Ogłoszenie

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie
Płock, dnia 24.01.2007r.
NO 1/TA/2007
Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. w Płocku, ul. Polna 7 ogłasza przetarg
nieograniczony o wartości do 60.000 euro na: „Dostawę artykułów papierniczo - biurowych”
•
Przedmiot zamówienia określony według kodów wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30190000-7 - różny sprzęt i artykuły biurowe
•
Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej
zamawiającego: www.mzgm-plock.pl, można ją również odebrać w siedzibie zamawiającego w
pokoju nr 32 Ip. codziennie w godz. 800- 1500.
•
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
•
Termin wykonania zamówienia: 31.01.2008r.
•
4)
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy udokumentują przez stosowne oświadczenia i
dokumenty, że spełniają następujące warunki:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
posiadają środek transportu przystosowany do przewozu artykułów papierniczo – biurowych,
którym dostarczą towar do siedziby zamawiającego w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia telefonicznego
lub faksem.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
•
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1)
2)
3)
a)
1) Kryteria oceny ofert:
a) Cena -
100%
2) Ocena ofert:
Oferta, która będzie miała najniższą cenę zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
•
Termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1 (Kancelaria) do dnia 01.02.2007r. do
godz. 9 30.
•
Termin związania ofertą: 30 dni.
Znak: NO 1/TA/2007
Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o.
ul. Polna 7, 09-400 Płock
tel. (024)364 03 15, fax.(024) 364 03 11
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000154882
NIP: 774-24-73-542
Nr konta bankowego: PKO Bank Polski S. A., Nr 30 1020 3974 0000 5402 0098 2272
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 60.000 EURO
Na: „Dostawę artykułów papierniczo - biurowych”
Płock, styczeń 2007r.
-2Dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę artykułów papierniczo -
biurowych”
SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. INFORMACJE OGÓLNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
1. Opis sposobu przygotowania oferty.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
4. Termin i miejsce składania ofert.
5. Termin związania ofertą.
6. Termin wykonania zamówienia.
7. Miejsce i termin otwarcia ofert.
8. Kryteria oceny ofert, znaczenie tych kryteriów oraz sposób oceny ofert.
9. Opis sposobu obliczenia ceny.
10.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i innych dokumentów.
11.Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert.
12.Tryb ogłoszenia wyników przetargu i zawarcia umowy.
13.Środki ochrony prawnej.
14.Postanowienia końcowe.
IV. WZÓR UMOWY
V. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik Nr 1 – formularz oferty
Załącznik Nr 2 – formularz cenowy
Załącznik Nr 3 – oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych
Załącznik Nr 4 – wykaz środków transportu
Załącznik Nr 5 – wykaz podwykonawców
Załącznik Nr 6 – wzór umowy
-3-
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Polna 7, 09-400 Płock
Przedmiot zamówienia: „Dostawa artykułów papierniczo - biurowych”
Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177; z późn. zm.).
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi działami Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ muszą być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku
i ściśle według postanowień Zamawiającego bez dokonywania w nich zamian.
W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, opisuje on
„Nie dotyczy” i załącza niewypełniony Załącznik do oferty.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
6. Zamawiający nie określa w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która część zamówienia
nie może być powierzona podwykonawcom.
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych
podwykonawców.
8. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art.67 ust 1 pkt. 7 Pzp.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia określony według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych artykułów papierniczo – biurowych:
-4PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - ART. BIUROWE NA 2007 ROK
Lp.
Asortyment
Jedn. miary
Ilość
1
1
2
Papier kancelaryjny w kratkę A3 ( ryza 500 ark.)
3
ryza
4
2
2
Papier ksero A4 biały, gramatura 80 g/m2 białość ≥ 161 CIE
( ryza 500 ark.) POLLUX lub równoważny
ryza
2200
3
Papier ksero A4 biały, gramatura 80 g/m²białość > 166 CIE
(ryza 500 ark.) POLJET lub równoważny
ryza
300
4
Papier ksero A3 biały, gramatura 80 g/m2 ( ryza 500 ark.)
białość ≥ 161 CIE - POLLUX lub równoważny
ryza
15
5
Papier ksero kolor A4 ( różne kolory ) ( ryza 500 ark.)
ryza
5
6
Rolka termiczna 110/20
szt.
1500
7
Notes kostka klejony ( kwadrat kolorowa 85 x 85 x 40 mm)
szt.
100
8
9
Notes samoprzylepny 75 x 75 mm kolor żółty
Notes samoprzylepny 50 x 40 mm kolor żółty
szt.
szt.
50
50
10
Koperta C 6 biała samoklejąca ( pak. po 1000 szt.)
op.
3
11
12
Koperta C 5 biała samoklejąca ( pak. 500 szt. )
Koperta C 4 biała samoklejąca ( pak. 250 szt. )
Koperta C 6 z okienkiem prawym samoklejąca
( pak. po
1000 szt. )
Kalka ołówkowa A4 fioletowa (pak. po 50 szt.)
Koperty białe samoklejące DL 110x220 z okienkiem prawym
(pakowane po 1000 szt.)
op.
op.
10
10
op.
8
op.
10
op.
32
16
Papier toaletowy biały min. 230 listków, 24 mb - rolka
szt.
1500
17
Ręcznik papierowy jednorazowy min. 60 mb II warstwy- rolka szt.
400
18
Segregator A4 7cm –okleiany na zewnątrz i wewnątrz
poliolefniną ( różne kolory z dzwignią metal. i wzmocn. dolna szt.
krawędź ) z dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie
600
19
Segregator A 4 3,5 cm - tworzywo poliolefina
( różne
kolory A4 z dwoma ringami 25 mm. i wzmocn. dolna krawędź ) szt.
z dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie
50
20
Kalendarz książkowy A5 ( każdy dzień na jednej stronie –
twarda oprawa )
100
13
14
15
szt.
21
Kalendarz ścienny wiszący jednoplanszowy for. B-1
szt.
50
22
Kalendarz stojący na biurko typu Merkury rozm. 152x210 mm szt.
80
23
24
25
Blok z makulatury 80 kartkowy A 4 – kratka
Blok z makulatury 100 kartkowy A5 – kratka
Skoroszyt plastikowy z folii polichlorku winylu
szt.
szt.
szt.
400
100
300
26
Skoroszyt plastikowy oczkowy z folii polichlorku winylu
szt.
400
27
Teczka wiązana plastykowa z folii polichlorku winylu
szt.
100
28
29
Poduszka do stempli z tuszem roz.70x110 mm
Klej tuba – biurowy nietoksyczny poj. 50 ml.
szt.
szt.
10
50
30
Klej w sztyfcie bez rozpuszczalnika, do klejenia papieru, tektury,
zdjęć łatwy do nakładania i zmywania i nie marszczy papieru szt.
min.20g
30
31
32
33
Zeszyt A5 60 kartkowy w kratkę
Zeszyt A4 80 kartkowy w kratkę
Zeszyt A4 100 kartkowy w twardej oprawie
zszywany )
( klejony i
szt.
szt.
50
50
szt.
20
szt.
100
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
200
1500
3000
1000
30
35
36
37
38
39
Teczka papierowa z gumką – sztywny ekologiczny karton –
lakierowany format A4
Teczka papierowa wiązana z kartonu biała A4
Skoroszyt standardowy z kartonu biały A4
Skoroszyt zawieszka pełny z kartonu biały A4
Skoroszyt oczkowy z kartonu biały A4
Teczka do akt osobowych tektura
40
Zeszyt ze skorowidzem A4 w oprawie introligatorskiej
szt.
20
41
Książka korespondencyjna A4 w oprawie introligatorskiej
szt.
40
42
Gumka do ścierania grafitu z papieru oraz z matowej folii
kreślarskiej, nie niszcząca ścieranej powierzchni, rozmiar
min.33x23x8 mm
szt.
30
43
Gumka recepturka opakowanie 50 gram
op.
30
44
Taśma samoprzylepna bezbarwna wykonana z polipropylenu,
pokryta emulsyjnym klejem 18 mm x 20 m
rolka
50
45
Taśma samoprzylepna bezbarwna wykonana z polipropylenu,
pokryta emulsyjnym klejem 12 mm x 20 m
rolka
50
46
Taśma pakowa przezroczysta na bazie BOPP 48 mm x 50 m
rolka
50
47
Taśma do metkownic samoklejąca w rolkach biała
rolka
120
48
Koszulka ( matowa ) na dokumenty – A4 pakowana po 100 szt. szt.
34
100
49
Koszulka krystaliczna na dokumenty – A4 pakowana po 100 szt. szt.
50
50
Ofertówka twarda A4
Linijka plastikowa 40 cm wykonana z przezroczystego
polistyrenu, zaokrąglone rogi
Pinezki w kolorze srebrnym w opak. po 100 szt.
Zszywki biurowe w opak. kart. pakow. po 1000 szt. typu Staples
24/6 lub równoważne
szt.
400
szt.
40
op.
20
szt.
150
51
52
53
54
Spinacz biurowy okrągły mały w opak. po 100 szt. 28 mm,
metalowy
op.
500
55
Spinacz biurowy okrągły duży w opak. 100 szt.
metalowy
op.
100
56
Nożyczki wykonane z satynowego ostrza ze stali nierdzewnej,
rękojeść wykonana z plastiku - 18,5 cm
szt.
15
57
Temperówka wykonana z stopu magnezu ze stalowym ostrzem
szt.
mocowanym wkrętem
40
58
Dziurkacz metalowy z ogranicznikiem formatu na dwie dziurki
dziurkujący minimum 50 kartek z możliwością regulacji odstępu szt.
pomiędzy dziurkami typu EAGLE E 837 XL lub równoważny
30
59
Zszywacz typu LEITZ 5500 lub równoważny z tworzywa
sztucznego, część mechaniczna metalowa, wbudowany
rozszywacz, ładowany od góry
szt.
30
szt.
50
szt.
30
szt.
20
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
10
1
4
2
25
5
5
15
10
5
6
3
6
3
3
8
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
50 mm ,
Sznurek konopny 10 dkg
Tusz do stempli wodny, niwersalny typu Noris 110 S lub
równoważny ,czarny 25 ml
Tusz do stempli wodny, uniwersalny typu Noris 110 S lub
równoważny ,czerwony 25 ml
Tusz do datowników plastikowych 25 mm
Tusz HP 610 kolor ( oryginał )
Tusz HP 710 czarny ( regenerowany )
Tusz HP 710 kolor ( oryginał )
Tusz HP 840 czarny (oryginał )
Tusz HP 840 kolor ( oryginał )
Tusz HP 940 kolor ( oryginał )
Tusz HP 940c czarny ( oryginał )
Tusz HP 3650 czarny ( oryginał )
Tusz HP 3650 kolor ( oryginał )
Tusz HP 3820 czarny ( oryginał )
Tusz HP 3820 kolor ( oryginał )
Tusz HP 5652 czarny ( orginał )
Tusz HP 5652 kolor ( orginał )
Tusz HP 6540 kolor ( oryginał )
Tusz HP 6540 czarny ( oryginał )
79
80
81
82
83
Toner HP 1100 ( regenerowany )
Toner HP 1200 ( regenerowany )
Toner HP 1300 ( regenerowany )
Toner HP 1150 ( regenerowany )
Toner HP 2300 ( oryginał )
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
30
4
50
15
12
84
Toner do kserokopiarki 1215/1550 ( 190x 4 ) op. oryginał
szt.
8
85
86
87
88
Toner HP 6 L ( regenerowany )
Toner HP 4 L ( regenerowany )
Toner HP 1160 (oryginał)
Atramentowy wkład drukujący HP 51604A
szt.
szt.
szt.
szt.
4
2
5
10
89
Toner do faxu Panafax UF-490 Panasonic (oryginał)
szt.
4
szt.
80
szt.
szt.
20
50
91
92
Toner do kserokopiarki Ricoh Aficio 2015/2018 Typ 1230 D
(oryginał)
Toner SAMSUNG ML-2010 D3 (oryginał)
Wałek barwiący do kalkulatora JR 40 T
93
Taśma do maszyny liczącej 13/6 mm (czerwono - czarna )
szt.
20
94
Taśma papierowa 57 mm do maszyn liczących dł. 30m
szt.
300
95
Korektor w płynie 20 ml. uniwersalny, szybkoschnący wraz z
pędzelkiem do rozprowadzania fluidu typu Pritt lub
równoważny
szt.
40
96
Korektor w taśmie o szer. 4,2 mm długość 25 m typu Pentel
ZT54 lub równoważny
szt.
40
97
Korektor w piórze 7 ml. ( końcówka metalowa ) typu Pentel
ZL63 lub równoważny
szt.
60
98
Półka na dokumenty z polistyrenu o wysokiej wytrzymałości
szt.
50
99
Pojemnik do archiwizacji o ściętych bokach szerokość 7 cm z
PCV
szt.
10
100 Pudło archiwizacyjne szerokość grzbietu 80 BOXY
szt.
500
101 Pudło archiwizacyjne szerokość grzbietu 100 BOXY
szt.
500
Długopis na wymienne wkłady o długości pisania linii min.1700
m przezroczysta obudowa , kolor niebieski, grubość linii pisania
102
szt.
0,27 mm z szybkoschnącym tuszem na bazie oleju typu Pentel
BK77 lub równoważny
200
Wkład do długopisu typ BKL7 kolor niebieski i czerwony typu
szt.
Pentel lub równoważny
300
90
103
Długopis żelowy wodoodporny z nieblaknącym tuszem i
przezroczystą obudową na wymienne wkłady, grubość linii
104
szt.
pisania 0,30 mm, a długość linii pisania min. 550 m typu Pentel
K106 lub równoważny
200
105 Wymienny wkład żelowy typu Pentel KF6 lub równoważny
szt.
200
Zakreślacz typu Stabilo BOSS, szerokość linii pisania 2-5 mm ze
106 ściętą kąńcówką z tuszem na bazie wody lub równoważny w
szt.
kolorach, żółty, zielony, pomarańczowy
100
Marker olejowy wodoodporny z okrągłą końcówką, odporny na
107 ścieranie do użytku na wszystkich powierzchniach szorstkich i szt.
gładkich o grubości linii pisania 0,8 – 1,2 mm koloru czarnego
50
108
Marker niezmywalny, szybkoschnący ze ściętą końcówką o
grubości 5 mm
szt.
30
109
Cienkopis typu Point 88 lub równoważny o grubości linii pisania
szt.
0,4 mm z wentylowaną skuwką, kolor tuszu niebieski
80
110
Cienkopis typu Point 88 lub równoważny o grubości linii pisania
szt.
0,4 mm z wentylowaną skuwką, kolor tuszu czarny
60
111 Flamaster biurowy, różne kolory
112 Ołówek z gumką, twardość HB typu Noris
113
szt.
szt.
Ołówek typu Staedtler Graphite 777 lub równoważny z dużą
szt.
kolorową gumką w kolorze obudowy o grubości grafitu 0,5 mm
50
100
30
Grafit Micro Carbon S250 lub równoważny, odporny na
114 złamania z przeznaczeniem na papier i kalkę, twardość HB,
grubość grafitu 0,5 mm, pakowane po 12 sztuk
op.
20
115 Folia do bindowania przezroczysta pakowana po 100 szt.
op.
10
116
Okładka do bindowania nieprzezroczysta, sztuczne tworzywo,
op.
pakowane po 50 szt.
20
117
Grzbiety plastikowe do bindowania , różne kolory, średnica
grzbietu 10 mm, pakowane po 100 szt.
op.
3
118
Grzbiety plastikowe do bindowania , różne kolory, średnica
grzbietu 14 mm, pakowane po 100 szt.
op.
3
119
Grzbiety plastikowe do bindowania , różne kolory, średnica
grzbietu 16 mm, pakowane po 100 szt.
op.
3
120
Grzbiety plastikowe do bindowania , różne kolory, średnica
grzbietu 19 mm, pakowane po 100 szt.
op.
4
121
Grzbiety plastikowe do bindowania , różne kolory, średnica
grzbietu 22 mm, pakowane po 100 szt.
op.
2
122
Teczka skrzydłowa wykonana z twardej i sztywnej tektury,
powlekana folią PP, zamykana na 2 rzepy, formatu A4
szt.
20
op.
10
op.
15
szt.
10
op.
szt.
szt.
8
50
10
123
124
125
126
127
128
Zakładki indeksujące w bloczku, 4 x 50 kartek, rozmiar 20x
50mm
Klips archiwizacyjny 50 szt. w opakowaniu
Wizytownik z okładką ze szlachetnego gatunku folii na 96
wizytówek
Dyskietka 3,5” w opak. 10 szt.
Płyta CD/RW 700 MB
Kalkulator typu CITIZEN SDC-888T
III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
1. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do
niniejszej specyfikacji.
2) W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, każda zapisana
strona kopii musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty.
3) Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część Załącznikami powinien być
wypełniony przez wykonawcę według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich
zmian przez wykonawcę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
4) Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty wariantowej
lub częściowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
5) Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym
(długopisem lub nieścieralnym atramentem). Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w
postaci elektronicznej. Oferty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z pełnym
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
6) Strony oferty, w tym strony wszystkich Załączników, powinny być ponumerowane, ułożone w
kolejności przedstawionej w formularzu oferty. Wszystkie strony oferty i załączników powinny być
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których
wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z
dokumentów załączonych do niej. Wykonawca wskazuje w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1
osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w
wysokości odpowiadającej cenie oferty.
7) W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień
publicznych Wykonawcy załączają dokumenty w formie oryginałów lub kopii poświadczonej „Za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
-108) W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a nie można jej prawdziwości sprawdzić w inny sposób,
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentów.
9) Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach zaadresowanych do
zamawiającego z zaznaczeniem na zewnętrznej kopercie nazwy zamówienia publicznego: “Przetarg
nieograniczony na: „Dostawę artykułów papierniczo - biurowych” oraz „ Nie otwierać przed
01.02.2007r. godz.1000.W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia.
10)Poza informacjami określonymi w pkt 9) wewnętrzna koperta winna być opatrzona dokładnym
adresem Wykonawcy.
11)Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
12)Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi
być oznaczone jak w pkt. 10) oraz dodatkowo opisane: “Zmiana” lub “Wycofane”.
13)Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
14)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W tym przypadku do oferty winno zostać załączone pełnomocnictwo.
•
•
•
•
Pełnomocnictwo musi zawierać:
oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy,
oznaczenie Wykonawców występujących wspólnie,
wskazywać Wykonawcę – pełnomocnika,
zakres udzielonego pełnomocnictwa,
2. Opis warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy udokumentują przez stosowne oświadczenia i
dokumenty, że spełniają następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
a) posiadają środek transportu przystosowany do przewozu artykułów papierniczo – biurowych,
którym dostarczą towar do siedziby zamawiającego w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia telefonicznego
lub faksem.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy załączyć do oferty w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
-11-
a) Formularz oferty – Załącznik Nr1.
b) Formularz cenowy – Załącznik Nr 2.
c) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień
publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Załącznik Nr 3.
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
e) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
f) Wykaz środków transportu – Załącznik Nr 4 jakie posiada Wykonawca.
g) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wymaga się aby każdy z Wykonawców występujących wspólnie złożył
dokumenty określone w niniejszym punkcie – lit. c,d,e),
h) Wykaz podwykonawców
przedmiotowej dostawy.
- Załącznik Nr 5 przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.
Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503) wykonawca zastrzega ich tajność na formularzu oferty
określając numery stron.
4. Termin i miejsce składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii - pokój nr 1 nie później niż do dnia
01.02.2007r. do godz. 930.
2) Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez
otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
5. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
6. Termin wykonania zamówienia
1) Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy
2) Wymagany termin zakończenia: 31.01.2008r.
-12-
7. Miejsce i termin otwarcia ofert
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby
Zamawiającego w Płocku, sekretariat - pokój 6-9 w dniu 01.02.2007r. o godz. 1000.
8. Kryteria oceny ofert, znaczenie tych kryteriów oraz sposób oceny ofert.
1) Kryteria oceny ofert:
a) Cena -
100%
2) Ocena ofert:
Oferta, która będzie miała najniższą cenę zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
9. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty jest sumą cen wszystkich dostarczonych produktów wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia zgodnie z formularzem cenowym – Załącznik Nr 2.
2. Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
podlegają zmianom.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny (zgodnie z art. 87 Prawo zamówień publicznych), niezwłocznie zawiadamiając o tym
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i innych dokumentów.
1) Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
- Zdzisław Wysocki – kierownik zespołu administracyjno – gospodarczego tel. (024) 364 03 14.
2) W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne dokumenty
przekazywane będą drogą pisemną (porozumiewanie się pomiędzy stronami postępowania będzie
następowało bezpośrednio do siedziby Zamawiającego i Wykonawcy lub za pomocą poczty lub
poczty kurierskiej).
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jeśli prośba o wyjaśnienie
treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego wcześniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
4) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania.
11.Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert.
-131) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
3) Informacje, o których mowa w pkt. 2), przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
4) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
5) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia kryteriów określonych w pkt. 8 Specyfikacji oraz będzie zgodna z treścią
SIWZ.
14. Tryb ogłoszenia wyników przetargu i zawarcia umowy
1) Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu jemu
zamówienia.
2) O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia.
3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą.
15. Środki ochrony prawnej
Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych środki ochrony
prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ww. Ustawy.
PROTEST
Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której obowiązany
na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Zgodnie z art. 4a ust. 1 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy
dotyczących odwołań i skarg.
16. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają
zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych.
-14IV. WZÓR UMOWY
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa. Wzór umowy w
załączeniu (Załącznik Nr 6). Termin zawarcia umowy będzie określony w informacji o wynikach
postępowania.
Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia protestu przez Wykonawców uczestniczących w
postępowaniu. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po
zakończeniu postępowania protestacyjnego.
Sporządził:
Zatwierdził
Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTY
Przedmiot przetargu nieograniczonego
Dostawa artykułów papierniczo - biurowych
Zamawiający
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o.,
ul Polna 7, 09-400 Płock
Wykonawca
Cena oferowana w zł:
- netto (bez podatku VAT)
..................................................................................................
- stawka VAT .................................... %
..................................................................................................
- brutto (z podatkiem VAT)
..................................................................................................
(kwoty wyrażone cyfrowo i słownie)
Termin wykonania zamówienia
-termin rozpoczęcia
od dnia podpisania umowy
- termin zakończenia
..................................................................................................
Termin związania ofertą
Upoważnieni przedstawiciele
wykonawcy
30 dni
1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ...................................................................................
Podpisy upoważnionych przedstawicieli
wykonawcy
1. ...................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy –
Załącznik Nr 6 został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej wymienionych, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. .........................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................
6. ........................................................................................................................................................
7. ........................................................................................................................................................
Oferta zawiera ....................... stron ponumerowanych.
Zastrzegamy tajność następujących stron ...........................................................................................
............................................................................................................................................................
......................................., dnia ......................... ..........................................................................
Pieczątka i podpis
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Nazwa przedmiotu
zamówienia
Ilość
Cena netto
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
Lp.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nazwa przedmiotu
zamówienia
Ilość
Cena netto
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
Lp.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Nazwa przedmiotu
zamówienia
Ilość
Cena netto
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
Lp.
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Nazwa przedmiotu
zamówienia
Ilość
Cena netto
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
Lp.
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Nazwa przedmiotu
zamówienia
Ilość
Cena netto
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
Lp.
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Nazwa przedmiotu
zamówienia
Ilość
Cena netto
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
Lp.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Nazwa przedmiotu
zamówienia
Ilość
Cena netto
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
Lp.
Nazwa przedmiotu
zamówienia
Ilość
Cena netto
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Razem wartość
zamówienia:
................., dnia .........................................
.............................................................................
Pieczątka i podpis
upoważnionego przedstawiciela oferenta
Załącznik Nr 3
OŚWIADCZENIE
(w trybie art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych)
Nazwa wykonawcy: .......................................................................................................................
........................................................................................................................
Adres wykonawcy: .........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Numer telefonu/faksu: ..............................................................................................................
Oświadczam, iż:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
......................................, dnia ...............................
...........................................................................
Pieczątka i podpis
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
Załącznik Nr 4
WYKAZ
ŚRODKÓW TRANSPORTU
Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................
Adres Wykonawcy ........................................................................................................
Nr tel./fax .......................................................................................................................
Środek transportu
(rodzaj, nazwa)
Liczba
jednostek
...................., dnia.................................
Rok produkcji
Własny lub
dzierżawiony
(nazwa
właściciela)
Wydajność , wielkość
............................................................................
Pieczątka i podpis
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
Załącznik Nr 5
WYKAZ
PODWYKONAWCÓW
Nazwa Wykonawcy .............................................................................................
Adres Wykonawcy .............................................................................................
Nr tel./fax
..............................................................................................
Lp. Nazwa firmy/ Imię i nazwisko
Zakres
obowiązków
Lata
doświadczenia
zawodowego
Opis
doświadczenia
zawodowego
....................., dnia .............................
.........................................
Pieczątka i podpis
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
WZÓR UMOWY
Załącznik Nr 6
Zawarta w Płocku w dniu …………… 2007r. pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki
Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, prowadzącym działalność na
podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000154882, zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:
Krzysztofa Jaworskiego
Włodzimierza Maros
- Prezesa Zarządu
- Wiceprezesa Zarządu
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zwanym dalej Dostawcą reprezentowanym przez:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym
o następującej treści:
§1
II. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w okresie od ………………….. do …………
………… artykułów papierniczo – biurowych wyszczególnionych w Formularzu ofertowym /128
pozycji/ stanowiącym integralną część niniejszej umowy /Załącznik Nr 1/. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmniejszenia ilości zamówionych artykułów papierniczo – biurowych w zależności od potrzeb.
Powyższe nie powoduje zmian cen jednostkowych określonych w Załączniku Nr 1.
III.Dostawy artykułów papierniczo – biurowych realizowane będą sukcesywnie wg zamówień
telefonicznych z 3 dniowym wyprzedzeniem. Dostawa będzie się odbywać w dniach roboczych (od
poniedziałku do piątku).
IV.Dostawca zobowiązuje się do dostarczania artykułów własnym transportem przystosowanym do
przewozu w/w asortymentu do siedziby Zamawiającego.
§2
Strony ustalają, że łączna wartość artykułów zgodnie z ofertą Dostawcy wybrana w drodze przetargu
jest następująca:
- kwota netto -
…………………………………….. zł
- podatek VAT
-
- kwota brutto -
…………………………………….. zł
§3
…………………………………….. zł
1. Należność za każdorazową dostawę artykułów papierniczo – biurowych będzie równa sumie
iloczynów cen jednostkowych poszczególnych artykułów określonych w Załączniku Nr 1 i ich
ilości.
2. Należności za pobrane artykuły papierniczo – biurowe Zamawiający będzie płacił każdorazowo po
dokonaniu dostawy, na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę przelewem w terminie 30
dni od dnia otrzymania faktury.
§4
Zamawiający zastrzega sobie, iż wymienione ilości asortymentu podane w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia są ilościami maksymalnymi i nie muszą być zrealizowane w całości.
§5
W przypadku dostawy artykułu, który nie odpowiada normie jakościowej, jest towarem uszkodzonym
lub z innych przyczyn niepełnowartościowym, Dostawca będzie zobowiązany do zamiany go na towar
nie wadliwy niezwłocznie, ale nie później niż w następnym dniu roboczym.
§6
V. Strony ustalają następujące kary umowne:
1) Zamawiający zapłaci Dostawcy kary w wysokości:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 10% wartości
zamówienia wg § 2.
2) Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości:
II. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – 10% wartości zamówienia wg §
2.
III.za opóźnienie w dostawie – 1% wartości zamówienia wg § 2 za każdy dzień opóźnienia.
VI.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
5. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy
6. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy
7. zwłoka w dostawie artykułów przekroczy 7 dni roboczych
§7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są także zmiany postanowień umowy oraz wprowadzanie postanowień
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty
Dostawcy.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
§9
Integralną częścią umowy jest oferta dostawy z dnia …………………………
§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron.
Dostawca
Zamawiający

Podobne dokumenty