ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa używanego samochodu

Komentarze

Transkrypt

ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa używanego samochodu
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Dostawa używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t
typu furgon
•
•
•
•
•
•
Rodzaj zamówienia: Zakup
Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji, 99 – 400 Łowicz , ul. Armii Krajowej 2b
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert / wniosków: 2013-12-20 13:00
Miejsce złożenia oferty : Miejski Zakład Komunikacji , 99 – 400 Łowicz , ul. Armii
Krajowej 2b
Ogłoszono dnia 2013-12-06 przez Bogdan Suchanek
Łowicz dnia 06.12.2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Dostawa używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t typu furgon dla
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu”
I. ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Zakład Komunikacji , 99 – 400 Łowicz , ul. Armii Krajowej 2 b,
Tel. / fax.: (46) 837 – 36 - 23, e- mail [email protected]
Osoba upoważniona do kontaktu: Bogdan Suchanek
tel.: (46) 837 – 36 - 23,
e-mail [email protected]
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę bezwypadkowego, używanego samochodu
dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony typu furgon ( wysoki )
spełniającego następujące warunki:
1. Kompletny pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia
natychmiastowej pracy.
2. Dla pojazdu zarejestrowanego w Polsce: powinien posiadać aktualne badania
techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego i aktualne obowiązkowe
ubezpieczenie OC.
3. W przypadku gdy pojazd jest zarejestrowany poza granicami kraju: powinien mieć
komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa
uprawniającymi do zakupu i zarejestrowania na terenie Polski.
4. Sprzedający winien być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do
dysponowania nim.
5. Pojazd winien stanowić prawo własności oferenta lub oferent winien być uprawniony
do sprzedaży tego pojazdu na rachunek właściciela.
6. Pojazd nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia, w tym w szczególności
zabezpieczenia bankowego, ani być obciążony prawami na rzecz osób trzecich,
7. Samochód winien spełniać następujące kryteria:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Rok produkcji – 2007 lub młodszy,
Przebieg – max 200 000 km,
Silnik wysokoprężny o mocy - minimum 110 KM,
Skrzynia biegów – manualna,
Ilość miejsc siedzących – minimum 3,
Typ zabudowy: furgon wysoki min. 185 cm wysokości w przestrzeni ładunkowej ,
Długość przestrzeni ładunkowej- minimum 250 cm,
Zużycie kompletu opon – max 30%,
Koło zapasowe – pełnowymiarowe,
Wyposażenie w zestaw narzędzi – klucz do kół, podnośnik,
Karta pojazdu
Kluczyki - oryginalne 2 kpl.,
III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. sprzedaż używanego bezwypadkowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony,
b. dostawę pojazdu do siedziby zamawiającego tj., Miejski Zakład Komunikacji , 99 –
400 Łowicz , ul. Armii Krajowej 2 b,
c. przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie uruchomienia i eksploatacji
pojazdu.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin wykonania zamówienia do dnia 30 grudnia 2013r. Sprzedający zobowiązany
jest w w/w terminie przed zawarciem umowy sprzedaży do dostarczenia pojazdu w
celu jego zbadania na okres nie dłuższy niż 48 godziny.
2. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu
ze sprzedawcą.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy wykonawca może złożyć kilka ofert.
2. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami.
3. Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr
1 do niniejszego zapytania.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
5. Wraz z ofertą należy złożyć zdjęcia proponowanego pojazdu: co najmniej od czoła
pojazdu, tyłu pojazdu, lewej i prawej strony pojazdu.
6. Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany
wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni od podanego niżej terminu składania ofert.
VII. ODRZUCENIE OFERT
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie:
przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia oraz wymaganego sposobu złożenia
oferty.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na opakowaniu należy
umieścić nazwę i adres zamawiającego nazwę i adres wykonawcy oraz napis „Dostawa
używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t typu furgon dla Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Łowiczu”
Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:
Miejski Zakład Komunikacji , 99 – 400 Łowicz , ul. Armii Krajowej 2b
sekretariat – biuro pokój nr 2
do dnia 20 grudnia 2013r. godz. 13.00
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena oferty - 70%,
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną
ilość punktów tj. 70, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji
w stosunku do oferty najtańszej
b) Rok produkcji pojazdu – 15%,
Ocena zostanie przeprowadzona następująco:
Rok produkcji 2007 – 5 pkt
Rok produkcji 2007-2009 – 10 pkt
Rok produkcji 2010-2013 – 15 pkt
c) Przebieg pojazdu – 15%.
Ocena zostanie przeprowadzona następująco:
Przebieg pojazdu 170 000 km – 200 000 km – 5 pkt
Przebieg pojazdu 140 000 km – 169 999 km – 10 pkt
Przebieg pojazdu poniżej 140 000 km – 15 pkt
X. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1. Zdjęcia pojazdu – zgodnie z pkt. V zapytania ofertowego.
2. Dokument z którego wynika upoważnienie do podpisania oferty potwierdzony za
zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.
XI. DODATKOWE INFORMACJE
1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. Wypłata wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy będzie realizowana w całości po
dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury
przez zamawiającego.
3. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
XII. KARY UMOWNE
Zamawiający informuje, iż w umowie zamieszczone zostaną następujące zapisy dotyczące kar
umownych:
1. Za odstąpienie od umowy - w wysokości 30% wartości całkowitego wynagrodzenia
wykonawcy brutto,
2. Za niewykonanie dostawy pojazdu w ustalonym terminie - w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia
XIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERCIA UMOWY:
1. Umowa zostanie zawarta na podstawie wybranej oferty
2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania
przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz otrzyma
największą ilość punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia
najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana
w budżecie MZK w Łowiczu na realizację przedmiotu zamówienia lub z innego
ważnego powodu.
Załącznik nr 1
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………….. dnia ……-……-2013 r.
……………………………………………….
(nazwa i adres Oferenta)
Pieczątka firmowa
FORMULARZ OFERTOWY
Na dostawę używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony typu furgon
Nazwa oferenta ………………………………………………………………………………………………………………….
Adres oferenta ……- ………… ………………………………………… ……………………………………………………
kod adresowy
miejscowość
ulica / nr domu
………………………………………………………. …..……………………………………………………….
powiat
województwo
Regon:
…………………………………………………..
NIP
……………………………………………….
Telefon
…………………………………………………
Fax
……………………………………………….
Adres e- mail ………………………………………………..
Nr konta bankowego ………………………………………………………………………………………………………..
Lp.
Nazwa
1
2
1
Samochód dostawczy o DMC
3,5 tony typu furgon:
j.m.
Ilość
3
4
Szt.
1
Cena
jedn.
netto
5
Wartość
netto
6
Podatek
VAT
……….%
Wartość
brutto
7
Marka: ……………………………….
Model : ………………………………
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną wartość brutto:
…………………………………………… zł.
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………..……. zł
2. Parametry oferowanego samochodu:
Wyszczególnienie
Parametry wymagane
Parametry oferowanego
samochodu
8
Samochód dostawczy typu furgon: marka ……………………………………………………………
model ……………………………………………………………
rok produkcji ………..………………………………………
wersja wyposażenia ………………………………………
przebieg ………………………………………………………..
nr VIN …………………………………………………………..
Silnik i skrzynia biegów
Pojemność skokowa
Nie mniej niż 2000 cm3
max 2500 cm3
Moc silnika w KM
Nie mniejsza niż 100 KM
max 150 KM
Zużycie paliwa (l/100 km)
Max 10,0 l/100 km
Wartość uśredniona według
wskazań producenta
Wymiary przestrzeni
ładunkowej minimum
/dł. x szer. x wys. /
250 x 160 x 185 cm
Ładowność minimum w kg
3 osoby +min 1000 kg ładunku
Gwarancja
Minimum 6 m-cy
3. Oświadczamy, że:
- zapoznałem się z zapytaniem cenowym dotyczącym postępowania - nr sprawy
……………………………………. i opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego uwag,
- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym ,
a także osobami zdolnymi do wykonania zadania,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
- wyrażamy zgodę na sprawdzenie stanu technicznego i historii samochodu w autoryzowanym salonie
na nasz koszt;
- jesteśmy uprawnieni do sprzedaży samochodu, a samochód jest wolny od wad fizycznych i prawnych
i nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich ani nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia;
- samochód spełnia wszystkie warunki określone w przedmiocie zamówienia’
4.
Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia
ofert.
5. Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………………………………..
6. Oświadczamy, że załączony do zapytania wzór umowy akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, oraz do spełnienia wszelkich wymagań wynikających z
zapytania.
7. Dane osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:
Imię i nazwisko i stanowisko ……………………………….……………………………………………………………..
Nr telefonu/ fax. ………………………………………………………
8. Ofertę niniejszą składamy na …….. ponumerowanych stronach od ………….. do ……………………
9. Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Wraz z ofertą składamy następujące załączniki, oświadczenia zdjęcia pojazdu i dokumenty:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpisy osób upoważnionych do występowania w imieniu Oferenta
oraz pieczątki imienne
Załącznik nr 2
Istotne postanowienia umowy
Oznaczenie sprawy: ………………………………
Umowa Nr ..........................
zawarta w dniu ...................2013 r. pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji z siedzibą przy ul.
Armii Krajowej 2 B, 99 – 400 Łowicz , reprezentowanym przez:
Dyrektora – Bogdana Suchanka
Głównego Księgowego
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”,
a
.......................................................................................................................................................
z siedzibą w ............................................. przy ul. ...........................................................................,
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
Wykonawca został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego znak .................................. z dnia
.............................
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
1. Zamawiającym oraz Nabywcą przedmiotu zamówienia jest Miejski Zakład Komunikacji z
siedziba w Łowiczu .
2. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje na własne potrzeby używany samochód
dostawczy marki ........................... model............................. typ..................................., rok
produkcji 20…, o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym w załączniku do
umowy/zapytaniu ofertowym/.
3. Wykonawca gwarantuje, iż samochód odpowiada wymaganiom polskich norm oraz gwarantuje
jego dobrą jakość.
4. Wykonawca oświadcza, że samochód wskazany w ust. 2 jest wolny od wad fizycznych i prawnych,
oraz iż nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich ani nie stanowi przedmiotu
zabezpieczenia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia samochodu w terminie do
dnia … …………. .. 2013 r.
6. Dostarczenie samochodu wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do rejestracji, instrukcją
obsługi, książką serwisową nastąpi do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na koszt i ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego.
7. Odbiór samochodu zostanie dokonany na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego
odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu Stron w siedzibie nabywcy tj, Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Łowiczu,
8. Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania przez Strony bezusterkowego
protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy stwierdzającego jego zgodność ze złożoną
ofertą.
9. Przekazanie pojazdu o którym mowa w ust. 2 nastąpi w dniu dostarczenia Zamawiającemu
samochodu
i
potwierdzone
zostanie
protokołem
zdawczo-odbiorczym.
§2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy
wynosi
………….……..………..
PLN
(słownie: …………….........................................................................................……złotych) brutto.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość
wydatków ponoszonych przez Zamawiającego na realizację umowy.
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie kosztów oraz brak
rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
określonego w ust. 1.
Należność, o której mowa w ust. 2, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
faktury.
Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony bezusterkowego protokołu
końcowego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 7,.
Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad.
2. Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres liczony
od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu
umowy.
3. Wykonawca dokona napraw gwarancyjnych w autoryzowanych stacjach obsługi oferowanej
marki.
4. Pozostałe warunki gwarancji przyjmuje się według ogólnych zasad określonych przez Wykonawcę
dla danej marki pojazdu.
5. Wykonawca udziela rękojmi na okres 12 miesięcy liczony od daty podpisania przez Strony
bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
§4
1. W przypadku opóźnienia w terminie dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karą umowną
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę w
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.
4. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo
do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu wykonania przedmiotu umowy nie rezygnując
z kar umownych i odszkodowania.
5. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy w
wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy.
§5
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy - Prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, których Strony nie będą w stanie
rozwiązać w sposób polubowny będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
załącznik nr……… … do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU SAMOCHODU DOSTAWCZEGO
DLA Miejskiego Zakładu Komunikacji z siedzibą w Łowiczu
Marka : …………………………………………………………………………………
Model: ………………………………………………………………………………….
Nr VIN: ………………………………………………………………………………….
Rok produkcji: ………………………………………………………………………
Okres gwarancji: …………………………………………………………………..
Wraz z samochodem przekazano następujące wyposażenie:
1. ……………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………….
Przekazane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data przekazania: ………………………………………………..
Samochód przekazał:
…………………………………………………
Samochód przyjął:
……………………………………………………….

Podobne dokumenty