REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Nowe oblicze marki Tonny

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Nowe oblicze marki Tonny
REGULAMIN KONKURSU
POD NAZWĄ „Nowe oblicze marki Tonny – do wygrania KIA RIO III”
I. INFORMACJE PODSTAWOWE
§1. [Nazwa przedsięwzięcia]
Organizowane przedsięwzięcie (dalej Konkurs) obejmuje konkurs na najlepsze hasło
reklamowe produktów marki Tonny znajdujących się w ofercie handlowej
Organizatora.
§2. [Organizator]
Organizatorem Konkursu na najlepsze hasło reklamowe jest Tomasz Urban
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SCORPION EYEWEAR Tomasz
Urban, ul. Jana Pawła II 15H, 05-091 Ząbki (dalej również Organizator).
§3. [Cel konkursu]
Konkurs na najlepsze hasło reklamowe dla produktów marki Tonny
organizowany jest w celu promocji oraz wybrania najlepszego hasła reklamowego dla
produktów marki Tonny.
§4. [Wgląd w regulamin konkursu]
Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym
uczestnikom Konkursu na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.sceyewear.com oraz na targach OPTYKA 2016, które odbędą się w Poznaniu,
przy ul. Głogowskiej 14, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (pawilon
3 stanowisko 55), w czasie ich trwania, to jest w dniach 18 – 19 listopada 2016r.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§5. [Uczestnicy Konkursu]
1. Z wyjątkiem osób, o których mowa w §5 pkt. 2 poniżej, Konkurs skierowany
jest do wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
osób prawnych oraz podmiotów posiadających zdolność prawną, ale
osobowości prawnej (np. spółki jawne) - potencjalnych nabywców produktów
marki Tonny, które dokonają zakupu produktów znajdujących się w ofercie
Organizatora w sposób określony w pkt. III poniżej oraz spełnią wszystkie
wymagania określone w pkt. III poniżej.
2. Z udziału w konkursie wyklucza się osoby będące pracownikami Organizatora.
3. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie (otrzymać więcej
niż jeden kupon konkursowy), jednakże każdorazowo musi spełnić wymagania
warunkujące wydanie kuponu konkursowego opisane w §8 pkt. 1 lit. a).
§6. [Wykluczenia z Konkursu]
Za zgłoszenia i hasła reklamowe uczestników, o których mowa w §5 pkt. 2 powyżej,
nagrody nie zostaną przyznane.
III. ZASADY ORGANIZACYJNE I WARUNKI UCZESTNICWA W KONKURSIE
§7. [Czas trwania konkursu]
1. Konkurs będzie prowadzony w czasie targów OPTYKA 2016, odbywających
się w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 14, na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich (pawilon 3 stanowisko 55), w dniach
a) 18 listopada 2016r w godzinach od 10:00 do 18:00
b) 19 listopada 2016r od godziny 10:00 do godziny 15:00
przy czym decydująca jest chwila wrzucenia kuponu konkursowego do urny
konkursowej i czynność ta nie może nastąpić po godzinie 15.00 w dniu 19
listopada 2016r, albowiem o godzinie 15:00 urna konkursowa z hasłami
konkursowymi zostanie zamknięta i przekazana komisji konkursowej.
§8. [Zasady konkursu]
1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik zobowiązany jest do wykonania
wszystkich poniższych punktów:
a) Złożyć zamówienie na minimum 40 sztuk opraw okularowych z bieżącej
kolekcji, jaka znajduje się w ofercie Organizatora i 40 sztuk promocyjnych
opraw okularowych znajdujących się w ofercie Organizatora oraz zapłacić za
złożone zamówienie co najmniej w 50% w dniu złożenia zamówienia, przy
czym zapłata może być zrealizowana gotówką, kartą płatniczą, przelewem
bankowym. Pozostała do zapłaty cena sprzedaży z zamówienia musi być
zapłacona przez uczestnika Konkursu w ciągu 14 dni od dnia wystawienia
faktury.
b) Wykonać zadanie konkursowe polegające na wymyśleniu oryginalnego i
twórczego hasła reklamowego dla produktów marki Tonny.
c) Czytelnie, kompletnie i prawidłowo wypełnić kupon konkursowy,
szczególności wpisać wszystkie wymagane dane oraz hasło reklamowe.
w
d) Wrzucić pierwszą (1) część kuponu konkursowego z danymi identyfikacyjnymi
Uczestnika Konkursu do urny organizatora, wrzucić drugą (2) część kuponu
konkursowego do urny konkursowej z hasłami konkursowymi, zachować
trzecią (3) część kuponu konkursowego do okazania i weryfikacji w przypadku
wygranej w konkursie.
2. Kupon konkursowy zostanie wydany uczestnikowi Konkursu dopiero po
dokonaniu zapłaty, o której mowa w §8 pkt. 1 lit. a) powyżej.
3. Kupon konkursowy będzie składał się z trzech części:
a) części 1, na której w górnej części będzie znajdował się numer kuponu
konkursowego, którym będzie opatrzona również część 2 i 3 kuponu
konkursowego, zaś w treści części 1 będzie miejsce na podanie danych
uczestnika konkursu i potwierdzenie ich prawdziwości poprzez złożenie
podpisu
b) części 2, na której w górnej części będzie znajdował się ten sam numer
kuponu konkursowego, którym będzie opatrzona również część 1 i 3 kuponu
konkursowego, zaś w treści części 2 będzie miejsce na wpisanie hasła
reklamowego wymyślonego przez uczestnika Konkursu i złożenie podpisu,
przy czym złożenie podpisu w części 2 kuponu konkursowego jest
równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Konkursu lub osobę działającą
w imieniu uczestnika Konkursu oświadczeń zawartych na drugiej stronie
kuponu konkursowego, w tym dotyczących przeniesienie autorskich praw
majątkowych do hasła konkursowego w zamian za udział w Konkursie oraz
wyrażeniem zgody przez uczestnika Konkursu lub osobę działającą w imieniu
uczestnika Konkursu na przetwarzanie informacji o uczestniku Konkursu,
publikację wizerunku uczestnika Konkursu lub osoby podpisującej kupon
konkursowy i itp.)
c) części nr 3, na której w górnej części będzie znajdował się ten sam numer
kuponu konkursowego, którym będzie opatrzona również część 1 i 2 kuponu
konkursowego.
4. Po wypełnieniu kuponu konkursowego uczestnik Konkursu powinien wrzucić
część 1 kuponu konkursowego do specjalnie przygotowanej urny
organizatora opatrzonej logotypem Scorpion. Część 2 kuponu konkursowego
po wpisaniu hasła konkursowego uczestnik Konkursu powinien wrzucić do
specjalnie przygotowanej urny konkursowej oznaczonej nazwą „Nowe oblicze
marki Tonny – do wygrania KIA RIO III” . Część 3 kuponu konkursowego
uczestnik Konkursu jest zobowiązany zachować celem weryfikacji przez
komisję konkursową po ogłoszeniu wyników konkursu i przed odebraniem
nagrody.
5. Urna konkursowa zostanie opieczętowana przed rozpoczęciem Konkursu i
zostanie ustawiona na terenie stoiska targowego Organizatora. Po
zakończeniu czasu trwania Konkursu urna konkursowa bez otwierania
zostanie przekazana komisji konkursowej.
6. Urna organizatora zostanie opieczętowana przed rozpoczęciem Konkursu i
zostanie ustawiona na terenie stoiska targowego Organizatora obok urny
konkursowej. Po zakończeniu czasu trwania Konkursu i ogłoszeniu wyników
przez komisję konkursową urna organizatora zostanie otwarta w celu
weryfikacji przez komisje konkursową zwycięzców konkursu.
7. Uczestnik Konkursu, składając podpis na kuponie konkursowym, oświadcza,
iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do hasła reklamowego
wpisanego na kuponie konkursowym. Wrzucając kupon konkursowy do urny
konkursowej, uczestnik Konkursu w zamian za prawo uczestnictwa w
Konkursie przenosi na Tomasza Urbana wszelkie autorskie prawa majątkowe
do hasła reklamowego oraz prawo do rozporządzania i korzystania z hasła
reklamowego w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych na
wszystkich istniejących w dacie złożenia oświadczenia polach eksploatacji
oraz tych, które powstaną w przyszłości, zaś w szczególności przenosi na
Tomasza Urbana autorskie prawa majątkowe do hasła reklamowego
wpisanego na kuponie konkursowym oraz prawo do rozporządzania i
korzystania z hasła reklamowego w każdej formie i z użyciem wszelkich
środków technicznych na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie hasła reklamowego,
b) zwielokrotnianie hasła reklamowego określoną techniką,
c) wprowadzanie hasła reklamowego do obrotu lub do pamięci komputera,
d) publiczne wykonanie lub odtwarzanie hasła reklamowego,
e) wystawianie hasła reklamowego,
f) najem lub dzierżawa hasła reklamowego,
g) umieszczenie hasła reklamowego na towarach lub ich opakowaniu w kraju
i za granicą,
h) używanie hasła reklamowego we wszystkich formach reklamy oraz do
promocji marki Tonny i Organizatora.
8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone w czasie i nie
jest ograniczone terytorialnie.
9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie hasła reklamowego na
opisanych wyżej polach eksploatacji anonimowo – tj. bez konieczności
podawania imienia, nazwiska bądź pseudonimu.
10. Towary objęte zamówieniem, o którym mowa w §8 ust. 1 lit. a) zostaną
dostarczone uczestnikowi Konkursu do jego siedziby (przesyłką kurierską lub
poleconą) w terminie do 14 dni roboczych od dnia założenia zamówienia. Po
złożeniu zamówienia, o którym mowa w §8 ust. 1 lit. a) Uczestnik Konkursu
nie może zrezygnować ze złożonego zamówienia, zaś towary objęte
zamówieniem, o którym mowa w §8 ust. 1 lit. a) nie podlegają zwrotowi.
IV. NAGRODY, ZWYCIĘZCY KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD.
§9. [Nagrody]
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) dla laureata Konkursu - jeden samochód osobowy marki KIA RIO III (kolor
samochodu może być inny niż na materiałach promocyjnych konkursu –
plakaty, kupony, ulotki) o wartości brutto 49.247,00 PLN, z naniesionym na
nim Logotypem T oraz napisami TONNY, SEE YOU TRENDY, YOU LOOK
GOOD
b) dla zdobywcy II miejsca w Konkursie – bon na zakup u Organizatora okularów
słonecznych marki Tonny o wartości brutto 5000,00 PLN, do zrealizowania w
całości (jedno zamówienie) w terminie do 31.12.2016r.
c) dla zdobywcy III miejsca w Konkursie – bon na zakup u Organizatora okularów
słonecznych marki Tonny o wartości brutto 2000,00 PLN, do zrealizowania w
całości (jedno zamówienie) w terminie do 31.12.2016r.
2. Nagrody wymienione w §9 pkt. 1 nie będą wymieniane na ekwiwalent
pieniężny lub inne nagrody rzeczowe.
3. Tomasz Urban przyznaje laureatowi Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną
w wysokości 11.1% wartości brutto nagrody z przeznaczeniem na pokrycie
należności podatkowych. Kwota podatku zostanie przekazana przez Tomasza
Urbana na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego według siedziby
płatnika, a laureat zobowiązany jest przekazać Organizatorowi wszelkie dane
niezbędne do uregulowania należności podatkowych, w szczególności imię,
nazwisko, adres, PESEL i NIP. Uczestnik Konkursu wrzucają kupon
konkursowy do urny konkursowej zgadza się na to, że w przypadku wygrania
samochodu kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na
jego rzecz, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przeznaczona
jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie i zostanie
wpłacona na rachunek Urzędu Skarbowego.
4. Laureat Konkursu odbierając nagrodę (samochód KIA RIO III) zobowiązuje się
do utrzymania i prezentacji na samochodzie stanowiącym nagrodę w
Konkursie logotypów Tonny i napisów naniesionych przez Organizatora przez
okres jednego roku od dnia odbioru nagrody, co zostanie zweryfikowane przez
przedstawiciela handlowego Organizatora w ciągu 3 dni roboczych przed
upływem roku od dnia odbioru nagrody przez laureata Konkursu. W
przypadku, gdy laureat Konkursu sprzeda nagrodę (samochód KIA RIO III)
przed upływem jednego roku od dnia odbioru nagrody lub nie będzie
utrzymywał przez jeden rok od dnia odbioru nagrody logotypów Tonny i
napisów naniesionych przez Organizatora, laureat Konkursu zobowiązany
będzie do zapłacenia Organizatorowi kwoty równej wartości dodatkowej
nagrody pieniężnej, to jest kwoty 5.466,42 zł. w terminie 7 dni od wezwania
przez Organizatora. Zobowiązanie takie zostanie zawarte w umowie
przenoszącej własność nagrody na laureata Konkursu, na co uczestnik
Konkursu wyraża zgodę wrzucając do urny konkursowej hasło konkursowe.
5. Łączny koszt nagród w wysokości 61.713,42 PLN ponosi Tomasz Urban.
6. Wyboru najlepszych haseł konkursowych dokona komisja konkursowa w
składzie:
a) Dorota Fórmanowska
b) Artur Jasiński
c) Maciej Komarczuk
7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
8. W konkursie będą brały udział wyłącznie prawidłowo i czytelnie wypełnione
drugie części kuponów konkursowych opatrzone podpisem. Kupony
konkursowe nieopatrzone podpisem nie będą brane pod uwagę.
9. Z obrad komisji konkursowej i wyboru zwycięzców sporządzony zostanie
protokół zawierający informacje dotyczące trzech zwycięskich haseł, ze
wskazaniem laureata, zdobywcy II i III miejsca w Konkursie. Zwycięskie hasła
konkursowe zostaną ogłoszone na stoisku targowym Organizatora w dniu 19
listopada 2016r o godzinie 16.00.
10. Laureatem konkursu, zdobywcą II miejsca i zdobywcą III miejsca w Konkursie
będą uczestnicy, których hasła zostaną wybrane przez komisję konkursową
odpowiednio jako najlepsze hasło konkursowe, II hasło konkursowe i III hasło
konkursowe. Przy wyborze będzie decydowała oryginalność i twórczy
charakter zgłoszonego hasła.
§10. [Wydanie nagrody]
1. W celu otrzymania i odebrania nagrody laureat Konkursu, zdobywca II miejsca
i zdobywca III miejsca w Konkursie będą musieli być obecni podczas
ogłaszania wyników Konkursu i okazać komisji konkursowej trzecią część
kuponu konkursowego, opatrzoną tym samym numerem kuponu
konkursowego, jaki znajduje się na drugiej części kuponu konkursowego, na
której wpisane zostało zwycięskie hasło konkursowe.
2. Laureatowi Konkursu po odczytaniu wyników Konkursu w dniu 19 listopada
2016 o godzinie 16:00 i weryfikacji zgodności części pierwszej, drugiej i
trzeciej kuponu konkursowego zostaną symbolicznie wręczone kluczyki do
nagrody głównej tj. samochodu KIA RIO III. Fizyczne wydanie samochodu
KIA RIO III wraz z podpisaniem protokołu przekazania nagrody i umową
przeniesienia własności samochodu na laureata Konkursu oraz wydaniem
dokumentów samochodu może nastąpić po odczytaniu wyników Konkursu lub
będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora najpóźniej do dnia 26 listopada
2016r. Laureat Konkursu może dokonać odbioru osobiście lub przez osobę
działającą w jego imieniu na podstawie udzielonego tej osobie
pełnomocnictwa notarialnego. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie zgłosi
się w zakreślonym terminie po odbiór nagrody, nagroda przechodzi na Pana
Tomasza Urbana.
3. Wydanie zdobywcom II i III miejsca w Konkursie kuponów na zakupy nastąpi
w dniu 19 listopada 2016 o godzinie 16:00 po weryfikacji zgodności części
pierwszej, drugiej i trzeciej kuponu konkursowego.
4. W przypadku, gdy laureat Konkursu, zdobywca II miejsca lub zdobywca III
miejsca w Konkursie nie będzie obecny podczas odczytywania wyników
Konkursu, nie zgłosi się do komisji konkursowej lub nie okaże trzeciej części
kuponu konkursowego z numerem zgodnym z numerem widniejącym na
drugiej części kuponu konkursowego, na której wpisane zostało zwycięskie
hasło konkursowe, zostanie poinformowany o wygranej natychmiast
telefonicznie oraz poprzez e- mail wskazany w danych zawartych z pierwszej
części kuponu konkursowego. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim
laureat Konkursu, zdobywca II miejsca lub zdobywca III miejsca w Konkursie
zobowiązany jest do odebrania nagrody w siedzibie Organizatora w terminie 7
dni od chwili ogłoszenia wyników Konkursu przez komisję konkursową. W
przypadku, gdy Laureat konkursu, zdobywca II miejsca lub zdobywca III
miejsca w Konkursie nie zgłosi się w zakreślonym terminie po odbiór nagrody,
nagroda przechodzi na Pana Tomasza Urbana.
5. Z wydania nagród Organizator wykona dokumentację zdjęciową, którą będzie
mógł wykorzystać w prasie, telewizji, materiałach reklamowych, stronach
internetowych, itp.
V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§11 . [Sposób składania reklamacji]
1. Każdemu uczestnikowi konkursu służy prawo do składania pisemnych
reklamacji w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu za
pośrednictwem poczty listem poleconym na adres:
Tomasz Urban
ul. Jana Pawła II 15H
05-091 Ząbki
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko twórcy hasła,
dokładny adres wraz z kodem pocztowym, powody reklamacji.
3. Wszystkie reklamacje dotyczące konkursu rozpatrywane będą w ciągu 14 dni
od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji strona zostanie poinformowana listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie 7 dni od dnia
rozpatrzenia reklamacji. Dwukrotna awizacja na adres podany w reklamacji
ma skutek doręczenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję konkursową w składzie
określonym w §9 pkt. 6. Decyzje komisji konkursowej w sprawie reklamacji są
ostateczne.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
§12. [Odpowiedzialność organizatora]
1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i
funkcjonowanie usług pocztowych i telekomunikacyjnych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady samochodu
KIA RIO III, a wszelkie roszczenia z tego tytułu sceduje w umowie
przeniesienia własności samochodu na laureata Konkursu. Organizator
informuje, że samochód posiada oryginalną gwarancję producenta.
VII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§13. [Sprawy nieuregulowane]
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie
mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Podobne dokumenty