„CZYTAM I PISZĘ Z KOMPUTEREM”

Komentarze

Transkrypt

„CZYTAM I PISZĘ Z KOMPUTEREM”
WALDEMAR PIETRZAK
PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
Z INFORMATYKI DLA DRUGIEGO ETAPU
EDUKACYJNEGO W SZKOLE SPECJALNEJ DLA DZIECI
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM
„CZYTAM I PISZĘ Z KOMPUTEREM”
Świnoujście 2008
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
UZASADNIENIE
Zastosowania komputera w edukacji dziecka niepełnosprawnego pozwala na
efektywniejsze przygotowanie ucznia do sprostania wymaganiom szkolnym w zakresie
podstawowych umiejętności w tym między innymi czytania i pisania. Komputer z
odpowiednim programem edukacyjnym, przynosi duże postępy w nauce, terapii
pedagogicznej i rewalidacji, a także logopedii. Dla osób z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim komputer staje się stanowiskiem do nauki, mocno indywidualizującym proces
kształcenia. Z tych względów
komputer powinien być wykorzystywany w pracy z dziećmi z zaburzeniami w czytaniu i
pisaniu, z dziećmi z upośledzeniem słuchu, z zespołem Downa, mózgowym porażeniem
dziecięcym i w końcu upośledzeniem umysłowym.
Już w 1998 roku oligofrenopedagog M. Siedlecka, po zakończeniu trwającego trzy lata
projektu dokonała podsumowania. We wnioskach podaje, iż wykorzystanie programów
komputerowych w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo sprawiło, iż:
1. Dzieci zdobyły umiejętności w zakresie podstaw obsługi komputera.
2. Wydłużył się u nich czas koncentracji uwagi na zadaniu.
3. Ćwiczenia rewalidacyjne stały się mniej żmudne i uciążliwe.
4. Zmniejszyły się trudności w początkowej nauce czytania.
5. Dzieci odzyskały poczucie własnej wartości i wiarę we własne siły.
6. Dzieci mogły w sposób bardzo atrakcyjny, zabawowy i bezstresowy uczyć się czytać, pisać
i liczyć.
7. Czas trwania ćwiczeń wydawał się dziecku krótszy.
8. Dzieci były pozytywnie motywowane do pracy na lekcjach.
9. Dzieci często odnosiły sukces i były nagradzane. (Szkoła Specjalna, 1998, s.192)
Pomysł programu zrodził się z siedmioletniego doświadczenia nauczyciela
prowadzącego co roku zajęcia pozalekcyjne w formie koła komputerowego w Szkole
specjalnej w Świnoujściu. Sytuacja w której dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim
zaczęły być nauczane elementów technologii informacyjnej związana była z reformą
programową systemu oświaty. Prowadzone przeze mnie zajęcia w ciągu tych siedmiu lat były
bardzo różnorodne, były poszukiwaniem właściwych treści i właściwych form. Jedne z tych
zajęć dotyczyły rozszerzania treści nauczanych na zajęciach lekcyjnych, inne kładły nacisk na
funkcję rewalidacyjną, jeszcze inne na zabawę i rozrywkę.
Większość z tych zajęć nie znajdowała pozytywnego odbicia w nauce gimnazjalnej.
Podstawowym mankamentem nauczania informatyki w gimnazjum był brak nawyku czytania
tekstów instrukcji pojawiających się na ekranie. Dzieci często traktowały ekran monitora jak
ekran telewizora a myszkę jak pilot.
Dlatego zdecydowałem się napisać program, który oprócz aspektów informatycznych
jakim jest praca z aplikacjami zawierałby realizacje jednego z podstawowych celów
nauczania: doskonalenie czytania i pisania. Wpłynęłoby to na pewno korzystnie na dalszą
naukę dzieci w gimnazjum. Myślę, że taka dodatkowa inna w forma zajęć niż na języku
polskim czy innych zajęciach ogólnokształcących może wpłynąć dodatnio na biegłość
czytania i pisania, oczywiście wszędzie tam gdzie jest to możliwe, gdzie na przykład
uszkodzenia organiczne mózgu ni wykluczają tego.
Program nie pretenduje do uczenia pisania i czytania przy pomocy komputera, chce
jedynie wspomagać doskonalenie tego trudnego i złożonego procesu. Zadaniem tego
programu jest z jednej strony zwiększyć poziom poprawności czytania i rozumienia tekstów
oraz zwiększyć tempo czytania, a z drugiej strony zapoznać uczniów z szeregiem aplikacji do
edycji tekstów i nauki pisania na klawiaturze. Uczniowie poznają obsługę takich programów
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Notatnik, WordPad, MS Office Word, OpenOffice Writer, czy StarOffice. Program uczy
korzystać z programów multimedialnych, interaktywnych stron internetowych, słowników i
encyklopedii w sieci Internet.
WSTĘP
W Edukacji a szczególnie w szkolnictwie specjalnym wszyscy nauczyciele w tym
także nauczyciele technologii informacyjnej powinni być nauczycielami czytania, pisania i
rachowania. Program koła informatycznego traktować należy jako poszerzenie i uzupełnienie
wiadomości i umiejętności z zakresu informatyki i technologii informacyjnej w zakresie
edytorów tekstu oraz. jako ćwiczenia z czytania pisania i rozumienia tekstu. Zajęcia odbywać
się będą jeden raz w tygodniu z grupą 10 uczniów klas IV, V i VI. Na pierwszych zajęciach
zostanie przeprowadzony test z pisania tekstu w edytorze Notatnik, który posłuży do
przeprowadzenia ewaluacji.
Proponuję następujący podział godzin na poszczególne zajecia:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
Blok programowy
Liczba godz
Zajęcia wstępne
1
Zajęcia doskonalące pisanie na klawiaturze Mistrz klawiatury lub
6
Klawiaturka
Interaktywne strony internetowe dotyczące ortografii
6
Nauka czytania wspomagana programem Expressivo
2
Procesor tekstu MS Office Word
12
Interaktywne strony internetowe dotyczące quizów i krzyżówek
4
Inne edytory tekstu
2
Ewaluacja i zajęcia podsumowujące
1
RAZEM
34
Podział na godziny jest umowny albowiem nie da się realizować zajęć z uczniem klasy
IV w edytorze Word przez 45 minut. Doprowadziłoby to do szybkiego zniechęcenia i
rezygnacji ucznia z zajęć. Dlatego nauka pisania na klawiaturze będzie przeplatana
wchodzeniem na strony interaktywne dotyczące ortografii a nauka pisania będzie przeplatana
z rozwiązywaniem quizów.
Do realizacji zajęć niezbędna jest:
1. Pracownia komputerowa z co najmniej 10 komputerami z systemem Windows.
Program przy niewielkiej modyfikacji jest możliwy do realizacji na innych platformach
systemowych.
2. Oprogramowanie MS Office Word, OpenOffice, Star Office, Expressivo, Mistrz klawiatury
Klawiaturka.
3. Dostęp do Internetu
4.Drukarka
CELE OGÓLNE
Program zakłada realizację dwóch celów ogólnych:
1. Poprawa jakości czytania, rozumienia i pisania tekstów przez uczniów II etapu
edukacyjnego szkoły specjalnej.
2. Prawidłowe użytkowanie najbardziej popularnych edytorów tekstu.
3. Nabycie umiejętności korzystania z edukacji na interaktywnych stronach www.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
CELE SZCZEGÓŁOWE







Poprawienie płynności czytania
Zwiększenie szybkości czytania
Zmniejszenie liczby błędów ortograficznych
Zwiększenie wiedzy o edytorach tekstu
Nabycie umiejętności pisania na klawiaturze
Poznanie obsługi interfejsów różnych edytorów
Nabycie umiejętności poruszania się po stronach interaktywnych
METODY I FORMY REALIZACJI
Założone cele proponuje realizować głownie poprzez zadania dla ucznia, a więc
ćwiczenia praktyczne. Zadania mają przede wszystkim charakter praktyczny, gdyż
program ten nastawiony jest na kształtowanie umiejętności. Stosowane będą też elementy
wykładu i prezentacje multimedialne, a w Mistrzu klawiatury także gry dydaktyczne.
Wprowadzenie do zajęć ćwiczeń z Mistrza klawiatury nie ma na celu osiągnięcia przez
uczniów perfekcji w bezwzrokowym pisaniu a jedynie poznanie przez dzieci rozkładu
liter na klawiaturze, prawidłowego układu rąk oraz wprawy w pisaniu wielkich liter i
zmiękczeń tak zwanych polskich liter.
SPODZIEWANE EFEKTY
Zakłada się osiągnięcie przez uczniów zwiększonych kompetencji w zakresie:





Czytania i pisania
Rozumienia tekstów
Obsługi edytorów tekstowych
Pisania na klawiaturze
Wykorzystania Internetu do nauki
TREŚCI ZAJEĆ I CELE SZCZEGÓŁOWE




TEMATYKA ZAJĘĆ
M I S T R Z K L A W I A T U R Y 6 godz.
ZAKRES TREŚCI
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
1. Prawidłowa pozycja
przy komputerze,
prawidłowe ułożenie rąk,
tempo 60 /60 Litery: a s d
f
2. Nowe litery: j k l
3. Połączenie rąk liter
poznane
4.Nowa litera: e, nowa

Uczniowie osiągają minimalne tempo wykonywania
ćwiczeń 60 uderzeń na sekundę.

Bardzo dobrze orientują się w położeniu liter na
klawiaturze.

bezbłędnie piszą zmiękczenia (polskie litery).
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
litera: i nowa litera: r.
Duże litery
 5. Polskie litery
 6, Duże polskie litery i
znaki przystankowe
TEMATYKA ZAJĘĆ
EDYTOR TEKSTU MICROSOFT WORD
I INNE EDYTORY TEKSTOWE
- 12 godz.
ZAKRES TREŚCI






OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Podstawowe zasady
tworzenia dokumentów
tekstowych.
Pisanie tekstów,
zapisywanie i
odczytywanie z pliku
Redagowanie
dokumentu,
wprowadzanie do tekstu
zmian i poprawek,
kopiowanie,
przenoszenie, usuwanie
fragmentów tekstu
Podstawy formatowania
dokumentu,
wprowadzanie zmian w
wyglądzie dokumentu

Uczniowie:


Wyrównywanie tekstu w
kolumnach z
zastosowaniem
tabulatorów
Dołączanie rysunku do
tekstu.
Drukowanie
opracowanego
dokumentu


Stosują zasady obowiązujące podczas wpisywania tekstu.
Usuwają drobne usterki powstałe w trakcie pisania tekstu,
stosując klawisze do kasowania znaków i cofając ostatnio
wykonywaną operację.
Stosują różne sposoby zaznaczania tekstu.
Wykorzystują operację zaznaczania tekstu w celu
wprowadzania zmian do tekstu.
Stosują różne metody usuwania, przenoszenia i
kopiowania fragmentów tekstu.
Stosują różne narzędzia, aby usunąć z tekstu usterki oraz
wprowadzić do niego poprawki i uzupełnienia.
Zapisują zmodyfikowane teksty w pliku na dysku.
Wyjaśniają potrzebę zróżnicowania rodzajów czcionek w
dokumencie i zróżnicowanego wyglądu akapitów.
Nadają tekstowi format według podanego opisu
Rozmieszczają tekst w kolumnach, wykorzystując
tabulatory.
Wstawiają rysunek do tekstu.
Odtwarzają treść i format wzorca dokumentu.
Wstawiają do dokumentów obiekty WORDART.
Ozdabiają teksty klipartami.
Formatują wstawione do dokumentu obiekty graficzne.
Wstawiają do tekstu tabele.
Projektują i wykonują gazetkę szkolną.
Dobierają parametry wydruku do rodzaju drukowanej
pracy.
Przygotowują dokument do druku: dokonują ustawienia
strony i korzystają z podglądu wydruku.
Drukują dokumenty tekstowe.
















Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
TEMATYKA ZAJĘĆ
INTERAKTYWNE STRONY W SIECII N T E R N E T - 10 godz.
ZAKRES TREŚCI
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


Uczniowie:

Uruchamiają przeglądarkę internetową, łączą się i
rozłączają się z Internetem.
Otwierają w przeglądarce stronę WWW o podanym
adresie.
Rozpoznają stronę główną strony WWW i omawiają jej
znaczenie.
Sprawnie obsługują wyszukiwarkę w Internecie.
Potrafią wyszukać w Internecie informacje na zadany
temat.
poprawnie rozwiązują krzyżówki i zadania na stronach
edukacyjnych




Budowa i zastosowanie
sieci Internet.
Adresy internetowe stron
edukacyjnych
Wykorzystanie
zawartości stron WWW
do celów edukacyjnych.
Encyklopedie
multimedialne, słowniki
itp. w Internecie.
Praca na interaktywnych
stronach np.
www.zyrafa.pl, czy
reedukacja
TEMATYKA ZAJĘĆ
ZAKRES TREŚCI
 Śledzenie tekstu
instrukcji komputerowej za
lektorem expressivpo
 samodzielne czytanie
 wykonywanie instrukcji





CZYTANIE Z PROGRAMEM EXPRESSIVO 2godziny
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Samodzielnie czyta i rozumie instrukcje programów
komputerowych
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
PRZYKŁADOWE ZRZUTY EKRANOWE STRON INTERAKTYWNYCH
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
EWALUACJA
Najlepszą oceną programu będą wyniki osiągnięte przez uczniów w trakcie dalszej nauki oraz
umiejętność wykorzystywania narzędzia i środków technologii informacyjnej w
rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów.
Ewaluacja polegać będzie na:
-
Obserwacji pracy uczniów na zajęciach z informatyki
-
Ocenie wytworzonych prac i ćwiczenia praktyczne
-
Przeprowadzonych testach osiągnięć
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
Temat : Praca z edytorami tekstu
Cel lekcji: Redagowanie tekstów za pomocą komputera
Nowe pojęcia wprowadzone na lekcji:
edytor tekstu; kursor tekstowy; redagowanie tekstu, notatka; licencja; akapit, spacja, wcięcie,
interlinia; ustawienia strony; klawiatura numeryczna; instalowanie programu; blok tekstu,
wycinanie, wklejanie i kopiowanie bloku tekstu, schowek; aplikacja, praca z wieloma
dokumentami tej samej aplikacji, praca z wieloma aplikacjami.
Oczekiwane umiejętności uczniów:
pisanie w edytorze tekstu liter małych i wielkich, polskich liter oraz innych znaków;
umieszczanie znaków interpunkcyjnych zgodnie z zasadami; podstawowe redagowanie tekstu
- wydzielanie akapitów, dodawanie wcięć i interlinii; wykonywanie operacji na blokach
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
tekstu: usuwanie, kopiowanie, przestawianie; dobieranie parametrów mających wpływ na
wygląd strony tekstu; znajomość rozmieszczenia klawiszy na klawiaturze i w miarę sprawne
pisanie na klawiaturze, znajomość i przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
komputerze; kopiowanie bloków tekstu między dokumentami z różnych aplikacji za pomocą
schowka i przełączania się między aplikacjami; korzystanie z wybranych operacji
klawiszowych; przenoszenie tekstu między różnymi dokumentami tej samej aplikacji.
Pomoce dydaktyczne:
program Notatnik, Microsoft Office Word, Open Office; program Mistrz Klawiatury;
Czas realizacji tematu: 5 x 45 min.
Lekcje 1Zajęcia wstępne, przypomnienie wiadomości o edytorach
Lekcje 2 - 3. Zapisywanie notatek w komputerowym notatniku
Lekcje 4 - 5. Praca z różnymi programami
Planowany przebieg zajęć
 Tradycyjne i komputerowe redagowanie tekstów.
 Zasady dotyczące zapisywania notatek w komputerowym notatniku.
 Sprawne korzystanie z klawiatury.
 Organizowanie miejsca pracy przy komputerze.
 Przenoszenie tekstu między dokumentami z dwóch różnych aplikacji.
 Przenoszenie tekstu między dokumentami z tej samej aplikacji.
 Ćwiczenie sprawdzające.
 Ocenienie ćwiczenia.
 Realizacja tematu
Słownictwo:
Edytor tekstu - program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania
tekstów za pomocą komputera. Edytor umożliwia wykonywanie wielu operacji na tekstach
(na pojedynczych znakach lub na całych blokach tekstu): wstawianie, usuwanie, wycinanie,
formatowanie akapitów, przeszukiwanie i zastępowanie, kopiowanie, łączenie różnych
dokumentów, sprawdzanie pisowni itd.
Redagowanie dokumentu - nadawanie dokumentowi odpowiedniej postaci w zależności od
jego treści i odbiorcy, do którego jest adresowany lub kierowany. W redagowaniu dokumentu
stosuje się różne możliwości edytora tekstu, do których zalicza się np. dobór kroju, wielkości
i wyróżnienia czcionek, ustalanie wielkości marginesów, włączanie ilustracji, tabel,
wykresów itd.
Notatka - krótki tekst, gdzie istotna jest informacja, którą chcemy zanotować. Mniej ważna
jest forma tego zapisu, dlatego w tekście notatki zwykle nie stosuje się wyróżnień. Do
przygotowania komputerowych notatek może posłużyć bardzo prosty edytor tekstu - Notatnik
Zapisywanie notatek w komputerowym notatniku.
Aby uruchomić program Notatnik należy: kliknąć przycisk Start —» Programy —» Akcesoria
—» Notatnik
Licencja - Zezwolenie na korzystanie z dzieła, takiego np. jak program komputerowy, które
jest objęte prawem autorskim. Licencja dołączona przez producenta do programu jest
dokumentem, który uprawnia nabywcę programu do legalnego korzystania z niego.
Korzystanie z programu bez licencji jest niezgodne z obowiązującym prawem autorskim.
Zasady pisania. Pisanie znaków na klawiaturze
Miejsce, w którym jest wstawiany znak na ekranie, wyznacza kursor tekstowy mający postać
migającej pionowej kreski. Klawisze z literami służą do pisania małych liter.
Przykłady: akwarium, stok.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Wielką literę otrzymuje się przez jednoczesne naciśnięcie klawisza Shift i klawisza z literą.
Przykłady: BRAWO, OK.
Naciśnięcie prawego klawisza Alt i klawisza z literą daje małą polską literę.
Przykłady: gęś, żółw.
Litera ź to Alt i x.
Przykłady: źdźbło, źrebak.
Dołączenie do tego klawisza Shift powoduje wyświetlenie wielkiej polskiej litery.
Przykłady: DŹBÓW, ŁÓDŹ.
Cyfrę lub znak z dolnej części klawisza uzyskuje się po naciśnięciu tego klawisza.
Przykłady: 1/2, 9-3, 30.
Znak z górnej części klawisza otrzymuje się przez jednoczesne naciśnięcie klawisza Shift i
klawisza ze znakiem.
Przykłady: +, (, ), @, _.
Znaki interpunkcyjne w tekście drukowanym
Między wyrazami w tekście wstawiamy tylko jeden znak odstępu (odstęp nazywany jest też
spacją).
Większość znaków interpunkcyjnych stawiamy bezpośrednio po poprzedzającym je wyrazie,
a za znakiem dodajemy jeden odstęp.
Do poprzedzającego wyrazu "przykleja się" następujące znaki: przecinek, kropkę, dwukropek,
średnik, pytajnik, wykrzyknik.
Przykłady: Czy tak? Dobrze!
Inaczej zapisujemy zwroty w nawiasach (oznaczające np. wtrącenia) i w cudzysłowach "tu
przytaczamy cytat". Przed nawiasem lub cudzysłowem otwierającym wstawiamy spację, a po
nim nie wstawiamy; odwrotnie jest przed nawiasem i cudzysłowem zamykającym.
Przykłady: "Kot w butach" (kto to napisał?). Wszyscy uczniowie otrzymują od nauczyciela
kartki z wydrukowanymi zasadami pisania na komputerze.
Spacja - pojedynczy odstęp w tekście. Uzyskuje się go za pomocą najdłuższego klawisza na
klawiaturze.
Operowanie na blokach tekstu
Blok - zaznaczony fragment tekstu. Tekst można zaznaczyć albo za pomocą myszy, albo
używając klawisza Shift i klawiszy ze strzałkami.
Fragment tekstu, który chce się wyróżnić, trzeba najpierw zaznaczyć. Można to zrobić w
następujący sposób:
ustawić kursor przed pierwszym wyrazem fragmentu tekstu przytrzymać lewy przycisk
myszy przeciągnąć mysz w prawo do końca tego fragmentu lub ustawić kursor przed
pierwszym wyrazem fragmentu tekstu wcisnąć i trzymać klawisz Shift wcisnąć klawisz
strzałki.
Na bloku tekstu można wykonywać następujące operacje:
usunąć blok (albo wyciąć) przenieść albo skopiować w inne miejsce.
Przeniesienie polega na wycięciu bloku i wklejeniu go we wskazane miejsce, natomiast
kopiowanie nie usuwa pierwotnego bloku, tylko powiela go w nowym miejscu.
Kopiowanie: Edycja —» Kopiuj
Wklejanie Edycja^ Wklej
Wycinanie Edycja^ Wytnij
Ćwiczenie:
Napisz trzy słowa „bardzo lubię informatykę" w nowym dokumencie edytora Notatnik. Użyj
operacji
przestawiania bloków do utworzenia wszystkich kombinacji tych słów, np.: „informatykę
bardzo lubię" itd. Każdą kombinację zapisz w nowym wierszu. Na zakończenie cały tekst
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
powiel dwukrotnie, rozdzielając go interliniami We wszystkich kombinacjach słów „bardzo
lubię informatykę" zamień słowo „informatykę" na zwrot wybrany przez Ciebie, np.: „piesze
wycieczki". Spróbuj wykorzystać schowek i operację Szukaj/Znajdź. Rezultat zapisz w
komputerze w pliku pod nazwą To lubię.
Ustawienia strony
Edytor Notatnik jak i inne edytory daje możliwość zmiany ustawień tekstu na stronie.
Dotyczą one: marginesów; orientacji (pionowa, pozioma); nagłówka i stopki; rozmiaru
papieru.
Mistrz Klawiatury
Uczniowie uruchamiają program Mistrz Klawiatury, który znajduje się na pulpicie. Po
zarejestrowaniu się w programie i wyborze lekcji uczniowie wybierają z menu programu
opcję Lekcja —> Palcowanie. Po wykonaniu polecenia na ekranie pojawi się schemat
klawiatury z informacją o prawidłowym ułożeniu palców obu dłoni na klawiaturze.
Ćwiczenia:
Uruchom program Mistrz Klawiatury i wykonaj polecenie Lekcja»Wybór lekcji. Otrzymasz
okno dialogowe z możliwością wyboru ćwiczeń. Wybierz ćwiczenie nauka klawiszy: a, s, d, f
; i wykonaj je do końca. Na ekranie ukaże się okno z tekstem u góry i obrazem klawiatury u
dołu oraz instrukcja, jak ułożyć na klawiaturze palce przy pisaniu nowych znaków. Przeczytaj
uważnie tę instrukcję i za stosuj się do niej. W programie Mistrz Klawiatury wykonaj
polecenie Lekcja»Teksty. W oknie dialogowym wybierz tekst i zapisz go do końca. Sprawdź
w dolnym pasku liczbę popełnionych błędów.
Uczniowie przećwiczą na koniec przepisywanie tekstu z wykorzystaniem poznanych zasad
BIBLIOGRAFIA
M. Siedlecka „Komputer w pracy oligofrenopedagoga” w „Szkoła Specjalna”,
1998 nr 3.
2. Łaszczyk J., (red.), Komputer w kształceniu specjalnym, WSiP, W-wa 1998,
3. Łaszczyk J.: "Rola komputera w rewalidacji dzieci specjalnej troski" w:
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Szkoła Specjalna,
4. Marciszewska A., Wspomaganie nauczania indywidualnego internetowymi
technologiami komunikacyjnymi i multimediami, Informatyka w Szkole, XVIII
Toruń, 18-21.09.2002 – on - line,
5. Podgórska R., Komputer w edukacji dzieci niepełnosprawnych - online, maj
2002,
Sacha K, „Komputer w szkole i w domu”, WSiP, Warszawa 1995.
Budzaj B.„Wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania
technologii komputerowej i informacyjnej
http://ipe.pl/archiwum/+/html/publikacje.php#podstawowe
W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas – „Lekcje z komputerem”, Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003
M. Mordaka, J. Białowąs – „Elementy informatyki”, Czarny Kruk, Bydgoszcz
2000
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Podobne dokumenty