specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PAM
Ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
adres strony internetowej Zamawiającego: www.spsk1.szn.pl
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33. 14.17.00-7
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
znak OS/ZP/40/10
z dnia 12.04.2010 r.
dotyczy: przetargu nieograniczonego powyŜej 125 000 euro Nr OS/ZP/40/10 na:
dostawę implantów ortopedycznych do SPSK Nr 1 PAM
SPIS TREŚCI:
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Instrukcja dla Wykonawców.
Opis przedmiotu zamówienia.
Formularze ofertowe i załączniki:
Oferta cenowa (Zał. Nr 1)
Oświadczenie Wykonawcy (Zał. Nr 2)
Projekt umowy.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
z późniejszymi zmianami
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
1/63
ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Opis sposobu przygotowania ofert
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty, stanowiącym
załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena
podana w ofercie ma obejmować wszystkie upusty i rabaty.
Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione
w punkcie 4 instrukcji dla Wykonawców.
W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię
jakiegoś dokumentu, kaŜda strona tego dokumentu musi być
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŜnione do
reprezentowania Wykonawcy.
Oferta musi zawierać spis treści z podaniem stron na których znajdują się
poszczególne dokumenty.
Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań wariantowych
nie będą brane pod uwagę.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania,
komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upowaŜnione
do reprezentacji Wykonawcy.
UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile
nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być
parafowane przez osoby upowaŜnione do reprezentacji Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na jeden dowolny pakiet obejmujący cały
asortyment wymieniony w danym pakiecie lub złoŜyć ofertę obejmującą
wszystkie pakiety.
Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami
w kopercie posiadającej:
- nazwę i adres Zamawiającego,
- nazwę i adres Wykonawcy
- oznaczenie: „przetarg nieograniczony Nr OS/ZP/40/10 –
implanty ortopedyczne pakiet Nr ....”
- napis „ nie otwierać przed dniem 24.05.2010 r. (termin otwarcia
ofert)
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
2/63
1.14. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŜoną przez siebie
ofertę przed terminem składania ofert.
1.15. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoŜeniu oferty po
terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania
1.16. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą
w PLN.
1.17. Niniejsze postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,
faxem lub mailem.
2. Odrzucenie ofert.
2.1.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złoŜą nie
podlegającą odrzuceniu ofertę.
2.2. Ofertę odrzuca się, jeŜeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do
składania ofert;
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna
poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
2.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
zawiadamia Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o wykonawcach, których oferty
zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2.4 Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zamieszcza
informację, o której mowa w pkt. 2.3 na własnej stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Wykluczenie Wykonawcy
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia
lub wykonując je nienaleŜycie jeŜeli szkoda ta została stwierdzona
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
3/63
prawomocnym orzeczeniem sądu , które uprawomocniło się w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania ,
2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których
upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majątku upadłego;
3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku,
przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego.
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
4/63
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku,
przekupstwa,
przestępstwo
przeciwko
obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ
Wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba,
Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji;
2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych
warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŜeniem
art.26 ust.3 ustawy PZP;
4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania
ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą
dotyczy postępowań prowadzonych powyŜej progów określonych w
rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 11 ust.8
ustawy PZP.
4. Wymagania wobec Wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP oraz nie podlegający
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
5/63
4.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Zamawiający , zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane Ŝąda następujących
dokumentów:
1. Koncesji, zezwolenia lub licencji
2. Dokumentów stwierdzających, Ŝe osoby, które będą wykonywać
zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
równieŜ wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane naleŜycie.
Za dostawy wykazujące spełnienie warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia zamawiający uzna te , które łącznie będą spełniały
następujące cechy:
1) dotyczyć będą przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym
postępowaniu
2) wartość wykonanych lub wykonywanych dostaw nie moŜe być
mniejsza niŜ wartość poszczególnych pakietów”
4. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niŜ wartość złoŜonej oferty.
4.2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane Ŝąda następujących dokumentów:
1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - wystawionego nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy PZP
3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
6/63
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów
zbiorowych)
4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜnego
zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS
potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub
zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
4.3. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane Ŝąda następujących dokumentów:
1) Zgłoszenie lub Wpis do Rejestru Wyrobu Medycznego oznaczonego
znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności
lub inny dokument wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zaleŜności od klasy sprzętu.
2) katalog w języku polskim z opisem oferowanego sprzętu
6. Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów o których mowa w pkt 2 wtedy, gdy złoŜone przez
Wykonawcę kopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości
co do ich prawdziwości.
7.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone w ofercie wraz z
ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń,
pełnomocnictw i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia
konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.
4.2. Warunki wpłaty i zwrot wadium.
1. Obowiązek wpłaty wadium:
Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany wnieść wadium
w wysokości 59 210 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
7/63
dziesięć złotych) , w tym:
pakiet 1: 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych)
pakiet 2: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
pakiet 3: 500 zł (słownie: pięćset złotych)
pakiet 4: 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych)
pakiet 5: 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
pakiet 6: 700 zł (słownie: siedemset złotych)
pakiet 7: 1300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)
pakiet 8: 9000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
pakiet 9: 2300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych)
pakiet 10: 100 zł (słownie: sto złotych)
pakiet 11: 6400 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych)
pakiet 12: 400 zł (słownie: czterysta złotych)
pakiet 13: 1300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)
pakiet 14: 700 zł (słownie: siedemset złotych)
pakiet 15: 960 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych)
pakiet 16: 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych)
pakiet 17: 3600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych)
pakiet 18: 3900 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych)
pakiet 19: 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
pakiet 20: 4100 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych)
pakiet 21: 1300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)
pakiet 22: 90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych)
pakiet 23: 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych)
pakiet 24: 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych)
pakiet 25: 400 zł (słownie: czterysta złotych)
Płatne w terminie do dnia 24.05.2010 r. do godz. 9.00.
2. Forma wpłaty wadium:
a) przelew bankowy na konto:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW
Nr IBAN: PL 53 1050 1559 1000 0022 2451 8437 z dopiskiem „wadium –
implanty .” ,
Kopię przelewu bankowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
osobę upowaŜnioną do reprezentowania oferenta naleŜy dołączyć do oferty.
b) poręczenia i / lub gwarancje bankowe,
c) gwarancje ubezpieczeniowe,
d) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pienięŜnych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
8/63
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w punktach b,c i d
do oferty załączyć naleŜy oryginały ww. dokumentów lub kopie
potwierdzone za zgodność przez osobę upowaŜnioną do złoŜenia oferty.
3. Zwrot wadium:
Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania z
wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy.
Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie w wyniku zgłoszenia
pisemnego wniosku przez wykonawcę, który wycofał ofertę przed upływem
terminu do składania ofert.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeŜeli:
- wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z winy wykonawcy.
- Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złoŜył
dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1 lub
pełnomocnictw chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŜących po
jego stronie.
Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
3. Kryteria i sposób oceny ofert.
5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium i jego znaczeniem:
KRYTERIUM
cena
RANGA
100%
Łącznie
100 %
5.2. Sposób oceny ofert.
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
9/63
cena najniŜsza
Kryterium ------------------------ x 100 pkt. x znaczenie kryterium - .......... %
cena oferty badanej
Zamawiający wymaga aby cena była obliczana w następujący sposób:
- cena jednostkowa netto: cena zaoferowana przez Wykonawcę za jedną
sztukę
- wartość netto: iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości
- stawka VAT: procentowa stawka podatku
- wartość VAT: wyraŜona w złotówkach kwota podatku
- wartość brutto: suma wartości netto i wartości podatku VAT.
KaŜda oferta, według podanych wyŜej kryteriów, podlega indywidualnej ocenie
przez wszystkich członków komisji przetargowej.
Punktacja dla poszczególnych kryteriów dokonywana będzie z uwzględnieniem
relacji do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danym przetargu.
Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę według
poszczególnych kryteriów.
Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę według
kryterium, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
a.
Ofertę naleŜy złoŜyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną
napisami jak w punkcie 1.13. w sekretariacie Dyrektora SPSK Nr 1
w Szczecinie, w terminie do dnia 24.05.2010 do godz. 09. 00
b.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.05.2010 r., o godz. 09 30
w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Nr 1 PAM, przy
ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.
5. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
7.1. Wykonawca moŜe zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niŜ:
1. na 6 dni przed terminem składania ofert
2. na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeŜeli wartość
zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na
podst. art. 11 ust 8 ustawy PZP –
pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
10/63
do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. PrzedłuŜenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
7.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje
Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na własnej
stronie internetowej.
7.3. Zamawiający moŜe zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informacja o terminie
zebrania Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.
Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu
pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez
wskazywania źródeł zapytań. Informacje z zebrania Zamawiający doręcza
niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza
na własnej stronie internetowej.
7.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym
czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób
modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na własnej
stronie internetowej.
7.5. Modyfikacja treści SIWZ nie moŜe dotyczyć kryteriów oceny ofert,
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.
7.6. Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert, jeŜeli w wyniku
modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach.
7.7. o przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie
zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz
zamieszcza tą informację na własnej stronie internetowej.
7.8. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego
kontaktowania się z oferentami są :
mgr Małgorzata Stachowiak , mgr Agnieszka Kostarelas-Filip, Dorota Imiela Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 91 425 30 08, Zamawiający dopuszcza
formę porozumiewania się z Wykonawcą za pomocą faxu oraz e-maila
Nr faxu:91 425 30 01;e-mail:[email protected], godziny pracy: 7.30
– 15.00. Korespondencja , która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego
urzędowania zostanie potraktowana tak jakby przyszła w dniu następnym.
6. Okres związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany, przez okres 60 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
11/63
9.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję
przetargową powołaną przez Dyrektora SPSK Nr 1
w Szczecinie.
9.2. Otwarcie ofert jest jawne.
9.3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy, adresy Wykonawców, a
takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
9.5. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli
Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie
mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust.4 ustawy PZP.
9.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie uczestniczył w otwarciu ofert, na jego
wniosek Zamawiający prześle mu informacje z punktu 9.2 i 9.3.
9.7. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie
zamówienia.
9.8. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne
dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do
protokołu.
9.9. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
uniewaŜnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia.
9.10. W trakcie dokonywania badania i oceny złoŜonych ofert, Zamawiający
moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych
ofert z zastrzeŜeniem, ze nie zostanie dokonana jakakolwiek
zmiana w treści oferty oraz nie dopuszczalne będzie prowadzenie
negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą.
9.11. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz
omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając
o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty.
9.12. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny
w następujący sposób:
1) w przypadku mnoŜenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeŜeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej
oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano
liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
12/63
b) jeŜeli cenę jednostkową podano rozbieŜnie słownie i liczbą,
przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten
zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu
ceny;
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeŜeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części
zamówienia, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano ceny za części
zamówienia,
b) jeŜeli cenę za część zamówienia podano rozbieŜnie słownie i liczbą,
przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada
dokonanemu obliczeniu ceny,
c) jeŜeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana
słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, Ŝe
prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyraŜone słownie;
3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo
jego część (cena ryczałtowa):
a) przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu
na sposób jej obliczenia,
b) jeŜeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie
ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę
ryczałtową podaną słownie,
c) jeŜeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych,
przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
9.13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w SIWZ.
9.14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
jednocześnie
zawiadamia wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i
nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeŜeli postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez
ogłoszenia albo zapytania o cenę;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
13/63
umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.
9.15.Informacje o których mowa w pkt 9.13 łącznie z kwotami poszczególnych
ofert Zamawiający umieszcza na własnej stronie internetowej.
9.16.JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŜe wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŜnienia postępowania.
10. Warunki uniewaŜnienia postępowania
10.1. Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli:
1) nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu od wykonawcy
nie podlegającego wykluczeniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba Ŝe zamawiający moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy PZP zostały
złoŜone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemoŜliwą do usunięcia wadą
uniemoŜliwiającą zawarcie niepodlegającej uniewaŜnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
10.2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia
postępowania przed upływem terminu do składania ofert
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie
terminu do składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
10.3. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia z
przyczyn leŜących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złoŜyli
oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności
kosztów przygotowania oferty.
10.4. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie
zamówienia zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które
dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
14/63
11.
Termin realizacji zamówienia:
12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Środki ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują
wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z
jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŜ zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
7. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany
na podstawie ustawy
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –
jeŜeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
15/63
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takŜe wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej – jeŜeli wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8;
11. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w ust. 1 i 2 wnosi się
w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
12. JeŜeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie:
13. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30
dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
z uzasadnieniem;
14. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
15. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający nie zamieścił w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
16 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający
moŜe przedłuŜyć termin składania ofert .
17. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
18. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie moŜe zawrzeć umowy
do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
19. Zamawiający, nie później niŜ na 7 dni przed upływem waŜności wadium,
wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do
przedłuŜenia waŜności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. JeŜeli
odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje
się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
20. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od
dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŜeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją równieŜ na stronie internetowej, na której jest
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
16/63
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
21. Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której
przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
22. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeŜeli mają interes w tym, aby
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
23. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu
innego wykonawcy nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy. Izba
uwzględnia opozycję, jeŜeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, Ŝe
wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do
której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba moŜe wydać na posiedzeniu
niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
24. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z
zastrzeŜeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
25. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2
i 3.
26. Zamawiający moŜe wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na
odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
27. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu Izba moŜe umorzyć postępowanie na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod
warunkiem Ŝe w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie
przystąpił w terminie Ŝaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający
wykonuje, powtarza lub uniewaŜnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z Ŝądaniem zawartym w odwołaniu.
28. JeŜeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do
postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez
zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza
lub uniewaŜnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z
Ŝądaniem zawartym w odwołaniu.
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
17/63
29. JeŜeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do
postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba
rozpoznaje odwołanie.
30. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
31. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 3:
a) ponosi zamawiający, jeŜeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione
w odwołaniu po otwarciu rozprawy,
b) znosi się wzajemnie, jeŜeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4, ponosi:
a) odwołujący, jeŜeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
b) wnoszący sprzeciw, jeŜeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
32. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia
Prezesowi Izby. Prezes Izby moŜe zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez
Izbę, jeŜeli zostały one złoŜone w tym samym postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
33. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od
dnia ogłoszenia orzeczenia, a jeŜeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia
wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego Skarga do sądu
34.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
35. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o apelacji, jeŜeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.
36. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo
miejsca zamieszkania zamawiającego.
37. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
38. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
39.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŜonego orzeczenia, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŜe wniosek o
uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
40. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie
1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
41. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie
przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
18/63
ROZDZIAŁ II
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych
do SPSK Nr 1 PAM
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33. 14.17.00-7
Tabela: Pakiet nr 1 – implanty kostne.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 1 Implanty
kostne
Parametry (techniczne)
1. Płytki stalowe blokująco-kompresyjne do
trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z
kością z moŜliwością kompresji w obu
kierunkach, otwory owalne, gwintowane.
Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12
otworów, pod wkręty 3,5 mm. MoŜliwość
uŜycia tytanu.
2. Płytki stalowe wąskie blokującokompresyjne do trzonu, proste, z
ograniczonym kontaktem z kością z
moŜliwością kompresji w obu kierunkach,
otwory owalne, gwintowane. Długość od 44
do 440 mm, od 2 do 24 otworów, pod wkręty
4,5/5,0 mm. MoŜliwość uŜycia tytanu.
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
Ilość
30
12
19/63
3. Płytki stalowe szerokie blokującokompresyjne do trzonu, proste, z
ograniczonym kontaktem z kością z
moŜliwością kompresji w obu kierunkach,
otwory owalne, gwintowane z koniecznością
uŜycia klucza dynamometrycznego do
otworów blokowanych. Długość od 116 do
440 mm, od 6 do 24 otworów, pod wkręty
4,5/5,0 mm. MoŜliwość uŜycia tytanu.
4. Płytki stalowe blokująco-kompresyjne do
bliŜszej nasady kości ramiennej z
ograniczonym kontaktem z kością z
moŜliwością kompresji w obu kierunkach,
otwory owalne gwintowane z koniecznością
uŜycia klucza dynamometrycznego do
otworów blokowanych. Długość 90 i 114mm,
3 lub 5 otworów pod wkręty 3,5 mm.
MoŜliwość uŜycia tytanu.
5. Płytki stalowe kształtowe blokującokompresyjne do nasady dalszej kości piszczeli,
przyśrodkowe. Długość od 144 do 198 mm,
otwory owalne, gwintowane, 6, 8, 10
otworów, pod wkręty 3,5 mm. Płytki
prawa/lewa. Konieczność uŜycia klucza
dynamometrycznego do otworów
blokowanych. MoŜliwość uŜycia tytanu.
6. Płytki stalowe blokująco- kompresyjne do
bliŜszej nasady kości udowej z hakiem
zakładanym na krętarz większy. Śruby
kaniulowane blokowane lub nie o średnicy 7,3
i 5,0 mm oraz korowe 4,5 mm. Płyta od 2 do
16 otworów (133 do 385 mm). Komplet musi
zawierać: płyta – 1szt., śruby – 8 szt.
7. Kable do złamań okołoprotezowych,
średnica 1.7 mm, z zaciskiem oczkowym na
końcu kabla.
7a. Stalowe piny z gwintowaną główką,
wkręcane w płytę, średnica 5.0 mm, do
wykorzystania przy montaŜu kabli.
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
12
30
18
3
10
10
20/63
8. Stalowe śruby samogwintujące 3.5 mm z
gwintowaną główką, blokowane w płycie,
zakładane z uŜyciem dynamometru
zmniejszającego siłę dokręcania, w
długościach od 10 do 60 mm. MoŜliwość
uŜycia tytanu.
9. Stalowe śruby samogwintujące 5.0 mm z
gwintowaną główką, blokowane w płycie,
zakładane z uŜyciem dynanometru
zmniejszającego siłę dokręcania, w
długościach od 14 do 90 mm. MoŜliwość
uŜycia tytanu.
10. Śruby okołoprotezowe w długościach 12 i
14 mm, stalowe, z gwintowaną głową,
wkręcane w płytkę, płaskie na końcu.
11. a) Płytki tytanowe o małej inwazyjności,
stabilizator wewnętrzny nasady dalszej kości
udowej, otwory gwintowane, 5, 9, 13
otworów, długość płyt odpowiednio 156, 236,
316 mm. Płytka prawa/lewa zakładana na
zewnętrznej prowadnicy przeziernej dla
promieni RTG.
11. b) Śruby ryglujące o śr. 5,0 mm, tytanowe,
z gwintowaną główką, samowiercące lub
samogwintujące, długość 18, 26, 40, 55, 65, 75
i 85 mm.
12. Płytki tytanowe o małej inwazyjności,
stabilizator wewnętrzny nasady bliŜszej
piszczeli, otwory gwintowane, 5, 9, 13
otworów, długość odpowiednio 141, 221 i 301
mm. Płytka prawa/lewa zakładana na
zewnętrznej prowadnicy przeziernej dla
promieni RTG.
13. Płytka stalowa anatomicznie dogięta,
blokująco-kompresyjna do złamań trzonu
obojczyka, 3.5 mm. Płytka posiadająca
podwójne otwory, częściowo gwintowane,
umoŜliwiające załoŜenie zarówno śrub
korowych jak i blokowanych w płytce. Śruby
gwintowane zakładane z uŜyciem
dynamometru zmniejszającego siłę
dokręcania. Płytki prawe i lewe od 6 do 8
otworów.
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
500
250
10
5
60
5
3
21/63
14. Płytki tytanowe blokowano- kompresyjne
2.4 do dalszej nasady kości promieniowej z
wielopunktowym mocowaniem (zakładane z
dostępu dłoniowego przy uŜyciu nasady
dynanometrycznej). Płyta prawa/lewa o
długości 49, 58, 67 mm i odpowiednio 3, 4 , 5
otworach w części trzonu oraz 8 lub 9
otworów w części przynasadowej.
15. Płytka typu LCP blokująco - kompresyjna
do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości
stopy i śródstopia, Płyty wyposaŜone w
otwory dwufunkcyjne nie wymagające
zaślepek/przejściówek, gwintowany w części
blokującej i gładki w części kompresyjnej z
moŜliwością zastosowania śrub blokujących
lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ).
Śruby blokujące ze stoŜkowym gwintem na
główce wkręcane za pomocą śrubokręta
dynamometrycznego 0,4Nm (dla płyt 2.4) i
0,8Nm (dla płyt 2.7). Śruby blokowane w
płycie samogwintujące z gniazdami
gwizadkowymi. Materiał tytan.
a) płyta 2.4 prosta adaptacyjna; 12 otworów,
długość 87,9 mm; grubość 1.3 mm; szerokość
6.5 mm
b) płyta 2.4 T, 3 otwory w głowie i 7 otworów
w trzonie, długość 57 mm, grubość 1.3 mm;
szerokość 6.4 mm
c) płyta 2.4 adaptacyjna Y, 3 otwory w głowie
i 7 otworów w trzonie, długość 60 mm,
grubość 1.3 mm; szerokość 6.4 mm
d) płyta 2.4 adaptacyjna T, 2 otwory w głowie
i 7 otworów w trzonie, długość 58 mm,
grubość 1.3 mm; szerokość 6,4 mm
e) płyta 2.4 prosta, 4-8 otworów, długość 3668 mm, grubość 1,7 mm; szerokość 6,5 mm
f) płyta 2.4 kondylarna, 2 otwory w głowie i 7
otworów w trzonie, długość 59 mm, grubość
1.3 mm; szerokość 6,4 mm
g) śruby 2.4 korowe, samogwintujące, długość
6-14 mm (co 1 ) i 16-40 mm (co 2)
h) śruby blokowane 2.4, samogwintujące,
długość 6-14 mm (co 1 ) i 16-30 mm (co 2).
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
10
5
3
3
3
3
3
50
80
22/63
Tabela: Pakiet nr 2 – implanty tytanowe do zabiegów chirurgii ręki.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 2 –
Implanty
tytanowe do
zabiegów
chirurgii ręki.
Parametry (techniczne)
Tytanowe płyty blokująco-kompresyjne 2.4
mm z ograniczonym kontaktem z kością do
dalszej nasady kości promieniowej. Śruby
blokujące zakładane z uŜyciem dynamometru
zmniejszającego siłę dokręcania.
1) płytki tytanowe 2,4 blokująco kompresyjne
do dalszej nasady kości promieniowej, płytka
z ograniczonym kontaktem z kością.
Podwójne otwory dla śrub korowych i
blokowanych. Płytka dłoniowa lewa-prawa, 5
otworów w głowie płytki, 5 otworów w
trzonie. Płyta pozastawowa do osteotomii
korekcyjnej
2) płytki tytanowe 2,4 blokująco kompresyjne
do dalszej nasady kości promieniowej, płytka
z ograniczonym kontaktem z kością.
Podwójne otwory dla śrub korowych i
blokowanych. Płytka dłoniowa lewa-prawa, 5
otworów w głowie płytki, 4 otwory w trzonie.
Płyta pozastawowa do osteotomii korekcyjnej
3) płytki tytanowe 2,4 blokująco kompresyjne
do dalszej nasady kości promieniowej, płytka
z ograniczonym kontaktem z kością.
Podwójne otwory dla śrub korowych i
blokowanych. Płytka dłoniowa podpierająca
lewa-prawa, 5 otworów w głowie płytki, 3
otwory w trzonie
4) płytki tytanowe 2,4 blokująco kompresyjne
do dalszej nasady kości promieniowej, płytka
z ograniczonym kontaktem z kością.
Podwójne otwory dla śrub korowych i
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
Ilość
6
10
6
15
23/63
blokowanych. Płytka dłoniowa lewa-prawa, 5
otworów w głowie płytki, 5 otworów w
trzonie
5) płytki tytanowe 2,4 blokująco kompresyjne
do dalszej nasady kości promieniowej, płytka
z ograniczonym kontaktem z kością.
Podwójne otwory dla śrub korowych i
blokowanych. Płytka prosta, 6 otworów
6) płytki tytanowe 2,4 blokująco kompresyjne
do dalszej nasady kości promieniowej, płytka
z ograniczonym kontaktem z kością.
Podwójne otwory dla śrub korowych i
blokowanych. Płytka prosta, 5 otworów
7) płytki tytanowe 2,4 blokująco kompresyjne
do dalszej nasady kości promieniowej, płytka
z ograniczonym kontaktem z kością.
Podwójne otwory dla śrub korowych i
blokowanych. Płytka w kształcie litery L,
wygięta w prawo (lewo), trzonek 4 otwory,
głowa 2 otwory
8) płytki tytanowe 2,4 blokująco kompresyjne
do dalszej nasady kości promieniowej, płytka
z ograniczonym kontaktem z kością.
Podwójne otwory dla śrub korowych i
blokowanych. Płytka w kształcie litery L,
wygięta w prawo (lewo), trzonek 4 otwory,
głowa 3 otwory
9) płytki tytanowe 2,4 blokująco kompresyjne
do dalszej nasady kości promieniowej, płytka
z ograniczonym kontaktem z kością.
Podwójne otwory dla śrub korowych i
blokowanych. Płytka w kształcie litery T,
trzonek 4 otwory, głowa 3 otwory
10) płytki tytanowe 2,4 blokująco
kompresyjne do dalszej nasady kości
promieniowej, płytka z ograniczonym
kontaktem z kością. Podwójne otwory dla śrub
korowych i blokowanych. Płytka wygięta w
prawo (lewo), trzonek 4 otwory, głowa 3
otwory
11) płyta tytanowa do usztywniania stawu
nadgarstka, standardowe wygięcie, 8 otworów
12) płyta tytanowa do usztywniania stawu
nadgarstka, krótkie wygięcie, 8 otworów
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
6
6
10
5
6
6
2
2
24/63
13) tytanowe śruby 2,4mm korowe,
samogwintujące, średnica szaftu 2,0 mm;
średnica głowy 5,0 mm. Długość śruby od 840 mm
14) tytanowe śruby 2,4mm z gwintowanym
łebkiem 2,4 mm, samogwintujące, średnica
szaftu 2,0 mm. Długość śruby od 6-40 mm
15) tytanowe trzpienie podporowe 1,8 mm.
Długość od 12-30 mm
16) Śruba kompresyjna kaniulowana z
gwintowaną główką, samotnąca,
samogwintująca
- gwint na główce śruby dostosowany do kości
korowej (podwójny zwój gwintu)
- gwint na końcówce śruby dostosowany do
kości gąbczastej (duŜa głębokość gwintu)
- średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica
rdzenia 2,0mm, średnica gwintu na końcu
śruby 3,0mm
- jednakowy skok gwintu na główce i końcu
śruby (1,25mm)
- konstrukcja śruby umoŜliwiająca wykonanie
kompresji a następnie niezaleŜne wkręcenie
główki śruby do kości korowej
- dostępne śruby z długim i krótkim gwintem
w długościach od 10 do 40mm
- gniazdo śruby gwiazdkowe (typu stardrive)
- średnica drutu Kirschnera – prowadzącego
1,1mm
17) Śruba kompresyjna niekaniulowana z
gwintowaną główką, samotnąca,
samogwintująca
- gwint na główce śruby dostosowany do kości
korowej (podwójny zwój gwintu)
- gwint na końcówce śruby dostosowany do
kości gąbczastej (duŜa głębokość gwintu)
- średnica główki z gwintem 1,5mm, średnica
rdzenia 1,0mm, średnica gwintu na końcu
śruby 2,2mm
- konstrukcja śruby umoŜliwiająca wykonanie
kompresji a następnie niezaleŜne wkręcenie
główki śruby do kości korowej
- dostępne śruby z długim i krótkim gwintem
w długościach od 8 do 20mm
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
160
510
20
40
40
25/63
- średnica drutu Kirschnera – prowadzącego
1,1mm
18) płytki tytanowe 2,0 blokująco
kompresyjne z ograniczonym kontaktem z
kością. Podwójne otwory dla śrub korowych i
blokowanych. Płyta prosta 5 otworów, długość
33 mm, grubość 1,3 mm, szerokość 5 mm
19) płytki tytanowe 2,0 blokująco
kompresyjne z ograniczonym kontaktem z
kością. Podwójne otwory dla śrub korowych i
blokowanych. Płyta prosta 6 otworów, długość
39 mm, grubość 1,3 mm, szerokość 5 mm
20) płytki tytanowe 2,0 blokująco
kompresyjne z ograniczonym kontaktem z
kością. Podwójne otwory dla śrub korowych i
blokowanych. Płyta kondylarna: długość 54
mm, grubość 1,3 mm, szerokość 5 mm. 2
otwory w głowie, 7 otworów w trzonie
21) płytki tytanowe 2,0 blokująco
kompresyjne z ograniczonym kontaktem z
kością. Podwójne otwory dla śrub korowych i
blokowanych. Płyta adaptacyjna Y: długość
54,7 mm, grubość 1,3 mm, szerokość 5 mm. 3
otwory w głowie, 7 otworów w trzonie
22) płytki tytanowe 2,0 blokująco
kompresyjne z ograniczonym kontaktem z
kością. Otwory dla śrub blokowanych. Płyta
kondylarna lewa i prawa:grubość 2 mm,
szerokość 5 mm, wysokość pinu 29 mm
23) tytanowe śruby 2,0 mm korowe,
samogwintujące, średnica szaftu 1,4 mm;
średnica głowy 5,0 mm. Długość śruby od 838 mm
24) tytanowe śruby 2,0 mm z gwintowanym
łebkiem, samogwintujące, średnica szaftu 1,4
mm. Długość śruby od 8-30 mm
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
5
5
10
4
4
30
30
26/63
Tabela: Pakiet nr 3 – tytanowe gwoździe elastyczne.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 3 –
Tytanowe
gwoździe
elastyczne
Parametry (techniczne)
Ilość
Tytanowe gwoździe elastyczne o długości 400mm
i średnicy 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5
mm i 4.0 mm. moŜliwość uŜycia zaślepki do
gwoździ o średnicy od 3.0 do 4.0.
60
Tabela: Pakiet nr 4 – instrumentarium do usuwania złamanych wkrętów.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 4 –
Instrumentarium
do usuwania
złamanych
wkrętów.
Parametry (techniczne)
Ilość
1. Frez główkowy dla średnic wkrętów od
1,5mm do 2,0mm.
2. Frez główkowy dla średnic wkrętów od
2,7mm do 3,5mm.
3. Frez główkowy dla średnic wkrętów od
4,0mm do 4,5mm.
4. Frez główkowy dla średnic wkrętów
6,5mm.
5. Trepan dla średnic wkrętów od 1,5mm do
2,0mm.
6. Trepan dla średnic wkrętów od 2,7mm do
3,5mm.
7. Trepan dla średnic wkrętów od 4,0mm do
4,5mm.
8. Trepan dla średnic wkrętów 6,5mm.
1
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
1
1
1
1
1
1
1
27/63
Tabela: Pakiet nr 5 – napęd akumulatorowy do zabiegów chirurgii ręki.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 5 –
Napęd
akumulatorowy
do zabiegów
chirurgii ręki
Parametry (techniczne)
Ilość
I. Jednostka napędowa /autoklawowalna/ +
pojemnik na akumulator:
1. Płynna regulacja prędkości obrotowej.
Obroty prawo lewo. Zakres obrotów
/wiercenie/ 0-920 obr./min i /rozwiertak /0380 obr/min.
2. Maksymalny moment obrotowy
/wiercenie/ 2,2 Nm i rozwiertak 6 Nm.
3. Napięcie robocze 12 V, czas ładowania
max do 1 h, moŜliwość przyłączenia
akumulatorów 14,4 V.
4. Kaniulacja 3,2 mm.
5. Zabezpieczenie przed przypadkowym
uruchomieniem.
6. Pojemnik na akumulator ( komora
zamykana zatrzaskowo, uszczelniona ,
dołączana do napędu )
7. System wielofunkcyjny współpracującymi
z wieloma przyłączami. MoŜliwość
współpracy wszystkich przyłączy z napędem
pneumatycznym
8. Moc 60 W (80 W przy akumulatorach 14,4
V)
9. Akumulator 14,4 VDC
II. Uchwyty wiertarskie:
1. Mini szybkozłączka do wierteł, końcówka
typu AO
2. Uchwyt do wierteł typu AO, szybkozłącza
III. Uchwyt do drutów Kirschnera:
1. Uchwyt do drutów o średnicy od 0,6-3,2
mm(mocowanie bez uŜycia klucza, płynna
1
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
2
1
1
1
2
28/63
zmiana kaniulacji )
2. System zabezpieczający przed
wypadaniem drutów
IV. Piły i wiertła:
1. ostrze oscylacyjne 46/31x10x0,4 (0,3) mm
2. ostrze posuwisto- zwrotne do napędu
elektrycznego do śródręcza, grubość cięcia
0,38 mm; długość uŜyteczna 22 mm;
szerokość 8.0 mm
3. wiertło borujące typu Swanson do napędu
elektrycznego do śródręcza, średnica min. 2.0
mm; długość głowy 6.3 mm.
1
1
Tabela: Pakiet nr 6 – klatki międzytrzonowe PLIF.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 6 –
Klatki
międzytrzonowe
PLIF
Parametry (techniczne)
Ilość
20 szt.
Klatki międzytrzonowe PLIF muszą być
(10
wykonane z materiału PEEK – komplet musi
kompl.)
zawierać 2 klatki na poziom.
Komplety muszą spełniać następujące
wymagania :
1. Klatki o kształcie prostopadłościennym, do
stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa
lędźwiowego, sterylne.
2. Klatki wykonane z PEEK, posiadające
znaczniki radiologiczne.
3. Ząbkowana powierzchnia implantu musi
zapobiegaać jego migracji.
4. Otwarta struktura implantów umoŜliwiająca
wypełnienie biomateriałem i ułatwiająca przerost
tkanki kostnej.
5. Dwa kąty lordozy klinowych klatek: 4 i 8
stopni.
6. Implanty muszą być wprowadzane techniką
rotacji „in situ” 110 st. i 90 st., nie wymagającej
nawiercania powierzchni płytek granicznych
trzonów.
7. Minimum po 7 rozmiarów implantów z
kaŜdego kąta lordozy: wysokości 7-15mm.
8. Obecność w zestawie narzędzia do otwierania
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
29/63
przestrzeni międzytrzonowej.
9. Zestawy muszą zawierać implanty próbne
umoŜliwiające optymalną dystrakcję i dobór
właściwego rozmiaru klatki.
10. Obecność w zestawie instrumentarium
pozwalającego na bezpieczne, śródoperacyjne
usunięcie implantu.
11. Obecność w zestawie instrumentu
pozwalającego na precyzyjne, wygodne
upakowanie biomateriału/kości w klatce.
12. Obecność w zestawie narzędzia
umoŜliwiającego wytworzenie loŜy pod implant
oraz dystraktor międzytrzonowy.
13. Obecność w zestawie narzędzi
umoŜliwiających upakowanie przeszczepów
kostnych w przestrzeni międzytrzonowej.
14. Instrumentarium musi znajdować się w
kontenerze przeznaczonym do przechowywania i
sterylizacji.
Tabela: Pakiet nr 7 – płyty do stabilizacji przednio-bocznej odcinka piersiowego
i lędźwiowego kręgosłupa.
Przedmiot
Parametry (techniczne)
Ilość
zamówienia
10
System stabilizacji musi być wykonany z tytanu i
Pakiet nr 7 –
przystosowany do operacji w otwartym polu
Płyty do
operacyjnym oraz przy uŜyciu tych samych narzędzi
stabilizacji
z długimi rękojeściami do techniki endoskopowej.
przednioSystem musi posiadać:
bocznej
1. Czteropunktową stabilizację opartą na śrubach:
odcinka
piersiowego i - wieloosiowych (zakres ruchomości do 350, φ7mm,
lędźwiowego
dług. 25-50mm ze skokiem co 5mm),
kręgosłupa
- śrubach blokujących (φ6,5mm, dług. 25-50mm ze
skokiem co 5mm) oraz
- płycie łączącej (dług. 45-100mm) lub
- prętach (φ5,2mm, dług. 100-400mm).
Implanty muszą mieć niski profil (płyta i pręt do
5,2mm, śruby z nakrętkami do 10mm wysokości).
Lokalizacja śrub (najlepiej bocznie w stosunku do
osi kręgu) musi umoŜliwiać zastosowanie w tych
samych kręgach implantów do stabilizacji
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
30/63
transpedikularnej tylnej. Śruby samotnące i
samogwintujące, atraumatycznie zakończone.
MoŜliwość zastosowania śrub cementowanych.
2. Talerzyk stabilizujący do śruby wieloosiowej oraz
blokującej.
3. Blokowanie ustawienia kątowego śruby
wieloosiowej przy pomocy blokady wewnętrznej.
4. Blokowanie płyty/prętów do talerzyka ze śrubami
przy pomocy nakrętki zewnętrznej. Dokręcanie
nakrętek przy pomocy klucza dynamometrycznego.
5. Kodowane kolorami implanty i narzędzia do ich
zakładania.
6. MoŜliwość dodatkowego zablokowania
przeszczepu kostnego znajdującego się pomiędzy
stabilizowanymi kręgami.
7. Wszystkie implanty muszą być oznaczone
numerem serii oraz kodem.
8. Instrumentarium zawierające kleszcze do
kompresji i dystrakcji oraz miarkę wielkości
implantu.
Tabela: Pakiet nr 8 – stabilizacja odcinka piersiowo-lędźwiowego z dostępu
tylnego i/lub przedniego.
Przedmiot
Parametry (techniczne)
Ilość
zamówienia
20
Komplet powinien zawierać: 16 śrub/haków, 2
Pakiet nr 8 –
pręty, 2 poprzeczki.
Stabilizacja
1.System musi być wykonany z tytanu o profilu nie
odcinka
większym niŜ 12 mm. Musi mieć zastosowanie w
piersiowolędźwiowego z korekcjach deformacji i chorobach
zwyrodnieniowych pozwalający zarówno na
dostępu
globalną derotację jak i segmentalną korekcję.
tylnego i/lub
2.Śruby muszą być dwubocznie otwarte (dostęp
przedniego
pręta z boku), blokowane od góry, dwukorowe,
podwójnie gwintowane, samogwintujące z
zaokrąglonym końcem. Dostępne w średnicach:
4,2mm, 5,2mm, 6,2mm, 7,0mm oraz długościach
25-60mm, stopniowane co 5mm.
3.System musi współpracować z prętem 5mm i
6mm (długości prętów muszą być w zakresie 200500 mm).
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
31/63
4.Łączniki poprzeczne muszą mieć moŜliwość
płynnej regulacji szerokości i kątowego ustawienia
w stosunku do pręta.
5.W systemie muszą znajdować się haki:
pedikularne (z moŜliwością dodatkowego
przymocowania śrubą do pedikulum) oraz
laminarne. Haki muszą być dostępne w trzech
róŜnych rozmiarach. Muszą być dostępne równieŜ
haki wygięte bocznie (kątowe lewe/prawe) oraz
haki z otwarciem przednim.
6.W zestawie muszą znajdować się płaskie i
kolcowe podkładki stabilizujące do śrub typu
„anterior”.
7.Instrumentarium musi zawierać specjalny
instrument pozwalający na przyciągnięcie śruby do
pręta oraz wyciągnięcie jej ku górze. Ponadto
zestaw musi zawierać narzędzia umoŜliwiające
przeprowadzenie korekcji wzajemnego połoŜenia
kręgów (zmiana kąta lordozy/kyfozy, dystrakcja,
kompresja, korekcja globalna, korekcja
segmentalna), specjalne szydło do osadzania
podkładek kolcowych oraz narzędzia
umoŜliwiające doginanie pręta poza raną
operacyjną i doginanie pręta „in situ”.
Tabela: Pakiet nr 9 – stabilizacja krótkoodcinkowa kręgosłupa z moŜliwością
zastosowania w chorobie nowotworowej.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 9 –
Stabilizacja
krótkoodcinkowa
kręgosłupa z
moŜliwością
zastosowania w
chorobie
nowotworowej
Parametry (techniczne)
Ilość
System musi być wykonany z tytanu i słuŜyć do
jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka
piersiowo-lędźwiowo-krzyŜowego kręgosłupa. W
skład zestawu musi wchodzić 8 śrub lub haków, 2
pręty, 8 blokerów, 1 poprzeczka. System musi
zawierać:
1. Śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na
całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą
„głową” lub wieloosiowe z atraumatycznym
zakończeniem (φ4,5mm i 5mm o dł. 25-50mm, ze
skokiem co 5mm; 6mm, 7mm, 8mm o dł. 2560mm, ze skokiem co 5mm).
15
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
32/63
2. Śruby kaniulowane z gwintem na całej
długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową”
lub wieloosiowe (φ4,5mm i 5,5mm o dł. 2550mm, ze skokiem co 5mm; 6,5mm, 7,5mm,
8,5mm o dł. 25-60mm, ze skokiem co 5mm).
3. Śruby wzmocnione z trzonem stoŜkowym,
tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” (φ4,5mm,
dł. 25-50mm; φ5mm, dł. 25-50mm; φ6mm, dł. 2560mm – wszystkie ze skokiem co 5mm), w
dwóch kolorach.
4. Śruby samotnące i samogwintujące, kodowane
kolorami.
5. Wszystkie śruby powinny posiadać ułatwiające
wprowadzenie prętów i blokad, odłamywane
„ramiona”.
6. Śruby muszą być zakończone atraumatycznie.
7. Wsteczny kształt gwintu na styku śrubaelement blokujący musi zapobiegać rozchodzeniu
się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania
wewnętrznego elementu blokującego.
8. Pręty proste φ5,5mm osadzane w osi śruby, dł.
35-500mm (atraumatyczne, bez konieczności
docinania), osadzane w osi śruby, w 16
rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dł.),
co 10mm (60-80mm), co 20mm (80-120mm), co
30mm (120-180mm), oraz co 100mm (200500mm).
9. Pręty wstępnie dogięte φ5,5mm osadzane w osi
śruby, dł. 35-100mm, w 11 rozmiarach, ze
skokiem co 5mm (do 60mm dł.) oraz co 10mm
(60-100mm dł.).
10. Musi istnieć stały kontakt pręta z
odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby
wieloosiowej.
11. Poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (2141mm dł., ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej
długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 4960mm, 60-75mm) oraz do wyboru poprzeczki w
7 rozmiarach z moŜliwością wielokątowego ich
ustawienia względem prętów bez doginania dł.
od 35-107mm.
12. Poprzeczki muszą być dokręcane na prętach
przy pomocy klucza dynamometrycznego.
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
33/63
13. Jeden uniwersalny, wewnętrzny element
blokujący.
14. Element blokujący musi być dokręcany przy
pomocy klucza dynamometrycznego.
15. Musi istnieć moŜliwość zastosowania systemu
m.in. przy skoliozach, niestabilnościach,
nowotworach, kręgozmykach i degeneracjach przy uŜyciu jednego zestawu narzędzi.
16. W zestawie muszą się znajdować narzędzia i
elementy montowane na implantach,
umoŜliwiające przeprowadzenie redukcji
kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub
repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza pola
operacyjnego.
17. KaŜdy implant musi być trwale oznaczony
numerem serii oraz kodem.
18. Narzędzia oraz implanty muszą być
umieszczone w oznakowanych plastikowych,
zamykanych pojemnikach do sterylizacji.
Tabela: Pakiet nr 10 – proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 10 –
Proteza trzonu
odcinka
szyjnego
kręgosłupa
Parametry (techniczne)
Ilość
Komplet powinien zawierać 1 protezę trzonu
szyjnego wykonaną z tytanu.
Proteza do odcinka szyjnego musi posiadać
zabezpieczenia przed osiadaniem w trzonach. Musi
istnieć moŜliwość wypełnienia protezy gruzem
kostnym. Średnice protez Ø10 - Ø12mm, długość:
od 15-60mm ze skokiem co 5mm.
6
Tabela: Pakiet nr 11 – klatki międzytrzonowe lędźwiowe zakładane z dostępu
bocznego – TLIF z substytutem kości i stabilizacją
transpedikularną.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 11 –
Klatki
międzytrzonowe
lędźwiowe
Parametry (techniczne)
Ilość
Komplet musi zawierać: 1 klatkę
międzytrzonową, substytut kości 5 cm3,
4 śruby transpedikularne, 4 nakrętki, 1
pręt (do docięcia), 1 poprzeczkę.
30
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
34/63
1.Klatki międzytrzonowe:
zakładane z
- materiał: poliwęglan (PEEK + włókna
dostępu
bocznego – TLIF węglowe) lub stop tytanu,
- kształt anatomiczny o ściętych,
z substytutem
wygładzonych ściankach przedniej i
kości i
tylnej, ułatwiających małoinwazyjną
stabilizacją
transpedikularną implantację,
- moŜliwa implantacja klatki z dwóch
stron do wyboru dla operatora,
- klatki muszą być dostępne w dwóch
opcjach: równoległe oraz z kątem
nachylenia 5º w płaszczyźnie
strzałkowej dla odtworzenia lordozy,
- dostępny szeroki wybór rozmiarów
klatek: wysokość przedniej ścianki od 7
– 13 mm (ze skokiem co 1 mm),
- implant poliwęglanowy musi być
zaopatrzony w nieprzezierne dla
promieni RTG, zintegrowane znaczniki
radiologiczne,
- klatki tytanowe muszą być
róŜnicowane kolorem dla opcji
równoległej i lordotycznej,
- wygodne instrumentarium,
pozwalające na implantację klatek pod
dwoma kątami.
2. Substytut kości:
- trójfosforan wapnia w postaci granulek,
- moŜliwość mieszania ze szpikiem
kostnym w celu przyspieszenia procesu
przerastania kością.
3. Stabilizacja:
- materiał: stop tytan,
- mocowanie pręta bezpośrednio do
śruby za pomocą jednego elementu od
góry z punktu widzenia operatora –
wszystkie śruby tulipanowe,
- niezbędny klucz dynamometryczny,
zapewniający stałą siłę fiksacji pręta,
- dostępność do wyboru śrub
monoaksjalnych i poliaksjalnych, nie
wymagających gwintowania,
- śruby transpedikularne samogwintujące
o konikalnym trzonie i gwincie na całej
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
35/63
długości,
- w śrubach poliaksjalnych musi być
podwójnie (dwustronnie) prowadzony
gwint,
- średnice śrub: od 4,35 - 7 mm, zakres
długości: od 30-55 mm ze skokiem co
5mm (dopuszczone długości 25-50 mm
dla śrub o średnicy 4,35-5mm),
- prostokątny przekrój pióra gwintu
nakrętki mocującej pręt do śruby/haka,
- wykluczone systemy mocujące o
skośnym przekroju gwintu na nakrętce i
wewnątrz tulipana.
Tabela: Pakiet nr 12 – implant międzywyrostkowy do przezskórnej implantacji.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 12 –
Implant
międzywyrostkowy
do przezskórnej
implantacji
Parametry (techniczne)
Ilość
- cylindryczny implant musi być wykonany z
PEEK i tytanu, nie wymagający wstępnego
montaŜu, musi być sterylny,
- technika implantacji musi być małonwazyjna –
przezskórna,
- rozmiary implantu 8 - 16 mm (stopniowane co
2 mm),
- musi istnieć moŜliwość powtarzalnego,
kontrolowanego rozkładania i składania
implantu „in situ”,
- musi istnieć moŜliwość pewnego
zakotwiczenia implantu o sąsiednie wyrostki
kolczyste kręgosłupa (tytanowe wąsy),
- musi istnieć moŜliwość implantacji
wielopoziomowej,
- implanty muszą posiadać trwałe oznaczenia,
- instrumentarium musi znajdować się w
kontenerze przeznaczonym do przechowywania
i sterylizacji.
4
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
36/63
Tabela: Pakiet nr 13 – stabilizacja międzytrzonowa odcinka lędźwiowego
kręgosłupa.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 13 –
Stabilizacja
międzytrzonowa
odcinka
lędźwiowego
kręgosłupa
Parametry (techniczne)
Ilość
Implanty o kształcie fasolowatym lub
bananowym, do stabilizacji międzytrzonowej
odcinka lędźwiowego kręgosłupa, sterylne.
- implanty muszą być wykonane z PEEK i
posiadać 3 znaczniki radiologiczne,
- implanty muszą posiadać specjalnie
ząbkowaną powierzchnię zapobiegająca ich
migracji,
- otwarta struktura implantów musi umoŜliwiać
wypełnienie biomateriałem i ułatwiać przerost
tkanki kostnej,
- mimimum 6 rozmiarów implantów:
wysokości 7-17 mm,
- w zestawie muszą się znajdować narzędzia do
otwierania przestrzeni międzytrzonowej,
- w zestawie muszą się znajdować implanty
próbne umoŜliwiające optymalną dystrakcję i
dobór właściwego rozmiaru implantu,
- w zestawie musi się znajdować
instrumentarium pozwalające na bezpieczne,
śródoperacyjne usunięcie implantu,
- w zestawie musi się znajdować instrument
pozwalający na precyzyjne, wygodne
upakowanie biomateriału w implancie,
- w zestawie muszą się znajdować narzędzia
15
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
37/63
umoŜliwiające wytworzenie loŜy pod implant 3 typy zarówno proste jak i uwzględniające kąt
implantacji (zagięte) oraz dystraktor
międzytrzonowy,
- w zestawie muszą się znajdować narzędzia
umoŜliwiające upakowanie przeszczepów
kostnych w przestrzeni międzytrzonowej,
- instrumentarium musi się znajdować w
kontenerze przeznaczonym do przechowywania
i sterylizacji.
Tabela: Pakiet nr 14 – statyczna płyta ze śrubami kątowymi do stabilizacji
kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 14 –
Statyczna płyta
ze śrubami
kątowymi do
stabilizacji
kręgosłupa
szyjnego z
dostępu
przedniego
Parametry (techniczne)
Ilość
- w komplecie muszą się znajdować: 1 płyta i 4
wkręty kostne,
- implanty muszą być wykonane z tytanu,
- musi istnieć wybór płyt od jedno do
wielosegmentowych,
- musi istnieć moŜliwość ustawienia kątowego
śruby względem płyty adekwatnie do
wymogów anatomicznych w zakresie +/-20
stopni,
- w zestawie muszą się znajdować śruby
samogwintujące, jednokorowe i dwukorowe;
dł. śrub: 14 i 16 mm - średnice 4,0 i 4,5 mm
oraz dwukorowe o dł. 18 do 26 mm ze skokiem
co 1 mm, średnice 4,0 mm,
- w zestawie muszą się znajdować płytki
grubości 2 mm, w rozmiarach 23-109 mm,
stopniowane co 2 mm do dł. 37 mm i co 3 mm
powyŜej tej długości.
- musi istnieć mechanizm blokowania śrub w
płytce z moŜliwością odblokowania, usunięcia
wkręta, i powtórzenia czynności blokowania
śruby względem płytki,
- musi istnieć moŜliwość dogięcia płytki do
krzywizny anatomicznej kręgosłupa szyjnego,
zwiększenie lub zmniejszenie wygięcia płytki,
bez utraty moŜliwości blokady wkrętów,
15
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
38/63
- w zestawie musi się znajdować końcówka do
ekstrakcji śrub,
- implanty i narzędzia muszą się znajdować w
kontenerach przeznaczonych do ich
przechowywania i sterylizacji i muszą posiadać
oznaczenia.
Tabela: Pakiet nr 15 – bezcementowy system panewki rewizyjnej.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 15 –
Bezcementowy
system
panewki
rewizyjnej
Parametry (techniczne)
Ilość
System musi zawierać panewkę modularną
anatomiczną (osobno dla biodra lewego i prawego),
składającą się z następujących elementów:
1. Tytanowy pierścień z trzema ramionami,
przystosowany do śródoperacyjnego przyginania w
celu dopasowania do kości miednicy o średnicy 50
mm i 55 mm dla biodra lewego i prawego.
2. Tytanowa, hemisferyczna panewka typu „pressfit” napylana hydroksyapatytem, wyposaŜona w
otwory do dodatkowej stabilizacji, dostępna w
rozmiarach średnicy wewnętrznej 50 mm i 55 mm.
3. Wkład panewki wykonany z utwardzonego
polietylenu, dostępny w wersji standard oraz w
wersji z 15 stopniową reorientacją; wkładki
4
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
39/63
polietylenowe dostępne w rozmiarach średnicy
wewnętrznej 28 mm i 32 mm.
4. Śruby mocujące (gąbczaste) o długości od 15mm
do 65mm.
Tabela: Pakiet nr 16 – rewizyjna bezcementowa proteza stawu biodrowego.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 16 –
Rewizyjna
bezcementowa
proteza stawu
biodrowego
Parametry (techniczne)
Ilość
KaŜdy komplet protezy biodrowej bezcementowej,
rewizyjnej musi zawierać:
1. Trzpień modularny, dwuelementowy, złoŜony z
komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego
umoŜliwiającego implantację bezcementową.
Trzpienie muszą być co najmniej w 3 rozmiarach
długości oraz średnicach od 14 do 26 mm.
Komponent krętarza musi być w minimum 5
rozmiarach.
2. Panewkę bezcementową typu „press-fit” lub
wkręcaną, pokrytą hydroksyapatytem.
3. Wkład polietylenowy z 10-stopniowym okapem
lub wkład panewkowy antyluksacyjny zapewniający
dodatkową płaszczyznę ruchu w czaszy panewki.
4. Głowa metalowa o średnicy 28 mm w 3
długościach szyjki.
8
Tabela: Pakiet nr 17 – system bezcementowych endoprotez stawu biodrowego
z artykulacją metal-polietylen.
Przedmiot
zamówienia
Parametry (techniczne)
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
Ilość
40/63
Pakiet nr 17 –
System
bezcementowych
endoprotez
stawu
biodrowego z
artykulacją
metal-polietylen
W skład kaŜdej endoprotezy musi
wchodzić:
1) trzpień anatomiczny o kształcie
spłaszczonego stoŜka pokryty
hydroksyapatytem na całej długości w
minimum 9 rozmiarach, z opcją trzpienia z
waryzacją (zwiększający kąt szyjkowotrzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru
trzpienia).
2) panewka bezcementowa typu press-fit
wykonana ze stopu tytanu, pokryta
tytanową okładziną porowatą napylaną
próŜniowo i warstwą hydroksyapatytu;
kształt panewki musi być hemisferyczny, ze
spłaszczeniem w dnie i nadbudową na
obrąbku; dodatkowo panewka musi
umoŜliwiać stabilizację śrubami, z
otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie.
3) wkładka panewkowa z lub bez kapy
antyluksacyjnej, wykonana ze
zmodyfikowanego polietylenu
zawierającego chemiczny środek
antyutleniający.
4) głowa metalowa w zakresie od 22 do 36
mm;
średnica głowy musi rosnąć wraz z
rozmiarem panewki.
20
Tabela: Pakiet nr 18 – całkowita, cementowa, anatomiczna, rewizyjna
endoproteza stawu kolanowego.
Przedmiot
zamówienia
Parametry (techniczne)
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
Ilość
41/63
Pakiet 18 –
Całkowita,
cementowa,
anatomiczna,
rewizyjna
endoproteza
stawu
kolanowego
Wymagana jednoosiowość implantu w
płaszczyźnie AP. W wersjach do zabiegów bez
zachowania więzadeł krzyŜowych (tylno
stabilizowana). System powinien dawać moŜliwość
zastosowania podkładek pod płytę piszczelową
(prostych i kątowych), bloczków uzupełniających
ubytki kostne do elementu udowego. Wymagane są
przedłuŜki umoŜliwiające przesunięcie oso za
pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa musi
mieć moŜliwość dodatkowej stabilizacji za pomocą
trzpienia. W skład kompletu musi wchodzić:
- część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowochromowego – 1 szt.
- podkładka do elementu udowego – 1szt.
- wkładka polietylenowa o róŜnych grubościach – 1
szt.
- bloczki do elementu udowego – 2 szt.
- przedłuŜka elementu udowego – 1 szt.
- przedłuŜka elementu piszczelowego – 1 szt.
- część udowa – 1 szt.
- mimośród – 1 szt.
- cement kostny w opakowaniu 40 g z dwoma
antybiotykami – 1 szt.
- system do płukania lavage – 1 szt,
- ostrze do cięcia kości – 1 szt.
10
Tabela: Pakiet nr 19 – endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego.
Przedmiot
zamówienia
Parametry (techniczne)
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
Ilość
42/63
Pakiet nr 19–
Endoproteza
jednoprzedziałowa
stawu kolanowego
W skład endoprotezy musi wchodzić:
1) komponent udowy wykonany ze stopu
kobaltowo-chromowego w 4 rozmiarach.
2) komponent piszczelowy wykonany ze
stopu kobaltowo-chromowego,
polerowany, anatomiczny (lewy ,prawy) w
6 rozmiarach.
3) wkładka wykonana z polietylenu nowej
generacji typu cross lin king; wkładka
musi być niezwiązana z komponentem
piszczelowym i musi ślizgać sie po nim w
7 grubościach.
10
Tabela: Pakiet nr 20 – system modularnych, anatomicznych, cementowych
(związanych i niezwiązanych) endoprotez stawu
łokciowego.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 20 –
System
modularnych,
anatomicznych,
cementowych
(związanych i
niezwiązanych)
endoprotez
stawu
łokciowego.
Parametry (techniczne)
W systemie musi istnieć moŜliwość
zastosowania wersji:
a) związanej i
b) niezwiązanej
z głową kości promieniowej lub bez.
Endoproteza musi składać się z:
- części ramiennej
- części łokciowej
- zatyczki łokciowej
- głowy kości promieniowej.
Część ramienna powinna być wykonana ze
stopu chromowo-kobaltowego w 3
rozmiarach, przystosowana do strony prawej i
lewej, z moŜliwością zastosowania offsetu, z
flanszą umoŜliwiającą zastosowanie
podkładki kostnej.
Część łokciowa o przekroju prostokątnym
musi posiadać wybór długiego lub krótkiego
trzpienia, w 3 rozmiarach, przystosowana do
strony prawej i lewej.
Zawarty wkład polietylenowy w
komponencie łokciowym powinien być nie
grubszy niŜ 4mm. Część łokciowa musi mieć
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
Ilość
5
5
43/63
równieŜ moŜliwość śródoperacyjnie na jej
łatwe związanie poprzez zastosowanie
zatyczki łokciowej.
Głowa kości promieniowej musi składać się
minimum: z 2 długości trzpienia i 4 wielkości
główek.
Tabela: Pakiet nr 21 – proteza stawu śródstopno-paliczkowego.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 21 –
Proteza stawu
śródstopnopaliczkowego
Parametry (techniczne)
Ilość
- proteza musi być anatomiczna, o budowie
pozwalającej zachować trzeszczki (sesamoid) i
liniowy kontakt powierzchni z wkładką
polietylenową,
- musi pozwalać uzyskać zakres ruchów od - 25° do
60°,
- powierzchnia musi być wykonana z
hydroksyapatytu pozwalającego na wzrost kości,
- proteza musi być trójelementowa; część śródstopna
w 7 wielkościach, paliczkowa w 5 wielkościach i
wkładka polietylenowa w 3 grubościach,
- musi istnieć moŜliwość dowolnej konfiguracji
wielkości poszczególnych elementów,
- część śródstopia musi być wykonana ze stopu
chromowo-kobaltowego i pokryta podwójną
warstwą porowatego tytanu i hydroksyapatytu,
- część paliczkowa musi być wykonana ze stopu
tytanu Ti-6Al-4V i pokryta warstwą porowatego
tytanu T40,
- wkładka musi być wykonana z ultra
wysokocząsteczkowego polietylenu,
- implanty muszą być pakowane pojedynczo,
sterylnie.
10
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
44/63
Tabela: Pakiet nr 22 – cement do endoprotez stawów łokciowych.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 22–
Cement do
endoprotez
stawów
łokciowych
Parametry (techniczne)
1. Sterylnie zapakowany cement 1x20g bez
antybiotyku.
2. Sterylnie zapakowany cement 1x20g z 2
antybiotykami (erytromycyna i kolistyna).
Ilość
10
10
Tabela: Pakiet nr 23 – zestaw narzędzi do chirurgii stopy.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 23 –
Zestaw
narzędzi do
chirurgii
stopy.
Parametry (techniczne)
Ilość
1.Rączka do osteotomów i poobieraków z
szybkozłączką.
2. narzędzie do usuwania chrząstki
3. osteotom prosty, wąski, szerokość 10 mm,
długość 124 mm
4. osteotom prosty, szeroki, szerokość 15 mm,
długość 124 mm
5. osteotom zagięty 20 stopni, wąski,
szerokość 10 mm, długość 124 mm
6. osteotom zagięty 20 stopni, szeroki,
szerokość 15 mm, długość 124 mm
7. osteotom zakrzywiony, wąski, szerokość 10
mm, długość 124 mm
8. osteotom zakrzywiony, szeroki, szerokość
15 mm, długość 124 mm
9. drut prowadzący o średnicy 3,2 mm z
ogranicznikiem
10. szaft prowadzący do trepanów i końcówek
ekstrakcyjnych
11. sztylet do trepanów i końcówek
ekstrakcyjnych
12. końcówka trepana o średnicy 7.0 mm
13. końcówka trepana o średnicy 10.5 mm
14. końcówka ekstrakcyjna o średnicy 7.0 mm
15. końcówka ekstrakcyjna o średnicy 10.5
mm.
1
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
45/63
Tabela: Pakiet nr 24 – substytuty kości gąbczastej.
Przedmiot
zamówienia
Pakiet nr 24 –
Substytuty
kości
gąbczastej
Parametry (techniczne)
Ilość
Syntetyczny materiał do uzupełniania ubytków
kostnych w postaci granulatu, bloczków, klinów i
pasty. Podstawowy składnik beta trójwapniowy
fosforan. Sterylne opakowanie. Do stosowania jako
substytut kości gąbczastej. Wytrzymałość na siły
ściskające ok. 7,5 MPa. Biokompatybilny i
przebudowywany. Porowatość 60% dla granulatu i
70% dla bloczków i klinów. Czas przebudowy 6-18
miesięcy. Bloczki i kliny zapakowane w strzykawki
perfuzyjne. Substytuty kości gąbczastej muszą mieć
następującą postać:
1. a) granulat 0,7-1,4; 2,5 ml
b) granulat 1,4-2,8; 5 ml
c) granulat 2,8-5,6; 5 ml
d) granulat 2,8-5,6; 10 ml
2. a) bloczki 20x20x10 mm
3. a) kliny 14 stopni, 25x20x8 mm
b) kliny 22 stopnie, 25x20x12 mm
c) kliny półokrągłe, 7 stopni, 25x35x7 mm
d) kliny półokrągłe, 10 stopni, 25x35x10 mm
6
15
6
20
8
4
4
3
3
Tabela: Pakiet nr 25 – system do pozyskiwania autogennych komórek
macierzystych.
Przedmiot
Parametry (techniczne)
Ilość
zamówienia
5
Pakiet nr 25 – System musi składać się z grawitacyjnego systemu
separacji komórek macierzystych ze szpiku
System do
pozyskiwania kostnego. System musi umoŜliwiać
wyprodukowanie koncentratu komórek
autogennych
macierzystych – preparatu potrzebnego podczas
komórek
macierzystych terapii szpikiem kostnym - zawiesiny o bardzo
wysokiej koncentracji komórek macierzystych.
Około 6 razy większe stęŜenie komórek
macierzystych na µL niŜ w szpiku kostnym
człowieka.
Z ok. 48ml lub 24ml szpiku kostnego, system ma
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
46/63
wyprodukować nie mniej niŜ 3ml lub 6ml
koncentratu komórek macierzystych.
Zestaw musi zawierać:
- podłuŜny pojemnik do separacji 60ml,
- strzykawka 1ml,
- 2 strzykawki 10ml,
- 3 strzykawki 30 ml,
- trokar z 2 wymiennymi mandrynami,
- 30 ml substancji antyzakrzepowej (preferowany
ACD-A),
- sterylny zestaw do mieszania: 2 strzykawki 12, 2
łączniki, plastikowa taca, 2 strzykawki 1ml, 3
naczynia do transferu płynu
Instrumenty: wirówka 50-60Hz, przeciwwaga.
Niespełnienie któregokolwiek z powyŜszych wymogów spowoduje
odrzucenie oferty.
Wymogiem Zamawiającego jest przedstawienie przez Wykonawcę
w szczegółowym formularzu cenowym cen jednostkowych netto, brutto,
wartości podatku VAT, wartość w danej pozycji oraz łączną wartość netto
i brutto całego pakietu , jak równieŜ numer katalogowy i nazwę
producenta.
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
47/63
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Nr OS/ZP/40/10
...................................
(Pieczęć Wykonawcy)
OFERTA
Ja, niŜej podpisany .................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz firmy.......................................................................
z siedzibą (adres).....................................................................................................
nr tel. wraz z nr kierunkowym................................................ fax .........................
NIP .............................................. REGON......................................................
E-mail:...........................................................................................................
nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym powyŜej 125 000 Euro
Nr OS/ZP/40/10 na:
dostawę implantów ortopedycznych do SPSK Nr 1PAM
składam niniejszą ofertę.
Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za kwotę:
Pakiet Nr 1.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 2.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
48/63
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 3.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 4.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 5.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
49/63
Pakiet Nr 6.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 7.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 8.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 9.............................. PLN netto
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
50/63
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 10.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 11.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 12.............................. PLN netto
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
51/63
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 13.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 14.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 15.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
52/63
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 16.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 17.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 18.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
53/63
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 19.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 20.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 21.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 22.............................. PLN netto
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
54/63
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 23.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 24.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Pakiet Nr 25.............................. PLN netto
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
55/63
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
Oświadczamy, Ŝe czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od
upływu terminu składania ofert.
Oświadczamy, Ŝe zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas
zaakceptowany.
Oświadczamy, ze przedmiotowe zamówienie wykonamy/nie wykonamy przy
pomocy podwykonawców.1
Wadium w kwocie ....................zł (słownie: ..............................................)
zostało wniesione w dniu .................... w formie .......................................
Osobą upowaŜnioną do podpisania niniejszej umowy jest:..............................
(imię, nazwisko, funkcja)
............................, dn. ......................
............................................................
(podpis upowaŜnionego przedstawiciela)
1
Niepotrzebne skreślić; w przypadku posłuŜenia się podwykonawcami prosimy załączyć listę ze wskazaniem
nazwy, adresu, siedziby podwykonawcy oraz powierzonego zakresu zamówienia.
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
56/63
Załącznik Nr 2 do SIWZ nr OS/ZP/40/10
--------------------------------(Pieczęć firmowa)
Oświadczenie
I. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, Ŝe:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
II. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych oświadczam, Ŝe nie podlegam
wykluczeniu z uwagi na:
1) wyrządzenie szkody poprzez nie wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed
wszczęciem postępowania zamówienia lub wykonanie go z nienaleŜytą starannością,
jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu.
2) wszczęcie w odniesieniu do mojej firmy postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia
upadłości i nie zawarcie układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu,
bądź
zawarcie układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu
przewidującego zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego
3) zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przewidzianej prawem zgody na zwolnienie, odroczenie,
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu
popełnione
w
związku
4) prawomocne
skazanie
za
przestępstwo
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
5) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 KK.
Podpis składającego oświadczenia
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
57/63
ROZDZIAŁ IV
UMOWA Nr 31/MED/10 /ortopedia
PROJEKT
zawarta w dniu .................... r. w Szczecinie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 PAM
mającym swą siedzibę w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71 – 252 Szczecin,
zwanym dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Dyrektora - dr n. med. Marię Ilnicką -Mądry
Z-cę Dyr. Ds. Ekonom. Fin. – Gł. Księgową - Sabinę Kropielnicką
a
NIP:
REGON:
mającym swą siedzibę w .................... zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty z dnia ..............
w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego NR OS/ZP/40/10
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu implanty
ortopedyczne do SPSK Nr 1 PAM określony w asortymencie zgodnym z
załączoną ofertą przetargową.
2. Oferta stanowi integralną część umowy
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia wg
doraźnego zapotrzebowania Zamawiającego, dyktowanego
indywidualnymi potrzebami zdrowotnymi pacjentów Szpitala, przez okres
12 miesięcy od daty podpisania umowy
4. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania towaru,
o którym mowa w § 1 ust.1 w ciągu 3 dni roboczych od chwili
otrzymania pisemnego zamówienia (dopuszcza się formę przekazywania
zamówień faksem).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości
przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie, o którym mowa w ust. 1
o - 20% jednak nie mnie niŜ 1 szt.
6. Wykonawca obowiązany jest przestrzegać ustalonej ilości przedmiotu
określonej w § 1 ust 1,5 we współpracy z osobami upowaŜnionymi
przez Zamawiającego tj.:
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
58/63
a) ..........................
b) ..........................
c) ..........................
7. W przypadku, gdy dojdzie do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu
w ilości przekraczającej ustalenia wynikające z § 1 ust 1,5
( w tym zwłaszcza gdy zamówienia dokonają osoby nieupowaŜnione)
i przedmiot ten zostanie przez Zamawiającego zuŜyty,
to Wykonawca nie ma prawa do wynagrodzenia za tą dostawę
i będzie ona rozliczona jako darowizna na rzecz Zamawiającego.
8. W przypadku, gdy przekazany Zamawiającemu z sytuacji przekroczenia
ilości przedmiot nie zostanie jeszcze zuŜyty Wykonawca zobowiązuje się
niezwłocznie na własny koszt odebrać go od Zamawiającego.
§2
Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia nieodpłatnie serwisu w zakresie
przedmiotu zamówienia i do niezwłocznej wymiany wadliwych elementów na
nowe. Czas reakcji serwisu nie moŜe przekraczać 48 h.
§3
1. W celu realizacji umowy Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu w okresie
trwania umowy w formie depozytu, na podstawie dowodu magazynowego
lub innego dowodu przekazania z wyszczególnieniem nazwy, ceny
jednostkowej oraz rozmiaru:
a) po dwa komplety sprzętu kaŜdego rozmiaru , który będzie uzupełniany
sukcesywnie przez Dostawcę zgodnie z doraźnym zapotrzebowaniem
zgodnie z treścią § 1 ust. 3, do czasu wyczerpania przedmiotu umowy.
b) nieodpłatnie kompletne instrumentarium.
2. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia nieodpłatnie serwisu w
zakresie przekazanego instrumentarium i do niezwłocznej wymiany
wadliwych elementów na nowe. Czas reakcji serwisowej nie moŜe
przekraczać 24 h.
3. Po zakończeniu umowy Zamawiający dokona zwrotu pozostałej części
depozytu wymienionego w ust. 1 sprzętu oraz instrumentarium w terminie 2
tygodni.
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
59/63
§4
1. Zamawiający będzie w formie pisemnej /faxem/ informował Wykonawcę o
pobraniu z depozytu sprzętu.
2. Wykonawca na podstawie uzyskanej pisemnej informacji wystawi
Zamawiającemu fakturę VAT za pobrany z depozytu sprzęt ortopedyczny.
3. Na podstawie informacji, o jakiej mowa w ust. 1, Wykonawca na bieŜąco,
własnym staraniem będzie utrzymywał kompletny stan sprzętu
zdeponowanego u Zamawiającego.
§5
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar własnym transportem loco
magazyn medyczny Zamawiającego na swój koszt i ryzyko, w ramach
zaoferowanej ceny.
§6
1. Dostarczony sprzęt wyprodukowany zostanie z zastosowaniem właściwych
dla danego asortymentu norm .
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe sprzęt będący przedmiotem umowy jest
najwyŜszej jakości.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na kaŜdy asortyment
Zamawiającemu właściwych świadectw odpowiednio do całości
asortymentu, tj. na kaŜdy rodzaj dostarczonego sprzętu ortopedycznego.
§7
Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia jakości i ilości dostarczonego
towaru w ciągu 3 dni od daty jego odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym Wykonawcę oraz prześle mu protokół reklamacyjny.
Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 5 dni od
jej otrzymania.
§8
1. Wartość umowy netto wynosi ............... zł + VAT.
2. Zamawiający zapłaci za dostarczony sprzęt przelewem na konto
wykonawcy w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT sporządzonej w
oparciu o ceny jednostkowe wyszczególnione w ofercie z dnia ............... r.
Na fakturze naleŜy podać numer niniejszej umowy. Nazwa towaru na
fakturze musi być toŜsama z nazwą towaru określoną w ofercie Wykonawcy.
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
60/63
3. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. Ceny pozostają niezmienne przez czas trwania umowy.
5. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy
osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w
następujących sytuacjach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie
umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy . Odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych
okolicznościach.
2) jeŜeli wykonawca nie realizuje dostawy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje dalszych dostaw, a przerwa w dostawach trwa dłuŜej niŜ dwa
tygodnie pomimo wezwania przez Zamawiającego złoŜonego na piśmie.
3) wykonawca opóźnia realizację kolejnych pozycji zamówienia w ramach
umowy o okres powyŜej 3 dni, a opóźnienie skutkować będzie szkodą dla
pacjentów Zamawiającego, przy czym zrealizowanie prawa odstąpienia od
umowy nie uchybia zastosowaniu postanowień § 11 niniejszej umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w razie wadliwego wykonywania umowy przez wykonawcę,
a w szczególności:
1/ dostarczanie towaru niskiej jakości, odbiegającej od obowiązujących
norm,
2/ nie przekazania atestów lub innych wymaganych dokumentów
na dostarczony sprzęt.
§ 10
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Zamawiający
naliczy Wykonawcy następujące kary umowne:
- w przypadku niezrealizowania zamówienia z przyczyn dotyczących
wykonawcy
w wysokości 5 % wartości towaru będącego przedmiotem nie
zrealizowanych zamówień brutto.
- za niezgodną z umową dostawę (braki ilościowe, nienaleŜyta jakość)
w wysokości 2% wartości towaru brutto będącego przedmiotem
takiej dostawy .
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
61/63
- w wysokości 0,5 % wartości w przypadku towaru zamówionego a nie
dostarczonego w umownym terminie za kaŜdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania umownego, przenoszącego wysokość kar umownych.
§ 11
1. W razie wystąpienia zwłoki w dostawie Zamawiający moŜe wyznaczyć
dodatkowy termin dostarczenia towaru, co nie uchybia prawu naliczenia kar
umownych oraz dochodzenia odszkodowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze złoŜonego zamówienia
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu dodatkowego.
§ 12
Umowa została zawarta na okres od ................. r. do .................. r.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych .
Sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Szczecinie.
§ 14
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla
Wykonawcy, cztery dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
WYKONAWCA:
62/63
ms/MM
SIWZ–- OS/ZP/40/10– implanty ortopedyczne
63/63

Podobne dokumenty