Berlin (Ost). Pamięć indywidualna i obraz Niemieckiej Republiki

Komentarze

Transkrypt

Berlin (Ost). Pamięć indywidualna i obraz Niemieckiej Republiki
Berlin (Ost). Pamięć indywidualna i obraz Niemieckiej Republiki
Demokratycznej w relacjach oral history
Dagmara Dudek
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
„Berlin jest znowu Berlinem” – głosiły nagłówki porannych gazet dzień po otwarciu
przejść granicznych między Berlinem Wschodnim a Berlinem Zachodnim. Upadek muru
berlińskiego 9 listopada 1989 roku jest jednym z ważniejszych wydarzeń w najnowszej
historii Niemiec i symbolizuje koniec Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Przypomniały
o tym huczne obchody 20. rocznicy upadku muru w 2009 roku. Rok później odbyły się
uroczystości związane z rocznicą zjednoczenia Niemiec, które miało miejsce 3 października
1990 roku. Wydarzeniom tym miałam okazję przyjrzeć się z bliska ze względu na
prowadzone w tym czasie badania terenowe – rozpoczęłam je w roku akademickim
2008/2009 w czasie pobytu na stypendium Erasmus w Berlinie i następnie kontynuowałam w
semestrze letnim w 2010 roku. Trwający dwa lata boom pamięciowy skłonił mnie do
postawienia pytania o pamięć przełomowych wydarzeń i ich interpretację, wpisywanie historii
w przestrzeń miasta i jej miejsce w opowieściach życia mieszkańców.
Celem badań była próba odpowiedzi na pytanie, czy różnym narracjom dotyczącym
wydarzeń przełomowych roku 1989 towarzyszą spory o kształt pamięci przeszłości.
Interesowało mnie to, jak rozmówcy – dawniej obywatele NRD – doświadczyli wydarzeń
przełomowych, takich jak upadek muru berlińskiego, a także poprzedzających 9 listopada
1989 roku. Jakie znaczenia nadają tym wydarzeniom i jak je interpretują? Czy stanowiły one
punkt zwrotny w ich życiu? Uroczystości rocznicowe obchodzone w 2009 i 2010 roku
skłoniły
mnie
ponadto
do
tego,
by
przyjrzeć
się
praktykom
upamiętniania
obecności/nieobecności muru. Interesowało mnie to, w jaki sposób prowadzona polityka
historyczna wpływa na pamięć o przeszłości i jakie formy przybiera to zjawisko.
W trakcie prowadzenia badań starałam się uczestniczyć w jak największej liczbie
spotkań, wykładów, wystaw, wycieczek śladami historii. Pozwoliły mi one z jednej strony
lepiej zapoznać się z najnowszą historią Niemiec i życiem codziennym w NRD, co było
niezwykle istotne z perspektywy tematu mojej pracy, z drugiej zaś – dotrzeć do potencjalnych
rozmówców. Uczestniczyłam także w uroczystościach rocznicowych, które obchodzono 9
1
listopada 2009 roku. Wyszłam z założenia, że uczestnictwo w „wydarzeniach wizualnych” –
jak określa je Andrzej Szpociński (2009) – pozwoli mi przyjrzeć się temu, w jaki sposób
konstruowana jest pamięć indywidualna i społeczna oraz jaką rolę odgrywają media i państwo
w indywidualnych procesach interpretacyjnych.
W trakcie półtorarocznych badań przeprowadziłam 30 wywiadów z mieszkańcami
dawnej NRD. W pierwszym etapie badań przeprowadziłam 12 wywiadów pogłębionych z
mieszkańcami Berlina w wieku 42–60 lat, którzy angażowali się w działania opozycyjne,
pamiętali przełomowe wydarzenia roku 1989 i uczestniczyli w nich. Przy doborze
rozmówców zastosowałam metodę chain referral sampling (Biernacki i Waldorf 1981).
Do drugiego etapu badań przystąpiłam w 2010 roku i przeprowadziłam kolejnych 18
wywiadów z mieszkańcami w wieku 45–76 lat. Przy doborze rozmówców wykorzystałam
przede wszystkim wcześniej nawiązane kontakty, a także korzystałam z zasobów portalu
internetowego zeitzeugenbuero.de wspieranego przez Ministerstwo Kultury i Bundesstiftung
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur – instytucję częściowo finansowaną ze środków państwa,
która zajmuje się przepracowywaniem historii i skutków dyktatury komunistycznej w
Niemczech. Strona ta została stworzona w ramach przygotowań do rocznicy upadku muru i
zjednoczenia Niemiec przede wszystkim jako platforma pośrednicząca w nawiązywaniu
kontaktów między mediami, instytucjami związanymi z nauką i szkolnictwem a tzw.
świadkami historii [Zeitzeugen].
Rozmówcy w swoich relacjach sięgali pamięcią przede wszystkim do czasów NRD,
rzeczywistości, w której żyli i z którą wiąże się większość doświadczeń ich życia. Opowieści,
których miałam okazję wysłuchać, ogniskują się właśnie wokół tych wspomnień, choć
wybiegają one również poza rok 1989. Jest to z pewnością częściowo podyktowane
wzajemnymi oczekiwaniami, które tworzy sytuacja wywiadu, a częściowo kontekstem
uroczystości rocznicowych, które dodatkowo skłaniać mogą do refleksji nad tym, co minione.
Choć tylko kilku spośród moich rozmówców urodziło się w Berlinie Wschodnim, większość z
nich przeniosła się do podzielonego miasta w dość młodym wieku. Stąd też wspomnienia są z
nim tak mocno związane. Przez zawarty w tytule pracy „Berlin (Ost)” rozumiem pewien byt
polityczny, przestrzeń wydzieloną granicami, o której opowiadali bohaterowie analizowanych
opowieści, jak i przestrzeń w pamięci – dlatego też „(Ost)” ujęłam w tytule w nawias. Odsyła
on do współczesnego miasta, w którym przeprowadziłam badania terenowe i do Berlina jako
miejsca podróży imaginacyjnych.
2
Jak zauważył Jerome Bruner, nie istnieje inny sposób opisania przeżytego czasu niż w
formie narracji (1990, 4). Jednak ustalenie definicji narracji wcale nie jest tak łatwe i
oczywiste, jak mogłoby się wydawać (Squire, Andrews, Tamboukou 2008, 1). Co więcej,
niestrukturyzowane narracje autobiograficzne mogą na początku przytłaczać nieskończoną
ilością możliwych interpretacji. W jaki sposób analizować zatem narracje o przeszłości?
Niestety – jak zauważają redaktorzy i autorzy wstępu w pracy zbiorowej Doing narrative
research – żadna perspektywa badawcza, pomijając może teorię ugruntowaną i
interpretatywną analizę fenomenologiczną, nie zapewni nam jasnych wskazówek i zaleceń.
Konstatacja ta zachęciła mnie do korzystania z procedur badawczych wypracowanych na
gruncie różnych dyscyplin i podejść. Po przeprowadzeniu pierwszych wywiadów
pogłębionych zdecydowałam się rejestrować w kolejnym etapie badań relacje oral history.
Uznałam, że kategorie i obszary tematyczne, które narzucają kwestionariuszowe wywiady
pogłębione, ograniczają w pewnym stopniu możliwość wypowiedzi. Odstąpiłam od
strukturowania narracji poprzez zadawanie pytań kwestionariuszowych i pozostawiłam
rozmówcom znacznie większą swobodę w snuciu opowieści. Wywiad rozpoczynałam od
prośby o podzielenie się opowieścią życia. W zależności od tego, jak przebiegała opowieść,
zadawałam dodatkowe pytania, jednak to rozmówcy mogli swobodnie opowiadać o ważnych
dla nich doświadczeniach.
Historia mówiona jest szczególnym rodzajem biograficznego wywiadu narracyjnego
(Portelli 2005, 151). Przybliża życie rozmówcy opowiedziane z jego własnej perspektywy –
narracja dostarcza wiedzy o tym, co rozmówca postrzega jako istotne. Historia mówiona różni
się od innych podejść tym, że próbuje wskazać korespondencję między biografią a historią,
doświadczeniem indywidulanym a procesami transformacji społeczeństw (Portelli 1998, 25).
Przygląda się temu, w jaki sposób indywidualne doświadczenie wpisane jest w kontekst
historyczny i sytuuje się przy tym, jak podkreśla Alessandro Portelli, pomiędzy [in-between]
– łączy narrację autobiograficzną z czasami, o których opowiada, a poprzez analizę tego, co w
każdej opowieści niepowtarzalne, stara się jednocześnie dotrzeć do tego, co wydawać się
może w pewnym stopniu uniwersalne (Portelli 1998, 26). Portelli zwraca uwagę na to, że
pamięć nie jest biernym depozytariuszem faktów, lecz aktywnym procesem nadawania
znaczeń (Portelli 2003, 69). Dlatego też zainteresowanie badaczy oral history budzi nie tyle
obraz przeszłości, który można odtworzyć na podstawie ustnej relacji, ile wszystko to, co
dzieje się z nim na skutek procesów związanych z pamięcią. Przywoływane wspomnienia
3
stanowią próbę odnalezienia sensu w przeszłości, interpretacji własnej opowieści życia i
osadzenia jej w kontekście historycznym (Portelli 2003, 67).
Siłą i cechą wyróżniającą oral history jest możliwość przyjrzenia się procesom, które
stoją za konkretnymi doświadczeniami rozmówców (Portelli 2005, 153). Podobnie
okoliczności historyczne, które wpisane są w narracje, pozwalają lepiej zrozumieć
indywidualną sprawczość w ramach pewnego kontekstu społecznego. Tak więc historia
mówiona – która skupia się na indywidualnych losach i indywidualnej narracji – może
jednocześnie ukazywać związki między doświadczeniami życiowymi a szerszymi
uwarunkowaniami historycznymi.
Napisana przeze mnie praca składa się z trzech części. W pierwszej odwołuję się do
perspektyw badawczych, które stanowiły dla mnie inspirację i jednocześnie staram się ukazać
rozwój badań oral history w kontekście przywoływanych tradycji. Przedstawiam przyjętą
przeze mnie perspektywę badawczą i koncepcje teoretyczne. Opisuję następnie wykorzystane
materiały źródłowe i przebieg badań terenowych. Rozdział zamyka opis miejsca badania wraz
z krótkim zarysem historycznym, w którym przedstawiam ważniejsze wydarzenia
poprzedzające budowę muru berlińskiego 13 sierpnia 1961 roku. Wybór przyjętej cezury,
którą wyznacza rozpoczęcie budowy muru, podyktowany był z jednej strony chęcią
zarysowania specyfiki podzielonego miasta i zaznaczenia pewnych kontekstów, które
wpisane są w analizowane opowieści życia i bezpośrednio się z nimi łączą, z drugiej zaś –
przybliżenia wydarzeń, które współcześnie są być może mniej znane (zwłaszcza w
porównaniu z wydarzeniami związanymi z przełomem roku 1989, które odnieść można do
najnowszej historii Polski). Należy jednak podkreślić, że praca ta nie jest opracowaniem
historycznym. Intencją moją nie jest rekonstrukcja historii zdarzeniowej i stąd też kontekst
historyczny – który w wielu miejscach wydawał mi się niezbędny – starałam się ograniczyć
do wprowadzenia pozwalającego lepiej zrozumieć analizowane w pracy opowieści życia.
W rozdziale opisuję także narodziny pewnego konstruktu ideologicznego i oferty
tożsamościowej konkurencyjnej względem RFN. Zdaniem Iny Dietzsch status NRD między
Europą Wschodnią a Europą Zachodnią aż do upadku muru pozostawał niejednoznaczny
(Dietzsch 2005, 93). Na podstawie własnych badań stwierdziła ona, że mieszkańcy NRD nie
identyfikowali się z obrazem jednego narodu niemieckiego na Wschodzie i na Zachodnie,
podtrzymywanym przez Republikę Federalną Niemiec. Zauważyła, że znajomi i krewni z
Zachodu, którzy przyjeżdżali w odwiedziny, postrzegani byli jako „Inni”. Z kolei z biegiem
lat mieszkańcy NRD w coraz większym stopniu dzielili z mieszkańcami pozostałych krajów
4
wschodnioeuropejskich doświadczenie życia w warunkach socjalizmu. Stąd też wyobrażenie
niemieckiej wspólnotowości ponad granicami politycznymi nie znajdowało potwierdzenia w
życiu codziennym (Dietzsch 2005, 94). Równocześnie tożsamość budowana w oparciu o
różnicę w stosunku do Republiki Federalnej Niemiec nie była przekonująca – mieszkańcy
NRD nie identyfikowali się z ideą „socjalistycznego narodu niemieckiego”. W krótkim
zarysie historycznym pokazuję, w jaki sposób Berlin Wschodni bardzo świadomie
konstruowany był w opozycji ideologicznej do Berlina Zachodniego i jak zimnowojenna
dychotomia wpisała się w architekturę miasta. Opisane zmiany w tkance miejskiej Berlina po
upadku muru odzwierciedlają z kolei dynamiczne procesy przemian, którym podlega również
tożsamość.
W drugiej części pracy przyglądam się temu, co łączy indywidualne losy moich
rozmówców. Interesowało mnie zarówno to, co jest opowiadane, jak i sama forma opowieści.
W prawie wszystkich wywiadach rozmówcy odwoływali się do uogólnionej narracji
historycznej, przez którą rozumiem pewną sekwencję przywoływanych chronologicznych
wydarzeń historycznych dotyczących ostatnich miesięcy istnienia NRD, jak i transnarodowej
dynamiki wydarzeń Jesieni Ludów. Jednym z czynników, który z pewnością wywarł ogromny
wpływ na strukturę opowieści i chronologię pojawiających się w niej wydarzeń
historycznych, był kontekst rocznicowy. Boom pamięciowy sprawił, że wydarzenia sprzed 20
lat były intensywnie przypominane w mediach, a także poprzez działania w przestrzeni
miasta. Bardzo dobrym przykładem obecności historii na co dzień może być wystawa
plenerowa Friedliche Revolution 1989/90 na Alexanderplatz, którą obejrzało ponad milion
zwiedzających. 4 listopada 1989 roku miała tu miejsce jedna z największych demonstracji w
dziejach NRD. W wielu narracjach odnaleźć można podobną chronologię wydarzeń do tej
przedstawionej na wystawie, jednak traktuję ją w tym kontekście jedynie jako przykład, w
którym krystalizują się pewne narracje medialne, inkorporowane niekiedy do opowieści
życia.
Drugi element, który łączy zebrane opowieści, to rekonstruowanie wiedzy na
podstawie akt Stasi. Wiedza zdobyta po 1989 roku pozwala osadzić własne doświadczenie w
szerszym kontekście historycznym, zrekonstruować wydarzenia ważne z punktu widzenia
biografii, a także stanowi niewątpliwie punkt wyjścia do formułowania ocen.
We wszystkich analizowanych przeze mnie opowieściach życia wyraźnie dostrzec
można pewne wydarzenia przełomowe biografii. Głównym i zwykle najmocniej
zaakcentowanym w opowieści wydarzeniem, jest pierwsze zderzenie z systemem, które
5
determinuje dalsze losy rozmówcy. Doświadczenie to przyczynia się do kształtowania
krytycznego stosunku wobec państwa i niekiedy przeradza się w działalność opozycyjną.
Wspólnym elementem analizowanych narracji, mającym bezpośredni związek ze zderzeniem
z systemem, są ponadto tzw. Zersetzungsmaßnahmen [metody dezintegracji – tłum. D.D.],
którym poddawani byli niektórzy rozmówcy. Metody te stosowane przez Ministerstwo
Bezpieczeństwa Państwowego miały na celu izolację i unieszkodliwienie obywateli, którzy
nie podzielali właściwego klasowego punktu widzenia. Najczęściej polegały one na zakazie
wykonywania zawodu, usunięciu z uczelni i wzmożonej inwigilacji. W opowieściach tych
bardzo często pojawia się Stasi jako znacząca figura narracji; nie tylko towarzyszy
poczynaniom rozmówców, lecz także kształtuje bieg wydarzeń i determinuje losy.
Działania opozycyjne jako konsekwencja zderzenia z systemem i stosowania metod
dezintegracji to kolejny element łączący analizowane narracje. Strategie oporu – jak pokazały
opowieści życia moich rozmówców – obejmowały bardzo różne praktyki: udział w
nielegalnych seminariach i spotkaniach informacyjnych, drukowanie pism i ulotek
drugoobiegowych, zbieranie podpisów pod petycjami, tworzenie teatru zaangażowanego
politycznie, organizowanie koncertów, wystaw, dokumentowanie zjawisk kontrkultury czy
uczestnictwo w demonstracjach. Należy też zaznaczyć, że nie wszyscy moi rozmówcy działali
w ramach zorganizowanych struktur opozycyjnych, co dodatkowo rozszerza zakres i formy
oporu.
Dostrzeżenie wspólnych elementów analizowanych narracji stanowi wprowadzenie do
podjętej próby typologii, która opiera się o wczesne doświadczenia moich rozmówców, a te w
dużym stopniu mają związek z losami rodziny i przekazywanymi przez nią wartościami.
Pierwszy z wyróżnionych typów opowieści charakteryzuje wczesne zderzenie z systemem,
którego doświadczyli członkowie rodziny. Niesprawiedliwość, która naznaczyła biografię
rodziców lub dziadków, ukształtowała krytyczną postawę i stała się ważnym elementem
tożsamości rozmówców.
W drugim wyróżnionym przeze mnie typie opowieści ważną rolę odgrywa
przynależność rodziców do SED. W niektórych opowieściach oddanie idei socjalizmu rodziło
konflikty w rodzinie i w pewnym stopniu przyczyniło się do radykalizacji postaw
rozmówców. W narracjach osób nieco starszych, których rodzice rozpoczynali karierę w
strukturach państwowych w latach 50. i sami – jako członkowie SED – doświadczyli
pewnych form ucisku, partia jako uosobienie represyjnego aparatu władzy również stanowiła
ważny punkt odniesienia. W jeszcze innych opowieściach – zwłaszcza gdy przynależność
6
była jedynie nominalna lub rodzice występowali z partii w imię protestu – przykład
odwrócenia się od władzy utwierdzał rozmówców w przekonaniu o słuszności drogi, którą
wybrali.
W ostatnim wyróżnionym przeze mnie typie opowieści wartości chrześcijańskie
odegrały kluczową rolę w kształtowaniu się krytycznych postaw rozmówców. Kłóciły się one
z przynależnością do młodzieżowych organizacji komunistycznych, które pozostawały w
opozycji do wszelkich przejawów życia religijnego, czy koniecznością odbycia służby
wojskowej, która – zwłaszcza w przypadku oddziałów granicznych – zakładała strzelanie do
osób próbujących nielegalnie opuścić kraj. Rozmówcy przedstawiali bardzo często
środowiska i organizacje chrześcijańskie jako przestrzeń wolności, która pozwala realizować
alternatywny model życia w NRD.
Ostatnia część pracy stanowi szczegółową analizę trzech wybranych opowieści życia.
Relacje dwóch rozmówczyń i jednego rozmówcy – urodzonych kolejno w 1934, 1953 i 1965
roku – reprezentują trzy wyszczególnione wcześniej typy opowieści. Analiza poszczególnych
relacji odsyła do problemów związanych z pamięcią społeczną po roku 1989, takich jak
wpływ skomplikowanej historii dwupaństwowości i procesów transformacyjnych na kwestie
związane z tożsamością, próby tworzenia ram odniesienia dla nowej kultury pamięci
zjednoczonych Niemiec czy obraz rewolucji 1989 roku i medializacja pamięci. Relacje, które
dotyczą represji politycznych, zwracają uwagę na sytuację ofiar, które domagają się uczczenia
pamięci ich cierpienia. Przepracowywanie historii [Aufarbeitung] – zwłaszcza w wymiarze
instytucjonalnym – było różnie oceniane przez moich rozmówców. Kwestie te odsłaniają
szerszy problem, jakim po roku 1989 jest podzielona pamięć przeszłości. Martin Sabrow
zwraca uwagę na fragmentaryczność indywidualnych wspomnień i pamięci różnych
środowisk społecznych (Sabrow 2006, 137). Wszystko to składa się na wielość obrazów
NRD, które nie łączą się ze sobą. Warto zaznaczyć również, że ramy historycznopolitycznych sporów o NRD i praktyki Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego z jednej
strony wyznaczają badania naukowe, z drugiej zaś – społeczne inicjatywy związane z
przepracowywaniem historii (Sabrow 2006, 137). Powoduje to, że w obraz NRD wpisane jest
napięcie między „polityczną delegitymizacją a krytycznym uhistorycznieniem” (Sabrow
2006, 134). Różne sposoby odnoszenia się do przeszłości w kontekście teraźniejszości
potraktować można jako zbiorowe próby negocjowania znaczeń, w których media, nauka i
miejsca pamięci, a także tzw. świadkowie historii mają swój udział i reprezentują różne wizje
historii NRD (Handro i Schaarschmidt 2011, 8). Kontrowersje, które towarzyszą
7
przywoływanym obrazom ponad dwadzieścia lat po upadku muru, tłumaczyć można
częściowo różnicą doświadczeń dawnych części Niemiec przed rozpoczęciem procesu
zjednoczenia i jego politycznymi, i ekonomicznymi skutkami. Istotne wydaje się również to,
że potraktowanie dyktatury narodowosocjalistycznej jako pewnego punktu odniesienia i chęć
zaszycia otwartych ran w historii Niemiec poprzez wyciągnięcie nauki z doświadczeń dwóch
dyktatur XX wieku, powodują, że historia upadku rządów SED przeciwstawiana jest jako
kontrast
historii
sukcesu
zachodnioniemieckiej demokracji. Konflikty związane z
przepracowywaniem przeszłości w kontekście procesu zjednoczenia Niemiec odczytywać
można przede wszystkim jako walkę konkurencyjnych projektów przyszłości i tożsamości
(Handro i Schaarschmidt 2011, 9).
Bibliografia
Biernacki, Patrick i Dan Waldorf
1981 Snowball sampling: Problems and techniques of chain referral sampling, „Sociological
Methods & Research”, vol. 10 (2), s. 141–163.
Bruner, Jerome
1990 Życie jako narracja, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 4, s. 3–17.
Dietzsch, Ina
2005
Die
Erfindung
der
Ostdeutschen
[w:]
Irritation
Ostdeutschland.
Geschlechterverhältnisse in Deutschlnad seit der Wende, red. Eva Schäfer i in., Münster:
Westfälisches Dampfboot, s. 92–106.
Handro, Saskia i Thomas Schaarschmidt
2011 Einleitung [w:] Aufarbeitung der Aufarbeitung. Die DDR im geschichtskulturellen
Diskurs, red. Saskia Handro, Thomas Schaarschmidt, Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag,
s. 5–18.
Portelli, Alessandro
1998 Oral History as Genre [w:] Narrative and Genre, red. Mary Chamberlain, Paul
Thompson, London New York: Routledge, s. 23–45.
8
2003 What makes oral history different [w:] The Oral History Reader, red. Robert Perks,
Alistair Thomson, London New York: Routledge, s. 63–74.
2005 A Collaborative Method of (Auto)Biography Interview [w:] The Practice of Qualitative
Research, red. Sharlene Nagy Hesse-Biber, Patricia Leavy, Thousand Oaks London New
Dehli: Sage Publications, s. 149–194.
Sabrow, Martin
2006 NRD w świadomości historycznej Niemców [w:] Pamięć polska, pamięć niemiecka od
XIX do XXI wieku, red. Krzysztof Mikulski, Zdzisław Noga, Toruń: Wydawnictwo Adam
Marszałek, s. 134–149.
Squire, Corinne, Molly Andrews i Maria Tamboukou
2008 Introduction: What is narrative research [w:] Doing Narrative Research, red. Molly
Andrews, Corinne Squire, Maria Tamboukou, Los Angeles London New Delhi Singapore:
Sage Publications, s. 1–22.
Szpociński, Andrzej
2009 Wizualizacja pamięci społecznej [w:] Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło
konfliktów, red. Andrzej Szpociński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 227–
237.
9

Podobne dokumenty