Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN opłata za przyznanie lub

Komentarze

Transkrypt

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN opłata za przyznanie lub
Aktualizacja / Lublin, dnia 08.07.2015 r.
Kluby Lubelskiego Związku Piłki Nożnej
Trenerzy w klubach LZPN
W nawiązaniu do Uchwał: nr VII/104 i nr VII/105 z dnia 8 czerwca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały
nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do
prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych
piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych Lubelski ZPN przypomina o obowiązku posiadania licencji do
prowadzenia zespołów w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonych przez LZPN pod rygorem kar finansowych i zweryfikowania
zawodów jako walkower. Licencję (nr) należy wpisać do protokołu meczowego oraz okazać sędziemu zawodów.
Licencję dla trenerów Ekstraklasy, I, II, III liga, CLJ, Ekstraliga kobiet, Ekstraklasy Futsalu wydaje PZPN - termin skł adania wniosków
do PZPN - do 20 lipca br.
Trenerzy, którzy:
nie posiadających jeszcze licencji trenerskiej (posiadają właściwe uprawnienia do otrzymania licencji)
zamierzają podjąć pracę na stanowisku trenera (muszą posiadać właściwe uprawnienia zweryfikowane przez LZPN)
posiadają licencje trenerską, której ważność się skończyła,
- o złożenie wniosku o jej przyznanie lub przedłużenie - wraz z wymaganymi dokumentami/załącznikami w siedzibie Lubelskiego
Związku Piłki Nożnej w Lublinie, ul. Filaretów 44 w terminach:
I termin: do 24 lipca 2015 r. - przy czym rozpatrzenie wniosków nastąpi do 30 lipca 2015 r.
II termin: do 22 sierpnia 2015 r. - przy czym rozpatrzenie wniosków nastąpi do 27 sierpnia 2015 r.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym wynosi:
Licencja „PZPN A”
– 300 zł. (100 zł. za rok)
Licencja „PZPN B” / „UEFA B”
– 150 zł. (50 zł. za rok)
Licencja „UEFA C” (wcześniej jako PZPN C)
– 150 zł. (50 zł. za rok)
Trenerzy ubiegający się o licencje trenerską UEFA B i UEFA C winni opłacić koszt legitymacji (plastikowej) w wysokości 16 zł
TYP
WYMAGANE UPRAWNIENIA TRENERSKIE
UPRAWNIA DO PROWADZENIA
LICENCJI
PZPN A
- trenerzy posiadający dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej, wydany przed
23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów
i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na
kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia
2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych. W tym przypadku osoba
ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia
zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu
UEFA B
- trenerzy posiadający dyplom UEFA B lub trenerzy będący słuchaczami kursu kształcenia trenerów
UEFA B. Licencja z tego tytułu może być wydana warunkowo na okres trwania kursu UEFA B
PZPN B
- osoby posiadające Legitymację Instruktora Sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed
23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów
i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została
uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego
do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych. W tym
przypadku osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do
przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego
kursu
UEFA C
trenerzy posiadający co najmniej dyplom trenera PZPN C lub UEFA C
- zespołów IV ligi, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn
i kobiet, Ligi Wojewódzkiej Juniorów starszych
i młodszych oraz niższych lig/klas rozgrywkowych piłki
nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej
- wskazane, aby trenerzy IV ligi składali wnioski o przedłużenie lub
wydanie licencji w I terminie - do 24 lipca br.
- zespołów klasy Okręgowej - UEFA B od 01.07.2015 r.,
II ligi kobiet, II ligi Futsalu, Ligi Wojewódzkiej Juniorów
starszych i młodszych oraz niższych lig/klas rozgrywkow.
piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej
- zespołów klasy Okręgowej (w tym przypadku
uprawnienie wygasa z dniem 30.06.2015), II ligi kobiet,
II ligi Futsalu, ligi/klasy Okręgowej Juniorów starszych
i młodszych oraz niższych klas rozgrywkowych piłki
nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej/dla trenerów
- seniorów w klasie Okręgowejx1 można wydać na rok
licencję warunkową UEFA B - po złożeniu wniosku do 20
lipca br. (tylko dla trenerów wg informacji x1)
- zespołów dziecięcych do lat 12 oraz zespołów seniorów
klas A, B, C
WOJEWÓDZKI ZPN może wydawać licencję tylko do IV ligi włącznie oraz j/w w tabeli. Licencja wydawana jest maksymalnie na 3 lata.
 Trenerzy starający się o przyznanie licencji winni złożyć: wniosek o przyznanie licencji, kopię dowodu wpłaty, potwierdzoną
przez instytucję kopię dyplomu/legitymacji trenera/instruktora, kopie zaświadczeń z udziału w konferencjach szkoleniowych
organizowanych przez PZPN i woj. ZPN, 2 zdjęcia (30/38 mm).
 Trenerzy starający się o przedłużenie licencji winni złożyć: wniosek o przedłużenie licencji, kopię dowodu wpłaty, kopię
zaświadczeń z udziału w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN i woj. ZPN w okresie posiadania licencji
(minimum 5 godzin rocznie) oraz posiadaną LICENCJĘ TRENERSKĄ.
 Trenerzy starający się o przyznanie licencji UEFA B winni złożyć dodatkowo zdjęcie (30/38 mm) w formie elektronicznej
w formacie jpg. - (rozmiar w pixelach 350x270).
 Wnioski o licencje złożone po 22.08 br., będą potraktowane jako złożone w terminie nadzwyczajnym, co wiąże się z opłatami
wynikającymi z Uchwał nr VII/104 i nr VII/105 z dnia 8 czerwca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VI/115
i § 15 Uchwały nr VI/116 Zarządu PZPN z dnia 24 czerwca 2014 roku.
Wnioski niekompletne lub bez wymaganych załączników – nie będą rozpatrywane, a trenerzy będą wzywani na posiedzenia
Komisji Licencji Trenerskich Lubelskiego ZPN celem ich uzupełnienia. Nie będą przyjmowane wnioski i załączniki przesyłane faksem.
Naruszenie treści § 19 ust. 2 niniejszej uchwały oraz prowadzenie zespołu piłki nożnej podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych przez trenera nie
posiadającego ważnej licencji trenerskiej PZPN powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do:
1.1 Klubu IV ligi, Ligi Wojewódzkiej Juniorów starszych i młodszych, I ligi kobiet, I ligi Futsalu:
a) pierwszy mecz – kara pieniężna 1200 złotych b) drugi mecz – kara pieniężna 1800 złotych c) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla
zespołu przeciwnego;
1.2 Klubu klasy Okręgowej, II ligi kobiet, II ligi Futsalu, oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej:
a) pierwszy mecz – kara pieniężna 700 złotych, b) drugi mecz – kara pieniężna 1200 złotych, c) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla
zespołu przeciwnego;
1.3 Klubu seniorów A klasy, B klasy, C klasy, zespołów dziecięcych: a) pierwszy mecz – kara pieniężna 400 złotych, b) drugi mecz – kara pieniężna 600 złotych,
c) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego.
Na stronie internetowej Lubelskiego ZPN www.lzpn.pl w zakładce „Trenerzy” - znajduje się wniosek o przyznanie licencji.
Posiedzenie Komisji ds. Licencji Trenerskich LZPN zaplanowano w dniach 30.07.2015 r. i 27.08.2015 r.
1- wg informacji na www.lzpn.pl o licencjach trenerskich – załącznik pt. UWAGA PILNA INFORMACJA oraz tekstu Uchwały VII/105 Zarządu PZPN z 08.06.2015 r.
Komisja ds. Licencji Trenerskich
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej
 x
 x2 Trenerzy składający wniosek o przyznanie licencji UEFA B (termin do 20.07.2015 r.) winni złożyć dodatkowo zdjęcie (30/38 mm) w formie elektronicznej.
INFORMACJA
Uchwała nr VII/104 i Uchwała nr VII/105 z dnia 8 czerwca 2015 roku Zarządu PZPN na stronie
www.pzpn.pl
lub
www.lzpn.pl - na stronie głównej lub w zakładce Trenerzy
Uchwały wymienione powyżej - szczególnie ważne dla trenerów:
- którzy nie posiadają licencji PZPN A na prowadzenie drużyny IV ligi, a uzyskali awans z klasy Okręgowej i dalej
pracują w roli szkoleniowca z tą drużyną (po złożeniu wniosku otrzymają z LZPN licencję warunkową PZPN A do 30.06.2016 r.)
- którzy posiadają licencję PZPN B, a nie posiadają licencji UEFA B na prowadzenie drużyny w klasie Okręgowej,
a uzyskali awans z klasy A i dalej pracują w roli szkoleniowca z tą drużyną,
- stale pracują z tą sama drużyną w klasie Okręgowej ((po złożeniu wniosku otrzymają z LZPN licencję warunkową UEFA B
z terminem ważności do 30.06.2016 r./termin złożenia wniosku do 20 lipca br.)
Wszyscy nowi trenerzy w drużynach/klubach, trenerzy podejmujący pracę w trakcie sezonu muszą posiadać następującą
ważną licencję trenerską:
- minimum PZPN A - w IV lidze,
- minimum UEFA B - w klasie Okręgowej
INNE
Uchwała nr VI/92 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały
Zarządu PZPN nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku dot. organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej
zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA
Na podstawie art. 36 § 1pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. W § 12 Uchwały Zarządu PZPN nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji kursów kształcenia
trenerów piłki nożnej zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA dodaje się nowy
ust. 3.1 w następującym brzmieniu:
„3.1 Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, Szkoła Trenerów PZPN może przeprowadzić kurs Wyrównawczy
UEFA A na terenie wybranego przez Komisję Techniczną PZPN wojewódzkiego ZPN, z zachowaniem procedury
organizacji tego kursu obowiązującej w Szkole Trenerów PZPN”.
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
U. nr IV/74 z 23.04.2014 r.
U. nr VI/92 z 13.05.2015 r.
Uchwała nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji
kursów kształcenia trenerów piłki nożnej zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty
Grassroots UEFA (tekst jednolity)
Wybrane paragrafy:
§7
Procedura wydawania dyplomów trenerskich UEFA C
oraz identyfikatorów licencji UEFA C
1. Dyplomy i identyfikatory licencji UEFA C dla absolwentów kursów organizowanych przez wojewódzkie Związki
Piłki Nożnej wydaje PZPN za odpłatnością 30 zł za dyplom i identyfikator licencji z ważnością na 1 rok.
2. Dyplomy i identyfikatory licencji UEFA C wydawane są po złożeniu do Komisji Technicznej PZPN przez
wojewódzki ZPN wniosku o wydanie dyplomów i identyfikatorów UEFA C wraz z załączonymi dokumentami,
tj. protokołem podpisanym przez Komisję Egzaminacyjną, listą absolwentów kursu złożoną wg obowiązującego
wzoru znajdującego się w module ‘Trenerzy’ Ekstranetu PZPN, zawierającą następujące dane: nazwisko i imię,
datę i miejsca urodzenia, nr licencji Ekstranetu oraz kopią przelewu dokonanej opłaty za wydanie dyplomów.
§ 11
Procedura wydawania dyplomów trenerskich UEFA B, UEFA B Futsal
oraz identyfikatorów licencji UEFA B, UEFA B Futsal
1.Dyplomy UEFA B, UEFA B Futsal oraz identyfikatory licencji UEFA B, UEFA B Futsal z ważnością na 1 rok/3 lata
dla absolwentów kursów organizowanych przez wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, wydaje PZPN za odpłatnością
60 zł za dyplom i identyfikator licencji.
2.Dyplomy i identyfikatory licencji UEFA B, UEFA B Futsal wydawane są po złożeniu do PZPN przez wojewódzki
ZPN wniosku o wydanie dyplomów i identyfikatorów licencji trenerskich wraz z załączonymi dokumentami,
tj. protokołem podpisanym przez Komisje Egzaminacyjną, listą absolwentów kursu złożoną wg obowiązującego
wzoru znajdującego się w module ’Trenerzy’ Ekstranetu PZPN, zawierającą następujące dane: nazwisko i imię, datę
i miejsca urodzenia, nr licencji Ekstranetu oraz kopią przelewu dokonanej opłaty za wydanie dyplomów.
§ 15
Procedura wydawania dyplomów trenerskich UEFA A oraz identyfikatorów licencji UEFA A
1. Dyplomy UEFA A oraz identyfikatory licencji UEFA A z ważnością na 3 lata, dla absolwentów kursów
organizowanych przez wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, wydaje PZPN za odpłatnością 120 zł za dyplom
i identyfikator licencji.
2. Dyplomy i identyfikatory licencji wydawane są po złożeniu do PZPN przez wojewódzki ZPN wniosku o wydanie
dyplomów i identyfikatorów licencji trenerskich wraz z załączonymi dokumentami, tj. protokołem podpisanym przez
Komisje Egzaminacyjną, listą absolwentów kursu złożoną wg obowiązującego wzoru znajdującego się w module
‘Trenerzy’ Ekstranetu PZPN, zawierającą następujące dane: nazwisko i imię, datę i miejsca urodzenia, nr licencji
Ekstranetu oraz kopią przelewu dokonanej opłaty za wydanie dyplomów.
WYBRANE ZAGADNIENIA Z ORGANIZACJI KURSÓW
z Uchwały nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
§ 16
Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych piłkarzy
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych piłkarzy przysługuje
wyłącznie Szkole Trenerów PZPN.
§ 17
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych piłkarzy
1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA B+A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 legitymuje się poświadczonym minimum 7 letnim stażem piłkarza zawodowego w Ekstraklasie lub byłej I Ligi,
1.2 ma ukończone 25 lata,
1.3 posiada minimum wykształcenie średnie,
1.4 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie
trenerskim,
1.5 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu UEFA B+A dla byłych profesjonalnych piłkarzy
zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.
§ 18
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A dla byłych profesjonalnych piłkarzy
1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien:
1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych poważnych
przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie),
1.2 prowadzić dziennik kursu,
1.3 przedstawić multimedialną prezentacje odbytego stażu w klubie piłkarskim,
1.4 przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej,
1.5 uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów,
1.6 zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia jednostki treningowej zgodnie
z przygotowanym konspektem,
1.7 napisać i obronić przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracę dyplomową w wyznaczonym terminie,
1.8 zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN ustny egzamin końcowy.
§ 29
Traci moc uchwała X/218 Zarządu PZPN z dnia 18.08.2011 w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki
nożnej kategorii PZPN C, UEFA B, UEFA A i UEFA PRO.
§ 30
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Podobne dokumenty