program kongresu - Kongresy Medycyny Rodzinnej

Komentarze

Transkrypt

program kongresu - Kongresy Medycyny Rodzinnej
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Czwartek, 24 maja 2007 roku
Godz. 19.00
Sala plenarna (Sala Opery na Zamku)
UROCZYSTA SESJA OTWARCIA VII KONGRESU MEDYCYNY RODZINNEJ
Przewodniczący sesji: Adam Windak, Wiesława Fabian, Artur Mierzecki
Powitanie uczestników VII Kongresu Medycyny Rodzinnej
„Medycyna Rodzinna – Zdrowie na Horyzoncie”
Wykład Inauguracyjny VII Kongresu Medycyny Rodzinnej
Czy lekarz rodzinny to pomysł XX wieku? (SP1)
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Brzeziński, Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej
PAM w Szczecinie
Piątek, 25 maja 2007 roku
Godz. 9.00-10.30
Sala plenarna (Sala Opery na Zamku)
Sesja plenarna I: MEDYCYNA I HORYZONTY
Przewodniczący sesji: Adam Windak, Artur Mierzecki
Lekarz rodzinny a poradnictwo genetyczne
prof. dr hab. n. med. Jan Antoni Lubiński, Katedra Patologii PAM w Szczecinie
The Future of Family Medicine in Europe
prof. Nigel Mathers, Institute of General Practice and
Primary Care, The University of Sheffield
W pogoni za horyzontem
kpt. Krzysztof Baranowski
1
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Godz. 11.00 – 12.30
Sala plenarna (Sala Opery na Zamku)
Sesja wykładowa I: NIKOTYNIZM – ZAPOBIEGANIE I LECZENIE
Przewodniczący sesji: Regina Osiecka, Maciej Godycki-Ćwirko
Leczenie z palenia tytoniu obowiązkiem lekarza (SP2)
prof. dr hab. n. med. Witold A. Zatoński, Centrum Onkologii –
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
dr Dorota Lewandowska, Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Akademii
Medycznej w Warszawie
mgr Magdalena Cedzyńska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum
Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
mgr Krzysztof Przewoźniak, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum
Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
Godz. 11.00-12.30
Sala śółta (Sala Bogusława)
Sesja warsztatowa I: WAśNE I BIEśĄCE PROBLEMY OPIEKI PODSTAWOWEJ
Przewodniczący sesji: Jacek Putz, Tomasz Sobalski
Praca z przewlekle chorym w środowisku domowym.
Zagadnienia organizacyjne i jakości
dr n. med. Jacek Putz, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
dr ElŜbieta Buczkowska, Naczelna Rada Pielęgniarek i PołoŜnych
mgr GraŜyna Śmiarowska, Stowarzyszenie Organizatorów i Promotorów Opieki
Długoterminowej
Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej – po
co?,dla kogo?, kiedy? (SW1)
dr n. med. Kr ystyna Radecka, Agencja Oceny Technologii Medycznych
Jakość w opiece medycznej pielęgniarek i połoŜnych
środowiskowo- rodzinnnych (SW2)
dr n. med. Małgorzata Szmajda, Wydział Świadczeń Medycznych, Oddział
Zachodniopomorski Narodowego Funduszu Zdrowia
Godz. 11.00-12.30
Sala bordowa (Sala Mirosławy)
Prezentacje ustne I:
Przewodniczący sesji: Krystyna Chudziak, Jakub Czyryszkiewicz
Pioderma zgorzelinowa w praktyce lekarza rodzinnego (PU3)
B.R. Chrzan
Analiza postępowania fizykalno-usprawniającego u chorych z chorobą
zwyrodnieniową stawów (PU19)
W. Kukliński, P. Leśniewski
2
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Rola lekarza rodzinnego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów
biodrowych (PU27)
B. Marcinkowska, R. Zieliński, G. Ceryn
Zespoły bólowe pochodzenia więzadłowego z obszaru miednicy.
Problemy diagnostyczne i terapeutyczne (PU28)
R. Zieliński, B. Marcinkowska, G. Ceryn
Badanie Lipidoram2004 vs. Lipidogram2006. Czy sytuacja epidemiologiczna
w zakresie zaburzeń lipidowych uległa zmianie? (PU21)
J. Jóźwiak, M. Mastej, W. Lukas, W. Piwowarska, E. Konduracka, A. Tykarski,
A. Gajda, M. Orzechowski, A. Windak
Przydatność sfigmokardiografii z uŜyciem tonometrii aplanacyjnej
do oceny funkcji układu sercowo-naczyniowego (PU29)
J. Krzysztoń, A.Windak
Godz. 11.00-12.30
Sala pomarańczowa (Sala Świętoborzyców)
Sesja warsztatowa II: PRAKTYCZNE ASPEKTY BADAŃ NAUKOWYCH W MEDYCYNIE
RODZINNEJ Podsumowanie projektu „Leonardo da Vinci – staŜe-wymiany”:
Improvement and widening
of clinical skills of patient’s care and competences in the area of General Practice
Management – „Poprawa i poszerzenie umiejętności klinicznych opieki nad pacjentem
oraz kompetencji w zakresie prowadzenia praktyki lekarza rodzinnego” (SW9) –
warsztaty w języku angielskim - Część I
prof. Nigel Mathers, Institute of General Practice and Primary Care, The University of
Sheffield prof. dr hab. n. med. Witold Lukas, Katedra Medycyny Rodzinnej ŚAM
mgr Robert Glendenning, Institute of General Practice and Primary Care, The University of Sheffield
dr n. med. Zbigniew J. Król, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Analgetyki opioidowe w leczeniu bólu nienowotworowego
w opiece podstawowej (PU33)
H. Chełmońska
Preventing stroke in atrial fibrillation - audit proposal for\”group
practice of family doctors in Brzeg (PU34)
J. Cetnarowski
Czy wyłączne karmienie piersią od urodzenia do 6 miesiąca Ŝycia
wpływa na obniŜenie infekcji górnych dróg oddechowych (PU35)
T. Bartoszewska
Cykl poprawy jakośći opieki nad pacjentem ze stabilną dławicą piersiową (SPl29)
D. Frydryszak, E. Sierakowska, M. Woźniak
Menstruacja a infekcje urogenitalne kobiet w praktyce lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej (SPl22)
T. Banaś, M. Haber, J. Kycia
Nocna podstawowa opieka lekarska i pielęgniarska w Anglii - czy moŜe być
przykładem dla Polski? (SPl15)
A.K. Jakubiak
Analiza porównawcza preskrypcji antybiotyków w Anglii i w Polsce (PU38)
R. Kolek
3
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Godz. 13.30-15.00
Sala plenarna (Sala Opery na Zamku)
Sesja wykładowa II: ZASADY RACJONALNEGO śYWIENIA
Przewodniczący sesji: ElŜbieta Tomiak, Krzysztof Buczkowski
śywieniowa terapia chorób dietozaleŜnych (SP3)
dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Katedra Farmakognozji
i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Akademii Medycznej w Warszawie
Hiperglikemia poposiłkowa - dlaczego waŜna? Jak korygować?
dr hab. n. med. Lilianna Majkowska, Klinika Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego
i Chorób Przemiany Materii PAM w Szczecinie
Dieta i śywność funkcjonalna w obniŜaniu stęŜenia cholesterolu (SP4)
dr inŜ. lek. med. Dariusz Włodarek, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o śywieniu
Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie
Godz. 13.30-15.00
Sala śółta (Sala Bogusława)
Sesja wykładowa III: POSTĘPOWANIE W ZAKRZEPICY śYŁ GŁĘBOKICH
Przewodniczący sesji: Lidia Klichowicz, Rafał Kacorzyk
Profilaktyka i leczenie Zakrzepicy śył Głębokich – odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania lekarzy praktyków
prof. dr hab. n med. Kr ystyna Zawilska, Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii
AM w Poznaniu
Izolowana fibrynoliza w Zakrzepicy śył Głębokich
dr hab. n. med. Rafał NiŜankowski, II Katedra Chorób
Wewnętrznych, Zakład Angiologii CM UJ, Kraków
Godz. 13.30-15.00
Sala bordowa (Sala Mirosławy)
Sesja warsztatowa III: WEEKENDOWA SZKOŁA KIEROWNIKÓW SPECJALIZACJI MEDYCYNY RODZINNEJ
– CO DALEJ PO EURACT? (SW3)
dr Jan Wolańczyk, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
4
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Godz. 13.30-15.00
Sala pomarańczowa (Sala Świętoborzyców)
Sesja warsztatowa IV: PRAKTYCZNE ASPEKTY BADAŃ NAUKOWYCH W MEDYCYNIE
RODZINNEJ Podsumowanie projektu „Leonardo da Vinci – staŜe-wymiany”:
Improvement and widening
of clinical skills of patient’s care and competences in the area of General Practice
Management – „Poprawa i poszerzenie umiejętności klinicznych opieki nad pacjentem
oraz kompetencji w zakresie prowadzenia praktyki lekarza rodzinnego” (SW9) –
warsztaty w języku angielskim - Część II
prof. Nigel Mathers, Institute of General Practice and Primary Care, The University of Sheffield
prof. dr hab. n. med. Witold Lukas, Katedra Medycyny Rodzinnej ŚAM
mgr Robert Glendenning, Institute of General Practice and Primary Care, The University of Sheffield
dr n. med. Zbigniew J. Król, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Prezentacja wybranych aspektów funkcjonowanie praktyki lekarza rodzinnego
(PLR, LR) w brytyjskim systemie ochrona zdrowia (PU37)
L. Kijewski, M. Haber, T. Banaś
Czy 3 miesięczna terapia inhibitorami pompy protonowej moŜe być przydatna
do diagnozy GER (reflux Ŝołądkowo-przełykowy) u pacjentów z
astmą źle kontrolowaną (SPl26)
T. Walczak-Czuba
Jakie są kliniczne korzyści z wykonywania zdjęć
rentgenowskich klatki piersiowej w przypadku nieostrego bólu
klatki piersiowej u przewlekłych palaczy papierosów? (SPl23)
A. Dzioba
Czy aparat do EKG jest przydatny w praktyce lekarza rodzinnego? (SPl28)
R. Chrzuszcz
Schemat kształcenia lekarzy rodzinnych na uniwersytecie w Sheffield
w Wielkiej Brytanii (SPl13)
D. Rudzka, M. Świtalska
Ankieta jako proste narzędzie pomocne w kwalifikacji kobiet
do badania densytometrycznego (SPl14)
P. Kozar
Porównanie systemu kształcenia przeddyplomowego z zakresu
medycyny rodzinnej Wydziału Lekarskiego w Katedrze i Zakładzie
Medycyny Rodzinnej ŚAM w Zabrzu (Z) i Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu w Sheffield (S) (PU36)
H. Matuszewska-Zbrońska, J. Borek
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u młodych osób (PU39)
D. Czarkowski, K. Jachimowicz, J. Szeląg
5
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Godz. 15.30-17.00
Sala plenarna (Sala Opery na Zamku)
Sesja wykładowa IV: WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU UROLOGII I GINEKOLOGII
Przewodniczący sesji: ElŜbieta Protasiewicz, Lech Panasiuk
Moczenie nocne u dzieci (SP5)
prof. dr hab. n. med. Danuta Teresa Zwolińska, Katedra i Klinika Nefrologii
Pediatrycznej AM we Wrocławiu
Czujność nefrologiczna w gabinecie lekarza rodzinnego
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski, Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnętrznych PAM w Szczecinie
Poradnictwo w zakresie planowania rodziny (SP6)
dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz, Katedra PołoŜnictwa i Ginekologii PAM w Szczecinie
Współczesne wskazania i przeciwwskazania do hormonalnej terapii zastępczej
dr hab. n. med. Andrzej Starczewski, Klinika Rozrodczości i Ginekologii PAM
w Szczecinie
Godz. 15.30-17.00
Sala śółta (Sala Bogusława)
Sesja warsztatowa V: WSPÓŁPRACA LEKARZA RODZINNEGO Z FARMACEUTĄ (SW4)
dr n. med. Jacek Putz, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
dr farm. Andrzej Marcinkowski, Katedra Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medycyny w
Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego
Godz. 15.30-17.00
Sala bordowa (Sala Mirosławy)
Prezentacje ustne II:
Przewodniczący sesji: BoŜena Janicka, Marek Krupowczyk
Przydatność klasyfikacji ICD-10 w ocenie przyczyn zgłaszalności
do opieki całodobowej (PU13)
G. Margas, A. Windak
Zachowania zdrowotne pielęgniarek i połoŜnych
podstawowej opieki zdrowotnej (PU10)
E. Berezowska, D. Pilch, D. Cwiek, D. Branecka, I. Dzióbek, K. Szymoniak
Ocena wyrównania metabolicznego z cukrzycy typu 2 w
warunkach praktyki lekarzy rodzinnych w latach 2003-2007 –
badanie kohortowe (PU15)
I. Szymczyk, A. Jabłońska, W. Lukas
Ocena leczenia hipertrójglicerydemii u chorych z cukrzycą typu 2 na
podstawie badania Lipidogram2004 (PU18)
M. Mastej, J. Jóźwiak, W. Lukas, I. Szymczyk, W. Piwowarska, A. Tykarski, B. Boruta,
E. Mizgała
6
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Ocena kontroli i leczenia zaburzeń lipidowych wśród pacjentów z chorobą
niedokrwienną serca. Badanie Lipidogram2004 (PU24)
E. Konduracka, M. Mastej, J. Jóźwiak, W. Lukas, W. Piwowarska, A. Tykarski, B.
Boruta, M. Orzechowski
Dyslipidemia u osób z cukrzycą typu 2 – ogólnopolskie badanie
Lipidogram2004 (PU17)
M. Mastej, J. Jóźwiak, W. Lukas, I. Szymczyk, W. Piwowarska, A. Tykarski, M.
Manasar,
E. Mizgała
Pacjenci niezdolni do samodzielnej egzystencji (PU30)
J. Putz, A. Wilmowska-Pietruszyńska
Godz. 15.30-17.00
Sala pomarańczowa (Sala Świętoborzyców)
Sesja warsztatowa VI: ALKOHOL. MOśNA? TRZEBA? NIE NALEśY? (SW5)
dr n. med. Maciej Godycki-Ćwirko, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
dr n. med. Artur Mierzecki, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
dr n. med. Barbara Wrzeciono, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr
Dariusz Jałocha, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
dr Beata Modlińska, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
dr ElŜbieta Tomiak, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
dr Krzysztof Pachlik, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Godz. 17.00-18.00
Sala fioletowa (Galeria Gotycka)
Sesja plakatowa: prezentacje
Przewodniczący sesji: Krzysztof Buczkowski, Sławomir Czachowski, Małgorzata
Koziarska-Rościszewska, Artur Mierzecki, Lech Panasiuk, Tomasz Tomasik, ElŜbieta Tomiak,
Jan Wolańczyk
Niefarmakologiczne leczenie bólu (SPl1)
A. Stryjski, J. Mazurek, M. Stryjska
Znieczulenie w warunkach ambulatoryjnych (SPl3)
A. Stryjski, J. Mazurek, R. Stryjski
Przypadek leukocytoklastycznego zapalenia naczyń u 32-letniej pacjentki (SPl2)
J. Sawicka-Powierza, M. Chlabicz
Diagnostyka uzaleŜnienia od tytoniu w praktyce lekarza rodzinnego (SPl4)
B. Sadowska-Krawczyk, A. Warenik-Krasowska, W. Nankiewicz, J. Klepcarz, L. Panasiuk
Ocena wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na częstość
występowania depresji wśród osób w wieku geriatrycznym (SPl5)
I. Rotter, E. Baranowska, B. Karakiewicz, K. śułtak-Bączkowska, Z. Szych
Trudności w diagnostyce kamicy układu moczowego - opis przypadku
I. Mader-Wołyńska, A. Pukajło, K. Fornalczyk
7
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Kłopoty ze snem w chorobach przewlekłych. Badanie wstępne (SPl17)
S. Kałucka
Zatorowość płucna problemem w praktykach lekarzy rodzinnych (SPl32)
B. Kiss, A. Aksiucik, H. Romatowska-Dziób, W. Bołtruczuk
Elementy zarządzania ryzykiem w przychodniach medycyny
rodzinnej w opinii pracowników (SPl6)
L. Kotkowiak, A. Raczyński, I. Hornowska, A. Sałacka
Analiza częstości wizyt w poradni medycyny rodzinnej (SPl7)
L. Kotkowiak, I. Hornowska, A. Sałacka, J. Poźniak,P. Michoń
Analiza zgłaszalności niemowląt do poradni medycyny rodzinnej (SPl16)
A.Sałacka, G. Durska, E. Kędzierska
Przyczyny absencji chorobowej w pracy pacjentów wybranej
praktyki lekarza rodzinnego (SPl19)
A. Sałacka, E. Kędzierska, G. Durska
Czy do lekarza rodzinnego zgłaszają się pacjentki z
problemami ginekologiczno-połoŜniczymi? (SPl9)
H. Kruszewska, A. Mierzecki, M. Puszyński
Badanie wybranych parametrów u pacjentów leczonych róŜnymi
grupami leków z powodu nadciśnienia tętniczego (SPl20)
P. Michoń, A. Sałacka, L. Kotkowiak, J. Późniak, I. Hornowska
Dokumentacja medyczna – propozycja okładki dla dokumentacji
indywidualnej pacjenta (SPl8)
J. Franczyk, J. Betlej, H. Youssef
Rola lekarza rodzinnego we wczesnym rozpoznawaniu autyzmu (ASD) oraz
leczeniu i prewencji chorób towarzyszących (SPl33)
E. Lorenc, M. Lorenc
Współwystępowanie choroby Charcot-Marie-Tooth i zespołu Gilberta – opis
przypadku (SPl10)
M. Pelan, W. Lukas, I. Szymczyk
Występowanie refluksu Ŝołądkowo-przełykowego a ryzykowne picie alkoholu
(SPl11)
A. Boguradzka, W. Tarnowski, H. Cabaj
Wykorzystanie laserów biostymulacyjnych w leczeniu wybranych schorzeń
u pacjentów zgłaszających się do gabinetu lekarza rodzinnego (SPl34)
G. Ceryn, B. Marcinkowska, R. Zieliński
Zachorowalność na wybrane choroby zakaźne wśród dzieci i młodzieŜy w
środowisku miejskim i wiejskim (SPl21)
W. RoŜko, A. Mierzecki
Rola fizjoterapii w profilaktyce i leczeniu przewlekłej
niewydolności Ŝylnej kończyn dolnych (SPl24)
I. Rutkowska, J. Sawicka-Powierza
Doustne antykoagulanty w dwóch praktykach lekarzy
rodzinnych w północno-wschodniej Polsce (SPl25)
J. Sawicka-Powierza, A.M. Ołtarzewska, S. Chlabicz
Występowanie kserostomii u chorych poddanych radioterapii z
powodu nowotworów głowy i szyi (SPl12)
A. Stryjski, J. Mazurek, R. Stryjski, M. Stryjska
Współczesne wskazania i przeciwwskazania do hormonalnej terapii zastępczej
(SPl27)
A. Starczewski, A. Brodowska, M. Laszczyńska
8
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Bezwzględna liczba monocytów we krwi obwodowej u 801 osób ze stabilną
chorobą niedokrwienną i ostrym zawałem mięśnia sercowego (SPl35)
J. Zachara, M. Kaczówka, J. Kaczówka
Cykl poprawy jakości opieki nad pacjentem ze stabilną dławicą piersiową
(SPl29)
D. Frydryszak, E. Sierakowska, M. Woźniak
Menstruacja a infekcje urogenitalne kobiet w praktyce lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej (SPl22)
T. Banaś, M. Haber, J. Kycia
Nocna podstawowa opieka lekarska i pielęgniarska w Anglii - czy moŜe być
przykładem dla Polski? (SPl15)
A.K. Jakubiak
Czy 3 miesięczna terapia inhibitorami pompy protonowej moŜe być
przydatna do diagnozy GER (reflux Ŝołądkowo-przełykowy) u
pacjentów z astmą źle kontrolowaną (SPl26)
T. Walczak-Czuba
Jakie są kliniczne korzyści z wykonywania zdjęć
rentgenowskich klatki piersiowej w przypadku nieostrego bólu
klatki piersiowej u przewlekłych palaczy papierosów? (SPl23)
A. Dzioba
Czy aparat do EKG jest przydatny w praktyce lekarza rodzinnego? (SPl28)
R. Chrzuszcz
Schemat kształcenia lekarzy rodzinnych na uniwersytecie w Sheffield
w Wielkiej Brytanii (SPl13)
D. Rudzka, M. Świtalska
Ankieta jako proste narzędzie pomocne w kwalifikacji kobiet do
badania densytometrycznego (SPl14)
P. Kozar
Nawyki śywieniowe – próby leczenia otyłych pacjentów na podstawie ankiet
w Praktyce Lekarza Rodzinnego w Jedlinie-Zdrój w okresie roku 2005/2006
(SPl30)
J. Wolańczyk, O. Kułakowski
Praca samokształceniowa grupy peer-review doświadczenia dwuletnie (SPl31)
K. Janik, E. Małek-Siedlecka, A. Sławin, B. Stecka
Sobota, 26 maja 2007 roku
Godz. 9.00-10.30
Sala plenarna (Sala Opery na Zamku)
Sesja wykładowa V: CHOROBY UKŁADU KRĄśENIA – WYBRANE PROBLEMY
Przewodniczący sesji: Artur Mierzecki, Tomasz Tomasik
Pacjent nieskutecznie leczony na nadciśnienie tętnicze – jak
osiągnąć cel terapeutyczny? (SP7)
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii AM w Warszawie
9
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Niewydolność serca – aktualne standardy postępowania
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, Katedra Chorób Wewnętrznych
i Gerontologii CM UJ
Leczenie Zaburzeń Lipidowych – kiedy duŜe dawki statyn w
praktyce lekarza rodzinnego (SP8)
prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz, I Klinika Chorób Serca AM w Gdańsku Instytut
Kardiologii AM w Gdańsku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Kobieta – trudny temat kardiologiczny
prof. dr hab. Zdzisława Kornacewicz-Jach, Klinika Kardiologii PAM w Szczecinie
Czy udarowi mózgu moŜna zapobiec?
prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki, Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie
Godz. 9.00-10.30
Sala śółta (Sala Bogusława)
Sesja warsztatowa VII: USTAWICZNE ZAPEWNIENIE JAKOŚCIW PRAKTYKACH LEKARZY RODZINNYCH
Program akredytacji jakości praktyk lekarzy rodzinnych (SW6)
Dr Jan Wolańczyk, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Grupa peer-review – na Ŝywo? (SW7)
Dr Jan Wolańczyk, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Dr Beata Stecka, Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych SP ZOZ Wrocław-Stare Miasto
Godz. 9.00-10.30
Sala bordowa (Sala Mirosławy)
Prezentacje ustne III:
Przewodniczący sesji: Jacek Putz, Mirosław Ruciński
Rola lekarza rodzinnego w zapobieganiu niepełnosprawności (PU31)
A. Wilmowska-Pietruszyńska, J. Putz
Wpływ struktury podstawowej opieki zdrowotnej na zasięg profilaktyki chorób
cywilizacyjnych w Łodzi (PU26)
M. Godycki-Ćwirko, M. Koziarska-Rościszewska, B. Latkowski
Nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie (PU25)
A. M. Ołtarzewska
Rak głowy trzustki – samowyleczenie czy pomyłka diagnostyczna?
Przypadek kliniczny (PU5)
L. Klichowicz
Czy współistnienie nadciśnienia i innych metabolicznych czynników
ryzyka sercowo-naczyniowego zwiększa chorobowość populacji? Badanie
Lipidogram2004 (PU23)
M. Mastej, J. Jóźwiak, W. Lukas, W. Piwowarska, E. Konduracka, A. Tykarski, B.
Boruta, M. Orzechowski
10
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Wiedza studentów VI roku Wydziału Lekarskiego o medycynie rodzinnej (PU16)
G. Margas, T. Korman, E. Kryj-Radziszewska
Badanie Lipidogram2004 vs. Lipidogram2006. Czy epidemia nadwagi
i otyłości w Polsce została zahamowana? (PU14)
M. Mastej, J. Jóźwiak, W. Lukas, W. Piwowarska, E. Konduracka, A.
Tykarski, A. Manasar, A. Gajda, M. Orzechowski, T. Tomasik
Godz. 9.00-10.30
Sala pomarańczowa (Sala Świętoborzyców)
Prezentacje ustne IV:
Przewodniczący sesji: Anna Dzioba, Włodzimierz Bołtruczuk
Postrzegane wsparcie lekarza rodzinnego (LR) i jego zespołu a stosowanie się
do zaleceń lekarskich i stan kliniczny chorych leczonych z powodu
pierwotnego nadciśnienia tętniczego (PNT) (PU20)
J. Gąsiorowski, L. Kotkowiak, T. Kozielec, A. Kładna, Z. Szych
Wizyty domowe lekarza rodzinnego – analiza danych zebranych
w trakcie wywiadów kwestionariuszowych w 1998, 2002 i
2006 roku (PU2)
L. Marcinowicz
Wiedza o zasadach bezpiecznego stosowania doustnych antykoagulantów
u pacjentów leczonych przewlekle acenokumarolem (PU4)
J. Sawicka-Powierza, A. M. Ołtarzewska, S. Chlabicz
Oczekiwania pacjentek wobec połoŜnych środowiskowo/rodzinnych (SP9)
E. Berezowska, D. Pilch
Telewizja tematyczna jako nowe narzędzie ustawicznego
kształcenia podyplomowego (PU12)
P. Januszewicz, J. Tylewicz, D. Dewille, B. B. Chrabota, K. Zalewska, O. Ozga
Lekarze rodzinni w Białymstoku wobec standardów dotyczących
zastosowania preparatów mlekozastępczych (PU8)
D. Bielska, M. Chlabicz, E. Ołdak
Godz. 11.00-12.30
Sala plenarna (Sala Opery na Zamku)
Sesja wykładowa VI: WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU UROLOGII I GERIATRII
Przewodniczący sesji: Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Tomasz Sobalski
Pacjent urologiczny w praktyce lekarza pierwszego kontaktu (PU9)
dr n. med. Marcin Słojewski, Katedra i Klinika Urologii Pomorskiej Akademii
Medycznej, Szczecin
Odrębności farmakoterapii wieku podeszłego
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, Katedra Chorób Wewnętrznych
i Gerontologii CM UJ
11
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Godz. 11.00-12.30
Sala śółta (Sala Bogusława)
Sesja warsztatowa VIII: śYWIENIE W CUKRZYCY - RACJONALNOŚĆ W ŚWIECIE DIET (SW8)
dr n. med. Anna Mikołajczyk–Swatko, Wojewódzki Ośrodek Diabetologii i Chorób
Metabolicznych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
dr n. med. Wiesława Fabian, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Godz. 11.00-12.30
Sala bordowa (Sala Mirosławy)
Sesja warsztatowa IX: TECHNIKA I METODYKA ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ TESTOWYCH
prof. dr hab. n. med. Witold Lukas, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej
dr n. med. Jacek Putz, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
dr Zbigniew Węgrzyn, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Godz. 13.30-15.00
Sala plenarna (Sala Opery na Zamku)
Sesja wykładowa VII: KONTROWERSJE WOKÓŁ POSTĘPOWANIA W INFEKCJACH DRÓG ODDECHOWYCH
Przewodniczący sesji: Sławomir Chlabicz, Jacek R. Łuczak
Czy lekarze rodzinni w Polsce stosują się do wytycznych
postępowania w zakaŜeniach układu oddechowego?
dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa
Środowiskowego AM w Białymstoku
Antybiotykoterapia w pozaszpitalnych zakaŜeniach układu oddechowego (SP11)
prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Analiza decyzji lekarskiej w zakresie antybiotykoterapii zakaŜeń u pacjentów
POZ (SP12)
mgr Anna Olczak, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki ZakaŜeń
i ZakaŜeń Szpitalnych
Badania mikrobiologiczne w zakaŜeniach dróg oddechowych u
chorych ambulatoryjnych - kolonizacja czy zakaŜenie? (SP10)
prof. dr hab. n. med. Stefania Giedrys-Kalemba, Katedra i Zakład Mikrobiologii
i Immunologii PAM w Szczecinie
Godz. 13.30-15.00
Sala śółta (Sala Bogusława)
Sesja wykładowa VIII: NOWE METODY TERAPII W KARDIOLOGII
Przewodniczący sesji: Maciej Godycki-Ćwirko, Dariusz Jałocha
The different effects of angiotensin converting enzyme inhibition
and angiotensin receptor blockade on fibrinolysis and insulin sensitivity
(SP13, SP13a)
dr Roberto Fogari, Department of Internal Medicine and
Therapeutics, University of Pavia, Italy
12
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
ACE-Inhibitory w praktyce kardiologicznej
dr n. med. Małgorzata Muzolf, Powiatowy ZOZ S.A. Centrum Zdrowia „Medica”
Godz. 13.30-15.00
Sala bordowa (Sala Mirosławy)
Prezentacje ustne V:
Przewodniczący sesji: Beata Modlińska, Krzysztof Jankowiak
Analiza szczepień osób dorosłych będących pacjentami
praktyki lekarzy rodzinnych w latach 2003-2006 (PU11)
K. Zastawny, I. Szymczyk, W. Lukas
Metoda DELPHI w opracowaniu wytycznych profilaktyki i leczenia grypy (PU1)
T. Tomasik, A. Windak, M. Makowiec-Dyrda
Zintegrowany plan poprawy kontroli nadciśnienia tętniczego (PU32)
H. Dolanowski
Wczesne rozpoznawanie chorób alergicznych w populacji dziecięcej miasta
Krakowa (PU22)
M. Palka, E. Kryj-Radziszewska, G. Margas, M. Oleszczyk, R. Sypka, M. Bednarska
Ocena wiedzy i zainteresowania własnym schorzeniem chorych
na Ŝylaki kończyn dolnych (PU7)
B. R. Chrzan
Znajomość problematyki sportu osób niepełnosprawnych wśród studentów
Pomorskiej Akademii Medycznej (PU6)
B. Dywejko
Godz. 15.30-17.00
Sala śółta (Sala Bogusława)
Sesja plenarna II: NAVIGARE NECESSE EST
Przewodniczący sesji: Wiesława Fabian, Zbigniew J. Król
Kontrakt 2007 i perspektywy
dr Marek Twardowski, Porozumienie Zielonogórskie
Perspektywy Systemu Ochrony Zdrowia
dr n med. Jarosław Pinkas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Podsumowanie osiągnięć naukowych lekarzy rodzinnych
prof. dr hab. Witold Lukas, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej
Wręczenie dyplomów „MEDYCZNE REMBRANDTY 2007” i
„MEDYCZNE FILIPIKI 2007”
prof. dr hab. Witold Lukas, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej
dr n. med. Adam Windak, Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Wręczenie wyróŜnień z okazji 5. rocznicy działalności Akademii Kształcenia
Ustawicznego LANCET
dr Adam Roślewski, AKU Lancet
13
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Wręczenie nagród laureatom Programu Edukacyjnego Ustawiczny Rozwój
Zawodowy Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej
dr n med. Maciej Godycki-Ćwirko, Lekarz Rodzinny
dr n. med. Adam Windak, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Wręczenie nagród dla aktywnych uczestników Kongresu
Losowanie bezpłatnego udziału w VIII Kongresie Medycyny Rodzinnej
14
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
KURSY TEMATYCZNE
Roche Polska zaprasza na Kursy Tematyczne:
Miejsce beta-blokerów w terapii nadciśnienia tętniczego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
piątek, 25 maja 2007 roku, godz. 11.00-12.30 – kurs A
sobota, 26 maja 2007 roku, godz. 9.00-10.30 – kurs B
Sala granatowa (Sala Kinowa)
Podczas kursów zostaną zaprezentowane wybrane przypadki kliniczne nadciśnienia
tętniczego. Omówienie ich oparte będzie na aktualnych zaleceniach zasad rozpoznawania
nadciśnienia tętniczego, oceny ryzyka sercowo- naczyniowego oraz wyboru taktyki
postępowania z chorymi z nadciśnieniem tętniczym. Omówione zostaną równieŜ moŜliwości
i ograniczenia leczenia farmakologicznego ze szczególnym uwzględnieniem beta-blokerów.
Zespół Niespokojnych Nóg w praktyce lekarza rodzinnego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Oddział Kliniczny Układu Pozapiramidowego Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi
piątek, 25 maja 2007 roku, godz. 13.30-15.00
Sala granatowa (Sala Kinowa)
Zespół niespokojnych nóg (ang. ret less legs syndrome – RLS) jest najczęstszą chorobą z
grupy zaburzeń ruchowych. Polskie badanie epidemiologiczne wykazało obecność RLS u
9,4% osób dorosłych, z tego połowa wymagała systematycznego leczenia.
Rozpoznanie RLS stawiane jest wyłącznie na podstawie zgłaszanych przez pacjenta objawów, w oparciu
o międzynarodowe kryteria diagnostyczne (muszą być spełnione cztery warunki):
1. Przymus poruszania kończynami dolnymi, towarzyszący bądź wywołany przez nieprzyjemne odczucia
i dyskomfort w kończynach dolnych.
2. Przymus poruszania bądź nieprzyjemne odczucia w kończynach dolnych pojawiają się
lub nasilają podczas odpoczynku, np. w pozycji siedzącej lub leŜącej.
3. Przymus poruszania lub nieprzyjemne odczucia w kończynach dolnych całkowicie bądź
częściowo ustępują przy poruszaniu się (np. podczas chodzenia, rozciągania,
przynajmniej w czasie wykonywania tych czynności).
4. Przymus poruszania lub nieprzyjemne odczucia w kończynach dolnych są bardziej nasilone wieczorem
i w nocy niŜ w trakcie dnia lub występują wyłącznie wieczorem i w nocy.
U większości chorych doznania czuciowe mają charakter bolesny, a ponadto objawy RLS są
przyczyną bezsenności. Badaniem neurologicznym nie stwierdza się odchyleń od stanu
prawidłowego.
15
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Postępowanie terapeutyczne w RLS obejmuje w pierwszej kolejności oznaczenie poziomu Ŝelaza i ferrytyny
w surowicy oraz - gdy zachodzi taka potrzeba – suplementację Ŝelaza.
Systematyczne leczenie farmakologiczne konieczne jest w przypadkach, gdy objawy RLS
występują prawie codziennie, a ich nasilenie jest znaczne. Podstawowe znaczenie w terapii
RLS mają leki dopaminergiczne, czyli te same, które stosowane są w leczeniu choroby
Parkinsona. NaleŜą do nich preparaty lewodopy (np. Madopar) lub leki z grupy agonistów
receptora dopaminowego.
Zasady antybiotykoterapii zakaŜeń układu moczowego
dr n. biol. Wanda Kamińska
piątek, 25 maja 2007 roku, godz. 15.30-17.00
Sala granatowa (Sala Kinowa)
Podczas kursu omówione zostaną :
- właściwe rozpoznanie: ZakaŜeń Układu Moczowego (zum) a Ostre Odmiedniczkowe
Zapalenie Nerek (oozn), od czego zaleŜy rodzaj i czas terapii, krótka charakterystyka,
objawy
- znajomość czynników etiologicznych podstawą terapii empirycznej (w danym ośrodku, populacji)
- czynniki ryzyka wystąpienia Odmiedniczkowego Zapalenia Nerek w ZakaŜeniu Układu
Moczowego/zakaŜenia drobnoustrojami opornymi i wystąpienia zakaŜeń powikłanych
- diagnostyka laboratoryjna ZakaŜeń Układu Moczowego
- czynniki etiologiczne ZakaŜeń Układu Moczowego
- udział drobnoustrojów w ZakaŜeniach Układu Moczowego pacjentów CZD
- wraŜliwość na antybiotyki najwaŜniejszych drobnoustrojów w ZakaŜeniach Układu Moczowego
- cele terapii ZakaŜeń Układu Moczowego: indywidualne i dla populacji
- strategie prowadzące do ograniczenia narastania oporności bakterii
- powikłane ZakaŜenie Układu Moczowego z wytworzeniem biofilmu – pacjenci poszpitalni
- preparaty do leczenia ZakaŜeń Układu Moczowego: właściwości ogólne
- czas leczenia – preferowane krótkie cykle terapeutyczne
- poszczególne leki: zalety, wady, bezpieczeństwo stosowania, przeciwwskazania
- leczenie niepowikłanego zapalenia pęcherza
- leczenie doustne oozn
- leczenie doŜylne oozn
- zalecenia i rekomendacje
- zum powikłane np. cukrzyca
- zum w ciąŜy – specyfika terapii
- zapalenie prostaty – leczenie stanów ostrych i przewlekłych
Program wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek
dr n. med. Jacek RóŜański
sobota, 26 maja 2007 roku, godz. 11.00-12.30
Sala granatowa (Sala Kinowa)
Projekt „Chronic Kidney Disease Network” jest nową, międzynarodową inicjatywą na rzecz wczesnego
wykrywania
i leczenia przewlekłej choroby nerek. Głównym załoŜeniem projektu jest nawiązanie ścisłej
współpracy środowiska nefrologicznego z lekarzami pierwszego kontaktu, kardiologami i
diabetologami, w celu zwiększenia wykrywalności PChN. Efektem tych działań będzie
stworzenie kompleksowej, multidyscyplinarnej opieki nad pacjentami z przewlekłą
chorobą nerek na szczeblu lokalnym, poprawiającej ich rokowania i przeŜycie. KaŜdy z
16
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
lekarzy uczestniczących w projekcie będzie miał okazję zapoznać się z problematyką
przewlekłej choroby nerek, a jako uczestnik Inicjatywy – moŜliwość szybkiego
diagnozowania pacjentów przez nefrologa.
Zespół nefrologów, zaangaŜowanych w rozwój projektu w Polsce, działa pod patronatem
Krajowego Konsultanta ds. Nefrologii oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
Przewlekła niewydolność nerek stałą się w ostatnich latach coraz częściej rozpoznawana.
W tej grupie chorych stwierdza się istotną śmiertelność i chorobowość oraz obniŜoną jakość
Ŝycia. Ponad połowę zgonów wśród chorych z przewlekłą niewydolnością nerek stanowią
zgony z powodów sercowo-naczyniowych. Przyczyny wzrostu ilości pacjentów ze schyłkową
niewydolnością nerek naleŜy upatrywać w zmianach demograficznych, epidemii cukrzycy
typu 2, i co najwaŜniejsze - zbyt późnego rozpoznania wczesnych stadiów przewlekłej
choroby nerek oraz jej czynników ryzyka.
Biorąc pod uwagę wynika badań z ubiegłych dekad, wczesne rozpoznawanie przewlekłej choroby nerek
poprzez badania laboratoryjne, oraz odpowiednio wcześnie wdroŜone postępowanie terapeutyczne jest
skuteczną metodą spowolnienia czy zahamowania postępu choroby nerek. Pomimo częstego występowania
przewlekłej choroby nerek, w populacji amerykańskiej ( a wydaje się takŜe, Ŝe i w polskiej) choroba ta jest
za rzadko rozpoznawana, co za tym idzie - za późno wdraŜane jest leczenia (under-diagnosis
and under-treatment), a tym samym tracimy moŜliwości adekwatnej profilaktyki.
Przewlekłą chorobę nerek moŜna wykryć wcześnie, przy pomocy badań laboratoryjnych.
Z powodu stosunkowo niskiej zachorowalności (ok. 150 przypadków na 1 mln
mieszkańców rocznie) nie zaleca się rutynowych badań przesiewowych w populacji
ogólnej, ograniczając je do grupa wysokiego ryzyka (osoby z cukrzycą, nadciśnieniem,
dodatnim
wywiadem
rodzinnym
w
kierunku
chorób
nerek,
chorobami
autoimmunologicznymi i układowymi, u których stosowano leki nefrotoksyczne, po
przebytej ostrej niewydolności nerek, z zakaŜeniami układu moczowego, kamicą układu
moczowego, chorobami nowotworowymi, niską masą urodzeniową, w starszym wieku).
Do badań podstawowych, które naleŜy wykonać zaliczamy: badanie ogólne moczu oraz
stęŜenie kreatyniny. Wcześnie zastosowane postępowanie terapeutyczne moŜe spowodować
zwolnienie lub zahamowanie postępu choroby nerek. Postęp choroby zaleŜy od aktywności
choroby pierwotnej, utrzymującego się białkomoczu, nadciśnienia tętniczego, podwyŜszonej
glikemii, diety bogatobiałkowej i bogatofosforanowej oraz niedokrwistości. Wczesne
skierowanie chorego do nefrologa ma na celu jak najszybsze ustalenie właściwego
rozpoznania i usunięcie ewentualnych przyczyn choroby oraz ustalenie optymalnego leczenia,
co prowadzi do zwolnienia lub zahamowanie postępu choroby.
Konsultacja nefrologiczna ułatwi zwalczanie powikłań przewlekłej niewydolności nerek,
szczególnie ze strony układu sercowo-naczyniowego, zastosowanie właściwego dawkowanie
leków metabolizowanych przez nerki i unikanie leków nefrotoksycznych, zalecenie
odpowiedniej diety, a w końcu - przygotowanie do leczenia nerkozastępczego.
Prawo farmaceutyczna a praktyka lekarza rodzinnego
mec. BoŜena Sroka, CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa
sobota, 26 maja 2007 roku, godz. 13.30-15.00
Sala granatowa (Sala Kinowa)
Celem kursu jest przedstawienie zakresu dozwolonych działań reklamowych kierowanych przez
firmy farmaceutyczne bezpośrednio do lekarzy oraz zakresu dozwolonej współpracy firm
farmaceutycznych ze środowiskiem lekarskim w świetle przepisów ustawy Prawo
Farmaceutyczne, norm Kodeksu Farmaceutycznej Etyki Marketingowej
i Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów antykorupcyjnych.
W trakcie kursu przedstawione zostaną prawne aspekty reklamy produktów leczniczych,
wyjaśniona zostanie róŜnica między informacją a reklamą oraz wskazane zostaną ogólne
zasady i dopuszczalne prawem formy reklamy leków. Szczegółowo zostanie omówiona
problematyka reklamy produktów leczniczych kierowanej bezpośrednio
do lekarzy, w tym wizyty przedstawicieli handlowych, dostarczanie próbek produktów
leczniczych, sponsorowanie spotkań promocyjnych, konferencji i kongresów naukowych
oraz wręczanie upominków. Omówiony zostanie takŜe zakres dozwolonej prawem
współpracy firm farmaceutycznych z lekarzami, z uwzględnieniem praktycznych aspektów
nawiązywania i prowadzenia takiej współpracy.
Przedmiotem kursu będą równieŜ obecnie obowiązujące oraz projektowane przepisy antykorupcyjne, w tym
w szczególności zakres znaczeniowy ustawowego terminu „osoba pełniąca funkcję
publiczną” w kontekście wykonywania zawodu lekarza. Omówiony zostanie wpływ
obowiązywania tych regulacji na zakres dozwolonej współpracy oraz dozwolonej reklamy
produktów leczniczych prowadzonych przez firmy farmaceutyczne z udziałem lekarzy.
17
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Pfizer Polska zaprasza na Kursy Tematyczne:
Repetytorium EKG – interaktywne warsztaty elektrokardiograficzne – kolejna edycja
dr n. med. Andrzej Światowiec, Katedra i Klinika Kardiologii Nadciśnienia Tętniczego
i Chorób Wewnętrznych II WL AM w Warszawie
dr Katarzyna Szadkowska, Katedra i Klinika Kardiologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób
Wewnętrznych II WL AM w Warszawie
dr Adrian Lewandowski, Katedra i Klinika Kardiologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II WL AM
w Warszawie
piątek, 25 maja 2007 roku, godz. 13.30-15.00 – kurs A
piątek, 25 maja 2007 roku, godz. 15.30-17.00 – kurs B
Sala błękitna (sala 101)
Interaktywny program multimedialny „Repetytorium EKG”, zawarty na płytach CD, jest częścią szkolenia
z zakresu elektrokardiografii przygotowaną przez Podyplomową Szkołę Kardiologiczną Katedry i Kliniki
Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Na całość programu dydaktycznego
składać się będą takŜe spotkania z ekspertami w dziedzinie elektrokardiografii w całej Polsce oraz quizy
elektrokardiograficzne, przygotowane w formie samokontroli czytającego, które będzie moŜna rozwiązywać w
warunkach domowych.
Interaktywny Program multimedialny jest przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców,
zarówno lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych, jak i osób
zainteresowanych elektrokardiografią, a takŜe studentów medycyny.
Podstawą programu multimedialnego są oryginalne zapisy elektrokardiograficzne,
weryfikowane klinicznie, echokardiograficznie i /lub klinicznie, wzbogacone o krótkie opisy
teoretyczne i komentarze kliniczne. Program ten ma więc za zadanie stanowić
uzupełnienie praktyczne wiedzy zawartej w podręcznikach elektrokardiografii.
„Rozmowy z palaczem – pułapki i wyzwania” — Warsztaty Life Rewards
mgr Magdalena Cedzyńska, Zakład Epidemiologii i Prewencji
Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Warszawa
sobota, 26 maja 2007 roku, godz. 9.00-10.30 – kurs A
sobota, 26 maja 2007 roku, godz. 11.00-12.30 – kurs B
Sala błękitna (sala 101)
Wstęp/Cele:
Obserwacja osób palących, korzystających z pomocy poradni działającej przy Centrum
Onkologii, poparta literaturą wskazuje na istnienie pewnych stałych, zatem moŜliwych do
przewidzenia, sposobów myślenia osoby palącej o własnym paleniu. Coraz większy
wysiłek mentalny wkłady przez osobę palącą w redukcję dysonansu poznawczego
(nieprzyjemnego stanu emocjonalnego) prowadzi w konsekwencji do powstania
mechanizmów iluzji i zaprzeczania. Mechanizmy te utrudniają palaczowi podjęcie decyzji o
zaprzestaniu palenia, a innym osobom przeprowadzenie z nim racjonalnej i efektywnej
rozmowy na temat palenia. Dlatego z punktu widzenia skuteczności podejmowania prób
wsparcia palaczy znajomość mechanizmów psychicznych rządzących ich sposobem
myślenia, a takŜe sposobów wspierania procesu zaprzestania palenia wydaje się być
bardzo istotne.
Wsparcie behawioralno-poznawcze polega na zmianie sposobu myślenia oraz nauce kontroli zachowań
wywołujących i podtrzymujących chęć palenia.
Celem warsztatu jest zaprezentowanie wspólnych cech sposobu myślenia osób
uzaleŜnionych od palenia wynikających z działania ww. mechanizmów, sposobów wsparcia
behawioralno-poznawczego a takŜe poinformowanie na temat dostępnych w Polsce
narzędzi słuŜących wsparciu.
18
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Treść:
1. Dlaczego niezbędne jest wspieranie poznawczo-behawioralne?
2. Na czym polega wsparcie oraz dostępne w Polsce narzędzia słuŜące wsparciu (poradnie
pomocy palącym, telefon zaufania)
3. Nowy interaktywny program wspierający LifeRewards Zrywa z Paleniem.
4. Przedstawienie 2 przypadków
Metoda: warsztatowa z elementami wykładu, aktywne rozwiązywanie sytuacji
problemowych przez osoby biorące udział w warsztatach.
Sanofi-Aventis zaprasza na kursy tematyczne:
Zastosowanie w praktyce obowiązujących zasad leczenia śylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej u pacjentów ambulatoryjnych z perspektywy: specjalisty,
lekarza rodzinnego i... pacjenta
Moderator:
dr n. med. Marcin Kurzyna, Klinika Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej, Instytut Gruźlicy
i Chorób Płuc w Warszawie
Panel dyskusyjny: dr n. med. Anna Fijałkowska, Klinika Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej, Instytut Gruźlicy
i Chorób Płuc w Warszawie
dr Maciej Mierzejewski, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej
sobota, 26 maja 2007 roku, godz. 11.00-12.30
Sala pomarańczowa (Sala Świętoborzyców)
Leczenie śylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w domu jest moŜliwe dla duŜej grupy
pacjentów. Takie postępowanie wyraźnie redukuje koszty terapii i poprawia jakość śycia
pacjentów.
W kilku randomizowanych badaniach porównywano skuteczność i bezpieczeństwo
stosowania heparyny niefrakcjonowanej (HNF) w szpitalu i heparyny drobnocząsteczkowej
(HDCz) w domu. Wyniki tych badań potwierdziły, Ŝe leczenie zakrzepicy Ŝył głębokich
(ZśG) w domu za pomocą HDCz jest tak samo efektywne i obarczone podobnym ryzykiem
powikłań jak leczenie HNF w szpitalu. MoŜliwość leczenia ZśG jedną dawką HDCz dziennie
bardzo ułatwia prowadzenie leczenia domowego.
Obecnie uwaŜa się, Ŝe u blisko 80% pacjentów zgłaszających się do szpitalnej izby
przyjęć z ZśG terapię moŜna prowadzić w domu. Podstawowym problemem jest uwaŜna
kwalifikacja do leczenia domowego uwzględniająca ocenę chorób współistniejących,
ryzyka powikłań krwotocznych, opieki domowej i współistniejących objawów zatorowości
płucnej (ZP).
Jak dotychczas, nieliczne dane dotyczące ambulatoryjnego leczenia ZP, nie uzasadniają
jednoznacznego konsensusu na temat terapii ZP w domu. Wydaje się, Ŝe moŜe to być
opcja dla ściśle wyselekcjonowanej grupy pacjentów z ZP, bez cech przeciąŜenia prawej
komory, co będzie przedmiotem prezentacji. Omawiane będą takŜe zasady prowadzenia
przedłuŜonego leczenia śChZZ czyli wtórnej profilaktyki przeciwzakrzepowej.
19
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Zastosowanie w praktyce obowiązujących zasad profilaktyki Ŝylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
u pacjentów ambulatoryjnych z perspektywy: specjalisty, lekarza rodzinnego i... pacjenta
Moderator:
dr n. med. Anna Fijałkowska, Klinika Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej, Instytut Gruźlicy
i Chorób Płuc w Warszawie
Panel dyskusyjny: dr n. med. Marcin Kurzyna, Klinika Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej, Instytut Gruźlicy
i Chorób Płuc w Warszawie
dr Maciej Mierzejewski, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej
sobota, 26 maja 2007 roku, godz. 13.30-15.00
Sala pomarańczowa (Sala Świętoborzyców)
Profilaktyka śylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (profilaktyka przeciwzakrzepowa) staje się coraz
waŜniejszym elementem postępowania Lekarza Rodzinnego. We współczesnej medycynie obserwuje
się tendencję do skracania czasu pobytu w szpitalu do niezbędnego minimum lub wręcz do
prowadzenia leczenia całkowicie w warunkach domowych. W związku z tym rośnie rola Lekarza
Rodzinnego w prowadzeniu właściwej profilaktyki przeciwzakrzepowej, do niedawna zarezerwowana
wyłącznie dla lekarzy praktykujących w szpitalach. Liczne badania kliniczne prowadzone zgodnie z
zasadami EBM pokazują, Ŝe stosowanie małych dawek leków zmniejszających krzepliwość krwi w
sposób znaczący redukuje zagroŜenie wystąpieniem zakrzepicy śylnej
i zatorowości płucnej, nie tylko wśród pacjentów hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych, ale równieŜ
pacjentów oddziałów internistycznych oraz chorych leczonych w domu. Jednocześnie takie postępowanie jest
bezpieczne i nie zwiększa w sposób istotny liczby powikłań krwotocznych.
Zadania Lekarza Rodzinnego w zakresie prowadzenia profilaktyki przeciwzakrzepowej obejmują
kontynuację zaleceń dotyczących pacjentów wypisanych z oddziałów zabiegowych, ale równieŜ ocenę
ryzyka śChZZ i stosowanie profilaktyki u pacjentów leczonych w domu z powodu schorzeń
internistycznych.
Obserwacje White’a i wsp. z 2003 pokazują, Ŝe 56% przypadków zakrzepicy śylnej związanej
z pobytem w oddziale chirurgicznym ma miejsce po wypisie do domu. Badanie ENOXACAN II
pokazało, Ŝe pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym w zakresie jamy brzusznej z powodu
choroby nowotworowej odnoszą korzyść z przedłuŜonej do 4 tygodni profilaktyki przeciwzakrzepowej
enoksaparyną 40 mg w porównaniu
do standardowego postępowania. Analogiczne zalecenia przedłuŜenia profilaktyki do 4 tygodni
odnoszą się do pacjentów poddawanym duŜym zabiegom ortopedycznym.
W grupie pacjentów leczonych zachowawczo zagroŜenie powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi
w trakcie terapii domowej nie róŜni się w sposób istotny od ryzyka pacjentów hospitalizowanych w
oddziałach internistycznych. Czynniki ryzyka takie jak unieruchomienie, zaawansowana niewydolność
serca, niewydolność oddechowa lub choroba nowotworowa często wymagają stosowania profilaktyki
pierwotnej. Wśród metod profilaktyki pierwotnej śChZZ największą skutecznością i dobrym profilem
bezpieczeństwa charakteryzują się małe dawki heparyn drobnocząsteczkowych – enoksaparyny (40
mg) i dalteparyny (5000j.)
Kolejną kwestią związaną z profilaktyką przeciwzakrzepową jest stosowanie leków zmniejszających krzepliwość
w trakcie długotrwałych lotów samolotem. Wydaje się, Ŝe sam lot, nawet jeśli trawa powyŜej 6
godzin nie jest samodzielnym czynnikiem ryzyka śChZZ. Jednak w sytuacji, gdy unieruchomienie w
samolocie dotyczy osoby obarczonej innymi czynnikami ryzyka, celowe staje się rozwaŜenie
zastosowania metod fizykalnych lub jednej dawki heparyny drobnocząsteczkowej przed odlotem.
Jak pokazuje codzienne doświadczenie ośrodka autora nadal większość pacjentów hospitalizowanych
z powodu zatorowości płucnej nie otrzymywała wcześniej właściwej profilaktyki przeciwzakrzepowej.
Pokazuje to jak waŜna jest edukacja i wspólna dyskusja pomiędzy róŜnymi lekarzami róŜnych
specjalności w celu wypracowania wspólnych sposobów postępowania uwzględniającego nie tylko
zalecenia EBM, ale równieŜ rzeczywistość w jakiej praktykują Lekarze Rodzinni w Polsce.
20
PROGRAM NAUKOWY
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
MEDYCYNA RODZINNA-ZDROWIE NA HORYZONCIE
SZCZECIN, 24-27 MAJA 2007 ROKU
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zaprasza na kursy tematyczne:
Lekarz rodzinny partnerem – ekspertem dla samorządu terytorialnego w dziedzinie programów
profilaktycznych. Wykorzystanie Wytycznych Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
„Profilaktyka i leczenie grypy”
dr n. med. Zbigniew J. Król, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
mgr inŜ. Jarosław Maroszek, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
piątek, 25 maja 2007 roku, godz. 11.00-12.30
sobota, 26 maja 2007 roku, godz. 13.30-15.00
Sala błękitna (sala 101)
Ochrona zdrowia i profilaktyka jest zadaniem własnym samorządu terytorialnego w Polsce. Realizacja
tego zadania odbywa się poprzez nadzór jednostek ochrony zdrowia, których samorząd jest organem
załoŜycielskim, bądź ułatwianie dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty
funkcjonujące na terenie działania i odpowiedzialności danego samorządu terytorialnego. Innym, z
perspektywy zadań lekarza rodzinnego, prawdopodobnie nawet waŜniejszym działaniem są programy
profilaktyczne. Samorząd terytorialny posiada środki
na przeprowadzanie takich programów, natomiast lekarz rodzinny jest w stanie określić rzeczywiste
potrzeby populacji osób, wpisanych na listę pacjentów oraz posiada wiedzę na temat najbardziej
skutecznych sposobów interwencji profilaktycznych. Podczas warsztatu przypomniane zostaną
podstawowe analizy ekonomiczne stosowane przy wyborze najbardziej odpowiedniego programu
profilaktycznego, takie jak analiza opłacalności, analiza efektywności oraz analiza kosztów. Uczestnicy
będą mogli zapoznać się ze sposobem opracowywania budŜetu przez samorząd terytorialny,
szczególnie w odniesieniu do programów zdrowotnych oraz podejmowaniu decyzji o finansowaniu
poszczególnych programów. Całość treści warsztatu będzie oparta na przykładzie profilaktyki
przeciwgrypowej – postępowaniu zgodnym z wytycznymi opracowanymi przez Kolegium Lekarzy
Rodzinnych w Polsce. Uczestnicy warsztatów nabędą praktyczną umiejętność opracowania wniosku do
samorządu o sfinansowanie programu profilaktycznego.
Narzędzia informatyczne w podnoszeniu jakości opieki
nad pacjentem
dr
dr
dr
dr
Roman Topór-Mądry, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Tomasz Sobalski, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Janusz Krzysztoń, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Rafał Kacorzyk, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Lekarz rodzinny sprawujący opiekę nad pacjentem zobligowany jest do szeregu czynności profilaktycznych
i terapeutycznych wobec pacjentów w określonych przedziałach czasowych. M.in. szczepienia dzieci i
młodzieŜy zgodnie z kalendarzem szczepień modyfikowanym zwykle w odstępach rocznych, badania
bilansowe pacjentów
do 18 roku Ŝycia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym badań przesiewowych
postępowanie zapobiegawcze zostało rozszerzone na populacje dorosłą i tu równieŜ z wyznaczeniem
przedziałów czasowych wykonywania poszczególnych działań lekarskich. Dyspanseryzacja
obejmująca kilkadziesiąt jednostek chorobowych wymaga nie tylko ewidencjonowania zachorowań,
ale równieŜ aktywnej ze strony lekarza kontroli terapii i stanu pacjenta. Niezbędnym narzędziem
umoŜliwiającym gromadzenie danych o pacjencie, przetwarzanie ich i przypominanie o koniecznych
czynnościach jest odpowiedni program komputerowy sprofilowany na pracę
w POZ. Sprawne zarządzanie danymi ogranicza ilość zaniechań działań a aktywne przypominanie
pozwala lepiej zaplanować działania lekarskie.
piątek, 25 maja 2005 roku
sobota, 26 maja 2007 roku
sala zielona
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
11.00-11.45 Kurs A
11.45-12.30 Kurs B
13.30-14.15 Kurs C
14.15-15.00 Kurs D
15.30-16.15 Kurs E
16.15-17.00 Kurs F
sala zielona
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
9.00-9.45
9.45-10.30
11.00-11.45
11.45-12.30
13.30-14.15
14.15-15.00
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
G
H
I
J
K
L
21

Podobne dokumenty