plik PDF

Komentarze

Transkrypt

plik PDF
Warszawa, dnia 03.04.2013
ROZEZNANIE RYNKU
Dotyczy: Zakupu i dostawy oprogramowania wspierającego pracę nauczycieli na platformie
e-learningowej.
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą przy ul. Rolnej 175 w Warszawie, zaprasza do
przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które
będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), którego przedmiotem jest zakup i dostawa oprogramowania
wspierającego pracę nauczycieli na platformie e-learningowej, w ramach projektu: ,,Otwarta szkoła - system
wsparcia uczniów migrujących”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zamówienia Wykonawca powinien sprzedać Zamawiającemu i dostarczyć do siedziby
Zamawiającego oprogramowanie, które powinno spełnić wszystkie wymagane minimalne parametry
wyszczególnione w tabeli poniżej:
Lp.
1
Przedmiot
Oprogramowanie do
konwersji tekstu do plików
audio – aplikacja
serwerowa
szt. 1
Parametry
Zaoferowane oprogramowanie ma spełniać wymagania nie gorsze
od:
IVONA Speech Server firmy IVONA Software Sp. z o.o.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w których
kierować będzie się podanymi poniżej parametrami technicznymi.
Wymagania:
1. Możliwość wklejenia dowolnej długości tekstu i otrzymanie
w wyniku procesu pliku audio z czytanym tekstem
2. Profesjonalne rozwiązanie, sprawdzające się wszędzie tam,
gdzie wymagane jest tworzenie dużej ilości plików audio
zawierających wyraźny i naturalny głos. Studyjna jakość
głosów sprawia, że znakomicie nadają się one do
udźwiękawiania wszelkiego rodzaju prezentacji, filmów oraz
interaktywnych form reklamowych. Instalując
oprogramowanie na serwerach firma może generować
mowę wydajnie i automatycznie, przy użyciu różnych
interfejsów lub skryptów. Rozwiązanie to oferuje najniższy
jednostkowy koszt syntezowanej mowy.
3. Licencja minimum 12 miesięcy
4. Przynajmniej 2 głosy do wyboru w języku polskim
Strona |
1
2
Aktualizacja programu
graficznego
szt. 1
Zaoferowane oprogramowanie ma spełniać wymagania nie gorsze
od:
Program aktualizujący do najowszej wersji oprogramowanie
Upgrade z Adobe Master Collection CS5 v5
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w których
kierować będzie się podanymi poniżej parametrami technicznymi.
Wymagania:
3
Aktualizacja programu
graficznego
szt. 16
1. Program aktualizujący do najowszej wersji
oprogramowanie Upgrade z Adobe Master Collection
CS5 v5 PL
2. Wersja do użytku dla edukacji
3. Wersja polska
Zaoferowane oprogramowanie ma spełniać wymagania nie gorsze
od:
Upgrade Adobe Photoshop Elements 11 z Adobe Photoshop
Elements 9
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w których
kierować będzie się podanymi poniżej parametrami technicznymi.
Wymagania:
4
Oprogramowanie
e-learningowe do
tworzenia prezentacji
szt. 1
1. Program aktualizacy do najnowszej wersji
oprogramowanie Adobe Photoshop Elements 9 PL
2. Wersja do użytku dla edukacji
3. Wersja polska
Zaoferowane oprogramowanie ma spełniać wymagania nie gorsze
od:
LearnWay Editor firmy GROMAR (edytor szkoleń)
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w których
kierować będzie się podanymi poniżej parametrami technicznymi.
Wymagania:
1. Edytor Szkoleń musi pozwalać na proste tworzenie szkoleń
e-learningowych poprzez dodawanie kolejnych ekranów i
uzupełnianie ich
treścią, grafiką, animacjami, filmami, dźwiękiem i
ćwiczeniami interaktywnymi.
2. Uzupełnianie ekranu szkolenia treścią, grafiką, animacjami,
filmami, dźwiękiem i ćwiczeniami interaktywnymi musi
odbywać się
na zasadzie „przeciągnij i puść” – po wybraniu elementu
przeciągamy go na projektowany ekran i puszczamy tym
samym osadzając element w danym miejscu ekranu.
Strona |
2
3. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość dowolnie
przemieszczać elementy, zmieniać rozmiary, położenie,
usuwać lub dodawać nowe elementy osadzone na ekranie,
oraz możliwość zarządzania i edytowania listy ekranów.
4. Proponowane rozwiązanie Edytora Szkoleń musi być
Strona |
wyposażone w bibliotekę multimediów składającą się z
3
minimum:
a. 150 postaci rysowanych,
b. 20 plików audio z podkładem dźwiękowym,
c. 100 prostych animacji,
d. 100 grafik w postaci tła ekranu,
e. 15 gier pozwalających na zmianę pytań i treści
pojawiających się w trakcie gry.
5. Proponowane rozwiązanie musi być aplikacją webową
działającą pod przeglądarkami internetowymi.
6. Edytor musi pozwalać na generowanie szkoleń zgodnych ze
standardem SCORM/AICC w technologii Adobe Flash Player
10 lub HTML5 + JavaScript lub równoważnej dla systemu
iOS.
7. Proponowane rozwiązanie Edytora Szkoleń musi pozwalać
na obsługę i zarządzanie kolejką animacji na elementach
ekranu szkolenia . Rozwiązanie musi posiadać
predefiniowane animacje.
8. Proponowane rozwiązanie Edytora Szkoleń musi pozwalać
na obsługę interakcji elementów ekranu
a. Kliknięcie
b. ukończenie, zaliczenie/niezaliczenie ćwiczenia
9. poprzez przypisanie im akcji takich jak :
a. ukrycie / wyświetlenie obiektu
b. zatrzymanie / wznowienie animacji
c. zatrzymanie / wznowienie pliku audio/video
d. nawigacja po ekranach szkolenia
10. Proponowane rozwiązanie Edytora Szkoleń musi posiadać
mechanizm pozwalający na budowanie interaktywnych
ćwiczeń składających się z minimum takich rodzajów
ćwiczeń jak:
a. Ćwiczenia jednokrotnego Wyboru (to także
Prawda/Fałsz czy 0, Tak/Nie),
b. Ćwiczenia Wielokrotnego Wyboru,
c. Sortowanie,
d. Dopasowanie,
e. Łączenie,
f. Grupowanie
g. Budowanie krzyżówek.
11. Proponowane rozwiązanie Edytora Szkoleń musi posiadać
komponent "przewodnika" w formie nagrania działania na
edytorze na każdym etapie tworzenia szkolenia.
12. Proponowane rozwiązanie Edytora Szkoleń musi posiadać
opcję dodawania własnych zasobów takich jak obrazy,
zdjęcia, filmy.
Proponowane rozwiązanie Edytora Szkoleń musi posiadać
opcję zmiany wyglądu szkolenia poprzez wybór:
a. layoutu graficznego
b. typu i wyglądu nawigacji
c. podkładu dźwiękowego
13. Proponowane rozwiązanie Edytora Szkoleń musi pozwalać
twórcy szkolenia na włączenie w każdym momencie
podglądu szkolenia, który będzie zgodny z efektem
końcowym.
14. Licencja ważna minimum 5 lat
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
14 dni od dnia podpisania umowy.
Ofertę proszę przesłać do dnia 9 kwietnia 2013 r. do godz. 10:00 na adres korespondencyjny
Zamawiającego (ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa) lub na numer faksu +48 22 853 8702 lub adres e-mail:
[email protected] z dopiskiem/tytułem: „Sprzedaż i dostawa oprogramowania
wspierającego pracę nauczycieli na platformie e-learningowej”
Oferta powinna zawierać:
1) Nazwę/firmę/Imię i nazwisko i adres Wykonawcy;
2) Informację o rodzaju prowadzonej działalności (działalność wykonywana osobiście, działalność
gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną, działalność prowadzona w formie spółki
ze wskazaniem nr KRS);
3) Oferowaną cenę (netto i brutto) za zakup i dostawę oprogramowania do siedziby ORPEG w
Warszawie.
4) Termin realizacji zamówienia.
5) Termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni, licząc od daty złożenia.
6) Warunki płatności.
Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Strona |
4

Podobne dokumenty