5. Arch.+

Komentarze

Transkrypt

5. Arch.+
5.
Arch.+
biuro projektowe Bernadeta Bleschke
ADRES: UL.ARKOŃSKA 46/10, 71-470 SZCZECIN,
TELEFON: KOM. 0601 05 45 31
E-MAIL: [email protected]
NIP:851-180-95-57
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
TEMAT: BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ NA TRASIE POGORZELICA- MRZEŻYNO
DZIAŁKI NR 23/2, 24, 25, 26, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 63/19,
63/20 – OBRĘB POGORZELICA, GM. REWAL
oraz NR:1/108, 402/51, 376/2, 2/1, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2,379, 6/9,
6/8, 7/6, 403, 358/13, 7/3, 8/1, 9/3,15/2, 10/2, 11, 12, 13, 14,
21, 22, 23/1- OBRĘB MRZEŻYNO 2, GM. TRZEBIATÓW.
INWESTOR: POWIAT GRYFICKI
PLAC ZWYCIĘSTWA 37
GRYFICE
BRANŻA:
ARCHITEKTURA
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTOWAŁ: MGR
INŻ. ARCH. BERNADETA BLESCHKE
NR UPR. 67/SZ/2001
BRANŻA:
DROGOWA
PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ.TADEUSZ OKOŃSKI
NR UPR. 167/SZ/88
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
DATA: SIERPIEŃ 2010
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:
Część I: ZAŁĄCZNIKI
Decyzja nr 57/2008 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn.04.11.2008
wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego;
Decyzja z dnia 14 czerwca 2010 RDOŚ-32-WSI-7045/8/10/as zmieniająca
treść Decyzji nr 57/2008 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z
dn.04.11.2008 wydan przez Wojewodę Zachodniopomorskiego;
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Trzebiatowa z dnia 30.03.2010 r.
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16
marca 2010r;
Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy;
Uprawnienia projektantów;
Zaświadczenia o przynależności do izb.
Oświadczenie projektanta.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Część II: ARCHITEKTURA
Opis techniczny;
Część graficzna;
Spis rysunków:
1. Plan sytuacyjny
2. Plan zagospodarowania- ARKUSZ
2A.Szczegół 1
3. Plan zagospodarowania- ARKUSZ
4. Plan zagospodarowania- ARKUSZ
5. Plan zagospodarowania- ARKUSZ
5A.Miejsce odpoczynku A
6. Plan zagospodarowania- ARKUSZ
7. Plan zagospodarowania- ARKUSZ
7A.Miejsce odpoczynku B
8. Plan zagospodarowania- ARKUSZ
9. Plan zagospodarowania- ARKUSZ
10.Plan zagospodarowania- ARKUSZ
10A.Miejsce odpoczynku C
11.Plan zagospodarowania- ARKUSZ
12.Plan zagospodarowania- ARKUSZ
13.Plan zagospodarowania- ARKUSZ
14.Plan zagospodarowania- ARKUSZ
15.Plan zagospodarowania- ARKUSZ
15A.Miejsce odpoczynku D
15B.Mała architektura-ławka i stół
15C.Mala architektura-tablica infor.
15D.Mala architektura-balustrada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
skala 1:1500
skala 1:500
skala 1:1500
skala 1:1500
skala 1:1500
skala 1:500
skala 1:1500
skala 1:1500
skala 1:500
skala 1:1500
skala 1:1500
skala 1:1500
skala 1:500
skala 1:1500
skala 1:1500
skala 1:1500
skala 1:1500
skala 1:1500
skala 1:500
skala 1:500
Skala 1:500
skala 1:500
Część III: DROGI
Część
graficzna;
Spis rysunków:
1.1.Plan sytuacyjno-wysokościowy- Arkusz D-a
1.2.Plan sytuacyjno-wysokościowy- Arkusz D-b
1.3.Plan sytuacyjno-wysokościowy- Arkusz D-c
1.4.Plan sytuacyjno-wysokościowy- Arkusz D-d
1.5.Plan sytuacyjno-wysokościowy- Arkusz D-e
2.1.Profil
2.2.Profil
2.3.Profil
2.4.Profil
3.Przekroje konstrukcyjne
3A. Przekrój konstrukcyjny
4.Szczegół ścieku podchodnikowego i skarpowego
5.Przekroje poprzeczne
6.1.Plansza tyczenia arkusz D-a
6.2.Plansza tyczenia arkusz D-b
6.3.Plansza tyczenia arkusz D-c
6.4.Plansza tyczenia arkusz D-d
6.5.Plansza tyczenia arkusz D-e
71. Organizacja ruchu arkusz D-a
7.2. Organizacja ruchu arkusz D-b
7.3. Organizacja ruchu arkusz D-c
7.4. Organizacja ruchu arkusz D-d
7.5. Organizacja ruchu arkusz D-e
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:50/500
1:50/500
1:50/500
1:50/500
1:50
1:50
1:25
1:100
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
CZĘŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z IFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZACĄ NA TRASIE POGORZELICA-MRZEŻYNO”.
DZIAŁKI NR : 23/2, 24, 25, 26, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 63/19, 63/20 –
OBRĘB POGORZELICA, GM. REWAL
oraz NR:1/98, 1/109, 1/108, 1/111, 206, 402/51, 376/2, 376/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1,
4/2, 5/1,5/2, 6/9, 6/8, 7/6,379, 403, 358/13, 7/3, 8/1, 9/3,15/2, 10/2, 11, 12,
13, 14, 21,22, 23/1OBRĘB MRZEŻYNO 2, GM. TRZEBIATÓW.
.
1. INWESTOR:
Powiat Gryficki
Plac Zwycięstwa 37
Gryfice
2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
•Umowa z Zarządem Powiatu Gryfickiego;
•Decyzja nr 57/2008 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn.04.11.2008
wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego;
•Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Trzebiatowa z dnia 30.03.2010 r.
•Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500;
•Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. w sprawie
warunków, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
•Wizja w terenie.
Przedmiotem opracowania jest projekt ścieżki rowerowej Pogorzelica – Mrzeżyno
wraz z urządzeniami towarzyszącymi takimi jak miejsca odpoczynku z małą
architekturą oraz tablicami informacyjnymi. W zakres opracowania wchodzą
cztery odcinki :
1.ul. Leśna (droga asfaltowa) w Pogorzelicy - działki o nr 63/20, 63/19
oraz droga betonowa i brukowa - działki o nr 50,49,48,47, 37, 36,26,25,24,23/2
(należące do miny Rewal) 23/1,22, 21,14,13,12,11, (należące do gminy
Trzebiatów stanowiące tereny zamknięte) oraz 403 (gm.Trzebiatów), wytyczenie
trasy na istniejących drogach oraz zaprojektowanie trzech miejsc odpoczynku;
2.leśna droga pożarowa gruntowa – działki nr 11,10/2,15/2 oraz droga
betonowa-działki nr 15/2,9/3, (należące do gminy Trzebiatów stanowiące tereny
zamknięte), przebudowa nawierzchni gruntowej leśnej drogi pożarowej na
nawierzchnię żwirową i dostosowanie jej do poruszania się rowerami oraz
wytyczenie trasy na istniejącej drodze betonowej;
3.leśna droga pożarowa gruntowa - działki o nr 8/1,7/3,358/13,7/6,6/9,
(należące do gminy Trzebiatów stanowiące tereny zamknięte z wyjątkiem działki
nr 6/9,) przebudowa nawierzchni gruntowej leśnej drogi pożarowej na
nawierzchnię żwirową i dostosowanie jej do poruszania się rowerami;
4.ul. Wojska Polskiego (ulica brukowana) w Mrzeżynie - działki nr
6/8,6/9,379,5/2,4/2,3/2,2/2,2/1,376/2,402/51,1/108 - budowa ścieżki o
nawierzchni z kostki betonowej szer.2,5m w miejscowości Mrzeżyno oraz
jednego miejsca odpoczynku.
Celem projektu jest oddzielenie ruchu rowerowego i pieszego od ruchu
samochodowego na ulicy Wojska Polskiego a tym samym poprawę
bezpieczeństwa na drodze dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych
obsługującej ruch miejscowy i turystyczny w okresie sezonu letniego a także
zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę warunków
ruchu w okresie letnim wzdłuż wybrzeża wraz z oznakowaniem informacyjnym
trasy.
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:
Teren objęty opracowaniem stanowi odcinek od miejscowości Pogorzelica,
gm. Rewal do miejscowości Mrzeżyno, gm. Trzebiatów. Trasa przebiega w terenie
równinnym oraz terenie leśnym wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego. Początek
opracowania stanowi teren przy budynku stacji kolei wąskotorowej w Pogorzelicy, a
następnie ulicą Leśną w stronę miejscowości Mrzeżyno po istniejącej drodze
betonowej i brukowanej. Jest to droga asfaltowa szer ok. 6,00m, która następnie
przechodzi w jezdnię betonową szer. ok.6,30 m. W drodze istnieje uzbrojenie w
media: kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz oraz woda. Dalej trasa
prowadzi po drodze brukowanej szer. ok.6,10 m wzdłuż wybrzeża morskiego oraz
po terenach leśnych do granicy z gminą Trzebiatów. Przed terenem zabudowań
Jednostki Wojskowej w Mrzeżynie, trasa kieruje się na południe i przebiega po
drodze gruntowej (leśna droga przeciwpożarowa) oraz po trasie istniejącej drogi
betonowej i ponownie drogą gruntową na terenach leśnych w kierunku terenów
zurbanizowanych. Dalej trasa przebiega wzdłuż drogi z kostki brukowej (ulica
Wojska Polskiego) w kierunku mostu na rzece Redze w Mrzeżynie. Jest to droga
brukowana dwukierunkowa z obustronnym poboczem gruntowym. Ulica nie posiada
wydzielonego chodnika. Wzdłuż tej drogi stoją nieliczne zabudowania mieszkalne
jednorodzinne. W drodze istnieje uzbrojenie w media:kanalizację sanitarną,
energię elektryczną, gaz oraz wodę. Droga nie posiada odwodnienia. Wzdłuż całej
trasy przewiduje się cztery miejsca odpoczynku. Obecny stan uniemożliwia
bezpieczne poruszanie się pieszych i rowerzystów pomiędzy miejscowościami
Pogorzelica i Mrzeżyno z uwagi na brak chodnika i wydzielonej ścieżki rowerowej .
Koniec opracowania stanowi ulica przy moście w Mrzeżynie.
3.1.Gmina Rewal:
DŁUGOŚĆ ISTNIEJĄCEJ TRASY W TYM:
•nawierzchnia asfaltowa:ok.526 m (działki nr 63/20,63/19);
•nawierzchnia betonowa:ok.2776 m (działki nr 50,49,48,47, 37, 36,26);
•nawierzchnia brukowana:ok.550 m (działki nr 26,25,24,23/2).
3.2.Gmina Trzebiatów:
DŁUGOŚĆ ISTNIEJĄCEJ TRASY W TYM:
•nawierzchnia brukowa:ok.7318m (działki nr 23/1,22,21,14,13,12,11,403,6/8,
6/9,379,5/2,4/2,3/2,2/2,2/1,376/2,402/51,1/108 );
•nawierzchnia betonowa:847 m (działki nr 11,10/2,15/2)
•nawierzchnia gruntowa: 2184 m (działki nr 5/2,9/3,8/1, 7/3,358/13,7/6,6/9,)
4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:
4.1.PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
Na terenie gminy Rewal i Mrzeżyno przyjęto przebieg trasy w czterech
odcinkach:
 Pierwszy odcinek nr 1-2 to trasa dwukierunkowa przebiegająca po istniejącej
ulicy Leśnej w Pogorzelicy. Początek tego odcinka zaczyna się przy stacji kolejki
wąskotorowej w Pogorzelicy a kończy się na początku drogi brukowanej w
gminie Mrzeżyno. Długość tego odcinka wynosi ok. 3852 m. Ścieżka rowerowa
wydzielona zostaje jako kontrapas po prawej stronie ulicy szerokości 2,50 m
poprzez wymalowanie linii. Tutaj zaprojektowano też pierwsze ”A” i drugie „B”
miejsce odpoczynku.
 Drugi odcinek nr 2-3 (TERENY ZAMKNIĘTE) to wydzielenie pasa na drodze
brukowej. Długość tego odcinka wynosi ok. 4533 m. Przebiegać on będzie po
istniejącej drodze wzdłuż wybrzeża morskiego. Ścieżka rowerowa wydzielona
zostaje jako kontrapas po prawej stronie istniejącej drogi szerokości 2,50 m
poprzez wymalowanie linii. Następnie odcinek przechodzi na drogę betonową
oraz brukowaną. Tutaj należy oczyścić nawierzchnię z naniesionego piasku,
igliwia oraz innych elementów organicznych. Wykonać oznakowania poziome i
pionowe. Tutaj zaprojektowano trzecie ”C” miejsce odpoczynku z widokiem na
morze z wysokiego klifu, przy istniejącego budynku magazynowym. Budynek
należy zabezpieczyć przed
dewastacją oraz niszczeniem a także przed
dostępem osób trzecich.
Założenia:
•na istniejącej nawierzchni przyjęto szerokość pasa 2,50 m;
•pochylenie w spadkach podłużnych-bez zmian, zgodne z przebiegiem
istniejących dróg;
•pochylenie poprzeczne ścieżki – bez zmian, zgodne z przebiegiem istniejących
dróg.
 Trzeci odcinek 3-4 (TERENY ZAMKNIĘTE) zostaje zaprojektowany na
istniejącej gruntowej drodze pożarowej w lesie a także na drodze betonowej.
Wydziela się szerokość ścieżki 2,00 m o utwardzonej nawierzchni mineralnej.
Długość tego odcinka wynosi ok. 2184 m. Przewiduje się tu wykonanie na
drodze gruntowej nawierzchni żwirowej gr. ok. 5 cm na podbudowie z kruszywa
gr.30 cm, uzyskanego z recyklingu betonowych odpadów. Na odcinku drogi
betonowej wykonanie oznaczenia za pomocą znaków poziomych i pionowych.
Na drodze betonowej długości około 847 m wydziela się kontrapas po prawej
stronie istniejącej drogi szerokości 2,50 m poprzez wymalowanie linii. Tutaj
należy oczyścić nawierzchnię z naniesionego piasku, igliwia oraz innych
elementów organicznych.
Założenia:
•na istniejącej nawierzchni przyjęto szerokość pasa 2,00 m;
•pochylenie w spadkach podłużnych- bez zmian, zgodne z przebiegiem
istniejącej drogi;
•pochylenie poprzeczne ścieżki – bez zmian, zgodne z przebiegiem istniejącej
drogi,
•odwodnienie na teren;
•wykonać oznakowania poziome i pionowe.
 Czwarty 4-5 odcinek to budowa ścieżki rowerowej szerokości 2,50 m wzdłuż
ulicy Wojska Polskiego. Czwarty odcinek to droga rowerowa dwukierunkowa z
dopuszczeniem ruchu pieszego szer. 2,50m. Jest to nowoprojektowany odcinek
po prawej stronie ulicy Wojska Polskiego w Mrzeżynie, w liniach
rozgraniczających istniejącego pasa drogowego w powiązaniu ze stanem
istniejącym ulicy, długości ok.2 825 m. Zaprojektowana zostanie tutaj nowa
ścieżka dwukierunkowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej
gr. 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej gr.5 cm. Odwodnienie ścieżki na
istniejący teren. Przy zjeździe trasy po drugiej stronie ulicy przewiduje się
czwarte miejsce odpoczynku”D”.
Założenia:
•ścieżka dwukierunkowa jednoprzestrzenna z dopuszczeniem ruchu pieszego
minimalna szerokość wg w/w Rozporządzenia Min. Transportu – 2,5 m, niweleta
dostosowana do istniejącego układu drogi, lokalizacja – w pasie drogowym po
gruntach należących do Gminy oraz Skarbu Państwa.
•ścieżka po terenach leśnych szer.2,00 m dwukierunkowa, w nawiązaniu do
przebiegu istniejącej leśnej drogi pożarowej.
•na istniejącej nawierzchni przyjęto szerokość pasa 2,50 m;
•ścieżkę zaprojektowano w spadkach podłużnych zgodnych z naturalnym
pochyleniem terenu;
•pochylenie poprzeczne ścieżki – 2%, kierunek pochylenia zaznaczono na planie
sytuacyjnym i przekrojach poprzecznych. Rzędne projektowane pokazano na
przekrojach poprzecznych.
4.2.DANE LICZBOWE:
•nawierzchnia asfaltowa:526 m (działki nr 63/20,63/19);
•nawierzchnia betonowa:ok.2776 m (działki nr 50,49,48,47, 37, 36,26);
•nawierzchnia brukowana:ok.550 m (działki nr 26,25,24,23/2).
•proj. ścieżka z kostki betonowej niefazowanej – ok.7182 m2
•proj. zjazd z kostki betonowej - 1698,1 m2
•proj. krawężnik wystający – ok.2873 mb
•proj. krawężnik wtopiony – ok.300 mb
4.3. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE:
4.3.1. ODCINEK CZWARTY
Rozwiązanie wysokościowe ścieżki pieszo - rowerowej zaprojektowano w
oparciu profile podłużne ulicy Wojska Polskiego, przekroje konstrukcyjne przekroje poprzeczne ,w których wyliczono rzędne i spadki projektowanej
nawierzchni. Projektowana niweleta ścieżki została w maksymalnym stopniu
dostosowana do stanu istniejącego tj. do stałych punktów na ulicy Wojska
Polskiego, do istniejących zjazdów na posesje oraz przebiegu wysokościowego
nawierzchni ulicy. Powyższe rozwiązania umożliwiają zachowanie ścieżki jako
elementu pasa drogowego związanego z ulicą po jej ewentualnej przebudowie.
Spadek poprzeczny nawierzchni ścieżki pieszo - rowerowej projektuje się 2 %.
4.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
4.4.1.ODCINEK TRZECI
warstwa żwiru gr. 5 cm
warstwa z żużla wielkopiecowego gr. 15 cm,
kruszywo łamane (uzyskane z recyklingu materiału)gr. 30 cm,
4.4.2. ODCINEK CZWARTY
W ramach budowy ścieżki na odcinku obecnie istniejącego przekroju
drogowego projektuje sie ustawienie nowych krawężników. Wysokościowy przebieg
krawężników (światło) jest dostosowany do istniejacej ulicy. Przy projektowaniu
konstrukcji nawierzchni ścieżki podstawą był Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku.
Ścieżka oddzielona jest od ulicy krawęznikiem betonowym o wymiarach 8x30
cm.
Na wjazdach oraz przy przejściach na drugą stronę ulicy zastosowano
krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm. Istniejącą jezdnię od
strony pasa zieleni obramowano krawężnikiem betonowym wystającym o
wymiarach 15x30. Krawężniki betonowe umieszczone będą na podsypce
cementowo- piaskowej i na ławie z betonu B-15. Szczegóły konstrukcji
nawierzchni elementów projektowanych przedstawiono na przekrojach
normalnych (rys.nr 3) i szczegółach konstrukcyjnych (rys. nr 3a).
4.4.3.PROJEKTOWANE ZJAZDYkostka betonowa niefazowana - gr. 8cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. - gr. 10cm
warstwa
odcinająca - gr. 15cm
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 38cm.
Cała trasa oddzielona od jezdni krawężnikiem betonowym typu lekkiego
15x30x100 cm, wystający w świetle 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
1:4. Krawężniki nalezy posadowić na ławie z betonu B15 z oporem zgodnie z
KPED. Od terenu przyległego nawierzchnia będzie ograniczona obrzeżem
betonowym 8x30 cm wystającym w świetle 2 cm. Wzdłuż całego odcinka
przewiduje się niwelację istniejących skarp. Maksymalne pochylenie skarp po
niwelacji powinno wynosić 1:2. Zjazdy o parametrach zjazdów indywidualnych
Przewiduje się obniżenia przy skrzyżowaniach z istniejącymi zjazdami.Zjazdy
wykonane także z kostki betonowej na podbudowie wzmocnionej kruszywem
łamanym.
4.4.4.MIEJSCA ODPOCZYNKUWzdłuż projektowanej trasy przewiduje się cztery miejsca odpoczynku dla
rowerzystów oznakowane na załaczniku cyframi A,B,C,D.
Każde miejsce wyposażone będzie w małą architekturę : stoły i ławki, kosze na
śmieci oraz stojaki rowerowe. Po za tym na trasie przewiduje się tablice drewniane
informacyjne o charakterze turystycznym i przyrodniczym. Stoły i ławki wykonane z
materiałów „wandaloodpornych”: podstawa betonowa i wykończenie drewnem.
Miejsce odpoczynku na klifie morskim z widokiem na morze, zabezpieczone
balustradą . Nawierzchnia tych miejsc żwirowa a także przewidziane jest
zabezpieczone miejsce na ognisko.
4.4.5.MAŁA ARCHITEKTURA:
•
MIEJSCE A- zlokalizowane na działce nr 37, projektuje sie miejsce
zatrzymania o powierzchni 300 m2 z nawierzchni żwirowej gr. 5 cm,
całość obarmowana jest obrzeżem betonowym dł.ok 47,6 m. Na wjeździe
umieszczono tablicę informacyjną, a na terenie zaprojektowano 12
stojaków na rowery, dwa stoły betonowe oraz 4 ławki.
•
MIEJSCE B- zlokalizowane na działce nr 23/2, projektuje sie miejsce
zatrzymania o powierzchni 228 m2 z nawierzchni żwirowej gr. 5 cm,
całość obarmowana jest obrzeżem betonowym dł.ok 66,2 m. Na wjeździe
umieszczono tablicę informacyjną, a na terenie zaprojektowano 12
stojaków na rowery, dwa stoły betonowe oraz 8 ławek.
•
MIEJSCE C – zlokalizowane na dzialce nr 403 należącej do Skarbu
Państwa i leżącej w pasie technicznym wybrzeża (decyzja uzgadniająca
Dyrektora Urzędu Morskiego), położenie zapewnia obserwację brzegu
morskiego, zabezpieczone przed wypadnięciem balustradą stalowa
wysokości 110 cm i długości ok.14 m. Według decyzji Urzędu Morskiego
zamontować balustradę w odległości min.5,00 od brzegu skarpy ze
wzgledu na silną erozję brzegu morskiego. Wzdłuż brzegu na długości
70,6 m zaprojektowano zabezpieczenie barierką drewnianą przed
wejsciem osób na skarpę . Powierzchnia projektowanego placu wynosi
ok.360 m2 z nawierzchni żwirowej gr.5 cm, obramowaną obrzeżem
betonowym długości ok. 57,9 m. Na terenie umieszczono tablicę
informacyjną, i zaprojektowano 12 stojaków na rowery, cztery stoły
betonowe oraz 10 ławki. Miejsce częściowo oslonięto zadaszeniem w
postaci drewnianej altany. Sąsiadujacy budynek nalezy zabezpieczyć
przed dostepem osób. W tym celu zasypać istniejące pomieszczenia oraz
mury i wejścia balustradami stalowymi oraz kratą
•
•
MIEJSCE D- zlokalizowane na działce nr 379, projektuje sie miejsce
zatrzymania o powierzchni 72 m2 z nawierzchni żwirowej gr. 5 cm,
całość obarmowana jest obrzeżem betonowym dł.ok 35,4 m. Na
wjeździe umieszczono tablicę informacyjną, a na terenie zaprojektowano
12 stojaków na rowery, dwa stoły betonowe oraz 4 ławki.
Stojaki na rowery betonowe: z betonu zbrojonego płukanego , z fakturą
kuszywa K-333,w zestawie po 12 sztuk, łaczone łącznikami.
4.5. ODWODNIENIE:
Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z projektowanej ścieżki
powierzchniowo na przyległy teren.
4.6. UZBROJENIE TERENU:
Z uwagi na możliwość kolizji urządzeń podziemnych z nowo projektowaną
ścieżką wszelkie roboty ziemne należy wykonać pod nadzorem administratorów
urządzeń. W przypadku kolizji urządzeń z projektowaną siecią należy je
przebudować lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
4.7. ROBOTY ZIEMNE:
Technologia wykonania robót będzie następująca: najpierw należy zdjąć
warstwę humusu o grubości 20cm i wykonać wykopy zgodnie z
przekrojami poprzecznymi. W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego
w/w roboty wykonać ręcznie. Następnie należy wyprofilować koryto pod
konstrukcję nawierzchni ścieżki i wjazdów zgodnie z przekrojami
poprzecznymi. W przypadku stwierdzenia występowania w podłożu
gruntów kategorii niższej niż G2 należy powiadomić projektanta celem
5. ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA ZIELEŃ:
Budowa ścieżki i zjazdów nie wymaga wycinki drzew.
6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO:
Budowa jezdni i chodnika poprawi stan środowiska naturalnego ponieważ:
poprawi się bezpieczeństwo ruchu na ulicy Wojska Polskiego oraz leśnej
poprzez oddzielenie ruchu kołowego od ruchu rowerowego;
poprawi się płynność ruchu a tym samym zmniejszy się emisja spalin i hałasu.
opracowała: Bernadeta Bleschke
Szczecin, 28.02.2010
OŚWIADCZENIE:
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (DZ.U Nr 207 ,
poz.2016. oraz poz. 41 Nr 92, poz. 881 i nr 93 poz. 888 z 2003)
oświadczam ,że powyższy projekt budowlano-wykonawczy „BUDOWA
ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ NA TRASIE POGORZELICA- MRZEŻYNO”
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.- WSZYSTKIE BRANŻE
ARCH.BERNADETA BLESCHKE
INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE
I OCHRONIE ZDROWIA
WG. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA
23 CZERWCA 2003 R
Nazwa i adres :
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
NA TRASIE POGORZELICA- MRZEŻYNO
Inwestor :
ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO
PLAC ZWYCIĘSTWA 37
GRYFICE
Sporządził :
MGR INŻ. ARCH. BERNADETA BLESCHKE
NR UPR. 67/SZ/2001
UL.KS.ANASTAZJI 12/4
71-669 SZCZECIN
SZCZECIN LUTY 2010 R
1. ZAKRES ROBÓT
Elementy zagospodarowania terenu wynikają z technologii wykonywania robót
nawierzchniowych .
Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót :
 wytyczenie geodezyjne;
 roboty rozbiórkowe nawierzchni zjazdów, krawężników,roboty
przygotowawcze;
 roboty ziemne pod koryto nawierzchni ścieżki pieszo - rowerowej i zjazdów,
formowanie i zagęszczanie nasypów, plantowanie skarpy i poboczy przy
ścieżce;
 ustawienie krawężników i obrzeży betonowych;
 wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa;
 wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo - rowerowej z kostki betonowej;
 wykonanie zjazdów i chodników z kostki betonowej.
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Istniejącymi obiektami są :
 istniejąca ulica Wojska Polskiego oraz istniejące uzbrojenie.
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU
MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA
LUDZI

każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE
Rodzaj zagrożenia
 potrącenia przez pojazdy poruszające
się w pasie drogowym i przez maszyny drogowe
 porażenia prądem elektrycznym

uszkodzenia ciała przez ostre
i wystające materiały , narzędzia ,
części maszyn w ruchu .
Miejsce wystąpienia
- pas drogowy
- elektronarzędzia
- piły, betoniarki,
zagęszczarki, walec
5. INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTAŻU I SZKOLEŃ
szkolenie wstępne, po przyjęciu pracownika do pracy - instruktor BHP,
instruktaż stanowiskowy, przed przystąpieniem do robót na terenie budowy kierownik budowy lub osoba upoważniona,
 szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy,
 szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok,
 szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejściem na budowę,
Świadectwo odbycia szkoleń znajdują się w aktach osobowych każdego
pracownika lub w dzienniku szkoleń BHP na budowie .


6.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM


Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót,
Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy wykonać zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy , który należy sporządzić zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U.z






dnia 23 grudnia 2003 r)
Zabezpieczenie kabli energetycznych w miejscach kolizji z budową zjazdów
rurami osłonowymi typu AROT
powołanie służby BHP do kontroli warunków pracy na budowie
stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwała w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa pracy” w danej firmie
prowadzenie robót budowlanych przez co najmniej dwóch pracowników,
asekuracja
Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze
profilaktyczne badania lekarskie.
Sporządziła: arch. Bernadeta Bleschke

Podobne dokumenty