miesieczna_02_15_m

Komentarze

Transkrypt

miesieczna_02_15_m
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
Rynek mięsa
Krajowy skup żywca rzeźnego
Skup żywca utrzymuje się na poziomie
wyższym niż przed rokiem. W porównaniu
z grudniem 2014 r. zmalał tylko skup trzody
chlewnej.
W styczniu 2015 r. (według GUS) do
skupu dostarczono 117 tys. ton żywca
wieprzowego, o 2% mniej niż w grudniu
2014 r., ale o 24% więcej niż w styczniu
2014 r. Skup żywca wołowego osiągnął
poziom 28 tys. ton i był o 3% większy niż
miesiąc wcześniej oraz o 21% większy niż
przed rokiem. Żywca drobiowego skupiono
187 tys. ton, o 3% więcej niż w poprzednim
miesiącu i o 6,5% więcej niż rok wcześniej.
Ogółem w styczniu 2015 r. skup żywca
rzeźnego wyniósł 333 tys. ton, o 1% więcej
niż miesiąc wcześniej i o 13% więcej niż
przed rokiem.
Skup żywca rzeźnego w wadze żywej
400
350
tys. ton
300
250
200
150
producentem mięsa drobiowego w UE,
wyprzedzając dotychczasowych liderów –
Francję i Wielką Brytanię.
Produkcja żywca drobiowego w UE (w wbc.)
2,0
1,9
1,8
1,8
1,7
1,6
1,6
mln ton
Czynniki podażowo-popytowe
1,5
1,6
1,5
1,4
1,2
1,3
1,2
1,0
1,0
0,9
0,8
0,9
2003
Polska
2004
2005
Niemcy
2006
2007
Francja
2008
2009
2010
Wielka Brytania
2011
2012
Hiszpania
2013
2014
Włochy
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Eurostatu
Handel UE produktami mięsnymi1
Wieprzowina
Rosyjskie embargo na import produktów
wieprzowych z UE2 przyczyniło się do ograniczenia unijnego eksportu tych produktów.
W 2014 r. z UE wyeksportowano 2,9 mln ton
asortymentu wieprzowego, o 5% mniej niż
w 2013 r. Spadek unijnego wywozu do Rosji
(o 91%), na Białoruś (o 95%) i na Ukrainę
(o 13%) został częściowo zrekompensowany przez wzrost wywozu do Azji PołudniowoWschodniej, Serbii, USA, Australii i Angoli.
Wieprzowinę z UE w 2014 r. wywieziono
100
50
1
0
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2013
2014
2015
bydło
żywiec rzeźny ogółem
trzoda chlewna
drób
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Produkcja żywca drobiowego
Krajowa produkcja żywca drobiowego
rośnie nieprzerwanie od 1994 r. i w 2014 r.
wyniosła ponad 1,8 mln ton wbc. (dane
Eurostatu). Polska stała się największym
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
Udostępnione 19 lutego 2015 r. przez KE wyniki
handlu UE produktami wieprzowymi, wołowymi
i cielęcymi oraz drobiowymi z krajami trzecimi są
danymi wstępnymi. Dane dotyczące wieprzowiny
i drobiu wyrażono w masie produktu, natomiast dotyczące żywca i mięsa wołowego (łącznie z cielęcym)
– w ekwiwalencie mięsa.
2
W końcu stycznia 2014 r. Rosja objęła embargiem
import żywca (poz. CN 0103) i mięsa wieprzowego
(poz. CN 0203), w pierwszej dekadzie sierpnia 2014 r.
– import przetworów (z poz. CN 0210 i 1601 00),
a w październiku 2014 r. – import podrobów i mączek
(z poz. CN 0206 i 0210) oraz tłuszczów ze świń
(z poz. CN 1501).
1
Biuro Analiz i Programowania ARR
głównie do: Chin (24% eksportu tego mięsa
ogółem, o 7% więcej niż w 2013 r.), Hongkongu (14% eksportu, o 5% więcej), Japonii
(10% eksportu, o 32% więcej) oraz Korei
Południowej i Filipin (po 7% eksportu, około
dwukrotnie więcej). Udział Rosji w unijnym
wywozie wieprzowiny w 2014 r. wynosił 2%
wobec 24% w 2013 r., kiedy Rosja była
głównym miejscem przeznaczenia tego mięsa wywożonego z UE.
Unijny import asortymentu wieprzowego w 2014 r. ukształtował się na poziomie
35 tys. ton i był o 4% większy niż w 2013 r.
Wieprzowinę przywieziono do UE w większości ze Szwajcarii (51% importu tego mięsa, o 4% więcej niż rok wcześniej).
Wołowina i cielęcina
W 2014 r. eksport produktów wołowych
i cielęcych z UE wyniósł 562 tys. ton i był
o 24% większy niż w roku poprzednim.
Dzięki temu, że wywóz do Rosji znacząco
wzrósł przed wprowadzeniem embarga na
unijną wołowinę3 (w okresie styczeń–lipiec
2014 r. eksport z UE do Rosji był o 88%
większy niż w tym samym okresie 2013 r.),
w 2014 r. kraj ten pozostał pierwszym odbiorcą unijnej wołowiny. Do Rosji wysłano
17% wywozu asortymentu wołowego i cielęcego z UE, o 34% więcej niż w 2013 r.
Mniejsze ilości wołowiny wyeksportowano
do: Hongkongu (12% unijnego eksportu tego mięsa, 2,3 razy więcej niż w 2013 r.),
Libanu (7% eksportu, o 47% więcej), Bośni
i Hercegowiny (6% eksportu, o 28% więcej),
Ghany (6% eksportu, o 19% mniej) oraz
3
W pierwszej dekadzie sierpnia 2014 r. Rosja objęła
embargiem import mięsa wołowego i cielęcego (poz.
CN 0201 i 0202) oraz przetworów (z poz. CN 0210
i 1601 00), a w październiku 2014 r. – import podrobów i mączek (z poz. CN 0206 i 0210) oraz tłuszczów z bydła (z poz. CN 1502).
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
Nr 2/2015
Wybrzeża Kości Słoniowej (5% eksportu,
o 33% więcej) i Szwajcarii (5% eksportu,
o 1% więcej).
Unijny przywóz asortymentu wołowego
i cielęcego w 2014 r. ukształtował się na
poziomie 332 tys. ton i był o 1% mniejszy
niż w 2013 r. Najbardziej istotny spadek odnotowano w imporcie z krajów Ameryki Południowej. Pomimo to państwa tego regionu
pozostały dominującymi dostawcami wołowiny do UE. Z Brazylii pochodziło 43% unijnego importu wołowiny (o 1% mniej niż
w 2013 r.), z Urugwaju – 15% (o 6% mniej),
a z Argentyny – 13% (o 13% mniej). Zwiększył się (o 16%) przywóz z Australii, z której
sprowadzono 10% wołowiny i cielęciny importowanej do UE.
Drób
W 2014 r. odnotowano wzrost unijnego
eksportu mięsa drobiowego. Z UE wyeksportowano 1,5 mln ton tego mięsa, o 5%
więcej niż w 2013 r. Najwięcej unijnego drobiu wysłano do: RPA (14% eksportu ogółem, o 28% więcej niż w roku poprzednim),
Beninu (11% eksportu, o 18% więcej)
i Hongkongu (9% eksportu, o 16% więcej).
Wywóz do Arabii Saudyjskiej stanowił 8%
unijnego eksportu drobiu, ale był o 20%
mniejszy niż w 2013 r. Z powodu rosyjskiego
embarga na mięso drobiowe z UE4, unijny
eksport tego gatunku mięsa do Rosji spadł
o 28%. Udział Rosji w unijnym wywozie mięsa drobiowego zmalał z 7% w 2013 r. do
4,5% w 2014 r.
Przywóz mięsa drobiowego do UE
wyniósł 833 tys. ton i był o 2% większy niż
w roku poprzednim. Większość importowa4
W pierwszej dekadzie sierpnia 2014 r. Rosja objęła
embargiem import mięsa i podrobów drobiowych
(poz. CN 0207).
2
Biuro Analiz i Programowania ARR
nego mięsa drobiowego pochodziła z Brazylii
(60% importu, o 3% mniej niż w 2013 r.)
i Tajlandii (30% importu, o 10% więcej).
Polski eksport produktów mięsnych
5
Mięso wieprzowe
W 2014 r. eksport mięsa wieprzowego
(CN 0203) z Polski obniżył się do 380 tys. ton
(o 15% w porównaniu z 2013 r.), a jego wartość zmniejszyła się do 700 mln EUR
(o 24%). Tak znaczący spadek polskiego
eksportu mięsa wieprzowego wynikał z rosyjskiego embarga na import unijnych produktów wieprzowych oraz ze wstrzymania
importu przez niektóre kraje po stwierdzeniu
afrykańskiego pomoru świń u dzików. Wywóz (w ujęciu ilościowym i wartościowym)
mięsa wieprzowego z Polski do Rosji, a także na Białoruś, był aż około 95% mniejszy
niż rok wcześniej. Znacząco zmalał także
eksport na Ukrainę (o 75% w ujęciu ilościowym i wartościowym). W efekcie wolumen
eksportu do państw WNP był około 88%
mniejszy niż w 2013 r., a wartość – o 90%
mniejsza. Udział krajów WNP w wolumenie
polskiego eksportu mięsa wieprzowego
zmalał z 24% do 3% (do 12 tys. ton), zaś
wartość zmniejszyła się z 28% do 4% (do
27 mln EUR). Jednocześnie wywóz do krajów pozaunijnych nienależących do WNP
zmalał do 89 tys. ton i 141 mln EUR, odpowiednio o 22% i 30%. Największy spadek
odnotowano w eksporcie do Chin, Japonii
i Korei Południowej (o 82–85% w odniesieniu do wolumenu i podobnie w przypadku
wartości). Wzrósł natomiast polski eksport
mięsa wieprzowego do państw członkow5
Podane wyniki eksportu produktów mięsnych z Polski
do państw UE i krajów trzecich wyrażono w masie
produktu. Zostały obliczone przez analityków ARR na
podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
Nr 2/2015
skich UE (do 279 tys. ton i 532 mln EUR,
odpowiednio o 24% i 13%).
Mięso wołowe i cielęce
W 2014 r. eksport mięsa wołowego i cielęcego (CN 0201 i 0202) z Polski wyniósł
289 tys. ton wobec 290 tys. ton w 2013 r.,
a jego wartość zmalała do 898 mln EUR
(o 6%). Wolumen eksportu wołowiny do
państw WNP zmalał do 13 tys. ton (o 26%),
a wpływy z tego tytułu do 40 mln EUR
(o 35%). Spadek wywozu do Rosji wyniósł
odpowiednio 42% i 47%. Zmniejszył się
również eksport do krajów UE (do poziomu
255 tys. ton i 802 mln EUR, odpowiednio
o 2% i 7%). W 2014 r. udział UE w polskim
eksporcie mięsa wołowego, podobnie jak
w 2013 r., wynosił około 90%. Do 21 tys. ton
i 56 mln EUR wzrósł natomiast wywóz wołowiny i cielęciny do pozostałych państw
trzecich. W ujęciu ilościowym było to dwukrotnie więcej niż w 2013 r., a w ujęciu wartościowym o 85% więcej. Wzrost eksportu
odnotowano przede wszystkim do Bośni
i Hercegowiny (z 3 tys. ton do 7 tys. ton),
Hongkongu (z 0,1 tys. ton do 3 tys. ton) oraz
Kosowa (z 0,8 tys. ton do 3 tys. ton).
Mięso i podroby drobiowe
W 2014 r. odnotowano dalszy znaczny
wzrost polskiego eksportu mięsa i podrobów z drobiu (CN 0207). Eksport wyrażony
ilościowo osiągnął poziom 709 tys. ton
(o 21% wyższy niż w 2013 r.), a wyrażony
wartościowo – 1,4 mld EUR (o 22% wyższy). Mięso drobiowe kierowano głównie do
krajów UE (80% wolumenu polskiego eksportu mięsa drobiowego i 90% jego wartości) oraz państw trzecich innych niż WNP
(15% wolumenu i 9% wartości eksportu).
W 2014 r. wolumen polskiego eksportu mięsa
3
Biuro Analiz i Programowania ARR
i podrobów z drobiu do państw UE był
o 18% większy niż w 2013 r., a jego wartość
– o 21% większa. Eksport do krajów trzecich innych niż WNP był odpowiednio o 40%
i o 31% większy niż rok wcześniej. Wśród
krajów UE największymi odbiorcami mięsa
drobiowego z Polski były: Niemcy (17%
udział w wolumenie i 25% w wartości),
Wielka Brytania (8% udział w wolumenie
i 13% w wartości), Czechy (9% udział w wolumenie i 8% w wartości), Francja (6%
udział w wolumenie i 8% w wartości) oraz
Holandia (po 7% udziału w wolumenie oraz
w wartości). W przypadku krajów trzecich
nienależących do WNP głównymi odbiorcami polskiego mięsa i podrobów drobiowych były: Benin (4% udział w wolumenie
i 3% w wartości), Hongkong (4% udział
w wolumenie i 2% w wartości) oraz Kongo
i Chiny (po 1% udziału w wartości i w wolumenie).
Do państw WNP wysłano z Polski niewielkie ilości mięsa drobiowego (35 tys. ton,
tj. 5% wolumenu i 21 mln EUR, tj. 1,5% wartości eksportu tej grupy). Wolumen wysyłek
mięsa i podrobów drobiowych do państw
WNP był o 10% większy niż w 2013 r.
(wzrost o 3 tys. ton), ale wartość o 8%
mniejsza (spadek o 2 mln EUR). Wzrósł
wywóz na Ukrainę (o 9 tys. ton), a zmalał
wywóz do Rosji (o 7 tys. ton) i na Białoruś
(o 0,2 tys. ton).
Z analizy danych dotyczących handlu
zagranicznego wynika, że rosyjskie embargo na import unijnego drobiu nie miało znaczącego wpływu na wyniki polskiego eksportu mięsa i podrobów z drobiu. W okresie
sierpień–grudzień 2014 r. eksport wyrażony
ilościowo był o 24% większy niż w analogicznym okresie 2013 r., a wyrażony wartościowo – o 22% większy.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
Nr 2/2015
Przetwory mięsne
Eksport przetworów mięsnych (CN
0210, 1601–1603) z Polski wzrósł w 2014 r.
do 280 tys. ton i 831 mln EUR (o 9% i 8%
w odniesieniu do 2013 r.). Wynikało to ze
wzrostu wywozu tych produktów do państw
UE (do 262 tys. ton i 782 mln EUR, odpowiednio o 14% i 12%). Eksport wzrósł
zwłaszcza do największych unijnych odbiorców (Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch). Rosyjskie embargo na import niektórych unijnych przetworów mięsnych przyczyniło się
do spadku polskiego eksportu przetworów
do państw WNP (do 6 tys. ton i 11 mln EUR,
odpowiednio o 64% i 63%). Mniejszy był
również eksport do krajów pozaunijnych
nienależących do WNP, do których wywieziono 12 tys. ton przetworów mięsnych za
38 mln EUR (odpowiednio o 5% więcej
i 1,5% mniej niż w 2013 r.).
Tłuszcze zwierzęce
Polski eksport tłuszczów zwierzęcych
(CN 0209, 1501–1502) zmalał do 99 tys. ton
(o 6% w porównaniu z notowanym rok
wcześniej) i 64 mln EUR (o 28%). Zmniejszenie wywozu tych produktów było efektem
spadku eksportu do krajów WNP (do 42 tys. ton
i 28 mln EUR, odpowiednio o 31% i 49%),
do czego przyczyniło się rosyjskie embargo
na import niektórych tłuszczów zwierzęcych
z UE. Wolumen eksportu do pozostałych
państw trzecich ukształtował się na poziomie z roku poprzedniego (2 tys. ton), a jego
wartość spadła z 2 mln EUR do 1 mln EUR.
W przypadku krajów UE odnotowano wzrost
polskiego eksportu tłuszczów zwierzęcych
(do 55 tys. ton i 35 mln EUR, odpowiednio
o 28% i 6%).
4
Biuro Analiz i Programowania ARR
Działania ARR na rynku mięsa
Wsparcie działań promocyjnych
Agencja Rynku Rolnego wspiera polskich producentów żywności przez współfinansowanie branżowych kampanii promocyjno-informacyjnych w ramach unijnego
mechanizmu „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”. Jego celem jest
wzmocnienie pozycji unijnych artykułów
żywnościowych na rynku wewnętrznym UE
i na rynkach krajów trzecich, a także zwiększenie popytu na określone produkty oraz
uświadomienie konsumentom, że produkty
te gwarantują wysoką jakość.
W styczniu 2015 r. ARR podpisała umowy
na realizację 3-letnich kampanii informacyjno-promocyjnych pt. „Zasmakuj w Europie”
oraz „EkoEuropa – jakość i tradycja”. Pierwsza z kampanii dotyczy świeżej, schłodzonej
lub mrożonej wołowiny i przetworów spożywczych wytworzonych na jej bazie. Jej
budżet wynosi 876 tys. EUR i jest skierowana rynek turecki. Druga kampania dotyczy
produktów rolnictwa ekologicznego, m.in.
mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego
oraz ich przetworów. Całkowity budżet tej
kampanii (przeznaczony także na inne produkty ekologiczne) wynosi 1 734 tys. EUR
i jej rynkami docelowymi są: Japonia,
Singapur i Stany Zjednoczone.
Fundusze Promocji Mięsa
Agencja Rynku Rolnego obsługuje m.in.
pięć funduszy promocji mięsa. Środki znajdujące się w dyspozycji funduszy są wydatkowane na wspieranie marketingu oraz
promocję produktów mięsnych i wzrost ich
konsumpcji. W styczniu 2015 r. na Fundusz
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
Nr 2/2015
Promocji Mięsa Wieprzowego wpłynęło
2,6 mln zł, na Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego – 2,5 mln zł, na Fundusz Promocji
Mięsa Wołowego – 1,0 mln zł, na Fundusz
Promocji Mięsa Końskiego – 24 tys. zł, a na
Fundusz Promocji Mięsa Owczego – 4 tys. zł.
Prywatne przechowywanie wieprzowiny
Z uwagi na trudną sytuację na rynku
wieprzowiny Komisja Europejska uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego
przechowywania wieprzowiny6. Dopłatami
objęto półtusze wieprzowe i wybrane
elementy powstałe z rozbioru półtusz. Okres
przechowywania może wynosić 90, 120 lub
150 dni. Stawka dopłaty w zależności od
asortymentu oraz okresu przechowywania
wynosi od 210 EUR/tonę do 305 EUR/tonę.
Wnioski o dopłatę do prywatnego przechowywania wieprzowiny są przyjmowane od
9 marca 2015 r. Wniosek może dotyczyć ilości wynoszącej co najmniej 10 ton w przypadku produktów bez kości i 15 ton w przypadku innych produktów.
Do ARR do 13 marca 2015 r. wpłynęło
29 wniosków na przechowanie 5,3 tys. ton
mięsa wieprzowego.
Tendencje cenowe
Krajowe ceny skupu żywca (bez VAT)
W styczniu 2015 r. kontynuowany był
spadek średnich cen skupu trzody chlewnej
i kurcząt oraz wzrost cen skupu bydła.
W styczniu 2015 r. (według informacji
GUS) trzodę chlewną skupowano przeciętnie po 4,05 zł/kg, o 3% taniej niż w poprzednim miesiącu i o 20% taniej niż rok
wcześniej.
6
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/
360 z dnia 5 marca 2015 r. wprowadzające prywatne
przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry
stawkę dopłat (Dz. U. UE L 62 z 6.3.2015, s.16)
5
Biuro Analiz i Programowania ARR
Za żywiec wieprzowy w skupie najmniej
otrzymywali producenci z woj. pomorskiego
(3,91 zł/kg) i podlaskiego (3,92 zł/kg), a najwięcej producenci z woj. zachodniopomorskiego
(4,29 zł/kg) i dolnośląskiego (4,16 zł/kg).
W styczniu 2015 r. średnia cena skupu
bydła ogółem (bez cieląt) ukształtowała się
na poziomie 5,99 zł/kg i była o 4% wyższa
niż w grudniu 2014 r., ale o 3% niższa niż
w styczniu 2014 r. Za młode bydło płacono
6,32 zł/kg, o 4% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 1% mniej niż przed rokiem.
Żywiec wołowy najtaniej skupowano od
producentów z woj. lubuskiego (5,38 zł/kg)
i mazowieckiego (5,52 zł/kg), a najdrożej od
producentów z woj. lubelskiego (6,95 zł/kg)
i świętokrzyskiego (6,36 zł/kg).
Ceny skupu trzody chlewnej, bydła i drobiu
6,40
6,00
zł/kg
5,60
5,20
4,80
4,40
4,00
3,60
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2013
2014
2015
trzoda chlewna
bydło
Nr 2/2015
Indyki skupowano po 5,91 zł/kg, o 1% taniej niż miesiąc wcześniej, ale o 4% drożej
niż przed rokiem.
W lutym 2015 r. w Polsce odnotowano
wzrost cen zakupu większości gatunków
żywca rzeźnego. Średnia cena trzody
chlewnej (według ZSRIR MRiRW) była o 9%
wyższa niż w styczniu 2015 r., bydła –
o 4%, a kurcząt – o 1%. Cena indyków natomiast nie ulegała zmianie.
Krajowe ceny zbytu mięsa (bez VAT)
W styczniu 2015 r. zakłady mięsne
objęte monitoringiem ZSRIR MRiRW półtusze wieprzowe zbywały przeciętnie po
5,99 zł/kg, o 4% taniej niż w grudniu 2014 r.
oraz o 17,5% taniej niż w styczniu 2014 r.
Średnia cena zbytu ćwierćtusz wołowych
osiągnęła poziom 12,41 zł/kg, o 0,5% wyższy
niż w poprzednim miesiącu, ale o 1% niższy
niż przed rokiem. Tuszki kurcząt (z szyjami)
sprzedawano po 5,17 zł/kg, o 2% taniej niż
miesiąc wcześniej i o 5% taniej niż przed
rokiem. Tuszki indyków zbywano przeciętnie
po 8,88 zł/kg, o 7,5% taniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 3% drożej niż
przed rokiem.
drób
Ceny zbytu tusz i tuszek
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
12,00
11,00
10,00
zł/kg
W styczniu 2015 r. (zgodnie z informacją
GUS) przeciętna cena skupu drobiu wyniosła 3,91 zł/kg i była o 2% niższa niż w poprzednim miesiącu. Jednocześnie cena ta
była nieznacznie wyższa od notowanej przed
rokiem. Zakłady drobiarskie objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej MRiRW w styczniu
2015 r. za kurczęta brojlery płaciły przeciętnie 3,42 zł/kg, o 1% mniej niż w grudniu
2014 r. i o 3% mniej niż w styczniu 2014 r.
13,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2013
2014
2015
półtusze wieprzowe
tuszki kurcząt
ćwierćtusze wołowe
tuszki indyków
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW
6
Biuro Analiz i Programowania ARR
W lutym 2015 r. w zbycie, podobnie jak
w skupie, dominował wzrost cen. Obniżeniu
uległy jedynie ceny tuszek indyków. Średnia
cena zbytu półtusz wieprzowych była o 4%
wyższa niż w styczniu 2015 r., ćwierćtusz
wołowych – o 1%, a tuszek kurcząt – o 3%.
Cena zbytu tuszek indyczych spadła o 2%.
Opłacalność produkcji trzody chlewnej
w Polsce
W styczniu 2015 r. opłacalność produkcji żywca wieprzowego w efekcie spadku
jego cen uległa dalszemu niewielkiemu pogorszeniu. Przeciętna relacja cen skupu
trzody chlewnej do targowiskowych cen
jęczmienia (według GUS) wyniosła 5,6:1
wobec 5,8:1 w grudniu 2014 r. i 5,9:1
w styczniu 2014 r. W lutym 2015 r. w Polsce
odnotowano poprawę opłacalności produkcji
trzody chlewnej.
Ceny prosiąt
Słabnąca opłacalność chowu świń przyczyniła się do spadku cen prosiąt. W styczniu 2015 r. (według GUS) w Polsce na targowiskach za jedno prosię płacono średnio 153 zł, o 1% mniej niż w grudniu 2014 r.
i o 10% mniej niż w styczniu 2014 r.
Średnie ceny prosiąt na targowiskach
180
zł za sztukę
175
170
165
160
155
150
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2013
2014
2015
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
Nr 2/2015
W dniach 23.02 – 1.03.2015 r. na krajowych targowiskach objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za prosięta płacono
przeciętnie 152 zł za sztukę, o 0,5% więcej
niż miesiąc wcześniej, ale o 5% mniej niż
przed rokiem. Krajowa cena prosiąt wyrażona w walucie unijnej wynosiła 36,48 EUR za
sztukę.
W UE w ostatnim tygodniu lutego 2015 r.
(zgodnie z informacją KE) za jedno prosię
uzyskiwano przeciętnie 42,42 EUR, o 16%
więcej niż przed miesiącem, ale o 16,5%
mniej niż rok wcześniej. W Holandii za prosięta otrzymywano średnio 27,50 EUR za
sztukę, w Danii – 37,51 EUR, a w Niemczech
– 46,00 EUR.
Ceny żywca i mięsa w Unii Europejskiej
W drugiej połowie 2014 r. i na początku
2015 r. ceny trzody chlewnej obniżały się
niemal w całej UE. W styczniu 2015 r. spadek cen zakupu żywca wieprzowego nastąpił w 25 państwach członkowskich, a nigdzie
nie odnotowano wyraźnego wzrostu tych
cen. Przeciętna cena świń rzeźnych w UE
(zgodnie z informacją KE) ukształtowała się
na poziomie 129,83 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E i była o 4%
niższa niż w poprzednim miesiącu oraz
o 19% niższa niż przed rokiem. Krajowa
cena zakupu żywca wieprzowego tej klasy
w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła
126,20 EUR/100 kg. Mniej niż w Polsce za
świnie rzeźne klasy E płacono: w Holandii,
w Belgii, we Francji, w Danii, na Łotwie oraz
w Hiszpanii.
W lutym 2015 r., podobnie jak w Polsce,
ceny trzody chlewnej wzrosły także w in7
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
nych państwach członkowskich. W dniach
440
420
400
EUR/100 kg
23.02 – 1.03.2015 r. w UE żywiec wieprzowy
klasy E kupowano średnio po 142,96 EUR
za 100 kg, o 10% drożej niż przed miesiącem. Krajowa cena żywca klasy E wyniosła
147,43 EUR za 100 kg. Trzodę chlewną najtaniej (po 127,14 EUR za 100 kg) kupowano
w Danii.
Ceny rynkowe żywca wołowego w UE
według masy poubojowej schłodzonej klasy R3
380
360
340
320
300
Ceny rynkowe żywca wieprzowego w UE
według masy poubojowej schłodzonej klasy E
280
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2013
2014
2015
200
Włochy
190
Polska
średnio UE
Źródło: opracowanie ARR na podstawie tygodniowych danych Komisji Europejskiej
180
EUR/100 kg
Holandia
170
160
150
140
130
120
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2013
2014
2015
Dania
Niemcy
Polska
średnio UE
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej
Tuszki kurcząt brojlerów (z szyjami)
w styczniu 2015 r. sprzedawano w UE
średnio po 184,67 EUR/100 kg, o 0,4% drożej niż w poprzednim miesiącu, ale o 4%
taniej niż rok wcześniej. W Polsce cena
zbytu tuszek kurcząt w przeliczeniu na
walutę unijną ukształtowała się na poziomie
119,64 EUR/100 kg i była najniższa w UE.
Ceny zbytu tuszek kurcząt brojlerów w UE (z szyjami)
Przeciętna cena zakupu bydła rzeźne-
280
go w UE w styczniu 2015 r. ukształtowała
260
się na poziomie 384,86 EUR/100 kg masy
240
o 2% wyższa niż w poprzednim miesiącu,
ale o 2,5% niższa niż przed rokiem. W Polsce
cena bydła tej klasy wyrażona w walucie
unijnej wyniosła 309,65 EUR/100 kg. Taniej
niż w naszym kraju żywiec wołowy klasy
R3 kupowano: na Łotwie, na Węgrzech,
w Rumunii, na Litwie i w Estonii.
W czwartym tygodniu lutego 2015 r.
w UE żywiec wołowy klasy R3 kupowano
średnio po 392,16 EUR/100 kg, o 1% drożej
niż przed miesiącem. Krajowa cena bydła
rzeźnego klasy E wyniosła 322,26 EUR/100 kg.
Żywiec wołowy tej klasy najtaniej kupowano
na Łotwie (średnio po 240,78 EUR/100 kg).
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
220
EUR/100 kg
poubojowej schłodzonej klasy R3 i była
200
180
160
140
120
100
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2013
2014
2015
Niemcy
Polska
W. Brytania
średnio UE
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej
W ostatnim tygodniu lutego 2015 r.
(zgodnie ze wstępną informacją KE) w UE
średnia cena zbytu tuszek kurcząt wyniosła
186,81 EUR/100 kg i była nieznacznie
(o 0,3%) wyższa od notowanej przed miesiącem. W Polsce tuszki kurcząt sprzedawano średnio po 128,58 EUR/100 kg, nadal
najtaniej w UE.
8
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
Miesięczny skup żywca rzeźnego
Żywiec rzeźny
ogółem
Okres
tys. ton
Skup sprawozdawczy
2012
4 507,6
2013
I
276,2
Skup meldunkowy
Żywiec wieprzowy
zmiana wielkości w %
miesięczna
x
roczna
tys. ton
-1,8
1 853,6
9,1
-0,4
96,7
Żywiec wołowy
zmiana wielkości w %
miesięczna
x
roczna
tys. ton
-11,1
528,4
6,0
7,2
25,1
Żywiec drobiowy
zmiana wielkości w %
miesięczna
x
roczna
tys. ton
zmiana wielkości w %
miesięczna
x
roczna
-4,7
2 099,5
4,5
22,5
153,4
11,9
-7,3
9,4
3,0
II
252,2
-8,7
3,2
85,9
-11,2
-1,6
23,6
-5,9
27,6
141,7
-7,6
III
269,6
6,9
0,0
93,5
8,8
-2,9
24,9
5,6
-0,8
150,0
5,8
2,1
IV
277,0
2,7
10,6
91,9
-1,7
6,3
26,0
4,4
25,3
158,1
5,4
11,4
V
269,2
-2,8
1,0
89,6
-2,4
-4,2
27,3
4,9
6,0
151,2
-4,4
3,4
VI
254,1
-5,6
3,2
81,0
-9,6
-1,7
29,1
6,8
22,3
143,0
-5,4
3,0
16,6
VII
280,4
10,4
14,1
89,4
10,4
8,6
28,5
-2,2
19,6
161,5
13,0
VIII
262,0
-6,6
0,5
84,4
-5,7
-1,1
24,5
-14,0
5,4
152,1
-5,8
0,8
IX
267,5
2,1
9,2
87,2
3,3
7,5
26,3
7,5
10,9
152,9
0,5
10,0
9,5
X
305,4
14,2
5,9
96,7
10,9
-0,8
28,8
9,2
9,0
178,9
17,1
XI
283,7
-7,1
4,0
90,6
-6,3
-0,6
25,7
-10,6
-4,8
166,4
-7,0
8,4
XII
273,7
-3,5
8,1
91,8
1,3
0,7
23,5
-8,5
-1,9
157,5
-5,4
14,9
Skup sprawozdawczy
2013
4 915,1
9,0
2 017,2
8,8
645,5
22,2
2 225,3
2014
I
294,3
7,5
6,6
94,2
2,6
-2,6
23,4
-0,4
-6,5
175,8
11,6
skup meldunkowy
x
x
x
6,0
14,6
II
257,3
-12,6
2,1
83,7
-11,1
-2,5
24,4
4,1
3,5
148,3
-15,6
4,6
III
302,8
17,6
12,3
107,7
28,6
15,2
26,3
7,6
5,4
167,9
13,2
11,9
IV
326,3
7,8
17,8
114,4
6,2
24,6
28,5
8,3
9,3
182,0
8,4
15,1
V
296,7
-9,0
10,2
91,4
-20,1
2,0
29,0
1,9
6,2
175,3
-3,7
16,0
VI
293,9
-1,0
15,7
95,5
4,5
17,9
25,9
-10,5
-10,9
171,5
-2,2
19,9
VII
317,4
8,0
13,2
105,1
10,0
17,5
27,9
7,6
-1,9
183,3
6,9
13,4
VIII
292,8
-7,8
11,7
102,0
-2,9
20,8
25,1
-10,1
2,5
164,7
-10,1
8,3
IX
333,9
14,1
24,9
116,3
14,0
33,4
30,6
22,1
16,4
186,0
12,9
21,7
13,4
X
356,0
6,6
16,6
120,1
3,3
24,2
32,0
4,3
11,2
202,9
9,1
XI
319,3
-10,3
12,6
112,0
-6,7
23,7
28,0
-12,3
9,0
178,3
-12,1
7,1
XII
328,9
3,0
20,1
119,1
6,3
29,8
27,5
-2,0
16,7
181,3
1,7
15,2
14,5
1 733,6
18,9
486,8
12,8
2 269,6
13,2
116,7
23,9
28,4
21,2
187,2
I-XII 2014*
2015
x
4 511,4
I
x
333,3
1,4
x
-2,0
x
3,4
Skup meldunkowy
- raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
Skup sprawozdawczy
- raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup
o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł.
x
11,7
3,2
6,5
* Dane skorygowane o skup sprawozdawczy za I półrocze 2014 r.
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
9
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
Miesięczne ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT)
Bydło
Trzoda chlewna
Okres
zł/kg
x
roczna
zł/kg
19,5
6,40
zmiana ceny w %
miesięczna
x
Drób
bydło młode
roczna
zł/kg
14,6
6,82
zmiana ceny w %
miesięczna
x
roczna
zł/kg
10,5
4,18
zmiana ceny w %
miesięczna
x
roczna
2,5
I
5,13
-4,4
-1,2
6,56
-0,3
-0,5
6,84
-0,6
-1,7
3,98
-2,0
-6,5
II
5,18
1,1
-2,9
6,62
0,8
0,5
6,85
0,1
-1,2
3,99
0,4
-4,5
III
5,36
3,3
3,1
6,37
-3,7
-0,7
6,57
-4,1
-3,2
4,26
6,8
3,8
IV
5,30
-1,1
0,1
6,38
0,1
0,9
6,53
-0,5
-0,3
4,13
-3,1
0,9
V
5,16
-2,6
-3,8
6,19
-3,0
-1,9
6,34
-3,0
-2,6
4,23
2,5
2,7
VI
5,56
7,6
-1,2
6,18
-0,1
-3,8
6,34
0,0
-4,7
4,30
1,5
-1,5
VII
5,80
4,4
4,7
6,05
-2,2
-6,2
6,26
-1,2
-7,7
4,58
6,7
1,6
VIII
5,97
3,0
4,9
6,02
-0,4
-9,0
6,26
0,1
-11,0
4,59
0,1
2,9
IX
5,96
-0,2
0,8
6,11
1,5
-7,6
6,30
0,6
-9,6
4,53
-1,4
1,8
X
5,73
-3,8
-3,3
6,11
-0,1
-5,5
6,33
0,5
-7,1
4,27
-5,7
-1,2
XI
5,47
-4,5
-4,2
6,04
-1,1
-7,8
6,28
-0,8
-9,4
4,01
-5,9
-3,6
XII
5,28
-3,5
-1,5
6,10
1,0
-7,4
6,32
0,6
-8,2
3,99
-0,7
-1,8
-0,2
6,20
-3,1
6,44
-5,6
4,22
2013
5,39
2013*
x
x
x
x
0,9
I
5,06
-4,2
-1,3
6,17
1,3
-5,9
6,40
1,3
-6,4
3,90
-2,2
II
4,60
-9,0
-11,2
6,12
-0,9
-7,5
6,33
-1,2
-7,6
4,07
4,5
2,0
III
4,73
2,8
-11,6
6,00
-2,0
-5,8
6,20
-2,0
-5,6
4,07
0,0
-4,4
IV
5,02
6,1
-5,2
6,11
1,9
-4,2
6,29
1,5
-3,7
3,98
-2,4
-3,7
V
5,02
0,0
-2,8
6,05
-1,1
-2,3
6,20
-1,4
-2,1
3,97
-0,2
-6,3
VI
5,31
5,9
-4,3
5,99
-0,9
-3,1
6,16
-0,8
-2,8
4,17
5,1
-2,9
VII
5,33
0,3
-8,1
5,89
-1,7
-2,6
6,16
0,1
-1,6
4,36
4,6
-4,8
VIII
5,19
-2,6
-13,1
5,99
1,7
-0,5
6,28
2,0
0,3
4,45
2,0
-3,0
IX
4,95
-4,8
-17,0
5,85
-2,3
-4,2
6,08
-3,1
-3,5
4,24
-4,8
-6,3
X
4,61
-6,8
-19,6
5,62
-4,0
-8,0
5,93
-2,5
-6,3
4,11
-3,2
-3,8
XI
4,41
-4,3
-19,4
5,65
0,6
-6,4
6,02
1,4
-4,2
4,02
-2,1
0,1
XII
4,16
-5,8
-21,3
5,75
1,7
-5,7
6,06
0,7
-4,2
3,99
-0,8
-9,5
5,99
-4,6
6,18
-4,0
4,11
-20,0
5,99
-2,9
6,32
-1,3
3,91
2014
4,87
I-XII 2014
2015
zmiana ceny w %
miesięczna
5,40
2012*
ogółem
I
4,05
x
-2,6
x
4,2
x
4,4
x
-1,9
-1,9
0,0
-3,1
0,3
* na podstawie skupu sprawozdawczego
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
10
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
Miesięczne ceny skupu kurcząt i indyków oraz ceny zbytu tuszek kurcząt i indyków (bez VAT)
Ceny skupu
kurcząt brojlerów
Ceny zbytu
tuszek kurcząt patroszonych
"65%" z szyjami
indyków
Okres
zł/kg
żywca
2012
2013
zmiana w %
roczna
zł/kg
żywca
miesięczna
roczna
3,84
x
4,4
5,43
x
-4,0
zł/kg
zmiana w %
miesięczna
roczna
5,82
x
3,2
zł/kg
zmiana w %
miesięczna
roczna
8,82
x
2,7
I
3,72
1,6
5,6
5,54
-0,2
-4,2
5,55
3,7
4,9
8,46
-10,9
-7,0
II
3,84
3,2
2,9
5,59
0,9
0,5
5,89
6,1
0,5
8,60
1,7
-2,6
III
4,01
4,4
7,2
5,59
0,0
1,3
6,17
4,8
6,9
9,39
9,2
6,0
IV
3,93
-2,1
4,3
5,59
0,0
3,5
5,81
-5,8
0,3
8,59
-8,5
-2,8
-2,5
V
3,97
1,1
2,6
5,67
1,4
7,0
6,28
8,1
3,6
8,57
-0,2
VI
4,06
2,3
0,1
5,93
4,6
11,6
6,32
0,6
-0,3
9,05
5,6
2,0
VII
4,17
2,7
2,2
6,09
2,7
14,3
6,46
2,2
2,7
8,74
-3,4
-0,8
VIII
4,13
-1,0
2,7
6,16
1,1
17,3
6,47
0,2
6,8
9,20
5,3
9,4
IX
4,06
-1,7
1,0
6,27
1,8
19,7
6,14
-5,1
3,2
9,09
-1,2
6,7
X
3,69
-9,1
-4,9
6,29
0,3
16,0
5,35
-12,9
-5,6
9,17
0,9
7,8
XI
3,47
-6,0
-7,7
6,00
-4,5
8,5
5,07
-5,2
-5,9
9,15
-0,2
3,9
XII
3,51
1,2
-4,1
5,82
-3,0
4,9
5,45
7,5
1,9
9,46
3,4
-0,4
3,88
x
1,0
5,88
x
8,2
5,91
x
1,6
8,96
x
1,5
2013
2014
I
3,52
0,3
-5,4
5,67
-2,6
2,3
5,45
0,0
-1,8
8,64
-8,7
2,1
II
3,70
5,0
-3,7
5,57
-1,8
-0,4
5,92
8,6
0,5
8,51
-1,5
-1,0
III
3,71
0,4
-7,5
5,57
0,0
-0,4
5,75
-2,9
-6,8
8,53
0,2
-9,2
IV
3,66
-1,3
-6,8
5,65
1,4
1,1
5,70
-0,9
-1,9
9,39
10,1
9,3
V
3,64
-0,6
-8,4
5,78
2,2
1,9
5,68
-0,4
-9,6
8,74
-6,9
2,0
VI
3,85
5,8
-5,2
5,94
2,8
0,2
6,25
10,0
-1,1
8,98
2,7
-0,8
VII
3,89
1,0
-6,7
5,88
-1,0
-3,4
6,06
-3,0
-6,2
8,81
-1,9
0,8
VIII
3,96
1,8
-4,1
5,87
-0,2
-4,7
6,23
2,8
-3,7
8,83
0,2
-4,0
IX
3,73
-5,8
-8,1
5,88
0,2
-6,2
5,59
-10,2
-9,0
8,83
0,0
-2,9
X
3,56
-4,6
-3,5
5,94
1,0
-5,5
5,27
-5,7
-1,5
8,83
0,0
-3,7
XI
3,46
-2,8
-0,3
5,94
0,0
-1,0
5,14
-2,5
1,4
9,14
3,5
-0,1
XII
3,46
0,0
-1,4
5,95
0,2
2,2
5,25
2,1
-3,7
9,60
5,0
1,5
3,68
x
-5,2
5,80
x
-1,3
5,69
x
-3,8
8,90
x
-0,6
3,42
-1,3
-3,0
5,91
-0,7
4,2
5,17
-1,6
-5,2
8,88
-7,5
2,8
I-XII 2014
2015
zmiana w %
miesięczna
tuszek indyków
patroszonych "73%"
I
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
11
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
Ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) według siedziby producenta
Żywiec wieprzowy
Wyszczególnienie
w styczniu
2015 r.
w zł/kg
miesięczna
POLSKA
Żywiec wołowy
zmiana ceny w %
roczna
Żywiec drobiowy
zmiana ceny w %
w styczniu
2015 r.
w zł/kg
miesięczna
roczna
zmiana ceny w %
w styczniu
2015 r.
w zł/kg
miesięczna
roczna
4,05
-2,6
-20,0
5,99
4,2
-2,9
3,91
-1,9
Dolnośląskie
4,16
-3,0
-25,6
6,02
0,0
-2,7
4,18
-3,7
0,3
0,0
Kujawsko-pomorskie
4,06
-1,8
-20,3
6,04
3,7
-5,1
3,76
-2,4
-3,1
Lubelskie
4,03
-2,4
-19,0
6,95
3,0
1,9
3,99
-4,0
-1,7
Lubuskie
4,01
-0,7
-24,9
5,38
0,2
1,9
5,27
4,8
12,7
Łódzkie
3,99
-2,7
-19,1
5,86
2,7
-4,0
4,06
11,4
16,3
Małopolskie
4,10
-2,8
-18,4
5,98
1,4
-5,5
4,15
12,5
6,0
Mazowieckie
4,01
-3,5
-20,1
5,52
8,1
-7,7
3,52
-1,2
0,7
Opolskie
3,98
-1,2
-18,8
5,80
-3,4
-6,8
3,46
-0,3
-3,6
Podkarpackie
4,11
-4,5
-19,3
5,57
6,8
-2,5
3,77
-6,4
-6,9
Podlaskie
3,92
-5,2
-22,5
5,76
4,4
-4,0
3,54
-2,9
-5,8
Pomorskie
3,91
-3,4
-17,2
5,81
6,7
-2,6
3,50
-0,7
-9,0
Śląskie
3,94
-2,9
-22,5
5,91
1,2
-3,1
3,45
-1,5
-5,3
Świętokrzyskie
4,11
-2,2
-20,3
6,36
9,1
-4,6
3,54
3,6
-4,6
Warmińsko-mazurskie
4,10
-1,0
-18,5
5,92
11,7
1,4
5,27
-7,1
-0,9
Wielkopolskie
4,11
-2,5
-21,2
6,16
3,0
-1,0
3,81
-6,0
-1,6
Zachodniopomorskie
4,29
-3,5
-18,1
5,82
-1,6
-3,6
3,51
-1,0
-3,2
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Ceny rynkowe1) w UE w styczniu 2015 r.
Kraj/Gatunek
Ceny zakupu świń rzeźnych *
(masa poubojowa schłodzona kl. E)
EUR/100 kg
zmiana średniej ceny w %
miesięczna
roczna
Ceny zakupu bydła rzeźnego
(masa poubojowa schłodzona kl. R3)
EUR/100 kg
zmiana średniej ceny w %
miesięczna
roczna**
Cena zbytu tuszek kurcząt *
"65 %"
EUR/100 kg
zmiana średniej ceny w %
miesięczna
roczna
Średnio w UE
129,83
-3,7
-18,7
384,86
1,9
-2,5
184,67
0,4
-3,6
Belgia
113,70
-1,4
-20,7
333,20
0,5
-0,8
174,35
3,1
-0,4
Bułgaria
171,40
-1,4
-18,3
-
-
-
153,13
1,3
6,6
Czechy
132,58
-5,7
-17,1
315,75
0,4
3,3
178,29
-1,2
-2,3
Dania
122,98
-8,8
-18,8
374,70
-0,9
-4,0
252,82
2,8
-2,3
Niemcy
132,22
-2,7
-17,3
383,06
2,1
0,7
260,00
0,0
-2,3
Estonia
141,38
-5,2
-15,5
285,16
-4,9
-8,4
-
-
-
Grecja
138,24
-23,2
-31,2
435,50
0,6
0,3
180,00
0,0
0,0
Hiszpania
125,88
-3,5
-27,5
368,17
1,2
-5,7
199,67
-1,6
-0,9
Francja
120,42
-2,3
-19,3
338,92
0,7
-12,9
164,63
4,8
-7,5
Chorwacja
145,05
-6,1
-14,4
328,72
1,4
-5,1
210,00
-1,3
-6,7
Irlandia
136,56
-5,2
-13,6
397,94
4,0
2,4
183,58
0,2
-4,0
Włochy
-
-
-
400,51
0,8
-6,7
215,00
0,3
-11,0
Cypr
217,00
0,0
14,0
-
-
-
258,32
0,0
0,5
Łotwa
125,77
-3,6
-25,2
215,96
12,5
-3,5
173,93
-0,5
2,5
Litwa
129,35
-5,4
-22,0
273,06
2,9
-1,3
148,62
-0,9
1,6
Luksemburg
128,24
-1,8
-16,3
374,42
0,7
-2,9
-
-
-
Węgry
137,14
-2,2
-14,3
231,55
-5,8
-6,1
154,91
-2,3
-7,9
Malta
224,00
-5,5
-5,5
-
-
-
222,50
0,0
0,1
Holandia
111,66
-2,1
-21,2
313,22
-1,0
-1,5
196,00
0,0
-2,4
Austria
137,78
-4,1
-13,0
385,86
0,6
2,2
190,68
-0,8
-1,6
Polska
126,20
-2,7
-20,9
309,65
1,8
-0,4
119,64
-4,1
-8,2
Portugalia
139,52
-2,9
-14,9
365,91
-0,6
-1,2
167,45
11,9
1,9
Rumunia
135,16
-6,2
-21,0
262,13
-4,6
-2,1
147,98
-4,7
-6,5
Słowenia
148,73
-3,0
-8,3
356,80
1,9
2,7
200,62
1,8
-2,1
Słowacja
141,21
-2,1
-16,6
315,69
0,8
2,1
176,06
3,8
-5,5
Finlandia
157,19
-2,1
-7,2
391,23
-0,5
-2,5
264,18
-1,0
-1,4
Szwecja
162,98
-5,9
-11,9
373,36
0,6
1,2
235,65
1,9
-1,7
Wielka Brytania
179,80
0,1
-9,1
487,42
4,6
4,5
168,61
1,1
7,8
1 EUR = 4,2797 PLN średni kurs w styczniu 2015 r. według NBP
1)
uśrednione ceny zbytu (za masę poubojową) z poszczególnych krajów z ważniejszych rynków i klas zwierząt
* http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm - dane nieostateczne (data odczytu 10 lutego 2015 r.)
** roczne zmiany cen zakupu bydła rzeźnego zostały obliczone przez analityków ARR w stosunku do cen wołowiny klasy R3
nieuwzględniającej przed 29.09.2014 r. nowej kategorii Z (młode bydło)
- brak danych
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej i NBP
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
12

Podobne dokumenty