Projekt wykonawczy kable optyczne

Komentarze

Transkrypt

Projekt wykonawczy kable optyczne
-2-
SPIS TREŚCI
1. Część ogólna ................................................................................................................... str.3
1.2. Podstawa opracowania .................................................................................................str.3
1.3. Przedmiot projektu . .....................................................................................................str.3
1.4. Zakres rzeczowy projektu.............................................................................................str.3
2. Zagadnienia teletransmisyjne i część technologiczna ................................................str.3
2.1. Typy i profile kabli ......................................................................................................str.3
2.2. Parametry kabla ............................................................................................................str.4
3. Zagadnienia trasowe .....................................................................................................str.4
3.1. Przebieg trasowy ..........................................................................................................str.4
str.5
3.2. Zabezpieczenie kabla światłowodowego
3.3. Oznakowanie linii
str.5
3.4. Pomiary
str.5
3.5. Budowa kanalizacji wtórnej
str.5
4. Zalecenia dla Wykonawcy
str.6
5. Warunki techniczne i normy
str.7
6. Przedmiar robót
str.8
7. Zestawienia
7.1. Wykaz osprzętu optycznego i podstawowych materiałów
str.8
7.2. Tabela 1 zestawienie odcinków kabla OTK 104/12
str.9
7.3. Tabela 2 zestawienie odcinków kabla OTK 105a/8
str.10
7.4. Tabela 3 zestawienie odcinków kabla OKO 03045/48
str.11
7.5. Tabela 3 zestawienie odcinków kabla OKD 450 48J/8
str.12
8. Załączniki
8.1. Uprawnienia projektanta
str.13
8.2. Warunki techniczne
str.14÷15
8.3. Plan przebiegu kabli do przebudowy
str.16
9. Spis rysunków
9.1. Przebudowa kabla światłowodowego OTK 104/12 rys. nr 1 (ark.1÷8)
str.17
9.2. Schemat optyczny kabla OTK 104/12 rys. nr 2
str.18
9.3. Schemat blokowy kabla OTK 104/12 rys. nr 3
str.19
9.4. Przebudowa kabla światłowodowego OTK 105a/8 rys. nr 4 (ark.1÷9)
str.20
9.5. Schemat optyczny kabla OTK 105a/8 rys. nr 5
str.21
9.6. Schemat blokowy kabla OTK 105a/8 rys. nr 6
str.22
9.7. Przebudowa kabla światłowodowego OKO 03045/48 rys. nr 7 (ark.1÷10)
str.23
9.8. Schemat optyczny kabla OKO 03045/48 rys. nr 8
str.24
9.9. Schemat blokowy kabla OKO 03045/48 rys. nr 9
str.25
9.9.1. Przebudowa kabla światłowodowego OKD 450 48J/8 rys. nr 10 (ark.1÷10)
str.26
9.9.2. Schemat optyczny kabla OKD 450 48J/8 rys. nr 11 rys. nr 11
str.27
9.9.3. Schemat blokowy kabla OKD 450 48J/8 rys. nr 12 rys. nr 12
str.28
9.9.4. Zagospodarowanie kabla OTK 104/12
rys. nr 13
str.29
9.9.5. Zagospodarowanie kabla OTK 105a/8
rys. nr 14
str.30
9.9.6. Zagospodarowanie kabla OKO 03045/48 rys. nr 15
str.31
9.9.7. Zagospodarowanie kabla OKD 450 48J/8 rys. nr 16
str.32
rys. nr 17
str.33
9.9.8. Konfiguracja pętli CT Ząbkowska
9.9.9. Oznaczenia
rys. nr 18
str.34
-3-
1. Część ogólna
1.1. Inwestor
• Starostwo Powiatu Wołomińskiego ul. Prądzyńskiego 3 02 - 500 Wołomin
1.2. Podstawa opracowania
• Zlecenie Starostwa Powiatu Wołomińskiego
• Warunki Techniczne wydane przez TP.S.A. Region Centralny Pion Sieci
Warszawa.
• Mapa do celów projektowych w skali 1:500
• Uzgodnienia
1.3. Przedmiot projektu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kabli światłowodowych
OTK 104/12, OTK 105a/8, OKO 03045/48 oraz OKD 450 48J/8 w kanalizacji wtórnej Ø
32/2,9 kolidujących z projektowaną przebudową kanalizacji pierwotnej związanej z
projektowaną przebudową drogi powiatowej nr 4366W na odcinku Marki – Kobyłka.
1.4. Zakres rzeczowy projektu
Przebudowa kabla światłowodowego Z-XOTKt OTK 104/12 (1x12J)
- dł. trasowa
m
- dł. Instalacyjna
m
- dł. optyczna
m
1858,0
2103,5
2188,0
Przebudowa kabla światłowodowego Z-XOTKt OTK 105a/8 (1x8J)
- dł. trasowa
m
- dł. instalacyjna
m
- dł. optyczna
m
2063,5
2344,5
2438,5
Przebudowa kabla światłowodowego Z-XOTKtd OKO 03045/48 (5x8J+1x8J)
- dł. trasowa
m
2093,0
- dł. instalacyjna
m
2261,0
- dł. optyczna
m
2352,0
Przebudowa kabla światłowodowego Z-XOTKtd OKD 450 48J/8 (8x6J)
- dł. trasowa
m
2022,0
- dł. instalacyjna
m
2240,0
- dł. optyczna
m
2330,0
-42. Zagadnienia teletransmisyjne
2.1. Typy i profile kabli
•
Do przebudowy linii zostaną uŜyty kable optotelekomunikacyjne 8- tubowy
z włóknami uniwersalnymi o oznaczeniu fabrycznym typu Z-XOTKtd 48J
( 7x6J+1x6J), 6- tubowy z włóknami uniwersalnymi Z-XOTKtd 48J ( 5x8J+1x8J)
oraz Z-XOTKtd 1x12J i Z-XOTKtd 1x8J.
Przedstawione wyŜej kabel posiada następujące cech:
- w rdzeniu element dielektryczny centralny
- w warstwie: 8 tub luźnych z Ŝelem o własnościach tiskotropowych, zawierających
po 6 włókien jednomodowych,
- w warstwie: 6 tub luźnych z Ŝelem o własnościach tiskotropowych, zawierających
po 6 włókien jednomodowych,
- w warstwie: 12 włókien jednomodowych
- w warstwie: 8 włókien jednomodowych
- obwój ośrodka taśmą wodnoblokującą
- powłoka zewnętrzna RHDPE
W kablu Z-XOTKtd OKO 03045/48 (5x8J+1x8J) tym pierwsze 5 tub zawiera
włókna jednomodowe typu SMF 1528 spełniające wymagania ITU – T G.652,
natomiast ostatnia – 6-a tuba zawiera włókna jednomodowe z przesuniętą dyspersją
typu LEAF spełniające wymagania ITU-TG. 655.
W kablu Z-XOTKtd OKD 450 48J/8 (8x6J) tym pierwsze 7 tub zawiera włókna
jednomodowe typu SMF 1528 spełniające wymagania ITU – T G.652, natomiast
ostatnia – 8-a tuba zawiera włókna jednomodowe z przesuniętą dyspersją typu LEAF
spełniające wymagania ITU-TG. 655.
Kabel Z-XOTKtd OTK 104/12 (1x12J) zawiera 12 włókien.
Kabel Z-XOTKtd OTK 105a/8 (1x8J)zawiera 8 włókien.
2.2. Parametry kabla.
Parametry te zostały określone poniŜej:
• tłumienność jednostkowa włókien nie powinna być większa niŜ:
0,40 dB/km dla fali o długości 1310 nm
0,25 dB/km dla fali o długości 1550 nm
• dyspersja jednostkowa włókien nie powinna przekraczać:
3,5 ps/nm x km dla fali o długości 1310 nm
20,0 ps/nm x km dla fali o długości 1550 nm
• średnica pola modów - 9 µm ± 10%
3. Zagadnienia trasowe
3.1. Przebieg trasowy
Do budowy naleŜy zastosować kable o 8,12 i 48 włóknach i odcinkach instalacyjnych
wynikłych z istniejących złączy. Kabel będzie budowany w ist. kanalizacji. W punktach
pośrednich naleŜy dodatkowo umieszczać w studniach kablowych zapasy technologiczne
po około 30,0m.. MontaŜ złączy będzie wykonywany bezpośrednio przy studniach
-5kablowych. Na doprowadzenie kabla do stanowiska montaŜowego i na ewentualne odpady
wskutek uszkodzeń końcówek ciągłych przewidziano na kaŜdym odcinku instalacyjnym
zapasy kabla po około 10,0m. W przypadku wprowadzenia kabla do skrzyń kablowych,
naleŜy rozróŜnić kierunki linii owijając samoklejącą taśmą rury RHDPE lub kabel np.:
niebieską - kabel wprowadzony od strony centrali,
czerwoną – kabel wprowadzony od drugiej strony.
Kable naleŜy zaciągać w rurach RHDPE 32/2,9 mm z wewnętrzną powierzchnią o
obniŜonym współczynniku tarcia. Poszczególne odcinki rur będą łączone, złączkami
hermetycznymi ZRs32/2,9.Rury budować zgodnie z rysunkiem trasowym nr 1. Kabel
wciągać pneumatycznie przy wspomaganiu mechanicznym nie przekraczając dopuszczalnej
siły ciągu 1000N(ok. 100kG). Wspomaganie naleŜy stosować w miejscach łączenia rur,
którego siła ciągu nie powinna przekraczać w jednym punkcie 300N (ok.30kG). Przy
zaciągnięciu kabla do rur RHDPE na końcach odcinków instalacyjnych pozostawić po 5,0m
zapasu kabla, przewidzianego na doprowadzenie do punktu montaŜowego oraz „ściany”
pozostające przy montaŜu złączy i wskutek ewentualnych uszkodzeń końcówek kabla.
Kable będą przebudowywane na odcinkach:
Z-XOTKt OTK 104/12 (1x12J) w relacji CA Marki – CA Zielonka na odcinku: od
istniejącego złącza przelotowego ZP-2 w studni kablowej przy ul. Fabrycznej 95A(studnia
kablowa nr 1) – ZP-3 ul. Marecka 21(studnia kablowa nr 36 );
Z-XOTKt OTK 105a/8 (1x8J) w relacji: CA Zielonka – CA Kobyłka na odcinku: ZP 1
(znajdujące się w pomieszczeniu kablowni CA Zielonka) – ZD-2 ( studnia kablowa nr 64
znajdująca się 233,5m od ul. Szerokiej przy parkingu nad glinkami).
Z-XOTKtd OKO 03045/48 (5x8J+1x8J) w relacji : Ca Zielonka – CA Kobyłka
wybudowany w ramach sieci SDH w WSN na odcinku: ZD-1 (studnia kablowa nr 42 przy
bloku mieszkalnym nr 2 przy ul. Wolności w Zielonce) – ZD-2 ( studnia kablowa nr 81
przy szafce kablowej 6A usytuowanej na skrzyŜowaniu ul. Szerokiej z ul. Malinową w
Kobyłce).
Z-XOTKtd OKD 450 - OTK 48a w relacji CW Anin – CT Wołomin na odcinku: ZD-9
(studnia kablowa nr 29 przy bloku mieszkalnym nr 16 przy ul. Wolności w Zielonce) – ZD10 ( studnia kablowa nr 76 przy ul. Szerokiej 36 w Kobyłce).
Wszystkie złącza na kablach do przebudowy znajdują się w istniejących studniach
teletechnicznych typ SK-6.
Ze względów eksploatacyjnych podjęto decyzję iŜ kable będą przebudowywane od
istniejących do istniejących złącz.
3.2. Zabezpieczenie kabla światłowodowego
Ze względu na zastosowanie kabla dielektrycznego nie jest wymagana ochrona
tak przed korozją jak i przed oddziaływaniami linii i stacji elektroenergetycznych oraz
skutkami wyładowań atmosferycznych.
3.3. Oznakowanie linii
•
Zgodnie z normą ZN-96 TPSA-002 kabel naleŜy oznakować na całej trasie
w następujący sposób:
we wszystkich studniach kablowych do rury kanalizacji wtórnej przymocować:
• po dwie przewieszki identyfikacyjne zawierające następujące dane:
- lewy górny róg
- napis
„TP.SA”
- prawy górny róg
- napis
nazwa wykonawcy
- na środku
- napis
nr eksploatacyjny
-6„UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY”
Na nowych ciągach powtórzyć numery eksploatacyjne kabli.
3.4. Pomiary
Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych i montaŜowych oraz w trakcie budowy
naleŜy prowadzić badania i pomiary zgodnie z normą ZN-96/TPSA.
Na zmontowanym odcinku linii naleŜy wykonać pomiary:
a/ właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną dla fal
1310 nm i 1550 nm
b/ tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną dla warunków jak w p. a/
c/ reflektancji optycznych złączy rozłączalnych
Wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w odrębnym dokumencie załączonym do
dokumentacji powykonawczej linii.
3.5. Budowa kanalizacji wtórnej
Dla potrzeb przebudowy kabli światłowodowych naleŜy wybudować kanalizację wtórną
z rur RHDPE 32/2,9:
• RHDPE 32/2,9 czarna
m
8036,5
W studni kablowej rura kanalizacji wtórnej powinna być przymocowana
do ścian lub sufitu za pomocą metalowych ocynkowanych obejm.
Rury RHDPE 32/2,9 naleŜy łączyć za pomocą złączek hermetycznych
ZRs32. Otwory wlotowe, zarówno wolne jak i zajęte oraz przestrzenie między
rurami kanalizacji pierwotnej i wtórnej naleŜy dokładnie uszczelnić.
4. Zalecenia dla wykonawcy
1.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy szczegółowo zapoznać się
z usytuowaniem urządzeń podziemnych, wykazanych na zatwierdzonym przez ZUD
podkładzie geodezyjnym oraz zaleceniami protokółu ZUD.
2.
W czasie prowadzenia robót ziemnych naleŜy zachować ostroŜność ze względu
na moŜliwość napotkania niewskazanych urządzeń podziemnych.
3.
Szczególną uwagę naleŜy zwracać przy zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z
kablami energetycznymi i prowadzić te prace pod nadzorem STOEN.
4.
Na skrzyŜowaniach z kanalizacją telefoniczną kable energetyczne
zabezpieczać dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT 110PS lub 160PS.
5.
Wszystkie otwory kanalizacji w piwnicach budynku i w studniach przed
budynkami powinny być uszczelnione przed przenikaniem gazu, zgodnie z wymogami
normy ZN-95/TP-S.A.-021/T.
6.
Wszystkie studnie kablowe, z których wykonane jest wprowadzenie kabla lub
rur kanalizacji do budynków, powinny być wyposaŜone w pokrywy z wywietrznikami.
7.
W przypadku zbliŜeń i skrzyŜowań z gazociągami, prace naleŜy wykonywać
zgodnie z normą ZN-95/TP-S.A.-004/T.
8.
W rejonie zbliŜeń i skrzyŜowań z gazociągami studnie kablowe powinny mieć
budowę monolityczną. Dopuszcza się budowę studni z małej liczby elementów
prefabrykowanych przy zachowaniu szczególnej uwagi podczas uszczelniania miejsca
ich połączeń. Wszystkie otwory w ścianach studni po wprowadzeniu rur kanalizacji
-7kablowej i zamocowaniu urządzeń wsporczych powinny być dokładnie wypełnione
zaprawą cementową, a powierzchnie zewnętrzne uszczelnień dokładnie wygładzone.
Studnie kablowe, budowane w zbliŜeniach i przy skrzyŜowaniach z gazociągami
powinny mieć ściany od wewnątrz pokryte zaprawą cementową, a od zewnątrz
ścianę od strony gazociągu naleŜy pokryć zaprawą cementową i dwukrotnie
warstwą asfaltu. Wszystkie otwory kanalizacji powinny być uszczelnione w
sposób zabezpieczający przed swobodnym przenikaniem gazu w następujących
przypadkach:
przy skrzyŜowaniu kanalizacji kablowej z gazociągiem
W studniach kablowych najbliŜszych skrzyŜowań od strony skrzyŜowania
przy zbliŜeniach kanalizacji z gazociągiem we wszystkich studniach kablowych
włącznie ze studniami usytuowanymi bezpośrednio poza obydwoma końcami odcinka
zbliŜenia.
9.
Zgodnie z ZN-95/TP-S.A.-022/T naleŜy stosować tabliczki oznaczeniowe.
10.
Dla dokładnej lokalizacji podziemnych urządzeń komunalnych (najczęściej
przy niepewnym połoŜeniu) naleŜy wykonać przekopy kontrolne.
11.
W czasie wykonywania robót naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów
BHP.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 20.02.1975 r. (Dz. U. Nr 8/75 poz. 47) inwestor jest zobowiązany zlecić
uprawnionemu geodecie sporządzenie powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych.
5. Warunki techniczne i normy
W trakcie budowy linii naleŜy przestrzegać ustaleń i zaleceń zawartych w normach,
przepisach szczegółowych i katalogach dotyczących budownictwa linii
światłowodowych oraz jakości stosowanych do tego celu materiałów i osprzętu:
Normy Zakładowe ZN-96/TP S.A. –002, - 004, - 005, -006, -007, - 008, - 009, -010, 011, –012, - 013, - 014, -015, -016, - 017, - 018, -019, -020, –021, - 022, - 023, -024, 025, - 026, i ZN93/TP S.A. -001
PN-91/T-06700
Zarządzenie Ministra Łączności z dn. 2.09.1997 w sprawie warunków jakim powinny
odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania
płynów lub gazów w razie skrzyŜowania się lub zbliŜenia (M. P. nr 59 z 1997 r.,
poz.567)
Zarządzenie Ministra Łączności z dn. 12.03.1992 w sprawie warunków budowy linii
telekomunikacyjnych wzdłuŜ dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliŜu
lotnisk i w miejscowościach, a takŜe ustalenia warunków, jakim te linie powinny
odpowiadać (M. P. nr 13 z 1992 r., poz.95).
Zarządzenie Ministra Łączności z dn. 19.06.1995 zmieniające zarządzenie
wymienione wyŜej(M. P. nr 32 z 1995 r., poz.373)
Zarządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych
z dn. 5.10.1987 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach publicznych (M. P. nr
31 z 1987 r., poz.240)
Zarządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych
z dn. 6.06.1990 r zmieniające zarządzenie wymienione wyŜej (M. P. nr 24 z 1990 r.,
poz.184)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2005.
-8-
6. Przedmiar robót
1. Budowa rurociągu kablowego RHDPE 32/2,9
2. Wciąganie kabla światłowodowego Z- XOTKtd
do kanalizacji
3. MontaŜ mufy FOSC 400B4 S 24
4. MontaŜ mufy FIST GCO2 BC6
5. Spajanie włókien światłowodowych
6. MontaŜ stelaŜy zapasu SZ2
7. Mocowanie uchwytów do ścian lub kopuł studni
8. Mocowanie przywieszek identyfikacyjnych
9. Pomiary reflektometryczne z kabla mierzony 1 światłowód
10. Pomiary reflektomet. z kabla mierzony kaŜdy następny światłowód
11. Pomiary reflektometryczne pomiary końcowe 1 światłowód
12. Pomiary reflektomet. pomiary końcowe kaŜdy następny światłowód
13. Pomiary tłumienności optycznej mierzony 1 światłowód
14. Pomiary tłumienności optycznej kaŜdy następny światłowód
15. Pomiar tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek
16. Pomiar tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek
kaŜdy następny światłowód
m
8036,5
m
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
odc.
odc.
odc.
odc.
odc.
odc.
odc.
9012,0
4
4
232
24
320
640
16
448
4
112
4
112
4
odc.
112
m.
m.
m.
m.
m.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt
szt.
szt.
szt.
szt.
m.
szt.
8036,5
2344,5
2103,5
2261,0
2240,0
232
24
4
4
4
4
4
4
4
4
320
92
150,0
320
7. Zestawienia
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Rura RHDPE 32/2,9
Kabel Z- XOTKt 8J
Kabel Z- XOTKt 12J
Kabel Z- XOTKtd 48J(6x8J)
Kabel Z- XOTKtd 48J(8x6J)
Osłonka spoiny spawów
StelaŜ zapasu SZ-2
Mufa FOSC 400 B4 S 24
Uszczelniacz FOSC 2NT
Mocowanie FOSC UNIMOUNT-W
Mufa FIST GCO2 BC6
Mocowanie FIST MOBRA 4 – FIX
FIST SOSA 2 -4SE-S
FIST GCO2 OSK LTS
FIST GCO2 RSK LTS
Uchwyt hydrauliczny fi 32
Złączki skręcane PE 32
Rura bezhalogenowa fi 28
Opaski ostrzegawcze
-920.
21.
22.
23.
Przywieszki identyfikacyjne
Uszczelki końcowe rur HDPE
Zaprawa uszczelniająca Hilti
TDUX 100
szt.
szt.
kpl.
szt.
Opracował
Jerzy Lewczyński
640
50
2
2

Podobne dokumenty