zasady uzyskania zaliczenia - Studium Wychowania Fizycznego i

Komentarze

Transkrypt

zasady uzyskania zaliczenia - Studium Wychowania Fizycznego i
ZASADY Z A L I C Z A N I A ORAZ UZYSKIWANIE
ZWOLNIEŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1.
Podstawą uzyskania przez studentów zaliczenia z wychowania fizycznego jest:
a) systematyczne uczęszczanie na zajęcia,
b) aktywny udział w ćwiczeniach,
c) uzyskanie minimów sprawnościowych,
d) uzyskanie minimum umiejętności i wiadomości z dyscyplin sportowych realizowanych na zajęciach z WF.
2.
Skala ocen.
Zgodnie z § 13 Regulaminu Studiów stosujemy i wpisujemy do indeksu oceny:
bardzo dobry, plus dobry, dobry, plus dostateczny, dostateczny,
Z uwagi na specyfikę naszego przedmiotu dodatkowo poza w/w skalą ocen stosujemy wpisy:
zaliczono – dla studentów ćwiczących w ramach grup rehabilitacyjnych,
nie zaliczono – dla studentów, którzy nie uzyskali minimum wymagane w pkt. 1-a,b,c,d.
zaświadczenie lekarskie
3.
Zaliczenie z WF uzyskują studenci, którzy uczęszczają na niżej wymienione zajęcia organizowane przez Studium WFiS:
A. grupy dziekanatowe (sala, pływalnia),
B. grupy rehabilitacyjne (sala, pływalnia),
C. przy współpracy z Klubem Uczelnianym

sekcje sportowe,

grupy turystyczne:
turystyka rowerowa,
turystyka górskie,
spływy kajakowe, rejsy żeglarskie,

obozy:
obozy sportowo – rekreacyjne,
obozy szkoleniowe – narciarskie.
D. grupy rehabilitacyjne, organizowane przez Międzyuczelnianą Przychodnię Rehabilitacyjną ulica Bydgoska 19.
Do zajęć WF na Sali obowiązuje: strój sportowy, obuwie na zmianę typu adidasy lub tenisówki o jasnej podeszwie.
Do zajęć WF na pływalni obowiązuje: czepek i strój kąpielowy: kobiety- jedno lub dwuczęściowy, mężczyźni- kąpielówki
lub spodenki kąpielowe przylegające do ciała.
4.
O
wyborze
jednej
z
podanych
form
student
informuje
prowadzącego
na początku semestru zimowego i letniego.
Studenci powtarzający rok lub studiujący na II fakultecie
grupę
dziekanatową
mogą mieć przepisane zaliczenie
z wychowania fizycznego zgodnie z § 19 Regulaminu Studiów.
5.
Zwolnienie lekarskie:
Zwolnienia z ćwiczeń wychowania fizycznego na semestr lub rok akademicki są udzielane na podstawie zaświadczenia
lekarskiego wydanego przez komisję lekarską działającą przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla studentów
(ul. Armii Krajowej 5) i tylko takie są uwzględniane przez Studium WF i Sportu. (Pismo RK-n-46/28/2005/06)
b) Zaświadczenie takie winno być dostarczone do Studium, poprzez prowadzącego daną grupę, na początku semestru.
c) Każdą nieobecność na zajęciach dydaktycznych student powinien odrobić w terminie do 4 tygodni, maksymalnie jedne
zajęcia dziennie. Odrabianie może odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym grupę.
a)
6.
Skierowanie do grup rehabilitacyjnych.
Studenci zainteresowani tą formą ćwiczeń winni na początku semestru dostarczyć orzeczenie lekarskie prowadzącemu grupę
wychowania fizycznego, który wskaże dalszy tok postępowania. Orzeczenie wydaje lekarz z Międzyuczelnianej Poradni
Rehabilitacyjnej ul. Bydgoska 19, tel: 12 637-70-29.
7.
Sprawy wyjątkowe dotyczące zaliczenia semestru czy roku rozstrzyga Kierownik Studium lub działający z jego
upoważnienia z-ca ds. dydaktycznych.
http://www.swfis.agh.edu.pl/dzialalnosc.php

Podobne dokumenty