Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /zwany

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /zwany
Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
/zwany dalej OPZ/
do SIWZ NA UBEZPIECZENIE
MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
na okres od 15.06.2012 r. do 14.06.2013 r.
Wszystkie sumy ubezpieczenia według stanu na dzień 30.04.2012 r.
A. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
1. Okres ubezpieczenia: 15.06.2012 r. – 14.06.2013 r.
2. Miejsce ubezpieczenia: 22 – 100 Chełm, ul. Ceramiczna 1
3. Zakres ubezpieczenia: ryzyka wszystkie: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie,
uszkodzeniu, lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia
o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego, jak
również koszty poniesione w związku z ratowaniem przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżeniem szkodzie (zabezpieczeniem
mienia przed uszkodzeniem) lub zmniejszeniem jej rozmiarów.
W granicach sumy ubezpieczenia mienia zagrożonego szkodą Zakład Ubezpieczeń zwraca Ubezpieczającemu koszty
poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli
środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda
w ubezpieczonym mieniu.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek:
1) akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za
które Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność.
2) zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia.
Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń pokrywa koszty powstałe w związku z:
1) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do
użytku, składowaniem lub utylizacją, w granicach sumy ubezpieczenia do limitu 10% wartości szkody nie więcej niż
1 000 000,00zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2) odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych), uszkodzonej,
zniszczonej lub utraconej, w granicach sumy ubezpieczenia do limitu 5% wartości szkody nie więcej niż 50.000,00.
zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4. Suma ubezpieczenia
Sumy ubezpieczenia: wg wartości księgowej brutto (wartość wynikająca z ewidencji księgowej, która zgodnie z ustawą o
rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia, z uwzględnieniem zmian wartości początkowej, bez uwzględnienia
amortyzacji).
Sumy ubezpieczenia mienia określone w opisie przedmiotu zamówienia zostały ustalone na dzień 30.04.2012 r.
Wykonawca wystawi polisę na warunkach i stawkach przetargowych z uwzględnieniem nowo nabytych składników majątku.
5. Przedmiot ubezpieczenia:
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
1
2
3
4
5
6
7
Suma ubezpieczenia
Budynki (Grupa I)
Budowle (Grupa II)
Środki trwałe (maszyny, aparaty, urządzenia, wyposażenie z Grup IIIVIII w tym sprzęt elektroniczny i medyczny starszy niż 6 lat)
Niskocenne składniki majątku
Środki obrotowe
Wartości pieniężne (gotówka poza schowkiem ogniotrwałym)
Mienie pracownicze (limit na 1 pracownika 500,00 PLN)
RAZEM
6. Franszyza
1
105 220 398,40 PLN
17 670 012,86 PLN
36 752 006,95 PLN
9 015 644,78 PLN
4 750 000,00 PLN
20 000,00 PLN
325 000,00 PLN
173 753 062,99 PLN
System
ubezpieczenia
SS
SS
SS
SS
SS
PR
PR
Franszyza integralna: zniesiona
Udział własny w szkodzie: zniesiony
Franszyza redukcyjna: zniesiona;
- dla sprzętu elektronicznego ubezpieczanego w ramach środków trwałych: dla sprzętu jednostkowego powyżej
50 000,00 zł w wysokości 10% nie mniej niż 1.000,00zł, dla sprzętu jednostkowego o wartości poniżej 50
000,00 zł w wysokości 10% nie mniej niż 500,00zł.
7. Limity odpowiedzialności: dla ryzyk - kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm i dewastacja, kradzież zwykła ustala
się limity odpowiedzialności dla poszczególnych składników majątku na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia – jak niżej:
* kradzież z włamaniem i rabunek
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
Środki trwałe (maszyny, aparaty, urządzenia, wyposażenie
z Grup III-VIII w tym sprzęt elektroniczny i medyczny starszy niż 6
lat, niskocenne składniki majątku)
Środki obrotowe, zapasy magazynowe
Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem
Wartości pieniężne od rabunku w lokalu
Wartości pieniężne w transporcie na terenie RP
Mienie pracownicze
Kradzież zwykła
Koszty naprawy zabezpieczeń
RAZEM
150 000,00 PLN
20 000,00 PLN
10 000,00 PLN
10 000,00 PLN
10 000,00 PLN
50 000,00 PLN
10 000,00 PLN
10 000,00 PLN
270 000,00 PLN
System
ubezpieczenia
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
* wandalizm i dewastacja
Przedmiot ubezpieczenia
Suma
ubezpieczenia w zł
Łączny limit dla wszystkich składników mienia
(budynki, budowle, środki trwałe - j/w,
niskocenne składniki majątku, środki obrotowe)
100.000,00 PLN
System
ubezpieczenia
PR
Zakres ubezpieczenia obejmujący: kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, dewastację, kradzież zwykłą, koszty
naprawy zabezpieczeń:
a) kradzież z włamaniem – rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi
istniejących zabezpieczeń, lub zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił
ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia,
b) rabunek – zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec ubezpieczającego, osób
działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby
posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi,
c) wandalizm – rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, które
uzyskały do niego dostęp wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku,
d) dewastację - rozumianą jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie bez
względu na sposób uzyskania dostępu do zdewastowanego mienia,
e) kradzież zwykłą - przez którą rozumie się zabór mienia dokonany przez sprawcę bez użycia siły i narzędzi oraz bez
pokonania zabezpieczeń
f) koszty naprawy zabezpieczeń uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia,
8. Franszyza
Franszyza integralna: zniesiona
Udział własny w szkodzie: zniesiony
Franszyza redukcyjna: zniesiona;
- dla sprzętu elektronicznego ubezpieczanego w ramach środków trwałych: dla sprzętu jednostkowego
powyżej 50 000,00 zł w wysokości 10% nie mniej niż 1.000,00zł, dla sprzętu jednostkowego o wartości
poniżej 50 000,00 zł w wysokości 10% nie mniej niż 500,00zł.
II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
1. Okres ubezpieczenia: 15.06.2012 r. – 14.06.2013 r.
2. Miejsce ubezpieczenia: 22 – 100 Chełm, ul. Ceramiczna 1 (dot. ubezpieczenia sprzętu stacjonarnego)
teren RP (dot. ubezpieczenia sprzętu przenośnego)
2
3. Zakres ubezpieczenia: ryzyka wszystkie: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie szkody polegające na utracie
przedmiotu ubezpieczenia bądź jego części, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przyczyny, w wyniku której sprzęt nie może osiągnąć parametrów znamionowych.
Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
działanie ognia (w tym działanie dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, wybuchu (w wyniku
wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji), uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w trakcie akcji ratunkowej
(np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz)
działanie wody i wilgoci (w tym zalanie wodą z urządzeń wodno – kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu
wód podziemnych, deszczu nawalnego, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu),
działanie przyrody takie jak: działanie wiatru, lawiny, osunięcie i zapadanie się ziemi,
pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych (tj. działanie pola elektromagnetycznego,
indukcji, itp.),
przepięcia, szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego (zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcia
w sieci instalacji elektrycznej),
kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja,
działanie człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę),
wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się po okresie gwarancji,
jak również:
9) ubezpieczenie poza miejscem określonym w polisie (sprzęt przenośny) w tym szkody powstałe wskutek upuszczenia,
10) kradzież zwykłą - przez którą rozumie się zabór mienia dokonany przez sprawcę bez użycia siły i narzędzi oraz bez
pokonania zabezpieczeń, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 10.000,00 PLN
11) koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową związane z:
a) akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją),
b) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku,
c) zabezpieczeniem mienia przed szkodą w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych
ochroną ubezpieczeniową,
d) poniesieniem dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od
pracy, kosztów ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) sprzętu/części zamiennych oraz
kosztów przejazdu techników i ekspertów (dotyczy wyłącznie kosztów poniesionych na terenie RP)
4. Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny (stacjonarny i przenośny) nie starszy niż 6 lat (tj. od 2007 r.) oraz
specjalistyczny sprzęt medyczny zawierający elementy elektroniczne (stacjonarny i przenośny) z uwzględnieniem lamp
stanowiących integralną część urządzenia medycznego,
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
3 862 178,19 PLN
Sprzęt elektroniczny przenośny
27 522,00 PLN
Sprzęt medyczny stacjonarny
22 105 211,33 PLN
Sprzęt medyczny przenośny
81 242,51 PLN
RAZEM
26 076 154,03 PLN
Szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do OPZ
5. Suma ubezpieczenia
Sumy ubezpieczenia: wg wartości księgowej brutto (wartość wynikająca z ewidencji księgowej, która zgodnie z ustawą o
rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia, z uwzględnieniem zmian wartości początkowej, bez uwzględnienia
amortyzacji).
Sumy ubezpieczenia mienia określone w opisie przedmiotu zamówienia zostały ustalone na dzień 30.04.2012 r. Wykonawca
wystawi polisę na warunkach i stawkach przetargowych z uwzględnieniem nowo nabytych składników majątku.
6. Franszyza
Franszyza integralna: zniesiona
Udział własny: zniesiony
Franszyza redukcyjna:
- dla sprzętu elektronicznego o jednostkowej wartości powyżej 50 000,00 zł w wysokości 10% nie mniej niż
1000,00 zł, dla sprzętu elektronicznego o jednostkowej wartości poniżej 50 000,00 zł, w wysokości 10% nie mniej
niż 300,00 zł.
- dla sprzętu o jednostkowej wartości powyżej 500.000,00zł w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż
5000,00zł.
III. UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEŃ
1. Okres ubezpieczenia: 15.06.2012 r. – 14.06.2013 r.
2. Zakres terytorialny: RP
3
3. Przedmiot ubezpieczenia:
Ubezpieczenie obejmuje określone w umowie, stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące na podstawie tytułu
prawnego w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego maszyny eksploatowane w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej. Wykaz maszyn stanowi załącznik nr 3 do OPZ.
4. Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczeniem objęte są maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów
i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku tymi pracami, pod
warunkiem, że są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, są zdolne do pracy
po pozytywnym przejściu niezbędnych prób i testów, oraz są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa poniesione przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego koszty wynikłe z zastosowania celowych środków, powstałe w związku z ratowaniem
i zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia oraz zmniejszeniem rozmiaru szkody w tym mieniu, chociażby owe
środki okazały się bezskuteczne.
Ubezpieczeniem objęte są wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn. Zaliczane są do nich
między innymi szkody spowodowane przez: błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez
producenta, wadliwy materiał, z którego wykonana jest maszyna, błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na
stanowisku pracy, błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia osób obsługujących maszyny,
celowe zniszczenie przez osoby trzecie, działanie sił odśrodkowych, niedobór wody w kotłach, nadmierne ciśnienie lub
temperaturę wewnątrz maszyny, implozję, dostanie się ciała obcego, niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń
zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych, zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji, wzrost
albo spadek napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz.
Za szkodę uważa się utratę albo ubytek wartości ubezpieczonej maszyny z powodu jej fizycznego zniszczenia albo
uszkodzenia, uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji i powodującego konieczność naprawy bądź
wymiany, powstałe w wyniku zdarzeń, za które istnieje odpowiedzialność.
5. Suma ubezpieczenia: 2 407 775,46 zł
6. Franszyzy (redukcyjna, integralna) udział własny : brak
IV. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
1. Okres ubezpieczenia: 15.06.2012 r. – 14.06.2013 r.
2. Zakres terytorialny: RP
3. Zakres ubezpieczenia: ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność
leczniczą , na podstawie art.25 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, Nr
149, poz. 887 , Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092).
Zakresem odpowiedzialności objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody
będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń
zdrowotnych, które miały miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej
4. Suma gwarancyjna:
100 000,00 EURO na jedno zdarzenie
500 000,00 EURO na wszystkie zdarzenia
V. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
1. Okres ubezpieczenia: 15.06.2012 r. – 14.06.2013 r.
2. Zakres terytorialny: RP
4
3. Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową i kontraktową) z tytułu prowadzonej działalności,
w tym związanej z udzielaniem świadczeń medycznych oraz posiadanym i użytkowanym mieniem ruchomym i nieruchomym
– w związku z którą zaistnieją zdarzenia, w następstwie których Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest do
naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała
lub rozstroju zdrowia, albo szkody rzeczowej.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego oraz osoby, za które ponosi on
odpowiedzialność (zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz kontraktu), w tym przez osoby nie będące pracownikami
Ubezpieczającego, a za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z
umowy pomiędzy Ubezpieczającym a taką osobą lub podmiotem kierującym taką osobę do Ubezpieczającego (np.
wolontariusze, doktoranci, studenci, stażyści, uczniowie odbywający praktyki zawodowe, słuchacze szkół medycznych itp.)
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa.
Ochroną objęte są również roszczenia powstałe ze zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w
ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń
opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy
o udzielanie tych świadczeń – które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia
obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe).
Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące,
iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych .
Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń
ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed
upływem kodeksowego terminu przedawnienia.
Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń winien zawierać nadto następująco zdefiniowane rozszerzenia o
szkody:
1) Powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń zdrowotnych, medycznych w tym
rehabilitacyjnych,
2) Powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym wirusa HIV i wirusów hepatotropowych
powodujących WZW, salmonelli, czerwonki i innych zakażeń pokarmowych, gruźlicy, zakażeń wewnątrzszpitalnych w
tym gronkowcem złocistym) i innych wymienionych w załącznikach do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570).
3) Powstałe w związku z niesieniem pierwszej pomocy,
4) Będące następstwem pobrania, przechowania lub przetoczenia krwi bądź preparatów krwiopochodnych,
5) Będące następstwem pobrania, przechowania lub przeszczepiania narządów, tkanek lub komórek w celach
diagnostycznych i leczniczych,
6) Wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Ubezpieczającego, za które Ubezpieczający ponosi
odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności wolontariusze, doktoranci,
studenci, stażyści, uczniowie odbywający praktyki zawodowe, słuchacze szkół medycznych, itp.
7) Wyrządzone osobom bliskim (w rozumieniu OWU) osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w sytuacji
kiedy staną się pacjentami Szpitala,
8) Wyrządzone pracownikom oraz osobom, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność (niezależnie od podstawy
zatrudnienia) w sytuacji kiedy staną się pacjentami Szpitala,
9) Wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego, nie objętych systemem obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy
udzielaniu tych świadczeń,
10) Polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy oddanych na przechowanie podczas
wykonywania/udzielania świadczeń zdrowotnych, medycznych, podlimit 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,
11) Powstałe w wyniku zatruć drogą pokarmową (OC za szkody wyrządzone działalnością zbiorowego żywienia pacjentów),
podlimit 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
12) Powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym i
porządkowym, w tym związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia,
13) Powstałe w następstwie awarii, działania i eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, i gazowych oraz związanych z dostarczeniem i przetwarzaniem energii elektrycznej na potrzeby
Ubezpieczającego, w związku z użytkowaniem urządzeń takich jak agregaty prądotwórcze, podlimit 200.000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia
14) Powstałe na skutek uszkodzenia lub wadliwego działania sprzętu elektronicznego, medycznego
15) OC za szkody wyrządzone przez świadczenie usług niemedycznych (kotłownia, najem pomieszczeń), podlimit
500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
16) Powstałe w związku z wynajmowaniem przez Ubezpieczającego pomieszczeń innym podmiotom, podlimit 500.000,00
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
17) OC za szkody w mieniu, z którego Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania,
przechowania, leasingu, lub innej umowy o podobnym charakterze
18) OC za szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, podlimit
50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
19) OC pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (podlimit 200.000,00 PLN na jedno wszystkie zdarzenia
5
20) OC za szkody związane z działalnością apteki (w tym szkody wynikłe z nienależytego wykonania leku), podlimit
300.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
W ramach sumy gwarancyjnej Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest do:
1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego po zajściu
wypadku ubezpieczeniowego, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli
były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
2) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z Zakładem
Ubezpieczeń, przez ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru
szkody,
3) pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:
a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w
sporze prowadzonym w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń,
b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma
związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Zakład Ubezpieczeń zażądał powołania
obrony lub wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów,
c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat
administracyjnych, jeżeli Zakład Ubezpieczeń wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów.
Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za dodatkowe koszty, które wynikły z braku zgody ubezpieczonego na zawarcie
przez Zakład Ubezpieczeń ugody z poszkodowanym lub zaspokojenia jego roszczeń. Niniejsze postanowienie stosuje
się również w przypadku, gdy wysokość zasądzonego świadczenia pieniężnego jest wyższa niż miało to wynikać z
proponowanej przez Zakład Ubezpieczeń ugody.
4. Suma gwarancyjna: 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
5. Udział własny w szkodzie:
Udział własny w szkodzie rzeczowej: 10% należnego odszkodowania
/udział własny nie ma zastosowania w stosunku do szkód w mieniu pacjentów oddanym na przechowanie podczas
wykonywania świadczenia medycznego/
Udział własny w szkodzie osobowej: 10% należnego odszkodowania
Franszyza integralna: zniesiona
VI. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
1. Okres ubezpieczenia: 15.06.2012 r. – 14.06.2013 r.
2. Zakres terytorialny: RP
3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym
mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem wymienionym w umowie ubezpieczenia będące następstwem:
- czynu niedozwolonego – tzw. odpowiedzialność cywilna deliktowa,
- niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - tzw. odpowiedzialność kontraktowa.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem
zgłoszenia roszczeń z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się
śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku
rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na czystej stracie finansowej również czystą stratę finansową.
4. Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń winien zawierać nadto następująco zdefiniowane rozszerzenia
o szkody:
1. Powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie
koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń,
2. Powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego,
3. Powstałe na skutek wybuchu,
4. Będące wynikiem przeniesienia ognia,
3. Suma gwarancyjna: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
4. Udział własny w szkodzie:
Udział własny w szkodzie rzeczowej: 10% należnego odszkodowania
/udział własny nie ma zastosowania w stosunku do szkód w mieniu pacjentów oddanym na przechowanie podczas
wykonywania świadczenia medycznego/
Udział własny w szkodzie osobowej: 10% należnego odszkodowania
Franszyza integralna: zniesiona
VII.
OBOWIĄZKOWE
MECHANICZNYCH
UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
6
CYWILNEJ
POSIADACZY
POJAZDÓW
1. Okres ubezpieczenia: 15.06.2012 r. – 14.06.2013 r.
2. Zakres terytorialny: RP
3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia: Określony Ustawą z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U z 2003 r. Nr 124, poz. 1152,
z późniejszymi zmianami)
Sumy gwarancyjne: minimalne ustawowe
Zakres terytorialny
Polska oraz kraje, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego oraz inne państwa należące do
Systemu Zielonej Karty
Wykaz pojazdów- Załącznik Nr 5 do OPZ
VIII. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDÓW
MECHANICZNYCH
1. Okres ubezpieczenia: 15.06.2012 r. – 14.06.2013 r.
2. Zakres terytorialny: RP
3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (śmierć na skutek
wypadku, uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia) powstałe na terytorium RP oraz za granicą związane z :
- ruchem pojazdu,
- podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
- podczas postoju lub naprawy pojazdu na trasie,
- przy załadunku i rozładunku pojazdu bądź przyczepy (naczepy) zespolonej z pojazdem,
4. Suma ubezpieczenia
10 000,00 PLN /osobę.
B. KLAUZULE DODATKOWE
Opisany w punkcie A przedmiot i zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o wymienione niżej klauzule obligatoryjne i
fakultatywne:
Klauzule obligatoryjne
Nr
Nazwa klauzuli
1
Klauzula reprezentantów
2
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia
3
Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji
4
Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia
5
Klauzula ubezpieczenia szkód elektrycznych
6
Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych
7
Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti)
8
Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
9
Klauzula likwidacyjna w środkach trwałych
10 Klauzula likwidacyjna w środkach obrotowych
11 Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym
12 Klauzula ograniczenia zasady proporcji
13 Klauzula połączenia i przekształcenia
14 Klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych
15 Klauzula przewłaszczenia mienia
16 Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
17 Klauzula ubezpieczenia kosztów akcji ratowniczej
18 Klauzula ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą
19 Klauzula ubezpieczenia szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych/ pomieszczeniach
klimatyzacyjnych
20 Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych
21 Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia
22 Klauzula potrącania rat
23 Klauzula rozliczenia składek
24 Klauzula warunków i taryf
25 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
26 Klauzula zgłaszania szkód
27 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
28 Klauzula terminu dokonania oględzin
29 Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
30 Klauzula niezmienności stanu faktycznego
31 Klauzula odkupienia urządzeń
32 Klauzula odbudowy w innej lokalizacji
7
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT
Klauzula 72 godzin
Klauzula sądu polubownego
Klauzula ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej
Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego
Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)
Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk
Klauzula ubezpieczenia kosztów pozostałości po szkodzie
Klauzula ubezpieczenia ryzyka utraty substancji wskutek wycieku ze zbiornika dla maszyn od uszkodzeń
Klauzule fakultatywne
Nr
Nazwa klauzuli
42 Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia
43 Klauzula wynagrodzenia ekspertów
44 Klauzula kosztów poszukiwania wycieku
45 Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy
46
Klauzula składowania
47
Klauzula katastrofy budowlanej
48
Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji
49
Klauzula wypłaty zaliczki
50
Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu
51
Klauzula ubezpieczenia kosztów ewakuacji
52
Klauzula zniesienia udziału własnego
Treść klauzul wraz z limitami zawiera Załącznik Nr 4 do OPZ
C. WARUNKI DODATKOWE
1.
Przedmiot ubezpieczenia stanowi majątek trwały i obrotowy będący własnością Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie oraz mienie powierzone i użyczone.
2.
Płatność składki za ubezpieczenia majątkowe będzie dokonywana w czterech równych ratach płatnych do ostatniego
dnia każdego miesiąca wg następującego harmonogramu: 30 czerwiec 2012 r., 30 wrzesień 2012 r., 31 grudzień 2012
r., 31 marzec 2013 r.
3.
Składki za doubezpieczane mienie w trakcie trwania umowy liczone będą zgodnie z zasadą „pro rata temporis” za każdy
dzień udzielanej ochrony oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną
składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy.
4.
W przypadku sprzedaży lub likwidacji części majątku w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca po otrzymaniu
pisemnej informacji od Zamawiającego dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, obliczonego
zgodnie z zasadą „pro rata temporis” za każdy dzień udzielanej ochrony bez potrącania kosztów manipulacyjnych.
5.
Zamawiający umożliwia Wykonawcy zapoznanie się ze stanem przedmiotu zamówienia, w tym zapoznania się z
zabezpieczeniami występującymi w obiektach Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Jeśli Wykonawca po zapoznaniu się ze stanem przedmiotu
zamówienia złoży ofertę i przystąpi do przetargu uważa się, że zapoznał się i zaakceptował jego stan.
6.
Obsługa umów ubezpieczenia wykonywana będzie przez brokera ubezpieczeniowego: „EUROBROKERS”
Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. A. Czartoryskiego 13 Przedstawicielstwo w Lublinie z siedzibą przy
ul. Kraszewskiego 48, tel. 0 784 077 490; 0 604 565 136, reprezentującego Zamawiającego w kontaktach z
Wykonawcą.
D. INFORMACJE DODATKOWE
1)
Ubezpieczający/Ubezpieczony
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm ul. Ceramiczna 1
REGON: 110196908
NIP: 563-18-63-730
PKD: 8511
8
Numer KRS: 0000119964
Tel: 82 562 32 32
Fax: 82 562 32 27
Strona www: www:.szpital.chelm.pl
2)
Organ założycielski podmiotu: Samorząd Województwa Lubelskiego
Nr księgi rejestrowej: 00000002955
3)
Lokalizacje: Chełm, ul. Ceramiczna 1
Zamawiający prowadzi również działalność w Chełmie przy ul. Szpitalnej 53b.
4)
Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach umów zawartych z NFZ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Leczenie szpitalne
Leczenie szpitalne – programy terapeutyczne lekowe
Ambulatoryjna Opieka specjalistyczna
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne kosztochłonne
Świadczenia odrębnie kontraktowane
Rehabilitacja lecznicza
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
Opieka paliatywna
Profilaktyczne programy zdrowotne
5)
Data rejestracji: 16.11.1998
6)
Liczba łóżek w leczeniu szpitalnym: 692
7)
Liczba pacjentów przyjętych w ostatnim roku:
a)
b)
8)
Lecznictwo otwarte:
119 937 osób
Lecznictwo zamknięte:
21 346 osób
Średnia Ilość pacjentów w ciągu doby: 327 osób
Ilość pacjentów w ciągu roku: 28 933 pacjentów + 1893 noworodki
9)
Struktura zatrudnienia:
Liczba zatrudnionych ogółem: 1056 osób
- na umowę o pracę:
1015 osób
- na umowę kontraktu:
41 osób
a)
b)
c)
d)
e)
lekarze medyczni ze specjalizacją i bez specjalizacji: 123 osób + 40 lekarzy kontraktowych
farmaceuci
3 osoby
pielęgniarki i położne
499 osób
pozostały personel medyczny
96 osób + 1 pracownik kontraktowy
pozostali pracownicy
294 osób
10) Struktura organizacyjna:
a)
ODDZIAŁY SZPITALNE
Szpital, w skład którego wchodzą:
Wewnętrzny I z pododdziałem endokrynologicznym
Wewnętrzny II z pododdziałem hematologicznym
Wewnętrzny III
9
Dziecięcy
Kardiologiczny
Chirurgiczny
Urologiczny
Ginekologiczno-położniczy
Urazowo-ortopedyczny
Anestezjologii i intensywnej terapii
Neurologiczny
Udarowy – podlega pod Oddział Neurologiczny
Pulmonologiczny
Obserwacyjno-zakaźny
Dermatologiczny
Laryngologiczny
Opieki paliatywnej
Psychiatryczny
Terapii uzależnienia od alkoholu
Zakład opiekuńczo-leczniczy
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
Szpitalny oddział ratunkowy
Neonatologii
Ośrodek dializ – pobyt pacjentów tylko w trakcie zabiegów
Ośrodek rehabilitacji dziennej – pobyt pacjentów tylko w trakcie zabiegów
b) PORADNIE
diabetologiczna, kardiologiczna, nefrologiczna, endokrynologiczna, hematologiczna, gastroenterologiczna, alergologiczna,
chorób zakaźnych, ginekologiczno-położnicza, neurologiczna, leczenia padaczki, chorób naczyniowych mózgu, chorób układu
pozapiramidowego, chirurgiczna, chirurgiczna dla dzieci, urologiczna, chirurgii onkologicznej, urazowo-ortopedyczna,
konsultacyjna ortopedyczna, ortopedyczna dla dzieci, okulistyczna, laryngologiczna, laryngologiczna dla dzieci, onkologiczna,
chorób sutka, dermatologiczna, p/gruźlicza, oceny rozwoju noworodka, logopedyczna, zdrowia psychicznego, psychologiczna
dla dorosłych, terapii uzależnienia od alkoholu.
c) ZAKŁADY I PRACOWNIE
Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Zakład RTG
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Pracownia EKG
Pracownia Endoskopowa
Pracownia Bronchfiberoskopii
Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
Pracownia Echokardiografii
Pracownia Holterowska i Prób Wysiłkowych
Pracownia Audiometryczna
Pracownia Urodynamiczna.
d) Jednostki działalności ekonomiczno – administracyjnej, organizacyjno – prawnej technicznej
i obsługi:
1) Kancelaria
2) Dział Metodyczno-Organizacyjny,
3) Dział Służb Pracowniczych,
4) Dział Finansowo-Księgowy,
5) Dział Techniczno-Eksploatacyjny,
6) Dział Administracyjno-Gospodarczy,
Stanowiska
pracy:
radca
prawny,
inspektor
ds.
obronności,
inspektor
ds.przeciwpożarowych,
inspektor
ds.
BHP,
rewident
zakładowy,
inspektor
ds.
sanitarno-epidemiologicznych,
kapelan,
audytor wewnętrzny, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
10) Zestawienie wykonanych świadczeń w ostatnich 3 latach (poradnie, oddziały zakłady i pracownie)
Lp
Nazwa
2009 r.
10
2010r.
2011 r.
1 ODDZIAŁY - liczba leczonych
21723
20765
21346
2 PORADNIE - liczba porad
111527
106711
119937
3 PRACOWNIE - liczba badań
11315
11027
8904
4 ZAKŁADY - liczba badań
463432
484699
484328
5 ZAKŁAD FIZJOTERAPII - liczba zabiegów
150504
141838
156611
758501
765040
791126
OGÓŁEM
11) Czy Szpital wykonuje procedury wysokospecjalistyczne? Jeśli tak to jakie? NIE
12) Czy Szpital prowadzi badania kliniczne? Jeśli tak, jakiego rodzaju? NIE
13) Czy Szpital prowadzi eksperymentalne metody badawcze? Jeśli tak, jakiego rodzaju? Nie
14) Czy w Szpitalu działa zespół ds. zakażeń szpitalnych? TAK
15) Czy w Szpitalu rejestrowane są wszystkie zakażenia szpitalne? TAK
16) Liczba zakażeń szpitalnych w ostatnich 3 latach:
2009 rok
2010 rok
2011 rok
24
19
23
17) Typ stwierdzonych zakażeń szpitalnych (HIV, WZW, bakteryjne np. gronkowiec złocisty i inne):
a) 2008 rok – bakteryjne, wirusowe
b) 2009 rok – bakteryjne wirusowe
c) 2010 rok – bakteryjne, wirusowe
18) Czy w Szpitalu możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie? TAK
19) Czy Szpital prowadzi lub korzysta z transportu organów ludzkich? NIE
20) Czy personel poddawany jest systematycznym szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom? TAK
21) Czy Szpital posiada swoją pralnię? NIE
22) Czy Szpital posiada spalarnię? NIE
23) Jaka jest procedura usuwania odpadów poszpitalnych?
Procedura postępowania z odpadami wytwarzanymi w trakcie statutowej działalności SP WSzS
w Chełmie z dnia 16 stycznia 2012 roku wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku
24) Czy istnieje system kontroli czystości: TAK
Szpital posiada opracowane procedury dot. sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz procedury dot. postępowania ze
sprzętem i aparaturą medyczną. Procedury te są monitorowane na bieżąco przez kadrę zarządzającą tj. Naczelną
Pielęgniarkę, Pielęgniarki Epidemiologiczne i Oddziałowe. Nad stanem sanitarnym czuwa również zespół ds. zakażeń
szpitalnych.
25) Czy osoby odwiedzające obowiązane są do stosowania strojów ochronnych: TAK
26) Czy istnieje podział na strefy czystości: TAK
27) Czy istnieją procedury kontroli jakości świadczonych usług zdrowotnych: NIE
28) Czy w Szpitalu opracowane są procedury postępowania:
11
a)
mycia i dezynfekcji rąk – TAK
b)
w czasie pobierania krwi – TAK
c)
przy wykonywaniu iniekcji – TAK
d)
podczas dezynfekcji – TAK
e)
podczas sterylizacji – TAK
f)
ze zużytym sprzętem jednorazowym – TAK
g)
ze skażonym materiałem biologicznym- TAK
29) Kto prowadzi żywienie szpitalne pacjentów oraz żywienie personelu? - firma zewnętrzna
30) Czy Szpital prowadzi własną działalność gastronomiczną? NIE
31) Czy Szpital wynajmuje pomieszczenia innym podmiotom gospodarczym? TAK
32) Czy korzysta Szpital z zewnętrznej agencji ochrony? Jeśli tak to jaki jest zakres umowy? NIE
33) Czy Szpital prowadzi parking? NIE
34) Posiadane certyfikaty jakości: Szpital nie posiada certyfikatów jakości
35) Pozostałe usługi świadczone przez placówkę?
a) apteka (przygotowywanie leków we własnym zakresie) NIE
b) stołówka NIE
c) wynajem pomieszczeń firmom zewnętrznym TAK
d) sterylizacja narzędzi TAK
36) Roszczenia poszkodowanych zgłoszonych w ostatnich 5 latach (2007 r. – 2011 r.) dochodzone
w postępowaniu sądowym
1.Roszczenie na kwotę 270.711 zł
2.Roszczenie na kwotę 568.000 zł
3.Roszczenie na kwotę 189.885 zł
37) Zestawienie pozostałych roszczeń zgłoszonych Szpitalowi (wezwania do zapłaty)
Roszczenie pacjenta – 20.000 zł – Ubezpieczyciel nie przyznał odszkodowania
38) Wysokość odszkodowań wypłaconych z ubezpieczeń majątkowych w latach 2008 – 2011
Rok
2008
Grupa ubezpieczeniowa
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i
rabunku
Ubezpieczenie mienia od pożaru
Liczba
szkód
1
Wysokość
odszkodowania w zł
337,00
2
8 771,00
2009
Ubezpieczenie mienia od pożaru
2
8 134,00
1
4 129,00
1
4 131,00
2010
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i
rabunku
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej klienta
korporacyjnego
Ubezpieczenie mienia od pożaru
2
24 485,00
Ubezpieczenie OC zakładu opieki zdrowotnej
1
1 995,00
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia
Ubezpieczenie OC zakładu opieki zdrowotnej
1
2
Razem
167,00
40 921,00
93 071,00
2011
12
39) Wysokość rezerw na wypłatę odszkodowań: ubezpieczenie mienia od kradzieży – 10 000 zł, ubezpieczenie OC
zakładu opieki ( gr.54) – 107 100 zł, OC świadczeniodawcy – 147 885 zł, w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń 370 836,84 zł (prawdopodobnie szkoda całkowita kotła Viesmann Turomat-R – zdarzenie z dnia 02.05.2012 r.)
40) Renty : brak
E. RYZYKA POŻAROWE I TECHNICZNE
1. Ilość i rodzaj budynków (przeznaczenie):
Wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu przez SPWSzS w Chełmie
Działka nr 55/29
1. Budynek 1
- rok budowy – 2009
- powierzchnia zabudowy – 1552 m²
- powierzchnia użytkowa – 12 738 m²
- kubatura – 48 110 m³
Budynek dziewięciokondygnacyjny podpiwniczony z przestrzenią instalacyjną. Fundamenty – żelbetowe w formie
ław fundamentowych, szkielet nośny – ramy H żelbetowe prefabrykowane, ściany usztywniające żelbetowe
wylewane , stropy gęsto żebrowe Ackermana nad kondygnacją nadziemną i prefabrykowane płyty wypełnione
pustakami Ackermana nad pozostałymi kondygnacjami. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej
i cegły kratówki na poziomie podziemia i niskiego parteru, prefabrykowane, wielowarstwowe płyty pasmowe na
kondygnacjach wyższych, murowane z bloczków gazobetonowych na poziomie VII piętra. Schody żelbetowe
prefabrykowane, szyb dźwigowy żelbetowy wylewany , ścianki działowe murowane z bloczków gazobetonowych na
poziomie niskiego parteru i II piętra, obmurowanie wewnętrznych ścian osłonowych ściankami z gazobetonu i cegły
dziurawki. Stropodach wentylowany z płyt dachowych żelbetowych kryty 2 x papą na lepiku. Nadbudowa na poziomie
+ 23.10 – konstrukcja nośna – rama stalowa , słupy i belki z profili stalowych oparta na osi słupów istniejącej
konstrukcji. Ściany zewnętrzne – płyty warstwowe z blachy stalowej ocynk. powlekanej lakierem poliestrowym
z rdzeniem z pianki poliuretanowej lub wełny mineralnej gr. 10 cm. Konstrukcja dachu – blacha fałdowa ocynk.
podłogi – gres, terakota, wykładzina Tarkett, Tarkett antyelektrostatyczny. Okna – aluminiowe podwójnie szklone. Na
niskim parterze okna zabezpieczone folią antywłamaniową poliestrową klasy P 4, stolarka drzwiowa – drzwi
drewniane płytowe, ościeżnice stalowe, ślusarka – drzwi i ścianki aluminiowe .Budynek posiada dźwig osobowo –
towarowy. Instalacje: co., wentylacji i klimatyzacji, wody zimnej i ciepłej, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wody
p.poż., gazów medycznych :tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek azotu, oświetlenia ogólnego, oświetlenia
bezpieczeństwa, oświetlenia ewakuacyjnego, informacyjnego, instalacji siły, grzejnictwa, aparatury elektromedycznej,
i odbiorników technicznych rezerwowych i nierezerwowych, ochrony od porażenia, połączeń wyrównawczych,
uziemień specjalnych, instalacji przepięciowej, odgromowej. Instalacje słaboprądowe: strukturalna sieć komputerowa,
telefoniczna, sygnalizacji pożaru, DSO, przyzewowa, interkomowa, kontroli dostępu. Stan budynku bardzo dobry.
Budynek nowy oddany do eksploatacji w 2010 r. i jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. posiada
jeden dźwig towarowy. Dźwigi dla budynku w łączniku 1E.
W budynku 1A zlokalizowane są :
– Centralna Stacja Dezynfekcji i Przygotowania łóżek, Kaplica, Szatnia chorych, pomieszczenia techniczne- RG,
UPS, maszynownia próżni, wentylatorownie (niski parter).
– Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 9łóżek , (wysoki parter)
– SOR – 6łóżek (wysoki parter)
– Oddział Urazowo-ortopedyczny z Chirurgią Kręgosłupa – 46 łóżek (I piętro)
– Odział Kardiologiczny –22 łóżka (II p.)
- Oddział Urologiczny –20 łóżek (II p.)
- Oddział Chirurgiczny – 45 łóżek (IIIp.)
– Oddział Wewnętrzny III - 30 łóżek (IV p.)
- Oddział Laryngologiczny z Pododdziałem Okulistycznym – 24 łóżka (IV p.)
- Oddział Neurologiczny -16 łóżek (V p.)
- Oddział Udarowy - 20 łóżek (V p.)
– Oddział Wewnętrzny I z Pododdziałem Endokrynologicznym - 30 łóżek (VI piętro)
- Oddział Wewnętrzny II z Pododdziałem Hematologicznym - 30 łóżek (VI p.)
– VII piętro Pomieszczenia techniczne / wentylatornia, maszynownia dźwigu/
2. Budynek 1 E
-
rok budowy – 2009
powierzchnia zabudowy – 372 m²
powierzchnia użytkowa – 1258 m²
kubatura - 6319 m³
13
Budynek posiada 9 kondygnacji nadziemnych i jest całkowicie podpiwniczony. Obiekt styka się z blokiem 1 A z jednej
strony i blokiem 1B z drugiej. Budynek składa się z trzech segmentów oddylatowanych , różniących się konstrukcją
i kubaturą. Posiada konstrukcję żelbetową wylewaną na mokro ścian szybów dźwigowych oraz monolitycznej płyty
fundamentowej. Hole dźwigowe wykonano w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z bloczków gazobetonowych
z rdzeniami żelbetowymi. Strop Ackermana rozpięty pomiędzy konstrukcją szybów a ścianą zewnętrzną. Stropodach
pełny, gruz z belitu i styropian na stropie Ackermana kryty 2 x papa termozgrzewalna. Ściany zewnętrzne murowane,
ścianki działowe murowane. Podłogi: gres, terakota, wykładzina Tarkett. Okna aluminiowe podwójnie szklone, na
niskim parterze zabezpieczone folią antywłamaniową. Stolarka drzwiowa – płytowa, ościeżnice metalowe. ślusarka –
drzwi i ścianki aluminiowe. Obiekt posiada dźwigi osobowe i osobowo – szpitalne. Instalacje sanitarne: co., wentylacji
i klimatyzacji, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody p.poż., gazów medycznych. Instalacje
elektryczne: oświetlenie ogólne, bezpieczeństwa, ewakuacyjne, informacyjne, siły podstawowej, ochrony od
porażenia, połączeń wyrównawczych, uziemień specjalnych, przepięciowa, odgromowa. Słaboprądowe: sieci
komputerowej, telefonicznej, sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu. Budynek jest przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, posiada cztery dźwigi osobowo - towarowy. Stan budynku bardzo dobry.
W budynku 1E zlokalizowane są :
– pracownia endoskopowa (niski parter)
– Dział Przyjęć Planowych (wysoki parter)
- pozostałe kondygnacje (do VI p) dźwigi osobowo- towarowe, VII p.- maszynownie dźwigów.
3. Blok 1 H.
-
rok budowy – 2009
powierzchnia zabudowy – 756 m²
powierzchnia użytkowa – 1283 m²
kubatura - 7617 m³
Budynek posiada przestrzeń instalacyjną oraz niski i wysoki parter. Fundamenty – pod ścianami ławy żelbetowe, pod
słupami stopy żelbetowe wylewane. Ściany zewnętrzne części poziemnej żelbetowe z betonu, części nadziemnej
z bloczków z betonu komórkowego, słupy – żelbetowe. Stropy i płyta stropodachu – płyta żelbetowa monolityczna,
krzyżowo zbrojona, dach kryty 2 x papą termozgrzewalną. Podłogi – płytki terakotowe, wykładzina Tarkett i Tarkett
anntyelektrostatyczny. Okna – aluminiowe podwójnie szklone. Na niskim parterze zabezpieczone folią
antywłamaniową. Drzwi drewniane płytowe, ościeżnice metalowe. Ślusarka; drzwi i ścianki, aluminiowe. Budynek
posiada dźwig towarowy bezobsługowy. Instalacje sanitarne: co., wentylacji i klimatyzacji, zimnej i ciepłej wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej , wody p.poż, gazów medycznych. Instalacje elektryczne: oświetlenia ogólnego,
bezpieczeństwa, ewakuacyjnego, zajętości pomieszczeń, ochrony od porażeń, połączeń wyrównawczych, uziemień
specjalnych i ochrony przed elektrycznością styczną, odgromowa. Instalacje słaboprądowe: sieci komputerowej,
telefoniczna, sygnalizacji pożaru, interkomowa, kontroli dostępu. Stan budynku bardzo dobry.
W budynku 1 H zlokalizowane są :
-
Centralna Sterylizacja , Centralna Dyspozytornia , pomieszczenia pomocnicze i techniczne (niski parter)
Centralny Blok Operacyjny - 5 sal operacyjnych
4. Łącznik 1 G
-
rok budowy – 2009
powierzchnia zabudowy – 320 m²
powierzchnia użytkowa – 555m²
kubatura - 2637 m³
Budynek dwupoziomowy /wysoki i niski parter/. Konstrukcja budynku – żelbetowa, mieszana słupowo – płytowa
w części niższej i słupowo ryglowa w części wyższej. Fundamenty pod ścianami ławy żelbetowe schodkowe, pod
słupami stopy żelbetowe wylewane. Ściany zewnętrzne części nadziemnej z bloczków z betonu komórkowego. Słupy
żelbetowe, stropy i płyta stropodachu – płyty żelbetowe monolityczne, krzyżowo zbrojona, schody żelbetowe
wylewane, podłogi z płytek gres i terakoty, dach kryty 2 x papa termozgrzewalna. Okna aluminiowe podwójnie
szklone, na niskim parterze okna zabezpieczone folią antywłamaniową. Stolarka drzwiowa – płytowa, ościeżnice
metalowe. Ślusarka – drzwi aluminiowe. Instalacje sanitarne: co., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, wody p.poż. Instalacje elektryczne: oświetlenia ogólnego, nocnego, bezpieczeństwa, ewakuacyjnego,
siły, ochrony od porażeń, przeciwprzepięciowe, odgromowe. Słaboprądowe: sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu.
Stan budynku bardzo dobry.
W budynku 1 G zlokalizowane są :
- w niskim parterze pomieszczenia pomocnicze i techniczne (stacja dezynfekcji ścieków, magazyn odpadów,
maszynownia sprężonego powietrza).
- w wysokim parterze pomieszczenia techniczne ( wentylatorownia)
5. Budynek magazynu medycznego – gospodarczego
-
rok budowy – 1972
powierzchnia zabudowy – 144 m²
powierzchnia użytkowa – 116 m²
kubatura – 545 m³
14
Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe , ściany murowane z cegły ceramicznej. Stropodach
kryty papą na lepik. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną oświetleniową i siłową, c.o. oraz wod. – kan.,
telefoniczną. Stan techniczny budynku jest dobry.
6. Budynek Poradni P/Gruźliczej
-
rok budowy – 1972
powierzchnia zabudowy – 197 m²
powierzchnia użytkowa – 171 m²
kubatura - 519 m³
Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej. Stropodach
kryty papą na lepik. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną oświetleniową i siłową, c.o. oraz wod. – kan.,
telefoniczną. Stan techniczny budynku jest dobry. W budynku zlokalizowana jest poradnia P/Gruźlicza dla Dorosłych
i dla Dzieci.
7. Budynek tlenowni
-
rok budowy – 1972
powierzchnia zabudowy – 74 m²
powierzchnia użytkowa – 68 m²
kubatura - 293 m³
Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej. Stropodach
kryty papą na lepik. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną oświetleniową i siłową, c.o. oraz wod. – kan.,
telefoniczną. W budynku zlokalizowana stacja rozprężania sprężonego tlenu. Stan techniczny budynku jest dobry.
Przy budynku Tlenowni posadowiony zbiornik tlenu ciekłego z instalacja zgazowania .
8. Budynek warsztatów z agregatem
-
rok budowy – 1972
powierzchnia zabudowy – 176 m²
powierzchnia użytkowa – 141 m²
kubatura - 812 m³
Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej, schody
żelbetowe Stropodach DZ-3 kryty papą na lepik. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną oświetleniową
i siłową, c.o. oraz wod.–kan., telefoniczną. W budynku znajduje się agregat prądotwórczy. Stan techniczny budynku
jest dobry. W budynku jest zabudowany stacjonarny zespół prądotwórczy. ( mocy 250 kVA).
9. Budynek prosektorium
-
rok budowy – 1962
powierzchnia zabudowy – 85 m²
powierzchnia użytkowa - 63 m²
kubatura – 347 m³
Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej, Strop
Kleina. Dach o konstrukcji drewnianej kryty papą na lepik. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną
oświetleniową i siłową, c.o. oraz wod.–kan. i telefoniczną. Stan techniczny budynku jest dobry. W budynku
zabudowana jest komora chłodnicza na 6 stanowisk.
10. Budynek Pralni
-
rok budowy – 1972
powierzchnia zabudowy – 759 m²
powierzchnia użytkowa – 640 m²
kubatura – 4239 m³
Budynek parterowy. Fundamenty betonowe wylewane. Ściany z cegły ceramicznej i sylikatowej. Strop DZ – 3,
stropodach wentylowany pokryty papą na lepik oraz papą termozgrzewalną. Budynek wyposażony jest w instalacje
wod – kan., co., cw., elektryczną oświetleniową i siłową, odgromową, pary technologicznej i kondensatu,
telefoniczną, wentylacji mechanicznej. Stan budynku jest dobry.
15
11. Budynek kotłowni wodno – parowej /gazowo – olejowej./
-
rok budowy – 1995
powierzchnia zabudowy – 283 m²
powierzchnia użytkowa – 448 m²
kubatura – 2717 m³
Budynek dwukondygnacyjne, podpiwniczony. Fundamenty betonowe, ściany osłonowe warstwowe lekkie, słupy
stalowe obudowane ścianką z cegły ceramicznej pełnej, stropy między piętrowe z płyt żelbetowych na belkach
stalowych I – 240. Dach płyty lekkie typ Mostostal – Panel, schody żelbetowe. Budynek wyposażony jest w instalacje
wod. – kan., co., cw., elektryczną oświetleniową i siłową , odgromową , telefoniczną, wentylacją mechaniczną
i instalacje detekcji metanu. W budynku są zainstalowane dwa kotły parowe i dwa kotły wodne z palnikami gazowoolejowymi wytwarzające parę technologiczną, ciel dla celów centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody
użytkowej. Przy budynku (w bunkrze) zlokalizowany jest magazyn oleju. Stan budynku, urządzeń i instalacji jest
dobry.
12.
Budynek Przychodni Przyszpitalnej – Pawilon 1 D
-
rok budowy – 1996
powierzchnia zabudowy – 1561 m²
powierzchnia użytkowa – 4036 m²
kubatura – 22 167 m³
Budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony z przestrzenią instalacyjną. Fundamenty żelbetowe, ściany w przestrzeni
instalacyjnej i niskim parterze z cegły ceramicznej pełnej, podłużne prefabrykowane, szczytowe murowane
z bloczków gazobetonowych. Stropodach kryty papą termozgrzewalną. Budynek wyposażony jest w instalacje wod. –
kan., co., cw., odgromową, telefoniczną, przyzewową, elektryczną oświetleniową i siłową, gazy medyczne,
wentylację mechaniczną. Budynek posiada windy osobowo – towarowe oraz przystosowany jest dla potrzeb osób
niepełnosprawnych /pochylnie/.
W budynku Przychodni Przyszpitalnej zlokalizowane są:
-
Poradnie Specjalistyczne (wysoki parter)
Pracownie: EKG , Audiometrii, EEG
Ośrodek Dializ – 17 stanowisk (I p.)
Oddział Ginekologiczno -Położniczy - 40 łóżek ( I p. łóżka ginekologii)
13. Budynek diagnostyczno – zabiegowy – Pawilon 1 B
-
rok budowy – 1999
powierzchnia zabudowy – 1723 m²
powierzchnia użytkowa – 4646 m²
kubatura – 22 565 m³
Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony z przestrzenią instalacyjną. Fundamenty żelbetowe w formie stóp i ław.
Ściany z ram H w rozstawie poprzecznym 6.60 i podłużnym 6.0 – 3.3 – 6.0, cegła ceramiczna, kratówka, bloczki
gazobetonowe. Słupy z ram H, stropy wielkowymiarowe prefabrykowane, stropodach z płyt dachowych kryty papą
termozgrzewalną, schody żelbetowe. Budynek wyposażony jest w instalacje wod. – kan., co., cw., oświetleniową
i siłową, przyzewową, telefoniczną, wentylację mechaniczną, gazy medyczne. Budynek wyposażony w sprzęt
i urządzenia diagnostyczno zabiegowe. Budynek posiada windę osobowo – towarową i jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.
W Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym 1-B zlokalizowane są:
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy ( I p. łóżka położnictwa)
- Oddział Rehabilitacji Dziennej –25 miejsc (I p.)
- Przychodnia Rehabilitacyjna (I p.)
- Zakład RTG z pracowniami RTG , USG , Mammografii (wysoki parter)
- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (wysoki parter)
- Laboratorium Mikrobiologii (niski parter)
- Apteka Szpitalna (niski parter)
14. Pawilon Szpitalny „B”
-
rok budowy – 1972
powierzchnia zabudowy – 1031 m²
powierzchnia użytkowa – 2750 m²
kubatura – 11 684 m³
Budynek czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe, ściany szczytowe samonośne
z cegły ceramicznej, podłużne z bloczków gazobetonowych. Stropy żelbetowe, stropodach kryty papą na lepik,
16
schody żelbetowe. Budynek wyposażony jest w instalacje wod.–kan., co., cw., oświetleniową i siłową, telefoniczną,
przyzewową, odgromową, gazy medyczne. Budynek posiada windy osobowo – towarowe i przystosowany jest dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
W pawilonie łóżkowym „B” zlokalizowane są :
-
Pustostan po dawnej lok oddz. Laryngol ( parter )
Oddział Dermatologiczny - 22 ł (I piętro)
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny-/ 28 ł (II i III p)
Poradnia Chorób Zakaźnych
15. Pawilon Szpitalny „C”
-
rok budowy – 1977
powierzchnia zabudowy – 1074 m²
powierzchnia użytkowa – 3837 m²
kubatura – 15 769 m³
Budynek czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe, ściany nośne wewnętrzne z cegły
ceramicznej , szczytowe zewnętrzne z cegły dziurawki i bloczków gazobetonowych. Stropy DZ-3 i DZ-4, stropodach
kryty papą na lepik, schody żelbetowe. Budynek wyposażony jest w instalacje wod.–kan., co., cw., oświetleniową
i siłową, przyzewową, telefoniczną, odgromową, gazy medyczne, SAP. Budynek posiada dwie windy osobowo –
towarowe i przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
W pawilonie łóżkowym „C” zlokalizowane są :
-
Izba Przyjęć III
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – 24 (parter)
Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Detoksykacyjnym -100 łóżek (II i III p.)
Oddział Pulmonologiczny – 31 łóżek (II p.)
Oddział Opieki Paliatywnej - 10 łóżek
Poradnia Zdrowia Psychicznego (parter)
Poradnia Psychologiczna (parter)
16. Pawilon Szpitalny 1C
-
rok budowy – 2005
powierzchnia zabudowy – 1386 m²
powierzchnia użytkowa – 3404 m²
kubatura – 19 750 m³
Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej. Fundamenty żelbetowe w formie ław i stóp
fundamentowych. Ściany – szkielet nośny ramy H. Stropy z płyt wielkowymiarowych prefabrykowanych
z wypełnieniem pustakami Akermana, stropodach z płyt korytkowych. Dach kryty 2 x papą termozgrzewalną, schody
żelbetowe i płytowe monolityczne. Budynek wyposażony w instalacje zimnej i ciepłej wody, wody p.poż, kanalizację
sanitarną i odwadniającą i deszczową, co., pary i kondensatu, wentylację mechaniczną i klimatyzację, elektryczną
oświetleniową, siłową, przyzewową, odgromową, komputerową, sterowniczą, telefoniczną, sygnalizacyjno –
alarmową, instalacje p.poż, instalację gazów medycznych. Budynek wyposażony jest w dwie windy osobowo –
towarowe oraz przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stan budynku jest dobry.
W pawilonie 1-C zlokalizowane są:
-
SOR - część zabiegowa (niski i wysoki parter)
Pracownia USG docelowe pomieszczenie dla rezonansu (wysoki parter)
Trakt Porodowy (I piętro)
Oddział Neonatologiczny - 14 łóżek (I piętro)
Powierzchnia wynajmowana na kardiologię inwazyjną dla Adomed-Kliniki (II p.)
17.Budynek stacji trafo K-309
- rok budowy –1972
- powierzchnia zabudowy – 71 m²
- powierzchnia użytkowa – 58 m²
- kubatura - 326.00 m³
Budynek parterowy, ściany zewnętrzne grub. 38 cm z cegły dziurawki przewiązanej z cegłą sylikatową stanowiącą
fakturę zewnętrzną trzech ścian budynku. Ściany wewnętrzne grub. 25 i 12 cm z cegły dziurawki, fundamenty
murowane z cegły pełnej. Stropodach jednospadowy nad pomieszczeniem transformatora w postaci
prefabrykowanego rusztu żelbetowego a w pozostałych pomieszczeniach DZ –3 pokryty papą na lepiku. Budynek
wyposażony jest w instalacje oświetleniową, odgromową, urządzenia specjalne stacyjne. Stan budynku jest dobry.
17
18. Łącznik 1F / Pawilon 1B-1D /
-
rok budowy – 1996
powierzchnia zabudowy – 100 m²
powierzchnia użytkowa – 227 m²
kubatura – 1372 m³
Budynek 1F jest to łącznik pomiędzy pawilonami 1B i 1 D z samodzielnym wejściem od strony południowej. Łącznik
posiada 3 kondygnacje nadziemne i jest całkowicie podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe wylewane, ściany
wszystkich kondygnacji z cegły ceramicznej i bloczków gazobetonowych, stropy prefabrykowane z płyt kanałowych,
natomiast nad I piętrem strop wentylowany z płyt korytkowych kryty 3 x papą na lepiku. Ściany działowe z cegły
ceramicznej dziurawki. Budynek posiada instalacje: c.o., c.w., wod.-kan., oświetleniową i gniazd wtyczkowych, siłową
odgromową. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowo – towarowy. Stan budynku jest dobry.
19.
Budynek materiałów łatwopalnych.
-
rok budowy - 1972
powierzchnia zabudowy – 61 m²
powierzchnia użytkowa – 43 m²
kubatura – 252 m³
Budynek parterowy nie podpiwniczony, ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej. Stropodach kryty papą na
lepiku , fundamenty betonowe wylewane. Budynek posiada instalację elektryczną oświetleniową i gniazdkową , c.o.
i wod.– kan. Stan budynku jest dobry.
20.
Budynek kontenerowy / z barakowozów /
-
rok budowy – 1990
powierzchnia zabudowy – 77 m²
powierzchnia użytkowa – 70 m²
kubatura – 200 m³
Budynek parterowy. Fundamenty betonowe wylewane. Konstrukcja stalowa, spawana z profili zamkniętych
i zimnogiętych. Ściany zewnętrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej docieplone wełną
mineralną, Ściany wewnętrzne z płyty wiórowej okleinowanej z rdzeniem z wełny mineralnej. Zestaw pokryty
dachem dwuspadowym , kryty papą na lepik. Budynek wyposażony jest w instalację 220 V, co. , wod.–kan., cw. Stan
budynku jest dobry. Remontu wymaga sufit oraz ściany. Dach wymiana krycia papą na lepik.
21.
Budynek portierni / była kotłownia szklarni /
-
rok budowy – 1980
powierzchnia zabudowy – 18.00 m²
powierzchnia użytkowa – 14.00 m²
kubatura 54.00 m³
Budynek parterowy podpiwniczony. Fundamenty betonowe wylewane. Ściany murowane z cegły ceramicznej.
Stropodach jednospadowy pokryty papą na lepik. Schody żelbetowe wylewane. Budynek wyposażony jest
w instalacje elektryczną oświetleniową. Stan budynku jest dobry.
22. Zadaszenia śmietnikowe-śmietnik przy „B”
-
rok budowy 1972
powierzchnia zabudowy – 29 m²
powierzchnia użytkowa – 24 m²
kubatura – 43 m³
Budynek parterowy, fundamenty żelbetowe wylewane. Ściany z cegły wapienno – piaskowej gr. 12 cm i słupków
wzmacniających gr. 25x25 cm. Dach o konstrukcji stalowej opartej na słupkach kwadratowych spawanych
z kątowników pokryty eternitem falistym. Budynek nie posiada żadnych instalacji.
23.
Budynek hydroforni i zbiornika wody
-
rok budowy – 2009
powierzchnia zabudowy – 330.00 m²
powierzchnia użytkowa – 360.60 m²
kubatura – 650.00 m³
18
Budynek II kondygnacyjny bez podziemia. Konstrukcja budynku żelbetowa z oskarpowaniem ziemnym. Płyta
fundamentowa żelbetowa. Ściany żelbetowe wyizolowane przeciwwilgociowo i termicznie. Dach budynku z płyty
żelbetowej ocieplony i pokryty papą termozgrzewalną. Schody wewnętrzne stalowe typu przemysłowego. Ślusarka
okienna i drzwiowa zewnętrzna aluminiowa. Drzwi wewnętrzne płycinowe. Budynek posiada instalację wod.-kan.,
wentylację mechaniczną, grawitacyjną, oświetleniową, siłową, lamp bakteriobójczych., odgromową, sygnalizacji
alarmowej. Pojemność zbiorników wody rezerwowej 2x po 300 m3 każdy.
24.
Lądowisko dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego na terenie SP WSS w Chełmie przy ul Szpitalnej 53.
-
rok budowy - 2010
powierzchnia lądowiska w granicach ogrodzenia - 4 415 m²
powierzchnia po obrysie świateł krawędziowych - 1 600 m²
powierzchnia płyty przyziemia
- 225 m²
powierzchnia dróg i utwardzeń
- 550 m²
Rozwiązania funkcjonalno przestrzenne lądowiska :
-
Pole wzlotów w kształcie kwadratu (38x38) m. (FATO) o nawierzchni trawiastej obramowanej opaską
z płyt betonowych z podbudową umożliwiająca wylądowanie śmigłowca o masie 6 500 kg
z usytuowaną na przekątnych płyta betonowa o wymiarach 15x15 m (TLOF). Do płyty prowadzi
dojazd o nawierzchni utwardzonej, przystosowany do obciążenia normalnego Straży Pożarnej. Obrys
FATO w odległości 1m na zewnątrz od jego granicy oznaczony linią świateł krawędziowych białych
w rozstawie 10m. Na narożnikach płyty betonowej (TLOF) zainstalowane cztery białe światła
przyziemia zlicowane z powierzchnią płyty. Od strony północnej na przedłużeniu głównego podejścia do
lądowiska w odległości 4m od linii FATO w odstępach co 5m rozmieszczone sześć świateł
naprowadzających.
-
Dojazd do lądowiska drogą utwardzoną. Teren lądowisko ogrodzony, wyposażone w kanalizację
deszczowa odwodnienia z podczyszczaniem wód opadowych. Lądowisko posiada wskaźnik kierunku
wiatru (WKW), precyzyjny wskaźnik ścieżki schodzenia (HAPI), system wizualnego naprowadzania
azymutalnego (SAGA), oświetlenie identyfikacyjne oraz przeszkodowe. Lądowisko jest monitorowane
kamerą przez całą dobę.
Lądowisko położone jest na działce nr 55/29, w odległości ok. 500 m od budynku Szpitala. Lądowisko zaprojektowano do
przeprowadzania tylko akcji ratowniczej dla śmigłowców sanitarnych (Eurocopter EC-135) eksploatowanych przez Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe. Dopuszcza się lądowanie innych śmigłowców o średnicy wirnika nośnego innym największym
wymiarze nie przekraczającym 15m i max masie startowej MTOW = 6400kg.Transport pacjentów z płyty przyziemia odbywa
się droga dojazdową prowadząca do Szpitala, dalszy transport odbywa się wewnętrznym głównym traktem
komunikacyjnym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (czas wyładunku chorego i transport do SOR to ok. 3-4 min.).
25. Budynek czerpni powietrza
-
rok budowy – 1980
powierzchnia zabudowy – 2.1 m²
powierzchnia użytkowa - 0.90 m²
kubatura - 4.6 m³
Budynek parterowy posadowiony na poziomie terenu i stanowiący część komory kurzowej wentylacji mechanicznej.
ściany murowane z cegły ceramicznej, dachem jest element stalowy będący wstępnym filtrem wentylacji. Budynek
nie posiada żadnych urządzeń i instalacji. Stan budynku jest dobry.
26. Bunkier instalacyjny
-
rok budowy – 2009
powierzchnia zabudowy
powierzchnia użytkowa
kubatura
– 203.00 m²
– 163.00 m²
- 489.00 m³
Bunkier instalacyjny jest budynkiem jednokondygnacyjnym, w 70 % podziemnym zlokalizowanym przy Bloku 1 E od strony
południowej pomiędzy Blokami 1 A i 1 B. W bunkrze znajduje się pomieszczenie zbiornika wody, pompowni, wentylatorni.
Ściany bunkra wykonano z betonu monolitycznego, zbiornika wody z betonu wodoszczelnego. Stropy Ackermana ocieplone
i pokryte papą termozgrzewalną, wentylacja grawitacyjna. Bunkier wyposażony jest w instalację elektryczną -oświetlenia
podstawowego, instalację uziemień, instalację połączeń wyrównawczych, DSO, instalacje sanitarne, instalację
przeciwpożarową, instalację c.o.
Działka 112/10
1. Budynek kuchni / nowa /
- rok budowy – 2002
- powierzchnia zabudowy – 1442 m²
19
- powierzchnia użytkowa – 2530 m²
- kubatura - 10 735.60 m³
Budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia z komorą instalacyjną w dobudowanej części, w komorze odbioru
posiłków. Konstrukcja budynku szkieletowo – monolityczna ze stropami gęstożebrowymi typu Akermana. Stropodach
wentylowany. Dach dwuspadowy kryty papą termozgrzewalną. Ściany osłonowe w parterze z cegły ceramicznej,
w wysokim parterze z gazobetonu. Docieplenie budynku metodą lekko mokrą styropianem gr. 10 cm. Klatki
schodowe monolityczne – szt. – 2, dźwigi towarowe – szt. – 3. Budynek wyposażony w instalację wodno –
kanalizacyjną, c.o., c.w., chłodniczą oraz pary technologicznej dla potrzeb wentylacji i przygotowania posiłków,
instalacji oświetleniowej i siłowej, telefoniczną oraz oświetlenia nocnego 24 V. Kanalizacja burzowa i drenażowa
obwodowa przy budynku. Stan techniczny budynku jest dobry. Budynek wraz z wyposażeniem jest dzierżawiony dla
IN-PAK Sp. z o.o. w Lublinie.
Działka 55/25
1. Budynek oczyszczalni ścieków
-
rok budowy – 1972
powierzchnia zabudowy – 77 m²
powierzchnia użytkowa – 55 m²
kubatura - 365 m³
Budynek parterowy z podpiwniczeniem. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej, schody
żelbetowe. Stropodach kryty papą na lepik. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną oświetleniową
i siłową, c.o. wod. –kan. oraz telefoniczną W budynku i przyległym do niego terenie zlokalizowane budowle
i urządzenia do przepompowania ścieków i ich biologiczno-mechanicznego oczyszczania oraz chlorownia
ścieków. Stan techniczny budynku jest dobry.
Działka 55/31
1. Budynek Zespołu Energetycznego.
-
rok budowy – 1999
powierzchnia zabudowy – 879 m²
powierzchnia użytkowa – 770 m²
kubatura – 4526 m³
Budynek parterowy. Fundamenty żelbetowe wylewane. Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych, wewnętrzne
z cegły pełnej ceramicznej. Stropy o rozpiętości do 6 m prefabrykowane, powyżej 6 m płyty stropowe sprężone.
Stropodach z płyt prefabrykowanych pokryty 3 x papą na lepiku. Budynek wyposażony jest w instalacje wod.- kan.,
co., wentylacji mechanicznej i odciągu spalin, paliwową, instalacje elektryczne: oświetleniowa, siłowa, sterownicza,
rozruchowa, ewakuacyjna, odbioru mocy agregatów prądotwórczych, rozdzielnia SN – 15 kV, rozdzielnia NN,
uziemień roboczych, ochrony antyelektrostatycznej, pomiarową, odgromową. W budynku zabudowane urządzenia
stacyjne oraz są dwa stacjonarne zespoły prądotwórcze (450 i 400kVA). Stan budynku jest dobry.
2.
Budynek pompowni paliw (magazyn oleju napędowego)
-
rok budowy – 1999
powierzchnia zabudowy – 17 m²
powierzchnia użytkowa – 9 m²
kubatura – 76 m³
Budynek parterowy podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe wylewane, ściany fundamentowe oraz ściany części
naziemnej z cegły ceramicznej. Stropodach lekki stalowy docieplony, dach kryty papą na lepik. Budynek wyposażony
jest w instalację elektryczną, i wentylację. Przy budynku zlokalizowane są zbiorniki podziemne na olej napędowy do
zasilania agregatów prądotwórczych. Stan budynku, urządzeń i instalacji-dobry.
Działka 55/21
1. Budynek hotelowo – biurowy
-
rok budowy – 1984
powierzchnia zabudowy – 936 m²
powierzchnia użytkowa – 4534 m²
kubatura – 16 106 m³
Budynek pięciokondygnacyjny podpiwniczony. Fundamenty betonowe. Ściany piwnic z elementów
prefabrykowanych, kondygnacji nadziemnych z elementów kanałowych. Stropy z płyt kanałowych, dach z płyt
korytkowych kryty papą na lepik, schody prefabrykowane. Budynek wyposażony jest w instalacje wod.– kan., co.,
cw., elektryczną oświetleniową i siłową, odgromową, telefoniczną. Budynek przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych – pochylnie oraz winda. Stan budynku jest dobry.
20
Działka 59/3
1.
Kotłownia hotelu / tymczasowa /
-
rok budowy – 1984
powierzchnia zabudowy – 76.00 m²
powierzchnia użytkowa – 57.00 m²
kubatura – 320 m³
Budynek parterowy nie podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe wylewane. Ściany murowane z bloczków
gazobetonowych. Stropodach kryty papą na lepik. Budynek wyposażony w instalacje wod.– kan., co., cw.,
elektryczną. Stan budynku jest dobry.
Działka 55/30
1.
Pawilon Szpitalny „A”
-
rok budowy – 1972
powierzchnia zabudowy – 761 m²
powierzchnia użytkowa – 1776 m²
kubatura – 9067 m³
Budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe, ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły
ceramicznej, zewnętrzne samonośne. Słupy żelbetowe wylewane, stropy DZ – 3, stropodach kryty papą na lepik, schody
żelbetowe. Budynek wyposażony jest w instalacje wod. – kan., co., cw., oświetleniową i siłową, telefoniczną, przyzewową,
odgromową, gazy medyczne. Budynek posiada windy osobowo – towarowe i przystosowany jest dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
W pawilonie łóżkowym „A” zlokalizowane są:
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy / 25 łóżek/
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy /24 łóżek/
- Oddział Dziecięcy / 25 łóżek/
2. Budynek stacji agregatu prądu.
-
rok budowy – 1990
powierzchnia zabudowy - 31m²
powierzchnia użytkowa – 26 m²
kubatura – 93 m³
Budynek parterowy bez podpiwniczenia, Fundamenty betonowe, ściany prefabrykowane żelbetowe. Stropodach
prefabrykowany pokryty papą na lepik. Budynek wyposażony w instalację elektryczną 220 i 380 V , wod.-kan., co. W budynku
zabudowany jest stacjonarny zespół prądotwórczy 30kVA zasilający pawilon A ( obecnie wyłączony z eksploatacji)
Stan budynku jest dobry.
2. Palność budynków (palne/niepalne) i konstrukcja (materiał budowlany, rok budowy)
kategoria zagrożenia ludzi ZL II. Opis w c.1
3. Ilość kondygnacji budynku głównego i powierzchnia – opis w c.1
4. Łączna powierzchnia budynków:
L.p. Obiekt
Powierzchnia
zabudowy
Powierzchnia
użytkowa
Kubatura
1
Pawilon „A”
677.00
1776.00
9067.00
2
Pawilon „B”
1020.00
2750.00
11684.00
3
Pawilon „C”
1268.00
3837.00
15 769.00
4
Pawilon 1”A”
1552
12738.40
48 110.00
5
Pawilon 1”B” + komora
1813.70
4720.40
22 866.00
6
Pawilon 1”C”
1385.60
3404.15
18750.00
21
7
Pawilon 1”D”
1561.00
4036.00
22167.00
8
Łącznik 1 „E”
372.00
1258.30
6319.00
9
Łącznik 1 „F”
115.21
226.70
1372.00
10
Łącznik 1”G”
319.70
555.30
2637.00
11
Pawilon 1 „H”
756.00
1993.60
7617.00
12
Poradnia P/gruźlicza
195.00
157.00
519.00
13
Prosektorium
118.00
114.00
347.00
14
Tlenownia
100.00
88.00
293.00
15
Magazyn med.-gospod.
143.00
116.00
545.00
16
Kuchnia
1533.80
2530.40
10736.00
17
Oczyszczalnia ścieków
109.00
100.00
690.00
18
Kotłownia gazowo-olej.
530.00
661.00
3542.00
19
Hydrofiornia + zbiorniki
330.00
360.60
650.00
20
Warsztaty z agregatem
198.00
141.00
812.00
21
Zespół energetyczny
969.50
770.10
4526.00
22
Pompownia paliw
17.00
9.00
76.00
23
Stacja k-309
74.63
58.00
326.00
24
Magazyn mat. łatwopal.
45.00
42.00
252.00
25
Czerpnia przy „D”
2.10
0.90
4.60
26
Stacja agregatu przy „A”
30.91
25.60
93.00
27
Budynek z kontenerów
76.80
69.40
200.00
28
Śmietnik przy „B”
29.00
23.84
43.00
29
Portiernia
17.84
13.86
54.00
30
Bunkier instalacyjny
203.00
163.00
489.00
31
Hotel
906.00
4533.99
16106.00
32
Kotłownia hotelu
76.00
57.00
320.00
33
Lądowisko – płyta
przyziemienia
225.00
0
0
19459.79
53122.54
235785
Razem
22
5. Dostępność budynków dla jednostek ratowniczych (dobra, utrudniona, zła): dobra
6. Stan techniczny budynków (dobry, zadowalający, zły) – pkt c.1
7. Jakie urządzenia odgromowe posiadają budynki: instalacje piorunochronne
8. Czy posiadają strefy pożarowe, w jaki sposób oddzielone? Tak W budynkach: 1A, 1, B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G
drzwi pożarowe dzielące kondygnację na pół, oddzielone między sobą pożarowo kondygnacje . Budynek A
wydzielone klatki ewakuacyjne z systemem oddymiania.
9. Czy budynki posiadają urządzenia do usuwania dymów, gazów pożarowych (np. klapy dymowe): 1A, 1E, 1H i A
10. Jak realizowany jest zakaz palenia tytoniu: zakaz palenia tytoniu
11. Jakie systemy przeciwpożarowe istnieją w budynkach:
dźwiękowy system ostrzegania, oddymiania
system automatycznego wykrywania pożaru,
12. Jakie systemy przeciwkradzieżowe istnieją w budynkach: monitoring budynku hydroforni i lądowiska
13. Rodzaj zgromadzonych środków gaśniczych: gaśnice GS (szt .30), GP 2, 6,12 (szt.150), agregat śniegowy AS
30 (sz.1 ), hydranty wewnętrzne (Φ25 i Φ 52 ) szt. 104, hydranty zewnętrzne szt.10, zestaw hydroforowy przy
zbiorniku p.poż.(100m3)
14. Czy istnieje instalacja p.poż oparta o hydranty wewnętrzne: tak
15. Gazy techniczne i ich przybliżona ilość: tlen techniczny: zbiornik kriogeniczny tlenu poj. 11, 34 m3, 11340 l
16. Sposób przechowywania gazów: tlen- centralna tlenownia , pojedyncze rezerwowe butle na niektórych oddziałach.
17. Sposób zabezpieczenia instalacji tlenowej: sygnalizacja optyczno-dźwiękowa spadku ciśnienia i za wysokiego
ciśnienia
18. Palne ciecze i ich przybliżona ilość: magazyn podziemny oleju napędowego ( zbiorniki 4x 12500l.), olej opałowy podziemny magazyn 86 000l.
19. Sposób przechowywania palnych cieczy: - jak w c18)
20. Paliwa stałe (węgiel drewno) ilość: brak
21. Czy są używane sprężarki powietrza i do jakiego ciśnienia max: = 8 at.
22. Czy jest stosowana w pomieszczeniach należyta wentylacja: tak
23. Czy jest stosowana klimatyzacja i w jakich pomieszczeniach: tak ( trakt operacyjny, sala cesarskich cięć, boksy
obserwacji noworodków, pracownia tomografii, pracownia usg, pracownia endoskopowa, sale OiT i OIOK, sala udarowa,
sterylizacja,
24. Czy instalacje i urządzenia elektryczne są należycie konserwowane: tak
25. Czy istnieje system ochrony anty przepięciowej, jeśli tak to jaki: tak -odgromniki w rozdzielniach głównych
(bud. 1A, 1H, 1C)
26. Źródła zasilania w energie elektryczną: sieć energetyki zawodowej, własne agregaty prądotwórcze, UPS,
27. Źródła zasilania w energię cieplną: własna kotłownia gazowo-olejowa ( na cele produkcji pary technologicznej
i wody ciepłej na cele cwu i co), miejscowe wytwornice pary przy autoklawach w CS
28. Źródła zasilania w wodę: własne dwa ujęcia wody, rezerwowe zbiorniki wody, rezerwowe zasilanie z sieci
miejskiej.
29. Czy istnieją alternatywne źródła zasilania: jak w c28)
30. Czy istnieje procedura ewakuacji budynków: tak
31. Czy oznaczenia dróg i wyjść ewakuacyjnych są widoczne: tak
32. Czy w miejscach takich jak schody, podjazdy, windy są dodatkowe oznaczenia ostrzegawcze: nie
33. Czy istnieje ewidencja wejść i wyjść osób z budynków: nie
34. Czy istnieje ewidencja osób korzystających z substancji łatwopalnych lub toksycznych: nie
35. Czy istnieje monitoring telewizyjny obiektów: tylko budynek hydroforni i lądowisko
36. Czy Szpital prowadzi monitoring parametrów dostarczanej energii elektrycznej?
energii elektrycznej (pomiar ilości i mocy 15 min. szczytowej)
- elektroniczne liczniki
37. Jakie jest natężenie eksploatacji elektronicznej aparatury medycznej (wysokie, średnie, małe) -średnie
23
38. W jaki sposób prowadzi się konserwację i serwis elektronicznej aparatury medycznej: -serwisy
specjalistyczne, uprawnieni pracownicy szpitala
39. Liczba poważnych uszkodzeń i awarii w aparaturze medycznej w ciągu ostatnich 3 lat oraz przybliżona
wartość strat:
Nie zostały zanotowane żadne poważne uszkodzenia czy awarie. Jedynie dokonywano wymiany zużytych w wyniku
eksploatacji części do aparatury medycznej.
40. Liczba szkód pożarowych i przybliżona wartość w ostatnich 3 latach: brak
41. Liczba szkód kradzieżowych i przybliżona wartość w ostatnich 3 latach: 2 na kwotę 5 629 zł
42. Liczba szkód w sprzęcie komputerowym i przybliżona wartość w ostatnich 3 latach: brak
43. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów
prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); tak
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002
r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); tak
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany niżej wymienionymi obowiązującymi
przepisami aktów prawnych, z wyjątkiem :pawilonów szpitalnych B i C oraz części hotelowej budynku administracji. W chwili
obecnej są one doprowadzane do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie: wydzielenia klatek schodowych oraz
wyposażenia klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymy. Ponadto we wszystkich pawilonach szpitalnych są
wydzielone strefy pożarowe.
44. Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy,
w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością
wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) - TAK
45. Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane -Tak
46. Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom
okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty - tak
Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie - Nie
stwierdzono
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
47. Z uwagi, na fakt iż przedmiotem ubezpieczenia jest znaczna wartość sprzętu elektronicznego, a dodatkowo
do zakresu włączone są klauzule szkód elektrycznych i przepięć proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe
pytania:
•
Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:
Szacunkowe określenie stanu instalacji – dobry ; wiek instalacji do ok. 40lat opis : zasilanie budynków kablami
ziemnymi, instalacje wewnętrzne p/t
Przewody dla 230V: 2 żyłowe aluminiowe w części starych obiektów, 3 żyłowe miedziane w nowych częściach szpitala ;
Przewody dla 400V: 4 żyłowe aluminium w części starych obiektów, 5 żyłowe miedziane w nowych częściach szpitala
Prowadzenie instalacji elektrycznej – podtynkowe- prowadzone w peszlach lub na torach kablowych przepusty ochronne w
przejścia przez ściany i stropy oraz materiały łatwopalne .
•
Zabezpieczenia w nowych obiektach nadprądowe bezzwłoczne typu S, zabezpieczenia różnicowo- prądowe dla
obwodów 1-faz typu DS951 o Iw=0,03mA z wspólnym torem nadprądowym o Iw=16A i charakterystyce B oraz
24
obwodów 3-faz bloki wyłączników różnicowo-prądowych typu DS654 zgodnie ze schematami poszczególnych tablic
piętrowych .
Topikowe i typu S w części starych obiektów .
•
Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:
a.
b.
instalacja odgromowa - tak, obwodowa na dachach zgodnie z dokumentacją
zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających - zgodnie z dokumentacją elektryczną
I stopień ochrony
II stopień ochrony
Rozdzielnia główna
w budynkach 1A, 1C, 1H
Rozdzielnia
obiektu
Klasa ogranicznika (B, C, D –
T1, T2, T3) - nazwa, model /:
DEHN port, DP-255, NO-900100, SPDl, U c -255V, I np -75 kA
(10/350), U p -3,5 kV:
→
III stopień ochrony
wewnętrzna
Klasa ogranicznika (B, C, D –
T1, T2, T3) – nazwa, model / :
Rozdzielnie zabezpieczające
poszczególne urządzenia
zabezpieczenie
czułych
urządzeń
→
ochronniki przepięciowe (bud
1A,1H)- Limitor V klasy C 2
stopień; bud 1C-DEHAN guard
Zabezpieczane
obwody:
wszystkie rozdzielnice piętrowe
wyposażone
w
ochronniki
przepięciowe
a.
Klasa ogranicznika (B, C, D –
T1, T2, T3) – nazwa, model / lub
brak ochrony:
brak ochrony
Zabezpieczane urządzenia:
zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych
i/lub cyfrowych); zgodnie z dokumentacją elektryczną
I stopień ochrony
II stopień ochrony
III stopień ochrony
Klasa ogranicznika (B, C, D –
T1, T2, T3) - nazwa, model / lub
brak ochrony:
szafy LPD : ochronnik EPITEC C
275/20 U, In= 20kA, Imax=40kA,
Up=1,4kV
Klasa ogranicznika (B, C, D –
T1, T2, T3) – nazwa, model / lub
brak ochrony:
brak ochrony
→
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1,
T2, T3) – nazwa, model / lub
brak ochrony:
brak ochrony
Zabezpieczane urządzenia wejścia sygnałowe sterowników,
centrali, elektroniki przemysłowej
i biurowej:
Zabezpieczane obwody / układy
sterowania:
Dodatkowy opis:
o
wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwalania np. 500mA; jakie obwody zostały
zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:
wyłączniki różnicowo-prądowe typu DS654 i DS951 o Iw=0,03mA zabezpieczające obwody gniazd, urządzenia i
aparaturę zgodnie z dokumentacja techniczną.
o badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności
instalacji lub uwagach zawartych w protokole):
protokóły badań okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach ( protokóły pomiarów
rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych, protokóły kontroli rezystancji uziemień instalacji
odgromowej i ciągłości obwodów odgromowych, protokóły pomiarów ochrony przeciwporażeniowej maszyn
i urządzeń, protokóły badań wyłączników różnicowo-prądowych) w terminach zgodnie z przyjętym
czasookresem -bez uwag
Następujące załączniki stanowią integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia:
25
Załącznik Nr 1 do OPZ
Załącznik Nr 2 do OPZ
Załącznik Nr 3 do OPZ
Załącznik Nr 4 do OPZ
Załącznik Nr 5 do OPZ
Wykaz budynków do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Wykaz sprzętu medycznego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Wykaz maszyn do ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń
Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony (treść klauzul)
Wykaz pojazdów
ZATWIERDZAM/ DYREKTOR SZPITALA
………………………………………………..
26

Podobne dokumenty