Tablica Części Budynków

Komentarze

Transkrypt

Tablica Części Budynków
Politechnika Wroc³awska Wydzia³ Architektury Zak³ad Konstrukcji i Budownictwa Ogólnego
Materia³y pomocnicze do przedmiotu: EKONOMICZNE PODSTAWY INWESTYCJI
Tablica Czêœci Budynków
Czêœci g³ówne
Dwucyfrowy poziom podzia³u
Cel i zastosowanie
0
Wolne
1
Wolne
2
Budynek
21
22
23
24
25
26
27
28
Grunt i fundamenty
Ustrój noœny / szkielet
Œciany zewnêtrzne
Œciany wewnêtrzne
Stropy
Dach
Wyposa¿enie budynku
Schody, balkony
3
Urz¹dzenia sanitarne i wentylacyjne
31
32
33
34
35
36
37
Urz¹dzenia sanitarne
Ogrzewanie
Urz¹dzenia przeciwpo¿arowe
Gaz i sprê¿one powietrze
Ch³odzenie
Klimatyzacja
Ch³odzenie powietrza
4
Instalacje elektryczne
41
42
43
44
45
46
Instalacje podstawowe
Wysokie napiêcie
Rozdzia³ energii
Oœwietlenie
Ogrzewanie
Zasilanie
Tablica podaje podzia³ na czêœci budynków
i czêœci instalacji do systematyzowania, klasyfikacji i kodowania informacji, które dotycz¹
fizycznych czêœci budynku i otaczaj¹cego go
terenu.
Podzia³ mo¿e byæ u¿ywany do oznaczania
rysunków i projektów, przy opisie robót i w
przedmiarach oraz przy kodowaniu wszelkich
informacji dotycz¹cych inwestycji.
Cyfry, które nie s¹ u¿yte, tzw. wolne (0, 1, 8
i 9), s¹ do dyspozycji dla specjalnego zastosowania wed³ug potrzeb.
0
Wolne
1
Wolne
2
Budynek
3
Urz¹dzenia sanitarne i wentylacyjne
4
Instalacje elektryczne
5
Telekomunikacja i automatyka
6
Inne instalacje
7
Teren
8
Wolne
9
Wolne
5
Telekomunikacja i automatyka
51
52
53
54
55
56
Instalacje podstawowe
Komunikacja komputerowa
Telefon
Alarm i sygnalizacja
Urz¹dzenia audiowizualne
Automatyzacja
6
Inne instalacje
61
62
63
64
65
66
Zasilanie rezerwowe
DŸwigi
Schody ruchome, poczta pneumatyczna
Jednostki z³o¿one
Usuwanie œmieci
Przewody kominowe
7
Teren
71
72
73
74
75
76
77
Zagospodarowanie terenu
Konstrukcje
Zewnêrzne sieci sanitarne
Zewnêtrzne sieci elektryczne
Zewn. instalacje telekom. i automatyki
Drogi. Place
Park. Ogród. Zieleñ
8
Wolne
9
Wolne
Tablica Czêœci Budynków
Politechnika Wroc³awska Wydzia³ Architektury Zak³ad Konstrukcji i Budownictwa Ogólnego
Trzycyfrowy poziom podzia³u
2
Materia³y pomocnicze do przedmiotu: EKONOMICZNE PODSTAWY INWESTYCJI
Budynek
3
Urzadzenia sanitarne i wentylacyjne
4
Instalacje elektryczne
5
Telekomunikacja i automatyka
6
Inne instalacje
21 Grunt i fundamenty
25 Stropy
31 Urzadzenia sanitarne
41 Instalacje podstawowe
51 Instalacje podstawowe
61 Zasilanie rezerwowe
211
212
213
214
215
216
251
252
253
254
255
257
311
312
314
315
316
411 Uk³ad zasilania
412 Uziemienie
413 Instalacja odgromowa
511 System noœny
514 Centrala telefoniczna
62 DŸwigi
52 Komunikacja komputerowa
64 Jednostki z³o¿one
521
522
523
525
526
65 Usuwanie œmieci
Przygotowanie terenu
Wykopy
Wzmacnianie gruntu
Fundamenty
Warstwa noœna
Drena¿
22 Ustrój noœny / szkielet
221 Ramy
222 S³upy
223 Belki
23 Œciany zewnêtrzne
231
233
234
235
236
237
Konstrukcje podstawowe
Okna, drzwi
Wykoñczenie zewnêtrzne
Wykoñczenie wewnêtrzne
Otwory, kana³y, kominy
Wyposa¿enie
24 Œciany wewnêtrzne
241
243
245
246
247
Konstrukcje podstawowe
Okna, drzwi
Wykoñczenie
Otwory, kana³y, kominy
Wyposa¿enie
Konstrukcje podstawowe
P³yta na gruncie
Otwory
Pod³oga i powierzchnia
Sufit. Wykoñczenie
Wyposa¿enie
Poziomy kanalizacyjne budynku
Sieæ przewodów
Armatura
Wyposa¿enie
Izolacja
26 Dach
32 Ogrzewanie
261
263
264
265
266
267
321
324
325
326
327
328
Konstrukcje podstawowe
Œwietliki, otwory
Nadbudowa
Pokrycie
Odwodnienie
Wyposa¿enie
27 Wyposa¿enie budynku
28 Schody, balkony
281
282
283
284
287
Schody
Rampy, pochylnie
Zadaszenia
Balkony
Wyposa¿enie
Sieæ przewodów
Armatura
Wyposa¿enie
Izolacja
Wyposa¿enie wêz³ów cieplnych
Wyposa¿enie kot³owni
42 Œrednie napiêcie
421 Kabel rozdzielczy
422 Wbudowana stacja sieci
43 Rozdzia³
431
432
433
434
Kable zasilaj¹ce
Rozdzia³ g³ówny
Podrozdzia³
Sieæ zasilaj¹ca budynek
33 Urz¹dzenia przeciwpo¿arowe
332 System zraszaj¹cy
333 Urz¹dzenie gazowe / halon
334 Urz¹dzenie proszkowe
34 Gaz i sprê¿one powietrze
341
344
345
346
347
348
Sieæ przewodów
Armatura
Wyposa¿enie
Izolacja
Sieæ zasilaj¹ca urz¹dz. przemys³.
Kot³y gazowe
44 Oœwietlenie
441 Sieæ
442 Wyposa¿enie oœwietleniowe
443 Wyposa¿enie dla oœwietlenia
awaryjnego
45 Ogrzewanie
451
452
453
454
455
Sieæ
Grzejniki elektryczne
Elementy grzewcze p³askie
Przewody grzewcze
Podgrzewacze wody
35 Ch³odzenie
351
354
355
356
Sieæ przewodów
Armatura
Wyposa¿enie
Izolacja
36 Wentylacja
361
364
365
366
Sieæ kana³ów
Wyposa¿enie dla rozdzia³u powietrza
Wyposa¿enie dla uzdatniania powietrza
Izolacja
37 Ch³odzenie powietrza
371
374
375
376
Sieæ przewodów
Armatura
Wyposa¿enie
Izolacja
Sieæ przewodów
Sieæ komputerowa
Wyposa¿enie centralne
Komputery
Oprogramowanie
53 Telefon
531
532
533
534
535
Sieæ
Wyposa¿enie central telefonicznych
Wyposa¿enie koñcowe
Domofon
Interkom
63 Schody ruchome, poczta pneumatyczna
66 Przewody kominowe
7
Teren
71 Zagospodarowanie terenu
711 Zmiany terenu
712 Wzmacnianie gruntu
72 Konstrukcje
73 Zewnêtrzne sieci sanitarne
731 Zewnêtrzne sieci wodne
732 Zewnêtrzne sieci kanalizacyjne
733 Zewnêtrzne sieci cieplne
74 Zewnêtrzne sieci elektryczne
741 Zewnêtrzne sieci niskiego napiêcia
742 Zewnêtrzne sieci œredniego napiêcia
743 Zewnêtrzna stacja sieci
75 Zewn. instalacje telekom. i automat.
46 Moc
76 Drogi. Place
461 Sieæ
462 Zasilanie budynku
463 Zasilanie dla napêdów przemys³owych
77 Zieleñ

Podobne dokumenty