Strona tytułowa - Urząd Miasta Rypin

Komentarze

Transkrypt

Strona tytułowa - Urząd Miasta Rypin
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
Bezobsługowa stacja paliw płynnych u zbiegu ulic Toruńskiej
i Piaski w Rypinie, na działce nr 263.
ETAP: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia
INWESTOR:
Urszula Wojciechowska – Kowalczyk
ul. Piaski 25B
87 – 500 Rypin
Rypin, luty 2012 rok
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa bezobsługowej stacji paliw” w Rypinie na działce 263.
Inwestor - Pani Urszula Wojciechowska - Kowalczyk
Spis treści
1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ..................................................................................................................... 4
2. PODSTAWA PRAWNA I MERYTORYCZNA OPRACOWANIA. ............................................................... 4
3. OPIS STANU FAKTYCZNEGO ........................................................................................................................... 5
3.1. LOKALIZACJA ..................................................................................................................................... 5
3.2. INWESTYCJA, A MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ................................... 6
3.3. OPIS WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH . ............................................. 6
3.4. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ........................................................................................ 6
3.5. CHARAKTERYSTYKA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH
PLANOWANEJ INWESTYCJI. ................................................................................................................................... 6
4.OPIS SPOSOBU KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA W FAZIE BUDOWY I LIKWIDACJI OBIEKTU 8
5. OPIS ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA –
FAZA EKSPLOATACJI .......................................................................................................................................... 9
5.1. WPŁYW NA STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO .......................................................... 17
5.2. WPŁYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY .................................................................................................................... 27
5.3. GOSPODARKA WODNA ...................................................................................................................................... 36
5.4.GOSPODARKA ŚCIEKOWA .................................................................................................................................. 36
5.4.1.Określenie źródeł powstawania ścieków ..................................................................... 36
5.4.2. Wody opadowe ............................................................................................................ 36
5.4.3. Charakterystyka techniczna urządzeń do oczyszczania ścieków ............................... 36
5.5. GOSPODARKA ODPADAMI ................................................................................................................................. 37
5.5.1. Klasyfikacja odpadów wytwarzanych na terenie stacji paliw ..................................... 37
5.5.2. Charakterystyka wytwarzanych odpadów i sposób postępowania .......................... 37
5.5.2.1. Grupa 13 ............................................................................................................... 37
5.5.2.2. Grupa 15 ............................................................................................................... 37
5.5.2.3 Grupa 16 ............................................................................................................... 38
5.5.2.4. Grupa 20 ............................................................................................................... 38
5.5.3. Uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami ............................................ 38
5.5.4. Podsumowanie i wnioski ............................................................................................. 38
5.6. POWAŻNE AWARIE ............................................................................................................................................ 39
6. MINIMALIZACJA UJEMNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO .............................................................. 41
7. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH ................................................................................................ 41
8. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM .......................................................................... 41
9. UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA LUDZI, FAUNĘ, FLORĘ, GLEBĘ,
WODĘ, POWIETRZE, KLIMAT, DOBRA MATERIALNE, DOBRA KULTURY, KRAJOBRAZ, ORAZ
WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI. ............................................................. 43
10. OPIS POTENCJALNIE ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE,
KRÓTKO -, ŚREDNIO - I DŁUGO -TERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO. ...................................................................................................................................................... 43
10.1 ODDZIAŁYWANIA WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA. ...................................................................... 43
10.2 ODDZIAŁYWANIA WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA ZASOBÓW NATURALNYCH. ................................................. 43
10.3 ODDZIAŁYWANIA WYNIKAJĄCE Z EMISJI DO ŚRODOWISKA. ............................................................................. 43
10.4 ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W FAZIE BUDOWY, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI. .................................. 43
11. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, ZMNIEJSZANIE
LUB KOMPENSOWANIE SZKODLIWYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO. ................................. 45
12. PORÓWNANIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH Z INNYMI
DOSTĘPNYMI ROZWIĄZANIAMI STOSOWANYMI W PRAKTYCE KRAJOWEJ LUB ŚWIATOWEJ Z
PUNKTU WIDZENIA CZYSTSZEJ PRODUKCJI. ............................................................................................ 45
2
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa bezobsługowej stacji paliw” w Rypinie na działce 263.
Inwestor - Pani Urszula Wojciechowska - Kowalczyk
13. USTALENIE GRANIC OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W ROZUMIENIU
PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ OKREŚLENIE OGRANICZEŃ W ZAKRESIE
PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH. ........................................................................... 46
14. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM
PRZEDSIĘWZIĘCIEM. .......................................................................................................................................... 46
15. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI. ............................................................................................................... 47
16. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT. ...................................... 47
17. NAZWISKO OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ RAPORT. ................................................................................ 47
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ........................................................................................................................................... 48
3
1. Cel i zakres opracowania
Opracowanie niniejsze jest raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
sporządzonym na etapie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w
oparciu o analizę założeń projektowych inwestycji, dane zawarte w dostępnej literaturze, a także
obowiązujące przepisy i wytyczne stosowane przy wykonywaniu tego typu dokumentacji. W trakcie
wykonywania pozyskiwano informacje od Inwestora oraz Projektanta oraz oparto się na danych
literaturowych.
Przedmiotem raportu jest określenie oddziaływania na środowisko projektowanej bezobsługowej
stacji paliw płynnych, której lokalizację przewidziano na terenie działki 263 w Rypinie, gm. Rypin.
Planowana pojemność zbiorników magazynowych paliw – jeden podziemny dwupłaszczowy
wielokomorowy zbiornik o maksymalnej pojemności 80 m3. W zbiorniku będą magazynowane
benzyny oraz olej napędowy. Dystrybucja paliwa będzie odbywała się poprzez jeden dwustronny
dystrybutor wielowężowy. Stanowisko dystrybucji planuje się zadaszyć wiatą o powierzchni nie
przekraczającej 50 m2.
Planowana budowa będzie realizowana na terenie niezabudowanej działki, aktualnie teren ten
porośnięty jest trawami.
Inwestycja realizowana jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z p. zm.).
Inwestorem i właścicielem działki jest Pani Urszula Wojciechowska – Kowalczyk.
Raport ma na celu określenie bezpośredniego i pośredniego wpływu na:
- środowisko naturalne
- zdrowie i w warunki pracy ludzi
- dobra materialne
- dobra kultury
- możliwość oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko
- wymagany zakres monitoringu oddziaływania stacji paliw na środowisko
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), przedmiotowe
przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 35 jako mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu
może być stwierdzony.
Postanowieniem znak: NiŚ.6221.1.1.2011 z dnia 04.03.2011 roku Burmistrz Miasta Rypina nałożył
na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia.
2. Podstawa prawna i merytoryczna opracowania.
-
-
-
Wskazówki metodyczne budowy bezpiecznych ekologicznie stacji paliw, Departament Polityki
Ekologicznej, MOŚ, ZNiL Warszawa marzec 1995 rok,
Założenia projektowe podane przez inwestora
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe
dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
243, poz. 2063 z p. zm.).
„Dokumentacja geotechniczna” oraz „Opis warunków geologicznych i hydrogeologicznych” dla
projektowanej stacji paliw płynnych opracowane przez Przedsiębiorstwo geotechnicznokonsultingowe GEOTECH Sp. Z o.o. z Bydgoszczy w czerwcu 2011 roku
”Inżynieria ochrony atmosfery”, Bohdan Głowniak , Piotr Kabsch , Andrzej Kuliński , Jan D.
Rutkowski, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1973
Instrukcja Technologiczna, ATMOTERM, Warszawa czerwiec 1993 roku
Postanowienie Burmistrza Miasta Rypina z dnia 04.03.2011 (znak sprawy NiŚ.6221.1.1.2011) w
sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
ustalenia z wizji terenowej,
4
Opracowując niniejszy raport oparto się na obowiązujących przepisach prawa, a w
szczególności:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.
627 z p. zm.),
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p. zm.),
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p.zm),
4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. Nr 163, poz. 981),
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 „ O ochronie przyrody” (Dz. U. Nr 92, poz. 880),
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p. zm.)
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe
dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
243, poz. 2063 z p. zm.).
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281),
11. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ),
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87)
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673)
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i
niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr
113, poz. 1211 z p. zm.)
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
(Dz. U. Nr 206 poz. 1291)
Dane dotyczące stanu środowiska zaczerpnięte zostały m.in. z opracowań PIOŚ, Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wymagane obliczenia (np. emisji zanieczyszczeń,
rozprzestrzeniania się hałasu) zostały wykonane zgodnie z obowiązująca metodologią, a szczegółowe
opisy postępowania zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu.
3. Opis stanu faktycznego
3.1. Lokalizacja
Projektowana stacja paliw zlokalizowana będzie na działce nr 263 w Rypinie przy zbiegu ulic
Toruńskiej i Piaski. Aktualnie teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie jest
niezabudowany, porośnięty trawami. Teren nie jest utwardzony. Działka od strony północnej
oraz zachodniej graniczy z zabudowaniami jednorodzinnymi (budownictwo mieszkalne o
niskiej intensywności zabudowy). Od strony południowej graniczy z drogą wojewódzką nr
563 (ul. Toruńska) a od strony wschodniej z ulicą Piaski.
Planowany wjazd do stacji paliw planowany jest od strony ul. Toruńskiej.
Właścicielem działki jest Inwestor.
5
3.2. Inwestycja, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest na obszarze nieobjętym obowiązującym planem
miejscowym.
Usytuowanie terenu projektowanej stacji paliw przedstawione jest orientacyjnie w załączniku nr 2.
3.3. Opis warunków geologicznych i hydrogeologicznych.
Dokument ten został opracowany przez Przedsiębiorstwo geotechniczno-konsultingowe
GEOTECH Sp. Z o.o. z Bydgoszczy, stanowi załącznik nr 3 do tego opracowania.
3.4. Dokumentacja geotechniczna.
Dokument ten został opracowany przez Przedsiębiorstwo geotechniczno-konsultingowe
GEOTECH Sp. Z o.o. z Bydgoszczy, stanowi załącznik nr 4 do tego opracowania.
3.5. Charakterystyka przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych
planowanej inwestycji.
W obrębie projektowanej stacji paliw będą zlokalizowane obiekty bezpośrednio związane z
dystrybucją oraz przetaczaniem paliw płynnych (benzyn oraz oleju napędowego). Planuje się
lokalizację takich obiektów i urządzeń:
• obszar tankowania zaopatrzony w wiatę nad dystrybutorem. Obszar tankowania winien zostać
zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić szczelność powierzchni,
• podziemny dwupłaszczowy zbiornik na paliwa – wielokomorowy, o pojemności do 80 m3.
Dwupłaszczowe zabezpieczenie jest wystarczające, aby wyeliminować możliwość
przedostawania się ropochodnych do ziemi i wód.
• dystrybutor dwustronny z pełną hermetyzacją czynności tankowania pojazdów, opary benzyn
kierowane będą do zbiornika paliw. Rozwiązanie to ogranicza w 95% emisję węglowodorów do
powietrza z procesów napełniania zbiorników pojazdów.
• kanalizacja wód opadowych dla wód z terenu dystrybucji paliwa. Wody opadowe z nawierzchni
placu dystrybutorów i spustu paliwa będą kierowane do studzienek spływowych kierujących wodę
i ewentualne zanieczyszczenia poprzez separator ropopochodnych do kanalizacji deszczowej;
• zieleń, która powinna spełniać również funkcje izolacyjne, w razie potrzeby zapewnienia takiego
zabezpieczenia.
Przewidywana łączna sprzedaż produktów naftowych wyniesie około 985 m3/rok , udział
poszczególnych gatunków paliwa wynosić będzie :
- Benzyny – 438 m3/rok
- Oleju napędowego – 548 m3/rok.
Szczegółowy opis techniczny poszczególnych obiektów przedstawia się następująco:
Charakterystyka technologiczna instalacji paliwowych
Magazynowanie paliw naftowych będzie się odbywało w podziemnym zbiorniku
dwupłaszczowym o max. pojemności do 80 m3.
Zbiornik magazynowy będzie wyposażony w
elektroniczny system monitorowania
przestrzeni międzypłaszczowych, który działa w sposób ciągły. System ten pozwala na wczesne
wykrycie nieszczelności zarówno w płaszczu wewnętrznym jak i w płaszczu zewnętrznym . Zbiornik
będzie przystosowany do pracy z zastosowaniem tzw. „wahadła gazowego ” o sprawności 99,9%
umożliwiającego hermetyzację rozładunku paliwa z autocysterny do zbiornika magazynowego.
6
Należy zaprojektować umieszczenie zbiornika na betonowej tacy i zakotwienie go. Ponadto zbiornik
będzie wyposażony w elektroniczny monitoring stanów magazynowych, który działa również w
sposób ciągły.
Paliwa płynne (benzyny i olej napędowy) dowożone będą do stacji paliw cysternami
samochodowymi. Spust z cystern samochodowych do podziemnego zbiornika magazynowego
przebiegać będzie grawitacyjnie przy zastosowaniu elastycznych węży przyłączonych do króćców
zainstalowanych w studzience spustowej . Na rurociągach spustowych zamontowane zostaną zawory
antyprzepełnieniowe uniemożliwiające przelanie komór zbiornika podczas napełniania ich z cysterny .
Osprzęt instalacji paliwowej będzie umożliwiał wykorzystanie przy napełnianiu zbiorników
magazynowych zwrotu par benzyn wypieranych ze zbiorników magazynowych do opróżnianej
cysterny samochodowej . System tzw. wahadła gazowego pozwala na redukcję emisji zanieczyszczeń
na poziomie 99,9 % .
Rura zlewowa, pomiarowa, sonda pomiarowa i kontroli szczelności usytuowane będą w
studzience nazbiornikowej. Rury ssawne oraz króciec oddechowy usytuowane we włazie zbiornika.
Studzienki nazbiornikowe wykonane będą ze stali.
Do sprzedaży paliw przewiduje się zainstalowanie jednego dystrybutora paliw.
Dystrybutor benzyn pracować będzie w systemie VRS, tj. zawracania par benzyn z baków
pojazdów samochodowych do zbiorników magazynowych tzw. wahadło gazowe. System ten pozwoli
na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza na poziomie 95%.
Dystrybutor posiadać będzie automatyczne i wyposażony w
wyłącznik przelewu,
uniemożliwiający przepełnienie zbiorników paliwa w pojazdach samochodowych w trakcie
napełniania. Dystrybutor paliwa zamontowany zostanie na ramie stalowej opartej na wysepce
paliwowej.
Studzienka spustowa paliwa
Przewidywane jest wykonanie studzienki spustowej paliwa. Rurociąg spustowy zakończony
jest króćcami z armaturą spustową typu „szybkomocującego” umożliwiającą łatwe i szczelne
przyłączenie przewodu elastycznego autocysterny.
Rurociągi
Rurociągi ssawne i zlewowe przewiduje się wykonać z rur polietylenowych z wykładziną
wewnętrzną systemu UPP. Rurociągi ssawne z rur DN 50, a rurociągi zlewowe z rur DN 100.
Rurociągi oparów przewiduje się wykonać z rur polietylenowych systemu UPP.
Materiał, z którego wykonane są rury charakteryzuje się odpornością na utlenianie, oddziaływanie
promieniowania UV oraz niewrażliwością na zmiany temperatur transportowanych mediów. Warstwy
żywicy, z którego wykonane są rury przenikają się z warstwami polietylenu tworząc
nieprzepuszczalną chemicznie barierę odporną na oddziaływanie środowiska węglowodorów.
Drogi dojazdowe i place manewrowe
Drogi dojazdowe oraz niezbędne place wykonane będą z kostki betonowej.
Rejon dystrybucji paliwa (wysepka z dystrybutorem oraz obszar napełniania zbiornika
autocysterną) wykonane zostaną z nawierzchni betonowej lub kostki betonowej. Kształt i nachylenie
dróg dojazdowych i placów manewrowych umożliwi swobodny dojazd cystern do stanowisk
rozładunkowych oraz wszystkich typów pojazdów samochodowych do dystrybutorów.
Obszar tankowania powinna stanowić płyta szczelna z betonu cementowego B40. Plac ten
winien być obramowany krawężnikiem obniżającym który zapobiega ewentualnym wyciekom paliwa
na plac manewrowy. Na płycie należy zaprojektować wysepkę z dystrybutorem. W celu
zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed możliwością zanieczyszczenia substancjami
ropopochodnymi w podbudowie nawierzchni betonowej placu tankowania należy zaprojektować folię
olejoodporną zapobiegającą przenikaniu wód do gruntu, pełniącą rolę geomembrany.
7
Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z zadaszenie dystrybutora wraz ze ściekami opadowymi z powierzchni placu
manewrowego, będą odprowadzone do miejskie sieci kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z nawierzchni placu dystrybutorów i spustu paliwa będą kierowane do
studzienek spływowych kierujących wodę i ewentualne zanieczyszczenia poprzez separator
ropopochodnych do kanalizacji deszczowej.
4.Opis sposobu korzystania ze środowiska w fazie budowy i likwidacji
obiektu
Faza budowy:
Faza budowy poprzedzona będzie wykonaniem koniecznego zakresu prac budowlanych
niwelacyjnych dotychczasowej infrastruktury technicznej naziemnej dla przygotowania terenu pod
budowę.
Ze względu na specyfikę geotechniczną terenu, (warunki budowlane są dostateczne lub dobre)
nie przewiduje się w trakcie budowy wymiany gruntu. W związku z tym zastosowanie sprzętu
ciężkiego nie będzie dłuższe niż w trakcie typowej budowy tego typu obiektów.
W fazie budowy stacji największe zagrożenie dla środowiska może wystąpić podczas
wykonywania wykopu pod zbiornik magazynowy paliw i instalacji technologicznych oraz w czasie
montażu zbiornika, dystrybutora i instalacji, stanowiska zlewowego paliw, w czasie ich pierwszego
uruchomienia przed normalną eksploatacją.
Przestrzeganie warunków BHP, przepisów ochrony środowiska oraz instrukcji i zaleceń
producentów urządzeń zapewni bezpieczną i nieszkodliwą dla środowiska realizację tej fazy
inwestycji. Wszystkie prace w ziemi przy zbiorniku należy wykonywać ze szczególną ostrożnością
tak, aby wykluczyć jakiekolwiek zanieczyszczenie gruntów. Z dokumentacji hydrogeologicznej
wynika, iż izolacja pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego jest pełna, a stopień jego
zagrożenia średni ze względu na zróżnicowane położenie tego poziomu.
W wykonanej na zlecenie projektanta dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej zaleca
się prowadzenie prac ziemnych w warunkach „suchych”, tak aby uniknąć dodatkowych utrudnień
związanych z zawodnieniem wykopów.
Faza eksploatacji:
Zagrożenia mogące wystąpić w czasie eksploatacji stacji paliw dotyczą bieżącej działalności stacji
paliw i związanych z tym drobnych wycieków paliwa, mogą też dotyczyć wystąpienia zdarzeń
awaryjnych i związanych z tym katastrofalnych wycieków paliwa do środowiska gruntowo-wodnego.
W celu zminimalizowania zagrożeń związanych z działalnością stacji paliw projektant winien
zastosować zabezpieczenia zaproponowane w niniejszym opracowaniu, które zgodne są z wytycznymi
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe
dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243,
poz. 2063 z p. zm.).
W celu zminimalizowania potencjalnego zagrożenia wybuchowego lub pożarowego na terenie
stacji, inwestor winien spełnić wymogi stawiane przez odpowiednie służby, w szczególności przez
Państwową Straż Pożarną.
Faza likwidacji:
Likwidacja stacji paliw polegać będzie na demontażu podziemnego zbiornika paliwowego,
oraz urządzeń technologicznych dystrybucji paliw i instalacji. Odpowiednio przeprowadzona operacja
likwidacji stacji nie zagraża w żaden sposób środowisku naturalnemu.
W czasie likwidacji stacji należy zwrócić szczególnie uwagę na zebranie i neutralizację
gruntów w przypadku ich skażenia substancjami ropopochodnymi, oraz usunięcie osadów ze
zbiorników paliwowych i separatora, powierzchni dróg wewnętrznych, a także przekazanie ich do
8
neutralizacji stosownie do zawartych umów w tym zakresie z uprawnionymi podmiotami. Teren po
stacji należy zrekultywować.
5. Opis oddziaływania obiektu na poszczególne komponenty środowiska
– faza eksploatacji
5.1. Wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Schemat blokowy procesu rozładunku autocystern i dystrybucji paliw
Procesy technologiczne prowadzone na analizowanej stacji paliw polegają na
napełnianiu zbiorników magazynowych paliwa z autocystern oraz tankowaniu paliw do
baków pojazdów samochodowych.
Konsekwencją przeładunku paliw :
autocysterna
zbiorniki magazynowe paliw
>
>
zbiorniki magazynowe podziemne
baki pojazdów samochodowych
jest emisja zanieczyszczeń ( węglowodorów ) do powietrza. Emitorami są :
zawory oddechowe zbiorników magazynowych;
otwory wlewowe do baków pojazdów tankowanych na stacji paliw.
odpowietrzenie zbiornika
opary benzyn
zbiornik magazynowy
benzyny
autocysterna
benzyna
przetaczanie
Schemat blokowy rozładunku autocysterny z benzyną do zbiornika magazynowego
9
odpowietrzenie zbiornika
układ oddechowy baku
zbiornik
magazynowy
benzyny
dystrybutor
benzyna
bak samochodu
benzyna
Schemat blokowy procesu tankowania benzyny do baku pojazdu samochodowego
odpowietrzenie zbiornika
olej napędowy
autocysterna
przetaczanie
zbiornik magazynowy
oleju napędowego
Schemat blokowy procesu rozładunku autocysterny z olejem napędowym do zbiornika
magazynowego
10
układ oddechowy zbiornika
zbiornik
magazynowy
oleju
ON
odpowietrzenie baku
dystrybutor
ON
bak samochodu
Schemat blokowy procesu tankowania oleju napędowego do baku pojazdu
Założenia teoretyczne emisji zanieczyszczeń podczas obrotu paliwami płynnymi
Wielkość emisji par produktów naftowych ze zbiorników uwarunkowane jest następującymi
czynnikami :
•
•
•
•
•
•
•
•
własnościami produktu
ciśnieniem opar produktu
temperaturą otoczenia
wielkością powierzchni rozdziału faz (styku powierzchni lustra benzyny z
powietrzem
nasyconym parą benzyny )
ciśnieniem pracy zbiornika
uwarunkowaniami technologicznymi , czasem pracy , okresem przetrzymywania
paliwa,
parametrami zbiornika .
Emisja z zaworów oddechowych zbiorników magazynowych następuje podczas napełniania
ich paliwem z autocysterny. Zachodzi wówczas wypychanie mieszaniny paro - powietrznej
ze zbiorników przez napływające do nich paliwo. Jest to tzw. duży oddech zbiornika. Emisja
z otworów wlewowych w bakach pojazdów następuje przy napełnianiu ich paliwem
również na skutek wypychania mieszaniny paro – powietrznej. Na skutek dobowych
wahań temperatury zachodzi emisja par węglowodorów jako tzw. mały oddech zbiornika. W
związku z tym , że zbiorniki paliw na terenie stacji będą zagłębione w ziemi emisja par
węglowodorów w czasie tzw. małego oddechu będzie niewielka i może występować w
okresie wiosenno - jesiennym, kiedy różnice temperatury między nocą a dniem są największe.
11
Duży oddech zbiornika
Emisja par benzyn z procesu napełniania zbiorników paliw wynika z zapełnienia przestrzeni
zbiornika paliwem i stopniowego wypychania
instalacją odpowietrzającą oparów
występujących nad lustrem paliwa. Uważa się, że rozprzestrzenianie się par węglowodorów
w zbiornikach podziemnych odbywa się na zasadzie dyfuzji molekularnej. Przybliżone
równanie opisujące rozprzestrzenianie się ciśnienia cząstkowego par produktu naftowego
wzdłuż wysokości przestrzeni gazowej w dowolnym momencie czasu (t) , po rozpoczęciu
nasycenia przestrzeni gazowej opisana jest równaniem :
P = 1 – erfX
w którym :
P= Pt – Ppocz / Pnas – Ppocz
X = X / 2* √ D * τ
W ww. zależnościach poszczególne symbole oznaczają :
erf
X
D
Pocz.
-
Pt
-
Pnas
-
całka prawdopodobieństwa ( wyznaczona z tablic matematycznych )
odległość powierzchni lustra produktu naftowego od dachu zbiornika
współczynnik dyfuzji par produktów naftowych
ciśnienie cząstkowe w przestrzeni zbiornika na początku napełnienia
zbiornika paliwem
ciśnienie cząstkowe w przestrzeni zbiornika w dowolnym momencie
czasu napełniania zbiornika paliwem
prężność pary nasyconej w przestrzeni zbiornika w temperaturze dla
której wykonywane są obliczenia.
Rzeczywiste ciśnienie par produktu naftowego w zbiorniku uzależnione jest głównie od
ciśnienia par wg Reida oraz od temperatury produktu. Ciśnienie par wg. Reida jest wielkością
charakterystyczną dla każdego produktu naftowego i wyrażone jest ciśnieniem par tego
produktu w temperaturze 100°F ( 38 °C ). Dla benzyn ciśnienie to wynosi 700 - 840 mbar, dla
olejów 500 - 600 mbar. Dysponując wykresami zależności par od temperatury i znając
prężność par w danej temperaturze można określić rzeczywistą prężność par w dowolnej
temperaturze. Wielkość strat powstających podczas napełniania/opróżniania zbiorników
zależy od objętości przestrzeni powietrznej w zbiorniku oraz roboczych parametrów
nadciśnienia i podciśnienia, temperatury otoczenia. Przy stałej temperaturze emisja
węglowodorów do powietrza zależy od stosunku objętości przestrzeni gazowej do objętości
zajętej przez paliwo.Na podstawie publikacji A.Czerkawskiego i J.Kozłowskiego wyrażenie
określające ciśnienie par benzyny w zależności od stopnia napełnienia zbiornika i temperatury
otoczenia jako „oddech duży” ma postać:
Pnas = PREID x Y ( V ) x F ( T )
gdzie :
Pnas
PREID -
- prężność pary nasyconej produktu naftowego
[ kPa ]
prężność par produktu naftowego wg REIDA ( dla benzyny wartość
średnia w zależności od pory roku wynosi :
zima
70 kPa
lato
60 kPa
12
Y(V) - współczynnik bezwymiarowy zależny od stopnia napełnienia zbiornika
F(T) - współczynnik bezwymiarowy zależny od temperatury przestrzeni gazowej w
zbiorniku
Funkcje Y ( V ) i F ( T ) posiadają postać:
Y(V) = (
14
)a
10 + Vg / Vc
F(T) = 10 ( b - c/T)
gdzie :
a, b, c Vg
Vc
T
stałe
-
objętość przestrzeni gazowej
objętość zajmowana przez benzynę
temperatura paliwa
Miarą stosunku objętości par benzyny do objętości zajętej przez paliwo jest poziom
stężeń par benzyny w przestrzeni nad lustrem cieczy. Im wartość Vpary / Vcieczy
będzie większa tym większe będzie stężenie par benzyny w zbiorniku. Konsekwencje
tego stanu rzeczy przedstawiono na poniższym wykresie
Straty benzyny w zależności od temperatury w zbiorniku i stężenia par benzyny
(www.abc-z.pl)
Na podstawie wykresu można odczytać, że np.: podczas napełniania zbiornika o pojemności
20m3 w temperaturze + 5 ºC straty wynoszą około 20*0,13=2,6 kg benzyny.
Można zatem uznać, że jeśli ciśnienie całkowite par benzyny w zbiorniku wynosi Pc to
stężenie C par nad lustrem wynosi :
C = Pnas / Pc
13
a masa par benzyny emitowanych do powietrza podczas przetaczania paliwa wynosi :
Mpar= C • V • ρ
gdzie :
ρ - gęstość par paliwa
C - stężenie par
V - objętość przetoczonego paliwa
Emisja zanieczyszczeń do powietrza w jednostce czasu podczas przetaczania paliwa z
autocysterny do zbiornika (oddech duży) dana jest wyrażeniem :
Ew = Mpar / τ
gdzie :
τ
- czas napełnienia zbiornika
Mpar - masa par paliwa wyrzucona do powietrza w czasie τ
W praktyce ze względu na zmienność w czasie funkcji Y(V) oraz F(T) podczas
napełniania zbiornika paliwami trudno jest ocenić rzeczywistą wartość emisji
zanieczyszczeń do powietrza. Z tego też względu wielkość emisji w jednostce czasu
obliczana jest z wyrażenia :
Ew = Wzan * Vpal * ρ / τ
gdzie :
τ
- czas napełnienia zbiornika
Vpal - objętość przetoczonego paliwa do zbiornika magazynowego w czasie τ
Wzan - wskaźnik emisji par benzyny na jednostkę masy paliwa
ρ
- gęstość par paliwa
Średnie wielkości wskaźników emisji w zależności od stopnia napełnienia zbiornika
magazynowego przedstawiono w tabeli Nr 1
Wskaźniki strat paliwa w zależności od poziomu martwego paliwa
Poziom martwy paliwa
[m]
0.15 - 0.45
0.15 - 0.60
0.15 - 0.75
0.15 - 0.90
0.15 - 0.90
Pojemność zbiornika
[m3 ]
25
25
35
32
50
Średnio
14
Straty paliwa
[ kg / Mg]
0,667 - 1,287
0,642 - 1,293
0,620 - 1,332
0,622 - 1,330
0,654 - 1,323
0.641 - 1. 313 kg/Mg
Wielkość emisji zanieczyszczeń zależy od szybkości napełniania zbiornika co jest
równoznaczne z szybkością rozładunku cysterny . Wg danych literaturowych czas
rozładunku cysterny zależy od jej pojemności i wynosi:
Czas rozładunku autocysterny w zależności od jej pojemności
Pojemność cysterny [m 3 ]
Czas rozładunku [min]
22
30
32
38
50
50
80
80
116
116
1
2
3
4
5
Mały oddech zbiornika
Małym oddechem zbiornika magazynowego nazywany jest proces wyrzutu par benzyny
do otoczenia oraz zasysanie powietrza do zbiornika spowodowany dobowymi zmianami
temperatury. Wzrost temperatury benzyny w zbiorniku w porze dziennej powoduje
nagrzewanie się cieczy w zbiorniku i przechodzenie lotnych związków benzyn z cieczy
do przestrzeni gazowej nad benzyną. Konsekwencją tego procesu może być wzrost
stężeń par benzyny i ciśnienia w przestrzeni nad magazynowanym paliwem. Jeżeli
wartość tego ciśnienia przekroczy wartość ciśnienia otwarcia zaworu nadciśnieniowego
zawór ten zostanie otwarty i pary benzyny wyrzucane są na zewnątrz. W porze
nocnej natomiast część par benzyny ulega wykropleniu przez co ich ciśnienie nad
lustrem paliwa ulega zmniejszeniu. Jeżeli ciśnienie par nad powierzchnią benzyny
stanie się mniejsza od wartości podciśnienia przy której otwiera się zawór
podciśnieniowy ( napowietrzający ) , zawór ten zostanie otwarty i do zbiornika napłynie
powietrze z zewnątrz. Mały oddech ma najmniejszą intensywność dla zbiorników
podziemnych. Wg danych literaturowych ( K.Baczewski , T. Kałdoński , Paliwa do
silników o zapłonie iskrowym , WKŁ , Warszawa , 2005) dla zbiornika o pojemności
5000 m3 straty benzyny wynikające z małego oddechu zbiornika wynoszą ok. 300 dm3
co stanowi ok. 0,006 % ilości nagromadzonego paliwa. W chwili obecnej brak jest
danych umożliwiających ocenę strat paliwa podczas małego oddechu zbiornika.
Uniemożliwia to dokładniejszą ocenę wpływu stacji paliw na czystość powietrza w
tym parametrze.
Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu
Do oceny wpływu projektowanej stacji paliw płynnych zastosowano program
komputerowy OPA 03 firmy „Eko-Soft” Irena Stein z Łodzi realizujący algorytm
obliczeń zanieczyszczenia powietrza. Zasady oceny wpływu źródła emisji zanieczyszczeń
na czystość powietrza zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5
grudnia 2002r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.
U. 2003 r. Nr 1, poz. 12). Algorytm obliczeń opisany w w/w rozporządzeniu bazuje na
modelu Pasquile’a rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu. Model ten
stanowi modyfikację modelu dyfuzji zanieczyszczeń Gaussa i opisany jest równaniem
dyfuzji, którego postać ogólną przedstawiono poniżej ( Bohdan Głowniak , Piotr Kabsch ,
Andrzej Kuliński , Jan D. Rutkowski, ”Inżynieria ochrony atmosfery”, Politechnika
Wrocławska, Wrocław 1973 ) :
dC
d
dC
d
dC
d
dC
---- = --- ( Kx ---- ) + ---- ( Ky ---- ) + ---- ( Kz ---- )
dx
dx
dx
dy
dy
dz
dz
15
gdzie :
C
- stężenie zanieczyszczenia
x,y,z
- współrzędne punktu receptora
Kx,Ky,Kz - współczynniki dyfuzji w kierunkach x , y , z
Kx, Ky, Kz - współczynniki dyfuzji w kierunkach x , y , z
Rozwiązanie analityczne równania transportu przy dowolnych warunkach początkowobrzegowych oraz dowolnej zależności od wektora położenia, współczynników tego równania,
nie jest znane. Rozwiązanie takie można otrzymać jedynie przy dokonaniu odpowiednich
założeń upraszczających. Stanowią one punkt wyjścia dla wielu stosowanych w praktyce
prostych modeli transportu pasywnego.
Równanie Pasquille’a, po rozwiązaniu równania dyfuzji ma postać:
S ( x, y , z , t ) =
y2
−
2σ2y
E
⋅
2π ⋅ u ⋅ σ y ⋅ σ z e
−
⋅e
( z−H )2
2σ z2
( z+H)2
−
+e
2σz2


gdzie:
E
-
emisja zanieczyszczeń do powierza,
U
-
średnia prędkość wiatru na wysokości 0 – H,
z
-
wysokość położenia receptora,
H
-
wysokość punktu emisji zanieczyszczeń uwzględniająca wyniesienie
dynamiczne i termiczne,
σX , σY , σ Z
-
współczynniki dyfuzji poziomej i pionowej.
Rozwiązanie analityczne równania transportu przy dowolnych warunkach początkowobrzegowych oraz dowolnej zależności od wektora położenia, współczynników tego równania,
nie jest znane. Rozwiązanie takie można otrzymać jedynie przy dokonaniu odpowiednich
założeń upraszczających. Stanowią one punkt wyjścia dla wielu stosowanych w praktyce
prostych modeli transportu pasywnego. We wszystkich tych modelach przyjmuje się układ
współrzędnych tak aby oś x była skierowana wzdłuż kierunku wiatru. Model obliczeń
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń Gaussa są najprostsze i z tego też względu ich
zastosowanie ograniczone jest do :
• emisji zanieczyszczeń, które ze względu na gęstość, temperaturę lub inne właściwości nie
powodują znacznych zmian charakterystyk powietrza, a w szczególności nie oddziałują na
przepływ powietrza. Są to substancje skażające, których gęstość jest porównywalna z
powietrzem lub gazy ciężkie o dość niedużej wielkości przepływu masowego (1 m3/s lub
kilku dziesiątek m3 dla natychmiastowych uwolnień) lub bardzo rozrzedzone gazy
niezależne od ich gęstości;
• niezbyt ekstremalnych warunków pogodowych;
• obszarów niezbyt bliskich źródeł uwolnień (> 100 m);
• niezbyt dużych wysokości źródła (w związku ze skrętem kierunku wiatru wraz z
wysokością);
• obszarów bez przeszkód lub bardzo wyraźnej rzeźbie terenu;
• prędkości wiatru powyżej zera.
16
Emisja zanieczyszczeń z terenu samoobsługowej stacji paliw płynnych
Wg założeń samoobsługowa stacja paliw płynnych usytuowana u zbiegu ulic Piaski i
Toruńskiej będzie czynna przez całą dobę i 365 dni w roku. Średni przewidywany obrót
paliwami wyniesie :
Oleju napędowego
Benzyny 95 i 98
max. do 1500 dm3/dobę
max. do 1200 dm3/dobę
W przeliczeniu na cały rok obrót paliwami wyniesie :
Oleju napędowego
Benzyny 95 i 98
max. do 548 m3/rok
max. do 438 m3/rok
Źródła emisji związane z funkcjonowaniem stacji paliw płynnych to :
1. Układy oddechowe zbiorników magazynowych tzw. mały oddech - wysokość każdego
z nich wynosi 4.0 m przy średnicy 0.05 m.
2. Układy oddechowe zbiorników podczas ich napełniania tzw. oddech duży - wysokość
i średnica jak dla oddechu małego.
3. Odpowietrzenia baków pojazdów podczas tankowania na stanowisku dystrybutorów.
4. Zawory i instalacje zbiornika gazu ciekłego
Wszystkie wyszczególnione źródła emisji emitują do powietrza mieszaninę węglowodorów
(alifatycznych i aromatycznych). Tzw. małe oddechy zbiorników magazynowych powodują
emisję do powietrza przez cały rok i zależą głównie od wielkości zbiorników i pory roku. Dla
pozostałych źródeł emisja związana jest z przeprowadzonymi operacjami pomimo, że jest
krótsza, to zależy od czasu trwania, wielkości obrotu i pory roku.
Z uwagi na niewielką prężność oparów oleju napędowego oraz niewielki obrót tym paliwem
emisja zanieczyszczeń przy magazynowaniu, transporcie i dystrybucji oleju napędowego jest
bardzo mała i zostanie pominięta. Projektowana stacja paliw wyposażona będzie w
dystrybutory paliw z systemem odsysania oparów paliw i skierowania ich do zbiorników
oraz tzw. wahadło gazowe pozwalające podczas spustu paliw z autocysterny do
zbiorników zawracać wypchane przez paliwo opary benzyn do cysterny samochodowej.
Do dalszych obliczeń przyjęto skuteczności ograniczenia emisji:
wahadło gazowe
dystrybutory ze zwrotnym obiegiem oparów
99,9 %
95,0 %
Projektowana stacja paliw płynnych biorąc pod uwagę pojemność zbiorników należy
do obiektów małych. Można więc spodziewać się, że mały będzie również obrót
paliwami. Do oceny emisji zanieczyszczeń ze stacji paliw podczas przetaczania paliwa do
zbiornika podziemnego przyjęto wskaźniki emisji podane w dostępnej literaturze ( Instrukcja
Technologiczno, ATMOTERM, Warszawa czerwiec 1993 roku ). Wg tej instrukcji emisja
węglowodorów kształtuje się w granicach 0.654 kg / Mg – 1.323 kg/Mg przetoczonego
paliwa. Średnio 0.989 kg / Mg etyliny. Szybkość rozładunku autocysterny wynosi 24,1 m3 /
h. W przeliczeniu na masę paliwa wynosi to 18,0 ton/h.
17
Emisja zanieczyszczeń z procesu przeładunku benzyn do zbiornika magazynowego
Unos zanieczyszczeń z lustra cieczy w zbiorniku
UW
= 0,989 [kg/Mg] * 18 [Mg/h]
= 17,85 kg /h
Emisja zanieczyszczeń z układu oddechowego zbiornika magazynowego :
EW
= 17,85 [kg /h] * (100 – 99,9 )/100 = 0,018 kg/h
Czas emisji zanieczyszczeń podczas dużego oddechu komory z benzyną
Τ = Vrok/ τ
gdzie:
T
Vrok
Τ
- czas emisji max
- obrót roczny paliwem
- czas rozładunku autocysterny
T = 438 [m3] * 1,00 [godz] / 24,1 [m3] = 18,17 [godz]
Emisja roczna zanieczyszczeń z przeładunku benzyn do zbiornika magazynowego :
Eaw = 0,018 [kg/h] * 18,17 [godzin/rok] = 0,261 kg/rok
związki olefinowe
związki. aromatyczne
benzen
E = 0,018 [kg/h] * 18/100 = 0,0032 kg/h
E = 0,018 [kg/h] * 35/100 = 0,0063 kg/h
E = 0,018 [kg/h] * 1/100 = 0,0002 kg/h
Emisja zanieczyszczeń podczas tankowania benzyny do baków pojazdów
Do obliczeń przyjęto, że hermetyzacja nalewu paliw do baków pojazdów samochodowych
będzie posiadała skuteczność 95 % Wg danych literaturowych wskaźnik emisji
zanieczyszczeń podczas tankowania baków samochodów wynosi średnio 0,9 kg/Mg
przeładowanej benzyny. Przyjęto roczny obrót benzyn silnikowych w wysokości 438
3
m /rok.
Roczna emisja zanieczyszczeń podczas tankowania baków samochodów wynosi :
Eaz = 438 [m3] * 0,75 [Mg/m3] * 0,9 [kg/Mg] * (100 – 95,0 )/100 = 14,78 kg/rok
Czas napełniania baków pojazdów samochodowych przy obrocie benzyny 438 m3/rok
przy wydajności odmierzaczy benzyny 40 dm3/min wynosi :
T = 438 [m3] / 0,040 [m3/min] = 10950 min = 182,5 godzin
Emisja zanieczyszczeń przy w/w warunkach jest równa :
Eaz = 14,78 [kg/rok]/182,50 [godzin/rok] = 0,081 kg/h
18
Emisja zanieczyszczeń z procesu dystrybucji benzyn
związki olefinowe
związki. aromatyczne
benzen
E = 0,081 [kg/h] * 18/100 = 0,0146 kg/h
E = 0,081 [kg/h] * 35/100 = 0,0284 kg/h
E = 0,081 [kg/h] * 1/100 = 0,0008 kg/h
Emisja zanieczyszczeń podczas przeładunku oleju napędowego
Ze względu na niewielką emisję par oleju napędowego ( prężność par 500 – 700 razy niższa
od prężności par benzyn ) określono jedynie szacunkowo wielkość emisji na podstawie
znajomości wskaźnika koncentracji par oleju napędowego w mieszaninie paro – powietrznej
1,7 g/Mg
Emisja zanieczyszczeń w roku :
EaW = 548 [m3/rok ] * 0,85 [Mg/m3] * 1,7 [g/Mg] = 791,86 g /rok ( 0,792 kg/rok )
Czas trwania emisji w roku
T
= 548 [m3] * 1 godz/ 24,1 [m3] = 22,74 godzin /rok
Emisja jednostkowa zanieczyszczeń :
EW = 791,86 [g/rok] / 22,74 [godz/rok]
= 34,82 g/h
w tym :
związki olefinowe
związki. aromatyczne
E = 0,03482 [kg/h] * 89/100 = 0,0310 kg/h
E = 0,03482 [kg/h] * 11/100 = 0,0038 kg/h
Zestawienie emisji zanieczyszczeń z instalacji technologicznej stacji paliw
Proces
Tankowanie benzyn
Napełnianie zbiornika benzyną
Napełnianie
zbiornika
napędowym
olejem
Emisja zanieczyszczeń [kg/h]
benzen
olefiny węgl.aromat
0,0008
0,0146
0,0284
0,0002
0,0032
0,0063
0,0000
0,0310
0,0038
Czas emisji
[godz]
182,50
18,17
22,74
Emisja zanieczyszczeń podczas małego oddechu zbiornika
Projektowana stacja paliw wyposażona będzie w zbiorniki paliwowe podziemne. Wg
dostępnych danych literaturowych brak jest informacji dot. wskaźników emisji benzyn
podczas małych oddechów temperaturowych. Z tego też względu pominięto wpływ tego
zjawiska na stan zanieczyszczenia powietrza.
Analiza zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Emisja zanieczyszczeń z terenu stacji paliw powoduje wzrost zanieczyszczenia
powietrza na jej terenie oraz w najbliższym rejonie. Obliczenia poziomu węglowodorów
19
alifatycznych ( jako mieszanina ) w powietrzu wykonano przy zastosowaniu programu
komputerowego OPA03 firmy „Eko-Soft” z Łodzi. W obliczeniach uwzględniono emisję
zanieczyszczeń z układu tankowania do baku samochodu . Wysokość punktu emisji
zanieczyszczeń jaką należy przyjąć do obliczeń jest trudna do oszacowania. Pokreślić
należy , że emisja odbywa się w przyziemnej warstwie atmosfery w której o
rozprzestrzenianiu się substancji w powietrzu decydują turbulencyjne ruchy mas
powietrza. Składają się na to ruchy powietrza wywołane ruchem pojazdów
samochodowych, prądy konwekcyjne nad betonową nawierzchnią stacji paliw. Także
ruchy mas powietrza
pomiędzy budynkami
wywierają wpływ na
warunki
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.
Normy jakości powietrza atmosferycznego
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu ( Dz. U. Nr 16, poz. 87 )
dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń wynoszą :
Wartości odniesienia zanieczyszczeń technologicznych emitowanych z terenu stacji
paliw
Zanieczyszczenie
wartość stężenia dopuszczalnego ug/m3
D1
Da
Częstotl. przekr.[%]
Węglowod. alifatyczne mieszan
3000
1000
0,2
Węglowod. aromat.
1000
43
0,2
Benzen
30
5
0,2
Zanieczyszczenie powietrza wokół stacji paliw podczas jej pracy
Zanieczyszczenie powietrza wokół stacji paliw wykonano zgodnie z metodyką
opisaną w niniejszym raporcie. Do obliczeń stężeń zanieczyszczeń przyjęto :
Dane wyjściowe :
wysokość punktu emisji
szorstkość terenu
5 m npt.
0,5 m ( teren zabudowy niska ).
Wyniki obliczeń stężeń zanieczyszczeń przedstawiono w tabelach poniżej .
Prognozowane stężenia jednogodzinne S1 zanieczyszczeń wokół stacji paliw
płynnych
Zanieczyszczenie
węglowodory alifatyczne
węglowodory . aromatyczne
benzen
CAS
71-43-2
S1 [ug/m3]
134,730
102,031
2,869
D1 [ug/m3]
3000
1000
30
Prognozowane stężenia średnioroczne Sa zanieczyszczeń wokół stacji paliw
płynnych
Zanieczyszczenie
węglowodory alifatyczne
węglowodory . aromatyczne
benzen
CAS
71-43-2
20
Sa [ug/m3]
0,053
0,092
0,003
Da [ug/m3]
1000
43
5
Częstotliwość przekraczania stężeń odniesienia D1 dla każdej z analizowanych
substancji wynosi 0,00 %.Pomiędzy obliczonymi stężeniami zanieczyszczeń, a wartościami
odniesienia zachodzą relacje:
S1 < D1
Sa < Da
P1 < 0,2 %
Poniżej w formie graficznej przedstawiono rozkład izolinii stężeń węglowodorów
alifatycznych, aromatycznych oraz benzenu wokół analizowanej stacji paliw.
Rozkład izolinii stężeń jednogodzinnych benzenu wokół stacji paliw
21
Rozkład izolinii stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych wokół stacji
paliw
22
Rozkład izolinii stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatycznych wokół stacji
paliw
23
Rozkład izolinii stężeń średniorocznych benzenu wokół stacji paliw
24
Rozkład izolinii stężeń średniorocznych węglowodorów alifatycznych wokół stacji
paliw
25
Rozkład izolinii stężeń średniorocznych węglowodorów aromatycznych wokół stacji
paliw
26
Podsumowanie
Przeprowadzone obliczenia wykazały , że przy zakładanych obrotach paliw płynnych
(benzyn bezołowiowych oraz oleju napędowego ) przy zastosowaniu hermetyzacji
rozładunku autocystern i tankowania benzyn projektowana stacja paliw nie spowoduje
zanieczyszczenia powietrza przekraczającego dopuszczalne wartości określone
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu ( Dz. U. Nr 16, poz. 87 ). Obliczone
stężenia zanieczyszczeń będą spełniały zależności :
S1 < D1
Sa < Da
P1 < 0,2 %
Na podstawie wyników obliczeń można uznać , że projektowana samoobsługowa
stacja paliw pod względem emisji zanieczyszczeń spełnia wymogi ochrony
środowiska.
5.2. Wpływ na klimat akustyczny
Ruch pojazdów samochodowych jako źródło hałasu
Wielkość emisji hałasu z terenu stacji paliw jest problemem trudnym do jednoznacznej
oceny. Wielkościami nieznanymi są w tym przypadku :
•
•
•
•
liczba tankujących pojazdów samochodowych
moc akustyczna silników tych pojazdów
zmienność mocy akustycznej silników w czasie
emisja hałasu z urządzeń występujących na stacjach paliw takich jak:
dystrybutory, sprężarki oraz czas ich eksploatacji.
Głównym źródłem emisji hałasu do środowiska z terenu stacji paliw będzie ruch
pojazdów samochodowych . Pojedyncze samochody traktowane są jako zbiór
pojedynczych zdarzeń akustycznych (przejazdów). Każde zdarzenie ma charakter losowy.
Z tego też względu do obliczeń numerycznych przyjęto model losowy ruchu pojazdów
samochodowych. Model ten jest jednakowy dla pory dziennej i nocnej. Pojedyncze
zdarzenie akustyczne zdefiniowane jest jako ruch pojedynczego pojazdu od wjazdu,
poprzez dojazd do dystrybutora i wyjazd poza teren stacji paliw. Moc akustyczną
całkowitą emitowaną do środowiska można opisać sumą losową :
W = Σ Wi
Przyjęto również, że liczba zdarzeń akustycznych ( przejazdów ) N jak i moc akustyczna
pojedynczego zdarzenia Wi są zmiennymi losowymi, wzajemnie niezależnymi.
Do dalszych analiz przyjęto, że prognozowana wartość natężenia ruchu jest wartością
średnią Q określoną na podstawie prognozowanego przeładunku paliw i średniej ilości
tankowanego paliwa przez pojazd samochodowy. Natomiast nieznany poziom całkowitej
mocy akustycznej Lw można aproksymować poziomem jej wartości oczekiwanej :
27
LE(W) = LE(Wi) + 10 log λ
Gdzie λ jest średnim natężeniem ruchu pojazdów na stacji paliw. Poziom średniej
mocy akustycznej pojedynczego zdarzenia akustycznego, które jest wypadkową operacji
podstawowych wyrażony jest wzorem :
N
LA,E (Wi) = 10 log { (1/T) * Σ tj*10 0,1 * LAWj } dB
j=1
gdzie :
T – średni czas obserwacji (uśredniania ) [min]
tj - czas trwania ruchu samochodu w granicach stacji paliw [min]
LAWj - poziom mocy akustycznej danej operacji
Korzystając z przedstawionej metodyki obliczeń można określić całkowitą moc
akustyczną wszystkich zdarzeń akustycznych (przejazdów), która jest emitowana z
terenu stacji paliw. Na terenie tym wyróżniono istotne z punktu uciążliwości
akustycznej obszary, które są jednorodne pod względem funkcjonalnym:
•
•
•
stanowisko tankowania paliw
jazda na odcinku wjazd na stację paliw – dystrybutor
jazda na odcinku dystrybutor – wyjazd z terenu stacji paliw.
Całkowitą moc akustyczną przejazdów samochodów na terenie stacji paliw można
przypisać zastępczemu źródłu hałasu umieszczonemu na wysokości około 1 m nad
poziomem utwardzonych powierzchni manewrowych. Założono także, że teren stacji jest
powierzchnią silnie odbijającą.
.
Tankowanie paliw jako źródło hałasu
Emisja dźwięku hałasu generowana przez dystrybutor podczas tankowania paliw zależy
od czasu jego pracy oraz mocy akustycznej pracującego dystrybutora. Średni
równoważny poziom hałasu emitowanego przez dystrybutor dla czasu odniesienia T
dany jest wyrażeniem :
LAeqT = LAeqt - 10 log(t/T)
gdzie :
T
t
LAeqt
- czas odniesienia
- czas pracy źródła hałasu
- moc akustyczna źródła hałasu
Rzeczywiste natężenie ruchu pojazdów na terenie stacji paliw w danej chwili jest
niemożliwe do oszacowania. Można jedynie stwierdzić, że podlega ono rozkładowi
Poissone’a gdzie parametrami rozkładu są wartość oczekiwana natężenia ruchu
pojazdów równa wartości średniej , oraz czas trwania procesu. Powierzchnie i obiekty
na których parkują samochody są obiektami specyficznymi pod względem oddziaływań
akustycznych na sąsiednie tereny. W znakomitej większości obiekty te usytuowane są
28
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej lub tras komunikacyjnych - ulic w miastach. Z
tego też względu trudno jest oddzielić oddziaływanie akustyczne obiektów w których
źródłami emisji są pojazdy samochodowe od oddziaływania spowodowanego ruchem
pojazdów samochodowych trasą komunikacyjną. Stąd też wielkości emisji hałasu z
terenu stacji paliw należy traktować jako wartości przybliżone.
Modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu wokół stacji paliw
Do obliczenia wpływu projektowanej ulicy na poziom hałasu zastosowano program
komputerowy SON-2 w. 3 Zakładu Usług Obliczeniowych „EKO-SOFT” Irena Stein
Łódż realizujący techniki wynikające ze zgodnej z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu
Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej, normy PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka.
Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Model SON-2 firmy „EkoSoft” zastosowany do oceny wpływu projektowanej stacji paliw uwzględnia efekt
pochłaniania dźwięku przez powietrze a także poprawki spowodowane tłumieniem dźwięku
przez grunt.
Równoważny, z wiatrem, ciągły poziom dźwięku w paśmie oktawowym w punkcie odbioru
można obliczyć dla każdego źródła punktowego z równania:
LfT(Dw) = LW + DC -A
Gdzie:
LW - poziom mocy źródła w paśmie oktawowym, w porównaniu do mocy odniesienia = 1
pikowat (1pW),
DC - korekcja kierunkowa [dB], która opisuje wielkość odchylenia w danym kierunku
ekwiwalentnego poziomu dźwięku pochodzącego od źródła punktowego w stosunku do
poziomu dźwięku źródła wszechkierunkowego,
A - tłumienie w paśmie oktawowym [dB],
A = Adiv + Aatm + Agr + Abar +Amisc
Gdzie:
Adiv - tłumienie spowodowane odchyleniem geometrycznym,
Aatm - tłumienie spowodowane absorpcja atmosferyczną,
Agr
- tłumienie spowodowane "ground" efektem,
Abar - tłumienie spowodowane przeszkodami,
Amisc - tłumienie spowodowane różnorodnymi innymi efektami,
Gdzie:
d - odległość pomiędzy źródłem a punktem odbioru [m],
d0 - odległość odniesienia = 1m,
29
Aatm = α*d/1000
Gdzie:
α - współczynnik pochłania atmosferycznego [dB/km] dla każdego pasma oktawowego
Wielkość Agr jest rezultatem odbicia dźwięku od powierzchni ziemi. Tłumienie to jest
spowodowane przede wszystkim przez powierzchnie ziemi blisko źródła oraz blisko punktu
odbioru. Aby można było obliczyć to tłumienie powierzchnia ziemi powinna być płaska,
raczej pozioma lub ze stałym nachyleniem.
Można wyróżnić 3 regiony dla tzw. "ground" efektu:
a) region źródłowy - odległość od źródła w kierunku punktu odbioru o długości 30 hs
(maksymalna długość dp),
hs - wysokość źródła,
dp - odległość od źródła do punktu odbioru,
b) region odbioru - odległość od punktu odbioru w kierunku źródła o długości 30hr
(maksymalny dystans dp)
hr - wysokość punktu odbioru
c)region środkowy - pomiędzy regionem źródłowym a regionem odbioru.
Jeśli dp, (30hs + 30hr) region źródłowy i odbioru pokrywają się częściowo.
Własności akustyczne każdego regionu można obliczyć ze współczynnika G.
W normie ISO 9613-2 wyróżniono 3 kategorie powierzchni ziemi:
Powierzchnia twarda - np. asfalt, woda, lód itp. G = 0,
Powierzchnia porowata - np. powierzchnia pokryta trawą, drzewami itp. G= 1,
Powierzchnia mieszana - zawiera elementy zarówno powierzchni twardej, jak i mieszanej
0<G<1.
Emisja hałasu do otoczenia z terenu stacji paliw
Ruch pojazdów samochodowych
Zakłada się, że średni obrót paliwami po uruchomieniu stacji paliw wyniesie :
438 m3/rok
548 m3/rok
benzyny bezołowiowe
olej napędowy
30
Do oceny szacunkowej liczby pojazdów samochodowych tankujących paliwa na stacji
paliw przyjęto :
całość benzyny pobierana będzie przez samochody osobowe 438 m3 , olej napędowy
bez podziału na rodzaj będzie pobierany przez samochody osobowe i maszyny
rolnicze (głownie ciągniki ) 548 m3 Przyjmując, że pojazdy tankować będą średnio 25
dm3 benzyn i 25 dm3 oleju napędowego liczba pojazdów przejeżdżających przez stację
paliw wyniesie średnio :
Q = 986000 [dm3/rok] / 25 [dm3/pojazd] = ok. 39440 [poj/rok]
Czas funkcjonowania stacji paliw w porze dziennej wynosi :
TF = 365 [dni/rok] * 16 [godzin]/dzień = 5840 [godzin/rok]
Czas funkcjonowania stacji paliw w porze nocnej wynosi :
TF = 365 [dni/rok] * 8 [godzin]/dzień = 2920 [godzin/rok]
Przyjęto , że w porze dziennej tankować będzie 99 % obliczonej ilości pojazdów tj. ok.
39046 pojazdów. Średnie godzinowe natężenie ruchu pojazdów samochodowych na
stacji paliw wyniesie w czasie funkcjonowania stacji paliw w porze dziennej:
QhD = 39046 [poj/rok]/5840 [godzin/rok] = średnio 6,7 [poj/godz]
Przyjęto do obliczeń 7 poj/h
Średnie godzinowe natężenie ruchu pojazdów samochodowych w porze nocnej na
stacji paliw wyniesie w tym czasie:
QhD = 39440 [poj/rok] * 0,01 /2920 [godzin/rok] = średnio 0,1 [poj/godz]
Przyjęto do obliczeń 1 poj/h
Jednocześnie przyjęto , że źródłem hałasu będzie punkt wjazdu i wyjazdu samochodu z
terenu stacji paliw. Takie założenie jest pewnym uproszczeniem zagadnienia , lecz
pozwala określić max. zagrożenie hałasem dla terenów istniejących pobliżu stacji
paliw .
31
Emisja hałasu z terenu stacji paliw ( ruch pojazdów ) w porze dziennej
długość trasy
prędkość ruchu samochodu
czas ruchu samochodu
L [km]
v [km/h]
τ = 0,0034 [godz]
liczba samochodów w ruchu
moc akustyczna silnika
N [poj/h]
LAW [dB(A)]
łączna moc akustyczna samochodów w ruchu
LA =
czas odniesienia
0,068
20
7
75
83,45 dB(A)
T [godz]
8
moc akustyczna emitowana z parkingu odniesiona
do czasu T
LAWeq = 49,73 dB(A)
Emisja hałasu z terenu stacji paliw ( ruch pojazdów ) w porze nocnej
długość trasy
prędkość ruchu samochodu
czas ruchu samochodu
L [km]
0,068
v [km/h]
20
τ = 0,0034 [godz]
liczba samochodów w ruchu
moc akustyczna silnika
N [poj/h]
LAW [dB(A)]
łączna moc akustyczna samochodów w ruchu
LA =
czas odniesienia
1
75
75,00 dB(A)
T [godz]
1
moc akustyczna emitowana z parkingu odniesiona
do czasu T
LAWeq = 50,31 dB(A)
Dystrybutory paliw jako źródła hałasu ( pora dzienna )
Liczba samochodów tankujących w porze dziennej
Wydajność pompy dystrybutora
Moc akustyczna dystrybutora
-
Czas tankowań w ciągu 8 godzin pory dziennej :
TD = Qpoj.osob. * Vdm3/poj / 40
32
56 poj/8 godz.
40 dm3/min
65 dB(A)
Tos = 56 [poj/czas odn] * 25 [dm3/pojazd] / 40 [dm3/min] = 35 [min/8 godzin]
LAeqT = 65 + 10 log ( 35 / 480 ) = 53,6 dB(A)
Dystrybutory paliw jako źródła hałasu (pora nocna)
Liczba samochodów tankujących w porze dziennej
Wydajność pompy dystrybutora
Moc akustyczna dystrybutora
-
1 poj/1 godz.
40 dm3/min
65 dB(A)
Czas tankowań w ciągu 8 godzin pory dziennej :
TD = Qpoj.osob. * Vdm3/poj / 40
Tos = 1 [poj/czas odn] * 25 [dm3/pojazd] / 40 [dm3/min] = 0,625 [min/1 godzin]
LAeqT = 65 + 10 log ( 0,625 / 60 ) = 45,2 dB(A)
Wpływ stacji paliw na klimat akustyczny
Normy hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826) dopuszczalny
poziom hałasu dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów
przeznaczonych na czasowy pobyt młodzieży wynosi :
pora dnia - przedział czasowy równy
sobie następującym w ciągu dnia
pora nocy - przedział czasowy równy
8 najmniej korzystnym godzinom kolejono po
Leq = 50 dB(A)
1 najmniej korzystnej godzinie w ciągu nocy
Leq = 40 dB(A)
Obliczenia
Metodykę oceny wpływu projektowanej stacji paliw na klimat akustyczny opisano
wcześniej. Obliczenia poziomów hałasu wykonano z wykorzystaniem programu
komputerowego SON 2.
Dane do obliczeń
ŹRÓDŁA WSZECHKIERUNKOWE, liczba = 2
Lp Symbol
x[m]
y[m]
z[m]
1 pojazdy
91
123
1
2 dystryb
77
113
1
PUNKTY OBSERWACJI,
liczba = 3
Lp Symbol
x[m]
1
BM 1
99
2
BM 2
99
3
BM 3
128
y[m]
81
137
149
33
LWA[dB]
49,7
53,6
z[m]
1,5
1,5
1,5
Ltła[dB]
0,0
0,0
0,0
K0
3
3
SIATKA PUNKTÓW OBSERWACJI
Xmin[m] Xmax[m] Ymin[m] Ymax[m]
10,0
150,0
60,0
180,0
dx[m]
10,0
dy[m]
10,0
z[m] Ltła[dB]
1,5
0,00
Wyniki obliczeń :
Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji
Lp. Symbol x [m]
1
2
3
BM 1
BM 2
BM 3
99
99
128
y [m]
z [m]
81
137
149
1,5
1,5
1,5
LA[dB]
pora D
15,0
22,5
14,6
LA[dB]
pora N
11,0
21,4
11,6
Natężenie hałasu wokół projektowanej stacji paliw w porze dziennej
34
Natężenie hałasu wokół projektowanej stacji paliw w porze nocnej
35
Podsumowanie
Projektowana
stacja
paliw
przy
przyjętych
założeniach
nie
spowoduje
ponadnormatywnego zagrożenia hałasem. Zarówno w porze nocnej jak i dziennej
normy hałasu będą zachowane.
5.3. Gospodarka wodna
Projektowana stacja paliw jest bezobsługowa, tak więc woda wodociągowa nie będzie
wykorzystywana na terenie analizowanej inwestycji.
5.4. Gospodarka ściekowa
5.4.1.Określenie źródeł powstawania ścieków
Projektowane przedsięwzięcie nie wymaga zatrudnienia obsługi, tak więc nie będą
wytwarzane ścieki socjalno – bytowe.
Plac, na którym będzie prowadzona dystrybucja paliw będzie wyposażony w system
kanalizacji odprowadzający wody opadowe i roztopowe poprzez separator ropopochodnych.
5.4.2. Wody opadowe
Na terenie opiniowanej jednostki, będą powstawać ścieki deszczowe.
W omawianym przypadku będą wytwarzane wody opadowe, które można uznać za „umownie
czyste” (wody odprowadzane z połaci dachowych) oraz „wody deszczowe brudne”
odprowadzane z terenów utwardzonych (plac nalewowy).
Wody opadowe z zadaszenie dystrybutora wraz ze ściekami opadowymi z
powierzchni placu manewrowego, będą odprowadzone do miejskie sieci kanalizacji
deszczowej.
Wody opadowe z nawierzchni placu dystrybutorów i spustu paliwa będą kierowane do
studzienek spływowych kierujących wodę i ewentualne zanieczyszczenia poprzez separator
substancji ropopochodnych o wysokiej skuteczności oczyszczania do kanalizacji deszczowej.
5.4.3. Charakterystyka techniczna urządzeń do oczyszczania ścieków
Separatory substancji ropopochodnych przeznaczone są do oczyszczania wód
deszczowych, roztopowych i poprocesowych z terenów, które w sposób permanentny
zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi. Są to urządzenia przepływowe tzn. w
urządzeniach tych w sposób mechaniczny następuje oddzielenie (separacja) olei wolnych i
emulsji semistabilnych od reszty ścieków podczas ich przepływu przez instalację. W
przypadku właściwego doboru wielkości nominalnej NS, przy wystąpieniu przepływu
nominalnego, zapewniony jest laminarny przepływ zaolejonych wód deszczowych. Dlatego
przy tym przepływie nie występują turbulencje przepływu, a powierzchnia aktywna
separatora jest wystarczająca na to, aby większe krople ropopochodnych oraz emulsje
wyflotowały ku powierzchni i połączyły się w homogeniczną warstwę. Każdy separator musi
posiadać urządzenia zabezpieczające, które w sposób automatyczny, bez ingerencji człowieka
zamykają odpływ ścieków z separatora, po uzyskaniu maksymalnej pojemności
przetrzymania. Pojemność ta jest różna dla różnych typów separatorów. Zamknięcie
automatyczne jest bardzo istotne, ponieważ wymusza konserwację separatora a w przypadku
nagłego wycieku oleju (awarii) pływak natychmiast zamyka odpływ, co całkowicie zapobiega
skażeniu odbiornika.
36
Reasumując:
Realizacja inwestycji nie doprowadzi do wytwarzania ścieków sanitarnych ani nie będzie zużywała
wody wodociągowej.
Realizacja zaproponowanych zabezpieczeń w pełni zagwarantuje zabezpieczenie przed przenikaniem
do wód i do ziemi substancji ropopochodnych.
5.5. Gospodarka odpadami
5.5.1. Klasyfikacja odpadów wytwarzanych na terenie stacji paliw
Ze względu na charakter działalności, która będzie prowadzona na terenie stacji
paliw, powstawać będzie szereg odpadów, wytwarzanych w procesach dystrybucji paliwa
oraz bieżącej obsługi pojazdów.
Wśród wytwarzanych, nieprzydatnych w miejscu i czasie substancji, wyszczególnić
należy zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady niebezpieczne i odpady inne niż
niebezpieczne.
Powstające odpady klasyfikowane będą zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112,
poz.1206), w następujących grupach :
1. Grupa 13 – oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych
ora grup 05, 12 i 19)
2. Grupa 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne
i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
3. Grupa 16 - odpady nieujęte w innych grupach,
4. Grupa 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
5.5.2. Charakterystyka wytwarzanych odpadów i sposób postępowania
5.5.2.1. Grupa 13
(podgrupa 13 05 – odpady z odwadniania olejów w separatorach)
Odpady te powstawać będą podczas czyszczenia separatora i piaskownika. Winny być
usuwane, transportowane i unieszkodliwiane przez specjalistyczną firmę, posiadającą stosowne
decyzje na tego typu działalność.
5.5.2.2. Grupa 15
(podgrupa 15 02 – odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania i ubrań
ochronnych).
Do odpadów sklasyfikowanych w w/w podgrupie zaliczyć należy wytwarzane na terenie stacji
zużyte sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 oznaczane kodem 15 02 03. Zużyte czyściwo
włókiennicze, odzież ochronna oraz sorbenty, w związku z charakterem planowanej działalności,
zanieczyszczone będą głównie substancjami ropopochodnymi. Do tej grupy odpadów należy zaliczyć
przede wszystkim zużyte sorbenty, które musza być na terenie stacji w związku z możliwością
rozlania się benzyn czy olejów, a służące do ich neutralizacji oraz odzież zaolejona.
Zużyte czyściwo i ubrania ochronne będą przekazywane specjalistycznej firmie.
Ilość odpadów zużytego czyściwa, odzieży ochronnej i sorbentów która będzie wytwarzana na
terenie analizowanej stacji paliw w okresie jednego roku szacowana jest na około 0,05 Mg.
37
5.5.2.3. Grupa 16
(podgrupa 16 07 - odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych
i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
Odpadami klasyfikowanymi w tej podgrupie, które będą odpady oznaczone kodem 16 07 08
tj. odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych cystern i beczek – odpady zawierające ropę
naftową (odpady niebezpieczne).
Odpady te powstają w trakcie eksploatacji zbiorników stacji paliw, które wymagają po
pewnym czasie eksploatacji czyszczenia. Ponieważ wykonywanie prac związanych z czyszczeniem
zbiorników magazynowych wymaga specjalistycznego sprzętu i uprawnień do wykonywania
czynności związanych z czyszczeniem zbiorników magazynowych wynajmuje się firmy zewnętrzne.
W przypadku gdy czyszczenie zbiorników będzie wykonywane jako usługa zlecona firmie
zewnętrznej, w.w. odpad będzie wytwarzany w wyniku działalności gospodarczej firmy zewnętrznej.
Ilość tego rodzaju odpadu szacowana jest na 0,03 Mg/rok. Przy czym powstają dopiero po ok.
10 latach eksploatacji zbiorników.
5.5.2.4. Grupa 20
(podgrupa 20 03 – inne odpady komunalne)
Do odpadów powstających na terenie stacji , sklasyfikowanych w w/w grupie należą nie
segregowane (zmieszane) odpady komunalne oznaczane kodem 20 03 01. Są to odpady o składzie
typowych odpadów bytowo-gospodarczych. Głównym ich składnikiem są pojedyncze opakowania
papierowe, z tworzyw sztucznych, papier, resztki organiczne żywności itp. Odpady te będą
wytwarzane przez klientów stacji. Nie segregowane odpady komunalne będą gromadzone w
specjalnym kontenerze, ustawionym na utwardzonym podłożu na terenie stacji paliw. Odpady
wywożone będą na bieżąco przez odbiorcę odpadów posiadającym stosowne zezwolenia i składowane
na składowisku odpadów komunalnych. Ilość odpadów oznaczanych kodem 20 03 01, która będzie
powstawała na terenie Zakładu w okresie jednego roku szacowana jest na około 0,5 Mg.
W trakcie budowy inwestycji będą wytwarzane odpady związane z prowadzeniem robót
budowlanych (np. złom stalowy, odpady po materiałach budowlanych – folie i papiery) oraz inne.
Ponieważ wykonawstwo inwestycji zostanie zlecone jednostce zewnętrznej, ewentualne odpady będą
wytwarzane w wyniku prowadzenia działalności przez firmę budowlaną, a nie przez Inwestora.
5.5.3. Uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami
Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628
z p. z.) wytwórca odpadów prowadzący instalację jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na
wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub
powyżej 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
W przypadku, gdy nie przekracza tych ilości wytwórca jest obowiązany do przedłożenia w
stosownym organie odpowiedniej informacji n.t. gospodarki odpadami, w tym odpadami
niebezpiecznymi.
Do obowiązków eksploatującego instalację należy również prowadzenie ilościowej ewidencji
odpadów zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia
2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249,
poz.1673) – po przystąpieniu do użytkowania instalacji..
5.5.4. Podsumowanie i wnioski
Stacja Paliw zlokalizowana w Rypinie na działce nr 263 będzie jednostką na terenie której, po
zakończeniu procesu inwestycyjnego, wywarzanych będą odpady. Ze względu na specyfikę
prowadzonej działalności oraz realizowanych procesów (przetaczanie paliw płynnych) powstającymi,
nieprzydatnymi substancjami ubocznymi będą odpady sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem
38
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112,
poz.1206) w sposób następujący:
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nazwa odpadu
Kod
Odpady stałe z piaskowników i
z odwadniania olejów w
separatorach
Zużyte sorbenty, materiały
filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania ochronne
Odpady z czyszczenia
zbiorników magazynowych,
cystern i beczek – odpady
zawierające ropę naftowa (*)
13 05 01
Nie segregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Przewidywana ilość
wytwarzana
w okresie 1 roku
Sposób postępowania
Przekazywane do
unieszkodliwiania
15 02 03
0,05 Mg
Przekazywane do
unieszkodliwiania
16 07 08
0,03 Mg
( raz na 10 lat)
20 03 01
0,5 Mg
Przekazywane do
unieszkodliwienia, ewentualnie
zlecane jest czyszczenie
zbiorników firmie zewnętrznej i
wtedy jest to odpad wytwarzany
przez firmę świadczącą usługę
Przekazywane do unieszkodliwienia
(*) – oznaczono odpady niebezpieczne
Na szczególną uwagę zasługują odpady określane jako niebezpieczne. W analizowanej
jednostce ilość odpadów niebezpiecznych jest niewielka.
Odpady niebezpieczne należy przekazywać do unieszkodliwienia jednostkom zewnętrznym,
posiadającym wymagane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu
tego rodzaju odpadów.
W przypadku zlecenia firmie zewnętrznej usługi czyszczenia zbiorników magazynowych oraz
czyszczenia zawartości łapacza, planowana działalność nie będzie generować takich odpadów.
Odpady komunalne można wywozić na składowisko własnym transportem, lub zlecić
wykonanie takiej usługi wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu posiadającemu stosowne zezwolenia.
5.6. Poważne awarie
Potencjalne zagrożenie wystąpienia sytuacji awaryjnej wiąże się głównie z właściwościami
palnymi i wybuchowymi benzyn i oleju napędowego. Należy zwrócić uwagę na konieczność
dokonania odbioru i kontroli zbiorników (UDT), zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami,
wykonania prób szczelności instalacji technologicznej oraz posiadania kompletu atestów fabrycznych
armatury odcinającej i zabezpieczającej. Ścisłe spełnienie tych wymagań pozwala wyeliminować
wystąpienie usterek wykonawczych poszczególnych elementów jak i całej instalacji.
Podstawową przyczyną ewentualnej sytuacji awaryjnej na terenie stacji jest nieszczelność
układu paliwowego. Utrzymywanie pewnej ilości paliw płynnych może potencjalnie zagrażać
niekontrolowanym jego wypływem powodowanym nieszczelnością zaworów, rurociągów czy
zbiorników. Stwarza to możliwość powstania następujących zagrożeń:
1) - wybuch,
2) - pożar,
3) - zanieczyszczenie środowiska.
1) Wybuch może nastąpić w sytuacji pojawienia się równocześnie dwóch czynników - mieszanki
wybuchowej (dla mieszaniny par benzyn z powietrzem granice wybuchowości wynoszą od 1,3 do 7%
objętości z powietrzem pod ciśnieniem 1 atm, dla mieszaniny par oleju napędowego z powietrzem
granice wybuchowości wynoszą od 1,3 do 6% objęt. z powietrzem pod ciśnieniem 1 atm ).
39
Omawiane paliwa zaliczane są do klasy wybuchowości IIA - grupa samozapalna T3. Wymiary stref
zagrożenia wybuchem określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada
2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,
rurociągi przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z p. zm). Skutkiem wybuchu jest najczęściej pożar.
2)
Pożar może wystąpić na skutek zapalenia się paliw płynnych (klasa niebezpieczeństwa
pożarowego III). Na stacji obowiązywać musi bezwzględny zakaz używania ognia. Stację należy
wyposażyć w instalację odgromową i skuteczny uziom. Zaprojektowano uziemienie powierzchniowe
wspólne dla ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych i elektryczności statycznej. Po
wykonaniu instalacji zostaną też wykonane pomiary skuteczności ochrony.
Na wypadek pożaru konieczne jest wyposażenie stacji paliw w następujący sprzęt przeciwpożarowy:
a) 2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda,
b) 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda,
c) 3 koce gaśnicze.
bądź też uzupełniony wg rodzaju i ilości wg wskazań właściwego organu.
W projekcie budowlanym należy uwzględnić wyposażenie stacji paliw w hydranty na
wypadek pożaru, a sieć wodociągową zaprojektować tak, aby ciśnienie w niej było w trakcie
gaszenia skutków pożaru wystarczające.
Zadaszenia na stacji paliw powinny być wykonane z elementów nie rozprzestrzeniających ognia.
Skutkiem pożaru jest zanieczyszczenie atmosfery produktami spalania (toksycznymi).
3) Awaryjne zanieczyszczenie atmosfery może wystąpić poprzez emisję bezpośrednią par benzyn i
oleju napędowego lub podczas pożaru (wybuchu) produktami spalania. Magazynowane paliwa płynne
są mieszaniną węglowodorów, o działaniu toksycznym na organizmy żywe. Uwolnienie dużej ilości
par może spowodować znaczące pogorszenie jakości powietrza zwłaszcza w najniższych warstwach.
Awaryjne zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego może wystąpić w przypadku
rozszczelnienia zbiornika magazynowego paliw, przewodów technologicznych lub uszkodzenia
dystrybutora, a także niewłaściwego przebiegu procesu rozładunku lub tankowania paliw.
Potencjalne zdarzenia awaryjne na terenie stacji paliw mogą być związane z faktem:
- pęknięcia lub uszkodzenia płaszcza podziemnego zbiornika magazynowego paliw, powodującym
wyciek paliwa do gruntu,
- awarii systemu przepompowywania paliwa z autocystern podczas ich rozładunku, powodującej
rozlanie paliwa na powierzchni terenu, z jednoczesnym zagrożeniem wybuchowym,
- awarii urządzeń dystrybucyjnych służących do tankowania paliwa do pojazdów, stwarzającej
zagrożenie przedostania się paliwa do gruntu a także wybuchu,
- pożaru na terenie stacji,
- celowego działania osób np. spowodowania pożaru, podłożenia ładunku wybuchowego.
W celu zminimalizowania skutków potencjalnych zdarzeń awaryjnych oraz dla zabezpieczenia
środowiska przed skażeniem, w ramach budowy omawianej stacji paliw planuje się zastosować:
-
dwupłaszczowy zbiornik magazynowy paliw,
pełną hermetyzację całego systemu instalacji technologicznej
szczelną nawierzchnię w rejonie rozładunku i dystrybucji paliw,
sieć kanalizacyjną deszczową zapewniającą ujmowanie zanieczyszczonych wód poprzez separator
Na terenie stacji paliw należy rozmieścić sorbent, ułatwiający usuwanie substancji ropopochodnych z
powierzchni.
Przy zastosowaniu na analizowanej stacji paliw w/w rozwiązań technicznych i organizacyjnych
zanieczyszczenie środowiska w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych jest bardzo mało
prawdopodobne.
40
6. Minimalizacja ujemnego wpływu na środowisko
Analizowana stacja paliw ze względu na swoją wielkość oraz charakter działalności nie
będzie oddziaływać w sposób znaczący na środowisko. Stosowana najnowsza technologia w zakresie
gromadzenia i dystrybucji paliw płynnych oraz podjęcie proponowanych w raporcie środków
technicznych ograniczają w sposób wystarczający negatywny wpływ jednostki na środowisko.
Analizowany obiekt nie będą przekraczać dopuszczalnych norm oraz warunków korzystania
ze środowiska określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
7. Ochrona interesów osób trzecich
Pod pojęciem ochrony interesów osób trzecich należy rozumieć stworzenie takich warunków
przez operatorów instalacji , które w żaden sposób nie ograniczałyby możliwości wykorzystania, w
tym zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowy
terenów
sąsiadujących. Granice praw i interesów określają przepisy prawa materialnego, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów techniczno – budowlanych, obowiązujących Polskich Norm oraz innych
przepisów zwartych w aktach normatywnych, w tym w zakresie ochrony środowiska.
Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich uzależnione są w znacznym stopniu
od przeznaczenia terenu i uwarunkowań lokalnych. Obejmują one w szczególności ochronę przed
uciążliwościami spowodowanymi przez nadmierny hałas, wibrację, emisję zanieczyszczeń do
powietrza, ochronę przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i
podziemnych. Zakres dopuszczalnej uciążliwości na granicy terenu analizowanej jednostki ustalają
zarówno przepisy szczegółowe, jak i wydane decyzje administracyjne.
Spełniając wymogi określone w wydanych aktach prawnych dotyczących ochrony
środowiska, przepisach prawa budowlanego i normach technicznych, zakład nie narusza interesów
osób trzecich, gdyż nie ogranicza w żaden sposób, określonych w prawie, w tym również lokalnym,
możliwości wykorzystania terenów będących ich własnością.
8. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Niniejsze opracowanie jest pomocą w opiniowaniu celem wydania przez Burmistrza Miasta Rypina
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa bezobsługowej
stacji paliw”, której lokalizację, Inwestor – Pani Urszula Wojciechowska – Kowalczyk, zaplanowała u
zbiegu ulic Toruńskiej i Piaski w Rypinie (działka nr 263).
Postanowieniem znak: NiŚ.6221.1.1.2011 z dnia 04.03.2011 roku Burmistrz Miasta Rypina
nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia.
Raport ma na celu określenie skutków, jakie omawiane przedsięwzięcie inwestycyjne może
spowodować w środowisku.
Inwestor przyjął następujące założenia techniczne:
- Planowana pojemność zbiorników magazynowych paliw – zbiornik wielokomorowy o
maksymalnej pojemności 80 m3. W jednej komorze będzie magazynowany olej napędowy, w
pozostałych benzyny.
- Dystrybucja paliwa będzie odbywała się poprzez jeden dwustronny dystrybutor wielowężowy.
- Stanowisko dystrybucji zadaszone wiatą o powierzchni nie przekraczającej 50 m2.
Najbliższe otoczenie inwestycji stanowi budownictwo mieszkaniowe o niskiej intensywności
zabudowy.
Wjazd do stacji paliw planowany jest od strony ul. Toruńskiej, z istniejącej drogi wojewódzkiej.
Właścicielem działki jest Inwestor.
Przed przystąpieniem do planowanych uzgodnień inwestycji, na zlecenie Inwestora została wykonana
dokumentacja hydro-geologiczna, na podstawie której określono m.in. warunki geologiczne na terenie
przyszłej inwestycji. W miejscu realizacji inwestycji występuję proste warunki geotechniczne,
warunki budowlane są dostateczne lub dobre.
41
Zaleca się prowadzić prace ziemne i fundamentowe w okresach suchych. W trakcie wykonywania
robót ciężkim sprzętem zmechanizowanym należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne
prowadzenie prac, które należy wykonywać w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych
wykopach.
Z punktu widzenia hydrogeologicznego, izolacja pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego jest
pełna. Stopień zagrożenia pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego jest średni, co wynika ze
zróżnicowanego położenia tego poziomu.
Przewidywana łączna sprzedaż produktów naftowych wyniesie około 985 m3/rok , udział
poszczególnych gatunków paliwa wynosić będzie :
- Benzyny - 438 m3/rok ,
- Oleju napędowego – 548m3/rok .
Emisja zanieczyszczeń powietrza na terenie stacji paliw następuje głównie z dwóch rodzajów
procesów i źródeł:
-
napełnianie zbiorników magazynowych,
dystrybucja benzyn i oleju napędowego do zbiorników samochodów.
Celem ograniczenia emisji związków organicznych (węglowodorów aromatycznych) z procesów
przetaczania i dystrybucji paliw płynnych zastosowane będą najnowocześniejsze rozwiązania
techniczne zapewniające redukcję par benzyn na poziomie od 95 do 99,9%. Zastosowanie tych
zabezpieczeń spowoduje, że emisja zanieczyszczeń do powietrza zostanie zredukowana do poziomu
kilkunastu kilogramów na rok.
Przeprowadzone obliczenia wykazały , że przy zakładanych obrotach paliw płynnych ( benzyn
bezołowiowych oraz oleju napędowego ) przy zastosowaniu hermetyzacji rozładunku autocystern
i tankowania benzyn projektowana stacja paliw nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza
przekraczającego dopuszczalne wartości określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu ( Dz. U.
Nr 16, poz. 87 ).
Na podstawie wyników obliczeń można uznać , że projektowana samoobsługowa stacja paliw
pod względem emisji zanieczyszczeń spełnia wymogi ochrony środowiska.
Realizacja planowanej inwestycji nie będzie również oddziaływała negatywnie na klimat akustyczny
środowiska.
Działalność stacji nie będzie generowała dodatkowych źródeł poza dystrybutorem (pompą
dystrybutora). Hałas generowany przez silniki obsługiwanych samochodów, będzie miał natomiast
charakter taki sam jak hałas pochodzący z istniejącej drogi.
Przeprowadzone dla potrzeb opracowania obliczenia symulacyjne wykazały, że nie występują
przekroczenia dopuszczalne norm hałasu dla terenów sąsiednich.
Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wytworzenia ścieków socjalno – bytowych.
Zaproponowane w opracowaniu rozwiązania w zakresie ujmowania z terenów potencjalnie
zanieczyszczonych wytworzonych wód opadowych (system kanalizacji kierujący wody opadowe prez
separator) w pełni zabezpieczy środowisko wodno-gruntowe przed możliwością zanieczyszczenia
substancjami ropopochodnymi.
Również w zakresie gospodarki odpadami planowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla
środowiska.
Ilości wytwarzanych odpadów będą niewielkie, a wszystkie wytworzone odpady niebezpieczne będą
przekazywane odbiorcom wyspecjalizowanym w zakresie unieszkodliwiania odpadów i posiadającym
stosowne zezwolenia w tym zakresie.
Zastosowane rozwiązania techniczne w pełni zabezpieczają środowisko przed możliwościami
wystąpienia sytuacji awaryjnych, które mogłyby w sposób znaczny i niekontrolowany zanieczyścić
środowisko.
42
9. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem
jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, faunę, florę,
glebę, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury,
krajobraz, oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami.
Rodzaj planowanego przedsięwzięcia powoduje ograniczone możliwości, co do dokonania
uzasadnienia wybranego wariantu. W zakresie zastosowania technologii, dla tego typu obiektów,
istnieją rozwiązania standardowe, które są powszechnie stosowane i zostały zaproponowane w tym
opracowaniu.
W poszczególnych rozdziałach niniejszego raportu, a w szczególności w opisie oddziaływania
inwestycji w fazie eksploatacji szczegółowo, za pomocą obliczeń oraz w oparciu o praktykę
inżyniersko-projektową pozwalającą na ocenę zastosowanych rozwiązań należy ocenić, że realizacja
inwestycji nie wpłynie niekorzystnie na żaden komponent środowiska.
Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew, nie wpłynie zatem na szatę
roślinną w analizowanym rejonie.
Oddziaływanie inwestycji zamknie się w granicach własnej działki, a zatem nie będzie
oddziaływać na florę, faunę, dobra kultury, krajobraz.
Najbliższy Obszar NATURA 2000 znajduje się w odległości kilkudziesięciu kilometrów od
planowanego przedsięwzięcia.
10. Opis potencjalnie znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia
na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótko -, średnio - i długo -terminowe, stałe i chwilowe
oddziaływania na środowisko.
11.1 Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia.
Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko.
11.2 Oddziaływania wynikające z użytkowania zasobów naturalnych.
W procesie technologicznym, jak również w fazie budowy i likwidacji, nie użytkuje się lokalnych
zasobów naturalnych. Przedsięwzięcie nie powoduje kolizji ze złożami kopalin, nie zagraża też
zasobom wód podziemnych.
11.3 Oddziaływania wynikające z emisji do środowiska.
Pełną analizę oddziaływania wynikającego z emisji do środowiska na etapie eksploatacji
przedsięwzięcia przeprowadzono w rozdziale 5 raportu. Jak wynika z tej analizy, oddziaływania
należą do bezpośrednich i chwilowych, ograniczonych czasem prowadzenia procesu. Przy
prowadzeniu procesu wg warunków określonych w założeniach technicznych, oddziaływania te
mieszczą się granicach dopuszczalnych.
Analiza oddziaływania przeprowadzona została metodą obliczeniową z wykorzystaniem
zalecanych modeli matematycznych dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza i propagacji
dźwięku w środowisku.
11.4 Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji.
Każda inwestycja wykazuje istotne zróżnicowanie w zakresie oddziaływania na środowisko w
poszczególnych fazach jej realizacji tj. w fazie budowy, eksploatacji (ewentualnie modernizacji lub
rozbudowy) i likwidacji. Różnice te w dużym stopniu zależą w głównej mierze od rodzaju inwestycji.
Opis tych oddziaływań zamieszczono na wstępie opracowania w rozdziale 4.
43
Oddziaływania w fazie realizacji (budowy).
Inwestycja dotyczy wykonania głównie robót ziemnych (prowadzenia wykopów), budowlanomontażowych, instalacyjnych mających na celu montaż dystrybutora oraz rurociągów, aparatury
pomiarowej, jak również będzie obejmowała budowę kanalizacji opadowej z infrastrukturą (separator
ropopochodnych).
Prace budowlane prowadzone będą na zewnątrz. Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia
zauważalny będzie niewielki wpływ na poszczególne komponenty środowiska.
W czasie prowadzenia prac budowlanych wprowadzane będą do powietrza zanieczyszczenia
głównie typu komunikacyjnego - ze spalania paliw w środkach transportu przywożących materiał
budowlany oraz w silnikach maszyn budowlanych. Może również wystąpić niezorganizowana emisja
pyłu z pryzm ziemi, piasku i związana z ruchem samochodów po terenie budowy. Emisja ta będzie
miała charakter lokalny, okresowy i nie wpłynie w sposób znaczący na stan zanieczyszczenia
atmosfery w rejonie lokalizacji obiektu.
W okresie realizacji inwestycji nie będą powstawały ścieki. Okresowy hałas emitowany przez
pracujące maszyny budowlane (koparka przy wykonywaniu wykopów) i transport dowożący materiały
budowlane z uwagi na lokalizację zakładu na terenie sąsiadującym bezpośrednio z droga generującą
hałas o takim samym charakterze, nie będzie wpływał istotnie na klimat akustyczny. W czasie
prowadzenia prac budowlanych powstaną niewielkie ilości odpadów. Odpady te będą wytworzone w
wyniku działalności firmy wykonującej usługę i w całości przez nią zagospodarowane.
Przedsięwzięcie ze względu na swój rodzaj, wielkość i lokalizację nie będzie wpływać na
dobra kultury, na klimat oraz świat roślinny i zwierzęcy. Nie wymaga wycinki drzew ani krzewów.
Zapotrzebowanie na wodę i źródła powstawania ścieków.
W trakcie prowadzonych prac związanych z budową zakładu nastąpi nieznaczne
zapotrzebowanie na wodę, związane z przebywaniem na terenie działki ekipy budowlanej.
Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na wody podziemne.
W trakcie prowadzonych prac związanych z budową zakładu nie wystąpi znaczące zagrożenie
wód podziemnych.
Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe.
W trakcie prowadzonych prac związanych z budową zakładu nie wystąpi znaczące zagrożenie
wód powierzchniowych.
Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia powietrza.
Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne w fazie budowy
powodowane będzie eksploatacją maszyn i środków transportu. Emisja substancji
zanieczyszczających do powietrza jest powodowana przez maszyny użyte do realizacji prac
budowlanych tj. koparki, spychacze, samochody dostawcze.
Maszyny użyte do wyżej wymienionych prac będą w większości napędzane silnikami
wysokoprężnymi, które będą głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza podczas
realizacji przedsięwzięcia. Do powietrza będą emitowane zanieczyszczenia komunikacyjne powstające
podczas spalania oleju napędowego w silnikach tj. dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla,
węglowodory.
Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne będzie występowało w obszarze ograniczonym, w
osi wiatru w kierunku zawietrznym od miejsca prowadzonych prac. Przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzętu ciężkiego przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, w pobliżu
prowadzonych robót mogą występować przekroczenia dopuszczalnej wartości maksymalnych stężeń
44
zanieczyszczeń. Nie powinno występować przekraczanie dopuszczalnej częstości przekroczeń z uwagi
na wymagający podkreślenia fakt, że oddziaływanie w fazie realizacji jest nieciągłe, chwilowe i
kończy się całkowicie wraz z zakończeniem prac budowlano-montażowych.
Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny w fazie budowy.
W czasie realizacji obiektu będzie występowało oddziaływanie akustyczne na środowisko.
Podczas budowy będą występowały przede wszystkim ruchome źródła hałasu - maszyny budowlane i
środki transportu. Oddziaływanie ogranicza się jedynie do momentu pracy maszyn, czyli jest
krótkotrwałe i występuje wyłącznie w porze dnia, tj. w porze wykonywania robót budowlanych.
Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie eksploatacji.
Zostało szczegółowo omówione w punkcie 5 raportu, gdzie wykazano, że przewidywane
oddziaływania na środowisko nie będą przekraczać dopuszczalnych wielkości.
Faza likwidacji.
Obiekt nie jest przewidywany do likwidacji w dającej się przewidzieć przyszłości.
Likwidacja obiektu nie będzie wymagała prowadzenia prac budowlanych w zakresie większym niż
budowa. W przypadku likwidacji fizycznej obiektów teren należało będzie przywrócić do stanu
pierwotnego lub przeznaczyć na inwestycję zgodną z obowiązującym w tym czasie planem
zagospodarowania przestrzennego.
Ochrona zieleni.
Według założeń projektowych nie przewiduje się zmian związanych z ukształtowaniem terenu
i nasadzeniami zieleni.
Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na kopaliny.
Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wpływać na złoża kopalin, gdyż jak wynika z analizy
danych geologicznych, jak również z analizy planu zagospodarowania przestrzennego na terenie
projektowanego przedsięwzięcia nie występują złoża kopalin naturalnych, które wymagałyby ochrony.
11. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie,
zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddziaływań na
środowisko.
Zastosowanie proponowanych w niniejszej dokumentacji rozwiązań technicznych w sposób
wystarczający zabezpiecza środowisko przed negatywnym wpływem
Stacja paliw nie będzie przekraczała dopuszczalnych norm oraz warunków korzystania ze
środowiska określonych w obowiązujących przepisach prawnych oraz wydanych decyzjach
administracyjnych.
12. Porównanie proponowanych rozwiązań technologicznych z innymi
dostępnymi rozwiązaniami stosowanymi w praktyce krajowej lub
światowej z punktu widzenia czystszej produkcji.
W ocenianej stacji paliw zastosowano standardowe rozwiązania mające zapewnić redukcję
węglowodorów do powietrza w procesach dystrybucji paliw płynnych (benzyn) oraz zapewniające
ochronę wód gruntowych i ziemi przed możliwością zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.
Zastosowane rozwiązania są typowe i zalecane obowiązującymi przepisami prawa, a w
szczególności w przepisach szczególnych dotyczących lokalizacji stacji paliw i zabezpieczeń na nich
stosowanych.
45
13. Ustalenie granic obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu
przepisów o ochronie środowiska oraz określenie ograniczeń w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów
budowlanych i sposobów korzystania z nich.
Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska: Jeżeli z postępowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego
wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i
organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub
innego obiektu, to dla: oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni,
trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji
radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego
użytkowania.
Możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania nie dotyczy omawianej
inwestycji. Niezależnie od tego podkreślić należy, że z przeprowadzonej w niniejszym raporcie
analizy oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska
wynika, że decydujące o wpływie na środowisko oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń do
powietrza oraz emisji hałasu nie będzie wykraczać poza granice własności inwestora.
W zakresie ochrony wód należy podkreślić, że istniejące i projektowane rozwiązania czynią
zadość obecnym wymogom prawnym w tym zakresie.
14. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem.
Budowa w sąsiedztwie budynków mieszkalnych obiektów takich jak stacje paliw, może rodzić
sprzeciw tych mieszkańców przeciwko takiej inwestycji. U podłoża sprzeciwów leży obawa o
konsekwencje wynikające z możliwość zaistnienia pożaru lub wybuchu nagromadzonych w powietrzu
par benzyn, a także uciążliwości związanych z emisją hałasu przez pojazdy samochodowe i
wyczuwalne zanieczyszczenie powietrza podczas tankowania benzyn do baków pojazdów
samochodowych. Planowana stacja paliw płynnych przy drodze wojewódzkiej o intensywnym ruchu
samochodowym nie stworzy zmiany istniejącego stanu rzeczy.
W odległości ok. 40 m od planowanej inwestycji znajdują się obiekty szkolne. Znajdują się one jednak
po drugiej stronie drogi wojewódzkiej, tak więc planowany obiekt nie zmieni znacząco aktualnego
stanu rzeczy jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Ponadto wejście na tereny szkolne znajduje się
od strony ul. Kościuszki.
Stacje paliw jako obiekty na których terenie magazynowane są substancje łatwopalne (benzyny)
muszą być wykonane jako bezpieczne dla otoczenia. Ich usytuowanie i zabezpieczenia muszą być
zgodne z warunkami określonymi w rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063).
Biorąc pod uwagę ilość nagromadzonego na terenie stacji paliwa należy stwierdzić, że w myśl
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r w sprawie rodzajów i ilości substancji
niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o
zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
(Dz. U. nr 58 poz. 535 z p. zm.) obiekt ten kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym ryzyku
wystąpienia awarii przemysłowej. Zastosowanie rozwiązań technicznych takich jak hermetyzacja
przeładunku benzyn do zbiornika magazynowego oraz tankowania benzyn do baków pojazdów
samochodowych bardzo mocno ogranicza emisję zanieczyszczeń do powietrza. Zastosowanie
zbiornika dwupłaszczowego ogranicza do absolutnego minimum możliwość wycieku substancji
ropopochodnych do gruntu. Analiza rozprzestrzeniania się hałasu i zanieczyszczeń w powietrzu
wykazała, że oddziaływanie planowanej stacji paliw po jej oddaniu do eksploatacji będzie mieściło się
w granicach dopuszczalnych norm. Odpowiednie zagospodarowanie terenu stacji paliw służy
zapewnieniu mieszkańcom pobliskich budynków właściwych warunków bytowych.
46
Wobec wykazanego w niniejszym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
braku przekroczeń wartości ustalonych w przepisach prawnych dotyczących ochrony
środowiska, spełnieniu wymogów prawa budowlanego i norm technicznych przez zakład,
inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, gdyż nie ogranicza w żaden sposób, określony w
prawie, możliwości wykorzystywania terenów należących do osób trzecich – jest prawidłowa do
realizacji w zakresie wskazanym. Zakres projektowanego przedsięwzięcia nie powinien być
przyczyną konfliktów społecznych.
15. Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na etapie budowy i eksploatacji.
Z analizy przeprowadzonej w niniejszym raporcie wynika, że nie będzie zachodziła
konieczność opracowywania i wykonania lokalnego monitoringu poszczególnych komponentów
środowiska dla projektowanego przedsięwzięcia, za wyjątkiem monitoringu skuteczności
oczyszczania wód opadowych i roztopowych w separatorze substancji ropopochodnych
wprowadzanych do kanalizacji deszczowej (min. raz w roku) z zawiesiny ogólnej i substancji
ropopochodnych.
W odniesieniu do emisji hałasu do środowiska Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada
2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości
pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291) ustala:
§ 10. 1. Okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażony wskaźnikami hałasu mającymi
zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeq D i LAeq N), prowadzi
się dla zakładu, na którego terenie eksploatowane są instalacje lub urządzenia emitujące hałas, dla
którego zostało wydane pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska lub decyzja o
dopuszczalnym poziomie hałasu.
2. Okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażony wskaźnikami hałasu mającymi
zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeq D i LAeq N), prowadzi
się dla instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie zintegrowane.
3. Okresowe pomiary hałasu w środowisku, w tym hałasu impulsowego, prowadzi sięエ raz na dwa
lata,
z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu; w przypadku źródeł pracujących sezonowo pomiary
hałasu przeprowadza sięエ w tym okresie.
§ 11.1. Zakres oraz metodyki referencyjne wykonywania:
2. Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, o których mowa
w § 10, pochodzącego od instalacji lub urządzeń z wyjątkiem hałasu impulsowego, jest określona w
załączniku nr 6 do rozporządzenia.
W związku z powyższym, w analizowanym przypadku nie ma podstaw do nakładania na zakład
obowiązku okresowego wykonywania pomiarów hałasu.
16. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport.
Przy opracowywaniu raportu nie napotkano na trudności wynikających z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Podobne przedsięwzięcia są realizowane od wielu lat na
całym świecie. Przyjęte w projekcie urządzenia, instalacje i rozwiązania są sprawdzone i nie stwarzają
istotnych problemów w ich ocenie.
17. Nazwisko osoby sporządzającej raport.
47
mgr inż. Dariusz Kowalczyk
Reasumując:
Wnosi się o pozytywne zaopiniowanie lokalizacji przedmiotowej inwestycji i wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Spis załączników
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kopia postanowienie Burmistrza Miasta Rypina znak NiŚ.6221.1.1.2011 z dnia 04.03.2011 zobowiązujące
do wykonania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
Kopia mapy w skali 1:1000 – projekt zagospodarowania działki.
Opis warunków geologicznych i hydrogeologicznych.
Dokumentacja geotechniczna.
Obliczenia – stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
Wyniki obliczeń – hałas DZIEŃ.
Wyniki obliczeń – hałas NOC.
Mapa z zaznaczonymi miejscami poboru wód podziemnych (studni) w pobliżu planowanej inwestycji.
48

Podobne dokumenty