Program dydaktyczny - Kurs Przewodników Beskidzkich SKPG

Komentarze

Transkrypt

Program dydaktyczny - Kurs Przewodników Beskidzkich SKPG
Program dydaktyczny kursu przewodników beskidzkich 2016-2018 w SKPG Kraków.
Program dydaktyczny kursu przewodników beskidzkich SKPG
Kraków 2016 – 2018
Część 1. Uwagi wstępne
Niniejszy dokument ma na celu wskazanie ogólnych ram szkolenia przewodników górskich
beskidzkich III klasy organizowanego przez Studenckie Koło Przewodników Górskich
w Krakowie przy Oddziale Akademickim Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego i ma on jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty przebieg szkolenia
może ulec zmianom z ważnych powodów, w szczególności warunków pogodowych czy
zmiany obowiązujących przepisów prawa.
Zmiany rzeczywistego przebiegu kursu w stosunku do programu nie mogą być podstawą
jakiegokolwiek rodzaju roszczeń ze strony uczestników kursu. Kwestie nie poruszone w
programie reguluje „Regulamin szkolenia oraz egzaminu wewnętrznego w Studenckim Kole
Przewodników Górskich w Krakowie”
Na program składają się trzy podstawowe części: wymagania stawiane uczestnikom kursu,
zajęcia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne.
Część 2. Wymagania stawiane uczestnikom kursu.
1. Wymagania pierwszego etapu szkolenia, warunkujące dopuszczenie do egzaminu
połówkowego:
1) Zaliczenie mapy pasm Karpat polskich;
2) Zaliczenie map grzbietowych następujących grup górskich:
a) Gorce,
b) Beskid Sądecki,
c) Beskid Wyspowy,
d) Beskid Średni,
e) Pieniny i Magura Spiska,
f) Beskid Żywiecki wraz z Działami Orawskimi,
g) Beskid Mały;
3) Wakacyjna praktyka na bazach studenckich SKPG, w wyjątkowych przypadkach
podczas otwartych imprez turystycznych organizowanych przez SKPG;
4) Odbycie szkolenia praktycznego z pierwszej pomocy i uzyskanie potwierdzenia
odbycia szkolenia lub dostarczenie potwierdzenia odbycia szkolenia z pierwszej
pomocy w wymiarze czasowym nie mniejszym niż organizowane na kursie.
2. Wymagania drugiego etapu szkolenia, warunkujące dopuszczenie do egzaminu
teoretycznego:
1) Zaliczenie map grzbietowych następujących grup górskich:
a) Tatry, Pogórze Gliczarowskie, Pogórze Gubałowskie oraz Magura Witowska,
b) Beskid Śląski,
c) Beskid Niski,
d) Bieszczady;
2) Zaliczenie mapy dróg dojazdowych w Beskidy;
3) Zaliczenie imprezy na orientację (INO);
4) Plan wycieczki trzydniowej.
1
Program dydaktyczny kursu przewodników beskidzkich 2016-2018 w SKPG Kraków.
3. Podczas trwania szkolenia Kierownictwo kursu może określać dodatkowe wymagania
niezbędne do zaliczenia obecności na wyjazdach kursowych.
Część 3. Plan zajęć praktycznych kursu:
1. Wyjazdy piesze weekendowe odbywać się będą w następujących grupach górskich:
1) Gorce,
2) Beskid Mały,
3) Beskid Sądecki,
4) Beskid Żywiecki,
5) Beskid Średni,
6) Beskid Wyspowy,
7) Beskid Śląski,
8) Pieniny,
9) Magura Spiska.
2. Obozy piesze odbywać się będą w następujących grupach górskich:
1) Obozy sylwestrowe, feryjne i wakacyjne:
- Beskid Żywiecki,
- Beskid Sądecki,
- Beskid Niski,
- Bieszczady,
- Beskid Śląski.
2) Obóz wakacyjny w inną część Karpat.
3. Wyjazdy autokarowe odbywać się będą w następujących rejonach:
1) Słowacja;
2) Pogórze Wielickie, Pogórze Śląskie, Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Żywiecki;
3) Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie, Bieszczady, Beskid Niski;
4) Pogórze Wielickie, Beskid Średni, Orawa, Podhale, Beskid Wyspowy, Gorce, Pogórze
Wiśnickie;
5) Pogórze Rożnowskie, Pogórze Ciężkowickie, Beskid Sądecki;
6) Spisz, Podhale, okolice Gorców i Pienin.
4. Szkolenie praktyczne z pierwszej pomocy z uprawnioną organizacją.
5. Impreza na orientację.
Część 4. Tematyka zajęć teoretycznych kursu:
1) Topografia, komunikacja i zagospodarowanie turystyczne następujących obszarów:
- Gorce,
- Beskid Sądecki,
- Beskid Wyspowy,
- Beskid Średni,
- Beskid Żywiecki,
- Pieniny i Magura Spiska,
- Beskid Śląski,
- Beskid Mały,
2
Program dydaktyczny kursu przewodników beskidzkich 2016-2018 w SKPG Kraków.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
- Beskid Niski,
- Bieszczady,
- Orawa, Podhale,
- Pogórza,
- Karpaty poza granicami uprawnień,
- Inne góry Europy i świata – wiadomości podstawowe;
Organizacja i historia turystyki górskiej w Polsce;
Ochrona obszarów górskich i ich środowiska, ochrona przyrody, geologia;
Zasady letniej i zimowej turystyki górskiej;
Bezpieczeństwo w górach;
Kolej w Beskidach dawniej i dziś;
Metodyka i etyka przewodnictwa;
Podstawowe przepisy prawne w turystyce;
Historia Beskidów na tle historii Polski;
Kultura, sztuka i architektura Beskidów;
Etnografia, wyznania i kultura ludowa obszaru uprawnień.
Góry w kulturze polskiej.
3

Podobne dokumenty