Wisła: RGŚ.271.19.2016.JP Opracowanie koncepcji

Komentarze

Transkrypt

Wisła: RGŚ.271.19.2016.JP Opracowanie koncepcji
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 57143-2016 z dnia 2016-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wisła
1. Koncepcja zagospodarowania (wizualizacja) terenu obejmuje działki nr 5828/28, 5828/30, 5828/32, 5828/29,
5540/13, 5539/6 i 5828/27 (zakres opracowania według załącznika mapowego nr 1). W ramach koncepcji należy
uwzględnić: 1.1. Budynek...
Termin składania ofert: 2016-06-03
Wisła: RGŚ.271.19.2016.JP Opracowanie koncepcji zagospodarowania
terenu wokół istniejącego budynku dworca kolejowego oraz opracowanie
dokumentacji przebudowy istniejącego budynku dworca kolejowego w
Wiśle Centrum z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z
zagospodarowaniem terenu_przetarg_2
Numer ogłoszenia: 110993 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia
w BZP: 57143 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła, woj. śląskie, tel. 033 855-24-25, faks
033 855-29-95.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: RGŚ.271.19.2016.JP Opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu wokół istniejącego budynku dworca kolejowego oraz opracowanie dokumentacji
przebudowy istniejącego budynku dworca kolejowego w Wiśle Centrum z przystosowaniem dla osób
niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu_przetarg_2.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Koncepcja zagospodarowania (wizualizacja) terenu obejmuje
działki nr 5828/28, 5828/30, 5828/32, 5828/29, 5540/13, 5539/6 i 5828/27 (zakres opracowania według
załącznika mapowego nr 1). W ramach koncepcji należy uwzględnić: 1.1. Budynek parkingu wielopoziomowego
na działce nr 5828/32 uwzględniając na poziomie parteru miejsca odjazdowe autobusów wraz z komunikacją
wewnętrzną i zagospodarowaniem zielenią. 1.2. Na działce nr 5828/28 należy zaprojektować miejsca postojowe
dla busów (ok. 3, 4 stanowiska) i miejsca postojowe dla taksówek ok. 4 stanowiska (w przypadku braku miejsca,
taksówki można zaproponować na działce nr 5828/32 równolegle do drogi wojewódzkiej,) a także 2 miejsca
1z3
2z3
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...
postojowe dla osób niepełnosprawnych. 1.3. Na działce nr 5828/30 należy przewidzieć dojście do budynku oraz
podejście pod peron na co zezwala obecne ukształtowanie terenu, gdyż od tej strony będą dostępne wejścia do
budynku dla osób na wózku. Wokół budynku należy zaprojektować zieleń, małą architekturę i wydzielone
miejsce dla wypożyczalni rowerów (stojaki na rowery, ok. 15 szt.). 1.4.Przebudowę dwóch istniejących zjazdów
(działki nr 5828/29, 5540/13, 5539/6 i 5828/27). 1.5. Cały teren przeznaczony do realizacji powinien być
oświetlony i monitorowany. 2. Zakres dokumentacji projektowej (zakres opracowania według załącznika
mapowego nr 2) będzie obejmował: 2.1. Przebudowę istniejącego budynku dworca wraz z przystosowaniem
pomieszczeń na cele administracyjno-socjalne i usługowe. Projekt budynku należy wykonać w oparciu o
zatwierdzoną koncepcję, która stanowi załącznik do SIWZ. 2.2. Budynek należy podłączyć do kanalizacji
sanitarnej, sieci gazowej i sieci energetycznej. Należy wykonać wszystkie niezbędne projekty branżowe m.in.
instalację wod.-kan., c.o., instalację gazową, elektryczną, internetową, p.poż., instalację klimatyzacyjną. Należy
zaprojektować odwodnienie całego terenu. 2.3. Opracowanie dokumentacji budowy przyłącza gazowego,
kanalizacyjnego i energetycznego do istniejącego budynku Straży Miejskiej. 2.4. W budynku jak i wokół budynku
należy zaprojektować oświetlenie energooszczędne. 2.5. Zagospodarowanie terenu (zgodnie z załącznikiem
mapowym, na którym zaznaczono zakres opracowania dokumentacji) obejmuje zakres wokół budynku (działka
nr 5828/30), działkę nr 5828/28 i częściowo działkę nr 5828/32, a także przebudowę dwóch istniejących zjazdów
(działki nr 5828/29, 5540/13, 5539/6 i 5828/27). Dokumentację zagospodarowania terenu należy opracować
według koncepcji, która została zaakceptowana przez Zamawiającego. 2.6. Opracowanie audytu
energetycznego budynku. 2.7. Aranżację pomieszczeń.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
INWESTPROJEKT Korporacja Projektantów, ul. Kamienna 21, 47-400 Racibórz, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 173322,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 78000,00
Oferta z najniższą ceną: 78000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 243540,00
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...
Waluta: PLN .
3z3

Podobne dokumenty