Wisła: RGŚ.271.19.2016.JP Opracowanie koncepcji

Komentarze

Transkrypt

Wisła: RGŚ.271.19.2016.JP Opracowanie koncepcji
1z5
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=5...
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.um.wisla.pl/SIWZ/2016dworzec_kolejowy_2/
Wisła: RGŚ.271.19.2016.JP Opracowanie koncepcji zagospodarowania
terenu wokół istniejącego budynku dworca kolejowego oraz opracowanie
dokumentacji przebudowy istniejącego budynku dworca kolejowego w
Wiśle Centrum z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z
zagospodarowaniem terenu_przetarg_2.
Numer ogłoszenia: 57143 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wisła , Plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła, woj. śląskie, tel. 033 855-24-25,
faks 033 855-29-95.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wisla.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: RGŚ.271.19.2016.JP Opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu wokół istniejącego budynku dworca kolejowego oraz opracowanie dokumentacji
przebudowy istniejącego budynku dworca kolejowego w Wiśle Centrum z przystosowaniem dla osób
niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu_przetarg_2..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Koncepcja zagospodarowania
(wizualizacja) terenu obejmuje działki nr 5828/28, 5828/30, 5828/32, 5828/29, 5540/13, 5539/6 i 5828/27 (zakres
opracowania według załącznika mapowego nr 1). W ramach koncepcji należy uwzględnić: 1.1. Budynek
parkingu wielopoziomowego na działce nr 5828/32 uwzględniając na poziomie parteru miejsca odjazdowe
autobusów wraz z komunikacją wewnętrzną i zagospodarowaniem zielenią. 1.2. Na działce nr 5828/28 należy
zaprojektować miejsca postojowe dla busów (ok. 3, 4 stanowiska) i miejsca postojowe dla taksówek ok. 4
stanowiska (w przypadku braku miejsca, taksówki można zaproponować na działce nr 5828/32 równolegle do
drogi wojewódzkiej,) a także 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. 1.3. Na działce nr 5828/30
2z5
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=5...
należy przewidzieć dojście do budynku oraz podejście pod peron na co zezwala obecne ukształtowanie terenu,
gdyż od tej strony będą dostępne wejścia do budynku dla osób na wózku. Wokół budynku należy zaprojektować
zieleń, małą architekturę i wydzielone miejsce dla wypożyczalni rowerów (stojaki na rowery, ok. 15 szt.).
1.4.Przebudowę dwóch istniejących zjazdów (działki nr 5828/29, 5540/13, 5539/6 i 5828/27). 1.5. Cały teren
przeznaczony do realizacji powinien być oświetlony i monitorowany. 2. Zakres dokumentacji projektowej (zakres
opracowania według załącznika mapowego nr 2) będzie obejmował: 2.1. Przebudowę istniejącego budynku
dworca wraz z przystosowaniem pomieszczeń na cele administracyjno-socjalne i usługowe. Projekt budynku
należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną koncepcję, która stanowi załącznik do SIWZ. 2.2. Budynek należy
podłączyć do kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej i sieci energetycznej. Należy wykonać wszystkie niezbędne
projekty branżowe m.in. instalację wod.-kan., c.o., instalację gazową, elektryczną, internetową, p.poż., instalację
klimatyzacyjną. Należy zaprojektować odwodnienie całego terenu. 2.3. Opracowanie dokumentacji budowy
przyłącza gazowego, kanalizacyjnego i energetycznego do istniejącego budynku Straży Miejskiej. 2.4. W
budynku jak i wokół budynku należy zaprojektować oświetlenie energooszczędne. 2.5. Zagospodarowanie
terenu (zgodnie z załącznikiem mapowym, na którym zaznaczono zakres opracowania dokumentacji) obejmuje
zakres wokół budynku (działka nr 5828/30), działkę nr 5828/28 i częściowo działkę nr 5828/32, a także
przebudowę dwóch istniejących zjazdów (działki nr 5828/29, 5540/13, 5539/6 i 5828/27). Dokumentację
zagospodarowania terenu należy opracować według koncepcji, która została zaakceptowana przez
Zamawiającego. 2.6. Opracowanie audytu energetycznego budynku. 2.7. Aranżację pomieszczeń..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający nie wyklucza zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Będą
one obejmowały świadczenie usług w szerszym zakresie dotyczącym budynku dworca i jego otoczenia
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 141.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przetargowego przez Wykonawców
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
3z5
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=5...
zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegającą na
opracowaniu projektów przebudowy/remontu lub budowy budynku o kubaturze co najmniej 3.000,00
m3
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponują co najmniej jedną osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w
budownictwie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=5...
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Przewidywany koszt brutto realizacji przebudowy budynku oraz zagospodarowania terenu przy budynku
(zakres objęty tylko dokumentacją projektową) - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Określono w rozdziale XVI SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.um.wisla.pl/SIWZ/2016dworzec_kolejowy_2/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Budynek Urzędu Miejskiego
w Wiśle, Pl. Hoffa 3, 43-460 Wisła, pokój nr 207.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2016
godzina 10:00, miejsce: Budynek Urzędu Miejskiego w Wiśle, Pl. Hoffa 3, 43-460 Wisła. pokój nr 1 - biuro
4z5
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=5...
podawcze.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie dla: 1) koncepcji - w terminie 3 tygodni od daty
podpisania umowy 2) dokumentacji projektowej - 4 miesiące od uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego dla
opracowania koncepcji zagospodarowania terenu..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
5z5

Podobne dokumenty