
22
23
24
25
26
27
ST/8/000015
ST/8/000017
ST/8/000018
ST/8/0000/19
ST/8/000020
ST/8/000023
ST/8/000024
28
ST/8/000026
29
30
31
32
33
ST/8000029
ST/8/000030
ST/8/000033
ST/8/000038
ST/8/000045
Nazwa
Zestaw komputerowy ADAX - serwer
szpitala
TELEMETRIA PŁODOWA
MONAKO SCENTRALIZOWANY SYSTEM MONITOROWANIA PŁODU
APARAT DO ZNIECZULANIA EXEL
APARATB DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO
APARAT USG Z 3 GLOWICAMI VIDEOPRINTER
URZĄDZENIE DO BADANIA SŁUCHU
APARAT DO KOAGULACJI Z WYPOSAŻENIEM
KOLPOSKOP
SSAK OPERACYJNY ATMOS C361
DEFIBRYLATOR DEFICARD/B
KOCIOŁ PAROWY
SERWER ADMINISTRACJI
PRASOKONTENER
DŹWIG OSOBOWY
DŹWIG TOWAROWO-OSOBOWY
LAMPA operacyjna bezcieniowa
STÓŁ OPERACYJNY
KARDIOTOKOGRAF
STANOWISKO DO RESUSCYTACJI
NOWORODKÓW
KARDIOTOKOGRAF
INKUBATOR ATOM U -2100
INKUBATOR ISOLETTE C2000
INKUBATOR ZAMKNIĘTY C2000
KARDIOMONITOR
PULSOKSYMETR ARGUS
RESPIRATOR BABYLOG 8000 PLUS
URZĄDZENIE DO SCRININGOWEGO
BADANIA SŁUCHU
ZESTAW CPAP INFANT FLOW SIPAP
POMPA INFUZYJNA
KARDIOMONITOR
KARDIOMONITORY
WÓZEK ZABIEGOWY ANESTEZJOLO-
Grupa
GUS
Data zakupu
Wartość brutto
4
14 405,40 zł
8
37 890,76 zł
8
123 470,00 zł
8
147 999,99 zł
8
129 999,65 zł
8
185 000,00 zł
8
13 794,00 zł
8
21 293,00 zł
8
8
8
3
4
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
30.09.2011
28.02.2010
31.03.2009
17
7
8
17
3
14
193
157
21
89
17
655,00
062,00
881,00
550,14
671,55
030,00
004,00
393,00
708,00
891,64
668,80
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
20 223,00 zł
22
65
38
39
25
8
64
636,80
000,00
880,00
804,00
920,00
100,00
788,50
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
8
13 914,37 zł
8
8
8
8
8
56
3
3
5
6
782,60
638,00
828,60
196,96
011,26
Strona 48 z 49
zł
zł
zł
zł
zł
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200.000,00 € Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego
Znak sprawy: PN/IV/2013
GICZNY
34
35
36
37
38
ST/8/000046
ST/8/000057
ST/8/000058
ST/8/000060
ST/8/000065
39
ST/8/0000
40
ST/8/000067
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
ST/8/000075
ST/8/000080
ST/8/000083
ST/8/000084
ST/8/000094
ST/8/000096
ST/8/000097
ST/8/000098
ST/8/000100
ST/8/000102
ST/8/000103
ST/8/000104
ST/8/000105
ST/8/000109
ST/8/000110
ST/8/000111
ST/8/000112
ST/8/000113
ST/8/000114
60
61
62
ST/8/000116
ST/8/000117
63
ST/8/000185
64
65
ST/8/000186
APARAT DO LAPAROSKOPII
KARDIOMONITOR N5600 PLUS
LAMPA DO FOTOTERAPII
PULSOKSYMETR N560
WÓZEK ZABIEGOWY
ZESTAW MEBLI DO PIELĘGNACJI
NOWORODKA
APARAT DO HISTEROSKOPII Z WYPOSAŻENIEM
STÓŁ OPERACYJNY
INKUBATOR
INKUBATOR
APARAT DO KRIOCHIRURGII
KARDIOTOKOGRAF
KARDIOMONITORY
KARDIOTOKOGRAF
KARDIOTOKOGRAF
INKUBATOR
LAMPA DO FOTOTERAPII
LAMPA DO FOTOTERAPII
LAMPA DO FOTOTERAPII
PULSOKSYMETR N560
INKUBATOR ISOLETTE C2000
INKUBATOR ISOLETTE C2000
INKUBATOR ISOLETTE C2000
KARDIOMONITOR
KARDIOMONITOR
KARDIOMONITOR N5600 PLUS
NOCOSPRAY - urządz. do szybkiej
dezynf. pomieszczeń
MACERATOR SOLO
APARAT RTG PRACTIX 33 PLUS
ŁÓŻKO PORODOWE Z WYPOSAŻENIEM LM-01.3
ŁÓŻKO PORODOWE Z WYPOSAŻENIEM LM-01.3
RESPIRATOR TYP SARVO-I WRAZ Z
DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM
8
8
8
8
8
143
12
4
3
6
182,39
091,00
708,00
780,00
011,26
zł
zł
zł
zł
zł
8
36 622,09 zł
8
86 275,29 zł
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
85
39
39
17
22
5
17
17
39
4
4
4
3
38
38
38
3
3
12
999,11
964,50
590,00
901,07
636,80
196,96
668,80
668,80
964,50
708,00
708,00
708,00
780,00
880,00
880,00
880,00
828,60
828,60
091,00
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
8
19.12.2011
10 476,53 zł
8
8
06.03.2012
03.12.2009
19 065,00 zł
201 282,94 zł
8
11.02.2013
28 080,00 zł
8
8
28 080,00 zł
22.03.2013
68 220,00 zł
2 685 849,26 zł
Kolorem seledynowym zaznaczono serwery.
Kolorem żółtym zaznaczono elektroniczny sprzęt medyczny.
Strona 49 z 49

Podobne dokumenty