specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY
GMINA OLEŚNICA
ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO
Ul. 11 LISTOPADA 24
56 – 400 OLEŚNICA
NUMER SPRAWY:
ZP. 341-1-15 /09
TRYB
UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ GMINY
OLEŚNICA - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami
(zwanej dalej w skrócie pzp)
PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA:
Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zaprasza do złożenia
oferty na świadczenie ochrony ubezpieczeniowej Gminy Oleśnica w zakresie:
ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
NAZWA
ZADANIA
(WSPÓLNY
SŁOWNIK
ZAMÓWIEŃ):
ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym:
•
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
•
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,
sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich
CPV : 66510000-8
OFERTA
CZĘŚCIOWA:
OFERTA
WARIANTOWA:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
na zadanie A+B
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W czynnościach faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, zawarciem
i wykonaniem umów ubezpieczenia będzie uczestniczył zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem
broker ubezpieczeniowy:
Barbara Broda właściciel Wrocławskiego Biura Brokerskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gałczyńskiego 18
Zatwierdzam
wraz z zalącznikami
Oleśnica 14 lipca 2009
Wójt
Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina
Rozdział (1) KARTA INFORMACYJNA. INFORMACJE PODSTAWOWE
Zamawiający:
GMINA OLEŚNICA
Adres e-mail
na który należy kierować
korespondencję
Adres strony internetowej
Na której udostępniono Specyfikację
UBEZPIECZAJĄCY
UBEZPIECZONY
NIP
REGON
Termin rozpoczęcia i zakończenia
ochrony ubezpieczeniowej
(okres ubezpieczenia)
Osoby upoważnione do kontaktów z
Wykonawcami:
ze strony Zamawiającego
w godz. 7.45 – 15.45
- w sprawach procedury przetargowej
Ze strony Brokera
- w zakresie przedmiotu zamówienia
w godz. 8.00 – 15.00
Termin i miejsce składania ofert
Termin i miejsce otwarcia ofert
Termin związania ofertą
Wadium
Warunki płatności składki
Wykaz druków dołączonych do
Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia
adres do korespondencji:
URZĄD GMINY OLEŚNICA
Ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
[email protected]
www.olesnica.wroc.pl
Gmina Oleśnica
Jednostki organizacyjne Gminy Oleśnica wg
załącznika nr 1
911-17-77-943
000541960
1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2012
Okres ubezpieczenia dzieli się na następujące trzy okresy
rozliczeniowe:
Pierwszy od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2010
Drugi od 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2011
Trzeci od 1 sierpnia 20011 do 31 lipca 2012
Mariola Fluder i Jan Wasiewicz
(071) 314 02 16
Broker : Wrocławskie Biuro Brokerskie Barbara Broda
kontakt Barbara Broda
Tel. 0 604 255 789, (071) 794 59 57
[email protected]
Oferty należy składać
do dnia 22-07-2009 do godz. 10 : 00
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 1 - sekretariat.
Liczy się data i godz. złożenia oferty
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się
Dnia 22-07-2009 o godz.10 :15
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 18.
30 dni
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia
wadium
Składka za jeden okres rozliczeniowy płatna w 4 ratach:
1 rata płatna do 14 sierpnia 2009 r
2 rata płatna do 30 listopada 2009 r.
3 rata płatna do 28 lutego
2010 r.
4 rata płatna do 31 maja
2010 r.
W kolejnych latach stosownie j.w.
Dodatek nr 1.1 formularz oferty ZADANIE A wraz
z załącznikami
Dodatek nr 1.2 formularz oferty ZADANIE B
Dodatek nr 2 Umowa Generalna
Dodatek nr 3 Program ubezpieczenia – Karta
ryzyka wraz z załącznikami
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zostanie wybrany w przetargu nieograniczonym
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223,
poz. 1655) z późniejszymi zmianami i postanowieniami niniejszej Specyfikacji
Rozdział (2)
Przedmiot zamówienia.
2.1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej na rzecz
Zamawiającego w poniższym zakresie:
RODZAJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Zadanie A
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zadanie B
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i
dewastacji oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
2.2 Określenie przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z dołączoną KARTĄ RYZYKA- PROGRAM UBEZPIECZENIA stanowiącą integralną część SIWZ
Rozdział (3) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział (4) Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki,zgodnie z art.
67 ust. 1 pkt 6
Rozdział (5) Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział (6) Terminy i sposób wykonania zamówienia:
1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2012
Okres ubezpieczenia dzieli się na następujące trzy okresy rozliczeniowe:
Pierwszy od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2010
Drugi od 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2011
Trzeci od 1 sierpnia 20011 do 31 lipca 2012
Wykonawcy przedłożą stosowne polisy/umowy ubezpieczenia na każdy okres rozliczeniowy.
Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy aktualne sumy ubezpieczenia (po zakupie nowego mienia) na kolejny
okres rozliczeniowy, nie później niż 45 dni przed zakończeniem poprzedniego okresu rozliczeniowego.
Rozdział (7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych
warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego
warunki tj.:
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24, ust.1,2 pzp.
Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3 pzp
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt.
Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Rozdział (8) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w
formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na każdej stronie.
L
p.
Warunek do spełnienia przez
Wykonawcę
Dokument potwierdzający spełnienie warunku
1.
Posiadanie uprawnień do wykonywania
działalności ubezpieczeniowej
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy
przed upływem terminu składania oferty
2
Spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i nie podleganie wykluczeniu z
udziału w postępowaniu
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 pzp oraz o
niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 pzp Zał. nr 1 do
Oferty
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty lub więcej podmiotów gospodarczych każdy z nich musi spełniać
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1-4 ustawy pzp, oraz nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 pzp. – każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać
pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego wszystkie podmioty występujące wspólnie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu
wymienionego w wierszu 1 tabeli (aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej) przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Rozdział (9) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów
oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem
składania ofert.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła
zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert,
zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazano SIWZ, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie.
Modyfikacja ta jednak nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich
spełniania.
5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający
niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie
internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie.
6. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający, zamieści ogłoszenie w BZP, - jeżeli wartość jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
7.
W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiając i wykonawcy przekazują pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu (nr: /0-71/ 3140204) uważa się za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie (nie później niż w
terminie 3 dni) potwierdzona pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Rozdział (10) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
- w sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia:
Jan Wasiewicz
•
Tel. fax: (071) 3140216
- w sprawach proceduralnych dot. postępowania przetargowego:
Mariola Fluder – inspektor ds. zamówień publicznych
Tel. Fax: (071) 3140216
Informacje dotyczące przetargu będą udzielane w godzinach pracy Urzędu- 7.45 – 15.45.
Rozdział (11) Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.
Rozdział (12) Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz,
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział (13) Opis sposobu przygotowania ofert
13.1 Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty,
oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego;
13.2 Do oferty Wykonawca załącza Ogólne Warunki wszystkich ubezpieczeń, określonych w Specyfikacji.
13.3 Oferta musi być przygotowana na formularzach, które stanowią dodatki do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załączniki
złożone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać nie dopuszczonych w specyfikacji zmian we
wzorach druków);
13.4 Wzór oferty stanowiący dodatek do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia musi być wypełniony
przez Wykonawcę;
13.5 Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe
strony;
13.6 Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z wymogami specyfikacji;
13.7 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego
nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;
13.8 Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
13.9 Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo;
13.10 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących
ofertę;
13.11 Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełnić następujące
warunki:
- dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego podmiotu;
- musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;
- jeden z podmiotów zostanie wyznaczony do reprezentowania wszystkich występujących wspólnie podmiotów
i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych
przedstawicieli pozostałych podmiotów
- wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy,
13.12 Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:
a) osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym,
b) osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie
pełnomocnika, określającym zakres umocowania.
13.13 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 ust.1 Pzp);
13.14 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
13.15 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON
„OFERTA – UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY OLEŚNICA” – Nr Sprawy ZP. 341-1-15/09, NIE OTWIERAĆ
PRZED 22.07.2009 r. przed godz. 10:15 (data i godzina otwarcia ofert)
13.16. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
• jest niezgodna z ustawą;
• jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt
3 pzp,
• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
• zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
• została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• zawiera błędy w obliczeniu ceny;
• Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp;
• jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
13.17. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one
udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego
pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM
UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”.
Rozdział (14) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać
do dnia 22-07-2009 do godz. 10 : 00
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 1 - sekretariat.
Liczy się data i godz. złożenia oferty
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się
Dnia 22-07-2009 o godz.10 :15
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 18
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert podane zostaną następujące informacje zawarte w ofertach:
- nazwy (firmy) i adresy wykonawców,
- cena oferty.
Informacje te przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta,
odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”,
Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu
oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio
oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu.
Rozdział (15) Opis sposobu obliczania ceny
Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia (Zadanie A+ Zadanie B) Cena musi zostać podana w złotych
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich
kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do
powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak
aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje
obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w
wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej
określenia.
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje
skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową cena łączna.
Rozdział (16) Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.
Rozdział (17) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Ocena ofert w zakresie ubezpieczenia OC – Zadanie A oraz w zakresie ubezpieczeń majątkowych – Zadanie B
będzie dokonana łącznie.
Zamawiający dokona wyboru oferty spośród nieodrzuconych, ważnych i zgodnych z treścią niniejszej SIWZ ofert.
Kryterium oceny ofert:
A. Cena łączna ubezpieczenia za Zadanie A i Zadanie B – 50%
B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 20%
C. Warunki ubezpieczenia (ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej) – 30%
A. cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego
przetargu.
Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:
An =
P min
__________
x 100 pkt.
Pn
An
n
Pmin
Pn
- liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
- numer oferty
– cena minimalna wśród złożonych ofert
- cena zaproponowana przez Wykonawcę
B. Zaakceptowane klauzule dodatkowe- fakultatywne („B”) – ocena kryterium polega na przyznaniu
punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych fakultatywnych klauzul rozszerzających ochronę
ubezpieczeniową wg następujących zasad:
Za wprowadzenie każdej dodatkowej klauzuli fakultatywnej zostanie przyznane 10 pkt.
UWAGA:
Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul
obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.
UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających na
niekorzyść od treści zawartej w Specyfikacji, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0
punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść – za daną klauzulę przyznana będzie
przewidziana ilość punktów.
Łączna ilość punktów za zaakceptowane klauzule fakultatywne = B
C. Ocena punktowa za warunki ubezpieczenia (zakres i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej)
–
za nie stosowanie franszyzy integralnej, różnej od podanej we Wniosku w Karcie Ryzyka– Zamawiający przyzna
Wykonawcy 30 pkt,
za nie stosowanie franszyzy redukcyjnej, różnej od podanej we Wniosku w Karcie Ryzyka – Zamawiający przyzna
Wykonawcy 30 pkt,
za nie stosowanie udziałów własnych, różnych od podanych we wnioskach w Karcie Ryzyka Zamawiający przyzna
Wykonawcy 40 pkt.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie
posługiwał się następującym wzorem:
Won = An x 50 % + B x 20 %+ C x 30%
Won – wskaźnik oceny oferty
Zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
Maksymalnie Wykonawca za ofertę za Zadanie A i za Zadanie B łącznie może uzyskać 100 pkt.
Ocena końcowa
Zamawiający dokona oceny i wyboru z ofert opracowanych wg formularzy ofertowych łącznie za dwa zadania.
Wybór Wykonawcy będzie dokonywany spośród ofert, które zdobędą największą ilość punktów.
Rozdział (18) Czynności wykonywane przy otwarciu i ocenie ofert.
18.1
Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym
upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 pzp);
18.2 Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art. 86
ust. 4 pzp);
18.3 Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz ustawie pzp;
18.4 W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert;
18.5 Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która
otrzyma łącznie za wszystkie kryteria najwyższą liczbę punktów.
Rozdział (19) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty,
o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art.
92 ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
Termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być krótszy jeżeli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego
przez Zamawiającego.
Rozdział (20) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział (21) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy.
Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią
integralną część umowy na ubezpieczenie mienia Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,
ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
-
Wzór umowy w załączeniu – Dodatek nr 2
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, za zgodą Wykonawcy;
zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia;
zmniejszenie w stanie składników majątku objętego ubezpieczeniem;
rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, bez naliczania dodatkowej składki, za zgodą Wykonawcy;
korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą
Zamawiającego i Wykonawcy;
zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
Rozdział (22) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI
ustawy pzp.
Dodatki:
(1) Dodatek nr
(2) Dodatek nr
(3) Dodatek nr
(4) Dodatek nr
1.1 formularz oferty ZADANIE A wraz z załącznikami
1.2 formularz oferty ZADANIE B
2 Umowa Generalna
3 Program ubezpieczenia – Karta ryzyka wraz z załącznikami
Zatwierdzam
wraz z zalącznikami
Oleśnica 14 lipca 2009
Wójt
Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina
Uwaga: prosimy wypełnić niniejszy formularz. Inne formularze nie będą przez Zamawiającego
akceptowane. Oferta sporządzona niezgodnie z formularzem zostanie odrzucona
Dodatek nr 1.1 formularz oferty ZADANIE A
............................. dnia .......................... 2009
OFERTA
NA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
1.ZAMAWIAJĄCY:
GMINA OLEŚNICA
56-400 OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24
2.WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę
NIP.............................................
REGON ......................................................................
...........................................................................................................................................
upełnomocniony przedstawiciel
...........................................................................................................................................
3. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym - Firma nasza oferuje zgodnie z warunkami podanymi w
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w okresie: od 1.08.2009 do 31.07.2012 za łączną cenę:
DLA SUMY GWARANCYJNEJ 500 000 zł na wszystkie zdarzenia i 500 000 zł na jedno zdarzenie
Cena oferty za ubezpieczenie OC + Rozszerzenia na 36 miesięcy wynosi
..................................................zł
słownie:...........................................................................................................................................................
DLA ROZSZERZEŃ SUMY GWARANCYJNE NA JEDNO I WSZYSTKIE ZDARZENIA WYNOSZĄ:
500 000 zł
ROZSZERZENIE NR 1 Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu roszczeń pomiędzy osobami objętymi
tą samą umowa ubezpieczenia
ROZSZERZENIE NR 2 Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu roszczeń za szkody w nieruchomościach osób
trzecich użytkowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem
ROZSZERZENIE NR 3 Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków przy pracy- OC pracodawcy
ROZSZERZENIE NR 3a Włączenie ryzyka OC jednostki ponoszącej nakłady na utrzymanie ochrony przeciwpożarowej
za wypadki przy pracy osób wchodzących w skład jednostek straży pożarnych lub
ochotniczych straży pożarnych niezależnie od podstawy zatrudnienia/wykonywania
czynności przez te osoby.
ROZSZERZENIE NR 4 Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy,
pod dozorem lub kontrola Ubezpieczającego
ROZSZERZENIE NR 5 OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego
z zachowaniem prawa regresu
ROZSZERZENIE NR 6 Włączenie ryzyka nienależytego wykonania zobowiązania
ROZSZERZENIE NR 7. OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie
wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.
ROZSZERZENIE NR 8
Włączenie ryzyka szkód wynikających z zanieczyszczenia środowiska
ROZSZERZENIE NR 9 Włączenie do ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
ROZSZERZENIE NR 10 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód w związku z organizowanymi w pasie drogowym i/lub
na terenach, w obiektach administrowanych przez Ubezpieczającego imprezami masowymi,
nie podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
ROZSZERZENIE NR 11 Włączenie ryzyka szkód spowodowanych błędną decyzją administracyjną wydaną przez
pracowników jednostki administracji samorządowej na podstawie właściwego upoważnienia
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
5.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą w okresie 30 dni od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
6. Oświadczamy, że przyjmujemy wartości podane w SIWZ jako podstawę do ustalenia wysokości każdego
odszkodowania.
7. Oświadczamy, że:
7.1. KLAUZULE DODATKOWE - OBLIGATORYJNE PODANE W SIWZ ( zał. nr 3 KARTA RYZYKA ) akceptujemy.
Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści wszystkich klauzul oznaczonych
numerami od 1 do 12 (o ile dotyczą ubezpieczenia OC) spowoduje odrzucenie oferty.
7.2. KLAUZULE DODATKOWE – FAKULTATYWNE PODANE W SIWZ (zał. nr 3 KARTA RYZYKA)
NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE
akceptujemy*
nie akceptujemy*
* niewłaściwe skreślić
8. Oświadczamy, że:
8.1. ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (zał. nr 1 KARTA RYZYKA)
akceptujemy*
nie akceptujemy*
*niewłaściwe skreślić
9. Oświadczamy , że
9.1. PODANE WE WNIOSKACH W KARCIE RYZYKA DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA :
FRANSZYZY INTEGRALNE
akceptujemy*
akceptujemy z zastrzeżeniem*
FRANSZYZY REDUKCYJNE
akceptujemy*
akceptujemy z zastrzeżeniem*
UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE
akceptujemy*
akceptujemy z zastrzeżeniem*
•
niewłaściwe skreślić
10. Wprowadzamy następujące dodatkowe franszyzy i udziały własne
...........................................................................................................................................
11. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia zakres ochrony
ubezpieczeniowej został przez nas zaakceptowany z uwzględnieniem postanowień niniejszej oferty i
zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w terminie nie
krótszym niż 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty
12. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty
prawdą.
są kompletne
i zgodne z
13. Jako zasadnicze załączniki do niniejszej oferty, a wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia załączamy (zaznaczyć):
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 1 do Oferty),
- Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy generalnej o udzielenie zamówienia publicznego
(Zał. nr 2 do Oferty),
- Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (Zał. nr 3 do Oferty),
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert (Zał. nr 4
do Oferty),
- Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia (Zał. nr 5 do Oferty).
Ofertę sporządzono dnia ............................................
........................................................
pieczęć Wykonawcy
..............................................................................
pieczęć i podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Uwaga: prosimy wypełnić niniejsze formularze. Inne formularze nie będą przez Zamawiającego
akceptowane. Oferta sporządzona niezgodnie z formularzem zostanie odrzucona
Dodatek nr 1.2 formularz oferty ZADANIE B
............................. dnia .......................... 2009
OFERTA
NA UBEZPIECZENIA MIENIA
1. ZAMAWIAJĄCY:
GMINA OLEŚNICA, 56-400 OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24
2.WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę
NIP.............................................
REGON ....................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
upełnomocniony przedstawiciel
...........................................................................................................................................
3.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym - Firma nasza oferuje zgodnie z warunkami
podanymi w SIWZ ubezpieczenie mienia w okresie 36 miesięcy od 1.08.2009 do 31.07.2012 za łączną
cenę:
Cena oferty za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia na pierwsze ryzyko mienia od
kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji oraz szyb od stłuczenia
na 36 miesięcy wynosi ..................................................zł
słownie:........................................................................................................................
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
5.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą w okresie 30 dni od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
6. Oświadczamy, że przyjmujemy wartości podane w SIWZ jako podstawę do ustalenia wysokości każdego
odszkodowania.
7. Oświadczamy, że:
7.1. KLAUZULE DODATKOWE - OBLIGATORYJNE PODANE W SIWZ ( zał. nr 3 KARTA RYZYKA ) akceptujemy.
Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści wszystkich klauzul oznaczonych
numerami od 1 do 12 spowoduje odrzucenie oferty.
7.2. KLAUZULE DODATKOWE – FAKULTATYWNE PODANE W SIWZ (zał. nr 3 KARTA RYZYKA)
DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA
akceptujemy*
nie akceptujemy*
KONSEKWENCJE OPADÓW ŚNIEGU
akceptujemy*
nie akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
akceptujemy*
nie akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
nie
nie
nie
nie
nie
NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE
KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I
PRZECIWKRADZIEŻOWYCH
PRZENIESIENIA MIENIA
AKTÓW WANDALIZMU
UBEZPIECZENIA SZKÓD ESTETYCZNYCH
UBEZPIECZENIA STRAJKÓW , ZAMIESZEK I ROZRUCHÓW
UBEZPIECZENIA PRAC BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH
* niewłaściwe skreślić
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
8. Oświadczamy, że:
8.1. ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OBLIGATORYJNE WG załącznika nr 2 KARTA RYZYKA
Dla sprzętu elektronicznego:
ROZSZERZENIE
NR 1
Ubezpieczenie określonych poniżej
rozszerzeń sprzętu elektron. od ryzyk
wszystkich
Zakres ochrony rozszerza się o
szkody w sprzęcie przenośnym
(w tym np notebookach) używanym
przez Ubezpieczającego lub jego
pracowników poza miejscem
ubezpieczenia
akceptujemy*
nie akceptujemy*
*niewłaściwe skreślić
9. Oświadczamy , że
9.1 PODANE W SIWZ DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA :
FRANSZYZY INTEGRALNE
FRANSZYZY REDUKCYJNE
UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
9.2. Wprowadzamy następujące dodatkowe franszyzy:
...........................................................................................................................................
10. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia zakres ochrony
ubezpieczeniowej został przez nas zaakceptowany z uwzględnieniem postanowień niniejszej oferty i
zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w terminie nie
krótszym niż 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty. Zobowiązujemy się na
wezwanie zamawiającego do wystawienia Noty Pokrycia na warunkach określonych w SIWZ
11. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty są kompletne i
zgodne z prawdą.
12. Jako zasadnicze załączniki do niniejszej oferty, a wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia załączamy (zaznaczyć):
Jak w Dodatku nr 1.1.
Ofertę sporządzono dnia ........................................
........................................
pieczęć Wykonawcy
.......................................................................
pieczęć i podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Zał. nr 1 do Oferty
................................................
(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE
(pieczęć Wykonawcy)
WYKONAWCY
FORMULARZ OFERTOWY
Składając ofertę ubezpieczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
ubezpieczenie mienia Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia
szyb od stłuczenia, ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC) oświadczamy, że:
♦ spełniamy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
♦ nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku
prawo zamówień publicznych.
Podpisano:
........................................................
(czytelny podpis lub w przypadku
parafki pieczątka imienna
upełnomocnionego przedstawiciela)
Zał. nr 2 do Oferty
................................................
(miejscowość, data)
....................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę ubezpieczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
ubezpieczenie mienia Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia
szyb od stłuczenia, ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC) oświadczamy, że:
1) akceptujemy treść wzoru umowy.
Podpisano:
......................................................
(czytelny podpis lub w przypadku
parafki pieczątka imienna
upełnomocnionego przedstawiciela)
Dodatek nr 2
UMOWA GENERALNA NR ...../......./........../.........
Zawarta w dniu .............................. pomiędzy
GMINĄ OLEŚNICA
56-400 OLEŚNICA UL. 11 LISTOPADA 24
którą reprezentuje:
Wójt Gminy - Marcin Kasina
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Ubezpieczającym,
a
......................................................................................
z
siedzibą
w
..............................(Centrala),
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ....................................................................
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. …………………………………………………………………Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, …………………………………………….. w ……………………………………………………………………………. z
siedzibą
w............................................,
o
kapitale
zakładowym
w
wysokości
zł
(słownie:
.............................................................................................................................złotych)
zwanym
dalej
Ubezpieczycielem
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy Prawo
zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści
1.
2.
3.
4.
5.
§1
Niniejsza Umowa określa zasady i warunki na jakich Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony
ubezpieczeniowej.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta zgodnie z ofertą z dnia ..................... na okres 3 lat
od 01.08.2009 do 31.07.2012 dla ubezpieczenia OC i ubezpieczeń majątkowych
Wynagrodzenie ( składka) Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia wynosi ............................, z zastrzeżeniem §3 ust.2.
Dla poszczególnych ryzyk potwierdzeniem zawarcia umowy będą każdorazowo polisy ubezpieczeniowe wystawiane na
kolejne okresy rozliczeniowe w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.5.
Okresy rozliczeniowe:
- od 01-08-2009 do 31-07-2010 r
- od 01-08-2010 do 31-07-2011 r
- od 01-08-2011 do 31-07-2012 r
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ubezpieczenie Ubezpieczającego od następujących ryzyk:
1.1. odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z
prowadzoną działalnością. Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikające z przepisów prawa zobowiązanie do naprawienia
szkody z tytułu prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności.
Ubezpieczenie jest zawarte na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia .............................. wprowadzonych w
życie z dniem ................................... roku .
oraz:
♦ Szczególnych warunków ubezpieczenia,
♦ Rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej zgodnych z wymienionymi w załączniku do polisy i niniejszej Umowy
Generalnej,
♦ Klauzul Brokerskich, których treść stanowi załącznik nr 3 Karta Ryzyka do polisy i niniejszej Umowy Generalnej,
1.2.
ognia
i
innych
zdarzeń
losowych,
zawarte
na
podstawie
Ogólnych
Warunków
Ubezpieczenia......................................................., wprowadzonych w życie z dniem………………………………. roku,
oraz:
♦ Szczególnych warunków ubezpieczenia
♦ Klauzul Brokerskich, których treść stanowi załącznik nr 3 Karta Ryzyka do polisy i niniejszej Umowy Generalnej
1.3. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb od stłuczenia, zawarte na podstawie Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia................................................, wprowadzonych w życie z dniem……………………. roku,
♦ Klauzul Brokerskich, których treść stanowi załącznik nr 3 do polisy i niniejszej Umowy Generalnej,
1.4. sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich, zawarte na podstawie Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia........................................
wprowadzonych w życie z dniem………………………………. roku oraz
♦ Rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej zgodnych z wymienionymi w załączniku nr 2 do polisy i niniejszej Umowy
Generalnej,
♦
Klauzul Brokerskich, których treść stanowi załącznik nr 3 Karta Ryzyka do polisy i niniejszej Umowy Generalnej,
Wypłata odszkodowań uwzględnia VAT, o ile suma ubezpieczenia uwzględnia VAT
2. Warunki ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część niniejszej umowy.
§3
WARUNKI I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
1. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na warunkach:
a) Podanych w Programie Ubezpieczenia- Karta Ryzyka stanowiącej Dodatek nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia Nr sprawy………………………………………
b) Oferty Ubezpieczenia z dnia ............................................................. przedłożonej przez Ubezpieczyciela,
c) OWU, postanowień szczególnych, rozszerzeń ochrony i klauzul brokerskich (wymienionych w § 2) w formie
załączników dołączonych do niniejszej Umowy Generalnej,
d) Integralną częścią niniejszej Umowy Generalnej są polisy ryzyk wymienionych w § 2,
e) Ubezpieczeniem objęte jest mienie i odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego określona w polisach i
załącznikach do polis wystawianych na stosowne okresy ubezpieczenia,
f) Miejscem ubezpieczenia są miejsca i placówki wskazane w SWIZ.
g) Ubezpieczyciel zobowiązuje się przyjąć z dniem podpisania niniejszej umowy do ubezpieczenia ryzyka, o których
mowa w § 2, natomiast Ubezpieczający zobowiązuje się do zapłacenia stosownych składek,
h) Sumy Gwarancyjne, stawki taryfowe do wyliczenia składki za ubezpieczenie, będące przedmiotem niniejszej umowy,
ustalone są na cały okres ubezpieczenia i nie będą ulegały zmianie w okresie umowy ubezpieczenia z zastrzeżeniem
postanowień poniższych,
2.
,,Klauzula Ceny Ubezpieczenia”
2.1 Składka za okres ubezpieczenia dla każdego ryzyka określonego w ofercie stanowić będzie sumę trzech składek za
każdy okres rozliczeniowy.
2.2 Za każdy kolejny okres rozliczeniowy Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłacenia składki w wysokości i terminie
określonym w polisie jaka zostanie wystawiona przez Ubezpieczyciela na kolejny okres rozliczeniowy
2.3 Składka za każdy kolejny okres rozliczeniowy nie przekroczy wartości składki za poprzedni okres rozliczeniowy o ile
zakres ubezpieczenia i wysokość Sumy Ubezpieczenia (Sumy Gwarancyjnej) nie ulegną zmianie.
§4
SKŁADKI I TERMINY PŁATNOSCI SKŁADEK
Strony ustalają płatność składki za zamówienie w trzech częściach za każdy okres rozliczeniowy.
Składka za jeden okres rozliczeniowy płatna będzie w 4 ratach:
1
2
3
4
rata
rata
rata
rata
płatna
płatna
płatna
płatna
do
do
do
do
14
30
28
31
sierpnia
listopada
lutego
maja
2009 r
2009 r.
2010 r.
2010 r.
W kolejnych latach stosownie j.w.
Reguła ta będzie obowiązywać w stosunku do wszystkich wystawianych polis w okresie ubezpieczenia.
§5
Polisy wystawione na podstawie niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia w umowie wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy, Kodeksu Cywilnego
oraz warunki ubezpieczeń, o których mowa w § 1 i § 2.
Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy
dla siedziby Ubezpieczającego.
Osoby reprezentujące Ubezpieczyciela zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
działalności Ubezpieczającego uzyskanych w okresie trwania niniejszej umowy, o ile konieczność należytej realizacji
niniejszej umowy nie będzie wymagać inaczej.
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..................................................................
Ubezpieczający
.................................................................
Ubezpieczyciel
DODATEK NR 3
PROGRAM UBEZPIECZENIA
KARTA RYZYKA
ZADANIE A
UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ
WNIOSEK OC
strona nr.1/2
Ubezpieczający , Ubezpieczony
Adres
GMINA OLEŚNICA
56-400 OLEŚNICA
UL. 1 LISTOPADA 24
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GM INY OLEŚNICA
NIP
911-17-77-943
REGON 000541960
Okres Ubezpieczenia
od
01-08-2009
do
31-07-2012
Suma Gw arancyjna na w szystkie zdarzenia
Suma gw arancyjna na jedno zdarzenie
500 000 pln
500 000 pln
Rodzaj Ubezpieczenia
tak
nie
Ube zpie cze nie Odpow ie dzialnoś ci Cyw ilne j w zw iązk u z:
Prow adzoną działalnością publiczną
tak
Posiadanym,użytkow anym,administrow antm mieniem
tak
Administrow aniem pasa drogow ego
tak
Ubezpieczenie OC produktu
tak
organizow anymi imprezami: sportow ymi,kulturalnymi i innymi podobnymi-
tak
nie podlegającymi obow iązkow emu ubezpieczeniu OC
Wnioskow ane rozszerzenia ochrony ubezpieczeniow ej OC OKREŚLONO W ZAŁĄCZNIKU NR 1 KARTA RYZYKA
Wnioskow ane Klauzule Brokerskie zgodnie z załącznikiem nr 3 KARTA RYZYKA
Zastosow ane Franszyzy
Frans zyza Inte gralna
Frans zyza Re duk cyjna
Udział Włas ny Ube zpie czające go
200 zł
0 zł
0%
Załączniki do w niosku
tak
załącznik nr 2, 3, 4 do polis y OC - Szcze gólne Warunk i Ube zpie cze nia OC
tak
załącznik nr 1 - Wyk az m ie nia (Je dnos tk i Organizacyjne Gm iny)
tak
załącznik nr 3 Karta Ryzyk a - Klauzule Brok e rs k ie
tak
załącznik nr 1 Karta Ryzyk a - Rozs ze rze nia ochrony ube zpie cze niow e j
tak
Ubezpieczający
Ubezpieczyciel
pieczątka podpis
pieczątka podpis
nie
Data
WNIOSEK OC
strona nr.2/2
Ubezpieczający , Ubezpieczony
Adres
GMINA OLEŚNICA
56-400 OLEŚNICA
UL. 1 LISTOPADA 24
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GM INY OLEŚNICA
NIP
911-17-77-943
REGON 000541960
Okres Ubezpieczenia
od
01-08-2009
do
31-07-2012
Suma Gw arancyjna na w szystkie zdarzenia
Suma gw arancyjna na jedno zdarzenie
500 000 pln
500 000 pln
miejsce ubezpieczenia
Informacje
Pos iadane ,adm inis trow ane ,użytk ow ane m ie nie
budynki /izby / lokale użytkow e
zgodnie z załącznikami
budow le
zgodnie z załącznikami
Drogi,ulice,place
zgodnie z załącznikami
tereny zielone,tereny sportow e
zgodnie z załącznikami
Uzbrojenie terenu, sieci:
zgodnie z załącznikami
Św ietlice
zgodnie z załącznikami
oraz place zabaw
Zatrudnienie - lub iloś ć ogółe m w tym :
Urząd Gminy
Szkoły
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Członkow ie OSP
osób
34
134
7
21
65
Ubezpieczający
Ubezpieczyciel
pieczątka podpis
pieczątka podpis
Data
WNIOSEK OC
strona nr.1/2
Ubezpieczający , Ubezpieczony
Adres
GMINA OLEŚNICA
56-400 OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24
NIP
911-17-77-943
REGON 000541960
Adres
Okres Ubezpieczenia
od 01-08-2009
do 31-07-2012
Suma Gw arancyjna na w szystkie zdarzenia
Suma gw arancyjna na jedno zdarzenie
500 000 pln
500 000 pln
Rodzaj Ubezpieczenia
tak
nie
Ubezpieczenie Odpow iedzialności Cyw ilnej w zw iązku z:
Posiadanym,użytkow anym,administrow antm mieniem-terenami zielonymi,pl. zabaw
tak
Administrow anym Pasem drogow ym
tak
miejsce ubezpieczenia
Informacje
M2
Posiadane,administrow ane,użytkow ane tereny
Km
szt
osób
mln zł
671,16 Drogi,ulice,tereny w ykazane w załączniku Nr.2
111,8 mosty / w iadukty
66 Zatrudnienie ogółem /drogi
196 Roczny budzet ogółem
27,4
roczny budżet na drogi ulice,tereny zielone itp.
2,3 Wnioskow ane rozszerzenia ochrony ubezpieczeniow ej OC
OKREŚLONO W ZAŁĄCZNIKU nr 1Karta Ryzyka
Wnioskow ane Klauzule Brokerskie zgodnie z załącznikiemnr 3 Karta Ryzyka
Numer Klauzuli Brokerskiej
Zastosow ane Franszyzy
Franszyza Inte gralna
Szkodow ość
200 zł
0 zł
0%
2005
2006
2007
2008
ilośc szkód
0
0
0
0
w ypłaty
0
0
0
0
Załączniki do w niosku
tak
nie
załącznik nr 1 do polis y OC - Szczególne Warunki Ube zpie czenia OC
tak
załącznik nr 2- Wyk az ube zpie czanych dróg i ulic
tak
załącznik nr 3 -Wyk az ube zpie czanych te re nów zie lonych,placów zabaw
tak
Franszyza Reduk cyjna
Udział Włas ny Ubezpieczające go
rok
Ubezpieczający
Ubezpieczyciel
pieczątka podpis
pieczątka podpis
Data
WNIOSEK OC -DROGI ,ULICE,PARKI,TERENY ZIELONE
strona nr. 2/2
Ubezpieczający , Ubezpieczony
Adres
GMINA OLEŚNICA
Ube zpie czana Jednos tk a-Nazw a je dnos tk i:
56-400 OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24
Adres
NIP
884-10-08-599
REGON 000544674
Okres Ubezpieczenia
od 01-08-2009
do 31-07-2012
S. Gw . na w szystkie zdarzenia dla Klauzul i rozszerzeń
Suma gw ,na jedno zdarzenie dla Klauzul i Rozszerzeń
500 000 pln
500 000 pln
Zakres prac remontow ych i interw encyjnych prow adzonych samodzielnie przez Zarzadcę drogi (zaznaczyć X)
remonty naw ierzchni (masą i grysami)
w ycinka drzew
utrw alanie naw . (spryskanie emulsją i grysami )
podkrzesanie gałęzi drzew
w ycinanie piłą w arstw y scieralnei
koszenie traw , chw astów z poboczy,row ów i skarp
w ypełnianie ubytków masą
ścinanie i uzupełnianie poboczy,przecinki w poboczach
dow óz masy w łasnymi środkami transportu
oczyszczanie pogłębianie i kopanie row ów
używ anie remontera do napraw y dróg
oczyszczanie naw ierzchni pasa drogow ego
ustaw ianie i popraw a znaków drogow ych pionow .
w ymiana i napraw a pojedynczych elementów dróg
w ykonyw anie oznakow ania poziomego
w ymiana i napraw a pojedynczych elem. mostow ych
napraw a poręczy zabezpieczających
czyszczenie przepustów
napraw a poręczy mostow ych
zimow e utrzymanie pasa drogow ego
w ycinka krzaków
Prace remontow e ,utrzymaniow e ,inw esrycyjne zlecane w yspecjalizow anym podmiotom gospodarczym ( zaznaczyć X )
pow ażniejsze prace remontow e
x
pow ierzchniow e utrw alanie naw ierzchni drogi
x
prace inw estycyjne
x
letnie utrzymanie pasa drogow ego
x
zimow e utrzymanie pasa drogow ego
x
utrzymanie zieleni w pasie drogow ym
x
malow anie znaków poziomych
x
utrzymanie terenów zielonych i pl. Zabaw
x
Obow iązki w ykonaw ców robót i usług Wpisać TAK / NIE
Zleceniobiorcy są zobow iązani posiadać zgodnie z zaw artymi umow ami określone w ymienione w umow ie środki
Zleceniobiorcy są zobow iązani do podjęcia akcji zimow ej w czsie nie dłuższym jak 2 godz. od zaw iadomienia
Zleceniobiorcy do zaw artej umow y dołączyli polisę OC z tytułu prow adzonej działalności :deliktow ą
kontraktow ą
tak
nie
tak
tak
Umow y zaw ierane przez Zarządcę opatrzone są klauzulą nakładajacą na w ykonaw cę obow iązek:
tak
tak
oznakow ania miejsc w ykonyw ania robót lub usług,
przenoszą na w ykonaw cę odpow iedzialność za szkody w yrządzone osobom trzecim w trakcie w ykonyw . umow y
stan dróg
dobry
stan mostów i w iaduktów
śre dni
zły
dobry
poniżej średniego
drogi utrzymyw ane zimow o
sredni
%
%
%
poza standardem
98
2
0
nie utrzymyw ane zimow o
Załączniki do w niosku c.d.
tak
załącz nik nr 1 Karta Ryzyk a- Rozs ze rze nia ochrony ube zpie cze niow e j
tak
załącz nik nr 3 Karta Ryzyk a- Wyk az Klauzul Brok e rs k ich
tak
Ubezpieczający
Ubezpieczyciel
pieczątka podpis
pieczątka podpis
%
w g Standardów
100
nie
Załącznik nr 1
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica
1. Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kopernika 13
56-400 Oleśnica
3. SP we Wszechświętem
Wszechszwięte 16 b
56-400 Oleśnica
4. Gimnazjum Gminy Oleśnica
ul. Wileńska 32
5. SP w Ligocie Małej
Ligota Mała 15
56-400 Oleśnica
6. SP Gminy Oleśnica
ul. Wileńska 32 a
56-400 Oleśnica
7. SP w Ligocie Polskiej
Ligota Polska 3
56-400 Oleśnica
8. SP w Smolnej
Smolna 70
56-400 Oleśnica
9. SP w Sokołowicach
Sokołowice 24
56-400 Oleśnica
10. Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica w Boguszycach
Boguszyce 118 a
56-400 Oleśnica
Załącznik nr 2.1 oddzielny plik (dot. wersji elektronicznej )
Załącznik nr 2.2
WYKAZ DRÓG GMINNYCH
Lp. numer drogi
1
2
relacja i przebieg drogi
3
Długość drogi
4
1.
102141D
Nieciszów - Raków
1,7 km
2.
102142D
Nieciszów - Borowa
1,8 km
3.
4.
5.
6.
7.
102143D
102144D
102145D
102146D
106883D
Nieciszów - Lucień
Nieciszów - Nieciszów Leśniczówka
Smardzów - Lucień
Smardzów - Jenkowice dr. pow. Nr 1472D
Stępin - Smardzów
dr. krajowa Nr 8 (Oleśnica - Rataje)
3,0 km
1,5 km
1,6 km
3,6 km
2,8 km
8.
9.
10.
11.
102147D
102148D
102149D
102150D
1,1 km
2,7 km
3,9 km
3,0 km
12.
102151D
Jenkowice - Jenkowice Majątek
Jenkowice - Dąbrowa - dr. woj. Nr 340
dr. pow. Nr 1472D - Dąbrowa - Boguszyce
dr. gminna Nr 102151D Sokołowice dr. pow. Nr 1477D Brzezinka
dr. pow. Nr 1474D Sokołowice -
7,6 km
dr. pow. Nr 1465D Ligota Polska
13.
102152D
5,7 km
102163D
Poniatowice - Poniatowice Jonasdr. gminna Nr 102154D
dr. kraj. Nr 8 - Poniatowice Jonas
dr. kraj. Nr 25
dr. pow. Nr 1465D w m. Ligota Polska
Poniatowice dr. pow. Nr 1465D
Kol. Poniatowice dr. pow. Nr 1506D
dr. pow. Nr 1464D Bogusławice - Kol.
Poniatowice
d. pow. Nr 1504D Jemielna- Osada Leśna
Cieśle - Kolonia Poniatowice
Cieśle dr. krajowa Nr 8 - Sokołowice dr.
krajowa Nr 25
Cieśle dr. krajowa Nr 25 Sokołowice dr. pow. Nr 1474D
Wszechświęte dr. pow. 1464D
Nowoszyce dr. pow. 1469D
dr. gminna Nr 102156D Bogusławice Nowoszyce dr. Pow. Nr 1469D
Smolna - Nowa Ligota - dr. pow. Nr 1467D
14.
15.
102153D
102154D
16.
102155D
17.
102156D
18.
19.
20.
102157D
102158D
102159D
21.
102160D
22.
102161D
23.
102162D
24.
25.
102164D
Smolna - Zimnica
1,5 km
0,8 km
4,3 km
3,8 km
5,1 km
2,1 km
3,0 km
1,7 km
1,2 km
3,0 km
2,7 km
4,0 km
uwagi
5
granica z
Gminą
Długołęka
granica z
Gminą
Długołeka
granica z
Gminą
Długołęka
26.
27.
102165D
102166D
28.
102167D
29.
30.
102168D
102169D
31.
102170D
32.
102171D
33.
34.
35.
102172D
102173D
102174D
36.
102175D
37.
38.
102176D
102177D
39.
102178D
RAZEM
Smolna - dr. gm. 102166D Ligota Wielka
dr. pow. Nr 1467D Ligota Wielkadr. gminna Nr 102167D Świerzna
dr. pow. Nr 1467D Ligota WielkaŚwierzna dr. woj. Nr 451
Ligota Wielka - dr. gminna Nr 102167D
dr. pow. Nr 1467D Smolna dr. pow. Nr 1466D Ligota Wielka
dr. gminna Nr 102171D Zimnicadr. gminna Nr 102163D Nowa Ligota
dr. pow. Nr 1466D Ligota Wielka - Zimnica
dr. pow. Nr 1466D Ligota Mała
Krzeczyn - Ligota Mała - Nowa Ligota
dr. pow. Nr 1920D Krzeczyn - Leśny Młyn
dr. pow. Nr 1466D Ligota Maładr. gminna Nr 1 02173D Leśny Młyn
dr. gminna Nr 102174D Ligota Maładr. gminna Nr l 02173D Krzeczyn
Krzeczyn - dr. pow. Nr 1920D Piszkawa
dr. pow. Nr 1920D Bystre dr. pow. Nr 1467D Ligota Wielka
dr. pow. Nr 1473D Boguszyce dr. pow. Nr 1470D Boguszyce
1,7 km
3,5 km
5,3 km
1,5 km
1,2 km
2,2 km
4,0 km
5,5 km
5,3 km
2,3 km
1,1 km
1,7 km
2,1 km
1,2 km
111,8 km
Załącznik nr 3.1
Wykaz boisk sportowych na terenie Gminy Oleśnica
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Miejscowość
Bogusławice
Boguszyce
Brzezinka
Bystre
Dąbrowa
Gręboszyce
Jenkowice
Krzeczyn
Ligota Mała
Ligota Polska
Ligota Wielka
Nieciszów
Nowoszyce
Ostrowina
Smardzów
Smolna
Sokołowice
Swierzna
Wszechświęte
Zarzysko
Zimnica
Nr działki
112
38/2
25/4
203
48
68
80/5
115
128
300/6
64
306
44/10
86
83/4
217
431
51/3
21/8
218/10
45
Suma
Powierzchnia
0,9400 ha + szatnia
1,4700 ha + szatnia
1,4099 ha + szatnia
1,2000 ha + szatnia
1,4000 ha + szatnia
0,9000 ha + szatnia
0,5092 ha
1,2100 ha + szatnia
0,9600 ha + szatnia
3,2612 ha + szatnia
1,0000 ha
1,1200 ha
1,3696 ha + szatnia
0,2400 ha + szatnia
1,0800 ha
1,0700 ha + szatnia
1,0400 ha + szatnia
0,7600 ha + szatnia
2,2500 ha + szatnia
0,9983 ha
1,7300 ha
25,9182 ha
Załącznik nr 3.2
Zestawienie lokalizacji placów zabaw na terenie Gminy Oleśnica
wg stanu na dzień 25 maja 2009 rok
GMINA
LOKALIZACJA, nr ewidencyjny
działki, arkusz mapy, obręb
geodezyjny
1
2
Oleśnica
Brzezinka, dz. nr 25/4, AM 2
jak wyżej
jak wyżej
Bystre, dz. nr 185/3, AM 1
Bystre, dz. nr 417/14, AM 2
Boguszyce, dz. nr 602, AM 3
jak wyżej
jak wyżej
Boguszyce, dz. nr 519, AM3
Właściciel
nieruchomości
Zarządca placu zabaw
, dane
teleadresowe
3
4
Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24 56Gmina Oleśnica
400 Oleśnica Tel. 31402-01
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
jak wyżej
Boguszyce Tel.
314-98-83
Gmina Oleśnica
jak wyżej
jak wyżej
Jenkowice, dz. nr 130/2, AM 1
Nieciszów, dz. nr 230, AM 1
Nieciszów, dz. nr 145/16, AM 1
Sokołowice, dz. nr 286/4, AM 3
Sokołowice, dz. nr 413, AM 4
Nowoszyce, dz. nr 107/3, AM 1
Dąbrowa, dz. nr 53/3, AM 1
Cieśle, dz. nr 79/5 i nr 75/12
AM2
Smardzów, dz. nr 83/4, AM 1
Boguszyce, dz. nr 682/1, AM 1
Bogusławice, dz. nr 111/5,
AM1
Wszechświęte, dz. nr 21/6,
AM1
Wszechświęte, dz. 21/8
Poniatowice, dz. nr 320, AM 4
jak wyżej
Nowa Ligota, dz. nr 107/8,
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
AMl
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Zimnica, dz. nr 75/1, AM 1
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Wyszogród, dz. nr 78, AM 1
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Gręboszyce, dz. nr 61/5, AM 1
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Ligota Wielka, dz. nr 107/4,
AMl
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Ligota Polska, dz. nr 216/5,
AM2
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Ligota Polska, dz. nr 489, AM 3
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Krzeczyn, dz. nr 131/8, AM 1
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Kolonia Poniatowice,
dz. nr 117/13, AM 2
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Ligota Mała, dz. nr 307, AM 2
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Smolna, dz. nr 217, AM 2
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Ostrowina, dz. nr 85, AM 2
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Osada Leśna, dz. nr 26/2, AM 2
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Piszkawa, dz. nr 23/1, AM 1
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Świerzna, dz. nr 67, AM 1
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Poniatowice - Jonas, dz. nr
59/7
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Załącznik nr 1 do polisy OC Nr......................................................................
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENI A OC -DROGI I ULICE GMINY
Przedmiot ubezpieczenia:
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikający z przepisów prawa ( Ustawa o drogach publicznych i Kodeks
Cywilny)zobowiązanie Ubezpieczającego oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do naprawienia
szkody wyrządzonej osobie trzeciej w czasie trwania ubezpieczenia , jeżeli jej powstanie pozostaje w związku
z posiadanym mieniem i / lub sprawowaniem funkcji zarządu terenami , drogami i ulicami ujętymi w
dołączonym do polisy j.w wykazie ( dróg , placów , mienia ) lub zostało spowodowane przez osoby za
działania których Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.
2. Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane następującymi zdarzeniami :
a.
złym stanem technicznym jezdni , pobocza i chodników wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci
ubytków , wyrw , kolein , zapadnięć lub spowodowanych rozmyciem ,
b.
zimowym utrzymaniem jezdni , chodników - śliskość nawierzchni ; letnim utrzymaniem czystości jezdni i
chodników ,
c.
przez zieleń rosnącą w pasie drogowym ,
d.
leżące na drodze , porzucone , zgubione lub naniesione przedmioty ,
e.
śliskość wynikła z rozlania płynów i smarów przez poruszające się pojazdy;
f.
stanem technicznym mostów i wiaduktów ( szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią
konstrukcji ) , pomimo przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
g.
oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych
h.
i.
awarią sygnalizacji świetlnej oraz innymi elementami bezpieczeństwa ruchu, w które wyposażony jest pas
drogowy,
j.
urządzeniami w nawierzchni drogi w szczególności brakiem pokrywy studzienki kanalizacyjnej lub wypustu
ulicznego , spowodowanego kradzieżą lub aktem wandalizmu
k.
powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi , jeżeli ich przyczyną jest nienależyte wykonanie zleconych i
odebranych przez Zarządcę drogi usług lub robót ( konserwacja , modernizacja , remont pasa drogowegp )
l.
zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego , w tym
również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu
nawalnego ,
m. robotami konserwacyjnymi , interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi , w
tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni .
n.
pojedyńczymi wyrwami w poboczu
o.
nienormatywną skrajnią poziomą jezdni spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami
mostowymi lub zabudową
p.
nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem
3.Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono Klauzule wymienione w umowie .
3.1 Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono rozszerzenia zakresu
ubezpieczeniowego wymienione w umowie. Rodzaj oraz treść rozszerzeń określa załącznik nr 1 Karta Ryzyka
3.2 Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono Klauzule Brokerskie wymienione
w umowie .Treść Klauzul Brokerskich zgodna z załącznikiem nr 3 Karta Ryzyka
3.3 SIWZ stanowi Cedułę do Umowy Ubezpieczenia .
4.Wyłączenia odpowiedzialności:
4.1 Wyłączenia ogólne - Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wymienione w paragrafie ........
-wyłączenia odpowiedzialności w OWU OC , dołączonych do niniejszej Umowy Ubezpieczenia z
zastrzeżeniem postanowień pkt.1 i pkt 2 niniejszego załącznika w granicach ustawowej odpowiedzialności
Ubezpieczającego .
4.2 Wyłączenia szczególne – Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikające z zarządzania i
administrowania drogami , ulicami :
a .Powstałe na odcinkach pasa drogowego przekazanego protokolarnie przez Ubezpieczającego wykonawcom
remontów , modernizacji lub innych zabiegów konserwacyjnych .
b . Wyrządzone przez osoby za działania których ponosi odpowiedzialność będące pod wpływem alkoholu ,
narkotyków lub podobnie działających środków , jeżeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane
bezpośrednio do takich osób
c. Wynikające z naruszenia przez poszkodowanych przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym .
d. Spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
.....................................................
.....................................
(podpis i pieczęć ubezpieczającego)
( miejscowość , data )
...................................................
(podpis i pieczęć wystawiającego)
Załącznik nr 2 do polisy OC nr...
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OC GMINY- Z TYTUŁU POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCI
Przedmiot ubezpieczenia:
1.Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikające z przepisów prawa (Ustawa o drogach publicznych, Ustawa o gospodarce
nieruchomościami, Kodeks Cywilny, Ustawa o utrzymaniu porządku w Gminach) zobowiązanie Ubezpieczającego oraz
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w czasie trwania
ubezpieczenia, jeżeli jej powstanie pozostaje w związku z posiadanym mieniem , lub też zostało spowodowane przez
osoby za działania których, Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.
2.Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna, deliktowa i kontraktowa, z tytułu prowadzonej działalności
,posiadania nieruchomości (w tym terenów zieleni, cmentarzy, placów zabaw), oraz urządzeń z nimi związanych w tym
,sieci, instalacji, obiektów inżynierskich:
2.1.za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich, w tym najemców i użytkowników lokali mieszkalnych oraz
użytkowych, pozostające w związku z prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem własnym
stanowiącym własność gminy lub współwłasność gminy.
Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane w szczególności następującymi zdarzeniami - przyczynami ich
powstania:
a. utrzymaniem i/lub eksploatacją urządzeń i sieci zarządzanych przez Ubezpieczającego,
b. przez zieleń rosnącą na terenach zarządzanych przez Ubezpieczającego (spadające lub leżące drzewa lub
konary drzew)
c. stanem technicznym budynków, budowli, urządzeń znajdujących się na terenach zarządzanych przez Ubezpieczającego
(w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji), pomimo
przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d. powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeżeli ich przyczyną jest nienależyte wykonanie zleconych i odebranych
przez Ubezpieczającego usług lub robót (konserwacja, modernizacja, remont, ,sieci, administrowanego mienia)
e. robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi w związku z
eksploatacją budynków, sieci i innych urządzeń będących w zarządzie Ubezpieczającego,
f. urządzeniami małej architektury i lub wyposażeniem placów zabaw dla dzieci
3 Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono Klauzule wymienione w Umowie
Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono rozszerzenia zakresu pokrycia
ubezpieczeniowego wymienione w Umowie. Rodzaj oraz treść rozszerzeń określa załącznik nr 1 Karta Ryzyka
Do postanowień Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dołączono Klauzule Brokerskie wymienione w Umowie
Ubezpieczenia. Treść Klauzul Brokerskich zgodna z załącznikiem nr 3 Karta Ryzyka
4.Wyłączenia odpowiedzialności:
4.1 Wyłączenia ogólne - Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wymienione w paragrafie.........
-wyłączenia odpowiedzialności w OWU OC, dołączonych do niniejszej Umowy Ubezpieczenia z zastrzeżeniem
postanowień pkt 1, pkt 2 niniejszego załącznika w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczającego
4.2 Wyłączenia szczególne - Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
a. powstałe w miejscach przekazanych protokolarnie przez Ubezpieczającego wykonawcom remontów, modernizacji lub
innych zabiegów konserwacyjno - eksploatacyjnych, chyba że strony postanowiły inaczej.;
b. wyrządzone przez osoby za działania których ponosi odpowiedzialność będące pod wpływem alkoholu, narkotyków
lub podobnie działających środków, jeżeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane bezpośrednio do tej osoby
c. wynikające z naruszenia przez poszkodowanych obowiązujących przepisów.
d. spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność .
...........................................................
podpis i pieczęć ubezpieczającego
………………………….dn. 2009 r.
…………………………………………….
podpis i pieczęć wystawiającego
Załącznik nr 3 do polisy OC nr.....
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GMINY
Przedmiot ubezpieczenia:
1.Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikające z przepisów prawa ( Kodeks Cywilny) zobowiązanie
Ubezpieczającego oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do naprawienia szkody wyrządzonej
osobie trzeciej w czasie trwania ubezpieczenia, jeżeli jej powstanie pozostaje w związku z prowadzeniem
ustawowej działalności publicznej lub też zostało spowodowane przez osoby za działania których, Ubezpieczający
ponosi odpowiedzialność.
2.Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna, deliktowa i kontraktowa, z tytułu prowadzonej
ustawowej działalności publicznej oraz sprawowania funkcji nadzoru nad jednostkami Gminy.
Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane w szczególności następującymi zdarzeniami· przyczynami ich
powstania:
a. W związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej, i rekreacyjnej w placówkach
oświatowych, przy czym uczniowie i wychowankowie w rozumieniu niniejszej umowy traktowani są jako osoby
trzecie.
b. W związku z prowadzeniem stołówek lub punktów wydawania posiłków, dożywiania, w tym szkody
spowodowane zarażeniem salmonellą lub innymi przyczynami chorobowymi przenoszonymi drogą pokarmową.
c. W związku z prowadzeniem Domów Pomocy Społecznej lub świadczeniem opieki społecznej , w tym szkody
wyrządzone w związku z świadczeniami opieki na rzecz podopiecznych przez Domy Opieki Społecznej.
d. W związku z prowadzeniem świetlic oraz prowadzoną działalnością kulturalno oświatową.
e. W związku z posiadaniem obiektów sportowych i prowadzoną działalnością sportową.
f. W związku z organizowaną przez Gminę ochroną pożarową poprzez działalność, OSP , Drużyn OSP , Drużyn
Młodzieżowych OSP. W związku z posiadanymi obiektami służącymi ochronie pożarowej i/lub szkoleniami
dotyczącymi ochrony p. pożarowej oraz wyposażeniem p. poż. Gminy, jednostek Gminy i OSP
3 Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono Klauzule wymienione w Umowie
Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono rozszerzenia zakresu pokrycia
ubezpieczeniowego wymienione w Umowie. Rodzaj oraz treść rozszerzeń określa załącznik nr 1
Do postanowień Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dołączono Klauzule Brokerskie wymienione w Umowie
Ubezpieczenia. Treść Klauzul Brokerskich zgodna z załącznikiem nr 3 Wyłączenia odpowiedzialności.
4. Wyłączenia
4.1 Wyłączenia ogólne - Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wymienione w paragrafie ........•
wyłączenia odpowiedzialności w OWU OC, dołączonych do niniejszej Umowy Ubezpieczenia z zastrzeżeniem
postanowień pkt 1, pkt 2 niniejszego załącznika w granicach ustawowej odpowiedzialności
Ubezpieczającego.
4.2 Wyłączenia szczególne - Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
a. powstałe w miejscach przekazanych przez Ubezpieczającego wykonawcom remontów, modernizacji lub innych
zabiegów konserwacyjno - eksploatacyjnych, chyba że strony postanowiły inaczej.;
b. wyrządzone przez osoby za działania których ponosi odpowiedzialność będące pod wpływem alkoholu,
narkotyków lub podobnie działających środków, jeżeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane
bezpośrednio do tej osoby
c. wynikające z naruszenia przez poszkodowanych obowiązujących przepisów.
d. spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność .
........................................................... …………………….dn..............2009podpis i pieczęć ubezpieczającego
……………………………………………………
podpis i pieczęć wystawiającego
Załącznik nr 4 do polisy OC nr .....
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OSÓB WYKONUJĄCYCH SAMORZĄDOWE FUNKCJE
PUBLICZNE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA WÓJTA
Przedmiot ubezpieczenia:
1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego- Jednostki Administracji Samorządowej
rozszerza się:
Gdy Ubezpieczającym jest samorząd gminny
-O szkody powstałe przy realizacji zadań zgodnych z zakresem działania określonym
na podstawie Ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późno zm.).
-ubezpieczenie dotyczy szkód spowodowanych przy realizacji zadań zgodnych z zakresem działania określonych
w/w ustawą przez Wójta
Rozszerzenie dotyczy szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem czynności związanych
ze sprawowaniem funkcji publicznej Wójta
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu gminy, za które
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa przez osoby wykonujące
czynności wynikające ze sprawowanej funkcji publicznej w zakresie posiadanych kompetencji
Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono rozszerzenia zakresu pokrycia
ubezpieczeniowego wymienione w Umowie. Rodzaj oraz treść rozszerzeń określa załącznik nr 1 Karta Ryzyka
Do postanowień Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dołączono Klauzule Brokerskie wymienione w Umowie
Ubezpieczenia. Treść Klauzul Brokerskich zgodna z załącznikiem nr 3 Karta Ryzyka
UBEZPIECZONE OSÓBY WYKONUJĄCE SAMORZĄDOWE FUNKCJE PUBLICZNE GMINY OLEŚNICA
11. WÓJT GMINY OLEŚNICA
SUMA GWARANCYJNA NA JEDNO I WSZYSTKIE ZDARZENIA 50 000 zł
...........................................................
podpis i pieczęć ubezpieczającego
…………………….dn. 2009 r.
…………………………………………….
podpis i pieczęć wystawiającego
ZADANIE B
UBEZPIECZENIE
MIENIA
OD OGNIA
WNIOSEK UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA
Str. 1
Ubezpieczający , Ubezpieczony
Adres
GMINA OLEŚNICA
56-400 OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24
Gmina i jednostki organizacyjne znajdujące się
na terenie Gminy
NIP
911-17-77-943
REGON 000541960
Okres Ubezpieczenia
od
01-08-2009r
do
31-07-2012 r
Suma Ubezpieczenia OGÓŁEM
17 948 606
Limit dla ,,Klauzuli Automatycznej Ochrony Mienia"
pln
20% S.U ogółem
Suma
Przedmiot Ubezpieczenia
Według
ubezpieczenia w artości
Środk i trw ałe
zł
budynki i budow le w g załączników
489 491
WKB
pozostałe składniki w yposażenia w g załączników
105 609
WKB
komputery i sprzęt elektroniczny użytkow any dłużej niż 5 lat w g zał
423 558
WKB
Gotów k a i papiery w artoś ciow e
0
w schow kach ogniotrw ałych
0
m ie nie pracow nicze
0
m ie nie pow ie rzone osób trze cich
0
sumy stałe
WKB
w g zał nr 1 do polisy OGIEŃ
maszyny i urządzenia w g załączników
0
System
ubezpieczenia ubezpieczenia
pelny
16 929 948
środki obrotow e
Zakres
k os zty zabezpie czenia m ienia i ratunk ie m m ienia 10%SU
k os zty uprzątnięcia pozostałoś ci
10% SU
miejsce( miejsca ) ubezpieczenia
suma
17 948 606
Zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,5 -w ykazy ubezpieczonego mienia
WKB-w artość księgow a Brutto
PRZYCZYNY,LICZBA I WARTOŚĆ SZKÓD W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT
liczba szkód
2
w artoś ć uzysk anych ods zkodow ań- w g zał. nr 4
przyczyna szk ody - zgodnie z załącznik ie m nr 4 w ykaz szk ód w os tatnich3 latach
SUM Y UBEZPIECZENIA Z VAT
tak
x
WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Z VAT
tak
x
Wnioskow ane Klauzule Brokerskie
Zgodnie z załącznikiem nr 3 Karta Ryzyka
Franszyzy
Frans zyza Inte gralna
w ykupiona
nie
x
w ysokość
Frans zyza Reduk cyjna
w ykupiona
tak
x
w ysokość
400
0
Załączniki do w niosku
tak
załącznik nr 1 do polis y Ogie ń - Szczególne Warunki Ube zpiecze nia m ie nia
tak
załączniki nr 1,2,3,5- Wykazy ubezpie czane go m ie nia
tak
załącznik nr 3 Karta Ryzyka Wykaz Klauzul Broke rs kich
tak
załącznik nr 6 -Zabezpie czenia
tak
załącznik 4 - Wykaz szk ód w os tatnich 3 latach
tak
Ubezpieczający
pieczątka imienna i podpis
nie
Data
pieczątka firmow a
Załącznik nr 4
ODSZKODOWANIA
1. Liczba szkód w okresie ubezpieczenia od 10-07-2006 do 30-06-2009 – 3,
w tym: 2006 r. - 1
2007 r. - 1
2009 r. - 1
2. Wartość uzyskanych odszkodowań – 3 161 zł
3. Przyczyny szkody :
- warunki atmosferyczne /gwałtowna ulewa/ /Gimnazjum/;
- wandalizm /szatnia dla sportowców w Nieciszowie/;
- zalanie z instalacji wodociągowej /SP w Ligocie Polskiej/ - roszczenie w trakcie
załatwiania.
Oleśnica 30.06.2009 r.
Załącznik nr 5.1
WYKAZ BUDYNKÓW GMINY OLEŚNICA
WARTOŚĆ
LP
NAZWA BUDYNKU
(lok. Użytk)
Nr
Rok
LOKALIZACJA / A DRES
POCZĄTKOWA
pow .
pow .
pow .
działki
bud./
BUDYNKU / BUDOWLI
KSIĘGOWA
użytkow a
terenu
lokalu
naby- KOD / MIEJSCOWOŚĆ /
BRUTTO/
budynku
działki
użytk.
cia
zł
M2
ha
M2
ULICA / NR
Budynki
1
Budynek Urzędu Gminy
ul. 11 Listopada 24
107 411
56-400 Oleśnica
2
3
SP w e Wszechśw iętem
21/6
SP w Ligocie Małej
151
SP Gminy Oleśnica
SP w Ligocie Polskiej
8/3
80
SP w Smolnej
124/6
SP w Sokołow icach
Gimnazjum Gminy
413
8/3
Oleśnica
9
Św ietlica
1939 Ligota Polska 3
2001 Smolna 70
2004 56-400 Oleśnica
+ Hala Sportow a
8
2,25
506 958
0,69
2 557 816
ul. Wileńska 32 a
2004 56-400 Oleśnica
+ Hala Sportow a
7
2501
1420
56-400 Oleśnica
+ Hala Sportow a
6
1997 Ligota Mała 15
2000 56-400 Oleśnica
w Oleśnicy
5
760 639
56-400 Oleśnica
+ Hala Sportow a + łącznik
4
1993 Wszechśw ięte 16 b
1939 Sokołow ice 24
242 560
1,11
2 336 461
343 090
0,95
1 023 325
40 612
1998 56-400 Oleśnica
1 853 332
2004 ul. Wileńska 32
1 051 372
0,62
4053
0,63
56-400 Oleśnica
138/3
Bogusław ice 22
190 231
0,04
216 141
0,26
2 842
0,05
56-400 Oleśnica
10
Św ietlica
682/1
Boguszyce 63
56-400 Oleśnica
11
Św ietlica
25/2
+ Siłow nia
12
Św ietlica
232/2
Brzezinka 19 a
56-400 Oleśnica
140 495
Bystre 14
279289
0,07
35 000
0,1
4 625
0,09
56-400 Oleśnica
13
Św ietlica
79/5
Cieśle 3 b
56-400 Oleśnica
14
15
Św ietlica
Św ietlica
76/3
Dąbrow a 47 c
76/4
56-400 Oleśnica
61/6
Gręboszyce 13 c
0,09
77 945
0,18
31 593
0,12
51 849
0,42
108 317
0,5
219 104
0,08
53 473
0,1
56-400 Oleśnica
16
Św ietlica
136/4
Krzeczyn 40
56-400 Oleśnica
17
Św ietlica
307
Ligota Mała 97
56-400 Oleśnica
18
Św ietlica
297/21
Ligota Polska 3 a
56-400 Oleśnica
19
Św ietlica
107/1
Ligota Wielka 24
56-400 Oleśnica
20
Św ietlica
236/10
Nieciszów 5 a
21 Św ietlica
107/3
Now oszyce 18
509 246
0,4
7 101
0,01
70 895
1,08
17 561
0,13
1 031 322
0,62
151 867
0,13
9 609
1,45
49 124
0,2
188 886
0,66
56-400 Oleśnica
22 Św ietlica
56
Piszkaw a 7 a
56-400 Oleśnica
23 Św ietlica
83/4
Smardzów 43 b
56-400 Oleśnica
24 Św ietlica
224/1
Smolna 46 a
56-400 Oleśnica
25 Św ietlica – aula
413
Sokołow ice 27
56-400 Oleśnica
26 Św ietlica
67
Św ierzna 8
56-400 Oleśnica
27 Św ietlica
70/1
28 Gminny Ośrodek
679
Wyszogród 1
56-400 Oleśnica
Kultury
29 Biblioteka GOK
Boguszyce 118 a
56-400 Oleśnica
404/47
Boguszyce 102 a
56-400 Oleśnica
30 Remiza strażacka
8/4
Wszechśw ięte
3 117
55
0,02
232 238
70
1,11
956
28
0,24
14 205
70
0,42
3 531
60
0,13
3 981
60
0,12
56-400 Oleśnica
31 Remiza strażacka
80
2004 Ligota Polska
56-400 Oleśnica
32 Remiza strażacka
86
Ostrow ina
56-400 Oleśnica
33 Remiza strażacka
307
Ligota Mała
56-400 Oleśnica
34 Remiza strażacka
224/1
Smolna
56-400 Oleśnica
35 Remiza strażacka
404/7
Sokołow ice
56-400 Oleśnica
36 Lokal użytkow y
Boguszyce 117 a / 1
7 084
56-400 Oleśnica
37 Lokal użytkow y
Boguszyce 117 a / 2
3 128
56-400 Oleśnica
38 Paw ilon – szatnia
Ośrodek „Relaks”
39 Paw ilon – bar
Boguszyce
78 985
56-400 Oleśnica
Boguszyce
Ośrodek „Relaks”
56-400 Oleśnica
40 Budynek mieszkalny
Poniatow ice 64
64 583
20 493
56-400 Oleśnica
41 Budynek mieszkalny
Poniatow ice 53
7 863
56-400 Oleśnica
42 Budynek mieszkalny
barak
43 Budynek gospodarczy
Boguszyce 119
25 735
56-400 Oleśnica
Krzeczyn
5 111
56-400 Oleśnica
44 Budynek gospodarczy
Boguszyce
5 744
56-400 Oleśnica
45 Budynek gospodarczy
Ligota Wielka
7 781
56-400 Oleśnica
46 Budynek – barak
Now oszyce 11
30 398
56-400 Oleśnica
47 Pomieszczenie
gospodarcze
48 Budynek gospodarczy
Now oszyce
15 000
56-400 Oleśnica
SP w e Wszechśw iętem
11 176
56-400 Oleśnica
49 Budynek gospodarczy
SP w Ligocie Polskiej
56-400 Oleśnica
6 048
50 Szatnia sportow a
Bogusław ice
27 000
51 Szatnia sportow a
Boguszyce
25 000
52 Szatnia sportow a
Brzezinka
20 000
53 Szatnia sportow a
Bystre
17 924
54 Szatnia sportow a
Dąbrow a
20 000
55 Szatnia sportow a
Gręboszyce
20 000
56 Szatnia sportow a
Krzeczyn
17 900
57 Szatnia sportow a
Ligota Mała
18 140
58 Szatnia sportow a
Ligota Polska
17 900
59 Szatnia sportow a
Nieciszów
18 140
60 Szatnia sportow a
Now oszyce
37 726
61 Szatnia sportow a
Ostrow ina
27 000
62 Szatnia sportow a
Smolna
22 582
63 Szatnia sportow a
Sokołow ice
64 Szatnia sportow a
Św ierzna
25 000
65 Szatnia sportow a
Wszechśw ięte
27 000
66 Szatnia sportow a
Zarzysko
30 000
67 Szatnia sportow a
Zimnica
29 500
Razem w artość k się gow a brutto
3 149
15221209
8317
15,07
0
Załącznik nr 5.2
WYKAZ BUDOWLI GMINY OLEŚNICA – UZBROJENIE TERENU
WARTOŚĆ
LP
1
NAZWA BUDOWLI
Stacja uzdatniania w ody
LOKALIZACJA / ADRES
POCZĄTKOWA
BUDYNKU / BUDOWLI
KSIĘGOWA
KOD / MIEJSCOWOŚĆ /
BRUTTO/
ULICA / NR
zł
Zarzysko
668 636
56-400 Oleśnica
2
Stacja uzdatniania w ody
3
Stacja uzdatniania w ody
Smolna
402 631
56-400 Oleśnica
Ligota Mała
5 697
56-400 Oleśnica
4
Stacja uzdatniania w ody
5
Stacja uzdatniania w ody
Ligota Wielka
2 420
56-400 Oleśnica
Krzeczyn
85 334
56-400 Oleśnica
6
Stacja uzdatniania w ody
Św ierzna
3 488
56-400 Oleśnica
7
Oczyszczalnia Ścieków
8
Szambo szkolne
SP Sokołow ice
29 917
56-400 Oleśnica
SP w e Wszechśw iętem
32 289
56-400 Oleśnica
9
Oczyszczalnia Ścieków
SP w e Wszechśw iętem
37 973
56-400 Oleśnica
10 Oczyszczalnia Ścieków
SP w Ligocie Małej
56-400 Oleśnica
28 271
Załącznik nr 5.3
WYKAZ BUDOWLI GMINY OLEŚNICA
LP
NAZWA BUDOWLI
WARTOŚĆ
NR
LOKALIZACJA / ADRES
POCZĄTKOWA
DZIAŁKI
BUDYNKU / BUDOWLI
KSIĘGOWA
KOD / MIEJSCOWOŚĆ /
BRUTTO/
ULICA / NR
zł
19
Boisko
Bogusław ice
112
20
Boisko
Boguszyce
38/2
21
Boisko
Brzezinka
25/4
22
Boisko
Bystre
203
23
Boisko
Dąbrow a
24
Boisko
Gręboszyce
25
Boisko
Jenkow ice
80/5
26
Boisko
Krzeczyn
115
27
Boisko
Ligota Mała
28
Boisko
Ligota Polska
29
Boisko
Ligota Wielka
30
Boisko
Nieciszów
31
Boisko
Now oszyce
32
Boisko
Ostrow ina
86
33
Boisko
Smardzów
83/4
34
Boisko
Smolna
217
35
Boisko
Sokołow ice
431
36
Boisko
Św ierzna
51/3
37
Boisko
Wszechśw ięte
38
Boisko
Zarzysko
39
Boisko
Zimnica
40
Drogi i chodniki w ew nętrzne
SP Sokołow ice
170 000
41
ogrodzenie
SP Sokołow ice
77 000
42
plac szkolny
SP w e Wszechśw iętem
47 993
43
ogrodzenie
SP w Ligocie Małej
26 706
44
plac szkolny
SP w Ligocie Małej
27 816
45
plac szkolny
SP w Ligocie Polskiej
23 000
46
Boisko szkolne
SP w Ligocie Polskiej
6 415
47
ogrodzenie
SP w Ligocie Polskiej
26 153
48
Brama w jazdow a
SP Gminy Oleśnica
48
68
128
300/6
64
306
44/10
21/ 8
218/10
45
7 000
412 083
ZAŁĄCZNIK 5.4 oddzielny plik (dot. wersji elektronicznej )
Załącznik nr 6
ZABEZPIECZENIA
GMINA OLEŚNICA
strona 1/3
miejscow ość OLEŚNICA
WYKAZ BUDYNKÓW
LP
NAZWA BUDYNKU
ROK
BUDOWY
Rodzaj aktualnego
zabezpieczenia
POŻAROWEGO
Rodzaj aktualnego
zabezpieczenia
kradzieżow ego
gaśnice
proszkow e
hydranty
system alarmow y
1 Szkoła Podstaw ow a Gminy Oleśnica w Oleśnicy
tak
tak
tak
2 Szkoła Podstaw ow a w Ligocie Małej
tak
tak
tak
3 Szkoła Podstaw ow a w Ligocie Polskiej
tak
tak
tak
4 Szkoła Podstaw ow a w Smolnej
tak
tak
tak
5 Szkoła Podstaw ow a w Sokołow icach
tak
tak
tak
6 Szkoła Podstaw ow a w e Wszechśw iętem
tak
tak
tak
7 Gimnazjum Gminy Oleśnica
tak
tak
tak
8 Urząd Gminy Oleśnica
tak
nie
tak
9 Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica
tak
nie
tak
tak
nie
tak
10 Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury
strona 2/3
WYKAZ BUDYNKÓW
LP
NAZWA BUDYNKU
ROK
BUDOWY
Rodzaj aktualnego
zabezpieczenia
POŻAROWEGO
gaśnice
proszkow e
hydranty
z przeniesienia
11 Św ietlica w iejska w Wyszogrodzie
tak
nie
12 Św ietlica w iejska w Św ierznej
tak
nie
13 Św ietlica - aula w Sokołow icach
tak
tak
14 Św ietlica w iejska w Smolnej
tak
nie
15 Św ietlica w iejska w Smardzow ie
tak
nie
16 Św ietlica w iejska w Piszkaw ie
tak
nie
17 Św ietlica w iejska w Now oszycach
tak
nie
18 Św ietlica w iejska w Nieciszow ie
tak
nie
19 Św ietlica w iejska w Ligocie Wielkiej
tak
tak
Rodzaj aktualnego
zabezpieczenia
kradzieżow ego
system alarmow y
strona 3/3
WYKAZ BUDYNKÓW
LP
NAZWA BUDYNKU
ROK
BUDOWY
Rodzaj aktualnego
zabezpieczenia
POŻAROWEGO
gaśnice
proszkow e
hydranty
z przeniesienia
21 Św ietlica w iejska w Ligocie Małej
tak
nie
22 Św ietlica w iejska w Krzeczynie
tak
nie
23 Św ietlica w iejska w Gręboszycach
tak
nie
24 Św ietlica w iejska w Dąbrow ie
tak
nie
25 Św ietlica w iejska w Cieślach
tak
nie
26 Św ietlica w iejska w Bystrem
tak
tak
27 Św ietlica w iejska w Brzezince
tak
tak
28 Św ietlica w iejska w Boguszycach
tak
nie
29 Św ietlica w iejska w Bogusław icach
tak
nie
30 Remiza strażacka w e Wszechśw iętem
tak
nie
31 Remiza strażacka w Ligocie Polskiej
tak
nie
32 Remiza strażacka w Ostrow inie
tak
nie
33 Remiza strażacka Ligocie Małej
tak
nie
34 Remiza strażacka w Smolnej
tak
nie
35 Remiza strażacka w Sokołow icach
tak
nie
Rodzaj aktualnego
zabezpieczenia
kradzieżow ego
system alarmow y
Załącznik nr 1 do polisy OGIEŃ nr.............................................
SZCZEGÓLE WARUNKI UBEZPIECZENIA - MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
1.Przedmiot ubezpieczenia :
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie GMINY
2. Zakres ubezpieczenia :
-
Zakres ubezpieczenia obligatoryjny
Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane przez :
a. Pożar , bezpośrednie uderzenie pioruna , wybuch , upadek statku powietrznego
b. deszcz nawalny , powódź , lawinę , śnieg , grad , trzęsienie ziemi , zapadanie się ziemi , osuwanie
się ziemi , huragan ,
c. Szkody wodociągowe w tym :
zalanie przez wydostanie się cieczy , pary lub mediów z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych , c.o .
innych instalacji np. technologicznych ,
awarie instalacji ,
cofnięcie się wody lub ścieków ,
nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów ,
koszty naprawy uszkodzeń , pęknięć lub zamarznięcia przewodów ,
samoczynne otworzenie tryskaczy, o ile nie jest następstwem pożaru,
d. Spadające drzewa lub konary drzew spowodowane wiatrem ,
e. Uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie , uszkodzenie minia przez pojazd ,
f. Huk ponaddźwiękowy ,
g. Dym
h. Sadzę
i. Spływ wody po zboczach
j. Skażenie , zanieczyszczenie, o ile jest następstwem zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
k. Szkody spowodowane akcją ratowniczą
3. Do postanowień SWU dołączono Klauzule Brokerskie wymienione w Umowie Ubezpieczenia . Treść
Klauzul Brokerskich zgodna z załącznikiem nr 3 Karta Ryzyka
..........................................
(podpis i
pieczęć ubezpieczającego)
.........................................
( miejscowość , data )
......................................
(podpis i pieczęć wystawiającego)
ZADANIE B
UBEZPIECZENIE MIENIA OD
KRADZIEŻY
1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU:
Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty:
- kradzież z włamaniem – rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły lub
narzędzi istniejących zabezpieczeń, lub zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył się przed jego
zamknięciem pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia,
- rabunek – zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec ubezpieczającego, osób
działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby
posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi,
- dewastację – rozumianą jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby
trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku. Dotyczy również uszkodzenia elementów
budynków lub lokali, w których to mienie się znajduje.
2.
UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA
Przedmiot ubezpieczenia: stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów znajdujących się
wewnątrz i na zewnątrz budynków wszystkich lokalizacji wymienionych w specyfikacji. Zakres
ubezpieczenia obejmuje również koszty transportu i w uzasadnionych przypadkach – ustawienia
rusztowań, bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.)
W przypadku szkód polegających na stłuczeniu lub uszkodzeniu szyb i innych przedmiotów Ubezpieczony nie ma
obowiązku każdorazowego zgłaszania zdarzenia organom ścigania. Likwidacja szkód: bez oględzin
Ubezpieczyciela, na podstawie własnej dokumentacji fotograficznej oraz protokołu szkody sporządzonego przez
Ubezpieczonego.
System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia
WNIOSEK UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY
Ubezpieczający , Ubezpieczony
Adres
URZĄD GMINY OLEŚNICA
Ube zpie czana je dnos tk a-Nazw a je dnos tk i
56-400 OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24
Adres
NIP
911-17-77-943
REGON 000541960
str. 1
Okres Ubezpieczenia
od
01-08-2009
do
31-07-2012
Ubezpieczenie
MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
Prze dm iot ube zpie czenia
s ys te m ube zpie cze nia
1.Urządzenia ,maszyny,w yposażenie oprócz komputerów
PR-pierw sze ryzyko
50 000
SS-system stały
2. Sprzęt komputerow y
4. Zniszczenie zabezpieczeń
50 000
SS-system stały
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PR-pierw sze ryzyko
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SS-system stały
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PR-pierw sze ryzyko
5. Mienie osobiste pracow ników ubezpieczającego
na jednego pracow nika
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PR-pierw sze ryzyko
3. Mienie od osób trzecich
/pln x (
)ilość pracow ników
Sum a ube zpie cze nia pln
1 000
SS-system stały
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SZ-sumy zmienne
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PR-pierw sze ryzyko
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
łącznie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. Gotów ka w schow kach na trw ale przymocow anych do podłożaPR-pierw sze ryzyko
10000
7. Rabunek w lokalu
8 Mienie od Dew astacji
50 000
20 000
PR-pierw sze ryzyko
WARTOSCI PIENIĘŻNE W TRANSPORCIE
1. Maksymalny limit na jeden transport
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Przew idyw ana liczba transportów w okresie ubezpiecz.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.Zasięg terytorialny:
obszar Rzeczpospolitej Polskiej
tak
miejscow ość/ miejscow ości
nie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
UBEZPIECZENIE GOTÓWKI W SYSTEMIE ,,NA PIERWSZE RYZYKO"
Sum a ube zpie cze nia pln
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SZYBY I INNE PRZEDMIOTY OD STŁUCZENIA
SS-system stały
1.Oszklenie budynków
Sum a ube zpie cze nia pln
5000
2. Reklamy , szyldy ,gabloty
2000
3. Wykładziny kamienne
1 000
4. Rury neonow e,tablice św ietlne
0
5 Inne przedmioty szklane
0
6. Koszt ustaw ienia rusztow ań
0
7.Tablice reklamow e usytuow ane przy trasach komunikacyjn
0
Ubezpieczający
pieczątka imienna
Data
podpis
pieczątka f irmow a
WNIOSEK UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY
Miejsce (miejsca ) Ubezpieczenia
Adres
Urząd Gminy Oleśnica
oraz jednostki organizacyjne Gminy Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
str. 2
NIP 911-17-77-943
odpow iednio skreslić TAK /NIE
FRANSZYZY:
FRANSZYZY:
INTEGRALNA
REDUKCYJNA
WYKUPIONA
WYKUPIONA
NIE
100 PLN
TAK
KWOTA FRANSZYZY
100 PLN
odpow iednio skreslić TAK /NIE
TAK
NIE
Oś w iadczam ,że re zygnuję z ube zpie cze nia od dew as tacji ( w andalizm u )
nie
Oś w iadczam ,że re zygnuję z ube zpie cze nia k os ztów napraw y znis zczonych
lub us zk odz.,k as ,schow k ów zabe zpiecze ń lok alu m e chanicznych i elek troniczn.
nie
PRZYCZYNY,LICZBA I WARTOŚĆ SZKÓD W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT
liczba szkód
1
w artość uzysk anych ods zk odow ań od zakładów ube zpiecze ń - w g załącznika nr 4
przyczyna s zk ody - w g załącznik a nr 4
SUMY UBEZPIECZENIA Z VAT
tak
WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Z VAT
tak
Wnioskow ane Klauzule Brokerskie
Załączniki do w niosku
Zgodnie z załącznikiem nr 3 Karta Ryzyka
odpow iednio skreślić TAK /NIE
tak
nie
Szcze gólne w arunk i ube zpiecze nia
NIE
Załącznik nr 4 – w yk az s zk ód
NIE
Załącznik nr 6 – w yk az zabe zpie czeń
TAK
załącznik nr 3 Karta Ryzyk a- Wyk az Klauzul Brok ers k ich
TAK
Ubezpieczający
pieczątka imienna i podpis
Data
pieczątka f irmow a
ZADANIE B
UBEZPIECZENIE
SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO
WNIOSEK UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
Ubezpieczający ,
Adres
URZĄD GMINY OLEŚNICA
56-400 OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24
Ube zpie czana Je dnos tk a-Nazw a je dnos tk i:
Str. 1
NIP
911-17-77-943
REGON 000541960
zgodnie z w ykazem
Okres Ubezpieczenia
od
01-08-2009
do
31-07-2012
Zakres Ubezpieczenia
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU OD RYZYK WSZYSTKICH
Ograniczenia ochrony ubezpieczeniow ej
SEKCJA I
odpow ie dnio s k re ślić TAK lub NIE
w yłączenia ryzyka ognia
nie
w yłączenie ryzyka kradzieży z w łamaniem i dew ast.
nie
w ył.kosztu napraw y zabezpieczeń
nie
w yłączenia ryzyka pow odzi i zalania w odą w odociąg.
nie
Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniow ej o
odpow ie dnio s k re slić TAK lub NIE
Zgodnie z załącznikiem nr 2 Karta Ryzyka
obszar Europy
tak
nie
Miejsce i w arunki użytkow ania sprzętu
obszar Św iata
nie
odpow ie dnio s k re slic TAK lub NIE
budynki biurow e i administracyjne
szpitale / służba zdrow ia
szkoły, ośrodki kształcenia i szkolenia
pomieszczenia sprzedaży
tak
nie
tak
nie
stref y zagrożenia :pyłem,w ilgocią, w ibracjami
tereny pod gołym niebem w ramach miejsca ubezpiecz.
nie
nie
pomieszczenia klimatyzow ane
tak
stref y dostępne dla publiczności
tak
pod poziomem terenu suteryny, piw nice
nie
zaklady produkcyjne i magazyny
nie
parter , pow yżej parteru
tak
stref y zagrożenia :pożarem w ybuchem
Wyposażenie pomieszczen w instalacje
nie
instalacja ochrony przepięciow ej
konstrukcja budynku
s kres lić TAK lub NIE
nie
instalacje w od-k an,c.o. :
z cegły
tak
w scianach
tak
betonu zbrojonego
tak
w podłodze
nie
stali
tak
pod stropem lub w stropie
nie
inne
nie
Umow a o obsłudze prof ilaktycznej i napraw ach
sk reslić TAK lub NIE
kompleksow a umow a konserw atorska prow adzona jest przez:
Zasilanie
zasilanie sieciow e
tak
,dostaw cę
tak
urządzenia podtrzymujace
tak
w yspecjalizow any serw is
tak
agregaty pradotw órcze
nie
personel w łasny
nie
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO WG WARTOŚCI
odtw orzeniow ej
tak
s kreś lić TAK lub NIE
ks ię gow e j brutto
nie
SUM A UBEZPIECZENIA SPRZĘTU STACJONARNEGO
908 530
PLN
SUM A UBEZPIECZENIA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO
103 950
PLN
ŁĄCZNA
SUM A UBEZPIECZENIA SPRZĘTU
1 012 480
PLN
UBEZPIECZENIE OPROGROMOWANIA I NOŚNIKÓW DANYCH
SEKCJA II
SUM Y UBEZPIECZENIA
koszt odtw orzenia danych i licencjonow anego oprogramow ania
w ymienne nośniki danych
30 000
PLN
1 000
PLN
częstotliw ość w ykonyw ania zapasow ych kopii danych
miejsce przechow yw ania zapasow ych kopii zbiorów danych
W ubezpieczanych budynkach
sposób przechow yw ania w ymiennych nośników danych
klauzule brokerskie
Wg zał. nr 3 KARTA RYZYKA
tak
lim it odpow ie dzialnoś ci
200000 PLN
200000 PLN
Do sumy ubezp. PLN
str.2
FRANSZYZY:w pis ać dla
sprzętu
oprogramow
Franszyza
integralna
0
0
(kw ota)
w ykupiona
odpow iednio skreślić
Franszyza
redukcyjna
100 zł
100 zł
w ykupiona
tak
nie
PRZYCZYNY,LICZBA I WARTOŚĆ SZKÓD W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT e w e ntualnie dołączyć ze s taw ie nie
liczba szkód
0
w artoś ć uzys k anych ods zk odow ań od zak ładów ube zpie cze ń
0
przyczyna s zk ody
SUM Y UBEZPIECZENIA Z VAT
tak
WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Z VAT
tak
ZABEZPIECZENIA
Zgodnie z załącznik ie m nr 6 - w yk az zabe zpie cze ń
Wnioskow ane Klauzule Brokerskie
Zgodnie z załącznikiem nr 3 Karta Ryzyka
Załączniki do w niosku
odpow iednio skreślić
tak
nie
Szcze gólne Warunk i Ube zpie cze nia
nie
załącznik nr 7 - Wyk az s przę tu e le k troniczne go
tak
załącznik nr 6- w yk az zabe zpie cze ń
tak
załącznik 4- Wyk az s zk ód
nie
załącznik nr 3 Karta Ryzyk a- Wyk az Klauzul Brok e rs k ich
Ubezpieczający
pieczątka imienna i podpis
tak
Data
pieczątka f irmow a
Załącznik nr 7.1
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO STACJONARNEGO DO 5 LAT URZĘDU GMINY W OLEŚNICY
LP
RODZAJ SPRZĘTU
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
2
ZESTAW KOMPUTEROWY
KOMPUTER HP
KOMPUTER HP
SKANER RICON
ZASILACZ
ZESTAW KOMP.HP
KOMPUTER AMD
KOMPUTER AMD
SERWER
ZESTAW KOMP.AMD
ZESTAW KOMP.AMD
ZEST. KOMP. INTEL SWICH
KSERO RICOH
KSERO RICOH
ZEST. KOMP. INTEL CELERON
DRUKARKA HP LASER JET
DRUKARKA HP LASER JET
SKANER MUSTEK
DRUKARKA HP LASER
FAX RICON
ZEST. KOMP. INTEL PENTIUM
MONITOR LCD 17” BELINEA
SKANER TOPSKAN MFN
DRUKARKA HP LASER JET
DRUKARKA HP LASER JET
PANEL LCD 19” HP
ZESTAW KOMPUTEROWY
PANEL LCD 19” IIYAMA
ZEST. KOMP. INTEL CORE
PANEL LCD 17” IIYAMA
DRUKARKA HP LASER JET
PANEL LCD IIYAMA
DRUKARKA HP 1018
ZEST. KOMP. INTEL CORE
PANEL LCD 17” BELINEA
SKANER MUSTEK
PANEL LCD 17” BELINEA
DRUKARKA OKI ML
DRUKARKA HP LASER JET
ZEST. KOMP. INTEL CORE
PANEL LCD 19” IIYAMA
MEGAFON ER66
ZEST. KOMP. INTEL
PANEL LCD LG 22
DRUKARKA HP LASER JET
PANEL LCD 19” IIYAMA
ZEST. KOMP. INTEL CORE
PANEL LCD 19” IIYAMA
TYP
MODEL
3
4
Intel Core
DX 7400
DATA
PROD./
NABYCIA
NR FABR.
LUB
NR EWID.
5
6
2006
2007
2007
2007
2007
D230
2004
2004
2005
HPML350
2005
2005
2006
2008
2005
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
SUMA STRONY
WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
BRUTTO
(POCZĄTK.)
ILOŚĆ
cena za 1 szt.
7
szt
8
1
2
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4 531,00 zł
3 945,01 zł
4 518,00 zł
4 646,00 zł
4 090,00 zł
3 768,58 zł
2 877,00 zł
2 863,00 zł
9 272,00 zł
3 038,01 zł
2 950,00 zł
15 536,00 zł
11 999,92 zł
11 590,00 zł
2 395,00 zł
738,00 zł
2 790,00 zł
2 055,00 zł
600,00 zł
1 409,10 zł
1 991,00 zł
687,98 zł
732,00 zł
3 499,00 zł
2 064,00 zł
920,00 zł
1 512,38 zł
748,96 zł
1 512,38 zł
748,96 zł
1 578,40 zł
800,00 zł
340,00 zł
1 336,00 zł
491,00 zł
333,00 zł
490,00 zł
1 700,00 zł
746,00 zł
2 178,47 zł
665,00 zł
448,35 zł
1 896,99 zł
630,00 zł
887,00 zł
755,00 zł
1 752,15 zł
553,00 zł
127 608,64 zł
WARTOŚĆ
OGÓŁEM
9
4 531,00 zł
7 890,02 zł
4 518,00 zł
4 646,00 zł
4 090,00 zł
3 768,58 zł
2 877,00 zł
2 863,00 zł
9 272,00 zł
3 038,01 zł
2 950,00 zł
15 536,00 zł
11 999,92 zł
11 590,00 zł
4 790,00 zł
738,00 zł
2 790,00 zł
2 055,00 zł
600,00 zł
1 409,10 zł
1 991,00 zł
687,98 zł
732,00 zł
3 499,00 zł
2 064,00 zł
1 840,00 zł
3 024,76 zł
1 497,92 zł
1 512,38 zł
748,97 zł
1 578,40 zł
800,00 zł
340,00 zł
1 336,00 zł
491,00 zł
666,00 zł
490,00 zł
1 700,00 zł
746,00 zł
2 178,47 zł
665,00 zł
448,35 zł
1 898,99 zł
630,00 zł
887,00 zł
755,00 zł
3 504,30 zł
1 106,00 zł
139 770,15 zł
Załącznik nr 7.2
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO STACJONARNEGO DO 5 LAT – GIMNAZJUM
LP
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
RODZAJ
SPRZĘTU
TYP
2
3
DRUKARKA HP LASER JET
ZESTAW KOMPUTEROWY
DRUKARKA HP LASER JET
ZESTAW KOMPUTEROWY
URZĄDZ.WIELOFUNKCYJNE
RADIOMAGNETOFON
RADIOMAG. PANASONIC
RADIOMAG. THOMSON
RADIOMAG. GRUNDIG
ZESTAW KOMPUTEROWY
SIEĆ SWITCH ALIAN
ZESTAW KOMPUTEROWY
ZESTAW KOMPUTEROWY
ZESTAW KOMPUTEROWY
TELEWIZOR THOMSON
TELEWIZOR DAEWOO DTZ
TELEWIZOR ELEMIS
TELEWIZOR SAMSUNG CW
TELEWIZOR DAEWOO DTZ
DVD WIWA HD
MAGNETOWID LG
MAGNETOWID DN 200
DVD
TELEWIZOR DAEWOO
TELEWIZOR GRUNDIG
TELEWIZOR ELEMIS RUBY
DVD/VCR SHARP
DVD/VCR THOMSON
DVD SHARP DV-SV
DVD GRUNDIG
RADIOMAG. JVC RCEX
DRUKARKA HP OFFICE JET
ZESTAW KOMPUTEROWY
RADIOMAG. PHILIPS AZ
TELEWIZOR 29” DTL
DVD/VCR DAEWOO
DVD/VCR LG
DVD PHILIPS DWP
RADIOMAG. SONY
PRACOWNIA KOMPUTER.
MODEL
4
1010
1010
AMD
25 DC182
29U3K
RBY929
MO64 N
29G2K
238
N-200
BN-200
ET 602
DTH-29
STF-72
929
200S
6300-E D
90-SB
GDP-2400
36 SL
PSC1510
3068/12
2950K
DX9840E
V 1800
3100 V
CFD-S 35
DATA
PROD./
NABYCIA
5
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
NR FABR.
LUB
NR EWID.
6
WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
BRUTTO
(POCZĄTKOWA)
ILOŚĆ
cena za 1 szt.
7
szt
8
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
4
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
849,00 zł
2 685,00 zł
835,00 zł
2 609,00 zł
508,99 zł
320,00 zł
449,00 zł
300,00 zł
349,00 zł
1 785,25 zł
918,04 zł
1 300,00 zł
2 969,27 zł
1 199,00 zł
1 199,00 zł
999,00 zł
1 199,00 zł
1 199,00 zł
299,00 zł
749,00 zł
749,00 zł
250,00 zł
1 165,00 zł
1 035,00 zł
900,00 zł
650,00 zł
759,00 zł
313,00 zł
299,00 zł
330,00 zł
349,99 zł
3 430,00 zł
449,00 zł
1 210,00 zł
450,00 zł
719,69 zł
957,38 zł
499,00 zł
40 776,24 zł
WARTOŚĆ
OGÓŁEM
9
849,00 zł
5 370,00 zł
835,00 zł
2 609,00 zł
508,99 zł
320,00 zł
449,00 zł
300,00 zł
349,00 zł
1 785,25 zł
918,04 zł
13 000,00 zł
2 969,27 zł
18 146,31 zł
2 398,00 zł
1 199,00 zł
999,00 zł
1 199,00 zł
1 199,00 zł
598,00 zł
749,00 zł
749,00 zł
250,00 zł
1 165,00 zł
1 035,00 zł
900,00 zł
650,00 zł
759,00 zł
313,00 zł
299,00 zł
330,00 zł
349,99 zł
6 860,00 zł
449,00 zł
3 630,00 zł
450,00 zł
719,69 zł
957,38 zł
499,00 zł
40 776,24 zł
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
KSERO SHARP
RADIOMAG.PHILIPS
RADIOMAG. GRUNDIG
RADIOMAG. PHILIPS AZ
RADIOMAG. PANASONIC
RADIOMAGNETOFON
TELEWIZOR 32” LCD
TELEWIZOR 26” LCD
TELEWIZOR 26” LCD
TELEWIZOR GRUNDIG
KINO DOMOWE YAMAHA
DVD DAEWOO
DVD PHILIPS
TELEWIZOR 40” LE
SUBWOOFER YAMAHA
MIKROFON
PRACOWNIA KOMPUTER.
PRACOWNIA KOMPUTER.
TABLICA INTERAKTYWNA
RADIO PHILIPS
RADIO GRUNDIG RRCD
DRUKARKA HP LASER JET
MONITOR LG W
KOMPUTER PC PCF
AR-203
AZ 1226
AZ 1316
CD39E
32LC41
26LC41
26LC51
LXW-68
361/661
DV 2000S
DVP3100
40S81 B
SW030
KS-82
WB20078
AZ1846
3720 DEC
P 1006
1934 S
C2D E
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2 299,70 zł
399,00 zł
499,00 zł
449,00 zł
499,00 zł
189,00 zł
2 549,00 zł
2 149,00 zł
2 199,00 zł
1 990,00 zł
2 349,00 zł
249,00 zł
699,00 zł
4 399,00 zł
699,00 zł
600,00 zł
15 043,00 zł
14 847,80 zł
8 670,00 zł
399,00 zł
389,00 zł
430,00 zł
399,00 zł
2 099,00 zł
SUMA STRONY
1
2
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
1
2
2
142 505,35 zł
2 299,70 zł
798,00 zł
499,00 zł
449,00 zł
499,00 zł
756,00 zł
5 098,00 zł
2 149,00 zł
2 199,00 zł
1 990,00 zł
2 349,00 zł
249,00 zł
699,00 zł
4 399,00 zł
699,00 zł
600,00 zł
15 043,00 zł
14 847,80 zł
8 670,00 zł
1 995,00 zł
1 167,00 zł
430,00 zł
798,00 zł
4 198,00 zł
190 771,66 zł
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PRZENOŚNEGO DO 5 LAT – GIMNAZJUM
LP
1
1
2
3
4
5
RODZAJ
SPRZĘTU
2
PROJEKTOR HP
NOTEBOOK ASUS
NOTEBOOK ASUS
NOTEBOOK ASUS
PROJEKTOR OPTIMA
TYP
MODEL
3
4
VP 6321
A3H-5012
P8 400
F5 SL
ES 520
DATA
PROD./
NABYCIA
5
2005
2005
2008
2008
2008
NR FABR.
LUB
NR EWID.
6
ILOŚĆ
WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
BRUTTO
(POCZĄTKOWA)
cena za 1 szt.
7
4 550,00 zł
3 650,00 zł
3 101,00 zł
2 051,00 zł
2 928,00 zł
SUMA STRONY
16 280,00 zł
szt
8
1
1
2
2
1
WARTOŚĆ
OGÓŁEM
9
4 550,00 zł
3 650,00 zł
6 202,00 zł
2 051,00 zł
2 928,00 zł
19 381,00 zł
Załącznik nr 7.3
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO STACJONARNEGO DO 5 LAT SP WE WSZECHŚWIĘTYM
LP
RODZAJ
SPRZĘTU
TYP
MODEL
NR
DATA
PROD./ FABRYCZN
NABYCIA Y LUB
NR
EWIDENCY
JNY
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
2
3
ZESTAW KOMPUTEROWY
ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY
ZESTAW KOMPUTEROWY
ZESTAW KOMPUTEROWY
ZESTAW KOMPUTEROWY
KSERO TOSCHIBA
TELEWIZOR PANASONIC
DVD PHILIPS DVP 5100
DVD LG
RADIOMAGNETOFON JVC
RADIOMAG. SONY
RADIOMAG. GRUNDIG
DRUKARKA HP OFFICE JET
ZASILACZ FIDELTRONIC
TELEWIZOR LG OTC 29”
DVD SAMSUNG
RADIODTWARZACZ Z CD
ZASILACZ ACTIVE POWER
RADIOMAG. GRUNDIG
DVD WIWA HD
RADIOMAG. THOMSON
ELEKTRONICZY„DZWONEK”
DVD COMBO +VHS
ZESTAW KOMPUTEROWY
PAMIĘĆ RAM SERWERA
URZĄDZ.WIELOFUNKCYJNE
TABLICA INTERAKTYWNA
OPROGRAM. TABLICY
ZESTAW GŁOŚNIKÓW
TELEFON VOIP
OPROGRAM.DO ZESTWÓW
OPROGRAM. WSPOMAGA.
OPROGRAM. SIECIOWE
INSTALACJA SIECIOWA
SYSTEM ALARMOWY
4
5
6
2004
2004
2004
2004
2004
1370-U
2005
TX-29PX
2005
2005
VC9800
2005
RC-EX10
2005
CFD-S100
2005
2005
PSC3180
2006
300
2006
FS-4-RLX
2006
V-6700
2007
2007
600 VA
2007
2007
138 B
2007
2007
2006
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
SUMA STRONY
WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
BRUTTO
(POCZĄTKOW
A)
ILOŚĆ
cena za 1 szt.
7
szt
8
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
11
11
1
1
1
3 832,00 zł
3 697,00 zł
2 070,00 zł
2 498,00 zł
1 300,00 zł
1 700,00 zł
1 999,00 zł
379,00 zł
581,50 zł
215,00 zł
399,00 zł
249,00 zł
360,00 zł
220,00 zł
1 299,00 zł
401,38 zł
254,98 zł
487,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
475,80 zł
401,38 zł
3 500,00 zł
189,99 zł
3 500,00 zł
3 500,00 zł
1 999,99 zł
610,00 zł
1 000,00 zł
2 200,00 zł
300,00 zł
6 999,99 zł
8 000,00 zł
5 000,00 zł
60 119,01 zł
WARTOŚĆ
OGÓŁEM
9
3 832,00 zł
3 697,00 zł
6 209,99 zł
2 498,00 zł
1 300,00 zł
1 700,00 zł
1 999,00 zł
379,00 zł
581,50 zł
215,00 zł
399,00 zł
249,00 zł
720,00 zł
220,00 zł
1 299,00 zł
401,38 zł
254,98 zł
487,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
475,80 zł
401,38 zł
38 500,00 zł
189,99 zł
3 500,00 zł
3 500,00 zł
1 999,99 zł
610,00 zł
1 000,00 zł
24 200,00 zł
3 300,00 zł
6 999,99 zł
8 000,00 zł
5 000,00 zł
124 619,00 zł
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PRZENOŚNEGO DO 5 LAT SP WE WSZECHŚWIĘTEM
LP
RODZAJ
SPRZĘTU
TYP
MODEL
DATA
NR
PROD./ FABRYCZN
NABYCIA Y LUB
NR
EWIDENCY
JNY
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
PROJEKTOR TOSCHIBA
TDPSC25
A3HF5041
NOTEBOOK ASUS
RZUTNIK 3M + EKRAN
NOTEBOOK HP530
T2400
KAMERA SAMSUNG
APARAT CYFROWY
DC2101
APARAT CYFR. KODAK
M 753
NOTEBOOK HP 67
PROJEKTOR MULTIMEDIAL.
5
2005
2006
2006
2007
2007
2004
2007
2007
2009
6
SUMA STRONY
WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
BRUTTO
(POCZĄTKOW
A)
ILOŚĆ
cena za 1 szt.
7
szt
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5 398,50 zł
2 740,00 zł
1 451,80 zł
3 650,00 zł
1 000,00 zł
399,00 zł
498,98 zł
3 648,00 zł
3 500,00 zł
22 286,28 zł
WARTOŚĆ
OGÓŁEM
9
5 398,50 zł
2 740,00 zł
1 451,80 zł
3 650,00 zł
1 000,00 zł
399,00 zł
498,98 zł
3 648,00 zł
3 500,00 zł
22 286,28 zł
Załącznik nr 7.4
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO STACJONARNEGO DO 5 LAT SP W LIGOCIE MAŁEJ
LP
RODZAJ
SPRZĘTU
TYP
MODEL
DATA
NR
PROD./ FABRYCZN
NABYCIA Y LUB
NR
EWIDENCY
JNY
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
2
3
4
ZESTAW KOMPUTEROWY
ZESTAW KOMPUTEROWY
ZEST. KOMPUTER. Z MONITOREM 17”
ZEST. KOMPUTER. Z MONITOREM 17”
DVD SAMSUNG V6500
TELEWIZOR SAMSUNG CW29MO24N
EKRAN 3M 180
DVD LG V 180
WIEŻA FA 1006-1 FIRST
DRUKARKA HP 5 LASER
DVD SAMSUNG V6700
TELEWIZOR 29” FS4RNX
TELEWIZOR CW-29Z508T
DVD LG V 280
MONITOR 19” SAMSUNG
DVD PHILIPS DVP 3100
TELEWIZOR CW29Z504N
TABLICA INTERAKTYWNA
MONITOR 17” SAMSUNG 732N
DVD KORR
TELEWIZOR SAMSUNG PLANO
SYSTEM NAGŁOŚNIENIA
PRACOWNIA KOMPUTEROWA
CENTRUM INFORMACJI MULTIM.
ZESTAW KOMPUTEROWY E2200
KOLUMNA PASYWNA
MIKROFON BEZPRZEWODOWY
KOLUMNA AKTYWNA PSS 250
RADIOMAG. GRUNDIG 1420
RADIOMAG. GRUNDIG 2700
DRUKARKA SAMSUNG
DRUKARKA HP LASER
STATYW
ODTWARZACZ CD
KSERO OLIVETTI D-COPIA 16
TABLICA ŚWIETLNA WYNIKÓW
SYSTEM NAGŁOŚNIENIA
MONITORING WIZYJNY
5
6
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2004
2007
2008
2008
SUMA STRONY
WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
BRUTTO
(POCZĄTKOW
A)
ILOŚĆ
cena za 1 szt.
7
szt
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2 695,85 zł
3 610,66 zł
2 016,18 zł
1 975,41 zł
740,00 zł
1 240,00 zł
512,40 zł
799,00 zł
413,58 zł
488,00 zł
520,00 zł
1 300,00 zł
1 300,00 zł
588,00 zł
899,00 zł
699,00 zł
1 199,00 zł
5 154,50 zł
817,40 zł
150,00 zł
960,00 zł
3 983,30 zł
40 776,24 zł
15 942,42 zł
2 659,00 zł
671,00 zł
305,00 zł
2 745,00 zł
341,60 zł
231,80 zł
424,59 zł
279,51 zł
292,81 zł
1 201,70 zł
4 499,36 zł
3 900,00 zł
7 015,00 zł
11 468,00 zł
124 814,31 zł
WARTOŚĆ
OGÓŁEM
9
2 695,85 zł
3 610,66 zł
2 016,18 zł
1 975,41 zł
740,00 zł
1 240,00 zł
512,40 zł
799,00 zł
413,58 zł
488,00 zł
520,00 zł
1 300,00 zł
1 300,00 zł
588,00 zł
899,00 zł
699,00 zł
1 199,00 zł
5 154,50 zł
817,40 zł
150,00 zł
960,00 zł
3 983,30 zł
40 776,24 zł
15 942,42 zł
2 659,00 zł
671,00 zł
305,00 zł
2 745,00 zł
341,60 zł
231,80 zł
424,59 zł
279,51 zł
292,81 zł
2 403,40 zł
4 499,36 zł
3 900,00 zł
7 015,00 zł
11 468,00 zł
126 016,01 zł
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PRZENOŚNEGO DO 5 LAT SP W LIGOCIE MAŁEJ
LP
RODZAJ
SPRZĘTU
TYP
MODEL
DATA
NR
PROD./ FABRYCZN
NABYCIA Y LUB
NR
EWIDENCY
JNY
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
PROJEKTOR 3M
NOTEBOOK HP
NX9020
PROJEKTOR TOSCHIBA
TDPSC25
NOTEBOOK ASUS
MS OFFICE 2003 /NOTEBOOK/
RZUTNIK 3M + EKRAN
RZUTNIK NO30 QUANTUM
NOTEBOOK HP 67
5
2004
2004
2005
2006
2006
2006
2007
2007
6
SUMA STRONY
WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
BRUTTO
(POCZĄTKOW
A)
ILOŚĆ
cena za 1 szt.
7
szt
8
1
1
1
1
2
1
1
1
9 137,80 zł
4 500,58 zł
5 087,40 zł
3 538,00 zł
439,20 zł
1 451,80 zł
1 044,98 zł
3 648,00 zł
28 847,76 z ł
WARTOŚĆ
OGÓŁEM
9
9 137,80 zł
4 500,58 zł
5 087,40 zł
3 538,00 zł
878,40 zł
1 451,80 zł
1 044,98 zł
3 648,00 zł
29 286,96 z ł
Załącznik nr 7.5
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO STACJONARNEGO DO 5 LAT SP W SOKOŁOWICACH
LP
RODZAJ
SPRZĘTU
TYP
MODEL
NR
DATA
PROD./ FABRYCZN
NABYCIA Y LUB
NR
EWIDENCY
JNY
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
4
TELEWIZOR LG29
DVD PANASONIC
S47E-S
DVD PANASONIC
S27E-S
KOMPUTER VOBIS
MONITOR 17 SAMSUNG
TELEWIZOR LG 29
FS2ALX
TELEWIZOR LG 29
FS2ANX
DVD TRAK VX
P3020 VM
TELEWIZOR DAEWOO
DTF2950K
DVD ELEMIS 933
KSERO SHARP
AR 153
ZESTAW GŁOŚNIKOWY
WA-320
KINO DOMOWE YAMAHA
TELEWIZOR PANASONIC
TH-42PV
ZESTAW KOMPUTEROWY 64LE1600
TELEWIZOR LCD LG
32LB75
MONITOR SAMSUNG
DRUKARKA ROTHER
PRACOWNIA KOMPUTEROWA
CENTR. INF.MULTIMEDIALNEJ
5
6
2004
2004
2004
2004
2004
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2007
2007
2008
SUMA STRONY
WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
BRUTTO
(POCZĄTKOW
A)
ILOŚĆ
cena za 1 szt.
7
szt
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 649,00 zł
499,00 zł
399,00 zł
2 399,00 zł
500,00 zł
1 299,00 zł
1 599,00 zł
220,00 zł
1 549,00 zł
299,00 zł
2 377,78 zł
1 190,00 zł
2 699,00 zł
4 599,00 zł
1 718,00 zł
1 749,00 zł
599,00 zł
733,41 zł
30 977,82 zł
14 582,12 zł
71 637,13 zł
WARTOŚĆ
OGÓŁEM
9
3 298,00 zł
499,00 zł
399,00 zł
2 399,00 zł
500,00 zł
1 299,00 zł
1 599,00 zł
220,00 zł
1 549,00 zł
299,00 zł
2 377,78 zł
1 190,00 zł
2 699,00 zł
4 599,00 zł
1 718,00 zł
1 749,00 zł
599,00 zł
733,41 zł
30 977,82 zł
14 582,12 zł
73 286,13 zł
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PRZENOŚNEGO DO 5 LAT SP W SOKOŁOWICACH
LP
RODZAJ
SPRZĘTU
TYP
MODEL
DATA
NR
PROD./ FABRYCZN
NABYCIA Y LUB
NR
EWIDENCY
JNY
1
1
2
2
3
NOTEBOOK
PROJEKTOR BENQ
4
5
6
2007
MP721C
2007
SUMA STRONY
WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
BRUTTO
(POCZĄTKOW
A)
ILOŚĆ
cena za 1 szt.
7
szt
8
1
1
2 491,03 zł
2 376,80 zł
4 867,83 zł
WARTOŚĆ
OGÓŁEM
9
2 491,03 zł
2 376,80 zł
4 867,83 zł
Załącznik nr 7.6
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO STACJONARNEGO DO 5 LAT -SP W LIGOCIE POLSKIEJ
LP
RODZAJ
SPRZĘTU
TYP
MODEL
DATA
NR
PROD. / FABRYCZN
NABYCIA Y LUB
NR
EWIDENCY
JNY
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
URZĄDZ. CYFROWE SHARP
ODTWARZACZ CD-68
RADIOMAGNETOFON
TELEWIZOR PLAZMA
42 PV7P
KINO DOMOWE YAMAHA
459/661
SUBWOOFER YAMAHA
ZESTAW KOMPUTEROWY
MONITOR SAMSUNG 19”
913N
TELEWIZOR LG
F-52 A2X
TELEWIZOR 29”
DTL 295
DVD KORR
9907/DX
DVD LG
ZESTAW KOMPUTEROWY
MONITOR LCD LG 19”
ZESTAW KOMPUTEROWY
ZESTAW KOMPUTEROWY
MONITOR LCD LG 17”
PRACOWNIA KOMPUTERWA
INTERNETOWE CENTRUM
INFORMACJI – BIBLIOTEKA
5
2004
2005
2005
2007
2007
2007
2006
2005
2006
2006
2006
2006
2004
2006
2007
2004
2006
2008
6
WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
BRUTTO
(POCZĄTKOW
A)
ILOŚĆ
cena za 1 szt.
7
41 072,30 zł
szt
8
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
10
9
1
41 072,30 zł
14 582,12 zł
1
14 582,12 zł
4 902,02 zł
249,00 zł
280,00 zł
3 850,00 zł
2 599,00 zł
599,00 zł
3 210,00 zł
1 220,00 zł
1 300,00 zł
1 200,00 zł
200,00 zł
699,00 zł
2 220,00 zł
925,00 zł
1 770,00 zł
799,18 zł
724,99 zł
2008
SUMA STRONY
82 401,61 zł
WARTOŚĆ
OGÓŁEM
9
4 902,02 zł
249,00 zł
280,00 zł
3 850,00 zł
2 599,00 zł
599,00 zł
3 210,00 zł
2 440,00 zł
1 300,00 zł
1 200,00 zł
200,00 zł
699,00 zł
2 220,00 zł
925,00 zł
1 770,00 zł
7 991,80 zł
6 524,91 zł
96 614,15 zł
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PRZENOŚNEGO DO 5 LAT -SP W LIGOCIE POLSKIEJ
LP
RODZAJ
SPRZĘTU
TYP
MODEL
DATA
PROD.
NR
FABRYCZN
Y LUB
NR
EWIDENCY
JNY
1
1
2
3
NOTEBOOK ASUS
4
3H-5012H
5
6
2005
SUMA STRONY
WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
BRUTTO
(POCZĄTKOW
A)
ILOŚĆ
cena za 1 szt.
7
szt
8
1
3 575,00 zł
3 575,00 zł
WARTOŚĆ
OGÓŁEM
9
3 575,00 zł
3 575,00 zł
Załącznik nr 7.7
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO STACJONARNEGO DO 5 LAT- SP W SMOLNEJ
LP
RODZAJ
SPRZĘTU
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TYP
MODEL
2
3
4
ZESTAW KOMPUTEROWY AMD K7
ZESTAW KOMPUTEROWY+OPROG
TELEWIZOR PANASONIC TX29PM1P
MAGNETOWID PHILIPS YR 550
ZESTAW KOMPUTEROWY AMD 2400
ZESTAW KOMPUTEROWY INTEL
ZESTAW MULTIMEDIALNY ASUS
TELEWIZOR DAEWOO DTZ 29 G2K
ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY
PRACOWNIA KOMPUTEROWA
PANEL LCD ASUS 19” VW191T
CENTRUM INFORMACJI MULTIM.
ZESTAW KOMPUTEROWY DALCORE
TELEWIZOR DTK-29U7K-100D
DVD MANTA
TAB. INTERAKTYWNA+PROJEKTOR
DATA
NR FABR.
WARTOŚĆ
PROD./
LUB NR
KSIĘGOWA
NABYCIA EWIDENCY
BRUTTO
JNY
(POCZĄTKOW
A)
5
6
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
SUMA STRONY
cena za 1 szt.
7
900,00 zł
1 970,00 zł
1 880,00 zł
480,00 zł
4 000,00 zł
3 486,79 zł
3 315,00 zł
999,00 zł
2 500,00 zł
40 776,24 zł
785,99 zł
15 942,42 zł
1 330,00 zł
755,18 zł
132,98 zł
15 000,00 zł
ILOŚĆ
szt
8
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
94 253,60 zł
WARTOŚĆ
OGÓŁEM
9
3 600,00 zł
1 970,00 zł
1 880,00 zł
480,00 zł
4 000,00 zł
3 486,79 zł
3 315,00 zł
999,00 zł
2 500,00 zł
40 776,24 zł
1 571,98 zł
15 942,42 zł
1 330,00 zł
755,18 zł
132,98 zł
15 000,00 zł
97 739,59 zł
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PRZENOŚNEGO DO 5 LAT- SP W SMOLNEJ
LP
RODZAJ
SPRZĘTU
TYP
MODEL
DATA
NR
PROD./ FABRYCZN
NABYCIA Y LUB
NR
EWIDENCY
JNY
1
1
2
2
3
NOTEBOOK ACER
NOTEBOOK ASUS
4
5
6
2005
2007
SUMA STRONY
WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
BRUTTO
(POCZĄTKOW
A)
ILOŚĆ
cena za 1 szt.
7
szt
8
1
1
3 754,00 zł
2 550,00 zł
6 304,00 zł
WARTOŚĆ
OGÓŁEM
9
3 754,00 zł
2 550,00 zł
6 304,00 zł
Załącznik nr 7.8
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO STACJONARNEGO DO 5 LAT SP W OLEŚNICY
LP
RODZAJ
SPRZĘTU
TYP
NR
DATA
PROD./ FABRYCZN
NABYCIA Y LUB
MODEL
NR
EWIDENCY
JNY
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
TELEWIZOR GRUNDIG 20
DVD
RADIOMAGNETOFON
ZESTAW KOMPUTEROWY
DRUKARKA HEWLETT
DRUKARKA FW3UKOXMC
KOMPUTER
KOMPUTER
KSERO SHARP
ZESTAW KOMPUTEROWY
ZESTAW KOMPUTEROWY
DRUKARKA HP LASER
ZESTAW KOMPUTEROWY
DRUKARKA LASEROWA
DRUKARKA KOLOROWA
KSERO SHARP
ZESTAW KOMPUTEROWY
4
STF-1002
2200
INS001
AR 203
1010
ARMI 60
AMD
5
2007
2007
2007
2004
2004
2006
2006
2006
2007
2008
2004
2004
2005
2005
2006
2004
6
WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
BRUTTO
(POCZĄTKOW
A)
ILOŚĆ
cena za 1 szt.
7
szt
8
1
1
1
4
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
900,00 zł
299,00 zł
215,00 zł
1 155,00 zł
530,00 zł
824,14 zł
7 029,57 zł
2 299,00 zł
2 000,00 zł
2 685,00 zł
835,00 zł
1 155,00 zł
530,00 zł
1 107,00 zł
4 341,98 zł
2 150,00 zł
SUMA STRONY
28 055,69 zł
WARTOŚĆ
OGÓŁEM
9
900,00 zł
299,00 zł
215,00 zł
4 620,00 zł
530,00 zł
824,14 zł
25 825,06 zł
7 029,57 zł
2 299,00 zł
2 000,00 zł
2 685,00 zł
835,00 zł
1 155,00 zł
530,00 zł
1 107,00 zł
4 341,98 zł
2 150,00 zł
57 345,75 zł
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PRZENOŚNEGO DO 5 LAT SP W OLEŚNICY
LP
RODZAJ
SPRZĘTU
TYP
MODEL
DATA
PROD./
NABYCIA
WARTOŚĆ
NR
KSIĘGOWA
FABRYCZNY
BRUTTO
LUB NR
(POCZĄTKOW
EWIDENCYJNY
ILOŚĆ
WARTOŚĆ
OGÓŁEM
A)
1
1
2
2
3
NOTEBOOK
RZUTNIK NOBO GUANTUM
4
2523 T
5
2006
2005
6
cena za 1 szt.
7
3 410,14 zł
1 474,59 zł
SUMA STRONY
4 884,73 zł
szt
8
1
1
9
3 410,14 zł
1 474,59 zł
4 884,73 zł
Załącznik nr 1 KARTA RYZYKA
WNIOSKOWANE ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC GMINA OLEŚNICA 2009
ROZSZERZENIE NR 1
Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
roszczeń pomiędzy osobami objętymi tą samą
umowa ubezpieczenia
TAK
ROZSZERZENIE NR 2
Szkody w nieruchomościach osób trzecich,
użytkowanych przez osoby objęte
ubezpieczeniem - szkody, polegające na uszkodzeniu
lub zniszczeniu
nieruchomości i ich części składowych.
TAK
ROZSZERZENIE NR 3
Włączenie ryzyka OC pracodawcy za wypadki przy
pracy.
TAK
ROZSZERZENIE NR 4
Szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod
dozorem lub kontrolą
ubezpieczającego.
TAK
ROZSZERZENIE NR 5
Szkody wyrządzone osobom trzecim przez
podwykonawców ubezpieczającego z zachowaniem
prawa regresu.
TAK
ROZSZERZENIE NR 6
Włączenie ryzyka nienależytego wykonania
zobowiązania.
TAK
ROZSZERZENIE NR 7
Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub
urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług
przez osoby objęte ubezpieczeniem.
TAK
ROZSZERZENIE NR 8
Włączenie ryzyka szkód wynikających z
zanieczyszczenia środowiska
TAK
ROZSZERZENIE NR 9
Włączenie do ubezpieczenia OC szkód w związku z
organizowanymi w pasie drogowym i/lub na terenach
administrowanych przez Ubezpieczającego
imprezami masowymi, nie podlegającymi
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, za zgoda i wiedzą
Ubezpieczającego niezależnie od obowiązkowego
ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych
TAK
ROZSZERZENIE NR 10
Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody
spowodowane błędną decyzją administracyjną wydaną
przez pracowników Jednostki administracji
samorządowej.
TAK
ROZSZERZENIE NR 11
Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone
zarażeniem salmonellą lub chorobami zakaźnymi.
TAK
Załącznik nr 2 KARTA RYZYKA
WNIOSKOWANE ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO GMINY OLESNICA 2009
ROZSZERZENIE NR 1
Zakres ochrony rozszerza się o szkody w
sprzęcie przenośnym (w tym np
notebookach) używanym przez
Ubezpieczającego lub jego pracowników
poza miejscem ubezpieczenia
TAK
KLAUZULE
BROKERSKIE
STOSOWANE
W
UMOWIE
UBEZPIECZENIA
Załącznik nr 3 KARTA RYZYKA
KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY
KLAUZULE OBLIGATORYJNE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA
KLAUZULA NR 1 „STEMPLA ” w brzmieniu:
TAK
Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu
pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie
pocztowym, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość
wolnych środków. Dotyczy wszystkich ryzyk.
KLAUZULA NR 2 „RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA” o treści:
TAK
−
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Zakład Ubezpieczeń nie
odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie, natomiast odpowiada za szkody wyrządzone
wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub jego pracowników. Dotyczy ubezpieczenia
OC.
KLAUZULA NR 3 „REPREZENTANTÓW” o treści:
TAK
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek
winy
umyślnej
lub
rażącego
niedbalstwa
wyłącznie
reprezentantów
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Dla
celów
niniejszej
umowy
za
reprezentantów
ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi
przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody
powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
KLAUZULA NR4 „ KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA ” o
treści” TAK
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Zakład Ubezpieczeń
pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego
uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania
atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie
przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem
atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia lub
natężenia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
100 000,00 zł
4. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od szkód
materialnych.
KLAUZULA NR 5 „PRZEDAWNIENIA” o treści:
TAK
”Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody objęte zakresem ochrony, powstałe w okresie ubezpieczenia
choćby poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu trwania umowy ubezpieczenia, jednak
przed upływem ustawowym terminów przedawnienia”. Dotyczy wszystkich ryzyk.
KLAUZULA NR 6„PROLONGATY” o treści”
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że brak wpłaty przez
Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia,
nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i
nie może być podstawą do odstąpienia przez Zakład Ubezpieczeń od umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest wyznaczyć
Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W
przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym ( dodatkowym ) terminie, odstąpienie od umowy bądź
wygaśnięcie ochrony jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego
terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie
rachunku bankowego Ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk.
KLAUZULA NR 7 „AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA ”
TAK
(automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
a) nowo nabyte środki trwałe,
b) wzrost wartości posiadanych środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, modernizacji
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na
Ubezpieczającego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia
wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na
Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo –
odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac
budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2
Ubezpieczający zobowiązany będzie do zapłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego pokrycia
mienia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pozostałych
postanowień umowy.
3
Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej
klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia* na początku
każdego okresu rozliczeniowego.
(* Suma ubezpieczenia łącznie dla wszystkich wskazanych lokalizacji jednostki administracji samorządowej lub
Ubezpieczającego).
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
KLAUZULA NR 8 AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI
(KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA) o treści:
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach, oraz na
wszystkie lokalizacje, na terenie statutowej działalności Ubezpieczającego, których użytkowanie
Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu
przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. Podpisania umowy najmu, użyczenia itp.), pod warunkiem, że adresy
tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości Zakładu
Ubezpieczeń w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytkowania
Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku,
rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące przedmiot prac budowlanomontażowych (w tym podczas prób i testów).
Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie
zabezpieczeń
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.
Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi: 200 000 zł łącznie na jedną i wszystkie nowe lokalizacje na
każdy okres rozliczeniowy.
Składka z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia mienia w nowych lokalizacjach będzie naliczana przez
Ubezpieczyciela po zakończonym okresie rozliczeniowym. Dotyczy wszystkich ryzyk.
KLAUZULA NR 9 „AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
TAK
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyty sprzęt lub sprzęt którego
wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji pod warunkiem pozytywnego
zakończenia prób eksploatacyjnych. Wartość sprzętu elektronicznego objętego automatyczną ochroną
ubezpieczeniową wynosi 200 000 zł. Składka z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego będzie naliczana przez Ubezpieczyciela po zakończonym okresie rozliczeniowym.
Ubezpieczający zgłosi w terminie 14 dni po upływie okresu rozliczeniowego wzrost wartości sprzętu oraz
wykaz nowo nabytego sprzętu. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
KLAUZULA NR 10 „ TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD” o treści:
TAK
W każdym przypadku określenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do
Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o zdanie: „W przypadku dni
ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po
terminie określonym w warunkach”. Dotyczy wszystkich ryzyk.
KLAUZULA NR 11 „DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA” o treści:
TAK
Zakład Ubezpieczeń obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty
otrzymania zgłoszenia szkody.
Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji szkody wypełnione dokumenty, które określił Zakład
Ubezpieczeń przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
Gdyby wyjaśnienie wszystkich okoliczności do ustalenia odpowiedzialności za powstałą szkodę lub
wysokości odszkodowania nie było możliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone najpóźniej w
ciągu 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności. Bezsporną część odszkodowania Zakład
Ubezpieczeń wypłaci w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody.
Jeżeli do likwidacji szkody potrzebne będą dodatkowe dokumenty poza określonymi w dniu zawierania
umowy ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń zawiadomi o tym fakcie Ubezpieczającego nie później niż
w 4 dniu od daty zgłoszenia szkody. O kolejne i ostatnie uzupełnienie dokumentów Zakład Ubezpieczeń
może się zwrócić zawiadamiając o tym Ubezpieczającego nie później niż 4 dni od daty nadesłania
uzupełnienia. Dotyczy wszystkich ryzyk.
KLAUZULA NR 12 - „ODSTAPIENIA OD PRAWA REGRESU” o treści: TAK
–
Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu
w stosunku do osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez te osoby.Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te
wyrządziły szkodę umyślnie. Dotyczy wszystkich ryzyk.
KLAUZULE FAKULTATYWNE (PODLEGAJĄCE OCENIE ZGODNIE)
KLAUZULA NR 1 „ DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA ” :o treści:
TAK
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje Dodatkowy Limit Sumy Ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych
kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło
niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze
względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody.
„Dodatkowy Limit Sumy Ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia
obejmowanych ochroną w systemie „na pierwsze ryzyko”.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi:
Dla budynków i budowli 10 % Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia nie więcej niż 100 000 PLN
Dla maszyn i urządzeń ubezpieczanych w zakresie mienia od ognia –
10% Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia nie więcej niż 100 000 PLN
Dla pozostałych składników –
10 % Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia nie więcej niż 100 000 PLN
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
KLAUZULA NR 2 - "KONSEKWENCJE OPADÓW SNIEGU"o treści: TAK
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody
wynikłe z obfitych opadów śniegu, które spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu
lub lodu oraz zalanie wynikłe z szybkiego topnienia mas śniegu, zakresem ochrony objęte jest również
zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu, lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. Dotyczy
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
KLAUZULA NR 3 „ NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE” o treści:
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zapisane w umowie
ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie,
mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na
ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie wysokości odszkodowania. Dotyczy
wszystkich ryzyk.
KLAUZULA NR 4 ,, KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA” o treści:
TAK
Wypłata odszkodowania nie obniża Sumy Ubezpieczenia o kwotę dokonanej wypłaty. Dotyczy
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
KLAUZULA NR 5 „ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I PRZECIWKRADZIEŻOWYCH„ o treści:
TAK
Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli
w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel
wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni.
Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może
uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na
powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał
się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania
odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od szkód materialnych.
KLAUZULA NR 6 „PRZENIESIENIA MIENIA ” o treści”
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Zakład Ubezpieczeń ponosi
odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego
przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe
podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku). W przypadku szkody, Ubezpieczający
zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia
oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.
Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 50 tyś. zł
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk oraz mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
KLAUZULA NR 7 „ AKTÓW WANDALIZMU ” o treści:
TAK
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony
ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu objętym ochroną
ubezpieczeniową mienia od ognia, będące bezpośrednim następstwem aktów wandalizmu lub dewastacji.
2. Przez akty wandalizmu / dewastacji rozumie się wszelkiego rodzaju działanie powodujące zniszczenie lub
uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, niepozostające w związku z dokonaniem lub
usiłowaniem dokonania kradzieży, włamania lub rabunku.
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane w obiektach opuszczonych, nie użytkowanych
przez okres dłuższy niż 30 dni
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000,00 zł
5. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody polegające na uszkodzeniu elewacji budynków w wyniku
pomalowania (graffiti itp.).
KLAUZULA NR 8 „ UBEZPIECZENIA SZKÓD ESTETYCZNYCH ( GRAFFITI) ” o treści:
TAK
:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1. Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody estetyczne polegające na
pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczenia napisów lub innych znaków
graficznych na ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym.
2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 10 000,00 zł
KLAUZULA NR 9 „ UBEZPIECZENIA STRAJKÓW , ZAMIESZEK I ROZRUCHÓW ” o treści:
TAK
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia zakres ubezpieczenia rozszerza się o
szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane:
2. działaniem grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych,
3. działaniem prawomocnych władz, zapobiegającym lub próbującym zapobiec sytuacjom określonym
powyżej lub też mającym na celu złagodzenie ich następstw,
4. działaniem grupy osób biorących udział w zamieszkach lub rozruchach,
5. działaniem prawomocnych władz mającym na celu stłumienie rozruchów/ zamieszek lub
zminimalizowanie następstw takich zamieszek.
6.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000,00 zł
KLAUZULA NR 10 „UBEZPIECZENIA PRAC BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH” o treści:
TAK
Na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia
robót budowlano-montażowych, które nie wymagają pozwolenia na budowę oraz szkody związane z:
- naruszeniem konstrukcji dachu,
- naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu,
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ww. szkody z następującymi limitami odpowiedzialności:
szkody w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w
umowie ubezpieczenia,
szkody w nakładach i materiałach do limitu odpowiedzialności 50.000,00 zł (limit ten podwyższa
sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia),
szkody powstałe wskutek zalania w związku z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu - z
limitem odpowiedzialności do 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, nie
więcej niż 300.000,00 zł,
Dopuszczalny udział własny dla niniejszej klauzuli – 1 000,00 zł
Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
KARTA RYZYKA – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
ZAŁĄCZNIKI DO POLISY OC
Załącznik nr 1 do polisy OC –
Załącznik nr 2 do polisy OC Załącznik nr 3 do polisy OC Załącznik nr 4 do polisy OC -
szczególne warunki ubezpieczenia – drogi i ulice Gminy
szczególne warunki ubezpieczenia – z tyt. posiadanych nieruchomości,
szczególne warunki ubezpieczenia Gminy
szczególne warunki ubezpieczenia osób wykonujących samorządowe
funkcje publiczne
Załącznik nr 1 do polisy Ogień- szczególne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych
ZAŁĄCZNIKI – WYKAZ MIENIA GMINY OLEŚNICA
Załącznik nr 1 – wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Oleśnica
Załącznik nr 2.1 – wykaz przystanków autobusowych
Załącznik nr 2.2. - wykaz dróg gminnych
Załącznik nr 3.1 – wykaz boisk sportowych
Załącznik nr 3.2 – wykaz placów zabaw
Załącznik nr 4 – wykaz odszkodowań
Załącznik nr 5.1 – wykaz budynków
Załącznik nr 5.2 – wykaz budowli
Załącznik nr 5.3 – wykaz budowli
Załącznik nr 5.4 – wykaz maszyn, urządzeń, sprzętu elektronicznego oraz wyposażenia
Załącznik nr 6 – wykaz zabezpieczeń
Załącznik nr 7.1 do 7.8 – wykaz sprzętu elektronicznego

Podobne dokumenty