Regulamin Konkursu 1. Postanowienia ogólne

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Konkursu 1. Postanowienia ogólne
Regulamin Konkursu
1.
Postanowienia ogólne
1.1 Konkurs organizowany jest przez Restaurant Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Piotrkowskiej 276, 90 -361 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS0000340368, REGON: 100768531 zwaną dalej:
„Organizatorem”.
1.2 Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników
Konkursu.
1.3 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
1.4 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5 Definicje:
Regulamin - niniejszy Regulamin;
Konkurs - konkurs na Twitterze organizowany według zasad określonych Regulaminem;
PizzaPortal.pl - strona internetowa PizzaPortal.pl (www.pizzaportal.pl) oraz podległe jej
strony internetowe, prezentujące oferty z menu różnych restauracji, działające pod domenami
internetowymi należącymi do Organizatora;
Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która zgłosi się do udziału w Konkursie i zamieści
odpowiedź na zadanie konkursowe na Twitterze;
Zwycięzca –osoba nagrodzona;
Nagroda główna - odtwarzacz MP3 APPLE iPod Shuffle;
Nagroda II stopnia - Kod rabatowy do wykorzystania na PizzaPortal.pl przy zamówieniu z
płatnością online;
Kod rabatowy - kod uprawniający do zniżki na PizzaPortal.pl;
Komisja Konkursowa – komisja złożona z trzech pracowników PizzaPortal.pl;
Twitter- serwis internetowy funkcjonujący pod domeną twitter.com.
1.6 Właścicielem znaku towarowego Apple Inc. jest firma Apple Inc z siedzibą Cupertino, CA,
Stany Zjednoczone.
2. Uczestnictwo w Konkursie
2.1 Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2.2 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie lub
niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna.
2.3 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.
2.4 Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych zgodną ze wzorem zamieszczonym w Załączniku 1 do Regulaminu. Zgodę należy
przesłać w trakcie trwania konkursu na adres [email protected] ze wskazaniem
nazwy konta na Twitterze Uczestnika Konkursu.
2.5 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2.6 Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nimi związanych, w tym także
prawa do Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
2.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych
osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem
prawa do Nagrody.
3.
3.1
3.2
3.3
Przebieg i warunki udziału w Konkursie
Celem Konkursu jest wyłonienie Zwycięzców.
Konkurs odbędzie się w dniach 21.09 - 20.10.2015r.
Konkurs organizowany jest przez PizzaPortal.pl na Twitterze:
https://twitter.com/PizzaPortalpl, nazwa: @PizzaPortalpl.
3.4 Konkurs składa się z 15 rund, każda runda trwa 2 dni:
Runda I – 21.09-22.09,
Runda II – 23.09-24.09,
Runda III – 25.09-26.09,
Runda IV – 27.09-28.09,
Runda V – 29.09-30.09,
Runda VI – 1.10-2.10,
Runda VII – 3.10-4.10,
Runda VIII – 5.10-6.10,
Runda IX – 7.10-8.10,
Runda X – 9.10-10.10,
Runda XI – 11.10-12.10,
Runda XII – 13.10-14.10,
Runda XIII 15.10-16.10,
Runda XIV 17.10-18.10,
Runda XV 19.10-20.10.
3.5 W każdej rundzie pojawi się nowy bohater. Zadaniem konkursowym jest znalezienie
pasującej dla niego potrawy na PizzaPortal.pl i wskazanie jej spośród restauracji
dostępnych na portalu.
3.6 Aby wziąć udział w Konkursie należy umieścić na Twitterze odpowiedź w formie tweeta (nie
więcej niż 140 znaków), który będzie zawierał:
1. Hashtag konkursowy: #ZnajdujeSmakuje.
2. Hashtag określający miasto, w którym znajduje się restauracja: np. #Łódź.
3. Nazwę wybranego dania widoczną na PizzaPortal.pl w menu restauracji: np. zupa
pomidorowa.
4. Nazwę restauracji, w której można zamówić wskazane danie: np. Bar Ania.
5. Hashtag określający typ kuchni, do jakiej należy wskazane danie: np. #domowa.
Przykładowe zgłoszenie: #ZnajdujeSmakuje #Łódź zupa pomidorowa w Bar Ania #domowa.
3.7 Każdy Uczestnik może w komentarzu do swojego tweeta w kolejnym tweecie wkleić link
odnoszący do restauracji, w której można zamówić wskazane danie na PizzaPortal.pl oraz
napisać krótkie uzasadnienie, dlaczego to danie jest najlepsze dla bohatera danej Rundy.
3.8 Jedna osoba może udzielić dowolną liczbę odpowiedzi.
3.9 Odpowiedzi konkursowe muszą być przejawem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu.
Uczestnik ponosi za nie pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw
osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych).
3.10
Uczestnik Konkursu udziela niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora z
nadesłanego tweeta na polach eksploatacji, o których mowa w pkt. 3.10, a także publiczne jego
udostępnianie, wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze
przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne
publikowanie w materiałach promocyjnych związanych i niezwiązanych z akcjami
PizzaPortal.pl.
3.11
Licencja, o której mowa w 3.9 obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu- wytwarzanie egzemplarzy utworu
techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie oraz najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci informatycznych
3.12
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie
przez spółkę Restaurant Partner Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej
276 danych osobowych przekazanych w mailu po zakończeniu konkursu, w formularzu
rejestracyjnym oraz tych danych ewentualnie aktualizowanych w edycji swojego Konta
Uczestnika Konkursu w serwisie PizzaPortal.pl prowadzonym przez Organizatora pod
adresem PizzaPortal.pl – w celach marketingowych.
4. Zasady wyłaniania zwycięzców w Konkursie oraz rozstrzygnięcie
4.1 Zwycięzców Konkursu wybiera Komisja Konkursowa.
4.2 Komisja Konkursowa wyróżni po każdej Rundzie 15 zgłoszeń konkursowych które spełniają
wymogi opisane w Regulaminie i nagrodzi je Kodami rabatowymi o wartości 15zł każdy,
ważnymi przy zamówieniu z płatnością online oraz 1 zgłoszenie konkursowe ze wszystkich
Rund, który zostanie nagrodzony odtwarzaczem MP3 APPLE iPod Shuffle .
4.3 Zwycięskie zgłoszenia konkursowe muszą spełniać podstawowy warunek, czyli być
odpowiedzią na zadanie konkursowe i składać się z wymaganych elementów opisanych w
punkcie 3.6 Regulaminu. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać maksymalnie jeden Kod
Rabatowy w każdej Rundzie. Dodatkowo ocenie w Konkursie podlegać będą: fantazyjność,
oryginalność oraz kreatywność wyboru.
4.4 Wyniki Konkursu będą ogłoszone na blogu Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od
zakończenia każdej z Rund.
4.5 Dodatkowo Zwycięzcy w ciągu 7 dni roboczych zostaną otagowani na Twitterze PizzaPortal.pl
i poproszeni o kontakt w wiadomości prywatnej na tym kanale.
4.6 Zwycięzcy w ciągu 4 dni od ogłoszenia wyników, będą zobowiązani do wysłania prywatnej
wiadomości na Twitterze PizzaPortal.pl, w odpowiedzi Organizator prześle Nagrodę w postaci
Kodu rabatowego.
4.7 Zwycięzcą Nagrody głównej może zostać autor każdego poprawnie dodanego konkursowego
tweeta, nawet ten, który wcześniej został nagrodzony w poszczególnej Rundzie.
4.8 Zwycięzca Nagrody głównej zostanie wyłoniony po zakończeniu całego Konkursu, do dnia
26.10.2015r., ogłoszony na blogu Organizatora oraz otagowany w tweecie na PizzaPortal.pl i
poproszony o przesłanie w wiadomości prywatnej adresu mailowego, w celu ustalenia
szczegółów przekazania Nagrody głównej.
4.9 Organizator po zakończeniu Konkursu prześle Zwycięzcy konkursu nagrodzonego Nagrodą
główną kwestionariusz drogą mailową do wypełnienia w celach podatkowych w ciągu 7 dni
roboczych liczonych od dnia przesłania przez Zwycięzcę konkursu adresu mailowego w
wiadomości prywatnej na Twitterze.
4.10
Po otrzymaniu w wiadomości zwrotnej z wypełnionym kwestionariuszem od
Zwycięzcy konkursu nagrodzonego Nagrodą główną, Organizator dostarczy pod wskazany
adres nagrodę, w ciągu 14 dni roboczych.
5. Nagroda Konkursowa
5.1 Nagrodą główną w Konkursie jest odtwarzacz MP3 APPLE iPod Shuffle (219zł brutto). W
przypadku konieczności zapłaty podatku od nagród do Nagrody głównej zostanie dołączona
nagroda pieniężna w wysokości 10 proc. wartości odtwarzacza, która zostanie zaliczona na
jego poczet.
5.2 Nagrodami II stopnia przyznawanymi za poszczególne Rundy są Kody rabatowe o wartości
15zł do wykorzystania w dowolnej restauracji na PizzaPortal.pl oferującej płatność online.
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Kod rabatowy Zwycięzca może wykorzystać tylko raz. Nadwyżkę trzeba dopłacić sposobem
płatności online.
Kod otrzymany w wiadomości prywatnej na Twitterze będzie ważny od dnia otrzymania
przez dwa tygodnie.
Kodów rabatowych nie można łączyć.
W przypadku tańszego zamówienia ani Organizator, ani Restauracja nie wypłacają Zwycięzcy
reszty z niewykorzystanego Kodu.
Ważność Kod rabatowego nie będzie wydłużana.
Regulamin Kodów rabatowych na PizzaPortal.pl znajduje się na stronie:
http://pizzaportal.pl/voucher-policy/.
Nie jest możliwe odstąpienie Nagrody osobom trzecim ani wypłacenie jej równowartości w
formie pieniężnej, ani wymiana na jakąkolwiek inną Nagrodę.
6. Uwagi Dodatkowe
6.1 Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy:
[email protected] W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs #ZnajdujeSmakuje”.
6.2 Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, datę oraz dokładny opis reklamacji.
6.3 Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
ich otrzymania przez Organizatora.
6.4 Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu
na: http://blog.pizzaportal.pl/konkurs-znajdujesmakuje/.
6.5 Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z
uczestnictwa w Konkursie.
6.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.7 Czas trwania Konkursu może ulec zmianie poprzez jego wydłużenie przez Organizatora. W
takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o nowym terminie rozstrzygnięcia
konkursu poprzez ogłoszenie na blogu.
Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA
W KONKURSIE
I.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................................................
(imię i nazwisko oraz nazwa konta na Twitterze)
w Konkursie „#ZnajdujęSmakuję” zgodnie z warunkami Konkursu określonymi
Regulaminem
II.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego
dziecka (.....................................................................) w celach wynikających z organizacji Konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych .
.............................................................................................
Miejscowość i data
............................................................................................
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) Uczestnika Konkursu

Podobne dokumenty