Nowy Regulamin programu Renova Klub

Komentarze

Transkrypt

Nowy Regulamin programu Renova Klub
REGULAMIN PROGRAMU „RENOVA KLUB”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.
Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w
programie lojalnościowym „Renova Klub” (dalej „Program”).
2.
Organizatorem Programu jest NAP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej
12, 02-823 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000171733, kapitał zakładowy 55 000 zł opłacony w całości, NIP: 1080001426,
REGON: 015584972 (dalej „Organizator”).
3.
Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 12 września 2015 r.
i będzie trwał do momentu jego zakończenia przez Organizatora.
4.
Celem Programu jest budowanie długookresowych więzi między Klientem a Galerią Renova,
pozyskiwanie nowych Klientów oraz wspieranie postaw zakupowych oraz sprzedaży.
5.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 Aplikacja – aplikacja mobilna skierowana do Uczestników Programu, za pośrednictwem
której Uczestnicy mogą m.in. dokonać rejestracji Transakcji. Aplikacja działa na urządzeniach
mobilnych (smartfony, tablety) z systemem operacyjnym Android 4.0 lub wyższym.
 Bonus – korzyść przyznawana Uczestnikowi przez Partnera Programu lub Organizatora na
zasadach określonych odrębnie przez Partnera Programu lub Organizatora , np. obniżka ceny
towaru lub usługi, przyznanie drugiego produktu lub usługi gratis. Każdorazowo forma
korzyści będzie określona przez Partnera lub Organizatora w zasadach dostępnych w Serwisie
Internetowym.

Biuro Administracji Galerii Renova – punkt na terenie Galerii Renova mieszczący się na I
piętrze Galerii Renova, czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00 (oprócz dni
świątecznych).

Czasowy Punkt Rejestracji – czasowy punkt przyjmowania przez Osobę czynną Formularzy
Rejestracyjnych na terenie Galerii Renova mieszczący się na parterze Galerii. Informacje o
godzinach otwarcia Czasowego Punktu Rejestracyjnego będą publikowane w Serwisie
Internetowym oraz na fan page Organizatora w serwisie facebook.com dostępnym pod
adresem www.facebook.com/renovagaleria.

Formularz Rejestracyjny - formularz służący rejestracji w Programie dostępny w formie
papierowej w Biurze Administracji Galerii Renova, Czasowym Punkcie Rejestracji lub w
formie elektronicznej w Serwisie Internetowym.
 Galeria Renova – galeria handlowa mieszcząca się w Warszawie, przy ul. Rembielińskiej 20
czynna od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 – 21:00, w niedzielę w godz. 10:00 – 20:00
(oprócz dni ustawowo wolnych od pracy).

Info-Kiosk – urządzenie zlokalizowane na terenie Galerii Renova służące do rejestrowania
Transakcji przy wykorzystaniu paragonów fiskalnych, o długości nie przekraczającej 20 cm.

Karta Klubu - plastikowa karta z unikatowym numerem, kodem QR oraz kodem kreskowym.
Karta Klubu wydawana przez Organizatora Uczestnikowi, który przystąpił do Programu i
przeznaczona jest do zbierania Punktów i/lub uzyskiwania Bonusów. Karta Klubu jest
własnością Organizatora.
 Katalog Nagród – katalog określający listę nagród i liczbę Punktów, które powinny być
zgromadzone na Koncie Uczestnika w celu zakupu Nagrody w cenie promocyjnej 1 zł brutto.

Konto Uczestnika - indywidualne konto Uczestnika prowadzone jest w ramach Serwisu
Internetowego, na którym zapisywane są dane Uczestnika, uzyskane przez niego Punkty z
tytułu dokonywanych i zarejestrowanych Transakcji oraz informacje o zamówionych
Nagrodach.

Nagroda - każdy produkt, świadczenie, usługa lub przywilej wyszczególniony w Katalogu
Nagród lub w innych materiałach publikowanych przez Organizatora dotyczących Programu,
którą Uczestnik może zakupić w cenie promocyjnej 1 zł brutto, po odjęciu określonej dla
danej Nagrody liczby Punktów wskazanej w Katalogu Nagród.

Osoba czynna – przedstawiciel Organizatora obecny w Czasowym Punkcie Rejestracji
przeznaczonym do obsługiwania Uczestników umocowany przez Organizatora do
dokonywania czynności prawnych.
 Partner Programu - przedsiębiorca prowadzący Placówkę Handlową, który umożliwia
Uczestnikom uzyskiwanie Bonusów związanych z nabywaniem przez Uczestników
określonych towarów i /lub usług.

Placówka Handlowa – placówka handlowa lub usługowa zlokalizowana na terenie Galerii
Renova lub poza terenem Galerii Renova biorąca udział w Programie. Aktualna lista Placówek
Handlowych biorących udział w Programie zamieszczona jest w Serwisie Internetowym.

Punkty – punkty przyznawane przez Organizatora i naliczane na Konto Uczestnika w związku
z wykonaniem przez Uczestnika Transakcji o określonej wartości i jej rejestracji.

Rejestracja w Programie – wypełnienie Formularza Rejestracyjnego za pośrednictwem
Serwisu Internetowego wraz z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu lub wypełnienie Formularza
Rejestracyjnego w formie papierowej wraz z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu oraz jego przekazanie
przedstawicielowi Organizatora w Biurze Administracji Galerii Renova lub Osobie czynnej w
Czasowym Punkcie Rejestracji wraz z okazaniem dowodu dokonania Transakcji (paragonu
fiskalnego lub faktury VAT).

Serwis Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.klub.galeriarenova.pl.

Transakcja - odpłatne nabycie przez Uczestnika w Placówce Handlowej towarów i/lub usług
potwierdzone dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W Programie
nie biorą udziału transakcje nabycia napojów alkoholowych, w tym piwa w rozumieniu
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.), wyrobów tytoniowych w
rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 ze
zm.) oraz leków w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 345).

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonująca w Galerii Renova
Transakcji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w trybie
opisanym w Regulaminie przystąpiła do Programu. Z uczestnictwa w Programie wyłączeni są:
pracownicy Organizatora, osoby pozostające z Organizatorem w stosunku zlecenia lub w
innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, członkowie rodzin
wskazanych powyżej osób oraz członkowie rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa,
przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) prowadzący Punkt Handlowych na
terenie Galerii Renova oraz ich pracownicy, tj. zarówno osoby fizyczne zatrudnione na
podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy jak również osoby fizyczne
zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej.
§ 2. Rejestracja w Programie
1.
W celu udziału w Programie Uczestnik zobowiązany jest dokonać Rejestracji w Programie.
2.
Rejestracja w Programie następuje poprzez:
a) prawidłowe
wypełnienie
Formularza
Rejestracyjnego
za
pośrednictwem
Serwisu
Internetowego wraz z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu realizacji Programu, lub
b) prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego w formie papierowej pobranego w
Czasowym Punkcie Rejestracji lub w Biurze Administracji Galerii i jego przekazanie
przedstawicielowi Organizatora w Biurze Administracji Galerii Renova lub Osobie czynnej w
Czasowym Punkcie Rejestracji wraz z okazaniem oryginalnego i czytelnego dowodu
dokonania Transakcji (paragon fiskalny lub faktura VAT).
3.
Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego obejmuje łącznie (obligatoryjnie):
a) podanie przez Uczestnika następujących prawdziwych danych:
- imienia i nazwiska,
- numeru PESEL,
- adresu zamieszkania (ulica, nr domu/nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy),
- daty imienin,
- numeru telefonu komórkowego,
- adresu e-mail,
b) akceptację Regulaminu,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji
Programu,
oraz dodatkowo (fakultatywnie)
d) wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od
Organizatora zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz na marketing bezpośredni
Organizatora przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, adres poczty
elektronicznej) i automatycznych systemów wywołujących, polegający na otrzymywaniu
informacji handlowych o wydarzeniach organizowanych w Galerii Renova, sezonowych
wyprzedażach lub promocjach u Partnerów lub w Placówkach Handlowych,
e) wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Partnerów
Programu zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz na marketing bezpośredni
Partnerów Programu przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, adres
poczty elektronicznej)
i automatycznych systemów wywołujących, polegający
na
otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Partnerów
Programu.
4.
Przez złożenie oświadczeń wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym rozumie się akceptację
Regulaminu oraz wyrażenie zgody zgodnie z treściami oświadczeń wskazanych w Formularzu
Rejestracyjnym poprzez odznaczenie odpowiednich miejsc w Formularzu Rejestracyjnym (w
przypadku Rejestracji w Programie za pośrednictwem Serwisu Internetowego) oraz akceptację
Regulaminu oraz wyrażenie zgody zgodnie z treściami oświadczeń wskazanych w Formularzu
Rejestracyjnym
poprzez złożenie
podpisu we właściwych okienkach w
Formularzu
Rejestracyjnym (w przypadku Rejestracji w Programie poprzez wypełnienie Formularza
Rejestracyjnego w formie papierowej).
5.
W terminie 3 dni po Rejestracji w Programie, zgodnie z postanowieniami ust 2 lit a) powyżej
Organizator prześle na adres e-mail Uczestnika podany przez Uczestnika w Formularzu
Rejestracyjnym potwierdzenie dokonania Rejestracji w Programie oraz informację o sposobie i
terminie odbioru Karty Klubu.
6.
Bezpośrednio po Rejestracji w Programie, zgodnie z postanowieniami ust 2 lit b) powyżej
przedstawiciel Organizatora lub Osoba czynna przekażą Uczestnikowi Kartę Klubu.
§ 3. Aktywacja Konta
1.
W terminie 5 dni po dokonaniu prawidłowej Rejestracji w Programie każdemu Uczestnikowi
zostanie założone Konto.
2.
Dla jednego Uczestnika może być prowadzone w Programie tylko jedno Konto.
3.
W celu uzyskania dostępu do Konta Uczestnik zobowiązany jest dokonać aktywacji Konta.
4.
Aktywacji Konta można dokonać poprzez Serwis Internetowy.
5.
W celu aktywacji Konta poprzez Serwis Internetowy Uczestnik zobowiązany jest wpisać w
Serwisie Internetowym numer otrzymanej Karty Klubu, numeru PESEL oraz podać login do Konta
(minimum 3 znaki), hasło do Konta (minimum 8 znaków) i adres e-mail.
6.
Po podaniu danych podczas aktywacji Konta, zgodnie z postanowieniem ust. 5 powyżej i ich
pozytywnej weryfikacji przez Organizatora, Konto zostaje aktywowane.
7.
Po aktywacji przez Uczestnika Konta, Karta Klubu, której numer podał Uczestnik zostaje
przypisana do Konta, z zastrzeżeniem, iż w przypadku korzystania przez Uczestnika z Aplikacji,
Uczestnik zobowiązany jest do przypisania Karty Klubu do Konta w danym urządzeniu mobilnym,
na którym zainstalowana jest Aplikacja poprzez wpisanie numeru Karty Klubu w danej Aplikacji.
§ 4. Przyznawanie Punktów
1.
W okresie trwania Programu z tytułu dokonywania przez Uczestnika Transakcji w Placówkach
Handlowych Uczestnik uzyskuje prawo do Punktów, których wysokość będzie uzależniona od
wartości Transakcji dokonanej przez Uczestnika wskazanej na dowodzie dokonania Transakcji
(paragon fiskalny lub faktura VAT).
2.
Punkty są przyznawane Uczestnikom odpowiednio do wartości Transakcji dokonanej w okresie
trwania Programu, przy założeniu, że za każde pełne 10 (dziesięć) złotych brutto wartości
Transakcji wskazanej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT Uczestnik uzyskuje prawo do 1
(jednego) Punktu, z zastrzeżeniem paragrafu 4 ust. 3. Kwoty wskazane na odrębnych paragonach
fiskalnych lub fakturach VAT potwierdzających dokonanie Transakcji w Placówkach Handlowych
nie sumują się ze sobą.
3.
W przypadku jednorazowych Transakcji dokonanych w okresie trwania Programu na kwotę
powyżej 1000 (tysiąc) złotych brutto Uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
4.
Warunkiem przyznania przez Organizatora Punktów jest dokonanie rejestracji Transakcji przez
Uczestnika w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania Transakcji.
5.
Uczestnik może dokonać rejestracji Transakcji w następujący sposób:
a)
w Biurze Administracji Galerii Renova, po okazaniu pracownikowi Organizatora Karty Klubu
oraz dowodu lub dowodów potwierdzających dokonanie Transakcji (paragon fiskalny lub
faktura VAT), lub
b)
w Czasowym Punkcie Rejestracji, po okazaniu Osobie czynnej w Czasowym Punkcie
Rejestracji Karty Klubu oraz dowodu lub dowodów potwierdzających dokonanie Transakcji
(paragon fiskalny lub faktura VAT), lub
c)
w Info-Kiosku poprzez sczytanie przez urządzenie kodu QR Karty Klubu a następnie włożenie
paragonu fiskalnego o długości do 20 cm w szufladkę w urządzeniu, zgodnie z instrukcją
umieszczoną na urządzeniu, z zastrzeżeniem, że paragony powinny być wkładane w
szufladkę urządzenia pojedynczo, ponieważ włożenie kilku paragonów jednocześnie może
spowodować, że skan paragonów będzie nieczytelny, a co za tym idzie, punkty nie zostaną
naliczone, lub
d)
poprzez Serwis Internetowy po zalogowaniu się Uczestnika na swoje Konto w Programie, tj.
po podaniu loginu oraz hasła do Konta określonych przez Uczestnika. Uczestnik może
dokonać rejestracji Transakcji poprzez Serwis Internetowy po odebraniu w Biurze
Administracji Galerii Renova lub Czasowym Punkcie Rejestracji naklejki lub naklejek z
kodami potwierdzających dokonanie Transakcji (Pracownik Organizatora lub Osoba czynna
w Czasowym Punkcie Rejestracji naklei naklejkę lub naklejki z kodami potwierdzające
dokonanie Transakcji na okazane paragony fiskalne lub faktury VAT. W celu rejestracji
Transakcji Uczestnik musi zalogować się na swoje Konto w Programie, wpisać datę lub daty
dokonania Transakcji, wartość lub wartości Transakcji oraz numer lub numery z naklejki z
kodem naklejonej lub naklejonych na paragon fiskalny lub fakturę VAT), lub
e)
poprzez Aplikację po zalogowaniu się Uczestnika na swoje Konto w Programie, tj. wpisaniu
numeru Karty Klubu Uczestnika (przy pierwszym skorzystaniu z Aplikacji na urządzeniu
mobilnym) , Uczestnik może dokonać rejestracji Transakcji poprzez Aplikację po odebraniu
w Biurze Administracji Galerii Renova lub Czasowym Punkcie Rejestracji naklejki lub
naklejek z kodami potwierdzających dokonanie Transakcji (Pracownik Organizatora lub
Osoba czynna w Czasowym Punkcie Rejestracji naklei naklejkę lub naklejki z kodem
potwierdzające dokonanie Transakcji na okazane paragony fiskalne lub faktury VAT. W celu
rejestracji Transakcji Uczestnik musi sczytać kod z naklejki lub naklejek naklejonych na
paragon fiskalny lub fakturę VAT za pomocą kamery w urządzeniu mobilnym następnie
wpisać wartość lub wartości Transakcji oraz datę lub daty dokonania Transakcji i zatwierdzić
rejestrację Transakcji przyciskiem „Wyślij” na ekranie urządzenia mobilnego.
6.
Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 4 ust. 4 Regulaminu Uczestnik uprawniony jest do
rejestracji podczas trwania Programu dowolnej liczby Transakcji, z zastrzeżeniem, iż z danego,
jednego dnia trwania Programu, podczas którego dokonał Transakcji, Uczestnik może
zarejestrować nie więcej niż 6 (sześć) Transakcji, bez względu na liczbę dokonanych tego dnia
Transakcji.
7.
Daną jedną Transakcję można zarejestrować wyłącznie jeden raz.
8.
W przypadku gdy, Uczestnik dokonał rejestracji Transakcji, zgodnie z Regulaminem, w tym w
szczególności gdy dane okazane lub podane podczas rejestracji Transakcji są prawidłowe
Organizator przyzna Uczestnikowi Punkty, które będą widoczne na Koncie Uczestnika w terminie
do 3 (trzy) dni roboczych po dokonaniu przez Uczestnika rejestracji Transakcji.
9.
Uczestnik może sprawdzić liczbę przyznanych Punktów poprzez Serwis Internetowy lub
Aplikację, po zalogowaniu się na swoje Konto.
10. Organizator ma prawo usunąć z Konta Uczestnika Punkty przyznane z tytułu rejestracji
Transakcji, w sytuacji gdy Uczestnik odstąpi od umowy z Placówką Handlową w okresie miesiąca
od dnia dokonania Transakcji, którą zarejestrował w Programie i która była podstawą przyznania
Punktów.
11. Organizator ma również prawo usunąć z Konta Uczestnika Punkty przyznane z tytułu rejestracji
Transakcji, których Uczestnik nie dokonał lub które dokonane zostały przez osoby trzecie. W
takim przypadku Organizatorowi przysługuje również prawo do wykluczenia Uczestnika z
Programu zgodnie z zapisami § 11 ust. 5 Regulaminu.
12. Punktów przyznanych w trakcie trwania Programu różnym Uczestnikom nie można łączyć,
przekazywać, ani wymieniać na środki pieniężne.
13. Nie jest możliwe łączenie Kont ani przenoszenie Punktów z jednego Konta na inne.
14. W przypadku zniszczenia lub utraty Karty Klubu, Punkty naliczone na Konto zachowują swoją
ważność, a Uczestnik ma prawo do otrzymania nowej Karty Klubu z nowym numerem i QR
kodem, w Biurze Administracji Galerii Renova.
§ 5. Punkty dodatkowe
1.
W okresie trwania Programu niezależnie od Punktów Uczestnik ma prawo do uzyskania Punktów
dodatkowych (dalej „Punkty dodatkowe”).
2.
Warunki naliczania Punktów dodatkowych, w tym ich wysokość oraz zasady ich naliczania będą
określone w osobnych regulaminach publikowanych w Serwisie Internetowym.
§ 6. Bonusy
1.
Po rejestracji w Programie i otrzymaniu Karty Klubu, Uczestnicy Programu mogą na warunkach
określonych w oddzielnych zasadach uzyskiwać Bonusy.
2.
Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej dla Uczestników Programu mogą być
przeprowadzane specjalne akcje związane z datą imienin oraz urodzin Uczestników w ramach,
których na warunkach określonych w oddzielnych zasadach Uczestnicy uprawnieni będą do
uzyskania Bonusów.
3.
Każdorazowo zasady uzyskiwania Bonusów będą publikowane w Serwisie Internetowym.
§ 7. Nagrody w Programie
1.
Po zebraniu przez Uczestnika określonej w Katalogu Nagród liczby Punktów, Uczestnik ma prawo
do dokonania zakupu danej Nagrody w cenie promocyjnej 1 zł brutto i po odjęciu z Konta liczby
Punktów wskazanej w Katalogu Nagród.
2.
Katalog Nagród jest dostępny w Serwisie Internetowym. Katalog Nagród zawiera określoną
liczbę Nagród wraz z ich opisem, odpowiadającą im wartość podaną w Punktach oraz wskazanie
ceny promocyjnej Nagrody.
3.
Pula Nagród jest ograniczona w liczbie oraz czasie ich dostępności.
4.
Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej Katalog Nagród jest ważny przez 180 (sto osiemdziesiąt) dni od
jego ogłoszenia i opublikowania w Serwisie Internetowym lub do wyczerpania puli Nagród. Po
tym okresie Organizator dokona aktualizacji Katalogu Nagród, a wszelkie zmiany będą widoczne
w Serwisie Internetowym.
5.
Uczestnik może zamówić Nagrodę po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie Internetowym.
Po złożeniu przez Uczestnika zamówienia na Nagrodę nie jest możliwa jej zamiana na inną.
6.
Po dokonaniu przez Uczestnika wyboru Nagrody i po potwierdzeniu Uczestnikowi jej
dostępności przez Organizatora drogą mailową, przypisana dla danej Nagrody liczba Punktów
zostanie odjęta z Konta Uczestnika, a Uczestnik po dokonaniu zamówienia Nagrody będzie mógł
dokonać jej zakupu w cenie promocyjnej 1 zł brutto w Biurze Administracji Galerii Renova po
upływie co najmniej 5 (pięciu) dni roboczych po dokonaniu wyboru Nagrody i potwierdzeniu jej
dostępności przez Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest ustalić z Organizatorem
telefonicznie dzwoniąc na numer 22 743 00 23 lub e-mailowo przesyłając e-maila na adres
[email protected] dzień, w którym dokona w Biurze Administracji Galerii Renova zakupu
Nagrody w cenie promocyjnej 1 zł brutto.
7.
Przy zakupie Nagrody w cenie promocyjnej 1 zł brutto Uczestnik zobowiązany jest do okazania
dokumentu tożsamości.
8.
W przypadku nie dokonania zakupu Nagrody w terminie 30 dni od dnia po dokonaniu wyboru
Nagrody przez Uczestnika i potwierdzeniu jej dostępności przez Organizatora, zamówienie
Nagrody zostaje anulowane, a liczba Punktów odjęta z Konta przy zamówieniu Nagrody zostanie
zwrócona na Konto Uczestnika.
9.
Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania sprzedaży Nagrody do czasu okazania przez
Uczestnika dokumentów, potwierdzających dokonanie Transakcji, za które zostały przyznane
Punkty, jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że Transakcje odbyły się niezgodnie z
Regulaminem lub też zostały dokonane przez inną osobę.
10. Punkty odejmowane są z Konta są zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie, tj. Punkty
uzyskane przez Uczestnika wcześniej, odejmowane są w pierwszej kolejności.
§ 8. Ważność Punktów i Karty Klubu
1.
Punkty wygasają po upływie 2 lat od dnia ich naliczenia na Koncie Uczestnika w Programie, jeśli
nie zostały w tym czasie odjęte z Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu, ponadto
niewykorzystane Punkty wygasają również w przypadku nie dokonania przez Uczestnika żadnej
rejestracji Transakcji w okresie każdych kolejnych 12 miesięcy następujących po dniu Rejestracji
w Programie.
2.
Punkty nie wykorzystane przez Uczestnika w okresie wskazanym w ust. 1 powyżej nie podlegają
zamianie na środki pieniężne, jak też nie rodzą żadnych zobowiązań Organizatora Programu.
3.
Organizator ma prawo do unieważnienia Karty Klubu w przypadku nie dokonania przez
Uczestnika rejestracji żadnej Transakcji w terminie 12 miesięcy od dnia wydania Uczestnikowi
Karty Klubu bądź od dnia dokonania rejestracji ostatniej Transakcji. O unieważnieniu Karty Klubu
Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora poprzez przesłanie wiadomości e-mail na
adres podany w Formularzu Rejestracyjnym lub telefonicznie na numer podany przez Uczestnika
w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku unieważnienia Karty Klubu, Uczestnik zostaje
wykluczony z Programu a Punkty naliczone na Koncie Uczestnika zostają anulowane.
§ 9. Reklamacje
1.
O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Uczestnicy powinni poinformować
Organizatora.
2.
Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z realizacją Programu podczas trwania
Programu lub w terminie 14 dni po zakończeniu Programu pisemnie na adres Organizatora
Galeria Renova, ul. Rembielińska 20, 03-352 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Program” lub
też za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie Internetowym.
3.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika wraz ze wskazaniem i
dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz żądaniem Uczestnika. W przypadku gdy,
reklamacja dotyczy nie naliczenia lub nieprawidłowego naliczenia Punktów, Uczestnik
zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi dowodów potwierdzających dokonaną
Transakcję (paragon fiskalny lub faktura VAT) na podstawie których zostały nie zostały naliczone
lub zostały nieprawidłowo naliczone Uczestnikowi Punkty na Konto.
4.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich
otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego
Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 7 dni
roboczych od dnia jej rozpatrzenia poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany
w Formularzu Rejestracyjnym.
§ 10. Dane osobowe
1.
Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn.zm.) jest
NAP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 12.
2.
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Programu.
3.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.
4.
Organizator jest uprawniony do wysyłania Uczestnikom za pomocą poczty e-mail informacji
dotyczących uczestnictwa w Programie.
5.
Uczestnik ma prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania
usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika traktowane jest jako
równoznaczne z rezygnacją z udziału Programu.
6.
Uczestnik może w dowolnym momencie, po zalogowaniu się na swoim Koncie w Programie
dokonać zmian danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.
7.
Uczestnicy Programu, celem zapewnienia należytego poziomu ochrony dotyczących ich danych
osobowych, są zobowiązani do zachowania odpowiedniego poziomu ostrożności i uwagi, przy
posługiwaniu się danymi dostępowymi, udzielonymi im przez Organizatora Programu, a
służącymi do kontaktowania się z nim za pomocą łącz teleinformatycznych oraz używanymi do
uzyskiwania za pomocą tych łącz informacji dotyczących przebiegu Programu.
8.
Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu ProfitCard Sp. z
o.o. z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Katowickiej 157.
§ 11. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie, wykluczenie z Programu
1.
Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie.
2.
O rezygnacji z udziału w Programie Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora i
przesłać na adres Galeria Renova, ul. Rembielińska 20, 03-352 Warszawa pisemne oświadczenie
o rezygnacji lub złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji w Biurze Administracji Galerii Renova
lub w Czasowym Punkcie Rejestracji.
3.
W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, Uczestnik pod warunkiem posiadania na Koncie
odpowiedniej liczby Punktów, może dokonać zamiany Punktów na Nagrody w terminie 30 dni od
dnia złożenia rezygnacji z udziału w Programie.
4.
Po upływie 30 dni od dnia złożenia rezygnacji, Uczestnik traci prawo do Punktów naliczonych na
Koncie oraz traci dostęp do Konta.
5.
Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu na każdym jego etapie, w przypadku
nie przestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w tym w szczególności w
przypadku rejestracji przez Uczestnika Transakcji, których nie wykonał lub które dokonane
zostały przez osoby trzecie.
6.
W przypadku jeżeli dokona Rejestracji w Programie osoba, która zgodnie z Regulaminem nie
może być Uczestnikiem, a Organizator utworzy dla takiej osoby Konto Uczestnika, to
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia takiej osoby z Programu na każdym jego etapie.
7.
O wykluczeniu Uczestnika z Programu Organizator poinformuje Uczestnika przesyłając
wiadomość e-mail na adres podany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym.
8.
Wykluczenie z Programu następuje ze skutkiem natychmiastowym, co oznacza że w przypadku
wykluczenia Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Punktów naliczonych na Koncie oraz traci
dostęp do Konta.
§ 12. Zmiana Regulaminu
1.
Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż zmiana Regulaminu nie może
naruszać praw nabytych przez Uczestników do chwili zmiany Regulaminu Programu.
2.
Informacja o zmianie Regulaminie zostanie zamieszczona w Serwisie Internetowym, na stronie
www.galeriarenova.pl, na fan page Organizatora w serwisie facebook.com dostępnym pod
adresem www.facebook.com/renovagaleria oraz zostanie przesłana do Uczestników za
pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika w
Formularzu Rejestracyjnym, nie później niż na 30 dni przed zmianą Regulaminu.
3.
W przypadku gdy Uczestnik nie akceptuje zmian Regulaminu, ma prawo do rezygnacji z udziału
w Programie.
§ 13. Zakończenie Programu.
1.
Zakończenie Programu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników do chwili
zakończenia Programu.
2.
Informacja o zakończeniu Programu zostanie zamieszczona w Serwisie Internetowym, na stronie
www.galeriarenova.pl, na fan page Organizatora w serwisie facebook.com dostępnym pod
adresem www.facebook.com/renovagaleria oraz zostanie przesłana do Uczestników Programu
za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika w
Formularzu Rejestracyjnym, nie później niż na 30 dni przed zakończeniem Programu.
3.
W przypadku zakończenia Programu, Uczestnik, pod warunkiem posiadania na Koncie
odpowiedniej liczby Punktów, może zamówić Nagrodę lub Nagrody, w terminie do 30 dni od
dnia zakończenia Programu.
4.
Informacja o zakończeniu Programu nie wstrzymuje możliwości uzyskiwania Punktów do czasu
zakończenia Programu.
§ 14. Postanowienia końcowe
Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Regulaminu Programu właściwe jest prawo
polskie.

Podobne dokumenty