110914 02 DZP Sposób odczytania parametrów

Komentarze

Transkrypt

110914 02 DZP Sposób odczytania parametrów
Parametr
Przykładowy wynik
Odporność na
obciąŜenie
wiatrów
C3,
C5
Odporność na obciąŜenie śniegiem
4-16-4,
4-10-4-10-4
Reakcja na ogień
Npd,
A,
B
Odporność na
działanie ognia
zewnętrznego
Opis
Litera przed cyfrą np. „C” informuje nas o ile maksymalnie ugina się okno poddanego działaniu ciśnieniu
próbnego, który symuluje działanie wiatru – mierzone jest względne ugięcie czołowe.
Są trzy klasy ugięcia A, B, C – klasa A jest klasą najniŜszą.
Cyfra np. 5 informuje nas, którą klasę obciąŜenia wiatrem okno wytrzymuje.
Jest 5 podstawowych klas (1-5) obciąŜenia wiatrem – 1 klasa jest najniŜsza, 5 najwyŜsza.
UWAGA:
Klasy 1 – 5 odpowiadają działania wiatru wiejącego z róŜnymi ciśnieniami (szybkościami wiatru).
Klasy 1 – 5 np. C5 są to klasy podstawowe, dodatkowo w normie przewidziane są klasy specjalne np. AExxx,
BExxx, CExxx, gdzie xxx – wartość ciśnienia.
BROOF(t1),
FROOF(t4),
npd
Zgodnie z normą EN 14351-1 podaje się tutaj budowę pakietu szybowego.
(4-16-4 – szyba o grubości 4 mm, ramka dystansowa o szerokości 16 mm – szyba o grubości 4 mm).
Parametr ten informuje nas o zachowaniu się materiału pod wpływem ognia.
Np. klasy A, B oznaczają materiały niepalne lub niezapalne, podczas gdy klasa E oznacza materiały łatwo
zapalne. npd – nie określone.
Informuje nas o tym jak okna będą się zachowywały się w przypadku poŜaru – rozpowszechnianie się ognia
oraz sposób penetracji próbki przez ognień.
Litery BROOF, CROOF, DROOF, FROOF określają odporność na działanie ognia.
t1, t2, t3, t4 – zapis ten podaje, którą z czterech metod badania odporności na działanie ognia zewnętrznego
zastosowano do określenia próbki np.:
- t1 jest to metoda badania z płonącymi Ŝagwiami,
- t2 z płonącymi Ŝagwiami i i wiatrem.
UWAGA:
Wynik badania zgodnie z poszczególnymi metodami badania dotyczy tylko tej konkretnej metody badawczej.
Nie moŜna stwierdzić, np. Ŝe jeŜeli okno w metodzie badań z płonącymi Ŝagwiami uzyskało klasę np.:
BROOF(t1), to równieŜ w metodzie z płonącymi Ŝagwiami i wiatrem będzie miało klasę BROOF(t1).
© FAKRO
Materiały wewnętrzne
1z4
Parametr
Przykładowy wynik
Opis
Okno wraz z kołnierzem uszczelniającym poddawane jest działaniu padającej na nie wodzie. Woda
natryskiwana jest na zewnętrzną część okna pod wzrastającym ciśnieniem.
Im wyŜsze ciśnienie próbne, któremu poddawane było okno, tym wyŜsza wodoszczelność okna.
Zapis 9A oznacza, Ŝe przebadano okno nieosłonięte (wystawione bezpośrednio na działanie wody – np. okno
dachowe). Okno pozostało szczelne (brak przecieków) dla ciśnienia badawczego 600 [Pa] – prędkość wiatru
około 110 [km/h].
A – oznacza, Ŝe badane okno nie było osłonięte np. przez okap nad oknem.
B – badane okno było częściowo osłonięte.
E – klasy specjalne
Wodoszczelność
Nieosłonięte (A)
Wodoszczelność
Osłonięte (B)
Odporność na
uderzenie [mm]
© FAKRO
5B
9A,
E900
E 900 to ciśnienie badawcze 900 [Pa] – prędkość wiatru około 140 [km/h]
Nieosłonięte – okno (wraz z kołnierzem uszczelniającym) wystawione bezpośrednio na działanie wody – nie
osłonięte np. poprzez okapy nadokienne.
Klasyfikacja wg EN 12208 Ciśnienie próbne [Pa] wg EN 1027
Klasa 3 (450 mm)
1A
1B
0
2A
2B
50
3A
3B
100
4A
4B
150
5A
5B
200
6A
6B
250
7A
7B
300
8A
-
450
9A
-
600
Exxx
-
>600
Im wyŜsza klasa odporności na uderzenie od zewnątrz tym mniejsze prawdopodobieństwo przypadkowego
otwarcia okna np.: na wskutek przypadkowego nadepnięcia na nie.
(Klasy odpowiadają uderzeniu cięŜaru 50 kg z wysokości odpowiadającej poszczególnej klasie).
Materiały wewnętrzne
2z4
Parametr
Nośność urządzeń
zabezpieczających
Przykładowy wynik
Opis
Wartość progowa
Urządzenia zabezpieczające np. blokada do mycia okna w oknie (zasuwka wraz z korkiem) powinna przez
czas 60 sekund wytrzymać obciąŜenie 350 [N] (czyli cięŜar około 35 kg) przyłoŜone w sposób najbardziej
niekorzystny dla tego układu.
Zapis informuje o tym, ile hałasu zewnętrznego zostaje wytłumione przez całe okno.
Rw – jednoliczbowy wskaźnik waŜony izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych (wartość
podawana w decybelach, odczytana podczas badań dla częstotliwości dźwięków 500 [Hz]).
Rc, Rctr – widmowe wskaźniki adaptacyjne (wartość w decybelach, która naleŜy dodać do jednoliczbowego
wskaźnika waŜonego izolacyjności akustycznej (Rw), aby uwzględnić poszczególne charakterystyki widm
hałasu.
Właściwości
akustyczne [dB]
35(-1,-3)
(Rw (C, Ctr))
Wartość przed nawiasem jest to wartość podstawowa uwzględniająca odczuwanie dźwięku przez człowieka.
Wartości liczbowe w nawiasach (tzw. współczynniki korekcyjne) informują nas, ile okno będzie ograniczało
hałas przenikający przez okno np. dla:
– hałasu lotniczego, rozmowy, muzyki, radia, TV, zabawy dzieci, ruchu kolejowego ze średnią i duŜą
prędkością, ruchu drogowego na autostradach >80 [km/h] – informuje nas o tym współczynnik C,
– ruchu ulicznego, ruchu kolejowego z małymi prędkościami, śmigłowce, samoloty odrzutowe w duŜej
odległości, muzykę dyskotekową – informuje nas o tym współczynnik Ctr.
Jak wyliczyć wartości izolacyjne okna współczynników „C” i „Ctr”
np. dla okna FTP-V L3 Rw (C, Ctr) 35(-1,-3) [dB]
RC=Rw+C= 35+(-1)=34 [dB] – widmo charakterystyczne np. dla rozmów
RCtr=Rw+Ctr= 35+(-3)=32 [dB] – widmo charakterystyczne np. dla ruchu ulicznego
Przenikalność
cieplna okna
[W/m2K]
1,3
0,81
0,58
Parametr ten informuje nas ile ciepła „ucieka” przez całe okno.
Im niŜsza wartość, tym okno cieplejsze.
(Wartość liczbowa mówi nam, ile watów energii ucieka przez 1 [m2] powierzchni okna przy róŜnicy 1 stopnia
po obydwu stronach oknach).
Im wyŜsza wartość tym więcej ciepła „ucieka” przez okno, czyli okno jest gorsze.
© FAKRO
Materiały wewnętrzne
3z4
Parametr
Właściwości związane z promieniowaniem. Współczynnik promieniowania słonecznego g
Właściwości związane z promieniowaniem. Przenikalność światła
Przykładowy wynik
0,52 lub (52%)
Opis
Im wyŜsza wartość współczynnika g tym wyŜsze zyski energetyczne w nagrzewaniu się pomieszczenia pomieszczenie szybciej się nagrzewa.
Wartość parametru „g” zaleŜy m. in. od koloru szyby np. szyby absorbcyjne, solarne, ale równieŜ od ilości
szyb w pakiecie oraz ich grubości.
Dla stref klimatycznych gorących np. południe Francji, zalecane jest stosowanie szyb o niskiej wartości „g” ochrona przeciw nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń np. pakiet szybowy FAKRO G2 o wartości solar
factor (g)= 0,25.
0,77 (77%)
Procentowa ilość światła widzialnego, przepuszczana przez powierzchnie szyby.
Im wyŜsza wartość, tym więcej naturalnego światła wpada do środka pomieszczenia, co jest szczególnie
korzystne np. podczas pochmurnych dni.
Z padającego na powierzchnię pakietu szybowego 100 % światła na drugą jego stronę przechodzi 77 % (czyli
zablokowane zostaje 23%).
Badanie ma na celu określenie szczelności okna.
Jako wynik badania podaje się klasę szczelności okna, czyli informację o tym ile m3 powietrza w ciągu jednej
godziny przepuszcza okno w przeliczeniu na 1 [m2] powierzchni lub 1 [m] styku skrzydła okna z jego
ościeŜnicą.
Przepuszczalność
powietrza
Klasa 3
W klasie 4 okno moŜe przepuszczać maksymalnie 3 [m3/hm2] przy ciśnieniu badawczym 100 [Pa] (prędkość
wiatru około 45 [km/h].
Klasa 3 przepuszcza 3 razy więcej powietrza w porównaniu do klasy 4 czyli 9 [m3/hm2].
Klasa 2 przepuszcza 3 razy więcej powietrza w porównaniu do klasy 3 czyli 27 [m3/hm2].
Klasa 1 przepuszcza 50 [m3/hm2].
Im wyŜsza klasa przepuszczalności powietrza dla okna tym szczelniejsze okno
(0 klasa najniŜsza – nie bada się, 4 klasa najwyŜsza).
© FAKRO
Materiały wewnętrzne
4z4

Podobne dokumenty