Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS
00-901 Warszawa; Plac Defilad 1, lok. 701
Instytucja Kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 79/07.
tel. 022 656 76 54 fax: 022 656 65 45
adres strony www - www.sinfoniaiuventus.pl
adres e-mail: [email protected]
NIP 525–241-19-23; Regon 141192303
Warszawa, dnia 03 październik 2016 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z wolnej ręki.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów muzycznych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontrabasu Bjorn Stoll 4/4,
pięciostrunowego, model Bosa Special wraz z pokrowcem oraz smyczkiem Dorfler.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37310000-4 instrumenty muzyczne; 37321600-0 pokrowce lub futerały
na instrumenty muzyczne
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Pracownia Lutnicza-Sprzedaż Smyczków i Akcesoriów Marcin Mazur, ul. Zgierska 75/81 m 149, 91-464 Łódź.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42.682,93 zł.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 52.500,00 zł

Oferta z najniższą ceną: 52.500,00 zł / Oferta z najwyższą ceną: 52.500,00 zł

Waluta: PLN .
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.
Decyzja o wyborze trybu postępowania z wolnej ręki była poprzedzona konsultacjami przeprowadzonymi z
muzykami POSI oraz Kierownikiem orkiestry, którzy stwierdzili, iż konkretne egzemplarze instrumentów dętych
drewnianych posiadają wyjątkowe brzmienie, co decyduje o ich wartości zarówno artystycznej, jak i użytkowej.
Swoją decyzję Zamawiający podjął w oparciu o rozeznanie rynku i wysłuchanie brzmienia przedmiotowych
instrumentów. Wybranie konkretnego modelu i egzemplarza instrumentu powoduje, że charakter brzmienia jest
uniwersalny, zapewniający możliwość wykonywania repertuaru z różnych epok i o różnym stylu. Wpływ na to ma:
rodzaj, grubość drewna, elementy mechaniki, perfekcyjnie dobrana grubość ścianek instrumentu, proporcje kształtu
poszczególnych elementów mających wpływ na rezonans oraz kunsztowny sposób łączenia i technologia produkcji
oparta na historycznych wzorcach, która zapewnia uzyskanie niespotykanych cech jakościowych instrumentu.
Wszystko to sprawia, iż konkretny egzemplarz instrumentu jest jedyny w swoim rodzaju. Na rynku dostępne są
różne modele o przeznaczeniu profesjonalnym lub do nauki, co również nie jest możliwe do rozróżnienia na
podstawie mierzalnych parametrów.
Ponadto instrumenty dobrane muszą być dopasowane do już posiadanych przez Orkiestrę, co zapewnia jedynie
zakup konkretnych modeli wyróżniających się unikatowymi cechami brzmienia, nieporównywalnymi z innymi
modelami. Od instytucji będącej kulturalną wizytówką kraju wymaga się najwyższego poziomu. Aby to osiągnąć,
stawiane są niezwykle wysokie wymagania zarówno w zakresie mechaniki, jak i w zakresie brzmieniowym. Jest to
proces niezwykle trudny i długotrwały. Konieczne jest pełne dopasowanie instrumentów zarówno w zakresie
brzmienia, jak i stroju do ogólnych standardów przyjętych na całym świecie. Do osiągnięcia zadowalającego efektu
artystycznego niezbędny jest dobór takich instrumentów, które spełnią najwyższe światowe standardy.
Podczas dokonywania przez Zamawiającego wyboru instrumentu muzycznego brane są pod uwagę przede
wszystkim następujące elementy:
- barwa dźwięku we wszystkich rejestrach instrumentu;
- wyrównanie intonacji całej skali brzmienia instrumentu;
- wyrównanie barwy w pełnym zakresie instrumentu;
- precyzja wykonania i działania mechaniki instrumentu, a zwłaszcza jej dokładność i twardość (trwałość).
Są to cechy niemożliwe do opisania w sposób mierzalny, za pomocą parametrów technicznych. Uzyskanie
pożądanych cech często stanowi tajemnicę handlową producenta. Nie jest to produkcja maszynowa na skalę
przemysłową. Praktycznie wszystkie elementy instrumentów wytwarzane są ręcznie w małych manufakturach.
Dzięki tym wszystkim cechom, które nie są mierzalne, specyfika konkretnych instrumentów jest niedostępna dla
innych producentów. Sam materiał użyty do wytworzenia instrumentu (drewno) jest bardzo mało przewidywalnym
materiałem wrażliwym na wilgotność powietrza i temperaturę oraz ciśnienie.
Profesjonalny instrument drewniany jest unikalnym i niepowtarzalnym rękodziełem. Specyficzna barwa brzmienia,
sprawność mechanizmu oraz staranność jest wymagana do spełniania misji Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus,
czyli tworzenia najlepszych warunków dla artystycznego rozwoju muzyków orkiestrowych, zapewniając im
profesjonalną edukację.

Podobne dokumenty